ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE"

Transkrypt

1 ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE Kraków, maj 2004

2 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach opracowany został przez zespół ekspertów Stowarzyszenia Miasta w Internecie : Krzysztof Głomb Monika Maziarka Waldemar Piwowarczyk na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 2

3 Spis treści WSTĘP INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Administracja publiczna. Małopolska na tle wskaźników europejskich i ogólnokrajowych Dostęp do e-usług publicznych - Front Office Witryny internetowe administracji publicznej Rządowe serwisy Serwisy WWW szczebla wojewódzkiego Serwisy WWW gmin miejskich Serwisy WWW gminne i powiatowe Strony podmiotowe Biuletynu Informacji Publicznej Portal Wrota Małopolski Telecentra Systemy Informacji Przestrzennej/Globalny System Pozycjonowania GIS - Informacje ogólne Zastosowanie rozwiązań GIS/SIP GIS w Małopolsce Przykłady zastosowań GIS w Polsce GPS - Informacje ogólne Zastosowanie systemów typu GPS Stopień informatyzacji i infrastruktura teleinformatyczna w gminach Województwa Małopolskiego na podstawie badań ankietowych Infrastruktura edukacji Szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i średnie Dostęp uczniów do Internetu Liczba uczniów korzystających z 1 komputera Liczba komputerów z dostępem do Internetu oraz liczba uczniów korzystających z 1 komputera posiadającego dostęp do Internetu Przygotowanie nauczycieli Szkolnictwo wyższe i baza naukowa regionu Potencjał informatyczny uczelni wyższych w Małopolsce Baza naukowa Akademickie Centrum Internetowe CYFRONET AGH Rozwój telekomunikacji Polityka UE w zakresie telekomunikacji Telekomunikacja w Polsce a prawo wspólnotowe Poziom rozwoju telekomunikacji w regionie Miejska Sieć Komputerowa Przedsiębiorczość w regionie Największe firmy regionu Kapitał zagraniczny Podsumowanie Dostęp do Internetu Infrastruktura dostępu Użytkownicy Internetu Podsumowanie UWARUNKOWANIA PRAWNE INFORMATYZACJI W POLSCE Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Ustawa o muzeach Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych Ustawa o dostępie do informacji publicznej

4 2.6. Ustawa o podpisie elektronicznym Ustawa o opłacie skarbowej Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną Ustawa Prawo zamówień publicznych Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kodeks Postępowania Karnego Projekty ustaw Projekt ustawy o systemie informacji oświatowej Projekt ustawy o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne Podsumowanie

5 SPIS TABEL, RYSUNKÓW, WYKRESÓW Rys 1. Schemat przedstawiający proces dostępu do usług administracyjnych w formie elektronicznej...9 Tabela 1. Usługi administracyjne dla obywateli i biznesu...9 Wykres 1. Postęp w dostępności usług publicznych on-line w krajach UE w okresie X.2001 X Wykres 2. Średni poziom usług publicznych w Polsce i w Unii Europejskiej...11 Wykres 3. Klasyfikacja serwisów urzędów wojewódzkich według WAES...14 Wykres 4. Klasyfikacja serwisów urzędów marszałkowskich według WAES...14 Wykres 5. Klasyfikacja serwisów urzędów miast według WAES...15 Tabela 2. Procentowe ujęcie ilości gminnych serwisów internetowych w województwach (czołówka krajowa)...17 Wykres 6. Procentowy przyrost internetowych serwisów gminnych w Województwie Małopolskim w latach Tabela 3. Wyniki akcji Ruchu Internet Obywatelski Burmistrz on-line...18 Wykres 7. Wyniki akcji Ruchu Internet Obywatelski Burmistrz on-line...19 Tabela 4. Komercyjne i niekomercyjne zadania i funkcje telecentrum...26 Rys 2. Komponenty opisu obiektów w geograficznej bazie danych...27 Tabela 5. Ankieta Część 1: Informatyzacja Urzędu Infrastruktura i podstawowe oprogramowanie stosowane w urzędzie...38 Tabela 6. Ankieta Część 2: Informatyzacja Urzędu oprogramowanie specjalistyczne oraz budżet informatyzacji...39 Tabela 7. Ankieta Część 3: Infrastruktura teleinformatyczna na terenie gminy...40 Wykres 8. Komputery i rodzaje łącz internetowych wykorzystywanych w urzędach w badanych gminach41 Wykres 9. Łącza internetowe wykorzystywane w urzędach w badanych gminach...42 Tabela 8. Pracownie komputerowe w szkołach wszystkich typów w 2002 roku...45 Rys 3. Pracownie komputerowe w szkołach wszystkich typów w 2002 roku...45 Tabela 9. Liczba uczniów na 1 komputer w szkołach wszystkich typów w 2002 roku...46 Rys 4. Liczba uczniów na 1 komputer w szkołach wszystkich typów w 2002 roku...46 Wykres 10. Liczba uczniów na 1 komputer w Unii Europejskiej i w Polsce w 2001 roku (szkoły średnie) 47 Tabela 10. Liczba uczniów na 1 komputer z dostępem do Internetu w szkołach wszystkich typów w 2002 roku...48 Rys 5. Liczba uczniów na 1 komputer z dostępem do Internetu w szkołach wszystkich typów w 2002 roku...48 Wykres 11. Liczba uczniów na 1 komputer przyłączony do Internetu (szkoły średnie)...49 Tabela 11. Porównanie wartości wskaźników w Woj. Małopolskim, w Polsce i w Unii Europejskiej dla szkół średnich...49 Tabela 12. Liczba nauczycieli przygotowanych do nauczania przedmiotów informatycznych w poszczególnych rodzajach szkół oraz odsetek nauczycieli uczących informatyki...50 Tabela 13. Liczba studentów w uczelniach małopolskich w latach Tabela 14. Nakłady na badania i rozwój w Województwie Małopolskim na tle innych regionów w kraju..59 Wykres 12. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w Małopolsce w latach (w mln zł).60 Tabela 15. Nakłady na działalność badawczą i rozwojową w Województwie Małopolskim wg rodzajów jednostek...60 Tabela 16. Poziom zatrudnienia w sektorze badawczo-rozwojowym w Województwie Małopolskim na tle innych regionów w kraju...61 Wykres 13. Zatrudnienie w sektorze badawczo-rozwojowym w Małopolsce w latach Tabela 17. Zatrudnienie sektorze badawczo-rozwojowym szkolnictwa wyższego w Województwie Małopolskim

6 Wykres 14. Penetracja telefonii stacjonarnej i komórkowej w wybranych krajach europejskich ( proc. populacji 2002)...66 Tabela 18. Telefoniczne łącza główne na 1000 mieszkańców w poszczególnych regionach...67 Wykres 15. Liczba abonentów telefonicznych w Województwie Małopolskim...67 Tabela 19. Zestawienie 19 najlepszych firm Województwa Małopolskiego wg TOP 200 (ranking Computerworld)...71 Wykres 16. Pola kompetencji I grupy firm ICT Województwa Małopolskiego...71 Wykres 17. Pola kompetencji II grupy firm ICT Województwa Małopolskiego...72 Wykres 18. Pola kompetencji III grupy firm ICT Województwa Małopolskiego...72 Wykres 19. Pola kompetencji IV grupy firm ICT Województwa Małopolskiego...73 Tabela 20. Wartość rynku IT w Małopolsce na tle innych regionów...74 Tabela 21. Komputery i dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych...75 Tabela 22. Rodzaj łącza do Internetu w gospodarstwach domowych...76 Wykres 20. Internauci struktura według województw...78 Tabela 23. Internauci struktura według województw...78 Tabela 24. Dostęp do Internetu w województwach...79 Wykres 21. Zmiany w strukturze internautów w 6 najwyżej notowanych województwach w roku 2003 (w proc.)...79 Wykres 22. Wskaźnik IPI dla poszczególnych województw...80 Tabela 25. Wykaz przepisów w ramach procedury administracyjnej umożliwiających realizację czynności on-line...86 Rys 6. Schemat procedury administracyjnej

7 WSTĘP Niniejszy dokument stanowi Aneks do zasadniczej części Programu Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach W Aneksie przedstawiono diagnozę stanu rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Województwie Małopolskim. Diagnoza stanu obejmuje m.in. analizę: dostępu do usług publicznych on-line oraz informacji publicznej w regionie, stopnia informatyzacji i infrastruktury teleinformatycznej w gminach województwa, infrastruktury edukacyjnej regionu, rozwoju telekomunikacji, przedsiębiorczości (sektor ICT) w regionie. W Aneksie omówiono również, te akty prawne obowiązujące w Polsce, które zawierają uregulowania istotne z punktu widzenia realizacji usług publicznych świadczonych elektronicznie oraz innych działań dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Przy opracowaniu dokumentu posłużono się m.in. zasobami danych uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, urzędów administracji lokalnej, firm teleinformatycznych, GUS-u oraz wynikami badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie we wrześniu 2003 roku w zakresie diagnozy poziomu informatyzacji administracji w województwie. 7

8 1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1.1. Administracja publiczna. Małopolska na tle wskaźników europejskich i ogólnokrajowych egovernment to zastosowanie technologii komunikacji i informacji do planowania, realizacji i monitorowania zadań administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Rozwiązania zastosowane w ramach egovernment umożliwiają dostarczanie obywatelom efektywnych kosztowo i łatwo osiągalnych e-usług administracyjnych oraz usprawniają wymianę informacji i operacje o charakterze transakcji między różnymi urzędami i instytucjami. Efektem tych działań mają być usługi administracji publicznej dostępne przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. egovernment jest wydajnym narzędziem administrowania oraz nowym sposobem zarządzania terytorium. Może też przyczynić się do wzrostu udziału mieszkańców w procesach demokratycznych (edemocracy), umożliwiając obywatelom wypowiadanie się i głosowanie w sprawach lokalnych lub całego kraju. Widoczne przemiany, wynikające z szerokiego zastosowania rozwiązań ICT w nauce, gospodarce, kulturze i mediach, spowodowały, że obywatele oczekują tworzenia i upowszechniania informacji on-line oraz wzrostu efektywności działania także w przypadku administracji publicznej. Dlatego administracja publiczna w krajach członkowskich Unii Europejskiej wdraża na szeroką skalę nowoczesne rozwiązania informatyczne i teleinformatyczne, zdolne przekształcać papierową administrację [ang.: static administration] w system wygodnych i ograniczających czas obsługi usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną. Rozwój tych rozwiązań wspiera znacząco Komisja Europejska. Zastosowania rozwiązań administracji on-line obejmują: usługi informacyjne (udostępnianie informacji na stronach WWW urzędów), usługi komunikacyjne (wzajemna wymiana informacji/korespondencji między obywatelem a urzędem, np. przy użyciu poczty elektronicznej, formularzy on-line), usługi transakcyjne (pobieranie i składanie deklaracji podatkowych, wnoszenie opłat, ankiety, głosowania), komunikację i transakcje między urzędami administracji publicznej. Świadczenie usług publicznych on-line wymaga w urzędach administracji realizacji złożonych systemów informatycznych, na które składają się 3 różne warstwy logiczne. Są to: front office - witryny internetowe i portale, dzięki którym obywatel i przedsiębiorca ma dostęp do informacji oraz usług, middle office - aplikacje informatyczne, zapewniające obieg dokumentów w urzędach, wspomagające podejmowanie decyzji przez urzędników oraz obsługujące wewnętrzne funkcje administracji (np. systemy finansowo-księgowe), back office - hurtownie danych, bazy danych oraz systemy gromadzenia danych. 8

9 Dostęp do e-usług publicznych - Front Office Możliwość korzystania przez obywatela z usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną uzależniona jest od istnienia odpowiedniej infrastruktury dostępu. Rys 1. Schemat przedstawiający proces dostępu do usług administracyjnych w formie elektronicznej Użytkownik Podpis elektroniczny Karta chipowa Urządzenia dostępu Komputery osobiste oraz komputery zlokalizowane w telecentrach Infomaty Front-Office Strony internetowe administracji publicznej w tym Biuletyn Informacji Publicznej Oprac. Stowarzyszenie Miasta w Internecie W ramach badań przeprowadzonych w krajach Unii Europejskiej wyróżniono 23 usługi publiczne, które powinny być dostępne on-line. Od 2001 roku grupa dwudziestu z nich jest monitorowana w 15 krajach UE oraz Norwegii i Islandii przez Cap Gemini Ernst&Young (CGE&Y) 1 na zlecenie Komisji Europejskiej. Pierwszy raport dotyczący usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną zrealizowany przez CGE&Y został opublikowany w październiku 2001 roku 2. Następne badania (objęto nimi także Polskę) zrealizowano w kwietniu , 4 i w październiku 2002 roku 5,6. Komisja Europejska wyróżnia 12 podstawowych usług publicznych dla obywateli oraz 8 skierowanych do biznesu. Tabela 1. Usługi administracyjne dla obywateli i biznesu Usługi dla obywateli Opłacanie podatku od dochodów osób fizycznych (PIT) Poszukiwanie pracy Usługi związane z ubezpieczeniem społecznym, w tym: zasiłki dla bezrobotnych zasiłki rodzinne ubezpieczenia zdrowotne socjalne stypendia studenckie Usługi dla przedsiębiorców Opłacanie składek ubezpieczenia społecznego pracowników Opłacanie podatku od działalności gospodarczej (CIT) Opłacanie podatku VAT 1 Cap Gemini Ernst & Young opracowuje i publikuje coroczny raport Web-based survey on Electronic Public Services. Są to badania dotyczące rozwoju e-usług publicznych. Badania powstają w oparciu o metodologię europejskiej edycji badań realizowanych przez CGE&Y na zlecenie Komisji Europejskiej. 2 Summary report. Web based Survey on Electronic Public Services (results of the first measurement: October 2001), Bruksela Summary report. Web based Survey on Electronic Public Services (results of the second measurement: April 2002), Bruksela Rozwój usług publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Wyciąg z raportu drugiej edycji badań Web survey on Electronic Public Services październik-listopad 2002, Warszawa, marzec 2003 r. 5 Summary report. Web based Survey on Electronic Public Services (results of the third measurement: October 2002), Bruksela Cap Gemini Ernst & Young s Overall Report, October 2001 October Online Availability of Public Services: How does Europe progress? Web - based survey on electronic public services, Bruksela

10 Uzyskiwanie dokumentów osobistych, w tym: paszportów praw jazdy Rejestracja samochodów Uzyskiwanie pozwoleń na budowę Rejestracja nowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym spółek Składanie deklaracji celnych Pozwolenia związane z użytkowaniem środowiska naturalnego Udział w przetargach publicznych Składanie dokumentów związanych ze sprawami prowadzonymi przez policję Zamawianie i wypożyczanie książek w bibliotekach Realizacja sprawozdawczości statystycznej publicznych Uzyskiwanie aktów urodzenia oraz zawarcia małżeństwa Składanie dokumentów związanych z edukacją Dokonywanie zmiany zameldowania Usługi wiązane z ochroną zdrowia Źródło: Summary report. Web based Survey on Electronic Public Services (results of the first measurement: October 2001) Przyjęta przez CG&EY metodologia definiuje 5 poziomów rozwoju usług egovernment. Są to: off-line (poziom 0), informacja 7 (poziom I), kontakt 8 (poziom II), interakcja 9 (poziom III), transakcja 10 (poziom IV). Tabela 2. Poziomy rozwoju usług egovernment. Poziom 0 OFF-LINE brak serwisu w Internecie Poziom I INFORMACJA dostęp on-line do informacji na temat usług publicznych, pozwalający klientowi rozpocząć procedurę Poziom II KONTAKT pobieranie dokumentów (m.in. formularzy urzędowych) on-line oraz zamawianie on-line formularzy dostarczanych w inny sposób Poziom III INTERAKCJA dostęp on-line, pobieranie dokumentów, wypełnianie ich oraz składanie formularzy wraz z fizyczną lub prawną autentykacją klienta Poziom IV TRANSAKCJA załatwianie spraw w całości wraz z otrzymaniem decyzji urzędowej oraz z możliwością opłacenia kosztów realizacji usługi publicznej. Żadna papierowa procedura nie jest wymagana dodatkowo. Źródło: Summary report. Web based Survey on Electronic Public Services (2001, 2002, 2003). Badania CGE&Y pokazują, że w ciągu dwóch lat w większości krajów członkowskich Unii Europejskiej zanotowano istotny, bo 15-procentowy, wzrost wskaźnika dostępności usług publicznych on-line. Największy postęp w Europie zanotowały kraje skandynawskie: Szwecja - o 26 proc. i Dania o 23 proc. Szwecja stała się liderem europejskiego rankingu dostępności usług publicznych on-line. 7 Informacja [ang.: Information] według Cap Gemini Ernst & Young 8 Interakcja [ang.: Interaction] według Cap Gemini Ernst & Young 9 Interakcja dwukierunkowa [ang.: Two-way interaction] według Cap Gemini Ernst & Young 10 Transakcja [ang.: Transaction] - według Cap Gemini Ernst & Young 10

11 Wykres 1. Postęp w dostępności usług publicznych on-line w krajach UE w okresie X.2001 X.2002 stopień zróżnicowania e- usług publicznych (%) październik 2001 kwiecień 2002 październik 2002 okres objęty badaniem Źródło: Summary report. Web based Survey on Electronic Public Services (results of the third measurement: October 2002) Wyniki opracowania CGE&Y wskazują na bardzo niski poziom rozwoju egovernment w Polsce w porównaniu z krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz niewielką dynamikę wzrostu. Ostatni raport informuje, że: e-usługi publiczne w Polsce nie sięgnęły jeszcze w pełni II poziomu Kontaktu, e-usługi publiczne (dla obywateli i biznesu) osiągnęły poziom 21 proc. (wzrost od X 2001 zaledwie o 2 proc., przy 60 proc. średniej w krajach członkowskich UE oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii), poziom usług publicznych dla obywateli mierzony oddzielnie, bez usług dla biznesu, sięga zaledwie 14 proc., co lokuje go poniżej stadium Informacji i stadium Kontaktu, uzyskanego w krajach europejskich objętych badaniem (średnia 52 proc.), jedynie grupa usług obsługi przychodów budżetowych przekracza poziom niezbędny do zaliczenia jej do stadium pełnej Informacji, a to dzięki rozwojowi jednej zaledwie usługi obowiązkowych ubezpieczeń pracowniczych, które osiągnęły poziom zbliżony do Interakcji. Stan taki wynika z realizacji systemu obsługującego płatności składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wykres 2. Średni poziom usług publicznych w Polsce i w Unii Europejskiej 0% 20% 40% 60% 80% e-usługi publiczne 21% 60% e-usługi publiczne dla biznesu 25% 72% e-usługi publiczne dla obywateli 14% 52% Polska UE Źródło: Rozwój usług publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Wyniki drugiej edycji badań Web survey on Electronic Public Services październik-listopad 2002, Warszawa, marzec 2003r. 11

12 Witryny internetowe administracji publicznej Witryny internetowe (platformy portalowe) administracji publicznej (centralne, regionalne, lokalne) są głównym kanałem świadczenia usług obywatelom i podmiotom gospodarczym w formie elektronicznej. Portal daje administracji możliwość zlokalizowania e-usług publicznych w jednym miejscu i zorganizowania dostępu do nich w sposób logiczny i intuicyjny, dostosowany do oczekiwań użytkowników. Przyczynia się to do uproszczenia i przyspieszenia kontaktów obywateli z administracją publiczną. Główne cele tworzenia portali administracji publicznej są następujące: Cele publiczno-społeczne: ułatwienie dostępu obywateli i przedsiębiorców do informacji publicznej, oszczędność czasu użytkowników, udoskonalenie komunikacji pomiędzy administracją oraz obywatelami, wykorzystanie kreatywności i doświadczenia mieszkańców dla lepszego wykonywania zadań publicznych, zwiększenie możliwości aktywnego uczestniczenia obywateli w życiu publicznym. Cele administracji : zmniejszenie kosztów działalności administracji w perspektywie średniookresowej, zwiększenie efektywności i przejrzystości działań administracji publicznej, odciążenie urzędników z wykonywania funkcji informacyjnych i większe zaangażowanie ich w realizację zadań o charakterze merytorycznym, stworzenie dodatkowego bodźca do szybszej wymiany dokumentów papierowych (ew. tradycyjnych) na elektroniczne, znaczące udoskonalenie monitorowania działalności służb publicznych Rządowe serwisy WWW Polska pod względem korzystania obywateli z rządowych stron internetowych plasuje się na jednym z ostatnich miejsc, nie tylko w skali ogólnoświatowej, ale również wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej 11. Tylko 4 proc. Polaków zadeklarowało, że w ciągu 12 miesięcy (do listopada 2002 r.) korzystało z rządowych stron internetowych (w roku poprzednim wskaźnik ten wynosił 5 proc.). Dla porównania w Estonii 31 proc. obywateli korzysta z rządowych stron WWW, w Czechach 18 proc., na Słowacji 14 proc., a na Litwie i Łotwie po 8 proc. Porównywalny jest udział osób korzystających z witryn rządowych na Węgrzech, gdzie wynosi 3 proc 12. Rządowe strony WWW najczęściej odwiedzają mieszkańcy Szwecji (57 proc.), Norwegii (56 proc.), Singapuru (53 proc.) oraz Danii (53 proc.). W tych krajach występuje również najwyższy odsetek użytkowników Internetu - średnio 80 proc. populacji wymienionych krajów korzysta z globalnej sieci. W Polsce w 2001 roku ze stron administracji państwowej korzystało 33 proc. użytkowników Internetu, natomiast badania z 2002 roku wykazały, że odsetek ten zmniejszył się 11 Badania TNS OBOP (Taylor Nelson Sofres - Ośrodek Badań Opinii Publicznej) dotyczące korzystania z rządowych stron internetowych w Polsce The Government Online z listopada 2002 roku 12 j.w. 12

13 do 23 proc. 13. Ogółem według TNS OBOP - odsetek osób korzystających z serwisów rządowych we wszystkich 31 państwach objętych badaniem wzrósł średnio z 26 proc. do 30 proc Serwisy WWW szczebla wojewódzkiego Strony WWW urzędów marszałkowskich i wojewódzkich zostały ocenione przez Ruch Internet Obywatelski w ramach dwóch opracowań - za rok i W raporcie Administracja Publiczna w sieci 2002, sporządzonym na przełomie marca i kwietnia 2002 roku, ocenie poddano 14 witryn urzędów marszałkowskich oraz 16 serwisów urzędów wojewódzkich. Najwyżej oceniono serwis WWW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Atuty serwisu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (www.malopolskie.pl) to według cytowanego raportu - wizytówka szybkie przejście do danych kontaktowych, aktualne i praktyczne informacje, aktualizowany dział Serwis Prasowy, prezentacja herbu i flagi regionu oraz prostota wykonania ułatwiająca odbiór. Wady to m.in.: nieaktualny spis ministerstw, błędne linki oraz skomplikowany schemat graficzny struktury organizacyjnej urzędu. Serwis ten uzyskał 24 punkty na 41 możliwych (w systemie WAES 16 ) i zajął drugie miejsce pośród wszystkich urzędów marszałkowskich w Polsce. W kategorii urzędów wojewódzkich najlepiej wypadł serwis Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (24 na 41 punktów WAES). Serwis Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zdobył 15 na 41 punktów WAES. Według ostatnich badań ( Administracja Publiczna w sieci 2003 ) serwis Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zyskał aż 13 punktów WAES w porównaniu do roku poprzedniego, co pozwoliło mu z 28 punktami zająć trzecie miejsce w tej kategorii, ex aequo z mazowieckim i lubelskim. Serwis Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego uzyskał 25 punktów WAES (nadal za serwisem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego). 13 j.w. 14 Raport Administracja Publiczna w sieci 2002, Ruch Internet Obywatelski (IO), marzec-kwiecień Celem badania było upowszechnianie dobrych wzorów, wskazanie błędów i stworzenie podstaw do kolejnych ocen witryn instytucji sektora publicznego. Oceniano przejrzystość oraz interaktywność serwisów, przyznając, zgodnie z metodyką WAES, pojedyncze punkty za wypełnienie zdefiniowanych wcześniej kryteriów. 15 Raport Administracja Publiczna w sieci 2003, Ruch Internet Obywatelski (IO), listopad WAES - Website Attribute Evaluation System - Wielokryterialnego Systemu Oceny Serwisów Internetowych metodyka opracowana i rozwijana od 1995 roku przez The Cyberspace Policy Research Group działającą przy Uniwersytetach Arizona oraz George Mason (USA). 13

14 Wykres 3. Klasyfikacja serwisów urzędów wojewódzkich według WAES Serwisy urzędów wojewódzkich Łódzki Zachodniopomorski Mazowiecki Lubelski Małopolski Podkarpacki Kujawsko-Pomorski Warmińsko-Mazurski Świętokrzyski Śląski Podlaski Opolski Lubuski Pomorski Wielkopolski Dolnośląski Źródło: Raport Administracja Publiczna w sieci 2003 Wykres 4. Klasyfikacja serwisów urzędów marszałkowskich według WAES Serwisy urzędów marszałkowskich Śląski Małopolski Podkarpacki Zachodniopomorski Mazowiecki Lubuski Świętokrzyski Lubelski Wielkopolski Pomorski Podlaski Opolski Dolnośląski Łódzki Kujawsko-Pomorski Warmińsko-Mazurski Źródło: Raport Administracja Publiczna w sieci Serwisy WWW gmin miejskich W badaniu Administracja Publiczna w sieci 2003, oprócz stron WWW centralnej administracji państwowej oraz głównych urzędów terytorialnych: marszałkowskich i wojewódzkich, ocenie poddano również serwisy internetowe urzędów miast. Przebadano strony WWW 16 miast wojewódzkich oraz dwóch miast, pełniących dość istotną rolę w swych regionach: Torunia i Zielonej Góry. W tym zestawieniu pierwsze miejsce uzyskał Urząd Miasta w Zielonej Górze (30 punktów WAES), na drugim natomiast znalazł się serwis UM Krakowa (28 punktów). 14

15 Wykres 5. Klasyfikacja serwisów urzędów miast według WAES Zielona Góra Kraków Wrocław Szczecin Kielce Opole Łódź Bydgoszcz Warszawa Lublin Katowice Poznań Olsztyn Gorzów Wlkp. Białystok Toruń Źródło: Raport Administracja Publiczna w sieci 2003 Badania serwisów internetowych urzędów miast zostały przeprowadzone i opublikowane w 2002 roku przez firmę I-Metria. Z kolei badania eobywatel 17 dotyczyły oczekiwań obywateli i przedsiębiorców wobec tego typu serwisów, a efektem są wnioski i zalecenia związane z tworzeniem i prowadzeniem witryn urzędów miejskich. Przeanalizowano w nich serwisy lokalne z czterech perspektyw: oglądalności witryn urzędów miast, oczekiwań obywateli i przedsiębiorców wobec zawartości witryny, koordynacji i zarządzania projektu internetowego (propozycja rozwiązania modelowego), koncepcji witryn urzędów lokalnych. Wnioski i rekomendacje dotyczące serwisów miejskich zawarte w badaniu eobywatel przedstawia tabela: 18 Kategoria Oglądalność witryn urzędów miast Zawartość strony Wnioski i zalecenia badanie wykazało, że zarówno internauci, jak i przedsiębiorcy mający dostęp do Internetu, chętnie odwiedzają strony własnych miast (witryny urzędów miast odwiedziło 59 proc. internautów i 53 proc. przedsiębiorców); oglądalność witryn nie jest zbyt wysoka, najbardziej aktywni odwiedzający trafiali na nie tylko raz lub kilka razy na miesiąc; zdecydowana większość respondentów zadeklarowała, iż odwiedzi witrynę swego miasta w przyszłości. przeprowadzone badanie wskazuje jasno, że internauci oczekują od oficjalnych witryn miast znacznie więcej niż tylko informacji urzędowych strona powinna być medium żywym, obejmującym zróżnicowane tematy z życia miasta (od informacji praktycznych takich jak kontakty do ważnych instytucji w mieście po materiały na temat historii miasta); należy umiejętnie wyważyć część portalową i urzędową serwisu; I-Metria zaleca korzystanie zarówno z wewnętrznych (urzędowych) jak i 17 Badanie eobywatel, wykonane przez I-Metria S.A., 2 kwietnia 2002 rok 18 j.w. 15

16 Wirtualny urząd Koordynacja i zarządzanie projektem internetowym Układ nawigacyjny i techniczne wdrożenie serwisu zewnętrznych źródeł informacji; prowadzi to do koncentracji (a w konsekwencji większej dostępności) zróżnicowanych wiadomości i materiałów w ramach jednego portalu miejskiego; bardzo ważne jest, by we wstępnej fazie przygotowań do realizacji nowego serwisu przeanalizować witryny urzędów innych miast (wskazany jest też kontakt z twórcami zaawansowanych witryn miejskich), jednak nie jest wskazane powielanie istniejących już rozwiązań. brak odpowiednich regulacji prawnych uniemożliwia urzędom wdrażanie zaawansowanych rozwiązań elektronicznej obsługi administracyjnej (niemożność dokonania faktycznej transakcji pomiędzy urzędem a petentem w sieci); najbardziej powszechne jest korzystanie z wirtualnego urzędu w celu wymiany informacji i ściągania ze stron wzorów formularzy; koncepcja wirtualnego urzędu wymaga przeanalizowania zachodzących wewnątrz niego procesów pozwala to stworzyć przejrzystą i łatwą do zrozumienia dla każdego prezentację procedur i zasad obsługi administracyjnej, co w przyszłości może doprowadzić do uproszczenia i zwiększenia efektywności obsługi administracyjnej; w miarę możliwości należy unikać używania na stronie internetowej języka urzędowego. przed zmianą lub stworzeniem witryny urzędu należy wyznaczyć jedną osobę odpowiedzialną za koordynację projektu (lidera projektu lub redaktora naczelnego strony internetowej); od samego początku projekt powinien zyskać jasno sformułowane poparcie zarządu, wyrażone wyposażeniem koordynatora w odpowiednie kompetencje; koordynator proponuje, a zarząd zobowiązuje konkretne osoby w wydziałach do współpracy w tworzeniu strony stronę współtworzą, a zatem i współodpowiadają za dostarczaną treść, wszystkie wydziały i referaty urzędu; przed rozpoczęciem pracy nad stroną należy przeanalizować różne koncepcje witryn (mocne i słabe strony rozwiązań, koszty i inne). schemat nawigacyjny serwisu tworzy koordynator projektu we współpracy z zatrudnionym w urzędzie webmasterem, odpowiadającym za koordynację technologiczną projektu; przed rozpoczęciem współpracy z firmami zewnętrznymi należy odpowiednio się do tego przygotować (jasno określić swoje oczekiwania i potrzeby, zbadać lokalny rynek i ceny na usługi internetowe); układ nawigacyjny i wykonanie graficzne serwisu powinno zostać powierzone profesjonalnej firmie zewnętrznej (agencji interaktywnej) gwarantuje to wysoką jakość witryny; dobrą praktyką jest współpraca z lokalnymi operatorami sieci informatycznych lub wydziałami informatycznymi uczelni publicznych, które mogą udostępnić przestrzeń na serwis na własnych serwerach (partnerstwo publiczno-prywatne); urząd nie musi posiadać własnego serwera; w przypadku, gdy w mieście nie ma takich partnerów, zalecamy skorzystanie z usług prywatnego dostawcy usług internetowych; promocja strony to jednocześnie promocja miasta w Internecie; Internet został wskazany przez internautów jako jedno z najważniejszych źródeł wiedzy o mieście; najprawdopodobniej popularność stron miejskich będzie rosnąć wraz ze wzrostem popularności samego Internetu; Internet pomaga budować wizerunek urzędu jako instytucji otwartej i nowoczesnej, szczególnie wśród ludzi młodych, którzy będą znać urząd lepiej z Internetu niż rzeczywistości. 16

17 Budowanie lokalnej społeczności informacyjnej jednym z podstawowych zadań samorządu jest budowa wspólnoty lokalnej; strona miejska powinna być traktowana jako jedno z ważnych forów budowy lokalnej wspólnoty, opartej na wymianie informacji pomiędzy wieloma instytucjami i mieszkańcami miasta; w tym celu należy twórczo wykorzystywać interaktywne narzędzia oferowane przez Internet pozwala to inicjować innowacyjne przedsięwzięcia organizowane wspólnie przez różne instytucje lokalne; nie należy obawiać się wykorzystywania Internetu w sposób innowacyjny daje on ogromne możliwości wprowadzania nowych rozwiązań do funkcjonowania urzędu i całej lokalnej wspólnoty Serwisy WWW gminne i powiatowe W Polsce istnieje 1729 internetowych serwisów gminnych (752 gminy miejskie, 977 gminy wiejskie), co stanowi 69,7 proc. wszystkich gmin (stan - listopad 2003 rok) 19. Na poziomie powiatów sytuacja wygląda znacznie lepiej: stworzono 355 serwisów powiatowych, w tym własne strony WWW posiada 65 powiatów grodzkich i 290 ziemskich. Stanowi to 93,4 proc. wszystkich powiatów. Województwo Małopolskie należy w kraju do liderów pod względem ilości gmin posiadających własne serwisy internetowe. W latach procent gmin posiadających strony WWW wynosił odpowiednio: 73, 82 i 96,7 proc., co daje regionowi 2 miejsce za Województwem Opolskim, a przed Śląskim. W listopadzie 2003 roku na 182 gminy województwa własne serwisy miało 176. Ponadto wszystkie 19 powiatów Małopolski ma swoje serwisy WWW. Tabela 2. Procentowe ujęcie ilości gminnych serwisów internetowych w województwach (czołówka krajowa) Opolskie Opolskie 93% 96% Małopolskie Małopolskie 73% 82% Śląskie Śląskie 66% 67% Dolnośląskie Pomorskie 59% 64% Lubuskie Zachodniopomorskie 58% 64% Oprac. Stowarzyszenie Miasta w Internecie Opolskie 98,6% Małopolskie 96,7% Śląskie 88,9% Zachodniopomorskie 84,2% Pomorskie 80,5% 19 Badania Stowarzyszenia Miasta w Internecie w zakresie rozpoznania istnienia gminnych i powiatowych serwisów internetowych w Polsce. Opracowanie powstało w czerwcu 2001, 2002 i 2003 w oparciu o przeszukiwanie polskojęzycznych zasobów Internetu wyszukiwarką oraz przegląd serwisów regionalnych. Pod uwagę wzięto tylko te serwisy, które zostały zrealizowane przez administrację lokalną, bądź na jej zlecenie, oraz serwisy samorządowe przygotowywane przez wyspecjalizowane firmy. W opracowaniu nie uwzględniono stron www określanych jako prezentacje lub wizytówki gmin, składające się na witryny regionalne lub powiatowe. 17

18 73% 82% 96,7% Wykres 6. Procentowy przyrost internetowych serwisów gminnych w Województwie Małopolskim w latach Oprac. Stowarzyszenie Miasta w Internecie Odpowiedzi na pytanie: jak urzędy samorządowe korzystają (i czy w ogóle) z nowoczesnych środków przekazu informacji w swojej pracy, udzieliła akcja przeprowadzona pod koniec 2002 roku przez Ruch Internet Obywatelski 20. Z przeprowadzonego w jej ramach sondażu wynika, iż pośród 265 miast należących do Związku Miast Polskich, 6 urzędów miejskich nie posiadało żadnych adresów owych, zaś 9 adresów okazało się błędnych (wszystkie adresy były weryfikowane na stronach internetowych urzędów). Odpowiedzi na pytanie dotyczące godzin przyjęć obywateli przez przedstawicieli władz samorządowych - burmistrzów i prezydentów wybranych miast - urzędy miały udzielić w ciągu 30 dni. W tym terminie otrzymano informacje od 124 urzędów odpowiedziało więc 48 proc. zapytanych. Tabela 3. Wyniki akcji Ruchu Internet Obywatelski Burmistrz on-line Liczba Województwo miast w ZMP Odpowiedziało Dolnośląskie Kujawsko - Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Średnia 48 Źródło: Burmistrz on-line, 2002 Odpowiedziało (%) W Województwie Małopolskim wskaźnik jednostek, które odpowiedziały na przesłane em zapytanie był większy niż średnia w kraju i wyniósł 60 proc. (na 15 wziętych pod uwagę jednostek 20 Badanie Burmistrz on-line, Ruch Internet Obywatelski, grudzień 2002 rok Motto akcji: jednym z podstawowych punktów realizacji idei efektywnej i przyjaznej administracji publicznej jest możliwość kontaktu obywateli z przedstawicielami władz przy użyciu poczty elektronicznej. W ramach akcji rozesłano pocztą elektroniczną pytanie dotyczące godzin przyjęć obywateli przez przedstawicieli władz samorządowych - burmistrzów i prezydentów wybranych miast. Jako kryterium doboru jednostek przyjęto członkostwo tych miast w Związku Miast Polskich. 18

19 zareagowało 9). Odnotować należy fakt, iż w Województwie Zachodniopomorskim na 15 miast objętych akcją nie odpowiedziało ani jedno. Wykres 7. Wyniki akcji Ruchu Internet Obywatelski Burmistrz on-line odpowiedzi w % 100% 80% 60% 40% 20% 0% Dolnośląskie Kujawsko - Pomorskie 60% 53% 45% 48% 40% 38% 40% 80% 58% 36% Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Źródło: Opracowanie na podstawie Burmistrz on-line, % 52% 67% 40% 53% 0% Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Strony podmiotowe Biuletynu Informacji Publicznej 6 września 2001 roku została uchwalona ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz ). Nałożyła ona na władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne obowiązek publikacji informacji publicznych zdefiniowanych w ustawie. Ustawodawca założył, iż podstawowym medium ich przekazu, w tym dokumentów urzędowych, będzie urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej (BIP). Biuletyn ten jest ujednoliconym systemem stron w sieci Internet. Od 1 lipca 2003 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek publikowania w Internecie danych i dokumentów zawierających informację publiczną. Obowiązek ten powinien być realizowany poprzez zbudowanie tzw. podmiotowych stron BIP. Strony te muszą być publikowane w Internecie niezależnie od dotychczasowych serwisów WWW gminy czy powiatu. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, strony podmiotowe BIP powinny spełniać określone standardy: informacyjne, technologiczne oraz bezpieczeństwa. Ustawa o dostępie do informacji publicznej oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U Nr 67, poz. 619) określiły warunki techniczne i organizacyjne tworzenia stron podmiotowych BIP. W celu zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności dostępu do tych stron rozporządzenie MSWiA zdefiniowało następujące warunki, jakie musi spełniać każda strona podmiotowa BIP: informacje muszą być zabezpieczone przed utratą - kopiuje się je nie rzadziej niż raz na dobę na oddzielne elektroniczne nośniki informacji (np. twarde dyski, CDRom y), a na wypadek awarii, musi być przygotowany serwer zastępczy, czas niedostępności informacji publicznej nie może przekroczyć 24 godzin, 19

20 za pomocą odpowiedniego oprogramowania (tzw. firewall) lub urządzenia, informacje muszą być chronione przed niekontrolowanym dostępem, modyfikacją lub zniszczeniem. Wydaje się, że obok wszystkich wymienionych wyżej warunków technicznych i organizacyjnych, które muszą być spełnione, aby zgodnie z rozporządzeniem prowadzić BIP, kluczowy dla zrozumienia intencji ustawodawcy jest obowiązek oparcia strony podmiotowej BIP na mechanizmach bazy danych. Powyższy wymóg oznacza w praktyce, że danymi o charakterze informacji publicznej można zarządzać znacznie efektywniej (np. te same dane wprowadzać jednorazowo, mimo iż pojawią się one w Biuletynie w różnych kontekstach). Dzięki takim rozwiązaniom możliwe jest: wykorzystanie zgromadzonych w BIP informacji do innych celów (np. przygotowując informacje o przetargu, które mają być umieszczone w BIP, jednocześnie wypełnione zostają formularze, na podstawie których nastąpi publikacja informacji zamówień przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych - BZP), efektywne wykorzystanie zgromadzonych zbiorów danych o charakterze publicznym (np. TERYT) lub klasyfikacji normalizacyjnych (np. PKWiU), co zapewni spójność informacji w BIP z powszechnie używanymi w administracji zbiorami danych. Aplikacje przygotowane do celów prowadzenia BIP będą mogły w przyszłości, w sposób stosunkowo prosty, współpracować z wewnętrznym obiegiem dokumentów, podpisem elektronicznym, regionalnymi lub ogólnokrajowymi systemami zarządzania wiedzą oraz elektronicznym dziennikiem podawczym. Z powyższego wynika, że oparcie BIP na mechanizmach bazodanowych jest wyrazem przekonania ustawodawcy, iż powinien być on pierwszym etapem w budowie nowoczesnej administracji publicznej, przyjaznej dla obywatela, a jednocześnie efektywnej poprzez właściwe zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych. W Biuletynie Informacji Publicznej umieszcza się informacje o: polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o (od 1 stycznia 2004 r.): zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, projektowaniu aktów normatywnych, programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań, podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o: statusie prawnym lub formie prawnej, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje oraz ich kompetencjach, strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5, majątku, którym dysponują, zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o: trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, 20

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-04-20 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-05-25 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ I. UCZESTNICY PROCESU Stanowisko ds. informacji publicznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi - właściciel procesu Stanowisko ds. promocji Pozostali

Bardziej szczegółowo

INFORMATYZACJA PLACÓWEK PUBLICZNYCH W ŚWIETLE BADAŃ I DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH PAŃSTWA. Jacek Orłowski, redaktor naczelny IT w Administracji

INFORMATYZACJA PLACÓWEK PUBLICZNYCH W ŚWIETLE BADAŃ I DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH PAŃSTWA. Jacek Orłowski, redaktor naczelny IT w Administracji INFORMATYZACJA PLACÓWEK PUBLICZNYCH W ŚWIETLE BADAŃ I DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH PAŃSTWA 2015 Jacek Orłowski, redaktor naczelny IT w Administracji Miesięcznik IT w Administracji Branżowe pismo dla działów

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006 Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Badania kliniczne w Polsce obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość. Prezentacja raportu INFARMY, GCP i Polcro.

Badania kliniczne w Polsce obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość. Prezentacja raportu INFARMY, GCP i Polcro. Badania kliniczne w Polsce obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość. Prezentacja raportu INFARMY, GCP i Polcro. Raport przygotowany przez na zlecenie trzech organizacji 31 maja 2016 r. Geneza raportu

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Można oczekiwać, że jutro na naszym nadgarstku znajdzie się to, co dziś zajmuje biurko, a wczoraj wypełniało cały pokój. Nicolas Negroponte, Being Digital PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WROTA LUBUSKIE. Zielona Góra 29 II 2008r. Lubuski e-urząd

WROTA LUBUSKIE. Zielona Góra 29 II 2008r. Lubuski e-urząd WROTA LUBUSKIE LUBUSKI E-URZĄD Zielona Góra 29 II 2008r. REALIZOWANE PROJEKTY E-ADMINISTRACJI @ - realizowane projekty Wrota REALIZOWANE PROJEKTY E-ADMINISTRACJI Lp. Wyszczególnienie Wrota Podlasia Wrota

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami Na

Bardziej szczegółowo

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca II Posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszcz,18.03.2015 r. CO TO JEST INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (IP) IP

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim 18 lutego 2010, Opole www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych

Bardziej szczegółowo

FAKTY I MITY NA TEMAT E-ADMINISTRACJI, CZYLI E-USŁUGI PO POLSKU

FAKTY I MITY NA TEMAT E-ADMINISTRACJI, CZYLI E-USŁUGI PO POLSKU FAKTY I MITY NA TEMAT E-ADMINISTRACJI, CZYLI E-USŁUGI PO POLSKU Jacek Orłowski redaktor naczelny IT w Administracji Poznań, 30.09.2014 r. e-um: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach

Bardziej szczegółowo

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Dr inż. Konrad Maj Dyrektor Departamentu ds. Rozwoju Fundacji Rozwoju Edukacji i Nauki SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Projekt innowacyjny testujący wdrażany

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Białystok, 29.04.2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie Sieci

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/98/08 Rady Gminy Tarnowiec Z dnia 28 stycznia 2008

UCHWAŁA NR XIV/98/08 Rady Gminy Tarnowiec Z dnia 28 stycznia 2008 UCHWAŁA NR XIV/98/08 Rady Gminy Tarnowiec Z dnia 28 stycznia 2008 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Gminą Tarnowiec a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego przygotowania

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

Internet w Polsce fakty i liczby. Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Internet w Polsce fakty i liczby. Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet w Polsce fakty i liczby Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet w Polsce INFRASTRUKTURA ZASOBY KORZYSTANIE WPŁYW REZULTATY SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

I W O N A O B O J S K A C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O W B R W I N O W I E

I W O N A O B O J S K A C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O W B R W I N O W I E Bieżąca informacja o funkcjonowaniu Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz zmiany do Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR I W O N A O B O J S K A C E N

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Wrota Małopolski regionalny portal e-government

Wrota Małopolski regionalny portal e-government Wrota Małopolski regionalny portal e-government Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Cele strategiczne Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Cel 7 Lepiej wykształceni mieszkańcy regionu, aktywnie wykorzystujący

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Spis tabel, rysunków i wykresów

Spis tabel, rysunków i wykresów Spis tabel, rysunków i wykresów Tabele Tabela B1.2-1. Wartość towarów i usług zamawianych przez Internet w ciągu ostatnich 3 miesięcy według wykształcenia osób... 47 Tabela B1.4-1 Portale internetowe z

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Innowacji KSU

Krajowa Sieć Innowacji KSU 2009 Krajowa Sieć Innowacji KSU Warszawa 15 czerwca 2009 r. Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości System tworzony przez sieci

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r.

Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r. Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r. Grudzień 2013 Spis treści Informacje o badaniu 3 Główne wnioski 8 Wyniki badania: 17 I Informacje o urzędzie 17 II Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA Cele i ryzyko związane z realizacją projektu Cele realizacji

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

1) Politechnika Politechnika Gdańska w Gdańsku,

1) Politechnika Politechnika Gdańska w Gdańsku, Załącznik do Zarządzenia Rektora PG nr 24/2015 z 28 września 2015 r. Wykaz informacji oraz zbiór zasad przekazywania i publikowania informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów 08.01.2014 r. 2 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Dr inż. Paweł Chmieliński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

ci projektu systemowego zachodniopomorskim podprojekt e-administracja

ci projektu systemowego zachodniopomorskim podprojekt e-administracja Aspekty interoperacyjności ci projektu systemowego e-administracja i e-turystyka e w województwie zachodniopomorskim podprojekt e-administracja Międzywodzie: 15-16 16 listopada 2012 r. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Cyfrowa Małopolska 2014-20 w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Łukasz Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nowy

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 Główne założenia cyklu konferencji Konferencje odbędą się w 16 województwach Organizatorem są Pracodawcy RP Formuła organizacyjna dla każdej z konferencji regionalnych

Bardziej szczegółowo

Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji

Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1 Wstęp EZD PUW w administracji publicznej RP EZD PUW jednolity system będący własnością Skarbu

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie Program Konwentu: I Dzień Poniedziałek 28 czerwca 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Uroczyste otwarcie Konwentu 10.15 11.40 Zajęcia programowe: Projekt Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn 28.11.2013 Mariusz Przybyszewski Otwarta administracja na potrzeby obywateli i

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 23

Bardziej szczegółowo

W 2013 roku zaległe zobowiązania Polaków rosły najwolniej od 6 lat!

W 2013 roku zaległe zobowiązania Polaków rosły najwolniej od 6 lat! Kontakt: Aleksandra Lewko Rzecznik Prasowy Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. tel.: (22) 486 56 16, kom.: 504 074 218 Aleksandra.Lewko@InfoMonitor.pl Warszawa, 08 stycznia 2014 r. W 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu e-administracji w województwie mazowieckim Nakład środków w RPO na rozwój SI Projekty z zakresu SI w realizacji: 1.

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1

Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1 Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji Magdalena Sawicka Kierownik Oddziału Rozwoju Systemów Teleinformatycznych i Szkoleń BI PUW Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wg stanu na dzień 30 marca 2009 r.) I. Postęp realizacji programu do dnia 30 marca 2009 r. 1.1 ZłoŜone wnioski o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

NAUKA EDUKACJA STUDENCI ZAINTERESOWANIA. Oddziaływanie ośrodków akademickich województwa małopolskiego UNIWERSYTET. Streszczenie CELE KOMPETENCJE

NAUKA EDUKACJA STUDENCI ZAINTERESOWANIA. Oddziaływanie ośrodków akademickich województwa małopolskiego UNIWERSYTET. Streszczenie CELE KOMPETENCJE NAUKA WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL CELE Oddziaływanie ośrodków akademickich województwa małopolskiego Streszczenie KOMPETENCJE EDUKACJA UNIWERSYTET Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/602/04 z dnia 30 sierpnia 2004r POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Hanna Krynicka ROZWÓJ E-USŁUG PUBLICZNYCH W POLSCE

Hanna Krynicka ROZWÓJ E-USŁUG PUBLICZNYCH W POLSCE Irff F Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie Hanna Krynicka ROZWÓJ E-USŁUG PUBLICZNYCH W POLSCE 1. Uwagi wstępne W modelu społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej administracja publiczna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach podsumowanie realizacji programu

Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach podsumowanie realizacji programu Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004-2006 podsumowanie realizacji programu Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego, Kraków 28.11.2006 1 Program Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

STAN INFORMATYZACJI URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE W 2008 ROKU

STAN INFORMATYZACJI URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE W 2008 ROKU STAN INFORMATYZACJI URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE W ROKU Raport generalny z badań ilościowych dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 5 edycja badania Warszawa, lipiec 2009 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zapraszamy na szkolenia informacyjne podnoszące kompetencje pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 6 Województwo kujawsko-pomorskie...

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Wałbrzych 27 kwietnia 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji 1 CYFRYZACJA W EUROPEJSKIEJ POLITYCE SPÓJNOŚCI Polityka spójności w nowym okresie programowania finansowego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim 14 stycznia 2010, Izbicko www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach prawa w zakresie zarządzania dokumentacją - obecne i planowane

Zmiany w przepisach prawa w zakresie zarządzania dokumentacją - obecne i planowane Zmiany w przepisach prawa w zakresie zarządzania dokumentacją - obecne i planowane dr Ewa Perłakowska (NDAP) Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-10 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Co to jest emp@tia? O projekcie słów kilka. Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS. 21.03.2013 r. Warszawa

Co to jest emp@tia? O projekcie słów kilka. Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS. 21.03.2013 r. Warszawa Co to jest emp@tia? O projekcie słów kilka Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS 21.03.2013 r. Warszawa Co to jest emp@tia? Projekt Emp@tia Platforma Komunikacyjna Obszaru Zabezpieczenia Społecznego

Bardziej szczegółowo

Prawa obywatela w Internecie

Prawa obywatela w Internecie Prawa obywatela w Internecie W T Y M N U M E R Z E: Newsletter nr 6 listopad 2013 Biuletyn Informacji Publicznej 1-12 Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

założenia a rzeczywistość

założenia a rzeczywistość Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) założenia a rzeczywistość

Bardziej szczegółowo

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP.

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. Perspektywa finansowa 20072013 w obszarze dotacji dla sektora MSP jest już w znacznej

Bardziej szczegółowo

1) Jednostki organizacyjne realizujące program oraz ich role. 1. Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, REGON: 000287987

1) Jednostki organizacyjne realizujące program oraz ich role. 1. Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, REGON: 000287987 PROGRAM UDZIAŁU W ETAPIE 20142015 BUDOWY IIP 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu wiodącego, podstawa prawna Minister Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2012 r.

Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2012 r. Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2012 r. Październik 2012 Spis treści Informacje o badaniu 3 Główne wnioski 8 Wyniki badania: 15 I Informacje o urzędzie 15 II Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) i technologicznych

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) i technologicznych System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) - nowoczesność rozwiązań technicznych i technologicznych Agenda obecny stan organizacji Systemu Powiadamiania Ratunkowego ramy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo