Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ"

Transkrypt

1 Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, 3 marca 2009 r. INFORMACJA NA TEMAT KSZTAŁTOWANIA SIĘ DEPOZYTÓW I KREDYTÓW ORAZ WYNIKÓW FINANSOWYCH BANKÓW Według wstępnych danych Narodowego Banku Polskiego w 2008 roku wzrosły zarówno depozyty w bankach, jak i wartość udzielonych przez banki kredytów. Jednakże wartość udzielonych kredytów znacznie przekraczała wartość depozytów. Szczególnie szybko wzrastały kredyty dla sektora niefinansowego tj. dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. 1. Gospodarstwa domowe W 2008 roku, po raz pierwszy, zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów i pożyczek przekroczyło wartość ulokowanych przez nie w bankach depozytów. Zatem wzrost akcji kredytowej banki finansowały ze źródeł zewnętrznych tj. pożyczając pieniądze za granicą. W związku trudnościami na rynkach finansowych, niemożliwe wydaje się jednak utrzymanie takiego samego wzrostu finansowania akcji kredytowej w Polsce ze źródeł zewnętrznych. Na koniec 2008 roku, według wstępnych danych Narodowego Banku Polskiego, osoby prywatne, przedsiębiorcy indywidualni oraz rolnicy indywidualni byli zadłużeni w bankach na sumę 372,4 mld zł. Kwota zdeponowanych w bankach oszczędności wynosiła 332,0 mld zł. Na początku roku sytuacja w tym zakresie kształtowała się odwrotnie. Należności banków wynosiły 258,0 mld zł, podczas gdy zobowiązania 262,8 mld zł. A zatem depozyty przewyższały kwotę kredytów o 4,8 mld zł. W całym 2008 roku kwota kredytów udzielonych gospodarstwom domowym zwiększyła się o 114,4 mld zł, tj. 44,3%. Dla porównania w 2007 roku zadłużenie wzrosło o 70,5 mld zł, w 2006 roku - 46,6 mld zł, a w 2005 roku o 25,4 mld zł. Na koniec grudnia 2008 roku rzeczywista stopa procentowa wyniosła dla kredytów na cele konsumpcyjne - 22,6%, mieszkaniowe - 9,3%, podczas gdy na początku roku odpowiednie wielkości kształtowały się następująco: 21,0% i 7,4%. Gospodarstwa domowe zaciągały pożyczki na różne cele, najwięcej na zakup nieruchomości, w tym mieszkania. Wartość kredytów mieszkaniowych na koniec 2008 roku wyniosła 192,6 mld zł i była o 75,8 mld zł wyższa niż w roku poprzednim. Kredyty denominowane w walutach obcych (w większości zaciągane we frankach szwajcarskich) wyniosły 133,8 mld zł, co stanowiło 69,5% ogólnej wartości kredytów mieszkaniowych w Polsce na koniec 2008 roku. Ich wartość zwiększyła się w 2008 roku o kwotę 69,3 mld zł, podczas gdy kredytów udzielanych w polskiej walucie o 6,4 mld zł. Szybki w ostatnich miesiącach 2008 roku wzrost wartości kredytów walutowych nie wynikał ze wzrostu ich wartości w walutach obcych, ale ze wzrostu kursu walut w relacji do polskiej waluty, w tym w szczególności ze wzrostu wartości franka szwajcarskiego. 1

2 O tempie wzrostu kredytów mieszkaniowych zaciąganych przez gospodarstwa domowe w ostatnich kilku latach świadczy fakt, iż ich ogólna wartość w 2008 roku była prawie 10-krotnie wyższa w porównaniu z końcem 2002 roku, w przypadku kredytów zaciąganych w walutach obcych 11,4 raza. Wykres 1. Kredyty mieszkaniowe gospodarstw domowych w mld zł. 250,0 walutowe ogółem 200,0 192,6 150,0 100,0 50,0 50,4 32,0 49,6 77,7 64,4 116,8 73,9 129,9 79,7 137,1 95,8 153,2 133,8 0,0 XII.05 XII.06 XII.07 III.08 VI.08 IX.08 XII.08 W końcu 2008 roku banki znacznie ograniczyły udzielanie kredytów we franku szwajcarskim. W listopadzie w porównaniu do października zanotowano, w wyniku umocnienia się złotego, spadek wartości zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych w walutach obcych o 15 mln zł). Ograniczenia i trudności z udzielaniem kredytów w walutach obcych wynikają m.in. z faktu, iż Komisja Nadzoru Bankowego niektórym bankom wręcz zaleciła wycofanie ich ze swojej oferty. Tak uczyniły m.in. Millennium Bank, Dombank, Fortis Bank oraz ING Bank Śląski. W bieżącym roku nie należy oczekiwać, że koszt kredytu we franku szwajcarskim będzie niski. Pomimo bardzo niskiego poziomu stóp procentowych w Szwajcarii (obecnie podstawowa stopa procentowa wynosi 0,5%) należy dysponować relatywnie dużym wkładem własnym. W br. powinno natomiast wzrosnąć zainteresowanie kredytami w złotych, które będzie spowodowane głównie spadkiem ich oprocentowania oraz większej dostępności. W Polsce w ostatnich latach szybko rośnie liczba posiadaczy kart kredytowych, tak chętnie oferowanych przez banki swoim klientom. Temu zjawisku towarzyszy rosnąca wartość kredytów i pożyczek zaciąganych w oparciu o te karty. W 2008 roku ich wartość wyniosła 12,7 mld zł i była wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim o 3,7 mld zł i wyższa o 6,8 mld zł w porównaniu ze stanem na koniec 2006 roku. A zatem w okresie ostatnich dwóch lat nastąpiło podwojenie wartość kredytów związanych z funkcjonowaniem kart kredytowych. Gospodarstwa domowe regulowały poprawnie swoje zobowiązania w stosunku do banków. Jednakże pod koniec 2008 roku zwiększyła się kwota należności nie regulowanych zgodnie z zawartymi umowami, co dowodzi, iż część kredytobiorców miała trudności z bieżącym regulowaniem swoich zobowiązań. Kwota należności zagrożonych ogółem w grudniu 2008 roku wyniosła 13,0 mld zł i była o 2,5 mld zł wyższa w porównaniu z końcem grudnia 2007 roku (Por. zał. 6.). W relacji jednak do wartości wszystkich udzielonych przez banki kredytów, udział należności zagrożonych zmniejszył się i wyniósł 4,4%. (5,2% na koniec grudnia 2007 r.). 2

3 W 2008 roku wzrosły również depozyty gospodarstw domowych, chociaż w stopniu znacznie mniejszym niż kredyty, bo o 69,2 mld zł. W porównaniu z latami poprzednimi był to jednak bardzo znaczący wzrost. Dla porównania depozyty gospodarstw domowych w 2007 roku zwiększyły się o 17,9 mld zł, a w 2006 roku - o 20,2 mld zł. O skali wzrostu zadecydował m.in. fakt, iż banki znacznie podniosły, szczególnie w końcu 2008 roku, oprocentowanie lokat.( Por. załącznik 11). Zdecydowana większość banków pod koniec 2008 roku oferowała ich oprocentowanie na poziomie od 8,5% do nawet 10,0%. Nie bez znaczenia było także wycofywanie pieniędzy ulokowanych w akcjach spółek na giełdzie, z Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w związku ze spadkami indeksów giełdowych. W ciągu całego 2008 roku wartość aktywów zarządzanych przez fundusze inwestycyjne spadła o 60,1 mld zł, czyli była niższa niż w grudniu 2007 roku o 44,9%. To w kilkunastoletniej historii polskiego rynku funduszy trzeci rok, w którym wystąpił spadek aktywów netto. Rok 2008 był nieudany nie tylko dla funduszy instytucji krajowych, ale był także wyjątkowo niekorzystny dla funduszy instytucji zagranicznych. Tylko co szósty z produktów zagranicznych zdołał wypracować zysk w przeliczeniu na złote. Wykres 2. Depozyty gospodarstw domowych w latach w mld zł ,8 292, , ,4 224,4 216,9 212,6 220,8 201,2 209, ,1 332, III.2008 VI.2008 IX.2008 XII Przedsiębiorstwa W 2008 roku również przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu korzystały z kredytu bankowego. Wartość należności na koniec roku wyniosła 225,7 mld zł i była o 50,1 mld zł większa w porównaniu z grudniem 2007 roku. To znacznie więcej w porównaniu z latami poprzednimi. W 2007 roku przyrost należności banków wyniósł 33,3 mld zł, a w 2006 roku 16,4 mld zł. Pod koniec roku tempo akcji kredytowej dla firm wyraźnie osłabło. Wartość kredytów i pożyczek złotowych w grudniu 2008 roku była o 4,4 mld zł mniejsza w porównaniu w listopadem (Por. załącznik 9). Spadek wartości kredytów udzielanych przez banki w ostatnim kwartale 2008 roku był m.in. wynikiem zaostrzenia kryteriów ich udzielania. Ponadto, pomimo obniżenia przez Radę Polityki Pieniężnej podstawowych stóp procentowych, banki zwiększyły oprocentowanie udzielanych firmom kredytów. Należy też brać pod uwagę mniejsze zainteresowanie firm nowymi kredytami inwestycyjnymi w świetle niepewnej sytuacji makroekonomicznej. 3

4 Wykres 3. Należność banków od przedsiębiorstw w mld zł walutowe ogółem 175,6 188,3 200,3 211,3 225, ,3 126,7 130,1 125,1 125,9 142, ,3 35,4 40,8 29,6 28,7 31,0 32,9 34,5 35,5 40,9 54, III.2008 VI.2008 IX.2008 XII.2008 Najwięcej środków kredytowych firmy przeznaczały na finansowanie bieżącej działalności, na inwestycje oraz zakup nieruchomości. W przeciwieństwie do gospodarstw domowych, firmy w zdecydowanie większym stopniu korzystają z kredytów złotowych niż walutowych. Udział kredytów walutowych udzielonych przez banki gospodarstwom domowym na koniec grudnia 2008 roku stanowił 40,4% ogólnej kwoty kredytów, a w przypadku przedsiębiorstw - 24,3%. Wykres 4. Depozyty przedsiębiorstw w mld zł ,8 55,7 69,5 walutowe 86,0 ogółem 100,7 126,6 144,5 134,7 139,3 143,7 151, ,2 10,0 12,1 15,1 20,8 26,5 26,4 25,6 24,2 24,3 23, III.2008 VI.2008 IX.2008 XII.2008 W 2008 roku przedsiębiorstwa zwiększały swoje depozyty w bankach, co dobrze świadczy o ich kondycji finansowej. Wartość depozytów przedsiębiorstw ogółem na koniec 2008 roku wyniosła 151,3 mld zł i była o zaledwie 6,8 mld zł wyższa niż w grudniu 2007 roku. Jednakże to zdecydowanie mniejszy przyrost wartości depozytów w porównaniu z poprzednimi latami. W 2007 roku zwiększyły się one o 17,8 mld zł, a w 2006 roku o 26,0 mld zł. Swoje środki firmy lokują głównie w złotówkach. Wartość depozytów denominowanych w walutach obcych zmniejszyła się o 3,4 mld zł. Po uwzględnieniu wzrostu wartości walut w relacji do złotego, rzeczywisty spadek depozytów w walutach obcych jest jeszcze większy. 4

5 3. Sytuacja na rynku kredytowym Niepewna sytuacja co do kształtowania się koniunktury gospodarczej w Polsce, jak i - w przypadku niektórych banków - ograniczenia kapitałowe sprawiły, iż w IV kwartale 2008 roku banki znacznie zaostrzyły warunki udzielania kredytów. Gospodarstwa domowe W IV kwartale 2008 roku ponad 85% banków zaostrzyła kryteria udzielania kredytów na cele mieszkaniowe 1. Żaden bank nie złagodził kryteriów ich udzielania. Prawie wszystkie banki zwiększyły marże, a blisko 90,0% z nich zwiększyło również wymagany wkład własny kredytobiorcy. Ponadto banki zaostrzyły również warunki w zakresie wyliczania zdolności kredytowej, dokumentów poświadczających dochód kredytobiorcy jak również zasady wyceny nieruchomości. W zdecydowanej większości zaostrzenie warunków udzielania kredytów dotyczyło w większym stopniu kredytów nominowanych we franku szwajcarskim, niż w walucie polskiej. Niektóre banki zrezygnowały z udzielania kredytów mieszkaniowych w szwajcarskiej walucie. Coraz większe trudności w uzyskaniu kredytów sprawiły, iż w IV kwartale 2008 roku około 70% banków odnotowało znaczny spadek popytu na kredyty mieszkaniowe. Główną przyczyną ich spadku są niekorzystne prognozy co do rozwoju sytuacji na rynku mieszkaniowym, jak również zaostrzone warunki udzielania kredytów oraz niepokój co do przyszłej sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. Banki oceniają, iż w I kwartale 2009 roku nastąpi dalsze niewielkie jednak zaostrzenie polityki kredytowej i dalszy spadek popytu na kredyty mieszkaniowe. W ostatnim kwartale 2008 roku ponad 75,0% banków zaostrzyło również warunki udzielania kredytów konsumenckich. Były ono jednak mniej dotkliwe niż w przypadku kredytów mieszkaniowych i kredytów dla firm. W omawianym okresie banki odnotowały spadek popytu na tego typu kredyty. Prognozy, zdaniem banków, na I kwartał 2009 roku nie są dobre dla konsumentów. Banki oczekują, iż w tym okresie nastąpi dalsze zaostrzenie polityki kredytowej oraz spadek popytu na kredyty konsumenckie. Przedsiębiorstwa Także w stosunku do przedsiębiorstw banki w IV kwartale 2008 roku zaostrzyły warunki udzielania kredytów. Ponad 80,0% banków podniosło marże kredytowe. Ponadto banki zwiększyły pozaodsetkowe koszty kredytu (60,0% banków). Z kolei jedna trzecia funkcjonujących banków zmniejszyła maksymalną dostępną kwotę kredytu. W znacznie większym stopniu banki podwyższyły kryteria udzielania kredytów dla małych i średnich firm niż w stosunku do dużych. Zaostrzenie polityki kredytowej banki uzasadniają m.in. ryzykiem związanym z pogarszająca się sytuacją gospodarczą, co utrudnia im poprawną wycenę podejmowanego ryzyka kredytowego. W IV kwartale 2008 r. banki odnotowały ze strony firm spadek zainteresowania kredytami długoterminowymi, co jest wynikiem mniejszego zapotrzebowania na finansowanie projektów inwestycyjnych. 1 Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, NBP, Warszawa, styczeń 2009 r. 5

6 W I kwartale 2009 roku, zdaniem banków, nastąpi dalsze zaostrzenie warunków udzielania kredytów, choć skala tych obostrzeń powinna być zdecydowanie mniejsza niż to miało miejsce w IV kwartale 2008 roku. Zdecydowanie jednak trudniej będzie uzyskać kredyt długoterminowy, niż krótkoterminowy. 4. Wyniki banków Jak wynika ze wstępnych danych przedstawionych przez Komisję Nadzoru Finansowego, banki odnotowały za 2008 rok dobre wyniki finansowe. Wynik finansowy netto całego sektora bankowego na koniec 2008 roku wyniósł 14,7 mld zł, w tym banków komercyjnych 13,8 mld zł (odpowiednie wielkości na koniec 2007 roku wynosiły: 13,7 mld zł i 13 mld zł). Jednakże wyniki za ostatni kwartał 2008 roku były słabsze niż w kwartałach poprzednich i niższe od prognozowanych. Zysk netto całego sektora bankowego w tym okresie wyniósł 2,1 mld zł podczas w poprzednich kwartałach wynosił odpowiednio: I kw r - 4,0 mld zł, II kw r. - 4,6 mld zł, III kw r. - 4,0 mld zł. Wynik działalności bankowej w całym sektorze wyniósł na koniec grudnia 2008 roku 49 mld zł,w tym m.in.: 30 mld zł - z tytułu odsetek i 11,3 mld zł - z tytułu prowizji wobec i był wyższy o 7,6 mld zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Fundusze własne wyniosły na koniec grudnia 2008 r. 75 mld zł wobec 61,8 mld zł w roku poprzednim. Współczynnik wypłacalności wyniósł odpowiednio: 10,8% wobec 12,1%. Suma bilansowa wzrosła w tym czasie do 1.041,8 mld zł z 792,8 mld zł. Udział należności zagrożonych kształtował się na poziomie 4,4% i był mniejszy niż w ,2%. W całym sektorze bankowym systematycznie zmniejsza się udział należności zagrożonych, co świadczy o tym, iż wierzyciele banków lepiej wywiązywali się z płatności rat kredytów na rzecz banków. W 2008 roku również dobre wyniki, w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągnęły banki spółdzielcze. Wynik finansowy netto wyniósł 915 mln zł i był o 33,4% większy w porównaniu z 2007 rokiem. Banki te udzieliły w 2008 roku dla sektora niefinansowego kredytów na kwotę 32,1 mld zł tj. o tj. o 15,2% więcej niż w roku poprzednim. Jednocześnie zgromadziły one od sektora finansowego depozyty na kwotę 41,5 mld zł tj. o 13,1% wyższe od stanu na koniec 2007 roku. Kwota depozytów była o 9,5 mld zł większa od kwoty kredytów udzielonych sektorowi niefinansowemu. 6

7 Spis załączników. Załącznik 1. Bilans skonsolidowany monetarnych instytucji finansowych Aktywa w mln zł Załącznik 2. Bilans skonsolidowany monetarnych instytucji finansowych Pasywa w mln zł Załącznik 3. Zobowiązania (depozyty) monetarnych instytucji finansowych wobec sektora niefinansowego w mln zł Załącznik 4. Kredyty (należności od) dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w latach w mln zł Załącznik 5. Zobowiązania i należności monetarnych instytucji finansowych wobec przedsiębiorstw i spółek państwowych - w mln zł Załącznik 6. Należności zagrożone pozostałych monetarnych instytucji finansowych od gospodarstw domowych przedsiębiorstw - w mln zł Załącznik 7. Kredyty i pożyczki udzielone gospodarstwom domowym przez pozostałe monetarne instytucje finansowe - stany w mln zł Załącznik 8. Kredyty i pożyczki udzielone przedsiębiorstwom przez pozostałe monetarne instytucje finansowe - stany w mln zł Załącznik 9. Średnie oprocentowanie stanów umów złotowych Załącznik 10. Średnie oprocentowanie nowych umów złotowych Załącznik 11. Średnie oprocentowanie nowych umów denominowanych w EUR Załącznik 12. Średnie oprocentowanie stanów kredytów w CHF przeznaczonych na cele mieszkaniowe Załącznik 13. Średnie oprocentowanie nowych kredytów w CHF przeznaczonych na cele mieszkaniowe Załącznik 14. Struktura sektora bankowego Załącznik 15. Podstawowe dane dotyczące sektora bankowego ogółem (w mln zł) Załącznik 16. Podstawowe dane dotyczące banków komercyjnych i oddziałów instytucji kredytowych (mln zł) Załącznik 17. Podstawowe dane dotyczące banków spółdzielczych (mln zł)

8 Załącznik 1. Bilans skonsolidowany monetarnych instytucji finansowych AKTYWA w mln zł. Okres Kredyty, pożyczki i inne należności od podmiotów krajowych 1) sektor instytucji rządowych i samorządowych pozostałe sektory krajowe 2) Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez podmioty krajowe sektor instytucji rządowych i samorządowych pozostałe sektory krajowe 2) Papiery z prawem do kapitału i udziały 3) wyemitowane przez pozostałe sektory krajowe 2) Aktywa zagraniczne Aktywa trwałe 4) Pozostałe aktywa 5) Aktywa ogółem 2000.XII , , , , , , , , , , , XII , , , , , , , , , , , XII , , , , , , , , , , , XII , , , , , , , , , , , XII , , , , , , , , , , , XII , , , , , , , , , , , XII , , , , , , , , , , , XII , , , , , , , , , , , I , , , , , , , , , , ,3 II , , , , , , , , , , ,8 III , , , , , , , , , , ,3 IV , , , , , , , , , , ,4 V , , , , , , , , , , ,2 VI , , , , , , , , , , ,9 VII , , , , , , , , , , ,6 VIII , , , , , , , , , , ,3 IX , , , , , , , , , , ,9 X , , , , , , , , , , ,5 XI , , , , , , , , , , , XII , , , , , , , , , , ,7 1) niemonetarne instytucje finansowe, sektor instytucji rządowych i samorządowych oraz sektor niefinansowy, 2) niemonetarne instytucje finansowe oraz sektor niefinansowy, 3) łącznie z prawami poboru (do XII 2003 r.), z jednostkami uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz aktywami trwałymi finansowymi, 4) z wyłączeniem finansowych aktywów trwałych, 5) łącznie z prawami poboru (od I 2004 r.) Narodowy Bank Polski publikuje bilans skonsolidowany MIF na podstawie danych otrzymanych od podmiotów sektora monetarnych instytucji finansowych (MIF). Sektor ten od stycznia 2005 r. tworzą oprócz banków działających w Polsce oraz rezydujących w naszym kraju oddziałów instytucji kredytowych i oddziałów banków zagranicznych, także spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) (od stycznia 2005 r. sektor nie obejmuje banków w likwidacji, w upadłości oraz będących w fazie organizacji). 8

9 Załącznik 2. Bilans skonsolidowany monetarnych instytucji finansowych PASYWA w mln zł. Okres Pieniądz gotówkowy w obiegu Depozyty i Depozyty i inne zobowiązania wobec wiązania wo- inne zobo- instytucji bec pozostałych sektorów rządowych szczebla krajowych 1) centralnego bieżące termino we w tym: z terminem wypowiedzenia operacje z przyrzeczeniem odkupu Jednostki Emisja uczestnictwa dłużnych w funduszach papierów rynku pieniężnego wartościowych Kapitał i rezerwy Pasywa zagraniczne Pozostałe pasywa Saldo operacji wzajemnych monetanych instytucji finansowych 2000.XII , , , , ,4 0,0 2, , , , ,0 983, , XII , , , , ,6 0,0 0,9 0, , , , ,6 817, , XII , , , , ,1 54,8 0,0 0, , , , ,4-586, , XII , , , , ,5 36,9 0,0 0, , , , , , , XII , , , , ,1 28, ,9 0, , , , , , , XII , , , , ,5 37, ,5 0, , , , ,6-309, , XII , , , , ,1 48, ,9 360, , , , ,0 580, , XII , , , , ,2 89, ,4 329, , , , , , , I , , , , ,5 56, ,8 342, , , , , , ,3 II , , , , ,6 54, ,3 334, , , , , , ,8 III , , , , ,6 78, ,3 319, , , , , , ,3 IV , , , , ,5 56, ,0 536, , , , , , ,4 V , , , , ,3 56, ,7 533, , , , , , ,2 VI , , , , ,7 55, ,9 531, , , , ,1 586, ,9 VII , , , , ,5 57, ,8 535, , , , , , ,6 VIII , , , , ,0 53, ,3 715, , , , , , ,3 IX , , , , ,0 54, ,6 712, , , , ,0-732, ,9 X , , , , ,2 53, ,5 712, , , , , , ,5 XI , , , , ,0 54, ,5 553, , , , , , ,3 XII , , , , ,5 54, ,2 725, , , , , , ,7 1) niemonetarne instytucje finansowe, sektor instytucji rządowych i samorządowych oraz sektor niefinansowy, 2) niemonetarne instytucje finansowe oraz sektor niefinansowy, 3) łącznie z prawami poboru (do XII 2003 r.), z jednostkami uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz aktywami trwałymi finansowymi, 4) z wyłączeniem finansowych aktywów trwałych, 5) łącznie z prawami poboru (od I 2004 r.) Narodowy Bank Polski publikuje bilans skonsolidowany MIF na podstawie danych otrzymanych od podmiotów sektora monetarnych instytucji finansowych (MIF). Sektor ten od stycznia 2005 r. tworzą oprócz banków działających w Polsce oraz rezydujących w naszym kraju oddziałów instytucji kredytowych i oddziałów banków zagranicznych, także spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) (od stycznia 2005 r. sektor nie obejmuje banków w likwidacji, w upadłości oraz będących w fazie organizacji). Pasywa ogółem 9

10 Załącznik 3. Zobowiązania (depozyty) monetarnych instytucji finansowych wobec sektora niefinansowego w mln zł Sektor niefinansowy Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Złotowe Walutowe Ogółem Złotowe Walutowe Ogółem Złotowe Walutowe Ogółem gru , , , , , , , , ,7 gru , , , , , , , , ,9 gru , , , , , , , , ,4 gru , , , , , , , , ,9 gru , , , , , , , , ,3 gru , , , , , , , , ,1 gru , , , , , , , , ,4 gru , , , , , , , , ,3 gru , , , , , , , , ,4 sty , , , , , , , , ,1 lut , , , , , , , , ,6 mar , , , , , , , , ,8 kwi , , , , , , , , ,7 maj , , , , , , , , ,7 cze , , , , , , , , ,9 lip , , , , , , , , ,3 sie , , , , , , , , ,9 wrz , , , , , , , , ,2 paź , , , , , , , , ,8 lis , , , , , , , , ,3 gru , , , , , , , , ,7 10

11 Załącznik 4. Kredyty (należności od) dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w latach w mln zł. Sektor niefinansowy Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Data Złotowe Walutowe Ogółem Złotowe Walutowe Ogółem Złotowe Walutowe Ogółem gru , , , , , , , , ,3 gru , , , , , , , , ,5 gru , , , , , , , , ,2 gru , , , , , , , , ,7 gru , , , , , , , , ,2 gru , , , , , , , , ,1 gru , , , , , , , , ,2 gru , , , , , , , , ,1 gru , , , , , , , , ,2 sty , , , , , , , , ,8 lut , , , , , , , , ,1 mar , , , , , , , , ,0 kwi , , , , , , , , ,8 maj , , , , , , , , ,1 cze , , , , , , , , ,5 lip , , , , , , , , ,2 sie , , , , , , , , ,4 wrz , , , , , , , , ,5 paź , , , , , , , , ,2 lis , , , , , , , , ,6 gru , , , , , , , , ,9 11

12 Załącznik 5. Zobowiązania i należności monetarnych instytucji finansowych wobec przedsiębiorstw i spółek państwowych - w mln zł Okres Zobowiązania monetarnych instytucji finansowych wobec przedsiębiorstw i spółek państwowych - stany w mln zł Należności monetarnych instytucji finansowych od przedsiębiorstw i spółek państwowych - stany w mln zł Złotowe Walutowe Ogółem Złotowe Walutowe Ogółem gru , , , , , ,0 gru , , , , , ,3 gru , , , , , ,0 gru , , , , , ,8 gru ,7 977, , , , ,3 gru , , , , , ,1 gru , , , , , ,5 gru , , , , , ,3 gru , , , , , ,2 sty , , , , , ,7 lut , , , , , ,3 mar , , , , , ,2 kwi , , , , , ,1 maj , , , , , ,7 cze , , , , , ,4 lip , , , , , ,2 sie , , , , , ,3 wrz , , , , , ,9 paź , , , , , ,3 lis , , , , , ,5 gru , , , , , ,3 Źródło : NBP 12

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2011 r.

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2011 r. INFORMACJA O SYTUACJI BANKÓW W I KWARTALE 211 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Informacja o sytuacji banków w I kwartale 211 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENCTU

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji banków w I półroczu 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W I PÓŁROCZU 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2004 r

Warszawa, maj 2004 r ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SYTUACJA FINANSOWA BANKÓW W 2003 R. SYNTEZA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2010 r.

Raport o sytuacji banków w 2010 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 21 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Raport o sytuacji banków w 21 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU NADZORU SEKTORA BANKOWEGO PION

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2014 roku

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2014 roku Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2014 roku URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ i SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2013 r.

Raport o sytuacji banków w 2013 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2013 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Data publikacji raportu: 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. Listopad 2010 Spis treści ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2014 roku

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2014 roku Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2014 roku URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ i SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA...

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w I półroczu 2013 roku Warszawa, 1 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 I.1. KONTYNUACJA

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2012. Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP

Raport roczny 2012. Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Raport roczny 2012 Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP 2 Spis treści WPROWADZENIE... 5 1. PŁYNNOŚĆ SEKTORA BANKOWEGO... 9 1.1. SYTUACJA PŁYNNOŚCIOWA W 2012 R.... 9 1.2. WPŁYW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU Warszawa, wrzesień 2005 r. SPIS TREŚCI: Rozdział I. Grupa Kapitałowa BOŚ S.A....4 I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior Banku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12- TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku SPRAWOZDANIIE Z DZIIAŁALNOŚCII GRUPY KAPIITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIIE S..A.. W 2012 ROKU MARZEC 2013 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2012 ROKU... 5 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Prezentacja wyników za I kwartał 2010 roku Warszawa 26 kwietnia 2010 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce. w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce. w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, 211 Raport zamieszczony na stronie internetowej NBP w grudniu 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski:

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 28 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Jolanta Fijałkowska Paweł Kłosiewicz Michał Konopczak Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2015 ROKU... 5 1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PIENIĘŻNYM I WALUTOWYM... 5 2. RYNEK KAPITAŁOWY... 5 3. SEKTOR BANKOWY... 7 II. SCHEMAT

Bardziej szczegółowo