Uchwała nr 1/IV/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr 1/IV/2008"

Transkrypt

1 Uchwała nr 1/IV/2008 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego. 1 Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 86, Nr 153, poz i Nr 240, poz. 2052, z 2003r. Nr 124, poz i Nr 137, poz. 1302, z 2004r. Nr 62, poz. 577 oraz z 2005r. Nr 10, poz. 66) uchwala się wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego. 2 Wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały jest opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów na stronie

2 Załącznik do uchwały nr 1/IV/2008 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego. WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO SPIS TREŚCI DZIAŁ I. ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA A. Test... 4 B. Pytania otwarte... 8 DZIAŁ II. ANALIZA PODATKOWA, MATERIALNE PRAWO PODATKOWE, ORAZ PODSTAWY MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA PODATKOWEGO ANALIZA PODATKOWA...9 MATERIALNE PRAWO PODATKOWE.. 11 PODSTAWY MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA PODATKOWEGO. 77 DZIAŁ III. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI DZIAŁ IV. PRAWO CELNE I DEWIZOWE PRAWO CELNE A. Test B. Pytania otwarte PRAWO DEWIZOWE A. Test B. Pytania otwarte DZIAŁ V. PRAWO KARNE SKARBOWE A. Test B. Pytania otwarte DZIAŁ VI. ADMINISTRACJA FINANSOWA I KONTROLA SKARBOWA A. Test B. Pytania otwarte DZIAŁ VII. RACHUNKOWOŚĆ A. Test B. Pytania otwarte DZIAŁ VIII. EWIDENCJA PODATKOWA I ZASADY PROWADZENIA KSIĄG PODATKOWYCH A. Test B. Pytania otwarte

3 DZIAŁ IX. PRZEPISY O DORADZTWIE PODATKOWYM A. Test B. Pytania otwarte Dział X. ETYKA ZAWODOWA A. Test B. Pytania otwarte ZADANIA PISEMNE

4 DZIAŁ I ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA A. Test 1. Zgodnie z Konstytucją RP: a) źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego, b) źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły są wyłącznie ustawy i rozporządzenia, c) źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły uchwały rad gminnych. 2. Zgodnie z Konstytucją RP rozporządzenia są wydawane: a) tylko przez organy imiennie wskazane w ustawach, b) przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania, c) Przez Prezesa Rady Ministrów. 3. Według przepisów Konstytucji podmiot podatku, jego przedmiot i stawka podatkowa, a także zasady przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorie podmiotów zwolnionych od podatków powinny być uregulowane: a) w ustawie i rozporządzeniach, b) w ustawie, c) w rozporządzeniach. 4. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania podatków i opłat lokalnych: a) w zakresie określonym w ustawie, b) na podstawie upoważnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych, c) bez ograniczeń. 5. Rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych są publikowane w: a) Monitorze Skarbowym, b) Monitorze Polskim, c) Dzienniku Ustaw. 6. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego: a) jest źródłem prawa, b) nie jest źródłem prawa, c) niekiedy jest źródłem prawa. 7. Reguły kolizyjne służą do usuwania: a) luk w prawie, b) niejasności w prawie, c) sprzeczności w prawie. 8. Która z podanych formuł umieszczona w akcie normatywnym byłaby klauzulą derogacyjną: a) traci moc rozporządzenie ministra właściwego do spraw finansów publicznych z dnia 23 kwietnia 1998 r., b) rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2007 r., c) minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb zwrotu akcyzy w eksporcie. 4

5 9. Która z podanych formuł nie jest regułą kolizyjną: a) lex superior derogat legi inferiori, b) lex posterior derogat legi priori, c) lex retro non agit. 10. W myśl Konstytucji: każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w: a) Konstytucji, b) przepisach prawa, c) ustawie. 11. Które z podanych aktów nie mają charakteru wewnętrznego: a) uchwały Rady Ministrów, b) zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, c) rozporządzenia. 12. Budżet Państwa na rok kalendarzowy określa: a) uchwała Sejmu, b) ustawa, c) rozporządzenie Rady Ministrów. 13. Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 5 lipca 2006 r. Które z podanych sformułowań przepisu o jej wejściu w życie nie przewiduje vacatio legis: a) ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, b) ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., c) ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 14. Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach: a) ważności wyborów do Sejmu i Senatu, b) ważności wyboru Prezydenta, c) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją. 15. Sądy powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej: a) tworzą prawo, b) sprawują wymiar sprawiedliwości, c) wydają decyzje podatkowe. 16. Wydane przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia zwane interpretacyjnymi są: a) ostateczne, b) podlegają dalszej wykładni, c) nie są ostateczne. 17. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa: a) ustawa, b) zarządzenie, c) decyzja. 18. Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów są wydawane na podstawie: a) Rozporządzenia, b) ustawy, c) decyzji. 19. Akty prawa miejscowego obowiązują: a) na obszarze działania organów, które je ustanowiły, b) wszystkich obywateli, bez względu na obszar działania organów je stanowiących, c) na obszarze działania wszystkich organów, niezależnie który je ustanowił. 5

6 20. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w: a) Konstytucji, b) rozporządzeniu, c) zarządzeniu. 21. Upoważnienie do wydania aktu wykonawczego zawarte w ustawie powinno określać właściwy organ do wydania rozporządzenia: a) w każdym przypadku, b) tylko w wyjątkowych sytuacjach, c) tylko wtedy gdy nakłada na obywateli obowiązki. 22. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia swoje kompetencje w zakresie jego wydania: a) może przekazać innemu organowi, b) nie może przekazać innemu organowi, c) może przekazać innemu organowi, w szczególnie uzasadnionym przypadku. 23. Zarządzenia wydawane na podstawie ustaw: a) nie mogą stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, b) mogą stanowić podstawę decyzji wobec obywateli, c) mogą stanowić podstawę decyzji wobec obywateli, jeśli organ je wydający tak postanowi. 24. Uchwały Rady Ministrów mają charakter: a) wewnętrzny, b) powszechnie obowiązujący, c) powszechnie obowiązujący, jeśli organ je wydający tak postanowi. 25. Uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów podlegają kontroli, co do ich zgodności : a) tylko z prawem wewnętrznym, b) z powszechnie obowiązującym prawem, c) z prawem obowiązującym na danym obszarze. 26. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa: a) ustawa, b) rozporządzenie, c) zarządzenie. 27. Akty prawa miejscowego ustanawiają: a) Sejm, b) organy samorządu terytorialnego, c) Senat. 28. Zasady oraz tryb zawierania umów międzynarodowych określa: a) ustawa, b) rozporządzenie, c) zarządzenie. 29. Do ustalania powszechnie obowiązującej wykładni ustaw umocowany jest: a) Sąd Najwyższy, b) Trybunał Konstytucyjny, c) żaden z powyższych organów. 30. Zasada nieretroakcji, oznacza, iż: a) prawo nie działa wstecz, b) prawo działa bezpośrednio, c) prawo działa od chwili jego ustanowienia. 31. Reguły wnioskowań a contarario oznaczają: a) wnioskowanie z podobieństwa, b) wnioskowanie z przeciwieństwa, c) wnioskowanie przez analogię. 6

7 32. Wykładnia funkcjonalna polega na odwołaniu się do: a) celu przepisu, b) umiejscowienia przepisu w akcie prawnym, c) zakresu zastosowania przepisu. 33. Normy prawne bezwzględnie obowiązujące określane są jako: a) ius cogens, b) ius dispositivum, c) semiimperatywne. 34. Definicje ustawowe są to przepisy, które: a) określają znaczenie użytych w akcie prawnym terminów, b) odsyłają do innych przepisów, c) zawierają zwroty niedookreślone. 35. Wykładni autentycznej dokonuje organ, który: a) ustanowił interpretowany przepis, b) stosuje interpretowany przepis, c) został upoważniony do dokonywania takiej wykładni. 36. Podstawową metodą interpretacyjną tekstu prawnego jest wykładnia: a) językowa, b) systemowa, c) funkcjonalna. 37. Moc zasad prawnych uzyskują uchwały: a) pełnego składu Sądu Najwyższego, b) Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego orzekającego w sprawach podatkowych, c) Rady Ministrów. 38. Ograniczona moc obowiązująca wykładni prawa polega na tym, że znaczeniem interpretowanego przepisu, ustalonym przez interpretatora: a) są związani wszyscy jego adresaci, b) nie są związani wszyscy jego adresaci, c) są związani wszyscy jego adresaci jeśli interpretator tak postanowi. 39. Rodzaj wykładni, który nie ma mocy wiążącej nazywany jest w literaturze wykładnią: a) sądową, b) doktrynalną, c) językową. 40. Które z podanych znaczeń odnosi się do wykładni literalnej: a) interpretatio declarativa, b) interpretatio extensiva, c) interpratatio restrictiva. 41. Prawotwórczością bywa określany proces, którego rezultatem jest ustanowienie: a) nowych norm prawa obowiązującego, b) nowych zasad moralnych, c) jednolitych zasad zachowania się w określonych sytuacjach. 42. Wykładnia wiążąca w danej sprawie ma miejsce w przypadkach wykładni dokonywanej przez: a) adresata danej normy prawnej, b) organ stosujący prawo, c) wyspecjalizowaną kancelarię prawną. 7

