Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 5 (54) Maj 2011 ISSN gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 Lokale œwieci³y pustkami gazeta bezp³atna 15 maja mieszkañcy gminy Wieliczka po raz pierwszy wybierali cz³onków rad so³eckich i osiedlowych oraz so³tysów wsi w wyborach bezpoœrednich. T e wybory po raz pierwszy odbywa³y siê ze zmienion¹ formu³¹. Dotychczas w³adze so³ectwa i osiedli wybierane by³y podczas zebrania mieszkañców. Nowa formu³a zak³ada powszechne g³osowanie, podczas którego g³os oddaæ mo na na karcie poprzez zakreœlenie krzy yka przy nazwisku wybranego kandydata na cz³onka rady. Na stanowisko so³tysa zg³aszane by³y osobne kandydatury, wybory wygra³a osoba, która zdoby³a wiêkszoœæ g³osów. W g³osowaniu na cz³onków rady so³eckiej i rady osiedli dopuszczalne jest umieszczenie tylu krzy yków przy kandydatach ile osób zasiada w radzie so³ectwa lub osiedla. Oddanie g³osu na wiêksz¹ iloœæ kandydatów, lub oddanie czystej karty powodowa³o uniewa nienie g³osu. Wybory s¹ wa ne niezale nie od stopnia frekwencji. Jednak aby wy³oniæ przewodnicz¹cego osiedla potrzebne jest jeszcze zebranie wyborcze nowo wybranych cz³onków Rady Osiedlowej i wy³onienie ze swojego grona drog¹ g³osowania przewodnicz¹cego Rady dalszy ci¹g na str. 2» Skup samochodów powypadkowych i skorodowanych Rok za³o enia 1977 Gabinet okulistyczny Komputerowe badanie wzroku Badanie pola widzenia Soczewki kontaktowe Realizacja recept PRACOWNIA OPTYCZNA Roman Bro ek Dyplomowany Optyk Badanie wzroku dla kierowców Us³ugi na recepty ubezpieczalni Naprawy okularów Du y wybór opraw i szkie³ firm krajowych i zagranicznych Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 3 tel./fax: (012) , tel. (012) Kraków, ul. Teligi 24, Dom Handlowy CORA czynne: pn-pt 9-17, sob Niepo³omice, ul. Myœliwska 37, tel , fax Wieliczka, ul. Asnyka 15, tel./fax: , Serwis. Awarie BIURO RACHUNKOWE DORADCY PODATKOWEGO Ma³gorzaty Mucha Œwiadczy us³ugi : rozliczenia firm roczne zeznania podatkowe pomoc i doradztwo przy zak³adaniu firm wniosek o zwrot VATu w budownictwie Mo liwoœæ dojazdu do klienta ŒLEDZIEJOWICE 340 tel , w godzinach: STACJA KONTROLI POJAZDÓW A, B, T, c, d, e BOGDAN ZARZYCZNY tel. (12) , WEW. 12 MYJNIA RÊCZNA STACJA PALIW CA ODOBOWA tel. (12) , 61 SERWIS SAMOCHODOWY tel. (12) BAZA, SIERCZA 1/ K. WIELICZKI

2 2 Maj 2011 Nr 5 SPRZEDAM FORD MONDEO 2.0 TDI Rok produkcji 2003 srebrny metalik tel Lokale œwieci³y pustkami dokoñczenie ze str. 1» i jego zastêpcy. W Wieliczce by³a to niezwykle spokojna niedziela wyborcza i wydawa³o siê, e niewiele osób w mieœcie w ogóle wie o odbywaj¹cych siê wyborach. Niedziela zdarzy³a siê deszczowa i na ulicach miasta tylko sporadycznie ktoœ siê pojawia³ kryj¹c siê pod parasolem. Lokale wyborcze œwieci³y pustkami, a cz³onkowie komisji z wielk¹ radoœci¹ witali ka dego wchodz¹cego. Nasuwa siê pytanie czy wybory bezpoœrednie na spo³eczne stanowiska, jakimi s¹ radni osiedlowi i so³eccy w ogóle maj¹ sens. Oczywiœcie w idealnej demokracji, zamieszka³ej przez idealnych obywateli taka sytuacja nie zdarzy³aby siê. Obywatele w poczuciu obowi¹zku czytaliby uwa nie osiedlowe tablice og³oszeñ i stronê internetow¹ urzêdu miasta, nie chc¹c zmarnowaæ publicznych pieniêdzy przeznaczonych na wybory. Odszukaliby nieznanych sobie kandydatów na radnych i wypytaliby ich o plany pracy w radzie osiedlowej i ich kwalifikacje. W koñcu upewniliby siê, e ich s¹siedzi tak e s¹ poinformowani i na wybory pójd¹. Ale niestety nie yjemy w idealnym spo³eczeñstwie obywatelskim, a ludzie zajêci w³asnymi sprawami nie czytaj¹ uwa nie osiedlowych tablic. Po raz pierwszy organizowane w gminie wybory bezpoœrednie do rad so³eckich i osiedlowych zas³ugiwa³y na kilka plakatów i akcjê zachêcaj¹c¹ do pójœcia na wybory. To, e nie nadano temu wydarzeniu odpowiedniej rangi i pozwolono aby to, wa ne przecie wydarzenie dla lokalnych spo³ecznoœci przesz³o niezauwa enie, to psucie rangi demokracji. Przewodnicz¹cy jednej z komisji Frekwencja wyborcza w Wieliczce STACJA KASACJI I DEMONTA U POJAZDÓW W CZERNICHOWIE OFERUJEMY RÓWNIE SPRZEDA WÊGLA wraz z dostaw¹ na miejsce. Czynne: pn.-pt. 7-17, sob Czernichów 190 Tel. (12) Tel. kom Zabierzów, ul. Kolejowa 38 Tel. (012) wyborczych, wyraÿnie zniechêcony pust¹ urn¹ zauwa y³, e je eli tworzy siê jak¹œ instytucjê to nale y przeznaczyæ tak e jakieœ œrodki na jej funkcjonowanie. A takie wybory, jego zdaniem, to fikcja. Wyborcy zgodnie potwierdzali, e informacja o wyborach i kandydatach nie by³a wystarczaj¹ca, a wiêkszoœæ osób z którymi rozmawialiœmy przysz³a na proœbê kandyduj¹cych znajomych lub krewnych. Ewenementem na tle wszystkich osiedli ch by³y Bogucice, gdzie frekwencja by³a ponad trzykrotnie wy sza ni œrednia dla Wieliczki. W Bogucicach od lat tli siê konflikt pomiêdzy starym zarz¹dem osiedla a grup¹ mieszkañców, którzy chc¹ bardziej dynamicznych dzia³añ. Tam zosta³y wydane dwie gazetki wyborcze przez dwa konkuruj¹ce ugrupowania, roznoszono te ulotki z informacj¹ o wyborach. Ktoœ chcia³ wygraæ, a ktoœ nie chcia³ przegraæ i w ten sposób zmotywowano znaczn¹ liczbê mieszkañców do opowiedzenia siê po którejœ ze stron. Tej determinacji zabrak³o na innych osiedlach. Pod wzglêdem frekwencji du o lepiej wypad³y so³ectwa, gdzie œrednia frekwencja by³a trzykrotnie wy sza i wynios³a 19,59 %. Iloœæ mieszkañców Iloœæ Frekwencja g³osuj¹cych Osiedle Bogucice ,87% Osiedle Koœciuszki, Przysz³oœæ, Szymanowskiego ,99% Osiedle Krzyszkowice ,24% Osiedle Lekarka ,64% Osiedle Ogrodowe ,10% Osiedle Sienkiewicza, Asnyka, Wincentego Pola ,54% Osiedle Œródmieœcie ,28% Osiedle Zadory ,42% Osiedle Zdrojowe ,94% Osiedla razem ,61% Kolarska Majówka 22 maja startuje V Majówka Kolarska. Wszyscy mi³oœnicy kolarstwa s¹ mile widziani. Rozmowa z Kazimierzem Dylawarskim kolarzem amatorem, pomys³odawc¹ i Dyrektorem imprezy. Jaka jest historia powstania Kolarskiej Majówki? Kolarstwo uprawiam od dawna, jako dwudziestolatek bra³em udzia³ w wyœcigach organizowanych w Wieliczce przez redakcjê krakowskiej gazety sportowej Tempo. Wtedy przyje d ali do nas œcigaæ siê zawodnicy z ca³ej Polski, nie tylko amatorzy ale tak e zawodowcy. Parê lat temu zacz¹³em przygl¹daæ siê organizacji kolarskich imprez sportowych i planowaæ zorganizowanie takiego wydarzenia w Wieliczce. Pomaga³ mi kolega, który równie bra³ udzia³ w tych zawodach przed laty. Piêæ lat temu zorganizowa- ³em tê imprezê po raz pierwszy, wtedy stawi³a siê niedu a liczba zawodników oko³o 70, a potem z roku na rok impreza siê rozrasta³a. Uda³o siê nam pozyskaæ media, dzia³a strona internetowa coraz wiêcej ludzi wie o naszej imprezie. Wspieraj¹ nas finansowo starostwo i burmistrz miasta, którzy objêli Patronat Honorowy, zawsze te staram siê pozyskaæ sponsorów. Zaczynaliœmy od zera na pocz¹tku nie mieliœmy nawet tablic oznaczaj¹cych Start i Metê. Teraz ju zaplecze siê rozros³o mamy namioty, tablice, 500 numerów startowych. Ilu zawodników spodziewacie siê na starcie? Mam nadziejê, e na start zg³osi siê 150, a marzê o tym, eby w koñcu liczba uczestników przekroczy³a dwustu. Dwa lata temu zg³osi³o siê 172 i na pewno zachêt¹ do udzia³u w imprezie by³a piêkna pogoda. Dlatego teraz z niepokojem patrzê w niebo i mam nadziejê na piêkne s³oñce. Poza tym przenieœliœmy imprezê na niedzielê, eby umo liwiæ start tym osobom, które pracuj¹ w sobotê. Kto mo e siê zg³osiæ na start? Praktycznie wszyscy, jesteœmy jedn¹ z nielicznych imprez kolarskich, gdzie mog¹ startowaæ ca³e rodziny. Dzieci mog¹ braæ udzia³ w wyœcigu od 7 lat, a górnej granicy nie przewidujemy. Mieliœmy 70 letniego zawodnika, który bardzo dzielnie radzi³ sobie na trasie. Zaczynaliœmy od 11, a teraz mamy 18 kategorii, w których startuj¹ zawodnicy. Planowaliœmy te w tym roku utworzenie kategorii dla zawodowców ale niestety, przeszkodzi³y temu ró ne okolicznoœci. Zawa y³o przede wszystkim to, e musieliœmy skróciæ pêtlê o po³owê ze wzglêdu na prace kanalizacyjne w mieœcie i to zmniejszy³o atrakcyjnoœæ trasy. Wa ny sponsor na skrócenie pêtli wycofa³ swoj¹ dotacjê, a dla zawodników zawodowych musz¹ byæ przygotowane nagrody pieniê ne. Wielicka Majówka to bardzo otwarta impreza nie wymagamy licencji od zawodników, a wiele zawodów ma taki zapis w regulaminie. Uzyskanie licencji to dodatkowy koszt i nie wszyscy chc¹ go ponosiæ. Nad przebiegiem zawodów musi czuwaæ sztab ludzi. Kto panu pomaga? Wyniki bêdzie zapisywaæ piêciu sêdziów z Ma³opolskiego Zwi¹zku Kolarskiego, trzy dziewczyny bêd¹ czuwaæ nad wydawaniem posi³ku regeneracyjnych dla uczestników zawodów, którzy otrzymaj¹ tak e wodê i batoniki. Brygada ch³opców pomaga przy rozwo eniu p³otków, banerów, ustawieniach oznaczeñ mety i startu. Trzeba te rozwiesiæ taœmy na bramach posesji, aby zwróciæ uwagê kierowców na zawodników. Zawsze informujemy o ograniczeniach w ruchu kilka dni wczeœniej, ale jak nauczy³o nas doœwiadczenie nie zawsze udaje siê dotrzeæ z informacj¹ do wszystkich. Wielicka Majówka Kolarska jest w za³o eniu imprez¹ rodzinn¹. Czy zg³aszaj¹ siê ca³e rodziny? W³aœnie o to mi chodzi³o, eby w tej imprezie mog³a wystartowaæ ca³a rodzina. I tak siê dzieje, przyje d aj¹ do nas rodziny nawet z daleka. W zesz³ym roku przyjecha³a rodzina a z Lublina, w zawodach wziêli udzia³ tata, córka i syn, a mama kibicowa³a. Przyje d a te rodzina z Golkowic startuje tata z dwoma córkami i synem, a mama dopinguje. To naprawdê wspania³a zabawa, gdy dziecko kibicuje rodzicowi i na odwrót. Start w zawodach jest dla m³odego cz³owieka wielkim prze yciem i zdarza siê, e decyduje o dalszych treningach. Tak w³aœnie wygl¹da³y pocz¹tki kariery Tomka Barczyñskiego, który w wieku czternastu lat wzi¹³ udzia³ w wyœcigu kolarskim i tak mu siê spodoba³o, e zapisa³ siê do klubu i zacz¹³ regularnie trenowaæ. Jego kariera siê rozwija, startowa³ ju trzy razy w Tour de Pologne, w grupie CCC Polsat jest wiceliderem i widaæ, e œwietnie sobie radzi. W tym roku impreza przenosi siê przed Centrum Edukacyjno Rekreacyjne? To bardzo dobra lokalizacja. Dla najm³odszych mamy przygotowan¹ trasê po parku Mickiewicza, to najbezpieczniejsza opcja. Poza tym dyrektor Solnego Miasta ma dla zawodników dodatkow¹ atrakcjê po wyœcigu wszyscy uczestnicy zawodów mog¹ skorzystaæ bezp³atnie z basenu. O co zawodnicy siê œcigaj¹? Najwa niejsza jest dobra zabawa ale oczywiœcie mamy nagrody dla zwyciêzców. Nagradzani s¹ zawodnicy do szóstej lokaty, nagrody to akcesoria rowerowe ró nej wartoœci, a zwyciêzca ka dej kategorii otrzymuje Puchar z r¹k Starosty Powiatu Wielickiego. S¹ te dyplomy. Przygotowanie tak du ej imprezy to wielki wysi³ek organizacyjny. Jak Pan sobie z tym radzi? Rzeczywiœcie organizacja zajmuje bardzo du o czasu i trzeba zacz¹æ ju od pocz¹tku roku. Wa ne jest ustalenie dobrego terminu, tutaj wspó³pracujê z Polskim Zwi¹zkiem Kolarskim, który ustala kalendarz imprez. Termin nie powinien siê pokrywaæ siê z inn¹ imprez¹ kolarsk¹, zw³aszcza organizowan¹ w Ma³opolsce. Trzeba przygotowaæ trasê, uzgodniæ to z w³adzami miasta, policj¹, stra ¹ miejsk¹. Pomagaj¹ te stra acy. To e prowadzê w³asn¹ firmê daje mi mo liwoœæ poœwiêcenia odpowiedniego czasu na przygotowania, w innej sytuacji musia³bym poœwiêciæ swój urlop. Wspó³pracujê z Uczniowskim Klubem Sportowym Gimnazjon, który pomaga mi w za³atwianiu spraw finansowych i formalnych. Czy Pan te startuje w zawodach? Kolarstwo to moja pasja. W ej imprezie nie mogê wzi¹æ udzia³u, muszê nadzorowaæ ca³oœæ. Ale startuje w innych zawodach np. w Bêdzinie, gdzie odbywa siê naprawdê du a impreza kolarska. W zesz³ym roku wzi¹- ³em udzia³ w Tour de Pologne dla amatorów, zawodach organizowanych przez Czes³awa Langa. Jecha³em na trasie 21 km, w tym roku dystans wynosi 56 km to ju znacznie trudniejsza trasa i muszê siê do niej w³aœciwie przygotowaæ. Ta impreza te zyskuje ogromn¹ popularnoœæ, w zesz³ym roku wystartowa³o 670 osób, teraz jest zapisanych ju 1200.

3 Nr 5 Maj I Wielickie Dyktando Zainteresowanie przeros³o oczekiwania 21 maja mieszkañcy powiatu ego zmierz¹ siê z trudn¹ ortografi¹ jêzyka polskiego. Lista zg³oszeñ na Wielickie Dyktando zosta³a zamkniêta przed czasem - zainteresowanie imprez¹ przeros³o oczekiwania organizatora. Zmagania z ortografi¹ odbêd¹ siê w Centrum Edukacyjno Rekreacyjnym 21 maja o godz W sk³ad komisji oceniaj¹cej bêd¹ wchodziæ wybitni przedstawiciele naukowego œwiata Krakowa i Wieliczki, m.in. prof. zw. dr hab. Aleksandra Cieœlikowa, profesor Instytutu Jêzyka Polskiego PAN, autorka tekstu dyktanda oraz przewodnicz¹ca jury. W komisji zasi¹d¹ równie prof. dr hab. Renata Przybylska - kierownik Katedry Historii Jêzyka i Dialektologii Wydzia³u Polonistyki UJ, prodziekan Wydzia³u Polonistyki oraz prof. zw. dr hab. Piotr migrodzki - dyrektor Instytutu Jêzyka Polskiego PAN, kierownik Pracowni Wielkiego S³ownika Jêzyka Polskiego. Rozmowa z dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Wieliczce Agat¹ Czarnot¹- Bajorek. Sk¹d wzi¹³ siê pomys³ ego dyktanda? W³aœciwie przyszed³ nam do g³owy, gdy uk³adaliœmy plan pracy na ten rok. Nie ma podobnej imprezy w okolicy, a eby wzi¹æ udzia³ w ogólnopolskim dyktandzie trzeba pojechaæ do Katowic. Wychodzimy z za³o enia, e jednym z zadañ biblioteki jest dbanie o poprawnoœæ jêzyka polskiego i jej propagowanie tak w³aœnie powsta³ pomys³. Czy spodziewa³y siê panie takiego zainteresowania? Przyznam, e nie spodziewa³yœmy siê tylu zg³oszeñ. Konkurs jest organizowany pierwszy raz, okreœli³yœmy maksymaln¹ liczbê uczestników na 100 osób. Jednak zg³oszenia nap³ywa³y tak licznie, e listê uczestników trzeba by³o zamkn¹æ przed czasem. Dopisaliœmy jeszcze 30 osób, które zg³osi³y siê w dniu zamkniêcia listy i to jest maksymalna liczba osób, któr¹ w tym roku mo emy przyj¹æ. Jak przebiega³a organizacja? Jest to pierwsza tak du a impreza, jak¹ organizuje biblioteka. Do tej pory nie przekraczaliœmy liczby 50 lub 70 uczestników bo tak¹ mamy salê w naszym budynku. Musimy te nabraæ doœwiadczenia. Po napisaniu dyktanda uczestnicy bêd¹ czekaæ na wyniki. Chcemy wy³oniæ zwyciêzców i wrêczyæ im nagrody w tym samym dniu, wiêc musimy sprawdziæ prace mo liwie szybko. Bêdzie ca³y sztab ludzi, którzy bêd¹ oceniaæ dyktanda wed³ug klucza, a g³os decyduj¹cy bêdzie mieæ oczywiœcie jury, w którym zasiadaj¹ sami profesorowie. Na czas oczekiwania na wyniki przygotowaliœmy dla uczestników program muzyczny wyst¹pi¹ uczniowie szko³y muzycznej z Wieliczki, a póÿniej zespó³ jazzowy z Krakowa. Bêdzie te przygotowany poczêstunek. Kto zg³osi³ siê do pisania dyktanda? Zapisali siê uczestnicy z ka dego przedzia³u wiekowego, od rocznika 90 po seniorów, zg³osi³y siê tak e ca³e rodziny. Jest paru radnych, s¹ reprezentacje gmin, starostwa, dyrektorzy szkó³ i domów kultury. Staramy siê aby wyniki by³y jak najbardziej anonimowe, uczestnicy otrzymaj¹ swoje numery i bêdzie istnia³a jedna lista weryfikuj¹ca. Sprawdzaj¹cy dyktando równie nie bêd¹ znaæ nazwisk uczestników. Dlatego wszyscy mog¹ byæ spokojni, bez ich wiedzy nikt nie dowie siê, jakie b³êdy pope³nili. Ka dy te bêdzie móg³ zajrzeæ do swojego dyktanda przez ca³y lipiec w naszej bibliotece, potem prace zostan¹ zniszczone i pójd¹ w niepamiêæ. Czy dyktando bêdzie trudne? Dyktando u³o y³a przewodnicz¹ca jury, prof. Aleksandra Cieœlikowa, chcieliœmy eby tematycznie by³o zwi¹zane z Wieliczk¹, z bibliotek¹ i z naszym rejonem. Treœæ dyktanda jest trzymana w wielkiej tajemnicy, znaj¹ ja tylko trzy osoby prof. Aleksandra Cieœlikowa; ja, ale przyznam, e pobie nie oraz koordynatorka wydarzenia Anna Loranc. Pani profesor zapewni³a nas, e tematyka dyktanda jest zwi¹zana z naszym miastem, u³o y³a równie klucz do tego tekstu, eby u³atwiæ komisji szybkie sprawdzenie prac. Wiem tylko, e dyktando ma 210 s³ów. Jak d³ugo bêdzie trwa³o pisanie dyktanda? Oko³o godziny. Lektorem bêdzie znany krakowski aktor Grzegorz Mielczarek. Za pierwszym razem tekst dyktanda zostanie przeczytany w ca³oœci. Nastêpnie kolejne zdania tekstu bêd¹ odczytane w ca³oœci, potem dyktowane fragmentami; ka dy z fragmentów po dwa razy. Nieuwzglêdniane bêd¹ proœby o powtórzenie kolejny raz tekstu. Postaramy siê nagraæ lektora i treœæ dyktanda w formie audio umieœciæ na stronie internetowej biblioteki, eby zainteresowani mi³oœnicy jêzyka tak e mogli zmierzyæ siê z tym zadaniem. Jak biblioteka sfinansuje to przedsiêwziêcie? Po raz pierwszy zaplanowaliœmy imprezê na tak¹ skalê. Wczeœniej korzystaliœmy z pomocy sponsorów, ale w tym przypadku musieliœmy znaleÿæ sponsorów, patronat honorowy i medialny. Impreza nie jest a tak droga, ale chcieliœmy zapewniæ uczestnikom jak najlepsze warunki. Zadbaliœmy o to, eby nagrody by³y atrakcyjne i motywowa³y do rywalizacji i na to te znaleÿliœmy dofinansowanie. G³ówn¹ nagrod¹ bêdzie laptop, druga i trzecia nagroda to atrakcyjne urz¹dzenia elektroniczne i audio. Informacje, zaproszenia, plakaty to wszystko poci¹ga za sob¹ koszty i tutaj równie uda³o siê nam znaleÿæ sponsorów, którzy zgodzili siê nas dofinansowaæ. Wa na jest dla nas ka da kwota i ka da forma pomocy, oprócz instytucji takich jak Urz¹d Miasta, Powiat, czy Kopalnia Soli pomaga³y tak e prywatne firmy i za to wszystkim serdecznie dziêkujemy. Chcieliœmy przygotowaæ siê profesjonalnie ka dy z uczestników dostanie identyfikator, d³ugopis, teczkê z materia³ami. Media te zainteresowa³y siê tym wydarzeniem i pomog³y nam je rozreklamowaæ. Biblioteka organizuje regularnie akcje maj¹ce przyci¹gn¹æ czytelników. Jakie macie rezultaty? Postawiliœmy sobie ambitne zadanie, jakim jest wykreowanie mody na czytanie i na bywanie w bibliotece. Staramy siê zachêcaæ i organizowaæ akcje dla wszystkich grup wiekowych czytelników. Zaczynamy od najm³odszych, którzy przychodz¹ z rodzicami do biblioteki mamy dla nich k¹cik z zabawkami i ksi¹ kami dla dzieci. Zorganizowaliœmy tak e akcje Biblioteka przychodzi do cz³owieka w ch przedszkolach skierowan¹ zarówno do maluchów jak i ich rodziców. Wspaniale wspó³pracuje siê nam z czytelnikami 304 jeÿdzi inaczej Od 9 maja do odwo³ania, w zwi¹zku pracami kanalizacyjnymi na ul. Powstania Warszawskiego w Wieliczce, zosta³a wprowadzona czasowa zmiana trasy i przystanków linii 304. Autobus 304 od Dworca G³ównego do przystanku Wieliczka CPN w obu kierunkach kursuje po sta³ej trasie, natomiast na odcinku do pêtli Wieliczka kursuje w obu kierunkach po trasie objazdowej ulic¹ Narutowicza i Pi³sudskiego w Wieliczce (jak linie: 204 i 244) z pominiêciem ulic: Dembowskiego, Powstania Warszawskiego i S³owackiego. Przystanki Wieliczka Kopalnia Soli gdzie spotkasz g³os Wieliczka: - DH Kinga, ul. Powst. Warsz., ul. S³owackiego - targowisko miejskie, ul. Limanowskiego - skrzy owanie ul. Krakowskiej z drog¹ nr 4 Niepo³omice: - Rynek i okolice, plac targowy Gdów: - Rynek i okolice, plac targowy, - mini markety zrzeszonymi w Klubie Aktywnego Seniora, powsta³y ju dwie sekcje zainteresowañ rêkodzielnicza i komputerowa, du ¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê zajêcia z fotografii, dzia³a Dyskusyjny Klub Ksi¹ ki. Na spotkaniach z autorami mamy bardzo dobr¹ frekwencjê. Dziêki ró norodnym akcjom czytelnictwo nam roœnie zwiêksza siê liczba osób zapisanych do biblioteki, zwiêksza siê te liczba odwiedzin. Wprowadziliœmy system komputerowy dziêki któremu rotacja ksi¹ ek jest du o szybsza. Czytelnicy s¹ bardziej zmotywowani, eby w ci¹gu jednego miesi¹ca przeczytaæ ksi¹ kê i zwróciæ j¹ do biblioteki. Dotyczy to g³ównie nowoœci, które s¹ rozchwytywane i nie le ¹ na pó³ce d³u ej ni dzieñ lub dwa. Biblioteka jest dostêpna otwarta codziennie od 8 19, dzia³a równie w sobotê. Ma powstaæ nowa i nowoczesna biblioteka. Kiedy to siê stanie? Budynek, w którym obecnie siê mieœcimy ma swoje ograniczenia. Zaczyna nam ju brakowaæ miejsca na ró ne sprzêty i urz¹dzenia, zaczyna te brakowaæ miejsca na ksi¹ ki. Budynek nie jest przyjazny dla osób niepe³nosprawnych i starszych sala spotkañ jest na poddaszu i trzeba pokonaæ sporo schodów. Dlatego plany budowy nowej biblioteki s¹ dla nas bardzo wa ne. Mam nadziejê, e za trzy, cztery lata stanie przy placu Skulimowskiego gmach nowej biblioteki, nowoczesny, przestronny i bardziej dostêpny dla wszystkich. oraz Wieliczka Rynek s¹ nieczynne, a na trasie objazdowej autobusy bêd¹ siê zatrzymywaæ na przystankach: Wieliczka Koœció³ oraz Wieliczka Cmentarz. Remont oraz budowa kanalizacji w ul. Powstania Warszawskiego w Wieliczce planowany jest do koñca lipca 2011 roku. g³os

4 4 Maj 2011 Nr 5 Vacu intensywniejszy trening Ostatnio coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ na si³owniach ciesz¹ siê urz¹dzenia Vacu, pozwalaj¹ce w nied³ugim czasie skutecznie zredukowaæ cellulit, uformowaæ miêœnie i wyszczupliæ sylwetkê. Co to jest Vacu? Vacu to specjalistyczne urz¹dzenie, w którym tradycyjna bie nia otoczona jest kapsu³¹ z podciœnieniem lub z podczerwieni¹. Kapsu³a siêga osobie æwicz¹cej do pasa, a ponadto dolne partie cia³a odizolowane s¹ od reszty za pomoc¹ pasa wykonanego z gumy i tworzywa sztucznego, którego jeden koniec opina cia³o æwicz¹cej na wysokoœci talii, a drugi koniec jest za³o ony na ko³nierz urz¹dzenia. Dziêki temu, e kapsu³a jest szczelna i mo na utrzymaæ sta³e podciœnienie, czy jednakow¹ temperaturê, æwiczenie daje wiêksz¹ skutecznoœæ. Dlaczego warto korzystaæ z Vacu? Nasze miêœnie podczas pracy zu ywaj¹ energiê, któr¹ miêdzy innymi czerpi¹ ze spalania tkanki t³uszczowej. Nale y jednak pamiêtaæ, e w pierwszej kolejnoœci wykorzystuj¹ one tê tkankê t³uszczow¹, która jest najlepiej ukrwiona. I niestety, t³uszcz w takich partiach jak biodra, uda, brzuch i poœladki, wcale nie bêdzie spalany na pocz¹tku. Nale y wiêc samemu zadbaæ o to, by te miejsca by³y lepiej ukrwione i podczas wysi³ku miêœnie w³aœnie z nich spala³y t³uszcz. W kapsule Vacu z podciœnieniem, podciœnienie wytwarzane jest przede wszystkim w takich miejscach, jak poœladki, uda i brzuch. Dziêki efektowi ssania poprawia siê kr¹ enie krwi, co znacznie przyspiesza proces ukrwienia tkanek, a tym samym u³atwia spalanie t³uszczu. Wyrównuje siê tak e powierzchnia skóry i zmniejsza cellulit. Z kolei w Vacu z podczerwieni¹ skóra osoby æwicz¹cej siê nagrzewa, rozszerzaj¹ siê naczynia krwionoœne, polepsza siê ukrwienie tkanek. Dziêki æwiczeniom w kapsu³ach Vacu zwiêksza siê przep³yw krwi, tkanki s¹ lepiej dotlenione i ³atwiej im pozbyæ siê szkodliwych produktów przemiany materii. Æwicz¹cy chudnie, pozbywa siê nadmiaru tkanki t³uszczowej, a jego skóra staje siê g³adsza i jêdrniejsza. Dla kogo jest Vacu? Jest to urz¹dzenie przeznaczone dla wszystkich, którzy szybko i skutecznie chc¹ siê pozbyæ tkanki t³uszczowej, zw³aszcza z ud i poœladków. Jest równie doskona³ym sprzymierzeñcem w walce z celllulitem. Vacu idealnie sprawdza siê w przypadku osób zapracowanych, które nie maj¹ czasu æwiczyæ na si³owni. Jeœli natomiast ktoœ æwiczy równoczeœnie na si³owni i Vacu, efekty s¹ o wiele szybciej widoczne. Czy ka dy mo e korzystaæ z Vacu? Przeciwwskazaniem do korzystania z Vacu s¹ choroby serca i uk³adu kr¹ enia. Chodzi tu zw³aszcza o Vacu z podczerwieni¹, gdzie wytwarzane jest ciep³o podobne jak na solarium czy w saunie. Szczególn¹ ostro - noœæ zaleca siê te chorym na cukrzycê i epilepsjê oraz kobietom w ci¹ y i kobietom podczas miesi¹czki. Czy tylko kobiety korzystaj¹ z Vacu? Nie tylko kobiety. Mê czyÿni te, zw³aszcza ostatnio, zaczêli siê tym rodzajem treningu interesowaæ. Bardzo czêsto s¹ to panowie, którzy z uwagi na nadwagê, trochê krêpuj¹ siê iœæ od razu na si³ownie. Przychodz¹ wtedy na Vacu, zrzucaj¹ trochê kilogramów i dopiero wtedy, tak przygotowani, w lepszej kondycji psychofizycznej id¹ na si³owniê. Czy Vacu to æwiczenie czy zabieg? Mo na powiedzieæ, e Vacu to jedno i drugie. Jest to æwiczenie, poniewa poprzez ruch poprawia kondycjê i u³atwia spalanie tkanki t³uszczowej. Z drugiej strony jest to doœæ szczególny zabieg wyrównuj¹cy skórê. Spaceruj¹c po bie ni w kapsule Vacu spalamy wiêcej kalorii, W dniu 18 czerwca 2011 r. o godz rozpocznie siê IV Festyn Rodzinny organizowany przez Szko³ê Podstawow¹ im. Królowej Jadwigi w Sierczy. W tym roku motywem przewodnim naszej imprezy jest has³o Bawmy siê razem realizowane w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj TrzeŸwy Umys³. Jako szko³a postawiliœmy sobie szczytny cel wychowywania przez wartoœci. Wartoœci jakie prezentowa³a nasza patronka Królowa Jadwiga s¹ ponadczasowe, dlatego s¹ dla nas takie wa ne. mówi Renata Bachowska, dyrektor szko³y. Organizowane w naszej szkole festyny - w tym roku IV Festyn Rodzinny "Bawmy siê razem" maj¹ pomóc zaanga owaæ rodziców oraz mieszkañców w sprawy i problemy dzieci, a przy okazji wspólne œwiêtowanie, rywalizacja sportowa i zabawa maj¹ jednoczyæ lokaln¹ spo³ecznoœæ. Zbli aj¹ca siê uroczystoœæ jest dla szko³y podsumowaniem ca³orocznej pracy wychowawczo-profilaktycznej. Organizatorzy planuj¹ w tym dniu zorganizowanie rywalizacji sportowej w ró nych dyscyplinach, w której szczególn¹ uwagê zwróci na stosowanie zasad zu ywamy wiêcej energii, a do tego ca³y czas odczuwamy nacisk na skórê, przez co staje siê ona bardziej g³adka i jêdrna. Nie osi¹gniemy tego w takim samym stopniu, korzystaj¹c ze zwyk³ej bie ni. Jakie efekty daje æwiczenie w kapsule Vacu? Gdy æwiczymy w kapsule Vacu, poprawia nam siê kr¹ enie krwi i limfy, przyspiesza siê spalanie t³uszczu, redukuje siê cellulit, tracimy zbêdne centymetry, g³ównie w udach, talii i na poœladkach, poprawia nam siê przemiana materii. Mimo e w kapsule znajduje siê tylko dolna czêœæ cia³a, to jednak æwicz¹c, chudniemy na ca³ej sylwetce. Podczas treningu pobudzamy bowiem metabolizm, wiêc równie z ramion, czy pleców zrzucamy zbêdne centymetry. Jak nale y siê przygotowaæ do æwiczenia w Vacu? Podobnie jak przed ka dym innym wysi³kiem fizycznym, tak i w tym przypadku wystarczy zjeœæ coœ lekkiego, najlepiej wolnowch³anialne wêglowodany (ciemne pieczywo, ciemny ry ) z chudym bia³kiem (ryby, kurczak) pó³torej godziny wczeœniej. Jeœli chodzi o skórê, to nie zaleca siê niczym jej smarowaæ, adnym kremem. Gdy skóra jest czysta, szybciej dostrze- emy efekty. Nie trzeba te ubieraæ specjalnego ubrania. Wystarczy zwyk³y strój sportowy, przy czym zalecane s¹ krótkie spodenki, eby cia³o by³o jak najbardziej wystawione na dzia³anie promieniowania albo podciœnienia. Jakie to uczucie trenowaæ w kapsule Vacu? Osoby æwicz¹ce w Vacu mówi¹, e jest to pocz¹tkowo doœæ dziwne uczucie gdy rozpoczynaj¹ trening, maj¹ wra enie, e ich skóra jest zasysana. Szybko jednak mo na siê do tego przyzwyczaiæ. fair-play i oczywiœcie dobr¹ wspóln¹ zabawê. W tym dniu odbêdzie siê tak e drugi turniej szachowy dla dzieci w wieku do 13 lat, który w poprzedniej edycji cieszy³ siê ogromnym zainteresowaniem. Mamy nadziejê, e ta impreza bêdzie wydarzeniem nie tylko dla naszej ma³ej wiejskiej spo³ecznoœci lokalnej, ale tak e dla wszystkich którym wychowanie m³odego pokolenia w duchu wartoœci nie jest obojêtne. podkreœla Renata Bachowska. Atrakcji nie zabraknie. W programie imprezy znajdziemy miêdzy innymi: okolicznoœciowy program artystyczny o tematyce prozdrowotnej, wystêpy teatrzyku kukie³kowego, II Gminny Turniej Szachowy im. Królowej Jadwigi, pokaz sztuki walki Kung Fu, pokaz tañca Hip Hop oraz warsztaty taneczne, rozgrywki w siatkówce, warsztaty plastyczne pt.: Rosnê-myœlêdbam, warsztaty w ramach programu PROJEKTOR-wolontariat studencki. Bêdzie tak e zabawa taneczna dla dzieci prowadzona przez aktora Rados³awa Omieciñskiego i zabawa dla doros³ych przy muzyce zespo³u Ravel. Dzieci bêd¹ mog³y wzi¹æ udzia³ w sportowych konkurencjach zespo- ³owych i indywidualnych: przeci¹ganiu liny, rzucie do celu, wyœcigach w workach, rzucie pi³k¹ w dal, podbijaniu pi³ki nog¹ i g³ow¹, zajêciach na œciance wspinaczkowej. Jako dzia³ania towarzysz¹ce zaplanowano: pokaz udzielania pierwszej Z jak¹ prêdkoœci¹ trzeba iœæ po bie ni Vacu? Zaleca siê, eby to by³ szybki marsz. W kapsule Vacu raczej nie biegamy, poniewa i tak jest to bardzo du y wysi³ek dla organizmu. Wystarczy szybki marsz po bie ni lekko wnosz¹cej siê w górê. Gdy bêdziemy tak maszerowaæ pod górê, miêœnie bêd¹ jeszcze lepiej pracowaæ. Jak czêsto mo na trenowaæ? Na treningi w kapsule Vacu mo na chodziæ co drugi dzieñ. Jednorazowe æwiczenie nie powinno te trwaæ d³u ej ni 30 minut. W przypadku wysi³ku fizycznego nie wolno przesadzaæ. Miêœnie te potrzebuj¹ regeneracji, wiêc nale y przynajmniej mieæ jeden dzieñ przerwy miêdzy treningami, jest on jak najbardziej wskazany. Na pewno jest to æwiczenie bardziej mêcz¹ce ni spacer na zwyk³ej bie ni. Po pó³ godziny osoba æwicz¹ca jest ju bardzo zmêczona. Po ilu treningach widaæ ju pierwsze efekty? To jest ju bardzo indywidualna sprawa. Niektóre panie mówi¹, e ju po dwóch treningach w Vacu, wyraÿnie wyg³adzi³a im siê skóra. Inne z kolei trochê d³u ej musz¹ poczekaæ na rezultaty. Pewne jest jednak, e ju po kilku zabiegach ka dy zobaczy ró nicê. Niektórzy æwicz¹ regularnie w Vacu przez trzy miesi¹ce i chudn¹ nawet 10 kg. Jest to bardzo du e osi¹gniêcie, zwa ywszy na fakt, e poza tym nie maj¹ adnego innego wysi³ku fizycznego. Jeœli natomiast chodzi o cellulit, to kobiety æwicz¹ce na Vacu mówi¹, e w widoczny sposób zmniejsza siê on ju po kilku treningach. Równoczeœnie zmniejszaj¹ siê te obwody ud, talii i poœladków. Magdalena Szabla Bawmy siê razem na IV Festynie Rodzinnym II Gminny Turniej Szachowy w Sierczy im. Królowej Jadwigi pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Termin: 18 czerwiec 2011 r. sobota godz Miejsce gry: Szko³a Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy, Siercza 428, Wieliczka System rozgrywek i tempo gry: System szwajcarski, 5 rund Tempo gry: 10 minut na zawodnika Warunki uczestnictwa: W turnieju mog¹ uczestniczyæ zawodnicy urodzeni w roku 1998 lub m³odsi. Pierwszeñstwo maj¹ zawodnicy zg³oszeni do 17 czerwca 2011 r. do sekretariatu szko³y. Zg³oszenia: telefonicznie lub Przy zg³oszeniu organizatorzy prosz¹ o podanie nastêpuj¹cych danych: imiê i nazwisko, przedszkole lub szko³a, data urodzenia (dzieñ, miesi¹c, rok), kategoria szachowa (je eli zawodnik j¹ posiada) Otwarcie turnieju o godz , planowane zakoñczenie o godz Nagrody: dla wszystkich uczestników: dyplomy uczestnictwa, nagrody do wyboru ksi¹ ki, sprzêt sportowy, klocki lego i inne. Dla zwyciêzców: rzeÿba solna za I miejsce, Puchary i dyplomy dla zawodników za miejsca I-III Organizatorem turnieju jest Szko³a Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy. pomocy przedmedycznej w wykonaniu uczniów w ramach wspó³pracy z Wielk¹ orkiestr¹ œwi¹tecznej pomocy i w wykonaniu specjalistów z zakresu udzielania pierwszej pomocy, pogadankê nt. higieny jamy ustnej, profilaktykê chorób uk³adu kr¹ enia mierzenie ciœnienia têtniczego, pomiar tkanki t³uszczowej oraz doradztwo dotycz¹ce Muzeum up Krakowskich Wieliczka zaprasza Dzieci wraz z Rodzicami na Podró w czasie po ma³ej ojczyÿnie Wieliczce w ramach cyklu Mama, tata i ja, w dniu 22 maja (niedziela) o godz lub w Zamku upnym. W trakcie zajêæ dzieci wraz z opiekunami porównaj¹ w³asne formy spêdzania wolnego czasu z czasami przodków: zaprojektuj¹ wnêtrze (np. salonik), opracuj¹ gazetkê szkoln¹ (aktywna praca twórcza), stworz¹ herb rodzinny (mile widziane fotografie swoich przodków sprzed 1939 r.), zmierz¹ siê z gr¹ z dawnych czasów ( np. zdrowego od ywiania (konsultacje indywidualne) Centrum Promocji Zdrowego Od ywiania i Pielêgnacji. Dodatkowe atrakcje to dmuchane weso³e miasteczko, grill, bufet: napoje, ciasto, lody i inne, loteria fantowa ka dy los wygrywa. Serdecznie zapraszamy Podró w czasie po Wieliczce serso). Ponadto mo na bêdzie wzi¹æ udzia³ w zajêciach rozwijaj¹cych spostrzegawczoœæ: rodzinnym uk³adaniu puzzli, kolorowankach, rozwi¹zywaniu ³amig³ówek i zagadek - z nagrodami! W programie spotkania równie zwiedzanie wystawy przywracaj¹cej pamiêæ minionej epoki Wieliczanie lat minionych. Koszt udzia³u w zajêciach 10 z³. bilet rodzinny (2+2). Zg³oszenie uczestnictwa nale y potwierdziæ do 20 maja (pi¹tek) 2011r. do godz w Dziale Edukacji i Promocji: tel

5 Nr 5 Maj Krzyszkowice nie chc¹ schroniska dla zwierz¹t Krzyszkowice to jedna z lokalizacji, jakie bierze siê pod uwagê przy planach budowy schroniska dla zwierz¹t w powiecie m. Powiat nie ma schroniska dla zwierz¹t, a znalezione bezpañskie zwierzêta s¹ odwo one do schroniska w Nowym Targu. Koszty ich utrzymania ponosi gmina i jest to kwota ok. tysi¹ca z³otych za ka de zwierzê. W ostatnim czasie kwoty przeznaczane na opiekê nad bezdomnymi zwierzêtami w schronisku znacznie wzros³y i zarz¹dy gmin powiatu ego zaczê³y siê nareszcie powa nie zastanawiaæ nad budow¹ w³asnego przytuliska dla zwierz¹t Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzêtom to obowi¹zek gmin, który na³o y³a na nie ustawa o ochronie zwierz¹t z 1997 roku i na nich przede wszystkim bêdzie spoczywa³ ciê ar sfinansowania budowy schroniska. Do tej inicjatywy do³¹czy³o tak e starostwo i wspólny, powiatowy projekt budowy schroniska bêdzie koordynowany przez Lecha Pankiewicza, weterynarza i cz³onka zarz¹du powiatu ego. Na razie poszukiwana jest odpowiednia lokalizacja dla tej inwestycji, zwrócono siê do Agencji Rynku Rolnego o wskazanie mo liwej lokalizacji, brane s¹ pod uwagê równie dzia³ki gminne w Krzyszkowicach, na granicy z Barycz¹. Teren pod schronisko musi spe³niaæ konkretne wymogi powierzchnia dzia³ki ma wynosiæ przynajmniej 1,5 ha i znajdowaæ przynajmniej 100 metrów od najbli szych zabudowañ. Wiele osób uwa a, e tereny s¹siaduj¹ce z Barycz¹, z dala od zabudowañ by³yby odpowiedni¹ lokalizacj¹. Do burmistrza Wieliczki wp³ynê³o pismo od lokalnych wolontariuszy zaanga owanych w dzia³ania na rzecz zwierz¹t, którzy zwracaj¹ uwagê na niekorzystne aspekty wspó³pracy z tak odleg³¹ placówk¹, jak schronisko w Nowym Targu. Przede wszystkim w³aœciciele zagubionych psów rzadko decyduj¹ siê na tak dalek¹ podró w poszukiwaniu swojego pupila i trudno im go stamt¹d przywieÿæ. Niema³e kwoty s¹ przeznaczane na utrzymanie psów, a mo na by je wykorzystaæ na sterylizacjê zwierz¹t na miejscu. Wolontariusze deklaruj¹ te swoj¹ wszechstronn¹ pomoc przy budowie i prowadzeniu schroniska i poszukiwaniu sponsorów. Do burmistrza wp³ynê³o te pismo podpisane przez kilku radnych miejskich, radnego powiatowego i wolontariuszy, którzy wskazuj¹ lokalizacjê w Krzyszkowicach, jako korzystn¹ dla tego projektu. Choæ podobno burmistrz Wieliczki jest przeciwny lokalizacji schroniska na terenie w³asnej gminy, Wydzia³ Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska wystosowa³ pismo do Zarz¹du Osiedla Krzyszkowice z proœb¹ o wyra enie opinii dotycz¹cej lokalizacji tego przedsiêwziêcia. Odpowiedzi¹ na to pismo by³o zawi¹zanie siê komitetu protestacyjnego i lawina argumentów mieszkañców Krzyszkowic przeciwko takiemu pomys- ³owi. Do protestu przy³¹czy³ siê równie Radny Miejski i Przewodnicz¹cy Osiedla Krzyszkowice Damian Konieczny, który jest zdecydowanie przeciwny lokalizacji schroniska w Krzyszkowicach. Mieszkañcy Krzyszkowic maj¹ ju wystarczaj¹co du o uci¹ liwoœci zwi¹zanych z wysypiskiem Barycz, dzia³alnoœci¹ MONARu i istnieniem cieku wodnego. Zgadzamy siê, e schronisko powinno powstaæ na terenie powiatu ego ale dlaczego w gminie Wieliczka, która ma najgêstsze zaludnienie. Gmina Niepo³omice ma tereny, ma puszczê tam na pewno znajdzie siê miejsce na lokalizacjê schroniska mówi Damian Konieczny. Nasze osiedle ma najwy szy przyrost mieszkañców w ca³ej gminie, co roku przybywa nam 150 mieszkañców, jest to teren bardzo atrakcyjny pod wzglêdem budowlanym i ceny dzia³ek s¹ tutaj najwy sze. Mieszkañcy Krzyszkowic i Zarz¹d Osiedla obawiaj¹ siê, e budowa schroniska obni y ceny dzia³ek i zamiast z dzielnic¹ osiedlowo rekreacyjn¹ bêd¹ kojarzeni ze schroniskiem dla zwierz¹t. W opinii, któr¹ Zarz¹d Osiedla sporz¹dzi³ w formie protestu przywo³ywane s¹ argumenty bezpoœredniego zagro enia zdrowia i ycia ludzi, a zw³aszcza dzieci, jakie bêd¹ stwarzaæ podrzucane do schroniska i wa³êsaj¹ce siê psy. Zarz¹d pisze, e bezpoœrednio w rejonie proponowanej lokalizacji znajduj¹ siê koœció³ parafialny, szko³a, przedszkola oraz infrastruktura sportowa. Po drugiej 6 maja, z okazji 60-lecia Muzeum up Krakowskich, w muzyczn¹ podró przez kontynenty zabrali s³uchaczy holenderscy muzycy z chóru Intervocaal i zespo³u Valerius Ensemble Program koncertu zosta³ przygotowany dla ego muzeum i z racji swej myœli przewodniej soli - sta³ siê wyj¹tkowym akcentem jego jubileuszu. W czasie koncertu chór Intervocaal wykona³ utwory z ró nych stron œwiata stronie Sadowej jest planowana budowa cmentarza, a dla mieszkañców nie do zaakceptowania jest œwiadomoœæ, e po jednej stronie ulicy bêd¹ grzebani ludzie, a po drugiej zwierzêta. Jak mówi Damian Konieczny 90% mieszkañców Krzyszkowic jest przeciwnych tej inwestycji. Koncert na 60-lecie Muzeum m.in.: Brazylii, Indii, Grecji, Hiszpanii, Polski i Rosji. Ich czêstym motywem by³a sól, przyprawy i podró e. Zaskoczeniem by³a wykonana jêzyku polskim pieœñ Góralu czy ci nie al. Jednak najwa niejszym akcentem koncertu by³a Oda do soli ( Oda a la sal ), skomponowana przez Franka Deimana, do s³ów Pabla Nerudy. Oda oddaje soli nale ny ho³d, podkreœlaj¹c jak niezbêdna jest do ycia.

6 6 Maj 2011 Nr 5 Zabytki Wieliczki Szyb Regis 161 spotkanie z cyklu Wieliczka-Wieliczanie 25 maja (œroda) b.r. o godz w sali widowiskowej Magistrat, w gamachu Urzêdu Miasta i Gminy Wieliczka przy ul. Powstania Warszawskiego 1, odbêdzie siê 161 spotkanie z cyklu Wieliczka- Wieliczanie, 24 z serii Zabytki Wieliczki pt. Szyb Regis Projekt Szlakami nowej przygody w zabytkowej Kopalni Soli Wieliczka. W tej serii w ramach spotkañ z cyklu Wieliczka-Wieliczanie zaprezentowano ju : Kopalniê Soli Wieliczka, Kaplice w Kopalni Soli Wieliczka, Warzelniê Kopalni Soli Wieliczka, Koœció³ p.w. œw. Klemensa, Koœció³ p.w. œw. Sebastiana, Polichromiê W³odzimierza Tetmajera w koœciele œw. Sebastiana, Koœció³ p.w. Stygmatów œw. Franciszka z Asy u, Kapliczki Drogi Krzy owej koœcio³a i klasztoru OO. Franciszkanów, Kapliczki i krzy e przydro ne, Cmentarze, Kapliczki i cmentarze choleryczne, Gmach Szko³y Górniczej i Muzeum Salinarnego, Dwory i dworki Ziemi Wielickiej, Gmach S¹du Grodzkiego, Gmach Ochotniczej Stra y Po arnej, Pa³ac Konopków, Pa³ac Przychockich, Magistrat, Gmach przy ul. Dani³owicza 13, Budynek dworca PKP w Wieliczce-Stacji, Rynek Górny. Szyb Regis zg³êbiony zosta³ w XIV w. Do lat 80. tych XIX w. nakryty by³ drewnianym nadszybiem zwanym klet¹. Plany murowanego nadszybia Regis nazwanego wówczas imieniem cesarza Franciszka Józefa I z hal¹ maszyny parowej i magazynem soli opracowa³ w 1858 r. in. Karol Decker, a budowê prowadzono w latach Aktualnie szyb, dziêki œrodkom z Unii Europejskiej, znajduje siê w przebudowie, maj¹cej na celu oddanie go do ruchu z czynnym urz¹dzeniem wyci¹gowym. Na wstêpie spotkania zostan¹ zaprezentowane lokalne nowoœci wydawnicze Przewodnik Kopalnia Soli Wieliczka z tekstem Agnieszki Wolañskiej i zeszyt 105 Biblioteczki Wielickiej, z serii: W nauce i wiedzy (12) Prof., dr hab., in. Bogus³aw Major, dyrektor Instytutu Metalurgii i In ynierii Materia³owej Polskiej Akademii Nauk (IMIM PAN) w Krakowie, cz³onek koresopndent PAN opracowany przez Jadwigê Dudê. Z programem artystycznym zatytu³owanym Tajemnice ej kopalni wyst¹pi¹ uczniowie Szko³y Podstawowej nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce pod kierunkiem mgr Agaty Czopik, mgr Ma³gorzaty Pawlik, mgr Magdaleny Baran. Prelekcje wyg³osz¹: dr in. Kajetan d Obyrn, prezes Kopalni Soli Wieliczka SA - S³owo wstêpne; dr in. Zenon Duda z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Stowarzyszenia Klub Przyjació³ Wieliczki - Historia szybu Regis i aktualny stan jego rekonstrukcji, mgr in. Jaros³aw Chwa³ek, mgr Marzena Chawst z Kopalni Soli Wieliczka S.A. - Projekt Szlaki nowej przygody w zabytkowej Kopalni Soli Wieliczka - uruchomienie szybu Regis, mgr in. architekt, mgr historii sztuki Jacek Chrz¹szczewski, zastêpca Ma³opolskiego Wojewódzkiego Konseratora Zabytków w Krakowie - Szlaki nowej przygody w zabytkowej Kopalni Soli Wieliczka i najnowsze inwestycje w centrum Wieliczki - spojrzenie konserwatora zabytków. Po prelekcjach czas na dyskusjê i wspomnienia. Organizatorem spotkania s¹: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce, Dzia³ Regionalny, Stowarzyszenie Klub Przyjació³ Wieliczki, Urz¹d Miasta i Gminy Wieliczka, które zaprosi³y do udzia³u w spotkaniu Kopalniê Soli Wieliczka SA, Ma³opolski Wojewódzki Urz¹d Konserwatora Zabytków w Krakowie, Samorz¹dow¹ Szko³ê Podstawow¹ nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce. Spotkanie zorganizowa³a i prowadzi mgr Jadwiga Duda, kierownik Dzia³u INFORMACJE GDÓW I Ogólnopolski Konkurs Fletowy W dniach maja odbêdzie siê w Gdowie I Ogólnopolski Konkurs Fletowy. Jest on adresowany do uczniów szkó³ muzycznych I stopnia. Celem konkursu jest pobudzenie aktywnoœci artystycznej, podnoszenie poziomu kszta³cenia w szko³ach muzycznych I stopnia, prezentacja najzdolniejszych m³odych wykonawców oraz wymiany doœwiadczeñ pedagogicznych nauczycieli. Patronat honorowy nad konkursem objêli: Marek Sowa - Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego, Stanis³aw Kracik - Wojewoda Ma³opolski, Zbigniew Wojas - Wójt Gminy Gdów, Lidia Skrzyniarz - Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Region krakowski Konkurs organizowany jest przez Publiczna Szko³ê Muzyczna I stopnia w Gdowie, a przes³uchania konkursowe odbêd¹ siê w Centrum Kultury w Gdowie. Przewodnicz¹cym jury jest profesor Jerzy Mrozik z Akademii Muzycznej we Wroc³awiu, który do uczestników konkursu skierowa³ krótkie s³owo: Harmonogram konkursu: Czwartek r. Przes³uchania konkursowe - godzina , Pi¹tek r. Przes³uchania konkursowe godzina , Og³oszenie wyników, wrêczenie nagród, koncert laureatów godzina Motocykliœci wystartowali z Niegowici Niegowiæ goœci³a w maju ponad setkê motocyklistów - uczestników ogólnopolskiego rajdu pod has³em: Z ziemi w³oskiej do Polski. Wyprawê zorganizowa³o Biuro Turystyki Motocyklowej z Nowego S¹cza Motoelita. Celem podró y by³o odwiedzenie miejsc zwi¹zanych z polskim hymnem narodowym oraz twórc¹ Legionów Polskich we W³oszech Janem Henrykiem D¹browskim. Pomys³odawc¹ podró y by³ ks. Jan Zalewski mi³oœnik motocykli oraz historii, na co dzieñ proboszcz w duñskiej parafii. Za jego namow¹ do Niegowici przyjecha³ nuncjusz apostolski ks. abp. Celestino Migliore, który odprawi³ mszê œw. w tamtejszym koœciele. Na pami¹tkê wizyty, otrzyma³ od ks. Zalewskiego album poœwiêcony Legionom Polskim oraz wojskow¹ koszulê wzorowan¹ na tych, które przed laty NIEPO OMICE Dni Niepo³omic 27, 28 i 29 maja odbêd¹ siê jubileuszowe XX Dni Niepo³omic. Wyst¹pi¹ takie gwiazdy jak Kult, Grzegorz Turnau i Kasia Kowalska. Wszystko rozpocznie siê w pi¹tek o godzinie na dziedziñcu Zamku Królewskiego. Uroczystego otwarcia imprezy dokona burmistrz Niepo³omic i po krótkiej czêœci oficjalnej rozpocznie siê czêœæ artystyczna. Gwiazd¹ wieczoru bêdzie Grzegorz Turnau. Po jego koncercie odbêdzie siê majowe Spotkanie przy Czakramie. Tym razem goœciem Agnieszki Rosner Zawiliñskiej i Edwarda Zawiliñskiego bêdzie znany poeta, satyryk i scenarzysta Andrzej Poniedzielski. W sobotê rusz¹ trzy sceny: parkowa, zamkowa (w sali akustycznej) i teatralna w Ma³opolskim Centrum DŸwiêku i S³owa. Swoje talenty zaprezentuj¹ m.in. uczniowie szkó³ i przedszkoli, grupy œpiewacze i taneczne z gminy Niepo³omice. Tego dnia bêd¹ tak e trzy wa ne akcenty sportowe: mecz Puszczy Niepo³omice z Wis³¹ P³ock (na stadionie miejskim), mecz koszykówki w którym zagraj¹ MKKS-STACO Niepo³omice z UKS Regis Wieliczka, a wieczorem w Ogrodach Królowej Bony bêdzie mo na Regionalnego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce, prezes Stowarzyszenia Klub Przyjació³ Wieliczki. Informacja: tel: , e- mail: Spotkanie jest bezp³atne i mo e w nim wzi¹æ udzia³ ka dy zainteresowany. Zapraszam. Jadwiga Duda nosili polscy o³nierze pod Monte Cassino. Po eucharystii nuncjusz apostolski wraz z uczestnikami rajdu pojecha³ do Pierzchowa - wsi, w której w 1755 roku urodzi³ siê gen. J.H D¹browski. Tam uroczyœcie odœpiewano wszystkie zwrotki narodowego hymnu. Podczas dwutygodniowej podró y motocykliœci pokonaj¹ ok km. Na obejrzeæ transmisjê na ywo Fina³u Ligi Mistrzów. Oprócz sportu bêdzie poezja, du o muzyki i tañce. W piwnicy gotyckiej Zamku Królewskiego odbêdzie siê tradycyjna ju Noc Poetów, w czasie której goœcinie wyst¹pi Agnieszka Dulny z koncertem spod znaku krainy ³agodnoœci. Z kolei na parkurze bêdzie bardziej rockowo. Najpierw wyst¹pi znany i lubiany w Niepo³omicach zespó³ Format C, a tu po nim, jako gwiazda wieczoru zaœpiewa Kasia Kowalska. Swoje umiejêtnoœci bêd¹ mogli zaprezentowaæ tak e tancerze i to a w dwóch miejscach: w Osadzie Podegrodzie bêdzie mo na zatañczyæ do muzyki wêgierskiej, a w Parku Miejskim zagra sprawdzony zespó³ Lester. Równie niedzielny program jest wype³niony. Organizatorzy zapraszaj¹ miêdzy innymi na wspóln¹ mszê œwiêt¹ na zamkowy dziedziniec. Po niej w Parku Miejskim rozpocznie siê Festiwal Kultury Wêgierskiej, który póÿniej przeniesie siê do Osady Podegrodzie. Z kolei na parkingu przy Fabryce MAN przy ulicy Diesla bêdzie sobie mo na podnieœæ poziom adrenaliny na IV Rajdowym Pucharze Niepo³omic. Niedzielny wieczór to tradycyjnie czas na rozlosowanie nagród poœród wszystkich, którzy kupi¹ cegie³ki Dni Niepo³omic ( w tym roku dochód z nich przekazany zostanie Stowarzyszeniu Dzieciêce Marzenia). Nagrod¹ g³ówn¹ bêdzie Ford Ka pulê pozosta³ych nagród wci¹ powiêkszaj¹ nasi przedsiêbiorcy. Na zakoñczenie imprezy, w niedzielny wieczór jako gwiazda ca³ych Dni Niepo³omic wyst¹pi niezrównany KULT! ich trasie znajd¹ siê m.in.: Neapol, Pompeje, Rzym. Uczestnicy rajdu zwiedz¹ cmentarze wojenne, Muzeum Bitwy o Monte Cassino oraz miasteczko Reggio Emilia, gdzie w 1797 roku powsta³a Pieœñ Legionów Polskich. Najwa niejszym punktem rajdu bêdzie wizyta u papie a Benedykta XVI. Anna Tatka fot: Maciej Giba³a G³os Wielicki ul. Przewóz 2a Kraków Redakcja: tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków G³os Wielicki. Miesiêcznik regionalny. ISSN Wydawca: ABW Graf Group s.c.ul. Przewóz 2, Kraków. Redaktor naczelny: Bernard Szwabowski. Druk: Drukarnia Kraków, Adres redakcji: G³os Wielicki, ul. Przewóz 2a, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: tel , tel./fax: , Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione

7 Nr 5 Maj INFORMACJE Bezp³atne og³oszenia NIERUCHOMOŒCI Zapraszamy Pañstwa do zamieszczania ca³kowicie bezp³atnych og³oszeñ dotycz¹cych nieruchomoœci. Dzia³ przeznaczony jest dla osób prywatnych Og³oszenia ukazuj¹ siê na terenie szeœciu powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, myœlenickiego, ego, bocheñskiego i suskiego. Wystarczy zadzwoniæ pod numer: skorzystaæ z formularza (zak³adka og³oszenia) na stronie SPRZEDAM CHRZANÓW dzia³ka 5,4 ara mieszkaniowo - us³ugowa, ogrodzona, wszystkie media. Kontakt tel Sprzedam 20 arow¹ dzia³ke budowlan¹ w Chrzanowie przy ul Brackiej nr dzia³ki 2806/1,2806/2(bardzo ³adna lokalizacja). Dzia³ka ma aktualne warunki zabudowy, woda, kanalizacja, gaz i pr¹d s¹ w granicy tej dzia³ki. Na dzialce jest domek gospodarczy. Sprzedaje w³aœciciel. kontakt tel Brzesko, os. Ko³³¹taja. Dom mieszk. stan sur. zamkniêty o pow. 186m2 (tynki wewn., wylewki, stol. drewn. wyk. prywatne, inst. wodna, œciekowa, elektr. 220/380V i gazowa. W przyziemiu o pow. 58m2-2 pom. gosp.+ pralnia z toalet¹ i oddzielny gara. Parter i poddasze po 60m2, 6 pokoi, 2 kuchnie+ 2 ³azienki+ 2 WC. Dzia³ka prywatna- 6A tel wieczorem. Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 3 ary w centum Chrzanowa. Media. Tel Sprzedam bardzo atrakcyjn¹ dzia³kê budowlano-roln¹: - powierzchnia 21 arów - po³o ona przy ulicy Niwy w Wadowicach - dojazd do dzia³ki drog¹ asfaltow¹ - pr¹d i gaz na s¹siedniej dzia³ce Telefon: Jankówka Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. 1,90 ha wraz z budynkami. tel. wieczorem Sprzedam Po³owê domu piêtrowego 120 m2, po³o onego na dzia³ce 13 arów. Nawojowa Góra. Cena do uzgodnienia. tel: Mieszkanie dwupokojowe (48 m2) w bloku przy Al lecia 44B. Widok z okna na Gorce i Tatry. - wymieniona ca³a stolarka okienna - kuchnia, ³azienka i przedpokój terakota - w przedpokoju szafa wbudowana i pawlacze - ³azienka nowy bojler 50 l. - kuchnia gazowa i butla 11kg Tel K/Bochni(Gorzków) Sprzedam dzia³kê roln¹ 29 a. przy drodze gminnej,mo liwoœæ przekwalifikowania na budowlan¹ wszystkie media w zasiêgu 70 m. tel dzwoniæ po 15. Sprzedam 52 metrowe mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe * 1 piêtro (blok 4-piêtr.) * Trzy pokoje * Plastikowe okna * Parkiet * Boazeria * Pawlacze * Blok ocieplony * Blisko centrum * Spokojna okolica * CENA DO UZGODNIENIA * Dodatkowe informacje pod numerem tel: Sprzedam mieszkanie w Brzesku, 60 m2. tel: Posiadam 3 dzia³ki po 10 arów ka da,do sprzedania w piêknej okolicy nie osuwiskowa i nie zalewowa cena do uzgodnienia w Lipnicy Murowanej 500 m od rynku tel.14/ kom jedna dzia³ka mo e byæ 20 ar zapraszam. Sprzedam dzia³kê roln¹ 67 ar. oraz dzia³kê rolno-budowlan¹ 40ar. (w tym 11 ar. lasu) Krzyszkowice tel: CHRZANÓW - sprzedam lokum 30m2 do adaptacji pod dzia³alnoœæ biurowo-handlowo-u ytkow¹ w centrum miasta. Tel Chrzanów, os. Pó³noc,ul. Mieszka I, WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA, sprzedam mieszkanie 3 pok,49m2, Ip. na prze³omie 2011/12 roku. Mo liwoœæ wczeœniejszego kontraktu notarialnego. Tel ALWERNIA, osiedle Chemików 22, SPRZEDAM dzia³kê 0,0134 ha pod zabudowê biurowo-handlowo-us³ugow¹ w centrum kompleksu handlowego.media. Tel Super piêkne dzia³ki w Lipnicy Murowanej 3 szt po 10 ar,nie osuwiskowe nie zalewowe,oko³o 500 m od rynku,na nowo powstaj¹cym osiedlu;zdecydowanie SPRZEDAM TEL 14/ KOM ZAPRASZAM. Sprzedam dom w stanie surowym o pow. 160 m2 na dzia³ce uzbrojonej 26 arów w miejscowoœci Œlemieñ k. ywca. Bardzo ³adna okolica. Cena 230 tys. z³. Telefon Sprzedam dom w Jordanowie. Powierzchnia ok 300m2, powierzchnia dzia³ki 14,5 a. W domu wydzielona czêœæ pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (obecnie gabinet dentystyczny). Budynek nie wymaga adnych nak³adów finansowych, gotowy do zamieszkania. Cena z³. Wiêcej informacji pod nr tel (proszê dzwoniæ po 16- ej) Sprzedam dom w zabudowie bliÿniaczej o pow. ok. 140 m2. Dom sk³ada siê z przyziemia, parteru, piêtra i poddasza, po³o ony w Koszycach przy drodze g³ównej (ok. 40 km od Krakowa). Dzia³ka 3,2 ara, mo liwoœæ dokupienia s¹siedniej dzia³ki o pow. ok. 20 arów. Tel (po godz. 17) Sprzedam dzia³ki rolne i leœne po³o one w miejscowoœci Osielec, która le y miêdzy miastami Maków Podhalañski i Jordanów, w województwie ma³opolskim. Dzia³ek jest czternaœcie, w tym po³owa poroœniêta sosnami, a reszta to s¹ tzw. pola. Dzia³ki nie s¹ w jednym miejscu, s¹ rozrzucone. ¹czna ich powierzchnia wynosi 1,35h. Oferta sprzeda y dotyczy ca³oœci. Nie sprzedaje na czêœci. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam MIESZKANIE 34 m2, Brzesko, ul. Ogrodowa. Mieszkanie odmalowane, w dobrym stanie. Kontakt: , Chrzanów - sprzedam dzia³kê budowlano-us³ugow¹ 5,5 ara w centrum miasta. Tel CHRZANÓW - sprzedam lokum 30m2 do adaptacji pod dzia³alnoœæ biurowo-handlowo-u ytkow¹ w centrum miasta. Tel tys/ar. Sprzedam dzia³ki rolno-budowlane. Por¹bka Uszewska, powiat brzeski. Odleg³oœæ od przedszkola, szko³y podstawowej, gimnazjum, koœcio³a 400m. Odleg³oœæ od drogi asfaltowej 80m. Dojazd drog¹ gminn¹. Od lasu pañstwowego (800ha) 140m, ma³ego strumyka 100m. Pr¹d, gaz, wodoci¹g na dzia³ce s¹siedniej, ok 50m Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 10 arów. Teren znajduje siê w Proszowicach przy ulicy Kleszczyñskiego. Dzia³ka ma kszta³t prostok¹ta, posiada wszystkie media. Cena ok 130tys. z³ (do negocjacji) (Lucjusz) Sprzedam dzia³kê w Zawoi, 24a budowlana, pod zabudowê letniskow¹, ca³oroczn¹, dojazd drog¹ leœn¹ utwardzon¹ gminn¹. Dzia³ka widokowa, po³o ona w zacisznym miejscu. Mo liwoœæ podzia³u dzia³ki. tel: Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow 13a w miejscowoœci Su³ów(7km od Wieliczki,15 od Krakowa). Dzia³ka przy drodze asfaltowej gminnej,kszta³tem zbli ona do kwadratu. Media na dzia³ce. W okolicy domy jednorodzinne,las. Gor¹co polecam. Wiêcej informacji pod nr tel: Sprzedam dzia³kê 39 arów pod dzia³alnoœæ lub pod altanki wypoczynkowe, po³o on¹ przy szosie obok lasu w miejscowoœci Biskupice od strony Chor¹gwicy. Mo liwoœæ podzia³u na mniejsze dzia³ki. Bli sze informacje pod telefonem lub Sucha Beskidzka - sprzedam dzia³kê rolna do przekwalifikowania 68 arów dojazd droga asfaltowa. Widokowa cicha spokojna okolica, las potok. Szlaki rowerowe i turystyczne. media z zasiêgu. cena do negocjacji. Tel ALWERNA - sprzedam dzia³kê 0,0134 ha pod sklep, biuro, us³ugi w centrum osiedla Chemików. Media. W³aœciciel. Tel SPRZEDAM dzia³ki rolne i budowlane nad zalewem w ŒWINNEJ PORÊBIE.Dojazd droga asfaltowa,pr¹d i woda z wodoci¹gu w granicach dzia³ek.tel Mieszkanie w³asnoœciowe w Tarnowie 2 pokoje, kuchnie, ³azienka, balkon. Mo liwoœc wykupienie gara u. rok budowy cicha okolica. cena z³. kontakt: Bochnia-Krzeczów. Sprzedam dzia³ki budowlane. W³aœciciel Dzia³kê budowlan¹ 15 ar, P³oki, spokojna okolica, dojazd do dzia³ki z dwóch stron, media. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 3 ary w centum Chrzanowa.Media. Tel sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow.31 arów w Kurowie,okol.Suchej Beskidzkiej,po³o ona pod lasem,na terenie lekko pochy³ym,³adne widoki,cisza i spokój,idealne miejsce na wypoczynek.cena to 2 tys.za ar.kontakt:(0-33) sprzedam dzialke budowlana 17 ar w kwadracie.czesciowo uzbrojona.przyborów nr tel , Sprzedam dzia³kê rolno-budowlan¹ o powierzchni 1,60 ha po³o on¹ na terenie gminy Limanowa w miejscowoœci Mêcina. Dzia³ka otoczona lasem,w cichym i spokojnym miejscu. Cena za dzia³kê 80 tyœ. Telefon kontaktowy: Dom do remontu w M³oszowej ko³o Trzebini. Dom o pow.ok 80m2 parterowy nie podpiwniczony z mo liwoœci¹ adaptacji poddasza.posadowiony na 6,3a dzia³ce ogrodzonej i równej. Na dzia³ce znajduj¹ siê te zabudowania gospodarcze z 2 gara ami. 32/ po Sprzedam Dzialke budowlana w miejscowosci Poreba (8 km od myslenic) wielkosc 14 arow.. media.. nr dzialki 1255 nr telefonu Sprzedam dzia³kê roln¹ w trakcie przekszta³cania na letniskowa po³o on¹ w êtowni,pow.21ar.widok na Tatry,oraz Babi¹ Górê,blisko las,rzeka,dojazd drog¹ poln¹ utwardzon¹,cicha spokojna okolica.cena 45tys do negocjacji Kontakt Sprzedam w BYSTREJ dzia³kê roln¹ w trakcie przekszta³cania na budowlan¹, 38 arów. Malownicze widoki na Babi¹ Góre,jest woda Ÿródlana, droga utwardzana, blisko las i rzeka. Cena 50000z³ (cena do uzgodnienia) tel: SUCHA BESKIDZKA - dom 150 mkw na dzialce 24 ary.lokalizacja BDB.Cena zl.tel , Sprzedam dzia³kê rekraacyjno-budowlan¹ 1,2 ha lub podzielê na mniejsze.polo ona pod lasem 10 m od strumyka. Jordanów. tel Chrzanów, ul.szpitalna/topolowa - do wynajêcia PLAC 1300 m2 pod dzia³alnoœæ: auto komis,centrum ogrodnicze,architektura drewniana, sk³ad drzewny, Na dzia³ce pr¹d (si³a), woda, kanalizacja do korzystania od zaraz. Ogrodzony, bezpoœredni zjazd z ul.szpitalnej. Tel Trzebinia - Wodna, dwie malowniczo po³o one dzia³ki budowlane o pow. 14 i 10 ar, media przy dzia³ce, dojazd utwardzony. Cena za 14 ar i za 10 ar (do negocjacji) tel Sprzedam dzia³ki rolne i leœne po³o one w miejscowoœci Osielec. Miejscowoœæ po³o ona jest miêdzy miastami Maków Podhalañski i Jordanów, w województwie ma³opolskim. Dzia³ek jest czternaœcie, w tym po³owa stanowi las poroœniêty sosnami, a pozosta³a czêœæ to tzw. pola. Dzia³ki nie s¹ skupione w jednym miejscu. ¹czna ich powierzchnia wynosi 1,35h. Oferta sprzeda y dotyczy ca³oœci. Cena 80tyœ.z³ Tel Okocim - du o taniej ni w blokach - OKAZJA! Na bardzo ³adnej, atrakcyjnej 55 arowej dzia³ce widokowej, w cichej zielonej, nas³onecznionej do po³udnia i po³o onej przy lesie okolicy, sprzedam nowy dom w miejscowoœci Okocim. Budynek przystosowany jest równie do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej (agroturystyka, biuro rachunkowe, gabinety lekarskie, itp.) Dom jest podpiwniczony pod ca³oœci¹ z gara em i tarasem ok. 113m2. Parter ok. 97m2, poddasze w stylu góralskim ok. 56m2 z rzeÿbionymi konikami. Media: studnia g³êbinowa, woda miejska, pr¹d, gaz, kanalizacja. S¹ posadzone drzewka owocowe ok. 50 szt. i œwierki ok. 500 szt. Atrakcyjna, przystêpna cena 3250,00z³/m2 * 266m2= ,00z³ z mo liwoœci¹ negocjacji. W cenie domu 55 arowa dzia³ka tel W Okocimiu Sprzedam bardzo ³adne atrakcyjne dzia³ki widokowe, w cichej zielonej, nas³onecznionej do po³udnia i po³o one przy lesie okolicy o powierzchni wg potrzeb zainteresowanych. Dzia³kê 33 arow¹ z wydan¹ decyzj¹ o warunkach zabudowy i projektem zagospodarowania na budynek mieszkalny oraz gospodarczy np. gara. Media: woda miejska, pr¹d, gaz, kanalizacja. Atrakcyjna cena 7500,00z³/ar, z mo liwoœci¹ negocjacji tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 47 arów w Woli Dêbiñskiej ko³o Brzeska. Cena 55 tys. z³. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 13a w miejscowoœci Su³ów, gm. Biskupice(7km od Wieliczki,15 od Krakowa). Wymiary:45x30m. Media na dzia³ce. Dojazd do dzia³ki od drogi g³ównej oko³o 100m drog¹ asfaltow¹. Cena 11000z³/ar(do uzgodnienia). Wiêcej informacji pod nr tel BOCHNIA 11 ar budowlane ul. Spiska boczna ( k. Witosa) prostok¹t, równo, kanalizacja w dzia³ce tanio sprzedam. Tel LIBI - sprzedam grobowiec (piwnicê na 2 osoby) z miejscem na cmentarzu parafialnym przy ul.oœwiêcimskiej w Libi¹ u. Tel CHRZANÓW - sprzedam lokum 30m2 do adaptacji pod dzia³alnoœæ biurowo-handlowo-u ytkow¹. Tel ALWERNA - sprzedam dzia³kê 0,0134 ha pod sklep, biuro, us³ugi w centrum osiedla Chemików. W³aœciciel. Tel Chrzanów - sprzedam dzia³kê budowlano-us³ugow¹ 5,5 ara w centrum miasta. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 3 ary w centum Chrzanowa. Tel Sprzedam dzia³kê, hektar dwadzieœcia, czêœæ z przeznaczeniem komercyjnym. Dzia³ka w miejscowoœæi Siedliska, gmina Bobowe(okolice Gorlic)Po³o enie dzia³ki bardzoatrakcyjne i malownicze. Cena do uzgodnienia. tel: tel: OKAZJA!!!! DOM (244 m2) ko³o MIECHOWA z dzia³k¹ (0,72 ha) i budynkiem gospodarczym sprzedam. IDEALNY pod nieuci¹ liw¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Blisko E-7. Moczyd³o. Cena PLN. Tel. w³aœciciel: Foto na mail: Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w apczycy k.bochni o pow. 11 ar, cena z³ - tel Sprzedam dzia³kê rolno-budowlan¹ o powierzchni 1,60 ha po³o on¹ na terenie gminy Limanowa w miejscowoœci Mêcina. Dzia³ka otoczona lasem,w cichym i spokojnym miejscu. Cena za dzia³kê 80 tyœ. Telefon kontaktowy: Sprzedam czêœæ gospodarstwa 3,5h w jednym kawa³ku w miejscowoœci Kêpa gm S³omniki,25 km od Krakowa.Czêœæ dzia³ki 30 ar jest budowlana,wjazd z drogi asfaltowej,tel,woda,pr¹d.sprzeda w³aœciciel tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 22 ary w S OPNICACH k/limanowej przy gminnej drodze asfaltowej z mo liwoœcia podzia³u. Media. tel CHRZANÓW!!! Szybko sprzedam mieszkanie, trzypokojowe, 60,1 m2, 8 pietro(winda). tel: Sprzedam bardzo atrakcyjn¹ dzia³kê budowlano-roln¹: - powierzchnia 21 arów - po³o ona przy ulicy Niwy w Wadowicach - dojazd do dzia³ki drog¹ asfaltow¹ - pr¹d i gaz na s¹siedniej dzia³ce Telefon: Sprzedam dzia³ki rolne i budowlane nad za3ewem w Œwinnej Porêbie.Dojazd droga asfaltowa.pr¹d i woda z wodoci¹gu w granicach dzia³ek.widok na zalew.tel Do sprzedania trzy kondygnacyjny budynek o powierzchni 280m2 w centrum Brzeska na dzia³ce trzy ary. Uwagi na lokalizacjê, budynek nadaje siê do zamieszkania jak i do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. (biuro, sklep, gabinet lekarski) Nieruchomoœæ dochodowa. Istnieje mo liwoœæ podzia³u i sprzeda y wydzielonych oddzielnych mieszkañ w ca³oœci. tel: WYNAJMÊ Bochnia. Wynajmê dzia³kê pod gara e. tel: Chrzanów, ul.szpitalna/topolowa - do wynajêcia PLAC 1300 m2 pod dzia³alnoœæ: auto komis,centrum ogrodnicze,architektura drewniana, sk³ad drzewny, Na dzia³ce pr¹d(si³a),woda,kanalizacja do korzystania od zaraz.ogrodzony,bezpoœredni zjazd z ul.szpitalnej.tel Mam o wynajêcia lokal pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w centrum miejscowoœci Rabka-Zdrój. Informacja pod nr telefonu Do wynajêcia powierzchnie na pierwszym piêtrze, ca³oœæ ok. 160m2, podzielone na pomieszczenia. Powierzchnie na cele us³ugowe, biurowe, handlowe itp. Brzesko, ul. Szczepanowska 31 kontakt: Wynajmê jednorodzinny dom w Bochni telefon kontaktowy Proszê dzwoniæ w godz Mieszkanie jedno pokojowe z aneksem kuchennym z ³azienk¹ w Tokarni do wynajêcia niska cena dobra lokalizacja tel Chrzanów, ul.szpitalna/topolowa - do wynajêcia PLAC 1300 m2 pod dzia³alnoœæ: auto komis,centrum ogrodnicze,architektura drewniana, sk³ad drzewny, Na dzia³ce pr¹d(si³a),woda,kanalizacja do korzystania od zaraz.ogrodzony,bezpoœredni zjazd z ul.szpitalnej.tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 15 ar i us³ugow¹ 20 arów w K³aju. Tel Wynajmê po³owê domu w Bochni lub niektóre z pokoi. Tel Brzesko. Wynajmê lokal o pow. 50 m2 na us³ugi, haldel lub biuro. Tel Do wynajecia w Suchej Beskidzkiej lokal o pow. ok. 20 m2 pod dzialalosc gospodarcza bezporednio przy dworcu glownym z wyjsciem na glowna ulice Mickiewicza. Kontakt Do wynajêcia w Suchej Beskidzkiej plac o pow ok. 10 arów przy g³ównej ulicy Mickiewicza, w bezpoœrednim s¹siedztwie dworca kolejowego i g³ównej ulicy miasta. Kontakt Sucha Beskidzka. Do wynajêcia przytulny umeblowany domek, o pow. u ytkowej 75 m2: pokój dzienny z aneksem kuchennym, ³azienka, garderoba, dwie sypialnie. Internet. Parking. Ogród. Lokalizacja:700 m od Rynku. Kontakt: tel KUPIÊ Kupie dzia³kê budowlano-roln¹ minimum 20 ar. w okolicach Bochni, Niepo³omic, Wieliczki, Krakowa. Dobrze by by³o gdyby le a³a przy drodze, albo mia³a drzewka owocowe. Cena do 50 tysiêcy tel: JEŒLI CHCESZ SPRZEDAÆ WYNAJ Æ KUPIÆ DZIA KÊ MIESZKANIE DOM daj BEZP ATNE OG OSZENIE na stronie internetowej G³osu

8 8 Maj 2011 Nr 5 REKLAMA DOBCZYCE, ul. Zarabie 29 tel kom MONTA SAMOCHODOWYCH INSTALACJI GAZOWYCH ju od 990 z³ KLIMATYZACJA serwis, nape³nianie MECHANIKA POJAZDOWA KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA SILNIKA POMOC DROGOWA SZEŒCIOOSOBOWA RATY SPRZEDA CZÊŒCI SAMOCHODOWYCH WSZYSTKIE US UGI WARSZTATOWE WRAZ Z CZÊŒCIAMI - MO LIWOŒÆ RAT UPROSZCZONA PROCEDURA - RATY W 15 MINUT! WYMAGANE DOKUMENTY: ROLNICY - DOWÓD OSOBISTY DZIA ALNOŒÆ GOSPODARCZA - DOWÓD OSOBISTY UMOWA O PRACÊ - DOWÓD OSOBISTY + DANE ZAK ADU PRACY RENCIŒCI, EMERYCI - DOWÓD OSOBISTY + ODCINEK RENTY (EMERYTURY) STACJA DEMONTA U POJAZDÓW F.H.U. Adam Kowalczyk Siercza Wieliczka (12) SKUP SAMOCHODÓW DO Z OMOWANIA TRANSPORT HDS GRATIS! RATY! NASZE ZDROWE MA E CENY GDÓW ul. M³yñska 1 tel czynne: pn. - pt sobota KRAKÓW ul. Wys³ouchów 30a tel czynne: pn. - pt sobota Rynek Górny 7 tel czynne: pn. - pt sobota KARTA STA EGO PACJENTA!

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Miasto Piła REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Wydział Oświaty w Pile przy współpracy Zespołu Szkół nr 2 w Pile ogłasza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM 1. ORGANIZATOR PUCHAR POLSKI MTB XCO W SIEDLISKA - LUBASZOWA JEST ORGANIZOWANY ZGODNIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Maciej Konieczny, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA w Turku

Maciej Konieczny, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA w Turku IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY pt. Papież Franciszek w oczach dzieci Organizator: Maciej Konieczny, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA w Turku Honorowy Patronat: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015 AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW GRAN PRIX POLSKI SENIORÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH w Triathlonie na dystansie SUPER SPRINT oraz GRAN PRIX POLSKI JUNIORA MŁODSZEGO

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM I. ORGANIZATORZY

REGULAMIN Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM I. ORGANIZATORZY Załącznik nr 1 REGULAMIN Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM I. ORGANIZATORZY 1. Organizatorami oraz Realizatorami Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM jest: - Muzeum Ziemi Leżajskiej,

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku W ŚWIECIE KSIĄŻEK III GMINNY KONKURS BIBLIOTECZNY Szanowni Państwo Biblioteka Publicznego Gimnazjum w Jaworniku oraz Burmistrz Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Kontakt z inwestorem: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz tel , wew. 109

Kontakt z inwestorem: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz tel , wew. 109 Zamieszkaj Zainwestuj Wypoczywaj Wchodz¹ca w sk³ad powiatu zgierskiego gmina Zgierz nale y do najwiêkszych i najbardziej zalesionych gmin województwa ³ódzkiego. Zajmuje powierzchniê 19.924 hektarów, z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 18 maja (środa) 2016r. Dom Kultury w Lubiążu Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej, który zapoczątkowaliśmy w 2011 roku jako konkurs o zasięgu

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O pod patronatem STAROSTY SOKÓLSKIEGO Sokó³ka, dnia 6 paÿdziernika 2013 r. str. 1 X Miêdzynarodowe Kryterium im. Józefa Goœci³o WYŒCIG KOLARSKI ZE

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): GMINA DOBRZEŃ WIELKI

Bardziej szczegółowo

Ideą projektu biegowo edukacyjnego Tropem Wilczym. Bieg Pamięci

Ideą projektu biegowo edukacyjnego Tropem Wilczym. Bieg Pamięci TROPEM WILCZYM BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 1 MARCA 2015 ROKU REGULAMIN I. CEL I CHARAKTER IMPREZY Ideą projektu biegowo edukacyjnego Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 1 Żołnierzy Wyklętych jest oddanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 18055 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English

VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English ORGANIZATOR MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W KROŚNIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 I GIMNAZJUM NR 4 UL. KISIELEWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne Tekst jednolity z dnia 10.10.2013 r. Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM

NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA ROK 2009/2010 CEL OGÓLNY : wdraŝanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umoŝliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

III edycja konkursu Tarnów pełen blasku

III edycja konkursu Tarnów pełen blasku III edycja konkursu Tarnów pełen blasku Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy udziału w III edycji konkursu Tarnów pełen blasku. Domy, balkony, sklepy, firmy, biura, szkoły i przedszkola tarnowianie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU GMINA UJSOŁY 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU 1. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której mieszkają

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora przedszkola nr 1/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich prowadzony jest 3. Bieg Sosnowiecki (zwany dalej: Biegiem). 2. Celem Biegu jest popularyzacja aktywności związanych ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Król Maciuś I w moim świecie 1. Organizator 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo