Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ"

Transkrypt

1 Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, 3 marca 2009 r. INFORMACJA NA TEMAT KSZTAŁTOWANIA SIĘ DEPOZYTÓW I KREDYTÓW ORAZ WYNIKÓW FINANSOWYCH BANKÓW Według wstępnych danych Narodowego Banku Polskiego w 2008 roku wzrosły zarówno depozyty w bankach, jak i wartość udzielonych przez banki kredytów. Jednakże wartość udzielonych kredytów znacznie przekraczała wartość depozytów. Szczególnie szybko wzrastały kredyty dla sektora niefinansowego tj. dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. 1. Gospodarstwa domowe W 2008 roku, po raz pierwszy, zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów i pożyczek przekroczyło wartość ulokowanych przez nie w bankach depozytów. Zatem wzrost akcji kredytowej banki finansowały ze źródeł zewnętrznych tj. pożyczając pieniądze za granicą. W związku trudnościami na rynkach finansowych, niemożliwe wydaje się jednak utrzymanie takiego samego wzrostu finansowania akcji kredytowej w Polsce ze źródeł zewnętrznych. Na koniec 2008 roku, według wstępnych danych Narodowego Banku Polskiego, osoby prywatne, przedsiębiorcy indywidualni oraz rolnicy indywidualni byli zadłużeni w bankach na sumę 372,4 mld zł. Kwota zdeponowanych w bankach oszczędności wynosiła 332,0 mld zł. Na początku roku sytuacja w tym zakresie kształtowała się odwrotnie. Należności banków wynosiły 258,0 mld zł, podczas gdy zobowiązania 262,8 mld zł. A zatem depozyty przewyższały kwotę kredytów o 4,8 mld zł. W całym 2008 roku kwota kredytów udzielonych gospodarstwom domowym zwiększyła się o 114,4 mld zł, tj. 44,3%. Dla porównania w 2007 roku zadłużenie wzrosło o 70,5 mld zł, w 2006 roku - 46,6 mld zł, a w 2005 roku o 25,4 mld zł. Na koniec grudnia 2008 roku rzeczywista stopa procentowa wyniosła dla kredytów na cele konsumpcyjne - 22,6%, mieszkaniowe - 9,3%, podczas gdy na początku roku odpowiednie wielkości kształtowały się następująco: 21,0% i 7,4%. Gospodarstwa domowe zaciągały pożyczki na różne cele, najwięcej na zakup nieruchomości, w tym mieszkania. Wartość kredytów mieszkaniowych na koniec 2008 roku wyniosła 192,6 mld zł i była o 75,8 mld zł wyższa niż w roku poprzednim. Kredyty denominowane w walutach obcych (w większości zaciągane we frankach szwajcarskich) wyniosły 133,8 mld zł, co stanowiło 69,5% ogólnej wartości kredytów mieszkaniowych w Polsce na koniec 2008 roku. Ich wartość zwiększyła się w 2008 roku o kwotę 69,3 mld zł, podczas gdy kredytów udzielanych w polskiej walucie o 6,4 mld zł. Szybki w ostatnich miesiącach 2008 roku wzrost wartości kredytów walutowych nie wynikał ze wzrostu ich wartości w walutach obcych, ale ze wzrostu kursu walut w relacji do polskiej waluty, w tym w szczególności ze wzrostu wartości franka szwajcarskiego. 1

2 O tempie wzrostu kredytów mieszkaniowych zaciąganych przez gospodarstwa domowe w ostatnich kilku latach świadczy fakt, iż ich ogólna wartość w 2008 roku była prawie 10-krotnie wyższa w porównaniu z końcem 2002 roku, w przypadku kredytów zaciąganych w walutach obcych 11,4 raza. Wykres 1. Kredyty mieszkaniowe gospodarstw domowych w mld zł. 250,0 walutowe ogółem 200,0 192,6 150,0 100,0 50,0 50,4 32,0 49,6 77,7 64,4 116,8 73,9 129,9 79,7 137,1 95,8 153,2 133,8 0,0 XII.05 XII.06 XII.07 III.08 VI.08 IX.08 XII.08 W końcu 2008 roku banki znacznie ograniczyły udzielanie kredytów we franku szwajcarskim. W listopadzie w porównaniu do października zanotowano, w wyniku umocnienia się złotego, spadek wartości zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych w walutach obcych o 15 mln zł). Ograniczenia i trudności z udzielaniem kredytów w walutach obcych wynikają m.in. z faktu, iż Komisja Nadzoru Bankowego niektórym bankom wręcz zaleciła wycofanie ich ze swojej oferty. Tak uczyniły m.in. Millennium Bank, Dombank, Fortis Bank oraz ING Bank Śląski. W bieżącym roku nie należy oczekiwać, że koszt kredytu we franku szwajcarskim będzie niski. Pomimo bardzo niskiego poziomu stóp procentowych w Szwajcarii (obecnie podstawowa stopa procentowa wynosi 0,5%) należy dysponować relatywnie dużym wkładem własnym. W br. powinno natomiast wzrosnąć zainteresowanie kredytami w złotych, które będzie spowodowane głównie spadkiem ich oprocentowania oraz większej dostępności. W Polsce w ostatnich latach szybko rośnie liczba posiadaczy kart kredytowych, tak chętnie oferowanych przez banki swoim klientom. Temu zjawisku towarzyszy rosnąca wartość kredytów i pożyczek zaciąganych w oparciu o te karty. W 2008 roku ich wartość wyniosła 12,7 mld zł i była wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim o 3,7 mld zł i wyższa o 6,8 mld zł w porównaniu ze stanem na koniec 2006 roku. A zatem w okresie ostatnich dwóch lat nastąpiło podwojenie wartość kredytów związanych z funkcjonowaniem kart kredytowych. Gospodarstwa domowe regulowały poprawnie swoje zobowiązania w stosunku do banków. Jednakże pod koniec 2008 roku zwiększyła się kwota należności nie regulowanych zgodnie z zawartymi umowami, co dowodzi, iż część kredytobiorców miała trudności z bieżącym regulowaniem swoich zobowiązań. Kwota należności zagrożonych ogółem w grudniu 2008 roku wyniosła 13,0 mld zł i była o 2,5 mld zł wyższa w porównaniu z końcem grudnia 2007 roku (Por. zał. 6.). W relacji jednak do wartości wszystkich udzielonych przez banki kredytów, udział należności zagrożonych zmniejszył się i wyniósł 4,4%. (5,2% na koniec grudnia 2007 r.). 2

3 W 2008 roku wzrosły również depozyty gospodarstw domowych, chociaż w stopniu znacznie mniejszym niż kredyty, bo o 69,2 mld zł. W porównaniu z latami poprzednimi był to jednak bardzo znaczący wzrost. Dla porównania depozyty gospodarstw domowych w 2007 roku zwiększyły się o 17,9 mld zł, a w 2006 roku - o 20,2 mld zł. O skali wzrostu zadecydował m.in. fakt, iż banki znacznie podniosły, szczególnie w końcu 2008 roku, oprocentowanie lokat.( Por. załącznik 11). Zdecydowana większość banków pod koniec 2008 roku oferowała ich oprocentowanie na poziomie od 8,5% do nawet 10,0%. Nie bez znaczenia było także wycofywanie pieniędzy ulokowanych w akcjach spółek na giełdzie, z Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w związku ze spadkami indeksów giełdowych. W ciągu całego 2008 roku wartość aktywów zarządzanych przez fundusze inwestycyjne spadła o 60,1 mld zł, czyli była niższa niż w grudniu 2007 roku o 44,9%. To w kilkunastoletniej historii polskiego rynku funduszy trzeci rok, w którym wystąpił spadek aktywów netto. Rok 2008 był nieudany nie tylko dla funduszy instytucji krajowych, ale był także wyjątkowo niekorzystny dla funduszy instytucji zagranicznych. Tylko co szósty z produktów zagranicznych zdołał wypracować zysk w przeliczeniu na złote. Wykres 2. Depozyty gospodarstw domowych w latach w mld zł ,8 292, , ,4 224,4 216,9 212,6 220,8 201,2 209, ,1 332, III.2008 VI.2008 IX.2008 XII Przedsiębiorstwa W 2008 roku również przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu korzystały z kredytu bankowego. Wartość należności na koniec roku wyniosła 225,7 mld zł i była o 50,1 mld zł większa w porównaniu z grudniem 2007 roku. To znacznie więcej w porównaniu z latami poprzednimi. W 2007 roku przyrost należności banków wyniósł 33,3 mld zł, a w 2006 roku 16,4 mld zł. Pod koniec roku tempo akcji kredytowej dla firm wyraźnie osłabło. Wartość kredytów i pożyczek złotowych w grudniu 2008 roku była o 4,4 mld zł mniejsza w porównaniu w listopadem (Por. załącznik 9). Spadek wartości kredytów udzielanych przez banki w ostatnim kwartale 2008 roku był m.in. wynikiem zaostrzenia kryteriów ich udzielania. Ponadto, pomimo obniżenia przez Radę Polityki Pieniężnej podstawowych stóp procentowych, banki zwiększyły oprocentowanie udzielanych firmom kredytów. Należy też brać pod uwagę mniejsze zainteresowanie firm nowymi kredytami inwestycyjnymi w świetle niepewnej sytuacji makroekonomicznej. 3

4 Wykres 3. Należność banków od przedsiębiorstw w mld zł walutowe ogółem 175,6 188,3 200,3 211,3 225, ,3 126,7 130,1 125,1 125,9 142, ,3 35,4 40,8 29,6 28,7 31,0 32,9 34,5 35,5 40,9 54, III.2008 VI.2008 IX.2008 XII.2008 Najwięcej środków kredytowych firmy przeznaczały na finansowanie bieżącej działalności, na inwestycje oraz zakup nieruchomości. W przeciwieństwie do gospodarstw domowych, firmy w zdecydowanie większym stopniu korzystają z kredytów złotowych niż walutowych. Udział kredytów walutowych udzielonych przez banki gospodarstwom domowym na koniec grudnia 2008 roku stanowił 40,4% ogólnej kwoty kredytów, a w przypadku przedsiębiorstw - 24,3%. Wykres 4. Depozyty przedsiębiorstw w mld zł ,8 55,7 69,5 walutowe 86,0 ogółem 100,7 126,6 144,5 134,7 139,3 143,7 151, ,2 10,0 12,1 15,1 20,8 26,5 26,4 25,6 24,2 24,3 23, III.2008 VI.2008 IX.2008 XII.2008 W 2008 roku przedsiębiorstwa zwiększały swoje depozyty w bankach, co dobrze świadczy o ich kondycji finansowej. Wartość depozytów przedsiębiorstw ogółem na koniec 2008 roku wyniosła 151,3 mld zł i była o zaledwie 6,8 mld zł wyższa niż w grudniu 2007 roku. Jednakże to zdecydowanie mniejszy przyrost wartości depozytów w porównaniu z poprzednimi latami. W 2007 roku zwiększyły się one o 17,8 mld zł, a w 2006 roku o 26,0 mld zł. Swoje środki firmy lokują głównie w złotówkach. Wartość depozytów denominowanych w walutach obcych zmniejszyła się o 3,4 mld zł. Po uwzględnieniu wzrostu wartości walut w relacji do złotego, rzeczywisty spadek depozytów w walutach obcych jest jeszcze większy. 4

5 3. Sytuacja na rynku kredytowym Niepewna sytuacja co do kształtowania się koniunktury gospodarczej w Polsce, jak i - w przypadku niektórych banków - ograniczenia kapitałowe sprawiły, iż w IV kwartale 2008 roku banki znacznie zaostrzyły warunki udzielania kredytów. Gospodarstwa domowe W IV kwartale 2008 roku ponad 85% banków zaostrzyła kryteria udzielania kredytów na cele mieszkaniowe 1. Żaden bank nie złagodził kryteriów ich udzielania. Prawie wszystkie banki zwiększyły marże, a blisko 90,0% z nich zwiększyło również wymagany wkład własny kredytobiorcy. Ponadto banki zaostrzyły również warunki w zakresie wyliczania zdolności kredytowej, dokumentów poświadczających dochód kredytobiorcy jak również zasady wyceny nieruchomości. W zdecydowanej większości zaostrzenie warunków udzielania kredytów dotyczyło w większym stopniu kredytów nominowanych we franku szwajcarskim, niż w walucie polskiej. Niektóre banki zrezygnowały z udzielania kredytów mieszkaniowych w szwajcarskiej walucie. Coraz większe trudności w uzyskaniu kredytów sprawiły, iż w IV kwartale 2008 roku około 70% banków odnotowało znaczny spadek popytu na kredyty mieszkaniowe. Główną przyczyną ich spadku są niekorzystne prognozy co do rozwoju sytuacji na rynku mieszkaniowym, jak również zaostrzone warunki udzielania kredytów oraz niepokój co do przyszłej sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. Banki oceniają, iż w I kwartale 2009 roku nastąpi dalsze niewielkie jednak zaostrzenie polityki kredytowej i dalszy spadek popytu na kredyty mieszkaniowe. W ostatnim kwartale 2008 roku ponad 75,0% banków zaostrzyło również warunki udzielania kredytów konsumenckich. Były ono jednak mniej dotkliwe niż w przypadku kredytów mieszkaniowych i kredytów dla firm. W omawianym okresie banki odnotowały spadek popytu na tego typu kredyty. Prognozy, zdaniem banków, na I kwartał 2009 roku nie są dobre dla konsumentów. Banki oczekują, iż w tym okresie nastąpi dalsze zaostrzenie polityki kredytowej oraz spadek popytu na kredyty konsumenckie. Przedsiębiorstwa Także w stosunku do przedsiębiorstw banki w IV kwartale 2008 roku zaostrzyły warunki udzielania kredytów. Ponad 80,0% banków podniosło marże kredytowe. Ponadto banki zwiększyły pozaodsetkowe koszty kredytu (60,0% banków). Z kolei jedna trzecia funkcjonujących banków zmniejszyła maksymalną dostępną kwotę kredytu. W znacznie większym stopniu banki podwyższyły kryteria udzielania kredytów dla małych i średnich firm niż w stosunku do dużych. Zaostrzenie polityki kredytowej banki uzasadniają m.in. ryzykiem związanym z pogarszająca się sytuacją gospodarczą, co utrudnia im poprawną wycenę podejmowanego ryzyka kredytowego. W IV kwartale 2008 r. banki odnotowały ze strony firm spadek zainteresowania kredytami długoterminowymi, co jest wynikiem mniejszego zapotrzebowania na finansowanie projektów inwestycyjnych. 1 Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, NBP, Warszawa, styczeń 2009 r. 5

6 W I kwartale 2009 roku, zdaniem banków, nastąpi dalsze zaostrzenie warunków udzielania kredytów, choć skala tych obostrzeń powinna być zdecydowanie mniejsza niż to miało miejsce w IV kwartale 2008 roku. Zdecydowanie jednak trudniej będzie uzyskać kredyt długoterminowy, niż krótkoterminowy. 4. Wyniki banków Jak wynika ze wstępnych danych przedstawionych przez Komisję Nadzoru Finansowego, banki odnotowały za 2008 rok dobre wyniki finansowe. Wynik finansowy netto całego sektora bankowego na koniec 2008 roku wyniósł 14,7 mld zł, w tym banków komercyjnych 13,8 mld zł (odpowiednie wielkości na koniec 2007 roku wynosiły: 13,7 mld zł i 13 mld zł). Jednakże wyniki za ostatni kwartał 2008 roku były słabsze niż w kwartałach poprzednich i niższe od prognozowanych. Zysk netto całego sektora bankowego w tym okresie wyniósł 2,1 mld zł podczas w poprzednich kwartałach wynosił odpowiednio: I kw r - 4,0 mld zł, II kw r. - 4,6 mld zł, III kw r. - 4,0 mld zł. Wynik działalności bankowej w całym sektorze wyniósł na koniec grudnia 2008 roku 49 mld zł,w tym m.in.: 30 mld zł - z tytułu odsetek i 11,3 mld zł - z tytułu prowizji wobec i był wyższy o 7,6 mld zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Fundusze własne wyniosły na koniec grudnia 2008 r. 75 mld zł wobec 61,8 mld zł w roku poprzednim. Współczynnik wypłacalności wyniósł odpowiednio: 10,8% wobec 12,1%. Suma bilansowa wzrosła w tym czasie do 1.041,8 mld zł z 792,8 mld zł. Udział należności zagrożonych kształtował się na poziomie 4,4% i był mniejszy niż w ,2%. W całym sektorze bankowym systematycznie zmniejsza się udział należności zagrożonych, co świadczy o tym, iż wierzyciele banków lepiej wywiązywali się z płatności rat kredytów na rzecz banków. W 2008 roku również dobre wyniki, w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągnęły banki spółdzielcze. Wynik finansowy netto wyniósł 915 mln zł i był o 33,4% większy w porównaniu z 2007 rokiem. Banki te udzieliły w 2008 roku dla sektora niefinansowego kredytów na kwotę 32,1 mld zł tj. o tj. o 15,2% więcej niż w roku poprzednim. Jednocześnie zgromadziły one od sektora finansowego depozyty na kwotę 41,5 mld zł tj. o 13,1% wyższe od stanu na koniec 2007 roku. Kwota depozytów była o 9,5 mld zł większa od kwoty kredytów udzielonych sektorowi niefinansowemu. 6

7 Spis załączników. Załącznik 1. Bilans skonsolidowany monetarnych instytucji finansowych Aktywa w mln zł Załącznik 2. Bilans skonsolidowany monetarnych instytucji finansowych Pasywa w mln zł Załącznik 3. Zobowiązania (depozyty) monetarnych instytucji finansowych wobec sektora niefinansowego w mln zł Załącznik 4. Kredyty (należności od) dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w latach w mln zł Załącznik 5. Zobowiązania i należności monetarnych instytucji finansowych wobec przedsiębiorstw i spółek państwowych - w mln zł Załącznik 6. Należności zagrożone pozostałych monetarnych instytucji finansowych od gospodarstw domowych przedsiębiorstw - w mln zł Załącznik 7. Kredyty i pożyczki udzielone gospodarstwom domowym przez pozostałe monetarne instytucje finansowe - stany w mln zł Załącznik 8. Kredyty i pożyczki udzielone przedsiębiorstwom przez pozostałe monetarne instytucje finansowe - stany w mln zł Załącznik 9. Średnie oprocentowanie stanów umów złotowych Załącznik 10. Średnie oprocentowanie nowych umów złotowych Załącznik 11. Średnie oprocentowanie nowych umów denominowanych w EUR Załącznik 12. Średnie oprocentowanie stanów kredytów w CHF przeznaczonych na cele mieszkaniowe Załącznik 13. Średnie oprocentowanie nowych kredytów w CHF przeznaczonych na cele mieszkaniowe Załącznik 14. Struktura sektora bankowego Załącznik 15. Podstawowe dane dotyczące sektora bankowego ogółem (w mln zł) Załącznik 16. Podstawowe dane dotyczące banków komercyjnych i oddziałów instytucji kredytowych (mln zł) Załącznik 17. Podstawowe dane dotyczące banków spółdzielczych (mln zł)

8 Załącznik 1. Bilans skonsolidowany monetarnych instytucji finansowych AKTYWA w mln zł. Okres Kredyty, pożyczki i inne należności od podmiotów krajowych 1) sektor instytucji rządowych i samorządowych pozostałe sektory krajowe 2) Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez podmioty krajowe sektor instytucji rządowych i samorządowych pozostałe sektory krajowe 2) Papiery z prawem do kapitału i udziały 3) wyemitowane przez pozostałe sektory krajowe 2) Aktywa zagraniczne Aktywa trwałe 4) Pozostałe aktywa 5) Aktywa ogółem 2000.XII , , , , , , , , , , , XII , , , , , , , , , , , XII , , , , , , , , , , , XII , , , , , , , , , , , XII , , , , , , , , , , , XII , , , , , , , , , , , XII , , , , , , , , , , , XII , , , , , , , , , , , I , , , , , , , , , , ,3 II , , , , , , , , , , ,8 III , , , , , , , , , , ,3 IV , , , , , , , , , , ,4 V , , , , , , , , , , ,2 VI , , , , , , , , , , ,9 VII , , , , , , , , , , ,6 VIII , , , , , , , , , , ,3 IX , , , , , , , , , , ,9 X , , , , , , , , , , ,5 XI , , , , , , , , , , , XII , , , , , , , , , , ,7 1) niemonetarne instytucje finansowe, sektor instytucji rządowych i samorządowych oraz sektor niefinansowy, 2) niemonetarne instytucje finansowe oraz sektor niefinansowy, 3) łącznie z prawami poboru (do XII 2003 r.), z jednostkami uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz aktywami trwałymi finansowymi, 4) z wyłączeniem finansowych aktywów trwałych, 5) łącznie z prawami poboru (od I 2004 r.) Narodowy Bank Polski publikuje bilans skonsolidowany MIF na podstawie danych otrzymanych od podmiotów sektora monetarnych instytucji finansowych (MIF). Sektor ten od stycznia 2005 r. tworzą oprócz banków działających w Polsce oraz rezydujących w naszym kraju oddziałów instytucji kredytowych i oddziałów banków zagranicznych, także spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) (od stycznia 2005 r. sektor nie obejmuje banków w likwidacji, w upadłości oraz będących w fazie organizacji). 8

9 Załącznik 2. Bilans skonsolidowany monetarnych instytucji finansowych PASYWA w mln zł. Okres Pieniądz gotówkowy w obiegu Depozyty i Depozyty i inne zobowiązania wobec wiązania wo- inne zobo- instytucji bec pozostałych sektorów rządowych szczebla krajowych 1) centralnego bieżące termino we w tym: z terminem wypowiedzenia operacje z przyrzeczeniem odkupu Jednostki Emisja uczestnictwa dłużnych w funduszach papierów rynku pieniężnego wartościowych Kapitał i rezerwy Pasywa zagraniczne Pozostałe pasywa Saldo operacji wzajemnych monetanych instytucji finansowych 2000.XII , , , , ,4 0,0 2, , , , ,0 983, , XII , , , , ,6 0,0 0,9 0, , , , ,6 817, , XII , , , , ,1 54,8 0,0 0, , , , ,4-586, , XII , , , , ,5 36,9 0,0 0, , , , , , , XII , , , , ,1 28, ,9 0, , , , , , , XII , , , , ,5 37, ,5 0, , , , ,6-309, , XII , , , , ,1 48, ,9 360, , , , ,0 580, , XII , , , , ,2 89, ,4 329, , , , , , , I , , , , ,5 56, ,8 342, , , , , , ,3 II , , , , ,6 54, ,3 334, , , , , , ,8 III , , , , ,6 78, ,3 319, , , , , , ,3 IV , , , , ,5 56, ,0 536, , , , , , ,4 V , , , , ,3 56, ,7 533, , , , , , ,2 VI , , , , ,7 55, ,9 531, , , , ,1 586, ,9 VII , , , , ,5 57, ,8 535, , , , , , ,6 VIII , , , , ,0 53, ,3 715, , , , , , ,3 IX , , , , ,0 54, ,6 712, , , , ,0-732, ,9 X , , , , ,2 53, ,5 712, , , , , , ,5 XI , , , , ,0 54, ,5 553, , , , , , ,3 XII , , , , ,5 54, ,2 725, , , , , , ,7 1) niemonetarne instytucje finansowe, sektor instytucji rządowych i samorządowych oraz sektor niefinansowy, 2) niemonetarne instytucje finansowe oraz sektor niefinansowy, 3) łącznie z prawami poboru (do XII 2003 r.), z jednostkami uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz aktywami trwałymi finansowymi, 4) z wyłączeniem finansowych aktywów trwałych, 5) łącznie z prawami poboru (od I 2004 r.) Narodowy Bank Polski publikuje bilans skonsolidowany MIF na podstawie danych otrzymanych od podmiotów sektora monetarnych instytucji finansowych (MIF). Sektor ten od stycznia 2005 r. tworzą oprócz banków działających w Polsce oraz rezydujących w naszym kraju oddziałów instytucji kredytowych i oddziałów banków zagranicznych, także spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) (od stycznia 2005 r. sektor nie obejmuje banków w likwidacji, w upadłości oraz będących w fazie organizacji). Pasywa ogółem 9

10 Załącznik 3. Zobowiązania (depozyty) monetarnych instytucji finansowych wobec sektora niefinansowego w mln zł Sektor niefinansowy Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Złotowe Walutowe Ogółem Złotowe Walutowe Ogółem Złotowe Walutowe Ogółem gru , , , , , , , , ,7 gru , , , , , , , , ,9 gru , , , , , , , , ,4 gru , , , , , , , , ,9 gru , , , , , , , , ,3 gru , , , , , , , , ,1 gru , , , , , , , , ,4 gru , , , , , , , , ,3 gru , , , , , , , , ,4 sty , , , , , , , , ,1 lut , , , , , , , , ,6 mar , , , , , , , , ,8 kwi , , , , , , , , ,7 maj , , , , , , , , ,7 cze , , , , , , , , ,9 lip , , , , , , , , ,3 sie , , , , , , , , ,9 wrz , , , , , , , , ,2 paź , , , , , , , , ,8 lis , , , , , , , , ,3 gru , , , , , , , , ,7 10

11 Załącznik 4. Kredyty (należności od) dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w latach w mln zł. Sektor niefinansowy Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Data Złotowe Walutowe Ogółem Złotowe Walutowe Ogółem Złotowe Walutowe Ogółem gru , , , , , , , , ,3 gru , , , , , , , , ,5 gru , , , , , , , , ,2 gru , , , , , , , , ,7 gru , , , , , , , , ,2 gru , , , , , , , , ,1 gru , , , , , , , , ,2 gru , , , , , , , , ,1 gru , , , , , , , , ,2 sty , , , , , , , , ,8 lut , , , , , , , , ,1 mar , , , , , , , , ,0 kwi , , , , , , , , ,8 maj , , , , , , , , ,1 cze , , , , , , , , ,5 lip , , , , , , , , ,2 sie , , , , , , , , ,4 wrz , , , , , , , , ,5 paź , , , , , , , , ,2 lis , , , , , , , , ,6 gru , , , , , , , , ,9 11

12 Załącznik 5. Zobowiązania i należności monetarnych instytucji finansowych wobec przedsiębiorstw i spółek państwowych - w mln zł Okres Zobowiązania monetarnych instytucji finansowych wobec przedsiębiorstw i spółek państwowych - stany w mln zł Należności monetarnych instytucji finansowych od przedsiębiorstw i spółek państwowych - stany w mln zł Złotowe Walutowe Ogółem Złotowe Walutowe Ogółem gru , , , , , ,0 gru , , , , , ,3 gru , , , , , ,0 gru , , , , , ,8 gru ,7 977, , , , ,3 gru , , , , , ,1 gru , , , , , ,5 gru , , , , , ,3 gru , , , , , ,2 sty , , , , , ,7 lut , , , , , ,3 mar , , , , , ,2 kwi , , , , , ,1 maj , , , , , ,7 cze , , , , , ,4 lip , , , , , ,2 sie , , , , , ,3 wrz , , , , , ,9 paź , , , , , ,3 lis , , , , , ,5 gru , , , , , ,3 Źródło : NBP 12

13 Załącznik 6. Należności zagrożone pozostałych monetarnych instytucji finansowych od gospodarstw domowych przedsiębiorstw - w mln zł Okres Należności zagrożone pozostałych monetarnych instytucji finansowych od gospodarstw domowych Należności zagrożone pozostałych monetarnych instytucji finansowych od przedsiębiorstw PONIŻEJ PONIŻEJ Ogółem w tym: STANDARDU Wątpliwe Stracone Ogółem w tym: STANDARDU Wątpliwe Stracone gru ,5 920,3 509, , , , , ,4 sty ,4 849,5 487, , , , , ,1 lut ,4 839,5 469, , , , , ,3 mar ,2 845,0 461, , , , , ,6 kwi ,5 846,7 450, , , , , ,2 maj ,1 847,7 449, , , , , ,2 cze ,7 855,4 466, , , , , ,5 lip ,9 846,0 486, , , , , ,0 sie ,2 860,6 487, , , , , ,4 wrz ,2 850,1 470, , , , , ,4 paź ,8 833,4 440, , , , , ,6 lis ,0 842,3 438, , , , , ,4 gru ,7 838,1 592, , , , , ,4 sty ,2 864,3 629, , , , , ,2 lut ,7 890,3 591, , , , , ,5 mar ,0 937,9 632, , , , , ,8 kwi , ,5 626, , , , , ,9 maj , ,0 661, , , , , ,3 cze , ,8 663, , , , , ,7 lip , ,9 693, , , , , ,0 sie , ,3 747, , , , , ,1 wrz , ,5 823, , , , , ,8 paź , ,5 882, , , , , ,4 lis , ,5 933, , , , , ,4 gru , , , , , , , ,2 13

14 Załącznik 7. Kredyty i pożyczki udzielone gospodarstwom domowym przez pozostałe monetarne instytucje finansowe - stany w mln zł w tym związane z funkcjonowaniem kart kredytowych KREDYTY I POŻYCZKI W tym: na inwestycje Na nieruchomości w tym mieszkaniowe Okres Złotowe walutowe ogółem Złotowe walutowe ogółem Złotowe walutowe ogółem Złotowe walutowe ogółem Złotowe gru , , , , , , , , , , , , ,0 0, ,0 gru , , , , , , , , , , , , ,1 0, ,2 gru , , , , , , , , , , , , ,7 0, ,8 gru , , , ,3 851, , , , , , , , ,4 0, ,5 gru , , , ,4 910, , , , , , , , ,5 0, ,5 gru , , , ,6 665, , , , , , , , ,8 0, ,9 sty , , , ,6 707, , , , , , , , ,3 0, ,4 lut , , , ,6 729, , , , , , , , ,7 0, ,8 mar , , , ,6 774, , , , , , , , ,9 0, ,1 kwi , , , ,6 809, , , , , , , , ,8 0, ,0 maj , , , ,6 863, , , , , , , , ,2 0, ,3 cze , , , ,4 904, , , , , , , , ,1 0, ,3 lip , , , ,6 897, , , , , , , , ,0 0, ,2 sie , , , , , , , , , , , , ,0 0, ,1 wrz , , , , , , , , , , , , ,7 0, ,9 paź , , , , , , , , , , , , ,0 0, ,2 lis , , , , , , , , , , , , ,5 0, ,6 gru , , , , , , , , , , , , ,6 0, ,7 Waluto -we ogółem 14

15 Załącznik 8. Kredyty i pożyczki udzielone przedsiębiorstwom przez pozostałe monetarne instytucje finansowe - stany w mln zł Okres Kredyty i pożyczki ogółem w rachunku bieżącym na inwestycje Na nieruchomości w tym: mieszkaniowe Złotowe Walutowe Ogółem Złotowe Walutowe Ogółem Złotowe Walutowe Ogółem Złotowe Walutowe Ogółem Złotowe gru , , , , , , , , , , , , ,5 823, ,2 gru , , , , , , , , , , , , , , ,4 gru , , , , , , , , , , , , ,1 101, ,5 gru , , , , , , , , , , , , ,2 57, ,1 gru , , , , , , , , , , , , ,6 266, ,8 gru , , , , , , , , , , , , ,1 448, ,9 sty , , , , , , , , , , , , ,0 479, ,0 lut , , , , , , , , , , , , ,6 527, ,0 mar , , , , , , , , , , , , ,5 566, ,4 kwi , , , , , , , , , , , , ,3 458, ,6 maj , , , , , , , , , , , , ,7 419, ,3 cze , , , , , , , , , , , , ,7 436, ,2 lip , , , , , , , , , , , , ,2 423, ,8 sie , , , , , , , , , , , , ,6 472, ,0 wrz , , , , , , , , , , , , ,6 493, ,1 paź , , , , , , , , , , , , ,6 525, ,4 lis , , , , , , , , , , , , ,2 560, ,9 gru , , , , , , , , , , , , ,5 649, ,7 Walutowe Ogółem 15

16 Załącznik 9. Średnie oprocentowanie stanów umów złotowych Sektor Kategoria Termin nr XII. XII. XII rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Depozyty gospodarstw domowych rachunki bieżące 1 1,3% 1,2% 1,5% 1,6% 1,6% 1,7% 1,7% 1,8% 1,8% 1,9% 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% złotowe i inst. z terminem do 2 lat włącznie 2 3,2% 2,8% 3,5% 3,6% 3,5% 3,7% 3,8% 3,9% 4,0% 4,2% 4,3% 4,6% 4,9% 5,9% 6,1% niekomercyjnych pierwotnym powyżej 2 lat 3 3,7% 3,1% 3,3% 3,4% 3,4% 3,4% 3,3% 3,3% 3,2% 3,0% 3,0% 3,0% 2,8% 2,9% 2,8% działających na ogółem 4 3,3% 2,8% 3,5% 3,6% 3,5% 3,7% 3,8% 3,9% 3,9% 4,2% 4,3% 4,6% 4,8% 5,8% 6,1% rzecz gosp. Dom. z terminem do 3 miesięcy włącznie 5 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,0% 2,1% 2,2% 2,0% 2,0% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% przedsiębiorstw wypowiedzenia powyżej 3 miesięcy 6 4,6% 4,5% 4,5% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,5% 4,3% 4,6% 4,6% 4,7% 4,6% 4,6% sektora rachunki bieżące 7 1,9% 1,6% 1,9% 2,3% 2,4% 3,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,7% 2,8% 2,7% 2,7% 2,5% 2,4% niefinansowego z terminem do 2 lat włącznie 8 4,0% 3,6% 4,4% 4,8% 4,7% 3,4% 5,1% 5,2% 5,3% 5,4% 5,4% 5,5% 5,6% 5,8% 6,0% pierwotnym powyżej 2 lat 9 3,3% 3,1% 2,7% 2,8% 3,0% 3,7% 3,1% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,8% 4,0% 4,2% 4,3% ogółem 10 4,0% 3,6% 4,3% 4,7% 4,7% 2,1% 5,1% 5,2% 5,3% 5,4% 5,4% 5,5% 5,6% 5,8% 5,9% ogółem bez rachunków bieżących 11 3,4% 3,1% 3,4% 4,0% 3,9% 4,6% 4,6% 4,3% 4,4% 4,6% 4,6% 4,9% 5,0% 5,8% 6,0% Operacje REPO 12 4,2% 3,9% 4,2% 5,0% 5,3% 5,6% 5,8% 5,8% 5,9% 6,0% 6,1% 6,0% 5,9% 6,2% 5,9% Należności gospodarstw w rachunku bieżącym 13 13,4% 12,3% 12,2% 12,3% 12,3% 12,3% 12,6% 12,8% 12,8% 13,0% 13,0% 13,1% 13,1% 13,1 13,1% złotowe od domowych i na cele instytucji konsumpcyjne niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych na cele mieszkaniowe na inne cele przedsiębiorstw sektora niefinansowego karty kredytowe 14 17,8% 15,4% 16,8% 17,2% 16,5% 17,5% 17,2% 17,3% 17,5% 17,9% 18,1% 17,6% 18,0% 17,7% 17,8% do 1 roku włącznie 15 8,0% 7,6% 10,1% 9,8% 10,0% 9,8% 10,1% 9,7% 10,4% 10,4% 10,6% 11,0% 10,9% 11,2% 11,3% pow. 1 roku do 5 lat wł ,6% 12,1% 13,5% 13,5% 13,7% 13,4% 13,6% 13,5% 13,6% 13,6% 13,6% 13,7% 13,6% 13,9% 13,9% powyżej 5 lat 17 9,8% 9,8% 12,4% 12,6% 12,7% 12,7% 12,9% 12,9% 13,2% 13,5% 13,7% 13,8% 13,8% 14,0% 14,1% ogółem 18 12,2% 11,6% 13,5% 13,6% 13,6% 13,6% 13,6% 13,6% 13,8% 13,9% 14,2% 14,2% 14,2% 14,4% 14,5% do 1 roku włącznie 19 6,7% 6,7% 6,5% 6,6% 6,7% 6,7% 6,9% 6,8% 7,0% 7,6% 7,8% 8,1% 8,5% 8,7% 9,5% pow. 1 roku do 5 lat wł. 20 6,1% 5,6% 6,0% 6,2% 6,2% 6,3% 6,6% 6,7% 6,8% 7,2% 7,4% 7,6% 7,7% 8,0% 8,1% Pow. 5 lat do 10 lat wł. 21 6,4% 5,8% 6,2% 6,3% 6,5% 6,4% 6,9% 6,9% 7,1% 7,3% 7,4% 7,5% 7,7% 7,9% 8,1% powyżej 10 lat 22 6,3% 5,7% 6,2% 6,4% 6,5% 6,4% 6,9% 6,9% 7,1% 7,2% 7,3% 7,5% 7,5% 7,7% 7,9% ogółem 23 6,3% 5,7% 6,2% 6,3% 6,5% 6,4% 6,9% 6,9% 7,1% 7,2% 7,3% 7,5% 7,5% 7,8% 7,9% do 1 roku włącznie 24 8,0% 6,8% 7,5% 7,5% 7,6% 7,6% 8,4% 8,4% 8,4% 8,7% 8,7% 8,8% 8,9% 9,0% 8,8% pow. 1 roku do 5 lat wł. 25 8,1% 7,4% 8,3% 8,2% 8,2% 8,3% 8,6% 8,7% 8,8% 9,0% 9,1% 9,1% 9,2% 9,4% 9,4% powyżej 5 lat 26 7,5% 7,1% 7,5% 7,7% 7,7% 7,7% 7,8% 8,1% 8,2% 8,4% 8,5% 8,4% 8,6% 8,8% 8,7% ogółem 27 7,7% 7,2% 7,7% 7,8% 7,8% 7,8% 8,0% 8,3% 8,3% 8,6% 8,6% 8,6% 8,7% 9,0% 8,9% ogółem bez rachunków bieżących 28 9,0% 8,3% 9,5% 9,7% 9,8% 9,8% 10,0% 10,1% 10,3% 10,4% 10,6% 10,7% 10,8% 11,0% 11,0% w rachunku bieżącym 29 6,1% 5,6% 6,4% 6,5% 6,5% 6,5% 7,0% 7,1% 7,1% 7,3% 7,4% 7,4% 7,5% 7,7% 7,5% do 1 roku włącznie 30 6,3% 5,9% 6,8% 6,9% 6,8% 6,8% 7,3% 7,4% 7,6% 7,7% 7,7% 7,9% 8,0% 7,9% 7,8% pow. 1 roku do 5 lat wł. 31 6,3% 5,8% 6,7% 6,9% 6,9% 6,9% 7,3% 7,4% 7,5% 7,7% 7,8% 7,9% 8,0% 8,0% 8,0% powyżej 5 lat 32 6,5% 6,0% 6,3% 6,4% 6,5% 6,5% 6,7% 6,8% 6,9% 7,1% 7,2% 7,3% 7,3% 7,4% 7,4% ogółem bez rach. bież. 33 6,4% 5,9% 6,5% 6,6% 6,7% 6,7% 7,0% 7,1% 7,2% 7,4% 7,5% 7,6% 7,6% 7,7% 7,7% ogółem bez rachunków bieżących 34 7,6% 7,2% 8,3% 8,4% 8,4% 8,5% 8,5% 8,9% 9,1% 9,2% 9,4% 9,5% 9,5% 9,6% 9,6% 16

17 Załącznik 10. Średnie oprocentowanie nowych umów złotowych Sektor Kategoria Termin nr Depozy ty złotowe Należn ości złotowe od gospodarstw domowych i instytucji niekomer. dział. na rzecz gospod. domowych przedsiębior stw sektora niefinansow ego z terminem pierwotnym z terminem pierwotnym XII XII rok I II III IV V VI VII VII IX X XI XII do 1 miesiąca włącznie 1 3,3% 4,1% 4,3% 4,6% 4,9% 5,1% 5,1% 5,2% 5,2% 5,3% 5,3% 5,4% 5,4% 5,4% pow. 1 miesiąca do 3 miesięcy wł. 2 3,3% 4,5% 4,5% 4,6% 5,0% 5,2% 5,4% 5,5% 5,6% 5,9% 6,8% 6,7% 6,9% 7,3% pow. 3 miesięcy do 6 miesięcy wł. 3 3,1% 4,3% 4,4% 4,6% 4,9% 5,1% 5,2% 5,5% 5,6% 5,6% 5,6% 6,6% 7,3% 7,1% pow. 6 miesięcy do 1 roku wł. 4 3,3% 3,7% 3,8% 5,3% 4,5% 4,6% 5,2% 5,2% 4,9% 5,0% 4,9% 5,9% 6,3% 7,0% pow. 1 roku do 2 lat włącznie 5 3,1% 4,1% 4,5% 3,8% 3,0% 2,4% 1,9% 2,9% 3,5% 3,6% 6,6% 6,8% 6,8% 6,8% powyżej 2 lat 6 2,2% 4,0% 3,5% 3,7% 2,7% 2,6% 0,5% 0,2% 0,3% 0,2% 4,5% 4,1% 2,6% 5,4% ogółem 7 3,3% 4,2% 4,3% 4,7% 4,9% 5,1% 5,1% 5,2% 5,2% 5,4% 5,8% 6,1% 6,2% 6,5% do 1 miesiąca włącznie 8 3,5% 4,2% 4,7% 5,0% 5,3% 5,5% 5,3% 5,5% 5,6% 5,6% 5,5% 5,6% 5,4% 5,5% pow. 1 miesiąca do 3 miesięcy wł. 9 3,7% 5,0% 5,0% 5,1% 5,4% 5,7% 5,8% 5,9% 5,9% 5,3% 6,0% 6,3% 6,5% 6,7% pow. 3 miesięcy do 6 miesięcy wł. 10 3,8% 5,1% 5,0% 5,1% 5,5% 5,6% 5,7% 6,0% 6,2% 6,0% 6,2% 6,2% 7,1% 6,8% pow. 6 miesięcy do 1 roku wł. 11 3,6% 4,9% 5,0% 4,9% 5,5% 5,2% 5,1% 5,4% 5,4% 5,4% 5,3% 6,0% 6,8% 6,7% pow. 1 roku do 2 lat włącznie 12 3,9% 2,5% 4,9% 4,8% 2,4% 4,3% 5,6% 3,5% 6,4% 4,2% 5,1% 5,8% 6,2% 6,7% powyżej 2 lat 13 0,1% 0,8% 4,2% 4,1% 2,5% 1,1% 1,0% 2,2% 0,8% 1,2% 5,8% 4,5% 5,0% 5,7% ogółem 14 3,5% 4,2% 4,7% 5,0% 5,3% 5,5% 5,4% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,7% 5,5% 5,6% ogółem 15 3,5% 4,2% 4,6% 4,9% 5,2% 5,4% 5,3% 5,5% 5,5% 5,5% 5,7% 5,9% 5,8% 5,9% Operacje REPO 16 3,9% 4,7% 5,1% 5,4% 5,6% 5,9% 5,8% 5,9% 6,0% 6,2% 5,9% 5,9% 6,2% 5,3% gospodarstw karty kredytowe 17 15,8% 14,8% 15,8% 15,7% 15,5% 15,8% 15,6% 15,8% 15,9% 16,0% 15,9% 15,9% 16,4% 15,9% domowych i stopa zmien. i stała do 3 mies. wł ,1% 14,8% 15,1% 15,5% 16,0% 16,5% 16,8% 17,0% 17,3% 17,4% 17,5% 17,6% 16,8% 16,4% instytucji stopa stała od 3 mies. do 1 roku wł ,2% 8,8% 10,2% 10,3% 10,3% 10,9% 11,2% 11,4% 11,3% 11,5% 12,0% 12,2% 12,3% 11,9% niekomercyj na cele nych stopa stała od 1 roku do 5 lat wł ,7% 13,3% 13,7% 13,8% 13,9% 14,0% 14,5% 14,4% 14,7% 14,6% 14,4% 14,7% 15,5% 14,7% konsumpcyj działających ne stopa stała powyżej 5 lat 21 16,8% 17,8% 16,8% 16,4% 17,0% 17,5% 17,4% 17,5% 17,5% 18,0% 17,9% 17,7% 17,3% 17,7% na rzecz ogółem bez kart kredytowych* 22 12,5% 13,0% 13,8% 14,0% 14,2% 14,7% 15,2% 15,0% 15,3% 15,3% 15,2% 15,5% 15,4% 14,8% gospodarstw domowych ogółem 23 13,9% 13,7% 14,6% 14,7% 14,7% 15,1% 15,3% 15,3% 15,5% 15,5% 15,5% 15,6% 15,8% 15,3% na cele mieszkanio we na cele rolnicze rzeczywista stopa procentowa 24 19,9% 20,2% 21,0% 21,4% 21,7% 22,0% 22,3% 22,1% 22,6% 22,9% 23,1% 23,4% 23,2% 22,6% stopa zmien. i stała do 3 mies. wł. 25 5,6% 6,9% 7,0% 7,2% 7,4% 7,8% 7,8% 8,0% 8,3% 8,5% 8,6% 8,7% 8,9% 8,8% stopa stała od 3 mies. do 1 roku wł. 26 5,8% 7,2% 7,3% 7,2% 7,5% 7,4% 7,6% 7,9% 7,9% 8,1% 8,0% 8,3% 8,3% 8,0% stopa stała od 1 roku do 5 lat wł. 27 7,0% 8,0% 5,4% 5,7% 8,2% 8,4% 7,4% 8,7% 6,1% 9,1% 4,3% 7,7% 8,7% 8,7% stopa stała od 5 lat do 10 lat wł. 28 7,2% 8,1% 8,1% 8,3% 7,9% 7,7% 8,1% 9,1% 8,3% 8,2% 8,4% 8,9% 8,3% 7,6% stopa stała powyżej 10 lat 29 6,1% 7,9% 7,6% 7,9% 8,1% 8,0% 8,0% 8,5% 8,0% 7,8% 7,8% 7,7% 7,6% 7,1% ogółem 30 5,6% 6,9% 7,0% 7,2% 7,4% 7,7% 7,8% 8,0% 8,3% 8,4% 8,6% 8,7% 8,8% 8,7% rzeczywista stopa procentowa 31 6,3% 7,5% 7,4% 7,6% 7,8% 8,1% 8,1% 8,6% 8,8% 9,0% 9,0% 9,0% 9,2% 9,3% stopa zmien. i stała do 3 mies. wł. 32 5,7% 6,7% 7,7% 7,8% 7,9% 7,7% 7,9% 8,3% 8,3% 8,4% 8,5% 7,2% 8,7% 8,2% stopa stała od 3 mies. do 1 roku wł. 33 5,3% 14,8% 14,8% 14,9% 8,3% 8,4% 10,0% ,7% 16,1% 19,5% - - stopa stała od 1 roku do 5 lat wł ,5% 18,4% stopa stała powyżej 5 lat ,6% - - ogółem 36 5,7% 6,7% 7,7% 7,8% 7,9% 7,7% 8,0% 8,3% 8,3% 8,4% 8,5% 7,1% 8,7% 8,2% 17

18 przedsiębior stw sektora niefinansow ego dla przedsiębiorców indywiduanych na cele pozostałe stopa zmien. i stała do 3 mies. wł. 37 6,7% 7,8% 8,1% 8,4% 8,6% 9,2% 9,1% 9,4% 9,1% 9,5% 9,2% 9,5% 10,2% 9,9% stopa stała od 3 mies. do 1 roku wł. 38 7,4% 9,0% 9,2% 8,6% 9,3% 9,2% 10,8% 11,6% 13,0% 12,9% 13,0% 12,8% 12,8% 12,8% stopa stała od 1 roku do 5 lat wł ,3% 13,0% 13,0% 12,9% 12,2% 12,4% 13,0% 12,5% 12,5% 13,0% 12,7% 11,8% 12,9% 12,5% stopa stała powyżej 5 lat 40 7,4% 13,1% 13,4% 13,2% 13,1% 12,9% 13,4% 12,3% 12,9% 13,1% 13,2% 13,0% 12,3% 12,2% ogółem 41 7,2% 7,9% 8,2% 8,5% 8,7% 9,3% 9,3% 9,6% 9,3% 9,7% 9,5% 9,7% 10,4% 10,1% stopa zmien. i stała do 3 mies. wł. 42 7,1% 8,0% 7,7% 8,3% 8,6% 8,7% 9,1% 8,2% 8,9% 9,2% 9,3% 9,4% 9,8% 10,6% stopa stała od 3 mies. do 1 roku wł. 43 3,4% 8,2% 7,5% 7,9% 9,7% 9,6% 10,4% 9,3% 9,1% 11,2% 9,8% 11,5% 10,2% 9,7% stopa stała od 1 roku do 5 lat wł. 44 5,4% 7,1% 6,9% 6,8% 7,4% 7,3% 7,8% 7,8% 7,7% 7,4% 7,4% 7,2% 7,9% 7,0% stopa stała powyżej 5 lat 45 5,3% - 7,6% 6,8% 6,9% ogółem 46 3,8% 8,0% 7,7% 8,2% 8,7% 9,1% 9,2% 8,4% 8,9% 9,2% 9,4% 9,5% 9,7% 10,4% ogółem 47 8,8% 11,6% 12,3% 12,5% 12,5% 13,1% 13,6% 13,6% 13,8% 13,7% 13,7% 13,6% 14,1% o wysokości do 4 milionów zł włącznie o wysokości powyżej 4 milionów zł stopa zmien. i stała do 3 mies. wł. 48 7,2% 7,3% 7,3% 7,6% 7,6% 8,0% 8,0% 8,2% 8,3% 8,3% 8,4% 8,8% 8,4% 8,5% stopa stała od 3 mies. do 1 r. wł. 49 7,5% 7,0% 7,0% 7,8% 7,3% 7,8% 7,6% 8,4% 8,2% 8,3% 8,3% 8,7% 8,6% 8,3% stopa stała od 1 roku do 5 lat wł. 50 7,4% 7,6% 7,6% 8,1% 8,2% 7,5% 7,6% 8,1% 8,3% 7,8% 8,3% 7,9% 8,5% 7,6% stopa stała powyżej 5 lat 51 6,3% 7,6% 7,6% 12,4% 10,8% 7,0% 12,2% 9,3% 12,1% 13,0% 13,9% 13,0% 10,3% 12,8% ogółem 52 6,0% 7,2% 7,2% 7,6% 7,6% 7,9% 8,0% 8,2% 8,3% 8,3% 8,4% 8,8% 8,4% 8,5% stopa zmien i stała do 3 mies. wł. 53 5,5% 6,8% 6,8% 7,1% 7,3% 7,8% 7,8% 8,3% 8,1% 8,1% 8,3% 8,3% 8,5% 8,3% stopa stała od 3 mies. do 1 r. wł. 54 5,0% 7,2% 6,9% 6,9% 6,6% 7,1% 6,9% 7,7% 8,2% 8,5% 8,4% 7,7% 8,2% 7,7% stopa stała od 1 roku do 5 lat wł. 55 5,8% 5,9% 7,2% 7,7% - 9,8% - - 7,9% - 7,4% 8,0% 8,4% - stopa stała powyżej 5 lat 56 4,3% ,9% ogółem 57 5,4% 7,2% 6,9% 7,1% 7,3% 7,8% 7,7% 8,3% 8,1% 8,1% 8,3% 8,2% 8,4% 8,3% ogółem 58 5,6% 7,2% 6,9% 7,3% 7,3% 7,8% 7,7% 8,3% 8,1% 8,2% 8,3% 8,4% 8,4% 8,3% ogółem 59 7,4% 9,5% 9,9% 10,0% 10,0% 10,8% 10,9% 11,2% 10,9% 11,1% 11,3% 10,9% 11,9% 11,4% 18

19 Załącznik 11. Średnie oprocentowanie nowych umów denominowanych w EUR XII Sektor Kategoria Termin nr Depozyty w EUR Należnośc i w EUR od gospodarstw domowych i instytucji niekomer. dział. na rzecz gospod. domowych przedsiębiorst w sektora niefinansowe go gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjn ych działających na rzecz gospodarstw domowych 2008 rok I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII rachunki bieżące* 1 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% do 3 miesięcy włącznie* ,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% z terminem wypowiedz. powyżej 3 miesięcy* ,4% 1,3% 1,3% 1,4% 1,3% 1,4% 1,3% z terminem do 1 miesiąca włącznie 4 2,6% 3,4% 3,4% 3,4% 3,6% 3,6% 3,5% 3,6% 3,7% 3,7% 4,1% 3,7% 3,2% 2,8% pierwotnym pow. 1 m-ca do 3 m-cy wł. 5 2,5% 3,7% 3,6% 3,5% 3,7% 3,8% 3,8% 3,9% 3,9% 3,9% 4,0% 4,2% 3,5% 3,3% pow. 3 m-cy do 6 m-cy wł. 6 2,3% 3,2% 3,4% 3,5% 3,5% 3,7% 3,7% 3,9% 3,9% 3,9% 4,1% 4,1% 3,8% 3,7% pow. 6 miesięcy do 1 roku wł. 7 2,1% 3,0% 3,0% 3,4% 3,3% 3,6% 3,6% 4,1% 3,8% 4,1% 4,2% 4,1% 4,0% 3,8% pow. 1 roku do 2 lat włącznie 8 2,4% 3,2% 2,6% 2,8% 2,8% 3,5% 3,4% 3,5% 3,6% 3,6% 4,1% 3,7% 3,7% 3,4% powyżej 2 lat 9 1,8% 3,1% 2,7% 2,5% 2,4% 2,4% 2,3% 2,4% 2,6% 2,6% 2,9% 2,9% 2,2% 2,9% ogółem 10 2,6% 3,5% 3,4% 3,4% 3,6% 3,7% 3,6% 3,7% 3,8% 3,8% 4,1% 3,9% 3,4% 3,1% rachunki bieżące* 11 1,3% 1,6% 1,7% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,8% 1,7% 1,8% 1,7% 1,5% 1,2% 0,9% z terminem do 1 miesiąca włącznie 12 3,1% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,7% 3,7% 3,7% 4,0% 4,0% 4,0% 3,6% 3,1% 2,4% pierwotnym pow. 1 m-ca do 3 m-cy wł. 13 3,3% 4,2% 3,8% 3,8% 4,1% 4,1% 3,8% 4,4% 4,3% 4,3% 4,2% 4,6% 3,8% 3,6% pow. 3 m-cy do 6 m-cy wł. 14 3,3% 4,3% 4,4% 3,7% 4,3% 4,0% 3,8% 3,7% 3,8% 4,1% 4,8% 4,6% 4,1% 3,4% pow. 6 m-cy do 1 roku wł. 15 2,7% 3,2% 4,2% 3,4% 3,5% 4,0% 4,3% 3,4% 4,5% 4,3% 4,5% 4,5% 3,3% 3,9% pow. 1 roku do 2 lat włącznie 16 3,0% 3,3% 3,8% 2,9% 4,0% 3,9% 3,5% 3,6% 4,0% 3,4% 4,3% 4,4% 3,0% 2,2% powyżej 2 lat 17 3,0% 3,2% 3,7% 3,0% 2,5% 3,8% 3,7% 3,8% 3,3% 2,6% 2,9% 3,9% 2,9% 2,9% ogółem 18 3,1% 3,6% 3,6% 3,6% 3,7% 3,7% 3,7% 3,8% 4,0% 4,0% 4,1% 3,7% 3,1% 2,5% ogółem bez rachunków bieżących 19 3,1% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,7% 3,7% 3,8% 3,9% 4,0% 4,1% 3,7% 3,2% 2,6% Operacje REPO rachunki bieżące* 21 5,7% 6,7% 8,0% 6,0% 6,3% 6,3% 6,1% 6,9% 8,3% 8,8% 6,6% 8,0% 6,7% 5,9% na cele st. zmien.i stała do 3 mies. wł. 22 6,1% 8,0% 6,1% 10,1% 8,7% 8,9% 6,8% 9,0% 8,0% 8,6% 8,7% 9,3% 8,6% 6,6% konsumpcyjn st. stała od 3 mies. do 1 r. wł. 23-8,6% ,0% 7,5% - 7,7% 7,7% e stopa stała od 1 r. do 5 lat wł stopa stała powyżej 5 lat ogółem 26 6,1% 8,0% 6,1% 10,1% 8,7% 8,9% 6,8% 8,4% 8,0% 8,2% 8,7% 9,3% 8,6% 6,6% na cele mieszkaniowe na inne cele rzeczywista stopa procentowa 27 13,7% 8,3% 7,4% 10,9% 9,4% 11,2% 7,2% 9,7% 8,8% 8,9% 9,6% 10,0% 9,1% 6,4% st. zmien. i stała do 3 mies. wł. 28 5,3% 6,8% 7,0% 6,4% 7,0% 6,5% 7,2% 7,2% 7,0% 7,3% 7,7% 7,3% 7,5% 7,1% stopa stała od 3 mies. - 1 r. wł. 29 6,0% 6,4% 6,6% 6,0% 5,8% 6,3% 6,5% 7,1% 7,0% 6,8% 7,4% 6,4% 6,0% 6,3% st stała od 1 roku do 5 lat wł stopa stała od 5 lat - 10 lat wł. 31 6,9% 6,5% stopa stała powyżej 10 lat ,6% - 7,3% - - ogółem 33 5,6% 6,6% 6,9% 6,3% 6,3% 6,4% 6,9% 7,2% 7,0% 7,2% 7,7% 7,2% 7,5% 7,1% rzeczywista stopa procentowa 34 6,0% 6,8% 7,1% 6,8% 6,6% 6,8% 7,2% 7,5% 7,2% 7,5% 8,0% 7,4% 8,0% 7,3% st. zmien. i stała do 3 mies. wł. 35 5,3% 6,2% 6,1% 5,5% 6,0% 6,2% 6,4% 6,2% 6,9% 6,6% 7,0% 7,0% 6,0% 5,0% stopa stała od 3 mies. - 1 r. wł. 36 5,5% 6,3% 5,5% - 6,7% - 7,1% 7,0% - 5,7% 6,4% 6,2% 5,7% 4,0% 19

20 przedsiębiorst w sektora niefinansowe go stopa stała od 1 roku -5 lat wł. 37 1,3% 5,5% 5,1% 4,8% 5,2% 5,3% 5,4% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% - 4,7% 3,8% stopa stała powyżej 5 lat ogółem 39 5,2% 6,2% 6,0% 5,4% 5,9% 6,0% 6,2% 6,2% 6,8% 6,5% 6,8% 7,0% 6,0% 5,0% ogółem bez rachunków bieżących 40 5,2% 6,3% 6,1% 5,6% 6,2% 6,2% 6,4% 6,4% 7,0% 7,0% 7,3% 7,0% 6,8% 6,1% o wysokości do 1 miliona EUR włącznie rachunki bieżące* 41 4,2% 5,1% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 5,0% 5,0% 5,1% 5,2% 5,2% 5,5% 5,0% 4,3% st zmien. i stała do 3 mies. wł. 42 5,2% 5,8% 5,5% 6,9% 5,7% 5,9% 6,1% 6,1% 6,2% 6,1% 6,2% 6,5% 6,1% 6,2% stopa stała od 3 mies. - 1 r. wł. 43 5,6% 5,9% 5,4% 6,1% 5,8% 5,3% 8,1% 6,6% 6,8% 6,5% 6,8% 6,4% 5,8% 5,4% stopa stała od 1 roku - 5 lat wł. 44 4,6% 5,9% 5,5% 5,3% 5,5% 5,7% 8,3% 5,9% 5,9% 6,2% 5,9% 5,9% 8,3% 3,0% stopa stała powyżej 5 lat ,9% 5,6% 6,0% 5,6% 5,7% - 5,2% 4,1% ogółem 46 5,2% 5,8% 5,5% 6,8% 5,7% 5,9% 6,2% 6,1% 6,2% 6,1% 6,2% 6,5% 6,1% 6,1% o wysokości st zmien. i stała do 3 mies. wł. 47 5,1% 5,9% 5,9% 5,6% 6,0% 6,0% 6,3% 6,1% 6,4% 6,1% 6,0% 6,4% 6,0% 4,6% powyżej 1 stopa stała od 3 mies. - 1 r. wł. 48 4,9% 5,7% - 5,2% 5,9% 5,9% 5,7% 5,9% 6,2% - 6,0% 6,0% 5,5% 5,1% miliona EUR stopa stała od 1 roku - 5 lat wł. 49 4,0% 5,8% - 4,9% ,6% stopa stała powyżej 5 lat ,0% ,8% - 5,2% - ogółem 51 5,0% 5,9% 5,9% 5,6% 6,0% 6,0% 6,2% 6,0% 6,4% 6,1% 6,1% 6,4% 5,9% 4,6% ogółem bez rachunków bieżących 52 5,0% 5,9% 5,8% 5,8% 6,0% 6,0% 6,2% 6,1% 6,4% 6,1% 6,1% 6,4% 5,9% 4,9% ogółem bez rachunków bieżących 53 5,0% 5,9% 5,8% 5,8% 6,0% 6,0% 6,2% 6,1% 6,4% 6,1% 6,1% 6,5% 6,0% 4,9% 20

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw. 2016 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, lipiec 2016 r. Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze Na koniec marca 2017 r. działało 558 banków, w tym 355 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 201 w SGB-Banku SA w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r.

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. Warszawa, 2007.12.03 Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. W okresie styczeń-wrzesień br., przy wysokiej dynamice wartości udzielonych kredytów, w sektorze bankowym 1 odnotowano duŝo

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* INFORMACJA MIESIĘCZNA Listopad * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2 r. poz. 1376, z późn.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Czerwiec 11 SUMA BILANSOWA 9 1 11 Wolumeny (), w tym 1 1,7 99, 99, 1,9 1, 1 71,7 1 3, 1 13,9 1 13, 1 13, sektor BK 93,1 93, 931, 939, 9, 1, 1 1,3 1 33,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Maj 11 SUMA BILANSOWA 9 11 Wolumeny (mld zł), w tym 1,7 99, 99, 1,9 1, 1 71,7 1 3, 1 3, 1 13, 1 9, 1 7, sektor BK 93,1 93, 931, 939, 9, 1, 1 1,3 1 33,1

Bardziej szczegółowo

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012 Sytuacja polskiego sektora bankowego Warszawa, 22 listopada 2012 Plan prezentacji Struktura rynku finansowego Uwarunkowania makroekonomiczne Struktura sektora bankowego w Polsce Bilans Należności brutto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* NFORMACJA MESĘCZNA Styczeń 1 * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1 r. poz. 137, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Wykład: PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY

Wykład: PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY Wykład: PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY Pieniądz i jego funkcje Pieniądz jest to powszechnie akceptowany środek wymiany. Funkcje pieniądza: 1. Miernik wartości (w pieniądzu wyrażone są ceny towarów) 2. Środek

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski sektor banków spółdzielczych WYNIKI FINANSOWE DYNAMICZNY WZROST DEPOZYTÓW WZROST NALEŻNOŚCI OD PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 lipca 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku (Warszawa, 27.07.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Metodyka opracowywania szeregów czasowych w nowym układzie sprawozdawczym

Metodyka opracowywania szeregów czasowych w nowym układzie sprawozdawczym Metodyka opracowywania szeregów czasowych w nowym układzie sprawozdawczym W poniższym materiale przedstawiona została metodyka wyliczenia szeregów czasowych kategorii monetarnych zmienionych począwszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW

ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW DLA LUDNOŚCI I FIRM W 2016 R. Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. AGENDA Kredyty konsumpcyjne i pożyczki Wzrost wartości przy spadku liczby udzielonych kredytów.

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23

29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23 29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 z dnia 24 września 2013 r. dotyczące bilansu sektora

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2014 roku Niedrzwica Duża, 2015 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czy warto powierzać pieniądze bankom Dr Robert Jagiełło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 kwietnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY 1 WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, grudzień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok 14 lutego 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2016 roku Wzrost aktywów klientowskich zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja banków spółdzielczych w I półroczu. i w 3 kwartałach 2009 r. Spotkanie KNF ze środowiskiem. banków spółdzielczych

Sytuacja banków spółdzielczych w I półroczu. i w 3 kwartałach 2009 r. Spotkanie KNF ze środowiskiem. banków spółdzielczych Spotkanie KNF ze środowiskiem banków spółdzielczych Sytuacja banków spółdzielczych w I półroczu i w 3 kwartałach 2009 r. Dariusz Twardowski Dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej PNB Zmiany udziału

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego.

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Poniżej zamieszczamy informację na temat sytuacji sektora bankowego w pierwszym półroczu 2009 roku, jaką zamieściła na

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Spis treści 1. Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. w latach 2010 i 2009 2. Wyniki według podziału na kategorie 3. Wyniki na działalności bankowej w segmentach

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

MONITOR BANKOWY 1/2013

MONITOR BANKOWY 1/2013 PENGAB wartości trendu cyklu MONITOR BANKOWY / Noworoczna korekta na rynku kredytów Wartość indeksu Pengab zmalała w stosunku do grudnia o Wzrósł odsetek placówek bankowych informujących o, p. i wynosi

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 23 r. WYNIKI FINANSOWE PO IH 23 IH 22 IH 23 Zmiana Dochody ogółem () Dochody odsetkowe () Dochody pozaodsetkowe () Koszty () Zysk operacyjny

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Warszawa, 2014 Skład: Departament Edukacji i Wydawnictw Druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Poz. 9 UCHWAŁA NR 40/2014 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 17 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Poz. 9 UCHWAŁA NR 40/2014 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 17 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Poz. 9 UCHWAŁA NR 40/2014 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał

Bardziej szczegółowo