8 43. Norma prawna jest regułą postępowania skierowaną do: a) wskazanego adresata normy, b) do organu, który ją tworzył, c) tylko do sądów. 44. Uchwała Rady Gminy zmieniająca stawki podatku od nieruchomości została wydana w czerwcu 2007 r. i została opublikowana 14 lipca 2007 r. Nowe stawki podatku będą mogły być zastosowane: a) od 15 lipca 2007 r., b) od 1 sierpnia 2007 r., c) od 1 stycznia 2008 r. 45. W razie sprzeczności prawa krajowego (ustawy, rozporządzenia) z jasnym i bezwarunkowym przepisem dyrektywy wspólnotowej: a) na dyrektywę może się powołać wyłącznie podatnik (jednostka) wywodząc z niej prawa, b) na dyrektywę może się powołać zarówno podatnik (jednostka) wywodząc z niej prawa, jak i organ podatkowy, nakładając na podatnika obowiązki, c) dyrektywa nie może naruszać prymatu ustawy i nie ma ona wówczas zastosowania. 46. W marcu 2007 r. (wejście w życie 15 kwietnia 2007 r.) Parlament uchwalił ustawę wprowadzającą zwolnienie podatkowe w podatku dochodowym z mocą od 1 stycznia 2007 r. Przepis powyższy - biorąc pod uwagę jego zgodność z Konstytucją RP powinien być stosowany: a) od 1 stycznia 2007 r., b) od 15 kwietnia 2007 r., c) od 1 stycznia 2008 r. 47. Rozporządzenie wspólnotowe: a) obowiązuje w Polsce bezpośrednio i ma charakter powszechnie obowiązującego źródła prawa, b) wymaga uprzedniej implementacji w prawie krajowym, c) nie wiąże jednostek, a jedynie organy administracji rządowej. 48. Wykładnia celowościowa, to na gruncie przepisów podatkowych wykładnia nawiązująca do: a) celów jakie zamierzamy osiągnąć interpretując prawo, b) celów jakie przyświecały prawowodawcy, wprowadzającemu dane uregulowania, c) celów zapewnienia budżetowi jak najwyższych dochodów. 49. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie: a) ma pierwszeństwo przed przepisami ustawy i rozporządzenia, b) ma pierwszeństwo stosowania przed przepisami ustawy i rozporządzenia, ale mogą się na nią powołać tylko podatnicy, a nie organy podatkowe, c) nie ma pierwszeństwa, ani przed ustawą, ani przed rozporządzeniem. 50. Minister Finansów może wydawać rozporządzenia: a) tylko na wyraźnej podstawie ustawowej, nie przekraczając zakresu delegacji, b) jeśli upoważni go do tego Prezes Rady Ministrów, c) także bez podstawy ustawowej, jeśli zagrożona jest płynność budżetu państwa. B. Pytania otwarte 1. Wiążąca wykładnia sądowa w polskim systemie prawnym. 2. Bezpośrednie stosowanie norm konstytucyjnych. 3. Rodzaje i hierarchia wykładni prawa. 4. Prawo organizacji międzynarodowej, a prawo polskie, reguły pierwszeństwa stosowania. 5. Klauzule derogacyjne w polskim systemie prawnym. 6. Trybunał Konstytucyjny. 7. Omów unormowania Konstytucji odnoszące się do tworzenia prawa podatkowego. 8. Jakie relacje zachodzą między umowami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania a wewnętrznym prawem podatkowym? 9. Przedstaw i omów źródła prawa podatkowego w Polsce. 10. Vacatio legis co to jest i czemu służy? 8

9 11. Rola ustaw i rozporządzeń w systemie źródeł prawa podatkowego. 12. Czy sądy w Polsce odgrywają rolę prawotwórczą przedstaw i uzasadnij swoje stanowisko. 13. Omów możliwości skorzystania z przepisów Konstytucji RP w codziennej praktyce doradcy podatkowego (przy prowadzeniu spraw podatkowych). 14. Ustawa jako źródło obowiązku podatkowego. 15. Scharakteryzuj rozporządzenie wykonawcze jako akt wydawany na podstawie wyraźnego upoważnienia ustawowego i w celu wykonania ustawy. 16. Jaka jest rola umów międzynarodowych w prawie podatkowym? Jakiego zakresu prawa podatkowego dotyczą przede wszystkim umowy międzynarodowe? Jak postępować w przypadku niezgodności przepisów umowy międzynarodowej z przepisami ustawy podatkowej? 17. Co należy rozumieć pod pojęciem prowspólnonotowej wykładni przepisów prawa. Jakich przepisów podatkowych w Polsce może ona dotyczyć? 18. Jakie są podstawowe relacje pomiędzy prawem krajowym a prawem wspólnotowym? 19. Rola orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przy wykładni i stosowaniu przepisów polskiego prawa podatkowego. 20. Norma prawna a przepis prawny. 21. Definicja legalna pojęcie i znaczenie na gruncie prawa podatkowego. 22. Proszę wyjaśnić pojęcie normy bezwzględnie obowiązującej? 23. Proszę wyjaśnić pojęcie i funkcję prawa intertemporalnego? 24. Proszę podać różnicę pomiędzy źródłami powszechnie obowiązującego prawa i źródłami wewnętrznie obowiązującego prawa? 25. Proszę wyjaśnić czy akty prawa miejscowego są źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Polsce? 26. Znaczenie i funkcja zasady niedziałania prawa wstecz? 27. Znaczenie zasady bezpośredniego działania ustawy nowej? 28. Związek prawa podatkowego z prawem cywilnym w procesie wykładni prawa. 29. Zakres stosowania analogii w prawie podatkowym. 30. Prawo zwyczajowe a prawo precedensowe jako źródła prawa. 31. Co należy rozumieć pod pojęciem dyrektyw interpretacyjnych. 32. Czy ma miejsce w prawie podatkowym wykładnia wiążąca w danej sprawie. DZIAŁ II ANALIZA PODATKOWA, MATERIALNE PRAWO PODATKOWE, ORAZ PODSTAWY MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA PODATKOWEGO ANALIZA PODATKOWA Pytania otwarte 1. Analiza opodatkowania transakcji sprzedaży rzeczy ruchomych i obowiązków w związku z tym ciążących na podatnikach. 2. Analiza opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości i obowiązków w związku z tym ciążących na podatnikach. 3. Analiza opodatkowania transakcji sprzedaży praw majątkowych i obowiązków w związku z tym ciążących na podatnikach. 4. Analiza opodatkowania przekazania lub udzielenia licencji do praw autorskich i obowiązków w związku z tym ciążących na podatnikach. 5. Analiza opodatkowania przedsiębiorców prowadzących kantory z uwzględnieniem zagadnień podatkowych charakterystycznych dla tej branży oraz obowiązków ciążących na takich podatnikach. 9

10 6. Analiza opodatkowania przedsiębiorców prowadzących lombardy z uwzględnieniem zagadnień podatkowych charakterystycznych dla tej branży oraz obowiązków ciążących na takich podatnikach. 7. Analiza opodatkowania przedsiębiorców prowadzących apteki z uwzględnieniem zagadnień podatkowych charakterystycznych dla tej branży oraz obowiązków ciążących na takich podatnikach. 8. Analiza opodatkowania przedsiębiorców prowadzących szkoły z uwzględnieniem zagadnień podatkowych charakterystycznych dla tej branży oraz obowiązków ciążących na takich podatnikach. 9. Analiza opodatkowania spółdzielni mieszkaniowych z uwzględnieniem zagadnień podatkowych charakterystycznych dla tej branży oraz obowiązków ciążących na takich podatnikach. 10. Analiza opodatkowania przedsiębiorców prowadzących sprzedaż komisową z uwzględnieniem zagadnień podatkowych charakterystycznych dla tej branży oraz obowiązków ciążących na takich podatnikach. 11. Analiza opodatkowania przedsiębiorców sprzedających nowe samochody i wykonujących naprawy gwarancyjne z uwzględnieniem zagadnień podatkowych charakterystycznych dla tej branży oraz obowiązków ciążących na takich podatnikach. 12. Analiza opodatkowania osób fizycznych sprzedających sprowadzone z zagranicy samochody - ale nie prowadzących w tym zakresie działalności gospodarczej, z uwzględnieniem zagadnień podatkowych charakterystycznych dla ich działań oraz obowiązków z tym związanych ciążących na takich osobach. 13. Analiza opodatkowania osób fizycznych sprzedających rzeczy na aukcjach internetowych - ale nie prowadzących w tym zakresie działalności gospodarczej, z uwzględnieniem zagadnień podatkowych charakterystycznych dla ich działań oraz obowiązków z tym związanych ciążących na takich osobach. 14. Analiza opodatkowania przedsiębiorców prowadzących biura pośrednictwa i obrotu nieruchomościami z uwzględnieniem zagadnień podatkowych charakterystycznych dla tej branży oraz obowiązków ciążących na takich podatnikach. 15. Analiza opodatkowania przedsiębiorców świadczących usługi transportowe z uwzględnieniem zagadnień podatkowych charakterystycznych dla tej branży oraz obowiązków ciążących na takich podatnikach. 16. Analiza opodatkowania przedsiębiorców świadczących usługi spedycyjne z uwzględnieniem zagadnień podatkowych charakterystycznych dla tej branży oraz obowiązków ciążących na takich podatnikach. 17. Analiza opodatkowania marynarzy pływających na polskich i zagranicznych statkach z uwzględnieniem zagadnień podatkowych charakterystycznych dla ich pracy oraz związanych z tym obowiązków na nich ciążących. 18. Analiza opodatkowania w przypadku finansowania długiem spółki kapitałowej oraz związane z tym obowiązki ciążące na takiej spółce. 19. Analiza opodatkowania skutków wniesienia aportu do spółki kapitałowej oraz związane z tym obowiązki ciążące na podatnikach. 20. Analiza porównawcza pojęcia działalność gospodarcza na gruncie ustaw podatkowych oraz opodatkowanie tej działalności. 21. Analiza opodatkowania osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania za granicą i prowadzącej działalność gospodarczą w Polsce oraz związanych z tym obowiązków na niej ciążących. 22. Analiza opodatkowania osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Polsce i prowadzącej działalność gospodarczą za granicą oraz związanych z tym obowiązków na niej ciążących. 23. Spółka prawa handlowego mająca siedzibę w Szwajcarii i jednocześnie będąca zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej w Niemczech zamierza rozpocząć działalność handlową w Polsce. Analiza pod kątem opodatkowania oraz związanych z tym obowiązków zamierzeń spółki. 24. Osoba fizyczna zamieszkała w Rosji i prowadząca tam działalność wytwórczą zamierza wejść na rynek polski. Analiza pod kątem opodatkowania oraz związanych z tym obowiązków zamierzeń tego przedsiębiorcy. 25. Analiza porównawcza kontroli podatkowej i skarbowej. 26. Analiza i porównanie opodatkowania świadczeń nieodpłatnych, częściowo odpłatnych oraz po cenach zaniżonych albo zawyżonych w stosunku do cen rynkowych. 27. Analiza i porównanie pod kątem opodatkowania i należności celnych oraz związanych z tym obowiązków importu towarów z Chin przypływających w kontenerach do portu w Szczecinie, Hamburgu i Sankt Petersburgu. 28. Porównanie opodatkowania i związanych z tym obowiązków różnych form prowadzenia działalności na terenie Polski przez przedsiębiorców zagranicznych. 29. Analiza opodatkowania usług najmu nieruchomości i rzeczy ruchomych znajdujących się w Polsce lub za granicą oraz obowiązków z tym związanych. 30. Analiza opodatkowania rolników oraz przedsiębiorców prowadzących działalność rolniczą z uwzględnieniem zagadnień podatkowych charakterystycznych dla tej branży oraz obowiązków ciążących na takich podatnikach. 31. Analiza opodatkowania przedsiębiorców prowadzących działalność budowlaną i developerską z uwzględnieniem zagadnień podatkowych charakterystycznych dla tej branży oraz obowiązków ciążących na takich podatnikach. 32. Analiza opodatkowania przedsiębiorcy i następców prawnych w przypadku śmierci wspólnika dwuosobowej spółki cywilnej z uwzględnieniem zagadnień podatkowych charakterystycznych dla tej sytuacji oraz obowiązków ciążących na tych osobach. 10

11 33. Analiza systemu zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym i przedsiębiorcom zagranicznym oraz obowiązki ciążące na tych podmiotach. 34. Analiza opodatkowania w przypadku zakończenia działalności gospodarczej oraz obowiązki ciążące na takich przedsiębiorcach. 35. Analiza opodatkowania użytkowania przez przedsiębiorców samochodów oraz obowiązków ciążących na tych przedsiębiorcach. 36. Analiza skutków łączenia, podziału i przekształceń spółek na płaszczyźnie podatków dochodowych. 37. Analiza skutków podatkowych i bilansowych wynikających z zastosowania różnych metod i stawek amortyzacyjnych. 38. Analiza opodatkowania oraz obowiązków z tym związanych różnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez rezydentów i nierezydentów podatkowych. 39. Analiza możliwości opodatkowania oraz obowiązków z tym związanych w przypadku świadczenia usług przez lekarzy weterynarii. 40. Analiza opodatkowania oraz obowiązków z tym związanych sprzedaży udziałów i akcji w spółkach kapitałowych przez rezydentów i nierezydentów podatkowych. 41. Analiza opodatkowania oraz obowiązków z tym związanych podmiotów powiązanych w przypadku istnienia porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych bądź jego braku. 42. Analiza opodatkowania oraz obowiązków z tym związanych osób świadczących pracę na terytorium Polski lub za granicą w zależności od miejsca położenia siedziby pracodawcy. 43. Analiza opodatkowania przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych z uwzględnieniem zagadnień podatkowych charakterystycznych dla tej działalności oraz obowiązków ciążących na takich podatnikach. 44. Analiza opodatkowania oraz obowiązków z tym związanych darowizn pieniężnych i rzeczowych. 45. Analiza opodatkowania oraz obowiązków z tym związanych przedsiębiorców organizujących gry, zakłady wzajemne, loterie i konkursy z nagrodami oraz osób wygrywających. 46. Analiza opodatkowania oraz obowiązków z tym związanych spółki jawnej i jej wspólników oraz spółki z ograniczona odpowiedzialnością i jej wspólników. 47. Wypłata dywidendy przez polską spółkę akcyjną analiza skutków podatkowoprawnych dla spółki oraz wspólników będących osobami prawnymi i wspólników będących osobami fizycznymi, rezydentami bądź nierezydentami podatkowymi. 48. Osoba fizyczna prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą zamierza, ze względu na ochronę swojego prywatnego majątku, zmienić formę prowadzenia działalności gospodarczej. Dokonać analizy opodatkowania i obowiązków z tym związanych w przypadku zamierzonego docelowego prowadzenia takiej działalności poprzez spółkę kapitałową. 49. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością osiągnęła za rok obrotowy zysk. Dokonać analizy opodatkowania i obowiązków z tym związanych spółki i wspólników w zależności od decyzji zgromadzenia wspólników dotyczącej dysponowania zyskiem. 50. Podatnik, ze względu na powiązania kapitałowe, stosował niższe od rynkowych ceny wyrobów sprzedawanych podmiotowi powiązanemu. Dokonać analizy podatkowej i oceny skutków takiego postępowania podatnika, gdy nabywcą jest rezydent lub nierezydent podatkowy. MATERIALNE PRAWO PODATKOWE Zagadnienia wspólne systemu podatkowego A. Test Zagadnienia ogólne elementy teorii podatku 1. Ustawa Ordynacja podatkowa weszła w życie z dniem: a) 31 grudnia 1997r., b) 1 stycznia 1998r., c) 31 grudnia 1998r. 11

12 2. Zgodnie z Ordynacją podatkową, podatkiem jest świadczenie pieniężne o charakterze: a) odpłatnym, przymusowym oraz bezzwrotnym, b) nieodpłatnym, przymusowym oraz zwrotnym, c) nieodpłatnym, przymusowym oraz bezzwrotnym. 3. Każdy podatek winno się ściągać w takim czasie i w taki sposób, by podatnikowi było jak najdogodniej go zapłacić. Powyższa myśl autorstwa A. Smitha wyraża następującą zasadę podatkową: a) pewności opodatkowania, b) dogodności opodatkowania, c) równomierności opodatkowania. 4. Myśl A. Smitha: poddani każdego państwa powinni przyczyniać się do utrzymania rządu w jak najściślejszym stosunku do ich możliwości oraz jednostkom, które składają się na wielki naród, wydatki rządowe wydają się podobne do wydatków administracyjnych współdzierżawców wielkiego majątku; wszyscy muszą w nich uczestniczyć proporcjonalnie do wielkości dzierżawy, jaka na każdego z nich przypada wyraża następującą zasadę podatkową: a) równomierności opodatkowania, b) taniości opodatkowania, c) pewności opodatkowania. 5. Ochrona pewnego minimum poziomu dochodu podatnika brana jest pod uwagę przy analizie funkcji podatku jako: a) regulatora dochodów podatnika, b) regulatora dochodów płatnika, c) regulatora dochodów państwa. 6. Do podatków zasilających tylko budżet państwa należy: a) podatek od towarów i usług, b) podatek od czynności cywilnoprawnych, c) podatek dochodowy od osób prawnych. 7. Stawki progresywne występują w: a) podatku od towarów i usług, b) podatku dochodowym od osób fizycznych, c) podatku dochodowym od osób prawnych. 8. Płatnikiem jest: a) osoba obowiązana do obliczenia i pobrania od podatnika podatku oraz do wpłacenia go na właściwy rachunek, b) osoba obowiązana do pobrania podatku i wpłacenia go na właściwy rachunek, c) osoba opłacająca podatki na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej przez podatnika. Interpretacje przepisów prawa podatkowego 1. Zgodnie z brzmieniem Ordynacji podatkowej, właściwym do wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, jest: a) Minister właściwy do spraw finansów publicznych, b) dyrektor izby skarbowej, c) naczelnik urzędu skarbowego. 2. Na podstawie Ordynacji podatkowej, właściwym do wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, jest: a) naczelnik urzędu skarbowego, b) dyrektor urzędu kontroli skarbowej, c) stosownie do swojej właściwości wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa. 3. Przedmiotem interpretacji przepisów prawa podatkowego nie może być: a) ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, b) rozporządzenie wykonawcze wydane na podstawie ustawy o rachunkowości, c) ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa dotycząca problematyki podatkowej. 12

13 4. Zgodnie z art. 14 b) 1 ustawy Ordynacja podatkowa, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje się, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W świetle brzmienia tego przepisu, w kontekście zawartej w Ordynacji podatkowej definicji legalnej przepisów prawa podatkowego, przedmiotem interpretacji mogą być: a) przepisy ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, b) przepisy ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i ustalenia zasad wzajemnej pomocy w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Algierze dnia 31 stycznia 2000r., c) przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2006r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. 5. Na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego zainteresowany obowiązany jest do wskazania: a) uzasadnienia faktycznego i prawnego z przytoczeniem podstawy prawnej, b) własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku, c) przepisów prawa podatkowego, będących przedmiotem wniosku o interpretację. 6. Na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, zainteresowany składający wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego, obowiązany jest do: a) uzasadnienia faktycznego i prawnego z przytoczeniem podstawy prawnej, b) wskazania przepisów prawa podatkowego, będących przedmiotem wniosku o interpretację, c) złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. 7. Złożenie przez zainteresowanego składającego wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego, fałszywego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej, o którym mowa w art. 14b 4 ustawy Ordynacja podatkowa, skutkuje tym, że: a) wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych, b) wydana interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawne, lecz wnioskodawca może ponieść z tytułu złożenia fałszywego oświadczenia odpowiedzialność na podstawie art Kodeksu karnego, c) wydana interpretacja wywołuje skutki prawne, lecz może być w każdej chwili uchylona przez organ, który ją wydał. 8. Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego zawiera: a) ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny, b) pouczenie o prawie wniesienia odwołania do dyrektora izby skarbowej, c) pouczenie o prawie wniesienia odwołania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 9. Wnioskodawca, który otrzymał niezadowalające go rozstrzygnięcie wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego, może kwestionować interpretację indywidualną, składając: a) odwołanie do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, b) odwołanie do dyrektora izby skarbowej, który z upoważnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydał interpretację, c) skargę do sądu administracyjnego. 13

14 10. Zainteresowany, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego, może kwestionować interpretację indywidualną, składając: a) skargę do sądu administracyjnego- po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa przez organ, który wydał interpretację, b) najpierw odwołanie do ministra finansów, a następnie po jego negatywnym załatwieniu - skargę do sądu administracyjnego, c) najpierw odwołanie do dyrektora izby skarbowej, a następnie po jego negatywnym załatwieniu - skargę do sądu administracyjnego. 11. Właściwy organ wydaje interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego w terminie: a) bez zbędnej zwłoki, b) bezwzględnie w ciągu 3 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego terminu, c) w ciągu 3 miesięcy, przy czym termin ten obejmuje okresy zawieszenia postępowania oraz terminy przewidziane w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności. 12. W świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego (przykładowo wyrok NSA z dnia 14 września 2007r., w sprawie o sygn. II FSK 700/07), przewidziany w przepisach Ordynacji podatkowej, co do zasady, maksymalnie trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji indywidualnej oznacza, że organ podatkowy jest obowiązany we wskazanym terminie: a) doręczyć wnioskodawcy interpretację przepisów prawa podatkowego, b) podpisać wydaną interpretację, c) opublikować treść interpretacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 13. Na podstawie zapisów Ordynacji podatkowej, uwzględniając w tym zakresie orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego formułowane w odniesieniu do interpretacji indywidualnych: a) organ podatkowy jest związany wydaną na podstawie art. 14 a Ordynacji podatkowej interpretacją ogólną wydaną przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, b) podatnik jest związany doręczoną mu interpretacją indywidualną, c) ani organ podatkowy ani zainteresowany składający wniosek o interpretację nie są związani jej treścią. 14. W razie zaniechania przez zainteresowanego we wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego obowiązku wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego: a) organ wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia bez uprzedniego wezwania do usunięcia braku formalnego, b) organ najpierw wzywa do uzupełnienia braku formalnego wniosku, a w razie niewywiązania się z tego obowiązku wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, c) wydaje postanowienie o odmowie wydania interpretacji indywidualnej. 15. W razie zaniechania przez podmiot składający wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego obowiązku uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku: a) organ wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia bez uprzedniego wezwania do uiszczenia opłaty, b) organ najpierw wzywa do uiszczenia opłaty, zaś w razie niewywiązania się z tego obowiązku wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, c) wydaje postanowienie o odmowie wydania interpretacji indywidualnej. Zobowiązania podatkowe 1. Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem: a) zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie zobowiązania podatkowego, d) doręczenia decyzji organu podatkowego określającej wysokość zobowiązania podatkowego, e) wydania decyzji organu podatkowego określającej wysokość zobowiązania podatkowego. 14

15 2. Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem: a) wydania decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, b) doręczenia decyzji organu podatkowego określającej wysokość zobowiązania podatkowego, c) doręczenia decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. 3. Organ podatkowy na wniosek podatnika może w drodze decyzji zwolnić płatnika z obowiązku pobrania podatku, jeżeli: a) przemawia za tym interes publiczny, b) podatnik uprawdopodobni, że pobrany podatek byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do podatku należnego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, c) pobranie podatku spowodowałoby uszczerbek dla podatnika. 4. Organ podatkowy na wniosek podatnika może ograniczyć pobór zaliczek na podatek, jeżeli: a) przemawia za tym interes publiczny, b) pobranie zaliczek spowodowałoby uszczerbek dla podatnika, c) podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad wynikających z ustaw podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy. 5. Organ podatkowy określa podstawę opodatkowania w drodze oszacowania, jeżeli: a) podatnik nie przedłożył sprawozdania finansowego, do którego składania jest obowiązany na mocy odrębnych przepisów, b) brak jest ksiąg podatkowych lub innych danych niezbędnych do określenia podstawy opodatkowania, c) podatnik nie sporządził wymaganej treścią art. 9 a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokumentacji. 6. Zabezpieczenia na majątku podatnika przed terminem płatności podatku, można dokonać jeżeli: a) podatnik jednorazowo nie uiszcza wymagalnego, wcześniej powstałego zobowiązania o charakterze publicznoprawnym, b) podatnik trwale zaprzestał płacenia długów z umów cywilnoprawnych wobec swoich kontrahentów, c) podatnik trwale zaprzestał uiszczania wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym. 7. Decyzja o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego na majątku podatnika przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość zobowiązania, wygasa: a) po upływie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, b) gdy wydana decyzja stanie się ostateczna, c) po wydaniu orzeczenia w sprawie zobowiązania podatkowego przez sąd administracyjny. 8. Decyzja o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego na majątku podatnika przed wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania, wygasa: a) po upływie 14 dni od dnia doręczenia decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, b) z dniem doręczenia decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, c) po wydaniu orzeczenia w sprawie zobowiązania podatkowego przez sąd administracyjny. 9. Zgodnie z zapisami ustawy Ordynacja podatkowa, wykonanie decyzji o zabezpieczeniu następuje poprzez przyjęcie, na wniosek strony, zabezpieczenia zobowiązania określonego w decyzji o zabezpieczeniu wraz z odsetkami za zwłokę, w formie: a) czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku, b) jakiejkolwiek formie zaproponowanej przez podatnika, na którą wyrazi zgodę naczelnik właściwego urzędu skarbowego, a która należycie zabezpieczy wykonanie zobowiązania, c) weksla własnego podatnika, w przypadku uzyskania przez organ podatkowy poręczenia wekslowego banku. 10. Zgodnie z zapisami ustawy Ordynacja podatkowa, wykonanie decyzji o zabezpieczeniu następuje poprzez przyjęcie, na wniosek strony, zabezpieczenia zobowiązania określonego w decyzji o zabezpieczeniu wraz z odsetkami za zwłokę, w formie: a) złożenia kwoty określonej w decyzji o zabezpieczeniu do depozytu sądowego, b) gwarancji ubezpieczeniowej, c) weksla własnego podatnika w przypadku uzyskania przez organ podatkowy poręczenia wekslowego banku. 15

16 11. Zgodnie z zapisami ustawy Ordynacja podatkowa, wykonanie decyzji o zabezpieczeniu następuje poprzez przyjęcie, na wniosek strony, zabezpieczenia zobowiązania określonego w decyzji o zabezpieczeniu wraz z odsetkami za zwłokę, w formie: a) złożenia w gotówce kwoty określonej w decyzji o zabezpieczeniu do depozytu sądowego, b) weksla własnego podatnika, w przypadku uzyskania przez organ podatkowy poręczenia wekslowego banku. c) zastawu rejestrowego na prawach z papierów wartościowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski według ich wartości nominalnej. 12. Przedmiotem hipoteki przysługującej Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych, może być: a) użytkowanie nieruchomości, uzyskane na podstawie umowy zawartej na 99 lat, b) wierzytelność zabezpieczona hipoteką, c) ekspektatywa, której przedmiotem jest spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. 13. Przedmiotem zastawu skarbowego może być: a) wierzytelność zabezpieczona hipoteką, b) własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, c) obraz Picassa o wartości euro. 14. W sytuacji, gdy termin płatności podatku jeszcze nie upłynął, zaś podatnik wie że nie będzie w stanie w terminie uiścić podatku w wymaganej wysokości, może wystąpić do naczelnika właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem: a) o przedłużenie terminu płatności podatku, b) o odroczenie terminu płatności podatku, c) o przywrócenie terminu płatności podatku. 15. Do zapłaty podatku w formie polecenia przelewu, obowiązani są: a) wszyscy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, b) podatnicy obowiązani do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jeśli podatek dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej, c) przedsiębiorcy rozliczający się w formie karty podatkowej. 16. Kwotę należnego podatku, co do zasady: a) zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr. pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 gr. i więcej podwyższa się do pełnych złotych, b) zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy, c) zaokrągla się w górę do pełnych złotych. 17. Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z tytułu różnych podatków, dokonaną wpłatę zalicza się na pokrycie zobowiązań. a) w kolejności od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, chyba, że podatnik wskaże, na poczet którego zobowiązania dokonuje wpłaty, b) na poczet zobowiązania wskazanego przez podatnika, zaś w razie braku takiego wskazania na poczet zobowiązania o najbliższym terminie płatności, c) na poczet zobowiązań wskazanych przez organ podatkowy. 18. Zobowiązania podatkowe podlegają potrąceniu z wierzytelnością podatnika wobec państwowej jednostki budżetowej: a) nabytą w drodze cesji, b) wynikającą z usług wykonanych przez podatnika w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, c) pod warunkiem, że wierzytelność ta stała się wymagalna i bezsporna nie wcześniej niż 2 lata przed powstaniem zobowiązania podatkowego. 19. W przypadku przeniesienia własności rzeczy podatnika na rzecz Skarbu Państwa zostaje zawarta: a) umowa między podatnikiem a naczelnikiem urzędu skarbowego, b) umowa darowizny na rzecz Skarbu Państwa, c) umowa między podatnikiem a starostą. 16

17 20. Zaległości podatkowe podatnika prowadzącego działalność gospodarczą mogą być umorzone: a) bez ograniczeń kwotowych przez organ podatkowy pierwszej instancji, b) do wysokości zł przez organ podatkowy pierwszej instancji, a powyżej tej kwoty przez dyrektora izby skarbowej, c) do wysokości stanowiącej pomoc de minimis przez organ podatkowy pierwszej instancji, a powyżej tej kwoty przez dyrektora izby skarbowej. 21. Odsetki za zwłokę od umorzonej zaległości podatkowej: a) podlegają dalszemu oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę, b) podlegają dalszemu oprocentowaniu w wysokości równej opłacie prolongacyjnej, c) wygasają. 22. Spadkobierca podatnika: a) może złożyć wniosek o rozłożenie na raty zaległości objętych jego odpowiedzialnością, b) może wystąpić o odstąpienie od orzekania o jego odpowiedzialności jeżeli leży to w interesie publicznym lub w ważnym interesie spadkobiercy, c) nie ma możliwości uzyskania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych objętych jego odpowiedzialnością. 23. Bieg terminu przedawnienia zobowiązania w podatku od towarów i usług rozpoczyna się: a) od końca okresu rozliczeniowego (miesiąca lub kwartału), b) od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, c) od dnia następującego po dniu, upływa termin złożenia deklaracji. 24. W razie kwestionowania wysokości podatku pobranego przez płatnika, podatnik: a) zwraca się do płatnika o wystąpienie do właściwego organu podatkowego o stwierdzenie nadpłaty, b) wnioskuje do właściwego organu podatkowego o stwierdzenie nadpłaty, c) samodzielnie koryguje błędy płatnika w zeznaniu. 25. W razie skorygowania przez podatnika zeznania w toku czynności sprawdzających nadpłata wynikająca z korekty zeznania podlega zwrotowi w terminie: a) miesiąca od dnia skorygowania zeznania, b) 3 miesięcy od dnia skorygowania zeznania, c) 3 miesięcy od dnia złożenia skorygowanego zeznania. 26. W przypadku uchylenia decyzji przez organ odwoławczy i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia, nadpłata powstała w wyniku wykonania uchylonej decyzji podlega zwrotowi: a) w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji uchylającej, b) niezwłocznie, jeżeli nowa decyzja tej sprawie nie została wydana w terminie 3 miesięcy od dnia uchylenia decyzji, c) w terminie 14 dni po wydaniu nowej decyzji, bez względu na termin jej wydania. 27. Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych następuje z dniem: a) doręczenia postanowienia w sprawie zaliczenia nadpłaty, b) doręczenia decyzji stwierdzającej wysokość nadpłaty, c) powstania nadpłaty. 28. Pełnomocnictwo do składania wniosków i odwołań: a) upoważnia pełnomocnika również do podpisywania deklaracji podatkowych, b) nie upoważnia do podpisywania deklaracji podatkowych, c) upoważnia tylko do podpisywania korekt deklaracji podatkowych w sprawie będącej przedmiotem postępowania podatkowego. 29. Korekta deklaracji może być złożona: a) po umorzeniu postępowania podatkowego, b) po zakończeniu postępowania podatkowego decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego, c) po wydaniu decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego jako załącznik do wniosku o stwierdzenie nadpłaty. 17

18 30. Obowiązek złożenia informacji o zdarzeniach wynikających ze stosunków cywilnoprawnych mogących mieć wpływ powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego kontrahenta: a) może zostać nałożony na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, b) wynika z pisemnego żądania organu podatkowego, c) powstaje z mocy prawa i obejmuje wszystkie transakcje o wartości przekraczającej równowartość EURO. 31. Rachunek potwierdzający wykonanie usługi podatnik prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek wystawić: a) bez żądania usługobiorcy - bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi, b) na żądanie usługobiorcy, c) na żądanie usługobiorcy zgłoszone w każdym czasie. 32. Małżonkowie wspólnie opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych: a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe z tego tytułu, b) odpowiadają za zobowiązanie podatkowe w proporcji odpowiadającej wysokości ich dochodów, c) odpowiadają odrębnie za zobowiązanie podatkowego w równych częściach. 33. Spółka z o.o. przejmująca spółkę akcyjną: a) przejmuje tylko te prawa i obowiązki podatkowe spółki akcyjnej, które są wskazane w planie przejęcia, b) wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki podatkowe spółki akcyjnej, c) odpowiada za zaległości podatkowe spółki akcyjnej na podstawie decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej. 34. Osoba prawna powstała w wyniku podziału: a) przejmuje prawa i obowiązki dzielonej osoby prawnej pozostające w związku ze składnikami majątku przydzielonymi jej w planie podziału, jeżeli przejmowany stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, b) przejmuje obowiązki dzielonej osoby prawnej wskazane w decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej, c) przejmuje niemajątkowe prawa dzielonej osoby prawnej w związku ze składnikami majątku przydzielonymi jej w planie podziału, pod warunkiem kontynuowania działalności gospodarczej dzielonej osoby prawnej. 35. Spadkobiercy podatnika odpowiadają: a) solidarnie do czasu działu spadku, b) w każdym przypadku jedynie do wysokości zobowiązania odpowiadającej ich udziałowi w spadku, c) w częściach ustalonych decyzją organu podatkowego orzekającą o odpowiedzialności podatkowej, jeżeli nie dokonano działu spadku. 36. W razie śmierci podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w trakcie roku podatkowego: a) zobowiązanie podatkowe za ten rok wygasa z mocy prawa, b) wydaje się decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego, c) spadkobiercy składają zeznanie roczne z imieniu spadkodawcy. 37. W przypadku rozwiązania spółki cywilnej: a) za zobowiązania spółki odpowiadają osoby będące wspólnikami w czasie powstania zobowiązań spółki, b) za wszystkie zobowiązania spółki odpowiadają osoby będące wspólnikami w ostatnim dniu istnienia spółki, c) za zobowiązania spółki określone w decyzji wydanej po dacie rozwiązania spółki byli wspólnicy nie odpowiadają. 38. Za zobowiązania podatkowe fundacji odpowiada: a) organ założycielski, b) wyłącznie prezes zarządu fundacji, c) członkowie zarządu fundacji. 39. Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa sądów administracyjnych, dla stwierdzenia bezskuteczności egzekucji wobec zlikwidowanej spółki, warunkującej w świetle art. 116 Ordynacji podatkowej, odpowiedzialności członka zarządu, niezbędne jest: a) przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego z zastosowaniem wszystkich dopuszczalnych przepisami prawa środków egzekucyjnych, b) wykazanie bezskuteczności egzekucji za pomocą wszelkich dowodów, bez konieczności wszczynania postępowania egzekucyjnego, c) przeprowadzenie egzekucji i jej zakończenie poprzez umorzenie. 18

19 40. Bieg terminu na wydanie decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej: a) ulega zawieszeniu do czasu uprawomocnienia się decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, b) przerywa wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec podatnika, c) nie podlega zawieszeniu ani przerwaniu. Tajemnica skarbowa 1. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązani są: a) doradcy podatkowi - w zakresie wiadomości uzyskanych w ramach wykonywania zawodu, b) pracownicy technicznej obsługi organów podatkowych, c) osoby, których dotyczą informacje objęte tajemnicą skarbową. 2. Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę skarbową, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę inną niż skarbowa i objętych ochroną na podstawie odrębnych ustaw, może nastąpić: a) na podstawie decyzji naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celnego, dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej podjętej ze względu na ważny interes publiczny oraz gdy jest to konieczne dla osiągnięcia celów kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego lub jeżeli ujawnienie tych informacji urzeczywistni prawo obywateli do ich rzetelnego informowania o działaniach organów podatkowych i jawności życia publicznego, b) na podstawie pisemnej zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych udzielonej na wniosek naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celnego, dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnyej, gdy przemawia za tym ważny interes publiczny oraz gdy jest to konieczne dla osiągnięcia celów kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego lub jeżeli ujawnienie tych informacji urzeczywistni prawo obywateli do ich rzetelnego informowania o działaniach organów podatkowych i jawności życia publicznego, c) na podstawie postanowienia sądu administracyjnego, wydanego na pisemny wniosek naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celnego, dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnyej, gdy ujawnienia informacji wymaga interes publiczny. 3. Akta zawierające informacje pochodzące z banków i instytucji finansowych (art. 182 ustawy - Ordynacja podatkowa) urzędy skarbowe udostępniają: a) biegłym powołanym w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie określonym przez organ podatkowy, b) jednostkom organizacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, c) sądom lub prokuratorowi w związku z toczącym się postępowaniem. 4. Akta niezawierające informacji pochodzących z banków i instytucji finansowych (art. 182 ustawy - Ordynacja podatkowa) organy podatkowe udostępniają: a) innym organom - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych ustawach, b) komornikom sądowym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym, c) funkcjonariuszom Policji. 5. Osoba obowiązana do zachowania tajemnicy skarbowej, która ujawnia informacje objęte tą tajemnicą podlega karze: a) grzywny, b) pozbawienia wolności do lat 3, c) pozbawienia wolności do lat Informacje o numerach rachunków bankowych posiadanych przez podatników mogą być udostępniane: a) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, b) ośrodkom pomocy społecznej, c) jednostkom organizacyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 19

20 B. Pytania otwarte 1. Interpretacje przepisów prawa podatkowego (ogólne i indywidualne). 2. Tryb wydawania interpretacji indywidualnych. 3. Warunki formalne wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Jakie są skutki niedopełnienia poszczególnych warunków wniosku o wydanie interpretacji? 4. Zasada nieszkodzenia wnioskodawcy w razie zastosowania się do treści interpretacji indywidualnej. 5. Porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych przedmiot, właściwe organy, tryb postępowania. 6. Określenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania w Ordynacji podatkowej. 7. Odsetki za zwłokę - stawki odsetek za zwłokę oraz zasady ich obliczania; okresy, za które nie nalicza się odsetek za zwłokę. 8. Przedawnienie zobowiązania podatkowego. 9. Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa, gminy, powiatu, województwa, jako szczególny przypadek wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. 10. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych sposoby wygaśnięcia zobowiązań podatkowych; zasady dotyczące zaliczania wpłaty na poczet różnych zobowiązań podatkowych. 11. Przeniesienie własności majątku podatnika w zamian za zaległości podatkowe - zakres zastosowania, organy właściwe i tryb postępowania. 12. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. 13. Przedawnienie prawa do wydania decyzji ustalającej zasady obliczania. 14. Przedawnienie zobowiązania podatkowego. 15. Nadpłata podatku. 16. Stwierdzenie nadpłaty. 17. Oprocentowanie nadpłaty. 18. Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych. 19. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych. 20. Korekta deklaracji. 21. Rachunki zasady i terminy wystawiania. 22. Informacje podatkowe. 23. Solidarna odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. 24. Następstwo podatkowe osób prawnych razie przekształcenia i połączenia zakres i tryb. 25. Prawnopodatkowe skutki podziału osoby prawnej. 26. Pozycja prawna spadkobierców podatnika w świetle przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. 27. Orzekanie o odpowiedzialności osób trzecich. 28. Zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe. 29. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe rozwiedzionego małżonka. 30. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe członka rodziny podatnika. 31. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe nabywcy majątku przedsiębiorstwa. 32. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe firmującego oraz właściciela rzeczy wykorzystywanych przez inną osobę w prowadzeniu działalności gospodarczej. 33. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe dzierżawcy nieruchomości. 34. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe wspólnika spółki nieposiadającej osobowości prawnej. 35. Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółek i innych osób prawnych. 36. Odpowiedzialność osób trzecich w razie podziału osoby prawnej. 37. Tajemnica skarbowa w Ordynacji podatkowej. 38. Przesłanki i tryb uchylenia tajemnicy skarbowej w Ordynacji podatkowej. 20

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę?

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? W jakich przypadkach naliczane są odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych? Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział 1. Źródła i wykładnia prawa 1.1. Źródła prawa podatkowego 1.1.1. Charakterystyka zamkniętego

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA PODATKOWA. 16. wydanie

ORDYNACJA PODATKOWA. 16. wydanie ORDYNACJA PODATKOWA 16. wydanie Stan prawny na 1 lutego 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Skład, łamanie:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

Prawo Podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność

Prawo Podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność Prawo Podatkowe Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność Powstawanie zobowiązań podatkowych Istnieją dwie metody powstawania zobowiązań: - z mocy prawa - ex lege (art. 21 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1 ORGAN PODATKOWY, do którego kierowany jest wniosek. 2 DANE WNIOSKODAW- CY: BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA - Rodzaj:(osoba prawna, osoba fizyczna, jedn. organizacyjna

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODATKOWE. Autor: Zbigniew Ofiarski

PRAWO PODATKOWE. Autor: Zbigniew Ofiarski PRAWO PODATKOWE Autor: Zbigniew Ofiarski WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Część pierwsza ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE Rozdział I. ISTOTA PODATKU I PRAWA PODATKOWEGO 1. Podatek jako kategoria ekonomiczna i prawna 2. Podatki

Bardziej szczegółowo

Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010

Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010 Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010 Regulacja prawna finansów publicznych 1. Proszę określić zakres sektora finansów publicznych i podmioty tego sektora. 2. Proszę przedstawić

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.06.03 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej

Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej Organy Krajowej Administracji Skarbowej Minister Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej Izby Administracji Skarbowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1) Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-836/10-2/AS Data 2010.12.15 Referencje IPPB4/415-627/09-4/JK2, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura IBPP3/4512-690/15/MN Data 2015.12.29 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 143, poz. 894. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 680510 Temat: Kurs: Doradca podatkowy - przygotowanie do egzaminu państwowego 16 Kwiecień - 3 Lipiec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia: 680510 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Wydawanie decyzji i postanowień. Postępowanie podatkowe

Wydawanie decyzji i postanowień. Postępowanie podatkowe Wydawanie decyzji i postanowień Postępowanie podatkowe Decyzja a postanowienie Art. 207 1. Organ podatkowy orzeka w sprawie w drodze decyzji, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. 2. Decyzja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379 Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379 USTAWA z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej Art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego Program: Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego I. PODATKI POŚREDNIE (7 godz.) 1. Zasady opodatkowania podatkiem VAT aportów. 2. Opodatkowanie reprezentacji i reklamy. 3. Obowiązek podatkowy

Bardziej szczegółowo

W publikacji omówiono w szczególności:

W publikacji omówiono w szczególności: Prawo podatkowe. Część ogólna. Repetytorium. Dominika Żurawska W podręczniku omówiono w sposób jasny, zwięzły i wyczerpujący zagadnienia z teorii prawa podatkowego i Ordynacji podatkowej. Liczne wytłuszczenia,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz. 2069) Na podstawie art. 17 2, art. 18 2, art. 22 6, art. 48 4, art. 67 3 i

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Nykiel. Spis treści: Rozdział 1. Podatek zagadnienia ogólne

Włodzimierz Nykiel. Spis treści: Rozdział 1. Podatek zagadnienia ogólne Jest to kolejne wydanie cieszącego się dużym zainteresowaniem podręcznika akademickiego. Materiał zawarty w podręczniku został zaktualizowany oraz uzupełniony. Autorzy uwzględnili stan prawny na dzień

Bardziej szczegółowo

Karty Informacyjne US Chrzanów

Karty Informacyjne US Chrzanów Karty Informacyjne US Chrzanów Informacja o karcie informacyjnej NumerWersjaNazwa Obowiązuje od dnia Plik PDF K/001 3 Wniosek o stwierdzeni nadpłaty K/002 3 Wstrzymanie wykonania decyzji K/003 3 K/004

Bardziej szczegółowo

PK4.8022.45.2015 Dyrektorzy Izb Skarbowych wszystkich

PK4.8022.45.2015 Dyrektorzy Izb Skarbowych wszystkich Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Departament Polityki Podatkowej PK4.8022.45.2015 Dyrektorzy Izb Skarbowych wszystkich W nawiązaniu do postulatów zgłaszanych przez trenerów administracji skarbowej podczas

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. Na podstawie art. 18 2, art. 22 6, art. 28 3, art. 39 3a, art. 46 3, art. 48

Bardziej szczegółowo

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach zabezpieczonych hipoteką przymusową Skutki wyroku TK z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.15 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE MATERIALNE PRAWO PODATKOWE Podatek od czynności cywilnoprawnych mgr Michał Stawiński Katedra Prawa Finansowego, WPAiE Uwr rok akademicki 2016/2017 Podstawowe źródła Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1924 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego

Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wstęp Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdział I. Pojęcie podatku ő 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania II. Polityczne i gospodarcze aspekty opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Wykaz skrótów............................................... XV Wykaz literatury.............................................. XIX Wstęp...................................................... XXIII Część

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1)

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) USTAWA Projekt z dnia 12 maja 2017 r. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

3. Uchylanie się od podatku. Nielegalne formy ucieczki przed podatkiem i ich przejawy

3. Uchylanie się od podatku. Nielegalne formy ucieczki przed podatkiem i ich przejawy Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym Autor: Dolata Stanisław Część I Podstawy wiedzy z teorii podatku Rozdział 1 Podatek i system podatkowy 1. Pojęcie podatku 2. Pojęcie systemu podatkowego 3.

Bardziej szczegółowo

Przygotowała Małgorzata Stoczewska Menedżer Zespołu Płacowego w UCMS Group Poland. Październik 2012

Przygotowała Małgorzata Stoczewska Menedżer Zespołu Płacowego w UCMS Group Poland. Październik 2012 Październik 2012 Przygotowała Małgorzata Stoczewska Menedżer Zespołu Płacowego w UCMS Group Poland Spis treści Źródła Prawa Podatkowego.3 Pojęcia w Prawie Podatkowym.5 Interpretacje przepisów prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 stycznia 2017 r. Poz. 122 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 23 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 23 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zasad, trybu oraz organów uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Informacje ogólne Kiedy zwolnienie Organ podatkowy może zwolnić płatnika (czyli naszego pracodawcę) na wniosek podatnika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności 1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od (miesięcznych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo Wniosek o zwrot nadpłaty podatku Informacje ogólne Kiedy powstaje nadpłata Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo uzyskał dochód zwolniony od podatku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1999 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1999 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1999 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności

Bardziej szczegółowo

1. Ordynacja podatkowa

1. Ordynacja podatkowa 1. Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 926) Tekst jednolity z dnia 10 maja 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 749) 1 (zm.: Dz.U. 2012, poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529; 2013,

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Finansowy Państwa. Projekt Ustawy budżetowej. Ustawa budżetowa

Wieloletni Plan Finansowy Państwa. Projekt Ustawy budżetowej. Ustawa budżetowa Budżet Państwa Wieloletni Plan Finansowy Państwa Projekt Ustawy budżetowej Ustawa budżetowa Wieloletni Plan Finansowy Państwa 1. Brak definicji legalnej Wieloletniego Planu Finansowego 2. Wieloletni Plan

Bardziej szczegółowo

Egzamin. na doradc podatkowego TESTY. Mariusz Jab oƒski, Patryk Piotr Sm da. 3. Wydanie. +gratis testy on-line

Egzamin. na doradc podatkowego TESTY. Mariusz Jab oƒski, Patryk Piotr Sm da. 3. Wydanie. +gratis testy on-line Mariusz Jab oƒski, Patryk Piotr Sm da Egzamin na doradc podatkowego TESTY +gratis testy on-line Zgodne z uchwa à Paƒstwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 7.5.2009 r. 3. Wydanie

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Doprecyzowanie zasad wydawania interpretacji indywidualnych...

Rozdział II. Doprecyzowanie zasad wydawania interpretacji indywidualnych... Wstęp... Notka biograficzna... Wykaz skrótów... XI XIII XV Rozdział I. Włączenie do ustawy Ordynacja podatkowa ogólnej zasady prawa podatkowego... 2. Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika... Rozdział

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Polskie prawo podatkowe. Włodzimierz Nykiel (red.), Wojciech Chróścielewski, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Małgorzata Sęk, Michał Wilk

Polskie prawo podatkowe. Włodzimierz Nykiel (red.), Wojciech Chróścielewski, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Małgorzata Sęk, Michał Wilk Polskie prawo podatkowe. Włodzimierz Nykiel (red.), Wojciech Chróścielewski, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Małgorzata Sęk, Michał Wilk Książka stanowi najnowsze, trzecie już wydanie cieszącego się dużym

Bardziej szczegółowo

Ustalanie zobowiązania podatkowego Decyzje podatkowe

Ustalanie zobowiązania podatkowego Decyzje podatkowe Ustalanie zobowiązania podatkowego Decyzje podatkowe Zasady ustalania zobowiązania podatkowego uregulowane są w niemieckiej ordynacji podatkowej. W zależności od rodzaju zobowiązania podatkowego deklaracje

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.09.21 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione m.in. następujące zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione m.in. następujące zdarzenie przyszłe: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.09.29 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

(wyciąg) Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania

(wyciąg) Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 28 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 68, poz. 450) (wyciąg) Art. 1. [Zakres] 1. Podatkowi podlegają:

Bardziej szczegółowo

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych do Zarządzenia Nr 0152-61 /08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12.11.2008 roku Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych Spis treści 1. Cel wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Instytut Rachunkowosci i Podatków

Instytut Rachunkowosci i Podatków Instytut Rachunkowosci i Podatków Program: Dzień 1 Wykładowcy: Firma Audytorska Ernst & Young (Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego). Przedsiębiorstwo energetyczne w sferze prawa bilansowego 1. Procesy

Bardziej szczegółowo

KOPIA INFORMACYJNA. VI. Czy wymagane są opłaty? Nie występują. Izba Skarbowa we Wrocławiu i dolnośląskie urzędy skarbowe. Urząd Skarbowy w Strzelinie

KOPIA INFORMACYJNA. VI. Czy wymagane są opłaty? Nie występują. Izba Skarbowa we Wrocławiu i dolnośląskie urzędy skarbowe. Urząd Skarbowy w Strzelinie KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-006/3 obowiązuje od 31.01.2013 r. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym lub podatku naliczonego wynikających z deklaracji dla podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

5.2. Podziałki klasyfikacyjne i źródła prawa klasyfikacji środków publicznych

5.2. Podziałki klasyfikacyjne i źródła prawa klasyfikacji środków publicznych PRAWO FINANSOWE Autor: Elżbieta Chojna-Duch, Hanna Litwińczuk ROZDZIAŁ I. PODSTAWY SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH Elżbieta Chojna-Duch 1. Pojęcie i zakres finansów publicznych 2. System finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn

USTAWA z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1681. Art. 1. W ustawie z dnia 28 lipca

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r.

Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Marszałek Senatu Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Zgodnie z art. 118

Bardziej szczegółowo

Skutki podatkowe przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytowo-akcyjną.

Skutki podatkowe przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytowo-akcyjną. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2011.06.06 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN www.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku

Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Pojęcie finansów (w ogólności) Funkcje NBP jako banku centralnego. Warunki utworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych.

Pojęcie finansów (w ogólności) Funkcje NBP jako banku centralnego. Warunki utworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych. Jednostka budżetowa jako forma organizacyjno-prawna sektora finansów publicznych (tworzenie, gospodarka finansowa, przykłady zastosowania). Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w PDOP. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego K-023/1 Obowiązuje od 01.04.2011 r. I. Kogo dotyczy 1. Osób fizycznych, które dokonały odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Projektowane zmiany w Ordynacji podatkowej i ich ewentualne konsekwencje dla podatników. Paweł Ziółkowski

Projektowane zmiany w Ordynacji podatkowej i ich ewentualne konsekwencje dla podatników. Paweł Ziółkowski Projektowane zmiany w Ordynacji podatkowej i ich ewentualne konsekwencje dla podatników Paweł Ziółkowski Kara porządkowa Strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą Urząd Skarbowy w Jaworze K-042/1 Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność Obowiązuje od 18.04.2011 r. I. Kogo dotyczy Osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie

Bardziej szczegółowo

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur.

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Faktury korygujące wystawiane są m.in. w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek i przedpłat, podlegających opodatkowaniu. Pojawiają się wątpliwości czy

Bardziej szczegółowo

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych OBOWIĄZYWANIE PRAWA I. Zasady konstytucyjne: 1. Zasada państwa prawa i jej konsekwencje w procesie stanowienia prawa: niezwykle ważna dyrektywa w zakresie stanowienia i stosowania prawa wyrok 9 V 2005

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.08.05 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 538, z 2001 r. Nr 4, poz. 27. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Charakterystyka ogólna... 15 Istota podatku... 17 1. Pojęcie podatku... 17 2. Elementy konstrukcji podatku... 21 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Jak wypełnić wniosek o wydanie

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura 2461-IBPB-2-1.4514.447.2016.1.BJ Data wydania 27-10-2016 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo

z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo Projekt z dnia 15 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 106 poz. 489 USTAWA. z dnia 21 czerwca 1996 r.

Dz.U Nr 106 poz. 489 USTAWA. z dnia 21 czerwca 1996 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 489 USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 578. o urzędach i izbach skarbowych Art. 1 4. (uchylone) Art. 5.

Bardziej szczegółowo

Część I Spółka kapitałowa

Część I Spółka kapitałowa Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str. 43 1.1. Aspekty prawnohandlowe

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług Podatek od towarów i usług 4. Obowiązek podatkowy w VAT dr Rafał Mroczkowski Kazus (1) Radca prawny Paweł P. w dniu 10 maja 2014 r. zawarł z Domex S.A. umowę stałej obsługi prawnej, obejmującej także doradztwo

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE PODSTAWOWE ZAGADNIENIA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE PODSTAWOWE ZAGADNIENIA OBOWIĄZEK PODATKOWY A ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE Obowiązek podatkowy Zobowiązanie podatkowe Definicja wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz. 1454 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst ujednolicony, opracowany na podstawie: Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1 Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1 Nasz znak: F.3130.54.2014.VII Nowy Targ, 31.10.2014r. PISEMNA INTERPRETACJA Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na podstawie art. 14j 1 i 3, w

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ ul. Stanisława Duboisa 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NABYCIA SPADKU

URZĄD SKARBOWY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ ul. Stanisława Duboisa 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NABYCIA SPADKU URZĄD SKARBOWY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ ul. Stanisława Duboisa 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NABYCIA SPADKU KARTA INFORMACYJNA obowiązuje od 02.11.2015 r. 1. Kogo dotyczy Osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.12.30 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo