Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2011"

Transkrypt

1

2

3 Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2011 wydawany na zlecenie Związku Banków Polskich ISSN X Warszawa, kwiecień 2012 r. WYDAWCA: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości ul. Wiejska 12A, Warszawa, tel.: , fax: Andrzej Lech Prezes Zarządu REDAKCJA: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości ul. Wiejska 12A, Warszawa Urszula Szulc Redaktor Naczelny AUTORZY: dr Mariusz Zygierewicz Joanna Tylińska SKŁAD & DRUK: 1NEW - Piotr Dygas & ZP Primum tel Copyright by: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości. Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób bez zgody wydawcy jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. Nr 2/2012, NAKŁAD: 350 szt. 2

4 SPIS TREŚCI Streszczenie kierownicze...5 Najważniejsze zmiany stanu prawnego i zmiany instytucjonalne w sektorze bankowym w 2011 r. mające wpływ na działalność banków...19 I. Nowe europejskie regulacje ostrożnościowe II. Krajowe regulacje bankowe III. Bankowy Fundusz Gwarancyjny IV. Działalność arbitra bankowego V. Przestępstwa na szkodę banków i ich klientów VI. Systemy rozliczeń VII. Struktura sektora bankowego VIII. Kadry bankowe Gospodarcze tło działalności banków w 2011 r I. Sytuacja makroekonomiczna II. Polityka banku centralnego III. Polityka walutowa Bilans i rachunek wyniku systemu bankowego w 2011 r I. Podstawowe zmiany w bilansie sektora bankowego Suma bilansowa Aktywa Pasywa Zobowiązania pozabilansowe II. Wynik finansowy sektora bankowego III. Wybrane węzłowe wskaźniki działalności banków Bilans i rachunek wyniku banków spółdzielczych w 2011 r I. Podstawowe zmiany w bilansie banków spółdzielczych Suma bilansowa Aktywa Pasywa II. Wynik finansowy banków spółdzielczych Szanse i wyzwania Posłowie Aneks

5 Streszczenie kierownicze Prezentowane opracowanie jest kolejnym, dziewiętnastym już, corocznym raportem środowiska bankowego oceniającym kondycję sektora bankowego w minionym roku. Rok 2011 był okresem ponownego pogorszenia się nastrojów gospodarczych spowodowanym przede wszystkim kolejną falą problemów w krajach peryferyjnych strefy euro. W Europie coraz silniej następował podział na lepiej radzące sobie gospodarki krajów północy Europy i przeżywające kłopoty kraje południa. Jednak tempo wzrostu gospodarczego wielu najważniejszych gospodarek światowych było niższe niż w poprzednim roku. Polska gospodarka raz jeszcze wykazała dużą odporność na zaburzenia pojawiające się za granicą i utrzymała niemal stałe tempo wzrostu gospodarczego przez cały ubiegły rok. GUS podaje, że w 2011 r. PKB wzrósł realnie o 4,3% wobec wzrostu o 3,8% rok wcześniej. Tempo wzrostu polskiej gospodarki nadal było jednym z najwyższych spośród krajów członkowskich Unii Europejskiej. Warto także odnotować poprawę wyników finansowych przedsiębiorstw w minionym roku. Pozytywne dane o rozwoju makroekonomicznym kraju sprzyjały prowadzeniu biznesu bankowego w Polsce i osiąganiu lepszych wyników finansowych przez ten sektor. W 2011 r. wzrósł wskaźnik inflacji liczonej indeksem zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wzrost inflacji, w trakcie roku, wpłynął na czterokrotne podjęcie przez Radę Polityki Pieniężnej decyzji o podwyżce oficjalnych stóp procentowych. Łącznie podwyższenie stóp procentowych wyniosło 1 pkt proc. Działania te nie uchroniły gospodarki przed wzrostem inflacji powyżej celu inflacyjnego, gdyż wzrost cen był głównie wywołany efektami podażowymi wzrostem kosztów dóbr importowanych, w tym wysokich cen paliw. Ostatecznie inflacja ukształtowała się na poziomie 4,6% w ujęciu grudzień do grudnia, zaś średnioroczny wskaźnik wzrostu cen wyniósł 4,3% (rok wcześniej 3,1%). Podwyżka stóp procentowych wpłynęła na zmiany stóp oprocentowania kredytów i depozytów. W minionym roku na skutek zwiększenia rozpiętości między oprocentowaniem kredytów i depozytów wzrosła marża odsetkowa banków. Relatywnie dobra sytuacja płynnościowa sektora bankowego, w tym istnienie znaczących wolnych środków finansowych w bankach lokowanych w bony NBP, wpłynęła na mniejszy wzrost średniego poziomu oprocentowania depozytów bankowych. Skala zmian oprocentowania depozytów była jednak zróżnicowana i była silniejsza w zakresie depozytów przedsiębiorstw. Zmiana stóp procentowych kredytów była silniejsza i bardziej zrównoważona. Miniony rok przyniósł także wyraźne zmiany kursu złotego względem najważniejszych walut światowych. O silnym osłabieniu złotego względem euro i dolara amerykańskiego zadecydowało zaniepokojenie inwestorów 5

6 problemami fiskalnymi krajów strefy euro i w efekcie wzrost ich awersji do ryzyka. Do kształtowania się kursu złotego względem franka szwajcarskiego przyczyniło się najpierw duże zaufanie do gospodarki Szwajcarii a następnie decyzja szwajcarskiego banku centralnego o faktycznym powiązaniu kursu franka z kursem euro. Dopiero od tego momentu kredytobiorcy kredytu indeksowanego do waluty szwajcarskiej mogli nieco odetchnąć, gdyż dla wielu z nich zmiany kursu franka szwajcarskiego oznaczały silny wzrost rat spłacanych kredytów mieszkaniowych. W 2011 r. przyjęto i wprowadzono kilka zmian regulacyjnych, które miały wpływ na funkcjonowanie sektora bankowego. Wśród nich wymienić należy zmianę ustawy o kredycie konsumenckim, zmianę ustawy Prawo bankowe w zakresie implementacji CRD II i CRD III i w zakresie spreadów walutowych, oraz zmianę ustawy o usługach płatniczych. Spośród uchwał KNF najbardziej kontrowersyjna była uchwała dotycząca zarządzania ryzykiem w banku, zwłaszcza w części dotyczącej zasad określania zmiennych składników wynagrodzeń dla części pracowników banków. W minionym roku została też przyjęta przez KNF rekomendacja S dotycząca zasad zarządzania ekspozycjami z tytułu kredytów hipotecznych i kredytów zabezpieczonych hipoteką. Jednak najwięcej uwagi przykuwały propozycje Komisji Europejskiej, nad którymi prace nie zostały zakończone w 2011 r. Były to zwłaszcza: projekt dyrektywy i rozporządzenia w sprawie wymogów ostrożnościowych dla banków (CRD IV i CRR), projekt dyrektywy o podatku od transakcji finansowych (FTT), projekt dyrektywy w sprawie zarządzania kryzysowego i prace nad dyrektywą o systemie gwarantowania depozytów. Każda z tych regulacji może w przyszłości powodować poważne obciążenia finansowe dla banków działających na terenie UE. Odrębnym problemem była analiza możliwości i sposobu implementacji amerykańskiej regulacji FATCA dotyczącej opodatkowania dochodów finansowych podmiotów amerykańskich działających poza USA. Tempo rozwoju sektora bankowego w Polsce było w ostatnim roku zdecydowanie szybsze niż rok wcześniej. Nominalnie suma bilansowa sektora bankowego wzrosła o 11,7% i aktywa bankowe odpowiadały już 85% PKB. Na koniec 2011 r. wyniosły one mld zł. Dominującą pozycję w strukturze aktywów sektora bankowego tradycyjnie zajmowały należności od sektora niefinansowego, które w 2011 r. stanowiły już 58,9% aktywów ogółem. Wartość tej pozycji zwiększyła się w ostatnim roku o 15%. Dynamika należności od podmiotów niefinansowych była zasługą szybkiego wzrostu należności od przedsiębiorstw (wzrost o 25%). Tempo wzrostu należności od gospodarstw domowych (12,0%), tym razem, było wyraźnie wolniejsze niż rok wcześniej; wolniejsze było także niż tempo wzrostu należności od przedsiębiorstw. 6

7 W 2011 r. tempo wzrostu należności od gospodarstw domowych było również wyższe od tempa wzrostu PKB w Polsce, jak i wzrostu przeciętnego wynagrodzenia czy wzrostu dochodów do dyspozycji obywateli. Zatem trend rosnących obciążeń społeczeństwa spłatą kredytów bankowych także w ostatnim roku był kontynuowany. Największe znaczenie z punktu widzenia kwoty kredytów udzielonych gospodarstwom domowym miały tradycyjnie kredyty mieszkaniowe. Jednak stabilizacja cen na rynku nieruchomości, wyhamowanie rządowego programu Rodzina na swoim oraz wprowadzenie nowej rekomendacji S wpłynęły na ograniczenie dynamiki kredytów zaciąganych na cele mieszkaniowe. Kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych zwiększyły się w minionym roku o 19,2%. Na koniec 2011 r. stanowiły one 59,9% wszystkich kredytów udzielonych przez banki gospodarstwom domowym i udział ten zwiększył się w ciągu roku o 3,7 pkt proc. Należy jednak pamiętać, że wysoki przyrost wartości należności banków z tytułu kredytów mieszkaniowych należy przypisać nie tylko wysokiej sprzedaży nowych kredytów, ale również zmianie kursu waluty polskiej względem najważniejszej waluty obcej, z punktu widzenia kredytów mieszkaniowych frankowi szwajcarskiemu. Stały wzrost znaczenia kredytów mieszkaniowych powoduje bardzo silne uzależnienie banków od zmian zachodzących na rynku tych kredytów i od sytuacji na rynku nieruchomości. Wzrost znaczenia tych kredytów oznacza rosnącą nierównowagę terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów. Wśród kredytów mieszkaniowych kolosalne znaczenie mają kredyty denominowane w walucie obcej, głównie we frankach szwajcarskich, a w ostatnich latach coraz częściej w euro. Na koniec 2011 r. wartość należności z tytułu kredytów walutowych udzielonych gospodarstwom domowym na cele mieszkaniowe odpowiadała 53,4% wszystkich należności z tytułu kredytów mieszkaniowych udzielonych tym klientom. Rok wcześniej należności z tytułu kredytów walutowych stanowiły 63,1%. Udział kredytów walutowych wśród kredytów mieszkaniowych obniżył się zatem w ciągu jednego roku prawie aż o 10 pkt proc. i to w warunkach silnej deprecjacji waluty polskiej względem franka szwajcarskiego i euro. Jeden rok zmiany zastosowania podejścia w zakresie udzielania nowych kredytów (zdecydowana przewaga kredytów udzielonych w walucie polskiej) oraz przewalutowanie na złote części wcześniej udzielonych kredytów zaowocowało bardzo wyraźnym spadkiem znaczenia kredytów w walutach obcych. Na koniec 2011 r. zadłużenie klientów z tytułu kredytów konsumpcyjnych było o 2,7% niższe niż na koniec poprzedniego roku. Takiej zmiany sytuacji można było się spodziewać po wynikach 2010 r., gdy należności banków z tytułu kredytów konsumpcyjnych nieznacznie się zwiększyły. Pogorszenie się 7

8 sytuacji materialnej części gospodarstw domowych oraz wprowadzenie jeszcze w 2010 r. zapisów rekomendacji T musiało zaowocować ograniczeniem popytu na ten rodzaj kredytów. Wśród kredytów konsumpcyjnych zmniejszyła się wartość należności z tytułu kredytów zaciąganych z wykorzystaniem kart kredytowych, należności z tytułu kredytów samochodowych i z tytułu innych kredytów ratalnych. Wyraźne zaostrzenie wymogów kredytowych po wdrożeniu rekomendacji T spowodowało wzrost konkurencji na rynku ze strony podmiotów niebankowych. Miniony rok był dobrym okresem z punktu widzenia współpracy banków z podmiotami gospodarczymi. Popyt przedsiębiorstw na kredyty stopniowo zwiększał się, zwłaszcza popyt na kredyty inwestycyjne. Wartość kredytów inwestycyjnych zwiększyła się o 28,6%, ale silny wzrost zadłużenia przedsiębiorstw w bankach dotyczył także kredytów operacyjnych (o 16,4%). Rok 2011 cechował się również poprawą jakości należności banków od podmiotów niefinansowych. Sektor bankowy odczuwał skutki lepszej sytuacji ekonomicznej. Do poprawy wskaźników przyczyniła się także wysoka dynamika nowych należności. Na koniec 2010 r. udział kredytów z utratą wartości wyniósł 8,8%, a rok później 8,3%. Wartość należności z utratą wartości wzrosła w 2011 r. o 8,1%, a nominalnie o mln zł. Nominalna kwota w 2011 r. była ponad dwukrotnie niższa niż przyrost należności z utratą wartości w 2010 r. Dla zachowania pewnych proporcji można przypomnieć, że udział należności o gorszej jakości osiągnięty na koniec 2011 r. był zbliżony do wyników sektora bankowego z 2006 r., a więc w okresie relatywnie dobrej kondycji gospodarczej kraju i sektora bankowego w Polsce. Analizując jakość portfela kredytowego banków pod kątem rodzaju kredytobiorców należy zaprezentować zupełnie odmienne wnioski. Znacznie szybsze tempo wzrostu wartości należności z utratą wartości dotyczyło w minionym roku należności banków od gospodarstw domowych. Tempo wzrostu należności z utratą wartości wyniosło 12,9%, podczas gdy rok wcześniej aż 36,7%. Nominalnie kwota takich należności była o połowę mniejsza niż przyrost odnotowany w 2010 r. Zdecydowana większość przyrostu powstała w zakresie kredytów mieszkaniowych. Wynikało to z kilku przyczyn. Po pierwsze, banki już wcześniej odpisały wiele rezerw na kredyty konsumpcyjne. Po drugie, przyrost akcji kredytowej banków w obszarze kredytów konsumpcyjnych w ostatnich latach był mocno ograniczony, także na skutek celowych działań banków w tym zakresie. Po trzecie, pogarszanie się poprawy jakości należności mieszkaniowych można wiązać z kilkoma czynnikami: dojrzewaniem części portfela kredytowego, zmianą sytuacji na rynku mieszkaniowym i w efekcie innym kształtowaniem się chociażby bieżącego LTV oraz wyraźną zmianą kursu walutowego walut, w których była denominowana zdecydowana większość kredytów mieszkaniowych w Polsce. 8

9 Mimo wysokiego wzrostu należności z utratą wartości, w ostatnich dwóch latach wskaźnik udziału tych należności w całości należności z tytułu kredytów mieszkaniowych pozostał nadal na relatywnie bardzo dobrym poziomie. Na koniec 2011 r. ukształtował się on w wysokości 2,3%, czyli na poziomie o 0,5 pkt proc. wyższym niż rok wcześniej. Znacznie gorzej tradycyjnie już przedstawiała się sytuacja w zakresie kredytów konsumpcyjnych. Wprawdzie tempo wzrostu kwoty tego typu należności z utratą wartości było rekordowo niskie (1%), ale na koniec 2011 r. udział należności z utratą wartości zwiększył się do 17,9%. W efekcie nastąpiła w 2011 r. sytuacja, w której tempo wzrostu wszystkich należności z utratą wartości należności od gospodarstw domowych (12,9%) było wyższe niż tempo wzrostu należności brutto od tych klientów (11,9%). Ta niewielka różnica nie przełożyła się na pogorszenie jakości należności od gospodarstw domowych. Udział kredytów z utratą wartości pozostał na poziomie 7,2%. Jakość należności od gospodarstw domowych również osiągnęła znacznie lepszy poziom niż jakość należności od podmiotów gospodarczych. W ostatnim roku skala zmiany jakości portfela należności banków od podmiotów gospodarczych była zdecydowanie mniejsza niż w przypadku gospodarstw domowych. Ostrożniejsza polityka kredytowa banków w tym zakresie oraz silniejsze pogorszenie się jakości tego portfela w poprzednich latach zaowocowało bardziej zrównoważonymi zmianami tej pozycji aktywów w 2010 r. Wartość należności z utratą wartości od tych klientów zwiększyła się w ostatnim roku o 2,2%, podczas gdy rok wcześniej wzrost ten wyniósł 5,2%. Niewielki wzrost należności o obniżonej jakości przy równoczesnym silnym wzroście wartości nominalnej należności brutto banków od tych klientów w 2011 r. spowodował wyraźne zmniejszenie się udziału należności z utratą wartości. Na koniec ostatniego roku wynosił on 10,5% i był aż o 1,8 pkt proc. niższy niż na koniec 2010 r. Na drugiej pozycji w aktywach sektora bankowego w minionym roku umocniły się papiery wartościowe. Tempo wzrostu należności banków z tytułu papierów wartościowych wyniosło zaledwie 5,3%, co było wynikiem szybszego wzrostu akcji kredytowej. Wzrost zaangażowania banków w papiery wartościowe nastąpił w warunkach dużego zapotrzebowania Skarbu Państwa na pożyczki służące finansowaniu deficytu budżetowego. Na koniec 2011 r. udział papierów wartościowych wyniósł 18,8%, choć rok wcześniej udział ten stanowił jeszcze 19,9%. Trzecią pozycję w aktywach banków zajmowały należności od sektora finansowego. Jednak podobnie jak w poprzednich latach, dynamika tych należności była niska. W 2011 r. zwiększyły się one o 3,9%, głównie dzięki wzrostowi należności od innych banków (o 5,3%). Udział należności od 9

10 sektora finansowego w 2011 r. zmniejszył się w aktywach sektora bankowego z 8,1% do 7,6%. Udział tej pozycji był też wyraźnie mniejszy niż wartość papierów wartościowych znajdujących się w portfelach banków. Wcześniej wartości obu tych pozycji w większym stopniu były zbliżone do siebie. Udział pozostałych pozycji w bilansie banków był zdecydowanie mniejszy. Największą dynamiką, spośród wszystkich głównych pozycji aktywów sektora bankowego, charakteryzowały się kolejny już rok należności od sektora budżetowego. W warunkach umiarkowanego tempa wzrostu gospodarczego, trudności z realizacją budżetu państwa oraz szerszego wykorzystywania środków unijnych przez polskie samorządy, zwiększał się deficyt niektórych instytucji centralnych, jak i deficyt wielu jednostek samorządu terytorialnego. Należy też pamiętać, że w minionym roku właśnie inwestycje publiczne były głównym motorem inwestycji w Polsce. W tych warunkach nie może zatem dziwić duży wzrost znaczenia należności od sektora budżetowego. Charakterystyczną cechą, w ostatnich dwóch latach, po stronie pasywów był powrót do wzrostu znaczenia zobowiązań wobec sektora finansowego kosztem zobowiązań wobec sektora niefinansowego. Dynamika tych zobowiązań w 2011 r. była ponownie najwyższa spośród wszystkich głównych pozycji pasywów sektora bankowego w Polsce. Obawa przed intensywną rywalizacją banków o depozyty klientowskie i ostrzeżenia nadzoru bankowego wyrażane w tym zakresie wpłynęły w pewnym stopniu na kierowanie zainteresowania banków pozyskiwaniem środków finansowych z innych źródeł niż tylko depozyty klientowskie. Również stabilizacja sytuacji wielu banków zagranicznych będących podmiotami dominującymi polskich banków komercyjnych spowodowały, że łatwiej przychodziło pozyskiwanie środków obcych z instytucji finansowych. Z drugiej strony w 2011 r. pojawiły się przykłady stanowisk krajowych nadzorów bankowych przestrzegających przed nadmiernym angażowaniem depozytów banków matek w finansowanie ryzykownej działalności w bankach córkach znajdujących się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wprawdzie te stanowiska nie odnosiły się wprost do polskich banków, tym bardziej, że w relacjach z polskimi bankami zachowano zdrowy rozsądek w zakresie wielkości zaangażowania finansowego, tym niemniej może stanowić to wyraźny sygnał dotyczący perspektyw ewentualnego przyszłego finansowania swojej działalności w wyniku pozyskiwania środków finansowych z banku matki. Rosnące znaczenie zobowiązań od podmiotów finansowych może generować zagrożenia dla stabilności działania banku krajowego, co uświadomił (na szczęście potencjalnie a nie w praktyce) ostatni kryzys na rynkach finansowych na świecie. Wydłużanie okresów zapadalności aktywów bankowych wymusza na kierownictwach banków poszukiwania bardziej stabilnych długoterminowych źródeł ich finansowania. Jednym 10

11 z tych kierunków jest finansowanie się w innych instytucjach finansowych. Należy pamiętać, że nie są to tylko banki matki, ale również emisje obligacji czy pożyczki w międzynarodowych instytucjach finansowych, takich jak EBI czy EBOR. W efekcie działań podejmowanych w minionym roku przez banki udział zobowiązań wobec sektora finansowego w pasywach ogółem sektora bankowego wzrósł o 0,7 pkt proc. do 28,8%. Wartość tych zobowiązań była najwyższa w historii sektora bankowego w Polsce. Największą pozycję w strukturze pasywów tradycyjnie stanowiły depozyty od sektora niefinansowego, które na koniec 2011 r. wyniosły 54,8% wartości wszystkich pasywów. Roczny wzrost tej pozycji wyniósł 12,9%. Przyrost depozytów od sektora niefinansowego, jaki nastąpił w 2011 r. w bankach, był wynikiem równomiernego tempa wzrostu środków na rachunkach gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych. Kolejną grupę zobowiązań banków stanowiły zobowiązania wobec sektora budżetowego (4,0% pasywów bankowych). Znaczenie tej pozycji w pasywach ogółem sektora bankowego w ostatnim roku uległo wyraźnemu obniżeniu o 13,5%. Wyniki te świadczą m.in. o pogorszeniu się sytuacji finansów publicznych. Kapitały własne sektora bankowego na koniec 2011 r. stanowiły 9,9% pasywów. W ostatnim roku zwiększyły się one o 11,3%, a dynamika tej pozycji była niższa niż w roku ubiegłym. Głównym źródłem przyrostu kapitałów był podzielony zysk banków za rok poprzedni. Na koniec 2011 r. kapitały własne banków wyniosły 129 mld zł. Dla potrzeb regulacji ostrożnościowych fundusze własne sektora bankowego wyniosły 111 mld zł i zwiększyły się w trakcie ostatniego roku o 10,2%. Fundusze podstawowe w 2011 r. zwiększyły się w nieco wolniejszym tempie (8,5%) niż fundusze całkowite. Decyzje właścicieli o przeznaczeniu tylko części zysku na powiększenie kapitałów własnych spowodowały wolniejszy wzrost kapitałów własnych niż tempo wzrostu wymogu kapitałowego (o 16,2%). Za wzrost wymogu kapitałowego w największym stopniu odpowiadał wzrost wymogu z tytułu ryzyka kredytowego, ale wymóg ten wzrósł także w innych obszarach, np. z tytułu ryzyka operacyjnego. W efekcie, współczynnik wypłacalności obniżył się w minionym roku z 13,8% na koniec 2010 r. do 13,1% na koniec następnego roku. Był to nadal wysoki poziom współczynnika wypłacalności i w połączeniu ze zdecydowaną przewagą funduszy podstawowych w funduszach własnych banków stanowił dobre zabezpieczenie banków na ewentualne straty wynikające z zaburzeń na międzynarodowych rynkach finansowych. Kapitały własne świadczyły także o dobrym przygotowaniu kapitałowym banków do przyszłych wymogów kapitałowych w ramach Bazylei III. Banki polskie mają dostateczne kapitały, aby już dziś sprostać tym wymogom. 11

12 W 2011 r. wynik finansowy netto sektora bankowego ukształtował się w wysokości mln zł i był aż o 37,3% wyższy niż rok wcześniej. Kwota zysku netto wypracowanego w 2011 r. była rekordowo wysoka w najnowszej historii polskiej bankowości. Wynik ten świadczy o dobrym radzeniu sobie banków w warunkach niestabilnego rozwoju gospodarczego kraju. Dowodzi także prowadzenia racjonalnych zasad działalności bankowej. W ostatnim roku bardzo ważnymi czynnikami wzrostu dochodów sektora bankowego były: dynamiczny wzrost przychodów z działalności bankowej realizowanych głównie w formie dochodów odsetkowych i operacji finansowych oraz umiarkowana dynamika kosztów banków, zwłaszcza spadek kosztów związanych z tworzeniem odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych banków. W efekcie takiego połączenia uzyskano bardzo wysoki poziom zysku netto. Wzrost dochodów z działalności bankowej został osiągnięty podobnie jak rok wcześniej na skutek zdecydowanie szybszego tempa wzrostu dochodów odsetkowych (13%) niż dochodów pozaodsetkowych. W konsekwencji udział dochodów odsetkowych z działalności bankowej uległ dalszemu zwiększeniu w 2011 r. aż o 2,7 pkt proc., do poziomu 60,9%. Dochody pozaodsetkowe sektora bankowego zwiększyły się w minionym roku tylko o 0,8%. W 2011 r. banki nieco mniej restrykcyjnie limitowały swoje koszty. Trzeba jednak zauważyć, że pewne złagodzenie nastąpiło po okresie silnych ograniczeń w 2010 r. oraz przy wyższej inflacji w ostatnim roku. Koszty działania banków wzrosły w ostatnim roku o 5,1%, a więc w skali wyższej niż tempo inflacji. Co ważniejsze jednak, tempo wzrostu tych kosztów było wyraźnie niższe od tempa wzrostu aktywów sektora bankowego, czy też od tempa wzrostu wyniku z działalności bankowej w minionym roku. W ramach kosztów działania banków, tempo wzrostu wydatków na personel było wyraźnie wolniejsze od tempa wzrostu wydatków eksploatacyjnych. Wydatki na personel wzrosły o 2,9% i to tempo wzrostu kosztów było wyraźnie niższe niż w 2010 r. Koszty wynagrodzeń rosły znacznie wolniej niż inflacja a także wolniej niż tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Nastąpił natomiast relatywnie wysoki wzrost kosztów eksploatacyjnych (o 7,9%). Na wielkość wyniku operacyjnego netto zasadniczy wpływ miał wynik zrealizowany na zabezpieczeniach. Była to w ostatnich latach znacząca pozycja i nawet niewielka jej zmiana mogła istotnie wpłynąć na wielkość zysku. W 2011 r. saldo utworzonych rezerw celowych/odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych było niemal o 30% mniejsze niż rok wcześniej. W bankach nadal zwiększała się kwota należności z utratą wartości, ale dynamika tego wzrostu nie była już tak wysoka. To przełożyło się na spadek wyniku na zabezpieczeniach w 2011 r. Wyrażając zadowolenie 12

13 z obniżenia salda odpisów, trzeba jednak zaznaczyć, że w ujęciu nominalnym była to nadal wysoka kwota mln zł. Gdyby porównać ją z saldem odpisów dokonanych w 2008 r., okazałoby się, że wynik zrealizowany w 2010 r. jest nadal niemal o połowę wyższy niż saldo odpisów z 2008 r. Efektywność kosztowa banków wyraźnie się poprawiała. W ostatnim roku wskaźnik kosztów operacyjnych wyniósł 51,1%. Wynik ten był zbliżony do najlepszych wyników sektora bankowego w innych krajach Unii Europejskiej. Wynik w 2011 r. był też najlepszy od początku transformacji gospodarczej w Polsce. W stosunku do 2010 r. wynik ostatniego roku poprawił się o 1,5 pkt proc. Szybki wzrost wyniku finansowego sektora bankowego przy wolniejszym tempie wzrostu aktywów banków spowodował wyraźną poprawę wskaźników rentowności. Wskaźnik ROA wzrósł o 0,24 pkt proc. do poziomu 1,28%. Miniony rok przyniósł też wzrost wskaźnika ROE. Wzrost kapitałów własnych banków w 2011 r. był znaczący, ale tempo wzrostu zysku netto było wyższe i w konsekwencji ROE wzrosło znacząco. Kształtowało się ono na przyzwoitym poziomie. W 2011 r. osiągnęło wartość 15,4%, o 3,7 pkt proc. wyższą niż w 2010 r. Warto odnotować, że poprawa poziomu wskaźnika nastąpiła przy spadku współczynnika wypłacalności w minionym roku. Sektor banków spółdzielczych utrzymał udział swoich aktywów w sumie bilansowej sektora bankowego. Gdy zakończył się okres dekoniunktury, w którym banki komercyjne zachowują większą ostrożność w rozwoju akcji kredytowej, a banki spółdzielcze utrzymują bardziej zrównoważone tempo rozwoju akcji kredytowej w różnych okresach cyklu gospodarczego, to udział bankowości spółdzielczej już się nie zwiększał. Lepsza znajomość klientów i stały dopływ depozytów klientowskich zwykle pozwalały na stabilny rozwój w każdych warunkach makroekonomicznych. Udział banków spółdzielczych w aktywach sektora bankowego wynosił 6,1%. Wartość sumy bilansowej sektora banków spółdzielczych na koniec 2011 r. wyniosła mln zł. W stosunku do końca roku poprzedniego wzrosła ona o 11,3%. Dominującą pozycję w strukturze aktywów banków spółdzielczych stanowiły zawsze należności od sektora niefinansowego. Na koniec 2011 r. wyniosły one 55,5% aktywów ogółem. W porównaniu ze stanem z końca 2010 r. ten rodzaj aktywów wzrósł nominalnie o 11,8%. Warto pokreślić, że tempo wzrostu należności banków spółdzielczych od podmiotów niefinansowych było w minionym roku wyraźnie wolniejsze od tempa wzrostu tych należności w całym sektorze bankowym. Wśród należności banków od tego sektora zdecydowaną przewagę zawsze miały należności od gospodarstw domowych. Ta dominacja wynika z faktu, że dla celów sprawozdawczych w tej kategorii znajdują się także należności od rolników indywidualnych oraz należności od przedsiębiorców indywidualnych, rozumianych jako firmy zatrudniające nie więcej niż 9 osób. 13

14 Szybki wzrost należności ogółem od sektora niefinansowego w ostatnich latach nie mógł w dłuższej perspektywie nie wpłynąć na jakość należności zagrożonych, szczególnie, gdy koniunktura gospodarcza w kraju nie ulegała wyraźnej poprawie. Zaskakuje jednak skala wzrostu tych należności, gdyż była ona naprawdę olbrzymia. Wydaje się, że stopniowa zmiana profilu klienta banku spółdzielczego spowodowała wyższy poziom kredytów zagrożonych. Na koniec 2011 r. udział należności z utratą wartości w należnościach ogółem od podmiotów niefinansowych wyniósł 5,7%. Rok wcześniej wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 5,3%. Jakość należności kredytowych pozostawała na relatywnie dobrym poziomie, choć znacznie gorszym niż w latach wcześniejszych. Drugą pod względem wielkości pozycję aktywów banków spółdzielczych stanowiły należności od sektora finansowego. Na koniec 2011 r. było 30,1% aktywów ogółem. W ostatnim roku dynamika należności od sektora finansowego była zdecydowanie niższa niż rok wcześniej i wyraźnie wolniejsza od tempa wzrostu aktywów ogółem bankowości spółdzielczej. Udział należności od podmiotów finansowych w aktywach ogółem zmniejszył się o 1 pkt proc, ale w porównaniu z bankami komercyjnymi był on niemal czterokrotnie wyższy. Świadczyło to o utrzymywaniu się trudności w zagospodarowaniu wszystkich wolnych środków finansowych przez banki spółdzielcze, a także o relatywnie niewielkim zaangażowaniu finansowym banków spółdzielczych w zakup papierów wartościowych. Pokazuje to także potencjał ekonomiczny wzrostu bankowości spółdzielczej w naszym kraju. Trzecie miejsce pod względem wielkości udziału w aktywach ogółem banków spółdzielczych osiągnęły w minionym roku należności od sektora budżetowego. W 2011 r. banki spółdzielcze, po raz kolejny, odnotowały wyraźny wzrost należności od tego sektora. Banki spółdzielcze tradycyjnie prowadziły obsługę rachunków wielu jednostek samorządu terytorialnego i na skutek zwiększania się zadań w tych jednostkach w ostatnich latach znaczenie współpracy banków z tymi podmiotami wyraźnie wzrastało, także w zakresie rosnącego zadłużenia wielu gmin i powiatów w bankach. Również wzrastające wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej i konieczność wcześniejszego sfinansowania zadań współfinansowanych ze środków UE powodowały wzrost należności banków od sektora budżetowego. Rok 2011 cechowały jednak relatywnie lepsze wyniki finansowe wielu jednostek samorządu terytorialnego, stąd wyniki osiągnięte przez banki spółdzielcze należy odnotować jako sukces. Rządowe propozycje zmniejszenia dopuszczalnych rozmiarów zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego mogą jednak spowodować, że dynamika tej kategorii należności banków spółdzielczych już w najbliższych latach może być wyraźnie niższa. 14

15 Wynik finansowy netto banków spółdzielczych w ostatnim roku wyniósł 920 mln zł i był aż o 25,1% wyższy niż w 2010 r. Wyraźny wzrost zysku netto w bankowości spółdzielczej odnotowano w okresie, w którym silna poprawa wyników nastąpiła w całym sektorze bankowym. Dynamika wyniku finansowego w ostatnim roku była wyższa niż dynamika aktywów tego sektora. Po stronie dochodowej główną przyczyną wzrostu wyniku finansowego sektora banków spółdzielczych w 2011 r. był wysoki wzrost dochodów odsetkowych. Spośród wszystkich czynników składowych wyniku z działalności bankowej dochody odsetkowe nie tylko były podstawową pozycją dochodową (75%), ale też pozycja ta cechowała się w minionym roku najwyższą dynamiką. Przychody z opłat i prowizji banków spółdzielczych, będące drugim pod względem ważności źródłem dochodów banków spółdzielczych, zwiększyły się w 2011 r. w minimalnym stopniu. Wyższy wynik finansowy brutto banków spółdzielczych został uzyskany w 2011 r. nie tylko dzięki wzrostowi przychodów. W osiągnięciu dobrych wyników nie przeszkodził szybszy niż poprzednio wzrost podstawowych rodzajów kosztów działania banków. Koszty działania banków zwiększyły się w minionym roku o 9,3%. Pogorszenie się jakości należności musiało spowodować poważny wzrost salda odpisów z tytułu należności z utratą wartości. W 2011 r. przyrost wartości takich opisów był w bankowości spółdzielczej najwyższy od wielu lat. W skali roku wzrosły one o 18%. Wskaźnik efektywności kosztowej CIR w bankowości spółdzielczej uległ w ostatnim roku ponownie obniżeniu. Jeszcze w 2010 r. kształtował się na wysokim poziomie 70,1%. Rok później nastąpiła poprawa i ten wskaźnik osiągnął poziom 67,4%. W całym sektorze bankowym wskaźnik efektywności kosztowej tradycyjnie kształtował się na znacznie niższym poziomie. Różnica w dużym stopniu wynika ze specyfiki prowadzenia biznesu bankowego przez banki spółdzielcze, ale nie ulega wątpliwości, że poziom wskaźnika CIR będzie dużym wyzwaniem dla bankowości spółdzielczej. Szybszy wzrost zysku netto od wzrostu aktywów banków spółdzielczych spowodował poprawę wskaźników efektywności działania. Wskaźnik zwrotu netto z aktywów (ROA) ukształtował się w 2010 r. na poziomie 1,11%, a rok później wyniósł 1,23%. Rentowność aktywów w bankach spółdzielczych w 2011 r. była nieco niższa niż w całym sektorze bankowym. Poprawa wskaźnika ROA jest dobrym wynikiem w warunkach rosnącej konkurencji na rynku usług bankowych oraz przy nadal niestabilnej koniunkturze gospodarczej w kraju. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) w minionym roku również uległ wyraźnej poprawie. Z 11,2% w 2010 r. wzrósł do 13,2% w roku następnym. Był jednocześnie o 2 pkt proc. niższy niż w całym sektorze bankowym. Trzeba 15

16 jednak pamiętać, że cel działania banków spółdzielczych jest generalnie nieco inny niż w przypadku banków komercyjnych, choć wypracowanie zysków przez banki spółdzielcze jest współcześnie uznane za równie ważne ze względu na obowiązujące wymogi kapitałowe oraz potrzebę ponoszenia nakładów inwestycyjnych w celu sprostania konkurencji ze strony banków komercyjnych. Wyraźny wzrost wyniku ROE tym bardziej zasługuje zatem na docenienie. Osiągnięcie zadawalającego wyniku było trudne z uwagi na fakt, że niektóre banki spółdzielcze miały wysoki współczynnik wypłacalności. Analizując wyniki sektora bankowego w 2011 r. oraz perspektywy rozwoju sytuacji makroekonomicznej w Polsce w najbliższym roku można optymistycznie patrzeć na szanse rozwoju sektora bankowego w Polsce. Wzrost gospodarczy w wysokości ok. 3% rocznie przy założeniu przeprowadzenia stopniowej poprawy finansów publicznych powinien przyczyniać się do stopniowego rozwoju akcji kredytowej. Wzrost należności banków powinien dotyczyć przede wszystkim kredytów dla przedsiębiorstw. Wolniejszy niż w latach ubiegłych będzie wzrost kredytów mieszkaniowych i kredytów dla sektora budżetowego. W obu przypadkach uwarunkowania prawne i ekonomiczne dla rozwoju biznesu bankowego mogą być trudniejsze niż w poprzednich latach. Rozwój działalności kredytowej będzie podstawowym źródłem wzrostu dochodów banków. Prawdopodobnie można oczekiwać jeszcze dokonywania znaczących odpisów banków z tytułu posiadania należności z utratą wartości. Jednak powinna następować stopniowa poprawa sytuacji skala odpisów będzie się zmniejszać. Mniejszych możliwości zwiększenia swoich zysków banki mogą natomiast upatrywać w podwyższaniu opłat i prowizji pobieranych od klientów. Bardzo dużo zależeć będzie od umiejętności utrzymania ograniczeń w zakresie kształtowania kosztów działania banków. Banki ostrożnie, ale z optymizmem patrzą w najbliższą przyszłość. Można oczekiwać, że w miarę rozwoju akcji kredytowej i hamowania procesu pogarszania się jakości należności bankowych może następować niewielka poprawa wyników finansowych banków i poprawa wskaźników rentowości. Zagrożeniem dla rentowności banków mogą być nowe regulacje przygotowywane na szczeblu unijnym i w kraju. Istnieje poważna obawa dotycząca nakładania na banki kolejnych obciążeń fiskalnych i parafiskalnych. Podatek bankowy, zwiększone wpłaty do BFG, podatek od transakcji finansowych, tworzenie funduszu ratowania banków to kilka najpoważniejszych zagrożeń dla banków działających w Polsce i w innych krajach UE. Wyzwaniem dla części banków będą też nowe wymogi kapitałowe. Jednak to szczegółowe wymagania ilościowe w zakresie zarządzania płynnością mogą generować poważne koszty dla banków 16

17 i konieczność zmiany prowadzenia części biznesu bankowego. Wówczas będzie musiał być wzmocniony nacisk na emisję długoterminowych papierów dłużnych, a jednocześnie może wzrosnąć nacisk na pozyskiwanie depozytów od gospodarstw domowych. Również może wzrosnąć także uzależnienie polskiego sektora bankowego od finansowania z zagranicznych instytucji finansowych, zwłaszcza po przeprowadzeniu złagodzeń ilościowych przez EBC na przełomie 2011 i 2012 r. Bardzo interesująco w najbliższym czasie może rozwijać się sytuacja w bankowości spółdzielczej. Zaskakujące częściowo wyniki działalności tych banków w 2011 r. oraz planowane poważne zmiany regulacji ostrożnościowych w UE mogą tworzyć nową bazę do przewidywań rozwoju sytuacji w tym sektorze w najbliższej przyszłości. Tradycyjnie, wiele będzie zależeć od perspektyw współpracy między zrzeszeniami, poprawy współpracy w ramach zrzeszenia oraz poprawy zarządzania ryzykiem w poszczególnych bankach spółdzielczych. Istotne znaczenie będą mieć też zmiany jakości portfela kredytowego, kontrola kosztów działania banków spółdzielczych oraz poszukiwanie kierunków ekspansji tej części polskiego sektora bankowego. Myśląc o poprawie sytuacji w sektorze bankowym trzeba jednocześnie cały czas mieć w pamięci skutki ostatniego kryzysu i dążyć do unikania powtórzenia się przyczyn perturbacji. Więcej uwagi trzeba będzie poświęcić kwestiom odpowiedniego kształtowania bilansu banków, zachowania zdrowych proporcji między poszczególnymi głównymi jego pozycjami. Celem nie powinno być dążenie do osiągnięcia maksymalnego zysku w ujęciu krótkoterminowym, szczególnie w sytuacji, gdy skala wypłat dywidend w bankach będzie musiała być mocno ograniczona na skutek potrzeby budowy funduszy własnych. Wyzwaniem dla całego sektora bankowego będzie stałe dążenie do dalszej poprawy relacji banków ze swoimi klientami i utrzymywanie wysokiej jakości obsługi klienta. Ten aspekt nabiera szczególnego znaczenia. Banki muszą jeszcze więcej uwagi poświęcać wyjaśnianiu przyczyn swojego zachowania w sytuacji, gdy wiele rozwiązań prawnych jest dzisiaj nieracjonalnych i utrudnia prowadzenie działalności bankowej w Polsce. Trudności finansowe części klientów, także wynikające z realizacji zobowiązań względem banków, nieuchronnie będą tworzyć nowe pola sporów i konfliktów między bankami a ich klientami. W tych warunkach kwestia utrzymywania dobrych, etycznych relacji z klientami, współpracy przy rozwiązywaniu problemów nabiera szczególnego znaczenia. Generalnie dobra opinia o sektorze bankowym w społeczeństwie stanowi dużą wartość i nie powinna ona być narażona na szwank. Trzeba bowiem pamiętać, że zaufanie i reputację łatwo można stracić, ale odzyskuje się ją długo lub wcale. Dlatego też wiele nowych 17

18 działań będzie z pewnością podejmowanych dla utrzymania pozytywnego wizerunku sektora bankowego. Trzeba też pamiętać, że dzięki dobrym wynikom osiąganym przez banki w Polsce, w tym braku niebezpieczeństwa upadku któregoś z banków, czy choćby ponoszenia spektakularnych strat w następstwie kryzysu na rynkach finansowych, reputacja banków w Polsce jest wyższa niż w krajach, w których największe banki lub nawet całe systemy bankowe przeżywały poważne trudności finansowe. To jest niezmiernie ważny atut sektora bankowego w Polsce, który trzeba utrzymywać w przyszłości. 18

19 Rok 2011 był kolejnym rokiem wypracowywania nowych rozwiązań regulacyjnych dla sektora finansowego, które zdaniem ich twórców mają zapobiegać kolejnym kryzysom na rynku lub w największym możliwym stopniu łagodzić ich skutki. Jednakże pojawia się obawa, że liczba, tempo i skala wprowadzanych obecnie regulacji może spowodować efekt odwrotny do zamierzonego przez regulatorów i osłabić instytucje finansowe poprzez nadmiar wymogów jakie mają spełniać i zakłócić ich efektywne funkcjonowanie w gospodarce rynkowej. Stabilność regulacyjna i podatkowa jest głównym warunkiem rozwoju przedsiębiorstw, w tym banków. Tymczasem zaostrzane od kilku lat wymogi kapitałowe i płynności, nowe regulacje konsumenckie, dodatkowe podatki i opłaty, w tym projektowany podatek od transakcji finansowych, podatek bankowy, zwiększane opłaty na fundusze gwarancyjne i upadłościowe, brak długoterminowych rządowych programów wsparcia dla oszczędzania sprawiają, że prowadzenie działalności bankowej w Polsce stanie się coraz mniej opłacalne, za to bardziej skomplikowane. Chaos regulacyjny obserwowany od kilku lat zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym nie sprzyja rozwojowi systemu bankowego, a przy niskim poziomie ubankowienia naszego kraju również rozwojowi gospodarki. Poniżej przedstawiono najważniejsze regulacje zarówno europejskie jak i krajowe, które w najbliższych latach będą kreować zasady prowadzenia działalności bankowej w Polsce. Ich wpływ na polskie banki może okazać się na tyle znaczący, że wymagać będzie radykalnej przebudowy strategii działalności banków oraz Najważniejsze zmiany stanu prawnego i zmiany instytucjonalne w sektorze bankowym w 2011 r. mające wpływ na działalność banków 19

20 podjęcia szeregu działań ze strony instytucji rządowych dla wsparcia stabilnego wzrostu polskiej gospodarki. I. Nowe europejskie regulacje ostrożnościowe A. Projekt dyrektywy CRD IV i rozporządzenia CRR Procedowane obecnie w Parlamencie Europejskim regulacje w ramach tzw. pakietu CRD IV: DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms and amending Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate (dalej dyrektywa CRD IV), Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on prudential requirements for credit institutions and investment firms (dalej rozporządzenie CRR), w wersji aktualnie dyskutowanej w Parlamencie Europejskim będą miały w istotnych obszarach negatywny wpływ na dalszy rozwój polskiego sektora bankowego oraz możliwości zwiększania akcji kredytowej. Wynika to głównie z niedostosowania proponowanych rozwiązań do poziomu rozwoju rynku finansowego w Polsce, w tym specyfiki kapitałowej polskiego sektora bankowego, wciąż słabo rozwiniętego rynku kapitałowego oraz braku rynku pozyskiwania płynności średnio- i długoterminowej. Pakiet regulacyjny CRD IV, oparty na rozwiązaniach opracowanych przez Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego w dokumencie zawierającym dobre praktyki dla banków tzw. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, podporządkowany został realizacji dwóch nadrzędnych celów: wzmocnienia międzynarodowych zasad kalkulacji wymogów kapitałowych oraz zarządzania ryzykiem utraty płynności w celu uzyskania bardziej odpornego sektora bankowego; zwiększenia możliwości absorpcji przez sektor bankowy wstrząsów powstałych wskutek finansowych i gospodarczych kryzysów. Należy przypomnieć, że Bazylea III odnosi się jedynie do największych banków międzynarodowych, natomiast przepisy dyrektywy i rozporządzenia Unii Europejskiej (UE) będą dotyczyły wszystkich instytucji finansowych mających siedzibę na terenie UE. Dlatego w projektowanych regulacjach bardzo istotne znaczenie powinna mieć więc zasada proporcjonalności, zwłaszcza dla małych, działających lokalnie banków. W projektach 20

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw. 2016 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, lipiec 2016 r. Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012 Sytuacja polskiego sektora bankowego Warszawa, 22 listopada 2012 Plan prezentacji Struktura rynku finansowego Uwarunkowania makroekonomiczne Struktura sektora bankowego w Polsce Bilans Należności brutto

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze Na koniec marca 2017 r. działało 558 banków, w tym 355 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 201 w SGB-Banku SA w

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego luty 2016 r.

Raport o stabilności systemu finansowego luty 2016 r. Warszawa, 10 lutego 2016 r. Raport o stabilności systemu finansowego luty 2016 r. Polski system finansowy w ostatnim półroczu funkcjonował stabilnie. Otoczenie międzynarodowe gospodarki polskiej nadal

Bardziej szczegółowo

Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych

Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych VI Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2013 Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Związek Banków Polskich Warszawa, 10.09.2013 r. 1 Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski sektor banków spółdzielczych WYNIKI FINANSOWE DYNAMICZNY WZROST DEPOZYTÓW WZROST NALEŻNOŚCI OD PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Piasecznie wg stanu na dzień r.

RAPORT PÓŁROCZNY Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Piasecznie wg stanu na dzień r. RAPORT PÓŁROCZNY Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Piasecznie wg stanu na dzień 30.06.2014 r. Piaseczno, dnia 10.09.2014 r. I. Informacje ogólne o Banku Nazwa Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych

Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych Tomasz Mironczuk Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem w Bankach

Zarządzanie Kapitałem w Bankach Zarządzanie Kapitałem w Bankach Wizja scenariusza spowolnienia gospodarczego w Polsce w kontekście powołania wspólnego nadzoru bankowego Tomasz Kubiak Dyrektor Zarządzający Dep. Alokacji Kapitału i ALM

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r.

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r. Sprawozdanie dotyczące Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS jako całości za 2016 r. obejmujące: zagregowany bilans, zagregowany rachunek zysków i strat, sprawozdanie na temat sytuacji i sprawozdanie na temat

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego.

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Poniżej zamieszczamy informację na temat sytuacji sektora bankowego w pierwszym półroczu 2009 roku, jaką zamieściła na

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Kondycja oraz perspektywy rozwoju polskiego sektora bankowego w 2012 roku na tle Europy

Kondycja oraz perspektywy rozwoju polskiego sektora bankowego w 2012 roku na tle Europy Ministerstwo Skarbu Państwa Źródło: http://www.msp.gov.pl/pl/przeksztalcenia/serwis-gospodarczy/wiadomosci-gospodarcze/20713,kondycja-oraz-pe rspektywy-rozwoju-polskiego-sektora-bankowego-w-2012-roku-na-tle.html

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2010

Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2010 Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2010 wydawany na zlecenie Związku Banków Polskich ISSN 2080-878X Warszawa, kwiecień 2011 r. WYDAWCA: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości ul. Wiejska 12A,

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce Warszawa, lipiec 2013 Departament Slajd 2 mieszkaniowych w Polsce charakterystyka portfela mieszkaniowych Ryzyko z portfelem Finansowanie akcji kredytowej

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Warszawa, 2008.06.20 Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Na wyniki przedsiębiorstw maklerskich, podobnie jak innych instytucji rynku kapitałowego, korzystny wpływ

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych 2 grudnia 2014 r. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2014 r. stanowisko w sprawie: polityki

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12. Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2015 roku Niedrzwica Duża, 2016 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2012

Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2012 Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2012 wydawany na zlecenie Związku Banków Polskich ISSN 2080-878X Warszawa, kwiecień 2013 r. WYDAWCA: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości ul. Wiejska 12A,

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2014 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2014 R. PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2014 R. W dniu 8 kwietnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła informację na temat planów finansowych banków w 2014 r. Informacja ta została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Obciążenia Banków Spółdzielczych. Granice możliwości zwiększania obciążeń

Obciążenia Banków Spółdzielczych. Granice możliwości zwiększania obciążeń Obciążenia Banków Spółdzielczych Granice możliwości zwiększania obciążeń Opłaty obowiązkowe zrzeszonych BS Udział opłat na BFG w wyniku na działalności bankowej 3,5% 2,1% 1,6% 1,2% 1,2% 0,5% 11,5 31,2

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 08.03.2012 r. 1 Sektor bankowy w

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r.

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. 1. Raport sporządzony został w oparciu o dane sprawozdawcze kas, które nie uwzględniają wszystkich korekt biegłych rewidentów wynikających z weryfikacji

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo