Gdańsk, dnia 29 lutego 2008 r. Nr 16 UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdańsk, dnia 29 lutego 2008 r. Nr 16 UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA:"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk dnia 29 lutego 2008 r. Nr 16 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA: 399 Nr V/49/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Władysławowa oznaczonego symbolem CHP Nr VI/65/2007 z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE 401 Nr XV/62/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową usługi komunikację i zieleń obejmującego Śródmieście w rejonie ulic: Garbarskiej Zamkowej Ogrodowej i Długosza oraz Placu Wolności i Placu Bohaterów w Człuchowie UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU 402 Nr XIII/98/07 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku ze zmianą UCHWAŁY RADY GMINY ZBLEWO: 403 Nr IX/92/2007 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pinczyn Nr IX/93/2007 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Borzechowo UCHWAŁY RADY GMINY PRZYWIDZ: 405 Nr X/98/07 z dnia 26 paździenika 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Borowina na terenie gminy Przywidz Nr X/99/07 z dnia 26 paździenika 2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Trzepowo na terenie gminy Przywidz UCHWAŁA RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE 407 Nr 73/XII/2007z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości rolny i leśny obowiązujących na terenie gminy Trąbki Wielkie UCHWAŁA RADY GMINY KOSAKOWO 408 Nr XV/119/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości UCHWAŁA RADY GMINY RZECZENICA 409 Nr XV/111/07 z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości opłaty targowej podatku rolnego podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso UCHWAŁA RADY GMINY KROKOWA 410 Nr XX/112/2008 z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/107/2007 Rady Gminy Krokowa z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Krokowa w 2008 r

2 Województwa Pomorskiego Nr UCHWAŁA nr V/49/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Władysławowa oznaczonego symbolem CHP-6 Na podstawie art. 20 w związku z art. 14 ust. 8 art. 15 art. 16 ust. 1 art. 17 art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm. z 2004 r. Nr 6 poz. 41 Nr 141 poz. 1492) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587) i art. 18 ust. 2 pkt 5 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późniejszymi zm.) Rada Miejska Władysławowa uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego granicami rezerwatu DOLINA CHŁAPOWSKA położonego w miejscowości Chłapowo. ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Władysławowo uchwalonego uchwałą uchwalonego uchwałą nr XLII/ 302/02 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 30 stycznia 2002 r. 2. Integralnymi częściami uchwały są: 1) rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący załącznik nr 1 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Władysławowo jako załącznik nr 1.1; 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu jako załącznik nr 2; 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy jako załącznik nr 3. 2 Podstawowymi celami regulacji zawartych w planie są: 1. Ochrona interesu publicznego w skali lokalnej i ponadlokalnej poprzez: - ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych - kształtowanie przestrzeni w sposób zapewniający wzajemne relacje pomiędzy działalnością gospodarczą a środowiskiem naturalnym tworzące ład przestrzenny - racjonalną gospodarkę gruntami wyposażonymi w infrastrukturę techniczną. 3 Ustala się podział obszaru objętego planem na - tereny Poz. 399 oznaczone symbolem dwucyfrowym oraz ich przeznaczenie główną funkcję oznaczone symbolami literowymi: ZNz - teren trwałych użytków zielonych ZP - teren zieleni parkowej ZKL - klif wraz z terenem przyległym PL - teren plaży KDZ - droga zbiorcza 4 Na terenach wymienionych w 3 ustala się przeznaczenie podstawowe oraz w uzasadnionych przypadkach przeznaczenie dodatkowe uwarunkowane ustaleniami szczegółowymi. 5 Ilekroć w tekście uchwały jest mowa o: - uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę - planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wymieniony w 1 pkt 2 niniejszej uchwały - rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyjno wysokościowej w skali 1: 2000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały - terenie należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oznaczoną symbolem literowym i numerem ustaleń szczegółowych - przepisach odrębnych należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi - zorganizowanej działalności inwestycyjnej należy przez to rozumieć działalność polegającą na jednoczesnym tzn. w tym samym czasie i w ramach jednego projektu zagospodarowania terenu prowadzeniu inwestycji - stanie istniejącym należy przez to rozumieć stan na rok reklamie wielkoformatowej należy przez to rozumieć nośnik reklamowy którego wymiary przekraczają powierzchnię 20 m 2 - modernizacji należy przez to rozumieć działania mające na celu poprawę jakości obiektów i urządzeń ich unowocześnienie w obrębie istniejących gabarytów - skrócie mp należy przez to rozumieć miejsce postojowe - odbiorniku wód opadowych należy przez to rozumieć kolektor zbiorczy kanalizacji deszczowej - poziomie bezpieczeństwa należy przez to rozumieć bezpieczeństwo zaplecza brzegu przed spiętrzeniami sztormowymi gwarantowane przez system ochrony brzegu wyrażone w latach przez statystyczną powtarzalność spiętrzenia sztormowego. - obiekt sezonowy - obiekt tymczasowy lokalizowany na okres do 120 dni. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu a nie zdefiniowane powyżej należy rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującą interpretacją. Ustalone w planie zasady i warunki scalania i podziału

3 Województwa Pomorskiego Nr nieruchomości nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci i urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej 6 Ustalenia planu zapisane są w następującym układzie: - ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem zawarte w rozdziale 2 - ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi zawarte są w rozdziale 3 i zapisane w formie kart terenu. Warunki zabudowy powinny być wydawane na podstawie kart terenu z uwzględnieniem ustaleń ogólnych Następujące oznaczenia graficzne zastosowane na rysunku planu są obowiązujące: - granice opracowania planu; - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; - symbole literowe oznaczające przeznaczenie terenu a w odniesieniu do ulic oznaczenie klasy; - granice stref i oznaczenia terenów i obiektów objętych ochroną prawną; Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią informację lub zalecenie i nie są obowiązującymi ustaleniami planu. Linie rozgraniczające tereny nowych urządzeń infrastruktury technicznej mogą podlegać korektom wynikającym z potrzeb technologicznych o ile nie naruszy to innych ustaleń planu oraz interesów prawnych właścicieli terenów sąsiednich. ROZDZIAŁ 2 - USTALENIA OGÓLNE 8 1. Część obszaru objętego planem położona jest w Nadmorskim Parku Krajobrazowym (lub w jego otulinie) utworzonym uchwałą nr IX/49/78 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 5 stycznia 1978 r. (Dz. U. WRN w Gdańsku z 1978 r. Nr 1 poz. 3) i rozporządzeniem nr 55/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2006 r. (Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 58 poz. 1192). Dla tej części obszaru objętego planem obowiązują ustalenia jak w przepisach odrębnych. 2. Część obszaru objętego planem położona jest w rezerwacie przyrody Dolina Chłapowska (lub jego otulinie) utworzonego zarządzeniem nr 150/2000 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2000 r. Dla tej części obszaru objętego planem obowiązują ustalenia jak w przepisach odrębnych. 3. Część terenu opracowania znajduje się w pasie nadbrzeżnym brzegu morskiego składającym się z pasa technicznego i pasa ochronnego. W pasie nadbrzeżnym obowiązują zapisy Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz Ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo Wodne oraz o zmianie niektórych innych ustaw. - W pasie nadbrzeżnym wymagana jest decyzja Dyrektora Urzędu Morskiego zwalniająca z zakazów Poz. 399 wynikających z ustawy Prawo Wodne. Zgonie z cytowana wyżej ustawą pas nadbrzeżny jest obszarem bezpośredniego zagrożenia powodzią. - W obrębie obszaru pasa nadbrzeżnego obowiązują ogólne warunki w zakresie przekształceń własnościowych wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami i dla obszaru pasa technicznego brzegu morskiego dodatkowo przepisy dotyczące narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. - Poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskiego na odcinku objętym planem będzie nie wyższy niż Obszar objęty planem położony jest na terenie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych. Na obszarze tym przed przystąpieniem do sporządzania projektu budowlanego należy wykonać badania geologiczno inżynierskie. W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunków gruntowo wodnych przedsięwzięcie usytuować poza strefą zagrożenia (zgodnie z planem ochrony rezerwatu przyrody). Nie dotyczy to systemów ochrony brzegu. 5. Na obszarze objętym planem ustala się wymóg iż oddziaływanie działalności gospodarczej nie może przekroczyć granic terenu do którego właściciel ma tytuł prawny. 6. Dla terenów na których położone są sieci i urządzenia elektroenergetyczne lub planuje się ich lokalizację ustala się: a) zagospodarowanie terenu w strefie linii elektroenergetycznej SN 15 kv zgodne z przepisami odrębnymi b) zagospodarowanie terenu w strefie linii elektroenergetycznej SN 15 kv o szerokości 150 m (po 75 m od osi istniejących linii napowietrznych) winno być uzgodnione z gestorem sieci c) sieci SN i NN należy realizować w pasach technicznych w tym w pasach drogowych - nie dotyczy drogi wojewódzkiej nr 215 realizacja sieci SN i NN zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie o drogach publicznych d) przyjmuje się możliwość przebudowy i zastępowanie istniejących sieci elektroenergetycznych odcinkami nowymi w miarę występujących potrzeb e) przyjmuje się możliwość budowy stacji transformatorowych na obszarze planu o ile nie naruszy to innych ustaleń planu oraz interesów prawnych właścicieli terenów W przypadku kolizji z zamierzonym zagospodarowaniem ustala się przebudowę lub przeniesienie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kv. 7. Na obszarze objętym planem ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej: - dla obiektów archeologicznych i ich stref ochronnych obowiązuje wymóg uzgadniania wszelkich planów i projektów z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i uzyskiwania opinii Muzeum Archeologicznego w Gdańsku - w strefie dla wszystkich inwestycji w niej lokalizowanych obowiązuje zakaz wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych i inwestycyjnych bez zgody Woje-

4 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 399 wódzkiego Konserwatora Zabytków który każdorazowo określi inwestorowi w wydanym pozwoleniu zakres niezbędnych do wykonania archeologicznych badań ratowniczych wyprzedzających proces zainwestowania terenu - ustala się obowiązek wystąpienia inwestora do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na badania z 2-miesięcznym wyprzedzeniem w celu umożliwienia wykonania archeologicznych badań ratowniczych oraz zsynchronizowania robót inwestycyjnych z badaniami ROZDZIAŁ 3 USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 9 Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów są następujące: KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CHP-6 1. Symbol 01 PL 2. Powierzchnia 043 ha 3. Przeznaczenie terenu Teren plaży. 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Nie określa się. 5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego 1. Nakaz ochrony istniejącej zieleni. 2. Na terenie obowiązują ustalenia 8 pkt Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Nie określa się. 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 1. Mała architektura: dopuszcza się wyposażenie plaży w kosze przebieralnie. 2. Nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji. 3. Urządzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza się. 4. Tymczasowe obiekty: dopuszcza się obiekty sezonowe do 120 dni. 8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów Nie określa się. 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 1. Na terenie obowiązują ustalenia 8 pkt Położenie w obrębie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: ustalenia w 8 pkt Teren położony w granicach pasa technicznego brzegu morskiego w którym obowiązuje: wszelkie zmiany użytkowania i zagospodarowania terenu należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią w obrębie terenu obowiązują ogólne warunki w zakresie przekształceń własnościowych wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami i przepisów dotyczących narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. 10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Nie określa się. 11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 1. Dostępność drogowa: komunikacja piesza zgodnie z rysunkiem planu (dojścia na plażę szlak edukacyjnospacerowy) komunikacja kołowa (tylko dla uprawnionych służb) z terenu plaży znajdującego się w sąsiedztwie terenu Parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji. 12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów Nie występują. 13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji Nie określa się. 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 1. Zakaz wjazdu na plaże poza uprawnionymi służbami i osobami posiadającymi imienne zezwolenie Dyrektora Urzędu Morskiego. 2. Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 3. Ustala się możliwość budowy przebudowy rozbudowy i modernizacji budowli systemów ochrony brzegu. 4. Zakaz lokalizacji zabudowy za wyjątkiem systemów ochrony brzegu. 15. Stawka procentowa 0% KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CHP-6 1. Symbol 02 ZKL 2. Powierzchnia 264 ha 3. Przeznaczenie terenu Klif wraz z terenem przyległym.

5 Województwa Pomorskiego Nr Poz Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Nie określa się. 5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego 1. Zakaz chodzenia po klifie za wyjątkiem ścieżek wyznaczonych planem. 2. Ustala się zachowanie istniejącej zieleni. 3. Na terenie obowiązują ustalenia 8 pkt Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Nie określa się. 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 1. Mała architektura: nie dopuszcza się. 2. Nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji. 3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji. 8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów Udział powierzchni biologicznie czynnej: 100% 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 1. Na terenie obowiązują ustalenia 8 pkt Położenie w obrębie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: ustalenia w 8 pkt Teren położony jest w granicach pasa technicznego brzegu morskiego w którym obowiązują następujące zasady: wszelkie zmiany użytkowania i zagospodarowania terenu należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej w obrębie terenu obowiązują ogólne warunki w zakresie przekształceń własnościowych wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami i przepisów dotyczących narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. 10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Nie określa się. 11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 1. Dostępność drogowa: z terenu Parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji. 3. Odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo. 12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów Jak w stanie istniejącym. 13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji Nie określa się. 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej sieci teletechnicznych informatycznych w uzgodnieniu na etapie koncepcji z urzędem morskim. 2. Zakaz zabudowy. 3. Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 15. Stawka procentowa 0% KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CHP-6 1. Symbol 03 ZP 2. Powierzchnia 009 ha 3. Przeznaczenie terenu Teren zieleni parkowej (miejsce pamięci poległych żołnierzy). 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Na terenie okresowo wykonywane powinny być prace porządkowo-konserwacyjne w celu utrzymania należytego stanu pomników i ich otoczenia. 5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego 1. Na terenie obowiązują ustalenia 8 pkt Ustala się zachowanie istniejącej zieleni oraz wprowadzenie nowych zadrzewień i zakrzewień o charakterze parkowym. 3. W przypadku nowych nasadzeń (zieleń izolacyjno-krajobrazowa) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Nie określa się. 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 1. Mała architektura: nie dopuszcza się. 2. Nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji. 3. Urządzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza się. 4. Tymczasowe obiekty: zakaz lokalizacji. 5. Zieleń: jak w punkcie 5.2 i 5.3.

6 Województwa Pomorskiego Nr Poz Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów Udział powierzchni biologicznie czynnej: 100% 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych Położenie w obrębie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: ustalenia w 8 pkt Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Nie określa się. 11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 1. Dostępność drogowa: dojście na teren za pośrednictwem ciągu pieszego znajdującego się poza przedmiotowym planem. 2. Parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji. 12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów Jak w stanie istniejącym. 13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji Nie określa się. 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej sieci teletechnicznych informatycznych. 2. Zakaz zabudowy obiektów kubaturowych (w tym stacji bazowych telefonii komórkowej). 15. Stawka procentowa 0% KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CHP-6 1. Symbol ZNz 2. Powierzchnia 2085 ha 3. Przeznaczenie terenu Teren trwałych użytków zielonych. 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Nie określa się. 5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego 1. Na terenie obowiązują ustalenia 8 pkt Nakaz ochrony istniejącej zieleni. 3. Zakaz wprowadzania nowych nasadzeń za wyjątkiem potrzeb wynikających z planu ochrony rezerwatu przyrody. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Na terenie 04 (zgodnie z rysunkiem planu) ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej ustalenia 8 pkt Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 1. Mała architektura: dopuszcza się wyłącznie w zakresie służącym zachowaniu celu ochrony rezerwatu przyrody określonym w planie ochrony rezerwatu. 2. Nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji. 3. Urządzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza się. 4. Tymczasowe obiekty: zakaz lokalizacji. 5. Zieleń: zieleń krajobrazowa naturalna. 8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów Udział powierzchni biologicznie czynnej: 100% 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 1. Na terenie 04 obowiązują ustalenia 8 pkt. 3: dla obszaru położonego w granicach pasa ochronnego brzegu morskiego wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej dla obszaru położonego w granicach pasa technicznego brzegu morskiego wszelkie zmiany użytkowania i zagospodarowania terenu należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej w obrębie terenu obowiązują ogólne warunki w zakresie przekształceń własnościowych wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami i przepisów dotyczących narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. 2. Położenie w obrębie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: ustalenia w 8 pkt Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Nie określa się. 11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej Komunikacja wewnętrzna: komunikacja piesza (dojścia na plażę szlak edukacyjno-spacerowy) zostanie określona w planie ochrony rezerwatu. 12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów Jak w stanie istniejącym (dopuszcza się przeprowadzanie upraw polowych).

7 Województwa Pomorskiego Nr Poz Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji Nie określa się. 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej sieci teletechnicznych informatycznych - w zakresie określonym w planie ochrony rezerwatu przyrody w obszarze pasa technicznego w uzgodnieniu z urzędem morskim. 2. Zakaz zabudowy obiektów kubaturowych (w tym stacji bazowych telefonii komórkowej). 15. Stawka procentowa 0% KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CHP-6 1. Symbol 05 KDZ 2. Powierzchnia 139ha 2. Klasa drogi; kategoria drogi; numer drogi; Droga zbiorcza; droga publiczna; nr Parametry i wyposażenie 1. Szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu. 2. Przekrój: szer. jezdni - min. 70 m; chodniki. 3. Wyposażenie: wymagane oświetlenie dopuszcza się wiaty przystankowe oraz miejsca postojowe w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 4. Powiązania z układem zewnętrznym Do drogi wojewódzkiej położonej poza granicami planu. 5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego 1. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg parkingów placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika należy oczyścić w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach zaprojektowanych dla przejmowania opadów o częstości występowania 1 raz na rok i czasie trwania 15 minut lecz o ilości nie mniejszej niż powstającej z opadów o natężeniu 77 litrów / 1 sekundę / ha. Odbiór i unieszkodliwianie osadów z separatorów i piaskowników przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. 2. W przypadku nowych nasadzeń (np. zieleń izolacyjno-krajobrazowa) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego. 3. Na całości terenu obowiązują ustalenia 8 pkt Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Nie określa się. 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 1. Mała architektura: dopuszcza się w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 2. Nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji. 3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji. 4. Zieleń: wskazana zieleń w formie alei. 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 1. Na terenie obowiązują ustalenia 8 pkt Położenie w obrębie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: ustalenia w 8 pkt Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Nie określa się. 10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu Zakaz zabudowy obiektów kubaturowych. 11. Zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej Dopuszcza się modernizację przebudowę oraz budowę i likwidację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej po uzgodnieniu z zarządcą drogi. 12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów Jak w stanie istniejącym. 13. Stawka procentowa 0%

8 Województwa Pomorskiego Nr Poz ROZDZIAŁ 4 - PRZEPISY WYKONAWCZE I KOŃCOWE Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Władysławowo. 2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Władysławowo do: 1) niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Wojewodzie Pomorskiemu wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem; 2) skierowania w terminie nie dłuższym niż 30 dni niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego; 3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta we Władysławowie; 4) publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną na stronie internetowej gminy; 5) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan i wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych a także potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 11 Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego za wyjątkiem 10 który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. Przewodniczący Rady Miasta Władysławowo Stefan Klein Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/49/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 lutego 2007 r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP-6 dla obszaru ograniczonego granicami rezerwatu DOLINA CHŁAPOWSKA położonego w miejscowości Chłapowo. Do przedmiotowego projektu planu złożono uwagę która została uwzględniona. ZAŁĄCZNIK nr 3 do uchwały Nr V/49/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 lutego 2007 r. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późn. zmian.) art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz z 2001 r z późn. zmian.) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 15 poz. 148 z 2003 r. z późn. zmian.) Rada Miejska Władysławowa rozstrzyga co następuje; 1. Na obszarze objętym wyżej wymienionym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przewiduje się inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej które należą do zadań własnych gminy; a) budowa publicznego dojścia do plaży szlaku edukacyjnego-spacerowego b) budowa sieci infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej deszczowej i oświetlenia projektowanych w pasach ulic publicznych. 2. Inwestycje wymienione w pkt 1 są zadaniem własnym gminy i będą realizowane; - z budżetu gminy - przy współ finansowaniu ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW - przy współ finansowaniu z funduszy strukturalnych UE - w ramach partnerstwa PUBICZNO-PRYWATNE- GO - z innych źródeł. 3. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji. 400 UCHWAŁA nr VI/65/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP-5 Na podstawie art. 20 w związku z art. 14 ust. 8 art. 15 art. 16 ust. 1 art. 17 art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm. z 2004 r. Nr 6 poz. 41 Nr 141 poz. 1492) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587) i art. 18 ust. 2 pkt 5 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) Rada Miejska Władysławowa uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy: granicą obrębu Rozewie - od strony zachodniej przedłużeniem ulicy Władysławowskiej w kierunku zachodnim przedłużeniem ul. Górniczej do granic administracyjnych gminy miasta położonego w miejscowości Chłapowo. ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

9 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 400 przestrzennego miasta i gminy Władysławowo uchwalonego uchwałą uchwalonego uchwałą nr XLII/ 302/02 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 30 stycznia 2002 r. 2. Integralnymi częściami uchwały są: 1) rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący załącznik nr 1 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Władysławowo stanowiącym zał. nr 1.1 2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy jako załącznik nr 2 3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu jako załącznik nr 3. 2 Podstawowymi celami regulacji zawartych w planie są: 1. Ochrona interesu publicznego w skali lokalnej i ponadlokalnej poprzez: - ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych - kształtowanie przestrzeni w sposób zapewniający wzajemne relacje pomiędzy działalnością gospodarczą a środowiskiem naturalnym tworzące ład przestrzenny - racjonalną gospodarkę gruntami wyposażonymi w infrastrukturę techniczną. 3 Ustala się podział obszaru objętego planem na - tereny oznaczone symbolem dwucyfrowym oraz ich przeznaczenie główną funkcję oznaczone symbolami literowymi: MN U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej UP - teren usług publicznych UT - teren usług turystyki ZL - teren lasu ZNp - teren zieleni urządzonej R - tereny rolnicze KDZ - droga zbiorcza KDL - droga lokalna KDD - droga dojazdowa KDX - ciąg pieszo jezdny 4 Na terenach wymienionych w 3 ustala się przeznaczenie podstawowe oraz w uzasadnionych przypadkach przeznaczenie dodatkowe uwarunkowane ustaleniami szczegółowymi. 5 Ilekroć w tekście uchwały jest mowa o: - uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę - planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wymieniony w 1 pkt 2 niniejszej uchwały - rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyjno wysokościowej w skali 1: 2000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały - terenie należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oznaczoną symbolem literowym i numerem ustaleń szczegółowych - przepisach odrębnych należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi - nieprzekraczalnych liniach zabudowy należy przez to rozumieć linie poza które nie mogą wykraczać ściany zewnętrzne budynków a wykusze schody podjazdy i balkony nie mogą być wysunięte poza tą linię więcej niż 05 m - dopuszczeniu należy przez to rozumieć zgodność z planem w szczególnych przypadkach wymagających spełnienia warunków wymienionych w ustaleniach szczegółowych - intensywności zabudowy należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej wszystkich budynków usytuowanych na działce do powierzchni działki - powierzchnia zabudowy należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu; do powierzchni zabudowy nie wlicza się: - powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu - powierzchni elementów drugorzędnych np. schodów zewnętrznych ramp zewnętrznych daszków markiz występów dachowych oświetlenia zewnętrznego - ilości kondygnacji - należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji naziemnych budynku - mieszkaniu integralnie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą należy przez to rozumieć mieszkanie właściciela stróża lub technologa jeśli działalność ta wymaga stałego nadzoru - usługach nieuciążliwych należy przez to rozumieć usługi niepowodujące okresowego lub stałego pogarszania stanu środowiska i nie wymagające obsługi ciężkim transportem - usługach turystyki należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia stanowiące bazę noclegową i wypoczynkową takie jak kempingi karawaningi motele itp. których główną cechą jest wysoki (minimum 80%) udział powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni terenu - usługach turystyki i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia stanowiące bazę noclegową i wypoczynkową takie jak: ośrodki wypoczynkowe pensjonaty hotele motele oraz wynajem pokoi w budynkach mieszkalnych; bez określenia proporcji między zabudową usługową a mieszkaniową - zorganizowanej działalności inwestycyjnej należy przez to rozumieć działalność polegającą na jednoczesnym tzn. w tym samym czasie i w ramach jednego projektu zagospodarowania terenu prowadzeniu inwestycji - stanie istniejącym należy przez to rozumieć stan na rok reklamie wielkoformatowej należy przez to rozumieć nośnik reklamowy którego wymiary przekraczają powierzchnię 20 m 2

10 Województwa Pomorskiego Nr Poz modernizacji należy przez to rozumieć działania mające na celu poprawę jakości obiektów i urządzeń ich unowocześnienie - skrócie mp należy przez to rozumieć miejsce postojowe - dachu stromym należy przez to rozumieć dach którego połaci są nachylone pod kątem Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu a nie zdefiniowane powyżej należy rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującą interpretacją. Ustalone w planie zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci i urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej. 6 Ustalenia planu zapisane są w następującym układzie: - ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem zawarte w rozdziale 2 - ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi zawarte są w rozdziale 3 i zapisane w formie kart terenu. Warunki zabudowy powinny być wydawane na podstawie kart terenu z uwzględnieniem ustaleń ogólnych Następujące oznaczenia graficzne zastosowane na rysunku planu są obowiązujące: - granice opracowania planu; - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; - symbole literowe oznaczające przeznaczenie terenu a w odniesieniu do ulic oznaczenie klasy; - nieprzekraczalne linie zabudowy; - granice stref i oznaczenia terenów i obiektów objętych ochroną prawną; Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią informację lub zalecenie i nie są obowiązującymi ustaleniami planu. Linie rozgraniczające tereny nowych urządzeń infrastruktury technicznej mogą podlegać korektom wynikającym z potrzeb technologicznych o ile nie naruszy to innych ustaleń planu oraz interesów prawnych właścicieli terenów sąsiednich. ROZDZIAŁ 2 - USTALENIA OGÓLNE 8 1. Na obszarze objętym planem przyjmuje się jako zalecenie nawiązanie do następujących podstawowych cech regionalnej zabudowy Kaszub Północnych: - proporcje rzutu: 1:15 18 lub (wariantowo o poszerzonym trakcie) 1:12 - dachy dwuspadowe symetryczne o nachyleniu połaci również w formie naczółków - cokół kamienny lub ceglany do wysokości 05 m - ściany parteru szachulcowe lub mur ceglany - szczyty budynku szachulcowe deskowane lub mur z cegły licowany lub tynkowany oraz stosowanie jako formę zdobienia i jednocześnie doświetlania poddasza wyżek nad wejściem którym można nadać zróżnicowane kształty (wyżki proste wyżki ozdobne i wystawki). 2. Część obszaru objętego planem położona jest na terenie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych. Na obszarze tym przed przystąpieniem do sporządzania projektu budowlanego należy wykonać badania geologiczno inżynierskie. W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunków gruntowo wodnych należy zastosować odpowiednie środki zabezpieczające teren przed osuwaniem się mas ziemnych. 3. Na obszarze objętym planem ustala się wymóg iż oddziaływanie działalności gospodarczej nie może przekroczyć granic terenu do którego właściciel ma tytuł prawny. 4. Ustala się realizację potrzeb parkingowych na terenie w granicach własności w liczbie wyliczonej wg wskaźników: - 1 mp/500 m 2 pow. użytkowej usług innych niż hotelowe lecz nie mniej niż 1 mp/1 obiekt i nie mniej niż 1 mp/5 zatrudnionych - 2 mp/1 dom - dla zabudowy jednorodzinnej - 1 mp/1 pokój gościnny - dla hoteli pensjonatów wynajmu pokojów gościnnych - 1 mp/1 miejsce campingowe biwakowe 5. Dla terenów na których położone są sieci i urządzenia elektroenergetyczne lub planuje się ich lokalizację ustala się: a) zagospodarowanie terenu w strefie linii elektroenergetycznej SN 15 kv zgodne z przepisami odrębnymi b) zagospodarowanie terenu w strefie linii elektroenergetycznej SN 15 kv o szerokości 150 m (po 75 m od osi istniejących linii napowietrznych) winno być uzgodnione z gestorem sieci c) sieci SN i NN należy realizować w pasach technicznych w tym w pasach drogowych d) przyjmuje się możliwość przebudowy i zastępowanie istniejących sieci elektroenergetycznych odcinkami nowymi w miarę występujących potrzeb e) przyjmuje się możliwość budowy stacji transformatorowych na obszarze planu o ile nie naruszy to innych ustaleń planu oraz interesów prawnych właścicieli terenów W przypadku kolizji z zamierzonym zagospodarowaniem ustala się przebudowę lub przeniesienie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kv. 6. Dla terenów ustala się wykonanie niezbędnych inwestycji w zakresie budowy nowych i rozbudowy istniejących sieci i obiektów związanych z gospodarką wodno ściekową oraz obsługę infrastrukturą techniczną w zakresie kanalizacji sanitarnej deszczowej oraz zaopatrzenie w wodę: - zaopatrzenie w wodę - lokalna rozdzielcza sieć wodociągowa dla której źródłem zasilania w wodę jest magistrala wodociągowa zasilana w wodę z SUW Cetniewo we Władysławowie i z SUW Chłapowo w Chłapowie pracujące w okresie letnim dla wspomagania układu - odprowadzenie ścieków sanitarnych - lokalny system kanalizacji grawitacyjno-tłocznej do kolektora grawitacyjnego a następnie kolektorem przerzutowym tłocznym do grupowej mechaniczno biologicznej

11 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 400 oczyszczalni ścieków Swarzewo w Swarzewie gm. Puck - odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych - przez lokalne systemy grawitacyjne do kolektorów odbiorników odprowadzających wody opadowe i roztopowe do Morza Bałtyckiego 7. Na obszarze objętym planem ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej: - dla obiektów archeologicznych i ich stref ochronnych obowiązuje wymóg uzgadniania wszelkich planów i projektów z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i uzyskiwania opinii Muzeum Archeologicznego w Gdańsku - w strefie dla wszystkich inwestycji w niej lokalizowanych obowiązuje zakaz wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych i inwestycyjnych bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków który każdorazowo określi inwestorowi w wydanym pozwoleniu zakres niezbędnych do wykonania archeologicznych badań ratowniczych wyprzedzających proces zainwestowania terenu - ustala się obowiązek wystąpienia inwestora do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na badania z 2-miesięcznym wyprzedzeniem w celu umożliwienia wykonania archeologicznych badań ratowniczych oraz zsynchronizowania robót inwestycyjnych z badaniami ROZDZIAŁ 3 USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 9 Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów są następujące: KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP Symbol ZL 2. Powierzchnia 2599 ha 3. Przeznaczenie terenu Teren lasu. 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Nie określa się. 5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego 1. Dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego. 2. Na terenie prowadzić zrównoważoną gospodarkę leśną zgodną z obowiązującymi przepisami. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Na terenie (zgodnie z rysunkiem planu) ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej ustalenia 8 pkt Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 1. Mała architektura: nie dopuszcza się. 2. Nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji. 3. Urządzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza się. 4. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji. 5. Zieleń: naturalna. 8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów Udział powierzchni biologicznie czynnej: 100% 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych Nie określa się. 10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Nie określa się. 11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej Nie określa się. 12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów Jak w stanie istniejącym. 13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji Nie określa się. 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej sieci teletechnicznych informatycznych. 2. Zakaz zabudowy obiektów kubaturowych oraz stacji bazowych telefonii komórkowej. 15. Stawka procentowa 0% KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP-5 1. Symbol 02 KDD 2. Powierzchnia 007 ha 2. Klasa drogi; kategoria drogi; Droga dojazdowa; droga publiczna; 3. Parametry i wyposażenie 1. Szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu. 2. Przekrój: jezdnia i chodniki

12 Województwa Pomorskiego Nr Poz Powiązania z układem zewnętrznym Do 09 KDZ; 5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego 1. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg parkingów placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach. Odbiór i unieszkodliwianie osadów z separatorów i piaskowników przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. 2. Ustala się zachowanie i maksymalną możliwą ochronę istniejącego drzewostanu. 3. W przypadku nowych nasadzeń (np. zieleń izolacyjno-krajobrazowa) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Nie określa się. 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 1. Mała architektura: nie dopuszcza się. 2. Nośniki reklamowe: w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji. 4. Zieleń: wskazana zieleń w formie alei. 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych Nie określa się. 9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Nie określa się. 10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu Zakaz zabudowy obiektów kubaturowych oraz reklam wielkoformatowych. 11. Zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej Dopuszcza się modernizację przebudowę oraz budowę i likwidację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. 12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów Jak w stanie istniejącym. 13. Stawka procentowa 0% KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP Symbol 04 R 2. Powierzchnia ha 3. Przeznaczenie terenu Tereny rolnicze. 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Nie określa się. 5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego 1. Stosowanie technik rolniczych nie wpływających negatywnie na stan środowiska przyrodniczego. 2. Istniejące zadrzewienia i zakrzewienia oraz oczka wodne i podmokłości do bezwzględnego zachowania. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Na terenie (zgodnie z rysunkiem planu) ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej ustalenia 8 pkt Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 1. Mała architektura: nie dopuszcza się. 2. Nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji. 3. Urządzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza się. 4. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji. 8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów Udział powierzchni biologicznie czynnej: 100% 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych Położenie w obrębie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: ustalenia w 8 pkt Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Nie określa się. 11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej Nie określa się. 12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów Jak w stanie istniejącym. 13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji Nie określa się. 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej sieci teletechnicznych informatycznych. 2. Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 3. Przez teren przebiega linia elektroenergetyczna SN - ustalenia 8 pkt. 5 a b. 15. Stawka procentowa 0% KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP-5 1. Symbol 06 UT 2. Powierzchnia 347 ha 3. Przeznaczenie terenu

13 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 400 Teren usług turystyki (rekreacja otwarta - tereny boisk sportowych) z zabudową do obsługi funkcji UT. 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 1. Formy architektury winny nawiązywać do cech tradycyjnej architektury regionalnej ( 8 pkt. 1). 2. Dla budynków ustala się zakaz stosowania jaskrawych kolorów oraz okładzin typu siding przy pracach elewacyjnych. Obowiązują naturalne materiały budowlane preferowane: cegła drewno kamień oraz naturalna kolorystyka wszystkich elementów budynku. 3. Obowiązuje zakaz lokalizacji reklam nie związanych z prowadzoną działalnością. 5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego 1. W przypadku nowych nasadzeń (np. zieleń izolacyjno - krajobrazowa) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego. 2. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych - publicznych dróg parkingów placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych. Odbiór i unieszkodliwianie osadów z separatorów i piaskowników przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Na terenie (zgodnie z rysunkiem planu) ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej ustalenia 8 pkt Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych Nie określa się. 8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 1. Linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu. 2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 2%. 3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 80 %. 4. Wysokość zabudowy: nie więcej niż 5 m od kalenicy do poziomu gruntu (1 kondygnacja). 5. Rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe; pokrycie dachówką ceramiczną lub jej imitacją. 6. Kąt nachyleni połaci dachowej: 30 o 45 o. 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych Nie określa się. 10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Minimalna powierzchnia działki: 5000 m Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 1. Dostępność drogowa: z 07 KDX; 2. Parkingi i miejsca postojowe: ustalenia w 8 pkt Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej (tymczasowo do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej - do szczelnych zbiorników bezodpływowych opróżnianych okresowo przez specjalistyczne przedsiębiorstwo; obowiązek wyegzekwowania szczelności zbiorników oraz zapewnienia okresowego odbioru ścieków i dowozu ich do oczyszczalni spoczywa na gminie). 4. Odprowadzenie wód opadowych: do gruntu. 5. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej. 6. Zaopatrzenie w gaz: gaz butlowy lub przewodowy. 7. Zaopatrzenie w energię cieplną: indywidualne źródła niskoemisyjne 8. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej SN lub NN. 9. Telekomunikacja: z sieci telekomunikacyjnej. 10. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów. 12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów Jak w stanie istniejącym. 13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji Nie określa się. 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej sieci teletechnicznych informatycznych. 2. Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 15. Stawka procentowa 30% KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP-5 1. Symbol KDX 2. Powierzchnia 139 ha 2. Klasa drogi; kategoria drogi; Ciąg pieszo-jezdny; Teren droga o charakterze niepublicznym teren droga publiczna; 3. Parametry i wyposażenie 1. Szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu. 2. Przekrój: wspólna przestrzeń dla ruchu pieszego i kołowego. 3. Wyposażenie: dopuszcza się oświetlenie. 4. Powiązania z układem zewnętrznym 07: z 09 KDZ; 12: z 21 KDL i z istniejącą drogą gminną znajdującą się poza granicami przedmiotowego planu; 19: z 21 KDL; 20: z istniejącą drogą gminną znajdującą się poza granicami przedmiotowego planu; 5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego W przypadku nowych nasadzeń (np. zieleń izolacyjno-krajobrazowa) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Na terenie 07(zgodnie z rysunkiem planu) ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej ustalenia 8 pkt Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

14 Województwa Pomorskiego Nr Poz Mała architektura: dopuszcza się. 2. Nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji. 3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji. 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych Położenie w obrębie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych (dotyczy fragmentu terenu 12): ustalenia w 8 pkt Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Nie określa się. 10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu Zakaz zabudowy obiektów kubaturowych. 11. Zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej Dopuszcza się modernizację przebudowę oraz budowę i likwidację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. 12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów Jak w stanie istniejącym. 13. Stawka procentowa 0% KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP-5 1. Symbol 09 KDZ 2. Powierzchnia 608 ha 2. Klasa drogi; kategoria drogi; Droga zbiorcza; droga publiczna; 3. Parametry i wyposażenie 1. Szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu. 2. Przekrój: jezdnia i chodniki. 3. Wyposażenie: dopuszcza się oświetlenie dopuszcza się wiaty przystankowe oraz miejsca postojowe w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 4. Powiązania z układem zewnętrznym Do drogi wojewódzkiej położonej poza granicami planu. 5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego 1. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg parkingów placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach. Odbiór i unieszkodliwianie osadów z separatorów i piaskowników przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. 2. Ustala się zachowanie i maksymalną możliwą ochronę istniejącego drzewostanu. 3. W przypadku nowych nasadzeń (np. zieleń izolacyjno-krajobrazowa) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Nie określa się. 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 1. Mała architektura: dopuszcza się w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 2. Nośniki reklamowe: w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji. 4. Zieleń: wskazana zieleń w formie alei. 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych Nie określa się. 9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Nie określa się. 10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu Zakaz zabudowy obiektów kubaturowych oraz reklam wielkoformatowych. 11. Zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej Dopuszcza się modernizację przebudowę oraz budowę i likwidację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej po uzgodnieniu z zarządcą drogi. 12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów Jak w stanie istniejącym. 13. Stawka procentowa 0% KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP-5 1. Symbol 10 ZNp 2. Powierzchnia 059 ha 3. Przeznaczenie terenu Teren zieleni urządzonej i ciągu pieszego. 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Nie określa się. 5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego W przypadku nowych nasadzeń (np. zieleń izolacyjno - krajobrazowa) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Nie określa się. 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

15 Województwa Pomorskiego Nr Poz Mała architektura: dopuszcza się ławki kwietniki pergole. 2. Nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji. 3. Urządzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza się. 4. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji. 5. Zieleń: zieleń w formie alei zieleńców skupisk zieleni średniej i wysokiej. 8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów Udział powierzchni biologicznie czynnej: 70% 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych Nie określa się. 10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Nie określa się. 11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej Komunikacja wewnętrzna: chodniki dla ruchu pieszego. 12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów Jak w stanie istniejącym. 13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji Nie określa się. 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej sieci teletechnicznych informatycznych. 2. Zakaz zabudowy obiektów kubaturowych (dotyczy także stacji bazowych telefonii komórkowej). 3. Przez teren przebiega linia elektroenergetyczna SN - ustalenia 8 pkt. 5 a b. 15. Stawka procentowa 0% KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP-5 1. Symbol MN U 2. Powierzchnia 1277 ha 3. Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej. 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 1. Formy architektury winny nawiązywać do cech tradycyjnej architektury regionalnej ( 8 pkt. 1). 2. Dla budynków ustala się zakaz stosowania jaskrawych kolorów oraz okładzin typu siding przy pracach elewacyjnych. Obowiązują naturalne materiały budowlane preferowane: cegła drewno kamień oraz naturalna kolorystyka wszystkich elementów budynku. 3. Obowiązuje zakaz lokalizacji reklam wielkoformatowych zakaz sytuowania reklam nie związanych z prowadzoną działalnością. 4. Dopuszcza się lokalizację urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz terenów zieleni ogólnodostępnej. 5. Dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe. 5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego 1. W przypadku nowych nasadzeń (np. zieleń izolacyjno - krajobrazowa) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego. 2. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych - publicznych dróg parkingów placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych. Odbiór i unieszkodliwianie osadów z separatorów i piaskowników przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Na terenie znajdują się zabytki nieruchome chronione aktem prawa miejscowego (zgodnie z rysunkiem planu) wszelkie zmiany dotyczące zagospodarowania terenu (w tym sytuowania nośników reklamowych) oraz przebudowy modernizacji lub remontów budynków należy uzgodnić z właściwym terenowo konserwatorem zabytków. 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji. 8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 1. Linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu. 2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 25%. 3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50 %. 4. Wysokość zabudowy: nie więcej niż 12 m od kalenicy do poziomu gruntu (2 kondygnacje z poddaszem użytkowym). 5. Formy zabudowy: budynki wolnostojące; zabudowa bliźniacza 6. Rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe; pokrycie dachówką ceramiczną lub jej imitacją. 7. Kąt nachyleni połaci dachowej: 30 o 45 o. 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych Położenie w obrębie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych (dotyczy fragmentu terenów 14 15): ustalenia w 8 pkt Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 1. Minimalna powierzchnia działki (zabudowa mieszkaniowa mieszkaniowo-usługowa i usługowa): dla zabudowy wolnostojącej 1000 m 2 dla zabudowy bliźniaczej 500 m Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: 20 m. 3. Kąt położenia granic nowo projektowanych działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

16 Województwa Pomorskiego Nr Poz Dostępność drogowa: 11: z 21 KDL 12 KDX oraz z istniejącej drogi gminnej znajdującej się poza granicami przedmiotowego planu; 13 14: z 21 KDL i 12 KDX; 15: z 21 KDL 12 KDX 20 KDX oraz z istniejącej drogi gminnej znajdującej się poza granicami przedmiotowego planu; 2. Parkingi i miejsca postojowe: ustalenia w 8 pkt Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej. 4. Odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej. 5. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej. 6. Zaopatrzenie w gaz: gaz butlowy lub przewodowy. 7. Zaopatrzenie w energię cieplną: indywidualne źródła niskoemisyjne 8. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej SN lub NN. 9. Telekomunikacja: z sieci telekomunikacyjnej. 10. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów. 12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów Jak w stanie istniejącym. 13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji Nie określa się. 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej sieci teletechnicznych informatycznych. 2. Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 3. Przez tereny przebiega linia elektroenergetyczna SN - ustalenia 8 pkt. 5 a b. 15. Stawka procentowa 30% KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP-5 1. Symbol UP 2. Powierzchnia 078 ha 3. Przeznaczenie terenu Teren usług publicznych (usługi oświaty). 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 1. Formy architektury winny nawiązywać do cech tradycyjnej architektury regionalnej ( 8 pkt. 3). 2. Dla budynków ustala się zakaz stosowania jaskrawych kolorów oraz okładzin typu siding przy pracach elewacyjnych. Obowiązują naturalne materiały budowlane preferowane: cegła drewno kamień oraz naturalna kolorystyka wszystkich elementów budynku. 3. Obowiązuje zakaz lokalizacji reklam. 5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego 1. W przypadku nowych nasadzeń (np. zieleń izolacyjno - krajobrazowa) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego. 2. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych - dróg parkingów placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych. Odbiór i unieszkodliwianie osadów z separatorów i piaskowników przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Nie określa się. 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych Nie określa się. 8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 1. Linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu. 2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 70%. 3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 20 %. 4. Wysokość zabudowy: nie więcej niż 15 m. 5. Rodzaj i pokrycie dachu: nie określa się. 6. Kąt nachyleni połaci dachowej: nie określa się. 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych Nie określa się. 10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Nie określa się. 11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 1. Dostępność drogowa: z 19 KDX i 21 KDL. 2. Parkingi i miejsca postojowe: ustalenia w 8 pkt Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej. 4. Odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej. 5. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej. 6. Zaopatrzenie w gaz: gaz butlowy lub przewodowy. 7. Zaopatrzenie w energię cieplną: indywidualne źródła niskoemisyjne. 8. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej SN lub NN. 9. Telekomunikacja: z sieci telekomunikacyjnej. 10. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów. 12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów Jak w stanie istniejącym. 13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji Nie określa się.

17 Województwa Pomorskiego Nr Poz Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej sieci teletechnicznych informatycznych. 2. Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 3. Przez teren 16 przebiega linia elektroenergetyczna SN - ustalenia 8 pkt. 5 a b. 15. Stawka procentowa 0% KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP-5 1. Symbol 18 UP 2. Powierzchnia 014 ha 3. Przeznaczenie terenu Teren usług publicznych (infrastruktura techniczna ujęcie wody). 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 1. Formy architektury winny nawiązywać do cech tradycyjnej architektury regionalnej ( 8 pkt. 1). 2. Dla budynków ustala się zakaz stosowania jaskrawych kolorów oraz okładzin typu siding przy pracach elewacyjnych. Obowiązują naturalne materiały budowlane preferowane: cegła drewno kamień oraz naturalna kolorystyka wszystkich elementów budynku. 3. Obowiązuje zakaz lokalizacji reklam. 5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego 1. W przypadku nowych nasadzeń (np. zieleń izolacyjno - krajobrazowa) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego. 2. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych - dróg parkingów placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych. Odbiór i unieszkodliwianie osadów z separatorów i piaskowników przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Nie określa się. 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych Nie określa się. 8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 1. Linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu. 2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 70%. 3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 20 %. 4. Wysokość zabudowy: nie więcej niż 8 m. 5. Rodzaj i pokrycie dachu: nie określa się. 6. Kąt nachyleni połaci dachowej: nie określa się. 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych Nie określa się. 10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Nie określa się. 11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 1. Dostępność drogowa: z 19 KDX. 2. Odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej. 3. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej SN lub NN. 12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów Jak w stanie istniejącym. 13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji Nie określa się. 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej sieci teletechnicznych informatycznych. 2. Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 3. Przez teren przebiega linia elektroenergetyczna SN - ustalenia 8 pkt. 5 a b. 15. Stawka procentowa 0% KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP-5 1. Symbol 21 KDL 2. Powierzchnia 076 ha 2. Klasa drogi; kategoria drogi; Droga lokalna; droga publiczna; 3. Parametry i wyposażenie 1. Szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu. 2. Przekrój: jezdnia i chodniki. 3. Wyposażenie: wymagane oświetlenie dopuszcza się wiaty przystankowe oraz miejsca postojowe w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 4. Powiązania z układem zewnętrznym Do drogi wojewódzkiej położonej poza granicami planu; nie dopuszcza się podłączenia do 09 KDZ; 5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego 1. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg parkingów placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach. Odbiór i unieszkodliwianie osadów z separatorów i piaskowników przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. 2. Ustala się zachowanie i maksymalną możliwą ochronę istniejącego drzewostanu. 3. W przypadku nowych nasadzeń (np. zieleń izolacyjno-krajobrazowa) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego.

18 Województwa Pomorskiego Nr Poz Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Nie określa się. 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 1. Mała architektura: dopuszcza się. 2. Nośniki reklamowe: w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji. 4. Zieleń: wskazana zieleń w formie alei. 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych Nie określa się. 9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Nie określa się. 10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu Zakaz zabudowy obiektów kubaturowych oraz reklam wielkoformatowych. 11. Zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej Dopuszcza się modernizację przebudowę oraz budowę i likwidację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. 12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów Jak w stanie istniejącym. 13. Stawka procentowa 0% ROZDZIAŁ 4 - PRZEPISY WYKONAWCZE I KOŃCOWE Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Władysławowo. 2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Władysławowo do: 1. niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Wojewodzie Pomorskiemu wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem; 2. skierowania w terminie nie dłuższym niż 30 dni niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego; 3. umieszczenia odpisu niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta we Władysławowie; 4. publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną na stronie internetowej gminy; 5. umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan i wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych a także potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 11 Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego za wyjątkiem 10 który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. Przewodniczący Rady Miasta Władysławowo Załącznik Nr 2 Do uchwały nr VI/65/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 marca 2007 r. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CPH-5 w granicach obrębu Chłapowo Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późn. zmian.) art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz z 2001 r z późn. zmian.) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 15 poz. 148 z 2003 r. z późn. zmian.) Rada Miejska we Władysławowie rozstrzyga co następuje; 1. Na obszarze objętym wyżej wymienionym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przewiduje się inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej które należą do zadań własnych gminy; a) budowa publicznych ulic lokalnych i dojazdowych b) budowa sieci infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej deszczowej i oświetlenia projektowanych w pasach ulic publicznych. 2. Inwestycje wymienione w pkt 1 są zadaniem własnym gminy i będą realizowane; - z budżetu gminy - przy współ finansowaniu ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW - przy współ finansowaniu z funduszy strukturalnych UE - w ramach partnerstwa PUBICZNO-PRYWATNE- GO - z innych źródeł.

19 Województwa Pomorskiego Nr Poz Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych 401 inwestycji. Załącznik Nr 3 Do uchwały nr VI/65/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 marca 2007 r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CPH-5 w granicach obrębu Chłapowo Rada Miejska Władysławowie po zapoznaniu się z uwagami nieuwzględnionymi przez Burmistrza Miasta Władysławowa postanawia odrzucić następujące uwagi jako nieuzasadnione; 1. Uwaga z dnia Pan Eugeniusz Bolda dotyczy; przekwalifikowania działki z funkcji rolnej na działkę budowlaną. 2. Uwaga z dnia Pan Tomasz Freund dotyczy; przekwalifikowania działki z funkcji rolnej na działkę budowlaną. 3. Uwaga z dnia Pan Tadeusz Styn dotyczy; umożliwienia lokalizacji domków kempingowych na terenie części działki. 4. Uwaga z dnia Państwo Lucyna i Edward Kowalewscy dotyczy; przekwalifikowania działki z funkcji rolnej na działkę budowlaną. 5. Uwaga z dnia Państwo Aneta i Grzegorz Grubba dotyczy; przekwalifikowania działki z funkcji rolnej na działkę budowlaną. 6. Uwaga z dnia Państwo Dorota i Tomasz Adamek dotyczy; przekwalifikowania działki z funkcji rolnej na działkę budowlaną. 7. Uwaga z dnia Pani Bernadeta Cierpisz dotyczy; 1- brak pisemnego powiadomienia o terminie wyłożeniu planu 2- zamieszczenie w zapisach planu sformułowania że działka nr 321/9 nie stanowi odrębnej działki. 8. Uwaga z dnia Pani Maria Ciskowska dotyczy;przesunięcia projektowanej drogi obwodowej poza granicę działki oraz przeznaczenie całości działki z funkcji rolnej na działkę budowlaną. 9. Uwaga z dnia Pan Przemysław Marchlewicz dotyczy; przekwalifikowania działki z funkcji leśnej na działkę rekreacyjno-letniskową. 10. Uwaga z dnia Pani Wiesława Majewicz dotyczy;przekwalifikowania działek z funkcji leśnej na działki rekreacyjno-letniskowe oraz postanawia odrzucić następujące uwagi jako nieuzasadnione oraz złożone po ustawowym terminie; 11. Uwaga z dnia Pan Stefan Plinski dotyczy;przekwalifikowania działki z funkcji rolnej na działkę budowlaną. 12. Uwaga z dnia Pan Wojciech Goyke dotyczy;przekwalifikowania działki z funkcji rolnej na działkę budowlaną. UCHWAŁA Nr XV/62/2007 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową usługi komunikację i zieleń obejmującego Śródmie- ście w rejonie ulic: Garbarskiej Zamkowej Ogrodowej i Długosza oraz Placu Wol- ności i Placu Bohaterów w Człuchowie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa- niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 80 poz Nr 113 poz. 984 Nr 214 poz zm z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz zm z 2004 r. Nr 102 poz Nr 116 poz. 1203) stwierdzając zgodność z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Człuchów uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/268/98 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 15 czerwca 1998 r. Rada Miejska uchwala: 1 Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkanio- wą usługi komunikację i zieleń obejmującego Śródmieście w rejonie ulic: Garbarskiej Zamko- wej Ogrodowej i Długosza oraz Placu Wolności i Placu Bohaterów w Człuchowie uchwalonego uchwałą Nr XLVII/325/2002 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 maja 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 54 z dnia 16 sierpnia 2002 r. poz. 1309) w granicach określonych na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w skali 1:1000 zwaną dalej zmianą planu. Rozdział 1 Przepisy ogólne 2 Zmiana planu obejmuje działki położone w centrum miasta Człuchowa w rejonie ulic Długosza Ogrodowej i Kościelnej oraz Placu Wolności po obu stronach ulicy Zamkowej drogi krajowej nr 25 Bobolice Bydgoszcz. 3 Przedmiotem ustaleń zmiany planu są: 1) tereny zabudowy mieszkalno - usługowej oznaczone na rysunku zmiany planu literami MU; 2) teren zieleni i usług oznaczony na rysunku zmiany planu literami ZP U; 3) teren zieleni z ciągami pieszymi oznaczony na rysunku zmiany planu literami ZP KX; 4) tereny zieleni z ciągami pieszymi i parkingami oznaczone na rysunku zmiany planu literami ZP KX KP; 5) teren garaży i parkingu oznaczony na rysunku zmiany planu literami KS KP; 6) teren parkingu oznaczony na rysunku zmiany planu literami KP;

20 Województwa Pomorskiego Nr Poz ) tereny urządzeń elektroenergetycznych oznaczone na rysunku zmiany planu literami EE; 8) tereny ciągów pieszych oznaczone na rysunku zmiany planu literami KX; 9) teren ciągu pieszo rowerowego oznaczony na rysunku zmiany planu literami KX KR; 10) tereny ciągów pieszo - jezdnych oznaczone na rysunku zmiany planu literami KY; 11) tereny dróg publicznych dojazdowych oznaczone na rysunku zmiany planu literami KDD; 12) teren drogi publicznej lokalnej oznaczony na rysunku zmiany planu literami KDL; 13) teren drogi publicznej głównej oznaczony na rysunku zmiany planu literami KDG Integralną częścią zmiany planu jest rysunek zmiany planu stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Do obowiązujących ustaleń zmiany planu należą następujące oznaczenia graficzne: 1) granica uchwalenia zmiany planu 2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania - ściśle określone 3) linie podziału wewnętrznego terenów o tym samym sposobie użytkowania - ściśle określo-ne 4) ściśle obowiązujące linie zabudowy 5) postulowane linie zabudowy 6) obowiązujące linie zabudowy 7) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy 8) linie wymiarowe 9) projektowane kąty proste. 5 Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) zmianie planu - należy przez to rozumieć ustalenia zmiany planu określone w Rozdziałach 2 i 3 uchwały; 2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej; 3) rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć rysunek zmiany planu miejscowego na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 4) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania które oznaczone na rysunku zmiany planu jako orientacyjne dopuszczają możliwość późniejszego ścisłego określenia granic tere- nów po przyjęciu ich konkretnego programu zagospodarowania; 5) ściśle obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię w której należy obo- wiązkowo usytuować ścianę budynku; 6) postulowanej linii zabudowy - należy przez to rozumieć ściśle obowiązującą linię zabudowy dla pierzei która może być nieciągła o pojedynczych traktach ze względu na przeszkody w jej realizacji z uwagi na konieczność pozostawienia istniejącej zabudowy; 7) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię w której należy usytuować min. 60% ściany frontowej budynku lub zabudowę zlokalizowaną bezpośrednio przy granicy działki; 8) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć minimalną odle- głość projektowanych budynków od linii rozgraniczających przylegających przejść pieszych ciągów pieszo - jezdnych i dróg publicznych a na terenach 3 MU i 4 MU maksymalną głębo-kość budynku w głąb działki w celu utworzenia wewnętrznego dziedzińca; 9) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku zmiany planu miejscowego liniami rozgraniczającymi oznaczony symbolem składającym się z liczby wskazującej kolejny numer terenu oraz liter określających rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu przy czym dla terenów komunikacji (przejść pieszych ciągów pieszo jezdnych i dróg publicznych) ustalono odrębną numerację poprzedzoną cyfrą 0 oddzieloną kropką od kolejnego numeru terenu; 10) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię działki (terenu) lub działek stanowiących własność jednego inwestora niezabudowaną i nieutwardzoną; 11) funkcji mieszkaniowej - należy przez to rozumieć budynki lub pomieszczenia mieszkalne wraz z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z pomieszczeniami technicznymi gospodarczymi garażami zielenią dojściami i dojazdami; 12) funkcji usługowej - należy przez to rozumieć budynki lub pomieszczenia usługowe wraz z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z pomieszczeniami technicznymi gospodarczymi garażami zielenią dojściami i dojazdami; 13) uciążliwości - należy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska określo-nych w obowiązujących przepisach; 14) usługach centrotwórczych - należy przez to rozumieć budynki lub pomieszczenia przezna- czone na działalność w zakresie administracji kultury nauki zdrowia opieki społecznej obsługi finansowej poczty telekomunikacji handlu turystyki gastronomii sportu i innych drob-nych form usług śródmiejskich (m. in. niewielkie biura kluby gabinety wolnych zawodów) wraz z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z pomieszczeniami technicznymi go-spodarczymi garażami zielenią dojściami i dojazdami zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności musi być ograniczony do granic własności obszaru do którego inwe-stor posiada tytuł prawny; 15) usługach nieuciążliwych dla mieszkalnictwa - należy przez to rozumieć działalność usługo- wą która nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska dla zabudowy mieszkaniowej także własnej

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary, jednostka urbanistyczna Kowary Podgórze,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1542 UCHWAŁA NR XVII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OSIEDLU WILCZE GARDŁO POMIĘDZY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Stary Targ z dnia...

Uchwała Nr... Rady Gminy Stary Targ z dnia... Uchwała Nr... Rady Gminy Stary Targ z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Czerwony Dwór i Krzyżanki. Na podstawie art.20 w związku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r.

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 29 października 2012 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r.

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie

Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r.

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/267/13 RADY GMINY CHOCZEWO. z dnia 20 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/267/13 RADY GMINY CHOCZEWO. z dnia 20 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/267/13 RADY GMINY CHOCZEWO z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic Ogrodowej i Borówkowej we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/281/2005

Uchwała Nr XXXI/281/2005 Uchwała Nr XXXI/281/2005 Uchwała Nr XXXI/281/2005 UCHWAŁA Nr XXXI /281/ 2005 Rady Gminy Lubichowo z dnia 22 grudnia 2005r roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 19 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 19 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 5150 UCHWAŁA NR XLI/249/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 19 października 2012 r.

Wrocław, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 5150 UCHWAŁA NR XLI/249/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 19 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 5150 UCHWAŁA NR XLI/249/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE z dnia 19 października 2012 r. (Skarga Wojewody Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miejskiej Władysławowa z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr... Rady Miejskiej Władysławowa z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwała nr... Rady Miejskiej Władysławowa z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 20 w związku z art. 14 ust.8, art. 15, art. 16 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIV/476/10 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 22 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIV/476/10 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 22 lutego 2010 r. UCHWAŁA Nr XLIV/476/10 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Bielawy I w południowej części terenu górniczego,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 7 sierpnia 2007 r. Nr 126

Gdańsk, dnia 7 sierpnia 2007 r. Nr 126 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 7 sierpnia 2007 r. Nr 126 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA 2253 Nr V/46/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU. z dnia 3 września 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU. z dnia 3 września 2015 r. BR.0007.72.2015 UCHWAŁA NR IX/99/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 3 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Będźmierowice

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR LVIII/592/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 20 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR LVIII/592/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 20 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR LVIII/592/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT:

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT: Burmistrz Kamieńska MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO trasy gazociągu wysokoprężnego DN 500 relacji Piotrków Trybunalski - Bobry na terenie miasta i gminy Kamieńsk OPRACOWANO: AD URBI BIURO

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA. z dnia 11 czerwca 2015 r.

Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA. z dnia 11 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4537 UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 1259 UCHWAŁA NR XXXVI/294/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 27 lutego 2014 r.

Szczecin, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 1259 UCHWAŁA NR XXXVI/294/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 1259 UCHWAŁA NR XXXVI/294/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 498/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 498/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 498/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Psarskie przy ul. Jarzębinowej Na podstawie art. 20

Bardziej szczegółowo

2. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek zmiany planu w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek zmiany planu w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia... w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulic Chłopskiej i Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3058. UCHWAŁA Nr RGK.0007.115.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia 29 września 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3058. UCHWAŁA Nr RGK.0007.115.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3058 UCHWAŁA Nr RGK.0007.115.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia..

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. Projekt do wyłożenia do publicznego wglądu w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działkę 75/4

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 942 UCHWAŁA NR IV/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 942 UCHWAŁA NR IV/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 942 UCHWAŁA NR IV/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE

BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Laskowice gmina Jelcz-Laskowice MPZP Plac Jana Pawła II Wyłożenie JELCZ-LASKOWICE,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 października 2015 r. Poz. 4135 UCHWAŁA NR XI/56/15 RADY GMINY ŻÓRAWINA. z dnia 30 września 2015 r.

Wrocław, dnia 9 października 2015 r. Poz. 4135 UCHWAŁA NR XI/56/15 RADY GMINY ŻÓRAWINA. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 października 2015 r. Poz. 4135 UCHWAŁA NR XI/56/15 RADY GMINY ŻÓRAWINA z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 RADY GMINY ROPA. z dnia 29 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 RADY GMINY ROPA. z dnia 29 marca 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 RADY GMINY ROPA w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa wieś Klimkówka działka 218/5 Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia... 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23/2 i działki nr 23/3 obręb ewidencyjny Piechcin, gmina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/46/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 25 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/46/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 25 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VII/46/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr: 8, 9, 33 w miejscowości Barcin, gmina Barcin. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul.

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. Szkolnej w Oławie UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 412 POŁOŻONEJ WE WSI SKOKOWA UCHWALENIE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 412 POŁOŻONEJ WE WSI SKOKOWA UCHWALENIE BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRUSICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 412 POŁOŻONEJ WE WSI SKOKOWA UCHWALENIE UCHWALONY UCHWAŁĄ NR XII/65/11 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE Z DNIA

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH. z dnia 30 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH. z dnia 30 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r.

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 22 października 2012 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Poz. 3046. UCHWAŁA Nr XVII/124/2013 RADY GMINY SUCHOŻEBRY

Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Poz. 3046. UCHWAŁA Nr XVII/124/2013 RADY GMINY SUCHOŻEBRY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Poz. 3046 UCHWAŁA Nr XVII/124/2013 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3767 UCHWAŁA NR XII/127/15 RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 13 października 2015 r.

Gdańsk, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3767 UCHWAŁA NR XII/127/15 RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 13 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3767 UCHWAŁA NR XII/127/15 RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi Bartnica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2016 r.

Uchwała nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2016 r. Uchwała nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2016 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Malwowej, pomiędzy ulicami Zygmunta Grudzińskiego i Szafirową

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/279/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 23 sierpnia 2005r.

Uchwała Nr XXVI/279/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 23 sierpnia 2005r. Uchwała Nr XXVI/279/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 23 sierpnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Turbia obok sklepu GS położonego w miejscowości Turbia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nadole, Teodorówka Na podstawie art. 20 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Paderewskiego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2316 UCHWAŁA NR VI/63/15 RADY GMINY KOŚCIAN. z dnia 31 marca 2015 r.

Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2316 UCHWAŁA NR VI/63/15 RADY GMINY KOŚCIAN. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2316 UCHWAŁA NR VI/63/15 RADY GMINY KOŚCIAN z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 29 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 1109 UCHWAŁA NR XV.139.2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/ 1346 /14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014 r. Obwieszczenie Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 30 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/51/15 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/51/15 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/51/15 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 593/6,

Bardziej szczegółowo

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna TURASZÓWKA II na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr XXVIII/658/01 z dnia 31 stycznia 2001 r. i Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/426/10 RADY GMINY JASIENICA. z dnia 30 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XLVI/426/10 RADY GMINY JASIENICA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XLVI/426/10 RADY GMINY JASIENICA w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Jasienica części działki nr 1370/25 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 4388 UCHWAŁA NR VIII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH. z dnia 30 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 4388 UCHWAŁA NR VIII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 4388 UCHWAŁA NR VIII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia częściowej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 października 2013 r. Poz. 5439 UCHWAŁA NR XXX/178/2013 RADY GMINY KROŚNICE. z dnia 17 października 2013 r.

Wrocław, dnia 22 października 2013 r. Poz. 5439 UCHWAŁA NR XXX/178/2013 RADY GMINY KROŚNICE. z dnia 17 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 października 2013 r. Poz. 5439 UCHWAŁA NR XXX/178/2013 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 17 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 10888 UCHWAŁA NR 239/XXXVIII/2014 RADY GMINY ZATORY. z dnia 30 października 2014 r.

Warszawa, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 10888 UCHWAŁA NR 239/XXXVIII/2014 RADY GMINY ZATORY. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 10888 UCHWAŁA NR 239/XXXVIII/2014 RADY GMINY ZATORY z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 4810 UCHWAŁA NR XVI/114/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 28 października 2015 r.

Wrocław, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 4810 UCHWAŁA NR XVI/114/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 28 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 4810 UCHWAŁA NR XVI/114/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

i uchwala, co następuje: ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE

i uchwala, co następuje: ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE UCHWAŁA NR XIV/336/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu przy ul. Cichej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 17 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 3MN;

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 1963. UCHWAŁA Nr 86/15 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 18 czerwca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 1963. UCHWAŁA Nr 86/15 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 18 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 1963 UCHWAŁA Nr 86/15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 1478 UCHWAŁA NR LIII/522/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 27 lutego 2014 r.

Gdańsk, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 1478 UCHWAŁA NR LIII/522/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 1478 UCHWAŁA NR LIII/522/2014 RADY GMINY z dnia 27 lutego 2014 r. W sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/99/15 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE. z dnia 22 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/99/15 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE. z dnia 22 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/99/15 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 22 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego część terenów Małej Łąki i Boguszowic

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 1527 UCHWAŁA NR XIX/205/12 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoadarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII / 81 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII / 81 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII / 81 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej Osiedle Północne Kamionki,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 marca 2016 r.

Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI. w zakresie obszaru położonego przy ul. H. Sawickiej w Brześciu Kujawskim

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI. w zakresie obszaru położonego przy ul. H. Sawickiej w Brześciu Kujawskim BURMISTRZ BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI w zakresie obszaru położonego przy ul. H. Sawickiej w Brześciu Kujawskim (projekt planu - wyłożony do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA SWARZĘDZ

UCHWAŁA RADY MIASTA SWARZĘDZ UCHWAŁA RADY MIASTA SWARZĘDZ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym działkę położoną w Gruszczynie oznaczoną nr geod. 234/1 (teren objęty zmianą o pow.ca. 4,07

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Czarnohorskiej w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 27 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 października 2013 r. Poz. 5922 UCHWAŁA NR 444/XXXVI/2013 RADY MIASTA GORLICE. z dnia 26 września 2013 roku

Kraków, dnia 10 października 2013 r. Poz. 5922 UCHWAŁA NR 444/XXXVI/2013 RADY MIASTA GORLICE. z dnia 26 września 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 października 2013 r. Poz. 5922 UCHWAŁA NR 444/XXXVI/2013 RADY MIASTA GORLICE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 7 lutego 2013 r. Poz. 665 UCHWAŁA NR XXVIII/522/12 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/ 29 /2011 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 21 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR VI/ 29 /2011 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 21 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR VI/ 29 /2011 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 1 położonej na terenie wsi Konarzyce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska).

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG z dnia w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Kazimierzowo dz. 184/5

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Kazimierzowo dz. 184/5 PROJEKT WERSJA DO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU UCHWAŁA NR... RADY GMINY ELBLĄG z dnia.2014 r. w sprawie: Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 11 września 2014 r. Poz. 2495. UCHWAŁA Nr XLVIII/372/14 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 11 września 2014 r. Poz. 2495. UCHWAŁA Nr XLVIII/372/14 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 11 września 2014 r. Poz. 2495 UCHWAŁA Nr XLVIII/372/14 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 11379

Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 11379 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 11379 UCHWAŁA Nr XXXIV/459/2013 RADY MIASTA LEGIONOWO z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU

UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU UCHWAŁA NR III/XXV/189/01 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 16 MARCA 2001 ROKU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Malin w gminie Wisznia Mała, obejmującego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLV/313/2009 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE. z dnia 28 października 2009 r.

UCHWAŁA Nr XLV/313/2009 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE. z dnia 28 października 2009 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 237 24039 Poz. 4445, 4446 paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVIII/161/2008. Rady Miejskiej w Gołdapi. z dnia 24 listopada 2008r.

UCHWAŁA Nr XXVIII/161/2008. Rady Miejskiej w Gołdapi. z dnia 24 listopada 2008r. UCHWAŁA Nr XXVIII/161/2008 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Gołdap, położonej między ulicą Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 166 20888 Poz. 3545, 3546

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 166 20888 Poz. 3545, 3546 Województwa Pomorskiego Nr 166 20888 Poz. 3545, 3546 3546 UCHWAŁA Nr Nr XIII/81/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kursztyn w gminie Gniew Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 7 stycznia 2015 r. Poz. 34. UCHWAŁA Nr 19/14 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 7 stycznia 2015 r. Poz. 34. UCHWAŁA Nr 19/14 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 7 stycznia 2015 r. Poz. 34 UCHWAŁA Nr 19/14 RADY MIASTA TORUNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r

Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r Uchwała Nr IV / 22 / 98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r w sprawie : uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusowie - osiedle

Bardziej szczegółowo