Wielka Księga Zadao Zbiór zadao z fizyki z rozwiązaniami Kinematyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielka Księga Zadao Zbiór zadao z fizyki z rozwiązaniami Kinematyka"

Transkrypt

1 iwiedza.net Wielka Kięga Zadao Zbiór zadao z fizyki z rozwiązaniai Kineatyka Kopletny zetaw zadao, opracowanych w poób, który pozwala na aodzielne zrozuienie i nauczenie ię rozwiązywania zadao. Dokonały ateriał do przygotowao do egzainów. 2011

2 KINEMATYKA Zawartośd Ruch jednotajny protoliniowy... 5 Zadanie Kino odległe o 1200 od dou chłopca otwarte jet do godziny oienatej. Chłopiec wychodzi z dou o Z jaką zybkością średnią ui jechad na rowerze, aby zdążyd przed zaknięcie klepu? Wynik podad w k/h Zadanie W jakiej odległości znajduje ię ściana, jeśli przy klaśnięciu w dłonie echo dotrze do twoich uzu po upływie 2,5? Szybkośd rozchodzenia ię dźwięku w powietrzu wynoi 340 k/h... 5 Zadanie O której godzinie uczeo ui najpóźniej wiąśd do autobuu, by dotarł do zkoły za pięd óa, jeżeli a do przebycia 7 k, a autobu poruza ię ze średnią zybkością 35 k/h?... 6 Zadanie W czaie jednej godziny aochód poruza ię po autotradzie ze średnią zybkością 100 k/h. Po opuzczeniu autotrady, przez natępne 4 godziny jedzie ze średnią zybkością 50 k/h. Oblicz średnią zybkośd aochodu na całej traie Zadanie Motorówka przepływa z jednego brzegu jeziora na drugi. Po drodze ija wypę. Do wypy odległej od iejca tartu o 3 k płynie z zybkością 45 k/h, a przebycie 5 k od wypy do przeciwległego brzegu trwa 6 inut. Oblicz średnią zybkośd otorówki Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Turyści idą piezą wycieczką do ruin zaku odległych o 20 k. Wyruzyli o godzinie 9 rano. Na iejce dotarli po 4 godzinach arzu. Zwiedzanie zajęło i pół godzin. Odpoczywali pote dwie godziny. Pote wyruzyli w drogę powrotną. Do hotelu dotarli o Oblicz średnią zybkośd w drodze do zaku, średnią zybkośd w drodze powrotnej oraz średnią zybkośd na całej traie, gdyby zaraz po dotarciu do zaku wyruzyli z powrote idąc z tą aa średnia zybkością co w drodze powrotnej.... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Oblicz średnią zybkośd na traie Kozuty Września, ta i z powrote, jeżeli do Wrześni jedzie ię ze średnią zybkością 50 k/h, a wraca, z powodu wzożonego ruchu na drodze, ze średnią zybkością 30 k/h.... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Podcza zabawy dzieci, jeden chłopiec toi w odległości l = 10 od drugiego chłopca. Nagle krzyczy goo nie i zaczyna biec z zybkością 5 /. W tej aej chwili drugi chłopiec ruza w pościg z zybkością 7 /. Oblicz, po jaki czaie drugi chłopiec dogoni pierwzego. Oblicz, jaką drogę przebędzie drugi chłopiec do chwili złapania pierwzego. Dane... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Z iata A do iata B odległych od iebie o = 180 k wyruza pociąg popiezny poruzający ię z zybkością 80 k/h. W tej aej chwili z iata B do iata A wyruza pociąg towarowy z zybkością 40 k/h. Oblicz cza, po który ina ię pociągi. Oblicz drogi przebyte praz każdy z pociągów do chwili, w której ię iną. Dane. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Długośd tray kolejowej z Krakowa do Łodzi wynoi 294 k. Ekpre przebywa ją w czaie 3 h. Odległośd iędzy tyi iatai to 210 k. Saolot lecący dokładnie w linii protej potrzebuje na jej przebycie 30 inut. Oblicz średnią zybkośd pociągu na traie Kraków Łódź, oraz wartośd średniej prędkości aolotu na linii Kraków Łódź.... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Gdy potykay znak zakazu, ówiący o konieczności ograniczenia prędkości do wartości podanej na znaku to jakiej prędkości dotyczy znak: średniej czy chwilowej? W jakiej jednotce iary podana jet wartośd prędkości na znaku?... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Dwa ciągi ruchoych chodów poruzają ię ze tałą prędkością o wartości 0,75 / jeden w dół, a drugi do góry. Z jaką prędkością względe chodów należy chodzid w dół po chodach jadących do góry, aby nie przeuwad ię względe paażerów tojących na chodach jadących w dół? Z jaką prędkością względe chodów należałoby chodzid po chodach jadących do góry, aby tale znajdowad ię na tej aej wyokości?... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Pociąg towarowy jedzie z prędkością v1 = 18 k/h, a po ąiedni torze jedzie pociąg pośpiezny z prędkością v2 = 102 k/h. Oblicz prędkośd względną pociągu pośpieznego względe towarowego jeżeli pociągi jadą w tę aą tronę oraz w przeciwne trony Zadanie Saolot yśliwki poruza ię z prędkością v1 = 200 / i trzela do drugiego aolotu poruzającego ię w tę aą tronę z prędkością v2 = 120 /. Prędkośd pocików względe aolotu yśliwkiego wynoi v3 = 800 /. Z jaką prędkością pociki trafiają w drugi aolot?... 7 Zadanie Droga biegnie równolegle do torów kolejowych. Po drodze tej jedzie aochód w tę aą tronę co pociąg o długości l = 300. Jaką drogę przebędzie pociąg podcza wyprzedzania aochodu, jeśli aochód przejechał w ty czaie drogę = 700? Który z pojazdów ożna potraktowad jako punkt aterialny i dlaczego?... 7 Zadanie Prędkośd ciała v rozłożono na dwie kładowe o jednakowych wartościach v1 = v2 = 6 / i tworzące kąt α = 120 o. Znajdź wartośd i kierunek prędkości v tego ciała Zadanie Oblicz prędkośd pionowego opadania kropli dezczu, jeżeli na oknie pociągu jadącego z prędkością v = 90 k/h zotawia ona ślad tworzący z pione kąt α = 75 o Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Po rzece płynie łódka, która kierowana jet cały cza protopadle do nurtu. Droga łódki względe brzegu po przepłynięciu rzeki wynoi l = 300, droga gałązki płynącej z nurte w ty ay czaie wynoi = 180. Ile wynoi zerokośd rzeki?... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Dźwig podnoi ciało z prędkością v1 = 20 /in i jednocześnie przeuwa ię po zynach z prędkością v2 = 10 /in. Oblicz wartośd prędkości ciała względe Ziei i kąt, jaki ona tworzy z pione?... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Jaki kąt powinna tworzyd oś yetrii kajaka płynącego względe wody z prędkością v1 = 3 / z linią brzegu rzeki płynącej z prędkością v2 = 2,4 /, aby kajak płynął protopadle do brzegu rzeki? Z jaką prędkością płynie kajak względe brzegu rzeki?... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Saolot paażerki leci dokładnie w kierunku północny z prędkością v1 = 432 k/h względe Ziei. Podcza lotu wieje wiatr zachodni z prędkością v2 =35 /. Jaki kąt tworzy kadłub aolotu z kierunkie północny? Z jaką prędkością poruzałby ię aolot przy bezwietrznej pogodzie?... 8 Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Statek płynie po jeziorze z prędkością v = 2,5 k/h. Protopadle do tego toru płynie otorówka tak, że jej tor przecina ię z tore tatku. Z jaką prędkością płynie otorówka, jeżeli ze tatku wydaje ię, że zbliża ię ona do jego toru pod kąte α = 70 o?... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Saolot poruza iew powietrzu przy bezwietrznej pogodzie z prędkością v1 = 800 k/h. Jeżeli ze wchodu na zachód wieje wiatr z prędkością v2 = 15 /, to jaki kąt z południkie powinna tworzyd oś kadłuba aolotu, aby leciał on na wchód, na południe i na północ. Jaka byłaby jego wartośd prędkości względe Ziei w każdy z tych przypadków?... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Łódka przepłynęła rzekę o zerokości d = 500 z prędkością v = 7,2 k/h względe brzegu. Prąd wody zniół ją o = 150 w dół rzeki. Oś łódki była kierowana protopadle do brzegu. Oblicz prędkośd prądu rzeki. Oblicz cza, w ciągu którego łódka przepłynęła na drugi brzeg.... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Krople dezczu pozotawiają na zybach tojącego trawaju ślady zacieków nachylone pod kate α = 30 o do pionu. W czaie jazdy trawaju z prędkością v = 36 k/h zgodnie z kierunkie wiatru dezcz pozotawia na zybach pionowe ślady zacieków. Znajdź prędkośd wiatru oraz prędkośd kropel dezczu przy bezwietrznej pogodzie Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Na przeciwległych brzegach rzeki o prędkości prądu v1 = 0,5 / znajdują ię dwie przytanie. Jaki kąt powinna tworzyd z linią brzegu rzeki oś łódki płynącej proto od jednej do drugiej przytani? Z jaką prędkością płynie łódka względe brzegu? Prędkośd łódki względe wody wynoi v2 = 0,8 /.... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Przez rzekę o zerokości l przepływa łódka z przytani A do przytani B położonych na przeciwległych brzegach, przy czy przytao B leży w odległości poniżej przytani A. Prędkośd prądu rzeki wynoi v. Z jaką inialną prędkością względe wody oże płynąd łódka?... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Krople ulewnego dezczu padającego przy bezwietrznej pogodzie ze tałą prędkością v napełniają naczynie przez lejek w czaie t. Porównaj cza napełniania naczynia przez ten a dezcz w przypadku, gdy, lejek jet nachylony i brak jet wiatru, lejek jet utawiony pionowo i wieje wiatr oraz lejek jet pochylony i wieje wiatr w ten poób, że krople dezczu padają równolegle do oi lejka.... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Na ryunku przedtawiony z lotu ptaka widad ślady dyu z koinów dwóch tatków, które płyną w przeciwne trony kanałe łączący dwa jeziora. Wyznacz kierunek wiatru, jeżeli wiadoo, że tounek prędkości v1 do v2 wynoi 3 do Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Do krzyżowania zgodnie z ryunkie zbliża ię z punktu A otocyklita z prędkością v1 i z punktu B rowerzyta z v2. Wyznacz graficznie jaka będzie najniejza odległośd poiędzy otocyklitą i rowerzytą, jeżeli w punktach A i B byli jednocześnie.... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. tr. 2

3 Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Jak długo biegnie światło ze Słooca do Ziei? Średnia odległośd Słooca od Ziei d = 1, , a prędkośd światła wynoi c = /.... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Ipul światła z laera wyłany w kierunku Kiężyca odbił ię od jego powierzchni i powrócił na Zieię po czaie t = 2,533. Ile wynoi odległośd Kiężyca od Ziei? Prędkośd światła wynoi c = /.... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Co poruza ię zybciej: aochód przejeżdżający drogę = 1,2 k w ciągu czau t = 1 in, czy otocykl jadący z prędkością v = 25 /?... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Z jaką tałą prędkością poruza ię rakieta przebywająca drogę w czaie t, jeżeli drogę o Δ = 60 dłużzą przebywa w czaie Δt = 0,01 dłużzy?... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Paażer potanowił zierzyd prędkośd w czaie jednotajnego ruchu aochodu. W ciągu t = 3 in naliczył on n = 36 łupów (zaczynając od zera) uiezczonych wzdłuż drogi w odległości co l = 100 jeden od drugiego. Czy prędkościoierz wkazujący v = 80 k/h pokazywał rzeczywitą prędkośd?... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Pociąg towarowy jechał przez ot o długości l = 800 ze tałą prędkością v = 18 k/h. Od chwili wjechania lokootywy na ot do chwili zjechania z otu otatniego wagonu upłynął cza t = 6 in 40. Oblicz długośd pociągu.... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Oblicz średnią prędkośd wędrówki autotopowicza, który całą drogę przebył w trzech etapach. Pierwzy etap to 1/3 drogi aochode oobowy z prędkością v1 = 60 k/h, drugi etap to 1/12 drogi piezo z prędkością v2 = 5 k/h, a trzeci etap to rezta drogi na przyczepie ciągnika z prędkością v3 = 21 k/h.... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Saochód rajdowy przebył pierwzy odcinek drogi 1 = 180 k w czaie t1 = 2,5 h, a drugi odcinek 2 = 120 k z prędkością v = 80 k/h. Oblicz średnia prędkośd aochodu na całej traie.... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Traktor poruzał ię w ciągu pierwzej inuty z prędkością v1 = 2,25 k/h, w ciągu drugiej inuty z prędkością v2 = 3,6 k/h, a w ciągu trzeciej inuty z prędkością v3 = 5,18 k/h. Naryuj wykrey drogi traktora w zależności od czau oraz prędkości traktora w zależności od czau. Oblicz wartośd średniej prędkości traktora i na wykreie prędkości naryuj średnią prędkośd traktora.... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Saolot po tarcie wzniół ię w powietrze pod kąte α = 20 o do poziou z prędkością v = 216 k/h. Jaką wyokośd oiągnie aolot po czaie Δt = 10 od chwili oderwania ię od paa tartowego?... 9 Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Ruchoe chody poruzają ię ze tałą prędkością v = 0,8 /. Wyznacz różnicę wyokości, jaką przebywa człowiek tający na tych chodach w czaie Δt = 30, jeżeli kąt nachylenia chodów do poziou wynoi α = 30 o.... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Z każdego z dwóch aolotów wykoczył jeden koczek padochronowy na różnych wyokościach, których tounek wynoił h1 do h2 jet równe 0,8, a średnie prędkości opadania iały ię do iebie jak v1 do v2 jet równe 1,2. Oblicz, który koczek dłużej przebywał w powietrzu i ile razy.... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Obok tacji benzynowej przejechała ciężarówka. Po czaie t ze tacji wyjechał aochód oobowy, który zaczął gonid ciężarówkę ze średnią prędkością n razy więkzą od prędkości ciężarówki jadącej ruche jednotajny. Po jaki czaie aochód dogoni ciężarówkę? Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Autobu PKS przejechał traę poiędzy iatai odległyi o = 30 k w czaie t = 45 in, z czego t1 = 5 in tał na przytankach poiędzy iatai. Znajdź średnią prędkośd przejazdu autobuu z iata do iata oraz średnią prędkośd przejazdu poiędzy przytankai.... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Po rzece pod prąd płynie tatek holujący łódkę. Prędkośd prądu rzeki wynoi u, a tatku względe wody v. W pewnej chwili łódka zrywa ię z holu i zaczyna wobodnie pływad z prąde rzeki. Fakt zerwania ię łódki twierdzono na tatku dopiero po czaie t. Wtedy natychiat zawrócono tatek i z tą aą prędkością względe wody zaczęto gonid łódkę. Po jaki czaie od oentu zauważeniu braku łódki tatek dogoni łódkę?... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Dwaj kolarze jechali w Wyścigu Pokoju w etapie indywidualnej jazdy na cza. W pewnej chwili kolarz B był za kolarze A w odległości 50. po czaie t = 16 in 40 odległośd iędzy nii była tak aa, ale kolarz B jechał pierwzy. Ile wynoiła różnica wartości prędkości obu kolarzy?... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Saochodowa koluna wojkowa długości = 2 k poruza ię z prędkością v1 = 40 k/h. Z czoła koluny wyruzył otocyklita na koniec koluny i wrócił z eldunkie z powrote. Ile czau upłynęło od wyjazdu do powrotu otocyklity na czoło koluny, jeżeli jechał on ze średnią prędkością v2 = 60 k/h? Przekazanie eldunku zajęło otocykliście cza t = Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Elektrowozy dwóch pociągów elektrycznych jadących w przeciwne trony wjechały jednocześnie na krzyżowanie z drogą. Otatnie wagony również jednocześnie zjechały ze krzyżowania. Cza ijania wynoił t = 15. Pierwzy pociąg jet n = 1,25 razy dłużzy od drugiego. Ile czau pociąg pierwzy ijałby z tą aą prędkością nieruchoy pociąg drugi?. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Przy wyprzedzaniu tojącego autobuu PKS aochód oobowy jadący z prędkością v1 = 72 k/h znajduje ię na ąiedni paie ruchu przez cza t = 2,5. Ile czau będzie ię znajdował ten aochód na ąiedni paie ruchu podcza wyprzedzania autobuu jadącego z prędkością v2 = 60 k/h? Jaką drogę względe jezdni przebędzie w ty czaie w obu przypadkach? zadania w układzie odnieienia związany z autobue.... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Statek płynie z portu A do portu B z prąde rzeki w czaie t1 = 8 h, a cza reju powrotnego trwa t2 = 16 h. Ile czau płynęłaby tratwa z portu A do portu B?... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Podcza zawodów otorowodnych na rzece ślizgacz przepłynął odległośd poiędzy otai równą = 6460 w czaie t = 2 in 50 z prąde rzeki, a pod prąd w czaie o Δt = 20 dłużzy. Oblicz prędkośd prądu rzeki i prędkośd ślizgacza względe wody.... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Przez rzekę o zerokości = 300 przepływa pływak na przeciwległy brzeg i z powrote w czaie t = 10 in dopływając do iejca położonego o l = 800 poniżej iejca wypłynięcia. Znajdź wartośd prędkości pływaka względe brzegu i kąt pod jaki płynął wiedząc, że kierunek jego prędkości względe wody był protopadły do kierunku prędkości nurtu.... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Saochód rajdowy przebył pierwzy odcinek tray długości 1 = 180 k w ciągu czau Δt1 = 3 h. W jaki czaie Δt2 i z jaką prędkością średnią v2śr ui przejechad ten aochód drugi odcinek tray długości 2 = 360 k, aby średnia prędkośd na całej traie wynoiła vśr = 90 k/h? Wyraź prędkośd vśr na całej traie przez prędkości średnie v1śr na pierwzy i v2śr na drugi odcinku tray zauważając, że 2 = Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Dwa gołębie pocztowe, których prędkości lotu względe powietrza ą jednakowe, wyruzyły jednocześnie z dwu iejcowości A i B odległych od iebie o = 300 k i potkały ię po czaie t = 2,5 h. Podcza lotu wiatr wiał w kierunku od A do B z prędkością v = 5 /. Oblicz prędkośd gołębi względe powietrza i względe Ziei. W jakiej odległości od A natąpi potkanie? Ile czau leciał gołąb z B do A, a ile z A do B?... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Saochód jadący z iejcowości A do B przejechał połowę drogi z prędkością v1 = 60 k/h, a drugą połowę z prędkością v2 = 90 k/h. Wracając połowę czau jechał z prędkością v3 = 90 k/h, a drugą połowę czau z prędkością v4 = 60 k/h. Ile wynoiła prędkośd aochodu na drodze z A do B, z B do A oraz ile na całej traie? Wyraź prędkośd średnią na całej traie przez prędkości średnie na traie z A do B i z B do A Zadanie Ze krzyżowania ruza aochód w chwili, kiedy na natępny krzyżowaniu odległy o zapala niezielone światło. Cykl ziany świateł jet natępujący: zielone żółte czerwone zielone itd., a cza świecenia ię świateł przedtawia ię natępująco: zielone t1, żółte t2, czerwone t3. Z jaką prędkością powinien jechad aochód, aby na najbliżze krzyżowanie wjechał przy zielony świetle w dowolny kolejny cyklu ziany świateł?... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Prędkośd rzeki o zerokości d = 600 wynoi v1 = 2 /. Pływak oże płynąd z najwiękzą prędkością v2 = 6 k/h. Jaki najwiękzy kąt oże tworzyd z linią brzegu wypadkowa prędkośd pływaka? Po jaki czaie znajdzie ię on w ty wypadku na przeciwległy brzegu?... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Człowiek pracujący w polu w punkcie A zobaczył idącego zoą ąiada w punkcie B. Ruzył u na potkanie idąc do punktu C zoy z prędkością v1 = 5 k/h. Z jaką prędkością zedł ąiad, jeżeli obydwaj dozli do punktu C jednocześnie? Kąt α = 30 o, a kąt β = 40 o.... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Zadanie Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. W pewnej chwili ciało A poruza ię w kierunku ciała B ze tałą prędkością v1 po linii protej, natoiat ciało B poruza iew kierunku ciała C ze tałą prędkością v2. Odległośd AB = l, prędkośd ciała A względe ciała B wynoi v i z kierunkie AB tworzy kąt γ. W jakiej najniejzej odległości od iebie znajdą ię ciała i po jaki czaie to natąpi licząc od chwili tartu ciała A i B?... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. tr. 3

4 Werja darowa z wybranyi zadaniai i ich rozwiązaniai. Pełna werja znajduje ię na W opracowaniu: Dynaika, Drgania i fale, Bryla ztywna, Elektroagnetyz, Fizyka jądrowa, Mechanika ciał tałych, Mechanika cieczy i gazów, Optyka W tego typu najprotzych zadaniach ale również w trudniejzych, problee ucznia jet pytanie od czego zacząd?. Przedtawiony w ty opracowaniu poób podejścia do rozwiązania a na celu wkazanie pewnego logicznego odelu, logicznej ciągłości działao kierujących ię do poprawnego rozwiązania. Rozwiązywanie zadao jet procee logiczny, wynika z poiadanej wiedzy teoretycznej i zrozuienia otaczającej na rzeczywitości, której zadania ą ograniczonyi wycinkai. Zadania pokrywają pełen obzar wyagao prograowych w zakreie wiedzy przediotu fizyka z duży pozerzenie ateatyki wykorzytywanej przy rozwiązywaniu zadao. Rozwiązania przedtawiają w wyczerpujący poób etodykę rozwiązywania zadao i uczą logicznych echanizów ających ogrony wpływ na rozuienie i abtrakcyjne podejście do zagadnieo. tr. 4

5 Ruch jednotajny protoliniowy Zadanie 1. Kino odległe o 1200 od dou chłopca otwarte jet do godziny oienatej. Chłopiec wychodzi z dou o Z jaką zybkością średnią ui jechad na rowerze, aby zdążyd przed zaknięcie klepu? Wynik podad w k/h. Chłopiec ui jechad z zybkością 6 k/h. Czyli nie ui ię piezyd bo średnia prędkośd piechura to 5 k/h. Zadanie 2. W jakiej odległości znajduje ię ściana, jeśli przy klaśnięciu w dłonie echo dotrze do twoich uzu po upływie 2,5? Szybkośd rozchodzenia ię dźwięku w powietrzu wynoi 340 k/h. Dane t = 2,5 k 340 h Ponieważ cza ay wyrażony w ekundach a prędkośd w kiloetrach na godzinę, uiy zaienid jedną z wielkości. k , 44 h 3600 Szukane =? Zatoujy definicję prędkości w ruchu jednotajnie protoliniowy i zapizy to w potaci: x t Przekztałdy teraz to równanie tak, byśy po jednaj tronie ieli niewiadoą a po drugiej dane. x / t t x t 94, 44 2, 5 236, 11 Ponieważ w echu dźwięk biegnie najpierw od nazego klaśnięcia do ściany a pote z powrote, wiec odległośd do ściany wynoi: x 236, , Ściana znajduje ię w odległości 118,05. tr. 5

6 Zadanie 3. O której godzinie uczeo ui najpóźniej wiąśd do autobuu, by dotarł do zkoły za pięd óa, jeżeli a do przebycia 7 k, a autobu poruza ię ze średnią zybkością 35 k/h? Poniżze zadanie ożna rozwiązywad na dwa równorzędne pooby. Podtawą do poprawnego rozwiązania jet Uczeo ui najpóźniej wiąśd do autobuu o godzinie 7.43, ponieważ cza jazdy wynoi 12 inut. Zadanie 4. W czaie jednej godziny aochód poruza ię po autotradzie ze średnią zybkością 100 k/h. Po opuzczeniu autotrady, przez natępne 4 godziny jedzie ze średnią zybkością 50 k/h. Oblicz średnią zybkośd aochodu na całej traie. Średnia zybkośd aochodu na całej traie wynoi 60 k/h. Zadanie 5. Motorówka przepływa z jednego brzegu jeziora na drugi. Po drodze ija wypę. Do wypy odległej od iejca tartu o 3 k płynie z zybkością 45 k/h, a przebycie 5 k od wypy do przeciwległego brzegu trwa 6 inut. Oblicz średnią zybkośd otorówki. Dane Średnia zybkośd otorówki wynoi 48 k/h. wypa 2 1 v Zadanie 13. Pociąg naprawczy jedzie z prędkością v 1 = 22 k/h. Na ąiedni torze jedzie ekpre z prędkością v 2 = 110 k/h. Oblicz prędkośd względną ekpreu względe pociągu naprawczego jeżeli pociągi jadą w tę aą tronę oraz w przeciwne trony. v 1 v 1 S 1 v 2 v 2 S 2 tr. 6

7 Jeżeli pociągi jadą w tę aą tronę to ich względna prędkośd wynoi 88 k/h, a jeżeli jadą w przeciwną tronę to ich względna prędkośd wynoi 132 k/h. Zadanie 14. Helikopter bojowy poruza ię z prędkością v 1 = 300 / i trzela do drugiego helikoptera poruzającego ię w tę aą tronę z prędkością v 2 = 220 /. Prędkośd pocików względe helikoptera bojowego wynoi v 3 = 900 /. Z jaką prędkością pociki trafiają w drugi helikopter? v 1 v 2 v v w Na początku należy zdad obie prawę z tego, że nie znay prędkości wylotowej pocików, tylko prędkośd względe helikoptera bojowego. Skorzytay z praw kładania prędkości oraz z faktu, że zarówno pociki jak i helikoptery poruzają ię w ty ay kierunku. Prędkośd wylotowa pocików jet uą prędkości helikoptera bojowego i prędkości kul względe niego: v v 1 v 3 Gdy ay już określoną prędkośd wylotową kul to teraz znajdziey prędkośd, z jaką trafiają one w drugi helikopter. v v W v 2 vw v1 v3 v Pocik trafi w helikopter z prędkością 980 /. 980 v 3 Zadanie 15. Droga biegnie równolegle do torów kolejowych. Po drodze tej jedzie aochód w tę aą tronę co pociąg o długości l = 300. Jaką drogę przebędzie pociąg podcza wyprzedzania aochodu, jeśli aochód przejechał w ty czaie drogę = 700 S l S x Zadanie banalne, wyłącznie do przeprowadzenia logicznego wywodu. Jeśli Pociąg przebędzie podcza wyprzedzania drogę tr. 7

8 Zadanie 16. Prędkośd ciała v przedtawiono w potaci dwóch kładowych o jednakowych wartościach v 1 = v 2 = 6 /, tworzących kąt α = 120 o. Znajdź wartośd i kierunek prędkości v tego ciała. Gdy przyponiy obie z lekcji ateatyki pojęcie trójkąta równobocznego to tanie ię dla na jane, że w ty zadaniu wytarczy logiczna analiza ryunku a wynik oiągniey bez więkzego wyiłku. C D v C v α 2 α 1 β 2 α A v 2 B v 60 o v 1 Jeżeli 60 o 60 o A v 2 B Wartośd prędkości tego ciała wynoi 6 /, a jej wektor jet utawiony pod kąte 60 o do wektorów kładowych. Zadanie 17. Oblicz prędkośd, z jaką opada pionowo kropla dezczu, jeżeli na zybie pojazdu poruzającego ię z prędkością v = 90 k/h, zotawia ona ślad tworzący z pione kąt α = 75 o. Wynik przedtaw w /. v k v w Ukośny ślad jaki zotawiają v Prędkośd pionowego opadania kropli dezczu wynoi 6,7 /. Zadanie 21. Saolot leci dokładnie w kierunku północny z prędkością v 1 = 432 k/h względe Ziei. Podcza lotu wieje wiatr wchodni z prędkością v 2 =35 /. Jaki kąt tworzy kadłub aolotu z kierunkie północny? Z jaką prędkością poruzałby ię aolot przy bezwietrznej pogodzie? tr. 8

9 N E v 2 v 1 v 0 W S Na początku Kadłub aolotu tworzy z kierunkie północny kąt około 16 o, a przy bezwietrznej pogodzie k aolot poruzałby ię z prędkością 450. h Zadanie 25. Krople dezczu padają na zybę tojącego pojazdu i pozotawiają na jego zybach ślady nachylone pod kate α = 30 o do pionu. Gdy pojazd poruza ię z prędkością v = 36 k/h zgodnie z kierunkie wiatru, dezcz pozotawia na zybach ślady pionowe. Znajdź prędkośd wiatru oraz prędkośd kropel dezczu przy bezwietrznej pogodzie. v w v k v w Jeżeli podcza jazdy krople padają pionowo na zybę, to oznacza, że Prędkośd wiatru wynoi 17, , a prędkośd kropel dezczu przy bezwietrznej pogodzie wynoi Zadanie 40. Saolot po tarcie wzniół ię w powietrze pod kąte α = 20 o do poziou z prędkością v = 216 k/h. Jaką wyokośd oiągnie aolot po czaie Δt = 10 od chwili oderwania ię od paa tartowego? Dane α = 20 o v = 216 k/h Δt = 10 Szukane tr. 9

10 h =? S h Skorzytay z definicji drogi w ruchu jednotajnie protoliniowy oraz z funkcji trygonoetrycznych: v t h in / h in h v t in 205 Saolot wznieie ię na wyokośd 205. Zadanie 43. Obok tacji benzynowej przejechała ciężarówka. Po czaie t ze tacji wyjechał aochód oobowy, który zaczął gonid ciężarówkę ze średnią prędkością n razy więkzą od prędkości ciężarówki jadącej ruche jednotajny. Po jaki czaie aochód dogoni ciężarówkę? v 2 v 1 v 1 v 1 po czaie t + t 1 po czaie t Saochód dogoni ciężarówkę po czaie określony zależnością. S 1 = S 2 Zadanie 55. Saochód jadący z iejcowości A do B przejechał połowę drogi z prędkością v 1 = 60 k/h, a drugą połowę z prędkością v 2 = 90 k/h. Wracając połowę czau jechał z prędkością v 3 = 90 k/h, a drugą połowę czau z prędkością v 4 = 60 k/h. Ile wynoiła prędkośd aochodu na drodze z A do B, z B do A oraz ile na całej traie? Wyraź prędkośd średnią na całej traie przez prędkości średnie na traie z A do B i z B do A. tr. 10

11 v 1 v 2 t 1 t 2 A Korzyta z definicji 1 2 S 1 2 S B Prędkośd średnia z iejcowości A do iejcowości B wynoi 72 k/h, a z iejcowości B do iejcowości B wynoi 75 k/h, natoiat średnia prędkośd na całej traie wynoi 72,7 k/h. I wiele innych W opracowaniu: Dynaika, Drgania i fale, Bryla ztywna, Elektroagnetyz, Fizyka jądrowa, Mechanika ciał tałych, Mechanika cieczy i gazów, Optyka tr. 11

Września Dźwirzyno Września

Września Dźwirzyno Września Września Dźwirzyno Września 09.11.2012 11.11.2012 Ruch jednotajny W ruchu jednotajnym prędkość poruzającego ię ciała jet tała. W takim ruch zależność między prędkością, drogą i czaem opiuje wzór: v = t

Bardziej szczegółowo

1 W ruchu jednostajnym prostoliniowym droga:

1 W ruchu jednostajnym prostoliniowym droga: TEST z działu: Kineatyka iię i nazwiko W zadaniac 8 każde twierdzenie lub pytanie a tylko jedną prawidłową odpowiedź Należy ją zaznaczyć data W rucu jednotajny protoliniowy droga: 2 jet wprot proporcjonalna

Bardziej szczegółowo

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Konkury w województwie podkarpacki w roku zkolny 2005/2006... pieczątka nagłówkowa zkoły... kod pracy ucznia KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, Witaj na I etapie konkuru

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY [ETAP SZKOLNY] ROK SZKOLNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY [ETAP SZKOLNY] ROK SZKOLNY MIEJSCE NA KOD UCZESTNIKA KONKURSU WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY [ETAP SZKOLNY] ROK SZKOLNY 2010/2011 Cza trwania: 90 inut Tet kłada ię z dwóch części. W części pierwzej az do rozwiązania 15 zadań zakniętych,

Bardziej szczegółowo

motocykl poruszał się ruchem

motocykl poruszał się ruchem Tet powtórzeniowy nr 1 W zadaniach 1 19 wtaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi Inforacja do zadań 1 5 Wykre przedtawia zależność prędkości otocykla od czau Grupa B 1 Dokończ zdanie, określając,

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z DYNAMIKI KLASA I GIMNAZJUM GRUPA I

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z DYNAMIKI KLASA I GIMNAZJUM GRUPA I SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z DYNAMIKI KLASA I GIMNAZJUM GRUPA I 1. (3p) Jaki rodzaj oddziaływań zachodzi w podanych ytuacjach? a) Spadanie jabłka z drzewa -... b) Uderzenie łotkie w gwóźdź...

Bardziej szczegółowo

Zad. 4 Oblicz czas obiegu satelity poruszającego się na wysokości h=500 km nad powierzchnią Ziemi.

Zad. 4 Oblicz czas obiegu satelity poruszającego się na wysokości h=500 km nad powierzchnią Ziemi. Grawitacja Zad. 1 Ile muiałby wynoić okre obrotu kuli ziemkiej wokół włanej oi, aby iła odśrodkowa bezwładności zrównoważyła na równiku iłę grawitacyjną? Dane ą promień Ziemi i przypiezenie grawitacyjne.

Bardziej szczegółowo

Zad. 1 Samochód przejechał drogę s = 15 km w czasie t = 10 min ze stałą prędkością. Z jaką prędkością v jechał samochód?

Zad. 1 Samochód przejechał drogę s = 15 km w czasie t = 10 min ze stałą prędkością. Z jaką prędkością v jechał samochód? Segment A.I Kinematyka I Przygotował: dr Łukasz Pepłowski. Zad. 1 Samochód przejechał drogę s = 15 km w czasie t = 10 min ze stałą prędkością. Z jaką prędkością v jechał samochód? v = s/t, 90 km/h. Zad.

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z FIZYKI DZIAŁ III. SIŁA WPŁYWA NA RUCH

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z FIZYKI DZIAŁ III. SIŁA WPŁYWA NA RUCH DZIAŁ III. SIŁA WPŁYWA NA RUCH Wielkość fizyczna nazwa ybol Przypiezenie (II zaada dynaiki) a Jednotka wielkości fizycznej Wzór nazwa ybol F N w a niuton na kilogra kg Ciężar Q Q g niuton N Przypiezenie

Bardziej szczegółowo

Blok 2: Zależność funkcyjna wielkości fizycznych

Blok 2: Zależność funkcyjna wielkości fizycznych Blok : Zależność funkcyjna wielkości fizycznych ZESTAW ZADAŃ NA ZAJĘCIA 1. Na podtawie wykreu oblicz średnią zybkość ciała w opianym ruchu.. Na ryunku przedtawiono wykre v(t) pewnego pojazdu jadącego po

Bardziej szczegółowo

Zadania do rozdziału 3. Zad.3.1. Rozważmy klocek o masie m=2 kg ciągnięty wzdłuż gładkiej poziomej płaszczyzny

Zadania do rozdziału 3. Zad.3.1. Rozważmy klocek o masie m=2 kg ciągnięty wzdłuż gładkiej poziomej płaszczyzny Zadania do rozdziału 3. Zad.3.1. Rozważy klocek o aie kg ciągnięty wzdłuż gładkiej pozioej płazczyzny przez iłę P. Ile wynoi iła reakcji F N wywierana na klocek przez gładką powierzchnię? Oblicz iłę P,

Bardziej szczegółowo

LIGA ZADANIOWA z FIZYKI MAJ 2014

LIGA ZADANIOWA z FIZYKI MAJ 2014 Terin oddania prac: 4. VI. 2014 r. GIMNAZJUM NR 1 w KOŃSKICH Rok zkolny 2013 / 2014 LIGA ZADANIOWA z FIZYKI MAJ 2014 ZADANIA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ZADANIE 1 Oblicz wartość iły nośnej balonu wypełnionego

Bardziej szczegółowo

KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY 22 marca 2012 r. Klasa II

KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY 22 marca 2012 r. Klasa II ...... iię i nazwiko ucznia... klaa KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY arca r. Klaa II... ilość punktów Drogi uczniu! Przed Tobą zetaw 16 zadań. Pierwze 1 to zadania zaknięte. Rozwiązanie tych zadań polega

Bardziej szczegółowo

Opis ruchu postępowego prostoliniowego.

Opis ruchu postępowego prostoliniowego. II. Opis ruchu postępowego prostoliniowego. a. Podstawowe pojęcia w kinematyce. Ruch jednostajny prostoliniowy. Składanie ruchów. 62. Chrabąszcz porusza się jednostajnie wzdłuż promienia obracającej się

Bardziej szczegółowo

Fizyka elementarna - Zadania domowe. Części 1 i 2. Przygotowanie: Piotr Nieżurawski (24.09.2008)

Fizyka elementarna - Zadania domowe. Części 1 i 2. Przygotowanie: Piotr Nieżurawski (24.09.2008) Fizyka elementarna - Zadania domowe. Części 1 i 2. Przygotowanie: Piotr Nieżurawski (24.09.2008) Zadanie 1. Nominalne oprocentowanie lokaty bankowej w skali roku wynosi p. Oznacza to, że gdyby kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN z działu: Dynamika. TEST W zadaniach 1 33 każde twierdzenie lub pytanie ma tylko jedną prawidłową odpowiedź. Należy ją zaznaczyć.

SPRAWDZIAN z działu: Dynamika. TEST W zadaniach 1 33 każde twierdzenie lub pytanie ma tylko jedną prawidłową odpowiedź. Należy ją zaznaczyć. SPRAWDZIAN z działu: Dynamika TEST W zadaniach 1 33 każde twierdzenie lub pytanie ma tylko jedną prawidłową odpowiedź. Należy ją zaznaczyć....... imię i nazwiko... klaa 1. Które z poniżzych zdań tanowi

Bardziej szczegółowo

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - - zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego -  - zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka 2. Dynamika zadania z arkuza I 2.8 2.1 2.9 2.2 2.10 2.3 2.4 2.11 2.12 2.5 2.13 2.14 2.6 2.7 2.15 2. Dynamika - 1 - 2.16 2.25 2.26 2.17 2.27 2.18 2.28 2.19 2.29 2.20 2.30 2.21 2.40 2.22 2.41 2.23 2.42 2.24

Bardziej szczegółowo

Drobiną tą jest: A) proton B) neutron C) atom wodoru D) elektron

Drobiną tą jest: A) proton B) neutron C) atom wodoru D) elektron ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Kod pracy Wypełnia Przewodniczący Wojewódzkiej Koiji Wojewódzkiego Konkuru Przediotowego z Fizyki Iię i nazwiko ucznia... Szkoła... Punkty

Bardziej szczegółowo

3. RUCHY CIAŁ (KINEMATYKA) Pojęcie ruchu, układ odniesienia, tor, droga, przemieszczenie

3. RUCHY CIAŁ (KINEMATYKA) Pojęcie ruchu, układ odniesienia, tor, droga, przemieszczenie 3. RUCHY CIAŁ (KINEMATYKA) Zakre wiadomości Pojęcie ruchu, układ odnieienia, tor, droga, przemiezczenie Względność ruchu Klayfikacja ruchów Prędkość średnia i chwilowa Ruch jednotajny protoliniowy (równanie

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZADAŃ Z FIZYKI

ZBIÓR ZADAŃ Z FIZYKI ZBIÓR ZADAŃ Z FIZYKI OPRACOWANIE: Toaz Drohoirecki I RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY 1. Tore ruchu wobodnie padającego jabłka z drzewa jet: A) parabola B) hiperbola C) prota D) półprota. W ciągu jednej

Bardziej szczegółowo

Zasada ruchu środka masy i zasada d Alemberta 6

Zasada ruchu środka masy i zasada d Alemberta 6 Zaada ruchu środka ay i zaada d Aleerta 6 Wprowadzenie Zaada ruchu środka ay Środek ay układu punktów aterialnych poruza ię tak, jaky w ty punkcie yła kupiona cała aa układu i jaky do teo punktu przyłożone

Bardziej szczegółowo

KONKURS FIZYCZNY. FASCYNUJĄCA FIZYKA Poziom gimnazjalny

KONKURS FIZYCZNY. FASCYNUJĄCA FIZYKA Poziom gimnazjalny II KONKURS FIZYCZNY FASCYNUJĄCA FIZYKA Pozio ginazjalny Organizator: STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI FIZYKI ZIEMI ŁÓDZKIEJ http://nf-lodz.cba.pl/ I. Cele konkuru Cele konkuru jet inpirowanie łodzieży zkół ginazjalnych

Bardziej szczegółowo

Zadania do rozdziału 2.

Zadania do rozdziału 2. Zadania do rozdziału. Zad..1. Saochód na auoradzie poruza ię ruche jednoajny prooliniowy z prędkością υ100 k/odz. W jaki czaie przebędzie on droę 50 k? Rozwiązanie: Zad... υ 50 k / odz 0.5 odz. υ 100 k

Bardziej szczegółowo

Prędkość, droga i czas w matematyce

Prędkość, droga i czas w matematyce Prędkość, droga i czas w matematyce Często uczniowie dostają gęsiej skórki po usłyszeniu treści zadania typu : Z miejscowości A do miejscowości B wyjechał pociąg...itd. Z góry skazują rozwiązanie takiego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA Miejce na identyfikację zkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY LISTOPAD 03 Cza pracy: 50 inut Intrukcja dla zdającego. Sprawdź, czy arkuz egzainacyjny zawiera tron

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Fizyka i astronomia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Fizyka i astronomia Poziom podstawowy RYTERIA OCENIANIA ODPOIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Fizyka i atronoia Pozio podtawowy Litopad 03 niniejzy cheacie oceniania zadań otwartych ą prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi. tego typu ch

Bardziej szczegółowo

Zasady dynamiki. 1. Jakie mogą być oddziaływania ciał? 2. Co dzieje się z ciałem, na które nie działają żadne siły?

Zasady dynamiki. 1. Jakie mogą być oddziaływania ciał? 2. Co dzieje się z ciałem, na które nie działają żadne siły? Zaady dynaiki. 1. Jakie ogą być oddziaływania ciał? Świat jet pełen rozaitych ciał. Ciała te nie ą od iebie niezależne, nieutannie na iebie działają. Objawy tego działania, czy też, jak ówią fizycy, oddziaływania

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN NR 1. Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

SPRAWDZIAN NR 1. Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. SPRAWDZIAN NR 1 URSZULA ZDRODOWSKA IMIĘ I NAZWISKO: KLASA: GRUPA A 1. Pociąg przejechał trasę o długości 50 km (z Bydgoszczy do Torunia) w czasie 50 minut. Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli

Bardziej szczegółowo

Układy inercjalne i nieinercjalne w zadaniach

Układy inercjalne i nieinercjalne w zadaniach FOTON 98 Jeień 007 53 Układy inercjalne i nieinercjalne w zadaniach Jadwia Salach Zadanie 1 Urzędnik pracujący w biurowcu wiadł do windy która ruzył dół i przez 1 ekundę jechała z przypiezenie o wartości

Bardziej szczegółowo

1. Wykres przedstawia zależność wzrostu temperatury T dwóch gazów zawierających w funkcji ciepła Q dostarczonego gazom.

1. Wykres przedstawia zależność wzrostu temperatury T dwóch gazów zawierających w funkcji ciepła Q dostarczonego gazom. . Wykres przedstawia zależność wzrostu temperatury T dwóch gazów zawierających i N N w funkcji ciepła Q dostarczonego gazom. N N T I gaz II gaz Molowe ciepła właściwe tych gazów spełniają zależność: A),

Bardziej szczegółowo

III Powiatowy konkurs szkół ponadgimnazjalnych z fizyki finał

III Powiatowy konkurs szkół ponadgimnazjalnych z fizyki finał Zduńska Wola, 2012.03.28 Stowarzyszenie Nauczycieli Łódzkiej III Powiatowy konkurs szkół ponadgimnazjalnych z fizyki finał od ucznia XXX Pesel ucznia Instrukcja dla uczestnika konkursu 1. Etap finałowy

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1 Codzienna trasa listonosza ma kształt trójkata równobocznego, którego wierzchołki stanowia

ZADANIE 1 Codzienna trasa listonosza ma kształt trójkata równobocznego, którego wierzchołki stanowia ZADANIE 1 Codzienna trasa listonosza ma kształt trójkata równobocznego, którego wierzchołki stanowia bloki A, B, C. Z bloku A do bloku B listonosz idzie z 3 km/h. Z bloku B do bloku C idzie z dwukrotnie

Bardziej szczegółowo

POMOCNIK GIMNAZJALISTY

POMOCNIK GIMNAZJALISTY POMOCNIK GIMNAZJALISTY ważne wzory i definicje z fizyki opracowała gr Irena Keka KLASA I... 3 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 3 II. HYDROSTATYKA I AEROSTATYKA... 4 Klaa II... 5 I. KINEMATYKA... 5 II. DYNAMIKA...

Bardziej szczegółowo

POWODZENIA! ZDANIA ZAMKNIĘTE. WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY [ETAP SZKOLNY] ROK SZKOLNY 2009/2010 Czas trwania: 90 minut KOD UCZESTNIKA KONKURSU.

POWODZENIA! ZDANIA ZAMKNIĘTE. WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY [ETAP SZKOLNY] ROK SZKOLNY 2009/2010 Czas trwania: 90 minut KOD UCZESTNIKA KONKURSU. KOD UCZESTNIKA KONKURSU WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY [ETAP SZKOLNY] ROK SZKOLNY 2009/2010 Czas trwania: 90 inut Test składa się z dwóch części. W części pierwszej asz do rozwiązania 15 zadań zakniętych,

Bardziej szczegółowo

5 m. 3 m. Zad. 4 Pod jakim kątem α do poziomu należy rzucić ciało, aby wysokość jego wzniesienia równała się 0.5 zasięgu rzutu?

5 m. 3 m. Zad. 4 Pod jakim kątem α do poziomu należy rzucić ciało, aby wysokość jego wzniesienia równała się 0.5 zasięgu rzutu? Segment A.II Kinematyka II Przygotował: dr Katarzyna Górska Zad. 1 Z wysokości h = 35 m rzucono poziomo kamień z prędkością początkową v = 30 m/s. Jak daleko od miejsca rzucenia spadnie kamień na ziemię

Bardziej szczegółowo

ZESTAW POWTÓRKOWY (1) KINEMATYKA POWTÓRKI PRZED EGZAMINEM ZADANIA WYKONUJ SAMODZIELNIE!

ZESTAW POWTÓRKOWY (1) KINEMATYKA POWTÓRKI PRZED EGZAMINEM ZADANIA WYKONUJ SAMODZIELNIE! Imię i nazwisko: Kl. Termin oddania: Liczba uzyskanych punktów: /50 Ocena: ZESTAW POWTÓRKOWY (1) KINEMATYKA POWTÓRKI PRZED EGZAMINEM ZADANIA WYKONUJ SAMODZIELNIE! 1. /(0-2) Przelicz jednostki szybkości:

Bardziej szczegółowo

OBUDŹ W SOBIE MYŚL TECHNICZNĄ KATOWICE 2013R.

OBUDŹ W SOBIE MYŚL TECHNICZNĄ KATOWICE 2013R. OBUDŹ W SOBIE MYŚL TECHNICZNĄ KATOWICE 2013R. Pytania mogą posłużyć do rozegrania I etapu konkursu rozgrywającego się w macierzystej szkole gimnazjalistów - kandydatów. Matematyka Zad. 1 Ze wzoru wynika,

Bardziej szczegółowo

B2. Czy wiesz, na czym polega zasada względności ruchu? Jeśli wiesz, to rozpoznasz, które z poniższych zdań nie ma z tą zasadą nic wspólnego:

B2. Czy wiesz, na czym polega zasada względności ruchu? Jeśli wiesz, to rozpoznasz, które z poniższych zdań nie ma z tą zasadą nic wspólnego: Bl. Ruch jest pojęciem względnym. Sens tego stwierdzenia można uzasadnić między innymi trzema z czterech niżej podanych obserwacji. Wybierz tę, która nie dotyczy tego tematu: (A) Ludziom trudno było zrozumieć,

Bardziej szczegółowo

PRĘDKOŚĆ, DROGA, CZAS

PRĘDKOŚĆ, DROGA, CZAS Imię i nazwisko... Klasa... PRĘDKOŚĆ, DROGA, CZAS GRUPA A 1. Rowerzysta jedzie z prędkością 20 km h. W ciągu godziny pokona: A. 1 3 km B. 60 km C. 20 km D. 10 km 2. Jaką trasę pokona w ciągu pół godziny

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN NR Na wykresie przedstawiono zależność prędkości pociągu od czasu.

SPRAWDZIAN NR Na wykresie przedstawiono zależność prędkości pociągu od czasu. SPRAWDZIAN NR 1 AGNIESZKA JASTRZĘBSKA IMIĘ I NAZWISKO: KLASA: GRUPA A 1. Na wykresie przedstawiono zależność prędkości pociągu od czasu. Dokończ zdanie. Wybierz stwierdzenie A albo B oraz jego uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Lista 8 Wyrażenia wymierne. Przypomnijmy, że: Jeżeli wykres funkcji przesuniemy o wektor, to otrzymamy wykres funkcji.

Lista 8 Wyrażenia wymierne. Przypomnijmy, że: Jeżeli wykres funkcji przesuniemy o wektor, to otrzymamy wykres funkcji. Lista 8 Wyrażenia wymierne. Zad 1. Narysuj wykres funkcji. Przykład 1:. Przypomnijmy, że: Jeżeli wykres funkcji przesuniemy o wektor, to otrzymamy wykres funkcji. Funkcję nazywamy funkcja podstawową, a

Bardziej szczegółowo

1 W ruchu jednostajnym prostoliniowym prędkość:

1 W ruchu jednostajnym prostoliniowym prędkość: TEST z działu: Kineatyka iię i nazwiko W zadaniac 8 każde twierdzenie lub pytanie a tylko jedną prawidłową odpowiedź Należy ją zaznaczyć data W rucu jednotajny protoliniowy prędkość: 2 rośnie a tor jet

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z FIZYKI dla uczniów gimnazjum woj. łódzkiego w roku szkolnym 2013/2014 zadania eliminacji wojewódzkich.

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z FIZYKI dla uczniów gimnazjum woj. łódzkiego w roku szkolnym 2013/2014 zadania eliminacji wojewódzkich. ŁÓD ZK IE CEN TRUM DOSK ONALEN IA NAUC ZYC IEL I I KS ZTAŁ CEN IA P RAK TYC ZNE GO Kod pracy Wypełnia Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Fizyki. Proponowane rozwiązania Matura 2013 FIZYKA Poziom podstawowy

Politechnika Warszawska Wydział Fizyki. Proponowane rozwiązania Matura 2013 FIZYKA Poziom podstawowy Politechnika Warszawska Wydział Fizyki Proponowane rozwiązania Matura 013 FIZYKA Pozio podstawowy Autorzy: prof. dr hab. Jerzy Jasiński Andżelika Sason Przeysław Dzięgielewski Robert Chudek Warszawa, aj

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Miejce na naklejkę z kodem zkoły dylekja MFA-PAP-06 EGZAMIN MAURALNY Z FIZYKI I ASRONOMII POZIOM PODSAWOWY Cza pracy 0 minut Intrukcja dla zdającego. Sprawdź, czy arkuz egzaminacyjny zawiera 3 tron (zadania

Bardziej szczegółowo

KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY II etap Klasa II

KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY II etap Klasa II ...... iię i nazwisko ucznia... klasa KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY II etap Klasa II... ilość punktów Drogi uczniu! Przed Tobą zestaw 1 zadań. Pierwsze 8 to zadania zaknięte. Rozwiązanie tych zadań polega

Bardziej szczegółowo

KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY 3 marca 2009 r. Klasa II

KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY 3 marca 2009 r. Klasa II ...... imię i nazwisko ucznia... klasa KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY marca 2009 r. Klasa II... ilość punktów Drogi uczniu! Przed Tobą zestaw 14 zadań. Pierwsze 10 to zadania zamknięte. Rozwiązanie tych

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko ucznia Data... Klasa... Ruch i siły wer. 1

Imię i nazwisko ucznia Data... Klasa... Ruch i siły wer. 1 Przygotowano za pomocą programu Ciekawa fizyka. Bank zadań Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2011 strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data...... Klasa... Zadanie 1. Znajdź

Bardziej szczegółowo

Zakład Dydaktyki Fizyki UMK

Zakład Dydaktyki Fizyki UMK Toruński poręcznik do fizyki I. Mechanika Materiały dydaktyczne Krysztof Rochowicz Zadania przykładowe Dr Krzysztof Rochowicz Zakład Dydaktyki Fizyki UMK Toruń, czerwiec 2012 1. Samochód jadący z prędkością

Bardziej szczegółowo

KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY 4 grudnia 2008 r. Klasa II

KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY 4 grudnia 2008 r. Klasa II ...... imię i nazwisko ucznia... klasa KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY 4 grudnia 008 r. Klasa II... ilość punktów Drogi uczniu! Przed Tobą zestaw 4 zadań. Pierwsze 0 to zadania zamknięte. Rozwiązanie tych

Bardziej szczegółowo

Wektory, układ współrzędnych

Wektory, układ współrzędnych Wektory, układ współrzędnych Wielkości występujące w przyrodzie możemy podzielić na: Skalarne, to jest takie wielkości, które potrafimy opisać przy pomocy jednej liczby (skalara), np. masa, czy temperatura.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z KINEMATYKI

ZADANIA Z KINEMATYKI ZADANIA Z KINEMATYKI 1. Określ na poszczególnych przykładach czy względem określonego układu odniesienia ciało jest w ruchu, czy w spoczynku: a) kubek stojący na stole względem stołu b) kubek stojący na

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻYNA DO RUCHU HARMONICZNEGO V 6 74

SPRĘŻYNA DO RUCHU HARMONICZNEGO V 6 74 Pracownia Dydaktyki Fizyki i Atronoii, Uniwerytet Szczecińki SPRĘŻYNA DO RUCHU HARMONICZNEGO V 6 74 Sprężyna jet przeznaczona do badania ruchu drgającego protego (haronicznego) na lekcji fizyki w liceu

Bardziej szczegółowo

Klasa 3. Odczytywanie wykresów.

Klasa 3. Odczytywanie wykresów. Klasa 3 Odczytywanie wykresów 1 Wykres obok przedstawia zmiany temperatury podczas pewnego zimowego dnia w Giżycku Jaką temperaturę powietrza pokazywał tego dnia termometr o godzinie 18 00? A 0 C B 1 C

Bardziej szczegółowo

KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY 11 marca 2010 r. Klasa II

KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY 11 marca 2010 r. Klasa II ...... kod ucznia... klasa KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY marca 200 r. Klasa II... ilość punktów Drogi uczniu! Przed Tobą zestaw 4 zadań. Pierwsze 0 to zadania zamknięte. Rozwiązanie tych zadań polega na

Bardziej szczegółowo

Materiał powtórzeniowy dla klas pierwszych

Materiał powtórzeniowy dla klas pierwszych Materiał powtórzeniowy dla klas pierwszych 1. Paweł trzyma w ręku teczkę siłą 20N zwróconą do góry. Ciężar teczki ma wartośd: a) 0N b) 10N c) 20N d) 40N 2. Wypadkowa sił działających na teczkę trzymaną

Bardziej szczegółowo

4. Znak na rysunku oznacza Oznaczenie odległości przepływania statku od brzegu w metrach.

4. Znak na rysunku oznacza Oznaczenie odległości przepływania statku od brzegu w metrach. Locja część A znaki żeglowne LTemat Odpowiedź P P 1. Znaki na rysunku oznaczają Nakaz jazdy po prawej stronie szlaku żeglownego 2. Znaki na rysunku oznaczają Nakaz jazdy po prawej stronie szlaku żeglownego

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej 1. Wielkości dynamiczne w ruchu postępowym. a. Masa ciała jest: - wielkością skalarną, której wielkość jest niezmienna

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO ROZWIĄZANIA. KWIECIEŃ 2016 r.

ZADANIA DO ROZWIĄZANIA. KWIECIEŃ 2016 r. KWIECIEŃ 2016 r. 1. W pewnej szkole 40 uczniów to członkowie SKS-u. Wśród nich 26 gra w siatkówkę, 25 pływa, a 27 jeździ na nartach. Jednocześnie pływa i gra w siatkówkę 15 uczniów, gra w siatkówkę i jeździ

Bardziej szczegółowo

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ C ZADANIA ZAMKNIĘTE

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ C ZADANIA ZAMKNIĘTE POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ C DO ZDOBYCIA PUNKTÓW 55 Jest to powtórka przed etapem szkolnym z materiałem obejmującym dynamikę oraz drgania i fale. ZADANIA ZAMKNIĘTE łącznie pkt. zamknięte (na 10) otwarte

Bardziej szczegółowo

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego -  - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura 11. Ruch drgający i fale mechaniczne zadania z arkusza I 11.6 11.1 11.7 11.8 11.9 11.2 11.10 11.3 11.4 11.11 11.12 11.5 11. Ruch drgający i fale mechaniczne - 1 - 11.13 11.22 11.14 11.15 11.16 11.17 11.23

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJETNOŚCI Z KINEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJETNOŚCI Z KINEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJETNOŚCI Z KINEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM GRUPA I 1. (1p) Wymień 3 dycypliny porowe, w kórych wyniki mierzy ię w jednokach długości.. (1p) Drogą jedzie auobu. Względem auobuu

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN Nr 1 (wersja A)

SPRAWDZIAN Nr 1 (wersja A) SPRAWDZIAN Nr 1 (wersja A) 1. Parasol leżący na fotelu jadącego samochodu względem tego samochodu Ojest w ruchu spoczywa względem szosy, po której jedzie samochód x (m)n Qjest w ruchu spoczywa 4^> 2. Chłopiec

Bardziej szczegółowo

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe 1. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku, to jego postawa oznacza dla nas: a) zielone światło, b) czerwone światło, c) żółte światło. 2. Jeżeli na skrzyżowaniu z

Bardziej szczegółowo

St. Pod. dla Nauczycieli Metodyka nauczania algebry 2 7.05.2006

St. Pod. dla Nauczycieli Metodyka nauczania algebry 2 7.05.2006 St. Pod. dla Nauczycieli Metodyka nauczania algebry 2 7.05.2006 1. Procenty 1. Daną liczbę zmniejszono o 22%, potem wynik zwiększono o 25% i w rezultacie otrzymano liczbę o 55 mniejszą od danej. Ile wynosi

Bardziej szczegółowo

VI Powiatowy konkurs dla szkół gimnazjalnych z fizyki etap szkolny

VI Powiatowy konkurs dla szkół gimnazjalnych z fizyki etap szkolny Zduńska Wola, 2015.03.06 Zduńska Wola, 2015.03.06 VI Powiatowy konkurs dla szkół gimnazjalnych z fizyki etap szkolny Kod ucznia Pesel ucznia XX X Instrukcja dla uczestnika konkursu 1. Etap szkolny składa

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZADAŃ STRUKTURALNYCH

ZBIÓR ZADAŃ STRUKTURALNYCH ZBIÓR ZADAŃ STRUKTURALNYCH Zgodnie z zaleceniami metodyki nauki fizyki we współczesnej szkole zadania prezentowane uczniom mają odnosić się do rzeczywistości i być tak sformułowane, aby każdy nawet najsłabszy

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Dariusz Kuś ZNAKI DROGOWE NA WESOŁO 3 Copyright by Dariusz Kuś Grafika i projekt okładki: Dariusz Kuś ISBN 978-83-63080-37-2 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl

Bardziej szczegółowo

Karta MOTOROWEROWA TEST

Karta MOTOROWEROWA TEST Karta MOTOROWEROWA TEST 1. Przechodzenie przez drogę o dwóch jezdniach jest: a) dopuszczalne poza obszarem zabudowanym, jeżeli odległość do najbliższego przejścia przekracza 50 m i pod warunkiem ustąpienia

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie Atwood a

Doświadczenie Atwood a Doświadczenie Atwood a Dwa kocki o maach m 1 i m 2 = m 1 wiza na inie przewiezonej przez boczek. Oś boczka podwiezona jet do ufitu. Trzeci kocek o maie m 3 zota po ożony na pierwzym kocku tak że oba poruzaja

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA II. Zdający może rozwiązać zadania każdą poprawną metodą. Otrzymuje wtedy maksymalną liczbę punktów.

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA II. Zdający może rozwiązać zadania każdą poprawną metodą. Otrzymuje wtedy maksymalną liczbę punktów. MODEL ODOWEDZ SCHEMAT OCENANA AKUSZA Zdający może rozwiązać zadania każdą poprawną metodą. Otrzymuje wtedy makymalną liczbę punktów. Numer zadania Czynności unktacja Uwagi. Amperomierz należy podłączyć

Bardziej szczegółowo

Samochód jadąc z prędkością 60km/h pokonał 140km. Jak długo jechał ten samochód?

Samochód jadąc z prędkością 60km/h pokonał 140km. Jak długo jechał ten samochód? PRĘDKOŚĆ, DROGA, CZAS. Zadanie 1. Samochód jadąc z prędkością 60km/h pokonał 140km. Jak długo jechał ten samochód? Zadanie 2. Dwa samoloty wystartowały jednocześnie z dwóch lotnisk oddalonych o 3400km

Bardziej szczegółowo

TEORIA SKOKU SPADOCHRONOWEGO

TEORIA SKOKU SPADOCHRONOWEGO TEORIA SKOKU SPADOCHRONOWEGO OPÓR POWIETRZA Ciało poruszające się w powietrzu przyjmuje na siebie uderzenia napływających w stronę przeciwną cząsteczek powietrza. Wywołuje tarcie opływających go strug

Bardziej szczegółowo

KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY 22 listopada 2007r. Klasa II

KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY 22 listopada 2007r. Klasa II ...... iię i nazwisko ucznia... klasa KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY 22 listopada 2007r. Klasa II... ilość punktów Drogi uczniu! Przed Tobą zestaw 12 zadań. Pierwsze 8 to zadania zaknięte. Rozwiązanie tych

Bardziej szczegółowo

K. Rochowicz, M. Sadowska, G. Karwasz i inni, Toruński poręcznik do fizyki Gimnazjum I klasa Całość: http://dydaktyka.fizyka.umk.

K. Rochowicz, M. Sadowska, G. Karwasz i inni, Toruński poręcznik do fizyki Gimnazjum I klasa Całość: http://dydaktyka.fizyka.umk. 3.2 Ruch prostoliniowy jednostajny Kiedy obserwujemy ruch samochodu po drodze między dwoma tunelami, albo ruch bąbelka powietrza ku górze w szklance wody mineralnej, jest to ruch po linii prostej. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Określ zbiór wartości i przedziały monotoniczności funkcji.

Określ zbiór wartości i przedziały monotoniczności funkcji. Zadanie 1 Sprowadź do postaci ogólnej funkcję kwadratową Zadanie 2 Wyznacz zbiór wartości funkcji Zadanie 3 Określ zbiór wartości i przedziały monotoniczności funkcji Zadanie 4 Wykres funkcji kwadratowej

Bardziej szczegółowo

Dynamika ruchu postępowego, ruchu punktu materialnego po okręgu i ruchu obrotowego bryły sztywnej

Dynamika ruchu postępowego, ruchu punktu materialnego po okręgu i ruchu obrotowego bryły sztywnej Dynamika ruchu postępowego, ruchu punktu materialnego po okręgu i ruchu obrotowego bryły sztywnej Dynamika ruchu postępowego 1. Balon opada ze stałą prędkością. Jaką masę balastu należy wyrzucić, aby balon

Bardziej szczegółowo

Test na kartę rowerową 2014 - ćwiczenia

Test na kartę rowerową 2014 - ćwiczenia 1 Jaki jest wymagany wiek, aby otrzymać kartę rowerową a. 7 lat b. 10 lat c. 13 lat d. 11 lat 2 Kto lub co decyduje w pierwszej kolejności o ruchu na skrzyżowaniu? a. sygnalizacja świetlna b. znaki drogowe

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz drogą o małym natężeniu ruchu i masz dobrą widoczność:

Bardziej szczegółowo

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze?

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze? 1. Co oznacza dany znak? Pytania dotyczące znajomości znaków drogowych a) uwaga, po przejechaniu 3,8 km będą dwa ostre zakręty; b) uwaga, ostre zakręty na odcinku drogi 3,8 km; c) jedź ostroŝnie, z prędkością

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kuś ZNAKI DROGOWE NA WESOŁO

Dariusz Kuś ZNAKI DROGOWE NA WESOŁO Dariusz Kuś ZNAKI DROGOWE NA WESOŁO 3 Copyright by Dariusz Kuś Grafika i projekt okładki: Dariusz Kuś ISBN 978-83-63080-37-2 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl

Bardziej szczegółowo

Metody systemowe i decyzyjne w informatyce

Metody systemowe i decyzyjne w informatyce Metody ytemowe i decyzyjne w informatyce Ćwiczenia lita zadań nr 1 Prote zatoowania równań różniczkowych Zad. 1 Liczba potencjalnych użytkowników portalu połecznościowego wynoi 4 miliony oób. Tempo, w

Bardziej szczegółowo

KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY 26 listopada 2009 r. Klasa II

KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY 26 listopada 2009 r. Klasa II ...... imię i nazwisko ucznia... szkoła KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY 26 listopada 2009 r. Klasa II... ilość punktów Drogi uczniu! Przed Tobą zestaw 14 zadań. Pierwsze 10 to zadania zamknięte. Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Do zatrzymania się przed wjazdem na skrzyżowanie zobowiązuje znak z cyfrą A. 1 B. 2 C. 3

Do zatrzymania się przed wjazdem na skrzyżowanie zobowiązuje znak z cyfrą A. 1 B. 2 C. 3 Zajęcia techniczne Bądź bezpieczny na drodze Klasa 4 6 Imię i nazwisko Data Klasa SPRAWDZIAN CZWARTY 1. Znaki zakazu mają kształt: A. trójkąta równobocznego, żółte tło, poza nielicznymi wyjątkami czarne

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY [ETAP SZKOLNY] ROK SZKOLNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY [ETAP SZKOLNY] ROK SZKOLNY MIEJSCE NA KOD UCZESTNIKA KONKURSU WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY [ETAP SZKOLNY] ROK SZKOLNY 2011/2012 Czas trwania: 90 inut Test składa się z dwóch części. W części pierwszej asz do rozwiązania 15 zadań

Bardziej szczegółowo

3. KINEMATYKA Kinematyka jest częścią mechaniki, która zajmuje się opisem ruchu ciał bez wnikania w jego przyczyny. Oznacza to, że nie interesuje nas

3. KINEMATYKA Kinematyka jest częścią mechaniki, która zajmuje się opisem ruchu ciał bez wnikania w jego przyczyny. Oznacza to, że nie interesuje nas 3. KINEMATYKA Kinematyka jest częścią mechaniki, która zajmuje się opisem ruchu ciał bez wnikania w jego przyczyny. Oznacza to, że nie interesuje nas oddziaływanie między ciałami, ani też rola, jaką to

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY stopień rejonowy

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY stopień rejonowy KOD UCZNIA Białystok 08.02.2007r. WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY stopień rejonowy Młody Fizyku! Przed Tobą stopień rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego. Masz do rozwiązania 15 zadań zakniętych i 3 otwarte.

Bardziej szczegółowo

A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo.

A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo. A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo. Znak ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku. Na zakrętach oznaczonych tym znakiem zabrania się wyprzedzania. A-2 Niebezpieczny zakręt w lewo.

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2014 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

Obwody elektryczne prądu stałego

Obwody elektryczne prądu stałego Obwody elektryczne prądu stałego Dr inż. Andrzej Skiba Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk 12 grudnia 2015 Plan wykładu: 1. Rozwiązanie zadania z poprzedniego

Bardziej szczegółowo

FIZYKA R.Resnick & D. Halliday

FIZYKA R.Resnick & D. Halliday FIZYKA R.Resnick & D. Halliday rozwiązania zadań (część IV) Jacek Izdebski 5 stycznia 2002 roku Zadanie 1 We wnętrzu zakniętego wagonu kolejowego znajduje się aratka wraz z zapase pocisków. Aratka strzela

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie gęstości cieczy za pomocą wagi hydrostatycznej. Spis przyrządów: waga techniczna (szalkowa), komplet odważników, obciążnik, ławeczka.

Wyznaczenie gęstości cieczy za pomocą wagi hydrostatycznej. Spis przyrządów: waga techniczna (szalkowa), komplet odważników, obciążnik, ławeczka. Cel ćwiczenia: WYZNACZANIE GĘSTOŚCI CIECZY ZA POMOCĄ WAGI HYDROSTATYCZNEJ Wyznaczenie gęstości cieczy za poocą wagi hydrostatycznej. Spis przyrządów: waga techniczna (szalkowa), koplet odważników, obciążnik,

Bardziej szczegółowo

Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej. 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń:

Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej. 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Wymagania rozszerzone i dopełniające 1 Układ odniesienia opisuje

Bardziej szczegółowo

A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie.

A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie. 1. Przedstawiony znak informuje o wjeździe na drogę: A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie. 2. Przedstawiony znak informuje

Bardziej szczegółowo

36R5 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - V POZIOM ROZSZERZONY

36R5 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - V POZIOM ROZSZERZONY 36R5 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - V POZIOM ROZSZERZONY Drgania Fale Akustyka Optyka geometryczna Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania

Bardziej szczegółowo

Szkolna Liga Fizyczna

Szkolna Liga Fizyczna Szkolna Liga Fizyczna I. Zadania z działu KINEMATYKA 1. Z.6.28 str.84 Kombajn zbożowy ścina zboże na szerokość 4m. W jakim czasie zbierze on zboże z działki równej 2 ha, jeśli średnia prędkość jego ruchu

Bardziej szczegółowo

A) 14 km i 14 km. B) 2 km i 14 km. C) 14 km i 2 km. D) 1 km i 3 km.

A) 14 km i 14 km. B) 2 km i 14 km. C) 14 km i 2 km. D) 1 km i 3 km. ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Kod pracy Wypełnia Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki Imię i nazwisko ucznia... Szkoła...

Bardziej szczegółowo

Dynamika punktu materialnego

Dynamika punktu materialnego Dynaika punktu aterialnego 1. O czasie t 1 =14.0 s saochód o asie =1200 kg był w punkcie r 1 =[100,0,25] i iał pęd p 1 =[6000,0,-3600] kg /s. Jaka była pozycja saochodu w czasie t 2 =14.5 s? 2. Kierowca

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 2 Z081 81 Znak ten (linia ciągła): A. rozdziela pasy o tym samym kierunku ruchu, Tak B. rozdziela pasy o przeciwnych kierunkach ruchu, Nie C. zezwala na przejeżdżanie na sąsiedni pas ruchu. Nie Z082

Bardziej szczegółowo