DOKUMENT INFORMACYJNY LOGZACT S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT INFORMACYJNY LOGZACT S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU"

Transkrypt

1 DOKUMENT INFORMACYJNY LOGZACT S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz akcji serii B do obrotu na rynku New Connect prowadzonym jako alternatywny system obrotu (ASO) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. AUTORYZOWANY DORADCA Poznań, dnia 28 stycznia 2013 roku 1

2 Dokument Informacyjny LOGZACT S.A. 1. Wstęp Niniejszy dokument jest dokumentem informacyjnym spółki akcyjnej Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu przygotowanym zgodnie z wymogami Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 1.1 Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej i numerem według właściwej identyfikacji podatkowej Firma Emitenta: Forma prawna: Kraj siedziby: Siedziba i adres: Telefon: Fax: Adres poczty elektronicznej: Adres internetowy: Numer KRS: Numer Regon: Numer NIP: 1.2 Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Autoryzowanego Doradcy, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i poczty elektronicznej Firma Autoryzowanego Doradcy: Forma prawna: Kraj siedziby: Siedziba i adres: Telefon: Fax: Adres poczty elektronicznej: Adres internetowy: Numer KRS: 1.3 LOGZACT S.A. spółka akcyjna Polska Poznań, ul. Towarowa 35, kod pocztowy Łuczyński i Wspólnicy sp.k. spółka komandytowa Polska Warszawa, ul. Piękna 24/26, kod pocztowy Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wprowadzanych jest: (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, (sto sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2

3 Dokument Informacyjny LOGZACT S.A. Spis treści Wstęp Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej i numerem według właściwej identyfikacji podatkowej Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Autoryzowanego Doradcy, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i poczty elektronicznej Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie...2 Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka związane z makrootoczeniem Ryzyko związane z otoczeniem prawnym Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną (społeczno ekonomiczną) Ryzyko związane z systemem podatkowym Ryzyko konkurencji Ryzyko siły wyższej Ryzyko związane z kursem walut Ryzyko związane ze wzrostem stóp procentowych Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko związane z krótką historią działalności Emitenta Ryzyko dotyczące celów strategicznych i emisyjnych Ryzyko związane ze zmianami kadrowymi na kluczowych stanowiskach...8 Ryzyko związane z kontraktami na systemy zarządzania lekami Ryzyko związane z utratą kluczowych dostawców technologii i konkurencją z ich strony Ryzyko wynikające z przepisów technicznych oraz standardów jakości Ryzyko związane z kierunkiem rozwoju technologicznego branży Ryzyko związane z zamówieniami publicznymi Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Ryzyko związane z niewspółmiernością przychodów i kosztów w okresach realizacji projektów Ryzyko związane z procesem wdrażania systemów Czynniki ryzyka związane z akcjami i rynkiem kapitałowym Ryzyko związane z zawieszeniem notowań Ryzyko związane z możliwością wykluczenia instrumentów finansowych Emitenta z obrotu Ryzyko nałożenia na Spółkę kar administracyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego Ryzyko związane z płynnością i zmiennością kursów akcji Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym Emitent Autoryzowany Doradca Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu

4 Dokument Informacyjny LOGZACT S.A. 4.1 Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych Uprzywilejowanie akcji Spółki Statutowe ograniczenia w obrocie Akcjami Emitenta Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie w zakresie określonym w 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze wskazaniem organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści Oznaczenie dat od których akcje uczestniczą w dywidendzie Wskazanie praw z instrumentów finansowych Spółki i zasad ich realizacji Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości Informacja o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży papierów wartościowych przez osoby fizyczne Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży papierów wartościowych przez osoby prawne Opodatkowanie czynności cywilnoprawnych Dane o Emitencie Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedzibę i adres emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i adres głównej strony internetowej), identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej; Czas trwania Emitenta Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru Przedmiot działalności zgodny ze Statutem Emitenta Opis historii Emitenta Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego Informacja o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego, w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy wariantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji

5 Dokument Informacyjny LOGZACT S.A Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie ważności dokumentu informacyjnego może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie Wskazanie na jakich rynkach papierów wartościowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy: a) emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta, b) emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta, c) emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych) Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, w podziale na segmenty działalności Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo informacja o braku takich postępowań Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej Informacje o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej Emitenta, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym Wskazanie wszystkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz informacji istotnych do ich oceny, które powstały po sporządzeniu sprawozdań finansowych za ostatni rok obrachunkowy Dane osób zarządzających i nadzorujących Emitenta, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani

6 Dokument Informacyjny LOGZACT S.A Struktura akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu Sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od do wraz z danymi porównawczymi, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od do wraz z raportem biegłego rewidenta Sprawozdanie finansowe sporządzone dla potrzeb przekształcenia wraz z opinią biegłego rewidenta Raport okresowy za III kwartał 2012 roku Załączniki Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitenta Ujednolicony aktualny tekst Statutu Spółki Logzact S.A Definicje i objaśnienia skrótów

7 Dokument Informacyjny LOGZACT S.A. 2. Czynniki ryzyka Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących akcji potencjalni inwestorzy powinni dokonać dokładnej analizy czynników ryzyka oraz innych informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym. Każde z omówionych poniżej ryzyk może mieć istotnie negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Emitenta, a tym samym może mieć istotny, negatywny wpływ na cenę akcji lub prawa inwestorów wynikające z tych akcji, w wyniku czego inwestorzy mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych. Potencjalni inwestorzy powinni mieć świadomość, że czynniki ryzyka opisane poniżej mogą nie wyczerpywać wszystkich zagrożeń na jakie narażona jest Spółka w związku z prowadzoną przez siebie działalnością. Emitent przedstawił tylko te czynniki ryzyka dotyczące działalności operacyjnej, które są mu znane. Mogą istnieć jeszcze inne czynniki ryzyka, które zdaniem Emitenta nie są obecnie możliwe do identyfikacji, a które mogłyby wywołać skutki, o których mowa powyżej. 2.1 Czynniki ryzyka związane z makrootoczeniem Ryzyko związane z otoczeniem prawnym Zmiany wprowadzane w polskim systemie prawnym mogą rodzić dla Emitenta ryzyko w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności regulacji z dziedzin prawa handlowego, podatkowego, przepisów regulujących działalność gospodarczą, przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych czy prawa papierów wartościowych. Zmiany te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności Emitenta i na jego wyniki finansowe. Ponadto zmiany te mogą stwarzać problemy wynikające z niejednolitej wykładni prawa, która obecnie jest dokonywana nie tylko przez sądy krajowe, organy administracji publicznej, ale również przez sądy wspólnotowe. Interpretacje dotyczące zastosowania przepisów, dokonywane przez sądy i inne organy interpretacyjne bywają często niejednoznaczne lub rozbieżne, co może generować ryzyko prawne. Orzecznictwo sądów polskich musi pozostawać w zgodności z orzecznictwem wspólnotowym. W głównej mierze ryzyko może rodzić stosowanie przepisów krajowych niezgodnych z przepisami unijnymi, czy też odmiennie interpretowanymi Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną (społeczno-ekonomiczną) Duży wpływ na działalność Emitenta wywiera otoczenie makroekonomiczne. Do głównych czynników decydujących o ogólnej sytuacji gospodarczej Polski należą: dynamika i poziom PKB, poziom inflacji, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych i publicznych, poziom zadłużenia jednostek gospodarczych i jednostek budżetowych. Istnieje ryzyko, że pogorszenie któregokolwiek z wymienionych wskaźników obniży popyt na usługi Emitenta i przełoży się negatywnie na jego sytuację finansową Ryzyko związane z systemem podatkowym Polski system podatkowy charakteryzuje się dużą zmiennością przepisów, które dodatkowo sformułowane są w sposób nieprecyzyjny i którym brakuje jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, przy czym zarówno organy skarbowe, jak i orzecznictwo sądowe w sferze podatków nie mają wypracowanych jednolitych stanowisk. Wszystko to sprawia, że polskie spółki narażone są na większe ryzyko niż spółki działające w bardziej stabilnych systemach podatkowych. O ile zaistnieją okoliczności, w których organy podatkowe przyjmą interpretację przepisów podatkowych odmienną od przyjętej przez Emitenta, a będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego, mogą mieć one negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju Ryzyko konkurencji Emitent jest jedyną na krajowym rynku automatycznych systemów logistycznych firmą nie będącą częścią jednego z koncernów europejskich. Często ogranicza to możliwość znaczącego obniżenia cen w procesie ofertowym w zakresie dostaw towarów i materiałów wykorzystywanych do realizacji kontraktów. Z drugiej strony umożliwia większą elastyczność w relacjach z klientem, kształtowanie dogodnych dla klienta cen i warunków usług, sprawną obsługę serwisu gwarancyjnego oraz możliwości wyboru dostawców towarów i usług na rynku krajowym. Stosowane przez Emitenta rozwiązania techniczne są zawsze dobierane zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Współpraca ta daje Emitentowi wymierną przewagę konkurencyjną na polskim rynku automatycznych systemów logistycznych. Emitent jest dystrybutorem szwajcarskiego koncernu Swisslog Holding AG na terytorium Polski, w związku z czym ma dostęp do uznanego sprzętu logistycznego oraz uznanych rozwiązań logistycznych automatycznych systemów logistyki magazynowej i szpitalnej. Współpraca ta daje Emitentowi wymierną przewagę konkurencyjną na polskim rynku automatycznych systemów logistycznych Ryzyko siły wyższej W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki terrorystyczne lub nadzwyczajne działanie sił 7

8 Dokument Informacyjny LOGZACT S.A. przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej oraz na rynku finansowym, co może negatywnie wpłynąć na finansową efektywność przedsięwzięć realizowanych przez Emitenta Ryzyko związane z kursem walut Ryzyko to związane jest z różnicami kursowymi w trakcie realizacji długoterminowych kontraktów na dostawę niezbędnych podzespołów potrzebnych do realizacji projektów. Ryzyko to jest minimalizowane poprzez umiejętne kontraktowanie przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi finansowych Ryzyko związane ze wzrostem stóp procentowych Bieżąca działalność operacyjna i inwestycyjna Emitenta finansowana jest częściowo kredytem bankowym. Wedle umowy z Bankiem oprocentowanie kapitału zewnętrznego oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR 1M, powiększoną o marżę. Emitent posiada możliwość zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym do kwoty PLN (oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR 1M + marża). Istnieje ryzyko wzrostu stóp procentowych na rynku międzybankowym, co w efekcie może przełożyć się na wzrost kosztu kredytu i tym samym się na wzrost wysokości miesięcznych rat kredytu. 2.2 Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko związane z krótką historią działalności Emitenta Spółka LOGZACT Sp. z o.o. została zawiązana w dniu 28 lutego 2008 r. W dniu 12 października 2011 r. nastąpiło przekształcenie Emitenta ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Ze względu na stosunkowo krótką historię działalności Emitenta jego rozpoznawalność na rynku polskim jest ograniczona przede wszystkim do grona przedsiębiorców działających na rynku automatycznych systemów logistycznych oraz odbiorców przedmiotowych systemów. Niemniej jednak, zespół pracujących dla Emitenta fachowców specjalizujących się w projektowaniu i wdrażaniu zintegrowanych systemów logistycznych należy do najlepszych i najbardziej doświadczonych w Polsce. LOGZACT Sp. z o.o. została zawiązana w celu realizacji wykupu menedżerskiego działalności prowadzonej w Dziale Automatycznych Systemów Logistycznych Spółki Sygnity SA, a wcześniej Emax. Tym samym, działalność prowadzoną przez Emitenta należy postrzegać, jako kontynuację wieloletniego doświadczenia na rynku automatyki logistycznej Ryzyko dotyczące celów strategicznych i emisyjnych Strategia rozwoju Emitenta zakłada zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki, kojarzonej z perspektywicznymi inwestycjami na rynku. Wedle założeń strategii Emitent będzie koncentrował się, poza dotychczasowymi formami działalności, na wprowadzaniu na rynek polski nowych produktów (PillPick - system automatycznego zarządzania lekami) w ścisłej współpracy z producentami i z wykorzystaniem ich zaplecza technologicznego i marketingowego. Kluczowym czynnikiem ograniczania ryzyka są sformalizowanie, na gruncie umownym, relacje z dostawcami wybranych technologii. Emitent inwestuje pozyskane z emisji Akcji serii B środki finansowe w produkcję własnego systemu informatycznego łączącego funkcjonalności MFC (system zarządzania ruchem nośników ładunku) oraz WMS (magazyn wysokiego składowania) w funkcjonalności z zakresu zarządzania lokacjami w magazynie. System ten będzie konfigurowalny w zakresie przyszłych wdrożeń. Ryzyko w zakresie zastosowania oprogramowania w przyszłych wdrożeniach jest związane z kluczowymi pracownikami i opisane poniżej Ryzyko związane ze zmianami kadrowymi na kluczowych stanowiskach Działalność Emitenta w znacznej mierze opiera się na wiedzy i doświadczeniu Zarządu oraz zatrudnianej kadry menadżerskiej. Rezygnacja któregokolwiek strategicznego członka zespołu może mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną, bądź sytuację finansową Emitenta. Ryzyko utraty kluczowych pracowników będzie znacząco spadało w wyniku realizacji zakładanych kontraktów i podpisywania kolejnych kontraktów. Ponadto, pozyskanie inwestora finansowego i branżowego, a także zapewnienie premii motywacyjnych dla pracowników znacząco ograniczyło ryzyko rezygnacji przez nich z pracy dla Emitenta Ryzyko związane z kontraktami na systemy zarządzania lekami Emitent zakłada, że znacząca część planowanych przez Emitenta przychodów pochodzić będzie z realizacji kontraktów na automatyczne systemy logistyczne dla szpitali. Biorąc pod uwagę specyfikę branży, a także procedury obowiązujące w sektorze finansów publicznych, istnieje ryzyko opóźnienia w uzyskaniu zakładanych przychodów bądź braku realizacji niektórych, przewidywanych kontraktów w ogóle. Podkreślić należy, że Emitent utrzymuje długotrwałe relacje z jednostkami służby zdrowia zainteresowanymi wdrożeniem oferowanych rozwiązań oraz podejmuje działania edukacyjne, pokazujące szereg korzyści, jakie wiążą się z zastosowaniem nowoczesnych systemów UNIT DOSE. Ze względu na fakt, że rozwiązania oferowane przez Emitenta należą do najnowocześniejszych na świecie, ryzyko konkurencji jest marginalne. Ponadto, Emitent nie koncentruje się wyłącznie na kontraktach dotyczących logistyki szpitalnej, ale aktywnie działa także na rzecz pozyskania kontraktów w innych 8

9 Dokument Informacyjny LOGZACT S.A. segmentach rynku automatycznych systemów logistycznych (np. systemy wysokiego składowania). Dywersyfikacja oczekiwanych źródeł przychodów ograniczy ryzyko związane z opóźnieniem uzyskiwania przychodów z kontraktów ze służbą zdrowia Ryzyko związane z utratą kluczowych dostawców technologii i konkurencją z ich strony Emitent w swojej działalności korzysta z rozwiązań technologicznych zagranicznych dostawców. Istnieje ryzyko oferowania przez nich swoich produktów za pośrednictwem innych podmiotów działających na terenie Polski. Emitent ogranicza to ryzyko poprzez zawieranie precyzyjnie sformułowanych, wieloletnich umów z kluczowymi dostawcami. W większości gwarantowana jest w nich wyłączność na polskim rynku wraz z pozyskaniem know how w zakresie wdrażanych systemów. Nie bez znaczenia jest również podtrzymywanie trwałych relacji z dostawcami technologii opartymi na dobrych praktykach prowadzenia wspólnych przedsięwzięć. Strategicznym partnerem technologicznym Logzact S.A. w zakresie złożonych projektów logistycznych jest szwajcarski koncern Swisslog Holding AG. Wieloletnia współpraca pomiędzy spółkami została zacieśniona przez podpisanie w maju 2012 roku umowy inwestycyjnej, w wyniku której Swisslog Holding AG stał się jednym z akcjonariuszy Logzact S.A Ryzyko wynikające z przepisów technicznych oraz standardów jakości W działalności Emitenta niezwykle istotnym czynnikiem warunkującym osiągnięcie sukcesu ekonomicznego jest utrzymanie odpowiednich standardów jakości planowanych i realizowanych, zintegrowanych systemów logistycznych. W celu utrzymania standardów konieczne jest stosowanie się do przepisów i wymagań obowiązujących na terenie Unii Europejskiej oraz prawa krajowego. Obowiązujące w Unii regulacje prawne, przeniesione ustawami na grunt krajowy, wymagają by wszystkie wyroby oferowane i użytkowane na obszarze Unii spełniały wymagania przepisów Unijnych. Obowiązkiem każdego producenta jest sprawdzenie wyrobów pod kątem spełnienia wymagań przepisów Unijnych, a w szczególnych przypadkach uzyskania atestu jednostki certyfikującej. Ze względu na znaczne zindywidualizowanie i różnorodność prowadzonych przez Emitenta projektów procedura taka musi być przeprowadzona dla każdego projektu oddzielnie, zwłaszcza, że niektóre projekty są realizowane w obiektach o szczególnej sytuacji prawnej (np. szpitale), gdzie mają zastosowanie przepisy branżowe. Nieprawidłowe rozpoznanie sytuacji prawnej mającej zastosowanie w danym projekcie może wiązać się z ryzykiem opóźnień w realizacji projektu, zwiększenia jego kosztów lub zakwestionowania deklaracji zgodności wystawionej przez Emitenta. Minimalizacja tego ryzyka polega na rozpoznawaniu wymagań prawnych mających zastosowanie w danym projekcie już na etapie przygotowywania koncepcji rozwiązania lub pozyskiwania kontraktu, a także na kolejnych etapach projektowania i realizacji systemów logistycznych. Przepisy obowiązujące w Polsce (Ustawa o dozorze technicznym) wyodrębniają szereg kategorii urządzeń mogących stwarzać szczególne zagrożenie i w związku z tym podlegających dopuszczeniu do użytkowania oraz obowiązkowym przeglądom przeprowadzanym przez wyspecjalizowane instytucje (UDT - Urząd Dozoru Technicznego). Część z tych urządzeń znajduje się w ofercie Emitenta i jest przez niego dostarczanych jako składowe realizowanych systemów logistycznych. Emitent jest odpowiedzialny za rozpoznanie sytuacji, w której dozór techniczny jest wymagany oraz takie zaprojektowanie swoich wyrobów, by zostały dopuszczone do użytkowania przez UDT i nie stwarzały zagrożenia podczas użytkowania. Nie spełnienie tych wymagań może skutkować nie dopuszczeniem lub wyłączeniem z eksploatacji danego wyrobu w przypadku kontroli UDT oraz poważnymi konsekwencjami w razie zaistnienia wypadku. Ryzyko to jest minimalizowane poprzez współpracę i konsultowanie z UDT sposobu realizacji i testowania funkcji bezpieczeństwa związanych z wyrobem już na etapie projektowania. Realizowane przez Emitenta projekty są mocno zindywidualizowane i dostosowane do potrzeb danego klienta i/lub danej lokalizacji. W praktyce nie zdarzają się dwa zupełnie identyczne systemy logistyczne. Dlatego każdy system posiada swoje cechy charakterystyczne i wymaga indywidualnego przeprowadzenia prac związanych z testowaniem i sprawdzeniem osiągniętych parametrów wydajnościowych i jakościowych oraz wymagań bezpieczeństwa. W przypadku nie utrzymania wysokich standardów jakościowych produktów Emitenta, istnieje ryzyko, iż zaufanie do jakości parametrów funkcjonalnych, technicznych, jakościowych i wydajnościowych wdrażanych instalacji zostanie zmniejszone, co może mieć istotny wpływ na osiągane w przyszłości wyniki finansowe. niedotrzymaniem parametrów funkcjonalnych, technicznych, jakościowych i wydajnościowych wdrażanych instalacji. Ryzyko to jest minimalizowane poprzez odpowiedni dobór pracowników i dostawców technologii oraz odpowiednie zapisy postanowień kontraktów zawieranych z dostawcami gwarantujące odpowiednie parametry jakościowe Ryzyko związane z kierunkiem rozwoju technologicznego branży Pomimo, iż tendencja rynku automatycznych systemów logistycznych jest wzrastająca, to w dalszym ciągu rozwija się on w Polsce bardzo wolno, co może niekorzystnie wpłynąć na kondycję finansową Emitenta. Jednocześnie standardy w branży nowoczesnych rozwiązań z zakresu automatyzacji procesów logistycznych wykazują dużą dynamikę rozwoju technologicznego. 9

10 Dokument Informacyjny LOGZACT S.A. Istnieje więc ryzyko wprowadzenia na rynek krajowy przez podmiot konkurencyjny bardziej nowoczesnych rozwiązań z zakresu automatyzacji procesów logistycznych. Ryzyko to jest minimalizowane poprzez współpracę Emitenta z najlepszymi dostawcami powyższych technologii, w szczególności ze Swisslog Holding AG. Ponadto Emitent minimalizuje to ryzyko poprzez bieżące monitorowanie rynku nowych technologii procesów logistycznych Ryzyko związane z zamówieniami publicznymi Poza zbyt wolno rozwijającym się w Polsce rynkiem technologii automatycznych systemów logistycznych i nasilającą się konkurencją, zagrożeniem dla Emitenta może, w zakresie zamówień przez podmioty podlegającym procedurom zamówień publicznych, stwarzać ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku o Prawie zamówień publicznych (Dz. U.Nr 19 poz. 177 ze zmianami), która ogranicza w kryteriach wyboru specyfikę technologii (jakość, niezawodność, referencje, doświadczenie wykonawcy), a jednocześnie minimalizując wagę wymagań technicznych stwarza sytuację, w której decydującym czynnikiem jest najniższa cena Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, większościowym akcjonariuszem Emitenta jest Pan Tomasz Grabiak posiadający (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści) akcji, dających 54,29% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Drugim znaczącym akcjonariuszem jest LMB Capital S.A. posiadająca (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, dających 26,15 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Duża koncentracja akcjonariatu sprawia, że wskazani znaczący akcjonariusze mogą wywierać znaczący wpływ na działalność Emitenta. Nie można również zagwarantować, że w pewnych sytuacjach interesy znaczących akcjonariuszy nie będą sprzeczne z interesami akcjonariuszy mniejszościowych. Istnieje również ryzyko, że główni akcjonariusze mogą zdecydować się na zbycie wszystkich lub części posiadanych akcji Emitenta. Ewentualna, duża podaż akcji na rynku, skutkować może znaczącym obniżeniem kursu akcji Emitenta i stratami dla pozostałych akcjonariuszy Emitenta. Ryzyko to zostało ograniczone dzięki zawarciu pomiędzy akcjonariuszami umów, zawierających klauzule dotyczące ograniczenia zbywalności akcji. W celu zabezpieczenia interesu akcjonariuszy mniejszościowych, akcje należące do Pana Tomasza Grabiaka zostały objęte lock-upem na okres do dnia 31 lipca 2015 roku i nie mogą zostać zbyte bez pisemnej zgody inwestora branżowego Swisslog Holding AG. Pan Tomasz Grabiak zobowiązał się także do posiadania w powyższym okresie akcji Emitenta w ilości przewyższającej 50% kapitału zakładowego. Z powyższego ograniczenia wyłączone są akcji należących do Pana Tomasza Grabiaka, które mogą zostać przez niego zbyte z zastrzeżeniem, iż w wyniku zbycia akcji Pan Tomasz Grabiak musi w dalszym ciągu posiadać akcje Emitenta w ilości przewyższającej 50% kapitału zakładowego. Nadto w stosunku do akcji należących do Pana Tomasza Grabiaka oraz LMB Capital S.A., Swisslog Holding AG przysługuje prawo pierwokupu. Przysługujące Swisslog Holding AG prawo pierwokupu nie dotyczy: akcji należących do LMB Capital S.A., oraz akcji należących do Pana Tomasza Grabiaka, przy czym powyższe wyłączenie prawa pierwokupu liczone jest łącznie, co oznacza że każdorazowe zbycie akcji przez jednego z powyższych akcjonariuszy powoduje, iż o liczbę zbytych przez niego akcji pomniejszana jest liczba akcji które może swobodnie zbyć drugi akcjonariusz. Na mocy tej samej umowy, w okresie do dnia 31 lipca 2015 roku Swisslog Holding AG nie może zbyć jakichkolwiek należących do niego akcji Emitenta bez pisemnej zgody Pana Tomasza Grabiaka. Ograniczenie to nie dotyczy zbycia akcji na rzecz podmiotów zależnych, wchodzących w skład grupy kapitałowej Swisslog Holding AG, mających siedzibę w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Nadto, LMB Capital S.A. podejmując decyzję o wejściu kapitałowym do spółki Emitenta zawarł z akcjonariuszami w osobach: Pan Tomasz Grabiak i Przemysław Biłozor umowę, na podstawie której zobowiązali się oni do nie zbywania swoich akcji bez zgody LMB Capital S.A. do czasu zmniejszenia zaangażowania LMB Capital S.A. w kapitale zakładowym Emitenta poniżej 10%. Zgoda LMB Capital S.A. może być uzależniona od możliwości przyłączenia się LMB Capital S.A. do sprzedaży, na takich samych warunkach, na jakich będą mieli możliwość sprzedać akcje ww. akcjonariusze Ryzyko związane z niewspółmiernością przychodów i kosztów w okresach realizacji projektów W działalności Emitenta występuje charakterystyczne dla jego działalności ryzyko związane z brakiem współmierności przychodów i kosztów w poszczególnych okresach związanych z realizacją projektów zintegrowanych o znacznej wartości. Powyższe 10

Dokument Informacyjny. Hollywood spółka akcyjna

Dokument Informacyjny. Hollywood spółka akcyjna Dokument Informacyjny Hollywood spółka akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku New Connect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie

KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie Dokument informacyjny KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny z siedzibą w Tychach SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl

z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl DOKUMENT INFORMACYJNY TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A oraz Akcji serii

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Jujubee S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice KRS 0000410818 jujubee.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia 830.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D i 830.000

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Blirt Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Blirt Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny Blirt Spółka Akcyjna Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii G, H, I i J oraz praw do akcji serii J do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Warszawie

z siedzibą w Warszawie MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia

DOKUMENT INFORMACYJNY. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia DOKUMENT INFORMACYJNY BM MEDICAL S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 100.100 Akcji Serii A, 150.150 Akcji Serii B i 94.214 Akcji Serii D do Alternatywnego Systemu Obrotu na

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Inwestycje.pl Spółka Akcyjna

DOKUMENT INFORMACYJNY. Inwestycje.pl Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Inwestycje.pl Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia 6.500.000 akcji serii A, 603.840 akcji serii B, 759.247 akcji serii C oraz 759.247 praw do akcji serii C do alternatywnego

Bardziej szczegółowo

A.P.N. Promise SPÓŁKA AKCYJNA

A.P.N. Promise SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny A.P.N. Promise SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia - akcji na okaziciela serii B - akcji na okaziciela serii E oraz praw do akcji serii E -

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY DOMENOMANIA.PL S.A. Dokument Informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Medica Pro Familia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B i C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ABPOL COMPANY POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY ABPOL COMPANY POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOKUMENT INFORMACYJNY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny MEGA SONIC SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny MEGA SONIC SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny MEGA SONIC SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny. Dobra Nasza Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny. Dobra Nasza Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny Dobra Nasza Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ASM GROUP S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY ASM GROUP S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY ASM GROUP S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Akcji Serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny LS Tech - Homes z siedzibą w Bielsku - Białej SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B, C i D DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY A.pl Internet S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY A.pl Internet S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY A.pl Internet S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA 3.973.600 AKCJI SERII A, B, C, D, E i F DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku. Dokument Informacyjny 1 TAX-NET Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 14 września 2010 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 14 września 2010 roku. Dokument Informacyjny 1 Analizy Online Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, praw do akcji serii B oraz akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A.

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Legal Stream S.A.

Dokument Informacyjny Legal Stream S.A. Dokument Informacyjny Legal Stream S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Grupy Konsultingowo-Inżynieryjnej KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu

DOKUMENT INFORMACYJNY. Grupy Konsultingowo-Inżynieryjnej KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu DOKUMENT INFORMACYJNY Grupy Konsultingowo-Inżynieryjnej KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji na okaziciela serii B oraz Akcji na okaziciela serii C do obrotu

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, B, C, D, EA,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY MODECOM S.A. z siedzibą w Ołtarzewie

DOKUMENT INFORMACYJNY MODECOM S.A. z siedzibą w Ołtarzewie DOKUMENT INFORMACYJNY MODECOM S.A. z siedzibą w Ołtarzewie SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA 132 850 AKCJI SERII D DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Bio Inventions Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Bio Inventions Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny Bio Inventions Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo