Sprawozdanie Zarządu z działalności EFICOM S.A. za okres r r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności EFICOM S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r."

Transkrypt

1

2

3

4 Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 1 z 37 Sprawozdanie Zarządu z działalności EFICOM S.A. za okres r r. EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: zł

5 Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 2 z Charakterystyka spółki EFICOM S.A Podstawowe informacje o Spółce. EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 68 działa jako spółka akcyjna prawa handlowego, wpisana dnia 24 maja 2007 roku do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Wcześniej Spółka była wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS jako EFICOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka powstała drogą przekształcenia formy prawnej w spółkę akcyjną spółki EFICOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (akt notarialny pod numerem Repertorium A 2511/2007) z dnia r. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,20 zł kaŝda. PodwyŜszenie kapitału zakładowego nastąpiło zgodnie z uchwalą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z dnia 8 czerwca 2009 r Informacje na temat akcjonariuszy Spółki, którzy na dzień 31 grudnia 2009 roku posiadali więcej niŝ 10% udziału. Imię i nazwisko Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Anna Katarzyna Nietyksza ,139% Krzysztof Kaczorowski ,976% EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: zł

6 Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 3 z Informacje na temat akcji znajdujących się w posiadaniu członków organów zarządzających i nadzorczych Spółki. Imię i nazwisko Stanowisko Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Anna Katarzyna Nietyksza Prezes Zarządu ,14% Anna Łacińska Wiceprezes Zarządu ,44% Maria Komorowska Przewodnicząca Rady Nadzorczej ,14% 1.4. Skład Rady Nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2009 roku. Imię i nazwisko Maria Komorowska Adam Kruczek Zbigniew Jasiński Klaudiusz Wolny Jacek Wojciechowicz 1.5. Sposób reprezentacji Spółki. Prawo do reprezentacji EFICOM S.A. ma Zarząd Spółki. Zarząd Spółki zobowiązany jest do reprezentowania Spółki w sądzie i poza nim. Zarząd kieruje bieŝącą działalnością Spółki a do zakresu jego działalności naleŝą wszystkie sprawy, które mocą EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: zł

7 Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 4 z 37 Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie zostały zastrzeŝone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki uprawiony jest do składania oświadczeń i podpisywania zobowiązań Przedmiot działalności Spółki Doradztwo europejskie. EFICOM S.A. posiada ponad jedenastoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków UE, ewaluacji i rozliczaniu dotacji oraz doradztwie w dziedzinie wykorzystania funduszy europejskich. EFICOM S.A. świadczy profesjonalne usługi w obszarze pozyskiwania finansowania z funduszy unijnych dla przedsiębiorstw, instytucji, organizacji polskich jak i zagranicznych oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego, m.in.: a. Kompleksowe doradztwo w zakresie funduszy i prawa unijnego, b. Monitoring potencjalnych źródeł finansowania UE i dopasowanie do potrzeb klienta, c. Zarządzanie administracyjne i finansowe projektami finansowanymi ze środków UE, d. MontaŜ finansowy projektów z wykorzystaniem róŝnych źródeł finansowania, e. Szkolenia w dziedzinie realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze źródeł UE oraz innych Doradztwo finansowe i inwestycyjne, Autoryzowany Doradca na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych. W ramach usług doradztwa finansowego i Autoryzowanego Doradcy EFICOM S.A. specjalizuje się w: a. Wycenie spółek, przygotowaniu memorandum inwestycyjnego, prospektu emisyjnego, b. Usługach Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect, procesie przygotowania spółek do prywatnej i publicznej emisji akcji na rynku regulowanym i NewConnect, c. Przygotowaniu i przeprowadzeniu prywatnej lub publicznej emisji akcji na rynku NewConnect, d. Finansowaniu przy pomocy Business Angels, funduszy Private Equity; e. Kompleksowej usłudze w zakresie pomocy publicznej: dotacji, ulg podatkowych, specjalnych stref ekonomicznych, preferencyjnych poŝyczek. EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: zł

8 Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 5 z Doradztwo biznesowe. W ramach usług konsultingu biznesowego EFICOM S.A. specjalizuje się we wprowadzaniu firm na rynki nowych członków Unii Europejskiej. Przy finansowaniu inwestycji i szkoleń Spółka pomaga uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych. Klientami Spółki są takŝe przedsiębiorstwa z USA i Ameryki Łacińskiej, które pragną rozwijać swoją działalność w Europie. EFICOM S.A. oferuje pełną gamę usług konsultingowych, monitoring moŝliwości biznesowych, doradztwo w znalezieniu partnerów oraz w komunikacji i promocji. Doradztwo w tym zakresie obejmuje w szczególności: a. Sektorowe badania rynku, b. Doradztwo w dziedzinie adaptacji produktów/usług pod kątem oczekiwań konsumentów, c. Doradztwo w budowaniu udziału w rynku, d. Identyfikacja kanałów sprzedaŝy, e. Pełna gama usług doradztwa finansowego, f. Doradztwo w zakresie strategii marketingowej i promocji, g. Wyszukiwanie potencjalnych partnerów handlowych i finansowych, h. Realizacja kampanii promocyjnych Inwestowanie w Pre-IPO w spółki o duŝym potencjale wzrostu. EFICOM S.A. specjalizuje się równieŝ w obejmowaniu pakietów mniejszościowych w spółkach o duŝym potencjale wzrostu, głównie technologicznych oraz dziedziny odnawialnej energii, pozyskując inwestorów i wprowadzając je na rynek NewConnect Doradztwo informacyjne. EFICOM S.A. posiada unikalne doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych kampanii informacyjno-promocyjnych o tematyce europejskiej - zrealizował 7 kompleksowych kampanii informacyjnych finansowanych przez Komisję Europejską i ponad 60 innych projektów informacyjnych. Ponadto, EFICOM S.A. przez 8 lat prowadził kampanie z zakresu usług PR dla swoich klientów, głównie duŝych korporacji. EFICOM S.A. doradza równieŝ swoim klientom jak w ramach realizowanych projektów efektywnie prowadzić działania Public Affairs i Public Relations. Doradztwo w tym zakresie obejmuje: EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: zł

9 Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 6 z 37 a. Realizację kompleksowych kampanii informacyjno promocyjnych (wszystkie komponenty), b. Opracowanie strategii promocji, w Polsce i w UE oraz nadzór nad ich realizacją, c. Usługi doradcze dotyczące tworzenia wizerunku i komunikacji kryzysowej dla przedsiębiorstw, organizacji biznesowych: polskich i zagranicznych Przedmiotem działalności Spółki jest takŝe: Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Reklama Badanie rynku i opinii publicznej Badania i analizy techniczne Działalność wydawnicza Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja artykułów spoŝywczych i napojów Włókiennictwo Produkcja odzieŝy i wyrobów futrzarskich Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych Produkcja drewna i wyborów z drewna oraz korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów uŝywanych do wyplatania Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru Reprodukcja komputerowych nośników informacji Wydawanie nagrań dźwiękowych Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów Działalność wspomagająca transport, pozostała Działalność w zakresie oprogramowania Przetwarzanie danych Działalność związana z bazami danych Działalność związana z informatyką, pozostała Działalność związana z filmem i przemysłem wideo Artystyczna i literacka działalność twórcza Produkcja metali EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: zł

10 Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 7 z Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami SprzedaŜ detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach SprzedaŜ detaliczna Ŝywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach SprzedaŜ detaliczna Ŝywności, napojów i wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych SprzedaŜ detaliczna pozostałych nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach SprzedaŜ detaliczna artykułów uŝywanych prowadzona w sklepach Handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi Działalność związana z organizacją targów i wystaw Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej 2. Działalność Spółki w 2009 roku Działalność podstawowa. Zgodnie z załoŝonymi prognozami EFICOM S.A. w 2009 roku intensywnie obsługiwał proces absorpcji środków unijnych przez administracje i pozyskiwanie funduszy unijnych dla swoich klientów, zarówno dla korporacji, średnich przedsiębiorstw jak i samorządów, a takŝe doradzał w procesie zarządzania dofinansowanymi projektami oraz rozliczania i audytu tychŝe środków. Na przychody EFICOM S.A. za doradztwo europejskie składały się przychody z sektora publicznego (realizacja kontraktów z funduszy UE, studia wykonalności, realizacja projektów pozyskanych w drodze zamówień publicznych, analizy i ekspertyzy w dziedzinie ochrony środowiska i IT) oraz EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: zł

11 Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 8 z 37 przychody od klientów biznesowych za przygotowanie i obsługę projektów inwestycyjnych, szkoleniowych i badawczo-rozwojowych UE. Ponadto, na przychody EFICOM S.A. składały się: honoraria za dokumentację aplikacyjną i montaŝ finansowy oraz success fee, a takŝe honoraria za doradztwo w procesie rozliczania i zarządzania projektami. Na podstawie umów, których przedmiotem jest doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych, EFICOM S.A. otrzymał wynagrodzenia z tytułu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i wniosków przeznaczonych do dofinansowania oraz success fee od wartości przyznanej dotacji. Przychody w 2009 roku uwzględniają równieŝ wynagrodzenia z tytułu doradztwa finansowego, wycen i doradztwa finansowego przy wprowadzeniu spółek na rynek NewConnect jako Autoryzowany Doradca, jak równieŝ przychody z tytułu realizacji kontraktów zawartych z klientami z sektora publicznego, zarówno w zakresie IT, ICT, jak i szkoleniowym. Zarząd EFICOM S.A. realizował strategię zrównowaŝonego rozwoju z jednoczesnym ograniczaniem potencjalnych ryzyk, dopóki sytuacja na rynku determinowana spowolnieniem gospodarczym nie ulegnie stabilizacji, dbając przede wszystkim o utrzymanie dotychczasowych kontraktów doradczych i klientów z jednoczesnym ograniczaniem potencjalnych ryzyk. W 2009 roku spółka EFICOM S.A. koncentrowała się na działalności w zakresie obsługi klientów w dziedzinie funduszy UE, jak i nowych klientów w zakresie doradztwa finansowego. Wśród Klientów EFICOM S.A. wymienić naleŝy zarówno korporacje, duŝe i średnie przedsiębiorstwa jak i samorządy. EFICOM S.A. doradzał w procesie zarządzania projektami dofinansowanymi, rozliczaniu i audycie przyznanych środków. Zarząd Spółki nadal koncentrował się w duŝej mierze na pozyskiwaniu klientów i realizacji projektów z sektora IT oraz z sektora publicznego, ponadto na zapewnieniu nowych kontraktów na 2010 rok oraz przygotowaniu projektu własnego finansowanego przez fundusze unijne pod nazwa e-samodzielni. Rok 2009 przyniósł systematyczny wzrost przychodów i nowych projektów w dziedzinie doradztwa europejskiego. Podpisane zostały liczne kontrakty z nowymi klientami a takŝe rozpoczęła się sukcesywna wypłata kolejnych transz z tytułu succes fee od juŝ sfinalizowanych projektów. Działania Spółki zostały zintensyfikowane w następujących obszarach: Przygotowanie rozwoju działalności inwestycyjnej i poszukiwanie partnerów zagranicznych dla funduszu private equity EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: zł

12 Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 9 z 37 Bezpośrednie zaangaŝowanie doradcze w strategiczne projekty sektora publicznego, finansowane z funduszy UE z zakresu informatyki, telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego oraz infrastruktury, Dalszy rozwój doradztwa UE w dziedzinie projektów IT i ICT, nowych technologii, ochrony środowiska, innowacji i projektów badawczo-rozwojowych dla duŝych firm, rozwój departamentu projektów inwestycyjnych UE z wyodrębnieniem działu projektów środowiskowych i projektów IT i ICT, przygotowanie kilkudziesięciu wniosków dla klientów, Realizacja szkoleń w zakresie ochrony środowiska z dziedziny procedur ocen oddziaływania na środowisko, Intensyfikacja działalności w charakterze Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect, negocjacje z wieloma potencjalnymi klientami, przeprowadzenie oferty prywatnej Małych Elektrowni Wodnych S.A.(MEW SA),przygotowanie Dokumentu informacyjnego spółki MEW S.A., oraz popisanej umowy z Novainvest SA Rozwój finansowych usług doradczych dotyczących pozyskiwania kapitału na rozwój z rynku publicznego i niepublicznego-zaawansowane negocjacje z potencjalnymi klientami, dla których usługi takie jak wyceny spółek i doradztwo dotyczące pozyskania kapitału były realizowane w czwartym kwartale 2009 roku i obecnie w 2010, Rozwój projektów doradczych w sektorze ochrony zdrowia, Dalszy rozwój doradztwa w dziedzinie finansowania UE dla projektów szkoleniowych, pozyskiwanie nowych klientów, Budowa sieci partnerów finansowych na rynku niepublicznym (fundusze private equity/venture capital) i bazy danych inwestorów indywidualnych Negocjacje z partnerami zagranicznymi dotyczące stworzenia funduszu private equity do finalizacji w 2010 roku Udział w konferencjach, wystąpienia medialne i publikacje prasowe pozycjonujące EFICOM S.A. jako eksperta w dziedzinie doradztwa UE, finansowego i rynku kapitałowego. Jednocześnie Zarząd prowadził rozmowy z kilkoma spółkami doradczymi mając na celu budowę grupy kapitałowej znacząco zwiększającej wartość EFICOM S.A rok to intensyfikacja działań doradczych w zakresie projektów IT. Realizacja części z nich rozpoczęła się w 2009 roku jednak ze względu na zakres i charakter projektów zostały one w części realizowane do końca 2009 roku, oraz są kontynuowane w pierwszym półroczu 2010 roku. Ponadto, dział IT rozpoczął wykonywanie analiz/ekspertyz, studiów wykonalności dla klientów z EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: zł

13 Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 10 z 37 sektora prywatnego, z których przychody przewidywane są w pierwszym półroczu 2010 r. EFICOM S.A. dokładał wszelkich starań aby zwiększyć portfel klientów z dziedziny projektów IT zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego, m.in. poprzez negocjacje z potencjalnymi Klientami oraz uczestnictwo w zamówieniach publicznych. Wśród najwaŝniejszych projektów z tego zakresu wymienić naleŝy: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) EFICOM S.A. jest członkiem konsorcjum opracowującego Studium Wykonalności projektu SSPW. W trzecim kwartale trwały prace związane z uzupełnieniem Studiów zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. NaleŜy dodać, Ŝe zakres zmian zleconych przez Zamawiającego był bardzo szeroki: od weryfikacji inwentaryzacji infrastruktury operatorskiej, poprzez przebudowę modelu finansowo-ekonomicznego przedsięwzięcia po znacznie poszerzone analizy prawnoorganizacyjne. W czwartym kwartale 2009 roku przekazano Zamawiającemu drugą, przebudowaną zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i uzupełnioną wersję Wojewódzkich Studiów Wykonalności. W tym samym okresie odbywały się spotkania grupy roboczej utworzonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W trakcie tych spotkań dyskutowano i wyjaśniano zagadnienie związane ze studiami wykonalności, uzgadniając niezbędne uzupełnienia i zmiany. Odbiór prac w w/w projekcie został zrealizowany w pierwszym kwartale 2010 roku. Pomorska Sieć Szerokopasmowa EFICOM S.A. jest liderem konsorcjum realizującego przedsięwzięcie. Zamawiający odebrał zgodnie z harmonogramem dotychczas wykonane prace, zaś Konsorcjum realizuje dalsze działania zapisane w umowie. Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa EFICOM S.A. jest członkiem konsorcjum które uczestniczyło w postępowaniu na realizację projektu i złoŝyło najkorzystniejszą ofertę. Do końca trzeciego kwartału 2009 r. trwało oczekiwanie na zatwierdzenie wyniku postępowania. Podpisanie umowy nastąpiło w czwartym kwartale 2009 r. Prace nad projektem rozpoczęły się równieŝ w czwartym kwartale 2009 roku, a ich zakończenie przewiduje się w na połowę 2010 roku. Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - EFICOM S.A. jest członkiem konsorcjum i wraz z Instytutem Łączności prowadzi dla Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego prace związane z procesem inwentaryzacji zasobów sieciowych województwa łódzkiego. Od końca lipca EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: zł

14 Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 11 z 37 do końca września były prowadzone bardzo intensywne prace związane z ankietyzacją Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa oraz ankietyzacją Operatorów Infrastruktury wraz z Przedsiębiorcami Telekomunikacyjnymi. Celem inwentaryzacji jest wskazanie w województwie łódzkim białych plam (bez dostępu do Internetu bądź z bardzo słabą infrastrukturą sieciową), gdzie będzie w dalszych krokach prowadzona budowa sieci internetowej w województwie i będzie dedykowana interwencja w postaci pomocy publicznej. Na końcu trwały prace nad analizą zebranych danych. Prace zakończono w pierwszym kwartale 2010 roku. Lasy Państwowe na początku lipca EFICOM S.A. podpisał i zrealizował zamówienie na wykonanie dla Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych analizy kosztów budowy sieci WAN na obszarze kraju. Analiza dotyczyła porównania alternatywnych rozwiązań budowy sieci z uwzględnieniem analizy ryzyka wykonalności projektu oraz przebudowy obecnie posiadanej przez Lasy Państwowe infrastruktury sieci WAN. Centrum Informatyki Grupy PZU S.A. EFICOM S.A. podpisał umowę na napisanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej działania związanego wzrostem zatrudnienia i jednocześnie z rozbudową Centrum IT i Centrum Usług Wspólnych CIG PZU S.A. Przedmiot umowy został zrealizowany w czwartym kwartale 2009 roku. Miasto Stołeczne Warszawa EFICOM S.A. jest liderem konsorcjum, które prowadzi projekt dla m.st. Warszawy polegający na wykonaniu Studium Wykonalności projektu pod nazwą Centrum Komunikacji z Mieszkańcami, a w szczególności zidentyfikowania i stworzenia listy wszystkich procesów realizowanych w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i dokonania ich analizy na potrzeby budowy Contact Center dla miasta. Prace nad projektem zakończono w pierwszym kwartale 2010 roku. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Umowa między IMGiW a EFICOM S.A. została podpisana 22 grudnia 2009 roku. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez EFICOM S.A. doradztwa z zakresie przygotowania projektu do realizacji wraz z pełną dokumentacją i opracowaniem aspektów prawnych realizacji projektu pt. Informatyczny System Katastru Wodnego w Polsce wraz z wprowadzeniem danych znajdującego się na liście rezerwowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z 7 osi Elektroniczna Administracja. Do głównych zadań EFICOM S.A. naleŝały przygotowanie studium wykonalności projektu, metodyki zarządzania projektem, pełnego budŝetu projektu wraz z harmonogramem rzeczowofinansowym, metodyki rozliczania kosztów pośrednich projektu, opracowanie i przeanalizowanie EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: zł

15 Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 12 z 37 umowy o dofinansowanie oraz opracowanie formalno-prawnych zasad organizacji projektu wraz z analizą prawną jego otoczenia. Większość kosztów pracy poniesiona została w 2009 roku a projekt zakończony i odebrany został w pierwszym kwartale 2010 roku. Gmina Miasta Koszalin dnia 2 listopada 2009 roku EFICOM S.A. podpisał umowę z Gminą Miasta Koszalin na Opracowanie Koncepcji Miejskiej Sieć Bezprzewodowego Dostępu do Internetu na obszarze Miasta Koszalin. Usługa realizowana była w ramach zadania Inteligentny Koszalin rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-koszalin budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego. W ramach realizacji umowy zostały równieŝ przygotowane wytyczne do opracowania koncepcji Miejskiej Sieci Bezprzewodowego Dostępu do Internetu na obszarze Miasta Koszalin oraz lokalizacje dostępu do Internetu. Realizacja umowy zakończyła się pod koniec czwartego kwartału 2009 roku. Kontynuacja współpracy z międzynarodową korporacją informatyczną, jednym z wiodących dostawców innowacyjnych rozwiązań telekomunikacyjnych w skali światowej. Przedmiotem współpracy są usługi doradcze w zakresie identyfikacji źródeł finansowania z funduszy UE oraz rozwoju moŝliwości biznesowych z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego. Trwały negocjacje z wiodącą na polskim rynku spółką świadczącą usługi w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki. Przedmiotem rozmów było świadczenie przez EFICOM S.A. usług doradztwa europejskiego w zakresie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych UE oraz inicjatyw wspólnotowych w związku z realizacją planów inwestycyjnych, badawczorozwojowych, szkoleniowych Spółki. Negocjacje zakończyły się pomyślnie dla EFICOM S.A., stała współpraca rozpoczęła się na początku 2010 roku. W sierpniu 2009 roku, po wielomiesięcznych przygotowaniach EFICOM S.A. złoŝył wniosek własny o dotacje UE w wysokości , 24 PLN na realizację projektu e samodzielni w partnerstwie z Polsko Japońską WyŜszą Szkołą Technik Komputerowych, a 10 grudnia otrzymał pismo z Jednostki WdraŜającej Mazovia o przyznaniu dofinansowania. Projekt ma na celu rozwój nowoczesnej przedsiębiorczości na terenie województwa mazowieckiego. Uczestnicy projektu wezmą udział w cyklu szkoleń przygotowujących do prowadzenia firmy i wykorzystania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w biznesie. Wybrani w trybie konkursowym kandydaci na przedsiębiorców będą mogli otrzymać dotacje w wysokości do PLN na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej związanej z e-biznesem. Rozpoczęcie projektu EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: zł

16 Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 13 z 37 planowane było na pierwszy kwartał 2010, ale z powodu opóźnień administracyjnych w procesie podpisywania umów z beneficjentami, zostało przesunięte na koniec pierwszego półrocza 2010 roku a realizacja na 2010 i Przychody z części w/w kontraktów zostały zrealizowane w 2009 roku. Druga część zostanie zrealizowana w 2010 roku, ale EFICOM S.A. poniósł koszty ich realizacji głównie w 2009 roku Działalność EFICOM S.A. w obszarze Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect oraz doradcy finansowego. W 2009 roku EFICOM S.A. zintensyfikował działania związane z doradztwem finansowym i pełnieniem roli Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect. W wyniku poprawy nastrojów na rynku kapitałowym pod koniec pierwszego półrocza 2009 roku Zarząd Spółki powrócił do rozmów z potencjalnymi emitentami. Pierwsza umowa na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w procesie przygotowania spółki MEW S.A. do debiutu została podpisana w lipcu 2009 roku. W czwartym kwartale 2009 roku EFICOM S.A. sfinalizował rozmowy z kolejną ze Spółek funduszem technologicznym Novainvest S.A., dla których w 2009 roku przygotował wyceny 5 spółek wchodzących w skład funduszu. Ponadto rozpoczęto wstępne rozmowy z wieloma spółkami- potencjalnymi emitentami na rynek New Connect. W ramach nowopowstałego Stowarzyszenia Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect, EFICOM S.A. aktywnie promował jego cele i załoŝenia, dąŝąc do zrzeszenia jak największej ilości partnerów oraz zwiększenia pozytywnego wpływu Stowarzyszenia na funkcjonowanie rynku NewConnect i jego standardów. Aktualne działania podejmowane w obszarze Autoryzowanego Doradcy przedstawia poniŝsza tabela: EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: zł

17 Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 14 z 37 l.p. Nazwa spółki Status współpracy EFICOM S.A. podpisał umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze spółką w związku z ubieganiem się o 1. MEW S.A. dopuszczenie do obrotu na rynku NewConnect. W 2009 roku trwały prace nad w/w dokumentem, który zostanie złoŝony w 2010 roku. W 2009 roku EFICOM S.A. rozpoczął negocjacje z Novainvest S.A. funduszem inwestycyjnym fundusz inwestycyjny Novainvest S.A., w skład którego posiadającym w swoim w wchodzi 5 spółek o portfelu inwestycyjnym 5 profilu spółek o profilu telekomunikacyjnym, telekomunikacyjnym, internetowym oraz internetowym oraz IT. W IV IT. Są to kwartale 2009 roku została 2. następujące spółki: podpisana umowa na Tele B Sp. z o.o., świadczenie usług Interlandia Autoryzowanego Doradcy, Sp. z o.o., wycenę spółek funduszu Invitum.pl oraz refinansowanie Sp. z o. o., kosztów debiutu z funduszy PT Croscarrier Sp. UE. W IV kwartale z.o. o., rozpoczęto wycenę 6 Optonet Sp. z o.o. spółek. Trwały przygotowania do oferty prywatnej. Rodzaj oferty oferta prywatna oferta prywatna Planowana data debiutu na NewConnect I kwartał 2010r. II kwartał 2010r. EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: zł

18 Warszawa, 7 czerwca 2010 r. Strona 15 z 37 W 2010 roku zostanie złoŝony dokument informacyjny na GPW Pozostała działalność. Zarząd prowadził rozmowy z kilkoma spółkami mając na celu budowę grupy kapitałowej znacząco zwiększającej kapitalizacje EFICOM S.A, które Zarząd zamierza sfinalizować do końca Zarząd podjął rozmowy z partnerami zagranicznymi w celu stworzenia funduszu inwestycyjnego, które to negocjacje zostały sfinalizowane podpisaniem umowy o współpracy z zagraniczna firma inwestycyjna w czerwcu 2010 a sam fundusz powinien zostać stworzony do końca Ponadto EFICOM S.A. prowadził intensywną działalność promocyjną wspomagającą działania marketingowe i sprzedaŝowe, jak: EFICOM S.A. został partnerem Diamentów Forbesa Eksperci EFICOM S.A. podczas cyklu 16 regionalnych spotkań z prezesami i właścicielami firm z czołówki rankingu Diamenty Forbesa 2009 przedstawili moŝliwości dofinansowania rozwoju przedsiębiorstw z funduszy unijnych. W rankingu największego miesięcznika gospodarczego w Polsce zostały wyróŝnione polskie przedsiębiorstwa, które w ostatnich trzech latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość. W spotkaniach uczestniczyli członkowie zarządów i właściciele wyróŝnionych firm oraz przedstawiciele władz samorządowych. EFICOM S.A. uczestniczył w konferencji IDC Smart IT Buyer Forum 2009 gdzie przedstawiał moŝliwości dofinansowania ze środków UE planowanych inwestycji w zakresie projektów IT i ICT. IDC Smart IT Buyer Forum 2009 to uznane forum dyskusyjne o aktualnych strategicznych problemach w zakresie IT w oparciu o najlepsze i sprawdzone praktyki oraz najnowsze rozwiązania technologiczne. EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: zł

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny. za I kwartał 2013 roku

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny. za I kwartał 2013 roku 1. Charakterystyka Spółki EFICOM S.A. 1.1. Podstawowe informacje o Spółce. EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 68 działa jako spółka akcyjna prawa handlowego, wpisana dnia 24 maja

Bardziej szczegółowo

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent IV. DANE O EMITENCIE IV.1. Podstawowe informacje o Emitencie Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w 2 ust. 1 Statutu w brzmieniu: EFICOM Spółka Akcyjna. Zgodnie z art. 305 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2011 r.

RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2011 r. RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2011 r. 8 czerwca 2012 roku 1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu raport roczny z istotnymi dla Spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA ZA 2012 ROK (za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012) Gdańsk, 24 kwietnia 2013 roku Strona 1 SPIS TREŚCI 1. List do Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A.... 3 2. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2007 roku

PROSPEKT EMISYJNY. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2007 roku PROSPEKT EMISYJNY DORADZTWO GOSPODARCZE DGA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu Przygotowany w związku z ofertą publiczną 7 910 000 Akcji Serii H z uwzględnieniem prawa poboru oraz w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 Warszawa 30 maja 2014 r. I. Informacje ogólne Firma: Blue Ocean Media S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A. 5 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EGB INVESTMENTS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013

Bardziej szczegółowo

YOUR WORLD, OUR LIGHT

YOUR WORLD, OUR LIGHT YOUR WORLD, OUR LIGHT Jednostkowy raport roczny LUG S.A. 2011 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA LUG S.A.... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE LUG S.A. ZA OKRES 01.01.2011-31.12.2011....5 1. WPROWADZENIE... 6 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTEGER. pl SA za I półrocze 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTEGER. pl SA za I półrocze 2008 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTEGER. pl SA za I półrocze 2008 roku -Kraków, 30 września 2008 roku- Spis treści: Spis treści:... 2 1 Zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku #2 Sektor Publiczny Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT #3 Sektor Energetyczny Najwięksi dostawcy rozwiązań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r.

RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r. RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1 PISMO ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 4 2 WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie z działalności Infovide-Matrix S.A. w 2009 roku Warszawa, dnia 17 marca 2010 roku Spis treści 1. Przedstawienie Spółki...3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę BOA S.A.

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę BOA S.A. Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę BOA S.A. Analiza sporządzona w związku z Uchwałą nr 1169/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SONEL Spółka Akcyjna ul. Stanisława Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Świdnica, marzec 2014 I. WSTĘP SONEL S.A. jest firmą produkcyjną specjalizującą się w

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 4 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A.

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2011 Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 2 SPIS TREŚCI str. I.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r.

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r. Strategia rozwoju Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013 Marzec 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp oraz filary perspektywy strategicznej Banku... 7 2. Informacje o Banku BPS S.A...11 2.1. Usytuowanie

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie www.quantum.pl Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z: publiczną ofertą 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy)

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo