ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO"

Transkrypt

1 DRUK XXVIII /1 /2012 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 13 listopada 2012 r. do 17 grudnia 2012 r./ Lublin 2012

2 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza Zarządu Województwa Lubelskiego Gospodarowanie mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego Wykonywanie Budżetu Województwa Lubelskiego Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień do działania Wdrażanie Programów Operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych na lata Opiniowanie projektów wniosków dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz włączenia nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Wyróżnienia Medalem Pamiątkowym Województwa za szczególne zasługi dla województwa oraz nadawanie Odznaki Honorowej Zasłużony dla Województwa Lubelskiego Przyznawanie nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury Badanie rocznych sprawozdań finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Powoływanie i odwoływanie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy Pozostałe uchwały II. Wykaz projektów dokumentów przyjętych przez Zarząd Województwa Lubelskiego i rekomendowanych Sejmikowi Województwa Lubelskiego. 16 III. Decyzje i postanowienia wydane przez Zarząd Województwa Lubelskiego w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego. 17 IV. Kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. 19 V. Wykonywanie Budżetu Województwa Lubelskiego. 24 VI. Informacja o pozostałych rozstrzygnięciach Zarządu Województwa Lubelskiego podjętych w formie zapisu do protokołu posiedzenia. 32 Strona 2 z 34

3 W okresie od 13 listopada 2012 r. do 17 grudnia 2012 r. Zarząd Województwa Lubelskiego obradował na 4 posiedzeniach. I. Działalność uchwałodawcza Zarządu Województwa Lubelskiego. Na kolejnych posiedzeniach Zarząd Województwa Lubelskiego podjął ogółem 121 uchwał. Zakres tematyczny zagadnień rozpatrywanych przez Zarząd Województwa, w których końcowe rozstrzygnięcia zapadły w formie uchwały przedstawia się następująco: 1. Gospodarowanie mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego - 7 uchwał. 2. Wykonywanie Budżetu Województwa Lubelskiego - 9 uchwał. 3. Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień do działania 8 uchwał. 4. Wdrażanie Programów Operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych na lata uchwał. 5. Opiniowanie projektów wniosków dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz włączenia nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej 8 uchwał. 6. Wyróżnienia Medalem Pamiątkowym Województwa za szczególne zasługi dla województwa oraz nadawanie Odznaki Honorowej Zasłużony dla Województwa Lubelskiego 2 uchwały. 7. Przyznawanie nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury 6 uchwał. 8. Badanie rocznych sprawozdań finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych 2 uchwały. 9. Powoływanie i odwoływanie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy 8 uchwał. 10. Pozostałe uchwały 35 uchwał, w tym: a) z zakresu działania Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu 6 uchwał, b) z zakresu działania Departamentu Organizacyjno-Prawnego 15 uchwał, c) z zakresu działania Departamentu Polityki Transportowej i Drogownictwa - 2 uchwały, d) z zakresu działania Departamentu Rolnictwa i Środowiska 1 uchwała, e) z zakresu działania Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej 2 uchwały, f) z zakresu działania Departamentu Gospodarki i Innowacji 4 uchwały, g) z zakresu działania Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich 1 uchwała, h) z zakresu działania Departamentu Mienia i Inwestycji 1 uchwała, i) z zakresu działania Kancelarii Marszałka 1 uchwała. j) z zakresu działania Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego 2 uchwały. Strona 3 z 34

4 Ad 1/ Gospodarowanie mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego. Uchwały Zarządu w zakresie gospodarowania mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego dotyczyły: 1) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli, Panu Wiesławowi Żmudzie, części nieruchomości o powierzchni ok. 1,22 ha działki nr 41/6 o powierzchni 11,98 ha, położonej w obrębie wsi Kuraszew na prowadzenie działalności rolnej - Uchwała Nr CXLII/2941/2012 z dnia 20 listopada 2012.; 2) dokonania przez Województwo Lubelskie na rzecz Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Celejowie darowizny mienia ruchomego pochodzącego z demontażu w budynku teatru i filharmonii, w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie i Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie - Uchwała Nr CXLII/2942/2012 z dnia 20 listopada 2012.; 3) odwołania III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Lubelskiego, położonej w Radzyniu Podlaskim przy ulicy Parkowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1664/3 o pow. 0,2969 ha z powodu zwrócenia się przez Miasto Radzyń Podlaski o dokonanie darowizny nieruchomości na potrzeby Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych - Uchwała Nr CXLII/2965/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 4) ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubelskiego przeznaczonych do sprzedaży - Uchwała Nr CXLIV/3016/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 5) ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Lubelskiego, położonej w Zamościu przy ul. Lwowskiej - Uchwała Nr CXLIV/3016/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 6) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Województwa Lubelskiego nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cel publiczny - Uchwała Nr CXLIV/3016/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 7) wyrażenia zgody na zbycie przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wschód S.A. z siedzibą w Lublinie prawa wieczystego użytkowania gruntu - działek Nr 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 37/8, położonych w Lublinie, obręb 22 Piaski, ul. Młyńska 16, ul. Gazowa 3, Dworcowa 4A, ul. Dworcowa 4B, ul. Dworcowa 4, ul. Młyńska 16A wraz z prawem własności budynków i budowli na nich wzniesionych - Uchwała Nr CXLIV/3019/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. Ad 2/ Wykonywanie Budżetu Województwa Lubelskiego. W ramach wykonywania Budżetu Województwa Lubelskiego, Zarząd Województwa podjął uchwały, które dotyczyły: 1) zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Uchwała Nr CXLII/2962/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 2) zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków Budżetu Województwa Lubelskiego na 2012 rok - Uchwała Nr CXLII/2963/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 3) udzielenia pożyczki pieniężnej Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej WSCHÓD S.A. z siedzibą w Lublinie, w kwocie ,00 zł Uchwała Nr CXLII/2966/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 4) udzielenia pożyczki pieniężnej dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie w kwocie ,00 zł Uchwała Nr CXLIV/3023/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 5) udzielenia pożyczki pieniężnej dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie w kwocie ,00 zł (celem czasowego zabezpieczenia pokrycia wkładu własnego w związku z projektem pn. Poprawa jakości świadczeń SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie w zakresie leczenia chorób płuc i nowotworów Strona 4 z 34

5 za pomocą zakupionego sprzętu ) Uchwała Nr CXLIV/3024/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 6) udzielenia pożyczki pieniężnej dla Okręgowego Szpitala Kolejowego SPZOZ w Lublinie w kwocie ,00 zł Uchwała Nr CXLIV/3025/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 7) udzielenia pożyczki pieniężnej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie w kwocie zł Uchwała Nr CXLIV/3026/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 8) udzielenia pożyczki pieniężnej dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie w kwocie ,00 zł Uchwała Nr CXLIV/3027/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 9) zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków Budżetu Województwa Lubelskiego na 2012 rok - Uchwała Nr CXLIV/3043/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. Ad 3/ Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień do działania. Zarząd Województwa upoważnił: 1) Pana Michała Tyburka - Zastępcę Dyrektora Departamentu Polityki Transportowej i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, do dokonywania czynności związanych z wykonywaniem obowiązków Beneficjenta wynikających z przygotowywania i realizacji Indywidualnego Projektu Kluczowego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata pn. Zakup taboru kolejowego przeznaczonego do przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Województwo Lubelskie, bez prawa do udzielania dalszych pełnomocnictw - Uchwała Nr CXLII/2943/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 2) Panią Anetę Fornal do uczestniczenia i głosowania w imieniu Województwa Lubelskiego w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 29 listopada 2012 r. - Uchwała Nr CXLII/2964/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 3) Pana Piotra Janczarka Dyrektora Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubelskiego w sprawach związanych z realizacją Projektu pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Uchwała Nr CXLIII/2999/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. 4) Pana Krzysztofa Hetmana - Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Pana Krzysztofa Grabczuka Wicemarszałka Województwa Lubelskiego do zawarcia Aneksu nr 4 Umowy Wsparcia Realizacji Projektu Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik) z dnia 16 czerwca 2011r. z późniejszymi zmianami - Uchwała Nr CXLIV/3045/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 5) Pana Leszka Burakowskiego, do uczestniczenia w imieniu Województwa Lubelskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie w dniu 13 grudnia 2012 r. - Uchwała Nr CXLV/3050/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Zarząd udzielił pełnomocnictwa: 1) Panu Arturowi Walaskowi Sekretarzowi Województwa, do podpisania wraz z Marszałkiem Województwa Lubelskiego porozumienia ramowego o współpracy dotyczącej oceny jakości pracy audytu wewnętrznego w formie przeglądów partnerskich oraz wytypowanie audytorów do Zespołu ds. Oceny Zewnętrznej - Uchwała Nr CXLIV/3010/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; Strona 5 z 34

6 2) Panu Krzysztofowi Smaga oraz Pani Halinie Szubartowskiej, do występowania w imieniu Województwa Lubelskiego przed wszelkimi organami administracji oraz innymi podmiotami w celu uzyskiwania zgód, pozwoleń oraz dokonywania uzgodnień w zakresie: budowy okablowania sieci strukturalnej (teleinformatycznej oraz energetycznej), połączenia światłowodem budynku przy ul. Jasnej 6 z serwerownią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego przy ul. Lubomelskiej 1-3, adaptacji pomieszczenia do roli serwerowni w Biurze Geodezji, ul. Jasna 6, w związku z wykonywaniem przez Konsorcjum Comarch Polska S.A. i SmallGIS Sp. z o. o. umowy z dnia 28 września 2012 r., znak: 2084/OP/CP/12 na opracowanie Projektu Organizacyjno Technicznego Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP), Modernizację Infrastruktury technicznej Biura Geodezji oraz Modernizację i Informatyzację WODGiK Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej IV działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego - Uchwała Nr CXLIV/3040/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. 3) Panu Radosławowi Pietrzykowskiemu Inspektorowi ds. przygotowania inwestycji w Departamencie Mienia i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, do dokonywania w imieniu Województwa Lubelskiego czynności związanych z wykonywaniem obowiązków Beneficjenta wynikających z umowy o dofinansowanie nr POIS /12-00 zawartej w dniu 29 listopada 2012 r. pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Lubelskiem, dotyczącej realizacji projektu pn. Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, bez prawa do udzielania dalszych pełnomocnictw - Uchwała Nr CXLV/3049/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.; Ad 4/ Wdrażanie Programów Operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych na lata Zarząd Województwa podjął następujące uchwały związane z wdrażaniem Programów Operacyjnych na lata : w ramach POKL na lata w sprawach: 1) zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów wraz z wyciągiem z protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.2.2/2012 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej - Uchwała Nr CXLII/2947/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 2) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z XIII posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 4/POKL/9.2/2012, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Uchwała Nr CXLII/2948/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 3) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z XIV posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/9.2/2012, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Uchwała Nr CXLII/2949/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 4) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z XII posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2012, Priorytetu Strona 6 z 34

7 VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Uchwała Nr CXLII/2950/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 5) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z VIII posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2012, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Uchwała Nr CXLII/2951/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 6) przyjęcia projektu Planu działania na rok 2013 dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, projektu Planu działania na rok 2013 dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, projektu Planu działania na rok 2013 dla Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, projektu Planu działania na rok 2013 dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Uchwała Nr CXLII/2952/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 7) zatwierdzenia wyniku ponownej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów pt.: Profesjonalni Wnioskodawcy: Deinde Sp. z o.o.; Droga do samodzielności Wnioskodawcy: Fundacji Fuga Mundi, przywróconych w wyniku procedury odwoławczej przez IOK, w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/6.1.1/2012 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Uchwała Nr CXLII/2953/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 8) zatwierdzenia zmiany w Dokumentacji Konkursowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2012 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CX/2103/2012 z dnia 16 maja 2012 r., zmienionej Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CXIX/2336/2012 z dnia 3 lipca 2012 r., Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CXXX/2630/2012 z dnia 4 września 2012 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CXXXI/2655/2012 z dnia 11 września 2012 r. - Uchwała Nr CXLII/2954/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 9) zatwierdzenia zmiany w Dokumentacji Konkursowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla konkursu otwartego nr 4/POKL/9.2/2012 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CII/1886/2012 z dnia 20 marca 2012 r. zmienionej Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CXIX/2333/2012 z dnia 3 lipca 2012 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CXXXI/2652/2012 z dnia 11 września 2012 r. - Uchwała Nr CXLII/2955/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 10) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu po pozytywnym rozpatrzeniu protestu od wyników oceny merytorycznej w ramach I posiedzenia Komisji Oceny Projektów konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2012, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Uchwała Nr CXLIII/2990/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 11) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu po pozytywnym rozpatrzeniu protestu od wyników oceny merytorycznej w ramach I posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2012, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Uchwała Nr CXLIII/2991/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; Strona 7 z 34

8 12) zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu po pozytywnym rozpatrzeniu protestu od wyników oceny merytorycznej w ramach II posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2012, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Uchwała Nr CXLIII/2992/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 13) zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu po pozytywnym rozpatrzeniu protestów od wyników oceny merytorycznej w ramach I posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2012, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Uchwała Nr CXLIII/2993/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 14) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z XIII posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2012, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Uchwała Nr CXLIII/2994/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 15) zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów wraz z wyciągiem z protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.2.2/2012 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej Uchwała Nr CXLIV/3030/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 16) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z XIV posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 4/POKL/9.2/2012, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Uchwała Nr CXLIV/3032/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 17) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z I posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 8/POKL/9.6.3/2012, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji Uchwała Nr CXLIV/3033/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r; 18) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z II posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 8/POKL/9.6.3/2012, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji Uchwała Nr CXLIV/3034/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 19) zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z I posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 9/POKL/9.6.3/2012, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji Uchwała Nr CXLIV/3035/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 20) zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z XIV posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 3/POKL/9.1.2/2012, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Strona 8 z 34

9 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Uchwała Nr CXLV/3054/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.; 21) zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 4/POKL/8.2.1/PWP/2012, Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Uchwała Nr CXLV/3055/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.; 22) zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 7/POKL/9.2/PWP/2012, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Uchwała Nr CXLV/3056/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.; 23) zatwierdzenia Dokumentacji Konkursowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla konkursu otwartego nr 2/POKL/6.1.1/2012 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Uchwała Nr CXLV/3057/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.; 24) zatwierdzenia Dokumentacji Konkursowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla konkursu nr 2/POKL/6.2/2012 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Uchwała Nr CXLV/3058/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.; w ramach RPO WL na lata w sprawach: 1) zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przyjęcia Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata ; 2) zwiększenia o ,14 PLN alokacji na konkurs nr 01/RPOWL/4.1/2012 ogłoszony w ramach Osi Priorytetowej IV: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1: Społeczeństwo informacyjne, Typ projektów: Projekty z zakresu tworzenia systemów informacji przestrzennej na poziomie powiatów RPO WL (Łączna kwota alokacji, uwzględniająca zwiększenie tj ,71 PLN umożliwi dofinansowanie wszystkich projektów znajdujących się na liście rankingowej w ramach ww. konkursu. Środki na zwiększenie alokacji pochodzą z oszczędności poprzetargowych w ramach Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne) - Uchwała Nr CXLII/2957/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 3) wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1: Społeczeństwo informacyjne, Typ projektów: Projekty z zakresu tworzenia systemów informacji przestrzennej na poziomie powiatów, złożonych w ramach konkursu nr 01/RPOWL/4.1/2012 w zakresie zwiększonej kwoty alokacji - Uchwała Nr CXLII/2958/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 4) zatwierdzenia zmian w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej na 2012 rok w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , dotyczącym Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego - Uchwała Nr CXLIV/3011/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 5) zmiany uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie utworzenia listy rezerwowej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca Strona 9 z 34

10 międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury, Kategoria II: Infrastruktura kultury w ramach konkursu nr 07/RPOWL/7.1/2008 Uchwała Nr CXLIV/3012/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 6) zmiany uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie utworzenia listy rezerwowej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III: Infrastruktura turystyki projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata konkurs nr 06/RPOWL/7.1/ Uchwała Nr CXLIV/3013/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 7) zmiany uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie utworzenia listy rezerwowej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria II: Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata konkurs nr 18/RPOWL/7.1/ Uchwała Nr CXLIV/3014/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 8) zmieniająca uchwałę Nr LXVI/1255/2011 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej na 2012 r. w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , dotyczących: Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego i Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie - Uchwała Nr CXLIV/3015/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 9) zatwierdzenia aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , w części obejmującej listę podstawową projektów kluczowych Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Uchwała Nr CXLIV/3044/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. W związku ze zwiększeniem szacunkowej całkowitej wartości projektu kluczowego pn. Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie z PLN na PLN oraz w związku z pojawieniem się wolnych środków w Działaniu 7.1 Infrastruktura Kultury i Turystyki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata (RPO WL), Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie maksymalnego poziomu dofinansowania ww. projektu o PLN tj. z kwoty PLN do kwoty PLN. Poziom dofinansowania wynosić będzie 78,5% kosztów kwalifikowanych projektu, przy założeniu, że koszty niekwalifikowane wyniosą PLN. Koszty niekwalifikowane będą pokryte ze środków własnych Województwa Lubelskiego. 10) zmiany uchwały Nr CI/1867/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie wyboru z listy rezerwowej projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oś Priorytetowa III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działanie 3.1: Tworzenie terenów inwestycyjnych złożonych w ramach konkursu nr 01/RPOWL/3.1/ Uchwała Nr CXLV/3060/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Zmiana jest wynikiem odstąpienia przez Gminę Mełgiew od podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. Nowe tereny inwestycyjne w gminie Mełgiew szansą na dynamiczny rozwój gospodarczy regionu Strona 10 z 34

11 w ramach PROW na lata w sprawach: 1) zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do finansowania w ramach Działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Uchwała Nr CXLIII/2981/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 2) zaakceptowania listy krajowej Lokalnych Grup Działania wybranych do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych zadań w ramach Osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Uchwała Nr CXLIV/3039/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. Ad 5/ Opiniowanie projektów wniosków dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz włączenia nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działając na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz z późn. zm.) Zarząd zaopiniował pozytywnie: 1) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa ulicy Kosynierów w Białej Podlaskiej na odcinku od ul. Francuskiej do ul. Północnej tj. od km do km wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną Uchwała Nr CXLIII/2982/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 2) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa ul. Szarych Szeregów w Zamościu Uchwała Nr CXLIII/2983/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 3) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi gminnej nr L na odcinku od km rob ,00 do km rob ,57 w miejscowości Janowice, gmina Mełgiew o łącznej długości 1,06 km - Uchwała Nr CXLIII/2984/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 4) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie drogi gminnej nr L ul. Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej Uchwała Nr CXLIV/3036/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 5) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej Nr 12/17 al. Solidarności w Lublinie, od wjazdu do PZMOT do ul. Browarnej wraz z siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym oraz przebudową sieci gazowej, sieci energetycznych SN i nn, sieci telekomunikacyjnych i rozbiórką części istniejącego ogrodzenia, kolidujących z projektowaną drogą serwisową Uchwała Nr CXLIV/3037/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 6) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa ulicy Wyczółkowskiego w m. Ryki od km 0+003,54 do km 0+301,08 oraz budowa drogi gminnej boczna ulicy Wyczółkowskiego (25KDG-D) w m. Ryki od km do km 0+213,23 Uchwała Nr CXLIV/3038/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 7) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Przebudowa drogi powiatowej nr 1733L w m. Uhrusk - Uchwała Nr CXLV/3061/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.; 8) materiały opisowo-graficzne do wniosku dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Przebudowa mostu żelbetowego na rzece Sieniocha wraz z odcinkiem drogi powiatowej klasy Z nr 3276L Horyszów - Przewale - Uchwała Nr CXLV/3062/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Strona 11 z 34

12 Ad 6/ Wyróżnienia Medalem Pamiątkowym Województwa za szczególne zasługi dla województwa oraz nadawanie Odznaki Honorowej Zasłużony dla Województwa Lubelskiego. Działając na podstawie uchwały Nr XIX/316/04 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia insygniów samorządowych Województwa Lubelskiego, zasad używania i stosowania Zarząd Województwa wyróżnił Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego za szczególne zasługi dla województwa następujące osoby i instytucje: 1) Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju - Uchwała Nr CXLII/2967/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 2) Panią Małgorzatę Chojnacką, Panią Krystynę Maksymiuk, Panią Grażynę Milaniuk oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Borkach - Uchwała Nr CXLIII/2996/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. Ad 7/ Przyznawanie nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Działając na podstawie uchwały Nr XX/268/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 29 marca 2012 r. poz Zarząd Województwa przyznał nagrody: 1) Panu Józefowi Franciszkowi Fertowi, w wysokości zł, z okazji jubileuszu 45-lecia pracy twórczej - Uchwała Nr CXLII/2944/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 2) Panu Piotrowi Kobielskiemu - Graumanowi, w wysokości zł, z okazji jubileuszu 40-lecia pracy twórczej - Uchwała Nr CXLII/2945/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 3) Panu Stanisławowi Leonowi Popkowi, w wysokości zł, z okazji jubileuszu 55-lecia twórczości literackiej i artystycznej - Uchwała Nr CXLIII/2975/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 4) Panu Eugeniuszowi Hanejko, w wysokości zł, za całokształt działalności kulturalnej - Uchwała Nr CXLIII/2976/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 5) Pani Jolancie Bagińskiej, w wysokości zł, za całokształt działalności kulturalnej - Uchwała Nr CXLIII/2977/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 6) Panu Andrzejowi Jedliczce, w wysokości zł, z okazji jubileuszu 50-lecia pracy twórczej - Uchwała Nr CXLIII/2978/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. Ad 8/ Badanie rocznych sprawozdań finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, Zarząd dokonał wyboru biegłych rewidentów do badania rocznych sprawozdań finansowych: 1) Muzeum Lubelskiego Lublinie - firmy: Edward Dominko Credit Biuro Rachunkowe ul. Zana 38 A, Lublin - Uchwała Nr CXLIII/2980/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 2) Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli firmy: Biuro Audytorskie Prowizja Sp. z o.o., ul. Fatimska 41 A, Kraków - Uchwała Nr CXLIV/3021/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. Ad 9/ Powoływanie i odwoływanie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy. Wykonując funkcję pracodawcy w stosunku do kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, Zarząd Województwa podjął uchwały, które dotyczyły: Strona 12 z 34

13 1) odwołania z dniem 20 listopada 2012 r. Pana Tadeusza Solarskiego, na Jego wniosek, ze stanowiska Dyrektora Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - Uchwała Nr CXLII/2968/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 2) powierzenia Pani Marioli Stalęga pełnienia obowiązków Dyrektora Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - Uchwała Nr CXLII/2969/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 3) ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - Uchwała Nr CXLII/2970/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 4) odwołania Pani Mirosławy Borowiec, na Jej wniosek, z dniem 30 listopada 2012 r. ze stanowiska Dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego SP ZOZ w Lublinie - Uchwała Nr CXLII/2971/2012; 5) powierzenia z dniem 1 grudnia 2012 r. Panu Andrzejowi Szczepanowskiemu pełnienia obowiązków Dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego SP ZOZ w Lublinie - Uchwała Nr CXLIII/2300/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 6) powierzenia z dniem 27 listopada 2012 r. Panu Ryszardowi Suszyńskiemu, za Jego zgodą, pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie Uchwała Nr CXLIII/3001/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 7) powołania z dniem 1 stycznia 2013 r., na okres pięciu lat, Pana Antoniego Skrabuchę na stanowisko Dyrektora Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - Uchwała Nr CXLV/3065/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.; 8) powołania z dniem 1 stycznia 2013 r Pani Henryki Strojnowskiej na stanowisko Dyrektora Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie (ZNW) - Uchwała Nr CXLV/3068/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Ad 10/ Pozostałe uchwały. Uchwały z zakresu działania Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu dotyczyły: 1) odwołania i powołania członków Rady Programowej działającej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Chełmie - Uchwała Nr CXLIII/2979/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 2) odwołania i powołania członków Rady Programowej działającej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Puławach - Uchwała Nr CXLIV/3002/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 3) przyznania uczniom z listy rezerwowej prawa do otrzymywania stypendium na rok szkolny w ramach realizowanego projektu systemowego Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych Uchwała Nr CXLIV/3003/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 4) korekty Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubelskiego na 2012 rok i lata następne dofinansowywanego ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Uchwała Nr CXLIV/3004/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 5) wzorów formularzy: wniosku o stypendium, umowy stypendialnej i sprawozdania ze sposobu wykonania programu stypendium - Uchwała Nr CXLIV/3005/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 6) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 16 grudnia 2013 r. - Uchwała Nr CXLV/3048/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Uchwały z zakresu działania Departamentu Organizacyjno-Prawnego dotyczyły: 1) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi subskrypcji na licencje dostępne CITRIX w ilości 100 sztuk - Uchwała Nr CXLII/2960/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 2) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w części nr 1 w sprawie zamówienia na wykonanie oraz dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych Strona 13 z 34

14 z podziałem na trzy części z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CXLII/2961/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 3) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWL w Lublinie z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Uchwała Nr CXLIII/2985/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 4) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na Druk i dostawę materiałów informacyjno promocyjnych na potrzeby RPO WL z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Uchwała Nr CXLIII/2986/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 5) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli biurowych dla Oddziałów Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Uchwała Nr CXLIII/2987/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 6) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego z podziałem na części z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Uchwała Nr CXLIII/2988/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 7) unieważnienia części 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego z podziałem na części Uchwała Nr CXLIII/2989/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.; 8) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na Usługi pocztowe i kurierskie z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CXLIV/3006/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 9) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia na usługę zaprojektowania, produkcji (druku) i dostarczenia materiałów promujących - broszury/ulotki, biuletynu informacyjnego, notatki prasowej z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CXLIV/3007/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 10) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na Wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby RPO WL z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CXLIV/3008/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 11) zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie - Uchwała Nr CXLIV/3009/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 12) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia na Dostawę materiałów biurowych dla Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CXLV/3052/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.; 13) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia na wykonanie usługi subskrypcji na licencje dostępowe CITRIX XenApp w ilości 100 sztuk z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CXLV/3053/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.; 14) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu oraz powołania Komisji Konkursu Fotograficznego Społeczeństwo Informacyjne na Lubelszczyźnie realizowanego w ramach projektu Wrota Lubelszczyzny Informatyzacja Administracji, w ramach Priorytetu IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne - Uchwała Nr CXLV/3066/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.; 15) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia na Druk oraz dostawę kalendarzy na rok 2013 opatrzonych logo Lubelskie Smakuj życie Strona 14 z 34

15 z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę - Uchwała Nr CXLV/3067/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Uchwały z zakresu działania Departamentu Polityki Transportowej i Drogownictwa dotyczyły: 1) dokonania wyboru zadań z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych w 2013 r. z udziałem pomocy finansowej i rzeczowej z częścią materiałów budowlanych innych jednostek samorządu terytorialnego Uchwala Nr CXLIV/3028/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 2) utworzenia wykazu zadań rezerwowych z zakresu infrastruktury drogowej przewidzianych do realizacji w 2013 r. z udziałem pomocy finansowej i rzeczowej z częścią materiałów budowlanych innych jednostek samorządu terytorialnego - Uchwala Nr CXLIV/3029/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. Uchwała z zakresu działania Departamentu Rolnictwa i Środowiska dotyczyła opinii do Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Niedrzwica Duża na lata Uchwała Nr CXLIV/3020/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; Uchwały z zakresu działania Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej dotyczyły: 1) wyrażenia zgody na cesję wierzytelności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej przysługujących od Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, w celu zabezpieczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie - Uchwała Nr CXLIV/3022/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 2) powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego SP ZOZ w Lublinie - Uchwała Nr CXLIV/3047/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. Uchwały z zakresu działania Departamentu Gospodarki i Innowacji dotyczyły: 1) zmiany uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego pt.: Stypendia naukowe dla doktorantów II w ramach Programu Kapitał Ludzki , Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji, na podstawie Planu Działania dla Priorytetu VIII na rok Uchwała Nr CXLII/2959/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.; 2) przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion - Uchwała Nr CXLIV/3041/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 3) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady ds. Innowacji - Uchwała Nr CXLIV/3042/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 4) powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu ekspertyz oraz analiz w zakresie potencjału inwestycyjnego województwa lubelskiego, zgodnie z harmonogramem projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" - Uchwała Nr CXLIV/3046/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. Uchwała z zakresu działania Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich dotyczyła rozwiązania umowy o przyznanie pomocy nr UM /11 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata , zawartej w dniu 02 listopada 2011r. w Lublinie, pomiędzy Strona 15 z 34

16 Samorządem Województwa Lubelskiego, a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej - Uchwała Nr CXLII/2947/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. Uchwała z zakresu działania Departamentu Mienia i Inwestycji dotyczyła zlecenia Zarządowi Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie zarządzania nieruchomościami nr: 24/8 o pow. 0,0897 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr LU1I/ /1, 26/2 o pow. 0,0418 ha, położonymi w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej, od dnia jej nabycia przez Województwo Lubelskie - Uchwała Nr CXLV/3051/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Uchwała z zakresu działania Kancelarii Marszałka dotyczyła ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających wnioski na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w roku 2013 r. - Uchwała Nr CXLV/3064/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Uchwały z zakresu działania Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczyły: 1) określenia Wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego Uchwała Nr CXLIV/3031/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.; 2) zaakceptowania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 rok Uchwała Nr CXLV/3059/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. II. Wykaz projektów dokumentów przyjętych przez Zarząd Województwa Lubelskiego i rekomendowanych Sejmikowi Województwa Lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął i skierował pod obrady Sejmiku Województwa Lubelskiego projekty uchwał w sprawach: 1) wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa Lubelskiego za 2012 rok; 2) Programu współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok ; 3) udzielenia pomocy finansowej Gminie Wojcieszków przez Województwo Lubelskie na zadanie własne; 4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego; 5) zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.; 6) wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Lubelskie nieruchomości, położonych w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej, oznaczonych jako działki nr: 24/8, 26/2 i 33/4; 7) zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Celejowie; 8) zmiany Statutu Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej; 9) zmiany Statutu Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie; 10) zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu; 11) wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli za 2012 r.; 12) przekształcenia Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli; 13) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 41, stanowiącego własność Województwa Lubelskiego, położonego w Radecznicy przy ul. Klasztornej 3. 14) przyjęcia i skierowania do konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia ogólnej Strona 16 z 34

17 powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na obszarze województwa lubelskiego w 2013 roku; 15) zmiany Statutu Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli; 16) zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu; 17) zmiany Statutu Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie SP ZOZ; 18) zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy; 19) zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie. III. Decyzje i postanowienia wydane przez Zarząd Województwa Lubelskiego w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego. W omawianym okresie Zarząd Województwa Lubelskiego wydał 5 decyzji administracyjnych oraz 27 postanowień. Decyzje Zarządu Województwa Lubelskiego dotyczyły: 1) zwrotu przez Beneficjenta - Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno - Gospodarczego CIVIS, ul. Litewska 2, Chełm, będącego Beneficjentem projektu Wspólny krok w profesjonalizm, na podstawie zawartej Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr 356/POKL /10-00 z dnia17 listopada 2010 r., środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 250,00 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków do dnia zapłaty; 2) zwrotu przez Fundację Fortalicję Czemierniki z siedzibą w Opypach środków europejskich w wysokości ,63 zł, stanowiących dofinansowanie udzielone na realizację projektu pn. Rewitalizacja zabytkowego pałacu w Czemiernikach jako ważnego ośrodka kultury i turystyki w regionie nr 17/09-UDA-RPLU / , w ramach Osi Priorytetowej VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1: Infrastruktura kultury i turystyki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata ; 3) umorzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa odcinka ulicy Filaretów w Lublinie, w zakresie od skrzyżowania ul. Filaretów z ul. Głęboką do rejonu skrzyżowania ul. Filaretów z ul. Tomasza Zana (rondo im. por. Mariana Mokrskiego) ; 4) zwrotu przez Beneficjenta - Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno- Gospodarczego CIVIS, z siedzibą w Chełmie środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2 400,00 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków do dnia zapłaty; 5) umorzenia postępowania wszczętego z urzędu w sprawie zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich przez Beneficjenta Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie. Postanowienia Zarządu Województwa Lubelskiego dotyczyły: 1. Stwierdzenia zgodności z zadaniami Samorządu Województwa Lubelskiego następujących opracowań: 1) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strona 17 z 34

18 Kazimierz Dolny, gdzie zmiana obejmuje działkę o nr ewid. 274 położoną w Kazimierzu Dolnym; 2) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzków; 3) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zamość dla części miejscowości Łapiguz tereny budownictwa mieszkalnego i usług; 4) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka, obejmującego tereny położone w obrębie Tarnawatka - Tartak i wsi Tarnawatka; 5) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niedrzwica Duża w części obrębu geodezyjnego Niedrzwica Duża; 6) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczebrzeszyn części miejscowości Kawęczynek dot. lokalizacji usług turystycznych i rekreacji na działce nr ew o pow. 1,09 ha wraz z dojazdem od drogi powiatowej nr 3209L po działkach nr ew. 1066/2 i 1040; 7) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnystaw dotyczącej lokalizacji: urządzeń energetyki wiatrowej, biogazowni oraz terenu zabudowy zagrodowej; 8) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków, gdzie zmiana obejmuje działki o nr ewid.: 778, 780, 774, 850, 851/1, 852/1 i 853/1 położone w Rogowie; 9) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski obejmujący tereny położone przy: ul. Jelnickiej (części działek nr 36/20; 37/7; 35/2; 34/2; 38/3; 38/4; 38/5 i 38/6); ul. Mleczarskiej (działki nr 1410 i 594/2); ul. Ceglanej (część działki 697) i ul. Radzyńskiej (działka nr 60/2 i pas 10 m z działki nr 948/3); 10) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów w zakresie: zmiany przeznaczenia części działki nr ew. 4/5 w obrębie Mieniany, zmiany przeznaczenia części działki nr ew. 96/9 i części działki nr ew. 96/10 w obrębie Świerszczów, zmiany przeznaczenia części działki nr ew. 93/3 w obrębie Teptiuków, zmiany przeznaczenia części działki nr ew. 496 w obrębie Obrowiec; 11) projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście Miasta Radzyń Podlaski w zakresie obejmującym zmiany przeznaczenia terenów oznaczonych symbolami: B.5.U; B.6.KS; B.7.KS; B.8.UE; B.9.MNJ; B.10.MNJ; B.11.MNJ; B.12.MN; B.13.MN; B.14.U; B.15.CP; 020 KD; 021 KD; Z34-MN,U; Z35-CPJ; Z36-MN.U; Z37-U oraz części terenu oznaczonego symbolem 008L; 12) projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski w zakresie obejmującym zmianę przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem B1 ZP; 13) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka gminnego Piaski osiedle Krasickiego; 14) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski, gdzie zmiana dotyczy obszarów w obrębach ewidencyjnych: m. Piaski, Bystrzejowice Drugie, Siedliszczki, Marysin, Brzezice, Gardzienice Pierwsze, Bystrzejowice A Reforma, Kolonia Kozice Dolne. 2. Odmowy uzgodnienia z zadaniami Samorządu Województwa Lubelskiego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Księżpol w zakresie obejmującym tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębie Korchów. 3. Stwierdzenia zgodności z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego następujących opracowań: 1) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny, gdzie zmiana obejmuje działkę Strona 18 z 34

19 o nr ewid. 274 położoną w Kazimierzu Dolnym; 2) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzec Podlaski; 3) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka; 4) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka; 5) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedrzwica Duża w części obrębu ewidencyjnego Niedrzwica Duża; 6) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnystaw; 7) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków, gdzie zmiana obejmuje działki o nr ewid.: 778, 780, 774, 850, 851/1, 852/1 i 853/1 położone w Rogowie; 8) projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nałęczów; 9) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów; 10) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski, gdzie zmiana dotyczy obszarów w obrębach ewidencyjnych: Marysin, Brzezice, m. Piaski, Kolonia Kozice Dolne. 4. Odmowy uzgodnienia z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny. 5. Pozytywnego zaopiniowania projektu aktualizacji planu rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego: PSE Operator S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata w zakresie lat IV. Kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zarząd Województwa zatwierdził projekty wystąpień pokontrolnych z przeprowadzonych w n/w jednostkach organizacyjnych Województwa Lubelskiego: kontroli w Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej - zakresem kontroli objęto realizację zadań statutowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., statutowych i określonych w regulaminie organizacyjnym od 5 lipca do 31 grudnia 2011 r. oraz dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości. w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie z kontroli kompleksowej. Zakresem kontroli objęto sprawy organizacyjne, kadrowe, gospodarkę finansową, przestrzeganie procedur zamówień publicznych, gospodarowanie mieniem, realizację zadań statutowych w latach Do Dyrektora Teatru zostały skierowane następujące zalecenia: Mając na uwadze przepisy art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz przepisy 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz z Strona 19 z 34

20 późn. zm.) w przypadkach kierowania pracowników na szkolenia, seminaria, konferencje itp., w celu udokumentowania celowości uczestnictwa oraz prawidłowego ustalenia należności przysługujących pracownikom z tytułu odbytej podróży służbowej, do poleceń wyjazdów służbowych dołączać dokumenty określające ich tematykę i warunki uczestnictwa. Ustalić wynagrodzenie dla Zastępcy Dyrektora, Dyrektora Artystycznego i Głównego Księgowego zgodnie z przepisem art. 5 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.) Dochować staranności w przedmiocie wykorzystania uprawnień wynajmującego wobec najemcy wynikających z zawartych umów. Spowodować zwrot niesłusznie pobranych przez Zastępcę Dyrektora, Dyrektora Artystycznego i Głównego Księgowego świadczeń w postaci bonów świątecznych w latach Opracować i wprowadzić w życie Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.). Dokonywać miesięcznych rozliczeń zużycia paliwa według norm ustalonych Zarządzeniem nr 2/2008 Dyrektora Naczelnego Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie z dnia 6 marca 2008 r. w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Lublinie, w zakresie gospodarowania mieniem znajdującym się w trwałym zarządzie ZDW w Lublinie - działką nr 1377/1 o powierzchni 0,1668 ha oraz działką nr 347, o pow. 1,1400 ha, położonymi w Parczewie, w okresie r r. Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości, w związku z czym nie skierowano zaleceń pokontrolnych. w Kolejowym Szpitalu Uzdrowiskowym w Nałęczowie SP ZOZ, w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości, w związku z czym nie skierowano zaleceń pokontrolnych. w Samodzielnym Publicznym Akademickim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie. Zakresem kontroli objęto następujące obszary działalności Przychodni: W ramach zadań określonych w Statucie i Regulaminie Porządkowym: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, opieki stomatologicznej, diagnostyki, rehabilitacji, a także wykonywanie profilaktycznej opieki zdrowotnej, w tym: orzekanie o zdolności do wykonywania pracy lub zawodu. W zakresie działań profilaktycznych: zadania wynikające z narodowego programu zdrowia, innych programów opieki zdrowotnej, szerzenie oświaty zdrowotnej, wykonywanie szczepień, wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich wraz z orzekaniem o zdolności do wykonywania pracy lub zawodu. W zakresie diagnostyki: badania laboratoryjne, radiologiczne, ultrasonograficzne, EKG, bakteriologiczne i inne. W ramach jakości i dostępności świadczeń medycznych: Wdrażanie systemu zarządzania jakością. Prowadzenie szkoleń podyplomowych i dokształcania pracowników medycznych. Dostępność miejsca i osób personelu medycznego. Strona 20 z 34

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1) przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 3 do Autopoprawki Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa z dnia grudnia 2014 r. Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Wydatki razem 373 350 811,09 Wydatki

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Sprawozdanie z działalności Fundacji Inicjatyw Menedżerskich za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. na podstawie: wzoru sprawozdania określonego przez Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów Wykorzystanie przez Gminę Michałów środków finansowych pochodzących z Funduszy Unijnych w 2015r W TRAKCIE REALIZACJI SĄ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY: Projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XXXIII/1/2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 4 kwietnia 2013 r. do 13 maja 2013 r./ Lublin 2013 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/180/2012 RADY GMINY W LIPNIKU. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

UCHWAŁA NR XXV/180/2012 RADY GMINY W LIPNIKU. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok UCHWAŁA NR XXV/180/2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

w zł Wydatki bieżące: 0,00 0,00 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 1 524 476,00 524 476,00 - środki z budżetu krajowego

w zł Wydatki bieżące: 0,00 0,00 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 1 524 476,00 524 476,00 - środki z budżetu krajowego Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/324/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 6 lutego 2013 roku Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XV/ 1 / /2011

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XV/ 1 / /2011 DRUK XV/ 1 / /2011 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 4 października 2011r. do 14 listopada 2011 r./ Lublin 2011 Spis treści I. Działalność

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA )

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYSKANIA SRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO WD ( DZIAŁANIA 6. 4) PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XXV /1 / /2012 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 10 lipca 2012 do 31 sierpnia 2012 r./ Lublin 2012 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/214/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 listopada 2013 roku

Uchwała Nr XLIV/214/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 listopada 2013 roku Uchwała Nr XLIV/214/ z dnia 28 listopada roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieprz

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieprz L.p. Nr uchwały Data podjęcia 1 I/1/10 29.11.2010 Tytuł uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieprz Uwagi 2 I/2/10 29.11.2010

Bardziej szczegółowo

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH Załącznik Nr 5 do sprawozdania Wójta Gminy Domaniewice z wykonania budżetu za 2014 rok Okres Łączne Wydatki wykonane Ogółem Stopień Dział Rozdz Nazwa zadania

Bardziej szczegółowo

Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r.

Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r. Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r. W DNIU 23 czerwca 2015 r.: o godz. 8,00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu z następującym proponowanym porządkiem: 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK X/1/2015 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 9 czerwca do 18 sierpnia / Lublin 2015 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza Zarządu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/28/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30.06.2015

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/28/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30.06.2015 Lp Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/28/ Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30.06. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz, niepodlegających zwrotowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok. UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Rejestr uchwał z 2003r

Rejestr uchwał z 2003r Rejestr uchwał z 2003r Rejestr uchwał z 2003r V Sesja Rady Gminy z dnia 26.02.2003r. - Uchwała Nr V/25/2003 w sprawie budżetu Gminy na 2003 rok - Uchwała Nr V/26/2003 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu. Informacja na temat obecności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2015 r. Projekt numer:... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia... 2015 r. w sprawie: utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej oraz nadania jej

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca realizacji projektu pn.: Budowa budynku dydaktycznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej wraz ze stołówką w miejscowości Bełżec

Informacja dotycząca realizacji projektu pn.: Budowa budynku dydaktycznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej wraz ze stołówką w miejscowości Bełżec Informacja dotycząca realizacji projektu pn.: Budowa budynku dydaktycznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej wraz ze stołówką w miejscowości Bełżec Lokalizacja inwestycji: Bełżec, ul. Świerczewskiego 75,

Bardziej szczegółowo

Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2013 roku

Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2013 roku Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2013 roku 1. Uchwała Nr 1/13 z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: info@umww.pl

INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: info@umww.pl INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: info@umww.pl Uchwały podjęte przez Zarząd 24.10.2014 r. 2014-11-20 08:42:44.132433+01 Lp. Nr

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 AKTUALNOŚCI: PLANY, PROGRAM OSŁONOWY, EGZEKUCJA KOMORNICZA 27 maja (w środę) o godz. 13:00 rozpocznie się 14. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło się 57

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 maja 215 r. Poz. 1944 UCHWAŁA NR IV/12/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 215 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 215 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Biuro Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Wydział Terenów Wiejskich

Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/654/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/654/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/654/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny niezabudowanych działek gruntu na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku 1. Pan Henryk Matej Starosta Zamojski 2. Pan Jerzy Sobczuk Wicestarosta Zamojski 3. Pan Krzysztof Rusztyn Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

Uzupełniony porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 30 marca 2009 roku,

Uzupełniony porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 30 marca 2009 roku, Gdańsk, dnia 23 marca 2009 roku Uzupełniony porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 30 marca 2009 roku, 1. Otwarcie obrad Sejmiku. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Odpowiedzialny Departament. 1. 2461/2006 05.01.2006 układu wykonawczego budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2006 rok.

Dotyczy Odpowiedzialny Departament. 1. 2461/2006 05.01.2006 układu wykonawczego budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2006 rok. L.p. Nr uchwały Data podjęcia Dotyczy Odpowiedzialny Departament Termin wykonania 1. 2461/2006 05.01.2006 układu wykonawczego budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2006 rok. 2. 2462/2006 05.01.2006 uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 759/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 759/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA Nr 759/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 projekt Projekt przyjęty Uchwałą nr 196/2816/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2013 r. Minimalne poziomy koncentracji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH PROJEKT Załącznik do uchwały nr... Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia... S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia 3 września 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia 3 września 2015 r. Projekt z dnia 24 sierpnia 2015 r. autor: Wydział Gospodarowania Mieniem DRUK NR 290-1 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca. Wydatki w roku budżetowy m 2013. Okres realizacj i zadania

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca. Wydatki w roku budżetowy m 2013. Okres realizacj i zadania L.p. 1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok Projekt źródło kwota Urząd program Gminy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE 5250000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5250000,00 OGÓŁEM 5250000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 5250000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5250000,00 OGÓŁEM 5250000,00 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI MAJĄTKOWE 5250000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5250000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 5 250 000,00 OGÓŁEM 5250000,00 Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W KRASNYMSTAWIE ZA OKRES POMIĘDZY SESJAMI

SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W KRASNYMSTAWIE ZA OKRES POMIĘDZY SESJAMI SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W KRASNYMSTAWIE ZA OKRES POMIĘDZY SESJAMI Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! W okresie, jaki upłynął od obrad XXIX Sesji Rady Powiatu tj. od dnia 4 lipca 2013 roku odbyły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr LVIII/407/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2014 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NASIELSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Zakup usług pozostałych 4300 20 000,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 308.2007 Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK VI/1/2015 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 12 stycznia 2015 r. do 10 marca 2015 r./ Lublin 2015 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 3 marca 2000 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 3 marca 2000 r. Dz.Urz.MZ.00.1.4 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Lotnicze Pogotowie Ratunkowe" (Dz. Urz. MZ z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Sławomir Miklicz Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Sławomir Cynkar Dyrektor Departamentu Społeczeostwa Informacyjnego Społeczeństwo Informacyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SADOWNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SADOWNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 projekt Załącznik do Uchwały Nr./2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 2015 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SADOWNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU W 2014 roku Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła ogółem 5 protokołowanych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

2007 rok (NB) Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24 stycznia 2007r.:

2007 rok (NB) Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24 stycznia 2007r.: 2007 rok (NB) 2007 rok (NB) Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24 stycznia 2007r.: 1. Treść UCHWAŁY NR IV/27/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji zawarta w dniu 26 października 2010 roku w Lublinie pomiędzy następującymi Stronami: Samorządem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA 2015 r.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Opracował: Imię i Nazwisko: Dariusz Brzozowski Podpis: SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Sprawdził(a): Imię i Nazwisko: Leszek Granat Podpis: wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Zatwierdził(a) Pełnomocnik d/s Jakości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 października 2010 roku do 29 listopada 2010 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 października 2010 roku do 29 listopada 2010 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 października 2010 roku do 29 listopada 2010 roku W okresie między sesjami wydano 37 zarządzeń, zatwierdzono 17 wniosków, 44 wykazy

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 lipca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 lipca 2009 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 163 15541 Poz. 2787 2787 UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 20 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2015 roku. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok

Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2015 roku. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok Uchwała Nr VIII/49/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo