SPIS TREŚCI I. RAPORT O STANIE GMINY RZEKUŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI I. RAPORT O STANIE GMINY RZEKUŃ"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI I. RAPORT O STANIE GMINY RZEKUŃ Działalność władz samorządowych Rada Gminy i Zarząd Gminy Jednostki pomocnicze Współpraca z innymi samorządami Ludność gminy Rzekuń Zmiany w liczbie ludności Ruch naturalny i migracyjny ludności Bezrobocie Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe Rozpoznanie i analiza środowiska przyrodniczego Charakterystyka środowiska naturalnego Stan antropizacji środowiska Powiązania funkcjonalne systemu przyrodniczego Stopień odporności środowiska na działania antropogenne Obszary szczególnej ochrony środowiska Działalność gospodarcza Podmioty gospodarcze Potencjał gospodarczy gminy Rzekuń Infrastruktura techniczna Komunikacja Drogownictwo Energetyka Sieć wodociągowa Sieć gazowa Sieć kanalizacyjna Poczta Sieć telefoniczna Cmentarnictwo Mieszkalnictwo Ruch budowlany w gminie Zasoby mieszkaniowe Infrastruktura społeczna Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Środowisko kulturowe Gospodarka przestrzenna Charakterystyka warunków przyrodniczych Ogólna charakterystyka gleb Charakterystyka kompleksów rolniczej przydatności gleb

2 8.4. Rolnictwo Budżet gminy Dochody budżetu Wydatki budżetu... II. STRATEGICZNA DIAGNOZA SILNYCH I SŁABYCH STRON GMINY RZEKUŃ Silne i słabe strony gminy Rzekuń Analiza szans i zagrożeń gminy Rzekuń Szanse rozwojowe gminy Zagrożenia rozwojowe gminy... III. MISJA I WIZJA GMINY RZEKUŃ

3 I. RAPORT O STANIE GMINY RZEKUŃ 1. DZIAŁALNOŚĆ WŁADZ SAMORZĄDOWYCH 1.1. Rada Gminy i Zarząd Gminy W skład Rady Gminy Rzekuń w okresie III kadencji (lata ) wchodziło 20 radnych: 1. według wieku (stan na 31.XII. 1998r.): 1) do 39 lat - 7 radnych 2) od 40 do 59 lat - 10 radnych 3) 60 lat i więcej - 3 radnych Średnia wieku radnych wynosiła 44 lata. 2. według płci: 1) kobiety - 5 radnych 2) mężczyźni - 15 radnych 3. według poziomu wykształcenia: 1) wyższe - 7 radnych 2) policealne - 1 radny 3) średnie - 4 radnych 4) zasadnicze zawodowe - 8 radnych 4. według grup zawodów: 1) wyżsi urzędnicy - 1 radny 2) specjaliści - 7 radnych 3) rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy - 5 radnych 4) robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy - 2 radnych 5) operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń - 5 radnych 5. W skład Zarządu Gminy wchodziło 5 radnych, w tym: 1) przewodniczący 2) 2 zastępców przewodniczącego 3

4 3) 2 członków Rada Gminy Rzekuń w III kadencji odbyła 38 sesji. Frekwencja w obradach sesji wynosiła 96%. Radni podjęli 217 uchwał, w tym: - 34 w sprawach organizacyjnych gminy - 20 w sprawach organizacyjno-osobowych Rady Gminy i organów gminy - 19 uchwał planistycznych - 12 w sprawach kierowniczo-kontrolnych - 65 w sprawach finansowo-majątkowych - 5 dotyczących wyborów - 35 uchwał okołobudżetowych - i inne Zarząd Gminy Rzekuń odbył 125 posiedzeń, w trakcie których podjął 117 uchwał, w tym: - 47 związanych było z wykonaniem budżetu - 31 dotyczyło gospodarki mieniem komunalnym - 3 uchwały dotyczyły wyborów - 36 w sprawach zatrudnienia i zwalniania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych W skład Rady Gminy Rzekuń IV kadencji ( ) wchodzi 15 radnych: 1. według wieku (stan na 31.XII. 2002r.): 1) do 30 lat - 1 radny 2) od 30 do 39 lat - 3 radnych 3) od 40 do 59 lat - 10 radnych 4) 60 lat i więcej - 1 radny Średnia wieku radnych wynosi 45 lat. 2. według płci: 1) kobiety - 2 radne 2) mężczyźni - 13 radnych 3. według poziomu wykształcenia: 1) wyższe - 5 radnych 2) średnie - 5 radnych 3) zasadnicze zawodowe - 5 radnych 4. według grup zawodów: 1) wyżsi urzędnicy - 1 radny 2) specjaliści - 4 radnych 3) technicy i inny średni personel - 5 radnych 4) rolnicy, ogrodnicy leśnicy i rybacy - 2 radnych 5) robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy - 1 radny 6) pracownicy przy pracach prostych - 2 radnych 4

5 1.2. Jednostki pomocnicze W skład Gminy Rzekuń wchodzi 22 jednostki pomocnicze (sołectwa). Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka Współpraca z innymi samorządami Gmina Rzekuń współpracuje z: 1. Starostwem Powiatowym w Ostrołęce; 2. Stowarzyszeniem Gmin Ekorozwój Dorzecza Narwi ; Stowarzyszenie zrzesza gminy leżące w obszarze dorzecza rzeki Narew. Celem Stowarzyszenia jest w szczególności: integrowanie działań samorządów terytorialnych w zakresie ochrony czystości wód dorzecza Narwi, reprezentowanie i obrona wspólnych interesów członków na rzecz ochrony środowiska, wspieranie poczynań poszczególnych samorządów terytorialnych zmierzających do poprawy stanu ochrony środowiska szczególnie w zakresie gospodarki wodnej, inspirowanie działań na rzecz ochrony środowiska zapewniających uzyskanie optymalnych efektów, popularyzowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych dorzecza Narwi. 5

6 2. LUDNOŚĆ GMINY RZEKUŃ 2.1. Zmiany w liczbie ludności Gmina Rzekuń położona jest w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego. W środkowo-zachodniej części granica gminy biegnie wzdłuż granic miasta Ostrołęka. Bezpośrednie sąsiedztwo gminy Rzekuń i miasta Ostrołęka stanowi, że północna i centralna część gminy staje się zapleczem mieszkaniowym oraz magazynowym Ostrołęki. Jest to najintensywniej inwestowana część gminy, o najlepiej rozwiniętej sieci osadniczej i infrastrukturze technicznej. Gminę tworzą 22 sołectwa i zalicza się ją do kategorii gmin wiejskich. Powierzchnia gminy wynosi 135 km 2 ; gęstość zaludnienia ok. 63 osoby/km 2. Zmiany w ogólnej liczbie ludności gminy oraz w poszczególnych miejscowościach prezentuje poniższe zestawienie: Nazwa miejscowości Dynamika zmian Gmina Rzekuń ogółem ,1 Borawe ,4 Czarnowiec ,4 Daniszewo ,7 Drwęcz ,5 Dzbenin ,8 Goworki ,9 Kamianka ,5 Korczaki ,8 Laskowiec ,4 Ławy ,3 Nowa Wieś Wschodnia ,2 429 Nowa Wieś Wschodnia os. Leśniewo ,5 Ołdaki ,4 Przytuły Nowe ,1 Przytuły Stare ,0 Rozwory ,7 Rzekuń ,2 Susk Nowy ,1 Susk Stary ,5 Teodorowo ,0 Tobolice ,6 Zabiele ,4 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z ewidencji ludności według stałego rejestru mieszkańców (stan na ). Gmina Rzekuń charakteryzuje się systematycznym przyrostem ludności. W latach liczba ludności gminy wzrosła o 2,0%. Jednocześnie następowały zmiany w rozmieszczeniu ludności wewnątrz gminy: 6

7 Miejscowości charakteryzujące się: przyrostem ludności spadkiem ludności Czarnowiec, Dzbenin, Laskowiec, Ławy, Rzekuń, Borawe, Drwęcz, Goworki, Kamianka, Tobolice Susk Nowy, Susk Stary 6 miejscowości 6 miejscowości Zgodnie z prognozą demograficzną, opracowana na podstawie prognozy GUS, do roku 2020 liczba ludności gminy będzie się zwiększać. Zmiany w strukturze ludności według płci: Mężczyźni w Kobiety w Lata Razem osoby * % osobach osobach % , , , , , , , ,96 * stan ludności według faktycznego miejsca zamieszkania. Z danych zawartych w powyższym zestawieniu wynika, że w analizowanym okresie struktura ludności gminy Rzekuń według płci wykazywała się dużą stabilnością. Na terenie gminy zamieszkuje nieco więcej mężczyzn niż kobiet; wskaźnik liczby kobiet przypadających na 100 mężczyzn kształtuje się na poziomie: 99, Ruch naturalny i migracyjny ludności Liczba ludności gminy Rzekuń systematycznie wzrasta. Jest to wynikiem wzrastającej liczby nowych małżeństw, większej liczby urodzeń niż zgonów, czyli dodatniego przyrostu naturalnego, co obrazuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Małżeństwa (ilość par) Urodzenia żywe(ilość dzieci) Zgony (liczba osób) Przyrost naturalny (liczba osób) Wraz ze zmianami w ogólnej liczbie ludności następowały również przemiany w jej strukturze ekonomicznej. Prezentuje to poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ludność ogółem * w wieku przedprodukcyjnym w wieku produkcyjnym w wieku poprodukcyjnym * stan ludności według faktycznego miejsca zamieszkania na dzień Bezrobocie Rozmiary bezrobocia w gminie Rzekuń w latach (stan na 31.12) prezentuje poniższe zestawienie: Lp. Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych ogółem (osoby) dynamika zmian (rok 1997=100) 100,0 106,3 116,1 120,3 145,0 147,0 udział bezrobotnych kobiet

8 udział bezrobotnych mężczyzn Liczba osób pobierających zasiłek kobiety mężczyźni Absolwenci Żródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Gminy oraz PUP w Ostrołęce. Z danych zawartych w powyższym zestawieniu wynika, że liczba bezrobotnych w gminie Rzekuń systematycznie rośnie. Tabela poniżej szczegółowo prezentuje strukturę bezrobocia w gminie Rzekuń według grup wieku, poziomu wykształenia oraz według stażu pracy. Dane zawarte w poniższym zestawieniu ilustrują stan na r. Wyszczególnienie Wiek Wykszt ałcenie Staż pracy ogółem lat wyższe polic. i śr. zaw. śr. ogólnokszt. zasadnicze zaw. gimn. i poniżej do 1 roku lat i więcej bez stażu Liczba bezrobo tnych ogółem Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Liczba bezrobo tnych kobiet Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Ogółem Żródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce. Z danych zawartych w powyższym zestawieniu wynika, że w gminie Rzekuń bezrobocie dotyka w największym stopniu ludzi w przedziale wiekowym lata, a więc nie tylko ludzi młodych, rozpoczynających aktywne życie zawodowe, ale również populację ludzi obecnych na rynku pracy od co najmniej kilku lat. Ponadto widać wyraźnie, że w najtrudniejszej sytuacji są osoby z niskim poziomem wykształcenia; jest ich najwięcej i najdłużej pozostają bez stałego zatrudnienia. Poza tym biorąc pod uwagę staż pracy osób bezrobotnych można wywnioskować, iż najmniejszym zainteresowaniem u pracodawców cieszą się osoby bez doświadczenia zawodowego i osoby z krótkim stażem pracy. 8

9 Spośród wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych z terenu gminy Rzekuń przeważają kobiety, stanowią one 55,3% ogólnej liczby bezrobotnych Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe 1. Bezpieczeństwo publiczne Do dnia 15 listopada 2002r. teren gminy Rzekuń, razem z całym powiatem ostrołęckim, objęty był zasięgiem działania Komisariatu Policji w Ostrołęce funkcjonującego w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce. Z dniem r. Komisariat Policji w Ostrołęce rozwiązano i utworzono 8 Posterunków Policji mających swe siedziby w gminnych miejscowościach powiatu ostrołęckiego. Gminę Rzekuń włączono do KMP w Ostrołęce razem z 15 dzielnicami miasta i gminą Olszewo Borki. Reorganizacja ta poza podniesieniem poziomu bezpieczeństwa spełniła również oczekiwania społeczne w tym zakresie oraz zacieśniła współpracę Policji z lokalnymi społecznościami. Poniższa tabela prezentuje stan zagrożenia w/g podstawowych kategorii przestępczości kryminalnej w gminie Rzekuń na tle dzielnic miasta w 2002r.: Lp. Dzielnica włamania kradzieże rozboje pobicia 1. Wojciechowice Traugutta Łazek Leśne Witosa Stare Miasto Parkowe Śródmieście I Śródmieście II Dzieci Polskich, Hallera Łęczysk Sienkiewicza Pomian Centrum Stacja Rzekuń Olszewo Borki Źródło: Sprawozdanie z realizacji zaplanowanych zadań Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w 2002r. Zagrożenia wykroczeniami w gminie Rzekuń na tle dzielnic miasta w 2002r.: Lp. Dzielnica ogółem drogowe chulig. kradzieże 1. Wojciechowice Traugutta Łazek Leśne Witosa Stare Miasto Parkowe Śródmieście I Śródmieście II Dzieci Polskich, Hallera Sienkiewicza Łęczysk Pomian Centrum Stacja

10 16. Rzekuń Olszewo Borki Źródło: Sprawozdanie z realizacji zaplanowanych zadań Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w 2002r. Od 2002r. KMP w Ostrołęce współpracuje na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym z Urzędem Gminy w Rzekuniu jako podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie, oznakowanie dróg i zmiany w organizacji ruchu drogowego. Współpraca ta polega na wspólnym wypracowywaniu nowych rozwiązań komunikacyjnych, bieżącym usuwaniu istniejących usterek, opiniowaniu projektów zmian organizacji ruchu itp. Również Sekcja Prewencji KMP, w ramach której na terenie gminy działa posterunek dzielnicowego, współpracuje z lokalnymi społecznościami przy realizacji szeregu programów mających na celu zredukowanie ilości przestępstw oraz poprawę stanu ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli. Współpraca ta przejawia się m.in. wspólnymi spotkaniami na których prezentowane są nowe założenia programów prewencyjnych oraz omawianiem problemów i zagrożeń. 2. Zagrożenia pożarowe Na terenie gminy działa 6 jednostek OSP, w tym 4 jednostki typu S-1, tj. Dzbenin, Kamianka, Zabiele i Rozwory oraz 2 jednostki typu S-2 w Rzekuniu i w Borawem. Zrzeszają w swoich szeregach 192 członków. OSP Rzekuń typ S-2 włączona do KSRG, posiada 2 samochody (średni marki Man i lekki marki Ford Transit), dobre warunki garażowo-techniczne, 3 motopompy (w tym 1 pływającą), 1 pilarkę do drewna, 1 pilarkę do betonu, sprzęt ochrony dróg oddechowych (aparat 1, maska 1, butla 1), 2 radiostacje samochodowe, 1 radiostację nasobną, syrenę alarmującą, selektywny system alarmowania. Zrzesza 39 członków. OSP Borawe - typ S-2, włączona do KSRG, posiada 2 samochody w bardzo dobrym stanie technicznym, 2 garaże, 2 motopompy (w tym 1 pływającą), zestaw ratowniczy hydrauliczny, pilarkę do drewna, sprzęt ochrony dróg oddechowych (aparat 1, maska 1, butla 1), 2 radiostacje samochodowe, 1 radiostację nasobną. Zrzesza 37 członków. OSP Dzbenin typ S-1, posiada 1 samochód, garaż murowany o liczbie stanowisk 1, motopompy ogółem 4, w tym 1 pływającą, 1 radiostację samochodową, 1 radiostację nasobną. Zrzesza 30 członków. OSP Kamianka typ S-1, posiada 1 samochód, 1 radiostację samochodową, 1 motopompę. Zrzesza 18 członków. OSP Zabiele typ S-1, posiada 1 samochód, dobre warunki garażowo-techniczne, 2 motopompy, sprzęt alarmowania syrena. Zrzesza 40 członków. OSP Rozwory typ S-1, posiada 1 motopompę. Zrzesza 28 członków. Sytuacja pożarowa gminy Rzekuń przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Ilość zdarzeń Pożary małe Pożary średnie Miejscowe zagrożenia Fałszywe alarmy Straty pożarnicze w tys. zł

11 3. ROZPOZNANIE I ANALIZA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 3.1. Charakterystyka środowiska naturalnego Położenie Według podziału fizyczno-geograficznego Polski obszar gminy Rzekuń położony jest w granicach makroregionu Niziny Północnomazowieckiej, w obrębie mezoregionu Międzyrzecza Łomżyńskiego (część środkowa i wschodnia) oraz mezoregionu Doliny Dolnej Narwi (część zachodnia) Rzeźba terenu Pod względem geomorfologicznym teren reprezentuje rzeźbę polodowcową, pochodzącą z okresu zlodowacenia środkowopolskiego, w krajobrazie którego dominują powierzchnie płaskie i lekko faliste równiny łagodnie rozcięte przez płytkie i dość szerokie doliny rzeczne lub obniżenia wytopiskowe. W późniejszym okresie pierwotna i bardziej urozmaicona rzeźba terenu została zdenudowana i wyrównana. Zasadnicza część wysoczyzny polodowcowej wyniesiona jest od 100m do 130m n.p.m. Rozległe powierzchnie wysoczyzny charakteryzują się małymi deniwelacjami i spadkami nie przekraczającymi na ogół 2 %. Wysoczyzna miejscami nadbudowana jest silnie zdenudowanymi pagórkami morenowymi oraz formami wydmowymi, w obrębie których nachylenia terenu osiągają 5%. Cały obszar urozmaicają obniżenia terenowe i niewielkie zagłębienia bezodpływowe pochodzenia lodowcowego lub formy dolinne o genezie fluwialnodenudacyjnej, wcięte zaledwie 1,5-3,0m wgłąb. Dna obniżeń są płaskie, podmokłe, wypełnione sieciami rowów melioracyjnych, rzadziej naturalnych cieków wodnych. Czasami odpływ jest utrudniony i tworzą się zagłębienia bezodpływowe. Największą formą dolinną w tej części gminy jest dolina Czeczotki o zmiennej szerokości z licznymi przewężeniami dna. Od strony zachodniej naturalną granicą oddzielającą wysoczyznę polodowcową od rozległej równiny sandrowej Kurpiowszczyzny jest dolina Narwi. Na terenie gminy Rzekuń dolina rzeczna ciągnie się od wsi Dzbenin po Kamiankę. W obrębie doliny wyróżnia się holoceńską terasę zalewową oraz terasy plejstoceńskie: młodszy akumulacyjny wyniesiony 2-5m i starszy erozyjno-akumulacyjny wyniesiony 5-10m ponad lustro wody. Terasy rzeczne często nadbudowane są formami wydmowymi. Rozpatrując ukształtowanie terenów pod kątem przydatności dla rozwoju funkcji osadniczej i postanowienia zabudowy należy stwierdzić, że nie stanowi ona przeszkód dla realizacji wszelkich form budownictwa. 11

12 Budowa geologiczna Pod względem geologicznym obszar gminy położony jest w granicach Wyniesienia Mazursko-Suwalskiego. Bezpośrednie podłoże czwartorzędu stanowią górnokredowe, wapienie i margle oraz trzeciorzędowe piaski kwarcowe z wkładkami lignitu. W budowie geologicznej czwartorzędu o miąższości około stu kilkudziesięciu metrów uczestniczą plejstoceńskie osady akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej oraz holoceńskie osady rzeczne, aluwialno-deluwialne, bagienne i wydmowe. Utwory akumulacji lodowcowej (zwałowej) wykształcone w postaci piasków gliniastych oraz glin piaszczystych zalegających na powierzchni terenu lub pod warstwą osadów wodnolodowcowych. Występują na terenie całej gminy z większą koncentracją w jej północno-wschodniej części. Osady wodnolodowcowe reprezentowane są przez średniozagęszczone i zagęszczone piaski o zmiennej granulacji, często z domieszką żwirów i otoczaków o znacznych miąższościach. Czasami przewarstwione są piaskami gliniastymi i pyłami piaszczystymi. Ich występowanie ma charakter powszechny. Utwory pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego zaliczane są do gruntów o dobrej przydatności na cele budowlane. Utwory akumulacji rzecznej to przede wszystkim piaski drobne i średnie z domieszką humusu, z wkładkami pyłów i żwirków o zmiennej miąższości. Osady te budują wyższe poziomy terasowe. Osady aluwialno-deluwialne charakterystyczne są dla den dolinnych, obniżeń terenowych i zagłębień bezodpływowych. Są wykształcone w postaci piasków i pyłów, często występują z domieszką organicznych namułów pylastych i piaszczystych. Z uwagi na zawartość części organicznych stanowią grunty słabonośne o zróżnicowanych wartościach geotechnicznych. Utwory bagienne zajmują podmokłe dna dolin i obniżeń i wykształcone są jako torfy niskie w stanie silnie rozłożonym. Miąższość torfów jest zróżnicowana od jednego do kilku metrów. Osady te należą do gruntów o dużej ściśliwości i nieprzydatnych dla celów budowlanych Utwory eoliczne występujące w postaci luźnych i drobnych piasków tworzą niewysokie do 5 m wały wydmowe, bądź pola piasków przewianych o miąższości 1-2 m. Ze względu na małą stabilność osady te należą do kategorii gruntów o słabej nośności. Sieć hydrograficzna Obszar gminy leży w zlewni Narwi. Narew opływa zachodnią granicę gminy z północy na południe. Najważniejszym dopływem Narwi jest rzeka czeczotka płynąca równoleżnikowo ze wschodu na zachód i uchodząca do Narwi w Ostrołęce. Odpływ z tego terenu skierowany jest poprzez system połączonych obniżeń i dolinek bocznych ku północy do rzeki Czeczotki w części wschodniej i środkowej gminy, a w części zachodniej bezpośrednio do Narwi. Lokalnymi odbiornikami wód powierzchniowych są również zagłębienia bezodpływowe, czasami zabagnione i wypełnione mułkami i torfami. Ze względu na małe spadki terenu proces odwadniania jest utrudniony, czego dowodem jest występowanie stałych podmokłości. Stosunki hydrogeologiczne Z uwagi na odmienne warunki hydrogeologiczne wyróżnić można dwie zasadnicze strefy hydrogeologiczne. 12

13 Obszar występowania ciągłego poziomu wód gruntowych o swobodnym zwierciadle utrzymującym się w łatwo przepuszczalnych utworach o dobrych warunkach infiltracji. Zwierciadło wód waha się w granicach 0,5-1,5 m. Zalicza się do niego tereny położone w północno-wschodniej (Laskowiec, Teodorowo) oraz południowo-zachodniej (Korczaki, Kamianka) części gminy. Obszar, w obrębie którego poziom wód gruntowych może ulegać zakłóceniom na skutek występowania w podłożu utworów trudno przepuszczalnych, a zwierciadło wód często wykazuje napięcie. W okresach wysokich stanów wód mogą lokalnie występować wierzchówki. Ograniczenia hydrogeologiczne występują w pozostałej, przeważającej części gminy Rzekuń. Głębokość występowania wód gruntowych uzależniona jest od konfiguracji terenu i waha się od 1 m do kilku metrów. Najpłytsze występowanie wód gruntowych związane jest z dnami dolin i obniżeń, co stanowi utrudnienie przy realizacji budownictwa. Na obszarach pozadolinnych zwierciadło utrzymuje się zazwyczaj poniżej 2 m p. p. t. Reasumując należy podkreślić, że większa część terenów osadniczych charakteryzuje się mniej korzystnymi warunkami hydrogeologicznymi dla budownictwa. Z lokalizacji należy całkowicie wykluczyć jedynie podmokłe obniżenia i dna dolin rzecznych. Gleby Teren odznacza się dużym zróżnicowaniem warunków glebowych wynikającym z budowy geologicznej podłoża. Większość gleb wytworzona została z piasków słabogliniastych, glin piaszczystych, piasków luźnych, torfów i murszów. Najlepsze gleby to gleby brunatne i bielicowe oraz czarne ziemie zdegradowane w 4 kompleksie żytnim bardzo dobrym w IIIb klasie bonitacyjnej, przydatne bez ograniczeń do wszystkich upraw. Skałą macierzystą są gliny lekkie i spiaszczone. Występują wyspowo w okolicach wsi: Ołdaki, Zabiele, Przytuły Nowe, Ławy, Borawe, Dzbenin i Rzekuń. W sąsiedztwie tych gleb położone są gleby wytworzone z piasków słabogliniastych zalegających na glinie lekkiej. Są to gleby żytnio-ziemniaczane w 5 kompleksie rolniczej przydatności w klasach IVa i IVb. W okolicach Daniszewa spotyka się czarne ziemie zdegradowane w 8 kompleksie zbożowo-pastewnym mocnym i w IV klasie bonitacyjnej. Dominującym typem są jednak gleby brunatne wyługowane z cienką warstwą próchniczną, ubogie w składniki pokarmowe suche i przepuszczalne, o kwaśnym odczynie. Należą one do 6 kompleksu żytniego słabego w V klasie bonitacyjnej oraz 7 kompleksu żytnio-łubinowego gruntów ornych i w VI klasie bonitacyjnej. Występują powszechnie w dużym rozdrobnieniu na terenie całej gminy. W obniżeniach terenu i dolinach występują gleby wytworzone z torfów niskich, piasków rzecznych, mad i namułów. Tworzą one gleby torfowe i murszowo-mineralne w 2 (dolina Narwi i okolice Daniszewa, Rzekunia, Suska Nowego, Drwęcza) i 3 (dolina Czeczotki i pozostałe) kompleksie użytków zielonych średnich i słabych oraz V-VI klasie bonitacyjnej. Szata roślinna Według klasyfikacji przyrodniczo-leśnej teren opracowania leży w Krainie Mazowiecko-Podlaskiej. Lasy występują w większych kompleksach w okolicach wsi Korczaki, Kamianka, Borawe na zachodzie oraz Teodorowa i Laskowca na wschodzie gminy. 13

14 Najczęściej spotykanym typem siedliskowym lasów jest bór świeży ze zdecydowaną dominacją w drzewostanie sosny w różnych klasach wieku i domieszką osiki, dębu oraz brzozy. Ubogi podszyt tworzą: jałowiec, jarząb, brzoza, dąb i kruszyna. Runo również jest ubogie, głównie z mchami i borówkami. Drugim typem siedliskowym jest bór mieszany świeży występujący w postaci niewielkich płatów. Jedyny większy kompleks położony jest w dolinie Narwi. W drzewostanie obok sosny spotyka się brzozę, świerk, osikę i dąb. Na glebach organicznych i gruntach podmokłych występują olsy z młodymi drzewostanami olchowymi, bujnym podszytem (kruszyna, czeremcha, łoza, dereń) i runem. Lasy te są słabo dostępne o niekorzystnym mikroklimacie wnętrza i małej odporności. Wskazane są do pełnienia funkcji ekologicznych jako lasy glebo- i wodochronne. Klimat lokalny Warunki klimatu lokalnego kształtowane są przez takie elementy środowiska jak: rodzaj podłoża, obecność wód powierzchniowych i głębokość zalegania wód gruntowych, ekspozycja stoków i zboczy, wyniesienie ponad otaczający teren, sąsiedztwo kompleksów leśnych, źródeł zanieczyszczeń itp. Najkorzystniejsze warunki klimatyczne posiadają tereny z piaszczystym podłożem, charakteryzujące się dobrą termiką, położone z dala od wód (dobre stosunki wilgotnościowe), na południowych stokach (korzystne warunki solarne), wyniesione w stosunku do okolicy (dobre, lecz nie nadmierne przewietrzanie) oraz usytuowane w sąsiedztwie terenów leśnych (obecność w powietrzu olejków eterycznych). Dość poprawne warunki klimatu lokalnego występują w sąsiedztwie dolin rzecznych i obniżeń terenowych. Bliskość wód powierzchniowych i okresowo płytko zalegająca woda gruntowa pogarszają nieco stosunki termiczno-wilgotnościowe. Pozostają one jednak pod wpływem pozostałych elementów środowiska przyrodniczego, w tym w szczególności dużych kompleksów leśnych (osłona przeciwwietrzna, cisza, zawartość olejków eterycznych w powietrzu). Dna dolin rzecznych, dolinek bocznych oraz obniżeń stanowią miejsca spływu chłodnych i wilgotnych mas powietrza z terenów wyżej położonych. Z tych też względów odznaczają się mniej korzystnymi warunkami topoklimatycznymi dla organizmu człowieka i winny być wyeliminowane z lokalizacji terenów mieszkaniowych. Stan sanitarny środowiska Gmina Rzekuń należy do obszarów rolniczych bez znaczących źródeł zanieczyszczeń. Niemniej jednak część terenów sąsiadujących bezpośrednio z dzielnicą przemysłowo-składową zlokalizowaną we wschodniej i południowej części Ostrołęki pozostaje pod wpływem uciążliwości zakładów przemysłowych (zakłady celulozowopapiernicze, zespół elektrowni, zakłady mięsne, hurtownie i składy, komunalne wysypisko śmieci, oczyszczalnia ścieków, stacja i linia kolejowa itp.). Na terenie gminy do głównych źródeł uciążliwości dla środowiska przyrodniczego zaliczyć trzeba pojedynczo występujące większe obiekty hodowlane, zabudowa zagrodowa oraz tereny rolne poddawane nawożeniu. Brak rozwiązanej gospodarki wodno-ściekowej i zrzuty nieoczyszczonych ścieków do wód oraz gruntu sprawiają, że środowiska te podlegają największym zagrożeniom. Dotyczy to zarówno wód powierzchniowych, jak i gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej dla części terenów wiejskich. Znaczną część 14

15 zanieczyszczeń wód dostarczają tereny rolne poprzez niewłaściwe gromadzenie i zagospodarowywanie nawozów organicznych, tj. gnojowicy i obornika. Dość powszechnym zjawiskiem są zagrożenia dla powierzchni ziemi wynikające z przygodnego składowania śmieci w lasach, rowach przydrożnych i innych zagłębieniach terenu Stan antropizacji środowiska Środowisko przyrodnicze reprezentowane jest przez typ krajobrazu naturalnego o charakterze typowo rolniczym i leśnym. Stopień urbanizacji gminy jest stosunkowo mały, co uwidacznia się dużym odsetkiem ludności utrzymującej się z rolnictwa, czy też małym udziałem terenów zabudowanych w strukturze użytkowania gruntów. Przekształcenia środowiska naturalnego, poza typowymi formami związanymi z osadnictwem (zabudowa mieszkaniowa i usługowa, inwentarska i gospodarcza, drogi, linie energetyczne itp.), polegają głównie na zmianach stosunków wodnych w wyniku przeprowadzonych prac melioracyjnych w obrębie użytków zielonych położonych w dolinach rzecznych i obniżeniach terenowych oraz w postaci wyrobisk po niekontrolowanej eksploatacji kopalin pospolitych Powiązania funkcjonalne systemu przyrodniczego Głównym elementem przyrodniczej struktury przestrzennej gminy jest dolina Narwi wchodząca w skład krajowego systemu obszarów chronionych. Znaczącą rolę w skali lokalnej odgrywa dolina rzeki Czeczotka wraz z całym systemem dolinek bocznych i obniżeń wytopiskowych, będące miejscami spływu wód, mas powietrza oraz migracji roślin i zwierząt. Stanowią one najcenniejsze przyrodniczo obszary biocenoz wodno-łąkowych o wzajemnych powiązaniach funkcjonalnych Stopień odporności środowiska na działania antropogenne Stopień wrażliwości i odporności poszczególnych biocenoz na antropopresję jest bardzo różny. Najbardziej podatne na degradację są biocenozy łąkowe i wodne w dolinach rzecznych, dolinkach bocznych, obniżeniach wytopiskowych i innych zagłębieniach terenowych. Przepuszczalne podłoże i stosunkowo płytko zalegająca woda gruntowa ułatwiają migrację zanieczyszczeń lub skażeń na większe odległości. Bardzo wrażliwe są również lasy porastające ubogie siedliska boru suchego z monokulturą sosny w młodych klasach wieku. Stopień odporności wzrasta wraz z różnorodnością gatunkową siedliska i wiekiem drzewostanów (bór świeży). Największą odpornością odznacza się rzeźba terenu i budowa geologiczna. Jednak i tutaj dość wrażliwe na działalność człowieka są strefy zboczowe, podlegające obok naturalnych procesów erozji wodnej i wietrznej, procesom antropogenicznym, w szczególności ekspansji zabudowy wiejskiej, podcinania i niwelowania zboczy dolin oraz stoków morenowych Obszary szczególnej ochrony środowiska Zgodnie ze studium zagospodarowania przestrzennego dolina rzeki Narwi włączona została do projektowanego obszaru chronionego krajobrazu. Inne obiekty i obszary szczególnej ochrony środowiska nie występują. 15

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA...

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... 6 2.1. POŁOŻENIE,

Bardziej szczegółowo

gminy Grabica (wg WIOŚ w Łodzi)... 30

gminy Grabica (wg WIOŚ w Łodzi)... 30 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GRABICA NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 R. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 1 1.1. Podstawa wykonania pracy... 1 1.2. Cel i zakres pracy... 1 1.3. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006-2013 Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 6, ustawy

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIENNICA -PROJEKT-

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIENNICA -PROJEKT- STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY -PROJEKT- ETAP: WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 62 Nazwa opracowania: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁAPY CZĘŚĆ I ŁAPY 1998/99 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Autorzy: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Urząd Miasta i Gminy Chociwel Mieszkańcy Gminy Chociwel Chociwel 2005 1 SPIS TREŚCI MIESZKAŃCY GMINY CHOCIWEL...1

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 LISTOPAD 2004 1 SPIS TREŚCI Wstęp...3 I Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego... 5 II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KSAWERÓW

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KSAWERÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXII/506/10 Rady Gminy Ksawerów z dnia 9 listopada 2010 r. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - listopad 2010 - Nazwa opracowania: ZMIANA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI na lata 2004-2012 Program Ochrony Środowiska Miasta Ostrołęki I. Wprowadzenie. Program Ochrony

Bardziej szczegółowo

POWIATU JAROCIŃSKIEGO

POWIATU JAROCIŃSKIEGO POWIAT JAROCIŃSKI STRATEGIA ROZWOJU POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2002-2011 - 2 - Spis treści I. Wstęp...4 II. Ludność powiatu jarocińskiego...6 II.1. Demografia...6 II.2. Migracje...10 III. Położenie,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 2007 2015 Mełgiew, listopad 2008 Spis treści: I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Czym jest strategia Gminy?...3 2. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

Dzisiejsze decyzje tworzą przyszłość, dzisiejszy stan jest efektem decyzji w przeszłości.

Dzisiejsze decyzje tworzą przyszłość, dzisiejszy stan jest efektem decyzji w przeszłości. Dzisiejsze decyzje tworzą przyszłość, dzisiejszy stan jest efektem decyzji w przeszłości. GŁOWACZÓW; 2004 SPIS TREŚCI 1.CHARAKTERYSTYKA GMINY GŁOWACZÓW 3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 3 OCENA STANU ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC URZĄDZENIOWO ROLNYCH DLA GMINY MARKLOWICE

PROGRAM PRAC URZĄDZENIOWO ROLNYCH DLA GMINY MARKLOWICE BESKIDZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W ŻYWCU ul. Powstańców Śląskich 9a 34-300 Żywiec tel/fax (033) 8617748, 8613116 www.bip.silesia-region.pl/bbgtr e-mail: bbgitr@o2.pl PROGRAM PRAC URZĄDZENIOWO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 + STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Urząd Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 43-512 Bestwina tel. /032/ 215 77 00 fax. /032/ 215 77 12 www.bestwina.pl info@bestwina.pl IR CONSULTING S.C.

Bardziej szczegółowo

2.3.1. Zagadnienia własnościowe 18 2.3.2. Obiekty zabytkowe 19. 2.4.1. Komunikacja i układ drogowy 20 2.4.2. Pozostała infrastruktura techniczna 23

2.3.1. Zagadnienia własnościowe 18 2.3.2. Obiekty zabytkowe 19. 2.4.1. Komunikacja i układ drogowy 20 2.4.2. Pozostała infrastruktura techniczna 23 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GIŻYCKO Giżycko, grudzień 2010 SPIS TREŚCI Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Giżycko 1. Wstęp 4 2. Charakterystyka sytuacji społeczno - gospodarczej oraz stanu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Załącznik do Uchwały Nr. XVII/116/08 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 listopada 2008r. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Urząd Gminy w Karczmiskach 24-310 Karczmiska, tel.:

Bardziej szczegółowo

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku Powiat Świecki Załącznik do Uchwały Nr XIV / 96 / 2004 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 lutego 2004 roku. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO NA LATA 2004-2013 ujednolicony tekst zawierający zmiany

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO przeprowadzana w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu STRATEGII ROZWOJU GMINY GRODKÓW NA LATA 2014-2023 Grodków, 2014 r. ul. Niemodlińska

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/144/09 Rady Gminy Dorohusk z dnia 24 marca 2009 r. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Dorohusk.

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/144/09 Rady Gminy Dorohusk z dnia 24 marca 2009 r. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Dorohusk. Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/144/09 Rady Gminy Dorohusk z dnia 24 marca 2009 r. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Dorohusk na lata 2009 2015 Dorohusk, kwiecień 2012 1 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 1. OBSZAR I

Bardziej szczegółowo

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu I. Zagadnienia wstępne I.1. Podstawa prawna opracowania Programu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łaziska (dalej zwany Programem) opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Mosina, luty 2005 rok

Mosina, luty 2005 rok PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY MOSINA WRAZ Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM NA LATA - 2005 2008 - Mosina, luty 2005 rok SPIS TREŚCI Wstęp 3 Załączniki 4 1.0. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WOŁOWSKIEGO DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WOŁOWSKIEGO DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WOŁOWSKIEGO DO 2020 ROKU Wołów, 2006 1 Spis treści WSTĘP...3 I AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA POWIATU WOŁOWSKIEGO (DIAGNOZA)...5 I.1 Syntetyczna charakterystyka powiatu...5

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Olecku z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBEJMUJĄCY TEREN MIASTA OLECKO JAKO SZANSA NA Olecko 2008 rok 1 Urząd Miejski w Olecku 19-400 Olecko Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁASKARZEW NA LATA 2014-2018

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁASKARZEW NA LATA 2014-2018 PROGRAM Załącznik do uchwały Nr VII/32/2015 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 27 kwietnia 2015r. OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁASKARZEW NA LATA 2014-2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018-2022 AKTUALIZACJA CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

22 WRZEŚNIA 2014 STRATEGIA PROMOCJI GOSPODARCZEJ W TYM MARKI GOSPODARCZEJ GMINY SIEDLISZCZE OPRACOWANIE:

22 WRZEŚNIA 2014 STRATEGIA PROMOCJI GOSPODARCZEJ W TYM MARKI GOSPODARCZEJ GMINY SIEDLISZCZE OPRACOWANIE: 22 WRZEŚNIA 2014 STRATEGIA PROMOCJI GOSPODARCZEJ W TYM MARKI GOSPODARCZEJ GMINY SIEDLISZCZE OPRACOWANIE: Spis treści Strategia promocji gospodarczej w tym marki gospodarczej gminy Siedliszcze... 2 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Jaworzno, 2004 2 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Zamawiający: Prezydent Miasta Jaworzno ul. Grunwaldzka 33 43600 Jaworzno Wykonawca: Państwowy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KAWĘCZYN NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KAWĘCZYN NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU GMINY KAWĘCZYN NA LATA 2014-2020 KAWĘCZYN 2014 SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SYTUACJI... 4 I.1 Przestrzeń i środowisko... 4 I.1.1 Umiejscowienie gminy... 4 I.1.2 Charakterystyka sieci osadniczej...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Rozwoju Gminy

Zintegrowany Program Rozwoju Gminy Zintegrowany Program Rozwoju Gminy Gminy Kluki na lata 2006-2013 Kluki 2006 1 Spis treści: Wprowadzenie.3 I. Wstęp...5 A. Obszar i czas realizacji Programu.6 II. III. IV. Programowanie rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/713/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr XLVIII/713/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 r. Uchwała Nr XLVIII/713/26 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 26 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Kalisza na lata 26-213. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo