ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO"

Transkrypt

1 DRUK XXVIII /1 /2012 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 13 listopada 2012 r. do 17 grudnia 2012 r./ Lublin 2012

2 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza Zarządu Województwa Lubelskiego Gospodarowanie mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego Wykonywanie Budżetu Województwa Lubelskiego Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień do działania Wdrażanie Programów Operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych na lata Opiniowanie projektów wniosków dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz włączenia nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Wyróżnienia Medalem Pamiątkowym Województwa za szczególne zasługi dla województwa oraz nadawanie Odznaki Honorowej Zasłużony dla Województwa Lubelskiego Przyznawanie nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury Badanie rocznych sprawozdań finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Powoływanie i odwoływanie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy Pozostałe uchwały II. Wykaz projektów dokumentów przyjętych przez Zarząd Województwa Lubelskiego i rekomendowanych Sejmikowi Województwa Lubelskiego. 16 III. Decyzje i postanowienia wydane przez Zarząd Województwa Lubelskiego w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego. 17 IV. Kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. 19 V. Wykonywanie Budżetu Województwa Lubelskiego. 24 VI. Informacja o pozostałych rozstrzygnięciach Zarządu Województwa Lubelskiego podjętych w formie zapisu do protokołu posiedzenia. 32 Strona 2 z 34

3 W okresie od 13 listopada 2012 r. do 17 grudnia 2012 r. Zarząd Województwa Lubelskiego obradował na 4 posiedzeniach. I. Działalność uchwałodawcza Zarządu Województwa Lubelskiego. Na kolejnych posiedzeniach Zarząd Województwa Lubelskiego podjął ogółem 121 uchwał. Zakres tematyczny zagadnień rozpatrywanych przez Zarząd Województwa, w których końcowe rozstrzygnięcia zapadły w formie uchwały przedstawia się następująco: 1. Gospodarowanie mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego - 7 uchwał. 2. Wykonywanie Budżetu Województwa Lubelskiego - 9 uchwał. 3. Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień do działania 8 uchwał. 4. Wdrażanie Programów Operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych na lata uchwał. 5. Opiniowanie projektów wniosków dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz włączenia nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej 8 uchwał. 6. Wyróżnienia Medalem Pamiątkowym Województwa za szczególne zasługi dla województwa oraz nadawanie Odznaki Honorowej Zasłużony dla Województwa Lubelskiego 2 uchwały. 7. Przyznawanie nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury 6 uchwał. 8. Badanie rocznych sprawozdań finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych 2 uchwały. 9. Powoływanie i odwoływanie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy 8 uchwał. 10. Pozostałe uchwały 35 uchwał, w tym: a) z zakresu działania Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu 6 uchwał, b) z zakresu działania Departamentu Organizacyjno-Prawnego 15 uchwał, c) z zakresu działania Departamentu Polityki Transportowej i Drogownictwa - 2 uchwały, d) z zakresu działania Departamentu Rolnictwa i Środowiska 1 uchwała, e) z zakresu działania Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej 2 uchwały, f) z zakresu działania Departamentu Gospodarki i Innowacji 4 uchwały, g) z zakresu działania Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich 1 uchwała, h) z zakresu działania Departamentu Mienia i Inwestycji 1 uchwała, i) z zakresu działania Kancelarii Marszałka 1 uchwała. j) z zakresu działania Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego 2 uchwały. Strona 3 z 34

4 Ad 1/ Gospodarowanie mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego. Uchwały Zarządu w zakresie gospodarowania mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego dotyczyły: 1) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli, Panu Wiesławowi Żmudzie, części nieruchomości o powierzchni ok. 1,22 ha działki nr 41/6 o powierzchni 11,98 ha, położonej w obrębie wsi Kuraszew na prowadzenie działalności rolnej - Uchwała Nr CXLII/2941/2012 z dnia 20 listopada 2012.; 2) dokonania przez Województwo Lubelskie na rzecz Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Celejowie darowizny mienia ruchomego pochodzącego z demontażu w budynku teatru i filharmonii, w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie i Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie - Uchwała Nr CXLII/2942/2012 z dnia 20 listopada 2012.; 3) odwołania III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Lubelskiego, położonej w Radzyniu Podlaskim przy ulicy Parkowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1664/3 o pow. 0,2969 ha z powodu zwrócenia się przez Miasto Radzyń Podlaski o dokonanie darowizny nieruchomości na potrzeby Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych - Uchwała Nr CXLII/2965/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 4) ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubelskiego przeznaczonych do sprzedaży - Uchwała Nr CXLIV/3016/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 5) ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Lubelskiego, położonej w Zamościu przy ul. Lwowskiej - Uchwała Nr CXLIV/3016/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 6) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Województwa Lubelskiego nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cel publiczny - Uchwała Nr CXLIV/3016/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 7) wyrażenia zgody na zbycie przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wschód S.A. z siedzibą w Lublinie prawa wieczystego użytkowania gruntu - działek Nr 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 37/8, położonych w Lublinie, obręb 22 Piaski, ul. Młyńska 16, ul. Gazowa 3, Dworcowa 4A, ul. Dworcowa 4B, ul. Dworcowa 4, ul. Młyńska 16A wraz z prawem własności budynków i budowli na nich wzniesionych - Uchwała Nr CXLIV/3019/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. Ad 2/ Wykonywanie Budżetu Województwa Lubelskiego. W ramach wykonywania Budżetu Województwa Lubelskiego, Zarząd Województwa podjął uchwały, które dotyczyły: 1) zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Uchwała Nr CXLII/2962/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 2) zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków Budżetu Województwa Lubelskiego na 2012 rok - Uchwała Nr CXLII/2963/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 3) udzielenia pożyczki pieniężnej Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej WSCHÓD S.A. z siedzibą w Lublinie, w kwocie ,00 zł Uchwała Nr CXLII/2966/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 4) udzielenia pożyczki pieniężnej dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie w kwocie ,00 zł Uchwała Nr CXLIV/3023/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 5) udzielenia pożyczki pieniężnej dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie w kwocie ,00 zł (celem czasowego zabezpieczenia pokrycia wkładu własnego w związku z projektem pn. Poprawa jakości świadczeń SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie w zakresie leczenia chorób płuc i nowotworów Strona 4 z 34

5 za pomocą zakupionego sprzętu ) Uchwała Nr CXLIV/3024/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 6) udzielenia pożyczki pieniężnej dla Okręgowego Szpitala Kolejowego SPZOZ w Lublinie w kwocie ,00 zł Uchwała Nr CXLIV/3025/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 7) udzielenia pożyczki pieniężnej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie w kwocie zł Uchwała Nr CXLIV/3026/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 8) udzielenia pożyczki pieniężnej dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie w kwocie ,00 zł Uchwała Nr CXLIV/3027/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 9) zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków Budżetu Województwa Lubelskiego na 2012 rok - Uchwała Nr CXLIV/3043/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. Ad 3/ Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień do działania. Zarząd Województwa upoważnił: 1) Pana Michała Tyburka - Zastępcę Dyrektora Departamentu Polityki Transportowej i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, do dokonywania czynności związanych z wykonywaniem obowiązków Beneficjenta wynikających z przygotowywania i realizacji Indywidualnego Projektu Kluczowego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata pn. Zakup taboru kolejowego przeznaczonego do przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Województwo Lubelskie, bez prawa do udzielania dalszych pełnomocnictw - Uchwała Nr CXLII/2943/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 2) Panią Anetę Fornal do uczestniczenia i głosowania w imieniu Województwa Lubelskiego w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 29 listopada 2012 r. - Uchwała Nr CXLII/2964/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 3) Pana Piotra Janczarka Dyrektora Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubelskiego w sprawach związanych z realizacją Projektu pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Uchwała Nr CXLIII/2999/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. 4) Pana Krzysztofa Hetmana - Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Pana Krzysztofa Grabczuka Wicemarszałka Województwa Lubelskiego do zawarcia Aneksu nr 4 Umowy Wsparcia Realizacji Projektu Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik) z dnia 16 czerwca 2011r. z późniejszymi zmianami - Uchwała Nr CXLIV/3045/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 5) Pana Leszka Burakowskiego, do uczestniczenia w imieniu Województwa Lubelskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie w dniu 13 grudnia 2012 r. - Uchwała Nr CXLV/3050/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Zarząd udzielił pełnomocnictwa: 1) Panu Arturowi Walaskowi Sekretarzowi Województwa, do podpisania wraz z Marszałkiem Województwa Lubelskiego porozumienia ramowego o współpracy dotyczącej oceny jakości pracy audytu wewnętrznego w formie przeglądów partnerskich oraz wytypowanie audytorów do Zespołu ds. Oceny Zewnętrznej - Uchwała Nr CXLIV/3010/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; Strona 5 z 34

6 2) Panu Krzysztofowi Smaga oraz Pani Halinie Szubartowskiej, do występowania w imieniu Województwa Lubelskiego przed wszelkimi organami administracji oraz innymi podmiotami w celu uzyskiwania zgód, pozwoleń oraz dokonywania uzgodnień w zakresie: budowy okablowania sieci strukturalnej (teleinformatycznej oraz energetycznej), połączenia światłowodem budynku przy ul. Jasnej 6 z serwerownią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego przy ul. Lubomelskiej 1-3, adaptacji pomieszczenia do roli serwerowni w Biurze Geodezji, ul. Jasna 6, w związku z wykonywaniem przez Konsorcjum Comarch Polska S.A. i SmallGIS Sp. z o. o. umowy z dnia 28 września 2012 r., znak: 2084/OP/CP/12 na opracowanie Projektu Organizacyjno Technicznego Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP), Modernizację Infrastruktury technicznej Biura Geodezji oraz Modernizację i Informatyzację WODGiK Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej IV działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego - Uchwała Nr CXLIV/3040/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. 3) Panu Radosławowi Pietrzykowskiemu Inspektorowi ds. przygotowania inwestycji w Departamencie Mienia i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, do dokonywania w imieniu Województwa Lubelskiego czynności związanych z wykonywaniem obowiązków Beneficjenta wynikających z umowy o dofinansowanie nr POIS /12-00 zawartej w dniu 29 listopada 2012 r. pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Lubelskiem, dotyczącej realizacji projektu pn. Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, bez prawa do udzielania dalszych pełnomocnictw - Uchwała Nr CXLV/3049/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.; Ad 4/ Wdrażanie Programów Operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych na lata Zarząd Województwa podjął następujące uchwały związane z wdrażaniem Programów Operacyjnych na lata : w ramach POKL na lata w sprawach: 1) zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów wraz z wyciągiem z protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.2.2/2012 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej - Uchwała Nr CXLII/2947/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 2) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z XIII posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 4/POKL/9.2/2012, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Uchwała Nr CXLII/2948/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 3) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z XIV posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/9.2/2012, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Uchwała Nr CXLII/2949/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 4) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z XII posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2012, Priorytetu Strona 6 z 34

7 VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Uchwała Nr CXLII/2950/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 5) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z VIII posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2012, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Uchwała Nr CXLII/2951/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 6) przyjęcia projektu Planu działania na rok 2013 dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, projektu Planu działania na rok 2013 dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, projektu Planu działania na rok 2013 dla Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, projektu Planu działania na rok 2013 dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Uchwała Nr CXLII/2952/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 7) zatwierdzenia wyniku ponownej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów pt.: Profesjonalni Wnioskodawcy: Deinde Sp. z o.o.; Droga do samodzielności Wnioskodawcy: Fundacji Fuga Mundi, przywróconych w wyniku procedury odwoławczej przez IOK, w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/6.1.1/2012 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Uchwała Nr CXLII/2953/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 8) zatwierdzenia zmiany w Dokumentacji Konkursowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2012 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CX/2103/2012 z dnia 16 maja 2012 r., zmienionej Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CXIX/2336/2012 z dnia 3 lipca 2012 r., Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CXXX/2630/2012 z dnia 4 września 2012 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CXXXI/2655/2012 z dnia 11 września 2012 r. - Uchwała Nr CXLII/2954/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 9) zatwierdzenia zmiany w Dokumentacji Konkursowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla konkursu otwartego nr 4/POKL/9.2/2012 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CII/1886/2012 z dnia 20 marca 2012 r. zmienionej Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CXIX/2333/2012 z dnia 3 lipca 2012 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CXXXI/2652/2012 z dnia 11 września 2012 r. - Uchwała Nr CXLII/2955/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 10) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu po pozytywnym rozpatrzeniu protestu od wyników oceny merytorycznej w ramach I posiedzenia Komisji Oceny Projektów konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2012, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Uchwała Nr CXLIII/2990/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 11) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu po pozytywnym rozpatrzeniu protestu od wyników oceny merytorycznej w ramach I posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2012, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Uchwała Nr CXLIII/2991/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; Strona 7 z 34

8 12) zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu po pozytywnym rozpatrzeniu protestu od wyników oceny merytorycznej w ramach II posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2012, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Uchwała Nr CXLIII/2992/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 13) zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu po pozytywnym rozpatrzeniu protestów od wyników oceny merytorycznej w ramach I posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2012, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Uchwała Nr CXLIII/2993/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 14) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z XIII posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2012, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Uchwała Nr CXLIII/2994/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 15) zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów wraz z wyciągiem z protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.2.2/2012 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej Uchwała Nr CXLIV/3030/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 16) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z XIV posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 4/POKL/9.2/2012, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Uchwała Nr CXLIV/3032/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 17) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z I posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 8/POKL/9.6.3/2012, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji Uchwała Nr CXLIV/3033/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r; 18) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z II posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 8/POKL/9.6.3/2012, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji Uchwała Nr CXLIV/3034/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 19) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z I posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 9/POKL/9.6.3/2012, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji Uchwała Nr CXLIV/3035/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 20) zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z XIV posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 3/POKL/9.1.2/2012, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Strona 8 z 34

9 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Uchwała Nr CXLV/3054/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.; 21) zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 4/POKL/8.2.1/PWP/2012, Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Uchwała Nr CXLV/3055/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.; 22) zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 7/POKL/9.2/PWP/2012, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Uchwała Nr CXLV/3056/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.; 23) zatwierdzenia Dokumentacji Konkursowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla konkursu otwartego nr 2/POKL/6.1.1/2012 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Uchwała Nr CXLV/3057/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.; 24) zatwierdzenia Dokumentacji Konkursowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla konkursu nr 2/POKL/6.2/2012 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Uchwała Nr CXLV/3058/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.; w ramach RPO WL na lata w sprawach: 1) zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przyjęcia Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata ; 2) zwiększenia o ,14 PLN alokacji na konkurs nr 01/RPOWL/4.1/2012 ogłoszony w ramach Osi Priorytetowej IV: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1: Społeczeństwo informacyjne, Typ projektów: Projekty z zakresu tworzenia systemów informacji przestrzennej na poziomie powiatów RPO WL (Łączna kwota alokacji, uwzględniająca zwiększenie tj ,71 PLN umożliwi dofinansowanie wszystkich projektów znajdujących się na liście rankingowej w ramach ww. konkursu. Środki na zwiększenie alokacji pochodzą z oszczędności poprzetargowych w ramach Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne) - Uchwała Nr CXLII/2957/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 3) wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1: Społeczeństwo informacyjne, Typ projektów: Projekty z zakresu tworzenia systemów informacji przestrzennej na poziomie powiatów, złożonych w ramach konkursu nr 01/RPOWL/4.1/2012 w zakresie zwiększonej kwoty alokacji - Uchwała Nr CXLII/2958/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 4) zatwierdzenia zmian w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej na 2012 rok w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , dotyczącym Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego - Uchwała Nr CXLIV/3011/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 5) zmiany uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie utworzenia listy rezerwowej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca Strona 9 z 34

10 międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury, Kategoria II: Infrastruktura kultury w ramach konkursu nr 07/RPOWL/7.1/2008 Uchwała Nr CXLIV/3012/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 6) zmiany uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie utworzenia listy rezerwowej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III: Infrastruktura turystyki projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata konkurs nr 06/RPOWL/7.1/ Uchwała Nr CXLIV/3013/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 7) zmiany uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie utworzenia listy rezerwowej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria II: Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata konkurs nr 18/RPOWL/7.1/ Uchwała Nr CXLIV/3014/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 8) zmieniająca uchwałę Nr LXVI/1255/2011 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej na 2012 r. w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , dotyczących: Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego i Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie - Uchwała Nr CXLIV/3015/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 9) zatwierdzenia aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , w części obejmującej listę podstawową projektów kluczowych Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Uchwała Nr CXLIV/3044/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. W związku ze zwiększeniem szacunkowej całkowitej wartości projektu kluczowego pn. Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie z PLN na PLN oraz w związku z pojawieniem się wolnych środków w Działaniu 7.1 Infrastruktura Kultury i Turystyki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata (RPO WL), Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie maksymalnego poziomu dofinansowania ww. projektu o PLN tj. z kwoty PLN do kwoty PLN. Poziom dofinansowania wynosić będzie 78,5% kosztów kwalifikowanych projektu, przy założeniu, że koszty niekwalifikowane wyniosą PLN. Koszty niekwalifikowane będą pokryte ze środków własnych Województwa Lubelskiego. 10) zmiany uchwały Nr CI/1867/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie wyboru z listy rezerwowej projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oś Priorytetowa III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działanie 3.1: Tworzenie terenów inwestycyjnych złożonych w ramach konkursu nr 01/RPOWL/3.1/ Uchwała Nr CXLV/3060/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Zmiana jest wynikiem odstąpienia przez Gminę Mełgiew od podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. Nowe tereny inwestycyjne w gminie Mełgiew szansą na dynamiczny rozwój gospodarczy regionu Strona 10 z 34

11 w ramach PROW na lata w sprawach: 1) zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do finansowania w ramach Działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Uchwała Nr CXLIII/2981/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 2) zaakceptowania listy krajowej Lokalnych Grup Działania wybranych do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych zadań w ramach Osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Uchwała Nr CXLIV/3039/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. Ad 5/ Opiniowanie projektów wniosków dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz włączenia nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działając na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz z późn. zm.) Zarząd zaopiniował pozytywnie: 1) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa ulicy Kosynierów w Białej Podlaskiej na odcinku od ul. Francuskiej do ul. Północnej tj. od km do km wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną Uchwała Nr CXLIII/2982/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 2) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa ul. Szarych Szeregów w Zamościu Uchwała Nr CXLIII/2983/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 3) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi gminnej nr L na odcinku od km rob ,00 do km rob ,57 w miejscowości Janowice, gmina Mełgiew o łącznej długości 1,06 km - Uchwała Nr CXLIII/2984/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 4) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie drogi gminnej nr L ul. Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej Uchwała Nr CXLIV/3036/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 5) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej Nr 12/17 al. Solidarności w Lublinie, od wjazdu do PZMOT do ul. Browarnej wraz z siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym oraz przebudową sieci gazowej, sieci energetycznych SN i nn, sieci telekomunikacyjnych i rozbiórką części istniejącego ogrodzenia, kolidujących z projektowaną drogą serwisową Uchwała Nr CXLIV/3037/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 6) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa ulicy Wyczółkowskiego w m. Ryki od km 0+003,54 do km 0+301,08 oraz budowa drogi gminnej boczna ulicy Wyczółkowskiego (25KDG-D) w m. Ryki od km do km 0+213,23 Uchwała Nr CXLIV/3038/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 7) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Przebudowa drogi powiatowej nr 1733L w m. Uhrusk - Uchwała Nr CXLV/3061/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.; 8) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Przebudowa mostu żelbetowego na rzece Sieniocha wraz z odcinkiem drogi powiatowej klasy Z nr 3276L Horyszów - Przewale - Uchwała Nr CXLV/3062/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Strona 11 z 34

12 Ad 6/ Wyróżnienia Medalem Pamiątkowym Województwa za szczególne zasługi dla województwa oraz nadawanie Odznaki Honorowej Zasłużony dla Województwa Lubelskiego. Działając na podstawie uchwały Nr XIX/316/04 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia insygniów samorządowych Województwa Lubelskiego, zasad używania i stosowania Zarząd Województwa wyróżnił Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego za szczególne zasługi dla województwa następujące osoby i instytucje: 1) Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju - Uchwała Nr CXLII/2967/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 2) Panią Małgorzatę Chojnacką, Panią Krystynę Maksymiuk, Panią Grażynę Milaniuk oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Borkach - Uchwała Nr CXLIII/2996/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. Ad 7/ Przyznawanie nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Działając na podstawie uchwały Nr XX/268/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 29 marca 2012 r. poz Zarząd Województwa przyznał nagrody: 1) Panu Józefowi Franciszkowi Fertowi, w wysokości zł, z okazji jubileuszu 45-lecia pracy twórczej - Uchwała Nr CXLII/2944/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 2) Panu Piotrowi Kobielskiemu - Graumanowi, w wysokości zł, z okazji jubileuszu 40-lecia pracy twórczej - Uchwała Nr CXLII/2945/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 3) Panu Stanisławowi Leonowi Popkowi, w wysokości zł, z okazji jubileuszu 55-lecia twórczości literackiej i artystycznej - Uchwała Nr CXLIII/2975/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 4) Panu Eugeniuszowi Hanejko, w wysokości zł, za całokształt działalności kulturalnej - Uchwała Nr CXLIII/2976/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 5) Pani Jolancie Bagińskiej, w wysokości zł, za całokształt działalności kulturalnej - Uchwała Nr CXLIII/2977/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 6) Panu Andrzejowi Jedliczce, w wysokości zł, z okazji jubileuszu 50-lecia pracy twórczej - Uchwała Nr CXLIII/2978/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. Ad 8/ Badanie rocznych sprawozdań finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, Zarząd dokonał wyboru biegłych rewidentów do badania rocznych sprawozdań finansowych: 1) Muzeum Lubelskiego Lublinie - firmy: Edward Dominko Credit Biuro Rachunkowe ul. Zana 38 A, Lublin - Uchwała Nr CXLIII/2980/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 2) Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli firmy: Biuro Audytorskie Prowizja Sp. z o.o., ul. Fatimska 41 A, Kraków - Uchwała Nr CXLIV/3021/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. Ad 9/ Powoływanie i odwoływanie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy. Wykonując funkcję pracodawcy w stosunku do kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, Zarząd Województwa podjął uchwały, które dotyczyły: Strona 12 z 34

13 1) odwołania z dniem 20 listopada 2012 r. Pana Tadeusza Solarskiego, na Jego wniosek, ze stanowiska Dyrektora Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - Uchwała Nr CXLII/2968/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 2) powierzenia Pani Marioli Stalęga pełnienia obowiązków Dyrektora Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - Uchwała Nr CXLII/2969/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 3) ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - Uchwała Nr CXLII/2970/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 4) odwołania Pani Mirosławy Borowiec, na Jej wniosek, z dniem 30 listopada 2012 r. ze stanowiska Dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego SP ZOZ w Lublinie - Uchwała Nr CXLII/2971/2012; 5) powierzenia z dniem 1 grudnia 2012 r. Panu Andrzejowi Szczepanowskiemu pełnienia obowiązków Dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego SP ZOZ w Lublinie - Uchwała Nr CXLIII/2300/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 6) powierzenia z dniem 27 listopada 2012 r. Panu Ryszardowi Suszyńskiemu, za Jego zgodą, pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie Uchwała Nr CXLIII/3001/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 7) powołania z dniem 1 stycznia 2013 r., na okres pięciu lat, Pana Antoniego Skrabuchę na stanowisko Dyrektora Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - Uchwała Nr CXLV/3065/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.; 8) powołania z dniem 1 stycznia 2013 r Pani Henryki Strojnowskiej na stanowisko Dyrektora Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie (ZNW) - Uchwała Nr CXLV/3068/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Ad 10/ Pozostałe uchwały. Uchwały z zakresu działania Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu dotyczyły: 1) odwołania i powołania członków Rady Programowej działającej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Chełmie - Uchwała Nr CXLIII/2979/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 2) odwołania i powołania członków Rady Programowej działającej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Puławach - Uchwała Nr CXLIV/3002/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 3) przyznania uczniom z listy rezerwowej prawa do otrzymywania stypendium na rok szkolny w ramach realizowanego projektu systemowego Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych Uchwała Nr CXLIV/3003/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 4) korekty Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubelskiego na 2012 rok i lata następne dofinansowywanego ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Uchwała Nr CXLIV/3004/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 5) wzorów formularzy: wniosku o stypendium, umowy stypendialnej i sprawozdania ze sposobu wykonania programu stypendium - Uchwała Nr CXLIV/3005/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 6) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 16 grudnia 2013 r. - Uchwała Nr CXLV/3048/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Uchwały z zakresu działania Departamentu Organizacyjno-Prawnego dotyczyły: 1) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi subskrypcji na licencje dostępne CITRIX w ilości 100 sztuk - Uchwała Nr CXLII/2960/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 2) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w części nr 1 w sprawie zamówienia na wykonanie oraz dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych Strona 13 z 34

14 z podziałem na trzy części z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CXLII/2961/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 3) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWL w Lublinie z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Uchwała Nr CXLIII/2985/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 4) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na Druk i dostawę materiałów informacyjno promocyjnych na potrzeby RPO WL z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Uchwała Nr CXLIII/2986/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 5) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli biurowych dla Oddziałów Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Uchwała Nr CXLIII/2987/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 6) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego z podziałem na części z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Uchwała Nr CXLIII/2988/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 7) unieważnienia części 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego z podziałem na części Uchwała Nr CXLIII/2989/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 8) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na Usługi pocztowe i kurierskie z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CXLIV/3006/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 9) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia na usługę zaprojektowania, produkcji (druku) i dostarczenia materiałów promujących - broszury/ulotki, biuletynu informacyjnego, notatki prasowej z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CXLIV/3007/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 10) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na Wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby RPO WL z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CXLIV/3008/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 11) zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie - Uchwała Nr CXLIV/3009/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 12) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia na Dostawę materiałów biurowych dla Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CXLV/3052/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.; 13) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia na wykonanie usługi subskrypcji na licencje dostępowe CITRIX XenApp w ilości 100 sztuk z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CXLV/3053/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.; 14) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu oraz powołania Komisji Konkursu Fotograficznego Społeczeństwo Informacyjne na Lubelszczyźnie realizowanego w ramach projektu Wrota Lubelszczyzny Informatyzacja Administracji, w ramach Priorytetu IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne - Uchwała Nr CXLV/3066/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.; 15) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia na Druk oraz dostawę kalendarzy na rok 2013 opatrzonych logo Lubelskie Smakuj życie Strona 14 z 34

15 z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę - Uchwała Nr CXLV/3067/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Uchwały z zakresu działania Departamentu Polityki Transportowej i Drogownictwa dotyczyły: 1) dokonania wyboru zadań z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych w 2013 r. z udziałem pomocy finansowej i rzeczowej z częścią materiałów budowlanych innych jednostek samorządu terytorialnego Uchwala Nr CXLIV/3028/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 2) utworzenia wykazu zadań rezerwowych z zakresu infrastruktury drogowej przewidzianych do realizacji w 2013 r. z udziałem pomocy finansowej i rzeczowej z częścią materiałów budowlanych innych jednostek samorządu terytorialnego - Uchwala Nr CXLIV/3029/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. Uchwała z zakresu działania Departamentu Rolnictwa i Środowiska dotyczyła opinii do Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Niedrzwica Duża na lata Uchwała Nr CXLIV/3020/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; Uchwały z zakresu działania Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej dotyczyły: 1) wyrażenia zgody na cesję wierzytelności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej przysługujących od Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, w celu zabezpieczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie - Uchwała Nr CXLIV/3022/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 2) powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego SP ZOZ w Lublinie - Uchwała Nr CXLIV/3047/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. Uchwały z zakresu działania Departamentu Gospodarki i Innowacji dotyczyły: 1) zmiany uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego pt.: Stypendia naukowe dla doktorantów II w ramach Programu Kapitał Ludzki , Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji, na podstawie Planu Działania dla Priorytetu VIII na rok Uchwała Nr CXLII/2959/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 2) przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion - Uchwała Nr CXLIV/3041/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 3) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady ds. Innowacji - Uchwała Nr CXLIV/3042/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 4) powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu ekspertyz oraz analiz w zakresie potencjału inwestycyjnego województwa lubelskiego, zgodnie z harmonogramem projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" - Uchwała Nr CXLIV/3046/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. Uchwała z zakresu działania Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich dotyczyła rozwiązania umowy o przyznanie pomocy nr UM /11 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata , zawartej w dniu 02 listopada 2011r. w Lublinie, pomiędzy Strona 15 z 34

16 Samorządem Województwa Lubelskiego, a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej - Uchwała Nr CXLII/2947/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. Uchwała z zakresu działania Departamentu Mienia i Inwestycji dotyczyła zlecenia Zarządowi Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie zarządzania nieruchomościami nr: 24/8 o pow. 0,0897 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr LU1I/ /1, 26/2 o pow. 0,0418 ha, położonymi w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej, od dnia jej nabycia przez Województwo Lubelskie - Uchwała Nr CXLV/3051/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Uchwała z zakresu działania Kancelarii Marszałka dotyczyła ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających wnioski na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w roku 2013 r. - Uchwała Nr CXLV/3064/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Uchwały z zakresu działania Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczyły: 1) określenia Wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego Uchwała Nr CXLIV/3031/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 2) zaakceptowania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 rok Uchwała Nr CXLV/3059/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. II. Wykaz projektów dokumentów przyjętych przez Zarząd Województwa Lubelskiego i rekomendowanych Sejmikowi Województwa Lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął i skierował pod obrady Sejmiku Województwa Lubelskiego projekty uchwał w sprawach: 1) wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa Lubelskiego za 2012 rok; 2) Programu współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok ; 3) udzielenia pomocy finansowej Gminie Wojcieszków przez Województwo Lubelskie na zadanie własne; 4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego; 5) zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.; 6) wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Lubelskie nieruchomości, położonych w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej, oznaczonych jako działki nr: 24/8, 26/2 i 33/4; 7) zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Celejowie; 8) zmiany Statutu Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej; 9) zmiany Statutu Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie; 10) zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu; 11) wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli za 2012 r.; 12) przekształcenia Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli; 13) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 41, stanowiącego własność Województwa Lubelskiego, położonego w Radecznicy przy ul. Klasztornej 3. 14) przyjęcia i skierowania do konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia ogólnej Strona 16 z 34

17 powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na obszarze województwa lubelskiego w 2013 roku; 15) zmiany Statutu Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli; 16) zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu; 17) zmiany Statutu Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie SP ZOZ; 18) zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy; 19) zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie. III. Decyzje i postanowienia wydane przez Zarząd Województwa Lubelskiego w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego. W omawianym okresie Zarząd Województwa Lubelskiego wydał 5 decyzji administracyjnych oraz 27 postanowień. Decyzje Zarządu Województwa Lubelskiego dotyczyły: 1) zwrotu przez Beneficjenta - Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno - Gospodarczego CIVIS, ul. Litewska 2, Chełm, będącego Beneficjentem projektu Wspólny krok w profesjonalizm, na podstawie zawartej Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr 356/POKL /10-00 z dnia17 listopada 2010 r., środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 250,00 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków do dnia zapłaty; 2) zwrotu przez Fundację Fortalicję Czemierniki z siedzibą w Opypach środków europejskich w wysokości ,63 zł, stanowiących dofinansowanie udzielone na realizację projektu pn. Rewitalizacja zabytkowego pałacu w Czemiernikach jako ważnego ośrodka kultury i turystyki w regionie nr 17/09-UDA-RPLU / , w ramach Osi Priorytetowej VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1: Infrastruktura kultury i turystyki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata ; 3) umorzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa odcinka ulicy Filaretów w Lublinie, w zakresie od skrzyżowania ul. Filaretów z ul. Głęboką do rejonu skrzyżowania ul. Filaretów z ul. Tomasza Zana (rondo im. por. Mariana Mokrskiego) ; 4) zwrotu przez Beneficjenta - Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno- Gospodarczego CIVIS, z siedzibą w Chełmie środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2 400,00 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków do dnia zapłaty; 5) umorzenia postępowania wszczętego z urzędu w sprawie zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich przez Beneficjenta Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie. Postanowienia Zarządu Województwa Lubelskiego dotyczyły: 1. Stwierdzenia zgodności z zadaniami Samorządu Województwa Lubelskiego następujących opracowań: 1) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strona 17 z 34

18 Kazimierz Dolny, gdzie zmiana obejmuje działkę o nr ewid. 274 położoną w Kazimierzu Dolnym; 2) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzków; 3) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zamość dla części miejscowości Łapiguz tereny budownictwa mieszkalnego i usług; 4) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka, obejmującego tereny położone w obrębie Tarnawatka - Tartak i wsi Tarnawatka; 5) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niedrzwica Duża w części obrębu geodezyjnego Niedrzwica Duża; 6) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczebrzeszyn części miejscowości Kawęczynek dot. lokalizacji usług turystycznych i rekreacji na działce nr ew o pow. 1,09 ha wraz z dojazdem od drogi powiatowej nr 3209L po działkach nr ew. 1066/2 i 1040; 7) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnystaw dotyczącej lokalizacji: urządzeń energetyki wiatrowej, biogazowni oraz terenu zabudowy zagrodowej; 8) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków, gdzie zmiana obejmuje działki o nr ewid.: 778, 780, 774, 850, 851/1, 852/1 i 853/1 położone w Rogowie; 9) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski obejmujący tereny położone przy: ul. Jelnickiej (części działek nr 36/20; 37/7; 35/2; 34/2; 38/3; 38/4; 38/5 i 38/6); ul. Mleczarskiej (działki nr 1410 i 594/2); ul. Ceglanej (część działki 697) i ul. Radzyńskiej (działka nr 60/2 i pas 10 m z działki nr 948/3); 10) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów w zakresie: zmiany przeznaczenia części działki nr ew. 4/5 w obrębie Mieniany, zmiany przeznaczenia części działki nr ew. 96/9 i części działki nr ew. 96/10 w obrębie Świerszczów, zmiany przeznaczenia części działki nr ew. 93/3 w obrębie Teptiuków, zmiany przeznaczenia części działki nr ew. 496 w obrębie Obrowiec; 11) projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście Miasta Radzyń Podlaski w zakresie obejmującym zmiany przeznaczenia terenów oznaczonych symbolami: B.5.U; B.6.KS; B.7.KS; B.8.UE; B.9.MNJ; B.10.MNJ; B.11.MNJ; B.12.MN; B.13.MN; B.14.U; B.15.CP; 020 KD; 021 KD; Z34-MN,U; Z35-CPJ; Z36-MN.U; Z37-U oraz części terenu oznaczonego symbolem 008L; 12) projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski w zakresie obejmującym zmianę przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem B1 ZP; 13) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka gminnego Piaski osiedle Krasickiego; 14) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski, gdzie zmiana dotyczy obszarów w obrębach ewidencyjnych: m. Piaski, Bystrzejowice Drugie, Siedliszczki, Marysin, Brzezice, Gardzienice Pierwsze, Bystrzejowice A Reforma, Kolonia Kozice Dolne. 2. Odmowy uzgodnienia z zadaniami Samorządu Województwa Lubelskiego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Księżpol w zakresie obejmującym tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębie Korchów. 3. Stwierdzenia zgodności z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego następujących opracowań: 1) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny, gdzie zmiana obejmuje działkę Strona 18 z 34

19 o nr ewid. 274 położoną w Kazimierzu Dolnym; 2) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzec Podlaski; 3) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka; 4) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka; 5) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedrzwica Duża w części obrębu ewidencyjnego Niedrzwica Duża; 6) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnystaw; 7) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków, gdzie zmiana obejmuje działki o nr ewid.: 778, 780, 774, 850, 851/1, 852/1 i 853/1 położone w Rogowie; 8) projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nałęczów; 9) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów; 10) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski, gdzie zmiana dotyczy obszarów w obrębach ewidencyjnych: Marysin, Brzezice, m. Piaski, Kolonia Kozice Dolne. 4. Odmowy uzgodnienia z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny. 5. Pozytywnego zaopiniowania projektu aktualizacji planu rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego: PSE Operator S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata w zakresie lat IV. Kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zarząd Województwa zatwierdził projekty wystąpień pokontrolnych z przeprowadzonych w n/w jednostkach organizacyjnych Województwa Lubelskiego: kontroli w Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej - zakresem kontroli objęto realizację zadań statutowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., statutowych i określonych w regulaminie organizacyjnym od 5 lipca do 31 grudnia 2011 r. oraz dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości. w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie z kontroli kompleksowej. Zakresem kontroli objęto sprawy organizacyjne, kadrowe, gospodarkę finansową, przestrzeganie procedur zamówień publicznych, gospodarowanie mieniem, realizację zadań statutowych w latach Do Dyrektora Teatru zostały skierowane następujące zalecenia: Mając na uwadze przepisy art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz przepisy 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz z Strona 19 z 34

20 późn. zm.) w przypadkach kierowania pracowników na szkolenia, seminaria, konferencje itp., w celu udokumentowania celowości uczestnictwa oraz prawidłowego ustalenia należności przysługujących pracownikom z tytułu odbytej podróży służbowej, do poleceń wyjazdów służbowych dołączać dokumenty określające ich tematykę i warunki uczestnictwa. Ustalić wynagrodzenie dla Zastępcy Dyrektora, Dyrektora Artystycznego i Głównego Księgowego zgodnie z przepisem art. 5 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.) Dochować staranności w przedmiocie wykorzystania uprawnień wynajmującego wobec najemcy wynikających z zawartych umów. Spowodować zwrot niesłusznie pobranych przez Zastępcę Dyrektora, Dyrektora Artystycznego i Głównego Księgowego świadczeń w postaci bonów świątecznych w latach Opracować i wprowadzić w życie Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.). Dokonywać miesięcznych rozliczeń zużycia paliwa według norm ustalonych Zarządzeniem nr 2/2008 Dyrektora Naczelnego Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie z dnia 6 marca 2008 r. w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Lublinie, w zakresie gospodarowania mieniem znajdującym się w trwałym zarządzie ZDW w Lublinie - działką nr 1377/1 o powierzchni 0,1668 ha oraz działką nr 347, o pow. 1,1400 ha, położonymi w Parczewie, w okresie r r. Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości, w związku z czym nie skierowano zaleceń pokontrolnych. w Kolejowym Szpitalu Uzdrowiskowym w Nałęczowie SP ZOZ, w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości, w związku z czym nie skierowano zaleceń pokontrolnych. w Samodzielnym Publicznym Akademickim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie. Zakresem kontroli objęto następujące obszary działalności Przychodni: W ramach zadań określonych w Statucie i Regulaminie Porządkowym: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, opieki stomatologicznej, diagnostyki, rehabilitacji, a także wykonywanie profilaktycznej opieki zdrowotnej, w tym: orzekanie o zdolności do wykonywania pracy lub zawodu. W zakresie działań profilaktycznych: zadania wynikające z narodowego programu zdrowia, innych programów opieki zdrowotnej, szerzenie oświaty zdrowotnej, wykonywanie szczepień, wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich wraz z orzekaniem o zdolności do wykonywania pracy lub zawodu. W zakresie diagnostyki: badania laboratoryjne, radiologiczne, ultrasonograficzne, EKG, bakteriologiczne i inne. W ramach jakości i dostępności świadczeń medycznych: Wdrażanie systemu zarządzania jakością. Prowadzenie szkoleń podyplomowych i dokształcania pracowników medycznych. Dostępność miejsca i osób personelu medycznego. Strona 20 z 34

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XLVII/1/2014 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 9-27 czerwca 2014 r./ Lublin 2014 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza Zarządu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XLIX/1/2014 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 1 września 2014 r. do 17 października 2014 r./ Lublin 2014 Spis treści I. Działalność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. W okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu, których rezultatem było

Bardziej szczegółowo

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym: UCHWAŁA NR XVI/251/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 050, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750,

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 0002.XXXVI.2013 XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 28 listopada 2013 r. godz. 13.00 Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 sala 102 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 PORZĄDEK DZIENNY SESJI.... 4 PROJEKT UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności PREZYDENTA MIASTA LUBLIN w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności PREZYDENTA MIASTA LUBLIN w 2009 roku Sprawozdanie z działalności PREZYDENTA MIASTA LUBLIN w 2009 roku Lublin, kwiecień 2010 r. Urząd Miasta Lublin SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA LUBLIN W 2009 ROKU Lublin, kwiecień 2010 SPIS

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i

Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i 1 Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej.. 23 Departament Finansów..

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 Wnosi Zarząd Województwa Katowice 2004 rok Spis treści strona I II Część opisowa projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok... 4 Materiały informacyjno-porównawcze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r.

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r. OP.0021.6.2015 I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r. W okresie od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r. odbyło

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 10/55/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 676/225/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2009 r. WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008 Załącznik do uchwały Nr 19/VI/9 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 27-213 z dnia 15 czerwca 29 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 12 Dokument

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 SPIS TREŚCI SPIS WYKRESÓW... 5 SPIS TABEL... 8 SPIS RYCIN... 10 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 12 WYKAZ SKRÓTÓW... 13 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok (dotyczy zmian dotacji z budżetu państwa w działach 010,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/13/174 Wykonanie w

Bardziej szczegółowo