Drogowa Trasa Średnicowa coraz bliżej centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drogowa Trasa Średnicowa coraz bliżej centrum"

Transkrypt

1 Park za dawnym Domem Kultury w Łabędach całkowicie zmienił oblicze Miejsc dla dzieci tym razem ma wystarczyć - zapewniają urzędnicy. Co warto zobaczyć? Na co się wybrać? Zobacz nasze propozycje.... B³yskawicznie przebiegaj¹ prace przy budowie dwóch zabrzañskich odcinków Drogowej Trasy Œrednicowej. Je eli nic nie stanie na przeszkodzie, to zamiast na wiosnê 2011, zostan¹ one oddane do u ytku jeszcze w tym roku. Drogowa Trasa Średnicowa coraz bliżej centrum Szeœæ reklamowych ekranów typu LED za 3-4 miesi¹ce mia³o pojawiæ siê w mieœcie. Na razie siê jednak nie pojawi, bo radni odrzucili projekt uchwa³y w tej sprawie. Dlaczego miasto postanowi³o zainwestowaæ w zakup ekranów LED? eby uporz¹dkowaæ sferê reklamy w mieœcie t³umaczy³ na sesji wiceprezydent Wieczorek. W Zabrzu DTŒ sk³ada siê w sumie z czterech odcinków. Budowa dwóch z nich nazywanych roboczo Z1 i Z2, rozpoczê³a siê wiosn¹ ubieg³ego roku. Generalnym wykonawc¹ jest Budimex- -Dromex S.A. Warszawa. W Zabrzu powstanie 4,7 km dwujezdniowej trasy po trzy pasy w ka d¹ stronê, 7 wiaduktów drogowych (w tym estakada nad wêz³em de Gaulle a o d³ugoœci 140 m) wiadukt nad torami, 2 k³adki i 2 tunele dla pieszych w rejonie ulicy Jod³owej i Lompy, po³¹czenia z drogami i ulicami, ekrany akustyczne o d³ugoœci 3,9 km i wysokoœci od 2 do 5 metrów. Równolegle z pracami drogowymi przebiega wymiana starego torowiska tramwajowego. W tej chwili nowe tory po³o ono ju na odcinku od granicy z Rud¹ Œl¹sk¹ do Zabrza-Zaborza. Aby przygotowaæ miejsce dla DTŒ w Zabrzu, w ostatnich latach wyburzono tam 80 budynków i wybudowano 382 nowe mieszkania na s¹siaduj¹cym z tras¹ osiedlu Jod³owa. Czytaj na stronie 5 R E K L A M A Obawiamy siê, e ekrany mog¹ byæ wykorzystywane w kampanii wyborczej mówi czêœæ radnych. - Wszystko mo e byæ wykorzystane w kampanii, pod warunkiem, e siê za to zap³aci odpowiada Urz¹d Miasta. Ekrany mia³aby zakupiæ miejska spó³ka Œl¹ska Sieæ Metropolitalna. W sumie od miasta dosta³aby 1 milion z³otych. Czêœæ z tej kwoty przeznaczono by na zakup ekranów. Kajetan Gornig, który w imieniu grupy radnych wnioskowa³ o odes³anie projektu uchwa³y, mówi, e ich zdaniem kupowanie telebimów w roku wyborczym i w dodatku za tak du ą kwotê jest po prostu niezasadne. - Nikt nie podwa a, e skoro siê spó³kê powo³a³o to nale y j¹ dokapitalizowaæ mówi. Natomiast nie trzeba zaraz kupowaæ browaru, by napiæ siê piwa. Argumentuje, e je eli przedsiêbiorstwo ma tak¹ potrzebê,to mo e us³ugê wynaj¹æ na rynku zewnêtrznym, a niekoniecznie kupowaæ j¹ na w³asnoœæ. Jego zdaniem bardzo wa nym aspektem sprawy jest to, e gmina nie powinna prowadziæ ryzykownej dzia³alnoœci gospodarczej. Rynek reklamowy w Polsce jest trudny i nieustabilizowany, a wiêc wchodzenie na niego jest nie tylko w¹tpliwym interesem dla gminy ale równie przeszkadza tym, którzy z tej reklamy yj¹. - Gmina nie powinna ze swoimi mieszkańcami rywalizować na polu gospodarczym podsumowuje Gornig. Czytaj na stronie 3

2 Chociaż remontu jeszcze nie zakończono, to nowy skwer w Łabędach od kilkunastu dni cieszy mieszkańców tej dzielnicy. Przerabianie zaniedbanego parku na nowoczesny, w pełni wyposażony plac zabaw dobiega końca. Park za dawnym Domem Kultury straszył już od dawna. Teraz najmłodszych mieszkańców Łabęd przyciąga jak magnes. Jednak wypocząć tam będą mogły nie tylko dzieci. Dla maluchów zaprojektowano plac zabaw, który zlokalizowany będzie w części południowo-zachodniej parku. Dzieci znajdą tam piaskownice z drewnianym elementem zabawowym w kształcie statku oraz kiwaczka w kształcie delfina. Dla dzieci powyżej 3 roku życia przygotowany został oddzielny plac zabaw. Znajdzie się na nim karuzela i huśtawki. Obok obu placów ustawione zostały ławeczki dla opiekunów. Dla starszych dzieci, powyżej 9 roku życia, będzie kołobieg i pająk urządzenie do wspinania. Zaprojektowano również tzw. skate park, gdzie będą mogli poszaleć wielbiciele rolek. W centralnej części parku znajduje się boisko sportowe, na którym zamontowano dwa zestawy do koszykówki. Specjalne słupy umożliwią rozpięcie siatki do siatkówki. Boisko będzie wykonane z tworzywa sztucznego. Dla młodzieży i dorosłych powstała siłownia na wolnym powietrzu. Zbudowano także placyk z trzema stołami do gier planszowych. Teren skweru ma powierzchnię ponad 16 tys. m.kw., czyli większą niż dwa pełnowymiarowe boiska piłkarskie. W pierwszym etapie prac wycięto 144 drzewa, w większości były to topole kanadyjskie i robinie akacjowe. Tuż przed zakończeniem prac posadzone zostanie ponad 1200 nowych drzew i krzewów. Park będzie symetryczny, odtworzone zostaną wydeptane ścieżki, dodatkowo będą one wyłożone betonowa kostką. Jak mówi Krystyna Sowa, przewodnicząca Rady Osiedlowej Łabędy, nowy skwer i jego wyposażenie to powód do radości, jednak jest kilka niedociągnięć. - Brakuje przede wszystkim zadaszenia dla osób, które mogłyby w razie nagłej zmiany pogody schronić się przed deszczem. Wniosek w tej sprawie kierowali do nas rodzice dzieci korzystających z łabędzkich placów zabaw mówi Sowa. Obok boiska stworzono betonową trybunę, jednak siedzenie na cemencie nie jest zdrowe. Rada wnioskuje o wykonanie drewnianych lub plastikowych siedzisk. Nowy skwer nie będzie miał także ogrodzenia, co zdaniem Krystyny Sowy może być ułatwieniem dla wandali. - Uważamy, że oddzielenie skweru od otoczenia sprawi, iż będzie on racjonalniej używany i będzie długo służył mieszkańcom, chcielibyśmy, aby był w dobrym stanie nie tylko po zakończeniu inwestycji, ogrodzenie stanowi barierę dla osób i zwierząt, a przede wszystkim jest rodzajem informacji, że teren do kogoś należy i trzeba go szanować mówi radna. Koszt wszystkich prac objętych warunkami przetargu, powinien wynieść w sumie nieco ponad 1187 tysięcy złotych.... Nie w czerwcu tak jak zapowiadano, ale już 14 kwietnia Jerzy Buzek odbierze w Gliwicach tytuł Honorowego Obywatela. Zmiana terminu wynika z bardzo napiętego kalendarza Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. - Cieszymy się, że możliwość wręczenia tego tytułu nadarzyła się tak szybko mówi Marek Pszonak, przewodniczący Rady Miejskiej. Wiadomo, że główne uroczystości odbędą się w Kinie Bajka-Scena Amok o godz W programie znajduje się także wspólne zdjęcie gliwiczan i Jerzego Buzka na płycie gliwickiego Rynku. (nd) Nowy szef gliwickiego Opla Fabryka Opla w Gliwicach będzie mieć nowego szefa. Tony ego Francavillę zastąpi Andrzej Korpak, do tej pory kierujący fabryką silników Ispol w Tychach. To drugi Polak na tym stanowisku, wcześniej zajmował je Romuald Rytwiński który z Gliwic wyjechał do Hiszpanii, by objąć kierownictwo w zakładach Opla w Saragossie. Z PIT-em do BOI Tradycyjnie w okresie rozliczeń podatkowych w Biurze Obsługi Interesantów na parterze Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie uruchomione stanowisko Pierwszego Urzędu Skarbowego. Od 19 do 30 kwietnia mieszkańcy Gliwic będą mogli pobierać tam potrzebne formularze, składać pisemne zeznania podatkowe za 2009 rok oraz uzyskiwać porady na temat zasad poprawnego wypełniania druków. Urzędniczki gliwickiej skarbówki będą pełnić dyżury w godzinach pracy UM (od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 16.00, w czwartki od 8.00 do 17.00, w piątki od 8.00 do 15.00). (um.gliwice) R E K L A M A P A R T N E R Z Y.... R E K L A M A Dobra oferta NOWOŒÆ!!! Kredyty do z³ bez porêczycieli szybka gotówka na bie ¹ce wydatki, kredyt gotówkowy na du e wydatki, kredyt konsolidacyjny na sp³atê Twoich zobowi¹zañ, karta kredytowa na codzienne wydatki. Kredyty GE Money Bank Us³ugi spoza oferty GE Money Banku dostêpne w Sieci Dobry Kredyt: PIERWSZY PUNKT KASOWY GE Money Bank w Gliwicach Wiêcej o Dobrej Ofercie dowiesz siê u agenta: GLIWICE. ul. Pszczynska 6, tel GLIWICE. ul. Chorzowska 10, tel

3 Dokończenie ze str. 1 Wypowiadaj¹cy siê w imieniu wnioskodawcy Marek Jarzêbowski, rzecznik prezydenta zdecydowanie stwierdza, e je eli pojawi³y siê jakieœ w¹tpliwoœci, to trzeba je wyjaœniæ. Nie chce komentowaæ zarzutów dotycz¹cych ewentualnego wykorzystania ekranów w kampanii wyborczej. - W kampanii wyborczej mo e byæ wykorzystywane wszystko i w dowolny sposób. A s³upy mo na wykorzystywaæ? - pyta rzecznik. W mieœcie istnieje ju w tej chwili kilka ekranów, na których ka dy bêdzie móg³ normalnie, jak na ka dym innym noœniku publikowaæ co bêdzie chcia³ pod warunkiem, e za to zap³aci. Wiêc je eli to maj¹ byæ te w¹tpliwoœci, to chyba nie s¹ one powa ne. Zwraca równie uwagê na fakt, e zamiarem gminy jest uporz¹dkowanie kwestii reklamy w mieœcie. - Miasto porz¹dkuje siê w wielu sferach i efekty tych dzia³añ widaæ na bardzo wielu p³aszczyznach i na tej równie nale y to zrobiæ mówi. Oblepione byle jak słupy ogłoszeniowe to już świadek historii. Ekrany diodowe to nie jest coś niesamowitego, to coraz powszechniejsza rzeczywistość. Nie trzeba bać się sięgać po te nowości. Tym bardziej e mamy narzêdzie czyli miejsk¹ spó³kê, która dysponuje niesamowitym potencja³em i tego potencja³u nie wolno ograniczaæ. Marek Jarzêbowski przypomina, e tylko czêœæ kwoty ma byæ przeznaczona na zakup ekranów diodowych. Miasto chce zainwestowaæ równie w urz¹dzenia do kompresji danych. Œl¹ska Sieæ Metropolitalna to jedna z nielicznych w Polsce spó³ek, która wykorzystuje najnowoczeœniejsze technologie. Dziêki temu mamy ju tak¹ korzyœæ jak nowoczesny monitoring. Do niedawna sygna³ z 21 kamer umieszczonych na terenie miasta by³ przekazywany po miedzianym drucie. W tej chwili nad bezpieczeñstwem mieszkañców czuwa 60 kamer, a docelowo bêdzie ich jeszcze wiêcej. Jak wyjaśnia Jarzębowski, działalność spółki to nie tylko projekt związany z ekranami LED ale również inne projekty, które miałyby być przez nią realizowane. - Spectrum wykorzystania monitorów LED jest bardzo szerokie dopowiada Mariusz Kopeæ, kierownik marketingu i promocji Œl¹skiej Sieci Metropolitalnej. Mo na na nich prezentowaæ kampanie spo³eczne lub wygenerowaæ pasek RRS, na którym wyœwietlane bêd¹ informacje dla mieszkañców na przyk³ad dotycz¹ce sytuacji na drogach. Ekrany LED są elementem dużego programu przygotowywanego przez spółkę o nazwie Call Center. Call Center to innowacyjny projekt, budowany na bazie programu funkcjonującego w Nowym Jorku. Poprzez ró nego rodzaju rozwi¹zania teleinformatyczne umo liwia on kontakt obywatela z Urzêdem Miasta przez ca³a dobê, w niedziele i œwiêta. Je eli miasto zdecydowa³oby siê na sfinansowanie zakupu ekranów, w 80 procentach by³yby one wykorzystywane do celów komercyjnych. - Te ekrany przede wszystkim musz¹ na siebie zarobiæ mówi Kopeæ. Jako spó³ka nie prowadzimy dzia³alnoœci charytatywnej wiêc inwestycje, które prowadzimy musz¹ siê zwróciæ. Na razie nie rozwa ano jeszcze, gdzie ekrany mia³yby stan¹æ. Z ca³¹ pewnoœci¹ lokalizacja nie mo e byæ uci¹ liwa dla mieszkañców. Ekrany s¹ w pe³ni nadzorowane a w nocy œwiec¹ z mniejsz¹ moc¹. Gdyby radni przyznali œrodki na tê inwestycjê, w Gliwicach ekrany LED mog³yby pojawiæ siê za 3-4 miesi¹ce. Nina Drzewiecka... Kto kupi Fabrykę Drutu? Czterech oferentów wyrazi³o chêæ nabycia akcji gliwickiej Fabryki Drutu. Czy kwota 250 z³ za akcjê, jak¹ zaproponowa³o miasto, oka e siê wystarczaj¹ca by pokonaæ konkurentów? Wiadomo, e oprócz Miasta Gliwice, do negocjacji zg³osi³a siê spó³ka Maksimum z Katowic, Janusz Wójcik z Gliwic oraz austriacka Donau Commodities Handels GmbH z Wiednia. Kto ostatecznie zostanie zaproszony do dalszego etapu, oka e siê 9 kwietnia. G³ównym powodem, dla których Gliwice zdecydowa³y siê na przyst¹pienie do publicznych negocjacji jest posiadanie przez Fabrykê Drutu du- ych atrakcyjnych nieruchomoœci, bardzo wa nych dla rozwoju miasta. Jak wyjaœnia Andrzej Karasiñski, sekretarz Miasta, Gliwice chc¹ nabyæ akcje, gdyż zapewni to pe³ny wp³yw na to, co stanie siê z nieruchomoœciami i w jaki sposób zostan¹ one zagospodarowane. Jest to istotne równie ze wzglêdu na 55 lokatorów zamieszkuj¹cych lokale zak³a-... Czy wzd³u ulicy Wyszyñskiego stanie 4 metrowy ekran poch³aniaj¹cy ha³as a urzêdnicy przesi¹d¹ siê do samochodów elektrycznych? Nie. Nasze ubieg³otygodniowe teksty na ten temat by³y tylko prima aprilisowymi artami. Miasto zaoferowa³o 250 z³ za akcjê dowe bêd¹ce w³asnoœci¹ Fabryki Drutu. W tej chwili Miasto czeka na decyzjê ministra skarbu, która pozwoli na przejêcie tych mieszkañ. Je eli Fabryka trafi w rêce któregoœ z pozosta³ych oferentów, to bêdzie on okreœla³ warunki negocjacji i nabywania terenów istotnych dla Miasta. Napad w po³udnie Centrum Zabrz. Godzina Nagle s³ychaæ brzêk t³uczonego szk³a. To witryna sklepu jubilerskiego przy ul. Wolnoœci. M³ody mê czyzna, który go³ymi rêkami rozbi³ szybê, b³yskawicznie zbiera kosztownoœci z wystawy i zaczyna uciekaæ. Na szczêœcie daleko nie Wiêkszoœæ Czytelników (ale nie wszyscy) zorientowa³a siê, e wspomniane informacje nie by³y na serio. Nielicznych nabranych wypada nam chyba teraz przeprosiæ a wszystkim pozosta³ym podziêkowaæ za poczucie humoru i sympatyczne komentarze, które dociera³y do naszej redakcji po publikacji tekstów. (Silirpa) Problemów nie bêdzie w przypadku budowy DTŒ, gdy bêdzie obowi¹zywaæ tzw. specustawa drogowa, która pozwala na wyw³aszczanie nieruchomoœci niezbêdnych dla realizacji inwestycji drogowej. Jednak inne cele bêd¹ trudniejsze do realizacji. - Wprawdzie 250 z³ za akcjê to bardzo du a kwota, ale w tej chwili trudno powiedzieæ czy i jak du e s¹ nasze szanse to, by miasto zosta³o w³aœcicielem Fabryki Drutu mówi Karasiñski. 85% udzia³ów, które chce sprzedaæ Skarb Pañstwa to 187 tysiêcy akcji. Przy maksymalnej cenie 250 z³otych za akcjê, Gliwice musia³yby wy³o yæ za Fabrykê prawie 47 mln z³. Nina Drzewiecka uciek³. Sprawca napadu mia³ pecha, gdy w pobli u zdarzenia znajdowa³ siê patrol interwencyjny, który zareagowal b³yskawicznie. Z³odziejdesperat zosta³ zatrzymany. (nd) Nie będzie ekranu ani autek R E K L A M A.... R E K L A M A Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o. w Gliwicach zaprasza na bezp³atn¹ konferencjê pt.: Konferencja odbêdzie siê 21 kwietnia 2010 r. w godzinach od 9:00 do 15:30 w kompleksie NOWE GLIWICE Centrum Edukacji i Biznesu Agencji Rozwoju Lokalnego przy ul. Bojkowskiej 37. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wype³nienie formularza zg³oszeniowego i odes³anie go faxem na nr , mailem na adres: b¹dÿ poczt¹ do dnia 16 kwietnia 2010 r. Wiêcej informacji i formularz zg³oszeniowy na stronach: i

4 Ruszy³a e-rejestracja Do przedszkola bez problemów? Mimo szumnych zapowiedzi, nowe przedszkole przy ul. abiñskiego na os. Bajkowym nie powstanie. Nie przybêdzie te innych, nowych placówek przedszkolnych. Dla dzieci przygotowano tyle samo miejsc co w roku ubieg³ym, urz¹d miasta zapewnia jednak, e problemów z zapisaniem dziecka do przedszkola nie bêdzie. W latach ubieg³ych wielu rodziców po zakoñczeniu naboru do przedszkoli odesz³o z kwitkiem. W Gliwicach najbardziej oblegane by³o przedszkole na osiedlu Gwardii Ludowej, gdzie na jedno miejsce przypada³o prawie 6 chêtnych. Podobnie by³o na innych du ych osiedlach zamieszkiwanych przez m³ode rodziny. Przedszkole, którego nie ma W ubieg³ym roku na os. Bajkowym mia³o powstaæ nowoczesne przedszkole dla 120 dzieci. Przedszkole XXI wieku, jak zapo- Tak miałoby wyglądać przedszkole na osiedlu Bajkowym wiadano. Na przedstawionych wizualizacjach widaæ kolorowe, przeszklone sale umieszczone wprost w ogrodzie. Oryginalny budynek o pow. ponad 1600 m2 tworzy³o kilka kolorowych prostopad³oœcianów. By³a sala sportowa i hol biegn¹cy przez ca³y budynek. Z przedszkola mia³o korzystaæ ponad 500 rodzin zamieszkuj¹cych osiedle Bajkowe oraz dzieci rodziców pracuj¹cych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Niestety, z ambitnych planów magistratu na razie nic nie wysz³o. Na razie jak zapewnia wiceprezydent Renata Caban. Miasto z projektu siê nie wycofuje mówi Caban. Nadal znajduje siê on w tzw. Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. S¹ równie zarezerwowane œrodki na realizacjê w wysokoœci ponad 3 mln z³. Chcemy je wybudowaæ - tym bardziej, e osiedle Bajkowe jest osiedlem, które ma i bêdzie mia³o dzieci. Na przeszkodzie w budowie przedszkola stanê³y problemy zwi¹zane z prawami w³asnoœci gruntu. Nie nale y on bowiem do miasta. Okaza³o siê, e w³aœciciel nieruchomoœci nie yje. W wyniku postêpowania spadkowego, grunt sta³ siê w³asnoœci¹ kilku osób, których niestety, do tej pory nie uda³o siê odnaleÿæ. Do czasu uporz¹dkowania wszystkich spraw formalnych, budowa nie mo e siê rozpocz¹æ wyjaœnia Caban. Na potrzeby osiedla, tymczasowo uruchamiamy przedszkole przy ul. Wiejskiej, w budynku opuszczonym przez Filomatê. Przedszkolaki z wy u i po s¹siedzku Przedszkolaków jest du o z kilku powodów. Po pierwsze rodziny zak³adaj¹ osoby z demograficznego boomu lat 80. wiêc dzieci rodzi siê wiêcej. Po drugie - reforma edukacji spowodowa³a, e od wrzeœnia 2009 r. piêciolatki maj¹ prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego Jak wyjaœnia Renata Caban, gliwickie przedszkola s¹ oblegane równie z innych wzglêdów. - Mamy to szczêœcie byæ stolic¹ regionu. Dlatego z naszych placówek korzysta bardzo du o dzieci z s¹siednich miejscowoœci. Rodzice, którzy doje d aj¹ do pracy w Gliwicach, równie tu szukaj¹ dla swoich pociech miejsca w przedszkolach. Mamy bardzo bogat¹ ofertê zajêæ i jesteœmy konkurencyjni dla okolicznych placówek. Zapisy rozpoczê³y siê 1 kwietnia. Nie ma znaczenia kolejnoœæ zg³oszeñ. Aplikacje, wy³¹cznie w formie elektronicznej, zg³asza siê do wybranego przedszkola, a w przypadku szeœciolatków - do oddzia³u przedszkolnego w podstawówce b¹dÿ pierwszej klasy. Decyzja w tej sprawie nale y do rodziców. Wed³ug Renaty Caban, ubieg³oroczne k³opoty spowodowane by³y tym, e zapisy elektroniczne by³y now¹ form¹. Urz¹d wyci¹gn¹³ jednak wnioski i w tym roku funkcjonuje równolegle e-rejestracja i rejestracja papierowa w przedszkolu. Tê drug¹, na miejscu personel pomo e rodzicom wprowadziæ do komputera. Elektronicznie - znaczy lepiej Najwiêksz¹ placówk¹ przedszkoln¹ w Gliwicach jest Przedszkole nr 5 na os. Gwardii Ludowej. W ubieg³ym roku nades³ano tu ponad 300 zg³oszeñ na 50 miejsc. W tym roku przedszkole bêdzie mog³o przyj¹æ jeszcze wiêcej dzieci bo liczbê miejsc Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 5 Wizualizacje UM Gliwice zwiêkszono do 73. Dyrektor Przedszkola nr 5, Wies³awa Kowalska chwali nabór elektroniczny. Uwa a, e bardzo u³atwia on sprawê. Dla dziecka wybiera siê tzw. przedszkole pierwszego wyboru, dziêki czemu unika siê sytuacji, w której blokuje ono miejsca w kilku placówkach. - Nie wiem jak bêdzie w tym roku mówi pani dyrektor. Nie obiecujê rodzicom niczego, bo chêtnych dzieci faktycznie jest du o. Na osiedlu przybywa m³odych rodzin, do naszego przedszkola zapisywane s¹ dzieci rodziców pracuj¹cych w Oplu i Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Przyjmujemy dzieci od 3 roku ycia a wiem, e rodzice chêtnie przyprowadzaliby nawet 2,5 latki. Istotne jest równie to, e zapewniamy opiekê do godz Mam nadziejê, e w tym roku te 73 miejsca wystarcz¹. R E K L A M A

5 W Zabrzu trasa powstanie przed wyznaczonym terminem Dokończenie ze str. 1 Po zakoñczeniu prac, DTŒ bêdzie mo na przejechaæ od Katowic do centrum Zabrza, do wêz³a przy ul. de Gaulle a. Dziêki sprzyjaj¹cej aurze, prace zakoñcz¹ siê szybciej ni zaplanowano, bo w grudniu 2010 roku. Elementem nowej infrastruktury drogowej będzie też budowana przez miasto ulica Nowopaderewskiego. Pierwszy jej odcinek o długości 750 metrów ma być gotowy jesienią 2010 roku. To inwestycja oczekiwana przez kierowców, a z punktu widzenia uk³adu drogowego miasta wrêcz niezbêdna. Dlaczego? Poniewa z realizacj¹ nastêpnych odcinków DTŒ trzeba bêdzie poczekaæ co najmniej 2 lata. Tyle bowiem trwaæ bêdzie postêpowanie œrodowiskowe, które musi przeprowadziæ inwestor. Do tego czasu DTŒ bêdzie koñczyæ siê na wêÿle de Gaulle a. Spowoduje to, e jad¹ce od strony Katowic samochody zjad¹ wprost do centrum miasta i mog¹ je zakorkowaæ. Kolejne zabrzañskie odcinki to Z3 i po³¹czony z gliwickim Z4. Wiadomo, e z dwóch przedstawionych wariantów przebiegu trasy: z wêz³em Roosevelta wariant 1A i bez niego 1B, ostatecznie, ze wzglêdu na uwarunkowania ekologiczne wybrano ten drugi. - Odcinek w tym wariancie jest po³o ony nieco na po³udnie w stosunku do wariantu 1A. Nie niszczy przyrodniczo cennych lasów ³êgowych na terenie Parku Leœnego im. Powstañców Œl¹skich i mniej koliduje z terenami wykorzystywanymi rekreacyjnie. Po konsultacjach spo³ecznych ten wariant równie uzyska po³¹czenie z ulic¹ Roosvelta informuje Danuta ak, rzecznik prasowy DTŒ S.A. Prace przy kolejnych odcinkach zabrzañskiej DTŒ powinny rozpocz¹æ siê w IV kwartale Nina Drzewiecka Prace przy budowie odcinka Z3 Ma³gorzata Mañka-Szulik, prezydent Zabrza. W tej chwili w Zabrzu prowadzonych jest kilka wa nych inwestycji drogowych. Najwa niejsza z nich to Drogowa Trasa Œrednicowa. Jak mo na zaobserwowaæ - budowa pierwszych dwóch odcinków przebiega bardzo sprawnie, a wrêcz wyprzedza za³o ony harmonogram realizacji. Przypomnê, e kosztem 141 mln euro zakoñczyliœmy pierwszy etap, jednego z najwiêkszych w Polsce projektów czyli modernizacjê wodoci¹gów i kanalizacji. Po u³o eniu nowych instalacji odnowiliœmy nawierzchniê ulic i chodników. Wszystkim mieszkañcom Zabrza pragnê podziêkowaæ za cierpliwoœæ, gdy zdajê sobie sprawê, e ta inwestycja (tak wa na dla rozwoju Zabrza) powodowa³a jednak wiele uci¹ liwoœci. R E K L A M A

6 ZABRZE. W ubieg³y wtorek, w kamienicy przy ulicy Reform Rolnych wybuch³ po ar. Pożar w kamienicy Jeden z przebywaj¹cych tam mê czyzn zosta³ przewieziony do siemianowickiej oparzeniówki. Mężczyzna był w stanie krytycznym. Z budynku ewakuowano 12 osób. Do po aru dosz³o kilkanaœcie minut po godzinie W jednopiêtrowym budynku ogieñ pojawi³ siê na poddaszu. Podczas prowadzonej akcji ratowniczej stra acy wynieœli z mieszkania mê czyznê. Lekarze poinformowali, e cia³o pacjenta jest w 90 procentach poparzone. 12 osób, które ewakuowano na czas akcji ratowniczej, po niespe³na dwóch godzinach mog³o wróciæ do swoich mieszkañ.... Wypadek z promilami w tle W œwi¹teczny poniedzia³ek dosz³o do powa nego wypadku, którego przyczyn¹ by³ alkohol. Na drodze DW901 w miejscowoœci Wielowieœ, 37-letni mê czyzna, kieruj¹cy volkswagenem passatem, w trakcie wyprzedzania straci³ panowanie nad samochodem i wjecha³ do przydro nego rowu. W wyniku wypadku powa nych obra eñ dozna³ 49-letni pasa er, który zosta³ przetransportowany œmig³owcem do specjalistycznego szpitala w Sosnowcu. Badanie kieruj¹cego wykaza³o w jego krwi 1.3 promila alkoholu. Postêpowanie w tej sprawie prowadzi Wydzia³ Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. ZABRZE. 1 kwietnia, oko³o godziny 12.30, na ulicy Witkacego do bawi¹cych siê w piaskownicy dzieci podszed³ pijany mê czyzna. Zaczepki 50-latka usi³owa³ powstrzymaæ ojciec jednego z maluchów. Gdy zwróci³ mê czyÿnie uwagê, ten wyj¹³ maczetê i zamachn¹³ siê na niego. Zaatakowa³ maczet¹ W chwilê póÿniej na miejscu zdarzenia byli ju policjanci z Komisariatu V Policji. Zatrzymali podejrzanego, u którego stwierdzono ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Podczas przes³uchania sprawca us³ysza³ zarzut kierowania gróÿb karalnych. Sprawa zostanie przekazana do S¹du Rejonowego w Zabrzu. GLIWICE. Statystycznie raz, dwa razy w tygodniu, gliwiccy policjanci zatrzymuj¹ kierowcê, który prowadzi samochód lub inny pojazd mechaniczny wbrew zakazowi s¹dowemu. Przypadków takich nie zabrak³o równie w ubieg³ym tygodniu. W pi¹tek policjanci z gliwickiej drogówki zatrzymali dwóch m³odych mê czyzn w wieku 20 i 22 lat, którzy kierowali samochodami pomimo zas¹dzonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dzieñ póÿniej policyjni wywiadowcy zatrzymali na ulicy Wroc³awskiej w Gliwicach 26- -letniego mê czyznê, który nie tylko kierowa³ samochodem pomimo s¹dowego zakazu, ale w dodatku by³ kompletnie pijany. Badanie wykaza³o we krwi kieruj¹cego ponad 3 promile alkoholu. Kolejnego mê czyznê, który nie powinien wsiadaæ za kó³ko, zatrzymali funkcjonariusze z Komisariatu IV w Gliwicach. 19-latek jecha³ motorowerem, czym z³ama³ tegoroczny zakaz s¹du. Wyliczankê zamyka 31-letni mieszkaniec Gliwic, zatrzymany przez policjantów z drogówki w poniedzia³ek. Ten kieruj¹cy mia³ za nic dwa zakazy s¹du. Teraz czeka go kolejny wyrok. Polskie prawo przewiduje za to przestêpstwo karê do 3 lat pozbawienia wolnoœci. Oto efekty nieostrożnej świątecznej jazdy - skoszone s³upy na wysepce przy ul. Daszyñskiego. R E K L A M A ZABRZE. Sceny jak z filmu kryminalnego rozegra³y siê w minion¹ œrodê w centrum Zabrza. 21-letni zabrzanin, jad¹c samochodem marki volkswagen golf ucieka³ przed policj¹, ³ami¹c szereg przepisów drogowych, a nastêpnie wyskoczy³ z jad¹cego pojazdu. Mê czyzna zosta³ w koñcu zatrzymany, a w jego samochodzie policjanci odnaleÿli narkotyki. Pościg ulicami Zabrza By³a godzina 19.20, kiedy policjanci z Oddzia³u Prewencji z Katowic patroluj¹c ulicê 3-go Maja zauwa yli nieprawid³owo zaparkowany samochód. Funkcjonariusze nakazali kierowcy, eby odjecha³ i zaparkowa³ kilkadziesi¹t metrów dalej. Kierowca odjecha³ z miejsca i zacz¹³ uciekaæ. Poœcig przebiega³ ulicami 3-go Maja, Goethego oraz De Gaulle- a. Wiêkszoœæ ulic kierowca pokonywa³ lewym pasem jezdni, powoduj¹c zagro enie dla innych pojazdów. Dwa skrzy owania œwietlne przejecha³ na czerwonym œwietle. Bêd¹c w rejonie skrzy owania ulicy De Gaulle a z ulic¹ Brodziñskiego, nieoczekiwanie kierowca wyskoczy³ z jad¹cego pojazdu i zacz¹³ uciekaæ pieszo. Pusty pojazd wjecha³ na chodnik, na szczêœcie nie powoduj¹c ofiar w ludziach. Ucieczka zabrzanina zakoñczy³a siê przy ulicy S¹dowej. Tam mê czyzna zosta³ zatrzymany przez policjantów. Okaza³o siê, e przyczyn¹ ucieczki by³y posiadane przez 21-latka narkotyki - w samochodzie policjanci odnaleÿli ponad 14 gram marihuany. Czêœæ z nich by³a ju poporcjowana i przygotowana do sprzeda y. Zatrzymanego oraz zabezpieczone narkotyki funkcjonariusze przekazali miejscowym stró om prawa. Sprawê prowadzi Wydzia³ Kryminalny zabrzañskiej Policji. Mê czyzna odpowie teraz za posiadanie i sprzeda narkotyków. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolnoœci. R E K L A M A

7 Filharmonicy doczekali się siedziby W zabytkowym budynku dawnej biblioteki Donnersmarcków trwaj¹ ostatnie prace wykoñczeniowe. Na miejscu s¹ ju zbiory biblioteczne muzyków, wyposa enie biur i estrady, montowany jest system komputerowy. Jednym s³owem trwaj¹ gor¹czkowe przygotowania do uroczystego otwarcia nowej siedziby Filharmonii Zabrzañskiej. ZABRZE ROKITNICA M-2, 30 m 2, 85 tys. bloku. Okna wymienione na nowe Tel Bdb. stan techniczny. Wszystkie okna nowe PCV oraz nowe drzwi Tel GLIWICE 2, 299tys. KNURÓW MARYNARZY, M-3 49 m 2, 150 tys. Dwupokojowe mieszkanie na 4 Nieprzechodnie pokoje. Przestronny przedpokój. Balkon. Ogrzewanie i Tel SZARYCH SZEREGÓW, M-4 59 m 2 Muzycy na w³asn¹ siedzibê czekali 60 lat, ale za to teraz do dyspozycji bêd¹ mieli jeden z najlepiej wyposa onych i najpiêkniejszych budynków w mieœcie. - Budynek jest piêkny, a wnêtrza odrestaurowane ze smakiem i bardzo stylowe. Czekamy na przeprowadzkê z niecierpliwoœci¹ przyznaje S³awomir Chrzanowski, dyrektor Filharmonii. - Najwa niejsze jest dla nas to, e wreszcie bêdziemy przeprowadzaæ próby i koncertowaæ w tym samym miejscu. Do tej pory musieliœmy korzystaæ z goœcinnoœci szkó³, teatru lub Domu Muzyki i Tañca. Zniknie wreszcie problem transportu - ci¹g³e przenoszenie siê z miejsca na miejsce by³o nie tylko bardzo uci¹ liwe dla muzyków, ale równie nara a³o sprzêt na zniszczenia. Prawie stuletni budynek przeszed³ generalny remont i choæ zmieni³o siê w nim praktycznie wszystko, z pomoc¹ archiwalnych zdjêæ uda³o siê odtworzyæ jego dawny charakter. Choæ nowa siedziba filharmonii jest niewielka, muzycy bêd¹ mieli do dyspozycji salê koncertow¹ z balkonem, która pomieœci osobow¹ publicznoœæ. Poza tym w budynku znajduje siê sala do prób, garderoba i biblioteczka po³¹czona z archiwum. Trzykondygnacyjny budynek zosta³ równie dostosowany do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Koszt prac adaptacyjnych to ponad 9 mln z³, z czego prawie 6 mln z³ do³o y³a Unia Europejska. - To dla miasta bardzo wa na inwestycja mówi Ma³gorzata Mańka -Szulik, prezydent miasta. - Usytuowanie tej instytucji kultury wpisuje siê koncepcjê tworzenia kwarta³u sztuki, przysz³ego serca miasta, w sk³ad którego wchodz¹ ju Teatr Nowy i Galeria Impresja. Filharmonicy do nowej siedziby wprowadz¹ siê ju w najbli szym tygodniu, tak by próby przed dwoma uroczystymi koncertami inauguracyjnymi mog³y odbyæ siê ju w nowym miejscu. Pierwszy z koncertów muzycy zagraj¹ 24 kwietnia, kolejny dzieñ póÿniej. Katarzyna Klimek Okna nowe plastikowe, drzwi wymieniona instalacja wodnokanalizacyjna. Tel m2, 175 tys. Ustawne domu w szeregowej zabudowie. W cenie Mieszkanie bez czynszowe! TATARKIEWICZA M-4,63 m 2,195tys oraz dwóch toalet. Ogrzewanie gazowe z piecem 2-funkcyjnym. Po Tel ,59 m 2, 159 tys. wc. Lokal ogrzewany dwoma kominowe przystosowane do instalacji ogrzewania gazowego. Tel Przestronne trzypokojowe bloku. Pomieszczenia nieprzechodnie. Osobna kuchnia z Mieszkanie po remoncie. - piec gazowy nowej generacji. Nowe Tel AL. PIASTÓW, M-4 70 m 2, 155 tys. Czteropokojowe mieszkanie na 7 w Zamiast piwnicy - pomieszczenie otwarcia na 5 okna PCV. Tel R E K L A M A

8 M I E S Z K A N I A 1 POKOJOWE 1 POKOJOWE GLIWICE os.sikornik. Kawalerka; 28,35m2, parter w niskim bloku. Okna pcv. Kuchnia widna. Łazienka - wykafelkowana. Tel A1576 cena: zł GLIWICE Zimnej Wody. Piękne mieszkanko o pow. ok. 42m2, po kapitalnym remoncie. W pokoju kominek, w przedpokoju ładna zabudowana szafa. W cenie mieszkania pozostają meble kuchenne. tel A1561 KNURÓW. NIŻSZA CENA!! 26m2, 3p. C.o.miejskie. Cena do negocjacji!! Tel C985 ZABRZE ul. Menhoffera. Przestronne i rozkładowe mieszkanie. Jeden pokój, kuchnia z oknem, łazienka z wc, balkon. I piętro w budynku wielorodzinnym. Pow. 34,80 m2. Ogrzewanie CO miejskie. Okna wymienione na PCV. Kontakt: Tel A1704 cena: zł cena: zł 2 POKOJOWE 2 POKOJOWE GLIWICE Łabędy. Ładne, rozkładowe; 42m2, na wysokim parterze w niskim bloku. W całym mieszkaniu kafle, podłogi podgrzewane. Ogródek ok. 50m2. C.o. elektr. Tel C988 cena: zł GLIWICE ok.warszawskiej. 40m2, 2p. w bud. z cegły. Kuchnia przejściowa - możliwość zrobienia niezależnej. Okna pcv. Kontakt: Tel GLIWICE os. Sikornik, ul. Kormoranów. Kameralne mieszk. o otwartej aranżacji wnętrz. 2-pok. połączone z kuchnią, pow. 34,40 m2. II p. w niskim bloku. Po remoncie. Niski czynsz. tel GLIWICE os.obr.pokoju. 52m2, 1p. w niskim bloku. Rozkładowe. Duży balkon. C.o. miejskie. Tel GLIWICE os.powst.śl. 43m2, 1p. w bloku. Rozkładowe. Balkon. Tel A1568 cena: zł GLIWICE Daszyńskiego. Mieszkanie 2 pokojowe o pow. ok. 68m2. II piętro w kamienicy. Po generalnym remoncie. Dodatkowo garaż położony w okolicy mieszkania. Cena za garaż zł. Tel GLIWICE os.sikornik. 47,2m2, 9p. Rozkładowe. Cena do negocjacji. Tel C819 GLIWICE os.sikornik. 46m2, 4p. w niskim bloku.c.o. miejskie. Tel GLIWICE os. Sikornik, ul. Kormoranów. Rozkładowe mieszk. 2 pokojowe o pow. ok. 43m2. Piętro 2/4. Kuchnia bez okna. Okna nowe PCV. Balkon. tel GLIWICE Śródmieście. 45m2, 1p. w kamienicy. Rozkładowe, przygotowanie pod kątem gabinetu lekarskiego. Można w nim obecnie zamieszkiwać. C.o. gazowe - piec 2- funkcyjny. Tel C922 najem: zł GLIWICE Zatorze. 39,9m2, 2p. w niskim bud. Rozkładowe. Podłogi - parkiet, ściany - gładzie. Kuchnia zabudow. Łazienka wyposażona. Okna pcv. C.o. miejskie. Tel C840 cena: zł GLIWICE Centrum ul Opawska ciche i spokojne miejsce, mieszkanie 2 pok. po generalnym remoncie, piętro 2/4 w bloku z cegły. Stan bardzo dobry, umeblowana kuchnia i łazienka, pokoje bez mebli. Ogrzewanie centralne miejskie, Cena najmu z ogrzewaniem, do tego media. Tel GLIWICE Sośnica. Do wynajmu mieszkanie pow. 40,49 m2, na 1 piętrze w budynku wielorodz. W pełni umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD. Możliwość parkowania sam. Nieruchomość położona na zamkniętej posesji. Tel A1667 cena: zł GLIWICE Sikornik, ul. Kormoranów. Rozkładowe mieszkanie 2 pokojowe o pow. ok. 43m2. Piętro 2/4. Kuchnia bez okna. Okna nowe PCV. Balkon. tel A1713 cena: zł 21C761 2A1716 cena: zł cena: zł cena: zł 21A1586 cena: zł 2A1574 cena: zł 21A1532 cena: zł 2A1713 cena: zł 2A1707 najem: zł najem: zł Poszukujemy dla naszego klienta mieszkania 2-3 pok. w Gliwicach na os. Gw. Lud. i w bliskiej odległ. Tel Nitka&Czapla GLIWICE os.sikornik. NIŻSZA CENA!! 40m2, 1p. w niskim bloku. Do odnowienia. C.o. miejskie. Tel C955 GLIWICE ok. ul. Toszeckiej. Do wynajmu ładne i funkcjonalne mieszkanie o pow. 42,50m2. P.1/4. Kompleksowo umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD. Dobry punkt komunikac. Tel A1631 cena: zł najem: zł KNURÓW. 46,50m2, 3p., do odświeżenia, duży balkon, Cena do negocjacji!! Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21C713 cena: zł KNURÓW. 45,5m2, 1p. w bloku. Do remontu. C.o. sieć, Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21A1420 cena: zł KNURÓW. Rozkładowe; 46,6m2, 1p. w bud. z cegły. W przedpokoju Komandor. Okna pcv. C.o. etażowe - nowe. Niski czynsz. W cenie: meble w kuchni. Tel C991 KNURÓW WP I. 43m2, 3p. w niskim bloku. Rozkładowe, do remontu. C.o. miejskie. Tel A1555 cena: zł PYSKOWICE Paderewskiego. Atrakcyjne mieszkanie 2 pokojowe o pow. ok. 51m2. Piętro 2/4. Po remoncie. tel B200 ZABRZE. 44m2, 6p. Częściowo umbel. C.o. miejskie. Kaucja Tel B269 ZABRZE. Rozkładowe; 38m2, 2piętro. w niskim bloku. C.o. miejskie. Tel B270 cena: zł cena: zł najem: zł cena: zł GLIWICE os.zubrzyckiego. GLIWICE Sośnica. Rozkładowe; GLIWICE Wrocławska. Mieszkanie 47m2, 6p. Kuchnia umebl. + 46m2, 1p. w niskim bloku. Okna pcv. 4 pok. o pow. 115,42m2. Piętro 2/3 lodówka, pralka. C.o. miejskie. Nowa instal. gaz. i elektr. W cenie: w kamienicy. Do remontu. Balkon. Balkon. Tel meble kuchenne i agd, szafa C.o. gazowe. Tel WYŁĄCZNOŚĆ komandor oraz pozostałe meble w tym komplet wypoczynkowy. C.o. 21A1497 najem: zł miejskie. Tel A1691 cena: zł GLIWICE os.zubrzyckiego.os. Gwarków. 59m2, rozkładowe, na 9 piętrze. Po remoncie. Balkon. C.o. 21C982 cena: zł DZIAŁKI DZIAŁKI miejskie. Tel KATOWICE Brynów - Orkana, 3 BARGŁÓWKA. Działka bud.; pokoje - osobne wejścia, pow. 2494m2. Media - prąd. Droga 60m2, piętro 2/4. Nowe okna, dojazdowa utwardzona. Działka 21A1463 cena: zł panele, łazienka i kuchnia kafle. płaska. Tel GLIWICE Pszczyńska. Cicha, spokojna okolica. Tel. Rozkładowe mieszkanie, w pełni A1501 cena: 70zł/m2 umeblowane i wyposażone, świeżo po remoncie. Pow. 52m2. Istnieje CHORYŃSKOWICE. Do sprzedaży 2A1472 cena: zł możliwość zakupienia nowych 3 działki bud. po ok m2. mebli. W pokojach na podłogach ZABRZE Maciejów. 49m2, 1p. w Media: prąd w granicy, gaz, woda na panele, w przedpokoju, kuchni i niskim bloku. 1pokój przejściowy. sąsiedniej działce. Tel łazience glazura. Wys. czynszu do Kontakt: Tel negocjacji! Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21C990 cena: 190zł/m2 21A1519 cena: zł DĄBROWA GÓRNICZA Działka ZABRZE ul.sobieskiego. 2A1405 najem: zł ZABRZE Sobieskiego. NIŻSZA usługowo-mieszkaniowa położona 39,11m2, 6p. Duży balkon. C.o. GLIWICE os.zubrzyckiego. CENA! Pow. 65m2, 1p. Komfortowe. w otoczeniu domów 1-rodz. Pow. miejskie. Cena do negocjacji!! Tel. 48m2, 6p. Rozkładowe C.o. Taras. C.o. i c.w. z sieci. Tel. 825m2. Teren spokojny, zielony miejskie. Nowe pion kanalizacyjny Zapewniony dojazd drogą prywatną 21B257 cena: zł oraz gazowy. Blok po remoncie. W 21D65 cena: zł (udział w drodze). Możliwość cenie: meblościanka, 2 wersalki, dokupienia sąsiednich działek. lodówka, pralka. Cena do ZABRZE Mikulczycka. Ładne, Łączna powierzchnia - 0,4267ha. 3 POKOJOWE negocjacji. Tel słoneczne mieszkanie 3 pok., pow. Aktualnie wynajmowane pod garaże 3 POKOJOWE ok. 69m2, piętro 2 w domu blaszane, zapewniony stały roczny GLIWICE Centrum. 46m2, 1p. w wielorodzinnym. Do odnowienia. 21C919 cena: zł dochód. Tel bloku. Balkon. C.o. miejskie. Tel. Kuchnia z balkonem. 2 pokoje GLIWICE Sośnica. Ładne przejściowe ciekawy układ mieszkanie na wysokim parterze o mieszkania. Tel H81 cena: zł 2A1611 cena: 190zł/m2 pow. 65m2. Stan tech. b.dobry. GLIWICE Centrum.92,5m2, 3p. w Okna nowe pcv. Piwnica + DZIERŻNO, OFERTA DLA kamienicy. Balkon. C.o. gaz. - piec 2- suszarnia. C.o. z sieci. Tel. 2C417 cena: zł DEWELOPERA. Działka o pow. funkc. Instalacje nowe. Tel ZABRZE Tatarkiewicza. 64m2, 4p m2, w kształcie prostokąta, w niskim bloku. Rozkładowe. płaska, położona przy drodze 21A1531 cena: zł Balkon. C.o. i c.woda - sieć. W cenie publicznej, na granicy Gliwic i 21A1560 cena: zł GLIWICE Śródmieście. Ok. meble kuch. + AGD. Tel Pyskowic. Ciche, spokojne GLIWICE ok. Pl.Grunwaldzkiego. Radiowej. 55m2, 2p. w niskim bloku. otoczenie, w pobliżu lasu. Bardzo Nowoczesne, komfortowe 120m2, Rozkładowe. C.o. miejskie. Duży 21A1558 cena: zł dobry i szybki dojazd do centrum 1p. w kamienicy. Loggia. C.o. elektr. balkon. Nowe okna pcv. Tel. Gliwic. Przeznaczona w części pod Garaż. Tel budownictwo mieszkaniowo usługowe jednorodzinne, nie 21C903 cena: zł 4 i 5 POKOJOWE 4 POKOJOWE ogrodzona. W granicy działki 21C894 cena: zł GLIWICE ul.kościuszki. 91m2, GLIWICE Lotników. Mieszkanie 4- dostępne pełne uzbrojenie: woda, GLIWICE Kosmonautów. Ładne, parter w kamienicy. C.o. miejskie. pokojowe o pow. 73 m2, 2-piętro, na gaz, prąd, światłowód telekom. Tel. ustawne mieszkanko, do Tel poddaszu w budynku kapitalnego remontu, 4p., duży mieszkaniowym (z udziałem w 21H75 cena: zł balkon. Okna PCV. Cena do działce 1100 m2). Do mieszkania negocjacji tel GLIWICE ul.warszawska. 2A1089 cena: zł przynależy garaż blaszany - na Komfort, rozkład i po generalnym działce przy budynku. Mieszkanie GLIWICE Centrum.Działainw.; remoncie; 62m2, 3p. C.o. miejskie. świeżo wykończone przerobione ze 2043m2. Można w tej lokalizacji 2A1529 cena: zł Tel strychu. W cenie zostają meble wybudować zarówno bud. mieszk., GLIWICE os.al.majowa. Super kuchenne i częściowe umeblowanie biurowiec lub hotel. Teren w pełni 21H83 cena: zł komfortowe, w pełni wyposaż. i salonów. tel uzbrojony. Tel umebl.; 62m2 na parterze w GLIWICE Zwycięstwa. Luksusowe bud.wielorodz. C.o. gaz. Tel. M4; 65m2, 2p. w kamienicy. 2A1642 cena: zł 21C989 cena: zł Kompletnie umebl. i wyposaż. Tel Poszukujemy na sprzedaż domu GLIWICE Brzezinka ul. Kozielska, 21H89 najem: zł w Gliwicach lub okolicy. Tel. działka o pow. 2500m2. Regularny 21C946 najem: zł GLIWICE os.kopernika. 63,5m2, kom CzN kształt. Tel p. w niskim bloku. Podłogi - wykładzina pcv; ściany - tynki, tapeta. Kuchnia: wykafelkowana. 2A Łazienka nowa po remoncie. Okna pcv. C.o. i c.woda - sieć. Tel. GLIWICE Wójtowa Wieś. Działka bud.; 790m2. Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21A1518 cena: zł 21A1379 cena: 230zł/m2 GLIWICE os.kopernika. 67m2, 9p. Bdb stan tech. C.o. miejskie. GLIWICE Daszyńskiego. Mieszkanie PŁAWNIOWICE. Działki mieszkaniowe o pow. ok m2. Kwadrat. Nowa stolarka drzwiowa. Nowe 2 pokojowe o pow. ok. 68m2. II piętro drzwi antywłamaniowe. Szafy Szer.ok.28m. W pobliżu prąd i woda. w kamienicy. Po generalnym remoncie. Dodatkowo garaż położony komandor. Tel Ładna okolica. Tel w okolicy mieszkania. Cena za garaż zł. Tel A1574 cena: zł 21C942 cena: zł 2A1307 cena: zł KAMERALNE MIESZKANIE O OTWARTEJ ARANŻACJI WNĘTRZ! GLIWICE os. Sikornik, ul. Kormoranów. 2 pokoje połączone z kuchnią, pow. 34,40 m2. II piętro w niskim bloku. Po remoncie. Niski czynsz. tel A1716 GLIWICE do dzierżawy działka inwestycyjna o pow. 2042m2, całkowicie ogrodzona. Dostępne sieci: elektr., kanalizacja, wodociąg, gaz, tel. Kontakt: tel KNURÓW. Działka bud.; 1024m2. Media: woda (studnia), prąd. Tel PANIÓWKI. Działka bud.-usł.; 1200m2. Media: woda, prąd, siła, szambo. Tel PILCHOWICE Leboszowska. Pięknie położona działka gruntu o pow. 3097m2, w otoczeniu zabudowy domów jednorodzinnych, w pobliżu lasu - piękne widoki. Działka podzielna - istnieje możliwość podziału. Cena do negocjacji. Tel A1626 cena: zł PŁAWNIOWICE Działka uzbrojona 610m2 z rozpoczętą budową domu. Otoczenie stare i nowe domy i łąki. Gotowe piwnice i płyta parteru. Tel A1530 cena: zł 2A1037 najem: 2,50zł/m2 21A1595 cena: zł 21A1359 cena: zł cena: zł PYSKOWICE. Działka bud. o pow. 1852m2. Media: woda, prąd, siła, gaz. Możliwość dokupienia drugiej działki 1785 m2. Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21C570 cena: 105zł/m2 RUDNO. Działka zabudowana budynkiem gospodarczym. Pow. 961 m2. Tel A1491 cena: zł SMOLNICA. Działka budowlana.; 1000m2. Media w drodze. Kontakt: Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21A1584 cena: zł STANICA działka budowlana o pow. 1518m2. Uzbrojenie w drodze. W okolicy domy jednorodzinne. Kontakt: Tel ; 2A1644 cena: zł TACISZÓW. Działka mieszkaniowa o pow. 980 m2. Nieuzbrojona. Media w drodze-prąd, woda. Otoczenie - las, domy jednorodzinne. Tel A1389 cena: 85zł/m2 WIESZOWA Do dzierżawy działka inwestycyjna o pow m2, w kształcie prostokąta, nieuzbrojona. Przeznaczenie w PPZ: zabudowa handlowo-usługowa oraz zabudowa przemysłowo-magazynowa. Dostępne sieci: elektr., kanalizacja deszcz., wodociąg komunalny, kanal. sanit., gaz. tel A1038 najem: 1,50zł/m2 ZABRZE Grunwaldzka. Działka o pow m2, z domem do rozbiórki. Kształt działki regularnyprostokąt. Tel C409 cena: zł ZABRZE Mikulczyce. Działka bud.-usł.; 1160m2. Wszystkie media na działce. Idealne miejsce na targowisko lub na pawilon handl.- usł. itp. Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21A1137 cena: 250zł/m2 ZACHARZOWICE. Działka bud.; 4073m2, położona pod lasem. Wszystkie media w granicy. Nowy chodnik przy działce. Kontakt: Tel. kom WYŁĄCZNOŚĆ 21A1248 cena: ok. 63zł/m2 DOMY DOMY GLIWICE. Duży dom po przebudowie w 2002 r. w pełni umebl.; 300m2. Salon + 6pok. C.o. gaz.+kominkowe+podłogowe. Tel A905 cena: zł GLIWICE Ostropa. Dom wolnost, 2- kondygn., o pow. 141m2, całkowicie wykończony rok budowy pokoi, 2 łazienki. Garaż na 2 samochody + pom. gospod. Działka 1225m2. W cenie kuchnia zabudowana. Tel A1659 cena: zł Pilnie poszukujemy działki komercyjnej na Śląsku, najlepiej w ok.gliwic, pow. 250ha. Kontakt: Tel CzN GLIWICE Podlesie. Dom w zabud. bliźniaczej o pow. 155m2, na działce o pow. 300m2. 2garaże. 5pokoi. Kontakt: Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21i97 GLIWICE Sośnica. Dom 2-rodz.; 150m2, działka 702m2. Idealne miejsce na prowadzenie dział. gosp. dla firmy. Miejsca do parkowania. Garaż. Tel GLIWICE Żerniki. Luksusowy dom wolnostojący z Pow. 212 m2, 5 pokoi, dz m2. Centr. odkurzacz. C.o. gazowe. Wysoka jakość materiałów wykończeniowych. Garaż, jacuzzi na tarasie. Piękny ogród. Cena z wyposażeniem -do negocjacji. tel GLIWICE Wilcze Gardło. Luksusowy dom parterowy z użytk. poddaszem, wolnostojący o pow. 260m2, na działce 1200m2. Garaż na 2 sam. Salon z kominkiem + 3pok. Taras ok.50m2. Poddasze: pom.gosp., garderoba i Studio mieszkalne. C.o. gaz. Alarm. Kontakt: Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21i102 cena: zł GLIWICE Wiejska. Przedwojenny dom-bliźniak. Pow. ok. 110 m2, dz. ok. 400 m2. Do kapit. remontu. NIŻSZA CENA tel A1688 cena: zł 21A1508 cena: zł 2A1595 cena: zł cena: zł GLIWICE Żerniki. Dom wolnost. ; 190m2. Salon + 4 sypielnie. C.o. gaz. piec II-funkc. Garaż 30m2. Działka 868m2. Tel C891 cena: zł GLIWICE Sośnica. Do wynajmu dom w zabudowie bliźniaczej na działce o pow. 1375m2, całość ogrodzona. Stan surowy zamknięty. Nadaje się pod przych. lekarską, siedzibę firmy itp. Tel A1721 najem: zł Poszukujemy dla zdecydowanych inwestorów: kamienice i budynki biur. na terenie Gliwice i Zabrza Tel CzN GLIWICE wolnost.; os.waryńskiego. Dom 210m2; działka 906m2. Salon+5pok. W piwnicy 3pom. Alarm. Altanka. Garaż na 2sam. Wysoki standard wykończeń. Tel A1566 cena: zł GOSZYCE Dom na 2 rodziny do wykończenia przy trasie Gliwice - Kędzierzyn Koźle. Pow. 280m2, działka 1500m2. Urokliwe, spokojne położenie. Godny polecenia wszystkim ceniącym kontakt z przyrodą. Kontakt: tel A1245 KSIĘŻY LAS. Dom wolnost.; 160m2, po generalnym remoncie dz. 1730m2. 5pok. Możliw. zaadaptowania poddasza. Cała instalacja w bud. nowa. Garaż i 2 bud. Tel GLIWICE os. Chemiczne. Dom szeregowy skrajny, pow. 170m2, na działce 518m2. Usytuowany w najlepszym punkcie tego osiedla. Wykończony materiałami najwyższej jakości. W całości podpiwniczony. 5 pok, kuchnia, 2 łazienki z WC. W piwnicy sauna. Dodatkowo w bryle budynku garaż na 2 samochody. Cena do negocjacji. Tel A1735 cena: zł LIGOTA TOSZECKA. Dom w zabudowie bliźniaczej do niewielkiego remontu z budynkami gospodarczymi (możliwość prowadzenia działalności). Pow. domu 140m2, działka 1358m2. 5 pokoi. tel OŻAROWICE. Dom wolnost. o pow. użytk. 142m2. Działka 852m2. Poddasze do zagospodarowania. Tel D63 PŁAWNIOWICE. Dom piętrowy; ok. 160m2 na działce 1000m2. 5pok. Garaż z tarasem. Tel C666 SZAŁSZA. Komfortowy dom wolnostojący z 2006 r. Pow. 169 m2, działka: 704 m2. 4 pokoje, 2 łazienki z wc. Kominek. Wysoki standard. Kontakt: tel A1632 cena: zł cena: zł cena: zł ZABRZE Łangowskiego. Dom wolnostojący, pow. 176 m2, działka 590 m2. Ogrzewanie budynku: na gaz i opałem stałym. 6 pokoi, 2 łazienki. 2 garaże. Tel C397 cena: zł 21A1216 cena: zł 2B201 cena: zł cena: zł NIERUCHOMOŚCI UŻYTKOWE NIERUCHOMOŚCI GLIWICE Centrum. Kompleks bud. o przeznaczeniu komercyjnym, handl.-usł. Budynek 1180m2 oraz 2bud. o przeznaczeniu magaz.- warszt. o pow. użytk. 420m2 i 286,2m2. Działka ok. 3800m2. Tel C966 cena: zł GLIWICE Łabędy. Hala prod.- magaz., ok. 1750m2, na działce 2200m2. Dogodny dojazd do DK-88 i A-4. Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21i95 GLIWICE ok. Starówki. Do wynajmu atrakcyjny lokal usługowo-handl. Parter z dwiema witrynami. Wejście bezpośrednio do lokalu. W lokalu znajduje się główna sala o pow. ok. 80m2, trzy pomieszczenia socjalne oraz WC - łączna pow. 148m2. 2 piwnice. Możliwa aranżacja wnętrza wg własnych potrzeb. Idealne na siedzibę banku. Tel , GLIWICE Łabędy. Budynek biur. 3- kondygn. o pow. ok. 500m2. Działka 1361m2. Bud. garażowy na 3 sam. + m-ca do parkowania. Obecnie 1/3 pow. wynajęta. Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21A1447 cena: zł 2A1447 najem: zł cena: zł GLIWICE Śródmieście. Lokal handl.; 80m2, na parterze w kamienicy. 2 sale sprzedaży, zaplecze oraz dwie toalety. Wejście do lokalu bezpośrednio z ulicy. Tel i104 GLIWICE Zwycięstwa. Lokal handl. (sklep) na parterze; 130m2. Budynek monitorowany i strzeżony. Tel PYSKOWICE. Obiekt na działce 7500m2, położony w pobliżu "Bumar-Łabędy". 2hale magaz.- prod. Lokalizacja terenu umożliwia dojazd TIR-ów, z dróg krajowych. Kontakt; Tel WYŁĄCZNOŚĆ ZABRZE Rokitnica. Pawilon gastronomiczny o pow. 365m2, położony na działce o pow. 814m2. W skład lokalu wchodzi sala barowa, część przeznaczona na organizację imprez okolicznościowych wraz z zapleczem kuchenno-sanitarnym. Latem możliwość prowadzenia ogródka piwnego. Tel ZABRZE Wolności. Lokal hand.- usł.-biur. o pow. 52m2, C.o. gaz. Lokal po remoncie, duża witryna. Kontakt: Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21B266 najem: zł 21C947 najem: 130zł/m2 21C953 2A1652 cena: zł cena: zł najem: zł

9

10 Okazja. Nowa inwestycja Do sprzedania pozostały 23 mieszkania w nowo oddawanym budynku w Ornontowicach k. Gliwic. Świetna lokalizacja inwestycji, bardzo dobry dojazd do Gliwic, Zabrza, Mikołowa, Rybnika a także do węzłów na autostradach A-4 i A-1!!! W ofercie mieszkania 2 i 3 pokojowe o pow 48,4m i 60,3m. bardzo komfortowa kawalerka o powierzchni 29 mkw. II-gi piętro w bloku. W pełni wyposażona. Cena: zł Zabrze Rokitnica. Mieszkanie 2-pokojowe o powierzchni 40 mkw Mieszkanie po remoncie, blok 4-ro piętrowy. Cena: zł Gliwice okolice Myśliwskiej. Dom w zabudowie bliźniaczej o pow 90m. Działka 981m Idealny na firmę lub do zamieszkania. Cena: zł CENY: 2-pokoje (48m): zł 3-pokoje (60m): zł W cenę wliczone wykończenie Gładź gipsowa, panele podłogowe oraz biały montaż Gliwice Tarnogórska - dom wolnostojący o powierzchni około 150m. Działka 1059m. Idealny na działalność. Cena: zł Gliwice. Mieszkanie o powierzchni 34 mkw na I-szym piętrze w budynku z 2010 r. Do niewielkiego wykończenia. Cena: zł Zabrze. Os. Kopernika. Mieszkanie 4-pokojowe o pow 74 mkw. Blok 4-ro piętrowy, I-sze piętro. Po remoncie kapitalnym. Cena: zł Nowa inwestycja!!! Osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na granicy Gliwic i Knurowa. Świetna lokalizacja. 7 km do Centrum Gliwic, 3km do węzła A-4. 4 typy domów, powierzchnie całkowite 179 m i 193 m. Powierzchnie działek od 238 mkw. Cena sprzedaży: od zł!!! Gliwice Ptasia Dzielnica. Mieszkanie 3-pokojowe o powierzchni 91 mkw. Bardzo dobry stan techniczny, Proponowana cena: zł Zabrze Zaborze. Mieszkanie 2-pokojowe o powierzchni 52 mkw. Wysoki parter. Dobry stan techniczny. Proponowana cena: zł Zabrze Helenka - dom w zabudowie bliźniaczej. Pow. Użytkowa 125 mkw Pow działki 235 mkw. Rok budowy Cena zł OFERTA PROMOCYJNA!! 15 km od Gliwic. Nowe osiedle. Domy wolnostojące: od zł Domy szeregowe: od zł Okolice Sośnicowic. Dom wolno stojący na działce 1214 mkw. Powierzchnia domu około 80 mkw. Proponowana cena: zł Gliwice os. Chemiczne. Luksusowe mieszkanie w nowym budynku. Do sprzedania z pełnym wyposażeniem. Proponowana cena: zł Zabrze Mikulczyce. Dom w zabudowie bliźniaczej o pow 165m Działka 457m. Po remoncie Dobry pod działalność. Cena: zł Gliwice Okol Politechniki Śląskiej Okazyjna oferta. Mieszkanie 3-pokojowe o powierzchni 60mkw. Proponowana cena: zł Gliwice okolice Okrzei. Mieszkanie 68 mkw po remoncie kapitalnym. 3-pokoje. Mieszkanie na skraju lasu. Proponowana cena: zł Zabrze Rokitnica. Mieszkanie 2-pokojowe o pow. 52,5 mkw. 3-cie piętro w bloku. Cena: zł Gliwice - główna droga wylotowa. Kamienica wolnostojaca. 6 mieszkań o pow łącznej ok 400m. Idealne na działalność. Cena: zł Knurów. Nowy, wykończony dom wolno stojący. Powierzchnia działki 1200 m, pow domu 180m. Świetna lokalizacja. Cena: zł Zabrze, Centrum, Brzóski. Mieszkanie 3-pokojowe o powierzchni 71 mkw. II-gie piętro Proponowana cena: zł Ziemięcice - dom piętrowy, wielorodzinny. Pow. całkowita 300m, powierzchnia działki 859 m Proponowana cena: zł Gliwice Plebiscytowa - mieszkanie 2-pokojowe o powierzchni 59 mkw. Świetna lokalizacja - wokół cisza I spokój. Cena: zł OKAZJA!!!! Gliwice Sikornik. Mieszkanie 2-pokojowe o powierzchni 46 mkw. Proponowana cena: zł Zabrze Biskupice - mieszkanie 2-pokojowe o powierzchni 50 mkw Blok 4-ro piętrowy, posesja ogrodzona. Cena: zł Zabrze Rokitnica. Dom w stanie surowym otwartym o pow 144m. Powierzchnia działki 750mkw. Proponowana cena: zł Nieruchomość dla konesera!! Do sprzedania dom o pow ok. 150 mkw położony około 20 km od Gliwic na działce o powierzchni około 4000 mkw. Niesamowite położenie - posesja znajduje się na skraju starego 100 hektarowego lasu z bezpośrednim wyjściem spod domu. Wokół cisza, spokój i zieleń a jednocześnie około 200 metrów od pełnej infrastruktury (przystanek, sklepy, szkoła) Bardzo funkcjonalny rozkład domu. Atrakcyjna cena: zł Zabrze Młodzieżowa. Mieszkanie 2-pokojowe na 3-im piętrze. Powierzchnia 53 mkw. Świetna lokalizacja. Cena: zł Gliwice Millenium. Mieszkanie 3-pokojowe w kamienicy o pow 62 mkw. I-sze piętro po remoncie. Proponowana cena: zł Leboszowice. Dom wolno stojący o powierzchni około 240m. Działka 2340m Bardzo dobry stan techniczny. Cena: zł

11 1001mieszkan.pl, nowy śląski serwis nieruchomości. Sprzedajesz mieszkanie, dom lub działkę? Zamieść swoją ofertę BEZPŁATNIE!!! Do wynajęcia garaż murowany. Gliwice ul. Damrota. Tel Do wynajęcia M2, 37 m2, Ip., umeblowane, AGD nowe, balkon, Gl.- 22 Lipca. Paweł, Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje + pokój z aneksem kuchennym na os. Waryńskiego. Kontakt. Tel Do wynajęcia mieszkanie 38 m2, 2-pok., blisko Politechniki Zabrze. Tel Dom - sprzedam, pow. 90 m2, Gliwice zł. Tel Komfortowe mieszkanie sprzedam. Gliwice, Zwycięstwa tuż przy Rynku, 88 m2, 3-pokojowe, powiększone o antresole. Nadaje się na kancelarię lub biura Ładny lokal użytkowy do wynajęcia na cichą działalność, najlepiej biurową, na osiedlu Waryńskiego. Kontakt Mieszkanie do wynajęcia, umeblowane M-3, os. Obrońców Pokoju. Tel Sprzedam dom w Tarnowskich Górach (Reptach Śl). W rozliczeniu może być mieszkanie. Tel Sprzedam działkę z prawem zabudowy, 851 m2 w tym warsztat, 300 m2, wiata 70 m2 w Gliwicach-Sośnicy. Tel Sprzedam M3-50 m2, sprzedam M4 64 m2 + ogród, garaż. Tel Sprzedam mieszkanie 47m w centrum Gliwic, po remoncie, 2 pokoje. Tel Sprzedam mieszkanie do remontu. Blok 2 piętro, 3 pokoje 67m2. Tel Sprzedam mieszkanie własność. - tanio. Górne Wały, Gliwice, 110 m2, łazienka, 3 pokoje, kuchnia, ubikacja, 2 pomieszczenia gospodarcze, okna wymienione, ogrzewanie piecowe. Tel Sprzedam mieszkanie, 2 pokoje, 44m2, nieprzejściowe, z balkonem w Łabędach. Tel Sprzedam mieszkanie, osiedle Waryńskiego, pow. 60m2, 3 pokoje, parter. Tel Sprzedam mieszkanie, Toszek, 48,5 m2, 120 tys. zł. Tel Wydzierżawię działkę budowlaną na Ostropie, ul. Tokarska. Pow. 2046M2, ogrodzona, woda, prąd. Bez pośredników. Tel , Zabrze, biuro do wynajęcia: 2-pok., ca. 46 m2, lokale.telsil. com.pl DEKARSTWO-BLACHARSTWO. Wieloletnie doświadczenie. Tel. (32) , Serwis TV, monitorów LCD i PLAZMA. Gliwice, Poniatowskiego 29. Tel Autokary i mikrobusy do wynajęcia, ilość miejsc: , tel Azbest, acekol, eternit demontaż, utylizacja. Tel Bałucki- TELEWIZORY naprawy domowe. Tel. (32) , Biuro Rachunkowe poprowadzi księgi handlowe, KpiR, ZUS. Preferencyjne ceny. Tel , Biuro Rachunkowe, Licencja MF, Księgi Handlowe, KpiR, VAT, ZUS. Tel CENTRALNE OGRZEWANIE szybko i profesjonalnie. Tel Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki skórzanej, wnętrz samochodów. Tel , (32) DEKARSTWO-BLACHAR- STWO BUDOWLANE SOLIDNIE I FACHOWO. Tel Dekarstwo, papa termozgrzewalna 29 zł/m2. Gwarancja 10 lat. Wymiana rynien. Tel DRZWI WEJŚCIOWE ANTYWŁAMANIOWE, sprzedaż, montaż, GERDA. GLIWICE, ul. Lotników 54, tel ELEKTRYK awarie, remonty, przeróbki rzetelnie. Uprawnienia. Tel ELTECH - Alarmy, Domofony, Kamery, Elektryka. Gliwice/ Zabrze. Tel Firma DAREX instalacja CO- -WOD-KAN-GAZ, uprawnienia. Tel Gładzie gipsowe, zabudowy z płyt gipsowych, malowanie, elektryka. Tel GRUZ-WYWÓZ: worki 1,2 m3 podstawiamy własne kontenery od 2,5 m3 odbieramy odpady wszelkiego rodzaju. Posiadamy do wynajmu ZSYPY BUDOWLANE. Tel , (całodobowo 7 dni w tygodniu). HURTOWY SKUP METALI KOLOROWYCH I ZŁOMU STALOWEGO GRYF, Zabrze, ul. Legnicka 37, www. gryf-hurtowyskup.pl, Tel Kafelkowanie, panele, malarskie, tanio!!! Tel Kierownik budowy, inspektor nadzoru, inwestor zastępczy. Tel Kierownik budowy, nadzory, prowadzenie robót w zastęp- stwie inwestora. Tel Kancelaria Prawna JURIS - doradztwo, pozwy, odszkodowania, odwołania ZUS, Kindergeld, Gliwice. Tel , Klimatyzacja, instalacje elektryczne, ogrzewanie akumulacyjne. Tel KOMPLEKSOWE PRZEPRO- WADZKI MACHOŃ; wywóz starych mebli, RTV-AGD. Tel , LUXFER kompleksowe remonty - panele, gładzie, łazienki tip Malowanie, tynki, gładź, płyty k-g, sufity pod., panele, murarskie. Tel MEBLE NA WYMIAR: kuchenne, szafy, garderoby, wnęki. Dorabianie szafek. Usługi Transportowe. Tel Montaż instalacji elektrycznych dla domów jednorodzinnych. Tel Ocieplanie budynków, remonty elewacji, usługi ogólnobudowlane. Tel Ocieplenia budynków, remonty. Tel ciąg dalszy na stronie 13 R E K L A M A

12 ciąg dalszy ze strony 12 Profesjonalne strony internetowe. Tel , , Remonty drobne i kompleksowe, kafelki, tapety, panele, gipsy, drzwi, okna, elektryka, gaz, wod-kan. Tel lub po www. grupa-remontowa.pl REMONTY klatek schodowych, malowanie, tapetowanie, gipsy, panele. Tel./fax , Remonty kompleksowe, kafelki, malowanie, gipsy, panele, łazienki, itp Remonty, budowa domów, ocieplenia; demontaż, utylizacja acekolu. Tel RTV naprawa domowa, tel , SKUP ZŁOMU i metali kolorowych, demontaż konstrukcji stalowych, ogrodzeń, pieców, maszyn itp. Możliwość dojazdu z wagą. Płatność gotówką, bezpłatny transport. Tel Sufity podwieszane, panele, gładzie, kafelkowanie, ocieplanie, tynki. Tel Szafy z drzwiami suwanymi, kuchnie, usługi. Tel , Szkło- TRANS BUD, Wieczorka 23. Tel. (32) , , Polecamy drzwi, kabiny, ściany szklane, lustra, oprawy obrazów, wykończenia wnętrz, remonty. Świadectwa energetyczne, audyt, instalacje elektr., proj., wyk., pomiar. Tel Transport, przeprowadzki, stałe zlecenia, 2 samochody, tanio. Tel Układanie kostki granitowej brukowanie. Tel UTYLIZACJA rtv, agd, komputer - U NAS LEGALNIE! tel WĘGIEL WORKOWANY orzech, eko-groszek, groszek. Dowóz do Klienta. Tel WOD-KAN, CO, GAZ remonty oraz nowe instalacje, montaż kotłów, piecyków. Tel Wywóz starych mebli, sprzętów RTV, AGD, gratów oraz wszystkiego co zbędne, szybko, tanio, solidnie, kompleksowo. Tel Zapraszamy do nowo otwartego sklepu LEE i WRANGLER w CH ARENA w Gliwicach. Przyjdź do sklepu z tym ogłoszeniem a otrzymasz 10% RABATU. Zespół Muzyczny No Name: wesela, bankiety, studniówki, bale, imprezy integracyjne, festyny. Tel Zespół muzyczny, wesela, festyny, dancingi i inne imprezy. Tel GPRD w Gliwicach poszukuje majstra robót drogowych na umowę o pracę. Wymagane doświadczenie. Tel. 32/ od Praca w grupie finansowej AXA Gliwice, CV na adres: Stała lub dorywcza praca przy roznoszeniu ulotek (od 7.00 do 15.00), wysokie wynagrodzenie. Tel Zatrudnię pracowników przy montażu i demontażu rusztowań. Tel Zatrudnię: BRUKARZY z doświadczeniem, wymagane świadectwa pracy, CV. OPERATORÓW UKŁADAREK DO KOSTKI BRUKOWEJ. Gliwice, ul. Chorzowska 52, firma Geo-Tech, Czynne: pon.-pt Pracy szukam, grupa inwalidzka. Tel Po KOLONIA - POLSKA, CZECHY do Tanio. Tel , TP SP nr 23. Kursy pilotów wycieczek, MMK Biuro Turystyczne Gliwice, Kaczyniec 7. Tel Lwów, Wilno, Wiedeń, Praga LAST MI- NUTE Tunezja, Turcja, Egipt, Grecja, Chorwacja i inne. Biuro MMK Gliwice, Kaczyniec 7. Tel Czynne od poniedziałku do czwartku, , piątki CENTRUM ODCHUDZANIA UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ. Tel ciąg dalszy na stronie 14 R E K L A M A

13 ciąg dalszy ze strony 13 Bezpłatna rehabilitacja, ogólnopolska akcja,,na ZDROWIE. Eliminujemy bóle: pleców, krzyża, szyi, głowy, rwy kulszowej, nóg. Gliwice, ul. Matejki 5, tel. (32) GABINET USG ; ; zerniki.pl Drewno kominkowe, opałowe, rozpałkowe. Tel Kupię butelki po piwie, 0,5l, pilzner, heineken itp., 10 gr/szt. min 500. Tel KUPIĘ UŻYWANE KSIĄŻKI. ODBIORĘ OSOBIŚCIE. DOBRZE ZAPŁACĘ. Tel Kupimy książki, stare pocztówki, stare zdjęcia, monety, odznaczenia, zegary, zegarki, obrazy. Tel Księgarnia Ossolineum. Gliwice, ul. Matejki 2. Sprzedam BRYKIET, DREWNO rozpałkowe. Tel , ABARD ABSOLUTNIE auto każde kupię, dojadę, gotówka. Tel , AUTOSKUP całe, rozbite - gotówka, 24h. Tel AUTOSKUP - kupię każdy samochód osobowy i dostawczy. Tel , SKUP SAMOCHODÓW, całe, rozbite, skorodowane. Holowanie GRATIS. Tel , SKUP: stare, skorodowane, uszkodzone, do wyrejestrowania. Transport gratis! Tel Wymiana oleju, klocki, tarcze: Daszyńskiego 208 G, czynne , sob Galeria w klubie ZOOM, w Gliwicach przy ul. Pszczyñskiej 51, zaprasza w sobotê, 17 kwietnia o godz na wernisa wystawy fotograficznej Wojciecha Barana, zatytu³owanej Fotomaniak. Wystawê patronatem objął rektor Politechniki Œl¹skiej prof. Andrzej Karbownik oraz rektor Gliwickiej Wy szej Szko³y Przedsiêbiorczoœci, dr Tadeusz Grabowieki. Wystawa fotograficzna zainauguruje dzia³alnoœæ galerii. W czerwcu bêdziemy obchodziæ 20 rocznicê przywrócenia samorz¹du terytorialnego. Miasto Gliwice oraz Gliwicka Wy sza Szko³a Przedsiêbiorczoœci postanowi³y z tego powodu wspólnie zorganizowaæ konkurs fotograficzny pod has³em Gliwice 20 lat póÿniej. Konkurs ma na celu ukazanie zmian, jakie nast¹pi³y w mieœcie w latach G³ównymi nagrodami w konkursie bêd¹ studenckie stypendia dla obecnych lub przysz³ych s³uchaczy GWSP. Konkurs ma trwaæ 7 tygodni od 1 kwietnia do 20 maja. Jest on adresowany do mieszkañców Gliwic. Przewidziano trzy kategorie rywalizacji: A - para zdjêæ obiektu lub miejsca (dawniej i dziœ), B - pojedyncza fotografia aktualna, C - zdjêcie historyczne, wykonane przed 1990 rokiem i odszukane w domowym archiwum. Prace konkursowe nale y przes³aæ na adres: GWSP, ul. Bojkowska 37, w terminie do 20 maja. Oceni je 4-osobowe jury pod przewodnictwem niezale nego mistrza obiektywu. Jurorzy wy³oni¹ po 5 laureatów w ka dej z kategorii. Zwyciêzcy otrzymaj¹ studenckie stypendia (roczne b¹dÿ trzyletnie) na dowolnie wybranym kierunku nauczania w GWSP. Dodajmy, e wartoœæ najcenniejszej nagrody we wspó³zawodnictwie wyniesie ok. 21 tys. z³. Z regulaminem konkursu mo na zapoznaæ siê na stronach internetowych wspó³organizatorów konkursu: i (um.gliwice) R E K L A M A.... R E K L A M A

14 Spektakl GTM High School Musical zdoby³ Nagrodê Artystyczn¹ Z³ota Maska marsza³ka woj. œl¹skiego za rok 2009 w kategorii: Spektakl dla m³odych widzów. W MAJU KOLEJNA MUSICALOWA PREMIERA GTM Andrzej Piaseczny i Seweryn Krajewski Z³ota Maska dla High School Musical Nagrody Artystyczne Z³ota Maska przyznawane s¹ corocznie od 1968 r. z okazji Miêdzynarodowego Dnia Teatru, za szczególne osi¹gniêcia artystyczne w dziedzinie sztuki teatralnej. W gronie nominowanych w kategorii rola wokalno-aktorska znalaz³a siê tak e Marta Florek. Doceniono j¹ za rolê Sharpay Evans w spektaklu High School Musical oraz za rolê Nancy w spektaklu Oliver!.... Znany w³oski chór dzieciêcy Piccolo Coro dell Antoniano wystapi 22 maja w Domu Muzyki i Tañca. Koncert zainauguruje III Metropolitalne Œwiêto Rodziny. Chór za³o ony zosta³ w 1963 roku przez Mariele Ventre przy franciszkañskim Instytucie Antoniano. Œpiewaj¹ w nim dzieci (g³ównie dziewczynki) w wieku od 3 do 13 lat. W latach 80. i 90. zespó³ czterokrotnie goœci³ w Polsce. Od wielu lat wystêpy Piccolo Coro dell Antoniano ciesz¹ siê na ca³ym œwiecie nies³abn¹cym zainteresowaniem. Szczegó³owe informacje na stronie: Po sukcesie High School Musical, nagrodzonego Z³ot¹ Mask¹, Gliwicki Teatr Muzyczny przygotowuje kolejny muzyczny przebój. Tym razem bêdzie to legendarny musical Hair. Musical o rewolucji dzieci kwiatów, hipisów, wprowadzi³ na broadwayowsk¹ scenê niespotykan¹ tam wczeœniej tematykê: rasizm, narkotyki, homoseksualizm, ubóstwo, wolna mi³oœæ O wszystkim tym mówi³, krzycza³ i œpiewa³ d³ugow³osy zespó³, jakby mimochodem opowiadaj¹cy historiê Claude a, rozerwanego miêdzy chêci¹ walki z establishmentem a pragnieniem wype³nienia narzuconego przez spo³eczeñstwo obowi¹zku. Legendê tego musicalu utrwali³ na zawsze film Milosa Formana. Hair dzia³a jednak na widzów nie tylko si³¹ przekazu, ale równie rewelacyjn¹ muzyk¹, na któr¹ sk³adaj¹ siê takie przeboje, jak: Aquarius, Manchester, England, White/Black Boys, Good Morning Starshine czy fina³owe Let the Sunshine In. W Gliwickim Teatrze Muzycznym Hair wyre yseruje czo³owy polski re yser musicalowy Wojciech Koœcielniak, autor premierowej polskiej realizacji z Gdyni z 1999 roku. W spektaklu wyst¹pi¹ m³odzi, wybrani w castingu artyœci, m.in. absolwenci i studenci ostatnich lat wydzia³u wokalno- -aktorskiego krakowskiej PWST. W obsadzie znajd¹ siê równie osoby znane ju z High School Musical. Jedyny taki koncert Najlepszy polski wokalista oraz legenda polskiej muzyki rozrywkowej w koncercie jakiego jeszcze nie by³o. Po olbrzymim sukcesie jesiennej trasy artyœci rozpoczynaj¹ cykl koncertów wiosennych promuj¹cych p³ytê live Na przekór nowym czasom - live, która ju w dniu premiery otrzyma³a status Z³otej. Poprzednia wspólna p³yta Piaska i Krajewskiego Spis rzeczy ulubionych jest ju klasyk¹ polskiej muzyki rozrywkowej, a piosenka ChodŸ, przytul, przebacz to jeden z najwiêkszych polskich przebojów. Ale czy mog³o byæ inaczej, skoro wspó³pracê nawi¹zali jeden z najbardziej utalentowanych i nieustannie rozwijaj¹cy swój talent wokalista Andrzej Piasek Piaseczny i wspó³twórca sukcesu Czerwonych Gitar - jednego z najwiêkszych polskich zespo³ów w historii - legenda polskiej sceny muzycznej, Seweryn Krajewski? Artyœci przygotowali muzyczny projekt na najwy szym poziomie, spójny w warstwie brzmieniowej i tekstowej, stworzyli znakomit¹ p³ytê. Udowodnili, e jest mo liwa wspó³praca gwiazd z ró nych muzycznych epok, e muzyka mo e ³¹czyæ pokolenia, e czasy, kiedy ca³a publicznoœæ œpiewa³a przeboje razem z wykonawcami, wcale nie minê³y. 18 kwietnia na koncercie zabrzmią nie tylko utwory z najnowszej płyty Piaska Spis rzeczy ulubionych, ale także Seweryna Krajewskiego - Anna Maria, Remedium, Uciekaj moje serce i inne. Pocz¹tek: godz , Dom Muzyki i Tañca, Zabrze Bilety w kasie DMiT, na oraz bezpoœrednio u Organizatora (www.artprojekt-show.eu) w cenie: 70 z³., 90 z³. i 110 z³. R E K L A M A

15

Nowy dom w doskonałej cenie

Nowy dom w doskonałej cenie Nowy dom w doskonałej cenie http:///ogloszenie/pokaz/sprzedaz-dom-jelenia-gora-wtorny-nowy-dom-w-doskonalej- dom oferta sprzedaży Adres Powierzchnia [ m 2 ] Cena sprzedaży / wynajmu za całość Liczba pokoi

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 1, pow. całkowita: 28 m2, Siemianowice Śląskie, CENTRUM. 000 zł

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 1, pow. całkowita: 28 m2, Siemianowice Śląskie, CENTRUM. 000 zł 4-00 Siemianowice Śląskie 600-400-09, 504-660-479 MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi:, pow. całkowita: 28 m2, Siemianowice Śląskie, CENTRUM Cena 95 000 zł Przestawiam Państwu słoneczną kawalerkę o powierzchni

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 40 m2, Siemianowice Śląskie, CENTRUM. 800 zł

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 40 m2, Siemianowice Śląskie, CENTRUM. 800 zł MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi:, pow. całkowita: 40 m, Siemianowice Śląskie, CENTRUM Cena 79 800 zł Przedstawiam Państwu pokojowe mieszkanie o powierzchni 40m znajdujące się w Centrum Siemianowic

Bardziej szczegółowo

Domy - Sprzedaż, ,00 PLN, numer 4074/165. Kontakt: Adam Rogacz :54:14

Domy - Sprzedaż, ,00 PLN, numer 4074/165. Kontakt: Adam Rogacz :54:14 Kontakt: Adam Rogacz +48 606425080 Domy - Sprzedaż, 429 000,00 PLN, numer 4074/165 Powierzchnia 112.9 m 2, powierzchnia działki 463 m 2, pokoje: 4 Lokalizacja: Poznań,, Konarzewo Informacje o nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

SŁONECZNA PRZYSTAŃ ETAP 2 Głogów, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego

SŁONECZNA PRZYSTAŃ ETAP 2 Głogów, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego Mamy przyjemność przedstawić 2 etap osiedla SŁONECZNA PRZYSTAŃ: Jest to 11 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na nowo powstającym osiedlu w Głogowie (), przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (za

Bardziej szczegółowo

OBIEKT HANDLOWO-USŁUGOWY Z GARAŻEM, PLACEM ORAZ MIESZKANIEM - LEŚNA

OBIEKT HANDLOWO-USŁUGOWY Z GARAŻEM, PLACEM ORAZ MIESZKANIEM - LEŚNA OBIEKT HANDLOWO-USŁUGOWY Z GARAŻEM, PLACEM ORAZ MIESZKANIEM - LEŚNA Idealny obiekt dla przedsiębiorczej i aktywnej osoby. Obiekt handlowy wraz z mieszkaniem, dużym garażem i wybrukowanym podjazdem/miejscem

Bardziej szczegółowo

Pełny rozkład, strzeżone osiedle, z dostępem do ogródka!!!

Pełny rozkład, strzeżone osiedle, z dostępem do ogródka!!! Pełny rozkład, strzeżone osiedle, z dostępem do ogródka!!! http:///ogloszenie/pokaz/wynajem-mieszkanie-wroclaw-wtorny-pelny-rozklad-strzezone- Adres Powierzchnia [ m 2 ] Cena sprzedaży / wynajmu za całość

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym w zabudowie szeregowej Słupsk, ul. Limanowskiego (os. Niepodległości)

Nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym w zabudowie szeregowej Słupsk, ul. Limanowskiego (os. Niepodległości) Nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym w zabudowie szeregowej Słupsk, ul. Limanowskiego (os. Niepodległości) Cena zakupu 465 000zł (do negocjacji) OPIS DOMU Budynek składa się z następujących kondygnacji:

Bardziej szczegółowo

Agencja Nieruchomości

Agencja Nieruchomości Agencja Nieruchomości Kraków/Katowice Broszura nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. http:// KATOWICE GESTIDOM Sp. z o.o. oddział I ul. Kościuszki 5, 40-049 Katowice & 032.203.33.53, 203.33.05

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 4, pow. całkowita: 73 m2, Siemianowice Śląskie, Michałkowice

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 4, pow. całkowita: 73 m2, Siemianowice Śląskie, Michałkowice 4-00 Siemianowice Śląskie 600-400-09, 504-660-479 MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 4, pow. całkowita: 73 m2, Siemianowice Śląskie, Michałkowice Cena 93 000 zł Oferujemy Państwu przestronne 4 pokojowe

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 49 m2, Siemianowice Śląskie, Michałkowice

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 49 m2, Siemianowice Śląskie, Michałkowice MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 49 m2, Siemianowice Śląskie, Michałkowice Cena 69 800 zł Szanowni Państwo chciałabym przedstawić 2 pokojowe mieszkanie o powierzchni 49m znajdującego

Bardziej szczegółowo

Sprzedam dom na wsi, ogrody, kominek, oczko wodne

Sprzedam dom na wsi, ogrody, kominek, oczko wodne Sprzedam dom na wsi, ogrody, kominek, oczko wodne http:///ogloszenie/pokaz/sprzedaz-dom-ryszewo-pierwotny-sprzedam-dom-na-wsi- dom oferta sprzedaży Adres Powierzchnia [ m 2 ] Cena sprzedaży / wynajmu za

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 40 m2, KATOWICE, Bażantów

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 40 m2, KATOWICE, Bażantów 4-00 Siemianowice Śląskie 600-400-09, 504-660-479 MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 40 m2, KATOWICE, Bażantów Cena 25 000 zł Przedstawiamy Państwu wyjątkowe mieszkanie w Pięknej i

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAJMU I ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE JELENIEJ GÓRY

OFERTA NAJMU I ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE JELENIEJ GÓRY OFERTA NAJMU I ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE JELENIEJ GÓRY PKP S.A. przedstawia ofertę najmu / zbycia nieruchomości w drodze przetargu : obiekty i teren byłej lokomotywowni, lokale magazynowo-usługowe

Bardziej szczegółowo

Odstąpię mieszkanie TBS Leśnica Wrocław

Odstąpię mieszkanie TBS Leśnica Wrocław Odstąpię mieszkanie TBS Leśnica Wrocław Adres Powierzchnia [ m 2 ] Cena sprzedaży / wynajmu za całość Cena sprzedaży/wynajmu za m 2 http:///ogloszenie/pokaz/sprzedaz-mieszkanie-wroclaw-wtorny-odstapie-mieszkanie-tbsul.

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 40 m2, KATOWICE, Bażantów

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 40 m2, KATOWICE, Bażantów 4-00 Siemianowice Śląskie 600-400-09, 504-660-479 MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 40 m2, KATOWICE, Bażantów Cena 25 000 zł Przedstawiam Państwu wyjątkowe mieszkanie w Pięknej i

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 57 m 2, Siemianowice Śląskie, Bytków

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 57 m 2, Siemianowice Śląskie, Bytków MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 57 m 2, Siemianowice Śląskie, Bytków Cena 198 800 zł Przedstawiam Państwu 3 pokojowe Mieszkanie o powierzchni 57m 2 znajdujące się w najbardziej

Bardziej szczegółowo

Kraków numer 5/wrzesień-październik 2010. Trzy pokoje z kuchnią, w amfiladzie...

Kraków numer 5/wrzesień-październik 2010. Trzy pokoje z kuchnią, w amfiladzie... Kraków numer 5/wrzesień-październik 2010 Trzy pokoje z kuchnią, w amfiladzie... GESTIDOM SP. Z O.O. - Oddział IV 2 1 i 2-POKOJOWE od 25m² STARE PODGÓRZE - mieszkania od 25 do 52 m² w kameralnej kamienicy.

Bardziej szczegółowo

Reda, ul. Zuchów. Dom wolno stojący na sprzedaż. Dane nieruchomości: Opis nieruchomości: Liczba pokoi: Piętro/Pięter. Rok budowy: Jasna kuchnia:

Reda, ul. Zuchów. Dom wolno stojący na sprzedaż. Dane nieruchomości: Opis nieruchomości: Liczba pokoi: Piętro/Pięter. Rok budowy: Jasna kuchnia: Reda, ul. Zuchów Dom wolno stojący na sprzedaż Dane nieruchomości: Numer oferty: TY839413 Powierzchnia: 410,00 m Pow. działki: 759,00 m Liczba pokoi: 8 Piętro/Pięter 1/1 Rok budowy: 009 Balkon: Balkon

Bardziej szczegółowo

( mieszkanie - wynajem - rynek wtórny)

( mieszkanie - wynajem - rynek wtórny) Dane firmy: Oferent: aeternus Nieruchomości ul. Urzędnicza 35 30-048, Kraków tel.: 662-221-734 biuro@aeternusgroup.pl aeternusgroup.pl Oferta nr 536-740 Osoba do kontaktu: Agnieszka Golec tel. 602-588-876

Bardziej szczegółowo

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Oferta nr: 1278 Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Rodzaj nieruchomości Rodzaj zabudowy Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Kamienica mieszkalno - usługowa

Bardziej szczegółowo

Zobacz, zachwyæ siê... Zamieszkaj! ul. Zagrodnicza, Strachocin, Wroc³aw

Zobacz, zachwyæ siê... Zamieszkaj! ul. Zagrodnicza, Strachocin, Wroc³aw Zobacz, zachwyæ siê... Zamieszkaj! ul. Zagrodnicza, Strachocin, Wroc³aw Nasze osiedle - położone jest przy ul. Zagrodniczej, spokojnej, wewnętrznej uliczce na Strachocinie. Wokół dominuje zabudowa jednorodzinna,

Bardziej szczegółowo

Luksusowy dom z własnym gabinetem: gdynia dąbrowa

Luksusowy dom z własnym gabinetem: gdynia dąbrowa Luksusowy dom z własnym gabinetem: gdynia dąbrowa [na sprzedaż] domy Przedmiotem sprzedaży jest luksusowy dom wolno-stojący z gabinetem lekarskim, położony w lokalizacji Gdynia Dąbrowa. Gdynia Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 84 m2, Chorzów, Batory

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 84 m2, Chorzów, Batory MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 84 m2, Chorzów, Batory Cena 29 800 zł Przedstawiam Państwu przestronne 3 pokojowe mieszkanie o powierzchni 83m2 położone w Chorzowie Batorym przy

Bardziej szczegółowo

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3 STRAŻÓW Trojnar Działka nr ewid. 457/3 Działka niezabudowana położona w Strażowie, zlokalizowana w strefie pośredniej wsi, w pobliżu drogi lokalnej, w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Powierzchnia działki

Bardziej szczegółowo

Adres: ulica...numer domu...numer mieszkania...dzielnica... Imię i nazwisko sprzedającego... telefon...

Adres: ulica...numer domu...numer mieszkania...dzielnica... Imię i nazwisko sprzedającego... telefon... Metryczka mieszkania Część I Adres: ulica...numer domu...numer mieszkania.....dzielnica...... Imię i nazwisko sprzedającego...... telefon...... Imię i nazwisko pośrednika...... nr licencji. telefon...

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 37 m2, Siemianowice Śląskie, CENTRUM

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 37 m2, Siemianowice Śląskie, CENTRUM MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 37 m2, Siemianowice Śląskie, CENTRUM Cena 55 000 zł Oferujemy Państwu znakomitą ofertę tylko w Naszym Biurze, dotyczącą 2 pokojowego mieszkania o

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHUMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHUMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHUMOŚCI Informacje Ogólne Lokalizacja: województwo małopolskie, powiat krakowski, gmina Zabierzów Rodzaj Nieruchomości: nieruchomość gruntowa w części zabudowana budynkiem mieszkalnym

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Front odnowionej kamienicy

Front odnowionej kamienicy Oferta nr.: 4074 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Data wydruku: 05.01.2017 Kontakt z agentem: Gabriela Pawlik tel: 426386042 mob: 603307000 gabriela.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń

BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Lista ofert z dnia: 30.10.2013 Nr oferty Dzielnica

Bardziej szczegółowo

( mieszkanie - sprzedaż - rynek wtórny) Informacje podstawowe Powierzchnia: Grodków ul. MIESZKANIE Z DOPŁATĄ MDM!!! Województwo: OPOLSKIE

( mieszkanie - sprzedaż - rynek wtórny) Informacje podstawowe Powierzchnia: Grodków ul. MIESZKANIE Z DOPŁATĄ MDM!!! Województwo: OPOLSKIE Dane firmy: Oferent: Pro Consilio Sp. z o. o. ul. Rynek 12 49-200, Grodków tel.: 77 414 20 38 kontakt@proconsilio.pl www.proconsilio.pl Osoba do kontaktu: Katarzyna Najda tel. 77 4142038 e-mail: najda@proconsilio.pl

Bardziej szczegółowo

Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: _2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer

Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: _2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: 142808_2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer ewidencyjny działki: 223/4 Ul.Pocztowa 17a Opis użytków: Teren

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 59 m2, KATOWICE, Paderewskiego

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 59 m2, KATOWICE, Paderewskiego 4-00 Siemianowice Śląskie 600-400-09, 504-660-479 MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 59 m2, KATOWICE, Paderewskiego Cena 270 000 zł Przedstawiam Państwu 3 pokojowe mieszkanie, w którym

Bardziej szczegółowo

Domy szeregowe w skandynawskim stylu

Domy szeregowe w skandynawskim stylu www.komorowice3.pl Domy szeregowe w skandynawskim stylu Projekt i przykładowa wizualizacja INNOVATTIO architektura www.innovattio.eu Poznaj nową inwestycję w Programie MDM Marzysz o własnym domu z ogrodem?

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość zabudowana domem wolnostojącym z wydzieloną częścią pensjonatowo mieszkalną w Ustce. Cena zakupu zł (do negocjacji)

Nieruchomość zabudowana domem wolnostojącym z wydzieloną częścią pensjonatowo mieszkalną w Ustce. Cena zakupu zł (do negocjacji) Nieruchomość zabudowana domem wolnostojącym z wydzieloną częścią pensjonatowo mieszkalną w Ustce. Cena zakupu 960 000zł (do negocjacji) Nieruchomość przynosząca duże dochody z najmu!!!! Dom wolnostojący

Bardziej szczegółowo

Według informacji z rejestru gruntów budynki oddane do eksploatacji w 2007r.

Według informacji z rejestru gruntów budynki oddane do eksploatacji w 2007r. Opis nieruchomości. Lokalizacja, otoczenie, opis budynku Będąca przedmiotem wyceny nieruchomość położona jest w Pogwizdowie Nowym pod nr 370, w obszarze zabudowy jednorodzinnej. Zlokalizowana w strefie

Bardziej szczegółowo

RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c

RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c Będąca przedmiotem wyceny nieruchomość położona jest w Rzeszowie przy ul. M. Bałuckiego 9c, w obszarze zabudowy jednorodzinnej. Działka w kształcie prostokąta, nie ogrodzona,

Bardziej szczegółowo

biuro@scala.nieruchomosci.pl

biuro@scala.nieruchomosci.pl N I E R U C H O M O Ś C I S C A L A - Tadeusz Krzewski. Adres do korespondencji: Dobrzenice 10, 57 211 Ciepłowody tel. nr 748 103 129, tel. kom. 609 959 822 www.scala.nieruchomosci.pl NIP: 887 107 20 01.

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013

OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013 KSSE- Podstrefa Tyska OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA CZĘŚCIOWO ZABUDOWANA Przedmiotem oferty jest: sprzedaż nieruchomości położonej w Chorzowie Starym - o powierzchni 25 246 m2 składającej

Bardziej szczegółowo

Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Bestwina Ulica, nr budynku Podzamcze 16 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta.

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg 1. ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny na 5 kondygnacji o pow.53,0000m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży mieszkania : http://mieszkanie.nae.pl, tel. 724-554-929

Oferta sprzedaży mieszkania : http://mieszkanie.nae.pl, tel. 724-554-929 Mieszkanie 2-pokojowe, ciche, zadbane, ustawne w bardzo spokojnej okolicy. Kuchnia zabudowana, łazienka z wyposażeniem, sypialnia i hol tylko szafy na wymiar z pawlaczami, salon pusty bez mebli. Okna antywłamaniowe

Bardziej szczegółowo

Domy szeregowe w skandynawskim stylu

Domy szeregowe w skandynawskim stylu www.komorowice3.pl Przykładowa wizualizacja INNOVATTIO architektura www.innovattio.eu Domy szeregowe w skandynawskim stylu www.domardevelopment.pl Budujemy dla Was od 2007 roku Łącznie oddaliśmy 108 mieszkań

Bardziej szczegółowo

Jerzy Michna Warszawa-Mokotów

Jerzy Michna Warszawa-Mokotów Jerzy Michna 600355944 Warszawa-Mokotów 1 100 000 EUR Nieruchomość Piękny luksusowy dom zlokalizowany na Mokotowie. Okolice ul. Puławskiej, Kmicica, Wołodyjowskiego. Dom był wynajmowany przez ambasady

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

Pow.: 76m2, Liczba pokoi: 3, Czynsz: 1 800 PLN

Pow.: 76m2, Liczba pokoi: 3, Czynsz: 1 800 PLN Mieszkanie na wynajem Nr oferty: 8240/786/OMW Lokalizacja: Kraków, Ludwika Solskiego Cena całkowita: 1 800 PLN Powierzchnia: 76m2 Liczba pokoi: 3 Pow.: 76m2, Liczba pokoi: 3, Czynsz: 1 800 PLN Opis: Do

Bardziej szczegółowo

budynek 560 m2 do adaptacji

budynek 560 m2 do adaptacji Data wydruku: 16.03.2017 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Karolina Majewska tel: +48426386040 mob: +48603307036 karolina.majewska@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

WYSOKA WIEŚ Cena Powierzchnia 193 m2

WYSOKA WIEŚ Cena Powierzchnia 193 m2 WYSOKA WIEŚ Cena 2500000.00 Powierzchnia 193 m2 Opis Siedlisko w stylu mazurskim o bardzo wysokim standardzie wykończenia położone w pięciogwiazdkowym kompleksie SPA Dr Ireny Eris na Wzgórzach Dylewskich

Bardziej szczegółowo

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej OKREŚLEŃIE NIERUCHOMOŚCI: CEL WYCENY I ZAKRES WYCENY: ZASTOSOWANE PODEJŚCIA I METODY: WYCIĄG Z OPINII Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Andrychów, gmina

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR1P/00347478/0 lokal mieszkalny nr 140 położony na czwartym,

Bardziej szczegółowo

Rok budowy: Okna. Instalacje. Balkon. Liczba balkonow 1. Garaż. Plac zabaw. Gaz. Woda. Dojazd. Ogrzewanie. Odleglość od komunikacji

Rok budowy: Okna. Instalacje. Balkon. Liczba balkonow 1. Garaż. Plac zabaw. Gaz. Woda. Dojazd. Ogrzewanie. Odleglość od komunikacji MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ Olsztyn, Nagórki, Barcza 5 000 ZŁ 43.56 M Cena za m: 5165.9 zł/m Liczba pokoi: Piętro: parter/6 Rok budowy: 005 Numer oferty: CDF-MS-180 Link do nieruchomości http://grupacdf.pl/nieruchomosci/detale/141497

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 51 m2, Siemianowice Śląskie, Michałkowice

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 51 m2, Siemianowice Śląskie, Michałkowice MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 5 m2, Siemianowice Śląskie, Michałkowice Cena 228 900 zł Przedstawiamy Państwu ciekawe 2 pokojowe mieszkanie o powierzchni 5m2 w nowoczesnym stylu.

Bardziej szczegółowo

MAŁE MIESZKANIA BLISKO ŚRÓDMIEŚCIA. GDAŃSK MORENA ul. F. Rakoczego / ul. Jaśkowa Dolina

MAŁE MIESZKANIA BLISKO ŚRÓDMIEŚCIA. GDAŃSK MORENA ul. F. Rakoczego / ul. Jaśkowa Dolina MAŁE MIESZKANIA BLISKO ŚRÓDMIEŚCIA MORENA ul. F. Rakoczego / ul. Jaśkowa Dolina 0 LAT DOŚWIADCZENIA Budujemy od 9 roku. W tym roku planujemy wprowadzenie do sprzedaży kolejnych 0 lokali. 0 NAGRÓD DEWELOPER

Bardziej szczegółowo

,00 PLN 609,00 m ,45 PLN/m2 Liczba pokoi: 7

,00 PLN 609,00 m ,45 PLN/m2 Liczba pokoi: 7 Michałowice, Komorowska 1 890 000,00 PLN 609,00 m2 3 103,45 PLN/m2 Liczba pokoi: 7 DANE OFERTY: Numer oferty: HZE-DS-616 LOKALIZACJA: mazowieckie, pruszkowski, Michałowice, Nowa Wieś, ul. Komorowska OPIS:

Bardziej szczegółowo

Inwestycja - Osiedle domów w zabudowie jedno- i wielorodzinnej - I i IIetap

Inwestycja - Osiedle domów w zabudowie jedno- i wielorodzinnej - I i IIetap Inwestycja - Osiedle domów w zabudowie jedno- i wielorodzinnej - I i IIetap Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Opis inwestycji Typ realizacji: - Osiedle domów w zabudowie

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

Oferta. LOKALE UŻYTKOWE osiedle Słoneczna Kotlina Jasło, ul. Lwowska. tel. kom

Oferta. LOKALE UŻYTKOWE osiedle Słoneczna Kotlina Jasło, ul. Lwowska. tel. kom Oferta LOKALE UŻYTKOWE osiedle Słoneczna Kotlina Jasło, ul. Lwowska W związku z prowadzoną przez nas inwestycją mieszkaniową budowa osiedla Słoneczna Kotlina przy ulicy Lwowskiej w Jaśle, pragniemy przedstawić

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

Budynek biurowy w centrum miasta

Budynek biurowy w centrum miasta PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Data wydruku: 17.03.2017 Kontakt z agentem: Joanna Bendkowska tel: 426386043 mob: 603307086 joanna.bendkowska@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

Osiedle Borkowska ,,OSIEDLE BORKOWSKA to zespół 29 domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej po sześć sztuk w każdym szeregu położonych przy ul. Św. Antoniego pomiędzy ul. Borkowską, a Jana Pawła I

Bardziej szczegółowo

Gdynia Mały Kack, Ul. Strzelców

Gdynia Mały Kack, Ul. Strzelców Gdynia Mały Kack, Ul. Strzelców Mieszkanie na sprzedaż Dane nieruchomości: Numer oferty: TY38873 Powierzchnia: 101,00 m Pow. działki: 0,00 m Liczba pokoi: 4 Piętro/Pięter 6/6 Rok budowy: 009 Balkon: Taras

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego: Kraków ul. Moniuszki 2a/8. Autor: Kraków,

Bardziej szczegółowo

KSSE- Podstrefa Tyska. OFERTA INWESTYCYJNA Nr 8/2014 NAJEM POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH RUDA ŚLĄSKA

KSSE- Podstrefa Tyska. OFERTA INWESTYCYJNA Nr 8/2014 NAJEM POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH RUDA ŚLĄSKA KSSE- Podstrefa Tyska OFERTA INWESTYCYJNA Nr 8/2014 NAJEM POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH RUDA ŚLĄSKA Przedmiotem oferty jest najem pomieszczeń administracyjno-biurowych znajdujących się na I i II

Bardziej szczegółowo

Ciekawa architektura, gotowa infrastruktura. Venit projektant osiedla. Cicho i wszędzie blisko osiedle mieszkaniowe.

Ciekawa architektura, gotowa infrastruktura. Venit projektant osiedla. Cicho i wszędzie blisko osiedle mieszkaniowe. Venit projektant osiedla Cztery Pory Roku Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą domów jednorodzinnych usytuowanych na osiedlu Cztery Pory Roku w Knurowie. Osiedle położone jest w jednym z

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Poznania ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości miejskich

Prezydent Miasta Poznania ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości miejskich Prezydent Miasta Poznania ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości miejskich Całkowita powierzchnia nieruchomości to 580 m 2. Niniejszy numer newslettera w całości jest poświęcony prezentacji aktualnej

Bardziej szczegółowo

Bank BPH wchodzi w skład grupy kapitałowej GE, jednej z największych korporacji na świecie.

Bank BPH wchodzi w skład grupy kapitałowej GE, jednej z największych korporacji na świecie. O Banku Bank BPH oferuje swoje produkty i usługi Klientom indywidualnym, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz Klientom korporacyjnym. Bogata oferta Banku zawiera m.in.: kredyty, w tym gotówkowe i hipoteczne,

Bardziej szczegółowo

Każde mieszkanie posiada balkon lub taras o powierzchni 2

Każde mieszkanie posiada balkon lub taras o powierzchni 2 Denna Nowe Polesie to kompleks mieszkaniowy zlokalizowany w spokojnej, łódzkiej dzielnicy Polesie - pomiędzy ulicami Pienistą i Falistą. Położenie kompleksu zapewnia doskonały dojazd do Śródmieścia, jak

Bardziej szczegółowo

2. Przeznaczenie nieruchomości. obszarze mieszkalnictwa o średniej intensywności z przewagą zabudowy wielorodzinnej 3. Opis przedmiotu wyceny

2. Przeznaczenie nieruchomości. obszarze mieszkalnictwa o średniej intensywności z przewagą zabudowy wielorodzinnej 3. Opis przedmiotu wyceny 2. Przeznaczenie nieruchomości. Dla terenu, na którym położony jest budynek wielorodzinny z przedmiotowym lokalem, nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według zapisu

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: Adres nieruchomości Książ Wielkopolski ul. Tadeusza Kościuszki 1 Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 75,40 m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnica/skrytka) o powierzchni

Bardziej szczegółowo

OBIEKT IDEALNY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB POD WYNAJEM. położony w Goleniowie, ul. Lipowa 9C OFERTA SPRZEDAŻY

OBIEKT IDEALNY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB POD WYNAJEM. położony w Goleniowie, ul. Lipowa 9C OFERTA SPRZEDAŻY OBIEKT IDEALNY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB POD WYNAJEM położony w Goleniowie, ul. Lipowa 9C OFERTA SPRZEDAŻY Wynagrodzenie za pośrednictwo pokrywa właściciel nieruchomości Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, BIAŁOŁĘKA, ORCHOWIECKA T YP: D OM W OLNOS T OJĄCY POW I E RZ CHNI A: M ² CE NA: PLN

WARSZAWA, BIAŁOŁĘKA, ORCHOWIECKA T YP: D OM W OLNOS T OJĄCY POW I E RZ CHNI A: M ² CE NA: PLN WARSZAWA, BIAŁOŁĘKA, ORCHOWIECKA T YP: D OM W OLNOS T OJĄCY POW I E RZ CHNI A: 3 0 7 M ² CE NA: 2 600 000 PLN Opis: Dom wolnostojący jednorodzinny (ewentualnie dwurodzinny) o bardzo wysokim standardzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR VIII/2014

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR VIII/2014 poz. 1 - ul. Celna 2/4 pow. 33,16 m 2 Adres: ul. Celna 2/4 Obręb/działka: 5-02-11 / 48 III piętro, wejście z klatki schodowej Powierzchnia całkowita (podstawowa) lokalu: 33,16 m 2. Wyposażenie lokalu w

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Domy na Akacjowej w cenie mieszkania OPIS INWESTYCJI

OFERTA. Domy na Akacjowej w cenie mieszkania OPIS INWESTYCJI OFERTA Domy na Akacjowej w cenie mieszkania Lokalizacja OPIS INWESTYCJI Proponujemy Państwu zakup domu o podwyższonym standardzie w zabudowie szeregowej położonego na granicy miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

Bardziej szczegółowo

PLN. Gdańsk. Hausen.pl - Twój nowy dom. Infolinia: POZIOMY 3-poz. POWIERZCHNIA 48.

PLN. Gdańsk. Hausen.pl - Twój nowy dom. Infolinia: POZIOMY 3-poz. POWIERZCHNIA 48. Gdańsk Gołębia 415 000 PLN (8 522 PLN/m²) POWIERZCHNIA 48.7 m² ILOŚĆ POKOI 2 pokoje ROK BUDOWY 1960 r. PIĘTRO 1 piętro POZIOMY 3-poz. strona: 1/8 Mieszkanie ok. 49m2 w Gdańsku Wrzeszczu w świetnej lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Katowice ul. Paderewskiego 33

Nieruchomość do sprzedania. Katowice ul. Paderewskiego 33 Nieruchomość do sprzedania Katowice ul. Paderewskiego 33 Przedmiot sprzedaży Prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 5/1 i 27/1 łącznego obszaru 2124

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 306/6 o powierzchni 2 434 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR1P/00506817/2 lokal mieszkalny nr 3 położony na parterze (1

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY TRZCIEL UL. POZNAŃSKA 2 (gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 84,32m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym

Bardziej szczegółowo

w Twoim zasiegu Wygodne Mieszkania Zobacz naszą ofertę

w Twoim zasiegu Wygodne Mieszkania Zobacz naszą ofertę Wygodne Mieszkania w Twoim zasiegu Dowiedz się więcej o II etapie Osiedla Słoneczny Ołtaszyn. Kup mieszkanie nawet 50 tys. zł taniej! Zobacz naszą ofertę Dobre sasiedztwo Na wrocławskim Ołtaszynie Zanim

Bardziej szczegółowo

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Charakter: produkcyjny Powierzchnia hali: 1.282,38 m 2 Media: prąd, siła, woda, kanalizacja, gaz, telefon, Internet Powierzchnia działki: 7.835 m2 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM GUBIN UL. KRASIŃSKIEGO 2. i zlokalizuj na mapie. Postąpienie: nie dotyczy

LOKAL MIESZKALNY POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM GUBIN UL. KRASIŃSKIEGO 2. i zlokalizuj na mapie. Postąpienie: nie dotyczy LOKAL MIESZKALNY GUBIN UL. KRASIŃSKIEGO 2 (gmina Gubin, powiat krośnieński, województwo lubuskie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 62,60 m 2, usytuowany na I piętrze budynku,

Bardziej szczegółowo

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny 7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny Dla nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 1478/7 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY TORZYM UL. WOJSKA POLSKIEGO 20 Przedmiot wynajmu: (gmina Torzym, powiat sulęciński, województwo lubuskie) Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 78,79m 2 wraz z 2 pomieszczeniem

Bardziej szczegółowo

Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r.

Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r. Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r. Gminy Łubowo posiada następujące składniki mienia gminnego: I. Grunty komunalne: 1. Grunty rolne:

Bardziej szczegółowo

Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10

Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10 Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10 LOKALIZACJA Jednym z największych atutów inwestycji jest lokalizacja. Z osiedla do ścisłego centrum miasta można dojechać samochodem zaledwie w ciągu

Bardziej szczegółowo

Józef Wojciechowski Przewodniczący Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A.

Józef Wojciechowski Przewodniczący Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. Life Elevated Józef Wojciechowski Przewodniczący Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. Oaza Piątkowo to wyjątkowe miejsce do mieszkania w jednej z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji Poznania.

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY TORZYM UL. WOJSKA POLSKIEGO 20 Przedmiot wynajmu: (gmina Torzym, powiat sulęciński, województwo lubuskie) Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 72,43m 2 wraz z 2 pomieszczeniem

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

Osiedle - Dolina Żerniki

Osiedle - Dolina Żerniki Osiedle - Dolina Żerniki Rodzinna lokalizacja 10 domów w zabudowie szeregowej Kontakt: Experion.pl sp. z o.o. sp.k Ul. Lompy 15/1 44-100 Gliwice tel.: 601 410 492 Inwestycja: W niedalekim sąsiedztwie inwestycji

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Adres nieruchomości Tuchomie ul. Jana III Sobieskiego 23 Przedmiot wynajmu: LOKAL MIESZKALNY Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 50,36 m 2 Stawka czynszu: netto 5,48 PLN/m2 miesięcznie POWIERZCHNIE

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY MIEŚCISKO UL. POCZTOWA 1/2

LOKAL MIESZKALNY MIEŚCISKO UL. POCZTOWA 1/2 LOKAL MIESZKALNY MIEŚCISKO UL. POCZTOWA 1/2 (gmina Mieścisko, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie) Przedmiot wynajmu: - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie przedmiotu wynajmu Kliknij

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

ZŁ M MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ DANE PODSTAWOWE INFORMACJE DODATKOWE. Olsztyn, Śródmieście, Kościuszki. Link do nieruchomości

ZŁ M MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ DANE PODSTAWOWE INFORMACJE DODATKOWE. Olsztyn, Śródmieście, Kościuszki. Link do nieruchomości MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ Olsztyn, Śródmieście, Kościuszki 40 000 ZŁ 17.80 M Cena za m: 386.38 zł/m Liczba pokoi: 5 Piętro: 3p/3 Rok budowy: 190 Numer oferty: CDF-MS-199 Link do nieruchomości http://grupacdf.pl/nieruchomosci/detale/146400

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y IX KM 2312/12 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określający wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Krakowie-Krowodrzy przy ul. Litewskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS INWESTYCJI. UWAGA- rozwiązania projektowe i techniczne pozwalają na łączenie poszczególnych lokali znajdujących się na jednej kondygnacji.

OPIS INWESTYCJI. UWAGA- rozwiązania projektowe i techniczne pozwalają na łączenie poszczególnych lokali znajdujących się na jednej kondygnacji. OPIS INWESTYCJI Zespół mieszkaniowy Kolonia ZACISZE w Krakowie obejmuje dwa budynki mieszkaniowe wielorodzinne w zabudowie bliźniaczej, trzykondygnacyjne z poddaszem użytkowym, składający się z dwóch części

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL MIESZKALNY TORZYM UL. WOJSKA POLSKIEGO 20 Przedmiot wynajmu: (gmina Torzym, powiat sulęciński, województwo lubuskie) Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 78,79m 2 wraz z 2 pomieszczeniem

Bardziej szczegółowo

Osiedle przy ul. Bartąskiej wyróżniać się będzie nowoczesną architekturą oraz pięknie zaaranżowaną zielenią.

Osiedle przy ul. Bartąskiej wyróżniać się będzie nowoczesną architekturą oraz pięknie zaaranżowaną zielenią. Osiedle przy ul. Bartąskiej wyróżniać się będzie nowoczesną architekturą oraz pięknie zaaranżowaną zielenią. Estetyczne i funkcjonalne mieszkania oraz bezpieczna przestrzeń do zabawy dla dzieci sprawią,

Bardziej szczegółowo