REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU mobiparking POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU mobiparking POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU mobiparking 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na których konsorcjum firm: mobiparking Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16, Warszawa, REGON , KRS: , oraz BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 18, NIP , KRS ( Konsorcjum ) udostępniają do korzystania system mobiparking umożliwiający wnoszenie opłat za parkowanie Pojazdów w miejscach objętych Strefami Płatnego Parkowania Niestrzeżonego ( Strefa Parkowania ). 2. mobiparking jest aktualną nazwą systemu SMS PARKING, oferowanego przez FMS Media Sp. z o.o. i BRE Bank SA., a wszystkie prawa i obowiązki Użytkowników systemu SMS PARKING pozostają aktualne w systemie. Spółka mobiparking Sp. z o.o. jest następcą prawnym FMS Media Sp. z o.o., powstałym w dniu 2 lutego 2012 roku w wyniku podziału przez wydzielenie i przeniesienie na mobiparking składników majątkowych FMS Media Sp. z o.o., związanych z prowadzeniem działalności w zakresie organizacji, uruchomienia oraz obsługi systemu wnoszenia i monitorowania opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania przy pomocy telefonów komórkowych. 3. Miejsca objęte Strefami Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, zarządzane są przez jednostki samorządu terytorialnego. Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu określa listę miast, w których można korzystać z systemu mobiparking oraz wskazuje odpowiednie uchwały organów samorządu terytorialnego dotyczące Stref Parkowania. 4. Korzystanie z systemu mobiparking przez Użytkownika odbywa się: za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych SMS, wysyłanych i odbieranych przez Użytkownika zgodnie z Załącznikiem 1 - Tabela 1. poprzez wybieranie numerów przez Użytkownika zgodnie z Załącznikiem 1 Tabela 2 oraz Tabela 3. za pośrednictwem aplikacji mobilnej, którą Użytkownik może pobrać na swój telefon komórkowy ze strony m.mobiparking.pl zgodnie z informacją w Załączniku 1 - Tabela Szczegóły dotyczące korzystania z systemu mobiparking zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Załącznik nr 1 przewiduje też szczególne uregulowania, o ile występują, dla poszczególnych miast, w których można korzystać z systemu mobiparking. 6. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Użytkownik osoba fizyczna (lub grupa osób fizycznych), osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystające lub zamierzające korzystać z systemu mobiparking w celu wnoszenia opłat za parkowanie Pojazdów w Strefie Parkowania. Administrator osoba fizyczna, która na podstawie udzielonego jej upoważnienia reprezentuje we wszelkich sprawach związanych z korzystaniem z systemu mobiparking osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej lub grupę (co najmniej dwóch) osób fizycznych pragnących korzystać ze wspólnego Konta mobiparking Flota. 1

2 Konto mobiparking profil indywidualnego Użytkownika w systemie mobiparking, zawierający dane dotyczące danego Użytkownika, w szczególności numer telefonu komórkowego (Numer MSISDN) oraz numer rejestracyjny samochodu Użytkownika, zarejestrowanego w systemie mobiparking, jak również informację o środkach uzupełnionych i pozostających do wykorzystania przez Użytkownika. W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego Pojazdu podanej na danym Koncie, Użytkowników powinien wysłać odpowiednią komendę (usunięcia startego numeru i aktywowania nowego numeru rejestracyjnego), zgodnie z Załącznikiem nr 1. W przypadku zmiany numeru telefonu komórkowego, Użytkownik powinien założyć nowe Konto mobiparking i złożyć odpowiedni wniosek o usuniecie dotychczasowego. Konto mobiparking Flota profil analogiczny do profilu Użytkownika indywidualnego (Konta mobiparking), przy czym w ramach Konta mobiparking Flota zostają zdefiniowani Użytkownicy - posiadacze określonych Numerów MSISDN - uprawnieni do wykorzystania środków zgromadzonych na takim Koncie, jak również przypisane do takich Numerów MSISDN numery rejestracyjne Pojazdów. Konto mobiparking Flota zostaje założone z chwilą skutecznego wysłania odpowiedniego formularza przez stronę www, w który to sposób dochodzi do zawarcia umowy o korzystanie z systemu mobiparking, zgodnie z niniejszym Regulaminem. W celach dokumentacyjnoksięgowych Użytkownik może wydrukować formularz www. Zmian danych Konta mobiparking Flota można dokonywać za pośrednictwem strony www. Uzupełnianie Środków mobiparking dokonywanie przez Użytkownika wpłaty środków do systemu mobiparking, umożliwiających zapłatę za parkowanie Pojazdów w miejscach objętych Strefami Parkowania. Uzupełnianie Środków może zostać dokonane w każdy ze sposobów opisanych w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu. Numer MSISDN numer telefonu komórkowego aktywowany w sieci GSM działającej na terenie Polski. Identyfikator mobiparking identyfikator, umożliwiający identyfikację Pojazdu przy korzystaniu z systemu mobiparking, zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. mobiparking system teleinformatyczny umożliwiający wnoszenie opłat za parkowanie Pojazdów w miejscach objętych Strefami Parkowania, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Pojazd (Pojazd Samochodowy) pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. 2 ZAKRES I WARUNKI KORZYSTANIA Z SYSTEMU 1. System mobiparking dostępny jest wyłącznie dla użytkowników telefonów komórkowych działających w sieciach GSM na terenie Polski. 2. Aktywacja mobiparking (rozpoczęcie korzystania z systemu mobiparking) odbywa się: 2

3 w przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną poprzez wysłanie komunikatu SMS o wskazanej w Załącznik nr 1 Tabela 1 treści lub poprzez aplikację mobilną, w przypadku Użytkownika będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej bądź grupą osób fizycznych z chwilą założenia Konta mobiparking Flota, na skutek wysłania odpowiedniego formularza (formatki umowy) za pośrednictwem strony www, zgodnie z aktualną procedurą. Aktywacja mobiparking w powyższy sposób oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika. Dodatkowo, w przypadku korzystania z systemu mobiparking poprzez aplikację mobilną, zgodnie z Załącznikiem nr 1, pobranie i instalacja aplikacji oznacza również akceptację Regulaminu Użytkownika Systemu SkyCash (dostępnego na określającego zasady realizacji płatności przy wykorzystaniu systemu SkyCash, obsługiwanego przez SkyCash Poland S.A., będącego agentem rozliczeniowym i posiadającym zgodę Prezesa NBP na prowadzenie systemu autoryzacji i rozliczeń płatności mobilnych SkyCash. 3. W celu korzystania z systemu mobiparking konieczne jest również umieszczenie w Pojeździe odpowiedniego Identyfikatora mobiparking. Użytkownik powinien umieścić Identyfikator mobiparking albo w formie naklejki (umieszczonej w prawym dolnym rogu przedniej szyby Pojazdu) bądź w formie wydruku zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu. Identyfikator musi być umieszczony w taki sposób, aby był w całości widoczny z zewnątrz Pojazdu. 4. Warunkiem faktycznej możliwości dokonania opłaty za parkowanie za pośrednictwem systemu mobiparking jest posiadanie na Koncie mobiparking (lub odpowiednio na Koncie mobiparking Flota) odpowiednich środków. Sposoby uzupełniania środków (zasilania Konta) opisane są w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu. 5. Wpłaty dokonane przez Użytkownika w celu zasilenia Konta mobiparking (lub odpowiednio Konta mobiparking Flota) umożliwiają wnoszenie opłat za parkowanie Pojazdów w wybranej Strefie Parkowania oraz opłat za usługi dodane mobiparking i stanowią własność Użytkownika do chwili uruchomienia płatności za nie. Konsorcjum nie przysługują żadne prawa do wnoszonych przez Użytkowników Środków mobiparking. Środki mobiparking nie są oprocentowane. 6. Na życzenie Użytkownika istnieje możliwość otrzymania potwierdzenia wartości środków wykorzystanych w systemie mobiparking. 7. Służby miejskie uprawnione do kontroli zaparkowanych Pojazdów mają możliwość sprawdzenia, czy opłata za korzystanie z miejsca płatnego parkowania w Strefie Parkowania została uiszczona za pośrednictwem systemu mobiparking. Kontrola odbywa się na podstawie numeru rejestracyjnego Pojazdu. 8. Wszelkie czynności związane z korzystaniem z systemu mobiparking przez Użytkownika będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej bądź grupą osób fizycznych powinny być dokonywane wyłącznie przez Administratora. 9. Konsorcjum nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika hasła do interfejsu www oraz Numeru MSISDN osobom nieuprawnionym i za skutki wszelkich czynności dokonywanych przez osoby nieuprawnione. 10. Stawki opłat za parkowanie w Strefie Parkowania wynikają z aktualnej treści uchwał podjętych przez odpowiednie władze jednostek samorządu terytorialnego zarządzających Strefą Parkowania. 3

4 11. Do rozliczania opłaty za parkowanie przyjmuje się czas parkowania podany w zwrotnych komunikatach przesłanych do Użytkownika za pośrednictwem kanału komunikacji z systemem mobiparking, z którego korzysta Użytkownik. 12. Płatne parkowanie zaczyna się po wysłaniu komendy rozpoczynającej parkowanie właściwej dla danej Strefy Parkowania, zgodnie z Załącznikiem nr 1, i otrzymaniu zwrotnego komunikatu z systemu. Wysłanie komendy rozpoczynającej parkowanie obejmuje upoważnienie udzielone Konsorcjum do pobrania środków z Konta mobiparking lub mobiparking Flota i przekazania ich właściwej jednostce samorządu terytorialnego tytułem opłaty za parkowanie Pojazdu. 13. Płatne parkowanie kończy się: a) na zlecenie Użytkownika (zgodnie z Załącznikiem nr 1) i po otrzymaniu zwrotnego komunikatu (w momencie określonym w tym komunikacie) z systemu za pośrednictwem kanału komunikacji z systemem mobiparking, z którego korzysta Użytkownik, lub b) automatycznie - w chwili wyczerpania środków na Koncie mobiparking lub mobiparking Flota, lub c) automatycznie w chwili zakończenia okresu objętego obowiązkiem wnoszenia opłat za parkowanie na terenie danej Strefy Parkowania (z wyłączeniem zleceń parkowania czasowego), lub d) automatycznie w chwili upływu czasu parkowania, jeżeli parkowanie rozpoczęte zostało za pomocą komend określających długość czasu postoju zgodnie z Załącznikiem nr 1 (parkowanie czasowe). 14. Płatne parkowanie rozpoczyna się automatycznie kolejnego dnia: a) po zleceniu przez Użytkownika rozpoczęcia parkowania zgodnie z Załącznikiem nr 1, poza godzinami, w trakcie których istnieje obowiązek wnoszenia opłat za parkowanie, lub b) po zleceniu przez Użytkownika rozpoczęcia parkowania zgodnie z Załącznikiem nr 1, w przypadku, jeżeli do zakończenia okresu płatnego parkowania w danym dniu pozostało mniej czasu niż okres, za który pobrana została w wyniku wysłania w/w komendy minimalna opłata za parkowanie. c) po zleceniu przez Użytkownika rozpoczęcia parkowania na określony czas postoju zgodnie z Załącznikiem nr 1, w przypadku, jeżeli do zakończenia okresu płatnego parkowania w danym dniu pozostało mniej czasu niż okres, za który pobrana została opłata w wyniku wysłania w/w komendy. 15. Informacje o opłatach związanych z korzystaniem z poszczególnych metod komunikacji z serwisem mobiparking znajdują się w Załączniku nr 5. 3 REKLAMACJE 1. Reklamacje związane z nie działaniem lub nienależytym działaniem systemu mobiparking przyjmowane są przez Członka Konsorcjum spółkę mobiparking Sp. z o.o. listownie na adres: mobiparking Sp. z o.o., ul. Królewska 16, Warszawa, (tel: ), bądź pocztą elektroniczną na adres 2. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wniesienia. 4

5 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Konsorcjum ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną nienależytym działaniem systemu mobiparking, chyba że nienależyte działalnie systemu nastąpiło wskutek siły wyższej, nieprzestrzegania przez Użytkownika przepisów prawa (w tym uchwał jednostek samorządu terytorialnego), postanowień niniejszego Regulaminu lub z winy Użytkownika, Administratora lub osoby trzeciej, za którą Konsorcjum nie ponosi odpowiedzialności. 2. W przypadku braku możliwości wniesienia przez Użytkownika opłaty za parkowanie przy pomocy systemu mobiparking Użytkownik powinien użyć innej dostępnej w danej Strefie Parkowania metody uiszczenia opłaty za parkowanie. Brak możliwości wniesienia opłaty za parkowanie przy pomocy systemu mobiparking z jakichkolwiek przyczyn (w tym leżących po stronie Konsorcjum) nie zwalnia Użytkowników z obowiązku wnoszenia opłat za parkowanie w Strefie Parkowania. Za szkody spowodowane nieuiszczeniem przez Użytkownika opłaty za parkowanie Konsorcjum nie ponosi odpowiedzialności. 5 POSTANOWNIA KOŃCOWE 1. Użytkownik ma możliwość całodobowego dostępu do opisu i Regulaminu korzystania z systemu mobiparking, które znajdują się na stronie 2. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z serwisu mobiparking w dowolnym momencie. Środki mobiparking niewykorzystane na dokonanie zapłaty za parkowanie w miejscach objętych STREFAMI PARKOWANIA podlegają zwrotowi przez Konsorcjum bez odsetek w terminie 7 dni od daty otrzymania żądania Użytkownika w formie pozwalającej na weryfikację prawa dysponowania Kontem mobiparking lub mobiparking Flota przez daną osobę składającą żądanie. Zwrot środków będzie dokonywany w sposób wybrany przez Konsorcjum. 3. Konsorcjum zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczną z chwilą udostępnienia przez Konsorcjum nowego Regulaminu na stronie internetowej pod adresem 4. Konsorcjum zastrzega sobie prawo zakończenia udostępniania systemu mobiparking w całości lub w odniesieniu do poszczególnych STREF PARKOWANIA, w szczególności w przypadku rozwiązania umowy lub umów łączących Konsorcjum z jednostkami samorządu terytorialnego zarządzającymi STREFAMI PARKOWANIA lub z innym odpowiednim podmiotem. W przypadku zakończenia udostępniania systemu mobiparking w całości środki na Kontach mobiparking i mobiparking Flota niewykorzystane na dokonanie zapłaty za parkowanie podlegają zwrotowi przez Konsorcjum, zgodnie z odpowiednio stosowanymi postanowieniami ust. 2 powyżej. 5. mobiparking Sp. z o.o. jest podmiotem odpowiedzialnym wyłącznie za obsługę i utrzymanie systemu mobiparking. Bank odpowiedzialny jest za wszelkie działania związane z przyjmowaniem środków mobiparking od Użytkowników oraz terminowym przekazywaniem opłat za parkowanie w miejscach objętych Strefami Parkowania na rzecz właściwych jednostek samorządu terytorialnego oraz zapewnieniem wypełnienia przepisów prawa bankowego, ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych i innych przepisów prawa odnoszących się do świadczenia usług o charakterze finansowym, autoryzacji i rozliczania transakcji, o ile będą one mieć zastosowanie. 5

6 6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem roku. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik nr 1 Sposoby wydawania zleceń w systemie mobiparking (oraz szczególne zasady dotyczące poszczególnych miast, jeśli istnieją); Załącznik nr 2 Lista miast, w których można korzystać z systemu mobiparking, i wskazanie uchwał jednostek samorządu terytorialnego; Załącznik nr 3 Sposoby zasilania Konta mobiparking i mobiparking Flota; Załącznik nr 4 Wzór Identyfikatora mobiparking. Załącznik nr 5 Opłaty w ramach poszczególnych kanałów komunikacji 6

7 Załącznik nr 1 Sposoby wydawania zleceń w systemie mobiparking (oraz szczególne zasady dotyczące poszczególnych miast, jeśli istnieją) Tabela nr 1 SMSy należy wysyłać na numer (opłata zgodnie z Załącznikiem 5 0,25 PLN brutto) Komenda A_<numer_rejestracyjny> L (lub) LISTA XXX, XXX1, XXX2, Komendy SMS Opis działania Aktywowanie numeru rejestracyjnego dla numeru komórkowego w usłudze mobiparking. Jest to pierwsza komenda jaką przesyła użytkownik podając numer rejestracyjny swojego pojazdu. Kolejnym krokiem jest zasilenie środków parkingowych na konto bankowe (numer konta zostanie przesłany SMSem). W przypadku posiadania już aktywnego numeru rejestracyjnego taki SMS oznacza: Aktywowanie kolejnego numeru rejestracyjnego dla numeru Sprawdzenie komórkowego aktywowanych w usłudze numerów mobiparking. rejestracyjnych dla danego numeru komórkowego. L (lub) Lista umożliwia nam sprawdzenie, jakie numery rejestracyjne są aktywowane, czy pojazd jest parkowany oraz stan dostępnych środków parkingowych w usłudze mobiparking (dla osób uprawnionych). Rozpoczęcie parkowania w Strefie Płatnego Parkowania. XXX oznacza pierwsze trzy litery miasta. 1,2,3, oznacza numer kolejnego pojazdu na liście. Wysłanie komendy XXX bez cyfry po skrócie XXX oznacza rozpoczęcie parkowania pierwszego samochodu z listy. Wysłanie XXX2, XXX3., powoduje zaparkowanie odpowiednio drugiego trzeciego lub kolejnego aktywowanego pojazdu (numeru rejestracyjnego) na liście pojazdów w usłudze mobiparking. 7

8 XXXY, lub XXXY1, XXXY2, Miasto Strefa Kod miasta dla SMS Warszawa Jedna strefa WAR Białystok Jedna strefa BIA Chełmno Strefa A CHEA Chełmno Strefa B CHEB Chorzów Strefa A CHOA Chorzów Strefa B CHOB Częstochowa Jedna strefa CZE Gdańsk Sektor A GDAA Gdańsk Sektor B GDAB Gdynia Jedna strefa GDY Ostrołęka Jedna strefa OST Sopot Jedna strefa SOP Szczecin Strefa A SZCA Szczecin Strefa B SZCB Szczecin Strefa C SZCC Świnoujście Jedna strefa SWI Włocławek Jedna strefa WLO K lub K1, K2, K3, AAAXXX lub AAAXXXY wykupienie parkowania na AAA minut Rozpoczęcie parkowania w Podstrefie Płatnego Parkowania. XXX oznacza pierwsze trzy litery miasta, Y nazwę podstrefy, 1,2,3, oznacza numer kolejnego pojazdu na liście. Wysłanie SMSa o treści XXXY2, XXXY3, powoduje zaparkowanie odpowiednio drugiego, trzeciego lub kolejnego aktywowanego pojazdu (numeru rejestracyjnego) na liście pojazdów w usłudze mobiparking. Zakończenie płatnego parkowania (nie dotyczy parkowania czasowego). Komenda kończąca parkowanie pojazdu. 1,2,3, oznacza numer kolejnego pojazdu na liście. Wysłanie K powoduje zakończenie parkowania pierwszego aktywowanego pojazdu Wysłanie K3 powoduje zakończenie parkowania trzeciego aktywowanego pojazdu (numeru rejestracyjnego) w usłudze mobiparking, itp. Rozpoczęcie parkowania czasowego (dostępne dla wybranych miast): Okres minimalny 30 min (dla Warszawy 10 minut), maksymalnie 600 minut. Dostępne okresy co 30 minut tj 30, 60, 90, 120 itd. AAA litery oznaczają czas (ilość minut), który chcemy zarezerwować na parkowanie. Poprzedzenie komendy XXX lub XXXY cyfrą 10 oznacza wykupienie 10 minut czasu postoju w strefie XXX. Poprzedzenie ww. komendy cyfrą 30 oznacza wykupienie 30 minut czasu postoju w tej strefie. Przykładowo: 300SZCC2 oznacza wykupienie 300 minut (5 godzin) czasu parkowania w Szczecinie w Strefie C drugiego pojazdu na liście samochodów danego użytkownika 8

9 U lub U1, U2 D PARKING lub FIRMA lub FLOTA INFO Usunięcie numeru rejestracyjnego z listy pojazdów. Komenda powodująca usunięcie pojazdu (numeru rejestracyjnego) z usługi mobiparking. 1,2,3, oznacza numer kolejnego pojazdu z listy. Wysłanie U powoduje usunięcie pierwszego aktywowanego pojazd (numeru rejestracyjnego). Informacja o ostatnich doładowaniach. Wysłanie komendy powoduje odesłanie informacji o ostatnim doładowaniu. Komenda wyłącznie dla klientów biznesowych. Po przesłaniu wiadomości SMS z tą komendą, skontaktujemy się z Państwem w celu rozpoczęcia procedury aktywacyjnej usługi mobiparking dla firm. Komenda powoduje przesłanie linku do strony wap zawierającej spis wszystkich dostępnych komend. 9

10 Tabela nr 2. (opłaty za połączenia z wybranymi numerami zgodnie z Załącznikiem 5) Rozpoczęcie parkowania. Należy połączyć się z numerem: Dla klientów Orange, Plus, Play: Numer Wybieranie numerów *159*kod_strefy# - START parkowania pierwszego na liście samochodu w wybranej strefie *159*kod_strefy*numer_samochodu# - START parkowania wybranego samochodu w wybranej strefie Dla klientów pozostałych sieci (np. T-Mobile): *71559*kod_strefy - START parkowania pierwszego samochodu na liście w wybranej strefie Opis działania Rozpoczęcie parkowania. numer_samochodu oznacza numer pojazdu z listy w usłudze mobiparking, dla którego chcemy rozpocząć parkowanie kod_strefy - należy wybrać odpowiedni Kod strefy dla miasta (i podstrefy jeśli taka istnieje). *71559*kod_strefy*numer_samochodu - START parkowania wybranego samochodu w wybranej strefie Miasto Strefa Kod strefy Warszawa Jedna strefa 221 Białystok Jedna strefa 851 Chełmno Strefa A 561 Chełmno Strefa B 562 Chorzów Strefa A 321 Chorzów Strefa B 322 Częstochowa Jedna strefa 341 Gdańsk Sektor A 584 Gdańsk Sektor B 585 Gdynia Jedna strefa 582 Ostrołęka Jedna strefa 291 Sopot Jedna strefa 583 Szczecin Strefa A 911 Szczecin Strefa B 912 Szczecin Strefa C 913 Świnoujście Jedna strefa 914 Włocławek Jedna strefa

11 Rozpoczęcie parkowania czasowego. Należy połączyć się z numerem: Dla klientów Orange, Plus, Play: *159*kod_strefy*numer_samochodu*ilosc_minut_parkowania# - START parkowania wybranego samochodu w wybranej strefie Dla klientów pozostałych sieci (np. T-Mobile): *71559*kod_strefy*numer_samochodu*ilosc_minut_parkowania START parkowania wybranego samochodu w wybranej strefie Rozpoczęcie parkowania czasowego (dostępne dla wybranych miast): Okres minimalny 30 minut (dla Warszawy 10 minut), maksymalnie 600 minut. numer_samochodu oznacza numer pojazdu z listy w usłudze mobiparking, dla którego chcemy rozpocząć parkowanie kod_strefy - należy wybrać odpowiedni Kod strefy dla miasta (i podstrefy jeśli taka istnieje). Zakończenie parkowania (nie dotyczy parkowania czasowego). W czasie gdy trwa parkowanie danego samochodu w danej strefie - należy połączyć się z numerem: Dla klientów Orange, Plus, Play: *159*kod_strefy# - STOP parkowania pierwszego na liście ssamochodu w wybranej strefie *159*kod_strefy*numer_samochodu# - STOP parkowania wybranego samochodu w wybranej strefie Dla klientów pozostałych sieci (np. T-Mobile): *71559*kod_strefy - STOP parkowania pierwszego samochodu na liście w wybranej strefie *71559*kod_strefy*numer_samochodu - STOP parkowania wybranego samochodu w wybranej strefie Menu tekstowe serwisu mobiparking Należy połączyć się z numerem: Zakończenie parkowania. (nie dotyczy parkowania czasowego) numer_samochodu oznacza numer pojazdu z listy w usłudze mobiparking, dla którego chcemy rozpocząć parkowanie kod_strefy - należy wybrać odpowiedni Kod strefy dla miasta (i podstrefy jeśli taka istnieje). Menu tekstowe serwisu mobiparking Dla klientów Orange, Plus, Play: *159# - postępuj zgodnie z komendami tekstowymi wyświetlonymi na telefonie 11

12 Rozpoczęcie/Zakończenie parkowania - numer zapasowy W przypadku awarii numeru *159# udostępniamy poniższy numer zapasowy w celu realizowania usługi rozpoczęcia i zakończenia parkowania domyślnego pojazdu Użytkownika w SPP w Warszawie Numer zapasowy Należy połączyć się z numerem: *7155 Menu głosowe serwisu mobiparking Należy połączyć się z numerem: *71559 lub Po uzyskaniu połączenia postępuj zgodnie z komendami głosowymi. Menu głosowe Rozpoczęcie parkowania (w tym parkowania czasowego dla Stref Płatnego Parkowania w Warszawie i Białymstoku), zakończenie parkowania i inne. WYBIERANIE NUMERÓW LISTA NUMERÓW STACJONARNYCH Lista numerów stacjonarnych, dzięki którym można rozpoczynać/zakończyć parkowanie pojazdu, sprawdzić stan konta czy też sprawdzić posiadaną listę pojazdów. Pod numerem telefonu Użytkownik połączy się z menu głosowym (należy postępować zgodnie z usłyszanymi komendami). Połączenia z pozostałymi numerami telefonów z poniższej listy zostają automatycznie zakończone przez system mobiparking, a każda akcja jest potwierdzana zwrotną wiadomością SMS wysłaną na telefon Użytkownika.. Tabela nr 3. (koszt połączenia zgodnie z cennikiem operatora). Funkcja / Miasto - strefa Wybierany numer telefonu menu głosowe LISTA SALDO Warszawa - jedna strefa Opis działania / Funkcja menu głosowe umożliwia m.in. rozpoczęcie/zakończenie parkowania, sprawdzenie listy miast/listy pojazdów sprawdzenie listy pojazdów dostępnych dla danego numeru telefonu sprawdzenie stanu dostępnych środków dla danego numeru telefonu 12

13 Gdańsk - sektor A Gdańsk - sektor B Gdynia - jedna strefa Sopot - jedna strefa Białystok - jedna strefa Chełmno - strefa A Chełmno - strefa B

14 Chorzów - strefa A Chorzów - strefa B Częstochowa - jedna strefa Ostrołęka - jedna strefa Szczecin - strefa A Szczecin - strefa B Szczecin - strefa C

15 Świnoujście - jedna strefa Wałbrzych - strefa A Wałbrzych - strefa B Włocławek - jedna strefa

16 Tabela nr 4 Aplikacja mobilna mobiparking Obsługa aplikacji sprowadza się do wyboru odpowiednich gotowych komend, prezentowanych w formie menu na ekranie telefonu. Aplikacja mobiparking posiada pełną funkcjonalność dostępną w systemie w tym np. sprawdzenie stanu dostępnych środków. Aplikację mobiparking można pobrać ze strony m.mobiparking.pl lub wysyłając wiadomość SMS o treści MOBI na nr (opłata zgodnie z Załącznikiem 5 0,25 PLN brutto). Z aplikacji mogą korzystać użytkownicy telefonów obsługujących technologię Java, a także z systemem operacyjnym Android, ios, Windows Mobile oraz BlackBerry, którzy jednocześnie w swoim telefonie mają odpowiednio skonfigurowane połączenie internetowe. Aplikację można także pobrać bezpośrednio z Android Market: https://market.android.com/details?id=pl.mobiparking oraz z AppleStore: Bezpieczeństwo autoryzacji płatności mobilnych poprzez aplikacje mobilne zapewnia SkyCash Poland S.A. podmiot będący agentem rozliczeniowym, na podstawie odpowiedniej zgody Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Rozwiązane to umożliwia logowanie się jednolitym hasłem zarówno do aplikacji mobiparking jak również do systemu SkyCash, oraz autoryzowanie transakcji doładowania z konta SkyCash bezpośrednio w aplikacji mobiparking. 16

17 Załącznik nr 2 Lista miast, w których można korzystać z systemu mobiparking i wskazanie uchwał jednostek samorządu terytorialnego. Białystok Uchwała Nr XVI/158/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego parkowania (z późniejszymi zmianami) Chełmno Uchwała nr XLII/235/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 listopada 2009 ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie. Chorzów 1. Uchwała Nr XXXVIII/695/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2009r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009r. Nr 149, poz 2946), 2. Uchwała Nr XL/729/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 3 września 2009r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009r. Nr 174, poz 3203), 3. Uchwała Nr XLII/804/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2009r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009r. Nr 211, poz 3928), 4. Uchwała Nr XLVIII/939/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 kwietnia 2010r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009r. Nr 99, poz 1594) w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Chorzowa Częstochowa Uchwała Nr 108/IX/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Częstochowy Gdańsk Uchwała Nr XVI /507/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w tych strefach oraz ustalenia sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 71, poz z dnia 14 maja 2010 r.) Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XVI 507/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w tych strefach oraz ustalenia sposobu ich pobierania. 17

18 Gdynia Uchwała Nr XVII/410/08 Rady Miasta Gdyni z 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej Ostrołęka Uchwała nr 164/XV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania Sopot Uchwała Nr XXXVI/438/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 05 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Sopotu, ustalenia stawek opłat za parkowanie w tych strefach oraz sposobu ich pobierania Szczecin Uchwała Nr XV/411/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania (po zmianach wprowadzonych przez Uchwałę Nr XVI/438/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 grudnia 2007 r. oraz Uchwałę Nr XXIV/638/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2008 r. oraz Uchwałę Nr XXX/760/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2008 r. Uchwałę Nr XLIII/1079/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010r.). Świnoujście Uchwała nr XXXIX /341/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Świnoujścia Wałbrzych Uchwała Nr XXVI/236/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, określenia wysokości opłaty dodatkowej i ustalenia zasad pobierania tych opłat. Warszawa Uchwała Nr XXXVI/1077/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat. Włocławek Uchwała Nr 33 / XVI / 2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania. 18

19 Załącznik nr 3 Sposoby zasilania Konta mobiparking i mobiparking Flota Zasilania konta mobiparking przelew bankowy - Klient indywidualny. Wpłaty należy dokonać w walucie PLN, w banku lub samodzielnie realizując przelew elektronicznie. Dane do przelewu: Jako odbiorcę przelewu należy wpisać: mobiparking BRE Bank Warszawa, ul. Królewska 14 Jako numer konta PLN należy wpisać: Jako Nazwę zleceniodawcy należy wpisać: Własne dane adresowe W tytule przelewu należy wpisać tylko swój numer telefonu (9 cyfr), z którego będą realizowane dyspozycje dotyczące płatnego parkowania. Jeśli zasilenie konta odbywa się przelewem bankowym, środki dostępne będą w ciągu 24 godzin roboczych. Przelewy z błędną treścią w tytule przelewu będą automatycznie zwracane do nadawcy w ciągu 48 godzin Zasilania konta mobiparkig Flota przelew bankowy - Klient biznesowy / grupa Klientów indywidualnych. Każda firma, która została zarejestrowana w usłudze, posiada swój własny numer identyfikacyjny, który przy uzupełnianiu środków firmowych powinna wpisać w tytule przelewu. Z tych środków dokonywane są dyspozycje dotyczące płatnego parkowania. Uzupełnienie firmowych środków parkingowych odbywa się poprzez zrealizowanie przelewu na konto podane poniżej w przykładzie. Wpłaty należy dokonać w walucie PLN, w banku lub samodzielnie realizując przelew elektronicznie. Dane do przelewu: Jako odbiorcę przelewu należy wpisać: mobiparking BRE Bank Warszawa, ul. Królewska 14 Jako numer konta PLN wpisz: Jako Nazwę zleceniodawcy należy wpisać: Własne dane adresowe W tytule przelewu wpisz tylko swój numer identyfikacyjny firmy, który został nadany przy aktywacji usługi. 19

20 Uzupełnienie firmowych środków parkingowych realizowane jest następnego dnia po zaksięgowaniu kwoty na rachunku bankowym. Administrator usługi otrzymuje potwierdzający wpłatę wraz ze stanem środków firmowych, które mogą być wykorzystywane przez wszystkie zarejestrowane firmowe numery komórkowe, na opłatę rezerwacji czasu płatnego parkowania w płatnej strefie. Informacja o uzupełnieniu firmowych środków parkingowych podawana będzie począwszy od następnego dnia po dniu zaksięgowania wpłaconej kwoty na rachunku bankowym mobiparking. Przelewy z błędną treścią w tytule przelewu będą automatycznie zwracane do nadawcy w ciągu 48 godzin. Zasilania konta mobiparking poprzez SkyCash - Klient indywidualny, Klient biznesowy, grupa Klientów indywidualnych. Uzupełnienie środków pieniężnych w usłudze mobiparking można dokonać z wykorzystaniem usługi SkyCash, której właścicielem jest Agent Rozliczeniowy SkyCash Poland S.A. (więcej informacji o usłudze można znaleźć na stronie oraz zainstalowanej w telefonie aplikacji mobilnej mobiparking (którą można pobrać bezpośrednio na telefon ze strony WAP: m.mobiparking.pl/aplikacja). Środki pieniężne przelewane z wykorzystaniem usługi SkyCash trafiają w czasie rzeczywistym na konto w systemie mobiparking, dzięki czemu od razu można skorzystać z wpłaconych pieniędzy. Aby zasilić konto mobiparking za pomocą SkyCash należy: 1. posiadać środki na koncie w SkyCash 2. pobrać i zainstalować aplikację mobiparking na telefon komórkowy, 3. z menu zainstalowanej aplikacji mobiparking należy wybrać opcje: Doładuj konto, potem Zasilenie SkyCash i wybranie odpowiedniej opcji: a. Zasilenie własnego konta mobiparking, następnie wpisać kwotę zasilenia i zatwierdzić wszystko kodem PIN, b. Zasilenie innego konta mobiparking, następnie wpisać kwotę zasilenia oraz Identyfikator konta, które ma zostać zasilone (numer konta Klienta indywidualnego to 9 cyfr numeru telefonu, numer konta firmowego to 5 cyfr Identyfikator firmy lub konta grupowego w usłudze mobiparking), a następnie zatwierdzić wszystko kodem PIN. Operacja przelania środków ze SkyCash do mobiparking zostanie potwierdzona wiadomością na ekranie telefonu. Zasilania konta mobiparking poprzez kartę płatniczą - Klient indywidualny, Klient biznesowy, grupa Klientów indywidualnych. Uzupełnienie środków pieniężnych dla usługi mobiparking w ciężar karty płatniczej realizowane jest przez Agenta Rozliczeniowego SkyCash Poland S.A. (więcej informacji o usłudze można znaleźć na stronie oraz zainstalowanej w telefonie aplikacji mobilnej mobiparking (którą można pobrać bezpośrednio na telefon ze strony WAP: m.mobiparking.pl/aplikacja). Obecnie możliwe jest korzystanie z kart płatniczych VISA. Zasilenie konta w usłudze mobiparking za pomocą zdefiniowanej karty płatniczej dokonuje się z poziomu aplikacji mobilnej mobiparking. Środki pieniężne obciążające kartę płatniczą są dostępne w mobiparking w czasie rzeczywistym, dzięki czemu od razu można z nich skorzystać. Każdorazowe obciążenie karty płatniczej będzie wymagało potwierdzenia decyzji kodem CVV. Aby móc dokonywać zasileń konta mobiparking w ciężar karty płatniczej trzeba w pierwszej kolejności 20

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU mobiparking POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU mobiparking POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU mobiparking 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na których konsorcjum firm: mobiparking Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH UŻYTKOWNIKA FLOTA. (w brzemieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH UŻYTKOWNIKA FLOTA. (w brzemieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH UŻYTKOWNIKA FLOTA (w brzemieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 2 DEFINICJE... 1 3 REJESTRACJA... 4 4 UŻYTKOWNICY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH mobiparking DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH mobiparking DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH mobiparking DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 2 DEFINICJE... 1 3 REJESTRACJA... 4 4 UŻYTKOWNICY... 5 5 KONTO UŻYTKOWNIKA...

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU CALLPAY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. przed dniem 23.07.2012 r. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.,

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki wydawania przez Bank Handlowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid/ Prepaid/ Mix) na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" obowiązuje od 17.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN... Regulamin wydawania i używania kart kredytowych dla firm w mbanku I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...4 V Używanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki w zakresie wydawania przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

regulamin kart debetowych dla firm w ramach Orange Finanse

regulamin kart debetowych dla firm w ramach Orange Finanse regulamin kart debetowych dla firm w ramach Orange Finanse Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5 Rozdział I Wydawanie kart... 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.

Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 25 stycznia 2010 r. Tekst jednolity z dnia 04 lipca 2012 r. R e j e s t r D

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo.

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Postanowienia ogólne...2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart kredytowych Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart kredytowych Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart kredytowych Euro Banku S.A. 1 1) Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Limitu kredytowego oraz zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Business

Regulamin Kart Kredytowych Business Regulamin Kart Kredytowych Business Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Business wydany przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie art. 109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki wydawania przez Bank Handlowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.

Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Przyjęty Uchwałą Zarządu nr 7/XI/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. Tekst jednolity z dnia 5 listopada 2013 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Centrum Telefoniczne (CT) Dyspozycje Elektroniczne. Dyspozycje Pisemne. Elektroniczne kanały dostępu (EKD) Internetowe kanały dostępu (IKD) FX Forward

Centrum Telefoniczne (CT) Dyspozycje Elektroniczne. Dyspozycje Pisemne. Elektroniczne kanały dostępu (EKD) Internetowe kanały dostępu (IKD) FX Forward REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTĘPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Łódź, marzec 2014r. 1/10

Łódź, marzec 2014r. 1/10 Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 10. Postanowienia ogólne Wydawanie

Bardziej szczegółowo