SPIS TREŚCI I. RAPORT O STANIE GMINY RZEKUŃ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI I. RAPORT O STANIE GMINY RZEKUŃ"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI I. RAPORT O STANIE GMINY RZEKUŃ Działalność władz samorządowych Rada Gminy i Zarząd Gminy Jednostki pomocnicze Współpraca z innymi samorządami Ludność gminy Rzekuń Zmiany w liczbie ludności Ruch naturalny i migracyjny ludności Bezrobocie Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe Rozpoznanie i analiza środowiska przyrodniczego Charakterystyka środowiska naturalnego Stan antropizacji środowiska Powiązania funkcjonalne systemu przyrodniczego Stopień odporności środowiska na działania antropogenne Obszary szczególnej ochrony środowiska Działalność gospodarcza Podmioty gospodarcze Potencjał gospodarczy gminy Rzekuń Infrastruktura techniczna Komunikacja Drogownictwo Energetyka Sieć wodociągowa Sieć gazowa Sieć kanalizacyjna Poczta Sieć telefoniczna Cmentarnictwo Mieszkalnictwo Ruch budowlany w gminie Zasoby mieszkaniowe Infrastruktura społeczna Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Środowisko kulturowe Gospodarka przestrzenna Charakterystyka warunków przyrodniczych Ogólna charakterystyka gleb Charakterystyka kompleksów rolniczej przydatności gleb

2 8.4. Rolnictwo Budżet gminy Dochody budżetu Wydatki budżetu... II. STRATEGICZNA DIAGNOZA SILNYCH I SŁABYCH STRON GMINY RZEKUŃ Silne i słabe strony gminy Rzekuń Analiza szans i zagrożeń gminy Rzekuń Szanse rozwojowe gminy Zagrożenia rozwojowe gminy... III. MISJA I WIZJA GMINY RZEKUŃ

3 I. RAPORT O STANIE GMINY RZEKUŃ 1. DZIAŁALNOŚĆ WŁADZ SAMORZĄDOWYCH 1.1. Rada Gminy i Zarząd Gminy W skład Rady Gminy Rzekuń w okresie III kadencji (lata ) wchodziło 20 radnych: 1. według wieku (stan na 31.XII. 1998r.): 1) do 39 lat - 7 radnych 2) od 40 do 59 lat - 10 radnych 3) 60 lat i więcej - 3 radnych Średnia wieku radnych wynosiła 44 lata. 2. według płci: 1) kobiety - 5 radnych 2) mężczyźni - 15 radnych 3. według poziomu wykształcenia: 1) wyższe - 7 radnych 2) policealne - 1 radny 3) średnie - 4 radnych 4) zasadnicze zawodowe - 8 radnych 4. według grup zawodów: 1) wyżsi urzędnicy - 1 radny 2) specjaliści - 7 radnych 3) rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy - 5 radnych 4) robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy - 2 radnych 5) operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń - 5 radnych 5. W skład Zarządu Gminy wchodziło 5 radnych, w tym: 1) przewodniczący 2) 2 zastępców przewodniczącego 3

4 3) 2 członków Rada Gminy Rzekuń w III kadencji odbyła 38 sesji. Frekwencja w obradach sesji wynosiła 96%. Radni podjęli 217 uchwał, w tym: - 34 w sprawach organizacyjnych gminy - 20 w sprawach organizacyjno-osobowych Rady Gminy i organów gminy - 19 uchwał planistycznych - 12 w sprawach kierowniczo-kontrolnych - 65 w sprawach finansowo-majątkowych - 5 dotyczących wyborów - 35 uchwał okołobudżetowych - i inne Zarząd Gminy Rzekuń odbył 125 posiedzeń, w trakcie których podjął 117 uchwał, w tym: - 47 związanych było z wykonaniem budżetu - 31 dotyczyło gospodarki mieniem komunalnym - 3 uchwały dotyczyły wyborów - 36 w sprawach zatrudnienia i zwalniania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych W skład Rady Gminy Rzekuń IV kadencji ( ) wchodzi 15 radnych: 1. według wieku (stan na 31.XII. 2002r.): 1) do 30 lat - 1 radny 2) od 30 do 39 lat - 3 radnych 3) od 40 do 59 lat - 10 radnych 4) 60 lat i więcej - 1 radny Średnia wieku radnych wynosi 45 lat. 2. według płci: 1) kobiety - 2 radne 2) mężczyźni - 13 radnych 3. według poziomu wykształcenia: 1) wyższe - 5 radnych 2) średnie - 5 radnych 3) zasadnicze zawodowe - 5 radnych 4. według grup zawodów: 1) wyżsi urzędnicy - 1 radny 2) specjaliści - 4 radnych 3) technicy i inny średni personel - 5 radnych 4) rolnicy, ogrodnicy leśnicy i rybacy - 2 radnych 5) robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy - 1 radny 6) pracownicy przy pracach prostych - 2 radnych 4

5 1.2. Jednostki pomocnicze W skład Gminy Rzekuń wchodzi 22 jednostki pomocnicze (sołectwa). Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka Współpraca z innymi samorządami Gmina Rzekuń współpracuje z: 1. Starostwem Powiatowym w Ostrołęce; 2. Stowarzyszeniem Gmin Ekorozwój Dorzecza Narwi ; Stowarzyszenie zrzesza gminy leżące w obszarze dorzecza rzeki Narew. Celem Stowarzyszenia jest w szczególności: integrowanie działań samorządów terytorialnych w zakresie ochrony czystości wód dorzecza Narwi, reprezentowanie i obrona wspólnych interesów członków na rzecz ochrony środowiska, wspieranie poczynań poszczególnych samorządów terytorialnych zmierzających do poprawy stanu ochrony środowiska szczególnie w zakresie gospodarki wodnej, inspirowanie działań na rzecz ochrony środowiska zapewniających uzyskanie optymalnych efektów, popularyzowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych dorzecza Narwi. 5

6 2. LUDNOŚĆ GMINY RZEKUŃ 2.1. Zmiany w liczbie ludności Gmina Rzekuń położona jest w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego. W środkowo-zachodniej części granica gminy biegnie wzdłuż granic miasta Ostrołęka. Bezpośrednie sąsiedztwo gminy Rzekuń i miasta Ostrołęka stanowi, że północna i centralna część gminy staje się zapleczem mieszkaniowym oraz magazynowym Ostrołęki. Jest to najintensywniej inwestowana część gminy, o najlepiej rozwiniętej sieci osadniczej i infrastrukturze technicznej. Gminę tworzą 22 sołectwa i zalicza się ją do kategorii gmin wiejskich. Powierzchnia gminy wynosi 135 km 2 ; gęstość zaludnienia ok. 63 osoby/km 2. Zmiany w ogólnej liczbie ludności gminy oraz w poszczególnych miejscowościach prezentuje poniższe zestawienie: Nazwa miejscowości Dynamika zmian Gmina Rzekuń ogółem ,1 Borawe ,4 Czarnowiec ,4 Daniszewo ,7 Drwęcz ,5 Dzbenin ,8 Goworki ,9 Kamianka ,5 Korczaki ,8 Laskowiec ,4 Ławy ,3 Nowa Wieś Wschodnia ,2 429 Nowa Wieś Wschodnia os. Leśniewo ,5 Ołdaki ,4 Przytuły Nowe ,1 Przytuły Stare ,0 Rozwory ,7 Rzekuń ,2 Susk Nowy ,1 Susk Stary ,5 Teodorowo ,0 Tobolice ,6 Zabiele ,4 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z ewidencji ludności według stałego rejestru mieszkańców (stan na ). Gmina Rzekuń charakteryzuje się systematycznym przyrostem ludności. W latach liczba ludności gminy wzrosła o 2,0%. Jednocześnie następowały zmiany w rozmieszczeniu ludności wewnątrz gminy: 6

7 Miejscowości charakteryzujące się: przyrostem ludności spadkiem ludności Czarnowiec, Dzbenin, Laskowiec, Ławy, Rzekuń, Borawe, Drwęcz, Goworki, Kamianka, Tobolice Susk Nowy, Susk Stary 6 miejscowości 6 miejscowości Zgodnie z prognozą demograficzną, opracowana na podstawie prognozy GUS, do roku 2020 liczba ludności gminy będzie się zwiększać. Zmiany w strukturze ludności według płci: Mężczyźni w Kobiety w Lata Razem osoby * % osobach osobach % , , , , , , , ,96 * stan ludności według faktycznego miejsca zamieszkania. Z danych zawartych w powyższym zestawieniu wynika, że w analizowanym okresie struktura ludności gminy Rzekuń według płci wykazywała się dużą stabilnością. Na terenie gminy zamieszkuje nieco więcej mężczyzn niż kobiet; wskaźnik liczby kobiet przypadających na 100 mężczyzn kształtuje się na poziomie: 99, Ruch naturalny i migracyjny ludności Liczba ludności gminy Rzekuń systematycznie wzrasta. Jest to wynikiem wzrastającej liczby nowych małżeństw, większej liczby urodzeń niż zgonów, czyli dodatniego przyrostu naturalnego, co obrazuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Małżeństwa (ilość par) Urodzenia żywe(ilość dzieci) Zgony (liczba osób) Przyrost naturalny (liczba osób) Wraz ze zmianami w ogólnej liczbie ludności następowały również przemiany w jej strukturze ekonomicznej. Prezentuje to poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ludność ogółem * w wieku przedprodukcyjnym w wieku produkcyjnym w wieku poprodukcyjnym * stan ludności według faktycznego miejsca zamieszkania na dzień Bezrobocie Rozmiary bezrobocia w gminie Rzekuń w latach (stan na 31.12) prezentuje poniższe zestawienie: Lp. Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych ogółem (osoby) dynamika zmian (rok 1997=100) 100,0 106,3 116,1 120,3 145,0 147,0 udział bezrobotnych kobiet

8 udział bezrobotnych mężczyzn Liczba osób pobierających zasiłek kobiety mężczyźni Absolwenci Żródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Gminy oraz PUP w Ostrołęce. Z danych zawartych w powyższym zestawieniu wynika, że liczba bezrobotnych w gminie Rzekuń systematycznie rośnie. Tabela poniżej szczegółowo prezentuje strukturę bezrobocia w gminie Rzekuń według grup wieku, poziomu wykształenia oraz według stażu pracy. Dane zawarte w poniższym zestawieniu ilustrują stan na r. Wyszczególnienie Wiek Wykszt ałcenie Staż pracy ogółem lat wyższe polic. i śr. zaw. śr. ogólnokszt. zasadnicze zaw. gimn. i poniżej do 1 roku lat i więcej bez stażu Liczba bezrobo tnych ogółem Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Liczba bezrobo tnych kobiet Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Ogółem Żródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce. Z danych zawartych w powyższym zestawieniu wynika, że w gminie Rzekuń bezrobocie dotyka w największym stopniu ludzi w przedziale wiekowym lata, a więc nie tylko ludzi młodych, rozpoczynających aktywne życie zawodowe, ale również populację ludzi obecnych na rynku pracy od co najmniej kilku lat. Ponadto widać wyraźnie, że w najtrudniejszej sytuacji są osoby z niskim poziomem wykształcenia; jest ich najwięcej i najdłużej pozostają bez stałego zatrudnienia. Poza tym biorąc pod uwagę staż pracy osób bezrobotnych można wywnioskować, iż najmniejszym zainteresowaniem u pracodawców cieszą się osoby bez doświadczenia zawodowego i osoby z krótkim stażem pracy. 8

9 Spośród wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych z terenu gminy Rzekuń przeważają kobiety, stanowią one 55,3% ogólnej liczby bezrobotnych Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe 1. Bezpieczeństwo publiczne Do dnia 15 listopada 2002r. teren gminy Rzekuń, razem z całym powiatem ostrołęckim, objęty był zasięgiem działania Komisariatu Policji w Ostrołęce funkcjonującego w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce. Z dniem r. Komisariat Policji w Ostrołęce rozwiązano i utworzono 8 Posterunków Policji mających swe siedziby w gminnych miejscowościach powiatu ostrołęckiego. Gminę Rzekuń włączono do KMP w Ostrołęce razem z 15 dzielnicami miasta i gminą Olszewo Borki. Reorganizacja ta poza podniesieniem poziomu bezpieczeństwa spełniła również oczekiwania społeczne w tym zakresie oraz zacieśniła współpracę Policji z lokalnymi społecznościami. Poniższa tabela prezentuje stan zagrożenia w/g podstawowych kategorii przestępczości kryminalnej w gminie Rzekuń na tle dzielnic miasta w 2002r.: Lp. Dzielnica włamania kradzieże rozboje pobicia 1. Wojciechowice Traugutta Łazek Leśne Witosa Stare Miasto Parkowe Śródmieście I Śródmieście II Dzieci Polskich, Hallera Łęczysk Sienkiewicza Pomian Centrum Stacja Rzekuń Olszewo Borki Źródło: Sprawozdanie z realizacji zaplanowanych zadań Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w 2002r. Zagrożenia wykroczeniami w gminie Rzekuń na tle dzielnic miasta w 2002r.: Lp. Dzielnica ogółem drogowe chulig. kradzieże 1. Wojciechowice Traugutta Łazek Leśne Witosa Stare Miasto Parkowe Śródmieście I Śródmieście II Dzieci Polskich, Hallera Sienkiewicza Łęczysk Pomian Centrum Stacja

10 16. Rzekuń Olszewo Borki Źródło: Sprawozdanie z realizacji zaplanowanych zadań Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w 2002r. Od 2002r. KMP w Ostrołęce współpracuje na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym z Urzędem Gminy w Rzekuniu jako podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie, oznakowanie dróg i zmiany w organizacji ruchu drogowego. Współpraca ta polega na wspólnym wypracowywaniu nowych rozwiązań komunikacyjnych, bieżącym usuwaniu istniejących usterek, opiniowaniu projektów zmian organizacji ruchu itp. Również Sekcja Prewencji KMP, w ramach której na terenie gminy działa posterunek dzielnicowego, współpracuje z lokalnymi społecznościami przy realizacji szeregu programów mających na celu zredukowanie ilości przestępstw oraz poprawę stanu ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli. Współpraca ta przejawia się m.in. wspólnymi spotkaniami na których prezentowane są nowe założenia programów prewencyjnych oraz omawianiem problemów i zagrożeń. 2. Zagrożenia pożarowe Na terenie gminy działa 6 jednostek OSP, w tym 4 jednostki typu S-1, tj. Dzbenin, Kamianka, Zabiele i Rozwory oraz 2 jednostki typu S-2 w Rzekuniu i w Borawem. Zrzeszają w swoich szeregach 192 członków. OSP Rzekuń typ S-2 włączona do KSRG, posiada 2 samochody (średni marki Man i lekki marki Ford Transit), dobre warunki garażowo-techniczne, 3 motopompy (w tym 1 pływającą), 1 pilarkę do drewna, 1 pilarkę do betonu, sprzęt ochrony dróg oddechowych (aparat 1, maska 1, butla 1), 2 radiostacje samochodowe, 1 radiostację nasobną, syrenę alarmującą, selektywny system alarmowania. Zrzesza 39 członków. OSP Borawe - typ S-2, włączona do KSRG, posiada 2 samochody w bardzo dobrym stanie technicznym, 2 garaże, 2 motopompy (w tym 1 pływającą), zestaw ratowniczy hydrauliczny, pilarkę do drewna, sprzęt ochrony dróg oddechowych (aparat 1, maska 1, butla 1), 2 radiostacje samochodowe, 1 radiostację nasobną. Zrzesza 37 członków. OSP Dzbenin typ S-1, posiada 1 samochód, garaż murowany o liczbie stanowisk 1, motopompy ogółem 4, w tym 1 pływającą, 1 radiostację samochodową, 1 radiostację nasobną. Zrzesza 30 członków. OSP Kamianka typ S-1, posiada 1 samochód, 1 radiostację samochodową, 1 motopompę. Zrzesza 18 członków. OSP Zabiele typ S-1, posiada 1 samochód, dobre warunki garażowo-techniczne, 2 motopompy, sprzęt alarmowania syrena. Zrzesza 40 członków. OSP Rozwory typ S-1, posiada 1 motopompę. Zrzesza 28 członków. Sytuacja pożarowa gminy Rzekuń przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Ilość zdarzeń Pożary małe Pożary średnie Miejscowe zagrożenia Fałszywe alarmy Straty pożarnicze w tys. zł

11 3. ROZPOZNANIE I ANALIZA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 3.1. Charakterystyka środowiska naturalnego Położenie Według podziału fizyczno-geograficznego Polski obszar gminy Rzekuń położony jest w granicach makroregionu Niziny Północnomazowieckiej, w obrębie mezoregionu Międzyrzecza Łomżyńskiego (część środkowa i wschodnia) oraz mezoregionu Doliny Dolnej Narwi (część zachodnia) Rzeźba terenu Pod względem geomorfologicznym teren reprezentuje rzeźbę polodowcową, pochodzącą z okresu zlodowacenia środkowopolskiego, w krajobrazie którego dominują powierzchnie płaskie i lekko faliste równiny łagodnie rozcięte przez płytkie i dość szerokie doliny rzeczne lub obniżenia wytopiskowe. W późniejszym okresie pierwotna i bardziej urozmaicona rzeźba terenu została zdenudowana i wyrównana. Zasadnicza część wysoczyzny polodowcowej wyniesiona jest od 100m do 130m n.p.m. Rozległe powierzchnie wysoczyzny charakteryzują się małymi deniwelacjami i spadkami nie przekraczającymi na ogół 2 %. Wysoczyzna miejscami nadbudowana jest silnie zdenudowanymi pagórkami morenowymi oraz formami wydmowymi, w obrębie których nachylenia terenu osiągają 5%. Cały obszar urozmaicają obniżenia terenowe i niewielkie zagłębienia bezodpływowe pochodzenia lodowcowego lub formy dolinne o genezie fluwialnodenudacyjnej, wcięte zaledwie 1,5-3,0m wgłąb. Dna obniżeń są płaskie, podmokłe, wypełnione sieciami rowów melioracyjnych, rzadziej naturalnych cieków wodnych. Czasami odpływ jest utrudniony i tworzą się zagłębienia bezodpływowe. Największą formą dolinną w tej części gminy jest dolina Czeczotki o zmiennej szerokości z licznymi przewężeniami dna. Od strony zachodniej naturalną granicą oddzielającą wysoczyznę polodowcową od rozległej równiny sandrowej Kurpiowszczyzny jest dolina Narwi. Na terenie gminy Rzekuń dolina rzeczna ciągnie się od wsi Dzbenin po Kamiankę. W obrębie doliny wyróżnia się holoceńską terasę zalewową oraz terasy plejstoceńskie: młodszy akumulacyjny wyniesiony 2-5m i starszy erozyjno-akumulacyjny wyniesiony 5-10m ponad lustro wody. Terasy rzeczne często nadbudowane są formami wydmowymi. Rozpatrując ukształtowanie terenów pod kątem przydatności dla rozwoju funkcji osadniczej i postanowienia zabudowy należy stwierdzić, że nie stanowi ona przeszkód dla realizacji wszelkich form budownictwa. 11

12 Budowa geologiczna Pod względem geologicznym obszar gminy położony jest w granicach Wyniesienia Mazursko-Suwalskiego. Bezpośrednie podłoże czwartorzędu stanowią górnokredowe, wapienie i margle oraz trzeciorzędowe piaski kwarcowe z wkładkami lignitu. W budowie geologicznej czwartorzędu o miąższości około stu kilkudziesięciu metrów uczestniczą plejstoceńskie osady akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej oraz holoceńskie osady rzeczne, aluwialno-deluwialne, bagienne i wydmowe. Utwory akumulacji lodowcowej (zwałowej) wykształcone w postaci piasków gliniastych oraz glin piaszczystych zalegających na powierzchni terenu lub pod warstwą osadów wodnolodowcowych. Występują na terenie całej gminy z większą koncentracją w jej północno-wschodniej części. Osady wodnolodowcowe reprezentowane są przez średniozagęszczone i zagęszczone piaski o zmiennej granulacji, często z domieszką żwirów i otoczaków o znacznych miąższościach. Czasami przewarstwione są piaskami gliniastymi i pyłami piaszczystymi. Ich występowanie ma charakter powszechny. Utwory pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego zaliczane są do gruntów o dobrej przydatności na cele budowlane. Utwory akumulacji rzecznej to przede wszystkim piaski drobne i średnie z domieszką humusu, z wkładkami pyłów i żwirków o zmiennej miąższości. Osady te budują wyższe poziomy terasowe. Osady aluwialno-deluwialne charakterystyczne są dla den dolinnych, obniżeń terenowych i zagłębień bezodpływowych. Są wykształcone w postaci piasków i pyłów, często występują z domieszką organicznych namułów pylastych i piaszczystych. Z uwagi na zawartość części organicznych stanowią grunty słabonośne o zróżnicowanych wartościach geotechnicznych. Utwory bagienne zajmują podmokłe dna dolin i obniżeń i wykształcone są jako torfy niskie w stanie silnie rozłożonym. Miąższość torfów jest zróżnicowana od jednego do kilku metrów. Osady te należą do gruntów o dużej ściśliwości i nieprzydatnych dla celów budowlanych Utwory eoliczne występujące w postaci luźnych i drobnych piasków tworzą niewysokie do 5 m wały wydmowe, bądź pola piasków przewianych o miąższości 1-2 m. Ze względu na małą stabilność osady te należą do kategorii gruntów o słabej nośności. Sieć hydrograficzna Obszar gminy leży w zlewni Narwi. Narew opływa zachodnią granicę gminy z północy na południe. Najważniejszym dopływem Narwi jest rzeka czeczotka płynąca równoleżnikowo ze wschodu na zachód i uchodząca do Narwi w Ostrołęce. Odpływ z tego terenu skierowany jest poprzez system połączonych obniżeń i dolinek bocznych ku północy do rzeki Czeczotki w części wschodniej i środkowej gminy, a w części zachodniej bezpośrednio do Narwi. Lokalnymi odbiornikami wód powierzchniowych są również zagłębienia bezodpływowe, czasami zabagnione i wypełnione mułkami i torfami. Ze względu na małe spadki terenu proces odwadniania jest utrudniony, czego dowodem jest występowanie stałych podmokłości. Stosunki hydrogeologiczne Z uwagi na odmienne warunki hydrogeologiczne wyróżnić można dwie zasadnicze strefy hydrogeologiczne. 12

13 Obszar występowania ciągłego poziomu wód gruntowych o swobodnym zwierciadle utrzymującym się w łatwo przepuszczalnych utworach o dobrych warunkach infiltracji. Zwierciadło wód waha się w granicach 0,5-1,5 m. Zalicza się do niego tereny położone w północno-wschodniej (Laskowiec, Teodorowo) oraz południowo-zachodniej (Korczaki, Kamianka) części gminy. Obszar, w obrębie którego poziom wód gruntowych może ulegać zakłóceniom na skutek występowania w podłożu utworów trudno przepuszczalnych, a zwierciadło wód często wykazuje napięcie. W okresach wysokich stanów wód mogą lokalnie występować wierzchówki. Ograniczenia hydrogeologiczne występują w pozostałej, przeważającej części gminy Rzekuń. Głębokość występowania wód gruntowych uzależniona jest od konfiguracji terenu i waha się od 1 m do kilku metrów. Najpłytsze występowanie wód gruntowych związane jest z dnami dolin i obniżeń, co stanowi utrudnienie przy realizacji budownictwa. Na obszarach pozadolinnych zwierciadło utrzymuje się zazwyczaj poniżej 2 m p. p. t. Reasumując należy podkreślić, że większa część terenów osadniczych charakteryzuje się mniej korzystnymi warunkami hydrogeologicznymi dla budownictwa. Z lokalizacji należy całkowicie wykluczyć jedynie podmokłe obniżenia i dna dolin rzecznych. Gleby Teren odznacza się dużym zróżnicowaniem warunków glebowych wynikającym z budowy geologicznej podłoża. Większość gleb wytworzona została z piasków słabogliniastych, glin piaszczystych, piasków luźnych, torfów i murszów. Najlepsze gleby to gleby brunatne i bielicowe oraz czarne ziemie zdegradowane w 4 kompleksie żytnim bardzo dobrym w IIIb klasie bonitacyjnej, przydatne bez ograniczeń do wszystkich upraw. Skałą macierzystą są gliny lekkie i spiaszczone. Występują wyspowo w okolicach wsi: Ołdaki, Zabiele, Przytuły Nowe, Ławy, Borawe, Dzbenin i Rzekuń. W sąsiedztwie tych gleb położone są gleby wytworzone z piasków słabogliniastych zalegających na glinie lekkiej. Są to gleby żytnio-ziemniaczane w 5 kompleksie rolniczej przydatności w klasach IVa i IVb. W okolicach Daniszewa spotyka się czarne ziemie zdegradowane w 8 kompleksie zbożowo-pastewnym mocnym i w IV klasie bonitacyjnej. Dominującym typem są jednak gleby brunatne wyługowane z cienką warstwą próchniczną, ubogie w składniki pokarmowe suche i przepuszczalne, o kwaśnym odczynie. Należą one do 6 kompleksu żytniego słabego w V klasie bonitacyjnej oraz 7 kompleksu żytnio-łubinowego gruntów ornych i w VI klasie bonitacyjnej. Występują powszechnie w dużym rozdrobnieniu na terenie całej gminy. W obniżeniach terenu i dolinach występują gleby wytworzone z torfów niskich, piasków rzecznych, mad i namułów. Tworzą one gleby torfowe i murszowo-mineralne w 2 (dolina Narwi i okolice Daniszewa, Rzekunia, Suska Nowego, Drwęcza) i 3 (dolina Czeczotki i pozostałe) kompleksie użytków zielonych średnich i słabych oraz V-VI klasie bonitacyjnej. Szata roślinna Według klasyfikacji przyrodniczo-leśnej teren opracowania leży w Krainie Mazowiecko-Podlaskiej. Lasy występują w większych kompleksach w okolicach wsi Korczaki, Kamianka, Borawe na zachodzie oraz Teodorowa i Laskowca na wschodzie gminy. 13

14 Najczęściej spotykanym typem siedliskowym lasów jest bór świeży ze zdecydowaną dominacją w drzewostanie sosny w różnych klasach wieku i domieszką osiki, dębu oraz brzozy. Ubogi podszyt tworzą: jałowiec, jarząb, brzoza, dąb i kruszyna. Runo również jest ubogie, głównie z mchami i borówkami. Drugim typem siedliskowym jest bór mieszany świeży występujący w postaci niewielkich płatów. Jedyny większy kompleks położony jest w dolinie Narwi. W drzewostanie obok sosny spotyka się brzozę, świerk, osikę i dąb. Na glebach organicznych i gruntach podmokłych występują olsy z młodymi drzewostanami olchowymi, bujnym podszytem (kruszyna, czeremcha, łoza, dereń) i runem. Lasy te są słabo dostępne o niekorzystnym mikroklimacie wnętrza i małej odporności. Wskazane są do pełnienia funkcji ekologicznych jako lasy glebo- i wodochronne. Klimat lokalny Warunki klimatu lokalnego kształtowane są przez takie elementy środowiska jak: rodzaj podłoża, obecność wód powierzchniowych i głębokość zalegania wód gruntowych, ekspozycja stoków i zboczy, wyniesienie ponad otaczający teren, sąsiedztwo kompleksów leśnych, źródeł zanieczyszczeń itp. Najkorzystniejsze warunki klimatyczne posiadają tereny z piaszczystym podłożem, charakteryzujące się dobrą termiką, położone z dala od wód (dobre stosunki wilgotnościowe), na południowych stokach (korzystne warunki solarne), wyniesione w stosunku do okolicy (dobre, lecz nie nadmierne przewietrzanie) oraz usytuowane w sąsiedztwie terenów leśnych (obecność w powietrzu olejków eterycznych). Dość poprawne warunki klimatu lokalnego występują w sąsiedztwie dolin rzecznych i obniżeń terenowych. Bliskość wód powierzchniowych i okresowo płytko zalegająca woda gruntowa pogarszają nieco stosunki termiczno-wilgotnościowe. Pozostają one jednak pod wpływem pozostałych elementów środowiska przyrodniczego, w tym w szczególności dużych kompleksów leśnych (osłona przeciwwietrzna, cisza, zawartość olejków eterycznych w powietrzu). Dna dolin rzecznych, dolinek bocznych oraz obniżeń stanowią miejsca spływu chłodnych i wilgotnych mas powietrza z terenów wyżej położonych. Z tych też względów odznaczają się mniej korzystnymi warunkami topoklimatycznymi dla organizmu człowieka i winny być wyeliminowane z lokalizacji terenów mieszkaniowych. Stan sanitarny środowiska Gmina Rzekuń należy do obszarów rolniczych bez znaczących źródeł zanieczyszczeń. Niemniej jednak część terenów sąsiadujących bezpośrednio z dzielnicą przemysłowo-składową zlokalizowaną we wschodniej i południowej części Ostrołęki pozostaje pod wpływem uciążliwości zakładów przemysłowych (zakłady celulozowopapiernicze, zespół elektrowni, zakłady mięsne, hurtownie i składy, komunalne wysypisko śmieci, oczyszczalnia ścieków, stacja i linia kolejowa itp.). Na terenie gminy do głównych źródeł uciążliwości dla środowiska przyrodniczego zaliczyć trzeba pojedynczo występujące większe obiekty hodowlane, zabudowa zagrodowa oraz tereny rolne poddawane nawożeniu. Brak rozwiązanej gospodarki wodno-ściekowej i zrzuty nieoczyszczonych ścieków do wód oraz gruntu sprawiają, że środowiska te podlegają największym zagrożeniom. Dotyczy to zarówno wód powierzchniowych, jak i gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej dla części terenów wiejskich. Znaczną część 14

15 zanieczyszczeń wód dostarczają tereny rolne poprzez niewłaściwe gromadzenie i zagospodarowywanie nawozów organicznych, tj. gnojowicy i obornika. Dość powszechnym zjawiskiem są zagrożenia dla powierzchni ziemi wynikające z przygodnego składowania śmieci w lasach, rowach przydrożnych i innych zagłębieniach terenu Stan antropizacji środowiska Środowisko przyrodnicze reprezentowane jest przez typ krajobrazu naturalnego o charakterze typowo rolniczym i leśnym. Stopień urbanizacji gminy jest stosunkowo mały, co uwidacznia się dużym odsetkiem ludności utrzymującej się z rolnictwa, czy też małym udziałem terenów zabudowanych w strukturze użytkowania gruntów. Przekształcenia środowiska naturalnego, poza typowymi formami związanymi z osadnictwem (zabudowa mieszkaniowa i usługowa, inwentarska i gospodarcza, drogi, linie energetyczne itp.), polegają głównie na zmianach stosunków wodnych w wyniku przeprowadzonych prac melioracyjnych w obrębie użytków zielonych położonych w dolinach rzecznych i obniżeniach terenowych oraz w postaci wyrobisk po niekontrolowanej eksploatacji kopalin pospolitych Powiązania funkcjonalne systemu przyrodniczego Głównym elementem przyrodniczej struktury przestrzennej gminy jest dolina Narwi wchodząca w skład krajowego systemu obszarów chronionych. Znaczącą rolę w skali lokalnej odgrywa dolina rzeki Czeczotka wraz z całym systemem dolinek bocznych i obniżeń wytopiskowych, będące miejscami spływu wód, mas powietrza oraz migracji roślin i zwierząt. Stanowią one najcenniejsze przyrodniczo obszary biocenoz wodno-łąkowych o wzajemnych powiązaniach funkcjonalnych Stopień odporności środowiska na działania antropogenne Stopień wrażliwości i odporności poszczególnych biocenoz na antropopresję jest bardzo różny. Najbardziej podatne na degradację są biocenozy łąkowe i wodne w dolinach rzecznych, dolinkach bocznych, obniżeniach wytopiskowych i innych zagłębieniach terenowych. Przepuszczalne podłoże i stosunkowo płytko zalegająca woda gruntowa ułatwiają migrację zanieczyszczeń lub skażeń na większe odległości. Bardzo wrażliwe są również lasy porastające ubogie siedliska boru suchego z monokulturą sosny w młodych klasach wieku. Stopień odporności wzrasta wraz z różnorodnością gatunkową siedliska i wiekiem drzewostanów (bór świeży). Największą odpornością odznacza się rzeźba terenu i budowa geologiczna. Jednak i tutaj dość wrażliwe na działalność człowieka są strefy zboczowe, podlegające obok naturalnych procesów erozji wodnej i wietrznej, procesom antropogenicznym, w szczególności ekspansji zabudowy wiejskiej, podcinania i niwelowania zboczy dolin oraz stoków morenowych Obszary szczególnej ochrony środowiska Zgodnie ze studium zagospodarowania przestrzennego dolina rzeki Narwi włączona została do projektowanego obszaru chronionego krajobrazu. Inne obiekty i obszary szczególnej ochrony środowiska nie występują. 15

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE IŁAWA Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE Iława - miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim; siedziba władz powiatu. Miasto jest położone nad południowym krańcem jeziora Jeziorak

Bardziej szczegółowo

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 109 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 745 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto JELENIA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa 4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa Analiza potencjału rozwojowego powinna się odnosić między innymi do porównywalnych danych z miast o zbliżonych parametrach. Dlatego też do tej części opracowania

Bardziej szczegółowo

7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA

7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA 7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA Porównanie gminy Krzeszyce z gminami ościennymi pod względem występowania zagrożeń środowiska (stan na 1996 r.) Lp. Gmina PA

Bardziej szczegółowo

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 44 2015 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1075 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2013 2014 2015 Województwo 2015 Miasto KROSNO LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1)

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1) Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata 2015 2025 (Załącznik 1) Kwiecień 2015 Spis treści Wstęp... 3 I. Uwarunkowania przestrzenno-środowiskowe... 4 II. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM 2006 ORAZ NA PROGRAMY WIELOLETNIE wg zał. Nr 5 w zł. Strona 1 z 5

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM 2006 ORAZ NA PROGRAMY WIELOLETNIE wg zał. Nr 5 w zł. Strona 1 z 5 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/171/2006 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 stycznia 2006r WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM 2006 ORAZ NA PROGRAMY WIELOLETNIE wg zał. Nr 5 w zł. Nazwa u I WODOCIAGI Wodociągi

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/24/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 lutego 2015 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA Nr IV/24/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 lutego 2015 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA Nr IV/24/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4. Nieruchomość na sprzedaż

Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4. Nieruchomość na sprzedaż Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Lubicz Ulica, nr budynku Mostowa 1 Powierzchnia lokalu Lokal użytkowy nr 4 o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) 1. System władzy i podział administracyjny kraju 2. Zmiany liczby ludności Polski 3. Rozmieszczenie ludności Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O

OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O W imieniu władz Samorządowych Gminy serdecznie zachęcam Państwa do inwestowania w pięknej i nowoczesnej Gminie Baranowo. Władze gminy oraz lokalna społeczność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.)

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.) STRATEGIA ROZWOJU SZCZECINA MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE 1.2. Statystyczny wizerunek Szczecina na tle województwa zachodniopomorskiego i kraju Miejsce Szczecina w województwie zachodniopomorskim i w kraju przedstawia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE STRZELCE OPOLSKIE Część 03 Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie W 869.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poniżej podano wyłącznie stronę tytułową i spis treści Uszczegółowienia RPO, oraz, poniżej, zał. nr 6 do tego dokumetu.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1. Zabudowa wielorodzinna

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Aktualny strategiczny dokument rozwojowy Gminy Gołcza na lata 2004 2006

Aktualny strategiczny dokument rozwojowy Gminy Gołcza na lata 2004 2006 Aktualny strategiczny dokument rozwojowy Gminy Gołcza na lata 2004 2006 Aktualnym dokumentem strategicznym Gminy Gołcza jest Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gołcza przyjęty uchwałą Nr XX/160/04 Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE JORDANOW 92, lokal mieszkalny nr 3 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Jordanowo Ulica, nr budynku 92 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

2.4 Infrastruktura społeczna

2.4 Infrastruktura społeczna Fot. Nr 4 Plaża przy polu namiotowym Źródło: Urząd Miejski w Zbąszyniu 2.4 Infrastruktura społeczna Na terenie wsi Nowa Wieś Zbąska funkcjonuje stosunkowo niewiele instytucji służących lokalnej społeczności.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY

GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., Listopad 2013 1 Spis treści I. Podstawowe informacje... 3 A. Dane teleadresowe... 3 B. Charakterystyka Emitenta... 3 II. Program emisji obligacji...

Bardziej szczegółowo