REGULAMIN IMPREZY TLC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN IMPREZY TLC"

Transkrypt

1 REGULAMIN IMPREZY TLC Bieg w sukniach ślubnych" WARSZAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem biegu TLC Bieg w sukniach ślubnych " (dalej: Bieg ) jest Konrad Jałowiec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KUONI Konrad Jałowiec, pod adresem głównego miejsca wykonywania działalności w Warszawie, ul. Namysłowskiej 2a m. 16, Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: , REGON: (dalej: Organizator ). 2. Organizator udostępnia niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określający w szczególności prawa i obowiązki Organizatora w związku z przeprowadzeniem Biegu, a także prawa i obowiązki Uczestników w związku z udziałem w Biegu. 3. Prawo udziału w Biegu mają osoby, które spełnią warunki określone szczegółowo w pkt 9-10 Regulaminu. Osoby uczestniczące w Biegu zwane są dalej łącznie Uczestnikami, a każda z osobna Uczestnikiem. 4. Każdy Uczestnik Biegu ma obowiązek zapoznać się wcześniej z Regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania. Uczestnicy Biegu akceptują regulamin w momencie rejestracji w Biegu za pośrednictwem portalu poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka (opt- in) w procesie rejestracji opisanym w pkt 12 Regulaminu. Uprzejmie informujemy, że przebieg Biegu będzie rejestrowany przez Organizatora we współpracy z Discovery (nadawcą programu TLC). W związku z powyższym prosimy o pobranie dokumentu Oświadczenie Wizerunek, wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie tego oświadczenia i przekazanie Organizatorowi w dniu wydarzenia, co znacznie usprawni proces rejestracji Uczestników Biegu. Niezależnie od powyższego, oświadczenie można będzie wypełnić i podpisać bezpośrednio przy rejestracji uczestnika Biegu, co jednak wydłuży proces rejestracji Uczestników. W związku z powyższym osoby, które zamierzają wypełnić oświadczenie na miejscu prosimy o wcześniejsze przybycie. MIEJSCE I TRASA BIEGU 5. Bieg odbywa się w dniu 13 września 2015 roku w Warszawie, na Agrykoli. Szczegółowa mapa terenu wraz z trasą Biegu (dalej: Trasa ) stanowią Załącznik nr 1 do Regulaminu (dalej: Teren Biegu ). Wszelkie skróty prowadzące poza Trasą Biegu są niedozwolone i skutkują dyskwalifikacją. 6. Uczestnicy Biegu zostaną podzieleni na grupy po osób każda (dalej: Grupy ). Przydział do konkretnej Grupy następuje według kolejności odbioru pakietów startowych, o których mowa w pkt 15 Regulaminu. 7. Start pierwszej Grupy rozpocznie się o godzinie 13:00.Kolejne Grupy będą startować po zakończeniu Biegu przez Uczestników poprzedniej Grupy. 8. Długość Trasy wynosi 1000m. WARUNKI UCZESTNICTWA I REJESTRACJA 9. Prawo startu w Biegu mają kobiety i mężczyźni, spełniający łącznie poniższe warunki: a) najpóźniej do dnia 13 września 2015 roku ukończą 18 lat lub ukończą 16 lat i przedstawią oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na udział w Biegu; formularz 1

2 oświadczenia o wyrażeniu zgody jest dostępny do pobrania na stronie internetowej b) zarejestrują swój udział w Biegu poprzez dokonanie opłaty startowej, o której mowa w pkt 12 Regulaminu. 10. Udział w Biegu jest możliwy wyłącznie w obuwiu sportowym. Każdy Uczestnik, biorący udział w Biegu jest zobowiązany do założenia stroju, otrzymanego w pakiecie startowym, o którym mowa w pkt 14 Regulaminu, lub ewentualnie własnej sukni ślubnej. 11. Limit Uczestników Biegu wynosi 500 (słownie: pięćset) osób. 12. W celu wzięcia udziału w Biegu każdy Uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w wysokości 60 zł. (słownie: sześćdziesiąt zl ) za pośrednictwem strony Po uiszczeniu opłaty Uczestnik otrzyma elektroniczne potwierdzenie uiszczenia opłaty, przesłane na adres mailowy wskazany przez Uczestnika w trakcie logowania (dalej: Bilet ). Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, ani przeniesieniu na innego Uczestnika. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić w odpowiednim formularzu na stronie 13. Dochód z tytułu opłat startowych zostanie przez Organizatora przekazany w całości na rzecz podopiecznej Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko Ani Krupy. 14. Uczestnicy otrzymają pakiety startowe zawierające: numer startowy, agrafki, sukienkę, welon, torbę, napój izotoniczny, wodę, baton oraz napój Red Bull (dalej: Pakiety ). Odbiór Pakietów będzie możliwy w dniu roku od godziny 10:00 do 12:30 rano na Stadionie Agrykoli, w Biurze Biegu. Podstawą odbioru Pakietu jest okazanie przez Uczestnika wydrukowanego Biletu oraz, w przypadku osób pomiędzy 16. a 18. rokiem życia, oświadczenia przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na udział w Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osób odbierających Pakiet, poprzez sprawdzenie tych danych w dowodzie osobistym lub innym dokumencie tożsamości. 15. Organizator udostępni Uczestnikom szatnię do przechowania odzieży. W szatni nie mogą być pozostawiane rzeczy wartościowe, tj. portfel, biżuteria, telefony komórkowe, czy dokumenty. 16. Każdy Uczestnik otrzyma kopertę oznaczoną numerem startowym, umożliwiającą zdeponowanie rzeczy wartościowych w specjalnie wyznaczonym miejscu. Kopertę można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. KLASYFIKACJE I WYNIKI 17. Wszyscy Uczestnicy biorę udział w biegu w kategorii open, ale tylko kobiety podlegają klasyfikacji i nagrodzeniu. 18. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. 19. Klasyfikacja Uczestników odbywa się na podstawie czasu netto, liczonego od chwili przekroczenia linii startu przez Uczestnika. 20. W wynikach końcowych Biegu każdy Uczestnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto. NAGRODY 21. Zdobywcy miejsc 1 5 otrzymują następujące nagrody (dalej: Nagrody ): a) za zajęcie 1 miejsca: Voucher na suknię ślubną lub wieczorową z kolekcji ulubionej projektantki gwiazd Violi Piekut - o wartości 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące ; 2

3 Voucher Przyjęcie na realizacje cateringu od Batidy ( voucher do wykorzystania jednorazowego, nie podlega rabatom) - o wartości 1200,00 zł ( słownie: tysiąc dwieście ( słownie: osiemset czterdzieści osiem złotych I pięćdziesiąt pięć Voucher do sklepu sportowego For Pro - o wartości 800,00 zł (słownie: osiemset SKODA na weekend z pełnym bakiem o wartość ok. 550, 00 zł (słownie: pięćset piędziesiąt Lokówka Fashion Curl Secret od Babyliss, automatyczna lokówka (C901PE) o wartości 399, 00 zł (słownie: trzysta dziewiędziesiąt dziewięć Komplet bielizny dla Panny Młodej od Li Parie - o wartości 400,00 zł (słownie: czterysta Walizki kabinowe Pucini - o wartości 319, 00 zł ( słownie: trzysta dziewiętnaście trening, sample, torba papierowa, Revex o wartości 300,00 zł ( słownie: trzysta Wianek na głowę dla przyszłej Panny młodej - o wartości 150,00 zł (słownie: sto piędziesiąt za zajęcie 2 miejsca : Voucher od Rock and Flowers na kompozycje kwiatowe na dowolną okazję ( transport na terenie województwa mazowieckiego) o wartości 1000,00 zl ( słownie: tysiąc ( słownie: osiemset czterdzieści osiem złotych I pięćdziesiąt pięć Voucher Tort okolicznościowy na realizację tortu od Batidy (voucher do wykorzystania jednorazowego, nie podlega rabatom) - o wartości 800,00 zł (słownie: osiemset Voucher do sklepu sportowego For Pro o wartości 500,00 zł (słownie: pięćset Lokówka Fashion Curl Secret od Babyliss, automatyczna lokówka (C901PE) o wartości 399, 00 zł (słownie: trzysta dziewiędziesiąt dziewięć Komplet bielizny na noc poślubną od Li Parie o wartości 400,00 zł (słownie: czterysta Walizki kabinowe Pucini - o wartości 319, 00 zł ( słownie: trzysta dziewiętnaście trening, sample, torba papierowa, Revex o wartości 300,00 zł ( słownie: trzysta c) za zajęcie 3 miejsca: ( słownie: osiemset czterdzieści osiem złotych I pięćdziesiąt pięć Lokówka Fashion Curl Secret od Babyliss, automatyczna lokówka (C902E) o wartości 399, 00 zł (słownie: trzysta dziewiędziesiąt dziewięć Walizki kabinowe Pucini - o wartości 319, 00 zł ( słownie: trzysta dziewiętnaście Voucher do sklepu sportowego For Pro o wartości 300,00 zł (słownie: trzysta trening, sample, torba papierowa, Revex o wartości 300,00 zł ( słownie: trzysta Biały biustonosz od Li Parie o wartości 100,00 zł (słownie: sto za zajęcie 4 miejsca: Walizki kabinowe Pucini - o wartości 319, 00 zł ( słownie: trzysta dziewiętnaście Lokówka z bezpieczną dla włosów powłoką Sublim Touch od Babyliss, szeroka 38 cm, (C338E) o wartości 149,00 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć trening, sample, torba papierowa, Revex o wartości 300,00 zł ( słownie: trzysta 3

4 Biały biustonosz od Li Parie o wartości 100,00 zł (słownie: sto za zajęcie 5 miejsca: Walizki kabinowe Pucini - o wartości 319, 00 zł ( słownie: trzysta dziewiętnaście trening, sample, torba papierowa, Revex o wartości 300,00 zł ( słownie: trzysta Lokówka z bezpieczną dla włosów powłoką Sublim Touch od Babyliss, wąska 19 cm (C319E) - o wartości 119, 00 zł (słownie: sto dziewiętnaście Biały biustonosz od Li Parie o wartości 100,00 zł (słownie: sto 22. Do każdej Nagrody Organizator przyznaje również nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% wartości Nagrody (ubruttowienie). Uczestnik niniejszym wyraża zgodę aby nagroda pieniężna odpowiadająca wysokości podatku dochodowego obciążającego Uczestnika została pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w konkursie. 23. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom podczas dekoracji zwycięzców, która odbędzie się po Biegu, o godzinie 15:00 BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW 24. Każdy Uczestnik Biegu jest obowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników oraz innych osób przebywających na Terenie Biegu, w tym na Trasie, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń pracowników ochrony oraz przedstawicieli Organizatora. 25. Organizator dla zapewnienia bezpieczeństwa Biegu przez cały czas jego trwania wyznaczy ochronę oraz swoich przedstawicieli powołanych do bieżącej koordynacji i nadzoru Terenu Biegu. 26. Organizator może także odmówić udziału w Biegu oraz usunąć z Terenu Biegu, w tym z Trasy każdą osobę, której zachowanie może stanowić zagrożenie dla innych Uczestników Biegu. 27. Bieg może zostać w każdej chwili odwołany lub przerwany, jeżeli jego rozpoczęcie lub kontynuowanie będzie zagrażać bezpieczeństwu Uczestników. 28. Uczestnik Biegu w razie zauważenia jakiegokolwiek zagrożenia dla osób i mienia na Terenie Biegu, w tym na Trasie powinien: a) natychmiast powiadomić ochronę lub przedstawicieli Organizatora; b) bezwzględnie stosować się do poleceń organów ochrony lub przedstawicieli Organizatora; c) unikać wywoływania paniki; d) bezwzględnie nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym. 29. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne w czasie Biegu. 30. Organizator informuje, że nie zapewnia ubezpieczenia (np. od następstw nieszczęśliwych wypadków), które obejmowałoby swoim zakresem choroby, wypadki, kontuzje, straty lub uszkodzenia, które mogą powstać w związku z Biegiem. 31. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem. Każdy Uczestnik jest również zobowiązany do podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu Organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z 4

5 wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w Biegu mogą wiązać się inne, niemożliwe do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w Biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. 32. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania Biegu są ostateczne i nieodwołalne. REKLAMACJE 33. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Biegu można składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia Biegu, w szczególności pisemnie na następujący adres korespondencyjny Organizatora: ul. Namysłowskiej 2a m. 16, Warszawa lub na adres e- mail: Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 34. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części stroju. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, bądź jego modyfikacja jest zabroniona i może skutkować dyskwalifikacją. 35. Przebywanie na Trasie bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z Trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po Trasie na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem. 36. Tytuły w Regulaminie zostały umieszczone wyłącznie dla ułatwienia odniesień lub jego lektury. 37. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 38. Warszawa, dnia

III PÓŁMARATON WIELKA PĘTLA IZERSKA PKO BP

III PÓŁMARATON WIELKA PĘTLA IZERSKA PKO BP REGULAMIN BIEGU III PÓŁMARATON WIELKA PĘTLA IZERSKA PKO BP 1 Organizator 1. Organizatorem biegu jest TS Regle Szklarska Poręba. 2. Współorganizatorem biegu jest MOKSiAL Szklarska Poręba. 3. Bieg jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life 1. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy. 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. 4. Promowanie atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

I. Organizatorem biegu jest Fundacja "Wychowanie przez Sport.

I. Organizatorem biegu jest Fundacja Wychowanie przez Sport. REGULAMIN REGULAMIN PKO BIEG CHARYTATYWNY PKO Bieg Charytatywny, zostanie rozegrany w 12 lokalizacjach w Polsce. Aktywność biegaczy biorących udział w Biegu zostanie przeliczona na złotówki, a uzyskana

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego

Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego 1. Cel zawodów - promocja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, - propagowanie zdrowego i sportowego tryb życia ukierunkowanego na ochronę i promocję zdrowia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota)

REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota) REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota) 1. NAZWA IMPREZY: - Rozalińska 13-tka 2. TERMIN I MIEJSCE: - zawody odbędą się 13 czerwca 2015 (sobota) w Lusówku - biuro zawodów zlokalizowane będzie

Bardziej szczegółowo

Biegu na 10 km. 2015. I. Organizator. II. Termin i miejsce. III. Punkty odżywiania, kontrolne. IV. Uczestnictwo. V. Zgłoszenia

Biegu na 10 km. 2015. I. Organizator. II. Termin i miejsce. III. Punkty odżywiania, kontrolne. IV. Uczestnictwo. V. Zgłoszenia r e g u l a m i n Biegu na 10 km. 2015 I. Organizator Organizatorem biegu jest Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 45-221 Opole, ul. Chabrów 52, tel. 77 457 39 55, fax. 77 44-19-369, www.maratonopolski.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin 16. PKO Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza. 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.

Regulamin 16. PKO Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza. 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji. I. Cel Regulamin 16. PKO Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji. 2. Promocja Miasta Poznania w Polsce i na świecie. II. Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km

REGULAMIN. BIEGU Piotr i Paweł organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km Cele i założenia biegu REGULAMIN BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej promocja miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r.

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Regulamin I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Gostyńskiego Nauczycieli w Półmaratonie pod patronatem Starosty Gostyńskiego Dystans 21,097

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku

REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja Miasta Wrocławia.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r.

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r. REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA bieg uliczny na dystansie 10 km Sosnowiec, 29 marca 2015 r. 1. ORGANIZATORZY - Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu - Międzyszkolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III

REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III I.ORGANIZATOR 1. Klub Sportowy Optima Skawina II. WSPÓŁORGANIZATORZY 1. Centrum Kultury i Sportu w Skawinie 2. Miasto i Gmina Skawina Projekt zrealizowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

I. CEL. 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja Miasta Wrocławia. II.

I. CEL. 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja Miasta Wrocławia. II. REGULAMIN 33. PKO WROCŁAW MARATONU 14. Mistrzostw Polski Nauczycieli w Maratonie 4. Mistrzostw Polski Solidarności w Maratonie Wrocław, 13 września 2015 roku I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWE BIEGI URODZINOWE 2015 Regulamin Młodzieżowych Biegów Urodzinowych 2015

MŁODZIEŻOWE BIEGI URODZINOWE 2015 Regulamin Młodzieżowych Biegów Urodzinowych 2015 MŁODZIEŻOWE BIEGI URODZINOWE 2015 Regulamin Młodzieżowych Biegów Urodzinowych 2015 I. Cel imprezy 1) Popularyzacja biegania i propagowanie zdrowego trybu życia 2) Promocja Miasta Gdyni 3) Uczczenie 89

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

G. 2 (87-100) 6, NIP: 9562286503, REGON:

G. 2 (87-100) 6, NIP: 9562286503, REGON: Regulamin 4. Półmaratonu Dwóch Mostów I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i zdrowego stylu życia. 2. Promocja miasta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

I Bieg na Zakończenie Lata

I Bieg na Zakończenie Lata I Bieg na Zakończenie Lata I. ORGANIZATOR Maratończyk Maciej Łucyk, ul.żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704 oraz Grupa Biegający Wągrowiec II. WSPÓŁORGANIZATOR Urząd Miasta Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

Aneks do regulamin konkursu. Mamo, Tato, Pij Wodę

Aneks do regulamin konkursu. Mamo, Tato, Pij Wodę Aneks do regulamin konkursu Mamo, Tato, Pij Wodę Z dniem 07.02.2014 r. w regulaminie konkursu Mamo, Tato, Pij Wodę wprowadza się następujące zmiany: 1. 3 punkt 3 otrzymuje brzmienie: 3 Zasady i przebieg

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGU RODZINNEGO BIEG PO NOWE ŻYCIE

REGULAMIN BIEGU RODZINNEGO BIEG PO NOWE ŻYCIE REGULAMIN BIEGU RODZINNEGO BIEG PO NOWE ŻYCIE 1. Nazewnictwo z objaśnieniami: Bieg po Nowe Życie - to projekt społeczny na rzecz promocji działao prozdrowotnych, edukacji w zakresie transplantacji narządów

Bardziej szczegółowo