REGULAMIN PLATFORMY ORDNUNG DER PLATTFORM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PLATFORMY ORDNUNG DER PLATTFORM"

Transkrypt

1 Poniższe sformułowania oznaczają: Folgende Begriffe werden in angegebener Bedeutung verwendet: REGULAMIN PLATFORMY ORDNUNG DER PLATTFORM Rozdział I Definicje Kapitel I Begriffserläuterungen 1. Operator GEPARD.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Częstochowie przy ul. Gajcego 14/16, zarejestrowana w dniu r. pod numerem KRS w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Częstochowa ul. Żwirki i Wigury 9/11, świadcząca w ramach PLATFORMY usługę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie; Betreiber GEPARD.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG] mit Sitz in Częstochowa, in der Straße Gajcego Nummer 14/16, eingetragen am unter KRS-Nr im Landesgerichtsregister beim Amtsgericht in Częstochowa, die XVII wirtschaftliche Abteilung des Landesgerichtsregisters, Częstochowa, in der Straße, ul. Żwirki i Wigury 9/11, die im Rahmen einer PLATTFORM die elektronische Leistung unter Einhaltung der in der Ordnung erfassten Bestimmungen, erbringt; 2. Regulamin niniejszy Regulamin, opracowany przez Operatora, określający m.in. zasady funkcjonowania PLATFORMY, procedurę rejestracyjną i zawieranie Umów o korzystanie z PLATFORMY, prawa i obowiązki Operatora i Klientów, jako stron tychże Umów, w tym warunki odpłatności, a nadto zasady korzystania przez Klientów z PLATFORMY, w tym zawierania za jej pośrednictwem transakcji i zlecania analiz; Ordnung die durch den Betreiber ausgearbeitete Ordnung, in der unter anderem die Regeln für den Betrieb der PLATTFORM, Registerverfahren und Vertragsabschluss über Nutzung der PLATTFORM, Rechte und Pflichten des Betreibers und Kunden als Vertragsparteien, darin die Zahlungsbedingungen, und die Regeln der PLATTFORM-Nutzung durch die Kunden, darin auch Abschluss der Geschäfte und Beauftragung der Analysen durch sie, beschrieben sind; 3. PLATFORMA interaktywny serwis pod nazwą Elektroniczny Rynek Wierzytelności Wspomagany Analizatorem Zdolności Kredytowej, którego właścicielem jest Operator, umożliwiający Klientom m.in. zawieranie transakcji i zlecanie analiz za pośrednictwem sieci Internet, działający w domenie GEPARD.co; PLATTFORM das interaktive Service unter dem Namen der Elektronische Markt der Gläubigerforderungen mit einem Bonitätsanalysator, der den Kunden unter anderem den Abschluss von Geschäften und Beauftragung der Analysen per Internet erlaubt und unter Domain GEPARD.co aktiv ist; 4. E-podpis bezpieczny podpis elektroniczny wywołujący w świetle odpowiednich przepisów skutki równoznaczne podpisowi własnoręcznemu (w Polsce bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu regulowany ustawą o podpisie elektronicznym z r.) E-Unterschrift die sichere elektronische Unterschrift, die laut den entsprechenden Vorschriften der eigenhändigen Unterschrift gleichbedeutend ist (in Polen die sichere Unterschrift ist mit dem qualifizierten Zertifikat verifiziert und durch das Gesetz über elektronische Unterschrift vom geregelt) 5. Klient a/ osoba fizyczna korzystająca z PLATFORMY bez związku z działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument), b/ przedsiębiorca będący osobą fizyczną korzystający z PLATFORMY w związku prowadzoną indywidualnie działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania (tzw. osoba ustawowa), niezależnie od kraju zamieszkania i siedziby, której po przeprowadzeniu procesu rejestracji utworzono Konto w PLATFORMIE i która zawarła z Operatorem Umowę o korzystanie z PLATFORMY; Kunde a/ die natürliche Person, die PLATTFORM nicht im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Tätigkeit oder Berufstätigkeit (Konsument) benutzt, b/ Unternehmer, der als natürliche Person eingetragen ist und die PLATTFORM zu den Zwecken der individuell ausgeübten wirtschaftlichen oder beruflichen Tätigkeit benutzt, die Rechtsperson oder Organisationseinheit ohne rechtliche Persönlichkeit, die im eigenen Namen die Rechte erwerben kann und die Verbindlichkeiten eingehen kann, unabhängig vom Wohnland und Sitz, der nach der Registrierung das Konto in der PLATTFORM eröffnet und mit dem Betreiber den Vertrag über Nutzung der PLATTFORM abgeschlossen hat; REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia ORDNUNG DER PLATTFORM GEPARD.CO SP. Z O.O. mit Sitz in Częstochowa - gültig vom

2 6. Użytkownik osoba fizyczna podejmująca działania w PLATFORMIE w ramach Konta danego Klienta (np. Reprezentant, Pełnomocnik, osoba kontaktowa); Nutzer die natürliche Person, die die Handlungen in der PLATTFORM in Rahmen von kundenspezifischen Konto (z.b. Vertreter, Bevollmächtigter, Ansprechpartner) aufnimmt; 7. Konto zbiór danych i uprawnień tworzony w PLATFORMIE dla zarejestrowanego Klienta. Wyróżnia się: Konta prywatne zakładane Klientom, będącym osobami fizycznymi korzystającymi z PLATFORMY bez związku z działalnością gospodarczą lub zawodową Konta firmowe zakładane pozostałym kategoriom Klientów; Konto Satz von Daten und Berechtigungen, erstellt in der PLATTFORM für die registrierten Kunden. Sonstige Quellen: Privatkonten eröffnet für die Kunden, die als natürliche Personen, die PLATTFORM ohne Zusammenhang mit der wirtschaftlichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen Firmenkonten eröffnet für sonstige Kunden; 8. Reprezentant a/ osoba fizyczna, osoba prawna, bądź osoba ustawowa, uprawniona zgodnie z przepisami prawa lub aktem założycielskim (np. umową spółki, statutem stowarzyszenia, etc.) do reprezentowania Klienta, b/ Prokurent; Vertreter a/ natürliche Person, Rechtsperson, oder Bevollmächtigter, die gemäß den Rechtsvorschriften oder Gründungsurkunde (z.b. Gesellschaftsvertrag, Vereinssatzung usw.) zur Vertretung des Kunden berechtigt ist, b/ Prokurist; 9. Reprezentacja uprawnienie do reprezentowania Klienta, wyróżnia się Reprezentację: samoistną uprawnienie do reprezentacji przysługujące jedynemu Reprezentantowi bądź samodzielnie jednemu spośród kilku Reprezentantów. W przypadku indywidualnej działalności gospodarczej, Reprezentantem Klienta uprawnionym do reprezentacji samoistnej, jest osoba fizyczna prowadząca tę działalność. łączną uprawnienie do reprezentacji przysługujące co najmniej dwóm Reprezentantom łącznie. Vertretung Berechtigung zum Vertreten des Kunden, es ist unter folgenden Vertretungen zu unterschieden: Eigenvertretung Berechtigung zur Vertretung für einen Vertreter selbständig oder für einen unter mehreren Vertretern. Bei individueller wirtschaftlicher Tätigkeit ist eine zur eigenständigen Vertretung des Kunden Person, die diese Tätigkeit ausübt, berechtigt. Gesamtvertretung Berechtigung zur Vertretung, die mindesten zwei Vertretern zusteht. 10. Pełnomocnik osoba fizyczna, którą ustanowiono Pełnomocnikiem poprzez udzielenie pełnomocnictwa bądź poprzez przydzielenie funkcji Pełnomocnika. Bevollmächtigte natürliche Person, die zum Bevollmächtigten gemäß einer Vollmacht oder durch Einordnung der Funktion des Bevollmächtigten bestellt wurde. 11. Wierzytelność przysługujące Wierzycielowi wobec Dłużnika uprawnienie do żądania spełnienia określonego świadczenia wynikłego z określonego zdarzenia prawnego. Wyróżnia się: Wierzytelności wymagalne gdy Wierzyciel może już żądać spełnienia świadczenia Wierzytelności niewymagalne gdy termin spełnienia świadczenia jeszcze nie nadszedł Gläubigerforderung die Berechtigung zur Forderung entsprechender Leistung aus dem bestimmten Rechtsfalls die dem Gläubiger gegenüber dem Schuldner zusteht. Formen: Fällige Gläubigerforderungen wenn ein Gläubiger berechtigt ist, die Erfüllung der Verpflichtung zu fordern Nicht fällige Gläubigerforderungen wenn die Frist zur Erfüllung der Verpflichtungen noch nicht abgelaufen ist 12. Licytant Klient składający ofertę nabycia w ramach aukcji prowadzonej za pośrednictwem PLATFORMY Bieter Kunde, der im Rahmen der durch die PLATTFORM geführter Auktion sein Angebot stellt 13. Wystawiający Wierzyciel, który inicjuje aukcję/transakcję w ramach PLATFORMY. Austellender/Versteigerer Gläubiger, der die Auktion /das Geschäft im Rahmen der PLATTFORM initiiert. REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia ORDNUNG DER PLATTFORM GEPARD.CO SP. Z O.O. mit Sitz in Częstochowa - gültig vom

3 Rozdział II Informacje o Operatorze Kapitel II Angaben zum Betreiber 1. Biuro zarządu Operatora mieści się w Częstochowie przy ul. Gajcego 14/16; Das Büro der Geschäftsführung befindet sich in Częstochowa in der Straße Gajcego 14 Raum NIP Operatora to: ; Umsatzsteueridentifikationsnummer des Betreibers: ; 3. Numer Regon Operatora to: ; Statistische Nummer des Unternehmers (REGON): ; 4. Kapitał zakładowy Operatora został opłacony w całości i wynosi zł.; Stammkapital des Betreibers wurde vollständig gezahlt und beträgt PLN.; 5. Adresy elektroniczne Operatora to: Elektronische Kontaktdaten des Betreibers: a. adres strony internetowej www: Webseite: b. formularz kontaktowy na stronie internetowej www: Kontaktformular auf der Webseite: c. adres poczty elektronicznej 6. Informacje i oświadczenia kierowane do Klientów i Użytkowników, wysyłane są - według wyboru Operatora pocztą elektroniczną lub tradycyjną drogą pocztową na adresy wskazane w toku rejestracji jako właściwe dla doręczeń. Die Informationen und Mitteilungen die für die Kunden und Nutzer vorgesehen sind, sind nach dem Wahl der Betreibers per E- Mail oder per übliche Post an die bei der Registrierung angegebenen Kontaktdaten geschickt. 7. Operator jest administratorem danych osobowych Klientów. Politykę ochrony prywatności i bezpieczeństwa informacji zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu. Klient ma obowiązek się zapoznać z jego treścią i zaakceptować wraz z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z usług PLATFORMY. Der Betreiber ist auch der Verwalter von Kundendaten. Personendatenschutz und Sicherheit der Informationen ist in der Anlage Nr. 2 zur Ordnung umfasst. Der Kunde ist verpflichtet, sich mit dem Inhalt bekannt zu machen und es zusammen mit der Ordnung vor Beginn der Nutzung der PLATTFORM-Leistungen zu bestätigen. Rozdział III Postanowienia ogólne Kapitel III Allgemeine Bestimmungen 1. Operator zastrzega sobie prawo: Der Betreiber behält sich das Recht auf: a. usunięcia aukcji/transakcji wystawionych przez Klienta w przypadku, gdy jego czynności związane z którąkolwiek z nich naruszają postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, a nadto w sytuacji zawieszenia Konta Klienta, o którym mowa poniżej; diese Aktivitäten, die Bestimmungen der Ordnung oder Rechtsvorschriften verletzen, und außerdem bei Kontoeinstellung des vorgeschriebenen Kunden, b. zawieszenia Konta Klienta lub pozbawienia go dostępu do niektórych funkcjonalności PLATFORMY na czas określony bądź nieokreślony w razie potrzeby dodatkowej weryfikacji danych Klienta, a nadto gdy działania Klienta naruszają postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa bądź też szkodzą w jakikolwiek sposób Operatorowi, w szczególności poprzez naruszenie jego dobrego imienia; Einstellung des Kundenkontos oder Speeren des Zugangs zu manchen Funktionen der PLATTFORM für unbefristete Zeit oder bei Bedarf der zusätzlichen Überprüfung der Kundendaten, und außerdem wenn die Maßnahmen des Kunden, die Bestimmungen der Ordnung oder Rechtsvorschriften verletzen oder dem Betreiber den Schaden, insbesondere durch Verletzung des guten Rufes, bereiten; REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia ORDNUNG DER PLATTFORM GEPARD.CO SP. Z O.O. mit Sitz in Częstochowa - gültig vom

4 c. czasowego zablokowania Konta Klienta bądź dostępu do określonych funkcjonalności w razie ustalenia, iż bezpieczeństwo Konta zostało zagrożone. Zeitliche Sperrung des Kundenkontos oder des Zugangs zu den entsprechenden Funktionen, wenn es festgestellt wird, dass die Kontosicherheit gefährdet wurde. 2. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki działań będących przyczyną usunięcia aukcji bądź zawieszenia Konta. Der Kunde ist für die Ergebnisse der Handlungen, die das Löschen der Auktion oder Einstellung von Konto zur Folge haben, verantwortlich. 3. W sytuacji usunięcia aukcji/transakcji, informacje o niej stają się niewidoczne w ramach PLATFORMY, wszelkie zdziałane czynności Wystawiającego i Licytantów pozbawione zostają jakichkolwiek skutków, a dalsze czynności w ramach aukcji są niemożliwe. Usunięte aukcje nie podlegają przywróceniu. Wird die Auktion/ das Geschäft gelöscht, werden die damit verbundenen Informationen im Rahmen der Plattform unsichtbar gemacht, alle vorgenommenen Handlungen des Versteigerers und der Bieter werden von irgendwelchen Folgen freigestellt, und weitere Tätigkeiten in diesen Rahmen unmöglich gemacht. Die gelöschten Auktionen werden nicht wiederherstellt. 4. W przypadku zawieszenia Konta, Klient posiada jedynie wgląd do Konta oraz możliwość dokonywania zapłaty należności na rzecz Operatora, jak i finalizowania umów zawartych z innymi Klientami przed zawieszeniem Konta. W przypadku zawieszenia Konta Licytanta przed zamknięciem aukcji, oferta przez niego złożona nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wyniku aukcji, chyba, że przed zamknięciem aukcji zawieszenie zostanie cofnięte. Informacja o zawieszeniu Konta Licytanta jest widoczna na stronie aukcji. Wird das Konto eingestellt, so wird dem Kunden nur die Einsicht in das Konto und die Zahlung der Forderungen zu Gunsten des Betreibers, sowie die Geschäftsabschluss mit anderen Kunden im Rahmen der vor Einstellen des Kontos geschlossenen Verträgen gewährt. Wird das Konto des Bieters eingestellt, so wird das durch ihn gestellte Angebot nicht bei Feststellung des Ergebnisses der Auktion in Betracht genommen, es sei denn, dass vor dem Auktionsende die Einstellung zurückgesetzt wird. Die Einstellung des Bieterkontos wird in der Leiste Auktion angezeigt. 5. Klient nie może posiadać jednocześnie więcej niż jednego Konta. Dotyczy to również sytuacji, gdy Konto istniejące zostało zawieszone. Konto jest niezbywalne. Der Kunde kann gleichzeitig nicht mehr als nur ein Konto haben. Dies gilt auch für den Fall, dass das vorhandene Konto eingestellt wurde. Das Konto kann nicht veräußert werden. 6. Operator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia kolejnej Umowy o korzystanie z PLATFORMY z byłym Klientem, którego Konto zawieszono w przeszłości bądź, z którym rozwiązano uprzednio Umowę o korzystanie z PLATFORMY. Der Betreiber behält sich das Recht vor, den Abschluss eines weiteren Vertrags über Nutzung der PLATTFORM mit dem Ex-Kunden dessen Konto in Vergangenheit gesperrt wurde oder, mit dem der Vertrag auf Nutzung der PLATTFFORM vorher aufgelöst wurde, abzulehnen. 7. W przypadku zablokowania Konta bądź dostępu do określonych funkcjonalności, Operator może uzależnić dalsze korzystanie z Konta lub funkcjonalności od dokonania przez Klienta zmiany hasła dostępowego do Konta Wird das Konto oder der Zugang zu den bestimmten Funktionsfähigkeiten gesperrt, kann der Betreiber die weitere Nutzung des Kontos oder der Funktionen davon abhängig machen, dass der Kunde das Passwort zum Konto ändert. 8. Zabronione jest udostępnianie Kont osobom nieuprawnionym i korzystanie z cudzych kont bez uprawnienia. Es ist nicht zulässig, die Konten den Unberechtigten zugänglich zu machen und die fremden Konten ohne Berechtigung zu verwenden. 9. Operator nie jest stroną jakichkolwiek transakcji zawieranych pomiędzy Klientami za pośrednictwem PLATFORMY, jak również umów o windykację, i nie ponosi odpowiedzialności za poczynania Klientów sprzeczne z Regulaminem i przepisami prawa, w tym za posłużenie się nieprawdziwymi dokumentami, niedopełnienie czynności finalizujących umowę, w szczególności niepodpisanie dokumentu transakcji, nieuiszczenie ceny na rzecz kontrahenta, czy też niedoręczenie mu dokumentów związanych z transakcją. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za transakcje i czynności zdziałane w ramach PLATFORMY bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu. Der Betreiber ist nicht zur Seite in irgendwelchen Geschäften, die unter die Kunden mittels PLATTFORM geschlossen werden, sowie bei irgendwelchen Verträgen über Zurückzahlung und trägt keine Verantwortung für die Handlungen der Kunden, die gegen die Ordnung und Rechtsvorschriften stoßen, darin die Verwendung von falschen Unterlagen, Nichterfüllung der Tätigkeiten, die zum Abschluss eines Vertrags dienen, insbesondere wenn die Geschäftsunterlage nicht unterschrieben wird, der Preis zu Gunsten des Kontrahenten nicht geleistet wird, oder die auf das Geschäft bezogenen Unterlagen, ihm nicht zugestellt werden. Der Betreiber trägt auch keine Verantwortung für Geschäfte und Maßnahmen, die im Rahmen der PLATTFORM ohne Berechtigung vorgenommen wurden, oder bei der Vorname von diesen ihr Bereich überschreitet wurde REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia ORDNUNG DER PLATTFORM GEPARD.CO SP. Z O.O. mit Sitz in Częstochowa - gültig vom

5 10. W celu zwiększenia bezpieczeństwa finalizacji zawieranych za pośrednictwem PLATFORMY umów, Operator przyjmuje rolę Gwaranta, polegającą na tym, iż cena należna Wystawiającemu przelewana jest przez kontrahenta na przydzielone mu subkonto do rachunku bankowego Operatora, a następnie, po dopełnieniu przez Wystawiającego określonych Regulaminem wymogów (m.in. przekazania kontrahentowi stosownej dokumentacji związanej z przelaną Wierzytelnością), cena podlega niezwłocznemu przelaniu przez Operatora na odrębny rachunek bankowy Wystawiającego po potrąceniu (zgodnie z dalszymi zapisami Regulaminu i Tabeli Opłat i Prowizji) należnej Operatorowi prowizji od transakcji, o którą pomniejszana jest cena. Rozwiązanie to gwarantuje zwycięskiemu Licytantowi wywiązanie się z umowy przez Wystawiającego przed otrzymaniem przez niego zapłaty, zaś Wystawiającemu zapewnia otrzymanie zapłaty, po spełnieniu swoich obowiązków związanych z finalizacją transakcji. Um die Sicherheit beim Abschluss der Verträgt über die Plattform gen zu steigern, tritt der Betreiber als Garantiegeber, indem der Preis, der dem Versteigerer zusteht, durch den Kontrahenten auf das zugeteilte Subkonto zur Bankrechnung des Betreibers überwiesen wird, und dann, wenn der Ausstellende, alle in der Ordnung bestimmten Anforderungen erfüllt (u.a. Übergabe dem Kontrahenten des entsprechenden Unterlagen für die gezahlte Gläubigerforderung), wird der Preis unverzüglich auf die Bankrechnung des Versteigerers nach der Abrechnung (nach den Vorschriften der Ordnung und der Gebühren- und Provisionstabelle) der dem Betreiber zustehenden Geschäftsprovision, um die der Preis gemindert wird, überwiesen. Diese Lösung gewährt dem Ersteigerer die Erfüllung der Vertragsbedingungen vor seiner Belohnung und dem Versteigerer vor Erhalt seiner Forderung nach Erfüllung der auf die Geschäftsabwicklung bezogenen Anforderungen. 11. Podpisywanie przez Pełnomocnika dokumentów w ramach PLATFORMY wymaga posiadania e-podpisu. To samo dotyczy Klientów będących osobami fizycznymi korzystającymi z PLATFORMY bez związku z działalnością gospodarczą lub zawodową (zarejestrowanych w ramach konta prywatnego). Damit der Bevollmächtigte die Unterlagen im Rahmen der PLATTFORM unterschreiben kann, ist die E-Unterschrift erforderlich. Dies betrifft auch die natürlichen Personen, die PLATTFORM ohne Zusammenhang mit der wirtschaftlichen oder beruflichen Tätigkeit benutzen (registriert im Rahmen eines Privatkontos). 12. Zabrania się zamieszczania w PLATFORMIE jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub naruszającym dobre obyczaje. Es ist verboten, unter PLATTFORM irgendwelche Informationen, die rechtswidrig sind oder gute Sitten verletzen, zu veröffentlichen. 13. Klient może wyrazić zgodę na nieodpłatne otrzymywanie od Operatora informacji handlowej po uruchomieniu tej usługi. Zgoda może być cofnięta. Der Kunde kann die Zustimmung auf kostenfreie Erhaltung des Handelsinformation vom Betreiber erklären nach Starten dieser Leistung. Diese Zustimmung kann zurückgezogen werden. 14. Osoby fizyczne mogą być Klientami PLATFORMY, jeżeli ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, co dotyczy również osób korzystających z PLATFORMY w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową. Die natürlichen Personen, können zu den Kunden der PLATTFORM eingestuft werden, wenn sie 18 Jahre vollendet haben und volle Geschäftsfähigkeit haben, dies gilt auch für die Personen, die PLATTFORM im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Tätigkeit benutzen. 15. W ramach PLATFORMY wyróżnia się moduły: Im Rahmen der PLATTFORM sind folgende Module zu unterschieden: a. Moduł Giełda Wierzytelności (Giełda Wierzytelności) Modul Börse der Gläubigerforderungen (Börse der Gläubigerforderungen) b. Moduł Aukcje Faktoringowe i Pożyczkowe (Aukcje Faktoringowe) Modul Factoring- und Darlehensauktionen (Factoring-Auktionen) c. Moduł Analizatora Zdolności Kredytowej (Analizator) Modul Bonitätsanalysator (Analysator) 16. Klient może zawrzeć Umowę o korzystanie z PLATFORMY w zakresie dowolnych spośród trzech wymienionych wyżej modułów. W przypadku uprzedniego zawarcia Umowy o korzystanie z PLATFORMY w zakresie Modułu Giełda Wierzytelności lub Modułu Aukcje Faktoringowe i Pożyczkowe, do zawarcia Umowy w zakresie Modułu Analizator Zdolności Kredytowej wystarczające jest opłacenie abonamentu. W sytuacjach opisanych w Regulaminie uczestniczenie w aukcjach i zawieranie transakcji może wiązać się z koniecznością zlecenia analizy i tym samym zawarcia Umowy również w zakresie Modułu Analizator Zdolności Kredytowej. Der Kunde kann den Vertrag über Nutzung der PLATTFORM im Rahmen von beliebigen aus diesen drei genannten Module schließen. Wird der Vertrag über Nutzung der PLATTFORM im Rahmen des Moduls Börse der Gläubigerforderungen oder Moduls Factoringund Darlehensauktionen vorher geschlossen, genügt es, die Gebühr zu zahlen, um den Vertrag im Rahmen des Modul Bonitätsanalysator abzuschließen. Unter den in der Ordnung erfassten Umständen kann es notwendig sein, bei Teilnahme an der Auktion die Analyse zu beauftragen und damit den Vertrag im Rahmen des Moduls Bonitätsanalysator abzuschließen. REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia ORDNUNG DER PLATTFORM GEPARD.CO SP. Z O.O. mit Sitz in Częstochowa - gültig vom

6 17. W przypadku możliwych rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy dokumentami w PLATFORMIE w poszczególnych wersjach językowych, wynikłych ze specyfiki języków tłumaczenia, decydujące znaczenie mieć będzie dokument w polskiej wersji językowej. Bei eventuellen möglichen Abweichungen in Auslegung zwischen den Unterlagen in PLATTFORM und einzelnen Sprachfassungen, die aus der Eigentümlichkeit der Übersetzungssprachen folgen, ist die Unterlage in polnischer Fassung entscheidend. 18. Do korzystania z PLATFORMY niezbędne są m.in.: 19. Zur Benutzung der PLATTFORM sind vor allem notwendig.: a. dostęp do sieci Internet, Zugang zum Internet, b. posiadanie komputera umożliwiającego łączenie się z siecią Internet Verfügen über einen Computer mit Internet-Anschluss c. zainstalowana przeglądarka internetowa, Installiertes Webbrowser, d. zainstalowany program pozwalający na korzystania z plików w formacie PDF, Installiertes Programm zur Benutzung der PDF-Dateien, e. skonfigurowane konto poczty , Konfiguriertes -Konto, f. posiadanie e-podpisu (w zakresie i przy czynnościach opisanych w Regulaminie) Verfügen über die E-Unterschrift (im Rahmen und bei der in der Ordnung beschriebenen Tätigkeiten). 19. Wszelkie wskazane w Regulaminie dokumenty generowane są na podstawie wzorów wskazanych jako załącznik 4 do Regulaminu pt. Zbiór wzorów dokumentów PLATFORMY i automatycznie uzupełniane przez PLATFORMĘ o niezbędne dane. Klient przed podpisaniem wygenerowanego dokumentu ma obowiązek zweryfikować poprawność jego treści i zawartych w nim danych, a ewentualne uwagi zgłosić niezwłocznie Operatorowi. Alle in der Ordnung erwähnten Unterlagen sind nach den Mustern generiert, die in der Anlage 4 zur Ordnung Aufstellung der Muster von PLATTFORM-Dokumenten erfasst sind und automatisch durch PLATTFORM mit entsprechenden Daten ergänzt. Der Kunde ist vor die Unterschreibung der generierten Unterlage verpflichtet, die Richtigkeit des Inhalts und der hier eingetragenen Daten zu prüfen und evtl. Vermerke dem Betreiber unverzüglich zu melden. 20. Operatorowi przysługują autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych PLATFORMY, w szczególności do jej logo, jak również do ich kompozycji i układów, a także do ewentualnych elementów audialnych stanowiących składnik PLATFORMY. Zabronione jest ich wykorzystywanie przez Klienta w sposób niezgodny z Regulaminem. Dem Betreiber stehen die Vermögens-Urheberrechte zu den graphischen Elementen von PLATTFORM, insbesondere zum Logo, sowie zu den Darstellungen und Anordnungen, sowie zu den Audio-Video-Elementen, die den Bestandteil der PLATTFORM bilden, zu. Ihre ordnungswidrige Benutzung durch den Kunde ist verboten. 21. Operator zastrzega sobie prawo uruchomienia w PLATFORMIE nowych usług i funkcjonalności bądź też poszerzenia zakresu dotychczasowych, o czym informacja publikowana będzie w zakładce "Ogłoszenia". Der Betreiber behält sich das Recht vor, unter PLATTFORM die neuen Leistungen und Funktionsfähigkeiten zu öffnen oder den Bereich der Bisherigen zu erweitern, was in der Lesezeichen Anzeigen ermittelt wird. Rozdział IV Procedura rejestracji Kapitel IV Anmeldeverfahren 1. W celu rejestracji Klienta należy wybrać Moduł (Moduły) w zakresie, którego w dalszym etapie nastąpi zawarcie Umowy o Korzystanie z PLATFORMY oraz wypełnić formularz rejestracyjny, podając żądane w poszczególnych jego polach dane. Um den Kunden zu registrieren, ist zuerst das Modul (Module) zu wählen, in derer Rahmen ein Vertrag über die Nutzung der PLATTFORM geschlossen wird, und das Registrierformular erfüllt werden, indem in den einzelnen Felder die erforderlichen Angaben eingetragen werden. 2. Dane w późniejszym etapie wymagają zweryfikowania za pomocą odpowiednich dokumentów rejestrowych. Dokumenty wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem przy wykorzystaniu e-podpisu. Nie dotyczy to Klientów będących osobami fizycznymi korzystającymi z PLATFORMY bez związku z działalnością gospodarcza lub zawodową w ich przypadku weryfikacja wpisanych w formularzu danych odbywa się w oparciu o wystawiony Klientowi certyfikat e-podpisu. REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia ORDNUNG DER PLATTFORM GEPARD.CO SP. Z O.O. mit Sitz in Częstochowa - gültig vom

7 Diese Angaben sollen mit entsprechenden Registerunterlagen weiter geprüft werden. Die Übereinstimmung der Unterlagen mit dem Unterschrift wird mit der E-Unterschrift bestätigt. Ausgeschlossen davon sind die natürlichen Personen, die PLATTFORM nicht im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen- oder beruflichen Tätigkeit benutzen bei diesen Personen erfolgt die Prüfung der eingetragenen Daten anhand dem Kunden ausgestellter E-Unterschrift-Zertifikat. 3. Następnie, po zatwierdzeniu wpisanych danych oraz oświadczeniu o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, na podany w toku rejestracji osoby kontaktowej wysyłana jest wiadomość opisująca sposób dalszego postępowania rejestracyjnego wraz z linkiem aktywacyjnym do odpowiedniej strony www. Nachdem die eingetragenen Angaben bestätigt worden sind und man erklärt hat, dass es sich mit dem Inhalt der Ordnung bekannt gemacht hat, wird auf die im dem Registrierverfahren angegebene -Adresse die Nachricht geschickt, in der der weitere Verlauf des Anmeldeverfahrens zusammen mit dem Aktivierungslink zu entsprechender Internetseite angegeben werden. 4. Po wejściu na stronę www, do której odsyła link aktywacyjny i zatwierdzeniu dotychczasowych czynności Klient nabywa status zarejestrowanego wstępnie i uzyskuje siedmiodniowy dostęp do wersji testowej PLATFORMY zasilonej w fikcyjne dane z uprawnieniami do niektórych funkcjonalności. Po upływie siedmiu dni dostęp ograniczony zostaje do możliwości zmiany danych dotąd wpisanych w formularzu rejestracyjnym bądź też dalszego uzupełnienia formularza rejestracyjnego o brakujące dane. Nach dem Besuchen der Internetseite, in die das Aktivierungslink weiterleitet, und nach der Bestätigung der bisherigen Tätigkeiten wird dem Kunden der Status, der vorläufig registrierten Person und der siebentägige Zugang zu der Testversion der PLATTFORM gewährt, die durch fiktiven Angaben mit den Berechtigungen zu manchen Funktionsfähigkeiten unterstützt wird zugeteilt. Nach dem Ablauf von 7 Tagen wird der Zugang in dem Bereich gemindert, dass die Änderung der bisher in dem Bogen eingetragenen Angaben oder weitere Ergänzung des Registerformulars um fehlende Daten ermöglicht wird. 5. Kontynuowanie rejestracji możliwe jest w późniejszym momencie i polega na dodawaniu Reprezentantów i Pełnomocników poprzez wypełnienie stosownych formularzy. Jednocześnie należy wskazać Reprezentantów, którzy zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji podpiszą Umowę o korzystanie z PLATFORMY. Die Fortsetzung der Registrierung ist auch später möglich und basiert auf Hinzufügen der Vertreter und Bevollmächtigten durch die Ausfüllung von entsprechenden Formularen. Gleichzeitig ist es au auf die Vertreter, die gemäß den geltenden Vertretungsregeln den Vertrag auf Benutzung der PLATTFORM unterschreiben, hinzuweisen. 6. Etap dodawania Reprezentantów i Pełnomocników nie dotyczy Klientów zarejestrowanych w ramach konta prywatnego. Die Etappe, in der die Vertreter und die Bevollmächtigten zugefügt sind, obliegt diese Kunden, die im Rahmen von Privatkonto registriert wurden, nicht. 7. Wszelkie zmiany w zakresie danych wpisanych w formularzach w związku z procesem rejestracji, w tym dane dotyczące Reprezentantów, wymagają niezwłocznego uaktualnienia i potwierdzenia odpowiednimi dokumentami. Alle Änderungen im Rahmen der im Formular eingetragenen Daten, die im Zusammenhang mit der Registrierung auftreten, darin die Angaben zu den Vertretern, sollen unverzüglich aktualisiert und mit entsprechenden Unterlagen nachgewiesen werden. 8. Wprowadzane dane i ich zmiana do czasu ich weryfikacji przez Operatora nie wywołują żadnych skutków. Die eingetragenen Angaben und ihre Änderung bis der Prüfung durch den Betreiber resultieren mit keinen Folgen. 9. Uaktualnienia wymagają również dane dotyczące Użytkowników. Auch die Userangaben sollen aktualisiert werden. 10. Klient oświadcza, iż wprowadzone do PLATFORMY informacje i dokumenty są prawdziwe i autentyczne, a utworzone przy ich wykorzystaniu Konto dotyczy podmiotu rzeczywiście istniejącego i spełniającego warunki Regulaminu pod rygorem odpowiedzialności za skutki naruszeń w powyższym zakresie. Der Kunde erklärt, dass die in PLATTFORM eingetragenen Informationen und Unterlagen richtig und authentisch sind, und das auf derer Grund eröffnetes Konto den wirklich vorhandenen und den Ordnungsbestimmungen entsprechenden Unternehmer betreffen unter Androhung der Verantwortung für die Folgen eines Rechtsverstoßes in diesem Bereich. 11. W wyniku prawidłowej rejestracji Klientowi (Użytkownikowi) tworzone jest Konto, do którego dostęp uzyskuje się po podaniu prawidłowego loginu i hasła. Nie ma możliwości zmiany loginu. Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny unikalny login (adres ). Nach der richtigen Registrierung wird dem Kunden (dem User) das Konto eröffnet, zu dem der Zugang nach der Angabe des richtigen Logins und Passwortes gewährt wird. Das Login unterliegt keinen Änderungen. Jedem Konto muss ein einmaliges anderes Login ( -Adresse) zugeordnet werden. REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia ORDNUNG DER PLATTFORM GEPARD.CO SP. Z O.O. mit Sitz in Częstochowa - gültig vom

8 Rozdział V Umowa o korzystanie z PLATFORMY, Pełnomocnictwo do działania w PLATFORMIE Kapitel V Vertrag über Nutzung der PLATTFORM, Handlungsvollmacht im Rahmen der PLATTFORM Oddział 1 Zawarcie Umowy Teil 1 Vertragsabschluss 1. Dokument Umowy o korzystanie z PLATFORMY (generowany zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do Regulaminu pt. Zbiór wzorów dokumentów PLATFORMY ) w zakresie Modułu Giełda Wierzytelności lub Modułu Aukcje Faktoringowe i Pożyczkowe podpisują w imieniu Klienta wskazani do tego Reprezentanci. W przypadku osób fizycznych korzystających z PLATFORMY w ramach Konta prywatnego dokument podpisywany jest osobiście przez Klienta. Die Schriftstück von dem Vertrag auf Benutzung der PLATTFORM (generiert nach dem Muster aus dem Anhang Nr. 4 zu der Ordnung, unter dem Titel Aufstellung der Muster von PLATTFORM-Dokumenten ) im Rahmen des Moduls Börse der Gläubigeranforderungen oder des Moduls Factoring- und Darlehensauktionen unterschreiben im Namen des Kunden die dazu bestellten Vertreter. Die natürlichen Personen, die PLATTFORM im Rahmen des Privatkontos benutzen, wird die Unterlage persönlich durch den Kunden unterschrieben. 2. Datą zawarcia Umowy jest data wygenerowania dokumentu przez PLATFORMĘ. Als Datum des Vertragsabschlusses wird der Tag angenomem, an dem die Unterlage durch die PLATTFORM generiert wurde. 3. Wyróżnia się dwie postaci Umowy, tj. postać elektroniczną i papierową. Podpisanie Umowy w postaci elektronicznej wymaga pod rygorem nieważności użycia e-podpisu, natomiast podpisanie Umowy w wersji papierowej wymaga pod rygorem nieważności dochowania formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. W pierwszym przypadku Umowa jest pobierana na komputer Klienta i po podpisaniu e-podpisem automatycznie przekazywana Operatorowi, w drugim przypadku Umowa jest drukowana i po własnoręcznym podpisaniu przekazywana tradycyjną drogą pocztową. Wszyscy Reprezentanci Klienta podpisują ten sam egzemplarz dokumentu w tej samej postaci. Es sind zwei Vertragsformen zu unterschieden d.h. elektronische Fassung und Papierfassung. Bei der Unterzeichnung des elektronisches Vertrages ist unter Androhung der Nichtigkeit die elektronische Unterschrift erforderlich, aber die Unterzeichnung des Vertrages in Papierform erfordert, unter Androhung der Nichtigkeit, der Einhaltung von Schriftform mit den notariell beurkundeten Unterschriften. Im ersten Fall wird der Vertrag durch den Rechner des Kunden herunterladen und nach dem Versehen mit dem E-Unterschrift automatisch dem Betreiber übergeben, im zweiten Fall ist der Vertrag gedruckt und nach der eigenhändigen Unterzeichnung per Post geschickt. Alle Vertreter des Kunden unterschreiben dieselbe Unterlage in gleicher Fassung. 4. Umowa o korzystanie z PLATFORMY w zakresie modułu Analizator Zdolności Kredytowej jest zawierana z chwilą aktywacji usługi przez Operatora i nie wymaga podpisywania dokumentu Umowy. Vertrag über Nutzung der PLATTFORM im Rahmen des Moduls Bonitätdsanalysator ist bei Aktivierung der Leistung durch den Betreiber abgeschlossen und muss nicht unterschrieben werden. 5. Możliwe jest późniejsze zawarcie Umowy o korzystanie z PLATFORMY w zakresie niewybranego dotąd Modułu, bez potrzeby ponownej rejestracji. Es ist möglich, den Vertrag über Nutzung der PLATTFORM im Rahmen des bisher nicht gewählten Modul später zu unterschreiben, ohne dass die nochmalige Registrierung notwendig ist. 6. Warunkiem pełnej aktywacji usługi jest jej opłacenie zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji. Die Anforderung für komplette volle Aktivierung der Leistung ist die Erhebung der Gebühr gemäß der Gebühren- und Provisionstabelle. 7. Klientowi zakładane jest konto bankowe (subkonto bankowe do rachunku bankowego Operatora), służące rozliczeniom, o których mowa w Regulaminie. Für den Kunden wird ein Bankkonto eröffnet (Subkonto zu der Bankrechnung des Betreibers), die für die in Ordnung erfassten Abrechnungen vorgesehen ist. REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia ORDNUNG DER PLATTFORM GEPARD.CO SP. Z O.O. mit Sitz in Częstochowa - gültig vom

9 Oddział 2 Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy o korzystanie z PLATFORMY Teil 2 Auflösung und Rücktritt vom Vertrag über Nutzung der PLATTFORM 1. Operatorowi przysługuje prawo rozwiązania z Klientem z ważnych przyczyn Umowy o korzystanie z PLATFORMY za czternastodniowym okresem wypowiedzenia bez zachowania formy pisemnej, z zastrzeżeniem z pkt 7. Dem Betreiber steht das Recht zur Auflösung des Vertrags über Nutzung der PLATTFORM mit den Kunden aus wichtigen Gründen, wobei die Kündigungsfrist innerhalb von 14 Tagen ohne Einhaltung der Schriftform erfolgt, unter Vorbehalt von S. 7, zu. 2. Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania z Operatorem Umowy o korzystanie z PLATFORMY ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem z pkt 7. Den Kunden steht das Recht zu, den Vertrag über Nutzung der Plattform mit dem Betreiber unmittelbar ohne Aufzeigen des Grundes, unter Vorbehalt von S. 7, zu kündigen. 3. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy o korzystanie z PLATFORMY w terminie 10 dni licząc od jej zawarcia bez podania przyczyny. Prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy Klient przed upływem terminu rozpoczął korzystanie z usługi (np. zarejestrował Wierzytelność, wystawił aukcję, złożył ofertę w trakcie aukcji, zlecił analizę). Der Kunde ist berechtigt vom Vertrag über Nutzung der Plattform innerhalb von 10 Tagen nach dem Vertragsabschluss ohne Aufzeigen des Grundes zurückzutreten. Dieses Recht ist ausgeschlossen, falls der Kunde vor dem Ablauf der Frist mit der Nutzung der Leistung angefangen hat (z.b. Gläubigerforderung eingetragen hat, die Auktion ausgestellt hat, das Angebot gestellt oder eine Analyse beauftragt hat). 4. Rozwiązanie bądź odstąpienie przez Klienta od Umowy o korzystanie z PLATFORMY w zakresie Modułu Giełda Wierzytelności lub Modułu Aukcje Faktoringowe i Pożyczkowe wymaga podpisania przez wskazanych do tego Reprezentantów dokumentu z oświadczeniem o rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy (generowanego zgodnie z odpowiednimi wzorami z załącznika nr 4 do Regulaminu - Zbiór wzorów dokumentów PLATFORMY). W przypadku osób fizycznych korzystających z PLATFORMY w ramach Konta prywatnego dokument podpisywany jest osobiście przez Klienta. Bei der Auflösung oder beim Rücktritt durch den Kunden vom Vertrag über Nutzung der PLATTFORM im Rahmen des Moduls Börse der Gläubigerforderungen oder Factoring-Auktionen und Darlehensauktionen muss durch die beauftragten Vertreter der Nachweis mit Erklärung über Auflösung oder Rücktritt vom Vertrag (generiert gemäß Muster aus der Anlage Nr. 4 zu der Ordnung - Aufstellung der Muster von PLATTFORM-Dokumenten) unterschreiben werden. Bei natürlichen Personen, die die PLATTFORM im Rahmen von Privatkonto benutzen, ist die Unterlage persönlich durch den Kunden zu unterzeichnen. 5. Wyróżnia się dwie postaci dokumentu o rozwiązaniu bądź odstąpieniu od Umowy, tj. elektroniczną bądź papierową. Oświadczenie Klienta o rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy w wersji elektronicznej składane jest pod rygorem nieważności przy użyciu e-podpisu, natomiast w wersji papierowej wymaga pod rygorem nieważności dochowania formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. W pierwszym przypadku dokument jest pobierany na komputer Klienta i po podpisaniu e-podpisem automatycznie przekazywany Operatorowi, w drugim przypadku drukowany przez Klienta i po własnoręcznym podpisaniu przekazywany tradycyjną drogą pocztową. Es sind zwei Formen des Nachweises der Vertragsauflösung oder Rücktritts zu unterscheiden d.h. elektronische Fassung und Papierfassung. Bei der Unterzeichnung der Erklärung des Kunden über Vertragslösung- oder -Rücktritt ist unter Androhung der Nichtigkeit die elektronische Unterschrift erforderlich, aber die Unterzeichnung des Vertrages in Papierform erfordert, unter Androhung der Nichtigkeit, der Einhaltung von Schriftform mit den notariell beurkundeten Unterschriften. Im ersten Fall wird der Vertrag durch den Rechner des Kunden herunterladen und nach dem Versehen mit dem E-Unterschrift automatisch dem Betreiber übergeben, im zweiten Fall wird der Vertrag gedruckt und nach der eigenhändigen Unterschreibung per Post geschickt. 6. Rozwiązanie bądź odstąpienie od Umowy o korzystanie z PLATFORMY w zakresie Modułu Analizator Zdolności Kredytowej następuje poprzez formularz kontaktowy. Po wybraniu odpowiedniego tematu ( Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o korzystanie z PLATFORMY bądź Oświadczenie o odstąpienie od Umowy o korzystanie z PLATFORMY ) Klient wysyła Operatorowi oświadczenie o wygenerowanej automatycznie treści. Die Lösung oder Rücktritt vom Vertrag über Nutzung der PLATTFORM im Rahmen des Moduls Bonitätsanalysator mittels Kontaktformular. Nach Wählen des entsprechenden Thema ( Erklärung der Auflösung des Vertrags über Nutzung der PLATTFORM oder Erklärung des Rücktritts vom Vertrag über Nutzung der PLATTFORM ) wird dem Betreiber vom Kunden die Erklärung der automatisch generierten Inhalt geschickt. 7. Skutek w postaci rozwiązania Umowy o korzystanie z PLATFORMY przez którąkolwiek ze stron następuje: Die Auflösung des Vertrags auf Nutzung der PLATTFORM durch irgendwelche Partei erfolgt: REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia ORDNUNG DER PLATTFORM GEPARD.CO SP. Z O.O. mit Sitz in Częstochowa - gültig vom

10 a. z upływem 30 dni licząc od zakończenia i sfinalizowania ostatniej aukcji/transakcji, której Klient był uczestnikiem, Nach Ablauf von 20 Tagen nach dem Ende oder Abschluss der letzten Auktion/ des letzten Geschäfts, an der/dem der Kunde teilgenommen hat, b. w dniu następującym po dniu zrealizowania przez Operatora zamówionej przez Klienta analizy. An dem nächsten Tag nach Durchführung der durch den Betreiber für den Kunden bestellten Analyse. Oddział 3 Ustanowienie Pełnomocnika Teil 3 Bestellung des Bevollmächtigten 1. Klient zobowiązany jest do ustanowienia Pełnomocnika poprzez udzielenie pełnomocnictwa albo przydzielenie funkcji Pełnomocnika. Der Kunde ist verpflichtet, den Bevollmächtigten durch Erteilung einer Vollmacht oder Zuerkennung der Funktion des Bevollmächtigten zu bestellen. 2. Funkcja Pełnomocnika może zostać przydzielona Reprezentantowi będącemu osobą fizyczną uprawnionemu do reprezentacji samoistnej o ile osoba taka widnieje w takim charakterze w dokumencie rejestrowym zarejestrowanego Klienta. Die Funktion des Bevollmächtigten kann einem Vertreter einer natürlichen Person, die zur selbständigen Vertretung berechtigt ist, oder solche Person im Register mit solcher Eigenschaft erfasst ist, zuerkannt werden 3. Klienci będący osobami fizycznymi korzystającymi z PLATFORMY w ramach kont prywatnych nie ustanawiają Pełnomocnika. Klienci ci zawierają transakcje osobiście. Die natürlichen Kunden, die die PLATTFORM im Rahmen der Privatkonten benutzen, bestellen keinen Vertreter. Sie schließen die Geschäfte persönlich ab. 4. Wystawienie aukcji i podjęcie w jej ramach jakiejkolwiek czynności wymaga zalogowania się do PLATFORMY przy wykorzystaniu loginu i hasła. Die Ausstellung der Auktion und Treffen von irgendwelchen Maßnahmen in ihrem Rahmen ist mit notwendigem Einloggen in die PLATTFORM mit einem Passwort und Login nicht verbunden. 5. Pełnomocnictwo do działania w PLATFORMIE udzielane jest jednocześnie z podpisaniem Umowy o korzystanie z PLATFORMY bądź w czasie późniejszym poprzez podpisanie odrębnego dokumentu pełnomocnictwa (generowanego zgodnie z odpowiednim wzorem z załącznika nr 4 do Regulaminu - Zbiór wzorów dokumentów PLATFORMY). Die Handlungsvollmacht ist der Unterzeichnung des Vertrags über Nutzung der PLATTFORM gleich oder wird später durch Unterzeichnung eines separaten Vertretungsnachweises erteilt (generiert nach aus der Anlage Nr. 4 zu der Ordnung - Aufstellung der Muster von PLATTFORM-Dokumenten). 6. Dokument Pełnomocnictwa podpisuje w imieniu Klienta wskazany do tego Reprezentant (Reprezentanci), zgodnie z zasadami Reprezentacji. Das Vertretungsnachweis wird im Namen des Kunden durch den bestellten Vertreter (die Vertreter) nach den Regelungen der Vertretung unterschrieben. 7. Wyróżnia się pełnomocnictwo w dwóch postaciach, tj. elektronicznej i papierowej. Pełnomocnictwo w wersji elektronicznej udzielane jest pod rygorem nieważności przy użyciu e-podpisu, natomiast w wersji papierowej pod rygorem nieważności w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Pełnomocnictwo podpisane za pomocą e-podpisu przekazywane jest Operatorowi w procesie realizacji zaimplementowanych na PLATFORMIE procedur bądź tradycyjną drogą pocztową w przypadku formy papierowej. Wszyscy Reprezentanci Klienta podpisują ten sam egzemplarz pełnomocnictwa w tej samej postaci. Es sind zwei Formen der Vertretung zu unterschieden d.h. elektronische Fassung und Papierfassung. Bei der Unterzeichnung der Vertretung in elektronischer Fassung ist unter Androhung der Nichtigkeit die elektronische Unterschrift erforderlich, aber die Vertretung in Papierform verlangt, unter Androhung der Nichtigkeit, der Einhaltung von Schriftform mit den notariell beurkundeten Unterschriften. Im ersten Fall wird die Vertretung mit einer E-Unterschrift automatisch dem Betreiber bei der Umsetzung der Verfahren in der PLATTFORM übergeben, im zweiten Fall wird die Vertretung in Schriftform per Post geschickt. Alle Vertreter des Kunden unterschreiben dieselbe Unterlage in gleicher Fassung 8. Datą, od której pełnomocnictwo skutkuje dla transakcji realizowanych w ramach PLATFORMY jest data złożenie e-podpisu przez ostatniego z udzielających pełnomocnictwa mocodawców (w przypadku formy REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia ORDNUNG DER PLATTFORM GEPARD.CO SP. Z O.O. mit Sitz in Częstochowa - gültig vom

11 elektronicznej) lub data zarejestrowania przez Operatora pełnomocnictwa w PLATFORMIE (w przypadku formy papierowej). Die Vertretung gilt für die im Rahmen der PLATTFORM durchgeführten Geschäften ab Tag der E-Unterzeichnung durch den letzten Vollmachtgeber, der zur Erteilung der Vollmacht berechtigt ist (bei elektronischer Fassung) oder ab Tag der Erfassung der Vertretung durch den Betreiber in der PLATTFORM (bei Papierfassung). 9. Pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do: Die Vollmacht berechtigt zu: a. nieograniczonego w czasie uczestniczenia w aukcjach i transakcjach, w szczególności zawierania umów, podpisywania dokumentów dotyczących transakcji, dokonywania płatności, jak również dokonywania ewentualnych innych przewidzianych Regulaminem i przepisami prawa czynności związanych z finalizowaną transakcją, einer zeitlich unbegrenzten Teilnahme an den Auktionen und Geschäften, insbesondere zur Vertragsschließung, Unterzeichnung der Nachweise über Geschäfte, Leistung der Zahlungen, sowie zur Vornahme von sonstigen durch die Ordnung und Rechtsvorschriften vorgesehenen Rechtsmaßnahmen, die mit dem geschlossenen Geschäft verbunden sind, b. działania w zakresie wyraźnie wskazanych w dokumencie pełnomocnictwa Modułów i do określonej w nim dopuszczalnej wartości maksymalnej każdorazowej transakcji. Handlung im Rahmen der in der Vollmacht gezeigten Module und bis zu dem zulässigen Maximalwert jedes Geschäfts 10. Umocowanie w ramach danego Modułu może zostać określone w sposób odmienny dla czynności związanych z wystawieniem aukcji/transakcji i licytowaniem/składaniem ofert (np. określony Pełnomocnik zostaje umocowany w ramach Modułu Giełda Wierzytelności do wystawienia aukcji i sprzedaży Wierzytelności bez ograniczenia kwotowego, z umocowaniem do licytowania i kupna Wierzytelności w innej aukcji z ograniczeniem do określonej wartości). Die Bevollmächtigung im Rahmen des Moduls kann separat für die Tätigkeiten aus dem Bereich der Ausstellung der Auktion/ des Geschäfts und Versteigerung/ Bieten der Angebote (z.b. der bestellte Vertreter bekommt im Rahmen von Modul Börse der Gläubigerforderungen die Vollmacht zum Ausstellen der Auktionen und Verkauf der Gläubigeranspruche ohne Grenzwert, mit Berechtigung zur Versteigerung und zum Kauf des Gläubigeranspruches in anderer Auktion mit Grenzwert) bestimmt werden. 11. PLATFORMA blokuje działanie w imieniu Klienta poza zakresem umocowania, jak również poza najwyższymi wartościami granicznymi transakcji określonymi w polityce certyfikacji (lub umowie o wystawienie certyfikatu) dla Pełnomocnika korzystającego z e-podpisu. W przypadku różnic między zakresem umocowania określonym w pełnomocnictwie a najwyższą wartością graniczną transakcji określonej w polityce certyfikacji (lub umowie o wystawienie certyfikatu) decydująca jest wartość niższa. DIE PLATTFORM sperrt die Handlungen im Namen des Kunden, die außer Vollmachtbereich und außer der höchsten Grenzwerten der Geschäfte treten, die in der Politik der Zertifizierung (oder in dem Vertrag auf Ausstellen der Zertifikat) für den Bevollmächtigten, der die E-Unterschrift nutzt, festgestellt sind. Bei Abweichungen zwischen dem Bereich der in der Vollmacht ermittelten Bevollmächtigung und dem höchsten Grenzwert, der in der Politik der Zertifizierung (oder in dem Vertrag auf Ausstellen der Zertifikat) vereinbart ist, ist der niedrigere Wert maßgebend. 12. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego dla dwóch lub większej ilości Pełnomocników, każdy z nich może samodzielnie dokonywać czynności zgodnych z indywidualnym zakresem umocowania. Im Falle einer zugunsten zwei oder mehreren Bevollmächtigten erteilten Vollmacht, kann jeder von ihnen gesondert die Maßnahmen gemäß dem individuellen Berechtigungsbereich treffen. 13. Nie można być jednocześnie Pełnomocnikiem dwóch stron w ramach tej samej aukcji/transakcji. Pełnomocnik nie może być również drugą stroną aukcji/transakcji, której dokonuje w imieniu reprezentowanego Klienta. PLATFORMA uniemożliwia działania, które naruszałyby powyższe zasady. Ein Bevollmächtigter von beider Parteien im Rahmen derselben Auktion ist nicht zugelassen. Zum Bevollmächtigten darf auch der andere Partner der Auktion, die im Namen des vertretenden Kunden durchgeführt wird, nicht werden. Die PLATTFORM verhindert die Maßnahmen, die gegen diese Grundsätze stoßen können. 14. Pełnomocnictwo może zostać odwołane poprzez podpisanie oświadczenia o jego odwołaniu (generowanego zgodnie z odpowiednim wzorem z załącznika nr 4 do Regulaminu - Zbiór wzorów dokumentów PLATFORMY). Die Vollmacht kann durch Unterzeichnung einer Erklärung über Abrufung (die gemäß dem bestimmten Muster erfasst in der Anlage Nr. 4 zur Ordnung, u.d.t. "Aufstellung der Muster von PLATTFORM-Dokumenten" generiert wird) entzogen werden. 15. Pełnomocnik może zrzec się Pełnomocnictwa podpisując oświadczenie o jego zrzeczeniu się (generowanego zgodnie z odpowiednimi wzorem z załącznika nr 4 do Regulaminu - Zbiór wzorów dokumentów PLATFORMY). Auf die Vollmacht kann auch durch Unterzeichnung einer Erklärung über Vollmachtverzicht (die gemäß dem bestimmten Muster erfasst in der Anlage Nr. 4 zur Ordnung, u.d.t. "Aufstellung der Muster von PLATTFORM-Dokumenten" generiert wird) verzichtet werden. REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia ORDNUNG DER PLATTFORM GEPARD.CO SP. Z O.O. mit Sitz in Częstochowa - gültig vom

12 16. Powyższe zapisy, w tym określające wymogi, co do formy udzielenia pełnomocnictwa znajdują odpowiednie zastosowanie do odwołania pełnomocnictwa i jego zrzeczenia się. Die vorgenannten Bestimmungen bezogen auf die Erteilung der Vollmacht finden beim Erteilen einer Vollmacht oder beim Verzicht auf diese ihre Anwendung. 17. Operator nie ponosi wobec Klientów odpowiedzialności za skutki nieustanowienia przez Klienta będącego ich kontrahentem Pełnomocnika, w szczególności za spowodowaną tym zaniechaniem niemożność dalszego uczestniczenia przez Klienta w aukcji/transakcji i dokonywania wszelkich czynności z nią związanych. Der Betreiber haftet nicht gegenüber den Kunden für die Folgen keiner Bestellung von Bevollmächtigten durch seinen Kunden, insbesondere in Folge einer Einstellung, keiner Teilnahme an der Auktion und Treffen von sämtlichen darauf bezogenen Maßnahmen. Rozdział VI Zasady prowadzenia aukcji i zawierania transakcji za pośrednictwem PLATFORMY. Kapitel VI Die Grundlagen der Durchführung von Auktionen und Vertragsabschluss mittels der PLATTFORM Oddział 1 Rejestracja Wierzytelności Teil 1 Anmeldung der Forderungen 1. Wierzytelność należy zarejestrować w PLATFORMIE poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza i wprowadzenie dotyczących jej dokumentów w wersji elektronicznej (np. skanu wyroku). Zastąpienie dokumentu nowym nie powoduje fizycznego usunięcia dokumentu dotychczasowego, który uzyskuje jedynie oznaczenie jako wycofany. Die Forderungen können in der PLATTFORM durch Ausfüllung eines erforderlichen Formulars und Vorlage von bestimmten elektronisch erfassten Dokumenten (z.b. eines abgescannten Urteils) angemeldet werden. Der Ersatz eines Dokuments mit einem neuen hat keine physische Beseitigung des bisherigen Dokuments zur Folge, es wird jedoch als ein zurückgezogenes Dokument markiert. 2. W przypadku Wierzytelności wymagalnej należy zaznaczyć, czy ma ona brać udział w wyszukiwaniu ciągów kompensat. Im Falle der fälligen Forderung ist es anzugeben, ob sie einer Reihe von Ausgleichungen unterzogen werden kann. 3. Klient zobowiązuje się aktualizować wartości Wierzytelności wprowadzonych do PLATFORMY (np. w związku z częściową spłatą przez Dłużnika). Der Kunde verpflichtet sich den Wert von den in der PLATTFORM angemeldeten Forderungen (z.b. wegen ihrer teilweiser Zahlung durch den Schuldner) zu aktualisieren. 4. Wierzyciel decyduje o zasadach widoczności informacji o Wierzytelności zarejestrowanej w PLATFORMIE, lecz nie wystawionej na aukcji. Der Gläubiger kann über die Grundsätzen der Offenbarung der in der PLATTFORM angemeldeten Forderungen, aber über die Auktion selbst nicht, entscheiden. 5. Istnieje możliwość złożenia Wierzycielowi propozycji zawarcia umowy dotyczącej Wierzytelności zarejestrowanej, lecz nie wystawionej na aukcji, przy czym w przypadku Internauty niezarejestrowanego w PLATFORMIE konieczne jest przeprowadzenie uprzedniej procedury rejestracyjnej i zawarcie Umowy o korzystanie z PLATFORMY. Es besteht die Möglichkeit für den Vorschlag eines Vertragsabschlusses bezogen auf die angemeldete aber einer Auktion nicht unerzogenen Forderung, wobei in solchem Fall ein nicht angemeldeter PLATTFORM-Benutzer sich einem Registerverfahren unterzogen wird und einen Nutzungsvertrag mit PLATTFORM abschließen soll. 6. Klient zobowiązany jest usunąć z PLATFORMY Wierzytelność jeśli: Der Kunde ist verpflichtet die Forderungen aus der PLATTFORM in folgenden Fällen zu löschen: a. została ona spłacona przez Dłużnika w całości, jak również, gdy w wyniku częściowej spłaty jej wartość spadła poniżej równowartości w walucie Wierzytelności kwoty 100 Euro według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na ostatni dzień roku poprzedzającego wystawienie aukcji usunięcie REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia ORDNUNG DER PLATTFORM GEPARD.CO SP. Z O.O. mit Sitz in Częstochowa - gültig vom

13 winno nastąpić w terminie 14 dni od daty spłaty pod rygorem usunięcia Wierzytelności przez Operatora za określoną w Tabeli Opłat i Prowizji opłatą obciążającą Wierzyciela falls sie durch den Schuldner in voller Höhe oder teilweise gezahlt worden ist und dabei ihr Wert unter dem Betrag von 100 Euro gemäß dem durchschnittlichen Wechselkurs der Polnischen Nationalbank zum letzten Tag des die Auktion vorherigen Jahres liegt - die Löschung hat innerhalb von 14 Tagen nach der Zahlung unter Androhung ihrer Löschung durch den Betreiber gegen eine in der Gebühren- und Provisionstabelle erfasste Gebühr, zu erfolgen. b. nastąpiło jej przedawnienie usunięcie winno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od daty przedawnienia, pod rygorem usunięcia Wierzytelności przez Operatora za określoną w Tabeli Opłat i Prowizji opłatą obciążającą Wierzyciela. Udział Wierzytelności przedawnionej w aukcji/transakcji przerywa bieg powyższego terminu, który wówczas biegnie na nowo od daty zakończenia aukcji/transakcji. falls die Forderung verjährt worden ist- die Löschung hat innerhalb von 12 Tagen nach diesem Datum, unter Androhung ihrer Löschung durch den Betreiber gegen eine in der Gebühren- und Provisionstabelle erfasste Gebühr zu erfolgen. Wegen der Teilnahme der verjährten Forderung an der Auktion/am Geschäft wird ihre Frist abgebrochen und diese wird erneut nach dem Abschlussdatum eingeleitet. Oddział 2 Wystawienie aukcji Teil 2 Ausstellung der Auktion 1 Postanowienia wspólne 1 Gemeinsame Vereinbarungen 1. Wystawienie aukcji wymaga określenia ogółu warunków przyszłej transakcji w odpowiednim formularzu. Die Einleitung einer Auktion erfordert Erfüllung von allgemeinen Bedingungen des künftigen Geschäfts in Form eines bestimmten Formulars. 2. Aukcja staje się widoczna na liście aukcji po jej zatwierdzeniu przez Wystawiającego. Die Auktion wird in der Liste von Auktionen nach ihrer Freigabe durch den Versteigerer sichtbar. 3. Wystawiający określa datę rozpoczęcia aukcji, która nie może być wyznaczona później niż 14 dni od wystawienia oraz datę zakończenia aukcji, która nie może przypadać później niż 14 dni od jej rozpoczęcia. Der Versteigerer bestimmt den Beginn der Auktion, der nicht später als innerhalb 14 Tagen nach der Ausstellung erfolgen kann und Auktionsende, das nicht später als 14 Tage nach ihrem Beginn erfolgen kann. 4. Wystawiający aukcję może określić kryteria dopuszczalności do udziału w niej, w szczególności dotyczące: Der Versteigerer kann die Zulassungskriterien für Anteilnahme an der Auktion bestimmen, nämlich: a. branży Branche b. kategorii Kategorie c. formy prawnej Rechtsform d. kapitału zakładowego Stammkapital e. ilości zrealizowanych transakcji za pośrednictwem PLATFORMY Anzahl der durch die PLATTFORM abgewickelten Geschäfte. f. wartości zrealizowanych transakcji za pośrednictwem PLATFORMY Wert der durch die PLATTFORM abgewickelten Geschäfte. g. ratingu kredytowego Kreditrating h. zdolności kredytowej. Bonität 5. Do aukcji dopuszczani są Klienci, których ocena w zakresie ratingu kredytowego/limitu kredytowego jest wyższa od pułapu dopuszczalności określonego w tym zakresie przez Wystawiającego. Zu der Auktion werden die Kunden zugelassen, derer Beurteilung im Rahmen des Kreditratings/-Limits besser als der durch den Versteigerer bestimmte Zulassungsgrenzwert ist. 6. Klient niespełniający kryteriów dostępu do interesującej go aukcji, może zwrócić się do Wystawiającego aukcję o dopuszczenie do aukcji, o ile Wystawiający nie wyłączył opcji indywidualnych zezwoleń. REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia ORDNUNG DER PLATTFORM GEPARD.CO SP. Z O.O. mit Sitz in Częstochowa - gültig vom

14 Der Kunde, der die Zulassungskriterien für bestimmte Auktion nicht erfüllt, kann sich an den Versteigerer mit Gesuch nach Zulassung zur Auktion wenden, es sei die individuellen Erlaubnisse durch den Versteigerer nicht ausgeschlossen worden sind. 7. Wystawiający może udzielić dostępu, odmówić jego udzielenia bądź też uzależnić dostęp od poddania się przez Klienta analizie. Na postawie analizy Wystawiający może dopuścić Klienta do udziału w aukcji bez ograniczeń, dopuścić do udziału z ograniczeniem do określonej wysokości postąpienia/transakcji bądź też odmówić dopuszczenia do udziału w aukcji. Der Versteigerer kann den Zugang verleihen, den Zugang absagen oder auch den Zugang einer Kundenanalyse unterziehen. Gemäß dieser Analyse kann der Versteigerer den Kunden zur uneingeschränkter Teilnahme an der Auktion, einen Zugang mit Einschränkung auf bestimmten Aufgeld-/Geschäftswert zulassen oder die Teilnahme an der Auktion absagen. 8. Jeśli Klient posiada już ocenę ratingu kredytowego lub zdolności kredytowej, będzie ona brana pod uwagę tylko wówczas, gdy została dokonana na podstawie danych z ostatniego zakończonego roku obrotowego. Falls der Kunde schon über die Beurteilung vom Kreditrating oder Bonität verfügt, wird dann sie ausschließlich nur dann beachtet, wenn sie gemäß den Angaben aus dem letzten Geschäftsjahr erstellt worden ist. 9. Po wystawieniu aukcji, Klienci spełniający kryteria dostępu oraz indywidulanie dopuszczeni do niej przez Wystawiającego, uzyskują pełną informację o Wierzytelności oraz wgląd do dotyczących niej dokumentów. Klienci zarejestrowani w ramach odpowiedniego Modułu, lecz niespełniający kryteriów dostępu do aukcji, posiadają informację o kwocie Wierzytelności i Dłużniku, z wyłączeniem wglądu do dokumentów dotyczących Wierzytelności. Wystawiający może zadecydować, iż wszyscy Klienci oraz Internauci nie będący Klientami uzyskają dostęp do informacji ograniczonej do kwoty Wierzytelności i osoby Dłużnika bez wglądu do dokumentów. Nach der Einleitung der Auktion bekommen die die Zugangsanforderungen erfüllenden oder individuell zugelassenen Kunden, eine vollständige Information über die Forderung, sowie Einsicht in die Dokumente. Die in bestimmen Modul angemeldeten, aber die Zugangskriterien nicht erfüllenden Kunden, verfügen über Information von der Forderung, vom Schuldner, unter Ausschluss der Einsicht in die auf die Forderung bezogenen Dokumente. Der Versteigerer kann entscheiden, ob sämtliche Kunden und Internetnutzer, die keine Kunde sind, den Zugang zu den eingeschränkten Informationen von der Forderung, vom Schuldner, unter Ausschluss der Einsicht in die auf die Forderung bezogenen Dokumente, bekommen können. 10. Klient mający dostęp do aukcji ma możliwość otrzymywania powiadomień o zdarzeniach związanych z przebiegiem aukcji, w szczególności o terminie jej zakończenia i wyniku. Die zum Zugang berechtigten Kunden können über die Ereignisse bezogen auf den Auktionsverlauf, insbesondere auf sein Ende und Ergebnis, benachrichtigt werden. 11. PLATFORMA umożliwia wyszukiwanie aukcji/transakcji według zdefiniowanych preferencji, w tym przy wykorzystaniu automatycznych robotów wyszukujących. Die PLATTFORM gewährt die Suche nach Auktionen/Geschäften nach den definierten Kriterien, darin unter Einsatz der automatischen Suchroboter. 12. W ramach Modułu Giełda Wierzytelności i Aukcje Faktoringowe wyróżnia się 3 rodzaje aukcji: a/ aukcję licytacyjną, b/ aukcję licytacyjną z opcją transakcji natychmiastowej oraz c/ aukcję wyłącznie z opcją transakcji natychmiastowej. 13. Im Rahmen des Moduls Forderungsbörse und Factoring-Auktionen werden folgende drei Auktionen unterscheidet: a/ Versteigerung, b/ Versteigerung mit Sofortkauf-Variante, c/ Sofortkauf-Auktion. 14. W ramach aukcji licytacyjnej Wystawiający aukcję zaprasza innych Klientów PLATFORMY do składania ofert celem zawarcia umowy z tym z nich, którego oferta będzie najlepsza. Im Rahmen einer Versteigerung ladet der Versteigerer sonstige Kunden der PLATTFORM zur Stellung ihrer Angebote zwecks Vertragsabschlusses mit diesem von ihnen, der das beste Angebot stellt, ein. 15. W ramach aukcji licytacyjnej z opcją transakcji natychmiastowej Wystawiający aukcję zaprasza innych Klientów PLATFORMY do składania ofert celem zawarcia umowy z tym z nich, którego oferta będzie najlepsza bądź, który skutecznie złoży ofertę poprzez wybór opcji transakcji natychmiastowej za kwotę określoną z góry przez Wystawiającego aukcję. Licytant może wybrać opcję transakcji natychmiastowej do czasu złożenia przez innego Licytanta pierwszej oferty co najmniej równej cenie minimalnej. Im Rahmen einer Versteigerung mit Sofortkauf-Variante ladet der Versteigerer sonstige Kunden der PLATTFORM zur Stellung ihrer Angebote zwecks Vertragsabschlusses mit diesem von ihnen, der das beste Angebot stellt oder der das Angebot in der Sofortkauf- Variante für einen durch den Versteigerer bestimmten Preis stellt, ein. Der Bieter kann die Sofortkauf-Variante zur Stellung des ersten Angebots durch einen anderen Bieter mit einem gleichen minimalen Preis auswählen. 16. W ramach aukcji wyłączenie z opcją transakcji natychmiastowej Wystawiający aukcję zaprasza innych Klientów do składania ofert poprzez wybór opcji transakcji natychmiastowej za kwotę określoną z góry przez Wystawiającego celem zawarcia umowy z tym Licytantem, który skutecznie wybrał opcję transakcji natychmiastowej. REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia ORDNUNG DER PLATTFORM GEPARD.CO SP. Z O.O. mit Sitz in Częstochowa - gültig vom

15 Im Rahmen der Sofortkauf-Auktion ladet der Versteigerer sonstige Kunden der PLATTFORM zur Stellung ihrer Angebote für einen durch den Versteigerer bestimmten Preis ein. Der Vertrag wird mit dem Bieter, der wirksam das Angebot in der Sofortkauf-Variante gestellt hat. 16. Przedmiotem obrotu w umowach sprzedaży i faktoringu bez prawa regresu oraz przedmiotem zabezpieczenia w umowach pożyczki faktoringowej może być: jedna Wierzytelność kilka Wierzytelności przysługujących Wierzycielowi względem jednego Dłużnika bądź kilku Dłużników (pakiet Wierzytelności). 17. Den Vertragsgegenstand von den Verkaufs- und regresslosen Factoringverträgen und den Sicherungsgegenstand in den Factoring- Verträgen kann Folgendes bilden: eine einzige Forderung mehrere dem Gläubiger von einem oder mehreren Schuldnern zustehenden Forderungen (Forderungspaket) 17. Wartość transakcji natychmiastowej to określona przez Wystawiającego wartość (cena/npv/irr), przy akceptacji, której przez Licytanta w drodze wyboru opcji transakcji natychmiastowej, jest on gotów zawrzeć umowę. W przypadku wystawienia aukcji w ramach Modułu Giełda Wierzytelności, wartość transakcji natychmiastowej pozostaje niezmienna przez cały czas trwania aukcji. W przypadku aukcji w ramach Modułu Aukcje Faktoringowe, wartość ta jest przeliczana w każdym kolejnym dniu aukcji. Der Wert von den Sofortkauf-Auktionen bildet der durch den Versteigerer festgesetzte Wert (Preis/NPV/IRR), für den nach Zustimmung des Bieters ein Vertrag abgeschlossen werden kann. Im Falle der Einleitung einer Auktion im Rahmen des Moduls Forderungsbörse bleibt der Wert während der ganzen Auktionsdauer unveränderbar. Im Falle der Einleitung einer Auktion im Rahmen des Moduls Factoring-Auktionen wird der Wert nach jedem Auktionstag umgerechnet. 18. Przedmiotem obrotu w umowach Sprzedaży są Wierzytelności wymagalne, a przedmiotem obrotu w ramach umów Faktoringu bez prawa regresu oraz przedmiotem zabezpieczenia w umowach Pożyczki mogą być jedynie Wierzytelności niewymagalne, w każdym przypadku o wartości nie niższej niż równowartość w walucie Wierzytelności kwoty 100 Euro według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na ostatni dzień roku poprzedzającego wystawienie aukcji. Den Gegenstand der Kaufverträge bilden die fälligen Forderungen und den Gegenstand von Factoring-Verträgen ohne Rücktrittrecht und Sicherungsgegenstand von den Darlehensverträgen ausschließlich die nicht fälligen Forderungen, wobei ihr Wert unter dem Betrag von 100 Euro nach dem durchschnittlichen Wechselkurs der Polnischen Nationalbank zum letzten Tag des die Auktion vorherigen Jahres liegt. 2 Zapisy szczegółowe dla aukcji w ramach Modułu Giełda Wierzytelności Ausführliche Vermerke zur Auktionen im Rahmen von Modul Börse der Gläubigerforderungen 1. Wystawiający aukcję, może zastrzec, iż umowa zawarta zostanie pod warunkiem zawieszającym zapłaty umówionej kwoty przez kontrahenta. Der Versteigerer kann sich vorbehalten, dass der Vertragsabschluss unter Einstellung der Zahlung von einem bestimmten Betrag durch den Kontrahenten erfolgt. 2. PLATFORMA dokonuje wyliczenia hipotetycznej wartości Wierzytelności z uwzględnieniem kwoty odsetek na dzień zakończenia aukcji. PLATTFORM berechnet den evtl. Wert der Gläubigerforderung unter Betrachtung der fälligen Zinsen zum Tag der Beendigung der Auktion. 3. Przedmiotem licytacji jest najwyższa wartość nominalna (cena). Den Gegenstand der Versteigerung bestimmt der größte Nominalwert (Preis). 4. Wystawiający wybiera jeden z dwóch możliwych wariantów postąpienia. Der Versteigerer wählt eine der möglichen Aufgeldvarianten aus. REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia ORDNUNG DER PLATTFORM GEPARD.CO SP. Z O.O. mit Sitz in Częstochowa - gültig vom

16 5. Zgodnie z wariantem kwotowym, wysokość postąpienia dla danej waluty uzależniona jest od przedziału kwotowego dla najwyższej złożonej w danym momencie oferty, według następującego schematu: Nach der Betragvariante, ist das Aufgeld vor der Währung für das aktuell höchste Angebot, nach folgendem Schema abhängig: L.p. Lfd. Nr. Przedział kwotowy w jakim mieści się aktualna najwyższa oferta Wertgrenzen, in den das aktuell höchste Angebot erfasst ist Kwota postąpienia Betrag der Wertzunahme 1. do 999,99 ab 999,99 2. od 1.000,00 do 2.999,99 von 1.000,00 bis 2.999,99 3. od 3.000,00 do 5.999,99 von 3.000,00 bis 5.999,99 4. od 6.000,00 do 9.999,99 ab 6.000,00 bis 9.999,99 5. od ,00 wzwyż ab ,00 und mehr 10,00 10,00 20,00 20,00 40,00 40,00 70,00 70,00 100,00 100,00 6. Zgodnie z wariantem procentowym, postąpienia określone są procentowo i wynoszą 0,1 %: Nach der Prozentvariante, ist das minimale Aufgeld in % ermittelt und beträgt 0,1 %: a. kwoty początkowej w przypadku pierwszego postąpienia w aukcji Des Anfangsbetrags beim ersten Aufgeld in der Auktion b. najlepszej aktualnej oferty w przypadku każdego następnego postąpienia Des aktuell besten Angebots bei jedem nächsten Aufgeld 7. Pierwsza złożona oferta jest wyższa od ustalonej przez Wystawiającego ceny początkowej, widocznej dla Licytantów uczestniczących w aukcji (wartość początkowa). Der erste gestellte Angebot ist höher von dem durch den Ausstellenden bestimmten Anfangspreis, die für die Bieter, die an der Auktion teilnehmen sichtbar ist (Anfangswert). 3 Zapisy szczegółowe dla aukcji w ramach Modułu Aukcje Faktoringowe Ausführliche Vermerke zur Auktionen im Rahmen von Modul Factoring-Auktionen 1. Wystawiający aukcję określa jedną spośród dwóch możliwych rodzajów umowy, jaka tę, która ma zostać zawarta, tj. umowę Faktoringu bez prawa regresu albo Pożyczki (faktoringu z prawem regresu). Der Versteigerer bestimmt eine der zwei möglichen Vertragsformen, die abgeschlossen werden kann, d.h. einen regresslosen Factoring-Vertrag ohne Rücktrittrecht oder einen Darlehensvertrag (einen Factoring-Vertrag mit Rücktrittrecht). 2. Wystawiający aukcję, może zastrzec, iż zawarcie umowy Faktoringu bez prawa regresu nastąpi pod warunkiem zawieszającym zapłaty umówionej kwoty przez kontrahenta. Umowa Pożyczki zawierana jest bezwarunkowo. Der Versteigerer kann vorbehalten, dass der Abschluss eines regresslosen Factoring-Vertrags unter Einstellung der Zahlung vom bestimmten Betrag durch den Geschäftspartner zugelassen ist. Der Darlehensvertrag wird ohne Vorgaben abgeschlossen. 3. Niezależnie od rodzajów aukcji, w ramach Modułu Aukcje Faktoringowe wyróżnia się dodatkowo trzy jej typy: Abgesehen von den Auktionsformen werden folgende Gruppen im Modul Factoring-Auktionen unterscheidet: a. najwyższej wartości nominalnej höchster Nominalwert b. najwyższego NPV (Net Present Value) maximaler Nettobarwert (Net Present Value)) c. najlepszej IRR (Internal Rate of Return) bester interner Zinsfuß (Internal Rate of Return) REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia ORDNUNG DER PLATTFORM GEPARD.CO SP. Z O.O. mit Sitz in Częstochowa - gültig vom

17 4. W przypadku aukcji najwyższej wartości nominalnej licytowana jest cena. Wystawiający wybiera jeden z dwóch możliwych wariantów postąpienia. Im Falle einer Auktion mit dem höchsten Nominalwert wird ein Preis gebietet. Der Versteigerer wählt eine der möglichen Aufgeldvarianten aus. 5. Zgodnie z wariantem kwotowym, minimalna wysokość postąpienia dla danej waluty uzależniona jest od przedziału kwotowego dla najwyższej złożonej w danym momencie oferty, według następującego schematu: Nach der Betragsvariante, ist die Höhe der Wertzunahme der Währung von dem Betragsbereich für den aktuell höchsten Angebot, nach folgendem Schema abhängig: L.p. Lfd. Nr. 1. do 999,99 ab 999,99 Przedział kwotowy w jakim mieści się aktualna najwyższa oferta Wertgrenzen, in den das aktuell höchste Angebot erfasst ist 2. od 1.000,00 do 2.999,99 von 1.000,00 bis 2.999,99 3. od 3.000,00 do 5.999,99 von 3.000,00 bis 5.999,99 4. od 6.000,00 do 9.999,99 ab 6.000,00 bis 9.999,99 5. od ,00 wzwyż ab ,00 und mehr Minimalna Kwota postąpienia Minimaler Betrag der Wertzunahme 10,00 10,00 20,00 20,00 40,00 40,00 70,00 70,00 100,00 100,00 6. Zgodnie z wariantem procentowym, minimalne postąpienie określone jest procentowo i wynosi 0,1 %: Nach der Prozentvariante, sind die minimalen Wertzunahmen in Prozenten bestimmt und betragen 0,1 %: a. kwoty początkowej w przypadku pierwszego postąpienia w aukcji Des Anfangsbetrags beim ersten Aufgeld in der Auktion b. najlepszej aktualnej oferty w przypadku każdego następnego postąpienia Des aktuell besten Angebots bei jeden nächsten Aufgeld 7. Pierwsza złożona oferta jest wyższa od ustalonej przez Wystawiającego ceny początkowej, widocznej dla Licytantów uczestniczących w aukcji (wartość początkowa). Der erste gestellte Angebot ist höher von dem durch den Ausstellenden bestimmten Anfangspreis, die für die Bieter, die an der Auktion teilnehmen sichtbar ist (Anfangswert). 8. W przypadku aukcji najwyższego NPV oraz najlepszej IRR licytowanymi bezpośrednio parametrami są zaliczka, stopa dyskontowa i opłata inicjalna. Im Falle der Auktion mit dem maximalen NPV-Wert und dem besten IRR-Rate werden direkt solche Parameter, wie Anzahlung, Diskontfuß und Initialgebühr gebietet. 9. Dla aukcji typu NPV postąpienie ustalane jest w sposób procentowy i wynosi 0,05% kwoty początkowego NPV w przypadku pierwszego postąpienia lub aktualnej wartości NPV dla każdego następnego postąpienia. Für die NPV-Auktion wird das Aufgeld prozentig ermittelt und beträgt 0,05% vom Anfangs-NPV im Falle des ersten Aufgelds oder vom aktuellen NPV-Wert für das nächste Aufgeld. 10. Dla aukcji typu IRR postąpienie wynosi 0,05%. Für die IRR-Auktionen beträgt das Aufgeld 0,05%. 11. Postąpienie ustalane jest jako procent: Das Aufgeld wird als Prozent von folgenden Werten ermittelt a. kwoty początkowej w przypadku pierwszego postąpienia w aukcji: 0,05 % w zakresie zaliczki, 0,05% w zakresie stopy dyskontowej i 0,05 % w zakresie opłaty inicjalnej, vom Anfangswert - im Falle des ersten Aufgeldes während der Auktion: 0,05 % im Bereich der Anzahlung, 0,05% im Bereich des Diskontfußes i 0,05 % im Bereich der Initialgebühr, b. aktualnej oferty w przypadku każdego następnego postąpienia: 0,05 % w zakresie zaliczki, 0,05 % w zakresie stopy dyskontowej i 0,05 % w zakresie opłaty inicjalnej, i ustalane poprzez procentową zmianę parametrów oferty odnoszącą się do wartości wierzytelności przy uwzględnieniu kroku. vom aktuellen Angebot - im Falle jedes folgenden Aufgeldes: 0,05 % im Bereich der Anzahlung, 0,05 % im Bereich des Diskontfußes i 0,05 % im Bereich der Initialgebühr, und als prozentige Änderung der Angebotsparameter, die sich auf den Forderungswert unter Beachtung des Aufgeldes bezieht. REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia ORDNUNG DER PLATTFORM GEPARD.CO SP. Z O.O. mit Sitz in Częstochowa - gültig vom

18 12. Zmiana parametrów oferty następuje o krok wynoszący: Änderung der Angebotsparameter erfolgt gemäß dem Aufgeld in folgender Höhe: a. Zaliczka 0,05% Anzahlung 0,05% b. Stopa dyskontowa 0,05% Diskontfuß - 0,05% c. Opłata inicjalna 0,05% Initialgebühr - 0,05% 13. Kolejność parametrów w zakresie, których następują postąpienia wskazuje Licytant. Die Reihenfolge der Parameter, die der Aufgeldumrechunung unterzogen werden bestimmt der Bieter. 14. Pierwsza oferta złożona w toku aukcji w ramach każdego z parametrów jest wyższa od ustalonej przez Wystawiającego kwoty początkowej w zakresie zaliczki oraz niższa od początkowej stopy dyskontowej i opłaty inicjalnej (parametry początkowe) oraz wyższa niż NPV początkowe dla aukcji typu NPV i niższa niż IRR początkowe dla aukcji typu IRR. Das erste während der Auktion gestellte Angebot für jeden Parameter ist höher als der durch den Versteigerer bestimmte Anfangswert und niedriger als die anfängliche Anzahlung und Initialgebühr (Anfangsparameter) und höher als anfänglicher NPV - Wert für NPV-Auktionen und niedriger als die IRR-Rate für die IRR-Auktionen. 15. Postąpienie jest realizowane gdy oferta będąca wynikiem zmian jej parametrów jest lepsza od oferty dotychczasowej co najmniej o minimalną wartość postąpienia. Minimalne realizowane postąpienie stanowi różnicę pomiędzy najmniejszą wartością oferty ustaloną poprzez zmianę wartości parametrów powodującą, iż ustalona w ten sposób wartość oferty jest lepsza od oferty dotychczasowej. Das Aufgeld erfolgt, wenn das aus den Änderungen der Parameter folgende Angebot besser als das bisherige Angebot mindestens um das minimale Aufgeld ist. Das minimale Aufgeld bildet den Unterschied zwischen dem niedrigsten Angebot, das durch Änderung der Parameter erfolgt und verursacht, dass der auf diese Art und Weise ermittelte Wert besser als der bisherige ist. 16. Licytant określa w ramach każdego z parametrów wartości brzegowe po osiągnieciu których nastąpi przejście do postąpień w ramach kolejnego wskazanego parametru. Der Bieter bestimmt die Grenzwerte im Bereich von bestimmten Parametern, nach deren Übersteigen zum Aufgeld im Rahmen eines angezeigten Parameters kommt. 17. Postąpienia w zakresie powyższych parametrów przekładają się na postąpienia w zakresie NPV albo IRR w zależności od wybranego typu aukcji. Das Aufgeld im Rahmen von vorgeschriebenen Parametern ist im Aufgeld im Bereich von NPV oder IRR - von der Auktionsform abhängig - zu sehen. 18. Wierzytelność niewymagalna może stanowić przedmiot zabezpieczenia w umowie pożyczki faktoringowej o ile czasookres między terminem zakończenia aukcji a dniem, w którym Wierzytelność staje się wymagalna, wynosi co najmniej 14 dni. Die nicht fällige Forderung kann den Sicherungsgegenstand vom Factoring-Darlehensvertrag bilden, falls der Zeitraum zwischen der Auktionsfrist bis zum Tag der Fälligkeit der Forderung mindestens 14 Tage beträgt. Oddział 3 Przebieg aukcji i zawarcie umowy (Moduł Giełda Wierzytelności i Moduł Aukcje Faktoringowe i Pożyczkowe) Teil 3 Verlauf der Auktion und Vertragsabschluss (Modul Börse der Gläubigerforderungen und Modul Factoring- und Darlehensauktionen) 1. Zmiana warunków aukcji/transakcji określonych przez Wystawiającego możliwa jest do momentu złożenia pierwszej oferty w toku aukcji. Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian w zakresie opisu właściwości Wierzytelności wystawionej na aukcji będącej przedmiotem transakcji. Możliwe jest natomiast uszczegółowienie opisu, jeśli nie prowadzi do zmiany. Die Änderung von den durch den Versteigerer bestimmten Auktion-/Geschäftsbedingungen ist bis zur Stellung des ersten Angebots im Laufe der Auktion möglich. Die Änderung der Beschreibung von Merkmalen der den Auktionsgegenstand bildenden Forderung ist nicht zulässig. Es ist ausschließlich eine Ergänzung der bestehenden Beschreibung, die keine Änderung bildet, zugelassen. 2. Wystawiający aukcję może ją wycofać do chwili złożenia pierwszej oferty. Die die Auktion einleitende Person kann sie bis zur Stellung des ersten Angebots zurückziehen. 3. Przystąpienie do udziału w aukcji następuje poprzez złożenie przez Licytanta oferty. Die Teilnahme an der Auktion erfolgt durch die Stellung des Angebots seitens des Bieters. REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia ORDNUNG DER PLATTFORM GEPARD.CO SP. Z O.O. mit Sitz in Częstochowa - gültig vom

19 4. Przed przystąpieniem do aukcji Licytant wypełnia odpowiedni formularz, nie dotyczy to aukcji wyłącznie z opcją transakcji natychmiastowej. Licytant określa zwłaszcza w zależności od rodzaju i typu aukcji maksymalną cenę albo maksymalne NPV/najniższe IRR, jakie jest w stanie zaoferować. Vor der Teilnahme an der Auktion füllt der Bieter ein erforderliches Formular aus, es ist bei der Sofortkauf-Variante nicht zutreffend. Der Bieter bestimmt - besonders hinsichtlich der Art und Typ von Auktionen, den maximalen Nettobarwert (NPV)/ den internen Zinsfuß (IRR), die er anbieten kann. 5. Strony aukcji/transakcji wyrażają zgodę na przekazanie sobie nawzajem wszelkich niezbędnych danych identyfikacyjnych, w tym danych osobowych. Die Auktion-/Geschäftspartner willigen für den gegenseitigen Austausch von unentbehrlichen Identifikationsdaten, darin den Personaldaten, ein 6. Kwota maksymalna, to określona przez Licytanta maksymalna kwota, jaką jest on w stanie zaoferować w toku aukcji/transakcji. PLATFORMA ustala wówczas automatycznie ofertę Licytanta na minimalną kwotę niezbędną do przebicia ofert pozostałych Licytantów o kwotę postąpienia. W odpowiedzi na oferty innych Licytantów, automatycznie generowane są oferty na minimalne kwoty wystarczające do przebicia ofert innych Licytantów o kwotę postąpienia. Jeśli powiększenie o kwotę postąpienia skutkowałoby przekroczeniem ceny maksymalnej określonej przez Licytanta, wówczas PLATFORMA wygeneruje jako ostatnią ofertę równą kwocie maksymalnej. Der maximale Wert bedeutet den maximalen Preis, der vom Bieter während der Auktion angeboten werden kann. DIE PLATTFORM stellt dann automatisch den Gebot des Bieters als den minimalen zum Überbieten von sonstigen Bietern erforderlichen Aufgeldbetrag ein. In Antwort auf die Angebote von sonstigen Bietern werden automatisch Angebote für den minimalen Wert, der für Überbieten von sonstigen Bietern um das Aufgeld erforderlich ist, generiert. Falls die Steigerung um den Aufgeldbetrag das Überschreiten des vom Bieter bestimmten maximalen Werts zur Folge hat, wird dann durch die PLATTFORM das dem maximalen Betrag gleiche Angebot generiert. 7. Jeżeli powiększenie o kwotę postąpienia prowadziłoby do przekroczenia kwoty minimalnej określonej przez Wystawiającego, wówczas PLATFORMA wygeneruje jako ostatnią ofertę kwotę równą cenie minimalnej Falls die Steigerung um den Aufgeldbetrag das Überschreiten des vom Bieter bestimmten minimalen Werts zur Folge hat, wird dann durch die PLATTFORM das dem minimalen Wert gleiche Angebot generiert. 8. W trakcie aukcji Licytant może podwyższyć kwotę maksymalną, przy czym musi być ona być wyższa od najwyższej kwoty oferowanej w danej chwili przez innego Licytanta uczestniczącego w aukcji. Während der Auktion kann der Bieter seinen maximalen Betrag erhöhen, wobei er höher als der maximale Betrag eines anderen sich an der Auktion beteiligten Bieter sein muss. 9. Zwycięzcą aukcji zostaje Licytant, który złożył najlepszą ofertę. Gdy kilku Licytantów złożyło tę samą najlepszą ofertę, zwycięża ten z nich, którego oferta była pierwsza. Gdy kilku Licytantów złożyło jednakową najlepszą ofertę w tym samym czasie, zwycięzcą jest ten z nich, który jako pierwszy złożył ofertę równą bądź wyższą od kwoty minimalnej. Den Ersteigerer bildet ein Bieter, der das beste Angebot gestellt hat. Falls mehrere Bieter dasselbe höchste Angebot gestellt hatten, gewinnt dieser, dessen Angebot als erstes gestellt worden ist. Falls mehrere Bieter dasselbe höchste Angebot in derselben Zeit gestellt hatten, gewinnt dieser, der ein dem minimalen Wert gleiches oder höheres Angebot als erstes gestellt hatte. 10. W przypadku aukcji licytacyjnej z opcją transakcji natychmiastowej zwycięzcą może zostać Licytant, który złożył najlepszą ofertę lub Licytant, który skutecznie wybrał opcję transakcji natychmiastowej. Im Falle einer Auktion mit Sofortkauf-Variante zu ihrem Ersteigerer ein Bieter, der das beste Angebot gestellt hatte oder ein Bieter, der die Variante mit Sofortkauf ausgewählt hatte, werden kann. 11. W przypadku aukcji wyłącznie z opcją transakcji natychmiastowej zwycięzcą aukcji zostaje Licytant, który skutecznie wybrał opcję transakcji natychmiastowej. Im Falle einer Auktion ausschließlich mit Sofortkauf zu ihrem Ersteigerer wird ein Bieter, der das Sofortkauf-Geschäft ausgewählt hatte. 12. Oferty składane w toku aukcji wiążą Wystawiającego aukcję i Licytantów do czasu zamknięcia aukcji albo do czasu odrzucenia ich ofert przez Wystawiającego. Die während der Auktion gestellten Angebote sind für den Versteigerer und Auktionsteilnehmer bis zum Auktionsende oder bis zum Ablehnen der Angebote durch den Versteigerer verbindlich. 13. Odrzucenie oferty (ofert) przez Wystawiającego dopuszczalne jest wyłącznie przed zamknięciem aukcji i może nastąpić: Die Ablehnung eines oder mehrerer Angebot vom Versteigerer ist ausschließlich vor dem Auktionsende zulässig und kann im folgenden Fällen erfolgen: a. na prośbę Licytanta auf den Wunsch des Bieters b. z powodu braku wymaganego okolicznościami (np. niepoprawność danych) kontaktu z Licytantem wegen keines durch die Umstände erforderlichen Kontakts mit dem Bieter (z.b. unkorrekte Daten) REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia ORDNUNG DER PLATTFORM GEPARD.CO SP. Z O.O. mit Sitz in Częstochowa - gültig vom

20 c. wobec zaistnienia innych ważnych powodów podważających zaufanie wobec Licytanta im Falle von sonstigen wesentlichen Gründen, die das Vertrauen gegenüber dem Bieter erschüttern d. w razie zamknięcia aukcji bez ustalenia jej wyniku, o czym mowa w pkt 17 niniejszego paragrafu lls die Auktion ohne Ergebnis, gemäß dem Punkt 17 des vorliegenden Kapitels, beendet worden ist. 14. Zamknięcie aukcji następuje z upływem przewidzianego czasu jej trwania. Falls die Auktionsfrist abgelaufen ist. 15. Zamknięcie aukcji w terminie wcześniejszym następuje: Die Auktion kann vorzeitig in folgenden Fällen beendet werden: a. z chwilą skorzystania przez Licytanta z opcji transakcji natychmiastowej im Falle der Ausnutzung der Sofort-Variante durch den Bieter b. z chwilą zamknięcia aukcji w drodze decyzji Wystawiającego, o czym mowa w pkt 16 i 17 niniejszego paragrafu Im Falle wenn die Auktion unter den in Punkten 16 und 17 genannten Umstände durch den Versteigerer beendet wird 16. Wystawiający może zamknąć aukcję przed upływem przewidzianego czasu jej trwania, w takim przypadku dla ustalenia jej wyniku miarodajna jest chwila zamknięcia. Der Versteigerer kann die Auktion vorzeitig beenden und in solchem Fall zur Festlegung des Ergebnisses das zum Zeitpunkt des Auktionsendes höchste Angebot maßgeblich ist. 17. Wystawiający zamyka aukcję przed upływem przewidzianego czasu jej trwania, bez ustalania jej wyniku, gdy z jakichkolwiek przyczyn doszło do wygaśnięcia Wierzytelności w całości lub w części, w szczególności w wyniku spłaty, zwolnienia z długu, potrącenia, odnowienia. W tym przypadku zamknięcie aukcji następuje po uprzednim odrzuceniu wszystkich ofert i udokumentowaniu faktu spłaty Wierzytelności zamieszczeniem w PLATFORMIE stosownych dokumentów podpisanych za pomocą e-podpisu. Wystawiający ponosi względem Licytantów wyłączną odpowiedzialność za bezzasadne zamknięcie aukcji. Der Versteigerer kann die Auktion vorzeitig ohne Festlegung ihres Ergebnisses beenden, falls aus irgendwelchem Grund die Forderungen teilweise oder gänzlich, besonders im Falle ihrer Zahlung, Schuldbefreiung, Aufrechnung oder Verlängerung, gelöscht worden sind. In solchem Fall wird die Auktion nach früherer Ablehnung von sämtlichen Angeboten und unter Nachweis der Zahlung der Forderungen in Form der Vorlage von erforderlichen, mittels E-Unterschrift unterzeichneten Dokumenten in der PLATTFORM, beendet. Der Versteigerer trägt vollständige Haftung gegenüber den Bietern für einen unbegründeten Abschluss der Auktion. 18. W przypadku zamknięcia aukcji przed upływem przewidzianego czasu jej trwania momentem miarodajnym do ustalenia zwycięskiego Licytanta jest chwila zamknięcia. Falls die Auktion vorzeitig beendet wird, zur Festlegung des Ersteigers der Zeitpunkt des Auktionsendes maßgeblich ist. 19. Jeżeli w momencie zamknięcia aukcji ustalony zostaje zgodnie z Regulaminem jej zwycięzca, dochodzi do przybicia poprzez umieszczenie w odpowiednich zakładkach Wystawiającego i zwycięskiego Licytanta informacji o zakończeniu aukcji wraz ze wskazaniem zwycięzcy oraz poprzez wysłanie na właściwe adresy informacji w tym zakresie. Falls zum Zeitpunkt des Auktionsendes gemäß der Ordnung ihr Ersteiger ermittelt wird, kommt ein Zuschlag vor und dabei eine Bestätigung in erforderlichen Leisten des Versteigerers und des gewinnenden Bieters über den Abschluss der Auktion samt Offenlegung des Gewinners und Versenden erforderlicher Informationen auf zutreffende -Adressen. 20. Zawarcie umowy między Wystawiającym i Licytantem następuje z chwilą przybicia, natomiast umowy między Wystawiającym i Licytantem korzystającym z transakcji natychmiastowej z chwilą potwierdzenia przez Licytanta skorzystania z tej opcji, o czym informacja wysyłana jest Wystawiającemu. Abschluss eines Vertrags zwischen dem Versteigerer und Bieter erfolgt im Falle der Sofortkauf-Variante bei Zuschlag des Angebots durch den Bieter, wobei eine erforderliche Mitteilung für den Versteigerer versendet wird. 21. Przybicie bądź potwierdzenie skorzystania z opcji transakcji natychmiastowej nie skutkuje zawarciem umowy, jeśli wyczerpywałaby ona cechy kredytu konsumenckiego w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim z dnia r. PLATFORMA uniemożliwia ich zawieranie. Der Zuschlag oder Bestätigung der Ausnutzung der Sofortkauf-Variante hat keinen Vertragsabschluss zur Folge, falls dieser die Merkmale eines Verbraucherkredits im Sinne des Gesetzes über Verbraucherkredite vom aufweist. PLATTFORM verhindert den Abschluss von solchen Verträgen. 22. Strony aukcji mają świadomość, iż w niektórych przypadkach samo zawarcie umowy jest niewystarczające do przeniesienia Wierzytelności (np. do przeniesienia Wierzytelności wraz z zabezpieczającą ją hipoteką konieczny jest wpis w księdze wieczystej). W takim przypadku strony zobowiązują się podjąć stosowne działania wymagane przepisami prawa do zupełnego sfinalizowania umowy. Die Auktionspartner sind dessen bewusst, dass in einigen Fälle der Vertragsabschluss selbst genügt nicht, um die Forderungen abzutreten (z.b. zur Abtretung der Forderungen mit Sicherheitshypothek eine Eintragung im Grundbuch erforderlich ist). In solchem Fall verpflichten sich die Partner erforderliche vorschriftsmäßige zwecks Vertragsabschlusses zu treffen. REGULAMIN PLATFORMY GEPARD.CO SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie - obowiązuje od dnia ORDNUNG DER PLATTFORM GEPARD.CO SP. Z O.O. mit Sitz in Częstochowa - gültig vom

Steuerberaterin Ria Franke

Steuerberaterin Ria Franke Polnische Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Polen Polscy pracownicy z miejscem zamieszkania w Polsce Steuerberaterin Ria Franke Verdienst > 450 / Monat Wynagrodzenie > 450 /miesięcznie Entscheidung über die

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR Załącznik nr IV do załącznika nr 2A do Umowy UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR zawarta w dniu w zwana dalej Umową, zawarta pomiędzy: nazwa miejscowości ProService Agent Transferowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Vertrag Nr. / Umowa nr:

Vertrag Nr. / Umowa nr: 1 Ort und Datum Vertrag Nr. / Umowa nr: zwischen: Suwałki Miejscowość i data / pomiędzy: der Jobagentur / agencją zatrudnienia: Lingua Germanica ul. Noniewicza 10/444 16 400 Suwałki Polska Nr. der Genehmigung

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR zawarta w dniu w zwana dalej Umową, zawarta pomiędzy: nazwa miejscowości ProService Agent Transferowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 436, zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Firmenname / Nazwa firmy: Rechnungsadresse / Adres do wystawienia rachunku: Straße / Ulica: PLZ / Kod pocztowy: Ort / Miejscowość:

Firmenname / Nazwa firmy: Rechnungsadresse / Adres do wystawienia rachunku: Straße / Ulica: PLZ / Kod pocztowy: Ort / Miejscowość: Halle B7, Stand B7. 319 Anmeldeformular für den Polnischen Gemeinschafsstand auf der WindEnergy Hamburg 2016, 27.-30. September, Hamburg Formularz rejestracyjny na polskie wspólne stoisko podczas WindEnergy

Bardziej szczegółowo

Z L E C E N I E Nazwa firmy (spółki)..

Z L E C E N I E Nazwa firmy (spółki).. Rejestracja podatkowa w Niemczech spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce Rejestracja podatkowa w Niemczech jest obowiązkowa, jeżeli firma z siedzibą w Polsce ma wykonywać w Niemczech usługi, od których

Bardziej szczegółowo

D D M M R R R R NIP obywatelstwo data urodzenia

D D M M R R R R NIP obywatelstwo data urodzenia UMOWA O SKŁADANIE ZLECEŃ I DYSPOZYCJI DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ AMPLICO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU - W TYM SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl;

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl; I. Postanowienia ogólne Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego administrowanego przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży

Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży I. Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia: Allegro Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ulicy Grunwaldzkiej

Bardziej szczegółowo

Współdziałanie z zakładową organizacją związkową. Rozdział II. Umowa o pracę. Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę

Współdziałanie z zakładową organizacją związkową. Rozdział II. Umowa o pracę. Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę 23 2 25 1 Art. 23 2. Art. 24. 2. Przepisy art. 9 1 1 4 stosuje się odpowiednio. Dział drugi. Stosunek pracy Współdziałanie z zakładową organizacją związkową Jeżeli przepisy prawa pracy przewidują współdziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. 1. Przedmiot Regulaminu 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Umów Pożyczek zawieranych przez Internet pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 1 DEFINICJE Administrator ASIB Press & Media Emil Michał Kowalski, partner Operatora z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kozłowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową )

UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36, 53-508 Wrocł

Bardziej szczegółowo

www.sliderstory.pl REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO

www.sliderstory.pl REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO 1 www.sliderstory.pl REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO 1. Portal internetowy Slidestory.pl należy do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością DAG MEDIA, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00 140) przy alei

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Witryna witryna internetowa będąca własnością, zarządzana i udostępniana przez Trustcon Sp. z o.o., dostępna na domenie www.isender.pl.

Regulamin. Witryna witryna internetowa będąca własnością, zarządzana i udostępniana przez Trustcon Sp. z o.o., dostępna na domenie www.isender.pl. Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z aplikacji dostępnej pod adresem app.isender.pl, przeznaczonej dla przedsiębiorców dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin domen I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. 2. Domena oznacza unikalny

Bardziej szczegółowo

Gewerbe und Beschäftigung deutscher Bürger in Polen

Gewerbe und Beschäftigung deutscher Bürger in Polen Gewerbe und Beschäftigung deutscher Bürger in Polen Doradca Podatkowy Steuerberater Albert Kokoszka ul. Srebrna Góra 2a, 66-600 Krosno Odrzańskie tel. 068 383 8967 Podstawowe obowiązki Grundlegende Pflichten

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Fragebogen zur steuerlichen Erfassung von polnischen Einzelunternehmen / Formularz podatkowej rejestracji polskich przedsiębiorstw jednoosobowych

Fragebogen zur steuerlichen Erfassung von polnischen Einzelunternehmen / Formularz podatkowej rejestracji polskich przedsiębiorstw jednoosobowych Fragebogen zur steuerlichen Erfassung von polnischen Einzelunternehmen / Formularz podatkowej rejestracji polskich przedsiębiorstw jednoosobowych Finanzamt Oranienburg Heinrich-Grüber-Platz 3 16515 Oranienburg

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Poleceń KASOMAT

Regulamin Programu Poleceń KASOMAT Regulamin Programu Poleceń KASOMAT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Poleceń KASOMAT organizowany jest przez SURAT Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy pl. Szadeckiej 4, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Anfrage. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice

Zapytanie ofertowe. Anfrage. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice Zapytanie ofertowe Anfrage Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice Nr zapytania Data Anfragenummer Datum VWMP2013000090 03.12.2013 Miejscowość Ort

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży pojazdów Sprawdzaukcje.pl poprzez aukcję internetową prowadzoną przez POL-MOT Auto S.A.

Regulamin sprzedaży pojazdów Sprawdzaukcje.pl poprzez aukcję internetową prowadzoną przez POL-MOT Auto S.A. Regulamin sprzedaży pojazdów Sprawdzaukcje.pl poprzez aukcję internetową prowadzoną przez POL-MOT Auto S.A. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki sprzedaży pojazdów i innych ruchomości poprzez aukcję

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: OPERA Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. V. 1.1 z dnia 25.10.2013 r. I. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola;

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola; REGULAMIN E- USŁUGI JaJunior.pl świadczonej przez JaJunior.pl Magdalena Lewandowska I. Przedmiot e- usługi: 1. JaJunior.pl Magdalena Lewandowska, prowadząca działalność w Poznaniu, 60-853, ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania programu partnerskiego Money2Money (dalej: Program), a w szczególności zasady zawierania i rozwiązywania między Money.pl

Bardziej szczegółowo

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: REGULAMIN SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY FRESHMAIL.PL 1 DEFINICJE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a). FRESHMAIL oznacza

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy "KANTOR77.PL"

Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy KANTOR77.PL Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy "KANTOR77.PL" Art. 1 [WSTĘP] 1. Regulamin niniejszy (zwany w dalszej części "Regulaminem") obowiązuje w zakresie usług świadczonych przez spółkę FORWARD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO I. Definicje REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Organizator Sławomir Zajas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. 4U Sławomir

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia r.)

Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia r.) Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia 05.05.2016 r.) 1 Definicje a) Polkomtel - Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem (dalej: Akcja ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług w ramach portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym recupero.pl Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin giełdy wierzytelności, zwany dalej Regulaminem, został ustalony przez GREDAN Spółkę z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO.

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu lexel.net.pl, korzystania

Bardziej szczegółowo

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie:

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie: Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Usługi Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz usługi płatności drogą elektroniczną. oraz TAURON Dystrybucja GZE S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną wystawiania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa Klientów, zwanych dalej Uczestnikami, w Promocji Idealny Pakiet Firmowy, zwanej dalej Promocją.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem oraz numerem telefonu

Regulamin sprzedaży. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem  oraz numerem telefonu Regulamin sprzedaży Data publikacji: 14-01-2017 Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem strony www.mowdomnie.pl realizuje Aleksandra Janowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur. w formie elektronicznej

OŚWIADCZENIE. o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur. w formie elektronicznej OŚWIADCZENIE o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej Dane klienta Nazwa firmy lub imię i nazwisko w przypadku konsumenta...... Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA PRZYDZIELONEGO NUMERU TELEFONU PRZY ZMIANIE OPERATORA

REGULAMIN PRZENOSZENIA PRZYDZIELONEGO NUMERU TELEFONU PRZY ZMIANIE OPERATORA REGULAMIN PRZENOSZENIA PRZYDZIELONEGO NUMERU TELEFONU PRZY ZMIANIE OPERATORA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich P4 Sp. z o.o. świadczyć będzie na rzecz klienta, będącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

3 Ogólne warunki. 4 Rejestracja

3 Ogólne warunki. 4 Rejestracja REGULAMIN 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu służącego do zarządzania firmą przez Internet znajdującego się pod adresem elektronicznym https:\\bizin.pl. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 00000367655; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 00000367655; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 00000367655; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Treść ogłoszenia Zarząd CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną - zasady tworzenia Konta Usługobiorcy

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną - zasady tworzenia Konta Usługobiorcy Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną - zasady tworzenia Konta Usługobiorcy 1. 1. W ramach TakeIt! wyróżnia się: Konto Prywatne i Konto Firmowe. Konto Prywatne jest kontem

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA, W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ I DYSPOZYCJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ TELEFONU I INNYCH URZĄDZEŃ (ver.1) zawarty w w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015)

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015) REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015) 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego ARCHE

Regulamin programu lojalnościowego ARCHE Regulamin programu lojalnościowego ARCHE I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie Programu, zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portal - stronę główną http://www.lojalniarche.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. Definicje.

Artykuł 1. Definicje. Artykuł 1. Definicje. Cumulus TS Cumulus Technology Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Sosnkowskiego 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji pod

Bardziej szczegółowo

Platforma Dostawców VW

Platforma Dostawców VW PROCES REJESTRACJI Proces rejestracji Dostawcy na światowej platformie dostawców Koncernu VW składa się z trzech etapów: informacja własna od dostawcy (SSR) akceptacja umowy ramowej B2B wypełnienie bazy

Bardziej szczegółowo

KOMPENSATA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW AUSTRIA

KOMPENSATA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW AUSTRIA Podręcznik 80/2004 AUSTRIA (pl) 1 KOMPENSATA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW AUSTRIA 1. Prawo krajowe... 2 1.1. Wykonanie [art. 18]... 2 1.2. Krajowe systemy kompensaty [art. 12 ust. 2]... 2 2. Odpowiedzialne organy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie.

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. PLATFORMY

REGULAMIN. PLATFORMY REGULAMIN PLATFORMY http://www.ratujmydzieci.pl/ 1. Platforma Ratujmy Dzieci. Platforma Ratujmy Dzieci jest prowadzona przez Fundację Podwójne Szczęście by pośredniczyć w pozyskiwaniu środków finansowych

Bardziej szczegółowo