ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE"

Transkrypt

1 ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE Kraków, maj 2004

2 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach opracowany został przez zespół ekspertów Stowarzyszenia Miasta w Internecie : Krzysztof Głomb Monika Maziarka Waldemar Piwowarczyk na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 2

3 Spis treści WSTĘP INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Administracja publiczna. Małopolska na tle wskaźników europejskich i ogólnokrajowych Dostęp do e-usług publicznych - Front Office Witryny internetowe administracji publicznej Rządowe serwisy Serwisy WWW szczebla wojewódzkiego Serwisy WWW gmin miejskich Serwisy WWW gminne i powiatowe Strony podmiotowe Biuletynu Informacji Publicznej Portal Wrota Małopolski Telecentra Systemy Informacji Przestrzennej/Globalny System Pozycjonowania GIS - Informacje ogólne Zastosowanie rozwiązań GIS/SIP GIS w Małopolsce Przykłady zastosowań GIS w Polsce GPS - Informacje ogólne Zastosowanie systemów typu GPS Stopień informatyzacji i infrastruktura teleinformatyczna w gminach Województwa Małopolskiego na podstawie badań ankietowych Infrastruktura edukacji Szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i średnie Dostęp uczniów do Internetu Liczba uczniów korzystających z 1 komputera Liczba komputerów z dostępem do Internetu oraz liczba uczniów korzystających z 1 komputera posiadającego dostęp do Internetu Przygotowanie nauczycieli Szkolnictwo wyższe i baza naukowa regionu Potencjał informatyczny uczelni wyższych w Małopolsce Baza naukowa Akademickie Centrum Internetowe CYFRONET AGH Rozwój telekomunikacji Polityka UE w zakresie telekomunikacji Telekomunikacja w Polsce a prawo wspólnotowe Poziom rozwoju telekomunikacji w regionie Miejska Sieć Komputerowa Przedsiębiorczość w regionie Największe firmy regionu Kapitał zagraniczny Podsumowanie Dostęp do Internetu Infrastruktura dostępu Użytkownicy Internetu Podsumowanie UWARUNKOWANIA PRAWNE INFORMATYZACJI W POLSCE Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Ustawa o muzeach Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych Ustawa o dostępie do informacji publicznej

4 2.6. Ustawa o podpisie elektronicznym Ustawa o opłacie skarbowej Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną Ustawa Prawo zamówień publicznych Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kodeks Postępowania Karnego Projekty ustaw Projekt ustawy o systemie informacji oświatowej Projekt ustawy o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne Podsumowanie

5 SPIS TABEL, RYSUNKÓW, WYKRESÓW Rys 1. Schemat przedstawiający proces dostępu do usług administracyjnych w formie elektronicznej...9 Tabela 1. Usługi administracyjne dla obywateli i biznesu...9 Wykres 1. Postęp w dostępności usług publicznych on-line w krajach UE w okresie X.2001 X Wykres 2. Średni poziom usług publicznych w Polsce i w Unii Europejskiej...11 Wykres 3. Klasyfikacja serwisów urzędów wojewódzkich według WAES...14 Wykres 4. Klasyfikacja serwisów urzędów marszałkowskich według WAES...14 Wykres 5. Klasyfikacja serwisów urzędów miast według WAES...15 Tabela 2. Procentowe ujęcie ilości gminnych serwisów internetowych w województwach (czołówka krajowa)...17 Wykres 6. Procentowy przyrost internetowych serwisów gminnych w Województwie Małopolskim w latach Tabela 3. Wyniki akcji Ruchu Internet Obywatelski Burmistrz on-line...18 Wykres 7. Wyniki akcji Ruchu Internet Obywatelski Burmistrz on-line...19 Tabela 4. Komercyjne i niekomercyjne zadania i funkcje telecentrum...26 Rys 2. Komponenty opisu obiektów w geograficznej bazie danych...27 Tabela 5. Ankieta Część 1: Informatyzacja Urzędu Infrastruktura i podstawowe oprogramowanie stosowane w urzędzie...38 Tabela 6. Ankieta Część 2: Informatyzacja Urzędu oprogramowanie specjalistyczne oraz budżet informatyzacji...39 Tabela 7. Ankieta Część 3: Infrastruktura teleinformatyczna na terenie gminy...40 Wykres 8. Komputery i rodzaje łącz internetowych wykorzystywanych w urzędach w badanych gminach41 Wykres 9. Łącza internetowe wykorzystywane w urzędach w badanych gminach...42 Tabela 8. Pracownie komputerowe w szkołach wszystkich typów w 2002 roku...45 Rys 3. Pracownie komputerowe w szkołach wszystkich typów w 2002 roku...45 Tabela 9. Liczba uczniów na 1 komputer w szkołach wszystkich typów w 2002 roku...46 Rys 4. Liczba uczniów na 1 komputer w szkołach wszystkich typów w 2002 roku...46 Wykres 10. Liczba uczniów na 1 komputer w Unii Europejskiej i w Polsce w 2001 roku (szkoły średnie) 47 Tabela 10. Liczba uczniów na 1 komputer z dostępem do Internetu w szkołach wszystkich typów w 2002 roku...48 Rys 5. Liczba uczniów na 1 komputer z dostępem do Internetu w szkołach wszystkich typów w 2002 roku...48 Wykres 11. Liczba uczniów na 1 komputer przyłączony do Internetu (szkoły średnie)...49 Tabela 11. Porównanie wartości wskaźników w Woj. Małopolskim, w Polsce i w Unii Europejskiej dla szkół średnich...49 Tabela 12. Liczba nauczycieli przygotowanych do nauczania przedmiotów informatycznych w poszczególnych rodzajach szkół oraz odsetek nauczycieli uczących informatyki...50 Tabela 13. Liczba studentów w uczelniach małopolskich w latach Tabela 14. Nakłady na badania i rozwój w Województwie Małopolskim na tle innych regionów w kraju..59 Wykres 12. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w Małopolsce w latach (w mln zł).60 Tabela 15. Nakłady na działalność badawczą i rozwojową w Województwie Małopolskim wg rodzajów jednostek...60 Tabela 16. Poziom zatrudnienia w sektorze badawczo-rozwojowym w Województwie Małopolskim na tle innych regionów w kraju...61 Wykres 13. Zatrudnienie w sektorze badawczo-rozwojowym w Małopolsce w latach Tabela 17. Zatrudnienie sektorze badawczo-rozwojowym szkolnictwa wyższego w Województwie Małopolskim

6 Wykres 14. Penetracja telefonii stacjonarnej i komórkowej w wybranych krajach europejskich ( proc. populacji 2002)...66 Tabela 18. Telefoniczne łącza główne na 1000 mieszkańców w poszczególnych regionach...67 Wykres 15. Liczba abonentów telefonicznych w Województwie Małopolskim...67 Tabela 19. Zestawienie 19 najlepszych firm Województwa Małopolskiego wg TOP 200 (ranking Computerworld)...71 Wykres 16. Pola kompetencji I grupy firm ICT Województwa Małopolskiego...71 Wykres 17. Pola kompetencji II grupy firm ICT Województwa Małopolskiego...72 Wykres 18. Pola kompetencji III grupy firm ICT Województwa Małopolskiego...72 Wykres 19. Pola kompetencji IV grupy firm ICT Województwa Małopolskiego...73 Tabela 20. Wartość rynku IT w Małopolsce na tle innych regionów...74 Tabela 21. Komputery i dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych...75 Tabela 22. Rodzaj łącza do Internetu w gospodarstwach domowych...76 Wykres 20. Internauci struktura według województw...78 Tabela 23. Internauci struktura według województw...78 Tabela 24. Dostęp do Internetu w województwach...79 Wykres 21. Zmiany w strukturze internautów w 6 najwyżej notowanych województwach w roku 2003 (w proc.)...79 Wykres 22. Wskaźnik IPI dla poszczególnych województw...80 Tabela 25. Wykaz przepisów w ramach procedury administracyjnej umożliwiających realizację czynności on-line...86 Rys 6. Schemat procedury administracyjnej

7 WSTĘP Niniejszy dokument stanowi Aneks do zasadniczej części Programu Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach W Aneksie przedstawiono diagnozę stanu rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Województwie Małopolskim. Diagnoza stanu obejmuje m.in. analizę: dostępu do usług publicznych on-line oraz informacji publicznej w regionie, stopnia informatyzacji i infrastruktury teleinformatycznej w gminach województwa, infrastruktury edukacyjnej regionu, rozwoju telekomunikacji, przedsiębiorczości (sektor ICT) w regionie. W Aneksie omówiono również, te akty prawne obowiązujące w Polsce, które zawierają uregulowania istotne z punktu widzenia realizacji usług publicznych świadczonych elektronicznie oraz innych działań dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Przy opracowaniu dokumentu posłużono się m.in. zasobami danych uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, urzędów administracji lokalnej, firm teleinformatycznych, GUS-u oraz wynikami badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie we wrześniu 2003 roku w zakresie diagnozy poziomu informatyzacji administracji w województwie. 7

8 1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1.1. Administracja publiczna. Małopolska na tle wskaźników europejskich i ogólnokrajowych egovernment to zastosowanie technologii komunikacji i informacji do planowania, realizacji i monitorowania zadań administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Rozwiązania zastosowane w ramach egovernment umożliwiają dostarczanie obywatelom efektywnych kosztowo i łatwo osiągalnych e-usług administracyjnych oraz usprawniają wymianę informacji i operacje o charakterze transakcji między różnymi urzędami i instytucjami. Efektem tych działań mają być usługi administracji publicznej dostępne przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. egovernment jest wydajnym narzędziem administrowania oraz nowym sposobem zarządzania terytorium. Może też przyczynić się do wzrostu udziału mieszkańców w procesach demokratycznych (edemocracy), umożliwiając obywatelom wypowiadanie się i głosowanie w sprawach lokalnych lub całego kraju. Widoczne przemiany, wynikające z szerokiego zastosowania rozwiązań ICT w nauce, gospodarce, kulturze i mediach, spowodowały, że obywatele oczekują tworzenia i upowszechniania informacji on-line oraz wzrostu efektywności działania także w przypadku administracji publicznej. Dlatego administracja publiczna w krajach członkowskich Unii Europejskiej wdraża na szeroką skalę nowoczesne rozwiązania informatyczne i teleinformatyczne, zdolne przekształcać papierową administrację [ang.: static administration] w system wygodnych i ograniczających czas obsługi usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną. Rozwój tych rozwiązań wspiera znacząco Komisja Europejska. Zastosowania rozwiązań administracji on-line obejmują: usługi informacyjne (udostępnianie informacji na stronach WWW urzędów), usługi komunikacyjne (wzajemna wymiana informacji/korespondencji między obywatelem a urzędem, np. przy użyciu poczty elektronicznej, formularzy on-line), usługi transakcyjne (pobieranie i składanie deklaracji podatkowych, wnoszenie opłat, ankiety, głosowania), komunikację i transakcje między urzędami administracji publicznej. Świadczenie usług publicznych on-line wymaga w urzędach administracji realizacji złożonych systemów informatycznych, na które składają się 3 różne warstwy logiczne. Są to: front office - witryny internetowe i portale, dzięki którym obywatel i przedsiębiorca ma dostęp do informacji oraz usług, middle office - aplikacje informatyczne, zapewniające obieg dokumentów w urzędach, wspomagające podejmowanie decyzji przez urzędników oraz obsługujące wewnętrzne funkcje administracji (np. systemy finansowo-księgowe), back office - hurtownie danych, bazy danych oraz systemy gromadzenia danych. 8

9 Dostęp do e-usług publicznych - Front Office Możliwość korzystania przez obywatela z usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną uzależniona jest od istnienia odpowiedniej infrastruktury dostępu. Rys 1. Schemat przedstawiający proces dostępu do usług administracyjnych w formie elektronicznej Użytkownik Podpis elektroniczny Karta chipowa Urządzenia dostępu Komputery osobiste oraz komputery zlokalizowane w telecentrach Infomaty Front-Office Strony internetowe administracji publicznej w tym Biuletyn Informacji Publicznej Oprac. Stowarzyszenie Miasta w Internecie W ramach badań przeprowadzonych w krajach Unii Europejskiej wyróżniono 23 usługi publiczne, które powinny być dostępne on-line. Od 2001 roku grupa dwudziestu z nich jest monitorowana w 15 krajach UE oraz Norwegii i Islandii przez Cap Gemini Ernst&Young (CGE&Y) 1 na zlecenie Komisji Europejskiej. Pierwszy raport dotyczący usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną zrealizowany przez CGE&Y został opublikowany w październiku 2001 roku 2. Następne badania (objęto nimi także Polskę) zrealizowano w kwietniu , 4 i w październiku 2002 roku 5,6. Komisja Europejska wyróżnia 12 podstawowych usług publicznych dla obywateli oraz 8 skierowanych do biznesu. Tabela 1. Usługi administracyjne dla obywateli i biznesu Usługi dla obywateli Opłacanie podatku od dochodów osób fizycznych (PIT) Poszukiwanie pracy Usługi związane z ubezpieczeniem społecznym, w tym: zasiłki dla bezrobotnych zasiłki rodzinne ubezpieczenia zdrowotne socjalne stypendia studenckie Usługi dla przedsiębiorców Opłacanie składek ubezpieczenia społecznego pracowników Opłacanie podatku od działalności gospodarczej (CIT) Opłacanie podatku VAT 1 Cap Gemini Ernst & Young opracowuje i publikuje coroczny raport Web-based survey on Electronic Public Services. Są to badania dotyczące rozwoju e-usług publicznych. Badania powstają w oparciu o metodologię europejskiej edycji badań realizowanych przez CGE&Y na zlecenie Komisji Europejskiej. 2 Summary report. Web based Survey on Electronic Public Services (results of the first measurement: October 2001), Bruksela Summary report. Web based Survey on Electronic Public Services (results of the second measurement: April 2002), Bruksela Rozwój usług publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Wyciąg z raportu drugiej edycji badań Web survey on Electronic Public Services październik-listopad 2002, Warszawa, marzec 2003 r. 5 Summary report. Web based Survey on Electronic Public Services (results of the third measurement: October 2002), Bruksela Cap Gemini Ernst & Young s Overall Report, October 2001 October Online Availability of Public Services: How does Europe progress? Web - based survey on electronic public services, Bruksela

10 Uzyskiwanie dokumentów osobistych, w tym: paszportów praw jazdy Rejestracja samochodów Uzyskiwanie pozwoleń na budowę Rejestracja nowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym spółek Składanie deklaracji celnych Pozwolenia związane z użytkowaniem środowiska naturalnego Udział w przetargach publicznych Składanie dokumentów związanych ze sprawami prowadzonymi przez policję Zamawianie i wypożyczanie książek w bibliotekach Realizacja sprawozdawczości statystycznej publicznych Uzyskiwanie aktów urodzenia oraz zawarcia małżeństwa Składanie dokumentów związanych z edukacją Dokonywanie zmiany zameldowania Usługi wiązane z ochroną zdrowia Źródło: Summary report. Web based Survey on Electronic Public Services (results of the first measurement: October 2001) Przyjęta przez CG&EY metodologia definiuje 5 poziomów rozwoju usług egovernment. Są to: off-line (poziom 0), informacja 7 (poziom I), kontakt 8 (poziom II), interakcja 9 (poziom III), transakcja 10 (poziom IV). Tabela 2. Poziomy rozwoju usług egovernment. Poziom 0 OFF-LINE brak serwisu w Internecie Poziom I INFORMACJA dostęp on-line do informacji na temat usług publicznych, pozwalający klientowi rozpocząć procedurę Poziom II KONTAKT pobieranie dokumentów (m.in. formularzy urzędowych) on-line oraz zamawianie on-line formularzy dostarczanych w inny sposób Poziom III INTERAKCJA dostęp on-line, pobieranie dokumentów, wypełnianie ich oraz składanie formularzy wraz z fizyczną lub prawną autentykacją klienta Poziom IV TRANSAKCJA załatwianie spraw w całości wraz z otrzymaniem decyzji urzędowej oraz z możliwością opłacenia kosztów realizacji usługi publicznej. Żadna papierowa procedura nie jest wymagana dodatkowo. Źródło: Summary report. Web based Survey on Electronic Public Services (2001, 2002, 2003). Badania CGE&Y pokazują, że w ciągu dwóch lat w większości krajów członkowskich Unii Europejskiej zanotowano istotny, bo 15-procentowy, wzrost wskaźnika dostępności usług publicznych on-line. Największy postęp w Europie zanotowały kraje skandynawskie: Szwecja - o 26 proc. i Dania o 23 proc. Szwecja stała się liderem europejskiego rankingu dostępności usług publicznych on-line. 7 Informacja [ang.: Information] według Cap Gemini Ernst & Young 8 Interakcja [ang.: Interaction] według Cap Gemini Ernst & Young 9 Interakcja dwukierunkowa [ang.: Two-way interaction] według Cap Gemini Ernst & Young 10 Transakcja [ang.: Transaction] - według Cap Gemini Ernst & Young 10

11 Wykres 1. Postęp w dostępności usług publicznych on-line w krajach UE w okresie X.2001 X.2002 stopień zróżnicowania e- usług publicznych (%) październik 2001 kwiecień 2002 październik 2002 okres objęty badaniem Źródło: Summary report. Web based Survey on Electronic Public Services (results of the third measurement: October 2002) Wyniki opracowania CGE&Y wskazują na bardzo niski poziom rozwoju egovernment w Polsce w porównaniu z krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz niewielką dynamikę wzrostu. Ostatni raport informuje, że: e-usługi publiczne w Polsce nie sięgnęły jeszcze w pełni II poziomu Kontaktu, e-usługi publiczne (dla obywateli i biznesu) osiągnęły poziom 21 proc. (wzrost od X 2001 zaledwie o 2 proc., przy 60 proc. średniej w krajach członkowskich UE oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii), poziom usług publicznych dla obywateli mierzony oddzielnie, bez usług dla biznesu, sięga zaledwie 14 proc., co lokuje go poniżej stadium Informacji i stadium Kontaktu, uzyskanego w krajach europejskich objętych badaniem (średnia 52 proc.), jedynie grupa usług obsługi przychodów budżetowych przekracza poziom niezbędny do zaliczenia jej do stadium pełnej Informacji, a to dzięki rozwojowi jednej zaledwie usługi obowiązkowych ubezpieczeń pracowniczych, które osiągnęły poziom zbliżony do Interakcji. Stan taki wynika z realizacji systemu obsługującego płatności składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wykres 2. Średni poziom usług publicznych w Polsce i w Unii Europejskiej 0% 20% 40% 60% 80% e-usługi publiczne 21% 60% e-usługi publiczne dla biznesu 25% 72% e-usługi publiczne dla obywateli 14% 52% Polska UE Źródło: Rozwój usług publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Wyniki drugiej edycji badań Web survey on Electronic Public Services październik-listopad 2002, Warszawa, marzec 2003r. 11

12 Witryny internetowe administracji publicznej Witryny internetowe (platformy portalowe) administracji publicznej (centralne, regionalne, lokalne) są głównym kanałem świadczenia usług obywatelom i podmiotom gospodarczym w formie elektronicznej. Portal daje administracji możliwość zlokalizowania e-usług publicznych w jednym miejscu i zorganizowania dostępu do nich w sposób logiczny i intuicyjny, dostosowany do oczekiwań użytkowników. Przyczynia się to do uproszczenia i przyspieszenia kontaktów obywateli z administracją publiczną. Główne cele tworzenia portali administracji publicznej są następujące: Cele publiczno-społeczne: ułatwienie dostępu obywateli i przedsiębiorców do informacji publicznej, oszczędność czasu użytkowników, udoskonalenie komunikacji pomiędzy administracją oraz obywatelami, wykorzystanie kreatywności i doświadczenia mieszkańców dla lepszego wykonywania zadań publicznych, zwiększenie możliwości aktywnego uczestniczenia obywateli w życiu publicznym. Cele administracji : zmniejszenie kosztów działalności administracji w perspektywie średniookresowej, zwiększenie efektywności i przejrzystości działań administracji publicznej, odciążenie urzędników z wykonywania funkcji informacyjnych i większe zaangażowanie ich w realizację zadań o charakterze merytorycznym, stworzenie dodatkowego bodźca do szybszej wymiany dokumentów papierowych (ew. tradycyjnych) na elektroniczne, znaczące udoskonalenie monitorowania działalności służb publicznych Rządowe serwisy WWW Polska pod względem korzystania obywateli z rządowych stron internetowych plasuje się na jednym z ostatnich miejsc, nie tylko w skali ogólnoświatowej, ale również wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej 11. Tylko 4 proc. Polaków zadeklarowało, że w ciągu 12 miesięcy (do listopada 2002 r.) korzystało z rządowych stron internetowych (w roku poprzednim wskaźnik ten wynosił 5 proc.). Dla porównania w Estonii 31 proc. obywateli korzysta z rządowych stron WWW, w Czechach 18 proc., na Słowacji 14 proc., a na Litwie i Łotwie po 8 proc. Porównywalny jest udział osób korzystających z witryn rządowych na Węgrzech, gdzie wynosi 3 proc 12. Rządowe strony WWW najczęściej odwiedzają mieszkańcy Szwecji (57 proc.), Norwegii (56 proc.), Singapuru (53 proc.) oraz Danii (53 proc.). W tych krajach występuje również najwyższy odsetek użytkowników Internetu - średnio 80 proc. populacji wymienionych krajów korzysta z globalnej sieci. W Polsce w 2001 roku ze stron administracji państwowej korzystało 33 proc. użytkowników Internetu, natomiast badania z 2002 roku wykazały, że odsetek ten zmniejszył się 11 Badania TNS OBOP (Taylor Nelson Sofres - Ośrodek Badań Opinii Publicznej) dotyczące korzystania z rządowych stron internetowych w Polsce The Government Online z listopada 2002 roku 12 j.w. 12

13 do 23 proc. 13. Ogółem według TNS OBOP - odsetek osób korzystających z serwisów rządowych we wszystkich 31 państwach objętych badaniem wzrósł średnio z 26 proc. do 30 proc Serwisy WWW szczebla wojewódzkiego Strony WWW urzędów marszałkowskich i wojewódzkich zostały ocenione przez Ruch Internet Obywatelski w ramach dwóch opracowań - za rok i W raporcie Administracja Publiczna w sieci 2002, sporządzonym na przełomie marca i kwietnia 2002 roku, ocenie poddano 14 witryn urzędów marszałkowskich oraz 16 serwisów urzędów wojewódzkich. Najwyżej oceniono serwis WWW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Atuty serwisu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (www.malopolskie.pl) to według cytowanego raportu - wizytówka szybkie przejście do danych kontaktowych, aktualne i praktyczne informacje, aktualizowany dział Serwis Prasowy, prezentacja herbu i flagi regionu oraz prostota wykonania ułatwiająca odbiór. Wady to m.in.: nieaktualny spis ministerstw, błędne linki oraz skomplikowany schemat graficzny struktury organizacyjnej urzędu. Serwis ten uzyskał 24 punkty na 41 możliwych (w systemie WAES 16 ) i zajął drugie miejsce pośród wszystkich urzędów marszałkowskich w Polsce. W kategorii urzędów wojewódzkich najlepiej wypadł serwis Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (24 na 41 punktów WAES). Serwis Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zdobył 15 na 41 punktów WAES. Według ostatnich badań ( Administracja Publiczna w sieci 2003 ) serwis Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zyskał aż 13 punktów WAES w porównaniu do roku poprzedniego, co pozwoliło mu z 28 punktami zająć trzecie miejsce w tej kategorii, ex aequo z mazowieckim i lubelskim. Serwis Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego uzyskał 25 punktów WAES (nadal za serwisem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego). 13 j.w. 14 Raport Administracja Publiczna w sieci 2002, Ruch Internet Obywatelski (IO), marzec-kwiecień Celem badania było upowszechnianie dobrych wzorów, wskazanie błędów i stworzenie podstaw do kolejnych ocen witryn instytucji sektora publicznego. Oceniano przejrzystość oraz interaktywność serwisów, przyznając, zgodnie z metodyką WAES, pojedyncze punkty za wypełnienie zdefiniowanych wcześniej kryteriów. 15 Raport Administracja Publiczna w sieci 2003, Ruch Internet Obywatelski (IO), listopad WAES - Website Attribute Evaluation System - Wielokryterialnego Systemu Oceny Serwisów Internetowych metodyka opracowana i rozwijana od 1995 roku przez The Cyberspace Policy Research Group działającą przy Uniwersytetach Arizona oraz George Mason (USA). 13

14 Wykres 3. Klasyfikacja serwisów urzędów wojewódzkich według WAES Serwisy urzędów wojewódzkich Łódzki Zachodniopomorski Mazowiecki Lubelski Małopolski Podkarpacki Kujawsko-Pomorski Warmińsko-Mazurski Świętokrzyski Śląski Podlaski Opolski Lubuski Pomorski Wielkopolski Dolnośląski Źródło: Raport Administracja Publiczna w sieci 2003 Wykres 4. Klasyfikacja serwisów urzędów marszałkowskich według WAES Serwisy urzędów marszałkowskich Śląski Małopolski Podkarpacki Zachodniopomorski Mazowiecki Lubuski Świętokrzyski Lubelski Wielkopolski Pomorski Podlaski Opolski Dolnośląski Łódzki Kujawsko-Pomorski Warmińsko-Mazurski Źródło: Raport Administracja Publiczna w sieci Serwisy WWW gmin miejskich W badaniu Administracja Publiczna w sieci 2003, oprócz stron WWW centralnej administracji państwowej oraz głównych urzędów terytorialnych: marszałkowskich i wojewódzkich, ocenie poddano również serwisy internetowe urzędów miast. Przebadano strony WWW 16 miast wojewódzkich oraz dwóch miast, pełniących dość istotną rolę w swych regionach: Torunia i Zielonej Góry. W tym zestawieniu pierwsze miejsce uzyskał Urząd Miasta w Zielonej Górze (30 punktów WAES), na drugim natomiast znalazł się serwis UM Krakowa (28 punktów). 14

15 Wykres 5. Klasyfikacja serwisów urzędów miast według WAES Zielona Góra Kraków Wrocław Szczecin Kielce Opole Łódź Bydgoszcz Warszawa Lublin Katowice Poznań Olsztyn Gorzów Wlkp. Białystok Toruń Źródło: Raport Administracja Publiczna w sieci 2003 Badania serwisów internetowych urzędów miast zostały przeprowadzone i opublikowane w 2002 roku przez firmę I-Metria. Z kolei badania eobywatel 17 dotyczyły oczekiwań obywateli i przedsiębiorców wobec tego typu serwisów, a efektem są wnioski i zalecenia związane z tworzeniem i prowadzeniem witryn urzędów miejskich. Przeanalizowano w nich serwisy lokalne z czterech perspektyw: oglądalności witryn urzędów miast, oczekiwań obywateli i przedsiębiorców wobec zawartości witryny, koordynacji i zarządzania projektu internetowego (propozycja rozwiązania modelowego), koncepcji witryn urzędów lokalnych. Wnioski i rekomendacje dotyczące serwisów miejskich zawarte w badaniu eobywatel przedstawia tabela: 18 Kategoria Oglądalność witryn urzędów miast Zawartość strony Wnioski i zalecenia badanie wykazało, że zarówno internauci, jak i przedsiębiorcy mający dostęp do Internetu, chętnie odwiedzają strony własnych miast (witryny urzędów miast odwiedziło 59 proc. internautów i 53 proc. przedsiębiorców); oglądalność witryn nie jest zbyt wysoka, najbardziej aktywni odwiedzający trafiali na nie tylko raz lub kilka razy na miesiąc; zdecydowana większość respondentów zadeklarowała, iż odwiedzi witrynę swego miasta w przyszłości. przeprowadzone badanie wskazuje jasno, że internauci oczekują od oficjalnych witryn miast znacznie więcej niż tylko informacji urzędowych strona powinna być medium żywym, obejmującym zróżnicowane tematy z życia miasta (od informacji praktycznych takich jak kontakty do ważnych instytucji w mieście po materiały na temat historii miasta); należy umiejętnie wyważyć część portalową i urzędową serwisu; I-Metria zaleca korzystanie zarówno z wewnętrznych (urzędowych) jak i 17 Badanie eobywatel, wykonane przez I-Metria S.A., 2 kwietnia 2002 rok 18 j.w. 15

16 Wirtualny urząd Koordynacja i zarządzanie projektem internetowym Układ nawigacyjny i techniczne wdrożenie serwisu zewnętrznych źródeł informacji; prowadzi to do koncentracji (a w konsekwencji większej dostępności) zróżnicowanych wiadomości i materiałów w ramach jednego portalu miejskiego; bardzo ważne jest, by we wstępnej fazie przygotowań do realizacji nowego serwisu przeanalizować witryny urzędów innych miast (wskazany jest też kontakt z twórcami zaawansowanych witryn miejskich), jednak nie jest wskazane powielanie istniejących już rozwiązań. brak odpowiednich regulacji prawnych uniemożliwia urzędom wdrażanie zaawansowanych rozwiązań elektronicznej obsługi administracyjnej (niemożność dokonania faktycznej transakcji pomiędzy urzędem a petentem w sieci); najbardziej powszechne jest korzystanie z wirtualnego urzędu w celu wymiany informacji i ściągania ze stron wzorów formularzy; koncepcja wirtualnego urzędu wymaga przeanalizowania zachodzących wewnątrz niego procesów pozwala to stworzyć przejrzystą i łatwą do zrozumienia dla każdego prezentację procedur i zasad obsługi administracyjnej, co w przyszłości może doprowadzić do uproszczenia i zwiększenia efektywności obsługi administracyjnej; w miarę możliwości należy unikać używania na stronie internetowej języka urzędowego. przed zmianą lub stworzeniem witryny urzędu należy wyznaczyć jedną osobę odpowiedzialną za koordynację projektu (lidera projektu lub redaktora naczelnego strony internetowej); od samego początku projekt powinien zyskać jasno sformułowane poparcie zarządu, wyrażone wyposażeniem koordynatora w odpowiednie kompetencje; koordynator proponuje, a zarząd zobowiązuje konkretne osoby w wydziałach do współpracy w tworzeniu strony stronę współtworzą, a zatem i współodpowiadają za dostarczaną treść, wszystkie wydziały i referaty urzędu; przed rozpoczęciem pracy nad stroną należy przeanalizować różne koncepcje witryn (mocne i słabe strony rozwiązań, koszty i inne). schemat nawigacyjny serwisu tworzy koordynator projektu we współpracy z zatrudnionym w urzędzie webmasterem, odpowiadającym za koordynację technologiczną projektu; przed rozpoczęciem współpracy z firmami zewnętrznymi należy odpowiednio się do tego przygotować (jasno określić swoje oczekiwania i potrzeby, zbadać lokalny rynek i ceny na usługi internetowe); układ nawigacyjny i wykonanie graficzne serwisu powinno zostać powierzone profesjonalnej firmie zewnętrznej (agencji interaktywnej) gwarantuje to wysoką jakość witryny; dobrą praktyką jest współpraca z lokalnymi operatorami sieci informatycznych lub wydziałami informatycznymi uczelni publicznych, które mogą udostępnić przestrzeń na serwis na własnych serwerach (partnerstwo publiczno-prywatne); urząd nie musi posiadać własnego serwera; w przypadku, gdy w mieście nie ma takich partnerów, zalecamy skorzystanie z usług prywatnego dostawcy usług internetowych; promocja strony to jednocześnie promocja miasta w Internecie; Internet został wskazany przez internautów jako jedno z najważniejszych źródeł wiedzy o mieście; najprawdopodobniej popularność stron miejskich będzie rosnąć wraz ze wzrostem popularności samego Internetu; Internet pomaga budować wizerunek urzędu jako instytucji otwartej i nowoczesnej, szczególnie wśród ludzi młodych, którzy będą znać urząd lepiej z Internetu niż rzeczywistości. 16

17 Budowanie lokalnej społeczności informacyjnej jednym z podstawowych zadań samorządu jest budowa wspólnoty lokalnej; strona miejska powinna być traktowana jako jedno z ważnych forów budowy lokalnej wspólnoty, opartej na wymianie informacji pomiędzy wieloma instytucjami i mieszkańcami miasta; w tym celu należy twórczo wykorzystywać interaktywne narzędzia oferowane przez Internet pozwala to inicjować innowacyjne przedsięwzięcia organizowane wspólnie przez różne instytucje lokalne; nie należy obawiać się wykorzystywania Internetu w sposób innowacyjny daje on ogromne możliwości wprowadzania nowych rozwiązań do funkcjonowania urzędu i całej lokalnej wspólnoty Serwisy WWW gminne i powiatowe W Polsce istnieje 1729 internetowych serwisów gminnych (752 gminy miejskie, 977 gminy wiejskie), co stanowi 69,7 proc. wszystkich gmin (stan - listopad 2003 rok) 19. Na poziomie powiatów sytuacja wygląda znacznie lepiej: stworzono 355 serwisów powiatowych, w tym własne strony WWW posiada 65 powiatów grodzkich i 290 ziemskich. Stanowi to 93,4 proc. wszystkich powiatów. Województwo Małopolskie należy w kraju do liderów pod względem ilości gmin posiadających własne serwisy internetowe. W latach procent gmin posiadających strony WWW wynosił odpowiednio: 73, 82 i 96,7 proc., co daje regionowi 2 miejsce za Województwem Opolskim, a przed Śląskim. W listopadzie 2003 roku na 182 gminy województwa własne serwisy miało 176. Ponadto wszystkie 19 powiatów Małopolski ma swoje serwisy WWW. Tabela 2. Procentowe ujęcie ilości gminnych serwisów internetowych w województwach (czołówka krajowa) Opolskie Opolskie 93% 96% Małopolskie Małopolskie 73% 82% Śląskie Śląskie 66% 67% Dolnośląskie Pomorskie 59% 64% Lubuskie Zachodniopomorskie 58% 64% Oprac. Stowarzyszenie Miasta w Internecie Opolskie 98,6% Małopolskie 96,7% Śląskie 88,9% Zachodniopomorskie 84,2% Pomorskie 80,5% 19 Badania Stowarzyszenia Miasta w Internecie w zakresie rozpoznania istnienia gminnych i powiatowych serwisów internetowych w Polsce. Opracowanie powstało w czerwcu 2001, 2002 i 2003 w oparciu o przeszukiwanie polskojęzycznych zasobów Internetu wyszukiwarką oraz przegląd serwisów regionalnych. Pod uwagę wzięto tylko te serwisy, które zostały zrealizowane przez administrację lokalną, bądź na jej zlecenie, oraz serwisy samorządowe przygotowywane przez wyspecjalizowane firmy. W opracowaniu nie uwzględniono stron www określanych jako prezentacje lub wizytówki gmin, składające się na witryny regionalne lub powiatowe. 17

18 73% 82% 96,7% Wykres 6. Procentowy przyrost internetowych serwisów gminnych w Województwie Małopolskim w latach Oprac. Stowarzyszenie Miasta w Internecie Odpowiedzi na pytanie: jak urzędy samorządowe korzystają (i czy w ogóle) z nowoczesnych środków przekazu informacji w swojej pracy, udzieliła akcja przeprowadzona pod koniec 2002 roku przez Ruch Internet Obywatelski 20. Z przeprowadzonego w jej ramach sondażu wynika, iż pośród 265 miast należących do Związku Miast Polskich, 6 urzędów miejskich nie posiadało żadnych adresów owych, zaś 9 adresów okazało się błędnych (wszystkie adresy były weryfikowane na stronach internetowych urzędów). Odpowiedzi na pytanie dotyczące godzin przyjęć obywateli przez przedstawicieli władz samorządowych - burmistrzów i prezydentów wybranych miast - urzędy miały udzielić w ciągu 30 dni. W tym terminie otrzymano informacje od 124 urzędów odpowiedziało więc 48 proc. zapytanych. Tabela 3. Wyniki akcji Ruchu Internet Obywatelski Burmistrz on-line Liczba Województwo miast w ZMP Odpowiedziało Dolnośląskie Kujawsko - Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Średnia 48 Źródło: Burmistrz on-line, 2002 Odpowiedziało (%) W Województwie Małopolskim wskaźnik jednostek, które odpowiedziały na przesłane em zapytanie był większy niż średnia w kraju i wyniósł 60 proc. (na 15 wziętych pod uwagę jednostek 20 Badanie Burmistrz on-line, Ruch Internet Obywatelski, grudzień 2002 rok Motto akcji: jednym z podstawowych punktów realizacji idei efektywnej i przyjaznej administracji publicznej jest możliwość kontaktu obywateli z przedstawicielami władz przy użyciu poczty elektronicznej. W ramach akcji rozesłano pocztą elektroniczną pytanie dotyczące godzin przyjęć obywateli przez przedstawicieli władz samorządowych - burmistrzów i prezydentów wybranych miast. Jako kryterium doboru jednostek przyjęto członkostwo tych miast w Związku Miast Polskich. 18

19 zareagowało 9). Odnotować należy fakt, iż w Województwie Zachodniopomorskim na 15 miast objętych akcją nie odpowiedziało ani jedno. Wykres 7. Wyniki akcji Ruchu Internet Obywatelski Burmistrz on-line odpowiedzi w % 100% 80% 60% 40% 20% 0% Dolnośląskie Kujawsko - Pomorskie 60% 53% 45% 48% 40% 38% 40% 80% 58% 36% Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Źródło: Opracowanie na podstawie Burmistrz on-line, % 52% 67% 40% 53% 0% Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Strony podmiotowe Biuletynu Informacji Publicznej 6 września 2001 roku została uchwalona ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz ). Nałożyła ona na władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne obowiązek publikacji informacji publicznych zdefiniowanych w ustawie. Ustawodawca założył, iż podstawowym medium ich przekazu, w tym dokumentów urzędowych, będzie urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej (BIP). Biuletyn ten jest ujednoliconym systemem stron w sieci Internet. Od 1 lipca 2003 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek publikowania w Internecie danych i dokumentów zawierających informację publiczną. Obowiązek ten powinien być realizowany poprzez zbudowanie tzw. podmiotowych stron BIP. Strony te muszą być publikowane w Internecie niezależnie od dotychczasowych serwisów WWW gminy czy powiatu. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, strony podmiotowe BIP powinny spełniać określone standardy: informacyjne, technologiczne oraz bezpieczeństwa. Ustawa o dostępie do informacji publicznej oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U Nr 67, poz. 619) określiły warunki techniczne i organizacyjne tworzenia stron podmiotowych BIP. W celu zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności dostępu do tych stron rozporządzenie MSWiA zdefiniowało następujące warunki, jakie musi spełniać każda strona podmiotowa BIP: informacje muszą być zabezpieczone przed utratą - kopiuje się je nie rzadziej niż raz na dobę na oddzielne elektroniczne nośniki informacji (np. twarde dyski, CDRom y), a na wypadek awarii, musi być przygotowany serwer zastępczy, czas niedostępności informacji publicznej nie może przekroczyć 24 godzin, 19

20 za pomocą odpowiedniego oprogramowania (tzw. firewall) lub urządzenia, informacje muszą być chronione przed niekontrolowanym dostępem, modyfikacją lub zniszczeniem. Wydaje się, że obok wszystkich wymienionych wyżej warunków technicznych i organizacyjnych, które muszą być spełnione, aby zgodnie z rozporządzeniem prowadzić BIP, kluczowy dla zrozumienia intencji ustawodawcy jest obowiązek oparcia strony podmiotowej BIP na mechanizmach bazy danych. Powyższy wymóg oznacza w praktyce, że danymi o charakterze informacji publicznej można zarządzać znacznie efektywniej (np. te same dane wprowadzać jednorazowo, mimo iż pojawią się one w Biuletynie w różnych kontekstach). Dzięki takim rozwiązaniom możliwe jest: wykorzystanie zgromadzonych w BIP informacji do innych celów (np. przygotowując informacje o przetargu, które mają być umieszczone w BIP, jednocześnie wypełnione zostają formularze, na podstawie których nastąpi publikacja informacji zamówień przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych - BZP), efektywne wykorzystanie zgromadzonych zbiorów danych o charakterze publicznym (np. TERYT) lub klasyfikacji normalizacyjnych (np. PKWiU), co zapewni spójność informacji w BIP z powszechnie używanymi w administracji zbiorami danych. Aplikacje przygotowane do celów prowadzenia BIP będą mogły w przyszłości, w sposób stosunkowo prosty, współpracować z wewnętrznym obiegiem dokumentów, podpisem elektronicznym, regionalnymi lub ogólnokrajowymi systemami zarządzania wiedzą oraz elektronicznym dziennikiem podawczym. Z powyższego wynika, że oparcie BIP na mechanizmach bazodanowych jest wyrazem przekonania ustawodawcy, iż powinien być on pierwszym etapem w budowie nowoczesnej administracji publicznej, przyjaznej dla obywatela, a jednocześnie efektywnej poprzez właściwe zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych. W Biuletynie Informacji Publicznej umieszcza się informacje o: polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o (od 1 stycznia 2004 r.): zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, projektowaniu aktów normatywnych, programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań, podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o: statusie prawnym lub formie prawnej, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje oraz ich kompetencjach, strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5, majątku, którym dysponują, zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o: trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, 20

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Myszyniec Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Myszyniec, czerwiec wrzesień 2006 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Na zlecenie Unizeto Technologies SA przygotowała firma Prozped Consulting w ramach zespołu: mgr Bogusław Rozpędek mgr Piotr Rozpędek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W LATACH 2007-2013 Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, lipiec 2007 r. Program Operacyjny Rozwoju Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie.

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Bogusław Dyduch e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Temat opracowania: koncepcja radiowego systemu transmisyjnego Streszczenie: Niniejsze opracowanie stanowi koncepcję

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Zawady Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Zawady, czerwiec wrzesień 2006 1 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2009 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH BADANIE EWALUACYJNE PN. OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Raport końcowy Opracował: Zespół konsultantów ITTI Poznań, 20 listopada 2014 ITTI Sp.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r.

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r. Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH 11 grudnia 2002 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 STRESZCZENIE...6 1 WPROWADZENIE I DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJĘĆ...10 1.1 KONCEPCJA SPOŁECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o.

c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o. STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA OTWOCKA na lata 2006-2013 c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o. ul. Wierzbięcice 44a, 61-568 Poznań tel. (061) 834 54 80, fax (061) 834 54 81 e-mail:biuro@unitel.com.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Warszawa, 27 czerwca 2007 Spis treści: I. Cele i uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego...1 I.1. Uwarunkowania europejskie

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Studium wykonalności projektu pn. System komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Wybrane projekty

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r. KATOWICE, luty 2014 Opracowanie: Śląskie Centrum Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

PPPPPPP PPPP P PP P sspss sss P PPPP spp GP s s P s - s s

PPPPPPP PPPP P PP P sspss sss P PPPP spp GP s s P s - s s PPPPPPP PPPP P PP P sspss sss P PPPP spp Spis treści Wstęp... 8 Słownik pojęć i terminów... 9 1. Uwarunkowania i perspektywy rozwju społeczeństwa informacyjnego... 13 1.1 Definicje społeczeństwa informacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Zespół autorski: Wydawca: Zleceniodawca: Instytucje współpracujące:

Redakcja: Zespół autorski: Wydawca: Zleceniodawca: Instytucje współpracujące: Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania: dr Marcin Kraska, dr inż. Bogusław Śliwczyński, dr Stanisław Wałcerz, mgr inż. Rafał Kałuża, mgr Michał Koralewski, mgr Tomasz

Bardziej szczegółowo

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego epuap w praktyce epuap w praktyce Renata Adamczyk Izabela Adamska Igor Bednarski

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo