Dużo mówiła Pani o zmianach, które z /lich będą do zauważenia od zaraz?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dużo mówiła Pani o zmianach, które z /lich będą do zauważenia od zaraz?"

Transkrypt

1

2 :: :. Poprosilam w grudni 21 listopada odhyla się pierwsza konferencja prasowa Pani Dyrektor, która Iloinfonnowala dzienni- Drzewko B ożo ll a rodze lliowe... 1 Caf e EXI O... 3_ 16:::. karzy o swoich phumch i zmianach Galerie Wralislavio a lllllll., Gitara które na s tąl)i ll wkrótce w Filhar- Muzea Cross, BI/ldo!:, Muzyka w MI/zel/III.18 monii. DYI'cktor artystyc7.l1y, Pan Teatr k2, TealrArka OKiS Marek I)ijm'owski zapozna I zebra- Tealr Pallloll/illl )', Teatr Na IJmkl/... 6 ODA Fir/ej , i nych z pl'ogr:lillem na najbli ższe Tealr Polski.. : /F C!c:/'{/ FilIII : mi es ią ce, który przedstawia s i ę bar- TeCllr L.olek, 0,(,: Grolowskiego... 8 /( s,qzk, : dzo atrakcyjnie i na pewno przynie- CS III/pan, Teatr WSfJólcze.w y lioroskop l sic wiclc radości wszystkim melo- Kalelldaril/III.... /0-18 Wyciecki Pe'1Jede.w i PolalIki i ma nom. Uslyszymy m.in. znakomi- X VIII FesliwallJarbórkowy MIJP, DK Agom, CK Ztlll/ek i tego klarnecistę WOJTKA MRO- Operelka KIl/h Pod KollI/llllall/i. KMiL i ZA, ADAMA MAKOWICZA, TY- Roberl Skolll/OIvski - IIlywiad DolllY Ś lqsk AklW ellll/1i Ml/ zyc li a, SPA M L.o Ża Dolllo.1lqska BCC i TUSA WO.lNOWICZA,,JERZE WSZYSTKIM NASZYM CZYTELNIKOM l GO MAKSYMIUKA, KA.lI DAN-. CZOWSKĄ, PIOTRA PALECZ- Z OKAZJI Ś WIĄ T BOZEGO NARODZENIA i NEGO, tn;ech wybitnych jazzmc- ŻYCZYMY POGODY DUCHA, WYTRWAŁOŚCI, l nów:.jana PTASZYNA WRÓ MATERIALNEJ BEZTROSKI l BLEWSKIEGO, HENRYKA MIŚ ORAZ DUŻO, DUŻO MIŁOŚCI l KIEWICZA, MACIE.lA S IKA ŁĘ. REDAKCJA l:: 7 grudniu o godz rozdajemy bilety ffi lh liy arm O n Z LIDIA GEIUNGER D'OEDENBERG DYI'cktor Gcncmlny MivdzynllJ'odowcgo Fcstiwalu Wratislllvill Cll ntlljls od pa ździernika hr. Dyl'ckloJ' FilluJI'Inonii im W. LUlOslawskiego we WJ'oclllwiu. Panią dyrektor o krótką wypowiedi dla Co.Jest Grane. Dużo mówiła Pani o zmianach, które z /lich będą do zauważenia od zaraz? Pi en v.za liiewielka, ale i.i IOIII CI Zllliallfl, 10 dwa liiie).i ' (1 dla osób liiepelllo.i prawllych. Bardzo sir! Z tego cie.l'z(' bo ju ż od lego tygodllia li iepelllo.\ praw- liielolllall b ędz i e II/óg l sall/odzielllie zaj lll owa ć II/iejsce. Dotychczas liie /1. C'L bylo to lii o Ż lil ve. Druga istotna Zlllialla to lii o ż l i wo.l'ć odwiedzellia Filhanllo-. liii dwa razy w tygodllill IV piqlek i IV.\'ObOl(' albo w czwartek i w piąt e k IV zaim. Witolda Lutosławskiego l eżllo C i od lego jakie lerlllitl)' bf'dą Illieli arly Ci. Tell.I ({fll kolicert bf'dzie gra- "' ;. IIY IV lia.l zej Filha/'ll /OllIi dlva razy. Nowo.\:cią dla liieloll/allów b ędą otwarte 1\ l pr6by gellem llle. PoslallolVilalll ró l v llież IVprowadzi<' lvej k i6wki. ZlIaleźli - C 7.12., godz KONCERT SYMFONICZNY - bilety: 26 zl, 21 zl dyryguje - Slawomir Chrzanowski ROBERT KABARA - SKRZYP E Orkiestra Filharmonii im. W. Lutoslawskiego S. Mo//ius: ko - Uwartum do opel)' Halka, 1-1. WiellialVski - koli cert skrzypcolvy ji.1'-liioii,. Frallck - Syll!(o//ia d-li/oii , godz , KONCERT SYMFONICZNY - bilety: 31 zl, 26 zl dyryguje - Marek Pijarowski TOMASZ STRAHL - WIOLONCZELA Orkiesh'a Filharmonii im. W. Lutoslawskiego R. Wagller - Idylla ZypJl)'da, R. Schlllllall - KOllcertwiololl"zelowy a-li/oii op. 129, L. va// Beethovell - VIII Syll!(ollia F-dl.lr op , godz , KONCERT SYMFONICZNY. bilety: 60 zl, 40 zl dyryguje - Marek Pijarowski ADAM MAKOWICZ - FOInEPIAN Orkiestra Filharmonii im. W. Lutoslawskiego G. Gerslnvi// - l.iiwoi)' Ila/Ortepillll solo, G. Gershwil/ - KOl/cert/ortepiallowy F-dllr , godz , KONCERT SYMFONICZNY - bilety: 40 zl, 30 zl DYRYGU./E -,J ERZY MAKSYMIUK Orkiestra Filharmonii im. W. Lutoslawskiego M ozart - SYII/follia g-mol/ KV 550, D. Szo.\ lc/kielvicz - V Sy //!(rjii.ia d -liioii godz. IS.OO, KONCERT SYLWESTROWY bilety: 60 zl dyryguje - Marek Pijarowski WfUS WO.JNOWICZ - OBÓ.J Orkicstl'll Filhal'monii im. W. Lutoslawskiego A. Glillka - Uwertllra do opel)' Ruslal/ i Ludmila, IJ. Smetolla - Welwwa T. Albil/olli - KOI/ cert IW obój d-liwii, N. Ber/ioz - Kamawal rzy lll.ki, I Czajkowski - Walc kwiatów Z baletli Dziadek do orzechów, E. Grieg-Peer Gy//I - POtrl//ek,.I. S. Bach - Aria z 11/ SI/iI)' D-clI/I; E.Morricolle - Muzyka Z.fillllll Mi.lja, E. Iwbtier - E.I'/Jaglla, HO/"ller - M I/zyka z.filll/i/t/tallie, S. MOlliuszko - Mazur z opel)' Halka S. i l llly SfJIIII.\ ora lia 1I00ve s l ('(;e dla orkie.\ /I } /. ZII/ielliall/y ró w lli eż wyg ląd ze- i 1 II II ę trz ny Ilaszych prow'mllólli i druków..id li chodzi () pol va ż lli ejs z e Zll/iany i lo, IlOjprawdopodoblliej, jlli IV przyszlyiii sezollie czy l i do pat dziel'llika l 20021:, liieloll/alli otrzy lll ają IV prezellcie 30 dodatko lvych liiiejsc. W ciągli i dwóclt nast('pllycll lat, c h c ę, aby p(;awily się balko lly i lo że. Pow i ę ksz q olle i liczą cq 460 krze.wl w idowllię (J 160 liiiej.l c. My.\:lę, że b ędz ie lo bardziej adel kwo lila liczba do wielkok i liaszego liiiasta. Niebawelll b ędz i e lll Y sprzedawa ć i /otele.po II.I ()I'OII/ - lii e l o lll ailoil/ co polnoie z reali zo wa ć ten projekt. i Wspominała Pani o zmianie nazwy Filharmonii? l Powr6cilll)' do lic/z wy: FIU -/ARMONIA WRO ŁAW, KA illl. Wilolda L.lltoi slawskiego. Obeclla liazwa polvodllje czasall/i groteskowe sylf/ac j e, szczeg61- lilie za grclllicq, gdzie liasz w.l'pollialy koliipozytor polski liie I vs zy.tkil/l j e.l't Zllai liy, wiec III recelll,;aclt IIIl1ie.I ZCZWIO il!/ijl'lllo l;ję że wyst ąpi la FilllO/'II/OlIio IlIIiel ilia. WolalabYIII aby liapi.wlle bylo, że lvy. t ąfj ila Fillf{/ /'II /OlIia Wl'Oclaw.ka. i Melomanów zainteresuje na pewno fakt, że zamierza Pani stw077jić fonotekę i Orkiestry i wydać jej dorobek na płytach CD. l Stallie się tak jll ż od liajbli ższ eg o kolicertii, b ędz i e ll/ )' liag / :ywa ć IV zasadzie i wszystkie koilcerty. Na poc z ąt e k t). IV okol icach Illtego lvydallly p lyt('. która i będz ie j edllocze.l'liie plytq pl'olilocyj llq, o t wi e rają cą IllIIll drzwi / esliwali l IV Ellropie. Bf'dą to III. itl. li(fgralli(f, klór e zostaly dokollalle w 'zasie / estilllai III Wrati.I lavia CWltalls, oraz liograllia archiwallle. Ws zy.tkie plyty b ędą doi s t ępi l e w sprze da ży, co tei.jesl jedll ą z liolvo.1ei. l Z ogromnym rozmachem zabrała s ię Pani za porządkowanie i usprawnianie i pracy Filhannonii, ma Pani atrakcyjne pomysły, kt6re melomani na pew/lo l do cenią Życzę Pani zrealizowania tych ambitnych pla/lów, będą one promoi wać naszą Filharmonię nie tylko na Dol/lym Śląsku, ale i na świecie. Czego i chciałaby Pani tyc(jić melolna/lom za nas(jim po rednictwem? l W li adchodzący III mkll, liii/iii liadz i ej ę że dobryiii dla IVszystkich liielolllall6w i i czytelllików C.lG, czeka lias lviele Zlllion..lestelll przekollalla, że będq to l ZllliallY 1/(/ lep.l ze. ZlIIially, które spowodllją lv i ększe zailltere.l'ol1iclllie kllltllrq, i /illwrlllolliq, IIIlI zy ką, liiy.<if' w i ę c, że w.\ zy, t ki lll tyiii, któr zy ją t lvorzq da to l w i ęcej.1 aiyjfaktji z IVla.m ej pracy. Tak wi(,,, życz ę PCII!SIWI.I i.wljie lvielli i IVspallialYc/1 kollcerlów IV calyiii sezol/ie, I/ie ty lko /illwrll/ol/iczllylll ale i i kullllrall/ylll lve Wroclawiu i lia Dolllyll/ Ś lqsku. M y.flr rólvllie ż, że II/y o r l gallizatorzy doloży Ill Y wszelkich starcl/!, aby sezoil tell byl li/aksylllal//ie i atrak(')ully, a POI!StIVO Illieli wspal/ialy i wypoczyllek po ci ęż ki ej pracy. plyty z nagranillmi Orkiestry Symfonicznej ' Filllllrmonii im. W. Lutoslawskiego we Wroclawiu są do nabycia w K s ięgami Muzycznej Meloman (w FillulI'monii) www,cojestgrane.pl Podwale 74, Wrocław redakcja tel reklllma tel./fax W)'dllll '{"' i re /. IIl1Czelll)':.GraiYIIII Milll/iewicz, tel / 7. Sekre/llrim: Zo.fill JlIl'Od,. lel./jilr 34t Sekref{I/"'l. r",'akcji: DalIlIla Niechcial. let anuln"' cchcllll c.ig. pi 5 e "I'I :I III erl/ elllw)': MlIrcil/.Il1wO/,,.ki. DT/': tiy. l."rd KwiecieII. 11' Nolllbkll, lei ,.ln cc khouhk CJA.p l l?e(//k ('Jtl I/Ie POłl(,\'I odpolviedzialllo1d za powierzolly IIlmer;(lI. v "illily HI kalelldorilllll,,relc.( oglo,\'zeli, rek/oll/. 'lilstrzel/fiilty,wbie prawo skmc(lii;a i adiu.wacj; tek,wów oraz lii/wity Ich ty",/ów. Ni e zwracamy ilu' Z{IIIIÓW;Ollych I1Imerialów. Sprawy spome rotjjlii1ywo1lc są przez Sąd Nej ol1mvy wla. ciwy d/a lvydawcy.

3 koordynator projektu: r((f. C_"'fllm II II r V AGoii'A współpraca : Straż - MOSiR Z Miejska I.... " _ sponsor: Plus ':'I- V patronat medialny: I g WOcłOW 3'

4 Barbara Zworska-Razluk ŚWIATŁO-CIENIE Szklane rzeźby projekt.. mtki, związanej z wroclnwską Akademią Sztuk Pięknych. Dyplom w 1984 r. w pncownl prof. Henryka Wilkowsklego. Jej prace znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz w Muzeum Sztuki Użytkowej w Poznaniu. Wykorzystując cięte i klejone szyby okienne oraz ląc7.ąc je _ z ceramiką, Barbara Zworska-Raziuk A tworzy rzeźby przywołujące ksztalt... ludzkiej sylwetki. Ich fonna, oparta na współdzialaniu dwóch przeciwstaw " nych tworzyw - szkla i gliny - oraz na C przenikaniu wiatla przez szklane brylit ły, przynosi dziela o subtelnej zmyslo IV wo ci I poetyckim pięknie... Galeria Szkła I Ceramiki tn ul. Klełbaśnlcza 5., wystawa czynna do ut ". O U Jacquea Touaaalnł MIĘDZY SNEM A RZECZYWISTOŚCIĄ Prace wioski ego projektanta francuskiego pochodzenia, ZĄjmującego się także malarstwem i fotografią. Jego. studio projektowe A/elier proponuje " kol/ceptualny mil/imalizm, poszukując możliw wyrazu naj prostszych brył U geometrycznych. W swojej twó!'c1.o cj chętnie wykorzystuje oddziaływanie._ wiatla i cienia, biorąc pod uwagę tak że ich znaczenia metaforyczne. Galeria Oeslgn, wystawa czynna od do Andreas Dress ZAWIROWANIE W ŻYCIU DOCZESNYM Wystawa prac autora pochodzącego z Saksonii. Andreas Dress wśród wielu fonn artystycznych, które uprawia, tworzy także pl7.edstawione na obecnej wystawie książki autorskie, wykonywane spc<;jalnyml, wlasnymi technikami i na nietypowych materialach, jak np. szklo (Skamieniałe foliały, Trans-Thnz, Zimny wiatr trzeciego wymiaru). Tworzy także książki-fi' yzy, 7.apisane w rulonie. Galeria Oeslgn, ul. Świdnicka 2-4 wystawa czynna do GRACZE Wystawa autorów zwią7.anych z Gałerią Phmice DWA - wspólne przedsięwzięcie Gracze ma swój początek w 7.ainicjowanej latem tego roku maiłartowej akcji IlrtyStyczn<;j ART DOX. Chociaż pl7'oostawione prace w więks powstały specjalnie na obecną wystawę, nie jest to zamknięta kolek <;ja, ale otwarty zbiór - fragment permanentnych działań, zakładających rodzaju indywidualne gry różnego z ot0c7.cniem, a czasem taki,c z widzem. Na wystawie znajdą się pokazy video, reall7.acje przestrzenne dostosowane do specyfiki miejsca, instalacje, nagrania audio, fotografie, dokumenty i teksty. Uczestnicy: Adam Abel (Wałbrzych' Wrocław, Jesper Alvaer (Oslo 'Praga), zespół CEZ (Wrocław), Piotr Cznrczak (Rzeszów), Jan I. Kotik (Nowy Jork' Praga), Miroslaw KuUa (Jelenia Góra), Marcin Mierzicki (LubIln, Wrocław), zespół NeUJ'Obot (Warszawa), Waldemar Prancłdewicz (Zielona Góra' Wrocław) i Jacek Zachodny (Wroclaw). Galeria Awangarda, ul. Wita Stwosza 32, wystawa czynna od 14 do Anna Lachowska PEJZAŻ (akwarele) Anna Lachowska od naj młodszych łat towarzyszyła ojcu, malartowi amatorowi w jego wypj'llwach plenerowych. Wybrala jednnk st\ldia humanistyczne. Przenvala je zakladając rodzinę. Po latach postanowiła realizować niespclnlonc marzenia artystyczne. Swe umiejętności malarskie doskonali w Państwowym Ognisku Kultury PIlIstycznej na drugim roku. Szczególnie upodobala sobie akwal'elę. Glównym tematem jej prac jest pejzaż. Ta wystawa jest jej pierwszym indywidualnym pokllzem. Galeria Dwie LIstwy MBP ul. Starograniczna 28 wystawa czynna do Przemek Plntal BAJKI, KŁAMSTWA I SLOGANY Galeria MieJska, ul. Kielbaśnlcza 28 wystawa czynna do na kartkach pocztowych pocztowych Stanislawa Chmury oraz scrwetkach Doroty Papiernik. Zobaczymy m.in. ozdoby choinkowe I choinki, s7,opki krakowskie i ludowe. Wystawa pl'c7,cntuje taki,c gamę kart międzynarodowych. Galeria Przedszkola R6żanka ul. Jugosłowiańska 115, wystawa czynna od do ANTYREKLAMA PAPIEROSA Pokonkursown wy11iwa proc, 7,orglmizowanll p17.ez Urllłd Mnrszalkowski Województwn Dolno Iąkiego - Wydzial Polityki Zdrowotnej, Dolno Iąskie Centrum Onkologii, Dolnośłllski Centrum GruiliI.:y i chorób l>łue. UC7.estnlkllmi konkul'su byli uczniowie 94 szkól technicznych Dolnego Śląskn. Galeria Zamkowa - CK Zamek pl. Świętojański 1, wystawa czynna od 1 do w godz Marla Koruslewlcz GRAFIKI Absohventkn filologi.i angielskiej Uniwersytetu Ś l ąskiego i Wydziału PIlistyki WSP w Częstochowie, uzyskała doktorat w dziedzinie filozofii (Uniwersytet Śląski), poetka, tłumacz literatury angielskiej, współc7,csnej prozy amcryknńskiej oraz tekstów filozoficznych. Pracownik IIIlUkowy Uniwcr..'Ytetu Śląskiego. Od 1984 r. uprawia 7.awodowo grarikę warsztlltową, jako artysta grafik stale współpracuje z gnieri1imi w Polsce, USA, Austrii oraz Wielkiej Brytanii. Ząjmle się ilustra <;ją killżkową oraz projektuje foldery i znaki finnowe. Galeria M, ul. Stare Jatki 1 O wystawa czynna do

5 Bogusława Dyktyńska KWIATY DLA OJCA PlO AI1:ystka maluje kwiaty, pejzaże (tempery, akwarele,... nldzicj oleje). Galeria U Teresy ul. Mlelczarsklego 3, wystawa czynna od 1 do J potkanie z autorem ksh\żkl Polskie tmd)'cje. kllltllm i rzemioslo HUCUŁOWIE - LUDZIE PRZEŁOMU TYSIĄCLECI Wystawa fotografii Leszka Brągiela. wernisaż 8.12., godz wystawa czynna od 1 do WYSTAWA MANDALI AUTORSTWA EMAHMNA wernisaż , godz wystawa czynna do Galeria Klubu Pod Kolumnami pl. św. Macieja 24 MALARSTWO MIRKA ANTONIEWICZA Galeria pod Plafonem WIMBP, Rynek 58 wernisaż 6.12., godz Dolnoś lą s ki Festiwal Sztuki WYSTAWA EDWARDA KRASIŃSKIEGO I ROYDENA RABINOWITCHA Artyści ci o światowej slmvic są rel)re- 7,cntantami sztuki konccptualnl\i i minimal-ortu. Kuratorem wystawy-dialogu jest Jaromir Jedliński - członek Zarnldu ClMAM (Międzynarodowego Komitetu Muzeów i Kolekcji ztuki Nowoczesnej) Pl"q ICOM (Swiatowcj lładzie Muzeów) - UNESCO i Geneminy Kurator Wystmv Dolnośląs kiego Festiwalu Sztuki. Wystawa pl'c7.cntuje malarskie prace Rabinowitcha i instalacje z blękitną linią KnlSińskiego. Krasiński, urod7.ony w J 925 1'. w Łucku studiowallll\ A P w Krakowie. Micszkll w Łodzi. Wsp6lpracownik i p.qjaciel Henryka Sta:i.cwskiego i 'IMCUSZII Kantora. Rabinowitch, urodzony w 1943 r. w 'Ibronto w Kanmlzie, studiowal muzy kę (skrzyp<.-e) na UniwCl' sytecie West.cm Ontańo. MiC57J<a w Dublinie i Gandawic. Jest profesorem JU\ Wyd7jalc Historii Sztuki Uniwersytetu w Lejdzic i dożywotnim C'lIonkiem Uniwersytetu Cambńdgc. inro: DFS OKiS, 'boo,' MUI'-;n Wójcik, Uro nisinil' KOII'nlclI'skl, tel. (071) Galeria OKIS Domek Romański, wernisaż 6.12., godz Wystawa zopek wykonanych przez uczniów z Ośrodka Niesłyszqcych pny ul. Dworskiej we Wrocławiu. Szopki zostnly wykonane m.in. z drewnu, kory, cinsta solnego, kolorowego kartonu, tknniny. Ekspozycjn czynna od poniedzialku do pilltku w godz , w soboty od Wstęp wolny. Klub Muzyki I Literatury pl. Kościuszki 9, otwarcie wystawy godz MARTWA NATURA Wystawn prac dziecięcych. CK Agora, pl. Piłsudskiego 2, wystawa od do Pra e Alllly Beskiej liie zml/ szają odbiorcy do refleksji, do kolltemplacji ślviata. ba, liie "Szal1Jie" naszy'" d,, chowy'" wllętrze m. Igraszki plasryczne Alllly Beskiej dostarczajq wra że II. ksztaltllją zmys ł estetyczny odbiorcy - to dllio... Józef Szczuplll, r,)'blllla Opolska J 987 Galeria Na Antresoli, Kawiarnia Pod Kalamburem, ul. Kuźnicza 29 a wystawa czynna do końca roku EXLIBRISY Leszka Frey-Wltkowsklego Biblioteka Pedagog., Rynek 49, czynna od do ks. Czesław Kozłowski T J ZIEMIA ŚWIĘTA Wystnwll fotografii. Ks. zeslaw Kozlowski TJ - Jezuita, trolog, psycholog. P...renikliwym spojrzeniem obiektywu wydobywa i utrwala urod ę świata. Reporter towanyszqcy wizytom papieskim oraz pielgnymkom do Ziemi Sw i ętej i Rzymu. Salonik Trzech Muz, ul. Zawalna 7, wernisaż 3.12., godz wystawa czynna do (pn., śr., pt. w godz ) STAN WOJENNY NA DOLNYM ŚLĄSKU I ŚLĄSKU OPOLSKIM <kganizator: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Sciganill Zbrodni Przeciwko Narodowi Pol kiemu. Muzeum Archldlecezjalne ul. Kanonia 12 (wejście od ul. Katedralnej) wernisaż , godz

6 Wrocław L ( l, 7 fax (071) mail: ll'lj MUZEUM r!, ARCHITEKTURY DYREKTOR: J ERZY ILKOSZ ul. Bernardyńska S, tel KARL FRIEDRICH SCHINKEL - ARCHITEKTONICZNE DZIEŁO DZISIAJ Ekpozycja pl7,oostawiająca twórcz( nicmicckk-go architekta Karla Friedricha ScI1inkla ( ), ZOlo'U1 11 przygotowana prla!'l Kult'rtbibliothek w Berlinie orilz berliński Frcie Universitiit. PI'C7.cntllcja w NicmC7A!Ch spotkala s i ę z przyehylnym prlyjęciem krytyków i dużym 7J1intercsowaniem szerokiej publiczności. Wy1awa ma charakter monogratic7.ny. Stawiu jednak'la! Lotne pywnie o wsp6ic7a!sml recepcję architektury K. F. Schinkla w Europie. Zdjęcia do wystmvy wykonul Hillert Ibbckcn. Wyshlwie tow3nys'ly bogato ilustrowany ku hl log. wystawa czynna do MUZEUM NARODOVVE Dyrektor: MAR1USZ HERMANSDORFER pl. I'ow s l nńców WnrS1Jlwy S, lei , 372 S I 50, NAJPIĘKN!EJSZE NIEMIECKIE KSIĄZKI ROKU 2000 Konkurs fmnkfurckiej Fundacji Sztuka Ks ią żk i rui nl\; piękniej5711 kiążkę niemieckl( ma już dłu gą h istorię. Do konkursu zglas-l.ano kiążki wydulle w Niemczech między Wylonione w konkul'l>ie najpiękniejs7a! tytuły podzielone SlI na 10 kategorii: I.litemturo, 2. książki naukowc i Iitcrlltum akndemicka, 3. kii,żki l>opularnonl1ukowe, 4. książki w mi ękkiej okładce, S. ksillżki o sztuce i albumy fotogmłiczne, 6. litcrllturll dla dljeci i młodzi eży, 7. l>odręcz niki szkolne, 8. publikacje bibliot1lskie, 9. killżki-obickty sztuki, lo. ksi!,żki unikatowe. W sumie 52 tytuly uhonoro wano tytułem I1Itipiękniej"7.Cj niemieckiej książki, 8 pozycjom przyznano wyrożnienia. Premiowane ksillżki to w więkswści publikacje o c1lllnlklcr7a! użytkowym. G łównym kryterium oceny nildeslanych pubłika cji jest ich jakość t'(\ytorskll, jury wylania najpiękniej"7.c tytu ły anulizuj:(c i1uslmcjc, sklad, druk, ojlrllwę. Ek pozycjll n ajpiękniejs'lycl l niemieckich książek jest próhą 'I.ObmlA1Wanill naj nowszych tendcl1(;ji w dzit'<lzinic edytorstwa niemieckiego. Muzeum Narodowe WILLMANN - RYSUNKI. WARSZTAT BAROKOWEGO ARTYSTY Michael U'OI>old Willmann to nlj.;wybitniejsza usobowość urtystycznu buroku na S l ąku. Urodzii się w 1630 r. w Krolewcu juko syn malarl':l, który byl jego pierw"7.ym nauczycielem. Ed uku cję artystyczlul uzu(x.>lnial w Holandii, dok:ld udul się ok r. W 1660 r. osiadl w Lubią:iAJ, 7.alożyltllm warszwt. Wsuchstronnu d7jlllulność Willmannu - twórcy obnlzów olejnych, fresków, rysownika i gratikll - ksltaltowala krajobr.u kulturowy Ś hlskll, wywurln ulk:ia! wpływ mi artystów w rechuch i w Austrii - Bn1l1dla, Rottnmyra, Reinera, MllulllC11scha. 1'0 śm ie rci.flqskiego RubelIsa w 1706 r. WIII'l>"7.hlt prowudzil jego pasierb.ioliliiin LiSka (ok ), a od r. wnuk Georg Neunhen (I(,s9-t749). Wy 'UIWll po nl7. picrw'zy pokllzuje tuk S'IA!roko twór C7A>ŚĆ rysunkow:l Willml1nnll i mnlarzy z jt-go pracowni. Ekspozycje - pl'c'l.cntowllne tukże w Austrii, i Niemczcch - rożni ll s i ę doborcm eksponut6w i nmnżlicją. Wc Wroclawiu obok 50 rysunków 'la! zbiorów niemicckich, C7,cskich, polskich, licznych gratik i starodruków możnu '/Albaczyć obmzy olejne. Muzeum Narodowe, czynna od do MUZEUM NARODOWE bilety: 6 zl (norm.), S 'li (ulg.), (grupowy), lekcja murenlna: 30 7J (grul>1i S'lkolna nic kupuje biletów) wystllwy stule: Magdalel/a Abakallawicz Ś ląska rzetba kal/lielll/a XII-XVl w. Sz/llka l lqska XIV-XVI IV., Sztl/ka.1ląska XVI-XIX IV. Sztl/ka pol.1w XVII-XIX IV., Sztl/ka polska XX I V. wyshlwy C'/JISOwe: Willl/lflllll - ly.i'liilki. Warsztat bamkolvego artysty (od do 6.01.) Najpięklliejsze I/iemieckie ksią żk i mku Wystmva Pr'LYb'Otow:UUII>r7A!7. Centl"Um Infol1l1ucji o Ksi1Iżee Niemieckiej w WIlrs7.lIwie AlIstralia jakjq widz ę. Wystllwa fotogl"llłklllll JlrLygotowllna prl.c2: Ambllsndę Australii w Wllrszllwie (od do 6.(11.); Zlote Nider/alldy - obrazy holel/d/m'kie i.flalllalldzkie XVI/ IV. ze zbior6w MuzeulI/ Nm yxloweeiil we Wmclawill MUZEUM ETNOG RAFI ZNE ul. Kllzirnicl-IJI Wielkiego 25, tel bilety: 4 zl (norm.), 3 zł (ulg.) wystllwa st.'l ła: Wid doll/().\'iqska XVIII-XX IV. wystllwy czasowe: Budy i koli/ody. Śląski e stroje ludowe (od do ) Najpi ę klliej,rza szopka betlejel/l.l ka (wojewódzka wystllwll pokonkursowa) (od do ) PANORAMA RA ŁAWICKA ul.l'urkyniego II tel (-62) bilety: 16 zł (norm.), 10 zł (ulg.), hilety r"odzinne: w cenie biletu ulg. - przysłu gujc 2 usobom, którym towiil"lys'ly jedno dziecko; PI7A!dS JlI -IA.'<IIIŻ z tygodniowym wypria.'<i:r.cniem na seanse: 10.30, 13.00, wyswwy C7J1S0we: KO.1cil/.I'zki(//((I (//lierykmlskie - WyShlWII z kolekcji KI-.r.ysztofa Lachowi<.7AI C " 4 BUDY I KOMODY. ŚLĄSKIE STROJE LUDOWE Nu wy'ul\vic JlI7AXlslawione 7,osl.'lml ttq;c z okolic Wrocławiu, Wlllbrzycllll, Jcleniej Góry i Khxl7Jm, z ten!nu OpoLwA!'LyLl1y, spod Bytomia, Kntowic, '1'11' nowskich Gór, a także P7.czyny, Cies'Zynu onlz stroj gól1lli Beskidu Ś l ąkit'go. Będzic można wbllczyć ogromną ru;jlorodność strojów będą(:ycll w użyci u nu '> 'IA.."iłr/A!n i I>onlld półtom wieku. Dolnośląskie stroje ludowe wyrożniuły s i ę 7J1stusowllnymi do ich slxlrl.lid:r..cnill materialami łilb rycr.nym i - wełnianymi, but y stem, jedwabiem C'/'y bl"olmtcm, pny czym ten ostutni stusowany był do "7.ycia kobiecycii cw(x."ów. Ekpozy<;;ll pozwoli nam l>odzi wlllć calll urodę tych strojów, ich ł>oguctwo, shll1inność wykonaniu, pi ękno materialów, II 111kże umiejętność dobnlllia lic7.nych 57oA.'g6- lów wkiell jak: wsl!liki, koronki, O'I.dobne blfuly itp. Wrocłmvskie MU7.cum Emogralicznc posilida ponlld 300 kobiecych C'/A!IICÓW, rożnjącycll s i ę krojem, użytym materialem, '1.dobnictwem. Muzeum Etnograficzne wystawa czynna od do AUSTRALIA JAK JĄ WIDZĘ Wyswwa I"otogndicznll p'-lygotowllna \)J7.cZ Ambaudę Austrulii w Wllrs'/Iwie. ys!liwa prczentuje ł>i"lice sic..'<imiorgll llrtyst,6w '1':1- IIlSpu'owllnych AustrIIIbl.. Iej tematem jest róż no I'd ność Australii ze slc'i.cgólnym uw zg l ęd ni e IlIcm ludzi i ich s ty łu życia w wielokulturowym S JlOłCcńs twi e. Nu tle unikulncgo, porllld c7.łlsowego. k':u.iorlizu, który jest s iedzibą najsulrs'l.cj na św l ccle, C i ąg ł ej trlldycj i kulturowej, ukll7.ane jest wsi>ólc'lesnc s połeczeństwo, do którcgo rozwoju pr/'yczynilll s i ę hogata mies"7.llnlm kultur emigr:m tów. Swoje prace wystmviajq fotogm łicy: Witold Krymarys, Ilnsill Medcr, Andr/A!j Monl\vski Tomek ikoru, Busill Soko łowska i Umilomi!;; Zborowskl onlz rl.c'j.hillrka Mal"ia KuczyńskLl. Muzeum Narodowe wystawa czynna od do {

7 MUZEUM MIEJSKIE WROCŁAWIA DYREKTOR: MACfEJ LAGTEWSKI Sukiennice 14/1 5, tel , ccn\ll1ln , Wrocl!l\vski rysownik i grafik, ur. s i ę w 1867 r. w przcrlcczynie Zdroju na Dolnym Sląsku. Po ukońcr.cniu sl.koly wyjt'clud do Getyngi. Jego picnvs7.c prace ukazaly się w 1892 I'. w Iil>skiej Zeil.\'clllift 'fiir Bildellde KI/liSI. W 1892 l: pl-/.cniósl się do Berlina, gdzic pr/.cz rok ksztlllcił si w pracowni grn/icrncj prol: Karla Kijppinga. W Berlinie powslaly jego pierwsl.c akwaforty. W lalach ilu zl<.'ccnie wydawnictwa Scenuumu Ulbrich wykonul se rię rysunków 1.abytków 8m.'gU. W 1894 r. związał s ię z Wrocłnwicrn, tuu\i żyl i twonyl do rnierci 5.0 ł.ł 928 r. PracownI w SIl(.skirn MU7.curn Sztuk Pięknych jnko jeden z i1ustralorów podstawowej do dzisiąj inwenlaryzm;ii ;Ulbytków sztuki śląskiej Jiansa Lutschn. Nn przej. XIX i XX w. s tworzył wiele akwafort z Inllowniczyrni widokami dawnego Wroelawia. U1bliell du7.o l>odró7.owal. Byl 7Jmnym i U7Jlanym artyslą, mish"l.cln akwaforty. Wyspecjalizowal się w widokach archilektonic".mych O'zywionych plastycznic i nullm-sko pol<ll7. lljlym sztalil7.cm. Jego wiclkofolmatowe ukwaforty z widokruni Wrodawia oddają klimat miastll końca XIX i 1)()C'1ltku XX w. MUZEUM ARCHEOLOGICZNE (lludynek Arscnaln, ul. Cieszyńskiego 9) lei , ; hilety 3-5 zl Ślq,l'k.wamży llly i IVcze,I'lIo.1redllio",ie( ()IY (wyslawll SInIa); /'edlliolvieczlly Wroc/alv (do r.) MUZEUM MILITARIÓW (d. AI'SCnal), ul. ieszy(lskiego 9, tel WySU1Wy slalc: Sala B/'OlIi Palllej 8/'011 biala żo llli e /'z a polskiego XVIII XX IV.; Sala ill/, Jacka Kijaka; wystllwu C7.asowa: D e li ą! Kappeler (do ) MUZEUM SZTUKI MEDALIERSKIEJ lnck 6, lei , hilely 3-5 zl sl1lł e: M edalier.l'iii'f) lia ziell/iac/t polskich XVI-XX 11',: Dawl/e II/edalierstwo lą.l'kie: P(II/orall/CI PICI,\'ly"",a Ot/lVI/ego Lwowa; Medalicrslll'o!Jol,I'kic lat 90, czasowe: 'Ji'ojkolka + Go ć (do ) MUZEUM SZTUKI MIESZCZAŃSKfEJ Ratusz, lei , hilcty: 3-5 zl WySblwy SUlIc: Galeria S/cIlVI/)I('It lllrodmvilll/ ; Wm '/lili'ska sztl/ka zlolllicz(j wystmvy C1.llS0we: AI/dy Wor!tol, AlI/et)'kwlski ",il (do ); HI/go Ulbrielt (do 6.01.); Aukcja szkla: MUZEUM SZTUKł CMENTARNEJ ul. Ślężnll 37/39, tel , bilety: 3-5 zl, czynne codziennie w nicdz. o J,:odz zwiedzanie z pl"l.cwodnikicll1 DETLEF KAPPELER. MALARSTWO Pomysł zoi-ganizowllnil1 w Oldcnbul1.'lI i innyell minstl1ch dużl\i wystllwy dzieł Kappclera zrodził się w 19tJ8 r. WInśnie wtedy na lerenie kompleksu dydaktycznego Uniwersytctu im. aria von Ossietzky'ego w Oldenbul'b'llurtystli stwol"lyl inslula<;j pr/.cslw.cnną, klóra wzbud7jła powsl..cchnc 7.ainleresowanic i uznanie na terenie Niemiec. Dckonstruktywistycznll 1"/.cźbn - 1>l'zestrzelmy węzd s tanowiący wizualiza <;ję całego zespolu idei - dla której 00 sumowi! cykl pl1lc Knppclera I>oświęcony Ossielzky'emu. Kompozycjc ob- 11I7.owe i IlI"l.csb"l.cnnc umieszczono w otocr.cniu obrazów i 1-yl>1Jnków, prc- 7.cnlujl(cych cale spektrum lcrmltycrne hvórc'/.ości KappcJCI1I OSI.'lhlich Inl. Kappclcr urod7jl się w Szczecinie w 1938 r. StudiowIlI w I)U(lStwowcj Wy7.'lZej Szkole Sztuk Pięknych w Hrunburgu, ukońc"lyl tcż wydzialurelritcktury Wy:i.'lzej Szkoly Technicznej w HanOWCI"l.c. Obecnie twoi"ly i pracuje w Nowym Jorku, Bomb:liu, ł'nryżu OI1lZ wichl micjscowociaell Niemiec. Jest obt'cnie jt'clnym z nąjbm"dziej 7.nanych nicrnieckiell artystów. TROJKOLKA + GOŚĆ Tmjkolkll to grupa powstała w 1994 r. jako stowarlys'l.cnie trojgn C'/.cskich r/.cźbiarzy i mt'cl!llierów: Milady vej, Michala Vitllnovskicgo i Jirego Vlnelm, któi"ly SI absolwcntllmi tej samąi I>nlcowni 1-l.CŹbiarskiąi (>rof. Jana Kavana w Wyższej Szkole Sztuk PlastyC'l:l1ych w Pl1ld7.c. Na tej wysulwie autol"ly zdecydowali s ię pokazać prace z ostntniell lal i dzieła z okresu wczc niej"l.cgo. Juko gościa ulprosili Jacka Dworskiego, któi'y uc"l.cstniczyl w (1' gani7.a<;;i niniejs'l.cj ekspozycji. AUKCJA SZKŁA, 5.12., g Udzinl w aukcji to nic tylko oka7ja, by nabyć (>0 Iltl1lkcyjnej cenie znakomite dziełu sztuki (ceny WyWOłlIWC7.c si( znacznie niższe od cen w galelinch). Dochód z aukcji wstanie pl"/.czmlc'l.() ny nu wyposa'i.cnie w mulelialy artystyczne wrocjuwskiej kaledry szkłu. Licytn<;ję l>oprowlui7j Jicnryk HOI' S'/.owski, znllny Ilukcjoner. P(xlllllolek pójdll Imlce wykladowców i 111dentów wroclmvs kiąi ASP (można będzie wcr,cśniej obejl"tcć je na specjalnej pl"/.cdaukcyjnej wysulwie IV ratuszu).

8 .NIą,,,,, S8JS9 t tei t czynne od do 22.00, dyrektor naczelny: GRZEGORZ JAN ZIELIŃSKI dyrektor artystyczny: TERESA SAWICKA ul. Kuźnicza 29a, Wrocław rezerwacja biletów: , REPERTUAR: HOMlET , g AUDIENCJA , g , , g wirakcie spektalu weto organizuje bezpłatne warsztaty plastyczne dla dzieci autor i rcżyser: Andrzej Celińskl muzyku: Mllrcin Mirowski; występują: Elżbietll Wróblcwskll, ljogdan Grzcszczllk, Wojciech Zle mlań skl, Krzysztof Zych (PWST),.Jakub Giel (PWST), Wojciech Czarny, Piotr Sarzyński HOMLET to zaginiony rękopis SZOKspirn, które _ Co mu, w wyniku serii niewyjaśnionych zafals7wań i hil.1orycznych powiklań, liternturn nadala nazwisko " SZEKSPDt Ta karygodna i kała!.1rofalna w skute kach pomylka została naprnwiona praz teatr k2, ta kt6ry postanowił ukazać światu prawdziwe oblicze.. tego bodąj nąjwiększcgo twórcy wszechczasów. tn HOMLET to postrnodcrnistyczny, teatroccntryc7'/!y..., skecz sceniczny w stylu New Age z duchami i efek- 4ft tami spc<;jalnymi, a także z wielokanalowym Ka " UlIIrsis opartym o uczucie Ii dla sytuacji polskieo-o go telllru i trwogę związallil z jego perspektywami. HOMLIr)' to prawda, do której próbowano do U trzeć przez ostatnie cztery wieki... 'i AUDIENCJA III autor: 1J0guslaw Schaeffcr reży seria: Wojciech Ziemiański muzyka: Marcin Mirowski; wys tępujlf Katarzyna Kurylońska, ljogdan Grzeszczak I Audie/lcja 11/ czyli raj Eskimosów pna!ziulc7na 0_ jest dla osób obdarzonych poczuciem humoru. " Opowiada o skomplikowanych relacjach między U mę'i.czyzną a kobietą. Porozumienie między scctaj" niczną parą utrudnia dodatkowo fakt, iż bohater to 0- typowy intelektualista, podc7as gdy jego partnerka nie wykazuje (prl}'nąjmniej początkowo) symptomów nadmiernej pobudliwooci umyslowej... Teatr ARKA l/i prowadzony przez Renatę Jasińską W grudniu na afiszu: NąjnowS'Ill renlizacja: ŻAR łok - komedia z moralcn1. Spektllkl uderza humorem w świa t konsumpcji i uzależnień od alkoholu, papierosów, lelewii i innych używek. A także: E. T. - PRZYBYSZ Z KOSMOSU - pclili1 ciepla i humoru opowieść, zawieny1lea również poważniejsze tr&!. Podkreślona zosulla rolll prqjll:ini, bliski między ludfmi, rola rodziny. MAŁY KSIĄŻĘ - tytulowy bohater - wieczny podróżnik poszukuje milooci, przyjatni, kogoo bliskiego, kogo móglby kochllć i za kogo móglby czuć się odpowiedzilllnym. Milość rozumiana jllko klucz do Uniwersum. Pn,edstawicnie przy.ll0towano również w jęz. polsko-frnncuskim. CIEN - SCENARIUSZ DlA NARKOMANA - wstn\sl\jllca opowiclć opllrtn nil remltiach narkoltumów i ich rodzin. GARBY - spektakl dotyka polskich kompleksów narodowych. Akcja osadzona jest w swojskich klimllulch nlls7,cj codzienni, gdzie królują: alkoholizm, s7winizm, 71lŚCiankowo PROSZĘ CZEKAĆ - spektakl 711daje S'l:Crcg pytań: o miejsce kobiety we współc".resnym św iecie, o powody pojawienia s i ę AIDS. Pn,oostawienie jest artystyczną prowokaltią ukaztjącą ljllieniąjącą się obycząjowość Polaków; dcliklllnie dotyka kwestii seksu, aborcji, Boga. Wobec Cywilizncji samotności - Śmierć jawi s ię motorem ludzkości. Spektakle odbywają się od pono do piątku w Czarnym Salonie KZT, Rynek Rutusz 24 o godz i ljilety: 5 zl, do nubycia Pl'zcd spektaklem. Organi7.IJcjll widowni tcl WROCLAW SKI TEATR PANTOMIMY / : " I. Dr; how" 16, Wrocl<lw le l.lf" x (07 1) I www panio min.. wroc.pl e- lm.. l: panloll1l1na ''''p:1i1101l1ima.wroc.pl TRAGICZNE GRY nn podstawie sztuki Ferdinandn IJrucknera Der Tod ei"er Puppe oj>rllcowllnie: Henryk TOl11llszewski scenografia: Kazimierz Wi niuk , godz , Thlltr Polski, ul. G. Zapolskiej 3 bilety: I miejsal - 2S 7j, n miejsal - ] 5 7j; pl"'ia.'dspn.cdllź i sprl.edoż: ka.,"yt1tru Polskiego, tel I":CMF I'.lifJl'..A ŚLUBY PANIEŃSKIE CZYLI MAGNETYZM SERCA reżyseriu: Marek Lis-Orlowski muzyka: Łukasz Gorczyca; choreogmtia: Jacek Gębura; scenogratiii: Renula 1J0nter-.Jędrzcjews ka występują: Elżbielll Li sowsku-kopeć, łza Piątkow s ku, Dorotll Zielińska, Edward Kalisz, Konrlld Kujawski, Marek Lis-Orlowski, Mariusz Osmelak, Krzysztof Tysnllrzcwski i , godz i 11.30, scellll ODA Firlej, ul. Grabiszyńslrn 56. W styc7niu wznawiamy Ze ll/.!'t ę - spektakle we wtorki, rody i czwartki. II W gnldniu i styc7niu Teatr 71lprdS7.11 na 45-minutowe prognully poetycko muzyczne: W sy/lkopach Z i/l/ly II/i - czyli Flyderyk Chopi/l w oczach rówie.(/lych i wlas/lych na podsulwie fmgmcnt6w listów F. Chopina omz wspomnień ludzi tumtej epoki. Rzeczpo.\poli ta Żabska - czyli liie tylko bajki. ale i opowie. ci o fi IIwl.l'lIch. illliellillach, wyg lądzie. ozollie. pewllylll skalidalu oraz () przyjaciolach wieszcza AdwlIlI Mic kiewicza. ; Oblalllki u cz u ć i szczę. cia (lia p(xlstawie listów, pislii i litworów poetyckich Jllliusza Slowa kie go); Echa ulic liiellli/kllą cydl poetów. Progrnm poetycki w oparciu o teksty M. Konopnickiej, T. Micińskiego, K. Pr-I,erwy-Tetmąjenl. B. Leśmiana, A. Asnykil, K. Ujejskiego, T. LcnurtowiC7.IJ, W. Syrokomli. wykonllwcy:.joilnnil Dobrzańska, Elżbietll Lisowska-Kopeć, Krystyna Pllr1lszkicwicz-(>llter, Tomasz Kwletl.<o-l1ębnowski Rzeczpospolita Zab.\ ka w Wieruszowie i Sokolnikach inrormacje i 7J,mawillnie spektllkli: tel. (071) , rax (071) II, rownież w bibliotece l>rzy bulwurze łkum 29/31 - tel dyrektor: 110GDAN MICHALEWSKI ljiuro: ul. Kleczkowsku9/1, Wroclaw teljfax 329 t6 46, c-muli: teatrnabruku 4, 11 i , godz WARSZTATY TEATRALNE ZDERZENIA Zespól Szkól Nr I, ul. SIubicka Łódt - CHARLlE POMYWACZEM ŁÓDZKIE SPOTKANIA TEATRALNE Warszawa - FOTOGRAF - WYSTAWA MALARSTWA I PLAKATU ENERGIA Dlugolęka, Selgros sp.zo.o. Cash & llrry PARADA ZIMOWA - MIKOłAJOWA TEATRU NA BRUKU KOLĘDNICY TEATRU NA IJRUKU W każdym dniu imprczy odbywlljll s ię happeningi plastyc"l:ne i muzyczne. 2J.J2. MOK Nowa Rudll PARADA ZIMOWA - STÓŁ WIGIUJNY ljierutów - KOLĘDNICY TEATRU NA IJRUKU POdCZllS Gminnego Konkursu Szopek i Stroików Teatr Nil Bruku podejmie wsp61pracę. z pasjonatami teatru.

9 ieatr Polsl<i Ihn'I,I",' N""'''''I\ - K,\ZnIlEIU. 1111HZ \NO\\SI,I Hn'''I,,1' \rh,h;'/11\ - 1''\\\ El. IIŚI,IE\\ ICZ "i. (;. Zapuisl,i"j.,'. SU-UJ2 \\'... <'1:1\\. Id. (117 1 ) J-1(, UC} 21. J-1.\ X7 xc} n"", SI I Ia. "I. (;. Zapulsl';l'j.\. I,asa:.\ H, U7 XU SI'I'lm "a S" i"'""i,i';",. pl. O"I:,t 1.,\4", sl,kh 2t... I,asa: I... S""II:' I'allll', allla. "I. S" i<lllkl,a 2X. I,asa: I... J-1-1 (.2 III hll,,: 1/ \I \I \1.1<'''"''''".1.1.1'-"",11: Il lll, ""I,ld (<I' :lll.i.1 \-1 I 2') 5-1 Denls Diderot KUBUŚ FATALISTA I JEGO PAN przeklad: Tadeusz Hoy-Żeleński, aduptllcju I reżyserlu: Rudolf Ziolo, scenogmlin: Andrzej Witkowski, muzyka: Bolcslll\Y Rowskl ; występujll: Moniku Bol Iy, Grużyna Krukównu, Teresa Sawickn, Judwiga Skupnik, Aldolla Struzik, Monika Szuluty, Zygmunt Uieluwski, Adam ywkn, Krzysztof Dracz, Andr'lej Mrozek, Henryk Niebudck, Pawel Okoński, Tlldeusz Szymków, Andr'le.l Wilk, Wojciech Ziemiański Filozolicznn opowiuslka o pr'lygodacll - w większoci erotycznych - Kubusia, iskr'ly od anegdol i 7.miów. GWlll'l1ntuje, mimo mało optymistycznej dillgnozy WSllólczcsnoci, sporo dobrej znbawy. SI)cklllkl jest osh-.wżeniem, by nic PI7.cgallić życia i radą, by uczyć się od świata tego co nl1jccnnicjsze. spektakl trwa: 150 minut Uednn przerwa) bilety: I miejscu: 30 zl (norm.), 25 zl (ulg.) II miejsca: 25 zl (norm.), 20 zl (ulg.) OY"ekcja i Zesp61 Teatru Polskiego serdecznie znpl'nszlljll nil Sylwe 'trowy wicczól' w towarzystwic Kubusia Fatalisty i jego Pana. Uczlą dla duchu i clnłn!!! będą mogli Pn(lstwo p"zywllnć Nowy 2002 rok.. Dea Loher PRZYPADEK KLARY pr'leklad:.jacek S. Bums; reżyserin: Pawel MIśkiewiC'J., sccnogralia: Hurbam Hllnicku, muzyku: Grammotik; Występl/ ł l: nożen" Bunlllowska, Kinga Preis, E\II Skibi(lska, Mm'illll Czerski, MIlriusz Ką/nn, Igor Klljuwskl, Thong Vun Nguyen, Wojciech ZIcmluński I lislm iu mlodej kobicly, któl'll usiłuje wyzwolić się zc st'hcmat6w, w jakich uwięzilo j11 trzydziestopal'o Iclnic życic. W portretowanym pr'lcz Dcę Lohcr gwiecie każdy co lub kogo grn. Nnwel, jeśli Ilr'lCZ chwilę zostanie wyb-qcony z roli, natychmiast pakuje się w drugą, Jakby nie umiał żyć po1a1 schcmnlem. Czy jednak życie pow regułomi jesl w ogóle możliwe'l zy tragediu współc1.csncgo człowiekn nic polegn na niemożn życiu napmwdę? Klara nic chcc żyć w wiecie li1usek i kompl'ol11isów, nie limie jednuk żyć llutentycznie, din tego musi odej Ć. spcktakl trwu: J 00 mlnul (bez przcrwy) bilety: I miejsca: 30 zl (norm.), 25 zl (ulg.) II miejscu: 25 zl (1101'111.), 20 zl (ulg.) Du a Scena, ul, G. Za p o l s kl I , godz. J9.00 PRZYPADEK KLARY , godz , , godz. H.OO PRZYGODY HUCKA FINNA , godz WROCŁAWSKI TEATR PANTOMIMY - TRAGI ZNE GRY , godz WIŚIOWY SAD , godz KUBUS FATALISTA I JEGO PAN , godz KUBUŚ FATALISTA I JEGO PAN - spektakl sylwestrowy Sceno Kameralna, ul. Ś widni c ki! , godz SZTUKA , godz CZWARTA SIOSTRA , godz OKNO NA PARLAMENT 14-16, 18-2J.l2., godz MAY()AY , godz M1Ę Scena no Swlcbodzklm, pl. Orlqt LwowskIch , godz TAMA , godz I)REZY()ENTKl , godz WUJASZEK WANIA , godz LEWORĘCZNA KOnmTA Oyrekt;ju 7.11Str/.cgu sobie Ilrnwo do 7.miun w rcllcrlunrze. Peter Handke LEWORĘCZNA KOBIETA pr'leklod: Slawomlr Blout, IldOlltnCjO i reży ser iii: Monikn Pęcikiewicz, scenogmliii: Karolina Benoit, kostiumy: Agnieszka Kaczyńska, muzyka i opmcowanie muzyczne: Mateusz Adamczyk; występują: Katar'lyna Kaźmlerczuk (PWST), Ewa Sklbińska, Aldonn truzik, Jolantu ZlIlewsku, Borys Blaut (PWST), Boguslaw ()anielewski, Jakub Glcl (PWST), Zbigniew Lesicń, Poitr Łukowski (gocinnie)/mllriusz Kiljun, Milogost ReczeklMaciej Wojdyl" (goci nnlc), Marek Ryter, I)rzemek SzmytkalKirill Tchitcherin spcktukl trwa: 80 minut (bez przerwy) bilety: 25 zl (norm.), J 7 zl (ulg.) Janusz Głowacki CZWARTA SIOSTRA l1!żysc rin: Agnicszku Glińsku, scenogmliii: Burbnrn Hunicka, Ollr. muzyczne: Oleno Leonenko; występują: Kr'J.csisllluwo Dubielównn, Alcksnndm (>oplllwska (go ci nnie ), Kinga Preis, Jolanto ZlIlewskll, Murillsz KiIjun, Ton1Usz Lulek, Dariusz Mujchr'luk (gogcinnie), Paweł Okoński, Igor Pr'legrodzkifl1erdynund Mntyslk, Milogost Reczek,.Jer'J.y SchejbuVMnrian Czerski 'lhy siostry C7A!Chowa mar'lyły o wyje:i,dzic do Moskwy. Pmwie sto Int później bohaterki dnunatu Głowucklego n1lu',.ą o ucieczce z Moskwy do Amerykl. Autor pnyzna i.c szluka jest taką sobie pr6bą zllpisu.i'zli/ells/ii'a i b/azellstll'a kalka wieku. Niski lik/on w.i'lml/(! piąlego żywio/u, czy/i piel/iqdza, ki61)' zapanowa/wes% nad ogniell/, wodq ild. Jest 10 l eż opowie.1ć Iyll/, jak li/i/o,1t' sobie pr6buje 1/dz ic' \II ci(!żkich czasach. (...) Trochę koll/edii, lirx:h ę Ilt/gedii. Sllcktukl trwa: ISO minut Uedna przerwa) bilety: 25 zl (norm.), 17 zl (ulg.) Werner Szwab PREZYDENTKI pl-j.eklnd: Monikll Muskola, opr. tekstu, reżyseria i scenograliii, opr. muzyczllc: Krystian Lupo; występujll: Hożena Boranowsku, Bulina Rasiakównn, EWII Skiblńsku, Joallllll J>ler'luklAldona Slruzik B. Bllnmo\\'slul, H. Rasillkówna i E. kibińska zdobyły glówne NIlgrody Aklorskie na 40. Kaliskich potiumilicii TeatJ"lllnych - Festhvlllu Sztuki Aktorsklcj. spcktukl trwa: 120 minut Ucdnn pr'lerwu) bilety: 25 zl (norm.), 17 zl (ulg.) (ll'zeklnd: Barbllrn Grzegorzcwska, reży se ria: Powcl Mikiewicz, scellograliu: Andrzej Witkowski występuj li: KI'zysztof Dracz, Henryk Niebudek, Milogost Reczek OpowiastIul o trzech prlyjuciolach, którycii długoletnin sympatin zosląje wystnwiona na próbę w sprnwą bialego monochroml1tyc-mego obrazu w binłe paskl... sllektnkl trwo: 110 minut (bez pr'lerwy) bilety: I miejscu: 25 zl (liorm.), 17 zl (ulg.); II miejscu: 23 zl (norm.), 16 zl (ulg.) Telefon: , TEATR POLSKI- KLUB godz. ] 6.30, s. 205 w TeatrlC Polskim. Warsztaty telltmlne prof. Jencgo Kozłowskiego (pantomima, nich sceniczny) godz , s. 205 w 'nlib'lc Polskim. WlII'SlInty leatj"llble prof. Monikl Bmun-Bcl'eŚ (praca z rekwizytem) godz , Teatr Kruncrnlny. Wszechnica teatralna. Wykład prof. Jencgo BielunllS8 S/lIIl'ne insce Ilizacje" Wese/el " Wyspiwlskie80' godz , cenn no Swiebodzkim- Czytanie IX z czurym HlIrasimowiczcm godz , s. 205 w 'Ieat:rze Polsklm. Wlln;:ztnty leatl'lllne I)rof..Jodwigi Skupnik-Kurowsklej (ll.'chnika mowy). Wej ciówkl no w zystkie z.'\jęcin nalcży wmllwiać i od, bierać w TeatrlC Polskim p. 312 we wtorkl i czwartki w godz , tel W grudniu wpras7.1lmy również mlodzicż wmz z profcsornmi 1U1 spotkanie z Oyl'cklorem Artystycznym Tentru Polsklego, Pawiem Miśkiewiczcm.

10 lil, \ \I ) }I,I{'O/ IIJI( 11/ I 1"1 /' 11/ I ul; \lu "1',,11.0/ i ' o ko ( h:orl. 1I.Il,cłdain Masz trochę C7.lL U i wieikil ochotę 7Aljllć się WI'CS7A!iC sobll Zwróć się 1.c swoimi prallnicniami do FrY7,jera - Konsultllnta Kemtllse. On znu odpowiednie gesty, mn dosko nalą wiedl, umic ohserwowuć i 7,adawać wlaciwe pyhmin. W wyniku rozmowy wybiene wlciwll fryzurę, kolor i odpowicdni Rytual Kćrastusc, dostosowllny do l o<l7.aju 'I\yoich wlosów, życzeń i C7.llSu,jllkim dysjlonujl'sz. L'OREAL Ig"""!!!,, iłiil Proponujemy: - ind yw idualną s tylizację - najnowsze fryzury SALONIK FRYZJERSKI - farby, balayagc, I'ysunki na wlosach, trwale l/ltllllll1 / pul/dul - koml>leksową odbudowę wlosów WROCLAWSKIE - przedlużanie i zagęszczanie wlosów, warkoczyki BNTRUM URODY - s l>rzcdaż kosmetyków Osmose, Kćrastase Ryn ek, Puejcie Garncarsk ie 2 - manicure, pedicure, tipsy tel , makijaż permanentny Hotel Hoiiday Inn -SOLARIUM zrzcsza.iąl cl.!(j na.llcl>szl alllll) L 'OIU.\ L \I 1'.Ul'lIpil, ul. Pilsudskiego tel Q. '\VROCŁA '\V S KI TEATR LALEK dyrektor naczelny i artystyczny WIESł.AW HE.JNO pl. Teatrnlny 4, tel , Spektakle odbywją się w sali PWST przy ul. Braniborskiej , g , 4.12., g JADWIGA ZE ŚLĄSKA , g , !., g ALI BABA I 40 ROZBÓJNIKÓW , g KONIK GARBUSEK , g l , g AKROPOLIS WROVLAWSKA. SZOPKA Henryk Jurkowskl AKROPOLIS WROCŁAWSKA. SZOPKA reżyseria: Wiesia w Hejno C scenollrafin: Jadwiga Mydlarsku-Kowal muzykn i OIIr:lCOWanie muzyczne: BOlluslaw Klimsu 10 choreollralia: Mal'ia Kijak :. występujll: h'milla AllIlllcwicz,.Iolunta Góralczyk, v f Ilnrburu J>iclka, Józef Frymet, Knysztof Grębskl, Ry..., sz.ard Kncznlllrck, liolldan Kuczkowski, Konrad Ku U) juwski, Michol J>ryszczewski, Slawomir J>r"epI61'ka, ".lacek J>nybylowskl, Jacek Radomski, Mm'ek 'liltko 0_ 1\v6.'Cy Akropolis... sięgają do h11dycji ludowego wi- O dowiskll na Gody, ZWiąZllllegO z polskim zwyc7,ajcm. U kolędowllnln. Wprowadzili na scenę grupkę wspól- C7A!Snych kolędników z gwia7ą i turoniem. W pobli żu Rntu.,zn wroclnwskicgo, który niczym krakowski Wawel uchodzi Zll wyl'3z wieln t&i historycznej i uciclnienie 11OnndczlL'>OwcgO dl/clili minsta, :lkto 0- ny dosutill ię w ohs'l,ar cudownt&i. B07,"llllrod7A!- nimyl1 bowiem noclll'7a!ź\)y nąjdostojnic,js7ąj budowli grodu OŻYWl\ją, a w jej mul'3ch Illlznaczyl sobie SllOlkanie korowód postaci historyc7,1lych i bohaterów le "U gend zlożony z person ważnych dla dziejów Śląsku i Wroclawiu. Niektóre z nich P"1A!d7je"lgl\ją s ię "" w uc'la!stnik6w 7.darlcń jasclkowych, symbolicznie 0;; wplauu1lc tak t yillclctnhl histo rię minsta w Ul1iwCI'SllI ny 1)lun hislorii.{więli ,!(odz Szkol a dla glupków TEATR FORMALNY - DOM BAŁTYCKI SANKT PETESBURG Scena Na Świebodzkim, bilety: 20 zl Telltr Fonnalny 1.lllO'i,"ny 100M w 1990 r. Znany jest. w wiccie jako jedna z nujciekawszych nie7,alcżnych grup teatralnych Sllnkt Petersburgu, z Rosji. Zalożycielcm i l'cżyserem Teatl'll Formulnego jest Andrej Moguczy, który wyklada aktorstwo i pl'owl1wj warsztaty z profesjonalnymi gl'llpmni teatralnymi w Rosji, NiemC7A!Ch i Finlandii. Szkoła dla głupków powstul na po<lstawie I)owi Saszy Sokolowa, o tym silmym tytule. SI>cktakl nllgro<l1,"ny m.in.: Fi.'St Fringc Festiwal Teatrdlny w Edynburgu, Grand-prix 2001 B1TEF - Belg...- de lntcmlltional Thellb'C Fest.ival, I mgl'odll Zll reżyserię na Olimpiadzie Teatralnej 2001 w Moskwie wstęp wolny SYMPOZJUM DZIADY ULUB DZIADY 7.12., godz i prowad1.licy: Ludwik F1lL'l'/A!n; Zofia Stefanowska: Jak powslala Dziadów cz. 11/ 1; DOroUl Siwicka: Martwe liiiejsca 11/ czę.,h Dziadów; Oobrochnll Rntl\jC7.llkowa: Obrzęd-hi.\-wtia-I ea lr ; Zbigniew Mąjchrowski: Bliska lialll częlć IV Dziadów; Prowlld7.ąCy:.lacek hlkusiewic'l; I.A.'s1A!k Kolankiewicz: MilycvlO-/)llUallly wyllliar projeklu Dziady; Miuia Pnl!&lk: Dziady - ki/ii zliilir/ych czy.\'li'ięlycl/ obco II'clllie?; Janusz SkuC'lyńki: Dziady \II Dziadach; Dyskusja; od god1a filmy dokumentnlne 8.12., godz i Prowlld11)Cy: Oobrochm1 Ratl\jCl.llkoWIl; Jacek ŁukllSicwicz: Dziady - giy/llica "'lilie/d (dwa sposoby lraklowallia l lllierci - jako mdykalllej II/b rucholllej (liiożli wej do przej.<:cia) gmlliey II' lileral/li7.e polskiej); W1nd7jmie"l Szlurc: Ryly przejlcia jako pod SIC/wa slruklu/)' ob/ 7.ędu IV Dziadach Mickiewicza; licek Jan J>llwlik: DI/chy Vllarlych,,'.forl11ach artyslyczliych: lalka, leal/; Ilu/ska. IC/lliec i IIlIIzyka; Krzysztof Rutł<owski: SIeIIdhal i dziady; l>rowadzllcy: Zofia Stcfanowska; Muria Kalinowska: Dziady i Mickiewicza koll cepcja dltlllla/ll a jego herlllelleutyka kl/iiiii)i alll.l'cz/lej; Miclml Mllslowski: P/r/ca liad rolq II' leal/7.c Mickiewiczo: Dziady; Ludwik F1aw.. cn: O Dziadach - liiy."lcllie lia glos; Dyskusja "._; 8 OsM"Ek BADAN IW6P-.ąoSc/ CJEf\lĘ'GO GI\<;lowS/<IE C71 \IIł{()C",W I "Yf'/E/<-Ml"u5Z U- t' J>o,U,ld\VA\N lfąia\ln"-kuliuowycl1 tfl/f-4j((ol-i)3wt6le -tnoll: tnlkroz et.wroc.pl 9.12., godz Prowad1.lICY: Miclml Maslowski i Zbigniew Osi(lSki; dyskusja , godz , ETIUDA - wstęp wolny Polmz nąjlcllszych p... c studcnckicl1 Międzynlll'Odowego Fl'Stiwalu Filmowego Elil/da, Knlków 2001 Zestaw I (1'IC SlIm Spitogcl Film & TV School w Jero7,"limie pl'7..lxlsulwia, ok. 118'; wszystkie tilmy z m plsmni angielskimi, 110Isklllisul dialogowa) Slriplease, rei. Amon Kotler (1998, 17'); Nebitam, rcż. Ron Goldman (19')9, 15'); Salllllly Moloco - Pti \lale Eye, l'c7a SllIlhar R07.cn (1996,20'); 77/e Olher heek, rcż. YUVllI Zafrir (1999, Js'); Calldy.f1Yi1ll Ihe SIIY/llgcr, I CŻ. Ron Ofcr (1995, 13'); SOlllelhillg BorrOlI/cd, reż. Roni Aboullltia (19')9,.15'); LIII/a alld Ihe DOllkcy, re';. Yifat Elkayam (19')6, 21'); Persollal GrX/ls, rcż. Ran Carmcli /1995, 16'30"1 Zestaw II (Filmowy surrealizm, ok. 117') KI O TEATRALNE: cykl dokumentalny: Go cie Orodka Grotowskiego (ws tęp wolny) , godz SJlOtkanie zerwinem Axcl'Cm z , 95 min. Zapis 11Opmxlzony będzie lilmem Krzys-llota Domagalika: Sptrlwy lec/ltrillle Erwilla Arem, 66 min , godz WysblPicnie Anatolijll Wllsilicwa w l1unl1c11 sympo7,jllm KO/lSlallly Sumislc/lvski i Michail zecho\\i z , 52 min. Zapis pohlc1.qny z pl'ojekt;j11 OhS7A!l11cgO 1i1lgmcntll sl>cktaklll Józr i jego bmcia, 1-e7A Anutolij Wusiliew , go<lz KONCERT ZESPOŁU lauiari Sklad A!SpoIlI: Maciej Fi!ipczuk - skr"yi>cc, Ralal Iiabcl - birbina, Marcin CiUI>idro - pianino ZcsJ>ÓI, choć d1jala od niedawna, jest 1I11ll'Clltem nąjważniejszych festiwnli muzyki folkowej: - konkul '!o'u Scella OMarla na festiwalu Mikolajki Folkowe 2000 w Lublinie omz wm.mwskicgo festiwalu Nowa 71ndycja 200 I (J'ganimwancgo przez pl'ogrnm 2 PRo PANSTWOWA WYZSZA SZKOŁA TEATRALNA Im. ludwika Solikiego w Krakowie Wydzleły Zamle/leowe we Wrocławiu ul. Branlborska 59, tel pwatopwat.wroe.pl BALLADYNA 3-4 i , g.19.00, 5i , g LETNICY IO-11.I2., g.19.00, , g , o godz nu Scenie na strychu w Teatrze Wspólczesnym I'WST pr1a!dstawl spektakl Szekslliru Burza. Za czasów bajecznych, kolo jeziora Gopła - BALLADYNA Juliusza Slowacklego opracnwunie tekstu i reżyseria: Bogusiu\\' Klerc scenogl1ltill: Dalllltll Kierc; muzyka: Jllcek WiCI-lchowski; występujll: Ileutu Sudkowskll- tcczek, Marta Kwiek, KamiIn ZUlllaro, Kntllrzyna ŚhpJ lk, Mart" J>oplu\\'ska, Monikll WinnickIl, Annn Kutko\\'sku, Anna KUI'czynu, KuhlrJ.yllll Ilolotu, 1I0nu J>ietruczuk, Marcin 'Ihęsows ki,.jerzy.jnn I'oloński, Danicl Arbaczewski,.Jncek I'oplllwski, Rafal Sawula, Kl-tyszlof 1'1111ut, MIlI'ck Kozlarczyk

11 ENTRUM ZTUK I ul. Mazowiecka 17 tel , fax PLUMPA, CZYŚ TY ZWARIOWAŁA? Teatr im. W. Bogusławs ki e go w Kaliszu Sllcktllkl cdukucyjlly dlu uczniów klll l-s przygotowlllly wc wsp611lmlcy z Tcutrcm Osohowym 1. WroclllwllI Historia malej Pluml>y, bllrdzo ciekawej wiata, przez co codziennie spotykąj11 j1lliczne przygody. Niestety, nic wszystkie z nich S:I din bohaterki dobre, a niektóre WI\OCZ niebezpieczne, bo jnk Innczcj nazwać spotkanie z delllerem nnrkotyków, wlamywllczcm lub obcym C710wickicm prollonującym pl7jażdżkę w nieznllne. Mala Plumpa stopniowo uczy się jakich znnjomffici unikać, jak zachować się, gdy nllgle znatnkuje pies, jak odmówić prl:yjllciołom namawiajllcym do picia alkoholu lub palenia papierosów. Pomimo tego, że SllCktakl OllOWilldll o poważnych spmwach, nic jest smutny - wręcz przeciwnie , godz. I 0.00 i J 2.00, bilety: U zl :;z i teatr ul. Rzeźnicza 12. tel wspólczesny dyrektor naczelny I artystyczny KRYSTYNA MEISSNER MAŁA CE A 1-2 i , godz , bilety: 28 i 18 zl PIOSENKI PANA BE RANG ERA 5-8. I 2., J,lodz , biłety: 28 i 18 zl SYfUACJE RODZINNE ') i , J,lodz , hilety: 28 i 18 zl HOTEL POD ANIOŁEM DUŻA SCENA , godz , biłety: 26 i 16 zl OCZY ZCZENJ , J,lodz , bilety: 26 i 16 zl KALEKA Z INI HMAAN KSIĘŻNICZKA Z ANDĘRSENA czyli BAŚŃ O ŚWINIOPASIE, KSIĘZNICZCE I ZIARNKU GROCHU wg H. Ch. Andersena Teatr Lalki Maski i Aktora Grotesks, Kraków rcźyserill: Adolr Weltschek; scenografiii: Jan Burnat; muzyka: Pawel Moszumański; chorcogrufia: Tomnsz Golębiowski; występują: HurbaMI Chmiel, Izubela LesnCl; Urszuln Starosta, Monika Filipowicz, Mllja Spycluy-Kubllckn, Jlln Plewa, Krzyszt.or FIIIkowski Wojciech TerechowiC'I: Dwie I>opulal"lle bnle Andersena - Św illiopas i KsięŻlliczka lia ziamku grochu. Tcau Groteska gwllmntuje znnkomitą ljlbawę połąc7.0ną z nauką o najwyzych wm1fficiach - dobru I pięknie. Spektakl 7.dobyl wiele nagród na festiwalach teatrów lalkowych i la!bral znakomite rccelc , godz. JO.OO i 12.00, a111telltndnll ""part bilety: J 2 zl, opiekunowie wejc1ówki bezplntnc Sprl:t"<laż I rczcrwllcjll biletów: CS ""part DNI ZBIGNIEWA ZAPASlEWCZA, ErnestThompson NAD ZŁOTYM STAWEM spektllkl TClltl"U Powszechnego z Warszawy rcźysel"ill: ZblJ,lniew Zllpnsicwicz; występujlj: MiroslnwlI Oubrnwsku, Olgu SlIwicku, Szymon Bobrowski, Tomllsz Sapryk, Zbigniew Zapuslewlcz , godz I Zbigniew Herbert MYŚLI PANA COGITO I cźyseria: Zbigniew Znpaslcwlcz; muzyko: Stu nislnw Rudwun; występują: Olgll Snwickll, KlltOlozynu Nowakowskn, Zbigniew Zupusiewicz Spektukl oparty na Ii Z. Herberta, nll\viązujący do problematyki prawdy wewnętrznej czjowicka w rcjlli;jach z SZCII)'m życ iem , godz OMDLENIA wg Antoniego Czechowa reżysel"ia: Zbigniew Znpllsiewicz występują: Olgu uwickn, Leon Chorewicz, Krzysztor Stchlluszyk, Zbigniew Znpnsiewicz Adnptll<;jll 3 wodewilowych jednoaktówek Czechowa. U Zapasiewiczll humor ClrolOWII jest subtelny. Można się uśmil1ć szczerl:e, nic nie rżeć la! śmiechu , godz ZBIGNLEW ZAPASIEWICZ urodzil się w 1943 I. W Wllrszawie. Studia w PWST (obecnie Akademii Teutmlnej) ukończyi w 1956 r. Na dużym ekmnie debiutowul w 1963 r. w filmie Wiano. Stworzyl wiele wybitnych kreucji w nimie i w teutrl:co Obecnie jest wykludowcą w Akademii Tcatralnej w Warszawie, 11 od 1979 r. docentem na Wydzillle Reżyserii tej uczelni. Jest 1aurcutcm wielu Wl\Żl1ycll nagród. I MiędzYl111rodowy Plener Interdyscyplinurny ZŁOTA DWUNASTKA odbyl się w Zlotym Stoku. Udzial wzieu urtyści l1lulurzc i fotograrowie z Polski i Czcch. WyStllWę poi>lenerowll możnll oglądllć w CS lmpllrt. Sarah Kane OCZYSZCZENI prleklad: KrLysztor Warlikowski, Jacek Poniedzialek rcżysel"ia: Kryszlor Wnrlikowski; scenogmfin: MalgOr7Altn zczęnink; reż. w iatel: Fclicc Ross; muzykil: Pnwcl Mykietyn; występują: Mnriusz Bonuszewski (goci nnie), Swnislnwa elińskll, Mulgorzntu Hujcwsku- KJozysztofik (gościnnie), Redhnd KlijnstMl, Eryk Lubos, Jucek I>oniedzinlck, Ton1USz Tyndyk Przedstawienie zrcnli7.0wuno w koproduk<;ji z Teutrem Rozmaitffici w WIII"S'J:awie i Teatrem Polskim w Poznaniu. W 1997 r. 25-leuliu Brytyjka Sllmh Kune pls/a! swój trzeci dmmut Cleal/sed (Oczyszczelli), który wywołuje emocje podobnie do tycll, jakie towalozyszyly poprzednim jej sztukom - Blasted i Pilaedm ' s Love. Wszystkie teksty Kane lizi1une zostają za skandnlizującc i drastya.ne. Krytycy wpisują ich autorkę w grupę współczesnyclll1utorow nazywanycii liowymi brutalistami. Rzeczywiście, pod względem kontrowersyjnffici stylu I fonny twó Kane dobrl:e mici się w tym nurcie. To, co wyraźnie odróżnia utwory Kane od tekstów jl\i angielskich, a później także nicmieckicll kolegów, jest skupieniem uwagi na 7Jlniku uczuć i międzyludzkich relllcji, niezbędnych dla zbudowllnia poczucia wlasnej t07.samffici. Inny jest też koniec opowiadanych pr/a!z Kane historii - jl\i bohaterowie, czy też mc'l:ej - strj:ępy ludzkicii cilll - ZłIWSZC przechodzą przez piekło po cień nadziei. Martin McDonagh KALEKA Z INISHMAAN przeklad: Malgorzllta emil; reżysrill I opr. mzycznc: Iwona Kcmpa; sceng.mlf1n: romaz.pol!slk Opowić o mieszkańcach l1ielstnicjąego Juz. W1ata - Irlandzkiej wyspy w latam 30. Knżdy z ruch jest włmcicielem jakiegffi jedynego w swoim rodząju dziwactwa, które ubanvin monotonną rzcczywistffić Aran. Szybko okazuje się, że życic w małym minstl'czku jest nudne tylko po7.0l"ilie. BohaterO\vie nieposlrzcżcnie wciągąją nas w centrum swoich problemów. Nąjpiękniejszc w tej historii jest to, że wszysey ludzie z Amn mają sporo wlld, dużo zcwnętrznej szorstkoci i jes7a!ze więcej wewnętrwego ciepla. i Plozcdstawienie jak slimo życic - slodko-gorzkic.

12 - o. tn. U DANILUK Wrocław ul. Kuźnicza 25 tel Okulista przyjmuje: pn. - pt sobota _ Komputerowe badanie wzroku Duży wybór opraw Naprawy okularów wszelkiego rodzaju Usługi na recepty kas chorych krótkie terminy!!! Zapraszamy: goo _ 1800 sobota SOBOTA Jadwiga ze Śląska Teatr Lalek - PWST ul. Braniborska Księga dżungli Teatr Muzyczny ul. J. PHsudskiego Piosenki pana Beranera Teatr Współczesny ul. Rzeznicza Przypadek Klary Teatr Polski ul. G. Zapolskiej Przystanek Kabaretowy V ODA Firlej ul. Grablszyńska Spektakl Teatru Zakład Krawiecki CK Zamek pl. Świętojański Tama Scena na Świebodzkim pl. Orląt Lwowskich Verdi - Gala - Opera Wytwórnia Filmów Fabularnych ul. WystaWC1N NIEDZIELA Piosenki pana Beranera Teatr Współczesny ul. Rzeznlcza Przypadek Klary Teatr Polski ul. G. Zapolskiej Spektakl Teatru Zakład Krawiecki CK Zamek pl. Świętojański Tama Scena na Świebodzkim pl. Orląt Lwowskich PONIEDZIAŁEK I Plumpa, czyś ty zwariowała? CS Im part ul. Mazowicka Mały marzyciel, Dziecko wojny Klub Filmowy MDK ul. Kołłątaja Balladyna PWST ul. Braniborska Dersu Uzala Kino Lalka ul. B. Prusa WTOREK Jadwiga ze Śląska Teatr Lalek - PWST ul. Braniborska Andriej Rublow Klub filmowy MDK ul. Kołłątaja $więta z Golec uorklestrą CS Impart ul. Mazowiecka Balladyna PWST ul. Braniborska Sztuka Scena Kameralna ul. ŚWidnicka Wtorek Muzyczny - Koncert poświęcony pamięci I.J. Paderewskiego Akademia Muzyczna pl. 1 Maja Koncert Leszka Możdżera I Ricordanzy ODA Flrlej ul. Grablszyńska 56 XXVIII FESTIWAL BARBÓRKOWY CHÓRÓW STUDE NCKICH, Pod honorowym patronatem JM Rektora Politechniki Wrocławskiej godz hór Kameralny Uniwersytetu im. Adama Mickie- Aula Oratorium Mnrianum UW, pl. Uniwersytecki wicza w Poznaniu - dyrygent: KrLysztofSzyd7.isz Inauguracja XXVIII Festiwalu godz Aula Politechniki W"oclawskiej I PIERW ZY KONCERT FESTIWALOWY SPECJALNY KONCERT FESTIWALOWY Akademicki Chór Politechniki Wrocławs kiej To i owo o podróży artystycznej do Chin, opowie dyrygent: Malgorzata Sapiecha-Muziol Akademicki Chór Polit.echniki Wroclawskiej Wrocławscy KameraJiki Carllores Mil/ DreS (S llołlsorowtuly 1"7."" I'KO III' S.A. Odd7j,,1 n.'giollllllly \I" Wrodllwiu) Wratislavel/sis (Koncert w roku jubileuszowym dyrygent: Malgom,ul Sapiecha-Muziol 35-lecia zespoi u) - dyrygent: Piotr Karl>cta godz. J9.15 Kociól p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju, ul. Ojców Oblatów l (Popowiec) godz Sala Teatralna AM, pl. l Mąja 2 DRUGI KONCERT FESTIWALOWY KON ERT FINAŁOWY vn KONCERT CHÓRALNY z cyklu Luigi Cherubini - Requiem c-/iioli WROCŁAWSKA SZKOŁA CHÓRMISTRZÓW Akademicki Chór Politechniki Wroclawskiej Chór Akademicki Feichtinlllll Akademii Muzycznej Zespól Wokalny Akademii Muzycznej dyrygent: Jolanta Szybalska-Matczak we Wroclawiu Sel/za Rigore Chór Kameralny Politechniki Wrocławs kiej Chór Uniwersytetu Wroclawskiego GoudiulIl COl/sol/al/za - solista: Bogdan Makal (baryton), Wrocławska Orkiestra Akademicka pod patronatem JM Rektora Politechniki Wroclnwskiej dyrygent: Marta Kierska-WJtczIIk Chór Uniwersytetu Wroclawskiego Gaudilllll dyrygent: Alun Urbllnek dyrygent: Alan Urbanek wstęp wolny Akademicki Chór Dram/1la per mllsica Uniwersytetu Opolskiego - dyrygent: Elżbieta Trylnik godz Aula Lcopoldina UWr., pl. Uniwersytecki TRZECI KONCERT FESTIWALOWY Zespól Wokalny Pro Forma Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie - dyrygent: Marcin Wawruk Akademicki Chór Politechniki Śląskiej - solistka: Elżbieta Grodzka-Łopuszańska, dyrygent: Czcslaw Freund Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiegodyrygent: Marcin Tomczak ŚRODA Królowa śniegu Teatr Muzyczny ul. J. Piłsudskiego Dziadek do orzechów - Opera Wytwórnia Filmów Fabularnych ul. WystaWC1N Balladyna PWST ul. Braniborska Ktoś mnie pokochał Teatr Muzyczny ul. J. Piłsudskiego Krzysztof Pełecha, Jarema Kllch - koncert Art Hotel ul. Klełbaśnlcza Sytuacje rodzinne Teatr Współczesny ul. Rzeźniczą Sztuka Scena Kameralna ul. Swidnlcka CZWARTEK Ali Baba I 40 rozbójników Teatr Lalek - PWST ul. Braniborska 59 10' Królowa śniegu Teatr Muzyczny ul. J. PHsudsklego Dziadek do orzechów - Opera WFF ul. WystaWC1N przygody' Hucka Flnna Teatr Polski u. G. Zapolskiej Ktoś mnie pokochał Teatr Muzyczny ul. J. PHsudskiego Homlet Teatr k2 ul. Kuźnicza 29a Sytuacje rodzinne Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza PIĄTEK Ali Baba I 40 rozbójników Teatr Lalek - PWST ul. Branlborska I Księżniczka z Andersena.. CS Impart ul. Mazowicka Królowa śniegu Teatr Muzyczny ul. J. PHsudskiego Przygody Hucka Finna Teatr Polski ul. G. Zapolskiej Inauguracja XXVIII Festiwalu Chórór Studenckich I I Koncert Festiwalowy Oratorium Marlanum pl. Uniwersytecki Koncert promocyjny SPAM KMIL pl. T. Kościuszki 9 18' Ktoś mnie pokochał Teatr Muzyczny ul. J. PHsudskiego Czwarta siostra Scena Kameralna ul. Świdnicka Homlet Teatr k2 ul. Kużnicza 29a Koncert symfoniczny Filharmonia ul. J. Piłsudskiego 19 T TR MU YC NY V; PERETKA WROCŁAW KA dyrektor naczelny i artystyczny MAREK ROSTECKJ ul. J. PlIsudsklcgo 72, tej J, IIi, fllx , Iliuru Orgulll7Jlt;/1 Widowni i Obsługi Wid7,ów, teł , godz KSIĘGA DŻUNGLI , godz KRÓLOWA ŚNIEGU , godz KTOŚ MNIE POKOCHAŁ , godz i BETLEEM POLSKIE , godz BETLEEM POLSKIE , BETLEEM POLSKIE POLSKIE BETLEEM Polskie BetleeIII Lu<;j!lIIa Rydl:J IIlllciy do nąjbnrd7j<:i znanych jasclck..jest tu wszystko, co kojm"q się 1.c święhlllli: chóry aniołów, Święta Rodljna i lhlti Królowie. PojawiiU1l się tci polscy królowie oraz husarzy, gdy;' Rydel nadal BetleeIII... rodzimy kolory" Sludmmy pięknych kolęd i pasioralck oraz pieśni patriotycznych. U Rydla IlI"yshlS rodzi się podczlis polskiej 7jmy. Mo:;.c jesteśmy gdzieś w krakowskiem, mo:;.c gdzieś nu sandomicrs7d.yźnie...? Nie wiemy. Ale wiemy z cahl JlCwnocią, :i.c jesteśmy w 1>oIskim Bctlccm.

13 PAŃSTWO III Implanty zębowe "BRANEMARK SYSTEM''', Zfby, dajii uśmiech I pewność na lata. Podstawowymi III bezpieczeństwo, niezawodność I estetyka. doi.wllldczelle oraz unikainość systemu BRANEMARKA pacjenci będę mleć zęby najwierniejsze I najbliższe naturze. lekarze specjaliści o wieloletnim stażu pracy w Klinikach Akademii Medycznej, chcemy polecić Państwu swe usługi będąc do dyspozycji. Oferujemy także pełny zakres usług stomatologicznych. :::::...::..:.:.runw.ldzki15. tei :!... t.x !...: OPERA OŚLĄSKA Dyrektor Naczelny i Artystyczny. EWA MICHNIK Biul'O Widowni ul. MuzowieckIl J7, lcl KuslI obok 11l. Opcry ul. widnicku 35, t.cl więcej Informacji na temat grudniowego repertuaru Opery Dolnośląskiej na stronie Internetowej www_cjg.pl Kolejna wielka produkcja we wrocławskiej Hali Ludowej Stanisław Moniuszko STRASZNY DWÓR 30, 31 grudnia 2001 r. 2 do 6 stycznia 2002 r. nobelłt SKOLMOWSKI - to reżyse r rcnlizujący z wielką odwugll swoje ś miale wi:t,je nu scenie. Alltor ponad 50 rcalizacji teutmlnych i telewizyjnych w tym ponad 40 oper, któl c cies7,ą s ię wielkim lllintcl csowunicm. W listo padzi C 2000 roku wc wrocl:lwskiej Huli Ludowej 16 - tys ięey widzów okluskiwało cztcry spektakle "Trubadura" Verdiego. W czerwcu inscenizacjll "Cl1nnina Buranu' lllchwyciłll publiczność i kl ytykę. Teraz szykuje kolejl1l1 ni es pod:r.illnkę.,,strl1szny dwói " t. Moniuszki mll w 7 dni ob<\jrlcć 35 t y si'rcy widzów - to już nie przelcwki, w nicktói"}'ch teah1.1ch tylc publiczno.ci Ill"Zypada ilu rok, C7A1- sem dwu. ORN MEa..w:EK POTOCZEK LEK STOM IGNACY SENDER.m.II:...: bluroopoild.nt.com.:!p1 --.-J.t; ZŁA OPERA JEST NAJGORSZYM Z GATUNKÓW SZTUKI, DOBRA NAJLEPSZYM (Diderot).!" Z Robertem Skohnowskim sl>ecjalnie dla " Co jest grane" rozmawia E lżbie ta Szczucka Co daje Opera reżyserowi? sięcy ludzi sloi i klllszcze. Są bllrdziej szczęśliwi. Ogromne możliwości. Tylko porównywulną z fil- Sum s łyszu łem i 7AlplUnięlllm do końcu ŻyciII, juk mem, szansę uruchumiunia wielkiej wyobn!źni. pewnu Puni powiedziulu do mę7a1 - "Wiesz, czuję Pmwdziwe cznry są możliwe tylko w Operze. Tuk się leps7a1". Wielkie widowiska przyciągają rówbyło zawsze. Przecież tricki operlielda są czę cio- nież tych widzów, którzy nigdy dotąd w Operze nic wo rodem z Opcry. Proszę łaskawie zwrócić uwllgę byli., to jest, kołejnll, bardzo wużnu rola i 7Aldanie jak wielką rolę w widowiskach operowych pełni ą tych IJrzcdstawień. i co d7.i tjumnie 7A1Siadają nowinki techniczne. Nowoczesna apamtum oświe- w Hali Ludowej, jutro przyjdą do remontowanego tleniowa, multimedia. To wszystko bardzo pomaga gmachu Opery Wrocłuwskiej i mam nad7jeję, że oczarować wid7," czyli duć mu rudość. lam również zoslllllll OCZIlrowuni, IlIk prl:ynajmniej Od wieków Teah Operowy wyzllac7.!l1 slandar-dy nakazuje logiku. Ale OlIera często się z nil] rozmijll. i pierwszy korzystal z nowości. Olu teatru, którego Zatem wielkie widowiska i inscenizacje są ratunpodstawowym medium Jest muzyka powslllwaly kiem dla Opery? wynlllllzki, 1I0we urząd ze nia. Potem dopiero IJoJa- W okresie pl7.cj ciowym din gospodarki i ludzkiej wiuly s ię onc w drllmllcic, Illlkuch i tum też 7,"czy- menillinom - tak. Jest też szansu, że decydenci naly być nicz będne. zrozumieją, iż dobra, bogalll Opera jest sło(lccm Nutomiast Teatr Dramatyczny i Kino wymusą nu gdzic ich aureole wspnniale błyszcz!]. Otwieramy Operze, nazwijmy to... więks7,ą wiarygodno ć sce- się na E uropę a to włuśnie Open! jest jedną z tych niczl1ll wykonawców. Sztuki te wllljcm na sicbie sztuk, którą Europejczycy chcą oglądać. Tu ieh mowpływllj!l. "roszę spojrl:cć jak prl.cdstmvicnia żemy 7,"pros i ć i mamy s i ę czym pochwalić. w dnlmrcie i łalkach osllltnio "operowicjlj". To na- Sukces prof. Ewy Michnik, jest tym większy, żc turalilii kolej rzl'czy i nic mu s ię co oburj:ać. Decy- oto we Wrocławiu dzinła już slllla "mega-scena" dujc IY(, Publicznoć. Onu domaga s ię wmżeń. i obok najwi ększcgo festiwalumuzyczncgo "Wrati- Wielkie produkcje operowe zapoczątkowane we slllviu anta lis" suda się specja ln ością powiedzmy Wroclawiu przez dyrektor Ewę Michnik takich wy- wprost - wizytówkll miastu, które marzy o Expo jątkowych wrażell dostarczają! TrJ;cba wiele z łej woli, by tego nic dostrl:ec. TIumy, które przychodz!] od cztcrech lat nil wielkie Ale jak puni wic, u nlls "dobre",,,sukces", "udu ło widowisku operowe do Iiuli Ludowej w iudc7,ą nie s ię", "fanulstyczne"- to lllk lęte s łowu wywolujące tylko o llpotrj:cbowuniu nu tuką sz tukę. M07.c to demolla zawi ci i 7," cil1nek 7,llzdro ci.. Nl1szc odrównież znllczyć, że nic do koń ClI jest Ill"llwdą, ja- wieczlle, ukochane, dobre bo polskie choróbslwu. koby Pohlcy kochąj lj tylko seriule telcwizyjne, ku- Więc jutro to musowc wrocłuwskie piewanie może IllUlucjc w Toto-Lot.ku i łed Z!] cień Wielkiego Bru- s ię OkU7A1Ć nicwygodne i szkodliwe. Kto wie? tli. Mają ml1l7.cniu, więcej, m l\ją pragnienie obco- Przed nami kolejne wielkie lpiewanie. wuniu z wysoki] sztuki]. I to po polsku. Dotąd bowiem te tłum y wuliły nu Wielkie 7A1interesowunie publiczno ci wiadczy opery Ś IJiewa n c w obcych językuch. Na koniec o renesunsie sztuki operowej. To taku specyfika gll- pierwszego roku nowego tysiąclecia przygotowujctrmku. Co kilkadziesil]t lat kto ogłuszu OIJerę za my wspuniałą komedię hmislnwa Moniuszki dogorywającl) Il nawet zmarłą, IJotem okazujc s i ę,, tn1sl.ny dwór". Próby trwuj:1 już dwu tygodnie. że kobitkn żyjc i znowu WYlliękninłll. PowtUI7AI s i ę To trzecia z rzędu mego - produkcja powierzona to do ć regularnie, od jukiehś... czterystu lat. Panu! Dlaczego? To dła mnic zuszczyt ale i wiclkn odpowiedzilll- Opel u nobilituje, zawsze taku byla 11 widz, nawct ność. Wic Puni do trl:ech.. uzy sztuku... nujwi ększy 1)l"Ostuk, w gmllchu Opery czuje się juk W dodutku jest silnu tnldycjn rcnlilllcyjnn, żeby nic ksillżę. Ze sceny emanuje 1111 Niego piękno i wzru- powiedzic ć... dziclo obrosło w stcreotypy. 00 tego szenie. Wszystkie opowic ci o banale, głupocie utwór w tukiej skali nigdy nie był rel1li7.owany. Opel"}' SIl nicprl1wdziwe. hybu, że jest banalnu Przygotowywali my się z MOllikl] GrabIlIl i Radi glupili. Diderot w swoim c7,"sie mawiuł - Zln kiem Dębniakiem Ilutornmi kostiumów i scenogra- Opera jest mljgorszym z glltunków sztuki, dobl"ll - Iii od lutego ule juk lloljnednio IlIk i tym razcm nie nlljlepszym. Dlutego l11u "Z11 cieszyć długie kolejki uronię nuwct njbkll tajemnicy. Obiccuję, że zrobi- 1 0 bilety w Iiali Ludowej i awllntury o wej ciówki my wszystko aby i tym I azem nie zawieść. IlrJ:cd knsumi. Fal11l1 wici kich widowisk tllk urosili, Dyryguje prof. Ewa Michnik 11 choreografię, nlł po- 7.c pny oka:t,ji pa ździe rnikowych prl.ed stmv ień par balctu, l"culizuje Henryk KOlnwilflSli. "Nubucco" na pokątnym handlu biletami dziś skludamy naszym widzom wrocłnwskie koniki. To już nie tylko uby zawsze chodzili do opery, wskazówka, że to może by ć kied yś biznes. a wychodząc byli szczęś liwi. nymy, że ka:;,dego wiecl,or!1 ponad cztery-pięć lic U

14 ?, AKADEMIA MUZYCZNA Im. K.rol. L1pll\.kleao pl. 1 Mł\I. 2, tel S.I. Teatralni AM WTOREK MUZVCZNV Koneert poiiwłfcoi1y pam.ii. J. Padrmnklego JICII4c:zony z wyklldem prof. dr Marii ZdunlIk 1Ctmc,/1y wroclaw,ldii.j. PlIMmv,ldI,o lłii1a'a Ewa Werner -1f!PI"IIIt Boadan MakIIbaryton, Bartoa Bryll -1kn)'pIle. Anna GIIJIIOIa - fortepian, wa Pl-.wudcI- toriipiin, Gnd)'nI Wota - 1l.12.,-godz , Sil. Teatralni AM WTOREK MUZVCZNV z cyklu llnrgda lct#wy Wolrtlllny'" AAI Ko,""rt z okujl Roku O. V.rdleao MarII CztdIoMka.KrcIIIeka -IIOIJI'III, EWI Czmnak -1OIJI'IIIt DInutI PuIuIc.7J(IIłI' lijiii'ift, BII1IIra Ewa WII'IIII' -1OPI'IIIt lubeiia Jtł.oMka -1IIłZZOIOpI'IJI TacJ..z l'ir.onka -linor, KuImlerz Myrlak - tenor, Bogdan MIkIl-baryton , aodz , III Itralnl AM RE IT L KRZVP OM' AndrzeJ t.ldomlnkl pny fortipianitl AkJI FllJ'Yllllrz W JIftIIlI'IIII1II J. BI'IIhmI, P. s.r.te Muzyczne Mikołajki Kościół Uniwersytecki pl. Uniwersytecki Muzyka w Muzeum Narodowym - Jazzowy wieczór kolęd Muzeum Narodowe pl. Powstańców Warszawy Prezydentkl Scena na Swiebodzkim pl. Orląt Lwowskich Sytuacje rodzinne Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza Wrocławska Szkoła Chórmistrzów Akademia Muzyczna pl. 1 Maja SOBOTA Ali Baba I 40 rozbójników Teatr Lalek - PWST ul. Braniborska Trzeci Koncert Festiwalowy Aula Leopoldina pl. Uniwersytecki Ktos mnie pokochał Teatr Muzyczny ul. J. PHsudskiego Czwarta siostra Scena Kameralna ul. Świdnicka Homlet Teatr k2 ul. Kuźnicza 29a Koncert Wrocławskiego Chóru Chłopięcego Pueri Consonantes Kościół Chrystusa Króla ul. Zachodnia Prezydentki Scena na Śwlebodzklm pl. Orląt Lwowskich Promocja książki Krzysztofa Vargl - Tequilla Kawiarnia Pod Kalamburem ul. Kuźnicza 29 a Sytuacje rodzinne Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza Wrocławski Teatr Pantomimy - Tragiczne gry Teatr Polski ul. G. Zapolskiej XXVII Nocne Spotkania Literacko Muzyczne ODA Firlej ul. Grablszyńska Specjalny Koncert Festiwalowy Aula Politechniki WrocIawskiej NIEDZIELA 8 00 _22 00 Jarmark Dominikański Klasztor 0.0. Dominikanów pl. Dominikański Ali Baba I 40 rozbójników Teatr Lalek - PWST ul. Braniborska Czwarta siostra Scena Kameralna ul. Świdnicka Hotel Pod Aniołem Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza Prezydentkl Scena na Świebodzkim pl. Orląt Lwowskich 20 Wroclawski Chór C hl o pi ęcy Pueri Consonantes pod d y rekcj ą Robertu Wujlcru zupniszu mi KONCERT Z OKAZJI XV- LECIA ISTNIENIA ZESPOłU w programie Omtońum M esjasz G. F. Hacndln 8.12., godz , K ości ół ChrystuS1\ Królu uj. Zachodnia, wstęp wolny Zes pół 7.ostul 7.llloi.ony w 1986 r. p17a!z Stunislawu Ryburczyka. D-.li:llu we Wroclawiu IWty es III/part. Skupia ponad 50 chloljców w wieku od 8 do 22 lat, uczniów S'lkół podstuwowych, średnich i wyi.szych. Repcl1uur Chóru obejmuje utwory róin ych epok - od XIV-wiecznych unonimów i d7jei mistmw rencsunsu, popr,a!z kompozycje blirokowe i romantyc'/jlc, li Ż do utworów ws półc7,cs nych (główni e muzy kę sllkl'aln ą, ale ulki,c utwory ś wi eckie). Chór wielokrotnie wys tępowli l w Polsce. W '. chlopcy piewali w StIllio Orbis, n1.!>'z)' w., nil 711 koń C7,cnie Kongresu Eucllllrystycznego, której pr"cwodniczyl Pal>iC'l Jan I)awel n. Zespół kilkakrotnie wyjc'i.d:ia1 nil koncel1y 1.ll gnlnicę. W C7.crwcu br. wysbwil w superprodukcji Opery Doln ośląs ki ej Ccm/lil/o BurtlIla w Huli Ludowej. Pr7A!Z 10 IlIt kicrownikicill11l1yb1ytwym i dyrygcntclll Zes połu byl znany piewak (kontmt.enor) i l>cdllgog wroclllwskicj AM - Piotr Łykowski. Obecnie Zespolem dyryguje Robert Wąjl c r - absolwent wl'oclllwskiej AM, śpi ewak Cal//ore.l' M il/ore.l Wm /i.i'/aviem es Recydywa i Goście - Cross Columbus OW. Świebodzki pl. Orląt Lwowskich Wrocławski Teatr Pantomimy - Tragiczne gry Teatr Polski ul. G. Zapolskiej 3 19" Koncert Finałowy Kościółp.w. Matki Bożej Królowej Pokoju ul. Ojców Oblatów 1 (Popowice) PONIEDZIAŁEK 1700 Solarls Klub Filmowy MDK ul. Kołłątaja literacki wieczór humory I satyry Salonik Trzech Muz ul. Zawalna Recital wokalny KMiL pl. T. Kościuszki Letnicy PWST ul. Braniborska Zwierciadło Kino Lalka ul. B. Prusa WTOREK 9 00 I Śluby panieńskie ODA Firlej ul. Grabiszyńska Konik Barbusek Teatr Lalek - PWST ul. Braniborska Zwierciadło Klub Filmowy MDK ul. Kołłątaja Hotel Pod Aniołem Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza Letnicy PWST ul. Braniborska Okno na parlament Scena Kameralna ul. Świdnicka Przypadek Klary Teatr Polski ul. G. Zapolskiej Wtorek Muzyczny - Estrada pracowników Katedry Wokalistyki AM Akademia Muzyczna..[lI. 1 Maja ŚRODA 9 00 i 11 3 Śluby panieńskie ODA Firlej ul. Grabiszyńska Konik Barbusek Teatr Lalek - PWST ul. Braniborska Cyrulik sewljskl - Opera Wytwórnia Filmów Fabularnych ul. Wystawr:ma Letnicy PWST ul. Braniborska Koncert z cyklu Młodzi wykonawcy KMiL pl. T. Kościuszki Hotel Pod Aniołem Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza Okno na parlament Scena Kameralna ul. Świdnicka Przypadek Klary Teatr Polski ul. G. Zapolskiej 3 KONCERT HAWDALOWY wys tą pi Ch61' Synllgoglllny z Lipskll pod dy"ekcjq Hclmutll KlotZ'll Chór l11io'lyl OberklIntor Wel11cl' Sandcl' w 1962 r. Od 1972 r. pl'owlldzi go Helmut K10t7_ Celem zesl)()lu jest podll"lymywanic i kultywowanie muzyki synligo glllnej XIX i XX w., jak równi eż tmdycyjnycll pieśni jidysz i h ebrąj s kicll, jllko C7.ęś<: i żydowski ego dziedzictwu kulturlllnt'go. ZesI)Ó/ konccl10wal w Niemc1,cch, Izraelu, USA, Hiszpllnii, Belgii. WSI)Ó/PJ11ClI: Konsulat Gcncnllny Niemk'C wc Wroclllwiu , godz , SynagoglI pod Billlym Bocillncm, ul. Wlodkowica 9 AM STOWAIlZYSZENIE I'OLSK ICII AllTVSTÓW MUZYKÓW 1'. GHrncurbkic 2, II II., Wrodnw, Icl.llilX , odz , KMiL, 1>1. K oci u sz ki 9 KONCERT PROMOCV JNV SPAM Klltm"..:ynll Makal -Żmudll - I'ortepian, Wojciech Ziarnik - hl1s, Alicjll Fm-ynimoz - f0l1epiui1 RysZlll'd Droh a czy ń s ki - slowo ws tę l>l1 C W pj'o rrul1i e utwory I'ortepiunowe i wokalne różn ych koml>ozytorów , godz , Klub Muzy ki i Literlltury RECITAL WOKALNY ł7lbejlll.je7wsk ll - m e7.7sopra n JOllnml Litwin - l'ol1cl>illn W programie I>i eś ni i arie 1'6ż nycll kompozytorów. W przcrwie recitalu wysł11pi Piotr Kropidlo - róg , od:r , Klub Muzyki i LitCJ'utury KONCERT Z CVKLU MłODZI WYKONAWCY w wykon l1niu uczniów Liceum Muzycznego we Wroclllwiu. Wys h!pią soliści i zes poły kllmcj1llnc. Na koncerty SPAM w s tęp wolny.

15 EXPO 2010 POLSKA WROCŁAW DOLNY ŚLĄSK Uchwala Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2000 r., w sprawie organizacji Swiatowej Wystawy Rejestrowanej EXPO 2010 w Polsce Inicjatywa Zarządu Miasta Wrocławia i Rady Miejskiej Wrocławia wyrażona w uchwałach o podjęciu starań o prawo do organizacji EXPO w 2010 roku we Wrocławiu zaowocowała podjęciem przygotowań do zgłoszenia, w Międzynarodowym Biurze Wystaw z siedzibą w Paryżu, Polski jako Państwa Kandydata do organizacji Światowej Wystawy Rejestrowanej EXPO Sejm Rzeczypospolitej Polskiej akceptuje i popiera tę inicjatywę. Jednocześnie, wspomagając inicjatywę organizacji Swiatowej Wystawy Rejestrowanej EXPO 2010 w Polsce, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej prowadzić będzie działania legislacyjne mające na celu szybką harmonizację i wdrożenie ustawodawstwa polskiego gwarantującego - zgodnie z ratyfikowaną przez Polskę Konwencją o Wystawach Międzynarodowych - sprawną realizację tego największego w historii naszego kraju wydarzenia międzynarodowego z udziałem zaproszonych państw, organizacji międzynarodowych, korporacji ponadnarodowych oraz wszystkich regionów Polski. Swiatowa Wystawa Rejestrowana EXPO 2010, zgodnie z wymogami Konwencji o Wystawach Międzynarodowych, może trwać w Polsce 150 dni. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, deklarując swoje poparcie dla inicjatywy zorganizowania w Polsce EXPO 2010, zwraca się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o wystąpienie w 2001 roku ze stosownym wnioskiem do Międzynarodowego Biura Wystaw w Paryżu. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że organizacja Światowej Wystawy Rejestrowanej EXPO 2010 w Polsce jest ogromną szansą dla dalszego dynamicznego rozwoju naszego kraju oraz wielką międzynarodową promocją Polski. Będzie również czynnikiem harmonizującym integrację w pierwszych latach obecności Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach Unii Europejskiej. Szanowny Panie Sekreuuzu Generalny, PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ JERZY BUZEK Marszałek Sejmu: w z. S. Zając Warszawa, 4. pai..dziernika 2001 r. W dniu 22 wrznia 2000 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwał',) w sprawie organizacji Światowej Wystawy Rejestrowanej EXPO 2010 w Polsce i zwrócił si',) do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o wystąpienie w 2001 roku ze stosownym wnioskiem do Międzynarodowego Biura Wystaw. Niniejszym, w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej mam 7..aSZCZyt zgłosić kandydatur',) naszego kraju do zorganizowania w Polsce Światowej Wystawy Rejestrowanej EXPO Proponuję, aby tematem tej wystawy, pierwszej tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej, było: KULTURA - NAUKA - MEDIA jej mottem: SOLIDARNA PRZYSZŁOŚĆ MŁODYCH Sugerowany tennin trwania wystawy: , czyli dokładnie 150 dni, w najkol-lystniejszym dla naszego klimatu okresie roku. Proponowany status prawny organizatora wysulwy: spólka prawa handlowego, z większociowym udziałem Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. W prl..ekonaniu, że konkurs o prawo organi7..acji Światowej Wystawy Rejestrowanej EXPO 2010 będzie czynnikiem integrującym społecznoć międzynarodową i konsolidującym sity polskiego społeczeństwa wokół narodowego wyzwania, wyrażam nadzieję, że czynniki te będą wzięte pod uwag',) przy podejmowaniu decyi o wyborze miejsca EXPO Z wyrazami glębokiego szacunku B.

16 Dlaczego Wrocław chce EXPO 2010 EXPO - wielka wystawa narodowa albo międzynarodowa, (ang. - skrót od exposition- "wystawa", użyty po raz piel'wszy jako nazwa wystawy międzynarodowej w Montrealu w 1967 r. (WI. KOpllli(lSki,,,slownik wynt:t.6w ohcych i zwrot6w obcqjęzyczllych"), Wrocław - piękne miasto w południow-zachodniej części Polski - jest wyjątkowo predysponowany do org::1nizacji światowej wystawy. Jest obecnie najdynamiczniej ro Wijającym się miastem z arcybogatą ofertą kulturalną i wyjątkowq mło«lą, prężną sołecznością. EXPO to jednocześnie wyróżnienie i zobowiązanie. By się powiodło, potrzebny jest pomysł, teren, moz'liwość kumulacji środków i coś jeszcze extra... MIA TO SPOTKAŃ Wrocław jest miastem poło zonym na styku trzech kraj6w, które historia lei /e ze sobq połqczy ła, Jest poniekqd miastem spotkania, jest miastem, kt6re jednoczy, Tutaj w jakil sposób styka się tradyc:ja duchowa Wschodu i Zachodu, Jan Paweł II (I czerwca 1997) AutOrLy projektu "J{Ulll Ziemska"; mai' in7. arch. PllWt." Cichotlskl m/(r fn7. Marcin Lobos mar inż, TOInllSZ Rodkicwic '1)1J..>r ini. arch, BarbaJ'll Skoma Wrocław Posiada: znakomite położenie - bliskość długiej granicy z Czechami i Niemcami, pomysł na ożywienie i odświeżenie idei światowych wystaw, ale to jeszcze tajemnica, farltastyczny główny temat KULTURA i MEDIA, najszerzej rozumiane, niezbędny! teren z gotową lub z już zaprojekrowaną inł:rastruktll ą,. yjątkowo mpbilną, młodą i wykształconą społeczność - prawic lo() tys. studentów, propozyc,lę uczynienia z kultury atut obrony przed globalizaęją i uniformizacją świata, bogatą infrastfukturę, łatwą do wzbogacenia i zmodernizowania, popal'cie kraju (polskich miast i wszystkich sil politycznych), mamy nadzieję - świata I Bogdan Zdrojewski Poseł na Sejm RP "Kula Ziemska" Filozofia tego pl'ojektu opiera się na stworzeniu czytelneg układu kompozycyjnego, ideowo odzwierciedlającego charakter kl'eowa ego miejsca. Pawilony narodowe umieszczone są na tereni za ojektowanym w kształcie kuli ziemskiej. Promenady, i aleje spacej10w tworzą siatkę południków i równoleżniltó,":. Dwa główn równoleżniki, symbol światowgo potencjału - SOLIDARNOSCI l MłODOŚCJ spotykają się w jd ym punkcie, by tym raz n pokazać światu osiągnięcia wyn lazcze i techniczne. Ten szczególny punkt to BIEGUN NASZYCH CZASÓW, podkl'eślony dominantą, symbolem EXPO, który nachyla się w sb'onę pawilonów tematycznych. Poludnik Solidarności przebiega od Placu Księżyca, miejsca atrakcji kulturalnych, przez Pawilon Polski, centnlłnie usytuowany między pawilonami regionalnymi. Zmierza do zakola rzeki Ślęży, która zasila swohni wodami Równoleżnik Wyobraźni i Ocean Pl'Zyszłości. Południk Młodości natomiast biegnie od Placu łońca - kompleksu parkoworekreacyjnego, poprze pawilony organizacji międzynaro.do ych, do dworca - bramy przyb waj11cych gości..jest to jcde z kilku projektów op... cowanych prl'-cz 7.csp6ł architektów Bium Rozwoju Urędu Mijl'kiego Wrocławia. tm world ol Intom ot Wi tualna Ratronat honorowy - Bogdan Zdrojewski poseł na Sejm RP Autor idei EXPO 2010 we Wrocławiu & Zapraszają 18 grudnia 2001 r. do Hotelu Mercure Panorama we Wrocławiu na semina ium ętwierającecykl prezentacji "Cafe EXPO dla EXPO 2010" C.fiJTE E.tFO ljlli l'llloljzieź y Szok pr1.yszto1ci Edukacja w Internecie Kultura w sieci eban.. Internet i Multimedia EXPO 2010 dla Polski Rozrywka w sieci CliEE E.t"FO YLfi JjlZl fe3u 'l'rj,b!:i!4 j!41a EXPO 2010 dla Wrocławia ekultura Cyber-Bank ebiznes Giełda Domen www Rozrywka w sieci }\.F'E E.X:.PO DL}\ \V3Z Y3'fIlC.fl P0 1'-'I!!l"!' '1 "Ij"rYV1l..,-'0.., o.,ll 6., egaleria... dla EXPO 2010 Strefa Radia Kolot... Zakupy w Internecie... Pożegnanie z Afryką... Kultura w sieci Cafe Expo... Rozrywka w sieci w expo2010.pl, www. Jeśli EXPO 2010 będzie w Polsce - odbdzie się pod hasłem: l U L'f U l{fi -- Lii U K li.. lvii U L 'll'lllldlli mott E PO 2010 to,solidar a Przyszłość Młodych" Biuro organizacyjne: DataRiver, ul. Grabiszyńska 66E, Wrocław tel./fax , c-mail: ww.expo2010.pl,

17 e - celltmm datarlve. łhe world oilnłemtł elsp.pl

18 19 00 Tomasz Kozłowski - koncert Art Hotel ul. Klełbaśnicza CZWARTEK Śluby panieńskie ODA Firlej ul. Grablszyńska Konik Barbusek Teatr Lalek - PWST ul. Branlborska 59 10" I Betleem polskie Teatr Muzyczny ul. J. Piłsudskiego Letnicy PWST ul. Braniborska Hotel Pod Aniołem Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza Okno na parlament Scena Kameralna ul. ŚWidnicka Przypadek Klary Teatr Polski ul. G. Zapolskiej Chromosomos - Promocja CD Ultra Project 5 Nutek (obok OH Podwale) PIĄTEK Konik Barbusek Teatr Lalek - PWST ul. Braniborska 59 10" I 18' Betleem polskie Teatr Muzyczny ul. J. Piłsudskiego Jazzowe kolędowanie Wrocławski Klub Famaty ul. Samborska Koncert symfoniczny Filharmonia ul. J. Piłsudskiego Mayday Scena Kameralna ul. ŚWidnicka Przypadek Klary Teatr Polski ul. G. Zapolskiej Wujaszek Wania Scena na Świebodzklm pl. Orląt Lwowskich 20 19" Oczyszczeni Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza SOBOTA Akropolis wrocławska. Szopka Teatr Lalek - PWST ul. Braniborska i Dni Zbigniewa Zapasiewlcza CS Impart ul. Mazowicka Koncert symfoniczny Filharmonia ul. J. Piłsudskiego 19 18'" Betleem polskie Teatr Muzyczny ul. J. Piłsudskiego Mayday Scena Kameralna ul. Swidnlcka Przypadek Klary Teatr Polski ul. G. Zapolskiej Wujaszek Wanla Scena na Świebodzkim pl. Orląt Lwowskich 20 Wratislavia Cantans Koncert Bożonarodzeniowy KOLĘDY NARODÓW program: BelIjamiII /3ri /l/ell - Ceremolly of (IIr/ls Pltices.,ioll. WOICIIIII Yole!. 711e/'/! i.l 110 mse. Tlw/ y01l11l' elli/d. IJ"I"I"/IIII\ As delv ill AlI/me. This /i//le!jaije, IlIIerl"de. III jrt!(!zi"8 will/er,,;glll. Spli1l8 Carol, Den gl'ol;o,\'. R eci',\'s;oll JOlUlIlII Sebas/iall Bach - MOle/ Lobe/ dell t-i ' 1'1'1/ t-iem yk B%l' (op /:) - Cykl ko lęd polskich - prawykol/allie Mizel'll" cicha; Ach, "bogi i lobie; P/'zybieieli do IJe/lejelll; Alliol p(i.i'le i11il; O Jtlzejie! zego chcecie; Pospie.l Z cie pa.i /li.i z/<i; ielw IIOC; O IIlViazdo bellejelll.,k/l: Gdy sir brysiu.\' IYJllzi,' Dzisillj Ił' 11elltj"'"" Popatl'l.cie 1/0 g"';oz(/f': W i lobit' leży Krakowski h6r Kameralny pijwsta l IV 1990 I: Z illigja/ywy s/udell/tlw i absolwellltl\ll krakowskiej Akademii MuzycZllej. W repel1lwrze posiada 11111'0/)' kompozylortlw z różllych epok: od.fredllimviecza po czasy Ivsptllcze.\ lle. WykolIuj e dziela a cappella oraz u/wo/y ora/o/yjlle. KOllcer/owal \II lvielu pwi.i /IVllCh Europy. W cza.rie w)ifazdtlw zllg/'lllliczllych zespolem dyrygowali m.ill.: Helll/u/h Rillillg i li/bili MehlCl. Stanislaw Krawczyllski (dyi'ygent) II kol1czyl z wyróżll iell ie lll sli/dia IV kmkolllskiej AM. Byl kierowllikielll chórów Pol.rkiego f?lidia i Te le lvii IV KmkolVie omz Pilharlllol/ii Krakowskiej. Od f 986 I: j est dylygelllem appelli mcol/iel/sis. Od f 990 I: kiemj e KrakowskiIII ChrJrelll Kalllerall/ylll. W f 992 I: rozpoczql 1V.\pólpm cę z Ta/'l/()\vskq Orkiestrą KamerallI ą. Jako chrjl1l1is/rz wspólpmcolvlil z /akillli cl.l'iygen /allli jak: J. Arol/oll'icz, K. Pellderecki, W. ROIvicki, A. Wi/. DokOllywal prawykoliol! u/lvorrjw Iviefu koill!1olj!lor6w oraz l/g/gl'l.l/! dla fil'iii polskich, fral/cuskich, liielllieckich, hi.i 'l/jw!skich i alllelykml.l kich , godz , Ko.fciól pw. Matki Bo żej KrólolVej Pokoju, 1/1. Wej herowska 49 (Popowiee) 19" Oczyszczeni Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza NIEDZIELA Akropolis wrocławska. Szopka Teatr Lalek - PWST ul. Branlborska Dni Zbigniewa Zapaslewicza CS Impart ul. Mazowicka 17 1 goo Mayday Scena Kameralna ul. ŚWidnicka Muzyka Mistrzów włoskich I hiszpań skich Aula Leopoldina pl. Uniwersytecki Przypadek Klary Teatr Polski ul. G. Zapolskiej Wujaszek Wanla Scena na Świebodzkim pl. Orląt Lwowskich 20 19" Oczyszczeni Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza PONIEDZIAŁEK 1 Stalker Klub Filmowy MDK ul. KoHątaja Koncert promujący młodych zdolnych artystów dolnoślll.sklch ODA Flrlej ul. Grablszyńska Balladyna PWST ul. Branlborska Dni Zbigniewa Zapaslewlcza CS Impart ul. Mazowicka Na skraju lasu Kino Lalka ul. B. Prusa WTOREK '" Śluby panieńskie ODA Flrlej ul. Grablszyńska Akropolis wrocławska. Szopka Teatr Lalek - PWST ul. Branlborska 59 10" Betleem polskie Teatr Muzyczny ul. J. Piłsudskiego Balladyna PWST ul. Braniborska 59 16" Koncert Hawdalowy Synagoga pod Białym Bocianem ul. Włodkowica Nostalgia Klub Filmowy MDK ul. Kołłątaja Mayday Scena Kameralna ul. Swidnlcka ŚRODA 9 00 i 11' Śluby panieńskie ODA Firlej ul. Grablszyńska Akropolis wrocławska. Szopka Teatr Lalek - PWST ul. Braniborska 59 10'" Betleem polskie Teatr Muzyczny ul. J. Piłsudskiego Balladyna PWST ul. Braniborska 59 MUZYKA MISTRZÓW WŁOSKICH I HISZPAŃSKICH Wieslaw Gajduk-Sege/ - /e// or (M o//a chil/iii) A ya fshihara - for/epia// (Japollia)./0// Ma.l'lallkiewicz- PogaIlY - wiolo//czela (Mo//ClcliiulII) Pmgralll: f. A lbel/iz - El A lbacillllofol'/epic/// p. Tos/i - A VI/cehel/a, G. Pel/I/ i//o - Peeche? S. GOlllbardel/a - O Morel/ariel/o, C. JJixio - Malllma E. Grtlllado.l - f///ermezzo lici wio lolicze lę i for/epiall p. Freire - Ay, ay, ay; G. PIICcilli - Ch el/a lii i creda aria z opel)' D zie lllc,yllo ze zlo/ego zachoou A. Boi/o - Ghlll/o Sili passo es/remo - aria z opery M efislof eles, R. /.,eol/col/allo - Mal/illa/CI E. di api/a - Mada Mari, M. de Falla - Suita hiszpw!ska na li'iolol/ cze l ę i for/epial/ (El Pf/I/O MOI'IIIlO, Nal/a, al/do//. Polo, AS/llrialla, Jow) E. de IIr/i.l - Tli, ecl 11111/ chiciglic R. Fal I/O - D ici/e//cello I/uie, A. LClrt/ - Grtlllada WI ZOlla Al/lycz// a - Felles/a che Lllcil/e 1(1.12., godz , Aula Leopold/llfI, pl. Ulliwersylecki f. bile/y: kaso Filharll/ollii, III. Pil.l'lld,l kiego f 9 oraz IItI godzillę przed koll('c/'lell/ illforll/acje: Agell c1a Kanrel'fOWll Presto, /el GITARA W ART HOTELU Impreza c)'kficv/a p reze ll /ują ca rózlle oblicza IIIUZYki gitarowej. Uslyszyllly Zl/akomi/ych wroclawskich (/r/ys/ó\\l i zaprol'zollych goki z kraju i zagral/icy godz Krzysz/of Pelech, JarelIla Klich '- l/liizyka la/y//oameryk{//!ska godz TOlllas, KoziOIvski - flall/e// co godz Malgorza /a KoglI/, Łu kas z Pie /rzak - bossa liova i ko l ędy Al'/ t-io/el, III. Kielba.l'lI icza 20 Ilrgllnizlllllr: Wroclnwskic TO Wl\ł'zys t wo Gilllrowc, tel. (071 ) , bilety: 10 zl (norm), S zl (ulg) klll'ltcl nil g rud z i c.vs t yczeń : 60 zl (norm), SO zl (ulg) Boże NaT'Odzenie w Plastyce Ludcwej. Prace lia wiązują ce do ob rzędowo.fci bo żollarodzellio wej (tj. l zopki. allio Iy, diably) wyko//a//e przez rzeibiarzy, cerl/mikrjli' i ma IlIl7.Y zaprezell/uje Galeria Sztuki Naiwnej i Ludowej. WystllwlI d z i ecięcli Najpię/ariejsze Szopki Betlejemskie z kolekcji Galerii Twórczo.1ci Plas/ycznej Młodych Mlodz ieżoivego Domu Kul/ury Śródlllie.fcie. Wystawll li kwllrcli M. So łt ysa jest czę cią cyklu Klimaty Polskie po serii DolllY Śląsk i Mil/s/o WIVela IV, Bieszczady sq kolejllym liiiejscem IW mapie Polski, IV k/órym {/rcili/eklllra tworzy jedy//y IV swoiiii rodzaju //as/rój liie spolykally II' pozos/alych regioliach. Hotcl BP Park 1'llIzl\, wcr , godz , wysillilii, d ziecięce zcspoly IClltrnlnc i muzyczne z MDK

19 eow! 18 K.olejnymi g.ośćmi Recydywy, Funchu;ji Jazz Nad Odrą i Pubu CO/lIIl/bus będą Krzysztof ug.owski i Mietek '/urccki.o1'3'l reaktyw.owlln3 na ten wicc'lór grupa IYJss. Nie wszyscy fani Cug.owskicg.o wają jeg.o wroclawski epizod artystyczny. Najwięksl.c sukcesy odnosił i odn.osi z Budką Suflera, ale nie ś piewal z nią 7.l\WS7.c. W 1977 r. wziąl sześciuletni url.op i wy stępuwal z różnym powodzeniem nll wlllsny rachunek. Do bllrd1jj udanych osiągnięć w tym.okresie nalcży wspólpracl\ z wroclawskimi muzykumi w grupie CIYJS.I'. 1\v.or-Lyli ją: gitarzysta Krzyszt.of Mand:rjara, pcrkilita [rek N.owacki, bllsisu\ lł.oman 'fllmawski.oraz pijlilista WQjtek.Jaworski. m S.I' z Cug.owskim k.oncert.owul du7-o w 11It.ch , nagnlł takic :libum Podwójl/a Ma rz, ze swoimi k.om(lo'lycjmni.o1'3'l Mand7jary i R.omualda Lipku. Wiccr,ór w.olumbusie l>odziel.ony będzie na trzy C'/.ęśc i: w pierwszej Recydywa powa) c.o ma na skladzie l1i\jnowszcg.o; w drugiej Cug.owski z Recydywą i Mietkiem.Jurcckim zagrajl} pr7.cboje z płyty II/tegra/I/ie; a w tr7.cciej - Cross: Cug.owski, Mandziara,.owacki,.Jawurski i.jurccki " g.odz , Columbus - pl. Orhll Lwowskich bilety: 30 i 40 zl (s it (b.ące przy sloliknch - spr-"cdui wyhjcznie w Columbusic, lei ), wejiówki: 25 zl (Kusa 22 - Dworzec PKP, OKiS - Rynek) THE BULDOG BOSMAN CLUB ul. Ruska 51 - przejścia Nlepolda 5.12., godz Housowe Mikolajki, wstęp wolny. Muzyka housc, :r.agra D.J S + :r.apros7.cni gie z klubu Pimmida w h.o17-owic , g.odz Mik.olajki, wstęp w.olny Kai.dy kt.o odwiedzi teg.o wicc'loru klub.otrzyma drobny upominck , g.odz tudencki Wtorek, ws tęp w.olny, losowanie nagród z indeksów, muzylu\ środka, D,/'s , g.odz Lata 80., ws tęp wolny Teg.o wicc'l.oru przywrócimy niepowtar-l!llny klimat tego.okresu. W bllr-/,c będ7le m.ożnll zakupić na kmti żywności.owe kas:r.ankę,.ogói ki kisz.one, chleb ze smalcem.o1'3'l drinka sl>od lady. Zagramy pr-/.cbqjc teg.o.okresu, C'l:yli Podaj ceg /ę, Silx/kie[{o mi/ego życia, Kryzysowa I/arzeczol/a itp , g.odz Sylwester 2001/ Koncert zespołu Lautari Ośrodek Grotowskiego Rynek-Ratusz Leworęczna kobieta Scena na Świebodzkim pl. Orląt Lwowskich Małgorzata Kogut, Łukasz Pietrzak - koncert Art Hotel ul. Kle/baśnicza 20 1 goo Mayday Scena Kameralna ul. ŚWidnicka Wiśniowy sad Teatr Polski ul. G. Zapolskiej Audiencja III Teatr k2 ul. Kuźnicza 29a CZWARTEK 9 00 i Śluby panieńskie ODA Firlej ul. Grablszyńska Akropolis wrocławska. Szopka Teatr Lalek - PWST ul. Braniborska 59 10' Betleem polskie Teatr Muzyczny ul. J. Piłsudskiego Balladyna PWST ul. Braniborska Audiencja III Teatr k2 ul. Kuźnicza 29a Burza Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza Leworęczna kobieta Scena na Świebodzkim pl. Orląt LYiowskich Mayday Scena Kameralna ul. SWidnicka Recital skrzypcowy - Andrzej Ładomirski Akademia Muzyczna pl. 1 Maja Wiśniowy' sad Teatr Polski u. G. Zapolskiej PIĄTEK Akropolis wrocławska. Szopka Teatr Lalek - PWST ul. Braniborska Audiencja III Teatr k2 ul. Kuźnicza 29a Leworęczna kobieta Scena na Świebodzklm pl. Orląt LYiowskich Mayday Scena Kameralna ul. SWidnicka Burza Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza Koncert symfon Iczny Filharmonia ul. J. Piłsudskiego Wiśniowy sad Teatr Polski ul. G. Zapolskiej SOBOTA Burza Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza NIEDZIELA Rlldck B'(lnur-'rbass, b.dcbs kiax, AI1111' Dominik-dnlllls, Marek Tomck Kuslllklewic7r ll'ombonc, piano kontuki: tcljfl1x (071) 7fl , godz , Kluh 5 N//tek, Podwole PONIEDZIAŁEK WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA WTOREK BOŻE NARODZENIE Ś RODA BOŻE NARODZENIE Koncert Bożonarodzeniowy Kościół Matki Bożej Królowej Pokoju ul. Wejherowska CZWARTEK 19" Kaleka z Inlshmaan Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza PIĄTEK Koncert kolęd Salonik Trzech Muz ul. Zawalna 7 19" Kaleka z Inishmaan Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza SOBOTA Kubuś Fatalista i jego Pan Teatr Polski ul. G. Zapolskiej Imię Scena Kameralna ul. ŚWidnicka Piosenki pana Beranera Teatr Współczesny ul. Rzeznicza NIEDZIELA 18' Kubuś Fatalista i jego Pan Teatr Polski ul. G. Zapolskiej Imię Scena Kameralna ul. Świdnicka Piosenki pana Beranera Teatr Współczesny ul. Rzeznicza Straszny dwór - Opera Hala Ludowa ul. Wystawowa PONIEDZIAŁEK Koncert Sylwestrowy Filharmonia ul. J. Piłsudskiego Kubuś Fatalista I jego Pan - spektakl sylwestrowy Teatr Polski ul. G. Zapolskiej Straszny dwór - Opera Hala Ludowa ul. Wystawowa 1 W programie k.oncertu znajdą się jazz.owe anm:;':\ cje mupięknicj szych kolęd. Organi:r.l\cja: Jazz OjJice, wspólpraca: Muzeum Nurodowe. Bilety: 20 zl (nurm.), 8 zl (wej ci6wki -balkony).%&r.'76;",.&&,,, hotel - restauracja - wldłal'llla - 16 km. od 'VITrocławła,.

20

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski To festiwal filmowy zorganizowany dla uczczenia osoby i twórczości

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Turystycznej OSRiR w Kaliszu UL. Zamkowa tel./fax. 0-62/ 598 27 31 e-mail: cit@osir.kalisz.pl www.osir.kalisz.

Centrum Informacji Turystycznej OSRiR w Kaliszu UL. Zamkowa tel./fax. 0-62/ 598 27 31 e-mail: cit@osir.kalisz.pl www.osir.kalisz. Centrum Informacji Turystycznej OSRiR w Kaliszu UL. Zamkowa tel./fax. 0-62/ 598 27 31 e-mail: cit@osir.kalisz.pl www.osir.kalisz.pl/cit Zapraszamy do:/ w: 31.12.2009 01.01.2010 02.01.2010 03.01.2010 Miasto

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski 3 - semestralne studia podyplomowe ze Scenografii Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego oferuje nowe 3-semestralne studia podyplomowe ze Scenografii. Ogólne cele kształcenia: Celem studiów jest zdobycie

Bardziej szczegółowo

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wrocław skrócona nazwa instytucji kultury, jeżeli jej używanie przwiduje statut

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wrocław skrócona nazwa instytucji kultury, jeżeli jej używanie przwiduje statut data pełna wynikająca ze Rejestr, dla których em jest, jeżeli a instytucję akt o nadaniu 1/92 2/92 3/92 1992 r. Centrum Kultury "Agora" 51-111 ul. Serbska 5a ia z dnia 27 uchwała nr XX/646/00 ia z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAMOWY 3-9 lipca 2016 r.

PROGRAM RAMOWY 3-9 lipca 2016 r. PROGRAM RAMOWY 3-9 lipca 2016 r. NIEDZIELA (3 lipca 2016) 12:00-14:00 akredytacja uczestników Hotel GUS ul. Planty 39/45 15:00-15:20 spotkanie organizacyjne z uczestnikami 15:30-17:00 Scenariusz w filmie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAMOWY 5-11 lipca 2015 r.

PROGRAM RAMOWY 5-11 lipca 2015 r. PROGRAM RAMOWY 5-11 lipca 2015 r. NIEDZIELA (5 lipca 2015) 12:00-12:30 12:00-14:00 Uroczysta parada otwierająca KAMERALNE LATO 2015 (start: Wojewódzka Komenda Policji finał: ul. Żeromskiego 35 - fontanny)

Bardziej szczegółowo

Wykaz imprez organizowanych w styczniu 2016 roku w BOK-MCC. Lp. Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy Organizator Uwagi

Wykaz imprez organizowanych w styczniu 2016 roku w BOK-MCC. Lp. Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy Organizator Uwagi Wykaz imprez organizowanych w styczniu 2016 roku w Lp. Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy Organizator Uwagi 8.01.2016 18.00 11-14.01.2016 9.30/ 12.00 Sala Forum 14.01.2016 19.00 Sala Forum Klub Oko Orła

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU 20 KWIETNIA 2016 *R Rezerwacja miejsc: pracowniawarsztatow@o2.pl Wydział Animacji PREZENTACJE SYSTEM MOTION CAPTURE W PROCESIE TWORZENIA FILMU ANIMOWANEGO I GIER KOMPUTEROWYCH

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO data wynikająca ze u, jeżeli a instytucje akt o utworzeniu 1. 2/1999 22 listopad 1999 r. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra ul. Matejki 28 zarządzenie nr 14/75 Wojewody Jeleniogórskiego

Bardziej szczegółowo

kalendarz imprez kulturalnych

kalendarz imprez kulturalnych www.nysa.pl I kwartał 2014 kalendarz imprez kulturalnych KULTURA 1 Marca XVII GALA TRYTONA NYSKIEGO Uroczysta gala wręczenia statuetki dla wybitnych i nieprzeciętnych nysan - Trytona Nyskiego. W programie

Bardziej szczegółowo

70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul.

70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul. 70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul. Jerzy Jerych malarstwo 31.01. - 15.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TWÓRCZOŚCI MŁODYCH FOLKOWE INSPIRACJE

V MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TWÓRCZOŚCI MŁODYCH FOLKOWE INSPIRACJE 20 lipca 2015 poniedziałek 19 lipca 2015 niedziela 18 lipca 2015 sobota V MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TWÓRCZOŚCI MŁODYCH FOLKOWE INSPIRACJE 18-28. 07.2015 roku FOLKOWE INSPIRACJE W NADWARCIAŃSKIM GRODZIE PROGRAM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA. Zakładu Wokalistyki Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA. Zakładu Wokalistyki Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Zakładu Wokalistyki Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Białystok: 26-30 listopada 2015 roku KOMUNIKAT OGÓLNOPOLSKA

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. PROGRAM CFW 2014 *szczegóły mogą ulec zmianie. 22.03.2014 sobota

PROGRAM. PROGRAM CFW 2014 *szczegóły mogą ulec zmianie. 22.03.2014 sobota PROGRAM PROGRAM CFW 2014 *szczegóły mogą ulec zmianie 22.03.2014 sobota 15.00 CRACOW FASHION AWARDS PREMIERY Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232 (obowiązują zaproszenia) I etap konkursu dla

Bardziej szczegółowo

Niedziela BUW, sala Historia filozofii wykład

Niedziela BUW, sala Historia filozofii wykład LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 Niedziela BUW, sala 105 17.00-18.30 Typ a styl w architekturze średniowiecznej - konwersatorium dr Jakub Adamski 18.30-20.00 Przedmiot i metody

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji im. Zbigniewa Seiferta za rok 2014. www.zbigniewseifert.org

Sprawozdanie Fundacji im. Zbigniewa Seiferta za rok 2014. www.zbigniewseifert.org Sprawozdanie www.zbigniewseifert.org Spis treści: Międzynarodowy Jazzowy Konkurs Skrzypcowy... 3-4 Digitalizacja etap IV - www.polishjazzarch.com... 5 Rafal Olbinski Jazz on the Cover 2014... 6-7 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem [FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem Na początek reggae, a później polski rock - na błoniach Politechniki Opolskiej trwa koncert Rock Opole, zorganizowany w ramach imprez towarzyszących

Bardziej szczegółowo

Jesienna dawka pozytywnej kultury z Themersonami w roli głównej

Jesienna dawka pozytywnej kultury z Themersonami w roli głównej Jesienna dawka pozytywnej kultury z Themersonami w roli głównej W ciągu trzech październikowych dni, płockie instytucje kultury zaoferują szeroki wachlarz działań, których przedmiotem będzie artystyczna

Bardziej szczegółowo

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH PORTRETY i SYTUACJE PAPIEROSY. ZMĘCZONE TWARZE akryl na płótnie, 150 x 120 cm WAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE: 2012 Figuracja malarstwo. Galeria Ether, Warszawa. 2010

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAMOWY (wer )

PROGRAM RAMOWY (wer ) 7. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe KAMERALNE LATO PROGRAM RAMOWY (wer. 26.06.2014) NIEDZIELA (6 lipca 2014 r.) 12:00-12:30 Uroczysta parada otwierająca KAMERALNE LATO 2014 (start: Wojewódzka Komenda Policji

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO

GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO WYBRANE WYSTAWY I NAGRODY 2012 Internationales Literaturfestival Berlin. Wykłady, seminaria, warsztaty ilustracja książki dziecięcej 7. Bałtyckie Spotkania Ilustratorów.

Bardziej szczegółowo

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany Festiwal Nauki w Krakowie 2016 Stan przygotowań i plany Nowi członkowie Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego XVI Festiwalu Nauki w Krakowie Grzegorz Baran, Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

OBORNICKI OŚRODEK KULTURY PROPONUJE W CZERWCU 2012

OBORNICKI OŚRODEK KULTURY PROPONUJE W CZERWCU 2012 OBORNICKI OŚRODEK KULTURY PROPONUJE W CZERWCU 2012 01.06. DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO godz.17.00- OD JUNIORA DO SENIORA - zabawy rekreacyjne godz.17.15- MÓJ PRZYJACIEL KONIK - przedstawienie w wykonaniu aktorów

Bardziej szczegółowo

W załączeniu oraz poniżej kalendarium i opisy wydarzeń.

W załączeniu oraz poniżej kalendarium i opisy wydarzeń. Dzień dobry! Proszę o publikację informacji o wydarzeniach artystycznych organizowanych i współorganizowanych przez Akademię Sztuki w Szczecinie. W załączeniu oraz poniżej kalendarium i opisy wydarzeń.

Bardziej szczegółowo

VI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TWÓRCZOŚCI MŁODYCH FOLKOWE INSPIRACJE 01-08.07.2016 Łódź

VI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TWÓRCZOŚCI MŁODYCH FOLKOWE INSPIRACJE 01-08.07.2016 Łódź 1 VI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TWÓRCZOŚCI MŁODYCH FOLKOWE INSPIRACJE 01-08.07.2016 Łódź 01.07.2016 piątek 12.00 Zhou-style paper-cut. Chińska sztuka papieru - wernisaż wystawy oraz inauguracja warsztatów

Bardziej szczegółowo

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie - sztuki piękne. Dr Marek Kulig

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie - sztuki piękne. Dr Marek Kulig Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Wydział Malarstwa i Rzeźby Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie - sztuki piękne Dr Marek Kulig Działalność

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2008/2009

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2008/2009 Piątek BUW sala 105 ROK I ROK I zajęcia w dodatkowe soboty semestru letniego 2008/2009 16.00-17.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 17.30-19.00 Historia sztuki średniowiecznej

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE KULTURALNE DOTYCZĄCE OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO ROKU AKTYWNOSCI OSÓB STARSZYCH I AKTYWNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ W 2012 ROKU

PROPOZYCJE KULTURALNE DOTYCZĄCE OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO ROKU AKTYWNOSCI OSÓB STARSZYCH I AKTYWNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ W 2012 ROKU PROPOZYCJE KULTURALNE DOTYCZĄCE OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO ROKU AKTYWNOSCI OSÓB STARSZYCH I AKTYWNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ W 2012 ROKU LP MIEJSCOWOŚĆ INSTYTUCJA PROGRAM OFERTA DODATKOWE INFORMACJE 1 Duszniki

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAFII 13.00-14.00 PRZERWA

FOTOGRAFII 13.00-14.00 PRZERWA 10 listopada / piątek / KATOWICE / godz. 17.00 / Otwarcie wystaw: Antoni Kreis WIEŻE Marek Locher CISZA MIEJSC PRZESZŁYCH I-III Oraz prezentacja multimedialna MOTYWY ŚLĄSKA / GALERIA SZYB WILSON, Ul. Oswobodzenia

Bardziej szczegółowo

FESTIWAL KOMIKSU HISTORYCZNEGO

FESTIWAL KOMIKSU HISTORYCZNEGO FESTIWAL KOMIKSU HISTORYCZNEGO Organizatorzy i patronaty medialne: II edycja Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia 2 czerwca 2012 r,. Warszawa 1 WYSTAWY: Sala wystawowa/sala konferencyjna Sala edukacyjna

Bardziej szczegółowo

Jarosław Figura ur. 08.09.1968 r. w Ciepielowie (OBECNIE WOJ. MAZOWIECKIE )

Jarosław Figura ur. 08.09.1968 r. w Ciepielowie (OBECNIE WOJ. MAZOWIECKIE ) Jarosław Figura ur. 08.09.1968 r. w Ciepielowie (OBECNIE WOJ. MAZOWIECKIE ) - polonista, aktor, scenograf i reżyser fot. Kamil Witaszak Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

There are no translations available.

There are no translations available. There are no translations available. Akademia Muzyczna w Łodzi zaprasza na bezpłatne, 2-letnie (2009-2011), niestacjonarne "P odyplomowe studia muzyki filmowej, komputerowej i twórczości audiowizualnej",

Bardziej szczegółowo

Karnawał w Krakowie. Program po zmianach

Karnawał w Krakowie. Program po zmianach Karnawał w Krakowie Program po zmianach SOBOTA, 26 STYCZNIA 2008 godz. 13.00 15.00 SCENY RODZAJOWE PRZED BALEM godz. 19.15 20.15 PARADA KARNAWAŁOWA Brama Floriańska ul. Floriańska wokół Rynku Głównego

Bardziej szczegółowo

Program Weekendu Zamknięcia Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016

Program Weekendu Zamknięcia Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 Program Weekendu Zamknięcia Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 Barbara - Infopunkt / kawiarnia / kultura codziennie, 8:00-20:00; ul. Świdnicka 8c Wrocław Rozgrzewa - Infopunkty 16 grudnia (piątek)

Bardziej szczegółowo

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935)

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) 70 ROCZNICA ŚMIERCI (zbiory audiowizualne) Wideokasety 1. A JEDNAK Polska (1918-1921 ) / scen. Wincenty Ronisz. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych Nauka, 1998. 1 kas. wiz.

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

X POLONIJNY FESTIWAL MULTIMEDIALNY "POLSKIE OJCZYZNY 2015

X POLONIJNY FESTIWAL MULTIMEDIALNY POLSKIE OJCZYZNY 2015 REGULAMIN X POLONIJNY FESTIWAL MULTIMEDIALNY "POLSKIE OJCZYZNY 2015 I. Termin festiwalu X Polonijny Festiwal Multimedialny Polskie Ojczyzny 2015 odbędzie się w Częstochowie. Pokazy konkursowe prac odbędą

Bardziej szczegółowo

G upa Laokoona. Obsada. Tadeusz Różewicz. Premiera: 17 marca Scena Malarnia Czas trwania: 1 godzina 30 minut (bez przerw) Tylko dla dorosłych

G upa Laokoona. Obsada. Tadeusz Różewicz. Premiera: 17 marca Scena Malarnia Czas trwania: 1 godzina 30 minut (bez przerw) Tylko dla dorosłych G upa Laokoona Tadeusz Różewicz Opowieść o sztuce, polityce i głupocie, a wszystko to w popkulturowej oprawie. Zremasterowana oraz zaktualizowana wersja spektaklu z 2007 roku. Nowa przestrzeń, nowe obrazki,

Bardziej szczegółowo

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wrocław.(stan na 21 maja 2012 r.)

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wrocław.(stan na 21 maja 2012 r.) Rejestr, dla których em jest.(stan na 21 maja 2012 ) a 1. 1/92 1992 Centrum Kultury "Agora" 51-111 Wrocław ul. Serbska 5a XVI/85/90 uchwala nr XX/646/00 2. 2/92 1992 Centrum Kultury "Zamek" CK "Zamek"

Bardziej szczegółowo

FERIE W MIEŚCIE WYKAZ PROPOZYCJI

FERIE W MIEŚCIE WYKAZ PROPOZYCJI FERIE W MIEŚCIE WYKAZ PROPOZYCJI 18 stycznia (poniedziałek) 10:00 Kulig na lotnisku Hangar nr 6, udział bezpłatny. 10:00 FERIE W RCK spektakl teatralny "Plastusiowy pamiętnik", Teatr Miejski, sala widowiskowa,

Bardziej szczegółowo

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest 1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest znakomitym pedagogiem związanym z podkowiańską szkołą, gdzie

Bardziej szczegółowo

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma, urodzony 25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) na Kielecczyznie. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KONCERTÓW

HARMONOGRAM KONCERTÓW Temat edycji 2017: Opowieści chóralne HARMONOGRAM KONCERTÓW STYCZEŃ 15.01 godz. 19:15 Koncert kolęd w wykonaniu Chórów Regionu Lubelskiego Projektu Akademia Chóralna Bliżej żłóbka dyrygent: dr hab. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU ul. Waszyngtona 3 15-269 Białystok tel./faks: +48 85 744 76 79 www.sarp-bialystok.org bialystok@sarp.org.pl NIP: 542-21-32-577 Nr konta: 14 1500

Bardziej szczegółowo

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Opis III Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych Filmów Animowanych halo echo 2014 Wrocław, 30.05 01.06.2014 Kurator,

Bardziej szczegółowo

03/07/2015. do kiedy: do 07/07/15

03/07/2015. do kiedy: do 07/07/15 03/07/2015 My w Europie otwarcie wystawy fotograficznej studentów trzech uczelni /Szkoła Filmowa w Łodzi, Akademia Designu w Berlinie, Lwowska Narodowa Akademia Sztuki/ gdzie: most na Odrze, Słubice Frankfurt

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności w listopadzie 2016 r.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności w listopadzie 2016 r. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności w listopadzie 2016 r. 4 listopada, godz. 15.00 Ratusz Miejski, ul. Piłsudskiego 41 GALERIA SZTUKI RATUSZ wernisaż wystawy fotografii Grupy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY W MDK-1 OBOWIĄZUJĄCY OD 1 września 2016

PLAN PRACY W MDK-1 OBOWIĄZUJĄCY OD 1 września 2016 IMIĘ I NAZWISKO PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA 1. mgr Teresa 14.00-17.00 3g s.4 14.00-16.00 2g s.4 14.00-17.00 3g s.4 WODZICKA 2. mgr inż.agnieszka TOCZYŁOWSKA koło rękodzieła artystycznego

Bardziej szczegółowo

OBŁAWA. krzysztof trzaska Centrum Promocji Kultur y w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszaw y

OBŁAWA. krzysztof trzaska Centrum Promocji Kultur y w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszaw y Kuropatwy 1891 - wrony 2016, technika mieszana/płótno, 95x135, 2016 OBŁAWA krzysztof trzaska 13.09.2016 26.09.2016 Centrum Promocji Kultur y w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszaw y - otrzymał szereg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XVI Festiwalu Szekspirowskiego

PROGRAM XVI Festiwalu Szekspirowskiego PROGRAM XVI Festiwalu Szekspirowskiego 27 lipca 2012 (piątek) 12.30 Otwarcie wystawy Teatr dwóch czasów, 30 min Zielona Brama Gdańsk 15.00 Makbet impresje, Lustra Strona Druga, 45 min Teatr w Oknie Gdańsk

Bardziej szczegółowo

VII PRZYSTANEK PaT Lubliniec 2012

VII PRZYSTANEK PaT Lubliniec 2012 VII PRZYSTANEK PaT Lubliniec 2012 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W OTWARTEJ OFERCIE PROGRAMU AKCJI 10 lipca (wtorek) 17.00 UROCZYSTE OTWARCIE VII PRZYSTANKU PaT - KONCERT Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji

Bardziej szczegółowo

DREPTAK KULTURY r.

DREPTAK KULTURY r. POZNAŃSKI DREPTAK KULTURY 18 21.06.2010 r. LOGO DREPTAKA ORGANIZATORZY Koalicja Starego Miasta ODDZ. ETNOGRAFICZNY pomoc wolontariat: CELE Prezentacja artystyczna Od amatora do mistrza Wsparcie działań

Bardziej szczegółowo

Nowa siedziba Cricoteki

Nowa siedziba Cricoteki Nowa siedziba Cricoteki Cricoteka rozpoczęła swą działalność w 1980 roku w Krakowie jako Ośrodek Teatru Cricot 2. Przez następne dziesięć lat Ośrodek tworzył instytucjonalne podstawy funkcjonowania Teatru

Bardziej szczegółowo

FERIE W MIEŚCIE TPD GDK

FERIE W MIEŚCIE TPD GDK FERIE W MIEŚCIE TPD GDK PÓŁKOLONIE ZIMOWE 16.01 27.01.2006 KIEDY GODZ. CO DLA KOGO KOSZT GDZIE ORGANIZATOR 16-27.I.2006 dni powszednie 9 00-15 00 Półkolonie zimowe o Zajęcia w pracowniach GDK o Zajęcia

Bardziej szczegółowo

FESTIWAL KOMIKSU HISTORYCZNEGO

FESTIWAL KOMIKSU HISTORYCZNEGO Organizator: FESTIWAL KOMIKSU HISTORYCZNEGO III edycja Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia 7 czerwca 2013 r, Warszawa Instytucja współpracujące: Patronaty medialne: Burmistrz Dzielnicy Śródmieście

Bardziej szczegółowo

III Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Scenicznej ImproFest

III Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Scenicznej ImproFest 1) Wersja oficjalna, średnio długa III Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Scenicznej ImproFest ImproFest to jeden z pierwszych w Polsce festiwali, na którym prezentują się najstarsze i najlepsze grupy

Bardziej szczegółowo

XVII Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego

XVII Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego XVII Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego Program 07.06.2017 - ŚRODA POCHÓD LAS WĘDRUJĄCY ŁODZIĄ 09.00 Otwarcie dwóch wystaw: Barwy lasu prezentacja prac uczniów

Bardziej szczegółowo

Wolontariusz WANTED!

Wolontariusz WANTED! Wolontariusz WANTED! Kogo szukamy: Asystenta Prowadzącego warsztaty dla dzieci i rodzin 7 dzień tworzenia Opis programu: 7 DZIEŃ TWORZENIA to cykl warsztatów artystycznych, którego uczestnicy zwiedzają

Bardziej szczegółowo

Plan Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego na rok szkolny 2014/2015 sprawozdanie na dzień 26.06.2015 r.

Plan Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego na rok szkolny 2014/2015 sprawozdanie na dzień 26.06.2015 r. Plan Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego na rok szkolny 2014/2015 sprawozdanie na dzień 26.06.2015 r. Działania Osoba odpowiedzialna Termin Akademia Zaruskiego dla klas I-VI

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 kwietnia 2008 r. Nawiązując do kilkuletniej tradycji, zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

VII PRZYSTANEK PaT. Lubliniec 2012. OFERTA PROGRAMU AKCJI DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA i POWIATU. Godzina Przedsięwzięcie Miejsce

VII PRZYSTANEK PaT. Lubliniec 2012. OFERTA PROGRAMU AKCJI DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA i POWIATU. Godzina Przedsięwzięcie Miejsce VII PRZYSTANEK PaT Lubliniec 2012 10 lipca (wtorek) OFERTA PROGRAMU AKCJI DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA i POWIATU 17.00 UROCZYSTE OTWARCIE VII PRZYSTANKU PaT - KONCERT Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji z

Bardziej szczegółowo

Niedziela BUW, sala 105

Niedziela BUW, sala 105 LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Przemiany stylowe architektury średniowiecznej - konwersatorium dr Jakub Adamski 18.30-20.00 W stronę autonomii artystycznej: przemiany

Bardziej szczegółowo

Almanach sceny polskiej

Almanach sceny polskiej INSTYTUT SZTUKI POLSKA AKADEMIA NAUK Almanach sceny polskiej 2002/03 Pod redakcją ANNY CHOJNACKIEJ XLIV Warszawa 2008 SPIS TREŚCI Od redakcji............................................ 5 Teatry i sceny

Bardziej szczegółowo

III Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Scenicznej ImproFest

III Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Scenicznej ImproFest III Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Scenicznej ImproFest ImproFest to jeden z pierwszych w Polsce festiwali, na którym prezentują się najstarsze i najlepsze grupy improwizatorów z całego kraju oraz

Bardziej szczegółowo

Lp Temat Data Zaproszony gość

Lp Temat Data Zaproszony gość Tematyka spotkań klubowych w roku szkolnym 2000/2001 Lp Temat Data Zaproszony gość 1. Boże Narodzenie, Weinachten, Christmas, - jak obchodzą je chrześcijanie? Rola i zadania związków zawodowych w realiach

Bardziej szczegółowo

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13 września 2012 r. SESJA OTWARTA 8.30-9.30 Msza św. (Kościół Uniwersytecki Najśw. Imienia Jezus, Pl. Uniwersytecki 1) 9.30-10.00 Przybycie

Bardziej szczegółowo

XVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2012

XVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2012 XVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2012 Sobota, 6 października Najmniejszy bal świata Teatr Baj Pomorski - Toruń 70 min 7 lat Teatr Powszechny Grajkółko Teatr Atofri/Poznańska

Bardziej szczegółowo

XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009

XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 POPLENEROWA WYSTAWA MALARSTWA XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 GMINNE CENTRUM KULTURY W SZYDŁOWIE URZĄD GMINY W SZYDŁOWIE Historia Pleneru malarskiego w Szydłowie sięga

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury z dnia 2 lutego 2004 r.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury z dnia 2 lutego 2004 r. Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury z dnia 2 lutego 2004 r. Wykaz osób, które uzyskały kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych w 2003 roku (do 30 kwietnia): DZIEDZINA

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK 15.X.2009 r. 8.00 9.00 Inauguracja w Auli. Bystrzyca Kłodzka : Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Sempołowskiej 13, aula.

CZWARTEK 15.X.2009 r. 8.00 9.00 Inauguracja w Auli. Bystrzyca Kłodzka : Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Sempołowskiej 13, aula. CZWARTEK 15.X.2009 r. 8.00 9.00 Inauguracja w Auli tytuł aula 2009-10-15: 09:00-10:00 : Peru - kraina Inków i kondorów - inauguracyjny prof. dr hab. K. R. Mazurski geograf, podróżnik, krajoznawca, działacz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. 15 maja (niedziela) CENTRUM KULTURY IZABELIN. XVIII Izabelińskie Spotkania z Książką (g.10.00 15.00)

PROGRAM. 15 maja (niedziela) CENTRUM KULTURY IZABELIN. XVIII Izabelińskie Spotkania z Książką (g.10.00 15.00) PROGRAM 15 maja (niedziela) XVIII Izabelińskie Spotkania z Książką (g.10.00 15.00) Gala otwarcia Festiwalu NATURA KULTURA MEDIA z udziałem Alicji Kapuścińskiej i Rene Maisner (g. 18. 00) W programie m.in:

Bardziej szczegółowo

g s.4 imprezy masowe g s.4

g s.4 imprezy masowe g s.4 PLAN PRACY W MDK-1 OBOWIĄZUJĄCY OD 15 października 2015 IMIĘ I NAZWISKO PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA 1. mgr Teresa 14.00-17.00 3g s.4 14.00-16.00 2g s.4 14.00-17.00 3g s.4 WODZICKA

Bardziej szczegółowo

Klaudiusz Baran Urodził się w Przemyślu. W 1995 roku ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Prof. Jerzego Jurka. Jako stypendysta rządu francuskiego kontynuował studia w

Bardziej szczegółowo

2. Niedziela 26.06. grupy 13.00 14.00 - omówienie rankingu i zadań 14.00 - obiad 15.00 17.00 - zajęcia sportowe (basen, piłka, ping-pong, siłownia)

2. Niedziela 26.06. grupy 13.00 14.00 - omówienie rankingu i zadań 14.00 - obiad 15.00 17.00 - zajęcia sportowe (basen, piłka, ping-pong, siłownia) Program obozu organizowanego przez XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Informatyczne Warsztaty międzyszkolne Letniej Szkoły Informatyki Płock 24.06 4.07. 2011r 1. Piątek 24.06 Spotkanie na dworcu

Bardziej szczegółowo

4-13 kwietnia 2011 w Katowicach oraz 4-12 kwietnia 2011 w Chorzowie odbędzie się IX Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej

4-13 kwietnia 2011 w Katowicach oraz 4-12 kwietnia 2011 w Chorzowie odbędzie się IX Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej Centrum Ekspresji Dzieci i Młodzieży przy Bibliotece Śląskiej Biblioteka Śląska Centrum Ekspresji Dzieci i Młodzieży przy Bibliotece Śląskiej Plac Rady Europy 1 ul. Ligonia 5-7, pokój 117 4-13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Godzina Nazwa warsztatów Instruktor. Akademia Małego Bąbla dla dzieci w wieku 1-3 lata z rodzicami

Godzina Nazwa warsztatów Instruktor. Akademia Małego Bąbla dla dzieci w wieku 1-3 lata z rodzicami Godzina Nazwa warsztatów Instruktor PONIEDZIAŁEK 9.00-10.30 Akademia Małego Bąbla dla dzieci w wieku 1-3 lata z rodzicami Dorota Wójcik 9.00-10.30 Klubik Pracy przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Koordynator

Bardziej szczegółowo

GNIAZDO. 40 lat. Wystawa Czesława Wasiłowskiego

GNIAZDO. 40 lat. Wystawa Czesława Wasiłowskiego Wernisaż wystawy fotografii Czesława Wasiłowskiego pt. GNIAZDO. 40 lat zorganizowany w czwartek 13 marca w sali wystawienniczej Kinoteatru Pasja wywołał wśród licznie zebranych wiele wspomnień i niejednokrotnie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

Hanka Kasperska-Stróżyk kierownik PBP w Słupcy, Tadeusz Raczkowski dyrektor LO w Słupcy Foto. Szymon Nowicki

Hanka Kasperska-Stróżyk kierownik PBP w Słupcy, Tadeusz Raczkowski dyrektor LO w Słupcy Foto. Szymon Nowicki ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH Podsumowanie Powiatowego Konkursu Szkolnego Przeczytaj moją ulubioną książkę Lekcja czytania z Tygodnikiem Powszechnym 22 kwietnia 2015 r. w Liceum Ogólnokształcącym

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY. Spotkania na krańcach baśni

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY. Spotkania na krańcach baśni MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 17-19 lutego 2009 r. Zapraszamy serdecznie młodzież najstarszych klas

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA CZWARTKOWA

INFORMACJA CZWARTKOWA INFORMACJA CZWARTKOWA BIULETYN - NEWSLETTER Nr 31/31.10.13 BIEŻĄCE WYDARZENIA Koncert Diamond Duo Wczasowicz Zespół "Diamond Duo" to duet muzyczny który tworzy małżeństwo Iwona i Marek Rajchel. Wystąpią

Bardziej szczegółowo

Informator Kulturalny Bibliotecznego Punktu Informacji Kulturalnej 02.10.2015 31.10.2015

Informator Kulturalny Bibliotecznego Punktu Informacji Kulturalnej 02.10.2015 31.10.2015 Informator Kulturalny Bibliotecznego Punktu Informacji Kulturalnej 02.10.2015 31.10.2015 02 październik 2015 (piątek) wstęp 10.00.00 Kino Kępa Noc Walpurgii Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska 2

Bardziej szczegółowo

Tajemnicza Irma Vep. Charles Ludlam. Polska Premiera: 25 lipca Scena Letnia Czas trwania: 1 godzina 35 minut (bez przerw)

Tajemnicza Irma Vep. Charles Ludlam. Polska Premiera: 25 lipca Scena Letnia Czas trwania: 1 godzina 35 minut (bez przerw) Tajemnicza Irma Vep Charles Ludlam Mandacrest, siedziba angielskiego rodu Hillcrestów. Służba szykuje kolację, lady i lord prowadzą dystyngowaną rozmowę. Mroczne sekrety, tajemnice przeszłości, miłość,

Bardziej szczegółowo

Wykaz imprez organizowanych w lutym 2015 roku w BOK-MCC. Lp. Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy Organizator Uwagi

Wykaz imprez organizowanych w lutym 2015 roku w BOK-MCC. Lp. Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy Organizator Uwagi Wykaz imprez organizowanych w lutym 2015 roku w Lp. Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy Organizator Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 BOK- 1 3.02 9.30 Kino Forum Horyzonty Filmoteka Szkolna, Nowe Horyzonty Edukacji MCC/Stowarzysze

Bardziej szczegółowo

Z JASKINI DO GWIAZD! WSPOMNIENIA Z WYJAZDÓW NA WYSTAWY

Z JASKINI DO GWIAZD! WSPOMNIENIA Z WYJAZDÓW NA WYSTAWY Z JASKINI DO GWIAZD! WSPOMNIENIA Z WYJAZDÓW NA WYSTAWY Tak rozpoczynaliśmy każdą wyprawę na spotkanie ze sztuką! WYJAZD I MUZEUM ARCHEOLOGICZNE Wspomnienie Pan Zdzisław: Pani przewodniczka bardzo ciekawie

Bardziej szczegółowo

16:16 Chór Komentujących Wrocławian PREMIERA. 17:00 II Etap Konkursu Aktorskiej Interpretacji Piosenki

16:16 Chór Komentujących Wrocławian PREMIERA. 17:00 II Etap Konkursu Aktorskiej Interpretacji Piosenki 20 marca, piątek 16:16 Chór Komentujących Wrocławian PREMIERA Dom na wodzie wstęp wolny 17:00 II Etap Konkursu Aktorskiej Interpretacji Piosenki Impart, bilety 30 i 40 zł 18:00 i 21:00 OFF: Ulotny 21:00

Bardziej szczegółowo

20/12/2005 "Kursk" wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu "Łzy świata"

20/12/2005 Kursk wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu Łzy świata 2005 20/12/2005 "Kursk" wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu "Łzy świata" Współorganizator: Muzeum Sportu i Turystyki oraz Galeria Ostrołęka. Wystawa czynna do 17 stycznia 2006.

Bardziej szczegółowo

WIŚNIOWY SAD. Obsada. Anton Czechow. Premiera: 16 grudnia Duża Scena Czas trwania: 1 godzina 35 minut (bez przerw)

WIŚNIOWY SAD. Obsada. Anton Czechow. Premiera: 16 grudnia Duża Scena Czas trwania: 1 godzina 35 minut (bez przerw) WIŚNIOWY SAD Anton Czechow Ostatni dramat Czechowa, o życiowych rozbitkach, wysadzanym z siodła prowincjonalnym ziemiaństwie. Lubow Raniewska (Dorota Kolak) dziedziczka rodzinnego majątku na rosyjskiej

Bardziej szczegółowo

Wasza bibliotekarka Anna Pogorzelska Łucyk

Wasza bibliotekarka Anna Pogorzelska Łucyk Zapraszam do uczestnictwa w działaniach Koła Bibliotecznego O nazwie Kulturalny MOL książkowy W planach: Wyjścia na spotkania, wykłady, Imprezy kulturalne, Kino i teatr, Wystawy i koncerty, Akcje charytatywne,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii zaprasza na ANIMOWANE WALENTYNKI (czwartek), godz Kino UCIECHA, ul. Ks. Sajny 14. Wstęp wolny!

Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii zaprasza na ANIMOWANE WALENTYNKI (czwartek), godz Kino UCIECHA, ul. Ks. Sajny 14. Wstęp wolny! Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii zaprasza na ANIMOWANE WALENTYNKI 2013 14.02 (czwartek), godz. 19.00 Kino UCIECHA, ul. Ks. Sajny 14 Wstęp wolny! W programie pokaz krótkich animacji z lat 1958-2010 zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

DATA GODZINA NAZWA MIEJSCE BILETY

DATA GODZINA NAZWA MIEJSCE BILETY KALENDARZ IMPREZ ODBYWAJĄCYCH SIĘ W ŚWIDNICY I OKOLICACH DATA GODZINA NAZWA MIEJSCE BILETY 03.07.2015 13.09.2015 17.07.2015 30.09.2015 14.08.2015 20.09.2015 04.09.2015 11.09.2015 WYSTAWY CZASOWE WYSTAWA

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo