Sprawozdanie Zarządu z działalności EFICOM S.A. za okres r r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności EFICOM S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r."

Transkrypt

1

2

3

4 Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 1 z 37 Sprawozdanie Zarządu z działalności EFICOM S.A. za okres r r. EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: zł

5 Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 2 z Charakterystyka spółki EFICOM S.A Podstawowe informacje o Spółce. EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 68 działa jako spółka akcyjna prawa handlowego, wpisana dnia 24 maja 2007 roku do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Wcześniej Spółka była wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS jako EFICOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka powstała drogą przekształcenia formy prawnej w spółkę akcyjną spółki EFICOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (akt notarialny pod numerem Repertorium A 2511/2007) z dnia r. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,20 zł kaŝda. PodwyŜszenie kapitału zakładowego nastąpiło zgodnie z uchwalą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z dnia 8 czerwca 2009 r Informacje na temat akcjonariuszy Spółki, którzy na dzień 31 grudnia 2009 roku posiadali więcej niŝ 10% udziału. Imię i nazwisko Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Anna Katarzyna Nietyksza ,139% Krzysztof Kaczorowski ,976% EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: zł

6 Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 3 z Informacje na temat akcji znajdujących się w posiadaniu członków organów zarządzających i nadzorczych Spółki. Imię i nazwisko Stanowisko Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Anna Katarzyna Nietyksza Prezes Zarządu ,14% Anna Łacińska Wiceprezes Zarządu ,44% Maria Komorowska Przewodnicząca Rady Nadzorczej ,14% 1.4. Skład Rady Nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2009 roku. Imię i nazwisko Maria Komorowska Adam Kruczek Zbigniew Jasiński Klaudiusz Wolny Jacek Wojciechowicz 1.5. Sposób reprezentacji Spółki. Prawo do reprezentacji EFICOM S.A. ma Zarząd Spółki. Zarząd Spółki zobowiązany jest do reprezentowania Spółki w sądzie i poza nim. Zarząd kieruje bieŝącą działalnością Spółki a do zakresu jego działalności naleŝą wszystkie sprawy, które mocą EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: zł

7 Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 4 z 37 Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie zostały zastrzeŝone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki uprawiony jest do składania oświadczeń i podpisywania zobowiązań Przedmiot działalności Spółki Doradztwo europejskie. EFICOM S.A. posiada ponad jedenastoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków UE, ewaluacji i rozliczaniu dotacji oraz doradztwie w dziedzinie wykorzystania funduszy europejskich. EFICOM S.A. świadczy profesjonalne usługi w obszarze pozyskiwania finansowania z funduszy unijnych dla przedsiębiorstw, instytucji, organizacji polskich jak i zagranicznych oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego, m.in.: a. Kompleksowe doradztwo w zakresie funduszy i prawa unijnego, b. Monitoring potencjalnych źródeł finansowania UE i dopasowanie do potrzeb klienta, c. Zarządzanie administracyjne i finansowe projektami finansowanymi ze środków UE, d. MontaŜ finansowy projektów z wykorzystaniem róŝnych źródeł finansowania, e. Szkolenia w dziedzinie realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze źródeł UE oraz innych Doradztwo finansowe i inwestycyjne, Autoryzowany Doradca na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych. W ramach usług doradztwa finansowego i Autoryzowanego Doradcy EFICOM S.A. specjalizuje się w: a. Wycenie spółek, przygotowaniu memorandum inwestycyjnego, prospektu emisyjnego, b. Usługach Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect, procesie przygotowania spółek do prywatnej i publicznej emisji akcji na rynku regulowanym i NewConnect, c. Przygotowaniu i przeprowadzeniu prywatnej lub publicznej emisji akcji na rynku NewConnect, d. Finansowaniu przy pomocy Business Angels, funduszy Private Equity; e. Kompleksowej usłudze w zakresie pomocy publicznej: dotacji, ulg podatkowych, specjalnych stref ekonomicznych, preferencyjnych poŝyczek. EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: zł

8 Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 5 z Doradztwo biznesowe. W ramach usług konsultingu biznesowego EFICOM S.A. specjalizuje się we wprowadzaniu firm na rynki nowych członków Unii Europejskiej. Przy finansowaniu inwestycji i szkoleń Spółka pomaga uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych. Klientami Spółki są takŝe przedsiębiorstwa z USA i Ameryki Łacińskiej, które pragną rozwijać swoją działalność w Europie. EFICOM S.A. oferuje pełną gamę usług konsultingowych, monitoring moŝliwości biznesowych, doradztwo w znalezieniu partnerów oraz w komunikacji i promocji. Doradztwo w tym zakresie obejmuje w szczególności: a. Sektorowe badania rynku, b. Doradztwo w dziedzinie adaptacji produktów/usług pod kątem oczekiwań konsumentów, c. Doradztwo w budowaniu udziału w rynku, d. Identyfikacja kanałów sprzedaŝy, e. Pełna gama usług doradztwa finansowego, f. Doradztwo w zakresie strategii marketingowej i promocji, g. Wyszukiwanie potencjalnych partnerów handlowych i finansowych, h. Realizacja kampanii promocyjnych Inwestowanie w Pre-IPO w spółki o duŝym potencjale wzrostu. EFICOM S.A. specjalizuje się równieŝ w obejmowaniu pakietów mniejszościowych w spółkach o duŝym potencjale wzrostu, głównie technologicznych oraz dziedziny odnawialnej energii, pozyskując inwestorów i wprowadzając je na rynek NewConnect Doradztwo informacyjne. EFICOM S.A. posiada unikalne doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych kampanii informacyjno-promocyjnych o tematyce europejskiej - zrealizował 7 kompleksowych kampanii informacyjnych finansowanych przez Komisję Europejską i ponad 60 innych projektów informacyjnych. Ponadto, EFICOM S.A. przez 8 lat prowadził kampanie z zakresu usług PR dla swoich klientów, głównie duŝych korporacji. EFICOM S.A. doradza równieŝ swoim klientom jak w ramach realizowanych projektów efektywnie prowadzić działania Public Affairs i Public Relations. Doradztwo w tym zakresie obejmuje: EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: zł

9 Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 6 z 37 a. Realizację kompleksowych kampanii informacyjno promocyjnych (wszystkie komponenty), b. Opracowanie strategii promocji, w Polsce i w UE oraz nadzór nad ich realizacją, c. Usługi doradcze dotyczące tworzenia wizerunku i komunikacji kryzysowej dla przedsiębiorstw, organizacji biznesowych: polskich i zagranicznych Przedmiotem działalności Spółki jest takŝe: Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Reklama Badanie rynku i opinii publicznej Badania i analizy techniczne Działalność wydawnicza Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja artykułów spoŝywczych i napojów Włókiennictwo Produkcja odzieŝy i wyrobów futrzarskich Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych Produkcja drewna i wyborów z drewna oraz korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów uŝywanych do wyplatania Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru Reprodukcja komputerowych nośników informacji Wydawanie nagrań dźwiękowych Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów Działalność wspomagająca transport, pozostała Działalność w zakresie oprogramowania Przetwarzanie danych Działalność związana z bazami danych Działalność związana z informatyką, pozostała Działalność związana z filmem i przemysłem wideo Artystyczna i literacka działalność twórcza Produkcja metali EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: zł

10 Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 7 z Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami SprzedaŜ detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach SprzedaŜ detaliczna Ŝywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach SprzedaŜ detaliczna Ŝywności, napojów i wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych SprzedaŜ detaliczna pozostałych nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach SprzedaŜ detaliczna artykułów uŝywanych prowadzona w sklepach Handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi Działalność związana z organizacją targów i wystaw Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej 2. Działalność Spółki w 2009 roku Działalność podstawowa. Zgodnie z załoŝonymi prognozami EFICOM S.A. w 2009 roku intensywnie obsługiwał proces absorpcji środków unijnych przez administracje i pozyskiwanie funduszy unijnych dla swoich klientów, zarówno dla korporacji, średnich przedsiębiorstw jak i samorządów, a takŝe doradzał w procesie zarządzania dofinansowanymi projektami oraz rozliczania i audytu tychŝe środków. Na przychody EFICOM S.A. za doradztwo europejskie składały się przychody z sektora publicznego (realizacja kontraktów z funduszy UE, studia wykonalności, realizacja projektów pozyskanych w drodze zamówień publicznych, analizy i ekspertyzy w dziedzinie ochrony środowiska i IT) oraz EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: zł

11 Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 8 z 37 przychody od klientów biznesowych za przygotowanie i obsługę projektów inwestycyjnych, szkoleniowych i badawczo-rozwojowych UE. Ponadto, na przychody EFICOM S.A. składały się: honoraria za dokumentację aplikacyjną i montaŝ finansowy oraz success fee, a takŝe honoraria za doradztwo w procesie rozliczania i zarządzania projektami. Na podstawie umów, których przedmiotem jest doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych, EFICOM S.A. otrzymał wynagrodzenia z tytułu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i wniosków przeznaczonych do dofinansowania oraz success fee od wartości przyznanej dotacji. Przychody w 2009 roku uwzględniają równieŝ wynagrodzenia z tytułu doradztwa finansowego, wycen i doradztwa finansowego przy wprowadzeniu spółek na rynek NewConnect jako Autoryzowany Doradca, jak równieŝ przychody z tytułu realizacji kontraktów zawartych z klientami z sektora publicznego, zarówno w zakresie IT, ICT, jak i szkoleniowym. Zarząd EFICOM S.A. realizował strategię zrównowaŝonego rozwoju z jednoczesnym ograniczaniem potencjalnych ryzyk, dopóki sytuacja na rynku determinowana spowolnieniem gospodarczym nie ulegnie stabilizacji, dbając przede wszystkim o utrzymanie dotychczasowych kontraktów doradczych i klientów z jednoczesnym ograniczaniem potencjalnych ryzyk. W 2009 roku spółka EFICOM S.A. koncentrowała się na działalności w zakresie obsługi klientów w dziedzinie funduszy UE, jak i nowych klientów w zakresie doradztwa finansowego. Wśród Klientów EFICOM S.A. wymienić naleŝy zarówno korporacje, duŝe i średnie przedsiębiorstwa jak i samorządy. EFICOM S.A. doradzał w procesie zarządzania projektami dofinansowanymi, rozliczaniu i audycie przyznanych środków. Zarząd Spółki nadal koncentrował się w duŝej mierze na pozyskiwaniu klientów i realizacji projektów z sektora IT oraz z sektora publicznego, ponadto na zapewnieniu nowych kontraktów na 2010 rok oraz przygotowaniu projektu własnego finansowanego przez fundusze unijne pod nazwa e-samodzielni. Rok 2009 przyniósł systematyczny wzrost przychodów i nowych projektów w dziedzinie doradztwa europejskiego. Podpisane zostały liczne kontrakty z nowymi klientami a takŝe rozpoczęła się sukcesywna wypłata kolejnych transz z tytułu succes fee od juŝ sfinalizowanych projektów. Działania Spółki zostały zintensyfikowane w następujących obszarach: Przygotowanie rozwoju działalności inwestycyjnej i poszukiwanie partnerów zagranicznych dla funduszu private equity EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: zł

12 Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 9 z 37 Bezpośrednie zaangaŝowanie doradcze w strategiczne projekty sektora publicznego, finansowane z funduszy UE z zakresu informatyki, telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego oraz infrastruktury, Dalszy rozwój doradztwa UE w dziedzinie projektów IT i ICT, nowych technologii, ochrony środowiska, innowacji i projektów badawczo-rozwojowych dla duŝych firm, rozwój departamentu projektów inwestycyjnych UE z wyodrębnieniem działu projektów środowiskowych i projektów IT i ICT, przygotowanie kilkudziesięciu wniosków dla klientów, Realizacja szkoleń w zakresie ochrony środowiska z dziedziny procedur ocen oddziaływania na środowisko, Intensyfikacja działalności w charakterze Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect, negocjacje z wieloma potencjalnymi klientami, przeprowadzenie oferty prywatnej Małych Elektrowni Wodnych S.A.(MEW SA),przygotowanie Dokumentu informacyjnego spółki MEW S.A., oraz popisanej umowy z Novainvest SA Rozwój finansowych usług doradczych dotyczących pozyskiwania kapitału na rozwój z rynku publicznego i niepublicznego-zaawansowane negocjacje z potencjalnymi klientami, dla których usługi takie jak wyceny spółek i doradztwo dotyczące pozyskania kapitału były realizowane w czwartym kwartale 2009 roku i obecnie w 2010, Rozwój projektów doradczych w sektorze ochrony zdrowia, Dalszy rozwój doradztwa w dziedzinie finansowania UE dla projektów szkoleniowych, pozyskiwanie nowych klientów, Budowa sieci partnerów finansowych na rynku niepublicznym (fundusze private equity/venture capital) i bazy danych inwestorów indywidualnych Negocjacje z partnerami zagranicznymi dotyczące stworzenia funduszu private equity do finalizacji w 2010 roku Udział w konferencjach, wystąpienia medialne i publikacje prasowe pozycjonujące EFICOM S.A. jako eksperta w dziedzinie doradztwa UE, finansowego i rynku kapitałowego. Jednocześnie Zarząd prowadził rozmowy z kilkoma spółkami doradczymi mając na celu budowę grupy kapitałowej znacząco zwiększającej wartość EFICOM S.A rok to intensyfikacja działań doradczych w zakresie projektów IT. Realizacja części z nich rozpoczęła się w 2009 roku jednak ze względu na zakres i charakter projektów zostały one w części realizowane do końca 2009 roku, oraz są kontynuowane w pierwszym półroczu 2010 roku. Ponadto, dział IT rozpoczął wykonywanie analiz/ekspertyz, studiów wykonalności dla klientów z EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: zł

13 Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 10 z 37 sektora prywatnego, z których przychody przewidywane są w pierwszym półroczu 2010 r. EFICOM S.A. dokładał wszelkich starań aby zwiększyć portfel klientów z dziedziny projektów IT zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego, m.in. poprzez negocjacje z potencjalnymi Klientami oraz uczestnictwo w zamówieniach publicznych. Wśród najwaŝniejszych projektów z tego zakresu wymienić naleŝy: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) EFICOM S.A. jest członkiem konsorcjum opracowującego Studium Wykonalności projektu SSPW. W trzecim kwartale trwały prace związane z uzupełnieniem Studiów zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. NaleŜy dodać, Ŝe zakres zmian zleconych przez Zamawiającego był bardzo szeroki: od weryfikacji inwentaryzacji infrastruktury operatorskiej, poprzez przebudowę modelu finansowo-ekonomicznego przedsięwzięcia po znacznie poszerzone analizy prawnoorganizacyjne. W czwartym kwartale 2009 roku przekazano Zamawiającemu drugą, przebudowaną zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i uzupełnioną wersję Wojewódzkich Studiów Wykonalności. W tym samym okresie odbywały się spotkania grupy roboczej utworzonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W trakcie tych spotkań dyskutowano i wyjaśniano zagadnienie związane ze studiami wykonalności, uzgadniając niezbędne uzupełnienia i zmiany. Odbiór prac w w/w projekcie został zrealizowany w pierwszym kwartale 2010 roku. Pomorska Sieć Szerokopasmowa EFICOM S.A. jest liderem konsorcjum realizującego przedsięwzięcie. Zamawiający odebrał zgodnie z harmonogramem dotychczas wykonane prace, zaś Konsorcjum realizuje dalsze działania zapisane w umowie. Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa EFICOM S.A. jest członkiem konsorcjum które uczestniczyło w postępowaniu na realizację projektu i złoŝyło najkorzystniejszą ofertę. Do końca trzeciego kwartału 2009 r. trwało oczekiwanie na zatwierdzenie wyniku postępowania. Podpisanie umowy nastąpiło w czwartym kwartale 2009 r. Prace nad projektem rozpoczęły się równieŝ w czwartym kwartale 2009 roku, a ich zakończenie przewiduje się w na połowę 2010 roku. Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - EFICOM S.A. jest członkiem konsorcjum i wraz z Instytutem Łączności prowadzi dla Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego prace związane z procesem inwentaryzacji zasobów sieciowych województwa łódzkiego. Od końca lipca EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: zł

14 Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 11 z 37 do końca września były prowadzone bardzo intensywne prace związane z ankietyzacją Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa oraz ankietyzacją Operatorów Infrastruktury wraz z Przedsiębiorcami Telekomunikacyjnymi. Celem inwentaryzacji jest wskazanie w województwie łódzkim białych plam (bez dostępu do Internetu bądź z bardzo słabą infrastrukturą sieciową), gdzie będzie w dalszych krokach prowadzona budowa sieci internetowej w województwie i będzie dedykowana interwencja w postaci pomocy publicznej. Na końcu trwały prace nad analizą zebranych danych. Prace zakończono w pierwszym kwartale 2010 roku. Lasy Państwowe na początku lipca EFICOM S.A. podpisał i zrealizował zamówienie na wykonanie dla Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych analizy kosztów budowy sieci WAN na obszarze kraju. Analiza dotyczyła porównania alternatywnych rozwiązań budowy sieci z uwzględnieniem analizy ryzyka wykonalności projektu oraz przebudowy obecnie posiadanej przez Lasy Państwowe infrastruktury sieci WAN. Centrum Informatyki Grupy PZU S.A. EFICOM S.A. podpisał umowę na napisanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej działania związanego wzrostem zatrudnienia i jednocześnie z rozbudową Centrum IT i Centrum Usług Wspólnych CIG PZU S.A. Przedmiot umowy został zrealizowany w czwartym kwartale 2009 roku. Miasto Stołeczne Warszawa EFICOM S.A. jest liderem konsorcjum, które prowadzi projekt dla m.st. Warszawy polegający na wykonaniu Studium Wykonalności projektu pod nazwą Centrum Komunikacji z Mieszkańcami, a w szczególności zidentyfikowania i stworzenia listy wszystkich procesów realizowanych w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i dokonania ich analizy na potrzeby budowy Contact Center dla miasta. Prace nad projektem zakończono w pierwszym kwartale 2010 roku. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Umowa między IMGiW a EFICOM S.A. została podpisana 22 grudnia 2009 roku. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez EFICOM S.A. doradztwa z zakresie przygotowania projektu do realizacji wraz z pełną dokumentacją i opracowaniem aspektów prawnych realizacji projektu pt. Informatyczny System Katastru Wodnego w Polsce wraz z wprowadzeniem danych znajdującego się na liście rezerwowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z 7 osi Elektroniczna Administracja. Do głównych zadań EFICOM S.A. naleŝały przygotowanie studium wykonalności projektu, metodyki zarządzania projektem, pełnego budŝetu projektu wraz z harmonogramem rzeczowofinansowym, metodyki rozliczania kosztów pośrednich projektu, opracowanie i przeanalizowanie EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: zł

15 Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 12 z 37 umowy o dofinansowanie oraz opracowanie formalno-prawnych zasad organizacji projektu wraz z analizą prawną jego otoczenia. Większość kosztów pracy poniesiona została w 2009 roku a projekt zakończony i odebrany został w pierwszym kwartale 2010 roku. Gmina Miasta Koszalin dnia 2 listopada 2009 roku EFICOM S.A. podpisał umowę z Gminą Miasta Koszalin na Opracowanie Koncepcji Miejskiej Sieć Bezprzewodowego Dostępu do Internetu na obszarze Miasta Koszalin. Usługa realizowana była w ramach zadania Inteligentny Koszalin rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-koszalin budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego. W ramach realizacji umowy zostały równieŝ przygotowane wytyczne do opracowania koncepcji Miejskiej Sieci Bezprzewodowego Dostępu do Internetu na obszarze Miasta Koszalin oraz lokalizacje dostępu do Internetu. Realizacja umowy zakończyła się pod koniec czwartego kwartału 2009 roku. Kontynuacja współpracy z międzynarodową korporacją informatyczną, jednym z wiodących dostawców innowacyjnych rozwiązań telekomunikacyjnych w skali światowej. Przedmiotem współpracy są usługi doradcze w zakresie identyfikacji źródeł finansowania z funduszy UE oraz rozwoju moŝliwości biznesowych z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego. Trwały negocjacje z wiodącą na polskim rynku spółką świadczącą usługi w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki. Przedmiotem rozmów było świadczenie przez EFICOM S.A. usług doradztwa europejskiego w zakresie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych UE oraz inicjatyw wspólnotowych w związku z realizacją planów inwestycyjnych, badawczorozwojowych, szkoleniowych Spółki. Negocjacje zakończyły się pomyślnie dla EFICOM S.A., stała współpraca rozpoczęła się na początku 2010 roku. W sierpniu 2009 roku, po wielomiesięcznych przygotowaniach EFICOM S.A. złoŝył wniosek własny o dotacje UE w wysokości , 24 PLN na realizację projektu e samodzielni w partnerstwie z Polsko Japońską WyŜszą Szkołą Technik Komputerowych, a 10 grudnia otrzymał pismo z Jednostki WdraŜającej Mazovia o przyznaniu dofinansowania. Projekt ma na celu rozwój nowoczesnej przedsiębiorczości na terenie województwa mazowieckiego. Uczestnicy projektu wezmą udział w cyklu szkoleń przygotowujących do prowadzenia firmy i wykorzystania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w biznesie. Wybrani w trybie konkursowym kandydaci na przedsiębiorców będą mogli otrzymać dotacje w wysokości do PLN na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej związanej z e-biznesem. Rozpoczęcie projektu EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: zł

16 Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 13 z 37 planowane było na pierwszy kwartał 2010, ale z powodu opóźnień administracyjnych w procesie podpisywania umów z beneficjentami, zostało przesunięte na koniec pierwszego półrocza 2010 roku a realizacja na 2010 i Przychody z części w/w kontraktów zostały zrealizowane w 2009 roku. Druga część zostanie zrealizowana w 2010 roku, ale EFICOM S.A. poniósł koszty ich realizacji głównie w 2009 roku Działalność EFICOM S.A. w obszarze Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect oraz doradcy finansowego. W 2009 roku EFICOM S.A. zintensyfikował działania związane z doradztwem finansowym i pełnieniem roli Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect. W wyniku poprawy nastrojów na rynku kapitałowym pod koniec pierwszego półrocza 2009 roku Zarząd Spółki powrócił do rozmów z potencjalnymi emitentami. Pierwsza umowa na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w procesie przygotowania spółki MEW S.A. do debiutu została podpisana w lipcu 2009 roku. W czwartym kwartale 2009 roku EFICOM S.A. sfinalizował rozmowy z kolejną ze Spółek funduszem technologicznym Novainvest S.A., dla których w 2009 roku przygotował wyceny 5 spółek wchodzących w skład funduszu. Ponadto rozpoczęto wstępne rozmowy z wieloma spółkami- potencjalnymi emitentami na rynek New Connect. W ramach nowopowstałego Stowarzyszenia Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect, EFICOM S.A. aktywnie promował jego cele i załoŝenia, dąŝąc do zrzeszenia jak największej ilości partnerów oraz zwiększenia pozytywnego wpływu Stowarzyszenia na funkcjonowanie rynku NewConnect i jego standardów. Aktualne działania podejmowane w obszarze Autoryzowanego Doradcy przedstawia poniŝsza tabela: EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: zł

17 Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 14 z 37 l.p. Nazwa spółki Status współpracy EFICOM S.A. podpisał umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze spółką w związku z ubieganiem się o 1. MEW S.A. dopuszczenie do obrotu na rynku NewConnect. W 2009 roku trwały prace nad w/w dokumentem, który zostanie złoŝony w 2010 roku. W 2009 roku EFICOM S.A. rozpoczął negocjacje z Novainvest S.A. funduszem inwestycyjnym fundusz inwestycyjny Novainvest S.A., w skład którego posiadającym w swoim w wchodzi 5 spółek o portfelu inwestycyjnym 5 profilu spółek o profilu telekomunikacyjnym, telekomunikacyjnym, internetowym oraz internetowym oraz IT. W IV IT. Są to kwartale 2009 roku została 2. następujące spółki: podpisana umowa na Tele B Sp. z o.o., świadczenie usług Interlandia Autoryzowanego Doradcy, Sp. z o.o., wycenę spółek funduszu Invitum.pl oraz refinansowanie Sp. z o. o., kosztów debiutu z funduszy PT Croscarrier Sp. UE. W IV kwartale z.o. o., rozpoczęto wycenę 6 Optonet Sp. z o.o. spółek. Trwały przygotowania do oferty prywatnej. Rodzaj oferty oferta prywatna oferta prywatna Planowana data debiutu na NewConnect I kwartał 2010r. II kwartał 2010r. EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: zł

18 Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 15 z 37 W 2010 roku zostanie złoŝony dokument informacyjny na GPW Pozostała działalność. Zarząd prowadził rozmowy z kilkoma spółkami mając na celu budowę grupy kapitałowej znacząco zwiększającej kapitalizacje EFICOM S.A, które Zarząd zamierza sfinalizować do końca Zarząd podjął rozmowy z partnerami zagranicznymi w celu stworzenia funduszu inwestycyjnego, które to negocjacje zostały sfinalizowane podpisaniem umowy o współpracy z zagraniczna firma inwestycyjna w czerwcu 2010 a sam fundusz powinien zostać stworzony do końca Ponadto EFICOM S.A. prowadził intensywną działalność promocyjną wspomagającą działania marketingowe i sprzedaŝowe, jak: EFICOM S.A. został partnerem Diamentów Forbesa Eksperci EFICOM S.A. podczas cyklu 16 regionalnych spotkań z prezesami i właścicielami firm z czołówki rankingu Diamenty Forbesa 2009 przedstawili moŝliwości dofinansowania rozwoju przedsiębiorstw z funduszy unijnych. W rankingu największego miesięcznika gospodarczego w Polsce zostały wyróŝnione polskie przedsiębiorstwa, które w ostatnich trzech latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość. W spotkaniach uczestniczyli członkowie zarządów i właściciele wyróŝnionych firm oraz przedstawiciele władz samorządowych. EFICOM S.A. uczestniczył w konferencji IDC Smart IT Buyer Forum 2009 gdzie przedstawiał moŝliwości dofinansowania ze środków UE planowanych inwestycji w zakresie projektów IT i ICT. IDC Smart IT Buyer Forum 2009 to uznane forum dyskusyjne o aktualnych strategicznych problemach w zakresie IT w oparciu o najlepsze i sprawdzone praktyki oraz najnowsze rozwiązania technologiczne. EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: zł

19 Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 16 z 37 W dniu 7 maja 2009 roku w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw Krakowski Park Technologiczny zorganizował konferencję RóŜne drogi do sukcesu w biznesie. Podczas konferencji mającej charakter spotkania przedsiębiorców, zarówno z sektora MSP, jak i dopiero co rozpoczynających swoją działalność. EFICOM S.A. przedstawił moŝliwości pozyskania kapitału poprzez debiut na rynku NewConnect. W dniach maja 2009 roku, w Warszawie odbyły się warsztaty Normy i Wymagania Środowiskowe w Procesie Inwestycyjnym organizowane przez Infor-Media Poland. Moderatorem warsztatów była Bernadetta Czerska, Dyrektor Działu Projektów Środowiskowych EFICOM S.A., która przedstawiła procedurę uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak równieŝ zaprezentowała praktyczne wskazówki dla beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy UE na realizację przedsięwzięć. W dniu 20 maja 2009 roku na łamach Pulsu Biznesu ukazał się artykuł NewConnect budzi się ze snu, w którym EFICOM S.A. notowany na rynku NewConnect został zakwalifikowany do spółek o najwyŝszej stopie zwrotu. Prezes EFICOM S.A. wzięła udział w panelu dyskusyjnym,,kobiety giełda rynek kapitałowy w ramach Kongresu Kobiet Polskich. Z okazji 20 rocznicy transformacji w Polsce w dniach czerwca 2009 roku w Sali Kongresowej odbył się Kongres Kobiet Polskich pod hasłem,,kobiety dla Polski, Polska dla Kobiet. Prezes Zarządu EFICOM S.A., wzięła udział w XIX Forum Ekonomicznym w Krynicy, które odbyło się w dniach 9-12 września i w panelu dyskusyjnym:,,partnerzy czy konkurenci finansowanie rozwoju firm przez: fundusze private equity i venture capital oraz fundusze UE, gdzie dyskutowano na temat sposobów finansowania rozwoju firm, a w szczególności na ile instytucje finansowe są konkurentami, a na ile partnerami w odpowiedzi na aktualne potrzeby kapitałowe firm. W Rankingu Forbesa 2009 EFICOM S.A. został sklasyfikowany w czołówce firm doradztwa europejskiego w Polsce, na: 1 miejscu w kategorii spółek pozyskujących dotacje na szkolenia, 5 miejscu w kategorii spółek pozyskujących dotacje dla duŝych przedsiębiorstw, 5 miejscu w kategorii spółek pozyskujących dotacje na ekoinwestycje, 10 miejscu w kategorii spółek pozyskujących dotacje z Regionalnych Programów Operacyjnych. W klasyfikacji generalnej, która uwzględniała całkowitą wartość pozyskanych dotacji oraz liczbę wszystkich przygotowanych projektów EFICOM S.A. zajął 8 miejsce. EFICOM S.A. wziął udział w polsko-czeskiej konferencji Zielone Karkonosze. Tematem konferencji było nawiązanie współpracy polsko-czeskiej w zakresie promocji regionu oraz EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: zł

20 Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 17 z 37 projektów z obszaru ochrony środowiska. Przedstawiciele EFICOM S.A. przedstawiali moŝliwości wykorzystania funduszy UE przy realizacji inicjatyw w partnerstwie polskoczeskim. Konferencja odbyła się w KsiąŜnicy Karkonoskiej, w Jeleniej Górze dzięki inicjatywie Związku Gmin Karkonoskich, KsiąŜnicy Karkonoskiej oraz Dolnośląskiemu Stowarzyszeniu Prasy Regionalnej WRO-EURO. Na zaproszenie Konfederacji Pracodawców Polskich, Prezes Zarządu EFICOM S.A., weszła w skład polskiej delegacji przedsiębiorców towarzyszących Panu Waldemarowi Pawlakowi, Wicepremierowi i Ministrowi Gospodarki w misji gospodarczej do Izraela, która odbyła się w dniach listopada 2009 roku. Celem misji było nawiązanie bezpośrednich kontaktów handlowych i gospodarczych z przedsiębiorcami izraelskimi. Pani Anna Katarzyna Nietyksza, Prezes EFICOM S.A. oraz Przewodnicząca Komitetu Gospodarki Innowacyjnej (KIGEiT), przewodniczyła obradom VI Forum Usług Szerokopasmowych, które odbyło się 26 listopada 2009 roku w Warszawie. Forum Usług Szerokopasmowych jest największym spotkaniem przedstawicieli rynku usług szerokopasmowych, w tym mediów, dostawców usług szerokopasmowych oraz administracji publicznej. W dniach listopada 2009 roku odbyła się konferencja Warsaw CEE Financial Hub, której partnerem był EFICOM S.A. Anna Katarzyna Nietyksza, Prezes Zarządu EFICOM S.A. wzięła udział w panelach Solidarność europejska jako szczególne spoiwo nowych i starych krajów członkowskich UE? z udziałem: Danuty Hübner, RóŜy Thun, Dariusza Rosati posłanek i posłów do Parlamentu Europejskiego oraz Inwestycje infrastrukturalne w Polsce. Czy inwestycje infrastrukturalne, realizowane na piłkarskie mistrzostwa Euro 2012, zapewnią późniejsze sukcesy gospodarcze. EFICOM S.A. decyzją Prezydium Konfederacji Pracodawców Polskich przeszedł pozytywną weryfikacją i został przyjęty w poczet członków KPP. Konfederacja Pracodawców Polskich jest ogólnopolską reprezentacją pracodawców, powstałą w 1989 roku, reprezentującą ponad 7000 największych przedsiębiorstw w Polsce i członkiem Komisji Trójstronnej. EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: zł

Sprawozdanie Zarządu z działalności. EFICOM S.A. w III kwartale 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności. EFICOM S.A. w III kwartale 2009 r. Strona 1 z 10 Sprawozdanie Zarządu z działalności EFICOM S.A. w III kwartale 2009 r. 1. Charakterystyka spółki EFICOM S.A. 1.1. Podstawowe informacje o Spółce EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. EFICOM S.A. w I półroczu 2008 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności. EFICOM S.A. w I półroczu 2008 r. Strona 1 z 12 Sprawozdanie Zarządu z działalności EFICOM S.A. w I półroczu 2008 r. 1. Charakterystyka spółki EFICOM S.A. 1.1. Podstawowe informacje o Spółce EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

EFICOM S.A. w 2007 roku

EFICOM S.A. w 2007 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności EFICOM S.A. w 2007 roku 1. Charakterystyka spółki EFICOM S.A. 1.1. Podstawowe informacje o Spółce EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 68 działa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności EFICOM S.A. za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności EFICOM S.A. za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Warszawa, czerwiec 2011r. Strona 1 z 36 Sprawozdanie Zarządu z działalności EFICOM S.A. za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka 68 02-014 Warszawa tel.: +48 22 623 82 14 fax: +48

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności EFICOM S.A. w 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności EFICOM S.A. w 2008 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności EFICOM S.A. w 2008 roku Warszawa, 3 czerwca 2009 rok EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka 68 02-014 Warszawa tel.: +48 22 623 82 14 fax: +48 22 623 82 23 info1@eficom.pl www.eficom.eu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku Warszawa, 14 listopada2013 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego za III

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. za II kwartał 2013 r.

Raport kwartalny AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. za II kwartał 2013 r. Raport kwartalny AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. za II kwartał 2013 r. Wrocław, dnia 14 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. List przewodni Zarządu do Akcjonariuszy... 3 II. Informacje o Spółce... 5 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011) Wrocław, 13.05.2011r. Wrocław, 13.05.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Z przyjemnością przekazuję

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012)

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) Bydgoszcz, 15.05.2012 1. Informacje ogólne 1.1. Informacje podstawowe NAZWA FORMA PRAWNA ADRES INVENTI S.A. SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU LETUS CAPITAL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Katowice, 14 listopada 2012 1 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Tabela 1 Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za III kwartał

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010 r. 3 3 Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za III kwartał 2010 r. oraz dane

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA:

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA: Nr 20/2011 dotyczy: zmiany w Statucie SIMPLE Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje że w dniu 27 czerwca 2011 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano zmiany postanowieo 2, 5, 6 oraz tytułu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Ubiegły rok był em kontynuowania przyjętej strategii biznesowej. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego, zbudowany w oparciu o przejętą spółkę Inwest Consulting SA,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R.

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 ROKU Warszawa, 15 MAJA 2013 roku 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU...

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011 RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 6.1. 6.3. Załącznika Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku)

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) Warszawa, 6 listopada 2012 roku 1. Wprowadzenie. 1.1 Informacje o Emitencie. Nazwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

VERBICOM S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD do

VERBICOM S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD do RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 01.04.2011 do 30.06.2011 Nazwa (firma): Verbicom Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Poznań Adres: ul. Skarbka 36, 60-348 Poznań Numer KRS: 0000298020 Oznaczenie Sądu: Sąd

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW Prezentacja spółki IPO SA www.iposa.pl Kim jesteśmy? IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową, wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Od grudnia

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA Prezentacja DGA S.A. w kilku słowach DGA jest pierwszą w Polsce grupą konsultingową, która łączy działalność związaną z doradztwem biznesowym, zarządczym,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres Wybrane dane finansowe: Jednostkowe III kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku str. 1 1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa Spółki: BLU PRE IPO S.A. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

raport kwartalny III kwartał 2015

raport kwartalny III kwartał 2015 raport kwartalny III kwartał 2015 #1 na świecie pod względem ilości zrealizowanych projektów typu Wirtualny Doradca* Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1.

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r.

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3 1.2. ZARZĄD... 3 1.2. RADA NADZORCZA... 3 1.3. AKCJONARIAT*...

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2014 MPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 25 maja 2015 Spis treści: I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013

RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, 12 sierpnia 2013 r. Strona 2 Raport Mega Sonic S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Poznań, dnia 14 lutego 2012 roku 1 Spis treści: 1. Podstawowe dane o Emitencie.... 3 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA II KWARTAŁ 2013 ROKU Warszawa 06 sierpień 2013 GO TFI S.A. ul. Stawki 2, 00-193, WARSZAWA, TEL.+48 22 860 63 76, FAX +48 22 201 06 12 www.gounited.pl SĄD REJONOWY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU. (za okres 01.04.2012 do 30.06.2012) Gdańsk, 14 sierpnia 2012 roku

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU. (za okres 01.04.2012 do 30.06.2012) Gdańsk, 14 sierpnia 2012 roku RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.04.2012 do 30.06.2012) Gdańsk, 14 sierpnia 2012 roku 1 tel.: +48 58 50 50 000, fax: +48 58 50 50 001, biuro@aitoncaldwell.pl, www.aitoncaldwell.pl

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. IV kwartał 2010 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. IV kwartał 2010 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z. IV kwartał 2010 r. Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2010 r. oraz dane porównawcze za IV kwartał

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny. za I kwartał 2013 roku

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny. za I kwartał 2013 roku 1. Charakterystyka Spółki EFICOM S.A. 1.1. Podstawowe informacje o Spółce. EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 68 działa jako spółka akcyjna prawa handlowego, wpisana dnia 24 maja

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. RB 103/2008 Rzeszów, dnia 5 grudnia 2008 r.

Komisja Nadzoru Finansowego. RB 103/2008 Rzeszów, dnia 5 grudnia 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego RB 103/2008 Rzeszów, dnia 5 grudnia 2008 r. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej 80,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 III. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe: Jednostkowe II kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Silva Capital Group S.A.

Silva Capital Group S.A. SKONSOLIDOWANY i JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Silva Capital Group S.A. za I KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Raport Silva Capital Group S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r.

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r. Raport okresowy kwartalny za okres od 01.07.2009 30.09.2009 Raport kwartalny za okres od 01.01.2010 31.03.2010 Katowice, 17.05.2010 r. 2 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 1.1. Rachunek zysków i strat - wybrane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny. za I kwartał 2013 roku

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny. za I kwartał 2013 roku 1. Charakterystyka Spółki EFICOM S.A. 1.1. Podstawowe informacje o Spółce. EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 68 działa jako spółka akcyjna prawa handlowego, wpisana dnia 24 maja

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny: Q1 2012

Raport kwartalny: Q1 2012 Motoricus S.A. Spółka Akcyjna Raport kwartalny Za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. Warszawa, dnia 14 maja 2012 roku Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Spółce. 2. Wybrane jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Obecna treść 6 Statutu:

Obecna treść 6 Statutu: Na podstawie 38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w związku ze zmianą

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP Bielsko-Biała, 14.05.2009r. Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP współfinansowanego z Działania 3.3 Tworzenie systemu

Bardziej szczegółowo

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r.

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r. TETYDA Spółka Akcyjna Prezentacja spółki Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Agenda Misja Historia Rynek wierzytelności Przedmiot działalności Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2012r. (dane za okres 01-10-2012r. do 31-12-2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Wieliczka 14.02.2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1.

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat czynników

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny MOMO S.A. za IV kwartał 2010 r.

Raport kwartalny MOMO S.A. za IV kwartał 2010 r. Raport kwartalny MOMO S.A. za IV kwartał 2010 r. Warszawa 1 luty 2011 roku Zawartość raportu kwartalnego: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. 31 maja 2013 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO... 4 3. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

BLUMERANG INVESTORS S.A.

BLUMERANG INVESTORS S.A. RAPORT KWARTALNY BLUMERANG INVESTORS S.A. III KWARTAŁ 2012 Poznań, 14 listopad 2012 r. Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 1.1. Podstawowe informacje o spółce...2 1.2. Struktura akcjonariatu Emitenta

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. do 30.09.2010 r.

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. do 30.09.2010 r. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od 1.07. r. Opublikowany w dniu 15 listopada 2010 r. Raport za III kwartał 2010 roku został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29

Bardziej szczegółowo

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w drodze na NewConnect luty/marzec 2008 Plan prezentacji O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki O firmie Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 2 POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY - STRUKTURA Fundusze emerytalne Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Domy maklerskie

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU 2011-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 3 2. Wybrane dane finansowe 7 3. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Nazwa i adres firmy LEGIMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OBORNICKA 330 60-689 POZNAŃ Sprawozdanie z działalności zarządu za okres 01.01.2014-31.12.2014 roku Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A.

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres od 01.04.2012 do 30.06.2012) Bydgoszcz, 14.08.2012 r. 1. Informacje ogólne 1.1. Informacje podstawowe NAZWA FORMA PRAWNA ADRES INVENTI S.A.

Bardziej szczegółowo