Gdańsk, dnia 29 lutego 2008 r. Nr 16 UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdańsk, dnia 29 lutego 2008 r. Nr 16 UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA:"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk dnia 29 lutego 2008 r. Nr 16 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA: 399 Nr V/49/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Władysławowa oznaczonego symbolem CHP Nr VI/65/2007 z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE 401 Nr XV/62/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową usługi komunikację i zieleń obejmującego Śródmieście w rejonie ulic: Garbarskiej Zamkowej Ogrodowej i Długosza oraz Placu Wolności i Placu Bohaterów w Człuchowie UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU 402 Nr XIII/98/07 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku ze zmianą UCHWAŁY RADY GMINY ZBLEWO: 403 Nr IX/92/2007 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pinczyn Nr IX/93/2007 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Borzechowo UCHWAŁY RADY GMINY PRZYWIDZ: 405 Nr X/98/07 z dnia 26 paździenika 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Borowina na terenie gminy Przywidz Nr X/99/07 z dnia 26 paździenika 2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Trzepowo na terenie gminy Przywidz UCHWAŁA RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE 407 Nr 73/XII/2007z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości rolny i leśny obowiązujących na terenie gminy Trąbki Wielkie UCHWAŁA RADY GMINY KOSAKOWO 408 Nr XV/119/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości UCHWAŁA RADY GMINY RZECZENICA 409 Nr XV/111/07 z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości opłaty targowej podatku rolnego podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso UCHWAŁA RADY GMINY KROKOWA 410 Nr XX/112/2008 z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/107/2007 Rady Gminy Krokowa z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Krokowa w 2008 r

2 Województwa Pomorskiego Nr UCHWAŁA nr V/49/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Władysławowa oznaczonego symbolem CHP-6 Na podstawie art. 20 w związku z art. 14 ust. 8 art. 15 art. 16 ust. 1 art. 17 art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm. z 2004 r. Nr 6 poz. 41 Nr 141 poz. 1492) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587) i art. 18 ust. 2 pkt 5 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późniejszymi zm.) Rada Miejska Władysławowa uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego granicami rezerwatu DOLINA CHŁAPOWSKA położonego w miejscowości Chłapowo. ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Władysławowo uchwalonego uchwałą uchwalonego uchwałą nr XLII/ 302/02 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 30 stycznia 2002 r. 2. Integralnymi częściami uchwały są: 1) rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący załącznik nr 1 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Władysławowo jako załącznik nr 1.1; 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu jako załącznik nr 2; 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy jako załącznik nr 3. 2 Podstawowymi celami regulacji zawartych w planie są: 1. Ochrona interesu publicznego w skali lokalnej i ponadlokalnej poprzez: - ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych - kształtowanie przestrzeni w sposób zapewniający wzajemne relacje pomiędzy działalnością gospodarczą a środowiskiem naturalnym tworzące ład przestrzenny - racjonalną gospodarkę gruntami wyposażonymi w infrastrukturę techniczną. 3 Ustala się podział obszaru objętego planem na - tereny Poz. 399 oznaczone symbolem dwucyfrowym oraz ich przeznaczenie główną funkcję oznaczone symbolami literowymi: ZNz - teren trwałych użytków zielonych ZP - teren zieleni parkowej ZKL - klif wraz z terenem przyległym PL - teren plaży KDZ - droga zbiorcza 4 Na terenach wymienionych w 3 ustala się przeznaczenie podstawowe oraz w uzasadnionych przypadkach przeznaczenie dodatkowe uwarunkowane ustaleniami szczegółowymi. 5 Ilekroć w tekście uchwały jest mowa o: - uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę - planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wymieniony w 1 pkt 2 niniejszej uchwały - rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyjno wysokościowej w skali 1: 2000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały - terenie należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oznaczoną symbolem literowym i numerem ustaleń szczegółowych - przepisach odrębnych należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi - zorganizowanej działalności inwestycyjnej należy przez to rozumieć działalność polegającą na jednoczesnym tzn. w tym samym czasie i w ramach jednego projektu zagospodarowania terenu prowadzeniu inwestycji - stanie istniejącym należy przez to rozumieć stan na rok reklamie wielkoformatowej należy przez to rozumieć nośnik reklamowy którego wymiary przekraczają powierzchnię 20 m 2 - modernizacji należy przez to rozumieć działania mające na celu poprawę jakości obiektów i urządzeń ich unowocześnienie w obrębie istniejących gabarytów - skrócie mp należy przez to rozumieć miejsce postojowe - odbiorniku wód opadowych należy przez to rozumieć kolektor zbiorczy kanalizacji deszczowej - poziomie bezpieczeństwa należy przez to rozumieć bezpieczeństwo zaplecza brzegu przed spiętrzeniami sztormowymi gwarantowane przez system ochrony brzegu wyrażone w latach przez statystyczną powtarzalność spiętrzenia sztormowego. - obiekt sezonowy - obiekt tymczasowy lokalizowany na okres do 120 dni. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu a nie zdefiniowane powyżej należy rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującą interpretacją. Ustalone w planie zasady i warunki scalania i podziału

3 Województwa Pomorskiego Nr nieruchomości nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci i urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej 6 Ustalenia planu zapisane są w następującym układzie: - ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem zawarte w rozdziale 2 - ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi zawarte są w rozdziale 3 i zapisane w formie kart terenu. Warunki zabudowy powinny być wydawane na podstawie kart terenu z uwzględnieniem ustaleń ogólnych Następujące oznaczenia graficzne zastosowane na rysunku planu są obowiązujące: - granice opracowania planu; - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; - symbole literowe oznaczające przeznaczenie terenu a w odniesieniu do ulic oznaczenie klasy; - granice stref i oznaczenia terenów i obiektów objętych ochroną prawną; Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią informację lub zalecenie i nie są obowiązującymi ustaleniami planu. Linie rozgraniczające tereny nowych urządzeń infrastruktury technicznej mogą podlegać korektom wynikającym z potrzeb technologicznych o ile nie naruszy to innych ustaleń planu oraz interesów prawnych właścicieli terenów sąsiednich. ROZDZIAŁ 2 - USTALENIA OGÓLNE 8 1. Część obszaru objętego planem położona jest w Nadmorskim Parku Krajobrazowym (lub w jego otulinie) utworzonym uchwałą nr IX/49/78 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 5 stycznia 1978 r. (Dz. U. WRN w Gdańsku z 1978 r. Nr 1 poz. 3) i rozporządzeniem nr 55/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2006 r. (Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 58 poz. 1192). Dla tej części obszaru objętego planem obowiązują ustalenia jak w przepisach odrębnych. 2. Część obszaru objętego planem położona jest w rezerwacie przyrody Dolina Chłapowska (lub jego otulinie) utworzonego zarządzeniem nr 150/2000 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2000 r. Dla tej części obszaru objętego planem obowiązują ustalenia jak w przepisach odrębnych. 3. Część terenu opracowania znajduje się w pasie nadbrzeżnym brzegu morskiego składającym się z pasa technicznego i pasa ochronnego. W pasie nadbrzeżnym obowiązują zapisy Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz Ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo Wodne oraz o zmianie niektórych innych ustaw. - W pasie nadbrzeżnym wymagana jest decyzja Dyrektora Urzędu Morskiego zwalniająca z zakazów Poz. 399 wynikających z ustawy Prawo Wodne. Zgonie z cytowana wyżej ustawą pas nadbrzeżny jest obszarem bezpośredniego zagrożenia powodzią. - W obrębie obszaru pasa nadbrzeżnego obowiązują ogólne warunki w zakresie przekształceń własnościowych wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami i dla obszaru pasa technicznego brzegu morskiego dodatkowo przepisy dotyczące narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. - Poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskiego na odcinku objętym planem będzie nie wyższy niż Obszar objęty planem położony jest na terenie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych. Na obszarze tym przed przystąpieniem do sporządzania projektu budowlanego należy wykonać badania geologiczno inżynierskie. W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunków gruntowo wodnych przedsięwzięcie usytuować poza strefą zagrożenia (zgodnie z planem ochrony rezerwatu przyrody). Nie dotyczy to systemów ochrony brzegu. 5. Na obszarze objętym planem ustala się wymóg iż oddziaływanie działalności gospodarczej nie może przekroczyć granic terenu do którego właściciel ma tytuł prawny. 6. Dla terenów na których położone są sieci i urządzenia elektroenergetyczne lub planuje się ich lokalizację ustala się: a) zagospodarowanie terenu w strefie linii elektroenergetycznej SN 15 kv zgodne z przepisami odrębnymi b) zagospodarowanie terenu w strefie linii elektroenergetycznej SN 15 kv o szerokości 150 m (po 75 m od osi istniejących linii napowietrznych) winno być uzgodnione z gestorem sieci c) sieci SN i NN należy realizować w pasach technicznych w tym w pasach drogowych - nie dotyczy drogi wojewódzkiej nr 215 realizacja sieci SN i NN zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie o drogach publicznych d) przyjmuje się możliwość przebudowy i zastępowanie istniejących sieci elektroenergetycznych odcinkami nowymi w miarę występujących potrzeb e) przyjmuje się możliwość budowy stacji transformatorowych na obszarze planu o ile nie naruszy to innych ustaleń planu oraz interesów prawnych właścicieli terenów W przypadku kolizji z zamierzonym zagospodarowaniem ustala się przebudowę lub przeniesienie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kv. 7. Na obszarze objętym planem ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej: - dla obiektów archeologicznych i ich stref ochronnych obowiązuje wymóg uzgadniania wszelkich planów i projektów z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i uzyskiwania opinii Muzeum Archeologicznego w Gdańsku - w strefie dla wszystkich inwestycji w niej lokalizowanych obowiązuje zakaz wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych i inwestycyjnych bez zgody Woje-

4 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 399 wódzkiego Konserwatora Zabytków który każdorazowo określi inwestorowi w wydanym pozwoleniu zakres niezbędnych do wykonania archeologicznych badań ratowniczych wyprzedzających proces zainwestowania terenu - ustala się obowiązek wystąpienia inwestora do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na badania z 2-miesięcznym wyprzedzeniem w celu umożliwienia wykonania archeologicznych badań ratowniczych oraz zsynchronizowania robót inwestycyjnych z badaniami ROZDZIAŁ 3 USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 9 Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów są następujące: KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CHP-6 1. Symbol 01 PL 2. Powierzchnia 043 ha 3. Przeznaczenie terenu Teren plaży. 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Nie określa się. 5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego 1. Nakaz ochrony istniejącej zieleni. 2. Na terenie obowiązują ustalenia 8 pkt Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Nie określa się. 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 1. Mała architektura: dopuszcza się wyposażenie plaży w kosze przebieralnie. 2. Nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji. 3. Urządzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza się. 4. Tymczasowe obiekty: dopuszcza się obiekty sezonowe do 120 dni. 8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów Nie określa się. 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 1. Na terenie obowiązują ustalenia 8 pkt Położenie w obrębie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: ustalenia w 8 pkt Teren położony w granicach pasa technicznego brzegu morskiego w którym obowiązuje: wszelkie zmiany użytkowania i zagospodarowania terenu należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią w obrębie terenu obowiązują ogólne warunki w zakresie przekształceń własnościowych wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami i przepisów dotyczących narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. 10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Nie określa się. 11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 1. Dostępność drogowa: komunikacja piesza zgodnie z rysunkiem planu (dojścia na plażę szlak edukacyjnospacerowy) komunikacja kołowa (tylko dla uprawnionych służb) z terenu plaży znajdującego się w sąsiedztwie terenu Parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji. 12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów Nie występują. 13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji Nie określa się. 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 1. Zakaz wjazdu na plaże poza uprawnionymi służbami i osobami posiadającymi imienne zezwolenie Dyrektora Urzędu Morskiego. 2. Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 3. Ustala się możliwość budowy przebudowy rozbudowy i modernizacji budowli systemów ochrony brzegu. 4. Zakaz lokalizacji zabudowy za wyjątkiem systemów ochrony brzegu. 15. Stawka procentowa 0% KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CHP-6 1. Symbol 02 ZKL 2. Powierzchnia 264 ha 3. Przeznaczenie terenu Klif wraz z terenem przyległym.

5 Województwa Pomorskiego Nr Poz Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Nie określa się. 5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego 1. Zakaz chodzenia po klifie za wyjątkiem ścieżek wyznaczonych planem. 2. Ustala się zachowanie istniejącej zieleni. 3. Na terenie obowiązują ustalenia 8 pkt Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Nie określa się. 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 1. Mała architektura: nie dopuszcza się. 2. Nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji. 3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji. 8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów Udział powierzchni biologicznie czynnej: 100% 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 1. Na terenie obowiązują ustalenia 8 pkt Położenie w obrębie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: ustalenia w 8 pkt Teren położony jest w granicach pasa technicznego brzegu morskiego w którym obowiązują następujące zasady: wszelkie zmiany użytkowania i zagospodarowania terenu należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej w obrębie terenu obowiązują ogólne warunki w zakresie przekształceń własnościowych wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami i przepisów dotyczących narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. 10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Nie określa się. 11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 1. Dostępność drogowa: z terenu Parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji. 3. Odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo. 12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów Jak w stanie istniejącym. 13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji Nie określa się. 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej sieci teletechnicznych informatycznych w uzgodnieniu na etapie koncepcji z urzędem morskim. 2. Zakaz zabudowy. 3. Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 15. Stawka procentowa 0% KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CHP-6 1. Symbol 03 ZP 2. Powierzchnia 009 ha 3. Przeznaczenie terenu Teren zieleni parkowej (miejsce pamięci poległych żołnierzy). 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Na terenie okresowo wykonywane powinny być prace porządkowo-konserwacyjne w celu utrzymania należytego stanu pomników i ich otoczenia. 5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego 1. Na terenie obowiązują ustalenia 8 pkt Ustala się zachowanie istniejącej zieleni oraz wprowadzenie nowych zadrzewień i zakrzewień o charakterze parkowym. 3. W przypadku nowych nasadzeń (zieleń izolacyjno-krajobrazowa) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Nie określa się. 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 1. Mała architektura: nie dopuszcza się. 2. Nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji. 3. Urządzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza się. 4. Tymczasowe obiekty: zakaz lokalizacji. 5. Zieleń: jak w punkcie 5.2 i 5.3.

6 Województwa Pomorskiego Nr Poz Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów Udział powierzchni biologicznie czynnej: 100% 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych Położenie w obrębie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: ustalenia w 8 pkt Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Nie określa się. 11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 1. Dostępność drogowa: dojście na teren za pośrednictwem ciągu pieszego znajdującego się poza przedmiotowym planem. 2. Parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji. 12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów Jak w stanie istniejącym. 13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji Nie określa się. 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej sieci teletechnicznych informatycznych. 2. Zakaz zabudowy obiektów kubaturowych (w tym stacji bazowych telefonii komórkowej). 15. Stawka procentowa 0% KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CHP-6 1. Symbol ZNz 2. Powierzchnia 2085 ha 3. Przeznaczenie terenu Teren trwałych użytków zielonych. 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Nie określa się. 5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego 1. Na terenie obowiązują ustalenia 8 pkt Nakaz ochrony istniejącej zieleni. 3. Zakaz wprowadzania nowych nasadzeń za wyjątkiem potrzeb wynikających z planu ochrony rezerwatu przyrody. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Na terenie 04 (zgodnie z rysunkiem planu) ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej ustalenia 8 pkt Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 1. Mała architektura: dopuszcza się wyłącznie w zakresie służącym zachowaniu celu ochrony rezerwatu przyrody określonym w planie ochrony rezerwatu. 2. Nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji. 3. Urządzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza się. 4. Tymczasowe obiekty: zakaz lokalizacji. 5. Zieleń: zieleń krajobrazowa naturalna. 8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów Udział powierzchni biologicznie czynnej: 100% 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 1. Na terenie 04 obowiązują ustalenia 8 pkt. 3: dla obszaru położonego w granicach pasa ochronnego brzegu morskiego wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej dla obszaru położonego w granicach pasa technicznego brzegu morskiego wszelkie zmiany użytkowania i zagospodarowania terenu należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej w obrębie terenu obowiązują ogólne warunki w zakresie przekształceń własnościowych wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami i przepisów dotyczących narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. 2. Położenie w obrębie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: ustalenia w 8 pkt Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Nie określa się. 11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej Komunikacja wewnętrzna: komunikacja piesza (dojścia na plażę szlak edukacyjno-spacerowy) zostanie określona w planie ochrony rezerwatu. 12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów Jak w stanie istniejącym (dopuszcza się przeprowadzanie upraw polowych).

7 Województwa Pomorskiego Nr Poz Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji Nie określa się. 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej sieci teletechnicznych informatycznych - w zakresie określonym w planie ochrony rezerwatu przyrody w obszarze pasa technicznego w uzgodnieniu z urzędem morskim. 2. Zakaz zabudowy obiektów kubaturowych (w tym stacji bazowych telefonii komórkowej). 15. Stawka procentowa 0% KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CHP-6 1. Symbol 05 KDZ 2. Powierzchnia 139ha 2. Klasa drogi; kategoria drogi; numer drogi; Droga zbiorcza; droga publiczna; nr Parametry i wyposażenie 1. Szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu. 2. Przekrój: szer. jezdni - min. 70 m; chodniki. 3. Wyposażenie: wymagane oświetlenie dopuszcza się wiaty przystankowe oraz miejsca postojowe w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 4. Powiązania z układem zewnętrznym Do drogi wojewódzkiej położonej poza granicami planu. 5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego 1. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg parkingów placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika należy oczyścić w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach zaprojektowanych dla przejmowania opadów o częstości występowania 1 raz na rok i czasie trwania 15 minut lecz o ilości nie mniejszej niż powstającej z opadów o natężeniu 77 litrów / 1 sekundę / ha. Odbiór i unieszkodliwianie osadów z separatorów i piaskowników przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. 2. W przypadku nowych nasadzeń (np. zieleń izolacyjno-krajobrazowa) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego. 3. Na całości terenu obowiązują ustalenia 8 pkt Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Nie określa się. 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 1. Mała architektura: dopuszcza się w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 2. Nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji. 3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji. 4. Zieleń: wskazana zieleń w formie alei. 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 1. Na terenie obowiązują ustalenia 8 pkt Położenie w obrębie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: ustalenia w 8 pkt Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Nie określa się. 10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu Zakaz zabudowy obiektów kubaturowych. 11. Zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej Dopuszcza się modernizację przebudowę oraz budowę i likwidację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej po uzgodnieniu z zarządcą drogi. 12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów Jak w stanie istniejącym. 13. Stawka procentowa 0%

8 Województwa Pomorskiego Nr Poz ROZDZIAŁ 4 - PRZEPISY WYKONAWCZE I KOŃCOWE Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Władysławowo. 2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Władysławowo do: 1) niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Wojewodzie Pomorskiemu wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem; 2) skierowania w terminie nie dłuższym niż 30 dni niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego; 3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta we Władysławowie; 4) publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną na stronie internetowej gminy; 5) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan i wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych a także potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 11 Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego za wyjątkiem 10 który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. Przewodniczący Rady Miasta Władysławowo Stefan Klein Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/49/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 lutego 2007 r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP-6 dla obszaru ograniczonego granicami rezerwatu DOLINA CHŁAPOWSKA położonego w miejscowości Chłapowo. Do przedmiotowego projektu planu złożono uwagę która została uwzględniona. ZAŁĄCZNIK nr 3 do uchwały Nr V/49/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 lutego 2007 r. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późn. zmian.) art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz z 2001 r z późn. zmian.) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 15 poz. 148 z 2003 r. z późn. zmian.) Rada Miejska Władysławowa rozstrzyga co następuje; 1. Na obszarze objętym wyżej wymienionym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przewiduje się inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej które należą do zadań własnych gminy; a) budowa publicznego dojścia do plaży szlaku edukacyjnego-spacerowego b) budowa sieci infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej deszczowej i oświetlenia projektowanych w pasach ulic publicznych. 2. Inwestycje wymienione w pkt 1 są zadaniem własnym gminy i będą realizowane; - z budżetu gminy - przy współ finansowaniu ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW - przy współ finansowaniu z funduszy strukturalnych UE - w ramach partnerstwa PUBICZNO-PRYWATNE- GO - z innych źródeł. 3. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji. 400 UCHWAŁA nr VI/65/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP-5 Na podstawie art. 20 w związku z art. 14 ust. 8 art. 15 art. 16 ust. 1 art. 17 art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm. z 2004 r. Nr 6 poz. 41 Nr 141 poz. 1492) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587) i art. 18 ust. 2 pkt 5 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) Rada Miejska Władysławowa uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy: granicą obrębu Rozewie - od strony zachodniej przedłużeniem ulicy Władysławowskiej w kierunku zachodnim przedłużeniem ul. Górniczej do granic administracyjnych gminy miasta położonego w miejscowości Chłapowo. ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

9 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 400 przestrzennego miasta i gminy Władysławowo uchwalonego uchwałą uchwalonego uchwałą nr XLII/ 302/02 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 30 stycznia 2002 r. 2. Integralnymi częściami uchwały są: 1) rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący załącznik nr 1 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Władysławowo stanowiącym zał. nr 1.1 2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy jako załącznik nr 2 3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu jako załącznik nr 3. 2 Podstawowymi celami regulacji zawartych w planie są: 1. Ochrona interesu publicznego w skali lokalnej i ponadlokalnej poprzez: - ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych - kształtowanie przestrzeni w sposób zapewniający wzajemne relacje pomiędzy działalnością gospodarczą a środowiskiem naturalnym tworzące ład przestrzenny - racjonalną gospodarkę gruntami wyposażonymi w infrastrukturę techniczną. 3 Ustala się podział obszaru objętego planem na - tereny oznaczone symbolem dwucyfrowym oraz ich przeznaczenie główną funkcję oznaczone symbolami literowymi: MN U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej UP - teren usług publicznych UT - teren usług turystyki ZL - teren lasu ZNp - teren zieleni urządzonej R - tereny rolnicze KDZ - droga zbiorcza KDL - droga lokalna KDD - droga dojazdowa KDX - ciąg pieszo jezdny 4 Na terenach wymienionych w 3 ustala się przeznaczenie podstawowe oraz w uzasadnionych przypadkach przeznaczenie dodatkowe uwarunkowane ustaleniami szczegółowymi. 5 Ilekroć w tekście uchwały jest mowa o: - uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę - planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wymieniony w 1 pkt 2 niniejszej uchwały - rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyjno wysokościowej w skali 1: 2000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały - terenie należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oznaczoną symbolem literowym i numerem ustaleń szczegółowych - przepisach odrębnych należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi - nieprzekraczalnych liniach zabudowy należy przez to rozumieć linie poza które nie mogą wykraczać ściany zewnętrzne budynków a wykusze schody podjazdy i balkony nie mogą być wysunięte poza tą linię więcej niż 05 m - dopuszczeniu należy przez to rozumieć zgodność z planem w szczególnych przypadkach wymagających spełnienia warunków wymienionych w ustaleniach szczegółowych - intensywności zabudowy należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej wszystkich budynków usytuowanych na działce do powierzchni działki - powierzchnia zabudowy należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu; do powierzchni zabudowy nie wlicza się: - powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu - powierzchni elementów drugorzędnych np. schodów zewnętrznych ramp zewnętrznych daszków markiz występów dachowych oświetlenia zewnętrznego - ilości kondygnacji - należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji naziemnych budynku - mieszkaniu integralnie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą należy przez to rozumieć mieszkanie właściciela stróża lub technologa jeśli działalność ta wymaga stałego nadzoru - usługach nieuciążliwych należy przez to rozumieć usługi niepowodujące okresowego lub stałego pogarszania stanu środowiska i nie wymagające obsługi ciężkim transportem - usługach turystyki należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia stanowiące bazę noclegową i wypoczynkową takie jak kempingi karawaningi motele itp. których główną cechą jest wysoki (minimum 80%) udział powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni terenu - usługach turystyki i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia stanowiące bazę noclegową i wypoczynkową takie jak: ośrodki wypoczynkowe pensjonaty hotele motele oraz wynajem pokoi w budynkach mieszkalnych; bez określenia proporcji między zabudową usługową a mieszkaniową - zorganizowanej działalności inwestycyjnej należy przez to rozumieć działalność polegającą na jednoczesnym tzn. w tym samym czasie i w ramach jednego projektu zagospodarowania terenu prowadzeniu inwestycji - stanie istniejącym należy przez to rozumieć stan na rok reklamie wielkoformatowej należy przez to rozumieć nośnik reklamowy którego wymiary przekraczają powierzchnię 20 m 2

10 Województwa Pomorskiego Nr Poz modernizacji należy przez to rozumieć działania mające na celu poprawę jakości obiektów i urządzeń ich unowocześnienie - skrócie mp należy przez to rozumieć miejsce postojowe - dachu stromym należy przez to rozumieć dach którego połaci są nachylone pod kątem Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu a nie zdefiniowane powyżej należy rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującą interpretacją. Ustalone w planie zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci i urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej. 6 Ustalenia planu zapisane są w następującym układzie: - ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem zawarte w rozdziale 2 - ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi zawarte są w rozdziale 3 i zapisane w formie kart terenu. Warunki zabudowy powinny być wydawane na podstawie kart terenu z uwzględnieniem ustaleń ogólnych Następujące oznaczenia graficzne zastosowane na rysunku planu są obowiązujące: - granice opracowania planu; - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; - symbole literowe oznaczające przeznaczenie terenu a w odniesieniu do ulic oznaczenie klasy; - nieprzekraczalne linie zabudowy; - granice stref i oznaczenia terenów i obiektów objętych ochroną prawną; Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią informację lub zalecenie i nie są obowiązującymi ustaleniami planu. Linie rozgraniczające tereny nowych urządzeń infrastruktury technicznej mogą podlegać korektom wynikającym z potrzeb technologicznych o ile nie naruszy to innych ustaleń planu oraz interesów prawnych właścicieli terenów sąsiednich. ROZDZIAŁ 2 - USTALENIA OGÓLNE 8 1. Na obszarze objętym planem przyjmuje się jako zalecenie nawiązanie do następujących podstawowych cech regionalnej zabudowy Kaszub Północnych: - proporcje rzutu: 1:15 18 lub (wariantowo o poszerzonym trakcie) 1:12 - dachy dwuspadowe symetryczne o nachyleniu połaci również w formie naczółków - cokół kamienny lub ceglany do wysokości 05 m - ściany parteru szachulcowe lub mur ceglany - szczyty budynku szachulcowe deskowane lub mur z cegły licowany lub tynkowany oraz stosowanie jako formę zdobienia i jednocześnie doświetlania poddasza wyżek nad wejściem którym można nadać zróżnicowane kształty (wyżki proste wyżki ozdobne i wystawki). 2. Część obszaru objętego planem położona jest na terenie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych. Na obszarze tym przed przystąpieniem do sporządzania projektu budowlanego należy wykonać badania geologiczno inżynierskie. W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunków gruntowo wodnych należy zastosować odpowiednie środki zabezpieczające teren przed osuwaniem się mas ziemnych. 3. Na obszarze objętym planem ustala się wymóg iż oddziaływanie działalności gospodarczej nie może przekroczyć granic terenu do którego właściciel ma tytuł prawny. 4. Ustala się realizację potrzeb parkingowych na terenie w granicach własności w liczbie wyliczonej wg wskaźników: - 1 mp/500 m 2 pow. użytkowej usług innych niż hotelowe lecz nie mniej niż 1 mp/1 obiekt i nie mniej niż 1 mp/5 zatrudnionych - 2 mp/1 dom - dla zabudowy jednorodzinnej - 1 mp/1 pokój gościnny - dla hoteli pensjonatów wynajmu pokojów gościnnych - 1 mp/1 miejsce campingowe biwakowe 5. Dla terenów na których położone są sieci i urządzenia elektroenergetyczne lub planuje się ich lokalizację ustala się: a) zagospodarowanie terenu w strefie linii elektroenergetycznej SN 15 kv zgodne z przepisami odrębnymi b) zagospodarowanie terenu w strefie linii elektroenergetycznej SN 15 kv o szerokości 150 m (po 75 m od osi istniejących linii napowietrznych) winno być uzgodnione z gestorem sieci c) sieci SN i NN należy realizować w pasach technicznych w tym w pasach drogowych d) przyjmuje się możliwość przebudowy i zastępowanie istniejących sieci elektroenergetycznych odcinkami nowymi w miarę występujących potrzeb e) przyjmuje się możliwość budowy stacji transformatorowych na obszarze planu o ile nie naruszy to innych ustaleń planu oraz interesów prawnych właścicieli terenów W przypadku kolizji z zamierzonym zagospodarowaniem ustala się przebudowę lub przeniesienie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kv. 6. Dla terenów ustala się wykonanie niezbędnych inwestycji w zakresie budowy nowych i rozbudowy istniejących sieci i obiektów związanych z gospodarką wodno ściekową oraz obsługę infrastrukturą techniczną w zakresie kanalizacji sanitarnej deszczowej oraz zaopatrzenie w wodę: - zaopatrzenie w wodę - lokalna rozdzielcza sieć wodociągowa dla której źródłem zasilania w wodę jest magistrala wodociągowa zasilana w wodę z SUW Cetniewo we Władysławowie i z SUW Chłapowo w Chłapowie pracujące w okresie letnim dla wspomagania układu - odprowadzenie ścieków sanitarnych - lokalny system kanalizacji grawitacyjno-tłocznej do kolektora grawitacyjnego a następnie kolektorem przerzutowym tłocznym do grupowej mechaniczno biologicznej

11 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 400 oczyszczalni ścieków Swarzewo w Swarzewie gm. Puck - odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych - przez lokalne systemy grawitacyjne do kolektorów odbiorników odprowadzających wody opadowe i roztopowe do Morza Bałtyckiego 7. Na obszarze objętym planem ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej: - dla obiektów archeologicznych i ich stref ochronnych obowiązuje wymóg uzgadniania wszelkich planów i projektów z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i uzyskiwania opinii Muzeum Archeologicznego w Gdańsku - w strefie dla wszystkich inwestycji w niej lokalizowanych obowiązuje zakaz wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych i inwestycyjnych bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków który każdorazowo określi inwestorowi w wydanym pozwoleniu zakres niezbędnych do wykonania archeologicznych badań ratowniczych wyprzedzających proces zainwestowania terenu - ustala się obowiązek wystąpienia inwestora do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na badania z 2-miesięcznym wyprzedzeniem w celu umożliwienia wykonania archeologicznych badań ratowniczych oraz zsynchronizowania robót inwestycyjnych z badaniami ROZDZIAŁ 3 USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 9 Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów są następujące: KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP Symbol ZL 2. Powierzchnia 2599 ha 3. Przeznaczenie terenu Teren lasu. 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Nie określa się. 5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego 1. Dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego. 2. Na terenie prowadzić zrównoważoną gospodarkę leśną zgodną z obowiązującymi przepisami. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Na terenie (zgodnie z rysunkiem planu) ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej ustalenia 8 pkt Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 1. Mała architektura: nie dopuszcza się. 2. Nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji. 3. Urządzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza się. 4. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji. 5. Zieleń: naturalna. 8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów Udział powierzchni biologicznie czynnej: 100% 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych Nie określa się. 10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Nie określa się. 11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej Nie określa się. 12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów Jak w stanie istniejącym. 13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji Nie określa się. 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej sieci teletechnicznych informatycznych. 2. Zakaz zabudowy obiektów kubaturowych oraz stacji bazowych telefonii komórkowej. 15. Stawka procentowa 0% KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP-5 1. Symbol 02 KDD 2. Powierzchnia 007 ha 2. Klasa drogi; kategoria drogi; Droga dojazdowa; droga publiczna; 3. Parametry i wyposażenie 1. Szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu. 2. Przekrój: jezdnia i chodniki

12 Województwa Pomorskiego Nr Poz Powiązania z układem zewnętrznym Do 09 KDZ; 5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego 1. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg parkingów placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach. Odbiór i unieszkodliwianie osadów z separatorów i piaskowników przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. 2. Ustala się zachowanie i maksymalną możliwą ochronę istniejącego drzewostanu. 3. W przypadku nowych nasadzeń (np. zieleń izolacyjno-krajobrazowa) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Nie określa się. 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 1. Mała architektura: nie dopuszcza się. 2. Nośniki reklamowe: w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji. 4. Zieleń: wskazana zieleń w formie alei. 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych Nie określa się. 9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Nie określa się. 10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu Zakaz zabudowy obiektów kubaturowych oraz reklam wielkoformatowych. 11. Zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej Dopuszcza się modernizację przebudowę oraz budowę i likwidację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. 12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów Jak w stanie istniejącym. 13. Stawka procentowa 0% KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP Symbol 04 R 2. Powierzchnia ha 3. Przeznaczenie terenu Tereny rolnicze. 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Nie określa się. 5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego 1. Stosowanie technik rolniczych nie wpływających negatywnie na stan środowiska przyrodniczego. 2. Istniejące zadrzewienia i zakrzewienia oraz oczka wodne i podmokłości do bezwzględnego zachowania. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Na terenie (zgodnie z rysunkiem planu) ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej ustalenia 8 pkt Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 1. Mała architektura: nie dopuszcza się. 2. Nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji. 3. Urządzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza się. 4. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji. 8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów Udział powierzchni biologicznie czynnej: 100% 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych Położenie w obrębie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: ustalenia w 8 pkt Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Nie określa się. 11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej Nie określa się. 12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów Jak w stanie istniejącym. 13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji Nie określa się. 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej sieci teletechnicznych informatycznych. 2. Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 3. Przez teren przebiega linia elektroenergetyczna SN - ustalenia 8 pkt. 5 a b. 15. Stawka procentowa 0% KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP-5 1. Symbol 06 UT 2. Powierzchnia 347 ha 3. Przeznaczenie terenu

13 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 400 Teren usług turystyki (rekreacja otwarta - tereny boisk sportowych) z zabudową do obsługi funkcji UT. 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 1. Formy architektury winny nawiązywać do cech tradycyjnej architektury regionalnej ( 8 pkt. 1). 2. Dla budynków ustala się zakaz stosowania jaskrawych kolorów oraz okładzin typu siding przy pracach elewacyjnych. Obowiązują naturalne materiały budowlane preferowane: cegła drewno kamień oraz naturalna kolorystyka wszystkich elementów budynku. 3. Obowiązuje zakaz lokalizacji reklam nie związanych z prowadzoną działalnością. 5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego 1. W przypadku nowych nasadzeń (np. zieleń izolacyjno - krajobrazowa) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego. 2. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych - publicznych dróg parkingów placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych. Odbiór i unieszkodliwianie osadów z separatorów i piaskowników przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Na terenie (zgodnie z rysunkiem planu) ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej ustalenia 8 pkt Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych Nie określa się. 8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 1. Linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu. 2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 2%. 3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 80 %. 4. Wysokość zabudowy: nie więcej niż 5 m od kalenicy do poziomu gruntu (1 kondygnacja). 5. Rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe; pokrycie dachówką ceramiczną lub jej imitacją. 6. Kąt nachyleni połaci dachowej: 30 o 45 o. 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych Nie określa się. 10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Minimalna powierzchnia działki: 5000 m Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 1. Dostępność drogowa: z 07 KDX; 2. Parkingi i miejsca postojowe: ustalenia w 8 pkt Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej (tymczasowo do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej - do szczelnych zbiorników bezodpływowych opróżnianych okresowo przez specjalistyczne przedsiębiorstwo; obowiązek wyegzekwowania szczelności zbiorników oraz zapewnienia okresowego odbioru ścieków i dowozu ich do oczyszczalni spoczywa na gminie). 4. Odprowadzenie wód opadowych: do gruntu. 5. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej. 6. Zaopatrzenie w gaz: gaz butlowy lub przewodowy. 7. Zaopatrzenie w energię cieplną: indywidualne źródła niskoemisyjne 8. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej SN lub NN. 9. Telekomunikacja: z sieci telekomunikacyjnej. 10. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów. 12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów Jak w stanie istniejącym. 13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji Nie określa się. 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej sieci teletechnicznych informatycznych. 2. Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 15. Stawka procentowa 30% KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP-5 1. Symbol KDX 2. Powierzchnia 139 ha 2. Klasa drogi; kategoria drogi; Ciąg pieszo-jezdny; Teren droga o charakterze niepublicznym teren droga publiczna; 3. Parametry i wyposażenie 1. Szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu. 2. Przekrój: wspólna przestrzeń dla ruchu pieszego i kołowego. 3. Wyposażenie: dopuszcza się oświetlenie. 4. Powiązania z układem zewnętrznym 07: z 09 KDZ; 12: z 21 KDL i z istniejącą drogą gminną znajdującą się poza granicami przedmiotowego planu; 19: z 21 KDL; 20: z istniejącą drogą gminną znajdującą się poza granicami przedmiotowego planu; 5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego W przypadku nowych nasadzeń (np. zieleń izolacyjno-krajobrazowa) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Na terenie 07(zgodnie z rysunkiem planu) ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej ustalenia 8 pkt Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

14 Województwa Pomorskiego Nr Poz Mała architektura: dopuszcza się. 2. Nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji. 3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji. 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych Położenie w obrębie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych (dotyczy fragmentu terenu 12): ustalenia w 8 pkt Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Nie określa się. 10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu Zakaz zabudowy obiektów kubaturowych. 11. Zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej Dopuszcza się modernizację przebudowę oraz budowę i likwidację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. 12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów Jak w stanie istniejącym. 13. Stawka procentowa 0% KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP-5 1. Symbol 09 KDZ 2. Powierzchnia 608 ha 2. Klasa drogi; kategoria drogi; Droga zbiorcza; droga publiczna; 3. Parametry i wyposażenie 1. Szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu. 2. Przekrój: jezdnia i chodniki. 3. Wyposażenie: dopuszcza się oświetlenie dopuszcza się wiaty przystankowe oraz miejsca postojowe w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 4. Powiązania z układem zewnętrznym Do drogi wojewódzkiej położonej poza granicami planu. 5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego 1. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg parkingów placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach. Odbiór i unieszkodliwianie osadów z separatorów i piaskowników przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. 2. Ustala się zachowanie i maksymalną możliwą ochronę istniejącego drzewostanu. 3. W przypadku nowych nasadzeń (np. zieleń izolacyjno-krajobrazowa) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Nie określa się. 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 1. Mała architektura: dopuszcza się w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 2. Nośniki reklamowe: w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji. 4. Zieleń: wskazana zieleń w formie alei. 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych Nie określa się. 9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Nie określa się. 10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu Zakaz zabudowy obiektów kubaturowych oraz reklam wielkoformatowych. 11. Zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej Dopuszcza się modernizację przebudowę oraz budowę i likwidację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej po uzgodnieniu z zarządcą drogi. 12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów Jak w stanie istniejącym. 13. Stawka procentowa 0% KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP-5 1. Symbol 10 ZNp 2. Powierzchnia 059 ha 3. Przeznaczenie terenu Teren zieleni urządzonej i ciągu pieszego. 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Nie określa się. 5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego W przypadku nowych nasadzeń (np. zieleń izolacyjno - krajobrazowa) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Nie określa się. 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

15 Województwa Pomorskiego Nr Poz Mała architektura: dopuszcza się ławki kwietniki pergole. 2. Nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji. 3. Urządzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza się. 4. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji. 5. Zieleń: zieleń w formie alei zieleńców skupisk zieleni średniej i wysokiej. 8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów Udział powierzchni biologicznie czynnej: 70% 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych Nie określa się. 10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Nie określa się. 11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej Komunikacja wewnętrzna: chodniki dla ruchu pieszego. 12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów Jak w stanie istniejącym. 13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji Nie określa się. 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej sieci teletechnicznych informatycznych. 2. Zakaz zabudowy obiektów kubaturowych (dotyczy także stacji bazowych telefonii komórkowej). 3. Przez teren przebiega linia elektroenergetyczna SN - ustalenia 8 pkt. 5 a b. 15. Stawka procentowa 0% KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP-5 1. Symbol MN U 2. Powierzchnia 1277 ha 3. Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej. 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 1. Formy architektury winny nawiązywać do cech tradycyjnej architektury regionalnej ( 8 pkt. 1). 2. Dla budynków ustala się zakaz stosowania jaskrawych kolorów oraz okładzin typu siding przy pracach elewacyjnych. Obowiązują naturalne materiały budowlane preferowane: cegła drewno kamień oraz naturalna kolorystyka wszystkich elementów budynku. 3. Obowiązuje zakaz lokalizacji reklam wielkoformatowych zakaz sytuowania reklam nie związanych z prowadzoną działalnością. 4. Dopuszcza się lokalizację urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz terenów zieleni ogólnodostępnej. 5. Dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe. 5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego 1. W przypadku nowych nasadzeń (np. zieleń izolacyjno - krajobrazowa) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego. 2. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych - publicznych dróg parkingów placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych. Odbiór i unieszkodliwianie osadów z separatorów i piaskowników przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Na terenie znajdują się zabytki nieruchome chronione aktem prawa miejscowego (zgodnie z rysunkiem planu) wszelkie zmiany dotyczące zagospodarowania terenu (w tym sytuowania nośników reklamowych) oraz przebudowy modernizacji lub remontów budynków należy uzgodnić z właściwym terenowo konserwatorem zabytków. 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji. 8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 1. Linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu. 2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 25%. 3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50 %. 4. Wysokość zabudowy: nie więcej niż 12 m od kalenicy do poziomu gruntu (2 kondygnacje z poddaszem użytkowym). 5. Formy zabudowy: budynki wolnostojące; zabudowa bliźniacza 6. Rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe; pokrycie dachówką ceramiczną lub jej imitacją. 7. Kąt nachyleni połaci dachowej: 30 o 45 o. 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych Położenie w obrębie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych (dotyczy fragmentu terenów 14 15): ustalenia w 8 pkt Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 1. Minimalna powierzchnia działki (zabudowa mieszkaniowa mieszkaniowo-usługowa i usługowa): dla zabudowy wolnostojącej 1000 m 2 dla zabudowy bliźniaczej 500 m Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: 20 m. 3. Kąt położenia granic nowo projektowanych działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

16 Województwa Pomorskiego Nr Poz Dostępność drogowa: 11: z 21 KDL 12 KDX oraz z istniejącej drogi gminnej znajdującej się poza granicami przedmiotowego planu; 13 14: z 21 KDL i 12 KDX; 15: z 21 KDL 12 KDX 20 KDX oraz z istniejącej drogi gminnej znajdującej się poza granicami przedmiotowego planu; 2. Parkingi i miejsca postojowe: ustalenia w 8 pkt Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej. 4. Odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej. 5. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej. 6. Zaopatrzenie w gaz: gaz butlowy lub przewodowy. 7. Zaopatrzenie w energię cieplną: indywidualne źródła niskoemisyjne 8. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej SN lub NN. 9. Telekomunikacja: z sieci telekomunikacyjnej. 10. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów. 12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów Jak w stanie istniejącym. 13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji Nie określa się. 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej sieci teletechnicznych informatycznych. 2. Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 3. Przez tereny przebiega linia elektroenergetyczna SN - ustalenia 8 pkt. 5 a b. 15. Stawka procentowa 30% KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP-5 1. Symbol UP 2. Powierzchnia 078 ha 3. Przeznaczenie terenu Teren usług publicznych (usługi oświaty). 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 1. Formy architektury winny nawiązywać do cech tradycyjnej architektury regionalnej ( 8 pkt. 3). 2. Dla budynków ustala się zakaz stosowania jaskrawych kolorów oraz okładzin typu siding przy pracach elewacyjnych. Obowiązują naturalne materiały budowlane preferowane: cegła drewno kamień oraz naturalna kolorystyka wszystkich elementów budynku. 3. Obowiązuje zakaz lokalizacji reklam. 5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego 1. W przypadku nowych nasadzeń (np. zieleń izolacyjno - krajobrazowa) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego. 2. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych - dróg parkingów placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych. Odbiór i unieszkodliwianie osadów z separatorów i piaskowników przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Nie określa się. 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych Nie określa się. 8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 1. Linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu. 2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 70%. 3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 20 %. 4. Wysokość zabudowy: nie więcej niż 15 m. 5. Rodzaj i pokrycie dachu: nie określa się. 6. Kąt nachyleni połaci dachowej: nie określa się. 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych Nie określa się. 10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Nie określa się. 11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 1. Dostępność drogowa: z 19 KDX i 21 KDL. 2. Parkingi i miejsca postojowe: ustalenia w 8 pkt Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej. 4. Odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej. 5. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej. 6. Zaopatrzenie w gaz: gaz butlowy lub przewodowy. 7. Zaopatrzenie w energię cieplną: indywidualne źródła niskoemisyjne. 8. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej SN lub NN. 9. Telekomunikacja: z sieci telekomunikacyjnej. 10. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów. 12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów Jak w stanie istniejącym. 13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji Nie określa się.

17 Województwa Pomorskiego Nr Poz Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej sieci teletechnicznych informatycznych. 2. Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 3. Przez teren 16 przebiega linia elektroenergetyczna SN - ustalenia 8 pkt. 5 a b. 15. Stawka procentowa 0% KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP-5 1. Symbol 18 UP 2. Powierzchnia 014 ha 3. Przeznaczenie terenu Teren usług publicznych (infrastruktura techniczna ujęcie wody). 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 1. Formy architektury winny nawiązywać do cech tradycyjnej architektury regionalnej ( 8 pkt. 1). 2. Dla budynków ustala się zakaz stosowania jaskrawych kolorów oraz okładzin typu siding przy pracach elewacyjnych. Obowiązują naturalne materiały budowlane preferowane: cegła drewno kamień oraz naturalna kolorystyka wszystkich elementów budynku. 3. Obowiązuje zakaz lokalizacji reklam. 5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego 1. W przypadku nowych nasadzeń (np. zieleń izolacyjno - krajobrazowa) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego. 2. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych - dróg parkingów placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych. Odbiór i unieszkodliwianie osadów z separatorów i piaskowników przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Nie określa się. 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych Nie określa się. 8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 1. Linie zabudowy: nieprzekraczalne jak na rysunku planu. 2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 70%. 3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 20 %. 4. Wysokość zabudowy: nie więcej niż 8 m. 5. Rodzaj i pokrycie dachu: nie określa się. 6. Kąt nachyleni połaci dachowej: nie określa się. 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych Nie określa się. 10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Nie określa się. 11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 1. Dostępność drogowa: z 19 KDX. 2. Odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej. 3. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej SN lub NN. 12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów Jak w stanie istniejącym. 13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji Nie określa się. 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej sieci teletechnicznych informatycznych. 2. Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 3. Przez teren przebiega linia elektroenergetyczna SN - ustalenia 8 pkt. 5 a b. 15. Stawka procentowa 0% KARTA TERENU do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP-5 1. Symbol 21 KDL 2. Powierzchnia 076 ha 2. Klasa drogi; kategoria drogi; Droga lokalna; droga publiczna; 3. Parametry i wyposażenie 1. Szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu. 2. Przekrój: jezdnia i chodniki. 3. Wyposażenie: wymagane oświetlenie dopuszcza się wiaty przystankowe oraz miejsca postojowe w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 4. Powiązania z układem zewnętrznym Do drogi wojewódzkiej położonej poza granicami planu; nie dopuszcza się podłączenia do 09 KDZ; 5. Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego 1. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych dróg parkingów placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach. Odbiór i unieszkodliwianie osadów z separatorów i piaskowników przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. 2. Ustala się zachowanie i maksymalną możliwą ochronę istniejącego drzewostanu. 3. W przypadku nowych nasadzeń (np. zieleń izolacyjno-krajobrazowa) dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego.

18 Województwa Pomorskiego Nr Poz Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Nie określa się. 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 1. Mała architektura: dopuszcza się. 2. Nośniki reklamowe: w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji. 4. Zieleń: wskazana zieleń w formie alei. 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych Nie określa się. 9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Nie określa się. 10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu Zakaz zabudowy obiektów kubaturowych oraz reklam wielkoformatowych. 11. Zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej Dopuszcza się modernizację przebudowę oraz budowę i likwidację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. 12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów Jak w stanie istniejącym. 13. Stawka procentowa 0% ROZDZIAŁ 4 - PRZEPISY WYKONAWCZE I KOŃCOWE Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Władysławowo. 2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Władysławowo do: 1. niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Wojewodzie Pomorskiemu wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem; 2. skierowania w terminie nie dłuższym niż 30 dni niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego; 3. umieszczenia odpisu niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta we Władysławowie; 4. publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną na stronie internetowej gminy; 5. umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan i wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych a także potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 11 Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego za wyjątkiem 10 który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. Przewodniczący Rady Miasta Władysławowo Załącznik Nr 2 Do uchwały nr VI/65/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 marca 2007 r. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CPH-5 w granicach obrębu Chłapowo Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późn. zmian.) art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz z 2001 r z późn. zmian.) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 15 poz. 148 z 2003 r. z późn. zmian.) Rada Miejska we Władysławowie rozstrzyga co następuje; 1. Na obszarze objętym wyżej wymienionym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przewiduje się inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej które należą do zadań własnych gminy; a) budowa publicznych ulic lokalnych i dojazdowych b) budowa sieci infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej deszczowej i oświetlenia projektowanych w pasach ulic publicznych. 2. Inwestycje wymienione w pkt 1 są zadaniem własnym gminy i będą realizowane; - z budżetu gminy - przy współ finansowaniu ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW - przy współ finansowaniu z funduszy strukturalnych UE - w ramach partnerstwa PUBICZNO-PRYWATNE- GO - z innych źródeł.

19 Województwa Pomorskiego Nr Poz Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych 401 inwestycji. Załącznik Nr 3 Do uchwały nr VI/65/2007 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 marca 2007 r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CPH-5 w granicach obrębu Chłapowo Rada Miejska Władysławowie po zapoznaniu się z uwagami nieuwzględnionymi przez Burmistrza Miasta Władysławowa postanawia odrzucić następujące uwagi jako nieuzasadnione; 1. Uwaga z dnia Pan Eugeniusz Bolda dotyczy; przekwalifikowania działki z funkcji rolnej na działkę budowlaną. 2. Uwaga z dnia Pan Tomasz Freund dotyczy; przekwalifikowania działki z funkcji rolnej na działkę budowlaną. 3. Uwaga z dnia Pan Tadeusz Styn dotyczy; umożliwienia lokalizacji domków kempingowych na terenie części działki. 4. Uwaga z dnia Państwo Lucyna i Edward Kowalewscy dotyczy; przekwalifikowania działki z funkcji rolnej na działkę budowlaną. 5. Uwaga z dnia Państwo Aneta i Grzegorz Grubba dotyczy; przekwalifikowania działki z funkcji rolnej na działkę budowlaną. 6. Uwaga z dnia Państwo Dorota i Tomasz Adamek dotyczy; przekwalifikowania działki z funkcji rolnej na działkę budowlaną. 7. Uwaga z dnia Pani Bernadeta Cierpisz dotyczy; 1- brak pisemnego powiadomienia o terminie wyłożeniu planu 2- zamieszczenie w zapisach planu sformułowania że działka nr 321/9 nie stanowi odrębnej działki. 8. Uwaga z dnia Pani Maria Ciskowska dotyczy;przesunięcia projektowanej drogi obwodowej poza granicę działki oraz przeznaczenie całości działki z funkcji rolnej na działkę budowlaną. 9. Uwaga z dnia Pan Przemysław Marchlewicz dotyczy; przekwalifikowania działki z funkcji leśnej na działkę rekreacyjno-letniskową. 10. Uwaga z dnia Pani Wiesława Majewicz dotyczy;przekwalifikowania działek z funkcji leśnej na działki rekreacyjno-letniskowe oraz postanawia odrzucić następujące uwagi jako nieuzasadnione oraz złożone po ustawowym terminie; 11. Uwaga z dnia Pan Stefan Plinski dotyczy;przekwalifikowania działki z funkcji rolnej na działkę budowlaną. 12. Uwaga z dnia Pan Wojciech Goyke dotyczy;przekwalifikowania działki z funkcji rolnej na działkę budowlaną. UCHWAŁA Nr XV/62/2007 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową usługi komunikację i zieleń obejmującego Śródmie- ście w rejonie ulic: Garbarskiej Zamkowej Ogrodowej i Długosza oraz Placu Wol- ności i Placu Bohaterów w Człuchowie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa- niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 80 poz Nr 113 poz. 984 Nr 214 poz zm z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz zm z 2004 r. Nr 102 poz Nr 116 poz. 1203) stwierdzając zgodność z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Człuchów uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/268/98 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 15 czerwca 1998 r. Rada Miejska uchwala: 1 Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkanio- wą usługi komunikację i zieleń obejmującego Śródmieście w rejonie ulic: Garbarskiej Zamko- wej Ogrodowej i Długosza oraz Placu Wolności i Placu Bohaterów w Człuchowie uchwalonego uchwałą Nr XLVII/325/2002 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 maja 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 54 z dnia 16 sierpnia 2002 r. poz. 1309) w granicach określonych na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w skali 1:1000 zwaną dalej zmianą planu. Rozdział 1 Przepisy ogólne 2 Zmiana planu obejmuje działki położone w centrum miasta Człuchowa w rejonie ulic Długosza Ogrodowej i Kościelnej oraz Placu Wolności po obu stronach ulicy Zamkowej drogi krajowej nr 25 Bobolice Bydgoszcz. 3 Przedmiotem ustaleń zmiany planu są: 1) tereny zabudowy mieszkalno - usługowej oznaczone na rysunku zmiany planu literami MU; 2) teren zieleni i usług oznaczony na rysunku zmiany planu literami ZP U; 3) teren zieleni z ciągami pieszymi oznaczony na rysunku zmiany planu literami ZP KX; 4) tereny zieleni z ciągami pieszymi i parkingami oznaczone na rysunku zmiany planu literami ZP KX KP; 5) teren garaży i parkingu oznaczony na rysunku zmiany planu literami KS KP; 6) teren parkingu oznaczony na rysunku zmiany planu literami KP;

20 Województwa Pomorskiego Nr Poz ) tereny urządzeń elektroenergetycznych oznaczone na rysunku zmiany planu literami EE; 8) tereny ciągów pieszych oznaczone na rysunku zmiany planu literami KX; 9) teren ciągu pieszo rowerowego oznaczony na rysunku zmiany planu literami KX KR; 10) tereny ciągów pieszo - jezdnych oznaczone na rysunku zmiany planu literami KY; 11) tereny dróg publicznych dojazdowych oznaczone na rysunku zmiany planu literami KDD; 12) teren drogi publicznej lokalnej oznaczony na rysunku zmiany planu literami KDL; 13) teren drogi publicznej głównej oznaczony na rysunku zmiany planu literami KDG Integralną częścią zmiany planu jest rysunek zmiany planu stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Do obowiązujących ustaleń zmiany planu należą następujące oznaczenia graficzne: 1) granica uchwalenia zmiany planu 2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania - ściśle określone 3) linie podziału wewnętrznego terenów o tym samym sposobie użytkowania - ściśle określo-ne 4) ściśle obowiązujące linie zabudowy 5) postulowane linie zabudowy 6) obowiązujące linie zabudowy 7) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy 8) linie wymiarowe 9) projektowane kąty proste. 5 Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) zmianie planu - należy przez to rozumieć ustalenia zmiany planu określone w Rozdziałach 2 i 3 uchwały; 2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej; 3) rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć rysunek zmiany planu miejscowego na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 4) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania które oznaczone na rysunku zmiany planu jako orientacyjne dopuszczają możliwość późniejszego ścisłego określenia granic tere- nów po przyjęciu ich konkretnego programu zagospodarowania; 5) ściśle obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię w której należy obo- wiązkowo usytuować ścianę budynku; 6) postulowanej linii zabudowy - należy przez to rozumieć ściśle obowiązującą linię zabudowy dla pierzei która może być nieciągła o pojedynczych traktach ze względu na przeszkody w jej realizacji z uwagi na konieczność pozostawienia istniejącej zabudowy; 7) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię w której należy usytuować min. 60% ściany frontowej budynku lub zabudowę zlokalizowaną bezpośrednio przy granicy działki; 8) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć minimalną odle- głość projektowanych budynków od linii rozgraniczających przylegających przejść pieszych ciągów pieszo - jezdnych i dróg publicznych a na terenach 3 MU i 4 MU maksymalną głębo-kość budynku w głąb działki w celu utworzenia wewnętrznego dziedzińca; 9) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku zmiany planu miejscowego liniami rozgraniczającymi oznaczony symbolem składającym się z liczby wskazującej kolejny numer terenu oraz liter określających rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu przy czym dla terenów komunikacji (przejść pieszych ciągów pieszo jezdnych i dróg publicznych) ustalono odrębną numerację poprzedzoną cyfrą 0 oddzieloną kropką od kolejnego numeru terenu; 10) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię działki (terenu) lub działek stanowiących własność jednego inwestora niezabudowaną i nieutwardzoną; 11) funkcji mieszkaniowej - należy przez to rozumieć budynki lub pomieszczenia mieszkalne wraz z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z pomieszczeniami technicznymi gospodarczymi garażami zielenią dojściami i dojazdami; 12) funkcji usługowej - należy przez to rozumieć budynki lub pomieszczenia usługowe wraz z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z pomieszczeniami technicznymi gospodarczymi garażami zielenią dojściami i dojazdami; 13) uciążliwości - należy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska określo-nych w obowiązujących przepisach; 14) usługach centrotwórczych - należy przez to rozumieć budynki lub pomieszczenia przezna- czone na działalność w zakresie administracji kultury nauki zdrowia opieki społecznej obsługi finansowej poczty telekomunikacji handlu turystyki gastronomii sportu i innych drob-nych form usług śródmiejskich (m. in. niewielkie biura kluby gabinety wolnych zawodów) wraz z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z pomieszczeniami technicznymi go-spodarczymi garażami zielenią dojściami i dojazdami zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności musi być ograniczony do granic własności obszaru do którego inwe-stor posiada tytuł prawny; 15) usługach nieuciążliwych dla mieszkalnictwa - należy przez to rozumieć działalność usługo- wą która nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska dla zabudowy mieszkaniowej także własnej

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje:

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje: UCHWAŁA NR XXII/221/08 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE Z DNIA 30 KWIETNIA 2008R. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod obiekty zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r. UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE z dnia 10 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowości Piaseczno gmina Wielgie powiat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie Łąk Karwieńskich,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r.

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...2015 r. projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Częstochowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD Z DNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej Placu Kościuszki w miejscowości Ujazd, obręb geodezyjny Ujazd, gmina Ujazd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz. 3665 UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXV/346/2009 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 1 lipca 2009 r.

Uchwała nr XXXV/346/2009 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 1 lipca 2009 r. Uchwała nr XXXV/346/2009 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WT-2 dla obszaru pomiędzy: Aleją śeromskiego, ul.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 czerwca 2015 r. Poz. 3055 UCHWAŁA NR VIII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR...

Projekt UCHWAŁA NR... Projekt z dnia 24 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.... z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy dla terenu położonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów narciarskich w masywie Góry Szrenica w Szklarskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r.

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz. 4233 UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 3933 UCHWAŁA NR 1031/LIX/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1542 UCHWAŁA NR XVII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary, jednostka urbanistyczna Kowary Podgórze,

Bardziej szczegółowo

U C H W A ŁA nr... /... / 2008 RADY GMINY w SIERAKOWICACH z dnia r.

U C H W A ŁA nr... /... / 2008 RADY GMINY w SIERAKOWICACH z dnia r. U C H W A ŁA nr... /... / 2008 RADY GMINY w SIERAKOWICACH z dnia... 2008 r. W sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dz. nr 111/1 we wsi Mojusz, gmina Sierakowice. dla Na

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ HALINOWA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI KRÓLEWSKIE BRZEZINY CZĘŚĆ A, GMINA HALINÓW PROJEKT PLANU WARSZAWA, 2014 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OSIEDLU WILCZE GARDŁO POMIĘDZY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/173/2004 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2004 roku

UCHWAŁA NR XXII/173/2004 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2004 roku UCHWAŁA NR XXII/173/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ujście - wieś Jabłonowo. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągów wysokiego ciśnienia DN 200. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r.

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszany, w gminie Strzegom.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3013 UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna ŚRÓDMIEŚCIE II ul. Bursaki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIV / 420 / 2010 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 24 lutego 2010 r.

Uchwała nr XLIV / 420 / 2010 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 24 lutego 2010 r. Uchwała nr XLIV / 420 / 2010 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP-7 obszaru pomiędzy: granicą obrębu Rozewie

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Stary Targ z dnia...

Uchwała Nr... Rady Gminy Stary Targ z dnia... Uchwała Nr... Rady Gminy Stary Targ z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Czerwony Dwór i Krzyżanki. Na podstawie art.20 w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 28 maja 2014 r.

Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 28 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2360 UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V/24/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 lutego 2011 r.

UCHWAŁA Nr V/24/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 lutego 2011 r. 741 UCHWAŁA Nr V/24/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania części wsi Runowo, gmina Lidzbark Warmiński. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/ 271 /2009 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 29 PAŹDZIRNIKA 2009 ROKU

UCHWAŁA NR XXXVI/ 271 /2009 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 29 PAŹDZIRNIKA 2009 ROKU UCHWAŁA NR XXXVI/ 271 /2009 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 29 PAŹDZIRNIKA 2009 ROKU w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulicy Droga Lisia - Trzecianów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz. 3604 UCHWAŁA NR XXX.221.2013 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rogoźnica, gmina Strzegom

Bardziej szczegółowo

D z i a ł I USTALENIA OGÓLNE

D z i a ł I USTALENIA OGÓLNE UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY NR XXXIII/205/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Ludwikowskiej w Oleśnicy Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 21 października 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 21 października 2014 r. Projekt do pkt 11a UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi Sierakowice, w gminie Sierakowice.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI / 45 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VI / 45 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VI / 45 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Głuchowie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/267/13 RADY GMINY CHOCZEWO. z dnia 20 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/267/13 RADY GMINY CHOCZEWO. z dnia 20 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/267/13 RADY GMINY CHOCZEWO z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic Ogrodowej i Borówkowej we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik. z dnia 22 września 2003 r.

Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik. z dnia 22 września 2003 r. 1 Załącznik do protokołu Nr X/03 z sesji Rady Gminy Rudnik z dnia 22 września 2003r. Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik z dnia 22 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r.

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie

Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie (projekt) Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie

Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r.

UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r. UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla obszaru dz. nr 61/4 w obrębie ewidencyjnym Drężno

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r.

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ HALINOWA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI CHOBOT CZĘŚĆ A, GMINA HALINÓW PROJEKT PLANU WARSZAWA, 2014 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI CHOBOT

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r.

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 29 października 2012 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XXXVII/438/09 RADY MIASTA PIŁY z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ludowej i Wawelskiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/155/2016 RADY GMINY GNIEWINO. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/155/2016 RADY GMINY GNIEWINO. z dnia 12 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 czerwca 2016 r. Poz. 2074 UCHWAŁA NR XXII/155/2016 RADY GMINY GNIEWINO z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 394/XLI/09 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 29 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 394/XLI/09 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 29 grudnia 2009 r. UCHWAŁA Nr 394/XLI/09 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Batalionów Chłopskich II w Ciechanowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/388/14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR LI/388/14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR LI/388/14 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Zalesie. Na podstawie art. 20

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/225/2008. Rady Gminy Szemud z dnia 27 listopada Rada Gminy Szemud, uchwala co następuje:

Uchwała Nr XXVII/225/2008. Rady Gminy Szemud z dnia 27 listopada Rada Gminy Szemud, uchwala co następuje: Uchwała Nr XXVII/225/2008. Rady Gminy Szemud z dnia 27 listopada 2008 w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr LVI/465/2006 z dnia 25.10.2006r

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/363/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 września 2009 r.

Uchwała Nr L/363/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 września 2009 r. Uchwała Nr L/363/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej i północnej miasta Prusice część

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r. UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemiątkowo Rogalne, gmina Siemiątkowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r.

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz. 3394 UCHWAŁA NR XX.142.2012 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 24 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 24 sierpnia 2010 r. Projekt -do pkt.16 UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 24 sierpnia 2010 r. W sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentów wsi Stara Maszyna nr działki 776

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/281/2005

Uchwała Nr XXXI/281/2005 Uchwała Nr XXXI/281/2005 Uchwała Nr XXXI/281/2005 UCHWAŁA Nr XXXI /281/ 2005 Rady Gminy Lubichowo z dnia 22 grudnia 2005r roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/271/2013 RADY GMINY BLIZANÓW. z dnia 17 maja 2013 r.

Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/271/2013 RADY GMINY BLIZANÓW. z dnia 17 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 4097 UCHWAŁA NR XXVI/271/2013 RADY GMINY BLIZANÓW z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE UL. MATWIEJEWA I AL. WOJSKA POLSKIEGO UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY Z DNIA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE UL. MATWIEJEWA I AL. WOJSKA POLSKIEGO UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY Z DNIA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE UL. MATWIEJEWA I AL. WOJSKA POLSKIEGO UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY Z DNIA UCHWAŁA OGŁOSZONA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 5150 UCHWAŁA NR XLI/249/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 19 października 2012 r.

Wrocław, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 5150 UCHWAŁA NR XLI/249/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 19 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 5150 UCHWAŁA NR XLI/249/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE z dnia 19 października 2012 r. (Skarga Wojewody Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN NR XXXV/308/09

UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN NR XXXV/308/09 UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN NR XXXV/308/09 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu działki nr 780 w obrębie Sosnówka Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2007 r. Nr 125

Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2007 r. Nr 125 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2007 r. Nr 125 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA 2238 Nr V/47/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 19 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 19 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

GMINA PRZECISZÓW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW DLA TERENU STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15 KV

GMINA PRZECISZÓW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW DLA TERENU STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15 KV GMINA PRZECISZÓW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW DLA TERENU STACJI Przeciszów 2016 UCHWAŁA Nr. RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/ 135 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU

UCHWAŁA NR XIX/ 135 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU UCHWAŁA NR XIX/ 135 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jeżewo - tereny rekreacyjne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Bielawy I w południowej części terenu górniczego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/432/10 RADY GMINY MIELNO z dnia 27 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLI/432/10 RADY GMINY MIELNO z dnia 27 stycznia 2010 r. UCHWAŁA Nr XLI/432/10 RADY GMINY MIELNO z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn ego części gminy Mielno w obrębach ewidencyjnych Gąski i Sarbinowo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 3248 UCHWAŁA NR PR.0007.56.2013 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 321/XXXVII/V/2010 RADY GMINY LINIA. z dnia 12 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR 321/XXXVII/V/2010 RADY GMINY LINIA. z dnia 12 maja 2010 r. UCHWAŁA NR 321/XXXVII/V/2010 RADY GMINY LINIA w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 23/4 we wsi Linia, gmina Linia. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miejskiej Władysławowa z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr... Rady Miejskiej Władysławowa z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwała nr... Rady Miejskiej Władysławowa z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 20 w związku z art. 14 ust.8, art. 15, art. 16 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/218/05 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI z dnia

UCHWAŁA NR XXXVI/218/05 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI z dnia UCHWAŁA NR XXXVI/218/05 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI z dnia 16.06.2005 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacji indywidualnej we wsi Grzybowo Na podstawie

Bardziej szczegółowo

projekt MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA TERENÓW W REJONIE ULICY PRZEMYSŁOWEJ

projekt MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA TERENÓW W REJONIE ULICY PRZEMYSŁOWEJ projekt MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA TERENÓW W REJONIE ULICY PRZEMYSŁOWEJ UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH Z DNIA... OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY OLSZTYN

UCHWAŁA NR RADY GMINY OLSZTYN UCHWAŁA NR RADY GMINY OLSZTYN z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Słonecznej w miejscowości Skrajnica, w gminie Olsztyn Na podstawie

Bardziej szczegółowo