Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Strzegom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Strzegom"

Transkrypt

1 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Strzegom PAŹDZIERNIK

2 To piękne gdy człowiek jest dumny ze swego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne. Abraham Lincoln Ilustracja na stronie tytułowej pochodzi ze strony 2

3 Spis treści Wstęp Założenia Programu Rewitalizacji Streszczenie Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno społeczno - gospodarczego miasta i regionu Charakterystyka obecnej sytuacji w mieście Lokalizacja i rys historyczny Środowisko i zagospodarowanie przestrzenne Uwarunkowania ochrony środowiska Granice stref ochrony konserwatorskiej Własność nieruchomości i gruntów Tereny poprzemysłowe i powojskowe Efektywność energetyczna budynków Identyfikacja problemów Infrastruktura techniczna Sieć komunikacyjna Sieć wodociągowo - kanalizacyjna Gospodarka odpadami Elektryfikacja Sieć gazowa Energetyka cieplna Identyfikacja problemów Strefa mieszkaniowa Identyfikacja problemów Strefa społeczna Struktura demograficzna Bezrobocie Grupy społeczne wymagające wsparcia Mieszkańcy Strzegomia o narodowości niepolskiej Jakość życia mieszkańców Bezpieczeństwo publiczne Działalność organizacji pozarządowych

4 Identyfikacja problemów Gospodarka Struktura podstawowych branż gospodarki działających na terenie miasta Ilość podmiotów gospodarczych w poszczególnych sektorach Główni pracodawcy Identyfikacja problemów Wyznaczenie obszaru do rewitalizacji Metodologia Wskaźniki Analiza SWOT Konsultacje społeczne Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji Planowane zadania na obszarze rewitalizowanym wraz z planem finansowym Instrumenty wdrażania programu i komunikacji społecznej Wskaźniki monitoringu Programu Rewitalizacji Załączniki

5 Wstęp Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Strzegom powstał z inicjatywy Władz Gminy Strzegom. Sporządzane od wielu lat analizy społeczno gospodarcze miasta na potrzeby dokumentów planistycznych Gminy, jak i własne obserwacje pozwalają zwrócić uwagę na podstawowe problemy dotykające mieszkańców Gminy. Negatywne zjawiska społeczne i ekonomiczne oraz ulegający stałej degradacji stan fizyczny przestrzeni wymagają podjęcia zdecydowanych przedsięwzięć niwelujących i zapobiegających ich negatywnym skutkom. Ważnym bodźcem do sporządzenia niniejszego dokumentu był nowy okres programowania funduszy strukturalnych na lata Zadaniem funduszy jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów UE. Dokumentem określającym kierunki i wysokość wsparcia finansowego ze strony Funduszy jest Narodowa Strategia Spójności. Narodowa Strategia Spójności realizowana jest za pomocą 21 programów operacyjnych (krajowych i regionalnych). Jednym z nich jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) realizujący założenie: Podniesie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Założenia RPO WD wypełniane będą poprzez dziesięć priorytetów, jednym z których jest Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ( Miasta ). Głównym celem priorytetu jest przeciwdziałanie marginalizacji obszarów miast województwa dolnośląskiego, na których nasilają się negatywne zjawiska społeczne i ekonomiczne oraz ulega degradacji stan fizyczny przestrzeni. Działania podjęte w ramach priorytetu prowadzić będą do odnowy zdegradowanych obszarów miejskich oraz wzmocnienia struktur społeczno ekonomicznych. Wsparcie udzielone zostanie na zintegrowane rozwiązania traktujące kompleksowo problemy gospodarcze, społeczne i środowiskowe, tj. Lokalne Programy Rewitalizacji.1 Rewitalizacja rozumiana jest jako kompleksowy program remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze, najczęściej dawnej dzielnicy miasta, w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i społecznym. Rewitalizacja to połączenie działań technicznych- jak np. remontyz programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania problemów społecznych, występujących na tych obszarach, m.in. bezrobocie, przestępczość, brak równowagi demograficznej. Niewłaściwym jest więc mówić o rewitalizacji jednego 1 Uszczegółowienie RPO WD 5

6 budynku, czy rewitalizacji placu miejskiego, jeżeli te działania dotyczą jedynie modernizacji budynków czy rewaloryzacji zabytków. Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) to zespół działań rewitalizacyjnych podejmowanych w oparciu o ograniczenie wspólną, zintegrowaną wysokiej koncentracji i zrównoważoną problemów strategię mającą gospodarczych, na celu ekologicznych oraz społecznych na określonym obszarze miasta.2 LPR jest dokumentem długofalowym, który zostanie przyjęty przez władze gminy Strzegom. Obejmuje on nie tylko zadania inwestycyjne, wpływające na poprawę jakości infrastruktury technicznej, wzrost wykorzystania i estetyki zabytków oraz terenów zielonych. Efekty tych zadań zostaną dopełnione dzięki realizacji zadań społecznych. Tym samym możliwe będzie osiągnięcie rzeczywistego wpływu LPR na sytuację obszaru wsparcia poprzez podjęcie kroków ukierunkowanych na zdefiniowane problemy społeczno gospodarcze. 1. Założenia Programu Rewitalizacji Odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich jest procesem złożonym i wieloaspektowym, wymagającym koordynacji na poziomie lokalnym. Lokalny Program Rewitalizacji jest podstawowym narzędziem tej koordynacji. Założeniem Programu Rewitalizacji jest przygotowanie strategii działań zmierzających do ożywienia społeczno - gospodarczego Strzegomia w obszarach, w których rozwój z różnych względów został zaburzony. Celem programu jest zdiagnozowanie miasta pod względem społecznym, gospodarczym, technicznym i przestrzennym, wyznaczenie obszaru szczególnej intensywności problemów oraz określenie działań, które nadadzą tym obszarom nową jakość funkcjonalną i stworzą warunki do jego dalszego rozwoju. Podejmowane interwencje, w sposób zintegrowany i zrównoważony, odpowiadać mają na zdefiniowane wcześniej potrzeby i zagrożenia. Ponadto, zgodnie z definicją rewitalizacji, w ramach programu konieczne jest realizowanie przedsięwzięć społecznych (tzw. miękkich), wspomagających bądź stanowiących część działań inwestycyjnych (tzw. 2 Wytyczne dotyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jako podstawy udzielania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

7 twardych). Na podstawie diagnozy obszaru wsparcia wyodrębnia się podstawowe problemy społeczno gospodarcze dotykające miasto. Diagnoza obejmuje między innymi problemy społeczne, gospodarcze, charakterystykę terenów poprzemysłowych i powojskowych, mieszkalnictwo, efektywność energetyczną budynków, potrzeby osób niepełnosprawnych, potrzeby imigrantów, mniejszości narodowych i etnicznych oraz uchodźców. Następnie przystępuje się do wyznaczenia obszaru wsparcia. W tym celu analizuje się poziom wybranych wskaźników zdefiniowanych na terenie obszaru wsparcia do średnich wskaźników dla całego miasta. Wskaźniki te wybrano na podstawie art. 47 ust. 1 Rozporządzenia 1828/2006 Komisji Europejskiej określającego kryteria, w oparciu o które będą definiowane obszary objęte interwencją w zakresie mieszkalnictwa. Określenie granic obszaru wsparcia, umożliwia podjęcie decyzji co do zadań inwestycyjnych i miękkich. Dla każdego z zadań wyznaczonych do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji przygotowywane są matryce logiczne. Matryce logiczne porządkują podstawowe elementy opisujące projekt w sekwencji logicznych, następujących po sobie kroków. Odzwierciedlają one związek przyczynowo skutkowy pomiędzy różnymi poziomami celów i podejmowanych działań, wskazują jak weryfikować, czy cele te zostały osiągnięte. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Strzegom określa również zasady jego sprawnego zarządzania, wdrażania i monitoringu jego efektów. Ważnym elementem LPRu, zarówno na etapie jego tworzenia, jak i wdrażania, są szeroko rozumiane konsultacje społeczne. Nie mogą się one ograniczać jedynie do badania ankietowego przeprowadzonego wyłącznie na etapie przygotowania dokumentu, w celu zbadania opinii mieszkańców co do jakości życia w mieście i inwestycji najbardziej przez nich pożądanych. Dlatego też w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w następującej formie: badania ankietowe na etapie przygotowania Programu oraz jego wdrażania konsultacje dokumentu Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Strzegom cykliczne spotkania otwarte aktywny udział mieszkańców przy wdrażaniu LPRu (udział przy organizacji przedsięwzięć społecznych). Oprócz realizacji założeń rozwojowych zdegradowanych części miasta Strzegom, Program Rewitalizacji jest niezbędnym dokumentem przy aplikowaniu do pozyskania funduszy 7

8 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska Regionalnego Programu Operacyjnego.3 Dzięki inwestycyjnych zdynamizowana uzyskanemu dofinansowaniu zostanie na działalność realizację miasta przedsięwzięć Strzegom na rzecz mieszkańców. Dodatkowe środki finansowe uzyskane z zewnętrznych źródeł pozwolą na przeznaczenie środków własnych na inne zadania Tym samym możliwa będzie terminowa i pełna realizacja zadań określonych w pozostałych dokumentach planistycznych Strzegomia. 2. Streszczenie Niniejszy dokument skupia się wokół następujących elementów: 1. diagnoza obszaru miasta 2. wyznaczenie wskaźników dla miasta i wysunięcie propozycji obszaru wsparcia 3. analiza wskaźników na terenie propozycji obszaru wsparcia 4. wyznaczenie ostatecznego obszaru wsparcia i określenie: zakresu przestrzennego diagnozy obszaru celów opisanych wskaźnikami 5. określenie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze wsparcia 6. wdrażanie i monitoring realizacji Programu Rewitalizacji Diagnoza miasta infrastrukturę obejmowała techniczną, strefę środowisko i mieszkaniową, zagospodarowanie strefę społeczną przestrzenne, i gospodarkę. Na potrzeby niniejszego dokumentu na etapie diagnozy wyszczególniono problemy dotyczące terenów poprzemysłowych i powojskowych mających swoją lokalizację przy Alei Wojska Polskiego, ulicy Armii Krajowej i Mickiewicza, efektywność energetyczną budynków, grupy mniejszości narodowych. Po analizie obszaru wsparcia przedstawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców na etapie przygotowywania dokumentu. Do głównych problemów miasta wynikających z analizy poszczególnych sfer jego życia 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata

9 oraz wynikających z badania ankietowego zaliczyć można: nasilające się zjawisko starzenia się społeczeństwa wysoki poziom bezrobocia długotrwałego wysoki odsetek osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym wysoki poziom ubóstwa i liczby osób korzystających z pomocy społecznej występowanie na terenie miasta obszarów o nasilonej przestępczości zły stan techniczny zabytków oraz budynków mieszkalnych zły stan technicznych ciągów komunikacyjnych (dróg i chodników) bariery architektonicznej ciągów komunikacyjnych oraz budynków, w których mają siedzibę instytucje użyteczności publicznej niewykorzystany potencjał przestrzenny (niezagospodarowane skwery, parki) niewystarczająca liczba miejsc parkingowych niska estetyka otoczenia budynków Na podstawie zdefiniowanych problemów ustalono, że głównym celem Programu będzie poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost integracji społecznej oraz poprawa estetyki centrum miasta poprzez nadanie nowej jakości funkcjonalnej wartościowym, ale dotąd zaniedbanym elementom zabytkowej infrastruktury Strzegomia. Po przeprowadzonej analizie miasta zdecydowano się na wybór następujących kryteriów: niekorzystne trendy demograficzne wysoka stopa długotrwałego bezrobocia niski poziom edukacji, znaczące braki w umiejętnościach i wysoki odsetek porzucających szkołę wysoki poziom przestępczości i wykroczeń Jako dodatkowe kryterium wybrano: wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia Dzięki wyznaczeniu obszarów najbardziej zagrożonych negatywnymi trendami społeczno gospodarczymi wyznaczono potencjalny obszar przeznaczony do rewitalizacji. Następnie określono wskaźniki dla niniejszego obszaru i porównano je ze wskaźnikami dla całego miasta. Wynikiem niniejszej analizy był wniosek, iż na proponowanym obszarze trzy spośród 5-ciu wskaźników potwierdziły bardziej niekorzystną sytuacją na terenie obszaru w stosunku do całego miasta. Stąd też władze Gminy podjęły decyzję o traktowaniu proponowanego wcześniej obszaru do rewitalizacji jako ostatecznego. 9

10 Niski poziom W ysoki edukacji, Niekorzystne W ysoki poziom poziom znaczące braki w przestępczości i trendy długotrwałego umiejętnościach naruszeń prawa demograficzne bezrobocia (...) Zakres W skaźnik dla obszaru Wskaźnik dla miasta Odchylenie wskaźnika dla obszaru do wskaźnika dla miasta W ysoki poziom ubóstwa 0,175 0,0231 0,305 1,469 23,798 0,1577 0,0230 0,290 7,550 31,510 Negatywne Negatywne Negatywne Pozytywne Pozytywne Wyznaczony obszar do rewitalizacji ma powierzchnię ha i zamieszkuje go 3703 mieszkańców. W związku z przeprowadzoną analizą społeczno gospodarczą, wyznaczonym za pomocą wskaźników obszarem szczególnie zagrożonym negatywnymi trendami oraz konsultacjom społecznym zdecydowano się na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztornego przy ul. Kościuszki w Strzegomiu 2. Przebudowa parku przy ul. Krótkiej w Strzegomiu 3. Przebudowa odcinka nawierzchni ul. Kościuszki w Strzegomiu Natomiast w ramach działań społecznych zaplanowano: 1. Klub Manga klub zorientowany przede wszystkim na potrzeby dzieci i młodzieży 2. Tydzień Mieszkańca Strzegomia impreza cykliczna skupiająca różne formy pomocy mieszkańcom, wzrostu ich aktywności w tworzeniu życia kulturalnego miasta, wzrostu świadomości ekologicznej, wzrostu integracji społecznej. Niniejszy program zawiera matryce logiczne ww zadań, ze szczegółową analizą realizowanych w ich ramach działań, zamierzonych wskaźnikach produktu i rezultatu, celach, założeniach, ryzykach oraz zaangażowanych instytucji. Realizacja ww inwestycji i działań społecznych pozwoli na podniesie poziomu życia mieszkańców respektowaniu Strzegomia zasad na zidentyfikowane oraz poprawę zrównoważonego potrzeby konkurencyjności rozwoju. mieszkańców jego Przedsięwzięcia dotyczące między regionu te innymi przy odpowiadają większych możliwości korzystania z porad specjalistów, zagospodarowania czasu wolnego oraz integracji społecznej, w tym także uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych. Łączna wartość planowanych w ramach Programu zadań wynosi ,36 PLN, z czego ,36 stanowią wydatki na zadanie znajdujące się na liście rezerwowej Biorąc pod uwagę liczbę osób zamieszkujących wyznaczony obszar do 10

11 rewitalizacji jednostkowa wartość poniesionych w ramach programu kosztów inwestycyjnych wyniesie 2 754,35 PLN/osobę zamieszkującą obszar wsparcia (intensywność pomocy finansowej, przypadająca na jednego mieszkańca obszaru wsparcia wyniesie 1 431,66PLN). 3. Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno społeczno - gospodarczego miasta i regionu Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku Realizacja zadań rewitalizacyjnych jest zgodna ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku. Zasadność przeprowadzania tego typu działań wynika bezpośrednio z celu przestrzennego Strategii: zwiększenie spójności przestrzennej i infrastrukturalnej regionu i jego integracja z europejskimi obszarami wzrostu. Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji stanowią wypełnienie priorytetu 1 Strategii: poprawa spójności przeciwdziałanie przestrzennej degradacji regionu, a obszarów w ramach peryferyjnych niego i działania 3: zagrożonych marginalizacją. Działanie 3 Strategii obejmuje identyfikację obszarów, w których procesy społeczno gospodarcze zachodzą w sposób niezadowalający i znacznie odbiegający in minus od średniej regionalnej oraz podejmowanie przedsięwzięć włączających je w pozytywne zjawiska zachodzące w przestrzeni regionu, przy wykorzystaniu ich zasobów endogenicznych. Zasadniczym elementem Lokalnego Programu Rewitalizacji jest wyznaczenie na terenie Strzegomia obszaru wsparcia, czyli tej części miasta, w której nasilają się niekorzystne zjawiska społeczne. Wszystkie działania podejmowane w ramach rewitalizacji, będą się koncentrować na pomocy mieszkańcom tego obszaru. Przyczyni się to tym samym do ożywienia społeczno gospodarczego obszaru wsparcia, co jest zgodne z działaniem 3 Strategii (priorytet 1, cel przestrzenny ). Bezpośrednie nawiązanie do rewitalizacji znajduje się również w priorytecie 3: poprawa ładu przestrzennego, harmonijności struktur przestrzennych, w działaniu 1: kształtowanie atrakcyjnych form różnorodnych zespołów zabudowy, w tym 11

12 rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Działanie to obejmuje propagowanie przedsięwzięć sprzyjających zagospodarowaniu przestrzeni regionu tak, aby realizowane formy były jak najbardziej atrakcyjne ze względu na warunki życia mieszkańców. Szczególna uwaga ma się skupiać rewitalizacji obszarów zdegradowanych (poprzemysłowych i powojskowych) oraz obszarów narażonych na klęski żywiołowe i inne miejscowe zagrożenia, w tym patologie społeczne). Obszar wsparcia, który został wyznaczony w granicach Strzegomia, obejmuje fragment miasta o największym nasileniu występowania patologii społecznych. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Strzegom zakłada realizację programów społecznych, skierowanych do ogółu mieszkańców, w tym przede wszystkim do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na wydzielonym obszarze wsparcia. Przeprowadzanie takich działań jest zgodne z celem społecznym Strategii: rozwijanie solidarności społecznej oraz postaw obywatelskich twórczych i otwartych na świat. Projekty społeczne, ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji, nawiązują w mniejszym lub większym stopniu do wszystkich priorytetów celu społecznego. Bezpośrednie odniesienia dotyczą następujących priorytetów: priorytet 1 integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu priorytet 2 umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój kultury Strategia Rozwoju Powiatu Świdnickiego Lokalny Program Rewitalizacji jest spójny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Świdnickiego. Realizacja każdego z zadań LPR, w tym projektów inwestycyjnych (twardych) i społecznych (miękkich), przyczyni się do zwiększenia potencjału społeczno gospodarczego Strzegomia, a tym samym powiatu świdnickiego. Będzie to miało korzystny wpływ na osiągniecie misji Strategii Rozwoju Powiatu Świdnickiego, sformułowanej jako: Mieszkańcy Powiatu Świdnickiego swoją przyszłość budują w oparciu o przedsiębiorczość i aktywność, wykorzystując potencjał społeczno gospodarczy oraz walory przyrodnicze i krajobrazowe regionu. Polityka władz samorządu lokalnego opiera się na wartościach wyznaczonych przez zasady lokalnego partnerstwa, zrozumienia potrzeb i oczekiwań. Zadania ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Strzegom wpisują się przede wszystkim w cel strategiczny 1: poprawa warunków życia mieszkańców poprzez 12

13 zwiększenie dostępności do infrastruktury technicznej i społecznej. Wymieniony cel ma być wypełniony poprzez realizację zadań z zakresu infrastruktury technicznej (m.in. poprawa stanu technicznego dróg) oraz społecznej (m.in. wspomaganie rodzin oraz stworzenie sprawnego systemu opieki dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej). W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Strzegom ujęto między innymi zadanie dotyczące przebudowy budynku poklasztornego przy ul. Kościuszki, wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania. Bezpośrednie uzasadnienie dla tego projektu znajduje się w Programie Ochrony Krajobrazu Kulturowego (KO3) Strategii Rozwoju Powiatu Świdnickiego. Celem wymienionego programu jest odtworzenie zanikającej spuścizny kulturowej oraz inspirowanie upowszechnienia kultury poprzez wspieranie działalności instytucji kultury i lokalnych inicjatyw. Celami cząstkowymi programu są m.in. budowa i modernizacja obiektów kultury oraz zintensyfikowana współpraca z organizacjami sektora pozarządowego. Pomieszczenia budynku zostaną zaadaptowane na potrzeby prowadzenia działalności przez organizacje pozarządowe. Zachowane zostaną wszelkie walory architektoniczne obiektu. Charakter zadania jest więc w pełni zgodny z Programem Ochrony Krajobrazu Kulturowego (KO3) Strategii Rozwoju Powiatu Świdnickiego. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Strzegom W Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Strzegom dokonano identyfikacji głównych problemów rozwojowych obszaru, w zakresie infrastruktury ochrony środowiska, infrastruktury komunikacyjnej, oświaty i wychowania, gospodarki i rynku pracy oraz sfery społecznej i bezpieczeństwa. Analizy te były jednym z elementów wykorzystanych przy planowaniu działań rewitalizacyjnych, wymienionych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Strzegom. Informacje zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Strzegom, zaktualizowane o aktualne wskaźniki, pozwoliły na opracowanie projektów infrastrukturalnych i społecznych, zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Ich realizacja przyczyni się do zmniejszenia skali występowania negatywnych zjawisk, zdiagnozowanych na wyznaczonym do rewitalizacji obszarze wsparcia. Dotyczy to m.in. walki z problemem bezrobocia, opieki nad osobami starszymi, profilaktyki uzależnień. Istotnym problemem, zdiagnozowanym na terenie miasta i gminy Strzegom, jest niedostatecznie rozwinięta lokalna oferta związana ze spędzaniem czasu wolnego. Przeprowadzenie działań 13

14 rewitalizacyjnych, w tym wyremontowanie budynku klasztornego z przystosowaniem go na cele społeczne, a także przebudowa parku przy ul. Krótkiej w Strzegomiu, pozwoli wzbogacić ofertę rekreacyjną miasta. Zadania, które zostały przewidziane do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Strzegom, nie są bezpośrednio wymienione w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Strzegom. Projekty umieszczone w obydwu dokumentach mają charakter komplementarny i łącznie przyczynią się do ożywienia społeczno gospodarczego miasta i gminy Strzegom. 4. Charakterystyka obecnej sytuacji w mieście 4.1. Lokalizacja i rys historyczny Lokalizacja miasta Miasto Strzegom położone jest w południowo- zachodniej części Polski, na obszarze województwa dolnośląskiego, w powiecie świdnickim, gminie Strzegom. Ilustracja1: Położenie miasta Strzegom na tle województwa dolnośląskiego. Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. na podstawie 14

15 W obrębie powiatu świdnickiego gmina graniczy z gminami Dobromierz, Świebodzice, Jaworzyna, Żarów. Od północy zaś graniczy z jest powiatami jaworskim i średzkim. Gminę tworzą miasto Strzegom oraz dwadzieścia dwie wsie. Zamieszkuje ją łącznie mieszkańców.4 W samym mieście na koniec 2007 roku zameldowanych było osób.5 Ilustracja 2: Gmina Strzegom Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. na podstawie Przez miasto przebiega droga krajowa nr 5 (wraz z odcinkiem drogi krajowej nr 1 między Świeciem a Gdańskiem łącząca jedne z największych aglomeracji miejskich w Polsce, tj. Trójmiasto, bydgosko-toruńską, poznańską i wrocławską a dalej biegnie do Czech przez przejście graniczne w Lubawce) oraz droga wojewódzka nr 374 (łącząca w Jaworze drogę krajową DK3 z drogą krajową DK35 w Świebodzicach). Ponadto przez miasto przebiega trasa kolejowa zapewniająca bezpośrednie połączenie z Jaworzyną Śląską, Legnicą, Dzierżoniowem, Katowicami, Kamieniem Ząbkowickim oraz Nysą. Miasto położone jest nad rzeką Strzegomką na Podgórzu Sudeckim wśród Wzgórz Strzegomskich. Najwyższym wzniesieniem leżącym w pobliżu Strzegomia jest Góra Krzyżowa (354m n.p.m.) położona w kompleksie lasów mieszanych. 4 GUS Urząd Miasta, Wydział Ewidencji Ludności 15

16 Atrakcyjne położenie miasta nie tylko ze względu na otaczającą go przyrodę, ale również połączenia komunikacyjne oraz bliskość dużych ośrodków gospodarczych są podstawą dynamicznego rozwoju społeczno ekonomicznego miasta. Rys historyczny Ziemia strzegomska od zawsze charakteryzowała się bogactwem minerałów. Po raz pierwszy wzmianka o średniowiecznej metropolii kasztelańskiej jako grodu pojawiła się w bulli papieskiej Hadriana IV w 1155 roku w Rzymie. Figuruje tam jako posiadłość biskupów wrocławskich - gradice Zitrigom. W roku 1241 gród spalony został przez Tatarów. W roku 1242 księżna Anna (wdowa po księciu Henryku Pobożnym) nadała mu prawa miejskie z zamiarem szybkiego odbudowania i przywrócenia świetności ważnemu strategicznie grodowi. Nad miastem rządy sprawowali kolejno: książęta piastowscy, wrocławscy, legniccy, świdniccy. Mury obronne, których szczątki zachowały się do dziś, powstały w latach Odbudowę po najeździe mongolskim w 1241 roku, a także wszechstronny rozwój miasta jako osady handlowej i rękodzielniczej zawdzięcza się joannitom, których do Strzegomia sprowadził Gniewomir w 1170 roku. Mimo obcych nacisków miasto tętniło życiem. W 1336 roku Bolko II nadał miastu kolejne przywileje: wolny targ solą, prawo poszerzonej mili, prawo bicia własnej monety, prawo otwarcia 16 kramów i 8 bud śledziowych. W 1339 roku otwarto pierwszą szkołę. W mieście istniały trzy klasztory: joannitów, karmelitów, benedyktynek. Ilustracja3: Plan miasta Strzegom z połowy XVIII wieku Źródło: 16

17 Wojna trzydziestoletnia ( ) jak i wojny śląskie ( ) przyniosły miastu ogromne straty. Wiek XIX przynosi miastu gwałtowne zmiany pod wpływem rozwoju techniki i gospodarki kapitalistycznej. W 1856 roku w mieście pojawia się pierwsza kolej parowa łącząca Strzegom z Jaworzyną Śląską i Legnicą. W kolejnych latach powstają fabryki, rozwija się przemysł wydobywczy granitu. Lata są złotym okresem rozwoju miasta. 6 I i II Wojna Światowa doprowadzają miasto do totalnego bankructwa i zniszczenia. Pierwszy nowo wybudowany dom mieszkalny oddano do użytku w 1964 r. przy ul. Świdnickiej. Od tego czasu zabudowuje się puste place po nie istniejących domach. Chociaż powstały nowe osiedla domków jednorodzinnych w północnej i południowej części miasta nadal w jego centrum widnieją puste place czekające na zabudowę. Są to pamiątki po II Wojnie Światowej. Ilustracja4: Widok na Strzegom z lotu ptaka- lata 30-ste Żródło: W latach 70 dokonano remontu generalnego obmurowania rzeki na terenie miasta. Było ono bardzo pomocne przy powodziach w latach 1977 oraz Po okresie wojen Strzegom ulega powolnemu procesowi odbudowy. W 1975 roku Strzegom staje się siedzibą władz miasta i gminy. Obecnie miasto jest ważnym ośrodkiem przemysłu kamieniarskiego, miejscem 6 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Strzegom, Strzegom

18 skrzyżowania ważnych szlaków komunikacyjnych. Prężnie działa Strzegomskie Centrum Kultury, które prowadzi zajęcia artystyczne dla mieszkańców, jest również organizatorem licznych cyklicznych imprez lokalnych i ponadregionalnych. Miasto podejmuje wiele inicjatyw na rzecz lokalnego i regionalnego rozwoju społecznego i gospodarczego. Narzędziami są ogólne, jak i branżowe dokumenty strategiczne i planistyczne, które dzięki rzetelnie dokonanym diagnozom miasta i pojawiających się w otoczeniu szans i zagrożeń określają racjonalne kierunki dalszego rozwoju Strzegomia Środowisko i zagospodarowanie przestrzenne Uwarunkowania ochrony środowiska Strzegom położony jest w najdalej wysuniętej w kierunku północno - zachodnim części Przedgórza Sudeckiego, wśród granitowych i bazaltowych pagórków, które przyjęły od miasta nazwę Wzgórz Strzegomskich. W całej gminie ustanowiono łącznie 23 pomniki przyrody, z czego 13 na terenie samego Strzegomia. Składają się na nie głównie drzewostany buka, klonu, lipy, topoli o ponad 300cm obwodzie pnia. Walory przyrodnicze regionu strzegomskiego zostały podkreślone przez utworzenie na terenie Góry Krzyżowej obszaru krajobrazu chronionego. Gleby i minerały Ziemia strzegomska bogata jest w granit i bazalt, W związku z tym w XIXw rozpoczęła się eksploatacja granitu na skalę przemysłową. Granit z masywu Strzegom- Sobótka otrzymywany jest z kilkunastu kamieniołomów, z których największe znajdują się w Strzegomiu, Rogoźnicy i Strzeblowie koło Sobótki. Surowiec ten służy przede wszystkim do produkcji kostki brukowej, krawężników, płyt chodnikowych. Wydobycie i obróbka granitu pozostają najważniejszą gałęzią strzegomskiego przemysłu.8 Ponadto rejon Strzegomia charakteryzuje się jednymi z największych w Europie zasobami iłów i glin ogniotrwałych, stosowanych między innymi w hutnictwie. Miasto położone jest na żyznym terenie. Wśród użytków rolnych przeważają 8 Plan gospodarki odpadami Gminy Strzegom, Strzegom

19 zdecydowanie grunty orne w klasie IIIa. Chociaż warstwa lessów jest tu cienka, w użytkowaniu ziemi przeważają pola uprawne lasów i łąk jest stosunkowo mało. Niezwykle korzystne okazały się warunki rolnicze do uprawy pszenicy, wymagającej jak wiadomo dobrych i bardzo dobrych gleb, a ponadto odpowiedniego klimatu. Strzegom słynął od dawna z produkcji tego najszlachetniejszego ze zbóż, a pszenica służyła m.in. do warzenia znakomitego białego piwa, które od XVI w. skutecznie konkurowało na śląskim rynku z wyrobami browarników świdnickich, a nawet wrocławskich. Strzegom znany był zresztą nie tylko z piwa, ale również z produkowanego tam sukna i płócien. O stabilności gleb strzegomskich świadczy dominująca do dzisiaj pozycja zbóż w ogólnej strukturze zasiewów (58,6%).9 Wody Ze względu na specyficzne podłoże geologiczne (skały bazaltowe) okolice Strzegomia znajdują się w obszarze najniższej gęstości sieci rzecznej na Dolnym Śląsku, co ma swoje konsekwencje w dostępie do wody, ważnym zwłaszcza w planowaniu inwestycyjnym. Samo miasto usytuowane jest na lewym brzegu Strzegomki, jednej z rzek Przedgórza Sudeckiego, stanowiącej lewobrzeżny dopływ Bystrzycy. Jej źródła znajdują się w Górach Wałbrzyskich w pobliżu wsi Nowe Bogaczewice, na wysokości około 600 m n.p.m., stąd jest to rzeka o wybitnie górskim i w związku z tym dość niespokojnym charakterze. Opływająca miasto od strony południowej Strzegomka stanowi ciek raczej okazały, ponieważ powierzchnia jej dorzecza liczy 611,4 km2, a długość 81,2 km2 (dla porównania Bystrzyca liczy 111 km). Niestety, podobnie jak rzeka macierzysta, Strzegomka jest w bardzo silnym stopniu zanieczyszczona (90% jej wód znajduje się poza fizykochemicznymi i bakteriologicznymi normami czystości). Jednak poszukiwania nowych zasobów wodnych na tym terenie są niezwykle kosztowne Granice stref ochrony konserwatorskiej Ochronie i opiece konserwatorskiej podlegają wpisane do rejestru zabytków: 1. Obszar strefy A ścisłej ochrony konserwatorskiej, obejmujący teren centrum miasta Strzegomia w granicach dawnych murów obronnych miasta

20 2. Obszar strefy W ścisłej ochrony archeologicznej, obejmujący teren w granicach ścisłej strefy konserwatorskiej A 3. Według Uchwały r. w Nr 116/2001 sprawie Rady uchwalenia Miejskiej Gminy miejscowego Strzegom planu z dnia zagospodarowania przestrzennego części miasta Strzegom, obejmującej obszar staromiejski, w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej, strefa A obejmuje obszar centrum miasta w granicach starych murów obronnych i parku miejskiego. Centrum staromiejskie Strzegomia, stanowiące ośrodek historyczny, wpisane jest do rejestru zabytków decyzją Nr 417 z dnia 12 lutego 1956r. W związku z powyższym, na terenie tym obowiązuje priorytet wymagań konserwatorskich nad względami wynikającymi z prowadzonej działalności inwestycyjnej, gospodarczej, usługowej i lokatorskiej, a wszelkie rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne winny zmierzać do możliwie najpełniejszej rewaloryzacji historycznego układu przestrzennego miasta. Dla obszaru staromiejskiego ustala się zachowanie i rozwijanie funkcji centrum usługowego miasta Strzegomia oraz regionu, co uzasadnione jest centralnym położeniem w mieście, dobrym powiązaniem komunikacyjnym z układem tras zewnętrznych i siecią ulic wewnętrznych, względami historycznymi i tradycją, wysokim poziomem zainwestowania, atrakcyjnością krajobrazu zurbanizowanego i przyrodniczego. Plan zakłada stworzenie z tego obszaru dominującego elementu tożsamości miasta Strzegomia. Za podstawowe funkcje obszaru staromiejskiego adaptowane planem uznaje się: mieszkalnictwo, handel i rzemiosło nieuciążliwe, administrację, oświatę, obiekty kultu religijnego, kulturę, hotelarstwo i turystykę, gastronomię. Istniejące planty otaczające stare miasto (park miejski) należy uzupełnić zielenią, podkreślić przebieg murów miejskich. To poniżej się zgadza, ponieważ strefa B w całości jest w cytowanym w przypisie 11 planie zagospodarowania. Ponadto ustala się ochronę konserwatorską obszaru w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej, obiektów zabytkowych ujętych w ewidencji zabytków nieruchomych, zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. Na obszarze strefy B ochrony konserwatorskiej należy dążyć do zachowania zabytkowych układów przestrzennych oraz rewaloryzacji obiektów zabytkowych. Nowa zabudowa powinna być dostosowana do rozplanowanie, skale historycznej kompozycji przestrzennej i bryły zapewniające harmonijne poprzez odpowiednie współistnienie elementów 20

21 zabytkowych i obiektów współczesnych Własność nieruchomości i gruntów Ogólna powierzchnia ternu miasta wynosi 2 050ha. Obejmuje on następujące kategorie gruntów: użytki rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane, grunty pod wodami, nieużytki, tereny różne. Strukturę podziału gruntów przedstawia poniższy wykres: Wykres 1: Struktura gruntów miasta Strzegom 22,93% Użytki rolne Grunty leśne Grunty zabudowane i zurbanizowane Grunty pod wodami Nieużytki Tereny różne 3,61% 71,56% Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Miasto nie prowadzi ewidencji gruntów rolnych odłogowatych. Powierzchnia gruntów zaliczanych do nieużytków na terenie miasta wynosi 18ha. Grunty stanowią własność przede wszystkim do osób fizycznych. 11 Uchwała nr 91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 listopada 2004r. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegom 21

22 Wykres 2: Struktura własności gruntów na terenie miasta Strzegom Skarb Państwa Użytkownicy wieczyści Skarbu Państwa Gmina Strzegom Użytkownicy wieczyści Gminy Strzegom Osoby fizyczne Spółdzielnie Kościoły i związki wyznaniowe Grunty powiatu i związku powiatów Spółki prawa handlowego Powierzchnia [ha] Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o Tereny poprzemysłowe i powojskowe Tereny poprzemysłowe Według danych Urzędu Miejskiego tereny poprzemysłowe na terenie miasta występują przy Alei Wojska Polskiego i Wesołej. Teren ten dawniej wykorzystywany był jako odlewnia i kotłownia. Powierzchnia gruntów poprzemysłowych na terenie miasta wynosi około 0,28ha. Są one w użytkowaniu wieczystym Strzegomskich Zakładów Mechanicznych ZREMB 12 Sp. S.A., która usiłuje sprzedać te działki wraz z obiektami przemysłowymi. Tereny powojskowe Poczesną rolę w życiu miasta i gminy, chociaż nie bezpośrednią, odgrywała Jednostka Wojskowa. Już w wieku XVIII po raz pierwszy zaczęły stacjonować w mieście wojska pruskie. Z różnymi przerwami wojsko niemieckie przebywało w Strzegomiu do 1939, kiedy to niechlubnie wzięły udział w agresji przeciw Polsce. W maju 1945 r. po raz ostatni opuściły Strzegom i od tamtego czasu w koszarach zakwaterowało się Wojsko Polskie. W tzw. koszarach Gesslera do roku 1992 stacjonowały oddziały Armii Radzieckiej. W ramach układów międzypaństwowych wyjechały z Polski, a cały majątek trwały został 12 Dane Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 22

23 zagospodarowany przez gminę Strzegom.13 Częściowo tereny powojskowe usytuowane są przy ulicy Armii Krajowej. Po jednostce wojsk radzieckich teren został w części adoptowany na Przychodnię Zdrowia, a pozostałe budynki zostały zaadoptowane na lokalne mieszkalne zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Natomiast teren po drugiej jednostce od ulicy Armii Krajowej Agencja Mienia Wojskowa podzieliła na kilkanaście nieruchomości i sprzedała podmiotom prawnym. Należy przypuszczać, że nieruchomości te zostaną w przyszłości wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na celu budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego z dopuszczeniem usług.14 Tereny powojskowe znajdują się również przy ulicy Mickiewicza. Tereny po jednostce wojskowej w chwili obecnej (po sprzedaniu przez Agencję) stanowią własność w części: przy ul. Armii Krajowej -najwięcej obiektów jest w posiadaniu firmy Mat Inter. Transport Kalisz (Transport międzynarodowy) część budynków pokoszarowych i budynków magazynowych jest w trakcie zagospodarowania - budynek zagospodarowany na pieczarkarnię przez firmę TOKSAMEX -budynek po kasynie zagospodarowany przez osobę fizyczną z przeznaczeniem na mieszkania -budynki biurowe z terenem, nie zagospodarowane-własność osoby fizycznej -część obiektów nie została jeszcze sprzedana i jest własnością Skarbu Państwa wykonywanie prawa własności Skarbu Państwa i innych praw rzeczowych przez Agencję Mienia Wojskowego. Są to obiekty gospodarczo-warsztatowe i tereny niezabudowane. Właściciele dopiero dążą do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w celu wykorzystania nieruchomości na cele usługowe, produkcyjne itp. Procedura ta jednak trwa długo i sposób zagospodarowania obiektów będzie określony dopiero w momencie uchwalania nowego planu. przy ul. Mickiewicza - działki 1/3, 1/4, 1/8, 1/9, 1/10 zabudowane budynkami gospodarczo-magazynowymi - własność osób prywatnych prowadzących działalność (kamieniarstwo) i są zagospodarowane pod tę działalność, Agencja Mienia Wojskowego w listopadzie 2007r. wystąpiła co prawda do gminy o ujęcie Dane Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 23

24 w planie rewitalizacji terenu kilku działek stanowiących jeszcze własność Skarbu Państwa, jednak są to nieruchomości, które Agencja dopiero zamierza sprzedać i nie są znani przyszli właściciele. W związku z tym nie można określić sposobu zagospodarowania tych terenów i zamierzeń inwestycyjnych, które będą na tym terenie planowane przez ich przyszłych nabywców. Dlatego też burmistrz odmówił sporządzenia Programu Rewitalizacji dla terenów powojskowych.15 Ilustracja 5: Lokalizacja terenów poprzemysłowych(kolor pomarańczowy) oraz terenów powojskowych (kolor żółty) w Strzegomiu Źródło: Dane UM w Strzegomiu Właściciele terenu i obiektów inni niż Skarb Państwa (AMW) nie występowali do gminy z wnioskiem o sporządzenie Programu Rewitalizacji czy też objęcie tego terenu Programem sporządzanym przez gminę, zarówno teraz przy sporządzaniu Programu Rewitalizacji jak również przy sporządzaniu poprzedniego Programu Rewitalizacji, uchwalonego w 2005r. Część obiektów jest już zagospodarowania i użytkowana. Dla całego terenu powojskowego 15 Dane UM w Strzegomiu 24

25 został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwała Nr 63/03 z 2003r. jednak docelowy sposób zagospodarowania poszczególnych obiektów jest w tym planie określony w sposób dość ogólny i nie można w chwili obecnej przewidzieć, jakie zadania i w jakim czasie będą tam realizowane (zapis np. usługi komercyjne, usługi zdrowia itp.). Właściciele obiektów i terenu nie są w stanie zaplanować tam poszczególnych zadań, określić kosztów, podać choćby przybliżonych terminów realizacji. Ponadto w każdej chwili mogą wystąpić o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli ich zamierzenia co do sposobu zagospodarowania poszczególnych obiektów i co do ich przeznaczenia, odbiegają od przyjętych w miejscowym planie. Zaplanowanie rewitalizacji w tym rejonie nie daje gwarancji zrealizowania zadań w terminie określonym w RPO. Tym samym brak gwarancji i możliwości współfinansowania przez właścicieli wpływa na niemożność określenia z nazwy zadań, nie daje trwałości instytucjonalnej i trwałości projektu. Większość z tych obiektów przed lub po ich zagospodarowaniu będzie sprzedawana i nowy właściciel może zmienić ich przeznaczenie itp. Istnieje więc zagrożenie, że w tym obszarze (gdyby był obszarem wsparcia) nie osiągnie się celów oraz efektów założonych w RPO w priorytecie Miasta Efektywność energetyczna budynków Część budynków zlokalizowanych na terenie miasta, w tym w szczególności w starej jego części, to budynki wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków, wybudowane na początku ubiegłego stulecia. Charakteryzują się one grubymi ścianami oraz charakterystycznym detalem architektonicznym. W budynkach tych nie wykonuje się izolacji zewnętrznej ścian. Posiadane projekty techniczne dla budynków mieszkalnych w mieście (realizowane sukcesywnie), nie przewidują docieplenia ścian. Okna w wielu obiektach zostały wymienione, natomiast w budynkach spółdzielczych w większości wykonano docieplenie i modernizację systemów grzewczych. Aby osiągnąć efekt w zakresie oszczędności energetycznej zabiegi termomodernizacyjne dotyczące struktury budowlanej powinny być realizowane jednocześnie z racjonalizacją systemu ogrzewania. Tylko wtedy można uzyskać pełny efekt oszczędnościowy 16 Informacje UM w Strzegomiu 25

26 Decyzję o przeprowadzeniu termomodernizacji należy poprzedzić szczegółową analizą efektywności technicznej i ekonomicznej Audyt energetyczny, w którym wyliczone są oszczędności energii. Wspólnoty mieszkaniowe, które są właścicielami znaczącej większości budynków mieszkalnych na terenie miasta nie chcą podejmować uchwał zobowiązujących ich do wykonania prac termomodernizacyjnych i przygotowania audytu oraz niezbędnej dokumentacji technicznej, pomimo perspektywy możliwości dofinansowania w znaczącej wysokości ze środków unijnych. Wspólnoty decydują się przede wszystkim na wykonywanie prac związanych z wymianą instalacji gazowej, elektrycznej i innych prac przede wszystkim związanych z likwidacją zagrożeń dla lokatorów budynku. Główną przyczyną takiej sytuacji są ograniczone środki finansowe Wspólnot Mieszkaniowych na wykonywanie zakresu prac związanych z termomodernizacją. Ponadto w większości mieszkań w budynkach mieszkalnych lokatorzy we własnym zakresie wykonali część prac z zakresu termomodernizacji, m. in. wymianę stolarki okiennej, co stanowi jeden z podstawowych elementów uzyskania efektu. Brak woli Wspólnot Mieszkaniowych co do przystąpienia do tego typu działań i ograniczone środki finansowe funduszy remontowych Wspólnot uniemożliwiają realizację zadań w tej dziedzinie. Planowanie ich w naszej sytuacji w Programie Rewitalizacji mogłoby spowodować nie zrealizowanie zadań i zagrożenie dla Programu. Prace termomodernizacyjne to prace wymagające znacznych nakładów finansowych (przy współfinansowaniu również z wkładu własnego Wspólnot). Przygotowanie dokumentacji przedrealizacyjnej to też znaczące koszty. Prace związane z likwidacją zagrożeń w budynkach Wspólnoty uznają za najpilniejsze, stąd w ankietach również ma odzwierciedlenie fakt, iż mieszkańcy nie uznali termomodernizacji za priorytet. Stąd też istnieałoby zagrożenie, że w tym przypadku nie osiągnięte zostaną cele oraz efekty założone w RPO w priorytecie Miasta Identyfikacja problemów 1. Ciągle nie w pełni wykorzystany potencjał terenów powojskowych 2. Prywatna własność terenów powojskowych ogranicza władzom miasta możliwości ingerencji w ich zagospodarowanie 3. Brak zainteresowania wspólnot mieszkaniowych podjęciem starań 26

27 co do termomodernizacji budynków mieszkalnych 4. Konieczność poniesienia wysokich nakładów finansowych i czasowych w celu przeprowadzenia termomodernizacji budynków, sporządzenia audytów energetycznych 5. Brak podjętych uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe zobowiązujących ich do wykonania prac termomodernizacyjnych i przygotowania audytu oraz niezbędnej dokumentacji technicznej 6. Niska aktywność wspólnot mieszkaniowych w ramach poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania dla projektów teremomodernizacyjnych, poprawiających efektywność energetyczną budynków 4.3. Infrastruktura techniczna Sieć komunikacyjna Dostępność Gminy i Miasta Strzegom w ruchu kołowym oraz kolejowym jest na dobrym poziomie. Ilustracja 6: Połączenia komunikacyjne na terenie Gminy Strzegom Źródło: 27

28 Dogodny układ dróg zapewnia gminie połączenie z następującymi miejscowościami: Droga krajowa nr 5 - Wrocław, Jelenia Góra; Droga wojewódzka Nr 374 i Jawor, Legnica, Świebodzice, Wałbrzych, Świdnica, Jaworzyna Śląska, Żarów. W odległości ok km od centrum miasta, przebiega autostrada A4, stanowiąca najszybsze połączenie relacji Zgorzelec - Kraków Strzegom położony jest w pobliżu węzła kolejowego w Jaworzynie Śląskiej, skąd jest połączenie w kierunku Wrocławia, Warszawy, Białegostoku, Krakowa, Jeleniej Góry oraz innych miast. Bezpośrednie połączenie kolejowe Strzegom posiada z Jaworzyną Śląską, Legnicą, Dzierżoniowem, Katowicami, Kamieńcem Ząbkowickim, Nysą.17 Stan technicznych dróg miasta oceniany jest jako dobry. W obszarze infrastruktury technicznej przewiduje się remont dróg i chodników wraz z kanalizacją burzową osiedli, budowę kanalizacji deszczowej i modernizację chodników, nawierzchni, oświetlenia. Zważywszy na to, że Strzegom posiada dogodny układ dróg łączących wielkie miasta Polski poprawa w sferze jakości dróg wpłynie korzystnie na funkcjonowanie gminy. Również kompleksowy remont chodników poprawi ofertę transportu publicznego. Natomiast budowa kanalizacji burzowej i deszczowej pozwoli uniknąć zalewania piwnic przy każdych bardziej intensywnych opadach. Trzeba pamiętać, że zły stan techniczny nawierzchni ulic z kostki oraz zły stan chodników powoduje zagrożenia dla intensywnego ruchu pojazdów i pieszych Sieć wodociągowo - kanalizacyjna Obecnie Miasto Strzegom jest zwodociągowane i skanalizowane. Eksploatacją i utrzymaniem sieci wodno kanalizacyjnej w mieście zajmują się Wodociągi i Kanlizacja Spółka z o.o. w Strzegomiu, której 100% właścicielem jest Gmina Strzegom. Spółka powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego i Kanalizacji i wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki zakładu. Zakładu Wodociągów 19 Sieć wodociągowa: Długość sieci wodociągowej na terenie miasta Strzegom wynosiła na koniec 2007r.: 17 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Strzegom 18 Główne założenia rozwojowe Gminy Strzegom

29 sieć rozdzielcza 48,5km przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 17,0km (1145 szt.) Stan techniczny przyłączy i sieci wodociągowej ocenia się jako dobry i dostateczny. Sieć kanalizacyjna: Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Strzegom wynosiła na koniec 2007r.: sieć kanalizacji sanitarnej 37,8km przyłączą kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 17,5km (1133 szt.) Zgodnie z Koncepcją przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej obejmującej swym zasięgiem miasto Strzegom w granicach ustalonych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta opracowaną w listopadzie 2007r. Przez Biuro Projektowe 'ABRYS z Poznania około 3,98km (10,3%) sieć kanalizacji sanitarnej wymaga przebudowy ze względu na nadmierne przeciążanie kolektorów. Ludność nie posiadająca podłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej odprowadza nieczystości do przydomowych zbiorników bezodpływowych, które są okresowo opróżniane. W roku 2007 ilość odebranych i oczyszczonych ścieków wyniosła m3. Pochodziły one z następujących źródeł: gospodarstwa domowe (61%), jednostki oświaty (1,5%), pozostali odbiorcy (w tym zakłady przemysłowe Rolpek-2, Firma Drobiarska i Słodownia m3/rok) (37,5%).20 Ścieki odprowadzane są do miejskiej oczyszczalni ścieków, która ma przepustowość 6000m3/d Gospodarka odpadami Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu zajmuje się gospodarką odpadami na terenie miasta. Według zebranych przez przedsiębiorstwo danych ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie Gminy Strzegom na koniec 2007r. Wynosiła: niesegregowane odpady komunalne 8 153,02Mg ziemia 663,801Mg gruz 968,00Mg zmiotki uliczne 121,77Mg 20 Dane WiK Strzegom Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu 29

30 Na terenie Gminy zlokalizowane zostały dwa wysypiska śmieci, na których składowane są odpady z terenu Gminy Strzegom: 1. Ekolgiczne Centrum Utylizacji Spółka z o.o. 2. Pracownicza Spółka z o.o. Granit w Strzegomiu Na terenie Gminy sprawnie rozwija się również selektywna zbiórka odpadów. Została ona zapoczątkowana przez Zakład Usług Komunalnych w czerwcu 2003r. poprzez utworzenie na terenie miasta 33 punktów składających pojemników na szkło i na tworzywa sztuczne. Wprowadzono również system workowy, polegający na odbieraniu segregowanych odpadów bezpośrednio z gospodarstw domowych raz w tygodniu. Coroczne zwiększanie liczby pojemników na szkło i tworzywa sztuczne powoduje stały wzrost ilości tych asortymentów. Wykres 3: Zestawienie ilości surowców pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów z terenu Gminy Strzegom w latach Chemia Szkło stłuczka Nakrętki Folia Butelki PET Makulatura, karton itp. ilość odpadów Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. na podstawie danych Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu W większości przypadków ilość zebranych odpadów z selektywnej zbiórki z roku na rok wzrasta. Dzięki aktywnym działaniom władz gminy oraz Zakładowi Usług Komunalnych skuteczność gospodarki odpadami wzrasta. Przyczynia się do tego również wzrastająca świadomość ekologiczna mieszkańców. W 2003r. uruchomiono punkt skupu makulatury, jak również prowadzona jest akcja skupu makulatury bezpośrednio z jednostek handlowo usługowych. ZUK posiada pozwolenie na działalność w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi tj. zużyte 30

31 baterie, akumulatory. Pojemniki na te elementy ustawione zostały w placówkach oświatowych, jednostkach handlowych i handlowo usługowych na terenie gminy. Szacuje się, że w chwili obecnej selektywną zbiórką tworzyw sztucznych i opakowań szklanych objętych jest 100% mieszkańców gminy Elektryfikacja Według danych GUS liczba odbiorców energii elektrycznej na niskim napięciu na koniec 2006r wyniosła sztuk. Od roku 2000 zanotowano ok. 4% wzrost tej wartości. Natomiast zużycie energii w tym okresie wzrosło jedynie o 3% i wyniosło na koniec 2006 roku MW*h.21. W granicach miasta Strzegom zlokalizowana jest rozdzielnia 110/20KV Graby stanowiąca podstawowe zasilanie dla obszaru miasta i gminy Strzegom. Zasilanie miasta odbywa się sześcioma wydzielonymi liniami 20KV, co zapewnia ciągłość zasilania oraz pokrycie mocy. Dostawcą oświetlenia ulicznego w gminie jest ENERGIA PRO Sieć gazowa Gazowania Wałbrzyska podaje, że na koniec 2007r na terenie miasta Strzegom liczba korzystających z sieci gazowej kształtowała się na poziomie gospodarstw domowych gospodarstw domowych ogrzewano gazem (ok. 20%). Zużycie gazu przez gospodarstwa domowe w 2007 r wyniosło m3.23 Długość czynnej sieci gazowej ogółem na terenie miasta Strzegom na koniec 2007r wyniosła: Długość sieci [m] Własność OSD Własność obca Natomiast liczba czynnych połączeń do budynków w mieście wyniosła:24 21 Dane GUS Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Strzegom 23 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Gazownia Wałbrzyska 24 Dolnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Wałbrzych 31

32 Przyłącza gazu [szt] [m] Własność OSD Własność obca Według danych GUS liczba czynnych podłączeń do systemu gazowego wzrosła w latach o ponad 60% Energetyka cieplna Na terenie miasta Strzegom głównym dostawcą energii cieplnej jest FORTUM Dolnośląski Zakład Termoenergetycznych S.A. z siedzibą w Wałbrzychu. Dostawca ten zajmuje się dystrybucją ciepła dla odbiorców podłączonych do systemu ciepłowniczego oraz eksploatacją kotłowni lokalnych. Największym komunalnym źródłem energii ciepła, zasilającym w energię cieplną zasoby mieszkaniowe w mieście jest kotłownia miejska, przy ul. Ofiar Katynia. Jest to kotłownia wodna, wyposażona w trzy kotły miałowe. Na terenie miasta występuje szereg kotłowni lokalnych zaspokajających potrzeby cieplne odbiorców. Cześć kotłowni została zmodyfikowana i jest zasilana paliwem gazowym lub olejem opałowym. Jednak ciągle znaczną liczbę stanowią kotłownie miałowe i węglowe. Obok dużej ciepłowni przy ul. Ofiar Katynia, zasilającej miejski system ciepłowniczy, można wyodrębnić duże skupiska kotłowni lokalnych powodujących emisje zanieczyszczeń do atmosfery Identyfikacja problemów 1. Zły stan techniczny nawierzchni drogowych, w tym także nawierzchni z kostki brukowej w obrębie starej części miasta 2. Konieczność modernizacji części oświetlenia na terenie miasta 3. Brak lub przestarzała kanalizacja burzowa 4. Zły stan technicznych chodników 5. Problemy sieci wodno kanalizacyjnej (częste awarie, przecieki) 6. Ciągle zbyt mało powszechna segregacja odpadów wśród mieszkańców 25 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Strzegom 32

33 7. Duża emisja zanieczyszczeń do atmosfery wynikająca z dużych skupisk kotłowni indywidualnych 4.4. Strefa mieszkaniowa Według danych GUS na koniec 2006r liczba mieszkań wyniosła 6 003, na co składało się izb. Około połowa mieszkań należała do osób fizycznych. 28% ogółu mieszkań stanowiły własność komunalną, 21% własność spółdzielni mieszkaniowych, ok 3% własność zakładów pracy. 99,7 % ogólnej liczby mieszkań posiadało podłączenie do sieci wodociągowej. 86,9 % posiadało łazienkę, a 73,9% centralne ogrzewanie. W 2006r wypłacono łącznie 3640 dodatków mieszkaniowych, z czego ok. 70% stanowiły mieszkania w zasobie gminnym.26 Wykres 4: Procentowe wyposażenie mieszkań miasta Strzegom w media 1 Wodociąg Ustęp spłukiwany Łazienka Centralne ogrzewanie Gaz sieciowy 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Media Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. na podstawie danych GUS Stan techniczny zasobu mieszkaniowego gminy jest zróżnicowany, określony jako średni, a w znacznej części poniżej tego stanu. Wiek zasobów jest również zróżnicowany. Znaczna część zasobów, w tym także na terenach wsi, to zasoby z okresu międzywojennego ubiegłego stulecia. Niewiele jest nowych zasobów. Wiek mieszkań ma znaczący wpływ 26 Dane GUS

34 na ich stan techniczny. Potrzeby mieszkaniowe związane są nie tylko z budową nowych mieszkań komunalnych, ale przede wszystkim z potrzebą modernizacji i remontów istniejących, już zamieszkałych zasobów. Efektywność energetyczna budynków, jak i perspektywy jej zwiększenia zostały szerzej omówione w punkcie Efektywność energetyczna budynków Identyfikacja problemów 1. Zły stan techniczny komunalnych zasobów mieszkaniowych 2. Duże zapotrzebowanie na nowe mieszkania 3. Duże potrzeby modernizacyjne i remontowe istniejących mieszkań 4. Niepełne wyposażenie części mieszkań w podstawowe urządzenia (łazienka, toaleta, centralne ogrzewanie, gaz sieciowy) 4.5. Strefa społeczna Struktura demograficzna Na terenie miasta Strzegom mieszka osób, co stanowi 0,58% populacji województwa dolnośląskiego. Gęstość zaludnienia wynosi 817 osób na 1km2 i jest niższa od średniej wartości tego wskaźnika dla miast województwa dolnośląskiego, wynoszącej 923 osoby na 1km2. Społeczeństwo Strzegomia jest sfeminizowane. Kobiety stanowią 52,13% populacji, natomiast mężczyźni 47,87%. Na przestrzeni kilku ostatnich lat odnotowano stosunkowo niewielki spadek liczby mieszkańców: o 2,25% w 2007 roku w stosunku do 2001 roku. Podobny trend malejący występował w wielu polskich ośrodkach miejskich. 34

35 Wykres 5: Zmiany w liczbie mieszkańców miasta Strzegom na przestrzeni lat liczba mieszkańców Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. według danych GUS Podstawową przyczyną spadku liczby mieszkańców Strzegomia jest ujemny przyrost naturalny. W 2007 roku odnotowano 141 urodzeń żywych oraz 168 zgonów. Dodatni przyrost naturalny wystąpił w mieście po raz ostatni w 2001 roku. Należy jednak podkreślić, że ujemne wartości analizowanego wskaźnika są niewielkie, a przyrost naturalny utrzymuje się od kilku lat na podobnym poziomie. W związku z faktem zakładania rodzin przez osoby urodzone w wyżu demograficznym lat osiemdziesiątych, prawdopodobne jest ponowne uzyskanie dodatnich wartości przyrostu naturalnego w kolejnych latach. Wykres 6: Przyrost naturalny na 1000 ludności przyrost naturalny na 1000 ludności 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-0,8-1,0-0,8-0,9-1,1-1,2-1,4-1, , Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. według danych GUS 35

36 Tabela 1: Liczba zawieranych małżeństw Liczba zawartych małżeństw Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. Niepokojącym zjawiskiem zaobserwowanym na terenie Strzegomia jest postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Systematycznie wzrasta liczba osób będących w wieku poprodukcyjnym (powyżej 59 roku życia dla kobiet oraz powyżej 64 roku życia dla mężczyzn). W 2003 roku na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym przypadało 70,4 osób w wieku emerytalnym, natomiast w 2007 roku już 83,8 osoby. Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym ciągle utrzymuje się na poziomie niższym od liczby osób niepełnoletnich, jednak różnica pomiędzy tymi wartościami systematycznie maleje. Wykres 7: Mieszkańcy miasta Strzegom w podziale na grupy produkcyjne liczba mieszkańców Przedprodukcyjny Produkcyjny Poprodukcyjny Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. według danych GUS 36

37 Tabela 2: Wskaźnik obciążenia demograficznego ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym ,4 75,1 77,9 82,1 87,3 Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. według danych GUS Z badań struktury wiekowej mieszkańców Strzegomia w podziale na poszczególne ulice wynika, że najwięcej osób starszych mieszka w centralnej części miasta. Nowe budownictwo mieszkaniowe rozwija się natomiast poza ścisłym centrum miasta. W związku ze wzrostem liczby osób starszych zamieszkujących Strzegom, istotne jest podejmowanie działań aktywizujących tą grupę społeczną. Niezbędne jest realizowanie projektów infrastrukturalnych, wpływających na poprawę komfortu życia mieszkańców oraz różnego typu działań społecznych, w tym zajęć, warsztatów i spotkań. Realizacja takich działań, w tym również w ramach rewitalizacji, ograniczy ryzyko wykluczenia społecznego osób w wieku poprodukcyjnym. Kolejną przyczyną spadku liczby mieszkańców Strzegomia jest ujemne saldo migracji. W 2006 roku na pobyt stały zameldowano 160 osób, natomiast wymeldowano 200. Stosunkowo duża liczba osób napływa z okolicznych miejscowości wiejskich, co wynika między innymi z lepszych możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy oraz z większej dostępności do infrastruktury społecznej i technicznej. Znaczący jest natomiast odpływ dotychczasowych mieszkańców za granicę. Tabela 3: Migracje na pobyt stały według typu i kierunku (2006 rok) Zameldowania ogółem 160 Miasta 56 W tym Wieś 102 Zagranica 2 Wymeldowania ogółem 200 Miasta 91 W tym Wieś 83 Zagranica 26 Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. według danych GUS 37

38 Bezrobocie W 2007 roku, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, było zarejestrowanych 861 bezrobotnych mieszkańców Strzegomia. Stanowiło to 7,78% ogółu osób w wieku produkcyjnym. Zjawisko bezrobocia obserwowane jest częściej wśród kobiet (63,07%) niż wśród mężczyzn. W porównaniu do sytuacji sprzed kilku ostatnich lat, bezrobocie aktualnie występujące w Strzegomiu jest znacząco niższe. Podobny trend obserwuje się również w odniesieniu do całego kraju. Spadek bezrobocia jest pozytywnym wynikiem wzrostu gospodarczego oraz emigracji zarobkowej części mieszkańców. Wykres 8: Liczba bezrobotnych mieszkańców Strzegomia w latach Bezrobotni ogółem Kobiety Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy Pomimo znacznego ograniczenia skali występowania zjawiska bezrobocia w Strzegomiu, problem ten jest nadal istotny. Niekorzystnie przedstawia się struktura bezrobocia. Najwięcej osób mających trudności ze znalezieniem zatrudnienia, nie posiada dużego doświadczenia zawodowego. 31,83% bezrobotnych pracowało dotychczas nie dłużej niż 5 lat, a 15,68% nie posiada w ogóle stażu pracy. 38

39 Wykres 9: Struktura bezrobotnych mieszkańców miasta Strzegom ze względu na staż pracy (stan na r.) 10,34 15,68 Do 1 roku Od 1 do 5 Od 5 do 10 Od 10 do 20 3,6 21,49 15,8 Od 20 do lat i więcej Bez stażu 13,59 19,51 Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy Znaczny udział w ogólnej liczbie bezrobotnych mieszkańców Strzegomia mają osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych. 29,27% wszystkich zarejestrowanych osób pozostających bez pracy posiada wykształcenie co najwyżej gimnazjalne, a 32,17% zasadnicze zawodowe. Jedynie 5,57% bezrobotnych ukończyło studia wyższe. Należy sądzić, że to właśnie ta grupa będzie miała największe szanse na znalezienie stałego i satysfakcjonującego miejsca pracy. Wykres 10: Struktura bezrobotnych mieszkańców miasta Strzegom ze względu na wykształcenie (stan na r.) 5,57 29,27 25,55 Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnozasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej 7,43 32,17 Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy Wśród bezrobotnych mieszkańców Strzegomia dominują osoby w przedziale wiekowym od 45 do 54 lat. Najczęściej są to osoby zwolnione z poprzednich miejsc pracy i mające 39

40 problemy ze znalezieniem nowej posady. Większość pracodawców preferuje zatrudnianie osób młodych, ale mających już pewne doświadczenie zawodowe. Wykres 11: Struktura bezrobotnych mieszkańców miasta Strzegom ze względu na wiek (stan na r.) ,18 16,14 lata lata lata lata lata 29,5 25,55 19,63 Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy W celu jeszcze większego ograniczenia skali występowania bezrobocia w powiecie świdnickim, Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy podejmuje szereg działań, z zakresu łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Ze wsparcia korzystają również mieszkańcy Strzegomia. Do stosowanych programów rynku pracy należą27: tworzenie subsydiowanych miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, staży, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, refundacji kosztów doposażenia i wyposażenia stanowisk prac dla skierowanych bezrobotnych na działalność gospodarczą, refundacji absolwenckich, pożyczek dla osób bezrobotnych na działalność gospodarczą, pożyczek dla pracodawców na dodatkowe miejsca pracy, programów specjalistycznych przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w formie dotacji dokonywanie zwrotu kosztów przejazdów do pracy, na staż, przygotowanie zawodowe i na szkolenie realizacja usług rynku pracy w postaci finansowania kosztów szkolenia grupowego i indywidualnego 27 Opracowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy 40

41 Szczegółowe informacje na temat liczby mieszkańców miasta i gminy Strzegom, którzy skorzystali w 2007 roku z prac interwencyjnych, robót publicznych, staży i przygotowania zawodowego w miejscu pracy zaprezentowano w tabeli. Tabela 4: Dane dotyczące organizacji prac interwencyjnych oraz robót publicznych w Mieście i Gminie Strzegom w 2007 roku Liczba zawartych umów Liczba aktywnych umów z roku poprzedniego Liczba utworzonych miejsc pracy Liczba aktywnych miejsc z roku poprzedniego Ilość osób bezrobotnych, które po zakończeniu umowy uzyskały zatrudnienie Prace interwencyjne Roboty publiczne Staże Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy Źródło: Materiały Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy W ramach programów prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy, w 2007 roku, na terenie miasta i gminy Strzegom utworzono 36 stanowisk w ramach prac społecznie użytecznych. Zawarto 20 umów dotyczących refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia nowych stanowisk pracy dla 52 skierowanych bezrobotnych. 76 osobom zostało udzielone jednorazowe wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej. 183 osoby uczestniczyły w przeprowadzonych szkoleniach. W latach Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy realizował ponadto 8 projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Mogli z nich również korzystać mieszkańcy Strzegomia Grupy społeczne wymagające wsparcia W 2007 roku z różnego typu pomocy społecznej skorzystało 1644 mieszkańców miasta Strzegom. Najczęściej jest ona udzielana osobom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. W 2007 roku ubóstwo było powodem przyznania pomocy w ponad 62% przypadków. Z opieki społecznej korzysta również znaczny odsetek osób bezrobotnych. 41

42 Częstymi powodami przyznania wsparcia są: alkoholizm i niepełnosprawność. Pomoc społeczna jest ponadto świadczona osobom bezdomnym, osieroconym, narkomanom oraz byłym więźniom zakładów karnych, którzy mają trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczenia placówki. Niektórzy mieszkańcy Strzegomia korzystają z pomocy społecznej z więcej niż jednego powodu. Wykres 12: Powody przyznania pomocy społecznej mieszkańcom miasta Strzegom w 2007 roku 1,12,89 3,54 Ubóstwo Bezrobocie 30,35 Alkoholizm Niepełnosprawność Inne 62,11 Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. według danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu Na terenie miasta Strzegom podejmuje się szereg działań, mających na celu ograniczenie poziomu ubóstwa oraz zmniejszenie skali występowania patologii społecznych. Wynikają one z opracowanej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata Prowadzony jest systematyczny monitoring problemów społecznych, m.in. w oparciu o przeprowadzane wywiady środowiskowe. Skuteczność działań zależy w dużej mierze od wzajemnej współpracy różnorodnych instytucji: Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu, Powiatowego Urzędu pracy w Świdnicy, Gminnego Centrum Informacji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Sądu Rodzinnego oraz placówek oświatowych. Realizowane są projekty pomocowe dla grup społecznych wymagających szczególnego wsparcia: bezrobotni podejmowane działania koncentrują się przede wszystkim na objęciu pracą socjalną osób długotrwale bezrobotnych oraz zachęcanie ich do systematycznego poszukiwania pracy 42

43 rodziny dysfunkcyjne oraz dzieci świadczona jest głównie pomoc finansowa oraz doradztwo w zakresie przezwyciężania problemów opiekuńczo wychowawczych. osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków pomoc koncentruje się głównie na działaniach profilaktycznych osoby starsze i chore wsparcie ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej i różnorodnych instytucji polega na zapewnianiu szerokiego zakresu usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, w tym ułatwieniu kontaktu z placówkami rehabilitacyjnymi, zakładami opiekuńczo leczniczymi, szpitalami i lekarzami pierwszego kontaktu. Propagowany jest również aktywny i zdrowy styl życia Mieszkańcy Strzegomia o narodowości niepolskiej Zdecydowana większość mieszkańców Strzegomia to osoby narodowości polskiej. W mieście mieszka aktualnie tylko 18 osób o narodowości innej niż polska (0,1% ogólnej liczby mieszkańców). Są to obywatele Grecji, Niemiec, Bułgarii, Rosji, Ukrainy oraz innych krajów, które wchodziły dawniej w skład ZSRR. Na terenie Strzegomia nie można wyodrębnić obszaru, w którym mieszka najwięcej osób narodowości niepolskiej. W mieście nie zidentyfikowano również żadnych znaczących problemów społecznych, dotyczących wzajemnej integracji mieszkańców narodowości polskiej i niepolskiej. Projekty inwestycyjne i społeczne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji nie będą więc w sposób szczególny ukierunkowane na pomoc osobom narodowości niepolskiej. Wszyscy mieszkańcy miasta, bez względu na narodowość będą mogli korzystać z produktów powstałych w wyniku realizacji poszczególnych inwestycji. Tabela 5: Liczba osób narodowości niepolskiej zamieszkujących miasto Strzegom w podziale na poszczególne ulice Lp. Nazwa ulicy Liczba osób narodowości niepolskiej 1 Aleja Wojska Polskiego 1 2 Armii Krajowej 1 3 Dolna 3 4 J. Dąbrowskiego 1 5 Górnicza 1 6 Jeleniogórska 1 7 Kościelna 1 43

44 8 J. Kochanowskiego 1 9 T. Kościuszki 3 10 Legnicka 2 11 Morska 1 12 Sosnowa 1 13 Świdnicka 1 Łącznie 18 Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Jakość życia mieszkańców Edukacja Na terenie miasta Strzegom funkcjonują trzy przedszkola, 3 Publiczne Szkoły Podstawowe oraz 2 Gimnazja. Przy Publicznym Przedszkolu nr 2 działa oddział żłobkowy, obsługujący teren całej gminy. Na poziomie szkolnictwa średniego funkcjonują dwie placówki: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego, w którym znajdują się oddziały dla młodzieży i osób dorosłych Zespół Szkół, złożony z Technikum, Liceum Profilowanego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej W Strzegomiu zlokalizowany jest ponadto Zespół Szkół Specjalnych, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Opieka zdrowotna W Strzegomiu działa Podstacja Powiatowego Pogotowia Ratunkowego. Podstawową specjalistyczną opiekę zdrowotną świadczą następujące przychodnie: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Strzegomskie Centrum Medyczno Diagnostyczne Sp. z o.o. Strzegomskie Centrum Medyczne NZOZ Zdrowie Na terenie miasta działalność prowadzi 7 aptek. Kultura, rekreacja, sport Główną instytucją kulturalną, funkcjonującą na terenie miasta Strzegom, jest Strzegomskie Centrum Kultury. Działalność Centrum koncentruje się nie tylko na 44

45 obszarze samego miasta, ale również wsi gminnych. Organizowane są spektakle, koncerty, wystawy. Instytucja współpracuje z amatorskim ruchem artystycznym, chórami i zespołami folklorystycznymi. Prowadzone są również zajęcia w ramach sekcji zainteresowań. Strzegomskie Centrum Kultury jest organizatorem wielu imprez cyklicznych, w tym: Festiwal Folkloru, Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Święta Otwartych Serc, Zimowiska, Strzegomskich Spotkań z Teatrem, Jarmarku Wielkanocnego, Dnia Ziemi Strzegomskiej, Dnia Dziecka, półkolonii Bezpieczne Lato, Turnieju Wsi, Dożynek Gminnych, Jesiennych Biwaków oraz Spotkań z piosenką Religijną i Refleksyjną. W związku ze znacznym zainteresowaniem części mieszkańców dostępną ofertą kulturalną oraz dążeniem do aktywizacji społecznej grup zagrożonych wykluczeniem, niezbędne jest realizowanie kolejnych przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych. Zostały one zaplanowane m.in. w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Strzegom, w postaci projektów miękkich. Ważną rolę w zakresie propagowania kultury wśród mieszkańców pełni Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Elizy Orzeszkowej w Strzegomiu, z filią nr 2. W ramach Biblioteki funkcjonuje również 5 filii na terenie wiejskim. Przy ul. Szarych Szeregów 5 w Strzegomiu mieści się Kino Muza. Podstawową jednostką związaną ze sferą sportu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu, który jest jednostką budżetową gminy. W jego dyspozycji pozostaje hala sportowa przy ul. Św. Jana, stadion miejski przy ul. Mickiewicza oraz kompleks basenów kąpielowych przy ul. Mickiewicza. Przy ul. Mickiewicza otwarto ponadto nowoczesną, pełnowymiarową halę widowiskowo sportową Bezpieczeństwo publiczne Najważniejszymi jednostkami zapewniającymi bezpieczeństwo publiczne na terenie Strzegomia są: Komisariat Policji w Strzegomiu, funkcjonujący w ramach Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy na terenie miasta wyznaczono 5 rejonów służbowych dzielnicowych KP Strzegom Straż Miejska Gminy Strzegom Straż Pożarna 45

46 Z danych Komisariatu Policji w Strzegomiu wynika, że liczba stwierdzanych przestępstw ogółem systematycznie się zmniejsza. Znacząco rośnie natomiast liczba popełnianych wykroczeń. W 2005 roku popełniono ich o prawie połowę mniej niż w 2007 roku. Duża liczba odnotowanych wykroczeń dotyczy kradzieży i uszkodzeń mienia oraz spożywania alkoholu w miejscach zabronionych. Zgodnie ze statystykami policyjnymi, w ostatnich latach spadła również liczba czynów karalnych popełnianych przez nieletnich. Wykres 13: Zmiany w liczbie stwierdzonych przestępstw ogółem, czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń, na terenie miasta Strzegom liczba zdarzeń Przestępstwa Wykroczenia Czyny karalne nieletnich lata 2007 Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. na podstawie danych Komisariatu Policji w Strzegomiu Obszar miasta jest monitorowany za pomocą dwóch kamer. Jedna usytuowana jest w Rynku i obejmuje swoim zasięgiem przede wszystkim teren w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miasta. Druga kamera została zamontowana w okolicach parkingu samochodowego przy ul. Kochanowskiego oraz placu przed Gimnazjum nr 2. W celu zapewnienia długoterminowej poprawy stanu bezpieczeństwa, monitoring powinien obejmować większą liczbę ulic, szczególnie tych, na których najczęściej dochodzi do czynów karalnych: ul. Dolna, ul. Brzegowa, ul. Jeleniogórska, ul. Świdnicka, ul. Bohaterów Getta. Istotnym problemem, wpływającym na obniżenie poziomu bezpieczeństwa publicznego, jest zagrożenie powodziowe ze strony przepływającej przez obszar miasta rzeki Strzegomki. 46

47 Działalność organizacji pozarządowych Na terenie Strzegomia funkcjonuje kilkadziesiąt organizacji pozarządowych, prowadzących działalność w różnorodnych dziedzinach. Doświadczenie posiadane przez pracowników niektórych organizacji zostanie wykorzystane przy planowaniu i realizacji projektów społecznych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. W tabeli zestawiono dane dotyczące głównych organizacji pozarządowych, działających na terenie Strzegomia. Tabela 6: Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie miasta Strzegom Lp. Nazwa Adres Podstawowy zakres działalności 1 Amatorski Klub Sportowy w Strzegomiu Rynek 38 młodzież, sport i rekreacja, współpraca międzynarodowa 2 Gminny Ludowy Klub Sportowy w Strzegomiu ul. Bankowa 13 sport i rekreacja, młodzież 3 Uczniowski Klub Sportowy Olimpia 4 Klub Abstynenta Arka Plac Jana Pawła II profilaktyka uzależnień, turystyka, zdrowie, hobby 5. Ochotnicza Straż Pożarna UNIPAP Strzegom ul. Leśna 1 edukacja, prewencja przeciwpożarowa 6 Stołówka charytatywna im. św. Brata Alberta Chmielowskiego przy Parafii p.w. św. Apostoła Piotra i Pawła Plac Jana Pawła II 10 pomoc społeczna, charytatywna 7 Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło Strzegom ul. Paderewskiego 36 niepełnosprawni, zdrowie, pomoc społeczna 8 Stowarzyszenie Kupców Zielonego Rynku ul. Paderewskiego handel 9 Strzegomskie Centrum Kultury ul. Paderewskiego 36 edukacja, kultura i sztuka, współpraca międzynarodowa 10 Strzegomskie Stowarzyszenie na Rzecz osób Niepełnosprawnych ul. Paderewskiego 1 niepełnosprawni, sport i rekreacja, stymulacja rozwoju 11 Koło Przyjaciół Dzieci przy Środowiskowym Ognisku Wychowawczym ul. Kościuszki 2 edukacja, pomoc społeczna, młodzież 12 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Zarząd Oddziału Miejsko Gminnego w Strzegomiu ul. Krótka 6 edukacja, młodzież, pomoc społeczna 13 Euro Partner Stowarzyszenie Promocji Zatrudnienia i Rynek 38 pomoc osobom bezrobotnym al. Wojska Polskiego 3 młodzież, profilaktyka uzależnień, sport i rekreacja 47

48 Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych 14 Stowarzyszenie właścicieli domków letniskowych w Olejnicy Z/S w Strzegomiu ul. Bracka 2 sport i rekreacja, turystyka, hobby 15 Uczniowski Klub Sportowy LO Strzegom ul. Kościuszki 31 zdrowie, profilaktyka uzależnień, sport i rekreacja 16 Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów ul. Kościuszki 2 pomoc społeczna, niepełnosprawni, turystyka 17 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom im. Elizy Orzeszkowej ul. Świdnicka Kultura i sztuka 18 Stowarzyszenie rodzin zastępczych Rodzinka ul. Świdnicka kultura i sztuka, pomoc społeczna, zdrowie 19 Strzegomskie Stowarzyszenie Historyczno - Poszukiwawcze ul. Szarych Szeregów 1 historia 20 Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzegomskiej ul. Kościuszki 2 kultura i sztuka, współpraca międzynarodowa, historia i promocja 21 Klub Pracy ul. Krótka 2/1 Pomoc bezrobotnym, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 22 Ochotnicza Straż Pożarna w Strzegomiu Aleja Wojska Polskiego 14 młodzież, edukacja, ochrona środowiska, współpraca międzynarodowa 23 Strzegomskie Stowarzyszenie Kobiet Opoka Rynek 28 pomoc społeczna, zdrowie, niepełnosprawni, propagowanie idei ruchu kobiecego na terenie kraju i Unii Europejskiej, współpraca międzynarodowa 24 Strzegomski Towarzystwo Inicjatyw Gospodarczych ul. Paderewskiego 36 edukacja, kultura i sztuka, ochrona środowiska, zdrowie, ochrona zabytków 25 Szkolne Koło Turystyczno Krajoznawcze przy Zespole Szkół ul. Krótka 6 młodzież, sport i turystyka 26 Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Ognisko Strzegom ul. Kościuszki 13a/1 Młodzież, sport i rekreacja 27 Towarzystwo opieki nad byłym obozem koncentracyjnym Gross Rosen Rynek 38 kombatanci 28 Zarząd Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP w Strzegomiu Rynek 38 ratownictwo, ochrona osób i mienia, ochrona środowiska 29 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej ul. Kościuszki 2 edukacja, dzieci, młodzież, dorośli, rekreacja 30 Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Rynek 38 kombatanci 48

49 Strzegomiu Związek Sybiraków Rynek 38 historia Stowarzyszenie Pedagogów i ul. Armii Krajowej edukacja Psychologów Gminy Strzegom 18/1 Źródło: Materiały Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Identyfikacja problemów Analiza uwarunkowań społecznych, właściwych dla miasta Strzegomia pozwala na wyodrębnienie następujących problemów w tym zakresie: 1. Ujemny przyrost naturalny 2. Postępujący proces starzenia się społeczeństwa 3. Ujemne saldo migracji, spowodowane m.in. znacznym odpływem byłych mieszkańców za granicę 4. Niekorzystna struktura bezrobocia wysoki odsetek osób bezrobotnych bez stażu pracy oraz z niskim stażem pracy; niski poziom wykształcenia dużej liczby bezrobotnych 5. Duża liczba mieszkańców korzystających z pomocy społecznej, przede wszystkim z powodu ubóstwa i bezrobocia 6. Wzrastająca liczba wykroczeń popełnianych na terenie Strzegomia 7. Występowanie na terenie miasta obszarów o nasilonej przestępczości 49

50 4.6. Gospodarka Struktura podstawowych branż gospodarki działających na terenie miasta Strzegom jest kojarzony zarówno na obszarze województwa dolnośląskiego jak i w kraju przede wszystkim ze złożami granitu. Na terenie miasta oraz gminy zlokalizowanych jest wiele wyrobisk, w których wydobywa się ten kamień. Strzegomski granit charakteryzuje się bardzo dobrą jakością. Jest całkowicie mrozoodporny, łatwy do polerowania oraz posiada dobrą bloczność. Przetwórstwo granitu stanowi wiodącą dziedzinę gospodarki miasta i gminy Strzegom. Część wydobywanego granitu jest eksportowana. Do wiodących rodzajów działalności gospodarczej na terenie miasta Strzegom należą: kamieniarstwo, wydobycie i przerób kamienia budowlanego, usługi kamieniarskie, usługi remontowo budowlane, sklepy przemysłowe wielobranżowe, handel obwoźny, usługi elektroniczne, ślusarstwo, biura rachunkowe, transport ciężarowy, sklepy spożywcze i rolno spożywcze, pośrednictwo handlowe, przetwórstwo tworzyw sztucznych, stolarstwo, kawiarnie i restauracje, usługi ubezpieczeniowe Najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Strzegomiu, funkcjonuje w ramach sekcji G Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Obejmuje ona handel hurtowy i detaliczny, naprawę pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego. Rozbudowana jest również sekcja K, dotycząca obsługi nieruchomości, wynajmu i usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Trzecią pod względem liczebności sekcją PKD jest sekcja D, skupiająca podmioty przetwórstwa przemysłowego. 50

51 Wykres 14: Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w mieście Strzegom w podziale na sekcje PKD w 2007 roku (według klasyfikacji PKD obowiązującej w 2007 roku) liczba podmiotów gospodarczych A B C D E F G H I J K L MN O P Q A rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo B - rybactwo C - górnictwo D przetwórstwo przemysłowe E wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę F - budownictwo G -Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego H hotele i restauracje I transport, gospodarka magazynowa i łączność J pośrednictwo finansowe K - Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej L- Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne M - edukacja N ochrona zdrowia i pomoc społeczna O - Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała P - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Q - Organizacje i zespoły eksterytorialne Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. według danych GUS Ilość podmiotów gospodarczych w poszczególnych sektorach W 2007 roku w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2056 podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność na terenie miasta Strzegom. Z ogólnej liczby podmiotów, około 13% działa w ramach sektora publicznego, a około 87% tworzy sektor prywatny. Na przestrzeni kilku ostatnich lat liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych nie ulegała radykalnym zmianom. Dotyczy to zarówno sektora publicznego i prywatnego. 51

52 Wykres 15: Zmiany w liczbie podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON na terenie miasta Strzegom liczba podmiotów gospodarczych Sektor publiczny Sektor prywatny Ogółem Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. według danych GUS Sektor prywatny tworzą przede wszystkim osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W 2007 roku w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1313 takich podmiotów. Na terenie Strzegomia funkcjonowało 96 spółek handlowych z kapitałem polskim oraz 28 spółek handlowych z kapitałem zagranicznych. Liczba zarejestrowanych spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego nie uległa zmianie od 2004 roku. Liczba spółek handlowych z kapitałem polskim nieznacznie wzrosła (w 2003 roku wynosiła 87) Główni pracodawcy W Strzegomiu funkcjonuje kilka dużych przedsiębiorstw, zatrudniających powyżej 100 pracowników. Największym pracodawcą mającym swoją siedzibę na terenie miasta jest firma GRANIT STRZEGOM S.A., produkująca wyroby z granitu, w tym m.in. bloki granitowe, płyty posadzkowe, płyty elewacyjne, krawężniki drogowe i mostowe, kostkę granitową, stopnie blokowe i okładziny, parapety, meble ogrodowe, płyty poligonalne, kruszywa i boniówkę. Około 200 pracowników zatrudniają ponadto dwie firmy: JAREXS oraz JAROMECH SP. z o.o. (zakład zlokalizowany w Jaroszowie Gmina Strzegom). 52

53 Tabela 7: Główni pracodawcy Nazwa firmy Przedmiot działalności Liczba pracowników GRANIT STRZEGOM S.A. Wydobycie kamienia ok. 200 JAREXS PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE SP. Z O.O. (siedziba główna w Legnicy) Ochrona osób i mienia ok. 200 JAROMECH SP. Z O.O. (zakład zlokalizowany w Jaroszowie) Prace ziemne, uzbrajanie terenu ok. 200 STRZEGOMSKIE ZAKŁADY WYROBÓW PAPIEROWYCH SP. Z O.O. UNIPAP Produkcja wyrobów papierowych ok. 180 JARO S.A. (zakład zlokalizowany w Jaroszowie) Wydobycie i produkcja surowców ilastych, w szczególności glin ogniotrwałych, ceramicznych, uszczelniających, glin palonych, szamotów, glin mielonych, zapraw szamotowych ok 170 STRZEGOMSKIE ZAKŁADY MECHANICZNE ZREMB S.A. Budowa i rekonstrukcja urządzeń do produkcji betonu ok. 160 ODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY IM. M. KOPERNIKA krawiectwo ok. 150 WYTWÓRNIA PODKŁADÓW STRUNOBETONOWYCH S.A. produkcja podkładów strunobetonowych ok. 100 ROLPEK 2 SP. Z O.O. Produkcja mięsa i drobiu ok 100 Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. na podstawie materiałów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (wykaz firm z terenu gminy Strzegom stan na r) Znaczna liczba mieszkańców Strzegomia dojeżdża do pracy do okolicznych miejscowości należących do gminy Strzegom, z uwagi na lokalizację tam przede wszystkim zakładów związanych z wydobyciem i obróbką granitu. Firmy mające swoją siedzibę na terenie gminy Strzegom, zostały również uwzględnione przy określaniu głównych pracodawców. Wśród firm zatrudniających największą liczbę osób przeważają przedsiębiorstwa produkcyjne i wytwórcze. Funkcjonują one w takich branżach jak: papiernictwo, krawiectwo, produkcja żywności, branża wydobywcza. Wśród firm średniej wielkości, zatrudniających od 50 do 100 pracowników można wymienić następujące przedsiębiorstwa: 53

54 Kopalnia granitu WEKOM II Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo wydobywania, przerobu i sprzedaży kamienia budowlanego KWARC Sp. z o.o. PPHIU PIRAMIDA Sp. z o.o. P.P.H.U. TED-ROB M&F INTERNATIONAL TRADING SP. Z O.O. Kopalnie granitu w Kostrzy (Gmina Strzegom) PPU DELMA BAZALT Sp. z o.o. PPU STOLGRAF Sp. jawna Wrocławskie Zakłady Zielarskie HERBAPOL S.A. POLYTECHNIK Urządzenia ochrony środowiska DPU SP. z o.o. Ze względu na to, że na terenie miasta i gminy Strzegom rozwinął się przede wszystkim przemysł wydobywczy w zakresie granitu, duża liczba stanowisk pracy to stanowiska dla mężczyzn. Jest to jeden z czynników wpływających na wyższy udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych mieszkańców Strzegomia Identyfikacja problemów W oparciu o przeprowadzoną analizę otoczenia gospodarczego miasta Strzegomia, zidentyfikowane zostały następujące problemy w tym zakresie: 1. Słaba dynamika wzrostu liczby podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Strzegomiu w ostatnich latach 2. Niewielka liczba spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego w ogólnej liczbie przedsiębiorstw 3. Brak tradycji w sferze wytwórczej innej niż kamieniarstwo i związane z tym skromne zaplecze dla rozwoju przedsiębiorczości 4. Słabo rozwinięty sektor usług innych niż branża kamieniarska 5. Duży odsetek miejsc pracy przeznaczonych ze względu na charakter pracy jedynie dla mężczyzn 54

55 5. Wyznaczenie obszaru do rewitalizacji 5.1. Metodologia Zdiagnozowane we wcześniejszych rozdziałach podstawowe problemy dotykające życia społeczno gospodarczego miasta wskazują, iż koniecznym jest podejmowanie zintegrowanych, kompleksowych działań dotyczących zarówno strefy przestrzennej, technicznej, społecznej i ekonomicznej. Powyższa analiza obejmowała cały Strzegom, co miało na celu ogólne scharakteryzowanie miasta i jego otoczenia, jego potencjału, podstawowych kierunków dotychczasowego, jak i przyszłego rozwoju. Lokalny Program Rewitalizacji ma jednak na celu wyodrębnienie obszaru miasta, w ramach którego szczególnie zauważalne są problemy społeczno - gospodarcze. Celem takiego postępowania jest wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego ekspansji, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. Tym samym możliwy będzie równomierny i kompleksowy rozwój całego obszaru miasta, przy jednoczesnym zachowaniu jego odrębnych, równie ważnych funkcji. W celu prawidłowego wyznaczenia obszaru wymagającego szczególnego wsparcia zastosowano się do kryteriów zawartych w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa z dnia 16 stycznia 2008r., opracowanych na podstawie art. 47 Rozporządzenia (WE) 1828/2006. Kryteria te obejmują: a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia; b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia; c) niekorzystne trendy demograficzne; d) niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania skolaryzacji; e) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń; f) szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska; g) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej; h) wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców; i) porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego; j) niski poziom wydajności energetycznej budynków 55

56 W trakcie opracowywania LPRu dla miasta Strzegom, wytyczne ministerstwa uległy zmianie. Władze miasta Strzegom nie zamierzają jednak realizować w ramach programu rewitalizacji zadań związanych z mieszkalnictwem. Stąd też po konsultacjach z Instytucją Zarządzającą RPO Województwa Dolnośląskiego przyjęto metodologię zgodną z poprzednio obowiązującymi wytycznymi. Po przeprowadzonej analizie ww wskaźników oraz otoczenia społeczno gospodarczego miasta, zdecydowano się na wybór następujących kryteriów podstawowych: niekorzystne trendy demograficzne wysoka stopa długotrwałego bezrobocia niski poziom edukacji, znaczące braki w umiejętnościach i wysoki odsetek porzucających szkołę wysoki poziom przestępczości i wykroczeń Jako dodatkowe kryterium wybrano: wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia 1. Kryterium: Niekorzystne trendy demograficzne Wskaźnik: Starzenie się społeczeństwa Definicja: Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Odchylenia od wartości referencyjnej wskaźnika: powyżej średniej 2. Kryterium: Wysoki poziom długotrwałego bezrobocia Wskaźnik: Stopa bezrobocia długotrwałego Definicja: Udział długotrwale bezrobotnych wśród aktywnych zawodowo w wieku produkcyjnym Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy Odchylenia od wartości referencyjnej wskaźnika: powyżej średniej 56

57 3. Kryterium: Niski poziom edukacji, znaczące braki w umiejętnościach i wysoki odsetek porzucających szkołę Wskaźnik: Struktura wykształcenia osób bezrobotnych Definicja: Liczba osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy Odchylenia od wartości referencyjnej wskaźnika: powyżej średniej 4. Kryterium: Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń Wskaźnik: Czyny karalne osób nieletnich na 1 tyś nieletnich Definicja: Liczba czynów karalnych przypadających na 1 tys. nieletnich tj. do 17-tego roku życia Źródło: Komenda Policji, Komisariat Policji w Strzegomiu Odchylenia od wartości referencyjnej wskaźnika: powyżej średniej 5. Kryterium: Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia Wskaźnik: Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tyś ludności Definicja: Osoby, które zgodnie z ustawą z 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593, z późn. zm.) są uprawnione do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu Odchylenia od wartości referencyjnej wskaźnika: powyżej średniej 57

58 Na podstawie uzyskanych danych z odpowiednich instytucji miejskich i powiatowych wyznaczono obszary, które dotknięte są negatywnymi zjawiskami. Kolejne kroki przebiegały według następującej metodologii: Zestawienie w tabelach ulic oraz map dla każdego z wybranych wskaźników, pozwala na identyfikację ulic, na których występuje szczególne natężenie negatywnych zjawisk 58

59 społeczno gospodarczych. Następnie tworzona jest mapa z wyszczególnieniem ulic, na których wyznaczono co najmniej trzy negatywne odchylenia od średniego wskaźnika dla miasta. Mapa pozwala na wyodrębnienie spójnego przestrzennie obszaru, który charakteryzuje się szczególnym nasileniem niekorzystnych zjawisk społeczno gospodarczych. Tym sposobem wyznaczony zostanie obszar wsparcia przeznaczony do rewitalizacji. 59

60 5.2. Wskaźniki Na podstawie wyżej przedstawionej metodologii wyznaczania obszaru wsparcia przeznaczonego do rewitalizacji przystąpiono do analizy poszczególnych kryteriów. 1. Kryterium: Niekorzystne trendy demograficzne Wskaźnik: Starzenie się społeczeństwa Potrzebne do obliczenia dane uzyskano w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Dane sporządzone zostały na dzień r. Łączna liczba osób zameldowanych na stałe w mieście wyniosła mieszkańców. Obliczono, że osób w wieku poprodukcyjnym (kobiety po 60-tym roku życia, mężczyźni po 65-tym roku życia) było 2 714, co stanowiło ok. 15,77% ogółu mieszkańców. Zatem średni poziom wskaźnika dla całego miasta określono na poziomie 0,1577. Wskaźniki poszczególnych ulic, będące wyższe od średniego poziomu dla całego miasta stanowiły podstawę do wyznaczenia mapy niekorzystnych trendów demograficznych. Średni poziom wskaźnika dla miasta = 0,1577 Tabela 8: Zestawienie ulic o niekorzystnych trendach demograficznych (wskaźnik nr 1) Ulica 3-go Maja Agatowa Aleja Wojska Polskiego Bazaltowa Bohaterów Getta Bolesław Limanowskiego Brzegowa Brzozowa Czarna Czerwonego Krzyża Fryderyka Chopina Górnicza Granitowa Gronowska Ignacego Jana Paderewskiego Jarosława Dąbrowskiego Kamienna Kościelna Krótka Kwiatowa Legnicka W artość wskaźnika 0,1654 0,1749 0,1643 0,1613 0,1836 0,1912 0,1621 0,1902 0,2143 0,3750 0,2250 0,1846 0,2195 0,2400 0,1580 0,2393 0,2027 0,2449 0,2771 0,1794 0,2026 Ulica Leśna Mikołaja Reja Miodowa Obywatelska Ofiar Katynia Ogrodowa Olszowa Plac Jana Pawła II Polna Różana Rynek Rzeźnicza Stanisława Wyspiańskiego Strzelnicza Szkolna Świdnicka Świętego Tomasza Świętej Anny Tadeusza Kościuszki Wincentego Witosa Wspólna W artość wskaźnika 0,2857 0,3050 0,1646 0,1957 0,1624 0,2444 0,2013 0,1587 0,2766 0,2609 0,2660 0,2414 0,2857 0,2143 0,1622 0,1808 0,1805 0,2448 0,2051 0,2143 0,3000 Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. na podstawie danych UM w Strzegomiu 60

61 Ilustracja 7: Występowanie negatywnego zjawiska społecznego negatywne trendy demograficzne (wskaźnik 1) na mapie miasta Strzegom Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. 61

62 2. Kryterium: Wysoki poziom długotrwałego bezrobocia Wskaźnik: Stopa bezrobocia długotrwałego Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy dostarczył dane na temat ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w roku Z danych tych możliwe było wyodrębnienie liczby osób bezrobotnych, poszukujących pracy 13 miesięcy i dłużej. Łącznie na koniec 2007 roku zarejestrowano 260 osób z tej grupy. Stanowiły one ok. 30% ogólnej liczby zarejestrowanych osób nie posiadających zatrudnienia. Ponieważ miasto nie posiada aktualnych danych na temat liczby mieszkańców aktywnych zawodowo (ostatni spis ludności przeprowadzono w 2002 roku) zastosowano inną metodologię obliczenia niniejszego wskaźnika, niż zasugerowana w wytycznych. Dlatego też, wskaźnik ten potraktowano jako dodatkowy. Porównano liczbę osób długotrwale bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym. W wyniku obliczeń wartość wskaźnika dla miasta Strzegom określono na poziomie 0,0227 (udział liczby osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób w wieku produkcyjnym). Średni poziom wskaźnika dla miasta = 0,0227 Tabela 9: Zestawienie ulic o niekorzystnych trendach społecznych (wskaźnik nr 5) W artość Ulica wskaźnika 3-go Maja 0,040 Kościelna Aleja Wojska Polskiego 0,025 Krótka Armii Krajowej 0,045 Kwarcowa Bohaterów Getta 0,038 Marii Konopnickiej Brzozowa 0,029 Marszałka Józefa Piłsudskiego Bukowa 0,027 Mordechaja Anielewicza Dębowa 0,027 Niepodległości Dolna 0,031 Ofiar Katynia Górnicza 0,051 Ogrodowa Granitowa 0,087 Parkowa Gronowska 0,038 Polna Ignacego Jana Paderewskiego 0,038 Promenada Jarosława Dąbrowskiego 0,023 Rzeźnicza Jeleniogórska 0,027 Szarych Szeregów Kamienna 0,040 Świętego Tomasza Kasztelańska 0,030 Wałbrzyska Kolejowa 0,034 Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. na podstawie danych PUP w Świdnicy Ulica Wartość wskaźnika 0,025 0,057 0,064 0,024 0,023 0,067 0,029 0,028 0,024 0,027 0,034 0,033 0,063 0,035 0,033 0,063 62

63 Ilustracja 8: Występowanie negatywnego zjawiska społecznego wysoki poziom długotrwałego bezrobocia (wskaźnik 2) na mapie miasta Strzegom Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. 63

64 3. Kryterium: Niski poziom edukacji, znaczące braki w umiejętnościach i wysoki odsetek porzucających szkołę Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy dostarczył danych na temat ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w roku Na podstawie danych możliwe było przeanalizowanie struktury wykształcenia osób bezrobotnych. Łącznie na koniec 2007 roku zarejestrowano 249 osób bezrobotnych posiadających jedynie wykształcenie podstawowe. Stanowili oni ok. 29% ogólnej liczby zarejestrowanych osób nie posiadających zatrudnienia. Stąd też średni poziom wskaźnika dla miasta, tj. stosunek liczby osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym do liczby osób bezrobotnych ogółem na terenie miasta, wyniósł 0,29. Średni poziom wskaźnika dla miasta = 0,29 Tabela 10: Zestawienie ulic o niekorzystnych zjawiskach społecznych (wskaźnik nr 3) Wartość wskaźnika Ulica 3-go Maja Czarna Dolna Górnicza Granitowa Ignacego Jana Paderewskiego Jarosława Dąbrowskiego Kamienna Kasztelańska Kolejowa Krótka Legnicka Mikołaja Reja Miodowa Mordechaja Anielewicza 0,5 0,33 0,39 0,79 0,5 0,32 0,48 0,38 0,4 0,5 0,42 0,62 0,67 0,4 0,5 Ulica Niepodległości Obywatelska Olszowa Parkowa Rybna Rzeźnicza Słoneczna Świdnicka Świętej Anny Świętej Jadwigi Tadeusza Kościuszki Wałbrzyska Wincentego Witosa Wrzosowa Wartość wskaźnika 0,67 0,67 0,43 0,33 0,33 0,33 0,5 0,5 0,41 0,57 0,33 0,58 0,33 0,5 Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. na podstawie danych PUP w Świdnicy 64

65 Ilustracja 9: Występowanie negatywnego zjawiska społecznego Niski poziom edukacji, znaczące braki w umiejętnościach (...) (wskaźnik 3) na mapie miasta Strzegom Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. 65

66 4.Kryterium: Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń Wskaźnik: Czyny karalne osób nieletnich na 1 tyś nieletnich Danych do wyznaczenia niniejszego wskaźnika dostarczył Komisariat Policji w Strzegomiu. Jednostka ta odnotowała w 2007 roku łącznie 23 czyny karalne popełnione przez nieletnich. Z obliczeń wynika, że na 1000 nieletnich mieszkańców całego miasta Strzegom przypada 7,5 przestępstwa popełnionego przez tą grupę społeczną. Wszystkie ulice charakteryzujące się wyższym wskaźnikiem niż określona średnia zaliczono do obszarów zagrożonych negatywnym zjawiskiem społecznym Średni poziom wskaźnika dla miasta = 7,5 Tabela 11: Zestawienie ulic o niekorzystnych zjawiskach społecznych (wskaźnik nr 4) W artość wskaźnika Adama Mickiewicza 222,22 Aleja Wojska Polskiego 27,78 Brzegowa 19,61 Dolna 7,94 Ignacego Jana Paderewskiego 35,29 Szarych Szeregów 16,13 Świdnicka 9,9 Świętej Jadwigi 52,63 Tadeusza Kościuszki 15,75 Wolska 100 Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. na podstawie danych UM w Strzegomiu Ulica 66

67 Ilustracja 10: Występowanie negatywnego zjawiska społecznego negatywne zjawiska społeczne (wskaźnik 2) na mapie miasta Strzegom Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. 67

68 5. Kryterium: Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia Wskaźnik: Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tyś ludności Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu prowadzi bazy danych na temat liczby osób korzystających z pomocy społecznej. W niniejszym wskaźniku uwzględniono następujące kategorie pomocy: zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze oraz posiłki. Ze względu na brak baz danych OPS na temat kategorii pomocy społecznej z podziałem na poszczególne ulice i związany z tym brak możliwości wydzielenia liczby osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej wskaźnik ten potraktowano jako dodatkowy. W 2007 roku liczba osób korzystających z pomocy społecznej wyniosła 542. Stąd też wskaźnik dla całego miasta określono na poziomie 31,51 (średnia liczba osób korzystająca z zasiłków pomocy społecznej przypadająca na 1000 mieszkańców miasta Strzegom). Jeżeli na poszczególnych ulicach wskaźnik był większy od średniego dla miasta, potraktowano ten obszar jako zagrożony negatywnymi procesami społecznymi. Średni poziom wskaźnika dla miasta = 31,51 Tabela 12: Zestawienie ulic o niekorzystnych trendach społecznych (wskaźnik nr 5) W artość Ulica Ulica wskaźnika 3-go Maja 47,24 Legnicka Adama Mickiewicza 55,56 Ofiar Katynia Armii Krajowej 40,43 Parkowa Bazaltowa 32,26 Plac Jana Pawła II Bohaterów Getta 41,96 Polna Brzegowa 47,43 Rynek Czarna 35,71 Rzeźnicza Dolna 55,88 Szarych Szeregów Górnicza 61,54 Świdnicka Ignacego Jana Paderewskiego 45,15 Świętej Jadwigi Jana Matejki 57,14 Tadeusza Kościuszki Jarosława Dąbrowskiego 63,21 Wałbrzyska Jeleniogórska 59,06 Wałowa Kasztanowa 203,39 Wrzosowa Kościelna 51,02 Wspólna Krótka 60,24 Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. na podstawie danych OPS w Strzegomiu W artość wskaźnika 38,67 42,74 47,06 31,75 42,55 43,38 68,97 63,45 59,7 34,09 39,24 54,95 38,46 39,

69 Ilustracja 11: Występowanie negatywnego zjawiska społecznego wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia (wskaźnik 5) na mapie miasta Strzegom Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. 69

70 Analiza poszczególnych ulic pod względem stwierdzonych na ich terenie negatywnych zjawisk społeczno gospodarczych pomogła wyznaczyć ostateczny obszar przeznaczony do rewitalizacji. W wyniku dużej różnorodności występowania wyżej scharakteryzowanych zjawisk na terenie Strzegomia wydzielono trzy grupy natężenia niekorzystnych zjawisk, tj: Grupa 1 ulice, na których stwierdzono spełnienie czterech wskaźników podstawowych (zaznaczono na mapie kolorem czerwonym) Grupa 2 - ulice, na których stwierdzono spełnienie trzech wskaźników podstawowych (zaznaczono na mapie kolorem różowym) Grupa 3 ulice, na których stwierdzono spełnienie dwóch wskaźników podstawowego i wskaźnika dodatkowego (zaznaczono na mapie kolorem fioletowym) Tabela 13: Ulice o dużym natężeniu negatywnych zjawisk społeczno gospodarczych GRUPA I Spełnienie 4 wskaźników podstawowych ULICA 3-go Maja Bohaterów Getta Brzegowa Czarna Dolna Górnicza Granitowa Ignacego Jana Paderewskiego Jarosława Dąbrowskiego Kościelna Krótka Legnicka Ofiar Katynia Parkowa Polna Rzeźnicza Szarych Szeregów Świdnicka Świętej Jadwigi Tadeusza Kościuszki Wałbrzyska Wspólna GRUPA II Spełnienie 3 wskaźników podstawowych GRUPA III Spełnienie dwóch wskaźników podstawowych i wskaźnika dodatkowego X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. 70

71 Ilustracja 14: Natężenie negatywnych zjawisk społeczno gospodarczych na terenie miasta Strzegom wraz z propozycją obszaru wsparcia Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. Proponowany obszar wsparcia obejmuje ulice: graniczne dla obszaru Krótka Bohaterów Getta Brzegowa (od mostu do ulicy Świdnickiej) Świdnicka (do skrzyżowania z drogą krajową nr 5 w kierunku Rynku) (Jako pozostałe graniczne obszaru wsparcia są ulice Parkowa, Aleja Wojska Polskiego oraz Czerwonego Krzyża, jednak nie wchodzą one bezpośrednio w obszar wsparcia) w ramach obszaru znajdują się ulice: 71

72 Kamienna Rynek Świętej Anny Ignacego Paderewskiego (od rynku do skrzyżowania z ul. Czerwonego Krzyża) Szkolna Kościelna Obywatelska Ogrodowa Świętego Tomasza Tadeusza Kościuszki (od Rynku do skrzyżowania z ul. Parkową) Tabela 15: Liczba osób zamieszkujących proponowany obszar wsparcia z podziałem na poszczególne ulice l.p. Liczba zamieszkujących osób Ulica 1 Krótka 83 2 Bohaterów Getta 3 Brzegowa (od mostu do ulicy Świdnickiej) 4 Świdnicka (do skrzyżowania z drogą krajową nr 5 w kierunku Rynku) Kamienna Rynek Świętej Anny Ignacego Paderewskiego (od Rynku skrzyżowania z ul. Czerwonego Krzyża) 9 Szkolna Kościelna Obywatelska 12 Ogrodowa Świętego Tomasza T. Kościuszki (od Rynku do skrzyżowania z ulicą Parkową) do SUMA Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. na podstawie danych UM w Strzegomiu Cały obszar wsparcia musi spełniać co najmniej trzy z określonych kryteriów podstawowych. Na podstawie wartości wskaźników dla poszczególnych ulic proponowanych do objęcia obszarem wsparcia obliczono wartość dla całego obszaru. W 72

73 przypadku ulic, które są częściowo objęte jego granicami (Brzegowa, Świdnicka, Ignacego Paderweskiego, T.Kościuszki) w pierwszej kolejności wyznaczono liczbę mieszkańców zamieszkujących niniejsze fragmenty. Uzyskanie danych potrzebnych do wskaźników na tych fragmentach, tj. liczba osób bezrobotnych, liczba przestępstw, liczba osób starszych, liczba osób korzystających z pomocy społecznej, było jednak niemożliwe. Dlatego dane do wskaźników uzyskano przemnażając wartość dla całej ulicy przez wartość procentową, wynikającą ze stosunku liczby osób zamieszkujących daną ulicę ogółem do liczby osób zamieszkujących fragment ulicy leżący w granicach obszaru wsparcia. Uzyskane wartości poszczególnych wskaźników porównano do wartości wskaźników wyznaczonych dla całego miasta. Wyniki tej analizy przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 16: Porównanie wartości wskaźników dla proponowanego obszaru wsparcia do wskaźników dla całego miasta Strzegom Zakres W skaźnik dla obszaru Wskaźnik dla miasta Odchylenie wskaźnika dla obszaru do wskaźnika dla miasta Niski poziom W ysoki edukacji, Niekorzystne W ysoki poziom poziom znaczące braki w przestępczości i trendy długotrwałego umiejętnościach naruszeń prawa demograficzne bezrobocia (...) W ysoki poziom ubóstwa 0,175 0,0231 0,305 1,469 23,798 0,1577 0,0230 0,290 7,550 31,510 Negatywne Negatywne Negatywne Pozytywne Pozytywne Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. na podstawie danych UM Strzegom Z danych przedstawionych powyżej wynika, że proponowany do rewitalizacji obszar wsparcia spełnia wymóg większej intensywności występowania niekorzystnych trendów społecznych, niż na terenie całego miasta. Stąd też władze Miasta podjęły decyzję o potraktowaniu proponowanego wcześniej obszaru do rewitalizacji jako ostatecznego. Pomimo, że wskaźnik dotyczący wysokiego poziomu przestępczości i naruszeń prawa jest korzystniejszy dla obszaru wsparcia niż dla całego miasta, dane zebrane przez Komisariat Policji w Strzegomiu wskazują, że w obrębie ulic: Świdnicka, Bohaterów Getta, Dolnej, Brzegowej i Jeleniogórskiej obserwuje się duże natężenie czynów przestępczych. Dane te potwierdzają słuszność wyznaczenia granic tego terenu do rewitalizacji. 73

74 Ilustracja 12: Obszar wyznaczony do rewitalizacji Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. Powierzchnia obszaru wsparcia: ha Liczba osób zamieszkujących obszar przeznaczony do rewitalizacji: osoby Wyznaczony do rewitalizacji obszar wsparcia obejmuje największe skupienie ulic, na obszarze których stwierdzono szczególnie silne natężenie negatywnych zjawisk społeczno gospodarczych. Za wyborem takiej lokalizacji obszaru przemawia również fakt znaczenia centrum miasta Strzegom i pełnienia przez niego ważnych funkcji dla miasta. 74

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poniżej podano wyłącznie stronę tytułową i spis treści Uszczegółowienia RPO, oraz, poniżej, zał. nr 6 do tego dokumetu.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji

Załącznik nr 4. Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji Załącznik nr 4 Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, czerwiec 2008

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Miasta Środa Śląska

Rewitalizacja Miasta Środa Śląska Materiały na stronę pogrupowane Rewitalizacja Miasta Środa Śląska => Informacje ogólne Szanowni Państwo, Miasto przystąpiło do sporządzania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Głównym celem podjętych przez

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE. Rewitalizacja oraz termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze gminy Wałbrzych r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE. Rewitalizacja oraz termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze gminy Wałbrzych r. SPOTKANIE INFORMACYJNE Rewitalizacja oraz termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze gminy Wałbrzych 29.01.2016 r. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Środki pomocowe Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie II Konkurencyjna gospodarka 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną Łukasz Tur Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POSTĘPU REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY NA LATA

RAPORT Z POSTĘPU REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY NA LATA RAPORT Z POSTĘPU REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY NA LATA 215-22 Legnica 15.11.216 rok I. INFORMACJE OGÓLNE Informacje o programie: Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie II Konkurencyjna gospodarka 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu Województwa Dolnośląskiego Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Plan prezentacji 1. Obszary

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU Z DNIA MARCA 2016 R.

UCHWAŁA NR XVIII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU Z DNIA MARCA 2016 R. UCHWAŁA NR XVIII/ /2016 PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU Z DNIA MARCA 2016 R. zmieniająca: uchwałę nr XIV/73/2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Opoczno

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Opoczno Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Opoczno Klaudia Swat Dominika Kochanowska 6 październik 2016 rok Rewitalizacja do 2013 roku: Cegły, beton, asfalt, tynk (działania inwestycyjne w przestrzeni) Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Obszary mieszkaniowe obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej ( blokowiska ) obszary z przeważającą funkcją mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata

Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata 2016-2023 Konsultacje społeczne 31.01.2017 Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej)

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej) Burmistrz Międzyrzecza w imieniu własnym i Partnerów Burmistrza Skwierzyny i Wójta Przytocznej zaprasza inwestorów do składania propozycji na zakup działek inwestycyjnych. Burmistrz Międzyrzecza w imieniu

Bardziej szczegółowo

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 2020. Priorytety i wysokość wsparcia dr Robert Foks Zespół

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne platformy współpracy mające na celu kształtowanie i wdrażanie lokalnej oraz regionalnej polityki energetycznej

Nowoczesne platformy współpracy mające na celu kształtowanie i wdrażanie lokalnej oraz regionalnej polityki energetycznej Nowoczesne platformy współpracy mające na celu kształtowanie i wdrażanie lokalnej oraz regionalnej polityki energetycznej II SPOTKANIE KOALICJI Katowice 12.06.2014r. BOŻENA HERBUŚ NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNALNEGO

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WD Nabory w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Działania RPO WD, w których możliwe jest uzyskanie preferencji

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

2012-10-08. Agnieszka Wałęga Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu Łukasz Urbanek Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

2012-10-08. Agnieszka Wałęga Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu Łukasz Urbanek Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego LOKALNE PROGRAMY REWITALIZACJI REALIZOWANE PRZY UDZIALE WSPARCIA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-20132013 Agnieszka Wałęga Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 stycznia 2017 r. Poz. 194 UCHWAŁA NR XXX/195/16 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wrocław, dnia 12 stycznia 2017 r. Poz. 194 UCHWAŁA NR XXX/195/16 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 stycznia 2017 r. Poz. 194 UCHWAŁA NR XXX/195/16 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU NOWOTARSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwarunkowania dla Miasta Nowy Targ Miasto Nowy Targ jest obszarem o znacznym potencjale sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

O REWITALIZACJI. Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych.

O REWITALIZACJI. Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. O REWITALIZACJI Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Stan kryzysowy to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wyniki warsztatów Wałbrzych.

Załącznik nr 4. Wyniki warsztatów Wałbrzych. Załącznik nr 4. Wyniki warsztatów Wałbrzych. Tabela 1. Najważniejsze problemy SUOI, wskazane przez uczestników warsztatów w pierwszej części warsztatów. l.p. Nazwa Pkt. 1. Brak wysokiej jakości połączenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 roku. Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA PLANU

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego PROJEKT PN.: OŻYWIENIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ REWITALIZACJĘ TERENÓW POWOJSKOWYCH W SKIERNIEWICACH Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Strona 1 z 7

Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Strona 1 z 7 Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja w

Bardziej szczegółowo

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:..

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:.. Szanowni Państwo, KWESTIONARIUSZ ANKIETY Identyfikacja problemów i potrzeb rozwojowych Gminy Karczew realizowana na potrzeby opracowania pn. Program Rewitalizacji Gminy Karczew Gmina Karczew przystąpiła

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Karty podstawowych projektów. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 roku

Załącznik 2. Karty podstawowych projektów. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 roku Załącznik 2. Karty podstawowych projektów Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy do 2020 roku Adaptacja i modernizacja poprzemysłowego budynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu powstania Centrum

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7 Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009 Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (MRPO) zakłada, że Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR) powinny dotyczyć wyselekcjonowanych obszarów miejskich, za wyjątkiem miast o liczbie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji

Wniosek o wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Wniosek o wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji Wójt Gminy Kościelisko składa wniosek o wyznaczenie obszarów

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI Załącznik nr 4 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PROJEKT WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegom 10 listopada 2004r.-uchwała Nr 91/04

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegom 10 listopada 2004r.-uchwała Nr 91/04 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegom 10 listopada 2004r.-uchwała Nr 91/04 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części południowo zachodniej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA OD A DO Z Teoretyczne i prawne aspekty rewitalizacji oraz wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego w Wałczu

REWITALIZACJA OD A DO Z Teoretyczne i prawne aspekty rewitalizacji oraz wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego w Wałczu REWITALIZACJA OD A DO Z Teoretyczne i prawne aspekty rewitalizacji oraz wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego w Wałczu Beata Bańczyk Czym jest rewitalizacja? PEŁNA DEFINICJA: Kompleksowy proces wyprowadzania

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju społecznego Cel: Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych Lokalną Strategią

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Ewa Sołek-Kowalska, Grzegorz Godziek Definicja rewitalizacji Rewitalizacja - proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mający na

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY USTRONIE MORSKIE

GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY USTRONIE MORSKIE Załącznik do uchwały Nr XVI/04/2004 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 7 marca 2004 r. P R O G R A M GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2004 2008 2 PROGRAM GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Streszczenie. Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata

ROZDZIAŁ I. Streszczenie. Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata Streszczenie Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata 2008-2015 9 1.1. Tytuł: PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZAKLICZYN 1.2. Lokalizacja: 1.3. Obszar na lata 2008-2015 MIASTO ZAKLICZYN stolica gminy

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Zamość Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji Miasta Zamość

Urząd Miasta Zamość Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji Miasta Zamość Urząd Miasta Zamość Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji Miasta Zamość Szanowni Państwo, gorąco apelujemy i prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Mamy nadzieję, że uda nam się w ten sposób

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVIII/550/08 Rady Miasta Bydgoszczy. z dnia 26 listopada 2008r.

Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVIII/550/08 Rady Miasta Bydgoszczy. z dnia 26 listopada 2008r. Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVIII/550/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2008r. Załącznik nr 2 do Uchwały XXXVIII/550/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2008r. Uzasadnienie Lokalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Listopad 2005 r. 1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANEJ STRONIE ŚLĄSKIE WIEŚ Obszar do zagospodarowania: Nieruchomość nie zabudowana, położona w peryferyjnej

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY

FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY 1 PERSPEKTYWA 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska ma do dyspozycji 82,5 mld euro

Bardziej szczegółowo

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do ww. kancelarii Urzędu do dnia 15 września br.

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do ww. kancelarii Urzędu do dnia 15 września br. Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2013-2020, zachęcamy Państwa do wypełnienia niniejszej ankiety. Opracowywany dokument

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Cele i pomiar efektów rewitalizacji

Cele i pomiar efektów rewitalizacji Cele i pomiar efektów rewitalizacji REWITALIZACJA: podejmowany w interesie publicznym proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, mający na celu wyprowadzenie danego obszaru

Bardziej szczegółowo

Akademia Metropolitalna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Akademia Metropolitalna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Akademia Metropolitalna 27.11.2014 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dr inż. Przemysław Ciesiółka Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KONCENTRACJI USŁUG BRONOWICE WIELKIE WSCHÓD

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KONCENTRACJI USŁUG BRONOWICE WIELKIE WSCHÓD Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Łukasz Mikuła Centrum Badań Metropolitalnych UAM Rada Miasta Poznania Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Polskie Metropolie - Dokonania i Kierunki Rozwoju Poznań 19-20.04.2012 Rozwój aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Czy i jakie korzyści przyniesie przekształcenie ZPR w gminny program rewitalizacji?

Czy i jakie korzyści przyniesie przekształcenie ZPR w gminny program rewitalizacji? Czy i jakie korzyści przyniesie przekształcenie ZPR w gminny program rewitalizacji? dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast Plan prezentacji Narzędzia ZPR

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie wybranych zapisów RPO Województwa Zachodniopomorskiego na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świnoujście oraz Lokalnego

Wdrażanie wybranych zapisów RPO Województwa Zachodniopomorskiego na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świnoujście oraz Lokalnego Wdrażanie wybranych zapisów RPO Województwa Zachodniopomorskiego na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świnoujście oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Olsztyn 2013-09-23 Regionalny Program Operacyjny Warmia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo