Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie własnej działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 Dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania WZ UW Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Skrypt dla studentów Spis treści Rejestracja działalności gospodarczej... 2 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej... 2 Rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sadowym... 4 Podatki... 6 Podatek dochodowy wg zasad ogólnych... 6 Zaliczki na podatek dochodowy... 6 Kwartalne zaliczki na podatek dochodowy... 6 Uproszczone zaliczki... 8 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych... 9 Ryczałt kwartalny Karta podatkowa Jednorazowa amortyzacja VAT Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Elementy składki ubezpieczenia społecznego Składka ubezpieczenia społecznego pracownika Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy Ulgi w ubezpieczeniach społecznych dla rozpoczynających działalność gospodarczą Ubezpieczenie zdrowotne pracownika i przedsiębiorcy Spółka cywilna Spółka jawna... 20

2 Rejestracja działalności gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie dzielności gospodarczej. Od tego czasu obowiązuje formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP). W momencie założenia jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. Jeżeli przedsiębiorca nie pamięta swojego NIP, to powinien złożyć w Urzędzie Skarbowym formularz NIP-5/W w celu otrzymania zaświadczenia o nadaniu NIP. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych wobec osoby, której wpis dotyczy zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu. Przedsiębiorca może wznowić działalność przed upływem 30 dni od jej zwieszenia. Z punktu widzenia formalnoprawnego w takim przypadku nie nastąpią skutki prawne (podatkowe, ubezpieczeniowe) wynikające z faktu zawieszenia. Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych oraz wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.

3 W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać w jednostce ZUS zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń. Jeżeli prowadzenie działalności jest jedynym tytułem do ubezpieczeń przedsiębiorcy, składa on formularz ZUS ZUA. Natomiast jeśli osoba ta posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, powinna ona samodzielnie ustalić rodzaj swoich ubezpieczeń do których dokonuje zgłoszenia. W razie wątpliwości pomocy w tym zakresie udzielają jednostki ZUS. Ponadto w przypadku obowiązku rozliczania składek za inne osoby, należy dokonać ich zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty powstania tego obowiązku. Gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT składamy druk zgłoszeniowy VAT-R. Opłata za rejestrację wynosi 170 zł. Urząd potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5). Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczają się z tego tytułu z należnych podatków. Ważne jest aby rozliczeń takich dokonywać we właściwym urzędzie skarbowym, gdyż nie zawsze jest on taki sam w zakresie podatku PIT, CIT i VAT. Podatek (PIT) jest rozliczany z urzędem skarbowym według miejsca zamieszkania podatnika. W przydatku podmiotów rozliczających się z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) urzędem skarbowym w którym należy rozliczać ten podatek jest urząd właściwy ze względu na siedzibę spółki. Podstawowym kryterium ustalania właściwości miejscowej urzędu skarbowego w sprawie podatku od towarów i usług (VAT) jest miejsce wykonywania czynności, które podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, a więc miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorca prowadził już działalność na pewno ma nadany numer REGON. Numer REGON można sprawdzić na stronie Urzędy statystyczne wydają na żądanie wpisanych do rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenia o nadanym im i ich jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania. Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie. Źródło: ceidg.gov.pl

4 Rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sadowym Działanie Krajowego Rejestru Sądowego reguluje ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestr ten prowadzony jest w systemie informatycznym przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze), zwane sądami rejestrowymi. Obejmuje on podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru. Funkcjonuje również Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, z oddziałami przy sądach rejestrowych. Zadaniem tego organu jest utrzymanie i eksploatacja systemu informatycznego rejestru, gromadzenie zbiorów oraz udostępnianie informacji rejestrowych. Centralna Informacja wydaje wyciągi, odpisy, zaświadczenia, które mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, a także udostępnia dokumenty rejestrowe. Krajowy Rejestr Sądowy spełnia dwie podstawowe funkcje. Pierwsza z nich to funkcja legalizacyjna. Polega ona na kreowaniu osobowości prawnej niektóre podmioty wraz z wpisem do rejestru nabywają osobowość prawną. Ponadto, wpis do rejestru stanowi spełnienie warunku niezbędnego do podjęcia działalności gospodarczej. Druga funkcja to funkcja informacyjna. Obejmuje ona udostępnianie danych na podstawie dokonanych w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisów. Wpis do rejestru następuje poprzez niezwłoczne wprowadzenie do systemu informatycznego danych z postanowienia sądu rejestrowego. Dla każdego podmiotu rejestr jest jawny, co oznacza, że ma on prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji. Jawność rejestru oznacza również prawo do otrzymywania poświadczonych odpisów, wyciągów i zaświadczeń o danych zawartych w rejestrze. Konsekwencją jawności jest domniemanie powszechnej znajomości danych rejestrowych, wynikające także z faktu, iż wszystkie wpisy do rejestru dotyczące przedsiębiorców podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (jest to ogólnopolski dziennik urzędowy, w którym publikowane są obwieszczenia i ogłoszenia wymagane m.in. przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym). W odniesieniu do wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązuje również zasada ochrony dobrej wiary osób działających zgodnie z treścią wpisów. Mianowicie, domniemywa się prawdziwość danych zawartych w rejestrze. Dzięki temu, osoby działające w dobrej wierze (a więc przekonane o zgodności stanu faktycznego z zapisami rejestru nie dysponujące wiedzą, że w tym zakresie występować może sprzeczność) mogą powoływać się na zapisy ujawnione w rejestrze i w tym zakresie ich interesy podlegają ochronie. W związku z tym przewidziano sankcje z tytułu odpowiedzialności za niezgłaszanie lub brak terminowej aktualizacji danych, jak również zgłaszanie do rejestru danych nieprawdziwych W Krajowym Rejestrze Sądowym występują trzy rodzaje rejestrów szczegółowych. Są to: (1) rejestr przedsiębiorców, (2) rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki społecznej oraz (3) rejestr niewypłacalnych dłużników.

5 Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obejmuje 17 rodzajów podmiotów. Między innymi są to: spółki prawa handlowego (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, partnerskie, jawne, komandytowe oraz komandytowo-akcyjne), przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, jednostki badawczo-rozwojowe, oddziały przedsiębiorców zagranicznych w Polsce, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń, inne osoby prawne, jeśli prowadzą działalność gospodarczą i podlegają wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki społecznej. Dla podmiotu wpisanego do rejestru prowadzi się akta rejestrowe obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu. Wpisom w rejestrze przedsiębiorców nadaje się numery. Dane podmiotu objęte wpisem dzielone są na działy. Dział pierwszy obejmuje dane o przedsiębiorcy jego nazwę lub firmę, formę prawną, siedzibę i adres. Dział drugi zawiera dane o reprezentacji oraz organach nadzoru przedsiębiorcy, a także o prokurentach i zakresie prokury. W dziale trzecim umieszcza się dane o przedmiocie działania przedsiębiorcy, informacje o złożonych sprawozdaniach finansowych, a także informacje o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach, których nabycie podlega zgłoszeniu Komisji Nadzoru Finansowego. Dział czwarty obejmuje informacje o zaległościach podatkowych, zaległościach wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wobec innych wierzycieli przedsiębiorcy, złożonych wnioskach o otwarcie postępowania naprawczego, ogłoszeniu upadłości bądź zakończeniu postępowania naprawczego lub upadłościowego. Dział piąty zawiera dane o powołaniu i odwołaniu kuratora. Dział szósty obejmuje dane o likwidacji, ustanowieniu zarządu, zarządu komisarycznego oraz o połączeniu z innymi podmiotami lub przekształceniu. Na podst. M.Gajewski, Podejmowanie działalności gospodarczej w: S.Piątek, I.Postuła (red.), Prawo gospodarcze publiczne, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2009.

6 Podatki Podatek dochodowy wg zasad ogólnych Podstawa obliczenia podatku w złotych Ponad Do Podatek wynosi 85'528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 85'528 zł 14'839 zł 02 gr plus 32% nadwyżki ponad 85'528 zł Kwota zmniejszająca podatek Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku Miesięczna Roczna 46 zł 33 gr 556 zł 02 gr zł Zaliczki na podatek dochodowy Zasadą jest opłacanie zaliczek miesięcznych, które trzeba opłacać do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeśli 20 wypada w dzień wolny od pracy, to termin przesuwa się na kolejny dzień roboczy. Kwartalne zaliczki na podatek dochodowy Niektórzy przedsiębiorcy korzystający w działalności gospodarczej z opodatkowania na zasadach ogólnych mogą wpłacać zaliczki na poczet podatku dochodowego raz na kwartał. Przywilej ten dotyczy tzw. małych podatników oraz podatników rozpoczynających w roku podatkowym prowadzenie działalności gospodarczej. Małym podatnikiem, w rozumieniu przepisów ustawy o pdof, jest podatnik prowadzący działalność gospodarczą, u którego wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości euro. Przeliczenia na złotówki kwoty tego limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października, przy czym kwotę tę zaokrągla się do zł. W 2015 r. małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w roku podatkowym 2014 kwoty zł. ( euro x 4,1792 zł; średni kurs NBP z 1 października 2014 r.). W 2014r. była to kwota zł.

7 Z kolei przedsiębiorcy, którzy w 2015 r. rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej, będą mogli opłacać zaliczki kwartalne, o ile w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadzili działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnicy spółki niemającej osobowości prawnej. Aby podatnik mógł skorzystać z omawianej możliwości, działalności gospodarczej we wskazanym okresie nie powinien prowadzić również jego małżonek, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa. Podjęta decyzja o kwartalnym sposobie opłacania zaliczek nabierze mocy prawnej i wybór ten stanie się skuteczny, jeżeli o dokonanym wyborze podatnik powiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego w ustawowo przewidzianym terminie. Ponieważ nie istnieje urzędowy wzór takiego zawiadomienia, każdy z podatników sporządza go we własnym zakresie w formie pisemnej. Mali podatnicy omawiane zawiadomienie zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego. Z kolei osoby fizyczne, które rozpoczną działalność gospodarczą w 2015 r. zawiadomienie to są zobowiązane złożyć w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Raz złożone zawiadomienie dotyczy również lat następnych. Z tego względu podatnicy, którzy złożyli je w 2014 r. lub latach wcześniejszych, i w 2015 r. nadal chcą opłacać zaliczki kwartalne (jeżeli spełniają warunki do ich opłacania), zawiadomienia takiego składać nie muszą. Jednak gdy chcą zrezygnować z tego sposobu rozliczania zaliczek, powinni do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomić o tym w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Terminy dokonywania wpłat Zaliczki kwartalne podlegają wpłacie do urzędu skarbowego w terminie do dnia 20. każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni kwartał uiszczana jest w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni, w terminie do dnia 20 grudnia. W 2015 r. wpłaty zaliczek kwartalnych powinny nastąpić w następujących terminach: za I kwartał do 20 kwietnia 2015 r., za II kwartał do 20 lipca 2015 r., za III kwartał do 20 października 2015 r., za IV kwartał - do 20 stycznia 2016 r. (czyli zgodnie z zasadą, że podatek należy zapłacić do 20 dnia pierwszego miesiąca następującego po rozliczanym kwartale). Obliczanie kwartalnej zaliczki

8 Prawo do opłacania kwartalnych zaliczek mają podatnicy opodatkowani według skali podatkowej oraz opłacający podatek liniowy. Przy czym u opodatkowanych według skali podatkowej obowiązek zapłaty zaliczki powstaje poczynając od kwartału, w którym dochód przekroczył kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (w 2015 r. jej wysokość wynosi zł). Zaliczkę za ten kwartał stanowi podatek obliczony od dochodu. Za kolejne kwartały przedsiębiorca ustala ją w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie kwartały. Z kolei podatnicy opłacający podatek liniowy wpłacają zaliczki co kwartał w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie kwartały. Uproszczone zaliczki Odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej jest szczególnym sposobem wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Metoda ta polega na tym, że przez cały rok podatkowy, co miesiąc, przekazuje się do urzędu skarbowego kwotę zaliczki w jednakowej wysokości. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają możliwość dokonywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej w wysokości 1/12 kwoty podatku obliczonej według skali obowiązującej w danym roku podatkowym od dochodu uzyskanego z pozarolniczej działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym: w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy, w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata jeżeli w zeznaniu, o którym mowa wyżej, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku. Podatnicy rozliczający się według stawki liniowej również mają możliwość dokonywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej przy zastosowaniu stawki 19%. Kwota zaliczki Zaliczki uproszczone płatne są przez cały rok podatkowy. W sytuacji gdy podatnik zamierza wybrać metodę odprowadzania zaliczek w formie uproszczonej od 2015 r., dla obliczenia wysokości zaliczki w pierwszej kolejności trzeba uwzględnić dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazany w zeznaniu złożonym w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy, a zatem wynikający z zeznania podatkowego złożonego w 2014 r. za rok Jeśli to nie będzie możliwe, podstawą będzie zeznanie za rok Konieczne zawiadomienie

9 Podatnik zobowiązany jest do 20 lutego roku podatkowego, w którym po raz pierwszy ma zamiar zastosować tę metodę rozliczania, pisemnie zawiadomić o jej wyborze naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Rozliczanie się z urzędem skarbowym w formie uproszczonych zaliczek może być korzystne podatkowo. Będzie tak zwłaszcza w sytuacji, gdy w bieżącym roku dochód podatnika ma być wyższy niż w poprzednich latach. Podatek dochodowy w pełnej wysokości zapłacić będzie trzeba dopiero w zeznaniu rocznym, składanym już w 2016 r. W trakcie roku podatkowego, płacąc tylko niskie kwoty zaliczek, zaoszczędzoną kwotę można zainwestować. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych również mają możliwość zapłaty zaliczek w formie uproszczonej. Oblicza się je w ten sam sposób. Podatnicy CIT ostatecznego rozliczenia 2015 r. dokonają dopiero pod koniec marca 2016 r. (jeśli ich rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym). Podstawa prawna Art. 44 ust. 6b 6i ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.) Art. 25 ust. 6 9 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) Źródło: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych można stosować w przypadku przychodów: z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie, wyłącznie z tytułu udziału w spółce - od przychodów osiągniętych łącznie przez wspólników, jeżeli przychody tych podatników za 2014 r. nie przekraczały równowartości w złotych euro, niezależnie od tego, w jakiej formie podatnik był wtedy opodatkowany. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień 1 października poprzedniego roku podatkowego. W dniu 1 października 2014 r. ogłoszony kurs euro wynosił 4,1792 zł. W 2015 r. limit podatku ryczałtowego w przeliczeniu na złotówki wynosi zatem zł. ( euro 4,1792 zł/euro). Jeżeli podatnik nie przekroczył tej kwoty, w roku 2015 nadal może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w 2015 r. ma zawsze prawo do wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania. Utrata prawa do opodatkowania przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych następuje od początku roku podatkowego następującego po tym, w którym przychody te przekroczyły kwotę euro. Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania obowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy, do prowadzenia ewidencji wyposażenia, a także

10 wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą: 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów, 17% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych, 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych, 3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody m.in. z tytułu prowadzenia aptek, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. W zakresie rozliczeń oraz obowiązków sprawozdawczych podatnicy obowiązani są: w ciągu roku podatkowego co miesiąc obliczać kwotę podatku i dokonywać jej wpłaty na rachunek urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania podatnika w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień w terminie złożenia zeznania; Podatnicy mogą - pod warunkami, o których mowa w art. 21 ust. 1b i 1c ustawy - obliczać podatek i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego w terminie złożenia zeznania; złożyć w urzędzie skarbowym, właściwym według miejsca zamieszkania, zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku (PIT 28). Zgodnie z art. 12 Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. W pierwszej kolejności podatek ulega obniżeniu o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawa prawna art. 6 ust. 4-6, art. 7, art. 21 ust. 1b ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.). Źródło:

11 Ryczałt kwartalny Podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego - w terminie złożenia zeznania, a mianowicie: do 20 kwietnia za I kwartał, do 20 lipca za II kwartał, do 20 października za III kwartał, do 31 stycznia następnego roku podatkowego za IV kwartał. Z uprawnienia tego mogą skorzystać wyłącznie podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość euro (w 2015r zł). Zawiadomienie o wyborze ryczałtu kwartalnego Podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu co kwartał, są obowiązani do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał, uważa się, że nadal opłaca ryczałt w ten sposób. Karta podatkowa Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy (osoby fizyczne) prowadzący działalność w zakresie określonym w załącznikach do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni z obowiązku: prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi. Muszą również przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.

12 Stawki karty podatkowej ogłaszane są przez ministra finansów w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy w formie obwieszczenia. Określane są one kwotowo i podlegają corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Wysokość stawek zależy m.in. od: rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej za dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników. Rozliczając się w formie karty podatkowej: podatek należy wpłacić do dnia 7-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień do dnia 28-go grudnia, podatek w formie karty podatkowej wynikający z decyzji można obniżyć o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym, o ile nie została odliczona od podatku dochodowego; wysokość odliczenia z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 7,75% podstawy wymiaru składek, podatnicy zobowiązani są prowadzić indywidualne (imienne) karty przychodów pracowników, do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, podatnicy zobowiązani są złożyć deklarację PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. Jednorazowa amortyzacja Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych). Odpisu tego mogą dokonać w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

13 Limit odpisów amortyzacyjnych w 2015 r. wynosi euro, czyli zł (równowartość euro wg średniego kursu NBP z 1 października 2014 r.). Źródło: pit.wieszjak.pl VAT Zwolnienie podmiotowe VAT Ze zwolnienia podmiotowego mogą skorzystać podatnicy VAT, czyli osoby i jednostki prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Osoby takie nie mają obowiązku: wystawiania faktur VAT; rozliczania podatku VAT; składania deklaracji VAT. Podatnicy zwolnieni podmiotowo mają jednak obowiązek: prowadzenia ewidencji sprzedaży pod rygorem opodatkowania obrotu VAT w stawce właściwej (albo w stawce 23%, jeżeli organ skarbowy nie zdoła ustalić wartości sprzedaży opodatkowanej stawkami innymi) bez prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach; instalowania kasy fiskalnej, na której ujmują swój obrót jako zwolniony do czasu rezygnacji albo utraty prawa do zwolnienia podmiotowego. Podstawowym warunkiem skorzystania ze zwolnienia podmiotowego jest: u podatników kontynuujących działalność - nie przekroczenie wartością sprzedaży w poprzednim roku podatkowym limitu ustawowego - w roku '000 zł. u podatników rozpoczynających działalność w bieżącym roku podatkowym - przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie może przekroczyć, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty limitu określonego niżej (np. przy sprzedaży w okresie limit wyniesie 40/365 x wartość limitu). W 2015 r. podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w 2014 r. nie przekroczyła zł, mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2015r. Do ww. obrotu: Wlicza się Nie wlicza się Obrót z tytułu czynności Obrotu z tytułu dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług opodatkowanych zwolnionych od podatku podatkiem VAT

14 Wlicza się Nie wlicza się Obrotu z tytułu zbycia towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji Obrotu z tytułu sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez niego działalności rolniczej u rolnika ryczałtowego Obrotu nie pomniejszamy o żadne odliczenia związane z podatkiem dochodowym, w rodzaju składek ZUS. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółki kapitałowe (spółka z o.o. i spółka akcyjna) mają zawsze obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r. jeżeli ich przychody za 2014 r. wyniosły co najmniej euro. Wyrażoną w euro kwotę euro należy przeliczyć na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2014 r. Zgodnie z tabelą kursów NBP średni kurs euro na dzień 30 września 2014 r. wyniósł 4,1755 zł. Zatem wymóg prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r. dotyczy jednostek, których przychody w 2014 r wyniosły euro x 4,1755 zł/euro = zł.

15 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Elementy składki ubezpieczenia społecznego Składka ubezpieczenia społecznego składa się z 4 elementów: Ubezpieczenie emerytalne - 19,52% wynagrodzenia - 50% płaci pracownik, 50% pracodawca Ubezpieczenie rentowe - 8% wynagrodzenia - z czego 1,5% płaci pracownik, 6,5% pracodawca Ubezpieczenie chorobowe - 2,45% wynagrodzenia - całość płaci pracownik Ubezpieczenie wypadkowe - 1,8% wynagrodzenia - całość płaci pracodawca Składka ubezpieczenia społecznego pracownika Składka ubezpieczenia społecznego pracownika: a) Miesięczny przychód pracownika np zł, w tym 325 zł za 3 dni choroby = 2375 zł b) Składka pracownika na ubezpieczenie emerytalne 2375 * 19,52% (50%) = 231,8 zł c) Składka pracownika na ubezpieczenie rentowe 2375 * 1,5% = 35,63 zł d) Składka pracownika na ubezpieczenie chorobowe 2375 * 2,45% (100%) = 58,19 zł e) Razem składka finansowana przez pracownika b+c+d = 325,62 zł f) Składka pracodawcy na ubezpieczenie emerytalne jak pozycja b. (50%) = 231,8 zł g) Składka pracodawcy na ubezpieczenie rentowe jak pozycja c. 2375* 6,5% = 154,38 zł h) Składka pracodawcy na ubezpieczenie wypadkowe 2375 * 1,8% (100%) = 42,75 zł i) Razem składka finansowana przez pracodawcę f+g+h = 428,93 zł j) Łączna składka na ubezpieczenie społeczne pracownika e+i = 754,55 zł k) Składka na Fundusz Pracy (finansowana przez pracodawcę) 2,45% * 2375 = 58,19 zł l) Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,1% * 2375 = 2,35 zł RAZEM = 815,09 zł Składki na Fundusz Pracy ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Są one obowiązkowe, jeżeli wynagrodzenie w danym miesiącu osiąga poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę, ewentualnie 80% tego wynagrodzenia dla pracownika w pierwszym roku pracy. Przy składkach na Fundusz Pracy nie obowiązuje roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek. Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2015 r. wynosi zł, jest to kwota równa trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej prognozowanego na dany rok.

16 Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, tj.: osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych nie wymienionych w punkcie I, twórcy i artyści, osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, osoby prowadzące niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty, osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tych osób w osób w 2015 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2375,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy, tj. w zł). Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie to w 2015 r. wynosi 3959 zł, czyli maksymalna podstawa wymiaru może wynosić 9897,5zł, a maksymalna składka 242,49zł. Składka ubezpieczenia społecznego prowadzącego działalność gospodarczą: Obliczana jest od zadeklarowanej kwoty przychodu, nie mniejszej niż 60% średniego prognozowanego wynagrodzenia na dany rok. W 2015 roku składka ta wynosi: a) Najniższa podstawa wymiaru składki 3746 zł * 60% =2375,40 zł b) Składka na ubezpieczenie emerytalne 2375,40 zł * 19,52% = 463,68 zł c) Składka na ubezpieczenie rentowe 2375,40 zł * 8% = 190,03 zł d) Składka na ubezpieczenie wypadkowe = 2375,40 zł * 1,8% = 42,76zł e) Łączna składka obowiązkowa wynosi (b+c+d) = 696,47zł f) Dobrowolna składka ubezpieczenia chorobowego 2375,40 zł * 2,45% = 58,20 zł g) Pełna składka ubezpieczenia społecznego prowadzącego działalność = 757,76zł h) Składka na Fundusz Pracy 2375,40 zł * 2,45% = 58,20 zł RAZEM = 812,87 zł (772,06 zł w 2014r.)

17 Płatności składek ZUS przypadają: 5 dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, 10 dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie (dla samozatrudnionych), do 15 dnia następnego miesiąca dla pozostałych płatników, w tym dla osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych opłacających składki za inne osoby (pracowników) oraz dla osób prawnych. Kto nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie oraz kto nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie, podlega karze grzywny do 5'000 złotych. Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.) Ustawa z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 45, poz. 391 z późn. zm.) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r., Nr 99, poz.1001). Ulgi w ubezpieczeniach społecznych dla rozpoczynających działalność gospodarczą Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które: nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności, nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

18 Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2015 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 525 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2015 r. tj zł). L.p. Składki Dla rozpoczynających działalność w kwietniu 2015 Dla kontynuujących działalność w kwietniu Emerytalne 19,52% 102,48 zł 463,68 zł 2 Rentowe 8% 42 zł 190,03 zł 3 Chorobowe 2,45% 12,86 zł 58,20 zł 4 Wypadkowe 1,8% 10,13 zł 42,76zł 5 W sumie 167,47 zł 812,87 zł Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie opłacają składki na Fundusz Pracy (art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.). Ubezpieczenie zdrowotne pracownika i przedsiębiorcy W 2015 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3104,57 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2014 r. tj. 4139,42 zł, włącznie z wypłatami z zysku). Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2013 r., począwszy od składek należnych od dnia 1 stycznia 2013 r., nie może być niższa niż 279,41 zł. tj. 9,00% podstawy wymiaru. Kwotę 3104,57zł*7,75% = 240,6 zł potrąca się z zaliczki na podatek, a kwotę 3104,57 zł*1,25% = 38,81 zł potrąca się z wynagrodzenia po opodatkowaniu. Składka na ubezpieczenie zdrowotne pracownika wynosi 9% od wynagrodzenia brutto w gotówce i naturze wraz z wynagrodzeniem za czas choroby, pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne, które pokrywa sam pracownik. Wynagrodzenia tego nie pomniejsza się o koszty jego uzyskania. W naszym przykładzie będzie to: 2374,38 * 0,09 =213,69zł ( ,62 ) Kwotę 2374,38 *7,75% = 184,01 zł potrąca się z zaliczki na podatek, a kwotę 2374,38 *1,25% = 29,68 zł potrąca się z wynagrodzenia po opodatkowaniu. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne płaci się w tych samych terminach i korzysta z tych samych formularzy rozliczeniowych, co przy składkach z ubezpieczenia społecznego.

19 Suma składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne: pracownika ze wskazanego przykładu 815,09 zł + 213,69zł = 1028,78zł osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą: 812, ,41zł = 1092,28zł Spółka cywilna Przeznaczenie: Założyciele: Minimalny kapitał: Osobowość prawna: Odpowiedzialność: Opodatkowanie: Jak założyć: Dodatkowe wymagania wobec inwestora zagranicznego: Reprezentacja / Organy spółki: Dla prowadzenia działalności gospodarczej w mniejszym rozmiarze. Minimalnie 2 osoby fizyczne lub prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną Brak Brak osobowości prawnej, jest to spółka prawa cywilnego, przedsiębiorcą nie jest spółka tylko wspólnicy Każdy wspólnik odpowiada solidarnie za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych lub CIT - podatek dochodowy od osób prawnych w zależności od tego, kto jest wspólnikiem. Każdy ze wspólników jest oddzielnie opodatkowany. Przedsiębiorcy winni uprzednio zarejestrować się w ewidencji działalności gospodarcza (każdy osobno) a następnie powinni w formie pisemnej zawrzeć umowę spółki. Działalność w formie spółki cywilnej prowadzić mogą osoby uprawnione do prowadzenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalności w formie indywidualnego przedsiębiorcy. Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę.

20 Spółka jawna Przeznaczenie: Założyciele: Dla prowadzenia przedsiębiorstwa w większym rozmiarze. Minimalnie 2 osoby fizyczne lub prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Minimalny kapitał: Brak Osobowość prawna: Odpowiedzialność: Opodatkowanie: Jak założyć: Brak osobowości prawnej. Spółka jawna posiada zdolność prawną może nabywać prawa i obowiązki we własnym imieniu pozywać oraz być pozywana. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką (subsydiarnie). Opodatkowani są poszczególni wspólnicy spółki. PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych lub CIT - podatek dochodowy od osób prawnych w zależności od tego, kto jest wspólnikiem. Podpisać umowę spółki, która musi mieć formę pisemną, po czym spółkę należy zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Działalność w formie spółki jawnej prowadzić mogą: Dodatkowe wymagania wobec inwestora zagranicznego: 1. osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, 2. inne niż wskazane w pkt. 1 osoby fizyczne mające prawo do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 3. inne niż wskazane w pkt. 1 osoby prawne jeśli umowy międzynarodowe tak stanowią. Reprezentacja / Organy spółki: Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę. Spółkę może reprezentować także prokurent.

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I N F O R M A T O R dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Decyzja o podjęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków oraz powinności wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Kancelaria Sejmu s. 1/87 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. www.aktyprawne.poznajpodatki.pl Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz. U. 1998, nr 144, poz. 930) Stan prawny na dzień 31-12-2012r. USTAWA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji.

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji. Twoje marzenie to pierwszy krok do przyszłych pomysłów, w tym również pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczej. Bycie przedsiębiorcą to umiejętność dostrzegania możliwości i przekształcania ich

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza Od 1 stycznia 2012 roku działalność gospodarczą (jednoosobową i spółki cywilne) rejestrujemy nie w Urzędzie Gminy, a w Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia 1 Podatki, wybór formy O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy pamiętać o obowiązku wyboru formy opodatkowania zakładanej firmy. Musimy zdecydować się na jedną z czterech

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y

P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y Aby ułatwić Państwu rozpoczęcie działalności gospodarczej proponujemy skorzystanie z przewodnika, który pokazuje, krok po kroku, jakie czynności należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób,które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą z dotacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracy - 1 - STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2 MARCA 2010 r. Spis

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 Zasady ogólne Niniejsza instrukcja przeznaczona jest do wypełniania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formie papierowej lub przygotowania na komputerze

Bardziej szczegółowo

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Spis treści: 1. Pojęcie działalności gospodarczej str. 1 2. Nazwa i zakres działalności str. 2 3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Jeśli myślimy o jednoosobowej działalności gospodarczej sama procedura rejestracji nie jest trudna, ale na pewno nie należy zaczynać od

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo