BIULETYN INFORMACYJNY NR 22 n

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY NR 22 n 30.09.2009"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY NR

2 BIULETYN INFORMACYJNY JEST PISMEM WEWNĄTRZZWIĄZKOWYM Adresy Oddziałów Zarządu Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość 1. Regio Podlaski Oddział w Bielsku Podlaskim Bielsk Podlaski ul. Kościela 4a tel Regio Podlaski Oddział w Hajówce Hajówka ul. 3 Maja 24 tel Regio Podlaski Oddział w Czarej Białostockiej Czara Białostocka ul. Torowa 15 tel Regio Podlaski Oddział w Łapach Łapy ul. Armii Krajowej 1 tel Regio Podlaski Oddział w Siemiatyczach Siemiatycze ul. Pałacowa 19 tel Regio Podlaski Oddział w Grajewie Grajewo ul. Strażacka 4a tel Regio Podlaski Oddział w Sokółce Sokółka ul. Piłsudskiego 8 tel Regio Podlaski Oddział w Mońkach Mońki ul. Białostocka 25 tel Regio Podlaski Oddział w Dąbrowie Białostockiej Dąbrowa Białostocka ul. Tysiąclecia P.P. 4 tel Regio Podlaski Oddział w Suwałkach Suwałki ul. Kościuszki 32 tel Regio Podlaski Oddział w Augustowie Augustów Ryek Zygmuta Augusta 9 tel Koto ZR Podlaskiego BGŻ SA O/Białystok Z PRAC KOMISJI KRAJOWEJ UCHWAŁA KK r 24/09 ws. Krajowych Di Protestów Komisja Krajowa NSZZ Solidarość z ogromym zaiepokojeiem dostrzega załamaie w polityce społeczej państwa, które jest m.i. astępstwem braku działań atykryzysowych rządu. Zamrożeie przez rząd a koleje lata progów dochodowych uprawiających do zasiłków rodziych oraz zasiłków z pomocy społeczej, likwidacja rezerwy solidarości społeczej, a także groźy dla przyszłych pokoleń zamach a Fudusz Rezerwy Demograficzej uderzają - wbrew oficjalym deklaracjom i propagadzie rządu - w ajsłabsze grupy społecze. Oszukai zostali miedzy iymi stocziowcy - upada przemysł okrętowy ze wszystkimi kosekwecjami dla setek zakładów kooperujących. Wbrew załogom i iteresowi publiczemu zapowiada się prywatyzację strategiczych sektorów polskiej gospodarki. W związku z powyższym oraz wobec asilających się kofliktów społeczych wywołaych rosącymi zagrożeiami dla środowisk pracowiczych i szykaami pracodawców wobec człoków Solidarości Komisja Krajowa postaawia ogłosić trwające aż do odwołaia Krajowe Di Protestów polegające a orgaizowaiu pikiet i maifestacji dotyczących ogólopolskich, brażowych oraz lokalych kofliktów społeczych. Akcje będą orgaizowae w formule solidarości tz. wszyscy za jedego, z udziałem związkowców z całego kraju. Do wspólych działań zapraszać będziemy też ie cetrale związkowe. UCHWAŁA KK r 25/09 ws. zwolieia z pracy człoka KK Kazimierza Staszewskiego Komisja Krajowa NSZZ Solidarość wyraża staowczy sprzeciw wobec decyzji Prezesa ZTE RADOM Sp. z o.o. wypowiadającej iezgodie z prawem umowę o pracę kol. Kazimierzowi Staszewskiemu - Człokowi Komisji Krajowej NSZZ Solidarość Przewodiczącemu Komisji Zakładowej i Sekretarzowi Rady Pracowików w ZTE RADOM, który pełi także fukcję Radego Miasta Radom. W przypadku braku reakcji Prezesa ZTE RADOM Komisja Krajowa będzie wspierała działaia orgaizacji zakładowej i Zarządu Regiou zmierzające do obroy praw człoka aszego Związku. Komisja Krajowa podejmuje poadto decyzję o sporządzeiu skargi w sprawie łamaia Kowecji r 87 do MOP. UCHWAŁA KK r 26/08 ws. przyjęcia iformacji o pracy KK NSZZ Solidarość a XXIII KZD Komisja Krajowa NSZZ Solidarość" przyjmuje Iformację o pracach Komisji Krajowej NSZZ Solidarość w okresie od sierpia 2008 r do sierpia 2009 r. przygotowaą a XXIII Krajowy Zjazd Delegatów. Staowisko KK r 10/09 ws. prywatyzacji Komisja Krajowa NSZZ Solidarość sprzeciwia się, zapowiadaym przez rząd RP plaom prywatyzacyjym. Z obawy o los kraju i pracowików stwierdzamy, że pospiesz- Wyrazy głębokiego współczucia MIROSŁAWIE KROPIEWNICKIEJ z powodu śmierci MAMY składają: Przewodiczący Zarządu Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość Józef Mozolewski Zarząd Regiou, Komisja Rewizyja, oraz koleżaki i koledzy z pracy

3 Z PRAC KOMISJI KRAJOWEJ a prywatyzacja w obecej iekorzystej sytuacji rykowej, osi zamioa wyprzedaży majątku arodowego. Rząd pozbywając się dóbr arodowych wypracowaych przez pokoleia Polaków ie ma żadych racjoalych pomysłów a załataie ajwiększej od 20 lat przyszłoroczej dziury budżetowej. Szczególie iebezpiecza dla przyszłości Polski będzie sprzedaż samorządowym i państwowym kocerom zagraiczym kluczowych firm z sektora paliwowo-eergetyczego oraz strategiczych przedsiębiorstw z iych sektorów gospodarki. To oddaie aszego bezpieczeństwa w ręce iych państw. Decyzje o sprzedaży powiy być podejmowae z dużą odpowiedzialością i z zabezpieczeiem iteresów aszego kraju i jego mieszkańców. Komisja Krajowa NSZZ Solidarość uważa, że w procesach prywatyzacji w dużo większym stopiu ależy uwzględić formę prywatyzacji z udziałem pracowików. Komisja Krajowa NSZZ Solidarość deklaruje wsparcie dla załóg tych firm walczących o swoje miejsca pracy i wzywa rząd do podjęcia dialogu z przedstawicielami pracowików w tym zakresie. W obecej sytuacji światowego kryzysu ajważiejszą sprawą jest zapewieie miejsc pracy tak, aby popyt wewętrzy adal pobudzał aszą gospodarkę. Każda prywatyzacja musi obligatoryjie uwzględiać pakiet gwaracji pracowiczych. Właściciel powiie być zobligoway do rozwoju firmy, a ie jej likwidacji i sprzedaży dla doraźych korzyści. Leży to w iteresie ludzi pracy. Staowisko KK r 11/09 ws. powołaia spółki z udziałem PKP CARGO S.A. i chińskiego przewoźika Chia CNR Corporatio Komisja Krajowa NSZZ Solidarość wyraża staowczy sprzeciw i oburzeie wobec powołaia spółki produkującej i aprawiającej tabory kolejowy z udziałem PKP CARGO S.A. i chińskiego przewoźika Chia CNR Corporatio. Zwracamy uwagę, że wyrażeie zgody przez Miistra Ifrastruktury a powstaie takiego podmiotu jest głęboko sprzecze z krajową polityką trasportową oraz polityką trasportową Uii Europejskiej i celami wyzaczoymi w Białej Księdze Europejska polityka trasportowa do roku Czas i decyzje. Główym założeiem tej polityki jest dostosowaie europejskiego trasportu do waruków fukcjoowaia w ramach wspólego ryku. Wyrażeie zgody a współpracę, polegającą a powstaiu międzyarodowej spółki, jest aruszeiem iteresów obywateli Uii Europejskiej, w tym przypadku tysięcy pracowików zakładów zaplecza kolejowego i ich rodzi. Podjęcie decyzji o powstaiu spółki z chińskim przewoźikiem jest także sprzecze z owymi celami powiązaymi z priorytetami Strategii Lizbońskiej, gdyż ie wspiera działań kowergecji mającej spowodować wzrost i tworzeie owych miejsc pracy w państwach i regioach ajbiediejszych oraz regioach tzw. efektu statystyczego. Natomiast działaia wspierające ze stroy rządu pozwalają tworzyć miejsca pracy o iekotrolowaej jakości w Chińskiej Republice Ludowej, która stosuje iedozwoloe praktyki, takie jak: zatrudiaie dzieci, dyskrymiowaie ze względu a przyależość eticzą, represje za zakładaie iezależego ruchu związkowego, czy też stosowaie dumpigu społeczego. Dlatego też mając a względzie sytuację polskich rodzi, polskiego przemysłu i pracujących w zakładach aprawczych tysięcy pracowików, zwracamy się do Paa Miistra o podjęcie zdecydowaych kroków blokujących działaia zarządu PKP CARGO S.A. w przedmiotowej sprawie. Zapewiamy Paa Miistra, że polski przemysł aprawczy taboru kolejowego potrafi być ie tylko kokurecyjy dla chińskiego przewoźika, ale przede wszystkim oferować wyższej jakości produkt. W związku z powyższym zwracamy się do Paa Miistra o zwołaie w trybie pilym posiedzeia zaiteresowaych stro: reprezetatywych orgaizacji związkowych (NSZZ Solidarość, OPZZ i FZZ), pracodawców, w tym przedstawicieli Reilway Busiess Forum, eurodeputowaych z Komisji Trasportu i Turystyki PE, posłów z komisji trasportu, celem przedstawieia staowiska w przedmiotowej sprawie. Oświadczamy, że zaiechaie działań ze stroy miistra ifrastruktury w powyższej kwestii będzie odebrae jako brak szacuku dla polskiego świata pracy i skutkować może wybuchem iekotrolowaych iepokojów społeczych. Krytyczie o budżecie Prezydium Komisji Krajowej krytyczie oceia projekt budżetu państwa a 2010 r. Zmiejszeie środków a pomoc dla ajuboższych, zamrożeie progów dochodowych uprawiających do zasiłków rodziych, likwidacja rezerwy solidarości społeczych, czy zamach a Fudusz Rezerwy Demograficzej to tylko iektóre z pomysłów rządu a przetrwaie. Zdaiem Solidarości kryzys zobowiązuje do posze-rzeia celów stawiaych budżetowi pań-stwa. Niezbęde jest łagodzeie ajbardziej dotkliwych społeczie skutków i wspieraie tych procesów i zachowań, które podtrzymują gospodarkę. Tymczasem projekt budżetu państwa a 2010 r. uiemożliwia realizację tych celów. Największym motorem wzrostu PKB w Polsce jest popyt wewętrzy. Wprawdzie rząd doceia wartość tego czyika, ale ie przewiduje odpowiedich środków aby te popyt podtrzymać. Biorąc pod uwagę dotychczasowy wzrost ce oraz przewidywae pełe lub częściowe uwolieie ce eergii elektryczej dla gospodarstw domowych zaplaoway a poziomie 1 proc. wzrost iflacji jest iedoszacoway i ozacza realy spadek dochodów osób, w przypadku których wzrost płac i świadczeń zależy od wskaźika iflacji. Miej dla ajsłabszych Projekt budżetu a 2010 r. ie przewiduje środków a podiesieie progów dochodowych uprawiających do świadczeń z pomocy społeczej. Ozacza to, że z pomocy społeczej będą mogły skorzystać osoby żyjące poiżej miimum egzystecji. O 177 ml zł zmiejszoo w już roku dotację a pomoc społeczą. Tymczasem już wojewodowie zgłaszają brak środków a zasiłki dla osób potrzebujących. Progozoway a przyszły rok poziom bezrobocia ozacza, że zwiększy się liczba świadczeiobiorców, Ciąg dalszy a str. 4

4 Z PRAC KOMISJI KRAJOWEJ Ciąg dalszy ze str. 3 którzy zwrócą się o pomoc. Mimo tych progoz, poziom dotacji a pomoc społeczą utrzymay został a tegoroczym poziomie. Brak waloryzacji progów dochodowych uprawiających do świadczeń rodziych ozacza, że poad 650 tys. osób zostaie pozbawioych prawa do zasiłku rodziego. Niepokojące jest rówież zmiejszeie o 174 ml zł dotacji do wyagrodzeń osób iepe-łosprawych. Bez podwyżek Zaplaoway a poziomie 1 proc. wzrost płac w państwowej sferze budżetowej, zdaiem NSZZ Solidarość jest iewystarczający. Przy plaowaej a tym samym poziomie iflacji, ozacza to brak realych podwyżek płac w tym sektorze. Związek podtrzymuje postulat 3 proc. wzrostu płac w państwowej sferze budżetowej. Podobie ie dozaakceptowaia jest poziom podwyżek ret i emerytur. Rząd w tym wypadku ograicza się jedyie do ustawowego miimum. Ubezpieczeie społecze Solidarość egatywie oceia próbę wyprowadzeia środków z Fuduszu Rezerwy Demograficzej (7,5 mld zł) w celu zmiejszeia bieżącego deficytu państwa. Środki z FRD miały być przezaczoe a uzupełiaie iedoborów w fuduszu emerytalym wyikających z przyczy demograficzych i wykorzystaie ich w iym celu jest iedopuszczale. S domaga się wycofaia z tego pomysłu. Nauka i szkolictwo wyższe W budżecie a 2010 r. kotyuuje się iechlubą praktykę z lat poprzedich iedoiwestowaia auki i szkolictwa wyższego. Utrzymaie akładów a aukę a poziomie 0,32 proc. PKB ozacza stagację. Górictwo węgla kamieego O 90 ml zł obiżoo dotację do górictwa węgla kamieego. Ozacza to ograiczeia w fiasowaiu, m.i. działań zabezpieczających kopalie, likwidację szkód wyikających z robót góriczych, czy świadczeń dla byłych pracowików likwidowaych kopalń i przedsiębiorstw góriczych. Dział Iformacji KK BEZPŁATNE WARSZTATY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Agecja Pośredictwa Pracy działająca przy Regioie Podlaskim NSZZ Solidarość wpisaa do rejestru agecji zatrudieia pod umerem 1260 ZAPRASZA OSOBY BEZROBOTNE NA BEZPŁATNE WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM W trakcie zajęć będzie moża dowiedzieć się: jak aktywie poruszać się po ryku pracy; jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjej; jak apisać CV i list motywacyjy, aby zaiteresować pracodawcę; jak rozwiąć umiejętości z zakresu komuikacji iterpersoalej i autoprezetacji. Szczegółowych iformacji udzielamy w Agecji Pośredictwa Pracy: II piętro, pokój 202, bądź pod umerem telefou: 85/ SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Ułatwiaie podoszeia kwalifikacji zawodowych Koieczość wprowadzeia zmia w ustawie wyika z wyroku TK z dia 31 marca 2009 r. (syg. akt: K 28/08), zgodie z którym ze względu a brak wytyczych dotyczących treści aktu wykoawczego art. 103 KP został uzay za iezgody z art. 92 ust. 1 Kostytucji RP. Tym samym wraz z utratą mocy prawej art. 103 KP moc utraci też wydae a jego podstawie rozporządzeie w sprawie zasad i waruków podoszeia kwalifikacji zawodowych i wykształceia ogólego dorosłych. Przepisy powyższe zachowują swoją moc do 10 kwietia 2010 r., w tym bowiem diu upłyie 12 miesięcy od dia ogłoszeia wyroku w D.U. W związku z powyższym MPiPS przygotowało projekt ustawy o zmiaie ustawy KP oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizyczych. Przedstawioy projekt przedstawia pełą regulację prawą w zakresie ułatwiaia pracowikom podoszeia kwalifikacji zawodowych, dzięki czemu ie będzie koieczości wydawaia aktów wykoawczych. Nowe przepisy, jeśli zostaą przyjęte w zapropoowaym brzmieiu, ałożą a pracowika obowiązek podoszeia kwalifikacji zawodowych w zakresie wykoywaej lub plaowaej pracy u daego pracodawcy, p. pracowik będzie musiał zgodzić się a udział w szkoleiu, które opłaci pracodawca, a które zostaie przeprowadzoe w godziach pracy. Jedak propoowaa zmiaa przepisów ma za zadaie ie tylko zwiększyć ilość obowiązków po stroie pracowika ustawa zwiększy także obciążeia pracodawcy, który będzie musiał pokryć opłaty z tytułu podoszeia kwalifikacji, koszty zakupu podręczików i iych materiałów dydaktyczych lub pomociczych oraz zwrócić koszty przejazdu, zakwaterowaia i wyżywieia, jeśli szkoleie odbywa się w iej miejscowości iż miejsce zamieszkaia lub miejsce pracy podwładego. Zgodie z projektem ustawy pracodawca w zamia za czas spędzoy a szkoleiu, które odbędzie się poza godziami pracy, będzie musiał pracowikowi zwrócić czas woly w rówoważej wysokości lub będzie zobowiązay udzielić mu di wolych, jeśli szkoleie, kurs lub auczaie odbywają się w di wole pracowika. Na zajęcia dydaktycze w trakcie czasu pracy pracowikowi będzie przysługiwało zwolieie z części dia pracy. Częściej też ie będzie pracowika w firmie, jeśli proces szkoleiowy kończyć się będzie egzamiem lub złożeiem pracy zaliczeiowej pracowik z tego tytułu otrzyma co ajmiej 5 di urlopu szkoleiowego, a jeśli auka zakończy się egzamiem i złożeiem pracy zaliczeiowej pracowik będzie miał prawo do przyajmiej 10 di urlopu. Podobie jak było to w jeszcze obowiązującym rozporządzeiu, to umowa szkoleiowa będzie precyzować zakres obowiązków i praw stro związaych z procesem edukacyjym pracowika. W iej zawarte zostaą szczegółowe iformacje dotyczące p. poziomu, formy i sposobu kształceia czy wymiaru i częstotliwości zwolień od pracy oraz urlopu szkoleiowego i ie, wymieioe w projekcie ustawy.

5 Musimy reagować a załamaie się polityki społeczej państwa Z JÓZEFEM MOZOLEWSKIM Przewodiczącym Zarządu Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość rozmawia Mirosław Markowski Paie Przewodiczący, jak to się stało, że Krajowy Zjazd Delegatów, po raz drugi w historii aszego Związku będzie się odbywał a tereie ie ajwiększego przecież regiou jakim jest Regio Podlaski? - Regio Podlaski zalicza się do regioów średiej wielkości, a więc ie jest jedym z ajmiejszych. Powiedziałbym awet, że w wielu aspektach aszej działalości jesteśmy w czołówce krajowej i a tle iych, awet więcej uprzemysłowioych regioów, wypadamy bardzo korzystie i mamy czym się pochwalić. Natomiast to że 15 i 16 paździerika będziemy w Białymstoku gościć delegatów XXIII KZD wyika z faktu, iż Komisja Krajowa postaowiła m.i. w te sposób rozpocząć obchody 25 roczicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, sya Ziemi Podlaskiej. W jaki sposób delegacji XXIII KZD będą obchodzić 25. roczicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki? - Przede wszystkim chcemy się pomodlić w itecji ks. Jerzego i zakończeia procesu beatyfikacji, który jest już a ostatim etapie, polegającym a przedłożeiu dokumetu positio watykańskiej Kogregacji ds. Kaoizacyjych oraz Papieżowi. Wielu zakomitych gości, zaproszoych a obrady, będzie uświetiać swoją obecością uroczystości. Zaproszoy został Prezydet RP Lech Kaczyński, Przewodiczący Parlametu Europejskiego Jerzy Buzek a także biskupi: Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy bp Kazimierz Rycza, Metropolita Gdański abp Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Białostocki abp Edward Ozorowski oraz biskupi z sąsiedich diecezji, którzy w Katedrze o godziie w diu 15 paździerika odprawią mszę świętą. Pod pomikiem ks. Jerzego, Istytut Pamięci Narodowej otworzy wystawę upamiętiającą życie i śmierć kapelaa Solidarości. W białostockiej Katedrze w diu 15 paździerika o godz odbędzie się uroczysty spektakl słowo - muzyczy z udziałem takich artystów jak Jerzy Zelik, Małgorzata Walewska, Georgij Agratia i Robert Grudzień, a który już dziś mam przyjemość zaprosić człoków aszego Związku oraz mieszkańców Białegostoku. Czy w części roboczej zjazdu przewidziae są jakieś szczególe sprawy, którymi będą zajmować się delegacji? - Jest to sesja zwyczaja KZD, ale jest wiele ważych problemów społeczych w kraju, których ie sposób ie zauważyć. Z zaiepokojeiem obserwujemy załamaie się polityki społeczej państwa, czego przykładem są m.i.: zamrożeie a koleje lata progów dochodowych upoważiających do pomocy społeczej, likwidacja rezerwy solidarości społeczej, zamach a Fudusz Rezerwy Demograficzej, pośpiesza prywatyzacja przypomiająca wyprzedaż majątku arodowego dla załataia dziury budżetowej. Wobec takich wyzwań NSZZ Solidarość a pewo ie pozostaie biera. Czy spodziewa się Pa, że wobec arastających zagrożeń dla środowisk pracowiczych delegacji zdecydują o podjęciu działań protestacyjych przez NSZZ Solidarość? - Jako odpowiedzialy w Komisji Krajowej za fudusz strajkowy ie mogę wykluczać takiego rozwoju wydarzeń. Przecież już 15 wrześia Komisja Krajowa zdecydowała się ogłosić Krajowe Di Protestów wobec braku działań atykryzysowych rządu. Mamy teraz taką sytuację, że ie możemy liczyć a uczciwy dialog społeczy z rządem, który mówi co iego, a co iego czyi. Przykładem są oszukai stocziowy, i ie grupy zawodowe, którzy liczyli a pomoc państwa w łagodzeiu skutków kryzysu gospodarczego i ochroy miejsc pracy. Zamiast skuteczej walki z kryzysem gospodarczym, ekipa Doalda Tuska plauje ograiczyć uprawieia związków zawodowych. To wszystko powoduje irytację i wzrastające wzburzeie społecze wielu środowisk pracowiczych. Dziękuję za rozmowę.

6 Polska - dwóch prędkości W przedostatim diu wrześia br. w Biurze Poselskim w Białymstoku odbyła się koferecja prasowa posła Krzysztofa Jurgiela. Jej tematem były sprawy związae z zmiaą polityki rozwoju Polska - dwóch prędkości prowadzącej do zepchięcia Białegostoku do roli trzeciorzędego ośrodka miejskiego oraz podziału kraju a obszary adające się do szybszego rozwoju i opóźioego, jak woj. podlaskie, w Krajowej Strategii Rozwoju Regioalego oraz iekorzystych zasad fiasowaia polityki rozwoju woj. podlaskiego. Poseł Jurgiel przypomiał, że Sejm RP uchwalił 6 grudia 2006 roku ustawę o zasadach prowadzeia polityki rozwoju, która określiła zasady jej prowadzeia, podmioty ją prowadzące oraz tryb współpracy między imi. - Rząd Prawa i Sprawiedliwości a podstawie tej ustawy opracował strategie iezbęde do prowadzeia polityki rozwoju Podlaska policja kurczy się i biedieje. Straci w ajbliższym czasie poad 160 wakatów. Główy powód to kryzys. Na domiar złego asi policjaci ie dostają pełych pesji. Taka sytuacja może odbić się a aszym bezpieczeństwie - ostrzegają policyji związkowcy i politycy. W Podlaskiem jest coraz miej policjatów i coraz miej pieiędzy. 60 wakatów Komeda Wojewódzka musi zlikwidować, bo rząd oszczędza z powodu kryzysu. - Zadań am ie ubywa. Ubywa etatów. A wakaty, które mamy są przyblokowae, jeżeli chodzi o obsadzaie. Wiąże się to z kryzysem mówi podisp. Adrzej Aleksiejuk ze Związku Zawodowego Policjatów w Białymstoku. Oprócz tego, Oddział Prewecji w Białymstoku musi oddać 106 wakatów do ajwiększych polskich miast. Między iymi z powodu Euro Mudurowych będzie miej, bo fukcjoariusze odchodzą a emeryturę, a owych jest iewielu. Policjatów iepokoi też brak pieiędzy. Komeda Wojewódzka w Białymstoku zalega z różymi dodatkami do pesji a kwotę 4,5 milioa złotych. - Policjaci o których mowa w art. 9 ustawy o zasadach prowadzeia polityki rozwoju oraz programy operacyje- powiedział poseł.- Są to: Strategia Rozwoju Kraju do 2015 r., Narodowa Strategia Spójości a lata i Programy Operacyje. Na wiosek koalicji PO - PSL Sejm 7 listopada 2008 r. zmieił ustawę i zasady wdrażaia Fuduszy Strukturalych i Fuduszu Spójości. Następie poseł stwierdził, że obecie rząd pracuje ad opracowaiem długookresowej strategii rozwoju kraju, kocepcji zagospodarowaia przestrzeego kraju i krajowej strategii rozwoju regioalego. Rząd PO i PSL przeprowadza zasadiczą modyfikację dotychczas prowadzoej polityki regioalej. Zalazło to odzwierciedleie w przedstawioym do kosultacji projekcie Krajowej Strategii Rozwoju Regioalego : Regioy, Miasta, Obszary Wiejskie (KSRR). Kryzys podlaskiej policji dzwoią, pytają czy w ramach sporu zbiorowego będzie maifestacja. Grupą chcą się wybrać do Warszawy, żeby pokazać swoje iezadowoleie powiedział adkomisarz Krzysztof Wierzbicki ze Związku Zawodowego Policjatów w Białymstoku. W czasach kryzysu przestępczość może wzrosąć, a wtedy bez wystarczającej liczby policjatów asze województwo straci opiię ajbezpiecziejszego w kraju. - Zapewieie bezpieczeństwa obywatelom, zwalczaie przestępczości jest jedym z podstawowych zadań państwa i a policję pieiądze być powiy uważa Jarosław Matwiejuk, poseł. Policja cieszy się dużym zaufaiem Polaków wśród iych istytucji. Dlatego rząd a as oszczędza kometują policyji związkowcy. Oszczędzaia w czasach kryzysu jest aturale. Ale trudo oprzeć się wrażeiu, że rząd a aszym województwie oszczędza szczególie. U as brakuje pieiędzy a zdrowie, kulturę, drogi, a teraz także a bezpieczeństwo. Obiektyw - Propoowae przez rząd rozwiązaia w Krajowej Strategii Rozwoju Regioalego spychają Białystok do roli trzeciorzędego ośrodka miejskiego oraz podziału kraju a obszary adające się do szybszego rozwoju i opóźioego, jak woj. podlaskie oraz wprowadzają iekorzyste zasady rozwoju dla woj. podlaskiego, co w efekcie prowadzi do polityki rozwoju regioalego Polska - dwóch prędkości. Na to ie możemy się zgodzić. W tej sprawie skierowałem już iterpelację do premiera D. Tuska, a mieszkańców Białegostoku i województwa podlaskiego amawiam do aktywego udziału w kosultacjach społeczych Strategii, które będzie orgaizowała Miisterstwo Rozwoju Regioalego - powiedział w kokluzji swojej wypowiedzi poseł K. Jurgiel. Podlaskie szpitale dostaą miej pieiędzy z NFZ Potwierdziły się ajgorsze przypuszczeia - w przyszłym roku pieiędzy a podlaskie szpitale będzie jeszcze miej. Stracą od kilkuset tysięcy do awet kilku milioów złotych w porówaiu z rokiem obecym. W rozmowach z dyrektorami przedstawiciele Narodowego Fuduszu Zdrowia przyzają już, że województwo podlaskie a zmiaie algorytmu, a podstawie którego pieiądze są dzieloe a regioy, prawie ie skorzysta. Nieoficjalie mówi się o 9 ml zł więcej, jakie trafić mają do podlaskiego oddziału NFZ. W budżecie liczoym w miliardach złotych to zmiaa iście kosmetycza - podlaski NFZ a asze leczeie wydaje tyle w iespeła dwóch di. W fuduszu zapowiadają, że zrobią wszystko, by świadczeia dla pacjetów były fiasowae przyajmiej a podobym co w tym roku poziomie. Jak to będzie wyglądać w praktyce? Na pewo ie stracą lekarze podstawowej opieki zdrowotej i refudacja leków. Szpitale i ich pacjeci już tego powiedzieć ie mogą. Podlaski oddział NFZ jest właśie w trakcie rozmów z dyrektorami szpitali. Dobrych wiadomości właściwie dla ich ie ma.

7 Komuale zaczy owoczese Z Prezesem Komualego Przedsiębiorstwa Komuikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Białymstoku - DARIUSZEM CISZEWSKIM, rozmawia Mirosław Markowski Paie Prezesie, mówi się o Pau, że jest Pa człowiekiem sukcesu. Czy w tym przypadku sukces osobisty przekłada się także a sukcesy przedsiębiorstwa którym Pa zarządza? - Przede wszystkim KPKM odiosło sukces, a przy okazji zarządzaia tą spółką trochę spledoru spadło i a mie. Przy wdrażaiu owych techologii, szczególie z dziedziy iformatyki jest iezbęde zaagażowaie całej kadry kierowiczej i większości pracowików przedsiębiorstwa. Nie byłoby w tym ic adzwyczajego, gdyby ie to, że ziformatyzowaliśmy wszystkie dziedziy działalości w aszej spółce i jesteśmy pod tym względem wyjątkowi w skali kraju a iektóre rozwiązaia są uikatowe a skalę europejską. Należy podkreślić, że zostało to osiągięte w spółce komualej. Uważam, że ie przedsiębiorstwo skorzystało z mojej osoby, ale to ja skorzystałem z sukcesu przedsiębiorstwa. Światowy kryzys gospodarczy jak a razie ie dotyczy KPKM-u? - Tak, to prawda. Wyika to z zewętrzych czyików iezależych od spółki. Kryzys spowodował spadek ce paliw a rykach światowych, a jedym z główych kosztów działalości przedsiębiorstwa komuikacyjego jest olej apędowy. Dopomogły am rówież zmiay orgaizacyje w spółce i otwarcie owej stacji paliw poprzez którą doprowadziliśmy w roku 2008 do spadku ce paliw a ryku białostockim o poad 6%. W przeszłości był Pa działaczem związkowym. O byłych działaczach związkowych często mówi się, że są trudymi pracodawcami. Czy te fakt pomaga Pau, czy przeszkadza w prowadzeiu dialogu ze związkami zawodowymi w spółce? - Do 1999 roku byłem działaczem związkowym. Jako związkowiec ajbardziej sobie ceiłem kostruktywe działaie i rozwiązywaie wielorakich problemów. Poad dziesięcioletie doświadczeie w działalość związkowej, czteroletia praca w admiistracji samorządowej oraz prowadzeie własego bizesu przez iespeła pięć lat bardzo mi pomaga w prowadzeiu dialogu ze związkami zawodowymi. Mogę zaryzykować stwierdzeie - a bazie mojego doświadczeia, że potrafię wczuć się w rolę partera i zrozumieć jego argumety podczas egocjacji sporych spraw. Natomiast, czy jestem trudym pracodawcą? Nie potrafię a to pytaie odpowiedzieć. NSZZ Solidarość od wielu lat uczesticzy w akacji przyzawaia certyfikatów Pracodawca przyjazy pracowikom orgaizowaej przez Państwową Ispekcję Pracy pod patroatem Prezydeta RP. Czy według Paa, KPKM jest pracodawcą przyjazym pracowikowi? - Jeszcze mamy dużo do zrobieia. Nasze zaplecze warsztatowe zostało wybudowae a początku lat siedemdziesiątych w starej techologii i waruki pracy są trude a awet ciężkie. Otrzymaliśmy już pozwoleie a budowę owoczesej hali - Cetrum Serwisowe. Iwestycję o wartości poad 20 ml zł zamierzamy rozpocząć latem 2010 roku. Po zrealizowaiu tej iwestycji będziemy mogli wystąpić o certyfikat Pracodawca przyjazy pracowikom i oczywiście go otrzymać. Dziękuję za rozmowę PODZIĘKOWANIE Zarząd Regiou NSZZ Solidarość Pomorza Zachodiego w Szczeciie serdeczie dziękuje człokom NSZZ Solidarość, jego sympatykom oraz mieszkańcom Miasta Szczecia za liczy udział w ogólopolskiej maifestacji w obroie Stoczi i miejsc pracy, która odbyła się w Szczeciie w diu 18 wrześia 2009 r. Maifestując w tym diu, staowczo zaprotestowaliśmy przeciwko prowadzoym przez Rząd RP działaiom, zmierzającym do likwidacji wielu tysięcy miejsc pracy oraz domagaliśmy się przestrzegaia podstawowych zasad demokracji, której ieodłączym elemetem jest dialog. Przewodiczący ZR NSZZ Solidarość Pomorza Zachodiego Mieczysław Jurek Pomóżmy rodziom górików! Orgaizacja zakładowa Solidarości w Kopali Węgla Kamieego Śląsk utworzyła specjale koto, a które moża wpłacać środki dla rodzi poszkodowaych górików - człoków aszego Związku. Wśród górików, którzy zgięli podczas tragiczego wypadku w kopali w Rudzie Śląskiej było czterech człoków NSZZ Solidarość. Siedmiu pozostałych przebywa jeszcze w szpitalu. Włączając się w apel Rady Sekcji Krajowej Górictwa Węgla Kamieego NSZZ Solidarość, prosimy o wsparcie. Poiżej podajemy umer kota, a który moża kierować wpłaty: NR kota:

8 Program rabatowy - Twoja Karta Grosik AKTUALNY WYKAZ PLACÓWEK HANDLOWYCH i USŁUGOWYCH W REGIONIE PODLASKIM HONORUJĄCYCH KARTĘ GROSIK AUGUSTÓW 1. Augustowska Spółdzielia Spożywców Społem - rabat w wysokości 2% powyżej kwoty 20 zł: - Restauracja "Albatros" ul. Mostowa 3, - "Jedyka" ul. Młyńska 7; - Delikatesy Cetrum ul. Ryek Z. Augusta 36; - "Krystya" ul. Nadrzecza 105; - Market "Lipowiec" ul. Turystycza 35; - Market "Bystry" ul. Waryńskiego 25; - "Tęcza" ul. I Pułk. Uł. Krechowieckich 4; - "Aldoa" ul. Maliowa 1; - Market "Borki" ul. Nowomiejska 83; - Delikatesy ul. Hoża 4; - "Smaczek " Mięsy ul. Młyńska 5; - "Malwa" ul. Śródmieście I A /Ogrodowa/; - "Atut" ul. 29-ego Listopada 8 A; - "Smaczek" Mięsy ul. Śródmieście I A /Ogrodowa/; - "Smaczek" ul. Kasztaowa 46 B; - "Nocy Marek" ul. Ryek Z. Augusta 17; - "Sezam" ul. M. Koopickiej 10; - "Promyk" ul. Osiedlowa 9; - "Promyk" ul. Przemysłowa 6 A; - "Dorotka" ul. Tartacza 23; 2. Auto Moto Cetrum - rabat 7% - części samochodowe oraz 10% - usługi: - Auto Moto Cetrum ul. Mostowa 30; - Auto Moto Cetrum ul. Wojska Polskiego 70 A; 3. Kwiaciaria "U Ay" - ul. M.A. Jokajtysa 6 - rabat 5% od kwoty 35 zł a zakupioe towary 4. Dobkowski Paliwa - rabat 8 groszy - bezya, 5 groszy autogaz, olej opałowy - gwaracja dobrej cey - egocjacje - "Łysa Góra" ul. Wojska Polskiego 69 A; - "Koszary" ul. Tytoiowa 7; 5. Sklep Ogrodiczy ABC - ul. Nowomiejska 3A - rabat 5% - 8%; 6. Salo Rowerowy ABC - Nowomiejska 3 B - rabat w wysokości 5% - 8%; 7. Salo Rowerowy ABC- ul. Hoża 11 B - rabat w wysokości 5% - 8%; 8. Sklep Odzieżowy BIG STAR - ul. Ryek Z. Augusta 34 - rabat w wysokości 5% - 8%; 9. Sklep Wędkarski - ul. Mostowa 24 - rabat 5% od kwoty 50zł; 10. P.H.U. "Papirus" - ul. Hoża 6 - rabat 10% od kwoty 30zł; 11. Sklep Odzieżowy - ul. Ryek Z. Augusta 32 - rabat 5% (rabat ie dotyczy towarów firmy "Ispire" oraz towarów objętych przeceą); 12. "Mistral" Salo Mody Damskiej i Męskiej - ul. Ryek Z. Augusta 10 /I piętro/ - rabat 7%; 13. "Feome" Casual & Jeas - ul. Ryek Z. Augusta 10- rabat 7%; 14. "Moda Damska" - ul. Ryek Z. Augusta 11 /I piętro/- rabat 7%; 15. "Achilles" Obuwie Damskie i Męskie - ul. Ryek Z. Augusta 31- rabat 7%; 16. "Staex" Garitury i Młodzieżowa Odzież Męska - ul. 3-Maja 6 - rabat 7%; 17. Sklep Odzież Damska i Młodzieżowa Szade - ul. Kościuszki 2 - rabat 10%; 18. Hurtowia "DS-BIS" - ul. Wypusty 1 - rabat 4%; 19. Pralia chemicza "EKO" - ul. Ryek Z. Augusta 28 /wejście od ul. Szkolej/ - rabat 5%; 20. Agecja ubezpieczeiowa Compesa S.A. - ul. Mostowa 12G - rabat 5% - 20% 21. Sklep "NENA SPORT" - ul. M. A. Jokajtysa 6-5% rabatu - ie dotyczy towarów przeceioych 22. Serwis "GAMA" - ul. Kasztaowa 18 - czyszczeie dywaów, tapicerek - rabat 8% 23. Księgaria "ERA" - Koperika 2B - art. szkole i biurowe - rabat 2% 24. Sklep Metalowy HASiM - Komuala 2 - art. saitare i metalowe - rabat 5% 25. Sklep parter AGD RTV ul. Wypusty 1 rabat 5% (ie dotyczy towarów przeceioych) 26. Sklep parter AGD RTV ul. Młyńska 7 rabat 5% (ie dotyczy towarów przeceioych) 27. AGA electroics s.j. ul. Ks. Skorupki 2 rabat 5% a zakupioe towary oraz 10% a wykoae usługi 28. Apteka mgr farm. Maciej Otto - rabat 5% - ul. Waryńskiego 55 - ul. Wojska Polskiego 51 - ul. M. Koopickiej Apteka mgr farm. Dariusz Grześkowiak - rabat 5% - ul. Mostowa 1 - ul. 3 Maja Apteka Ogólodostępa mgr farm. Maria Żukowska - Pogorzelska - ul. Koperika 5 - rabat 5% 31. Apteka Prywata mgr farm. Alicja Haraburda - Mateuszuk - ul. Mostowa 12crabat 5% 32. Brylacik - złoto, srebro, art. przemysłowe - ul. Mostowa 2 - rabat 5% 33. CASIO CENTER - aprawa, sprzedaż zegarków i art. przemysłowych - ul. Mostowa 2 - rabat 5% BIAŁYSTOK 1. Rekom PHUP - sklep i serwis komputerowy - ul. Swoboda 43 lok.4 - rabat 10% 2. FHU "Premium" - Auto Alarmy - ul. Warszawska 79 - rabat 10% 3. Studio Kosmetycze "Aa" ul. Św. Rocha 14A lok.38 - rabat 10% 4. "Exclusive" Saloy obuwia: - rabat 5% - Boh. Mote Cassio 5 - Cetrum Hadlowe " Park": ul. Św. Rocha 33 lok.10, lok.15, lok Pralia ekologicza "Exclusive" ul. Suraska 4 - rabat 20% 6. "BAS" Bartosz Sarosiek - saloy optycze - rabat 10% - "Super optyk" ul. Lipowa 2 - "Twój optyk" ul. Mickiewicza 14 - "Twój optyk" ul. Białówy 2/2 7. Zakład usługowy AGD-RTV ul. Krucza 6 rabat 10% 8. Hurtowia Elektrotechicza "Eltro" ul. Wysockiego 69 - rabat 10% 9. Radio Taxi "Wersal Podlaski" (96-61) - rabat 20% 10. Auto Marek - systemy awigacji satelitarej, diagostyka silika i ie - ul Fabrycza 2a - rabat 10% 11. PHU. - Akcesoria i części samochodowe - ul. Wierzbowa 10 - rabat 5-10% 12. Stolarka okiea - REKOM - oka, drzwi, parapety, żaluzje, rolety - Ordoówy 1 - rabat 5-10% 13. Salo Urody - usługi fryzjerskie i kosmetycze - Ordoówy 1 - rabat 5% 14. TOP INVEST - ceramika i armatura saitara, wetylacja i klimatyzacja, kaalizacja i odwodieie, istalacje grzewcze, systemy komiowe, arzędzia - ul. Adersa 3, tel rabat 15% z możliwością egocjacji 15. Salo Urody BeaBeaty - ul. Świętego Rocha 13/15 lok rabat 5-10%

9 16."SAND-MAX Techika Grzewcza i Saitara - Ciołkowskiego rabat 10-20% 17."SAND-MAX" - artykuły saitaroistalacyje - Ciołkowskiego rabat 10-20% 18. Zakład zegarmistrzowski - Suraska 1 - rabat 10% 19. PHU "LEKOX" - pieczątki, wizytówki, ulotki, kaledarzyki, ksiązki podatkowe i prawicze - Suraska 1 - rabat 10% 20. "ATELIER FRYZUR" - Salo Fryzjerski - ul. Ge. Z. Berliga 10 lok rabat 5-10% a wykoae usługi. 21. Salo "ZIZI" s.c. - odzież damska, męską, młodzieżowa, duże rozmiary, firay, obrusy, szycie fira - ul. Leszczyowa 31 - rabat 3% a zakupioe towary. 22. Biuro Podróży "IMPERIA" - ul. Suraska 1 lok.112 ( I piętro), tel. 085/ rabat 50 zł a orgaizowae wczasy zagraicze - oferty last miute: Egipt, Jordaia - Ziemia Święta, Tuezja, Grecja, Cypr, Riwiera Turecka, Kreta, Majorka, Teeryfa, Brazylia, Meksyk, Cuba, Domiikaa, Chiy, koloie, obozy młodzieżowe. 23. Gabiet Kosmetyczy "Jesteś pięka" - ul. Berliga 10 lok.11 - rabat 5% od kwoty 30zł a wykoae usługi. 24. KPKM Sp. z o.o. - ul. Składowa 11 - rabat 2% a zakupioe paliwo samochodowe - olej apędowy, bezyę bezołowiową Pb 95, Pb 98, gaz LPG. 25. Usługi Krawieckie - Ks. W. Pietkua 5 - rabat 5-10% 26. Biuro Rachukowe (świadectwo kwalifikacyje 23260/01) - ul. Suraska 1 lok rabat 10% 27. Gabiet Stomatologiczy - ul. Suraska 1 lok rabat 10% 28. Kwiaciaria "Żokil" - ul. Legioowa 2 - rabat 3% od kwoty 30zł a zakupioe towary oraz wykoae usługi 29. Studio Modelowaia Sylwetki - ul. Starobojarska 21 lok. D1 - rabat 10% a zakupioe towary oraz a świadczoe usługi: 5% do kwoty 100 zł, 10% powyżej kwoty 100zł 30.Radio Taxi Komfort - ul. Waszygtoa 18 - rabat obowiązujący w daym czasie w Radio Taxi Komfort 31. FOTO "WENUS" - ul. Ryek Kościuszki 13 - rabat 10% a zakupioe towary, od 10-20% a wykoae usługi 32. Kwiaciaria "Tulipa" - ul. M. Składowskiej - Curie 16A - rabat 5% BIELSK PODLASKI 1. K&R Distributios - sklep komputerowy - ul. Mickiewicza 58/11 - rabat 2% 2. Sklep "FOTO" ul. Mickiewicza 60 - rabat 10% 3. Gabiet Kosmetyczy ul. Kryicza 13 - rabat 5% 4. TASZ P.H. - części samochodowe - ul. Mickiewicza 108 B - rabat 10% 5. DOM-Pol - materiały budowlae - ul. Mickiewicza 40 - rabat 3% 6. Hera - sklep kosmetyczy - Plac Ratuszowy 1- rabat 3% 7. Zakład Optyczy ul. Mickiewicza 58/12 - rabat 6% 8. Sklep Komputerowy DAP+g ul. Mickiewicza 8 - rabat 3% 9. Kwiaciaria "LOTOS" ul. Mickiewicza 8 - rabat 10% 10.PHU Elektryk- ul. Batorego 23 - rabat 6% - ul. Białostocka 5b Hajówka 11.MCM Kolor Dachy - ul. Piłsudskiego 47 - rabat 5% 12.Usługi pogrzebowe "HADES" - ul. Kryicza 20 - rabat 5% 13.PW "BESAWA" - Księgaria - Mickiewicza 124/5 - rabat 5% 14.PHU "SAW" - ul. Wojska Polskiego 3 - rabat 5% ŁAPY 1. Gabiet kosmetyczy "Urszula"- ul. Przechodia 1 - rabat 5% 2. Zakład Fryzjerski - ul. Przechodia 1 - rabat 5% 3. Zakład Usługowo - Hadlowy "Marka" - ul. Główa 40 - rabat 3-30% 4. PHU "Eltro" - Sklepy RTV AGD - rabat 3% Łapy ul. Główa Sokoły ul. Krótka 4 5. Hurtowie Elektrotechicze "Eltro" - ul. Mostowa 4 - rabat 10% 6. Apteka "Vita" - ul.główa 21 rabat 5-10% 7. Sklep wielobrażowy "Wika" - ul. Sikorskiego 13b - rabat 5% 8. Sklep "Peki" - ul. Gęsia 1 - rabat 5% 9. PPHU "SANMET" - ul. Sikorskiego 15A - rabat 5% 10.Drogeria - ul. Główa 2 - rabat 5% 11.PHU "KORAL" - Sklep rowerowy - ul. Sikorskiego 58 - rabat 5% rowery, 10% części i art. sportowe SIEMIATYCZE 1. "Cetrum Ogrodicze Natura" ul. Armii Krajowej 2 - rabat 3% 2. "SIMPRO" ul. Pałacowa 14A - rabat 3% 3. "Feiks" - odzież, kofekcja - ul. 11 Listopada 45 A - rabat 3-5% 4. Sklep "Velvet" - pasmateria - ul. Plac Jaa Pawła II 17- rabat 3-5% (przy zakupach powyżej 20 zł) 5. Kwiaciaria SU-DAN - ul. Plac Jaa Pawła II 17 - rabat 5% kosmetyki, 10% pozostałe towary 6. PHU Kryształ Plac ul. Jaa Pawła II Siemiatycze rabat 5% art. gosp. domowego 7. "RONDO" - sklepy wielobrażowe - rabat 3% Siemiatycze ul. Plac Jaa Pawła II 14 -sklep r Siemiatycze ul. 11 Listopada 18 - sklep r Siemiatycze ul. Wysoka 60c - sklep r Łosice ul. Bialska 29 - sklep r Siemiatycze ul. Wysoka 72 - sklep r 5 8. Sklep papiericzy "Duduś" ul. Pałacowa 17 - rabat 10% 9. Studio RS - salo optyczy - ul. Pałacowa 19 lok.1 - rabat 5% 10. Foto Wysoccy - ul. Kasztaowa 52 - rabat 5% a usługi 11.Salo Fryzjerski - ul. Grodzieńska 33H - rabat 5% 12.Hurtowia książek - ul. Pałacowa 14 - rabat 5% 13.PHU "Elektryk" - ul. Zaszkola 26 - rabat 6% 14."SENIOR" - ul. Srażacka 4 Boćki - rabat 3% a towar, 10% a usługi 15."BAWET" - Gabiet weteryaryjy - ul. Świętojańska 24 - rabat 5% a towar, 10% a usługi 16."ATOS" - ul. Kościuszki 40 - rabat 3% 17."U WOJTKA" ul. Plac Jaa Pawła II 27 - rabat 3% SOKÓŁKA 1. Auto Szoka ul. Orzeszkowej 11 - serwis samochodowy - rabat 5% a towar, 10% a usługi 2. Mega Sport ul. Białostocka 33/1 - odzież sportowa rabat 10% (oprócz towarów objętych wyprzedażą) 3. LT Komputery ul. Grodzieńska 11a 1 - rabat 10% a usługi 4. "Bax" ul. Pocztowa 3 - art. remotowe - rabat 3% 5. Fryzjer "Image" ul.1 Maja 13 lok rabat 10 % 6. Kwiaciaria "Weus" Plac Kościuszki 8a - rabat 5% 7."KOR-GAZ" ul. Sikorskiego 25 - gaz propa buta / butla 11Kg a tereie miasta Sokółka - rabat 5% 8."Twój optyk" - Grodzieńska 10 - rabat 5% SUWAŁKI 1. PHU "EWART" Kwiaciaria - ul. Kościuszki 32 - rabat 5% a towar, 5% a usługi 2. PHU "EWART" Kwiaciaria - ul. Kowalskiego 12 - rabat 5% a towar, 5% a usługi 3. Gaz - Tras S.C. - ul. Mickiewicza 11-3gr - 1litr LPG, 2zł - 1 szt. butli gazu

10 CO TAM PANIE W POLITYCE? - AKTUALNY KOMENTARZ POLITYCZNY PLATFORMA PUŚCI NAS Z TORBAMI Dziura budżetowa zamieia się w otchłań, w której pogrążają się fiase publicze w Polsce. Politycy Platformy zachowują pogodę ducha. PiS dostrzega dramatyzm sytuacji, a ekoomiści biją a alarm. Deficyt budżetowy w przyszłym roku wyiesie około 52,2 mld zł. Deficyt fiasów publiczych poad 100 mld zł. Deficyt budżetowy już a początku 2010 r. będzie dwukrotie większy od tego zowelizowaego w br. Miister fiasów Ja Rostowski zdetroizował Jarosława Bauca, borykającego się z poprzedią wielką dziurą budżetową, wyoszącą realie tylko 33 mld zł. Wtedy mieliśmy także spowolieie gospodarcze, czyli spadek PKB, gwałtowy wzrost bezrobocia i brak polityki gospodarczej. Mamy ieoficjalą iformację, że według miistra Michała Boiego deficyt miał być oszacoway iżej a 48,5 mld zł czyli był zowu cichy koflikt między szefem doradców premiera a szefem resortu fiasów. Czy jest wyjście z sytuacji bez wyjścia Jak rząd ma zamiar ratować kraj przed tą ogromą dziurą budżetową jeszcze ie jest pewe. Po pierwsze mimo obietic premiera Tuska jest plaowaa po cichu podwyżka podatków pośredich, miaowicie akcyzy a papierosy, alkohole i paliwa. A także podwyżka VAT a artykuły dla dzieci i materiały budowlae z 7 proc. do 22 proc. Podobie jak w państwach bałtyckich. Po drugie łataiu dziury mają służyć środki z prywatyzacji. Zdaiem Prawa i Sprawiedliwości, rząd prowadzi politykę iebezpieczą dla fiasów publiczych. Cechuje ją brak kosekwecji, doraźość, brak jakichkolwiek reform, które pobudzałyby gospodarkę i przedsiębiorczość, oraz ukierukowaie jej a cele wyborcze jak powiedziała posłaka Grażya Gęsicka. A jej kolega klubowy, Mariusz Błaszczak, przypomiał, że w lutym br. PO zwracało uwagę, iż zwiększeie zadłużeia budżetowego jest skrają ieodpowiedzialością. PiS propoowało wówczas urealieie deficytu do poziomu 25 mld zł. Tymczasem owelizacja w czerwcu zwiększyła deficyt do 27 mld zł. Prawdopodobie a tym się ie skończy i potrzeba będzie poowa owelizacja, bo kryzys będzie się pogłębiał. Zamiast realych działań, rząd mamił as jakimiś cudowymi lekarstwami, jak rok temu w Kryicy, zapowiadając wprowadzeie euro już w 2011 r. Miało to być ajlepszym lekarstwem a kryzys gospodarczy, a okazało się zabójcze, p. dla gospodarki Słowacji. Zwiększaie deficytu budżetu zamiast dochodów Posłaka Gęsicka podkreśla, że kryzys to zmiejszające się wpływy do budżetu. Moża wówczas postępować a dwa sposoby: pierwszy, który z tej chwili propouje rząd zwiększyć deficyt do graic możliwości. I drugi: zwiększać wpływy do budżetu. Niestety, tego drugiego koalicja rządowa ie przewiduje. W kampaii wyborczej PO obiecywała reformy waże dla gospodarki: podatek liiowy, ułatwieia działalości gospodarczej, racjoalą prywatyzację, zmiejszeie zatrudieia w admiistracji. Żadej z ich rząd Tuska ie zrealizował. Zamiast tego w 2008 r. astąpił duży wzrost zatrudieia w aparacie państwowym od 7 do 20 proc. Powstaje więc pytaie: dlaczego właśie teraz ogłoszoo iformację o tak poważych rozmiarach deficytu budżetowego? Te rząd igdy ie robi iczego bez powodu. Ma to prawdopodobie jakieś cele pijarowskie, służące stworzeiu korzystego wizeruku Rady Miistrów. Politycy PiS uważają, że iformacja o tak drastyczym wzroście deficytu w przyszłym roku ma uzasadić agłą prywatyzację. To rozwiązaie PiS uważa za bardzo iekorzyste. Zwłaszcza w czasie głębokiego kryzysu, kiedy cea sprzedaży ie będzie adekwata. A także dlatego, że przewiduje się sprzedaż braż i firm strategiczych. Poieważ ta prywatyzacja budzi opory społecze, być może chodzi o to, by ją przedstawić jako jedye wyjście. Deficyt a kiełbasa wyborcza Gęsicka zakłada też możliwość, że poieważ adchodzą wybory do samorządu terytorialego oraz prezydeckie, rząd szykuje kiełbasę wyborczą. Dla poszczególych kategorii wyborców co pewie czas będą się zajdowały róże prezety. Trzecia teza według posłów PiS jest taka, że dziura budżetowa ie będzie tak duża. W stosowym momecie, wybraym według logiki wyborczej, premier Tusk triumfalie obwieści, że dzięki wysiłkom rządu ie mamy deficytu 52-miliardowego, lecz miejszy. Tymczasem rzeczik rządu Paweł Graś zapewił w miioą sobotę, że zapowiedziay a 2010 r. deficyt budżetowy w wysokości 52,2 mld będzie pod kotrolą. Podkreślił, że Rostowski ma przygotowaą mapę drogową a trzy lata, jak z tego deficytu wyjść. Graś powiedział też, że decyzja o wysokości deficytu wyika z ograiczoych możliwości działaia rządu. Maciej Pawlak, Teresa Wójcik

11 KRÓTKO Odprawa dla pracowika ie zawsze ależa Zgodie z art KP w razie przejścia zakładu pracy (p. jego sprzedaży lub śmierci jedoosobowego przedsiębiorcy) lub jego części a iego pracodawcę zakład pracy staje się z mocy prawa stroą w dotychczasowych stosukach pracy, jedakże w termiie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części a iego pracodawcę pracowik może bez wypowiedzeia, za siedmiodiowym uprzedzeiem, rozwiązać stosuek pracy. Co istote, rozwiązaie stosuku pracy w opisaym trybie powoduje dla pracowika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaiem stosuku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeiem (art KP). Rówocześie stosowie do art. 8 ustawy z dia 13 marca 2003 r. o szczególych zasadach rozwiązywaia z pracowikami stosuków pracy z przyczy iedotyczących pracowików pracowikowi, w związku z rozwiązaiem stosuku pracy w ramach grupowego zwolieia, przysługuje odprawa pieięża. Na tle przytoczoych przepisów powstała wątpliwość prawa, czy odprawa pieięża przysługuje pracowikowi, który zakończył współpracę z pracodawcą stosowie do art KP, czyli rozwiązał stosuek pracy bez wypowiedzeia, za siedmiodiowym uprzedzeiem, w związku z przejściem zakładu pracy a owego pracodawcę. Wątpliwość tę rozstrzygął SN w uchwale z dia 18 czerwca 2009 r. (syg.: III PZP 1/2009), stwierdziwszy, że rozwiązaie stosuku pracy w trybie art KP ie uprawia do abycia odprawy pieiężej, o której mowa w art. 8 ustawy z dia 13 marca 2003 r. o szczególych zasadach rozwiązywaia z pracowikami stosuków pracy z przyczy iedotyczących pracowików, chyba że przyczyą rozwiązaia stosuku pracy była poważa zmiaa waruków pracy a iekorzyść pracowika. Od 1 listopada będą wyższe zasiłki rodzie Zgodie z komuikatem w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodziych od 1 listopada 2009 r. dostępym a stroie iteretowej Miisterstwa Pracy i Polityki Społeczej wysokość kryteriów dochodowych uprawiających do świadczeń rodziych ie ulegie zmiaie. Zakres weryfikacji został określoy w rozporządzeiu Rady Miistrów z dia 11 sierpia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziy albo dochodu osoby uczącej się staowiących podstawę do ubiegaia się o zasiłek rodziy oraz wysokości świadczeń rodziych (Dz.U. Nr 129, poz. 1058). Powyższe ozacza, że dochód rodziy a jedą osobę, który uprawia do otrzymaia zasiłku rodziego, adal ie może być wyższy iż 504 zł lub 583 zł, jeżeli w rodziie wychowuje się iepełosprawe dziecko. Kryterium dochodowe pozostaie bez zmia aż do 2012 r. Od 1 listopada 2009 r. kwoty zasiłku rodziego będą wyosiły: 68 zł miesięczie a dziecko w wieku do ukończeia 5 lat, 91 zł miesięczie a dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończeia 18 lat, 98 zł miesięczie a dziecko powyżej 18 roku życia do ukończeia 24 lat. Poadto podwyższoa została kwota świadczeia pielęgacyjego od 1 listopada świadczeie będzie wyosić 520 zł miesięczie. Bez zmia pozostają kwoty dodatków do zasiłku rodziego, jedorazowej zapomogi z tytułu urodzeia się dziecka oraz zasiłku pielęgacyjego. Złożeie wiosku wraz z kompletem wymagaych dokumetów o zasiłek rodziy i ie świadczeia jeszcze we wrześiu gwaratuje, że zostaą oe wypłacoe do końca listopada. Zakupy w iedzielę tylko do 12 NSZZ Solidarość chce wprowadzić zakaz hadlu w iedziele od godz. 12. Kluby parlametare i część pracodawców mogą poprzeć tę propozycję. W iedzielę wszystkie placówki hadlowe, z wyjątkiem p. aptek lub stacji bezyowych, mogłyby być otwarte tylko do godz. 12. Nad projektem ustawy, który ma wprowadzić takie ograiczeie, pracuje NSZZ Solidarość, który porozumiał się w tej sprawie z częścią pracodawców braży hadlowej. Projekt ma zakazywać hadlu, a ie tylko pracy w hadlu tłumaczy Alfred Bujara, przewodiczący Sekcji Krajowej Pracowików Hadlu NSZZ Solidarość. Po godz. 12 w iedzielę ie będą mogli hadlować zatem ie tylko pracowicy zatrudiei w sklepach, ale też sami właściciele lub osoby zatrudioe przez ich p. a podstawie umowy zleceia. Dodatkowo związek chce, aby zakaz hadlu objął też święta. Obecie KP zabraia bowiem jedyie pracy w hadlu w 12 di świąteczych w roku. Projekt może uzyskać poparcie klubów parlametarych. Na pewo ma większe szase a uchwaleie iż p. propozycja całkowitego zakazu hadlu w iedzielę i święta mówi Staisław Szwed, poseł PiS, wiceprzewodiczący sejmowej Komisji Polityki Społeczej i Rodziy. Podkreśla, że klub PiS zaakceptuje propozycję częściowego zakazu hadlu w iedzielę. Niekoieczie jedak zakaz musi obowiązywać od godz. 12. Powiiśmy liczyć się też z wolą właścicieli sklepów, którym może się ie opłacać otwierać placówki p. a dwie godziy dodaje Staisław Szwed. Klub PO uzależia poparcie projektu od przedstawieia aalizy skutków, jakie wywołają takie zmiay a ryku pracy. Rozumiem itecje pomysłodawców, którzy chcą zapewić pracowikom odpoczyek i umożliwić im pełiejszy kotakt z rodzią. Chcielibyśmy jedak uikąć sytuacji, gdy z powodu zmiay przepisów placówki hadlowe będą redukować etaty mówi Izabela Mrzygłocka, posłaka PO, człokii Komisji Polityki Społeczej i Rodziy. Podkreśla, że ajlepszym rozwiązaiem byłoby zawarcie porozumieia przez związki i orgaizacje pracodawców w sprawie hadlu w iedzielę. Wspóla propozycja miałaby ajwiększe szase a uchwaleie w Sejmie. Część pracodawców z braży hadlowej już teraz popiera propozycję zgłoszoą przez NSZZ Solidarość. W iedzielę po połudiu obrót w małych sklepach jest zikomy tłumaczy Zbigiew Jarzya, prezes Naczelej Rady Zrzeszeń Hadlu i Usług, która skupia drobych kupców i iewielkie sklepy sieciowe. Podkreśla jedak, że właściciele wielkich placówek hadlowych mogą być przeciwi ograiczeiu hadlu w iedzielę. W te dzień hipermarkety odwiedza bowiem dużo osób. Otwieraie sklepu tylko a kilka poraych godzi może im się ie opłacać. Zmiay przepisów o KRUS Składki a Kasę Roliczego Ubezpieczeia Społeczego będą płacoe co miesiąc i wyiosą 10 proc. emerytury podstawowej, tj. obecie 68 zł. Jeżeli rolik ma poad 50 hektarów ziemi, jego składka będzie odpowiedio wyższa. Zmiay te wyikają z owelizacji ustawy o KRUS, która wchodzi w życie 1 paździerika. Rolik mający od 50 do 100 hektarów zapłaci co miesiąc a KRUS 149 zł; jeżeli ma od 100 do 150 hektarów ziemi, jego składka wyiesie 230 zł. Właściciel gospodarstwa o powierzchi od 150 do 300 hektarów zapłaci 311 zł, a powyżej 300 hektarów zł miesięczie. Dotychczas składki a KRUS były płacoe kwartalie i wyosiły (dla wszystkich) 30 proc. emerytury podstawowej. Ubezpieczeie osoby prowadzącej tzw. pozaroliczą działalość gospodarczą (p. uprawa pieczarek, hodowla dżdżowic, orek itd.), mającej do 50 hektarów ziemi, wyiesie miesięczie 136 zł. Jeśli rolik ma od 50 do 100 hektarów ziemi, składka a KRUS wyiesie 217 zł. Przy gospodarstwie od 100 do 150 hektarów będzie to 298 zł, od 150 do 300 hektarów zł, a powyżej 300 hektarów zł miesięczie. Składka za domowika rolika będzie iezależa od powierzchi gospodarstwa. Składka za domowika rolika będzie iezależa od powierzchi gospodarstwa i wyiesie 68 zł miesięczie, a za domowika osoby prowadzącej pozaroliczą działalość gospodarczą 136 zł miesięczie. Ubezpieczeie będzie obejmowało rolika od dia wskazaego przez iego we wiosku, który złoży do KRUS. Ustaie oo w diu wskazaym przez ubezpieczoego w oświadczeiu. Jeżeli po wejściu w życie owych przepisów rolik opłaci składki a ubezpieczeie społecze za cały kwartał, a astępie w trakcie kwartału przestaie podlegać ubezpieczeiu roliczemu, powstała adpłata zostaie mu zaliczoa a poczet zaległych składek. W braku zaległości, rolik będzie mógł złożyć wiosek o zwrot adpłacoej kwoty. Prawo do zwrotu przedawi się po 10 latach.

12

BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 n 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych

BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 n 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych W 2013 roku Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych kocetruje się a zagadieiu

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej listopad (157) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Małe i średie iteretowy przedsiębiorstwa a rykach Afryki Połudiowej Program LIFE Iowacyje startupy

Bardziej szczegółowo

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X żywności do Malezji

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X żywności do Malezji sierpień (154) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Możliwości eksportu iteretowy polskiej żywości do Malezji Program Odawiale LIFE źródła eergii, korzyści

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości wrzesień (155) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Marka regioala. iteretowy walory regiou czyikiem rozwoju przedsiębiorczości Program LIFE Niezamówioa

Bardziej szczegółowo

nr 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 6 marca

nr 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 6 marca r 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 6 marca WYDARZENIA Obradowali a IV Sesji Rady Miejskiej Za ami pierwsza sesja Rady Miejskiej w 2015 roku. Posiedzeie

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego 2015 RELX Group Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego Spis treści 2 Nasze zobowiązaie do uczciwości Wiadomość od aszego Dyrektora geeraleg Filozofia i wartości przyświecające

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI r 79 31.07.2015 r. Artystycze wakacje str. 2 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 14 sierpia WYDARZENIA Rekordowe półrocze w Cetrum Kultury Blisko 35 tysięcy uczestików

Bardziej szczegółowo

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje:

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje: . Cele wycey przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa w rozwiiętej gospodarce rykowej są powszechie przedmiotem różorakich trasakcji hadlowych co implikuje potrzebę uzyskaia szacuków ich wartości przy pomocy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Autoaprawa ISSN 1897-3280 M I E S I Ę C Z N I K B R A N Ż O W Y GRUDZIEŃ 2013 (77) WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Gościie a aszych łamach: Roma Boluk Obsługa kół pasowych TSD/eTSD Michał Czarzasty Krzysztof Grabowski

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Miesięcznik Zakładowy. Sucha Beskidzka. Nr 11/160 grudzień 2012

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Miesięcznik Zakładowy. Sucha Beskidzka. Nr 11/160 grudzień 2012 Miesięczik Zakładowy Sucha Beskidzka Nakład 400 sztuk. Nr 11/160 grudzień 2012 B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y B E Z P Ł A T N Y Zdrowych Wesołych Świąt Bożego Narodzeia Bez zmartwień, z barszczem,

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUTORYTETY: EUGENIUSZ KWIATKOWSKI

RAPORT AUTORYTETY: EUGENIUSZ KWIATKOWSKI Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 5(559) maj 2012 5 12 15 ROZMOWA MAGAZYNU Scenariusz dla rozwoju Związku RAPORT Nielekki byt Pomorzanina AUTORYTETY:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

W Delta Trans przestali się bać

W Delta Trans przestali się bać 19 mln złotych tyle są winni pracownikom nieuczciwi pracodawcy z naszego województwa, którzy nie wypłacają na czas wynagrodzeń. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 44 2010 KATOWICE 03.11.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 3(592) marzec 2015 6 RAPORT MAGAZYNU 11 SPOŁECZEŃSTWO 12 ZWIĄZEK Nie ma dialogu będzie protest Czwarta władza

Bardziej szczegółowo

3(545) 4 STOCZNIA MARYNARKI 5 12 TEMAT MIESIĄCA. marzec 2011 HISTORIA ZWIĄZEK. WOJENNEJ Pracodawca chce zwolnić 40 procent załogi

3(545) 4 STOCZNIA MARYNARKI 5 12 TEMAT MIESIĄCA. marzec 2011 HISTORIA ZWIĄZEK. WOJENNEJ Pracodawca chce zwolnić 40 procent załogi Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 3(545) marzec 2011 4 STOCZNIA MARYNARKI 5 15 WOJENNEJ Pracodawca chce zwolnić 40 procent załogi ZWIĄZEK Uniewinnieni

Bardziej szczegółowo

Kurier. Poselski. na pó³metku VI kadencji. Poseł Jarosław Zieliński. Jarosława Zielińskiego. Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (2007-2009)

Kurier. Poselski. na pó³metku VI kadencji. Poseł Jarosław Zieliński. Jarosława Zielińskiego. Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (2007-2009) Kurier Poselski ISSN 1732-033X Jarosława Zielińskiego BIULETYN INFORMACYJNY POSŁA NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO STYCZEŃ 2010 NR 3(13)/2010 Augustów Białystok Poseł Jarosław Zieliński

Bardziej szczegółowo

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 7/8 (596/597) lipiec/sierpień 2015 8 9 18 ROZMOWA MAGAZYNU WSPOMNIENIA PORADNIK MAGAZYNU Dr Zbigniew Kuźmiuk

Bardziej szczegółowo

Krok do porozumienia. 2 listopada prezydent Bytomia. że dołoży wszelkich starań, aby konflikt dotyczący

Krok do porozumienia. 2 listopada prezydent Bytomia. że dołoży wszelkich starań, aby konflikt dotyczący 800 zł nawet tyle wynosi dysproporcja płacowa pomiędzy pracownikami wykonującymi te same obowiązki w Nitroerg S.A. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 44 2011 KATOWICE 09.11.2011 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik

Bardziej szczegółowo

Wielka demonstracja w ArcelorMittal Poland

Wielka demonstracja w ArcelorMittal Poland 7 tylko tylu europosłów odpowiedziało na apel Solidarności w sprawie drugiego pakietu klimatycznoenergetycznego. WIĘCEJ» STRONA 3 Ksenia Ulanowicz: Warto brać sprawy w swoje ręce. Najgorzej jest wtedy,

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Metody oceny projektów inwestycyjnych Metody ocey projektów iwestycyjych PRZEDMIIOT : EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW IINFORMATYCZNYCH Pla wykładu Temat: Metody ocey projektów iwestycyjych 5 FINANSOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH... 4 5.1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

DOLNOŒL SKA. Praca w godzinach Wskaźniki ekono- Rozmowa z Tomaszem Wójcikiem. Rząd podpala, oni gaszą

DOLNOŒL SKA. Praca w godzinach Wskaźniki ekono- Rozmowa z Tomaszem Wójcikiem. Rząd podpala, oni gaszą DOLNOŒL SKA Nr 6 (358) Wroc³aw, 24.06.2015 r. ISSN 1641-0688 redakcja.wroc@solidarnosc.org.pl 3 Rozmowa z Tomaszem 5 Wójcikiem Rząd podpala, oni gaszą 7 Praca w godzinach Wskaźniki ekono- nadliczbowych

Bardziej szczegółowo

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 2 XX PERSONALIA Nowy rok, nowe rozdanie Tradycji stało się zadość przełom roku przyniósł karuzelę stanowisk. Premier

Bardziej szczegółowo

Dość żerowania na emerytach!

Dość żerowania na emerytach! Dość żerowania na emerytach! Polski system emerytalny wymaga zmian, ale nie takich jak chcą środowiska biznesu. czytaj >> str. 2 Idę do pracy, nie chcę ginąć! Czy w Polsce musi być tak wysoki poziom wypadków

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW MEDYCYNY PRACY W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA W MIEJSCU PRACY W 2008 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW MEDYCYNY PRACY W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA W MIEJSCU PRACY W 2008 ROKU Medycya Pracy 2010;61(3):353 365 Istytut Medycyy Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Eliza Goszczyńska PRACA POGLĄDOWA DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW MEDYCYNY PRACY W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Pikieta 26 marca Opole

Pikieta 26 marca Opole ZARZĄD REGIONU ŚLĄSKA OPOLSKIEGO www.solidarnosc.org.pl/opole KWIECIEŃ 2013 r./nr 4 (347) e-mail: opole@solidarnosc.org.pl Pikieta 26 marca Opole Chcemy miejsc pracy nie pustych obietnic Płaca minimalna......za

Bardziej szczegółowo

Jeżeli ktoś jest po drugiej stronie, to niewątpliwie

Jeżeli ktoś jest po drugiej stronie, to niewątpliwie 7 CH EMICY SZKLARZE CERA MICY PAPIERNICY FARMACEUCI LIPIEC 2013 GÓRNICY NAFTY I GAZOWNICY PRACOWNICY PRZEMYS U LEKKIEGO PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY PALIW SEKRETARIAT PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO SEKRETARIAT PRZEMYSŁU

Bardziej szczegółowo