Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 5 (54) Maj 2011 ISSN gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 Lokale œwieci³y pustkami gazeta bezp³atna 15 maja mieszkañcy gminy Wieliczka po raz pierwszy wybierali cz³onków rad so³eckich i osiedlowych oraz so³tysów wsi w wyborach bezpoœrednich. T e wybory po raz pierwszy odbywa³y siê ze zmienion¹ formu³¹. Dotychczas w³adze so³ectwa i osiedli wybierane by³y podczas zebrania mieszkañców. Nowa formu³a zak³ada powszechne g³osowanie, podczas którego g³os oddaæ mo na na karcie poprzez zakreœlenie krzy yka przy nazwisku wybranego kandydata na cz³onka rady. Na stanowisko so³tysa zg³aszane by³y osobne kandydatury, wybory wygra³a osoba, która zdoby³a wiêkszoœæ g³osów. W g³osowaniu na cz³onków rady so³eckiej i rady osiedli dopuszczalne jest umieszczenie tylu krzy yków przy kandydatach ile osób zasiada w radzie so³ectwa lub osiedla. Oddanie g³osu na wiêksz¹ iloœæ kandydatów, lub oddanie czystej karty powodowa³o uniewa nienie g³osu. Wybory s¹ wa ne niezale nie od stopnia frekwencji. Jednak aby wy³oniæ przewodnicz¹cego osiedla potrzebne jest jeszcze zebranie wyborcze nowo wybranych cz³onków Rady Osiedlowej i wy³onienie ze swojego grona drog¹ g³osowania przewodnicz¹cego Rady dalszy ci¹g na str. 2» Skup samochodów powypadkowych i skorodowanych Rok za³o enia 1977 Gabinet okulistyczny Komputerowe badanie wzroku Badanie pola widzenia Soczewki kontaktowe Realizacja recept PRACOWNIA OPTYCZNA Roman Bro ek Dyplomowany Optyk Badanie wzroku dla kierowców Us³ugi na recepty ubezpieczalni Naprawy okularów Du y wybór opraw i szkie³ firm krajowych i zagranicznych Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 3 tel./fax: (012) , tel. (012) Kraków, ul. Teligi 24, Dom Handlowy CORA czynne: pn-pt 9-17, sob Niepo³omice, ul. Myœliwska 37, tel , fax Wieliczka, ul. Asnyka 15, tel./fax: , Serwis. Awarie BIURO RACHUNKOWE DORADCY PODATKOWEGO Ma³gorzaty Mucha Œwiadczy us³ugi : rozliczenia firm roczne zeznania podatkowe pomoc i doradztwo przy zak³adaniu firm wniosek o zwrot VATu w budownictwie Mo liwoœæ dojazdu do klienta ŒLEDZIEJOWICE 340 tel , w godzinach: STACJA KONTROLI POJAZDÓW A, B, T, c, d, e BOGDAN ZARZYCZNY tel. (12) , WEW. 12 MYJNIA RÊCZNA STACJA PALIW CA ODOBOWA tel. (12) , 61 SERWIS SAMOCHODOWY tel. (12) BAZA, SIERCZA 1/ K. WIELICZKI

2 2 Maj 2011 Nr 5 SPRZEDAM FORD MONDEO 2.0 TDI Rok produkcji 2003 srebrny metalik tel Lokale œwieci³y pustkami dokoñczenie ze str. 1» i jego zastêpcy. W Wieliczce by³a to niezwykle spokojna niedziela wyborcza i wydawa³o siê, e niewiele osób w mieœcie w ogóle wie o odbywaj¹cych siê wyborach. Niedziela zdarzy³a siê deszczowa i na ulicach miasta tylko sporadycznie ktoœ siê pojawia³ kryj¹c siê pod parasolem. Lokale wyborcze œwieci³y pustkami, a cz³onkowie komisji z wielk¹ radoœci¹ witali ka dego wchodz¹cego. Nasuwa siê pytanie czy wybory bezpoœrednie na spo³eczne stanowiska, jakimi s¹ radni osiedlowi i so³eccy w ogóle maj¹ sens. Oczywiœcie w idealnej demokracji, zamieszka³ej przez idealnych obywateli taka sytuacja nie zdarzy³aby siê. Obywatele w poczuciu obowi¹zku czytaliby uwa nie osiedlowe tablice og³oszeñ i stronê internetow¹ urzêdu miasta, nie chc¹c zmarnowaæ publicznych pieniêdzy przeznaczonych na wybory. Odszukaliby nieznanych sobie kandydatów na radnych i wypytaliby ich o plany pracy w radzie osiedlowej i ich kwalifikacje. W koñcu upewniliby siê, e ich s¹siedzi tak e s¹ poinformowani i na wybory pójd¹. Ale niestety nie yjemy w idealnym spo³eczeñstwie obywatelskim, a ludzie zajêci w³asnymi sprawami nie czytaj¹ uwa nie osiedlowych tablic. Po raz pierwszy organizowane w gminie wybory bezpoœrednie do rad so³eckich i osiedlowych zas³ugiwa³y na kilka plakatów i akcjê zachêcaj¹c¹ do pójœcia na wybory. To, e nie nadano temu wydarzeniu odpowiedniej rangi i pozwolono aby to, wa ne przecie wydarzenie dla lokalnych spo³ecznoœci przesz³o niezauwa enie, to psucie rangi demokracji. Przewodnicz¹cy jednej z komisji Frekwencja wyborcza w Wieliczce STACJA KASACJI I DEMONTA U POJAZDÓW W CZERNICHOWIE OFERUJEMY RÓWNIE SPRZEDA WÊGLA wraz z dostaw¹ na miejsce. Czynne: pn.-pt. 7-17, sob Czernichów 190 Tel. (12) Tel. kom Zabierzów, ul. Kolejowa 38 Tel. (012) wyborczych, wyraÿnie zniechêcony pust¹ urn¹ zauwa y³, e je eli tworzy siê jak¹œ instytucjê to nale y przeznaczyæ tak e jakieœ œrodki na jej funkcjonowanie. A takie wybory, jego zdaniem, to fikcja. Wyborcy zgodnie potwierdzali, e informacja o wyborach i kandydatach nie by³a wystarczaj¹ca, a wiêkszoœæ osób z którymi rozmawialiœmy przysz³a na proœbê kandyduj¹cych znajomych lub krewnych. Ewenementem na tle wszystkich osiedli ch by³y Bogucice, gdzie frekwencja by³a ponad trzykrotnie wy sza ni œrednia dla Wieliczki. W Bogucicach od lat tli siê konflikt pomiêdzy starym zarz¹dem osiedla a grup¹ mieszkañców, którzy chc¹ bardziej dynamicznych dzia³añ. Tam zosta³y wydane dwie gazetki wyborcze przez dwa konkuruj¹ce ugrupowania, roznoszono te ulotki z informacj¹ o wyborach. Ktoœ chcia³ wygraæ, a ktoœ nie chcia³ przegraæ i w ten sposób zmotywowano znaczn¹ liczbê mieszkañców do opowiedzenia siê po którejœ ze stron. Tej determinacji zabrak³o na innych osiedlach. Pod wzglêdem frekwencji du o lepiej wypad³y so³ectwa, gdzie œrednia frekwencja by³a trzykrotnie wy sza i wynios³a 19,59 %. Iloœæ mieszkañców Iloœæ Frekwencja g³osuj¹cych Osiedle Bogucice ,87% Osiedle Koœciuszki, Przysz³oœæ, Szymanowskiego ,99% Osiedle Krzyszkowice ,24% Osiedle Lekarka ,64% Osiedle Ogrodowe ,10% Osiedle Sienkiewicza, Asnyka, Wincentego Pola ,54% Osiedle Œródmieœcie ,28% Osiedle Zadory ,42% Osiedle Zdrojowe ,94% Osiedla razem ,61% Kolarska Majówka 22 maja startuje V Majówka Kolarska. Wszyscy mi³oœnicy kolarstwa s¹ mile widziani. Rozmowa z Kazimierzem Dylawarskim kolarzem amatorem, pomys³odawc¹ i Dyrektorem imprezy. Jaka jest historia powstania Kolarskiej Majówki? Kolarstwo uprawiam od dawna, jako dwudziestolatek bra³em udzia³ w wyœcigach organizowanych w Wieliczce przez redakcjê krakowskiej gazety sportowej Tempo. Wtedy przyje d ali do nas œcigaæ siê zawodnicy z ca³ej Polski, nie tylko amatorzy ale tak e zawodowcy. Parê lat temu zacz¹³em przygl¹daæ siê organizacji kolarskich imprez sportowych i planowaæ zorganizowanie takiego wydarzenia w Wieliczce. Pomaga³ mi kolega, który równie bra³ udzia³ w tych zawodach przed laty. Piêæ lat temu zorganizowa- ³em tê imprezê po raz pierwszy, wtedy stawi³a siê niedu a liczba zawodników oko³o 70, a potem z roku na rok impreza siê rozrasta³a. Uda³o siê nam pozyskaæ media, dzia³a strona internetowa coraz wiêcej ludzi wie o naszej imprezie. Wspieraj¹ nas finansowo starostwo i burmistrz miasta, którzy objêli Patronat Honorowy, zawsze te staram siê pozyskaæ sponsorów. Zaczynaliœmy od zera na pocz¹tku nie mieliœmy nawet tablic oznaczaj¹cych Start i Metê. Teraz ju zaplecze siê rozros³o mamy namioty, tablice, 500 numerów startowych. Ilu zawodników spodziewacie siê na starcie? Mam nadziejê, e na start zg³osi siê 150, a marzê o tym, eby w koñcu liczba uczestników przekroczy³a dwustu. Dwa lata temu zg³osi³o siê 172 i na pewno zachêt¹ do udzia³u w imprezie by³a piêkna pogoda. Dlatego teraz z niepokojem patrzê w niebo i mam nadziejê na piêkne s³oñce. Poza tym przenieœliœmy imprezê na niedzielê, eby umo liwiæ start tym osobom, które pracuj¹ w sobotê. Kto mo e siê zg³osiæ na start? Praktycznie wszyscy, jesteœmy jedn¹ z nielicznych imprez kolarskich, gdzie mog¹ startowaæ ca³e rodziny. Dzieci mog¹ braæ udzia³ w wyœcigu od 7 lat, a górnej granicy nie przewidujemy. Mieliœmy 70 letniego zawodnika, który bardzo dzielnie radzi³ sobie na trasie. Zaczynaliœmy od 11, a teraz mamy 18 kategorii, w których startuj¹ zawodnicy. Planowaliœmy te w tym roku utworzenie kategorii dla zawodowców ale niestety, przeszkodzi³y temu ró ne okolicznoœci. Zawa y³o przede wszystkim to, e musieliœmy skróciæ pêtlê o po³owê ze wzglêdu na prace kanalizacyjne w mieœcie i to zmniejszy³o atrakcyjnoœæ trasy. Wa ny sponsor na skrócenie pêtli wycofa³ swoj¹ dotacjê, a dla zawodników zawodowych musz¹ byæ przygotowane nagrody pieniê ne. Wielicka Majówka to bardzo otwarta impreza nie wymagamy licencji od zawodników, a wiele zawodów ma taki zapis w regulaminie. Uzyskanie licencji to dodatkowy koszt i nie wszyscy chc¹ go ponosiæ. Nad przebiegiem zawodów musi czuwaæ sztab ludzi. Kto panu pomaga? Wyniki bêdzie zapisywaæ piêciu sêdziów z Ma³opolskiego Zwi¹zku Kolarskiego, trzy dziewczyny bêd¹ czuwaæ nad wydawaniem posi³ku regeneracyjnych dla uczestników zawodów, którzy otrzymaj¹ tak e wodê i batoniki. Brygada ch³opców pomaga przy rozwo eniu p³otków, banerów, ustawieniach oznaczeñ mety i startu. Trzeba te rozwiesiæ taœmy na bramach posesji, aby zwróciæ uwagê kierowców na zawodników. Zawsze informujemy o ograniczeniach w ruchu kilka dni wczeœniej, ale jak nauczy³o nas doœwiadczenie nie zawsze udaje siê dotrzeæ z informacj¹ do wszystkich. Wielicka Majówka Kolarska jest w za³o eniu imprez¹ rodzinn¹. Czy zg³aszaj¹ siê ca³e rodziny? W³aœnie o to mi chodzi³o, eby w tej imprezie mog³a wystartowaæ ca³a rodzina. I tak siê dzieje, przyje d aj¹ do nas rodziny nawet z daleka. W zesz³ym roku przyjecha³a rodzina a z Lublina, w zawodach wziêli udzia³ tata, córka i syn, a mama kibicowa³a. Przyje d a te rodzina z Golkowic startuje tata z dwoma córkami i synem, a mama dopinguje. To naprawdê wspania³a zabawa, gdy dziecko kibicuje rodzicowi i na odwrót. Start w zawodach jest dla m³odego cz³owieka wielkim prze yciem i zdarza siê, e decyduje o dalszych treningach. Tak w³aœnie wygl¹da³y pocz¹tki kariery Tomka Barczyñskiego, który w wieku czternastu lat wzi¹³ udzia³ w wyœcigu kolarskim i tak mu siê spodoba³o, e zapisa³ siê do klubu i zacz¹³ regularnie trenowaæ. Jego kariera siê rozwija, startowa³ ju trzy razy w Tour de Pologne, w grupie CCC Polsat jest wiceliderem i widaæ, e œwietnie sobie radzi. W tym roku impreza przenosi siê przed Centrum Edukacyjno Rekreacyjne? To bardzo dobra lokalizacja. Dla najm³odszych mamy przygotowan¹ trasê po parku Mickiewicza, to najbezpieczniejsza opcja. Poza tym dyrektor Solnego Miasta ma dla zawodników dodatkow¹ atrakcjê po wyœcigu wszyscy uczestnicy zawodów mog¹ skorzystaæ bezp³atnie z basenu. O co zawodnicy siê œcigaj¹? Najwa niejsza jest dobra zabawa ale oczywiœcie mamy nagrody dla zwyciêzców. Nagradzani s¹ zawodnicy do szóstej lokaty, nagrody to akcesoria rowerowe ró nej wartoœci, a zwyciêzca ka dej kategorii otrzymuje Puchar z r¹k Starosty Powiatu Wielickiego. S¹ te dyplomy. Przygotowanie tak du ej imprezy to wielki wysi³ek organizacyjny. Jak Pan sobie z tym radzi? Rzeczywiœcie organizacja zajmuje bardzo du o czasu i trzeba zacz¹æ ju od pocz¹tku roku. Wa ne jest ustalenie dobrego terminu, tutaj wspó³pracujê z Polskim Zwi¹zkiem Kolarskim, który ustala kalendarz imprez. Termin nie powinien siê pokrywaæ siê z inn¹ imprez¹ kolarsk¹, zw³aszcza organizowan¹ w Ma³opolsce. Trzeba przygotowaæ trasê, uzgodniæ to z w³adzami miasta, policj¹, stra ¹ miejsk¹. Pomagaj¹ te stra acy. To e prowadzê w³asn¹ firmê daje mi mo liwoœæ poœwiêcenia odpowiedniego czasu na przygotowania, w innej sytuacji musia³bym poœwiêciæ swój urlop. Wspó³pracujê z Uczniowskim Klubem Sportowym Gimnazjon, który pomaga mi w za³atwianiu spraw finansowych i formalnych. Czy Pan te startuje w zawodach? Kolarstwo to moja pasja. W ej imprezie nie mogê wzi¹æ udzia³u, muszê nadzorowaæ ca³oœæ. Ale startuje w innych zawodach np. w Bêdzinie, gdzie odbywa siê naprawdê du a impreza kolarska. W zesz³ym roku wzi¹- ³em udzia³ w Tour de Pologne dla amatorów, zawodach organizowanych przez Czes³awa Langa. Jecha³em na trasie 21 km, w tym roku dystans wynosi 56 km to ju znacznie trudniejsza trasa i muszê siê do niej w³aœciwie przygotowaæ. Ta impreza te zyskuje ogromn¹ popularnoœæ, w zesz³ym roku wystartowa³o 670 osób, teraz jest zapisanych ju 1200.

3 Nr 5 Maj I Wielickie Dyktando Zainteresowanie przeros³o oczekiwania 21 maja mieszkañcy powiatu ego zmierz¹ siê z trudn¹ ortografi¹ jêzyka polskiego. Lista zg³oszeñ na Wielickie Dyktando zosta³a zamkniêta przed czasem - zainteresowanie imprez¹ przeros³o oczekiwania organizatora. Zmagania z ortografi¹ odbêd¹ siê w Centrum Edukacyjno Rekreacyjnym 21 maja o godz W sk³ad komisji oceniaj¹cej bêd¹ wchodziæ wybitni przedstawiciele naukowego œwiata Krakowa i Wieliczki, m.in. prof. zw. dr hab. Aleksandra Cieœlikowa, profesor Instytutu Jêzyka Polskiego PAN, autorka tekstu dyktanda oraz przewodnicz¹ca jury. W komisji zasi¹d¹ równie prof. dr hab. Renata Przybylska - kierownik Katedry Historii Jêzyka i Dialektologii Wydzia³u Polonistyki UJ, prodziekan Wydzia³u Polonistyki oraz prof. zw. dr hab. Piotr migrodzki - dyrektor Instytutu Jêzyka Polskiego PAN, kierownik Pracowni Wielkiego S³ownika Jêzyka Polskiego. Rozmowa z dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Wieliczce Agat¹ Czarnot¹- Bajorek. Sk¹d wzi¹³ siê pomys³ ego dyktanda? W³aœciwie przyszed³ nam do g³owy, gdy uk³adaliœmy plan pracy na ten rok. Nie ma podobnej imprezy w okolicy, a eby wzi¹æ udzia³ w ogólnopolskim dyktandzie trzeba pojechaæ do Katowic. Wychodzimy z za³o enia, e jednym z zadañ biblioteki jest dbanie o poprawnoœæ jêzyka polskiego i jej propagowanie tak w³aœnie powsta³ pomys³. Czy spodziewa³y siê panie takiego zainteresowania? Przyznam, e nie spodziewa³yœmy siê tylu zg³oszeñ. Konkurs jest organizowany pierwszy raz, okreœli³yœmy maksymaln¹ liczbê uczestników na 100 osób. Jednak zg³oszenia nap³ywa³y tak licznie, e listê uczestników trzeba by³o zamkn¹æ przed czasem. Dopisaliœmy jeszcze 30 osób, które zg³osi³y siê w dniu zamkniêcia listy i to jest maksymalna liczba osób, któr¹ w tym roku mo emy przyj¹æ. Jak przebiega³a organizacja? Jest to pierwsza tak du a impreza, jak¹ organizuje biblioteka. Do tej pory nie przekraczaliœmy liczby 50 lub 70 uczestników bo tak¹ mamy salê w naszym budynku. Musimy te nabraæ doœwiadczenia. Po napisaniu dyktanda uczestnicy bêd¹ czekaæ na wyniki. Chcemy wy³oniæ zwyciêzców i wrêczyæ im nagrody w tym samym dniu, wiêc musimy sprawdziæ prace mo liwie szybko. Bêdzie ca³y sztab ludzi, którzy bêd¹ oceniaæ dyktanda wed³ug klucza, a g³os decyduj¹cy bêdzie mieæ oczywiœcie jury, w którym zasiadaj¹ sami profesorowie. Na czas oczekiwania na wyniki przygotowaliœmy dla uczestników program muzyczny wyst¹pi¹ uczniowie szko³y muzycznej z Wieliczki, a póÿniej zespó³ jazzowy z Krakowa. Bêdzie te przygotowany poczêstunek. Kto zg³osi³ siê do pisania dyktanda? Zapisali siê uczestnicy z ka dego przedzia³u wiekowego, od rocznika 90 po seniorów, zg³osi³y siê tak e ca³e rodziny. Jest paru radnych, s¹ reprezentacje gmin, starostwa, dyrektorzy szkó³ i domów kultury. Staramy siê aby wyniki by³y jak najbardziej anonimowe, uczestnicy otrzymaj¹ swoje numery i bêdzie istnia³a jedna lista weryfikuj¹ca. Sprawdzaj¹cy dyktando równie nie bêd¹ znaæ nazwisk uczestników. Dlatego wszyscy mog¹ byæ spokojni, bez ich wiedzy nikt nie dowie siê, jakie b³êdy pope³nili. Ka dy te bêdzie móg³ zajrzeæ do swojego dyktanda przez ca³y lipiec w naszej bibliotece, potem prace zostan¹ zniszczone i pójd¹ w niepamiêæ. Czy dyktando bêdzie trudne? Dyktando u³o y³a przewodnicz¹ca jury, prof. Aleksandra Cieœlikowa, chcieliœmy eby tematycznie by³o zwi¹zane z Wieliczk¹, z bibliotek¹ i z naszym rejonem. Treœæ dyktanda jest trzymana w wielkiej tajemnicy, znaj¹ ja tylko trzy osoby prof. Aleksandra Cieœlikowa; ja, ale przyznam, e pobie nie oraz koordynatorka wydarzenia Anna Loranc. Pani profesor zapewni³a nas, e tematyka dyktanda jest zwi¹zana z naszym miastem, u³o y³a równie klucz do tego tekstu, eby u³atwiæ komisji szybkie sprawdzenie prac. Wiem tylko, e dyktando ma 210 s³ów. Jak d³ugo bêdzie trwa³o pisanie dyktanda? Oko³o godziny. Lektorem bêdzie znany krakowski aktor Grzegorz Mielczarek. Za pierwszym razem tekst dyktanda zostanie przeczytany w ca³oœci. Nastêpnie kolejne zdania tekstu bêd¹ odczytane w ca³oœci, potem dyktowane fragmentami; ka dy z fragmentów po dwa razy. Nieuwzglêdniane bêd¹ proœby o powtórzenie kolejny raz tekstu. Postaramy siê nagraæ lektora i treœæ dyktanda w formie audio umieœciæ na stronie internetowej biblioteki, eby zainteresowani mi³oœnicy jêzyka tak e mogli zmierzyæ siê z tym zadaniem. Jak biblioteka sfinansuje to przedsiêwziêcie? Po raz pierwszy zaplanowaliœmy imprezê na tak¹ skalê. Wczeœniej korzystaliœmy z pomocy sponsorów, ale w tym przypadku musieliœmy znaleÿæ sponsorów, patronat honorowy i medialny. Impreza nie jest a tak droga, ale chcieliœmy zapewniæ uczestnikom jak najlepsze warunki. Zadbaliœmy o to, eby nagrody by³y atrakcyjne i motywowa³y do rywalizacji i na to te znaleÿliœmy dofinansowanie. G³ówn¹ nagrod¹ bêdzie laptop, druga i trzecia nagroda to atrakcyjne urz¹dzenia elektroniczne i audio. Informacje, zaproszenia, plakaty to wszystko poci¹ga za sob¹ koszty i tutaj równie uda³o siê nam znaleÿæ sponsorów, którzy zgodzili siê nas dofinansowaæ. Wa na jest dla nas ka da kwota i ka da forma pomocy, oprócz instytucji takich jak Urz¹d Miasta, Powiat, czy Kopalnia Soli pomaga³y tak e prywatne firmy i za to wszystkim serdecznie dziêkujemy. Chcieliœmy przygotowaæ siê profesjonalnie ka dy z uczestników dostanie identyfikator, d³ugopis, teczkê z materia³ami. Media te zainteresowa³y siê tym wydarzeniem i pomog³y nam je rozreklamowaæ. Biblioteka organizuje regularnie akcje maj¹ce przyci¹gn¹æ czytelników. Jakie macie rezultaty? Postawiliœmy sobie ambitne zadanie, jakim jest wykreowanie mody na czytanie i na bywanie w bibliotece. Staramy siê zachêcaæ i organizowaæ akcje dla wszystkich grup wiekowych czytelników. Zaczynamy od najm³odszych, którzy przychodz¹ z rodzicami do biblioteki mamy dla nich k¹cik z zabawkami i ksi¹ kami dla dzieci. Zorganizowaliœmy tak e akcje Biblioteka przychodzi do cz³owieka w ch przedszkolach skierowan¹ zarówno do maluchów jak i ich rodziców. Wspaniale wspó³pracuje siê nam z czytelnikami 304 jeÿdzi inaczej Od 9 maja do odwo³ania, w zwi¹zku pracami kanalizacyjnymi na ul. Powstania Warszawskiego w Wieliczce, zosta³a wprowadzona czasowa zmiana trasy i przystanków linii 304. Autobus 304 od Dworca G³ównego do przystanku Wieliczka CPN w obu kierunkach kursuje po sta³ej trasie, natomiast na odcinku do pêtli Wieliczka kursuje w obu kierunkach po trasie objazdowej ulic¹ Narutowicza i Pi³sudskiego w Wieliczce (jak linie: 204 i 244) z pominiêciem ulic: Dembowskiego, Powstania Warszawskiego i S³owackiego. Przystanki Wieliczka Kopalnia Soli gdzie spotkasz g³os Wieliczka: - DH Kinga, ul. Powst. Warsz., ul. S³owackiego - targowisko miejskie, ul. Limanowskiego - skrzy owanie ul. Krakowskiej z drog¹ nr 4 Niepo³omice: - Rynek i okolice, plac targowy Gdów: - Rynek i okolice, plac targowy, - mini markety zrzeszonymi w Klubie Aktywnego Seniora, powsta³y ju dwie sekcje zainteresowañ rêkodzielnicza i komputerowa, du ¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê zajêcia z fotografii, dzia³a Dyskusyjny Klub Ksi¹ ki. Na spotkaniach z autorami mamy bardzo dobr¹ frekwencjê. Dziêki ró norodnym akcjom czytelnictwo nam roœnie zwiêksza siê liczba osób zapisanych do biblioteki, zwiêksza siê te liczba odwiedzin. Wprowadziliœmy system komputerowy dziêki któremu rotacja ksi¹ ek jest du o szybsza. Czytelnicy s¹ bardziej zmotywowani, eby w ci¹gu jednego miesi¹ca przeczytaæ ksi¹ kê i zwróciæ j¹ do biblioteki. Dotyczy to g³ównie nowoœci, które s¹ rozchwytywane i nie le ¹ na pó³ce d³u ej ni dzieñ lub dwa. Biblioteka jest dostêpna otwarta codziennie od 8 19, dzia³a równie w sobotê. Ma powstaæ nowa i nowoczesna biblioteka. Kiedy to siê stanie? Budynek, w którym obecnie siê mieœcimy ma swoje ograniczenia. Zaczyna nam ju brakowaæ miejsca na ró ne sprzêty i urz¹dzenia, zaczyna te brakowaæ miejsca na ksi¹ ki. Budynek nie jest przyjazny dla osób niepe³nosprawnych i starszych sala spotkañ jest na poddaszu i trzeba pokonaæ sporo schodów. Dlatego plany budowy nowej biblioteki s¹ dla nas bardzo wa ne. Mam nadziejê, e za trzy, cztery lata stanie przy placu Skulimowskiego gmach nowej biblioteki, nowoczesny, przestronny i bardziej dostêpny dla wszystkich. oraz Wieliczka Rynek s¹ nieczynne, a na trasie objazdowej autobusy bêd¹ siê zatrzymywaæ na przystankach: Wieliczka Koœció³ oraz Wieliczka Cmentarz. Remont oraz budowa kanalizacji w ul. Powstania Warszawskiego w Wieliczce planowany jest do koñca lipca 2011 roku. g³os

4 4 Maj 2011 Nr 5 Vacu intensywniejszy trening Ostatnio coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ na si³owniach ciesz¹ siê urz¹dzenia Vacu, pozwalaj¹ce w nied³ugim czasie skutecznie zredukowaæ cellulit, uformowaæ miêœnie i wyszczupliæ sylwetkê. Co to jest Vacu? Vacu to specjalistyczne urz¹dzenie, w którym tradycyjna bie nia otoczona jest kapsu³¹ z podciœnieniem lub z podczerwieni¹. Kapsu³a siêga osobie æwicz¹cej do pasa, a ponadto dolne partie cia³a odizolowane s¹ od reszty za pomoc¹ pasa wykonanego z gumy i tworzywa sztucznego, którego jeden koniec opina cia³o æwicz¹cej na wysokoœci talii, a drugi koniec jest za³o ony na ko³nierz urz¹dzenia. Dziêki temu, e kapsu³a jest szczelna i mo na utrzymaæ sta³e podciœnienie, czy jednakow¹ temperaturê, æwiczenie daje wiêksz¹ skutecznoœæ. Dlaczego warto korzystaæ z Vacu? Nasze miêœnie podczas pracy zu ywaj¹ energiê, któr¹ miêdzy innymi czerpi¹ ze spalania tkanki t³uszczowej. Nale y jednak pamiêtaæ, e w pierwszej kolejnoœci wykorzystuj¹ one tê tkankê t³uszczow¹, która jest najlepiej ukrwiona. I niestety, t³uszcz w takich partiach jak biodra, uda, brzuch i poœladki, wcale nie bêdzie spalany na pocz¹tku. Nale y wiêc samemu zadbaæ o to, by te miejsca by³y lepiej ukrwione i podczas wysi³ku miêœnie w³aœnie z nich spala³y t³uszcz. W kapsule Vacu z podciœnieniem, podciœnienie wytwarzane jest przede wszystkim w takich miejscach, jak poœladki, uda i brzuch. Dziêki efektowi ssania poprawia siê kr¹ enie krwi, co znacznie przyspiesza proces ukrwienia tkanek, a tym samym u³atwia spalanie t³uszczu. Wyrównuje siê tak e powierzchnia skóry i zmniejsza cellulit. Z kolei w Vacu z podczerwieni¹ skóra osoby æwicz¹cej siê nagrzewa, rozszerzaj¹ siê naczynia krwionoœne, polepsza siê ukrwienie tkanek. Dziêki æwiczeniom w kapsu³ach Vacu zwiêksza siê przep³yw krwi, tkanki s¹ lepiej dotlenione i ³atwiej im pozbyæ siê szkodliwych produktów przemiany materii. Æwicz¹cy chudnie, pozbywa siê nadmiaru tkanki t³uszczowej, a jego skóra staje siê g³adsza i jêdrniejsza. Dla kogo jest Vacu? Jest to urz¹dzenie przeznaczone dla wszystkich, którzy szybko i skutecznie chc¹ siê pozbyæ tkanki t³uszczowej, zw³aszcza z ud i poœladków. Jest równie doskona³ym sprzymierzeñcem w walce z celllulitem. Vacu idealnie sprawdza siê w przypadku osób zapracowanych, które nie maj¹ czasu æwiczyæ na si³owni. Jeœli natomiast ktoœ æwiczy równoczeœnie na si³owni i Vacu, efekty s¹ o wiele szybciej widoczne. Czy ka dy mo e korzystaæ z Vacu? Przeciwwskazaniem do korzystania z Vacu s¹ choroby serca i uk³adu kr¹ enia. Chodzi tu zw³aszcza o Vacu z podczerwieni¹, gdzie wytwarzane jest ciep³o podobne jak na solarium czy w saunie. Szczególn¹ ostro - noœæ zaleca siê te chorym na cukrzycê i epilepsjê oraz kobietom w ci¹ y i kobietom podczas miesi¹czki. Czy tylko kobiety korzystaj¹ z Vacu? Nie tylko kobiety. Mê czyÿni te, zw³aszcza ostatnio, zaczêli siê tym rodzajem treningu interesowaæ. Bardzo czêsto s¹ to panowie, którzy z uwagi na nadwagê, trochê krêpuj¹ siê iœæ od razu na si³ownie. Przychodz¹ wtedy na Vacu, zrzucaj¹ trochê kilogramów i dopiero wtedy, tak przygotowani, w lepszej kondycji psychofizycznej id¹ na si³owniê. Czy Vacu to æwiczenie czy zabieg? Mo na powiedzieæ, e Vacu to jedno i drugie. Jest to æwiczenie, poniewa poprzez ruch poprawia kondycjê i u³atwia spalanie tkanki t³uszczowej. Z drugiej strony jest to doœæ szczególny zabieg wyrównuj¹cy skórê. Spaceruj¹c po bie ni w kapsule Vacu spalamy wiêcej kalorii, W dniu 18 czerwca 2011 r. o godz rozpocznie siê IV Festyn Rodzinny organizowany przez Szko³ê Podstawow¹ im. Królowej Jadwigi w Sierczy. W tym roku motywem przewodnim naszej imprezy jest has³o Bawmy siê razem realizowane w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj TrzeŸwy Umys³. Jako szko³a postawiliœmy sobie szczytny cel wychowywania przez wartoœci. Wartoœci jakie prezentowa³a nasza patronka Królowa Jadwiga s¹ ponadczasowe, dlatego s¹ dla nas takie wa ne. mówi Renata Bachowska, dyrektor szko³y. Organizowane w naszej szkole festyny - w tym roku IV Festyn Rodzinny "Bawmy siê razem" maj¹ pomóc zaanga owaæ rodziców oraz mieszkañców w sprawy i problemy dzieci, a przy okazji wspólne œwiêtowanie, rywalizacja sportowa i zabawa maj¹ jednoczyæ lokaln¹ spo³ecznoœæ. Zbli aj¹ca siê uroczystoœæ jest dla szko³y podsumowaniem ca³orocznej pracy wychowawczo-profilaktycznej. Organizatorzy planuj¹ w tym dniu zorganizowanie rywalizacji sportowej w ró nych dyscyplinach, w której szczególn¹ uwagê zwróci na stosowanie zasad zu ywamy wiêcej energii, a do tego ca³y czas odczuwamy nacisk na skórê, przez co staje siê ona bardziej g³adka i jêdrna. Nie osi¹gniemy tego w takim samym stopniu, korzystaj¹c ze zwyk³ej bie ni. Jakie efekty daje æwiczenie w kapsule Vacu? Gdy æwiczymy w kapsule Vacu, poprawia nam siê kr¹ enie krwi i limfy, przyspiesza siê spalanie t³uszczu, redukuje siê cellulit, tracimy zbêdne centymetry, g³ównie w udach, talii i na poœladkach, poprawia nam siê przemiana materii. Mimo e w kapsule znajduje siê tylko dolna czêœæ cia³a, to jednak æwicz¹c, chudniemy na ca³ej sylwetce. Podczas treningu pobudzamy bowiem metabolizm, wiêc równie z ramion, czy pleców zrzucamy zbêdne centymetry. Jak nale y siê przygotowaæ do æwiczenia w Vacu? Podobnie jak przed ka dym innym wysi³kiem fizycznym, tak i w tym przypadku wystarczy zjeœæ coœ lekkiego, najlepiej wolnowch³anialne wêglowodany (ciemne pieczywo, ciemny ry ) z chudym bia³kiem (ryby, kurczak) pó³torej godziny wczeœniej. Jeœli chodzi o skórê, to nie zaleca siê niczym jej smarowaæ, adnym kremem. Gdy skóra jest czysta, szybciej dostrze- emy efekty. Nie trzeba te ubieraæ specjalnego ubrania. Wystarczy zwyk³y strój sportowy, przy czym zalecane s¹ krótkie spodenki, eby cia³o by³o jak najbardziej wystawione na dzia³anie promieniowania albo podciœnienia. Jakie to uczucie trenowaæ w kapsule Vacu? Osoby æwicz¹ce w Vacu mówi¹, e jest to pocz¹tkowo doœæ dziwne uczucie gdy rozpoczynaj¹ trening, maj¹ wra enie, e ich skóra jest zasysana. Szybko jednak mo na siê do tego przyzwyczaiæ. fair-play i oczywiœcie dobr¹ wspóln¹ zabawê. W tym dniu odbêdzie siê tak e drugi turniej szachowy dla dzieci w wieku do 13 lat, który w poprzedniej edycji cieszy³ siê ogromnym zainteresowaniem. Mamy nadziejê, e ta impreza bêdzie wydarzeniem nie tylko dla naszej ma³ej wiejskiej spo³ecznoœci lokalnej, ale tak e dla wszystkich którym wychowanie m³odego pokolenia w duchu wartoœci nie jest obojêtne. podkreœla Renata Bachowska. Atrakcji nie zabraknie. W programie imprezy znajdziemy miêdzy innymi: okolicznoœciowy program artystyczny o tematyce prozdrowotnej, wystêpy teatrzyku kukie³kowego, II Gminny Turniej Szachowy im. Królowej Jadwigi, pokaz sztuki walki Kung Fu, pokaz tañca Hip Hop oraz warsztaty taneczne, rozgrywki w siatkówce, warsztaty plastyczne pt.: Rosnê-myœlêdbam, warsztaty w ramach programu PROJEKTOR-wolontariat studencki. Bêdzie tak e zabawa taneczna dla dzieci prowadzona przez aktora Rados³awa Omieciñskiego i zabawa dla doros³ych przy muzyce zespo³u Ravel. Dzieci bêd¹ mog³y wzi¹æ udzia³ w sportowych konkurencjach zespo- ³owych i indywidualnych: przeci¹ganiu liny, rzucie do celu, wyœcigach w workach, rzucie pi³k¹ w dal, podbijaniu pi³ki nog¹ i g³ow¹, zajêciach na œciance wspinaczkowej. Jako dzia³ania towarzysz¹ce zaplanowano: pokaz udzielania pierwszej Z jak¹ prêdkoœci¹ trzeba iœæ po bie ni Vacu? Zaleca siê, eby to by³ szybki marsz. W kapsule Vacu raczej nie biegamy, poniewa i tak jest to bardzo du y wysi³ek dla organizmu. Wystarczy szybki marsz po bie ni lekko wnosz¹cej siê w górê. Gdy bêdziemy tak maszerowaæ pod górê, miêœnie bêd¹ jeszcze lepiej pracowaæ. Jak czêsto mo na trenowaæ? Na treningi w kapsule Vacu mo na chodziæ co drugi dzieñ. Jednorazowe æwiczenie nie powinno te trwaæ d³u ej ni 30 minut. W przypadku wysi³ku fizycznego nie wolno przesadzaæ. Miêœnie te potrzebuj¹ regeneracji, wiêc nale y przynajmniej mieæ jeden dzieñ przerwy miêdzy treningami, jest on jak najbardziej wskazany. Na pewno jest to æwiczenie bardziej mêcz¹ce ni spacer na zwyk³ej bie ni. Po pó³ godziny osoba æwicz¹ca jest ju bardzo zmêczona. Po ilu treningach widaæ ju pierwsze efekty? To jest ju bardzo indywidualna sprawa. Niektóre panie mówi¹, e ju po dwóch treningach w Vacu, wyraÿnie wyg³adzi³a im siê skóra. Inne z kolei trochê d³u ej musz¹ poczekaæ na rezultaty. Pewne jest jednak, e ju po kilku zabiegach ka dy zobaczy ró nicê. Niektórzy æwicz¹ regularnie w Vacu przez trzy miesi¹ce i chudn¹ nawet 10 kg. Jest to bardzo du e osi¹gniêcie, zwa ywszy na fakt, e poza tym nie maj¹ adnego innego wysi³ku fizycznego. Jeœli natomiast chodzi o cellulit, to kobiety æwicz¹ce na Vacu mówi¹, e w widoczny sposób zmniejsza siê on ju po kilku treningach. Równoczeœnie zmniejszaj¹ siê te obwody ud, talii i poœladków. Magdalena Szabla Bawmy siê razem na IV Festynie Rodzinnym II Gminny Turniej Szachowy w Sierczy im. Królowej Jadwigi pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Termin: 18 czerwiec 2011 r. sobota godz Miejsce gry: Szko³a Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy, Siercza 428, Wieliczka System rozgrywek i tempo gry: System szwajcarski, 5 rund Tempo gry: 10 minut na zawodnika Warunki uczestnictwa: W turnieju mog¹ uczestniczyæ zawodnicy urodzeni w roku 1998 lub m³odsi. Pierwszeñstwo maj¹ zawodnicy zg³oszeni do 17 czerwca 2011 r. do sekretariatu szko³y. Zg³oszenia: telefonicznie lub Przy zg³oszeniu organizatorzy prosz¹ o podanie nastêpuj¹cych danych: imiê i nazwisko, przedszkole lub szko³a, data urodzenia (dzieñ, miesi¹c, rok), kategoria szachowa (je eli zawodnik j¹ posiada) Otwarcie turnieju o godz , planowane zakoñczenie o godz Nagrody: dla wszystkich uczestników: dyplomy uczestnictwa, nagrody do wyboru ksi¹ ki, sprzêt sportowy, klocki lego i inne. Dla zwyciêzców: rzeÿba solna za I miejsce, Puchary i dyplomy dla zawodników za miejsca I-III Organizatorem turnieju jest Szko³a Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy. pomocy przedmedycznej w wykonaniu uczniów w ramach wspó³pracy z Wielk¹ orkiestr¹ œwi¹tecznej pomocy i w wykonaniu specjalistów z zakresu udzielania pierwszej pomocy, pogadankê nt. higieny jamy ustnej, profilaktykê chorób uk³adu kr¹ enia mierzenie ciœnienia têtniczego, pomiar tkanki t³uszczowej oraz doradztwo dotycz¹ce Muzeum up Krakowskich Wieliczka zaprasza Dzieci wraz z Rodzicami na Podró w czasie po ma³ej ojczyÿnie Wieliczce w ramach cyklu Mama, tata i ja, w dniu 22 maja (niedziela) o godz lub w Zamku upnym. W trakcie zajêæ dzieci wraz z opiekunami porównaj¹ w³asne formy spêdzania wolnego czasu z czasami przodków: zaprojektuj¹ wnêtrze (np. salonik), opracuj¹ gazetkê szkoln¹ (aktywna praca twórcza), stworz¹ herb rodzinny (mile widziane fotografie swoich przodków sprzed 1939 r.), zmierz¹ siê z gr¹ z dawnych czasów ( np. zdrowego od ywiania (konsultacje indywidualne) Centrum Promocji Zdrowego Od ywiania i Pielêgnacji. Dodatkowe atrakcje to dmuchane weso³e miasteczko, grill, bufet: napoje, ciasto, lody i inne, loteria fantowa ka dy los wygrywa. Serdecznie zapraszamy Podró w czasie po Wieliczce serso). Ponadto mo na bêdzie wzi¹æ udzia³ w zajêciach rozwijaj¹cych spostrzegawczoœæ: rodzinnym uk³adaniu puzzli, kolorowankach, rozwi¹zywaniu ³amig³ówek i zagadek - z nagrodami! W programie spotkania równie zwiedzanie wystawy przywracaj¹cej pamiêæ minionej epoki Wieliczanie lat minionych. Koszt udzia³u w zajêciach 10 z³. bilet rodzinny (2+2). Zg³oszenie uczestnictwa nale y potwierdziæ do 20 maja (pi¹tek) 2011r. do godz w Dziale Edukacji i Promocji: tel

5 Nr 5 Maj Krzyszkowice nie chc¹ schroniska dla zwierz¹t Krzyszkowice to jedna z lokalizacji, jakie bierze siê pod uwagê przy planach budowy schroniska dla zwierz¹t w powiecie m. Powiat nie ma schroniska dla zwierz¹t, a znalezione bezpañskie zwierzêta s¹ odwo one do schroniska w Nowym Targu. Koszty ich utrzymania ponosi gmina i jest to kwota ok. tysi¹ca z³otych za ka de zwierzê. W ostatnim czasie kwoty przeznaczane na opiekê nad bezdomnymi zwierzêtami w schronisku znacznie wzros³y i zarz¹dy gmin powiatu ego zaczê³y siê nareszcie powa nie zastanawiaæ nad budow¹ w³asnego przytuliska dla zwierz¹t Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzêtom to obowi¹zek gmin, który na³o y³a na nie ustawa o ochronie zwierz¹t z 1997 roku i na nich przede wszystkim bêdzie spoczywa³ ciê ar sfinansowania budowy schroniska. Do tej inicjatywy do³¹czy³o tak e starostwo i wspólny, powiatowy projekt budowy schroniska bêdzie koordynowany przez Lecha Pankiewicza, weterynarza i cz³onka zarz¹du powiatu ego. Na razie poszukiwana jest odpowiednia lokalizacja dla tej inwestycji, zwrócono siê do Agencji Rynku Rolnego o wskazanie mo liwej lokalizacji, brane s¹ pod uwagê równie dzia³ki gminne w Krzyszkowicach, na granicy z Barycz¹. Teren pod schronisko musi spe³niaæ konkretne wymogi powierzchnia dzia³ki ma wynosiæ przynajmniej 1,5 ha i znajdowaæ przynajmniej 100 metrów od najbli szych zabudowañ. Wiele osób uwa a, e tereny s¹siaduj¹ce z Barycz¹, z dala od zabudowañ by³yby odpowiedni¹ lokalizacj¹. Do burmistrza Wieliczki wp³ynê³o pismo od lokalnych wolontariuszy zaanga owanych w dzia³ania na rzecz zwierz¹t, którzy zwracaj¹ uwagê na niekorzystne aspekty wspó³pracy z tak odleg³¹ placówk¹, jak schronisko w Nowym Targu. Przede wszystkim w³aœciciele zagubionych psów rzadko decyduj¹ siê na tak dalek¹ podró w poszukiwaniu swojego pupila i trudno im go stamt¹d przywieÿæ. Niema³e kwoty s¹ przeznaczane na utrzymanie psów, a mo na by je wykorzystaæ na sterylizacjê zwierz¹t na miejscu. Wolontariusze deklaruj¹ te swoj¹ wszechstronn¹ pomoc przy budowie i prowadzeniu schroniska i poszukiwaniu sponsorów. Do burmistrza wp³ynê³o te pismo podpisane przez kilku radnych miejskich, radnego powiatowego i wolontariuszy, którzy wskazuj¹ lokalizacjê w Krzyszkowicach, jako korzystn¹ dla tego projektu. Choæ podobno burmistrz Wieliczki jest przeciwny lokalizacji schroniska na terenie w³asnej gminy, Wydzia³ Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska wystosowa³ pismo do Zarz¹du Osiedla Krzyszkowice z proœb¹ o wyra enie opinii dotycz¹cej lokalizacji tego przedsiêwziêcia. Odpowiedzi¹ na to pismo by³o zawi¹zanie siê komitetu protestacyjnego i lawina argumentów mieszkañców Krzyszkowic przeciwko takiemu pomys- ³owi. Do protestu przy³¹czy³ siê równie Radny Miejski i Przewodnicz¹cy Osiedla Krzyszkowice Damian Konieczny, który jest zdecydowanie przeciwny lokalizacji schroniska w Krzyszkowicach. Mieszkañcy Krzyszkowic maj¹ ju wystarczaj¹co du o uci¹ liwoœci zwi¹zanych z wysypiskiem Barycz, dzia³alnoœci¹ MONARu i istnieniem cieku wodnego. Zgadzamy siê, e schronisko powinno powstaæ na terenie powiatu ego ale dlaczego w gminie Wieliczka, która ma najgêstsze zaludnienie. Gmina Niepo³omice ma tereny, ma puszczê tam na pewno znajdzie siê miejsce na lokalizacjê schroniska mówi Damian Konieczny. Nasze osiedle ma najwy szy przyrost mieszkañców w ca³ej gminie, co roku przybywa nam 150 mieszkañców, jest to teren bardzo atrakcyjny pod wzglêdem budowlanym i ceny dzia³ek s¹ tutaj najwy sze. Mieszkañcy Krzyszkowic i Zarz¹d Osiedla obawiaj¹ siê, e budowa schroniska obni y ceny dzia³ek i zamiast z dzielnic¹ osiedlowo rekreacyjn¹ bêd¹ kojarzeni ze schroniskiem dla zwierz¹t. W opinii, któr¹ Zarz¹d Osiedla sporz¹dzi³ w formie protestu przywo³ywane s¹ argumenty bezpoœredniego zagro enia zdrowia i ycia ludzi, a zw³aszcza dzieci, jakie bêd¹ stwarzaæ podrzucane do schroniska i wa³êsaj¹ce siê psy. Zarz¹d pisze, e bezpoœrednio w rejonie proponowanej lokalizacji znajduj¹ siê koœció³ parafialny, szko³a, przedszkola oraz infrastruktura sportowa. Po drugiej 6 maja, z okazji 60-lecia Muzeum up Krakowskich, w muzyczn¹ podró przez kontynenty zabrali s³uchaczy holenderscy muzycy z chóru Intervocaal i zespo³u Valerius Ensemble Program koncertu zosta³ przygotowany dla ego muzeum i z racji swej myœli przewodniej soli - sta³ siê wyj¹tkowym akcentem jego jubileuszu. W czasie koncertu chór Intervocaal wykona³ utwory z ró nych stron œwiata stronie Sadowej jest planowana budowa cmentarza, a dla mieszkañców nie do zaakceptowania jest œwiadomoœæ, e po jednej stronie ulicy bêd¹ grzebani ludzie, a po drugiej zwierzêta. Jak mówi Damian Konieczny 90% mieszkañców Krzyszkowic jest przeciwnych tej inwestycji. Koncert na 60-lecie Muzeum m.in.: Brazylii, Indii, Grecji, Hiszpanii, Polski i Rosji. Ich czêstym motywem by³a sól, przyprawy i podró e. Zaskoczeniem by³a wykonana jêzyku polskim pieœñ Góralu czy ci nie al. Jednak najwa niejszym akcentem koncertu by³a Oda do soli ( Oda a la sal ), skomponowana przez Franka Deimana, do s³ów Pabla Nerudy. Oda oddaje soli nale ny ho³d, podkreœlaj¹c jak niezbêdna jest do ycia.

6 6 Maj 2011 Nr 5 Zabytki Wieliczki Szyb Regis 161 spotkanie z cyklu Wieliczka-Wieliczanie 25 maja (œroda) b.r. o godz w sali widowiskowej Magistrat, w gamachu Urzêdu Miasta i Gminy Wieliczka przy ul. Powstania Warszawskiego 1, odbêdzie siê 161 spotkanie z cyklu Wieliczka- Wieliczanie, 24 z serii Zabytki Wieliczki pt. Szyb Regis Projekt Szlakami nowej przygody w zabytkowej Kopalni Soli Wieliczka. W tej serii w ramach spotkañ z cyklu Wieliczka-Wieliczanie zaprezentowano ju : Kopalniê Soli Wieliczka, Kaplice w Kopalni Soli Wieliczka, Warzelniê Kopalni Soli Wieliczka, Koœció³ p.w. œw. Klemensa, Koœció³ p.w. œw. Sebastiana, Polichromiê W³odzimierza Tetmajera w koœciele œw. Sebastiana, Koœció³ p.w. Stygmatów œw. Franciszka z Asy u, Kapliczki Drogi Krzy owej koœcio³a i klasztoru OO. Franciszkanów, Kapliczki i krzy e przydro ne, Cmentarze, Kapliczki i cmentarze choleryczne, Gmach Szko³y Górniczej i Muzeum Salinarnego, Dwory i dworki Ziemi Wielickiej, Gmach S¹du Grodzkiego, Gmach Ochotniczej Stra y Po arnej, Pa³ac Konopków, Pa³ac Przychockich, Magistrat, Gmach przy ul. Dani³owicza 13, Budynek dworca PKP w Wieliczce-Stacji, Rynek Górny. Szyb Regis zg³êbiony zosta³ w XIV w. Do lat 80. tych XIX w. nakryty by³ drewnianym nadszybiem zwanym klet¹. Plany murowanego nadszybia Regis nazwanego wówczas imieniem cesarza Franciszka Józefa I z hal¹ maszyny parowej i magazynem soli opracowa³ w 1858 r. in. Karol Decker, a budowê prowadzono w latach Aktualnie szyb, dziêki œrodkom z Unii Europejskiej, znajduje siê w przebudowie, maj¹cej na celu oddanie go do ruchu z czynnym urz¹dzeniem wyci¹gowym. Na wstêpie spotkania zostan¹ zaprezentowane lokalne nowoœci wydawnicze Przewodnik Kopalnia Soli Wieliczka z tekstem Agnieszki Wolañskiej i zeszyt 105 Biblioteczki Wielickiej, z serii: W nauce i wiedzy (12) Prof., dr hab., in. Bogus³aw Major, dyrektor Instytutu Metalurgii i In ynierii Materia³owej Polskiej Akademii Nauk (IMIM PAN) w Krakowie, cz³onek koresopndent PAN opracowany przez Jadwigê Dudê. Z programem artystycznym zatytu³owanym Tajemnice ej kopalni wyst¹pi¹ uczniowie Szko³y Podstawowej nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce pod kierunkiem mgr Agaty Czopik, mgr Ma³gorzaty Pawlik, mgr Magdaleny Baran. Prelekcje wyg³osz¹: dr in. Kajetan d Obyrn, prezes Kopalni Soli Wieliczka SA - S³owo wstêpne; dr in. Zenon Duda z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Stowarzyszenia Klub Przyjació³ Wieliczki - Historia szybu Regis i aktualny stan jego rekonstrukcji, mgr in. Jaros³aw Chwa³ek, mgr Marzena Chawst z Kopalni Soli Wieliczka S.A. - Projekt Szlaki nowej przygody w zabytkowej Kopalni Soli Wieliczka - uruchomienie szybu Regis, mgr in. architekt, mgr historii sztuki Jacek Chrz¹szczewski, zastêpca Ma³opolskiego Wojewódzkiego Konseratora Zabytków w Krakowie - Szlaki nowej przygody w zabytkowej Kopalni Soli Wieliczka i najnowsze inwestycje w centrum Wieliczki - spojrzenie konserwatora zabytków. Po prelekcjach czas na dyskusjê i wspomnienia. Organizatorem spotkania s¹: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce, Dzia³ Regionalny, Stowarzyszenie Klub Przyjació³ Wieliczki, Urz¹d Miasta i Gminy Wieliczka, które zaprosi³y do udzia³u w spotkaniu Kopalniê Soli Wieliczka SA, Ma³opolski Wojewódzki Urz¹d Konserwatora Zabytków w Krakowie, Samorz¹dow¹ Szko³ê Podstawow¹ nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce. Spotkanie zorganizowa³a i prowadzi mgr Jadwiga Duda, kierownik Dzia³u INFORMACJE GDÓW I Ogólnopolski Konkurs Fletowy W dniach maja odbêdzie siê w Gdowie I Ogólnopolski Konkurs Fletowy. Jest on adresowany do uczniów szkó³ muzycznych I stopnia. Celem konkursu jest pobudzenie aktywnoœci artystycznej, podnoszenie poziomu kszta³cenia w szko³ach muzycznych I stopnia, prezentacja najzdolniejszych m³odych wykonawców oraz wymiany doœwiadczeñ pedagogicznych nauczycieli. Patronat honorowy nad konkursem objêli: Marek Sowa - Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego, Stanis³aw Kracik - Wojewoda Ma³opolski, Zbigniew Wojas - Wójt Gminy Gdów, Lidia Skrzyniarz - Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Region krakowski Konkurs organizowany jest przez Publiczna Szko³ê Muzyczna I stopnia w Gdowie, a przes³uchania konkursowe odbêd¹ siê w Centrum Kultury w Gdowie. Przewodnicz¹cym jury jest profesor Jerzy Mrozik z Akademii Muzycznej we Wroc³awiu, który do uczestników konkursu skierowa³ krótkie s³owo: Harmonogram konkursu: Czwartek r. Przes³uchania konkursowe - godzina , Pi¹tek r. Przes³uchania konkursowe godzina , Og³oszenie wyników, wrêczenie nagród, koncert laureatów godzina Motocykliœci wystartowali z Niegowici Niegowiæ goœci³a w maju ponad setkê motocyklistów - uczestników ogólnopolskiego rajdu pod has³em: Z ziemi w³oskiej do Polski. Wyprawê zorganizowa³o Biuro Turystyki Motocyklowej z Nowego S¹cza Motoelita. Celem podró y by³o odwiedzenie miejsc zwi¹zanych z polskim hymnem narodowym oraz twórc¹ Legionów Polskich we W³oszech Janem Henrykiem D¹browskim. Pomys³odawc¹ podró y by³ ks. Jan Zalewski mi³oœnik motocykli oraz historii, na co dzieñ proboszcz w duñskiej parafii. Za jego namow¹ do Niegowici przyjecha³ nuncjusz apostolski ks. abp. Celestino Migliore, który odprawi³ mszê œw. w tamtejszym koœciele. Na pami¹tkê wizyty, otrzyma³ od ks. Zalewskiego album poœwiêcony Legionom Polskim oraz wojskow¹ koszulê wzorowan¹ na tych, które przed laty NIEPO OMICE Dni Niepo³omic 27, 28 i 29 maja odbêd¹ siê jubileuszowe XX Dni Niepo³omic. Wyst¹pi¹ takie gwiazdy jak Kult, Grzegorz Turnau i Kasia Kowalska. Wszystko rozpocznie siê w pi¹tek o godzinie na dziedziñcu Zamku Królewskiego. Uroczystego otwarcia imprezy dokona burmistrz Niepo³omic i po krótkiej czêœci oficjalnej rozpocznie siê czêœæ artystyczna. Gwiazd¹ wieczoru bêdzie Grzegorz Turnau. Po jego koncercie odbêdzie siê majowe Spotkanie przy Czakramie. Tym razem goœciem Agnieszki Rosner Zawiliñskiej i Edwarda Zawiliñskiego bêdzie znany poeta, satyryk i scenarzysta Andrzej Poniedzielski. W sobotê rusz¹ trzy sceny: parkowa, zamkowa (w sali akustycznej) i teatralna w Ma³opolskim Centrum DŸwiêku i S³owa. Swoje talenty zaprezentuj¹ m.in. uczniowie szkó³ i przedszkoli, grupy œpiewacze i taneczne z gminy Niepo³omice. Tego dnia bêd¹ tak e trzy wa ne akcenty sportowe: mecz Puszczy Niepo³omice z Wis³¹ P³ock (na stadionie miejskim), mecz koszykówki w którym zagraj¹ MKKS-STACO Niepo³omice z UKS Regis Wieliczka, a wieczorem w Ogrodach Królowej Bony bêdzie mo na Regionalnego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce, prezes Stowarzyszenia Klub Przyjació³ Wieliczki. Informacja: tel: , e- mail: Spotkanie jest bezp³atne i mo e w nim wzi¹æ udzia³ ka dy zainteresowany. Zapraszam. Jadwiga Duda nosili polscy o³nierze pod Monte Cassino. Po eucharystii nuncjusz apostolski wraz z uczestnikami rajdu pojecha³ do Pierzchowa - wsi, w której w 1755 roku urodzi³ siê gen. J.H D¹browski. Tam uroczyœcie odœpiewano wszystkie zwrotki narodowego hymnu. Podczas dwutygodniowej podró y motocykliœci pokonaj¹ ok km. Na obejrzeæ transmisjê na ywo Fina³u Ligi Mistrzów. Oprócz sportu bêdzie poezja, du o muzyki i tañce. W piwnicy gotyckiej Zamku Królewskiego odbêdzie siê tradycyjna ju Noc Poetów, w czasie której goœcinie wyst¹pi Agnieszka Dulny z koncertem spod znaku krainy ³agodnoœci. Z kolei na parkurze bêdzie bardziej rockowo. Najpierw wyst¹pi znany i lubiany w Niepo³omicach zespó³ Format C, a tu po nim, jako gwiazda wieczoru zaœpiewa Kasia Kowalska. Swoje umiejêtnoœci bêd¹ mogli zaprezentowaæ tak e tancerze i to a w dwóch miejscach: w Osadzie Podegrodzie bêdzie mo na zatañczyæ do muzyki wêgierskiej, a w Parku Miejskim zagra sprawdzony zespó³ Lester. Równie niedzielny program jest wype³niony. Organizatorzy zapraszaj¹ miêdzy innymi na wspóln¹ mszê œwiêt¹ na zamkowy dziedziniec. Po niej w Parku Miejskim rozpocznie siê Festiwal Kultury Wêgierskiej, który póÿniej przeniesie siê do Osady Podegrodzie. Z kolei na parkingu przy Fabryce MAN przy ulicy Diesla bêdzie sobie mo na podnieœæ poziom adrenaliny na IV Rajdowym Pucharze Niepo³omic. Niedzielny wieczór to tradycyjnie czas na rozlosowanie nagród poœród wszystkich, którzy kupi¹ cegie³ki Dni Niepo³omic ( w tym roku dochód z nich przekazany zostanie Stowarzyszeniu Dzieciêce Marzenia). Nagrod¹ g³ówn¹ bêdzie Ford Ka pulê pozosta³ych nagród wci¹ powiêkszaj¹ nasi przedsiêbiorcy. Na zakoñczenie imprezy, w niedzielny wieczór jako gwiazda ca³ych Dni Niepo³omic wyst¹pi niezrównany KULT! ich trasie znajd¹ siê m.in.: Neapol, Pompeje, Rzym. Uczestnicy rajdu zwiedz¹ cmentarze wojenne, Muzeum Bitwy o Monte Cassino oraz miasteczko Reggio Emilia, gdzie w 1797 roku powsta³a Pieœñ Legionów Polskich. Najwa niejszym punktem rajdu bêdzie wizyta u papie a Benedykta XVI. Anna Tatka fot: Maciej Giba³a G³os Wielicki ul. Przewóz 2a Kraków Redakcja: tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków G³os Wielicki. Miesiêcznik regionalny. ISSN Wydawca: ABW Graf Group s.c.ul. Przewóz 2, Kraków. Redaktor naczelny: Bernard Szwabowski. Druk: Drukarnia Kraków, Adres redakcji: G³os Wielicki, ul. Przewóz 2a, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: tel , tel./fax: , Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione

7 Nr 5 Maj INFORMACJE Bezp³atne og³oszenia NIERUCHOMOŒCI Zapraszamy Pañstwa do zamieszczania ca³kowicie bezp³atnych og³oszeñ dotycz¹cych nieruchomoœci. Dzia³ przeznaczony jest dla osób prywatnych Og³oszenia ukazuj¹ siê na terenie szeœciu powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, myœlenickiego, ego, bocheñskiego i suskiego. Wystarczy zadzwoniæ pod numer: skorzystaæ z formularza (zak³adka og³oszenia) na stronie SPRZEDAM CHRZANÓW dzia³ka 5,4 ara mieszkaniowo - us³ugowa, ogrodzona, wszystkie media. Kontakt tel Sprzedam 20 arow¹ dzia³ke budowlan¹ w Chrzanowie przy ul Brackiej nr dzia³ki 2806/1,2806/2(bardzo ³adna lokalizacja). Dzia³ka ma aktualne warunki zabudowy, woda, kanalizacja, gaz i pr¹d s¹ w granicy tej dzia³ki. Na dzialce jest domek gospodarczy. Sprzedaje w³aœciciel. kontakt tel Brzesko, os. Ko³³¹taja. Dom mieszk. stan sur. zamkniêty o pow. 186m2 (tynki wewn., wylewki, stol. drewn. wyk. prywatne, inst. wodna, œciekowa, elektr. 220/380V i gazowa. W przyziemiu o pow. 58m2-2 pom. gosp.+ pralnia z toalet¹ i oddzielny gara. Parter i poddasze po 60m2, 6 pokoi, 2 kuchnie+ 2 ³azienki+ 2 WC. Dzia³ka prywatna- 6A tel wieczorem. Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 3 ary w centum Chrzanowa. Media. Tel Sprzedam bardzo atrakcyjn¹ dzia³kê budowlano-roln¹: - powierzchnia 21 arów - po³o ona przy ulicy Niwy w Wadowicach - dojazd do dzia³ki drog¹ asfaltow¹ - pr¹d i gaz na s¹siedniej dzia³ce Telefon: Jankówka Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. 1,90 ha wraz z budynkami. tel. wieczorem Sprzedam Po³owê domu piêtrowego 120 m2, po³o onego na dzia³ce 13 arów. Nawojowa Góra. Cena do uzgodnienia. tel: Mieszkanie dwupokojowe (48 m2) w bloku przy Al lecia 44B. Widok z okna na Gorce i Tatry. - wymieniona ca³a stolarka okienna - kuchnia, ³azienka i przedpokój terakota - w przedpokoju szafa wbudowana i pawlacze - ³azienka nowy bojler 50 l. - kuchnia gazowa i butla 11kg Tel K/Bochni(Gorzków) Sprzedam dzia³kê roln¹ 29 a. przy drodze gminnej,mo liwoœæ przekwalifikowania na budowlan¹ wszystkie media w zasiêgu 70 m. tel dzwoniæ po 15. Sprzedam 52 metrowe mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe * 1 piêtro (blok 4-piêtr.) * Trzy pokoje * Plastikowe okna * Parkiet * Boazeria * Pawlacze * Blok ocieplony * Blisko centrum * Spokojna okolica * CENA DO UZGODNIENIA * Dodatkowe informacje pod numerem tel: Sprzedam mieszkanie w Brzesku, 60 m2. tel: Posiadam 3 dzia³ki po 10 arów ka da,do sprzedania w piêknej okolicy nie osuwiskowa i nie zalewowa cena do uzgodnienia w Lipnicy Murowanej 500 m od rynku tel.14/ kom jedna dzia³ka mo e byæ 20 ar zapraszam. Sprzedam dzia³kê roln¹ 67 ar. oraz dzia³kê rolno-budowlan¹ 40ar. (w tym 11 ar. lasu) Krzyszkowice tel: CHRZANÓW - sprzedam lokum 30m2 do adaptacji pod dzia³alnoœæ biurowo-handlowo-u ytkow¹ w centrum miasta. Tel Chrzanów, os. Pó³noc,ul. Mieszka I, WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA, sprzedam mieszkanie 3 pok,49m2, Ip. na prze³omie 2011/12 roku. Mo liwoœæ wczeœniejszego kontraktu notarialnego. Tel ALWERNIA, osiedle Chemików 22, SPRZEDAM dzia³kê 0,0134 ha pod zabudowê biurowo-handlowo-us³ugow¹ w centrum kompleksu handlowego.media. Tel Super piêkne dzia³ki w Lipnicy Murowanej 3 szt po 10 ar,nie osuwiskowe nie zalewowe,oko³o 500 m od rynku,na nowo powstaj¹cym osiedlu;zdecydowanie SPRZEDAM TEL 14/ KOM ZAPRASZAM. Sprzedam dom w stanie surowym o pow. 160 m2 na dzia³ce uzbrojonej 26 arów w miejscowoœci Œlemieñ k. ywca. Bardzo ³adna okolica. Cena 230 tys. z³. Telefon Sprzedam dom w Jordanowie. Powierzchnia ok 300m2, powierzchnia dzia³ki 14,5 a. W domu wydzielona czêœæ pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (obecnie gabinet dentystyczny). Budynek nie wymaga adnych nak³adów finansowych, gotowy do zamieszkania. Cena z³. Wiêcej informacji pod nr tel (proszê dzwoniæ po 16- ej) Sprzedam dom w zabudowie bliÿniaczej o pow. ok. 140 m2. Dom sk³ada siê z przyziemia, parteru, piêtra i poddasza, po³o ony w Koszycach przy drodze g³ównej (ok. 40 km od Krakowa). Dzia³ka 3,2 ara, mo liwoœæ dokupienia s¹siedniej dzia³ki o pow. ok. 20 arów. Tel (po godz. 17) Sprzedam dzia³ki rolne i leœne po³o one w miejscowoœci Osielec, która le y miêdzy miastami Maków Podhalañski i Jordanów, w województwie ma³opolskim. Dzia³ek jest czternaœcie, w tym po³owa poroœniêta sosnami, a reszta to s¹ tzw. pola. Dzia³ki nie s¹ w jednym miejscu, s¹ rozrzucone. ¹czna ich powierzchnia wynosi 1,35h. Oferta sprzeda y dotyczy ca³oœci. Nie sprzedaje na czêœci. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam MIESZKANIE 34 m2, Brzesko, ul. Ogrodowa. Mieszkanie odmalowane, w dobrym stanie. Kontakt: , Chrzanów - sprzedam dzia³kê budowlano-us³ugow¹ 5,5 ara w centrum miasta. Tel CHRZANÓW - sprzedam lokum 30m2 do adaptacji pod dzia³alnoœæ biurowo-handlowo-u ytkow¹ w centrum miasta. Tel tys/ar. Sprzedam dzia³ki rolno-budowlane. Por¹bka Uszewska, powiat brzeski. Odleg³oœæ od przedszkola, szko³y podstawowej, gimnazjum, koœcio³a 400m. Odleg³oœæ od drogi asfaltowej 80m. Dojazd drog¹ gminn¹. Od lasu pañstwowego (800ha) 140m, ma³ego strumyka 100m. Pr¹d, gaz, wodoci¹g na dzia³ce s¹siedniej, ok 50m Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 10 arów. Teren znajduje siê w Proszowicach przy ulicy Kleszczyñskiego. Dzia³ka ma kszta³t prostok¹ta, posiada wszystkie media. Cena ok 130tys. z³ (do negocjacji) (Lucjusz) Sprzedam dzia³kê w Zawoi, 24a budowlana, pod zabudowê letniskow¹, ca³oroczn¹, dojazd drog¹ leœn¹ utwardzon¹ gminn¹. Dzia³ka widokowa, po³o ona w zacisznym miejscu. Mo liwoœæ podzia³u dzia³ki. tel: Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow 13a w miejscowoœci Su³ów(7km od Wieliczki,15 od Krakowa). Dzia³ka przy drodze asfaltowej gminnej,kszta³tem zbli ona do kwadratu. Media na dzia³ce. W okolicy domy jednorodzinne,las. Gor¹co polecam. Wiêcej informacji pod nr tel: Sprzedam dzia³kê 39 arów pod dzia³alnoœæ lub pod altanki wypoczynkowe, po³o on¹ przy szosie obok lasu w miejscowoœci Biskupice od strony Chor¹gwicy. Mo liwoœæ podzia³u na mniejsze dzia³ki. Bli sze informacje pod telefonem lub Sucha Beskidzka - sprzedam dzia³kê rolna do przekwalifikowania 68 arów dojazd droga asfaltowa. Widokowa cicha spokojna okolica, las potok. Szlaki rowerowe i turystyczne. media z zasiêgu. cena do negocjacji. Tel ALWERNA - sprzedam dzia³kê 0,0134 ha pod sklep, biuro, us³ugi w centrum osiedla Chemików. Media. W³aœciciel. Tel SPRZEDAM dzia³ki rolne i budowlane nad zalewem w ŒWINNEJ PORÊBIE.Dojazd droga asfaltowa,pr¹d i woda z wodoci¹gu w granicach dzia³ek.tel Mieszkanie w³asnoœciowe w Tarnowie 2 pokoje, kuchnie, ³azienka, balkon. Mo liwoœc wykupienie gara u. rok budowy cicha okolica. cena z³. kontakt: Bochnia-Krzeczów. Sprzedam dzia³ki budowlane. W³aœciciel Dzia³kê budowlan¹ 15 ar, P³oki, spokojna okolica, dojazd do dzia³ki z dwóch stron, media. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 3 ary w centum Chrzanowa.Media. Tel sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow.31 arów w Kurowie,okol.Suchej Beskidzkiej,po³o ona pod lasem,na terenie lekko pochy³ym,³adne widoki,cisza i spokój,idealne miejsce na wypoczynek.cena to 2 tys.za ar.kontakt:(0-33) sprzedam dzialke budowlana 17 ar w kwadracie.czesciowo uzbrojona.przyborów nr tel , Sprzedam dzia³kê rolno-budowlan¹ o powierzchni 1,60 ha po³o on¹ na terenie gminy Limanowa w miejscowoœci Mêcina. Dzia³ka otoczona lasem,w cichym i spokojnym miejscu. Cena za dzia³kê 80 tyœ. Telefon kontaktowy: Dom do remontu w M³oszowej ko³o Trzebini. Dom o pow.ok 80m2 parterowy nie podpiwniczony z mo liwoœci¹ adaptacji poddasza.posadowiony na 6,3a dzia³ce ogrodzonej i równej. Na dzia³ce znajduj¹ siê te zabudowania gospodarcze z 2 gara ami. 32/ po Sprzedam Dzialke budowlana w miejscowosci Poreba (8 km od myslenic) wielkosc 14 arow.. media.. nr dzialki 1255 nr telefonu Sprzedam dzia³kê roln¹ w trakcie przekszta³cania na letniskowa po³o on¹ w êtowni,pow.21ar.widok na Tatry,oraz Babi¹ Górê,blisko las,rzeka,dojazd drog¹ poln¹ utwardzon¹,cicha spokojna okolica.cena 45tys do negocjacji Kontakt Sprzedam w BYSTREJ dzia³kê roln¹ w trakcie przekszta³cania na budowlan¹, 38 arów. Malownicze widoki na Babi¹ Góre,jest woda Ÿródlana, droga utwardzana, blisko las i rzeka. Cena 50000z³ (cena do uzgodnienia) tel: SUCHA BESKIDZKA - dom 150 mkw na dzialce 24 ary.lokalizacja BDB.Cena zl.tel , Sprzedam dzia³kê rekraacyjno-budowlan¹ 1,2 ha lub podzielê na mniejsze.polo ona pod lasem 10 m od strumyka. Jordanów. tel Chrzanów, ul.szpitalna/topolowa - do wynajêcia PLAC 1300 m2 pod dzia³alnoœæ: auto komis,centrum ogrodnicze,architektura drewniana, sk³ad drzewny, Na dzia³ce pr¹d (si³a), woda, kanalizacja do korzystania od zaraz. Ogrodzony, bezpoœredni zjazd z ul.szpitalnej. Tel Trzebinia - Wodna, dwie malowniczo po³o one dzia³ki budowlane o pow. 14 i 10 ar, media przy dzia³ce, dojazd utwardzony. Cena za 14 ar i za 10 ar (do negocjacji) tel Sprzedam dzia³ki rolne i leœne po³o one w miejscowoœci Osielec. Miejscowoœæ po³o ona jest miêdzy miastami Maków Podhalañski i Jordanów, w województwie ma³opolskim. Dzia³ek jest czternaœcie, w tym po³owa stanowi las poroœniêty sosnami, a pozosta³a czêœæ to tzw. pola. Dzia³ki nie s¹ skupione w jednym miejscu. ¹czna ich powierzchnia wynosi 1,35h. Oferta sprzeda y dotyczy ca³oœci. Cena 80tyœ.z³ Tel Okocim - du o taniej ni w blokach - OKAZJA! Na bardzo ³adnej, atrakcyjnej 55 arowej dzia³ce widokowej, w cichej zielonej, nas³onecznionej do po³udnia i po³o onej przy lesie okolicy, sprzedam nowy dom w miejscowoœci Okocim. Budynek przystosowany jest równie do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej (agroturystyka, biuro rachunkowe, gabinety lekarskie, itp.) Dom jest podpiwniczony pod ca³oœci¹ z gara em i tarasem ok. 113m2. Parter ok. 97m2, poddasze w stylu góralskim ok. 56m2 z rzeÿbionymi konikami. Media: studnia g³êbinowa, woda miejska, pr¹d, gaz, kanalizacja. S¹ posadzone drzewka owocowe ok. 50 szt. i œwierki ok. 500 szt. Atrakcyjna, przystêpna cena 3250,00z³/m2 * 266m2= ,00z³ z mo liwoœci¹ negocjacji. W cenie domu 55 arowa dzia³ka tel W Okocimiu Sprzedam bardzo ³adne atrakcyjne dzia³ki widokowe, w cichej zielonej, nas³onecznionej do po³udnia i po³o one przy lesie okolicy o powierzchni wg potrzeb zainteresowanych. Dzia³kê 33 arow¹ z wydan¹ decyzj¹ o warunkach zabudowy i projektem zagospodarowania na budynek mieszkalny oraz gospodarczy np. gara. Media: woda miejska, pr¹d, gaz, kanalizacja. Atrakcyjna cena 7500,00z³/ar, z mo liwoœci¹ negocjacji tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 47 arów w Woli Dêbiñskiej ko³o Brzeska. Cena 55 tys. z³. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 13a w miejscowoœci Su³ów, gm. Biskupice(7km od Wieliczki,15 od Krakowa). Wymiary:45x30m. Media na dzia³ce. Dojazd do dzia³ki od drogi g³ównej oko³o 100m drog¹ asfaltow¹. Cena 11000z³/ar(do uzgodnienia). Wiêcej informacji pod nr tel BOCHNIA 11 ar budowlane ul. Spiska boczna ( k. Witosa) prostok¹t, równo, kanalizacja w dzia³ce tanio sprzedam. Tel LIBI - sprzedam grobowiec (piwnicê na 2 osoby) z miejscem na cmentarzu parafialnym przy ul.oœwiêcimskiej w Libi¹ u. Tel CHRZANÓW - sprzedam lokum 30m2 do adaptacji pod dzia³alnoœæ biurowo-handlowo-u ytkow¹. Tel ALWERNA - sprzedam dzia³kê 0,0134 ha pod sklep, biuro, us³ugi w centrum osiedla Chemików. W³aœciciel. Tel Chrzanów - sprzedam dzia³kê budowlano-us³ugow¹ 5,5 ara w centrum miasta. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 3 ary w centum Chrzanowa. Tel Sprzedam dzia³kê, hektar dwadzieœcia, czêœæ z przeznaczeniem komercyjnym. Dzia³ka w miejscowoœæi Siedliska, gmina Bobowe(okolice Gorlic)Po³o enie dzia³ki bardzoatrakcyjne i malownicze. Cena do uzgodnienia. tel: tel: OKAZJA!!!! DOM (244 m2) ko³o MIECHOWA z dzia³k¹ (0,72 ha) i budynkiem gospodarczym sprzedam. IDEALNY pod nieuci¹ liw¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Blisko E-7. Moczyd³o. Cena PLN. Tel. w³aœciciel: Foto na mail: Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w apczycy k.bochni o pow. 11 ar, cena z³ - tel Sprzedam dzia³kê rolno-budowlan¹ o powierzchni 1,60 ha po³o on¹ na terenie gminy Limanowa w miejscowoœci Mêcina. Dzia³ka otoczona lasem,w cichym i spokojnym miejscu. Cena za dzia³kê 80 tyœ. Telefon kontaktowy: Sprzedam czêœæ gospodarstwa 3,5h w jednym kawa³ku w miejscowoœci Kêpa gm S³omniki,25 km od Krakowa.Czêœæ dzia³ki 30 ar jest budowlana,wjazd z drogi asfaltowej,tel,woda,pr¹d.sprzeda w³aœciciel tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 22 ary w S OPNICACH k/limanowej przy gminnej drodze asfaltowej z mo liwoœcia podzia³u. Media. tel CHRZANÓW!!! Szybko sprzedam mieszkanie, trzypokojowe, 60,1 m2, 8 pietro(winda). tel: Sprzedam bardzo atrakcyjn¹ dzia³kê budowlano-roln¹: - powierzchnia 21 arów - po³o ona przy ulicy Niwy w Wadowicach - dojazd do dzia³ki drog¹ asfaltow¹ - pr¹d i gaz na s¹siedniej dzia³ce Telefon: Sprzedam dzia³ki rolne i budowlane nad za3ewem w Œwinnej Porêbie.Dojazd droga asfaltowa.pr¹d i woda z wodoci¹gu w granicach dzia³ek.widok na zalew.tel Do sprzedania trzy kondygnacyjny budynek o powierzchni 280m2 w centrum Brzeska na dzia³ce trzy ary. Uwagi na lokalizacjê, budynek nadaje siê do zamieszkania jak i do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. (biuro, sklep, gabinet lekarski) Nieruchomoœæ dochodowa. Istnieje mo liwoœæ podzia³u i sprzeda y wydzielonych oddzielnych mieszkañ w ca³oœci. tel: WYNAJMÊ Bochnia. Wynajmê dzia³kê pod gara e. tel: Chrzanów, ul.szpitalna/topolowa - do wynajêcia PLAC 1300 m2 pod dzia³alnoœæ: auto komis,centrum ogrodnicze,architektura drewniana, sk³ad drzewny, Na dzia³ce pr¹d(si³a),woda,kanalizacja do korzystania od zaraz.ogrodzony,bezpoœredni zjazd z ul.szpitalnej.tel Mam o wynajêcia lokal pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w centrum miejscowoœci Rabka-Zdrój. Informacja pod nr telefonu Do wynajêcia powierzchnie na pierwszym piêtrze, ca³oœæ ok. 160m2, podzielone na pomieszczenia. Powierzchnie na cele us³ugowe, biurowe, handlowe itp. Brzesko, ul. Szczepanowska 31 kontakt: Wynajmê jednorodzinny dom w Bochni telefon kontaktowy Proszê dzwoniæ w godz Mieszkanie jedno pokojowe z aneksem kuchennym z ³azienk¹ w Tokarni do wynajêcia niska cena dobra lokalizacja tel Chrzanów, ul.szpitalna/topolowa - do wynajêcia PLAC 1300 m2 pod dzia³alnoœæ: auto komis,centrum ogrodnicze,architektura drewniana, sk³ad drzewny, Na dzia³ce pr¹d(si³a),woda,kanalizacja do korzystania od zaraz.ogrodzony,bezpoœredni zjazd z ul.szpitalnej.tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 15 ar i us³ugow¹ 20 arów w K³aju. Tel Wynajmê po³owê domu w Bochni lub niektóre z pokoi. Tel Brzesko. Wynajmê lokal o pow. 50 m2 na us³ugi, haldel lub biuro. Tel Do wynajecia w Suchej Beskidzkiej lokal o pow. ok. 20 m2 pod dzialalosc gospodarcza bezporednio przy dworcu glownym z wyjsciem na glowna ulice Mickiewicza. Kontakt Do wynajêcia w Suchej Beskidzkiej plac o pow ok. 10 arów przy g³ównej ulicy Mickiewicza, w bezpoœrednim s¹siedztwie dworca kolejowego i g³ównej ulicy miasta. Kontakt Sucha Beskidzka. Do wynajêcia przytulny umeblowany domek, o pow. u ytkowej 75 m2: pokój dzienny z aneksem kuchennym, ³azienka, garderoba, dwie sypialnie. Internet. Parking. Ogród. Lokalizacja:700 m od Rynku. Kontakt: tel KUPIÊ Kupie dzia³kê budowlano-roln¹ minimum 20 ar. w okolicach Bochni, Niepo³omic, Wieliczki, Krakowa. Dobrze by by³o gdyby le a³a przy drodze, albo mia³a drzewka owocowe. Cena do 50 tysiêcy tel: JEŒLI CHCESZ SPRZEDAÆ WYNAJ Æ KUPIÆ DZIA KÊ MIESZKANIE DOM daj BEZP ATNE OG OSZENIE na stronie internetowej G³osu

8 8 Maj 2011 Nr 5 REKLAMA DOBCZYCE, ul. Zarabie 29 tel kom MONTA SAMOCHODOWYCH INSTALACJI GAZOWYCH ju od 990 z³ KLIMATYZACJA serwis, nape³nianie MECHANIKA POJAZDOWA KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA SILNIKA POMOC DROGOWA SZEŒCIOOSOBOWA RATY SPRZEDA CZÊŒCI SAMOCHODOWYCH WSZYSTKIE US UGI WARSZTATOWE WRAZ Z CZÊŒCIAMI - MO LIWOŒÆ RAT UPROSZCZONA PROCEDURA - RATY W 15 MINUT! WYMAGANE DOKUMENTY: ROLNICY - DOWÓD OSOBISTY DZIA ALNOŒÆ GOSPODARCZA - DOWÓD OSOBISTY UMOWA O PRACÊ - DOWÓD OSOBISTY + DANE ZAK ADU PRACY RENCIŒCI, EMERYCI - DOWÓD OSOBISTY + ODCINEK RENTY (EMERYTURY) STACJA DEMONTA U POJAZDÓW F.H.U. Adam Kowalczyk Siercza Wieliczka (12) SKUP SAMOCHODÓW DO Z OMOWANIA TRANSPORT HDS GRATIS! RATY! NASZE ZDROWE MA E CENY GDÓW ul. M³yñska 1 tel czynne: pn. - pt sobota KRAKÓW ul. Wys³ouchów 30a tel czynne: pn. - pt sobota Rynek Górny 7 tel czynne: pn. - pt sobota KARTA STA EGO PACJENTA!

Nr 1 (38) Styczeñ 2010 ISSN 1898-0821 wielicki gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 gazeta bezp³atna Skazani na rolnictwo? Starania w³adz wielickiej

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (63) Luty 2012 ISSN 1898-0821 wielicki gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 6 Spalarni zwierz¹t gazeta bezp³atna Wieliczka mówi NIE! W³adze

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (20) Lipiec 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny www.glos.pl Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Marka Wieliczka 14 lipca zakoñczy³y

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 Nr 2 (22) Luty 2011 ISSN 2081-2353 gazeta bezp³atna G OS CHRZANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl CHRZANÓW, TRZEBINIA, ALWERNIA, LIBI, BABICE gazeta

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (18) Maj 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Justyna Steczkowska, Bajm, The Animals & Smokie Dni Niepo³omic 2008 str. 5» Przystanek Wieliczka Rynek Gdy pojawi³y

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

Nr 12 10 (19) (29) Grudzieñ PaŸdziernik 2008 2009 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 szystkie te dzieci maj¹ nadziejê, e gdy

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Pogoñ Po³czyn Zdrój rocznicowe wspomnienia STR. 12-13 Nr 15 13.09.2006 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Remonty na starówce PO CZYN PIÊKNIEJE W OCZACH, A TO JESZCZE NIE KONIEC! ALEJA PARKOWA BÊDZIE JAK NOWA

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (21) Wrzesieñ 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski www.limanowski.glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y?

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 19 (1046) 12 maja 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? Zaczê³o siê od spotkania w markecie,

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo