Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2012"

Transkrypt

1 1

2 2

3 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2012 Dane organizacji: Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawa, ul. Elektoralna 12/14 tel , tel./fax Data rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym: r. Numer KRS: REGON: NIP: Cele: Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. 50 lat temu: Początek 1963 roku to pierwsze kontakty rodziców między sobą, rodzenie się odwagi, woli i koncepcji wspólnego działania. Sprawa dotyczy dzieci, młodzieŝy i dorosłych z głębszym upośledzeniem umysłowym. W czerwcu po nieudanej próbie utworzenia odrębnej organizacji powstaje Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Przewodniczącą zostaje pani Ewa Garlicka. W październiku powstaje w Warszawie Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski gdzie zarejestrowanych jest 330 dzieci. W styczniu 1991 r. wszystkie koła terenowe jak również i Koło Warszawskie wystąpiły ze struktur TPD tworząc własną organizację pod nazwą: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Koło Warszawskie przystąpiło do struktur Stowarzyszenia 24 lutego 1991 roku. Następnie uzyskało osobowość prawną i zostało zarejestrowane w sądzie jako Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Od 24 stycznia 2007 r. zostało zarejestrowane jako Organizacja Pożytku Publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W roku sprawozdawczym Zarząd Koła w Warszawie działał w składzie: 1. Marciniak Krzysztof - Przewodniczący Zarządu 2. Psiurska Danuta - Wiceprzewodnicząca Zarządu 3. Paluch Katarzyna - Sekretarz Zarządu 4. Syller Stanisława - Skarbnik Zarządu 5. Gozdan Maria - Członek Zarządu 6. Kaczmarek Danuta - Członek Zarządu 7. Mirosław Zbigniew - Członek Zarządu 8. Pągowska Zofia - Członek Zarządu 9. Witwicka Kilar Grażyna - Członek Zarządu 3

4 Obecnie Koło zrzesza 750 członków zapisanych na podstawie złożonej deklaracji, a ilość świadomych członków działających zgodnie ze statutem nie zwiększa się. Wynika to z faktu, iż niektórzy są jedynie klientami naszych działań. Sprawozdanie obejmuje działania prowadzone przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. I. Funkcjonowanie stałych ośrodków rehabilitacyjnych II. Nowe projekty III. Pozostała działalność statutowa IV. Biuro Obsługi Placówek Warszawskiego Koła PSOUU I. Funkcjonowanie stałych ośrodków rehabilitacyjnych Informacja o liczbie uczestników i zatrudnionych w poszczególnych ośrodkach prowadzonych w 2012 roku przez Warszawskie Koło PSOUU Lp. Rodzaj placówki Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy Środowiskowy Dom Samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy* 5. Ośrodek Dzienny 6. Dom Rodzinny 7. Zespół Rehabilitacyjny Adres do korespondencji ul. Wrzeciono 10c ul. Krasińskiego 38c ul. Hoża 27 ul. Grochowska 259a Ul. Górska 7 ul. Walecznych 25 m 10 ul. Mysłowicka 12 ul. Elektoralna 12/14 telefon/fax. Tel./fax tel./fax Tel./fax Tel./fax Tel Tel./fax Liczba korzystających Ilość zatrudni onych pracow ników ogółem Ilość zatrudnio nych pracowni ków w przeliczen iu na pełne etaty Ilość zatrudnion ych pracownik ów w ramach umów cywilnoprawnych , , ,25 21 Mieszkanie ul. Oszmiańska Treningowe 10/3 * W strukturach Warszawskiego Koła PSOUU od r. 1. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, obejmował systematyczną, kompleksową edukacją i rehabilitacją dzieci i młodzież z głębokim i znacznym stopniem 4

5 niepełnosprawności intelektualnej, z wadami sprzężonymi z niepełnosprawnością oraz deficytami neurologicznymi. W Ośrodku prowadzone były: zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze jako forma realizacji przez głęboko niepełnosprawne dzieci obowiązku szkolnego 43 uczniów, zajęcia uzupełniające stymulujące rozwój 24 uczestników zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju 20 dzieci oraz prowadzona w ramach NZOZ-u Ośrodka Rehabilitacyjnego i kontraktu z NFZ-em rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego 172 pacjentów Głównym zadaniem podejmowanych w Ośrodku zabiegów było spowodowanie lepszego funkcjonowania dzieci i zapewnienie im szerszego udziału w życiu ich najbliższego otoczenia. Przez cały rok placówka zajmowała się również wspieraniem rodzin, udzielała szeroko pojętej pomocy psychologicznej, rzeczowej i prawnej. Ośrodek współpracował z organizacjami pozarządowymi oraz organami samorządu terytorialnego. W ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych prowadzone były zajęcia usprawniające różne sfery aktywności: - muzykoterapia kształtująca u dzieci świadomość muzyczną i usprawniająca percepcję słuchową, - zajęcia logopedyczne wykorzystujące pozawerbalne formy komunikacji, - usprawnianie małej motoryki ze szczególnym naciskiem na kształtowania funkcji manipulacyjnych, - usprawnianie dużej motoryki z ćwiczeniami Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne umożliwiającymi bezpieczne poznawanie przestrzeni i bezpośredni kontakt z nauczycielem, - rozwijanie zainteresowania otoczeniem kształtowanie umiejętności funkcjonowania w nim - elementy z zakresu integracji sensorycznej stymulującej układ przedsionkowy, słuchowy, proprioceptywny i wzrokowy. Głównym celem zajęć dodatkowych było rozwijanie autonomii ucznia, jego socjalizacja oraz wyposażenie w maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb: - młodzież uczyła się radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, - kształtowała umiejętności radzenia sobie w zespole, - rozwijała umiejętności korzystania z instytucji i placówek samoobsługowych, - brała udział w zawodach sportowych i turystycznych. Warsztaty terapeutyczne zorganizowane podczas zajęć: - wizyta grupy teatralnej Studnia O Bajki różnych narodów, - zajęcia z wykorzystaniem bębnów i gongów muzyka afrykańska, - realizacja projektu Zaprezentuj siebie, - warsztaty uczące uzewnętrzniać emocje negatywne w sposób akceptowany społecznie, - zajęcia kulinarne- przepisy świąteczne, - warsztaty codzienna moda nastolatków, - spotkanie z lekarzem pierwszego kontaktu ABC zdrowia, - sesja nagraniowa w profesjonalnym studiu nagranie płyty z polskimi kolędami. Pion rehabilitacji działający w ramach NZOZ-u Ośrodka Rehabilitacyjnego prowadził: - kinezyterapię kształtującą korzystne nawyki ruchowe, wzmacniającą mięśnie posturalne, wprowadzającą korekcję i kompensację niedoborów ruchowych, 5

6 - system ćwiczeń ciężarkowo bloczkowych UGUL, - ćwiczenia indywidualne i grupowe. W ramach fizjoterapii: - odbywał się masaż w urządzeniu do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych, - hydroterapia w wannie do masażu podwodnego, - zabiegi laserowe dodatnio wpływające na gojenie ran, zadrapań i odleżyn, - odbywały się również indywidualne zajęcia logopedyczne, z zakresu integracji sensorycznej oraz terapii psychologicznej i pedagogicznej. Wszystkie zabiegi zostały ustalone w ścisłej współpracy z lekarzami: neurologiem, rehabilitacji medycznej oraz pediatrą. Wszyscy nauczyciele i fizjoterapeuci brali czynny udział w działaniach mających na celu wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań modyfikujących znane już sposoby pracy. Uczestniczyli w: - warsztatach dotyczących sposobów konstruowania indywidualnych programów pracy terapeutycznej, - szkoleniach dotyczących prawidłowych technik diagnostycznych, - warsztatach dotyczących pogłębiania umiejętności pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie np.: gotowość szkolna, usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wideotrening, techniki jedzenie, - warsztatach dotyczących alternatywnych technik komunikacji, - spotkaniach w sprawie ewaluacji metod terapii oraz przygotowywanie autorskich zindywidualizowanych sposobów badania dzieci, a także w tygodniowym wyjeździe edukacyjnym do Włoch zorganizowanym przez Unię Europejskich Federalistów podczas którego zapoznali się z systemem oświaty i szkolnictwa specjalnego obowiązującego na terenie tego kraju. Placówka zadbała również o to, aby każde dziecko, które może już rozpocząć naukę szkolną otrzymało pełną, rzetelnie przygotowaną dokumentację pozwalającą na lepszy start naszego wychowanka w nowym środowisku. Wspólnie z Akademią Pedagogiki Specjalnej kontynuowano realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: Dobre praktyki - Dobrzy nauczyciele - Skuteczna szkoła. Projekt, którego trwanie jest przewidziane na cztery najbliższe lata polega na organizowaniu, planowaniu, koordynowaniu działań merytorycznych dotyczących przebiegu praktyk studenckich. W trakcie trwania projektu konsultacjami objęte były grupy lub indywidualni studenci kształcący się na I lub II roku studiów, którym staraliśmy się przybliżyć zadania związane z pracą zawodową pedagoga specjalnego. Niezależnie od bieżącej działalności merytorycznej podejmowane są konkretne kroki w sprawie uzyskania nowego lokalu, gdyż dotychczasowe pomieszczenia przestają spełniać normy placówek zdrowotnych i oświatowych oraz wymogi nałożone przez Unię Europejską. Lokal musi być odpowiednio zaadaptowany do potrzeb niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin. Niewątpliwie jest to bardzo ważne zadanie jednocześnie trudne i wymagające ogromnych nakładów czasu oraz zdobycia niezbędnych środków. 2 0 L A T od 1992 r. do 2000 r. funkcjonował jako Ośrodek Terapii Dziecięcej, a od roku OREW 6

7 2. Środowiskowy Dom Samopomocy - ul. Hoża 27 Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul Hożej 27 lok 11 c, czynny 5 dni w tygodniu od godz do Przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. W roku 2012 do Środowiskowego Domu Samopomocy uczęszczało 25 osób w wieku od 25 do 63 lat z terenu Warszawy. 1. Oferta placówki. Prowadzenie terapii zajęciowej i rehabilitacji społecznej w trybie dziennym na terenie ośrodka i poza nim. W placówce program realizowany jest w poszczególnych pracowniach gdzie prowadzone są zajęcia tematyczne: pracownia kulinarna - pomoc w przygotowaniu posiłków, samodzielne wykonywanie prostych posiłków, przygotowanie gorących napojów, obsługa sprzętu gospodarstwa domowego, nauka zmywania naczyń i wykonywanie prostych czynności kuchennych, nakrywanie stołu przed posiłkiem, nauka właściwego używania sztućców. pracownia plastyczna - wykonywanie prac plastycznych z zastosowaniem różnych technik m.in. malowanie farbami, papieroplastyka, malowanie na szkle, wykonywanie prostej ceramiki i ozdób, wykonywanie kartek świątecznych itp. pracownia dziewiarska - nauka i ćwiczenie szycia, haftu, szydełkowania, szycia na maszynie, wyszywania z użyciem koralików, filcowanie, wykrój i szycie torebek z filcu, pracownia stolarska - wykonywanie różnymi technikami prac plastycznych, praca w drewnie, metaloplastyka, mozaika ceramiczna oraz wykonywanie prostych drewnianych zabawek i naprawa mebli drewnianych. pracownia fotograficzna - samodzielne wykonywanie zdjęć techniką cyfrową w pomieszczeniach i plenerze, fotografia reporterska (foto -relacje z życia ośrodka, imprez), prosta obróbka cyfrowa i wydruk fotografii. zajęcia z rehabilitacji ruchowej prowadzone w małych grupach mają na celu poprawę ogólnej sprawności fizycznej, muzykoterapia - prowadzenie zajęć z muzykoterapii, zajęć ruchowych oraz bazujących na metodzie Weroniki Scherborne, wprowadzenie zajęć teatralnych na bazie teatru lalkowego. rehabilitacja społeczna realizowana poprzez wyjścia do muzeum, kina, teatru, udział w spotkaniach poza ośrodkiem, nauka samodzielnego przemieszczania się komunikacją miejską., współudział w organizacji festynu integracyjnego w szkole podstawowej nr 203, wyjścia do sklepu, spacery tematyczne, udział wybranych uczestników w projekcie mieszkania treningowego, udział w szkoleniach dotyczących zatrudnienia (8 osób ukończyło pomyślnie kurs komputerowy). 2. Informacje o uczestnikach 7

8 W roku 2012 do Środowiskowego Domu Samopomocy uczęszczało 25 uczestników (11 kobiet i 14 mężczyzn) z terenu Śródmieścia, ale także z Mokotowa, Woli, Wawra, Białołęki, Bródna, Ursynowa, Ursusa. Są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu: umiarkowanym i znacznym w wieku od 25 do 63 lat. Większość pozostaje pod opieką rodziny lub jednego z rodziców, część uczestników pozostaje pod opieką domów stałego pobytu (2 osoby). Uczestnicy zamieszkują w dzielnicy Śródmieście -11 osób - i 14 osób z innych dzielnic. W większości są to osoby o niskim statusie materialnym. 3. Rezultaty realizacji zadania Główne rezultaty to: - utrzymanie dobrej sprawności fizycznej większości uczestników, - utrzymanie dobrej sprawności psychicznej uczestników, - wzrost frekwencji uczestników na zajęciach, - wzrost poczucia bezpieczeństwa i poziomu identyfikacji uczestników oraz ich opiekunów z ośrodkiem, - udział wybranych uczestników w projekcie wsparcia zawodowego, - udział wybranych uczestników w projekcie mieszkania treningowego, - wsparcie merytoryczne rodzin uczestników, - poprawa samodzielności uczestników w zakresie samodzielnego poruszania się komunikacją miejską, - zmiana sposobu spędzania wolnego czasu na bardziej aktywny, - poprawa poziomu higieny uczestników, - ogólna poprawa samodzielności i samoobsługi uczestników, - poprawa samooceny osób poddanych terapii, - ogólna poprawa funkcjonowania w grupie. 4. Rola innych podmiotów w realizacji zadania - Ośrodek Pomocy Społecznej Śródmieście ul. Żurawia 43 - nadzór organizacyjny, współpraca w zakresie świadczeń, - Zarząd Warszawskiego Koła PSOUU nadzór merytoryczny i organizacyjny nad funkcjonowaniem placówki, - Szkoła Podstawowa nr organizacja festynu integracyjnego, użyczanie sali gimnastycznej i boiska na potrzeby uczestników ŚDS, - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Grochowskiej - współpraca merytoryczna, wspólne imprezy integracyjne dla uczestników, - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Górskiej - współpraca programowa, - Dom Dziennego Pobytu Pod Sosnami, w Śródborowie - współpraca programowa, - Dom Rodzinny Warszawskiego Koła PSOUU ul. Mysłowicka 12, Warszawa, - Dom Pomocy Społecznej ul. Odrębna 10, Warszawa. Uczestnicy placówki co roku biorą czynny udział w imprezach organizowanych poza placówką takich jak: wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne i zabawy karnawałowe organizowane przez 8

9 Warszawskie Koło PSOUU, a także w festynach integracyjnych, sportowych i artystycznych organizowanych przez różnego rodzaju organizacje i instytucje z którymi współpracujemy. W ramach rehabilitacji społecznej uczestnicy uczęszczają do muzeów: Wojska Polskiego, Narodowego, w Wilanowie, Plakatu, Etnograficznego, Kolejnictwa, Techniki, Motoryzacji, Powstania Warszawskiego, wystawy w Warszawskiej Zachęcie, wyjścia do kina, teatru, itp. Wyjścia do miejsc użyteczności publicznej, nauka samodzielnego poruszania się komunikacją miejską, ćwiczą orientację w terenie. 14 LAT Rok założenia środowiskowego domu samopomocy r. 3. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grochowska 259a Zakres działań placówki Oferta naszej placówki skierowana jest do dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, które z uwagi na swoje deficyty rozwojowe i trudną sytuację na rynku pracy nie znalazły zatrudnienia po szkole średniej. Ograniczenia wypływające ze stanu zdrowia, niski poziom wykształcenia oraz brak adekwatnych dla pracownika niepełnosprawnego możliwości zatrudnienia ograniczają możliwości uczestnictwa w szeroko pojętym życiu społecznym: kształtowaniu życia rodzinnego, życia zawodowego, uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych itp. Program placówki jest więc także odpowiedzią na potrzeby tych osób w zakresie określenia przynależności do grupy społecznej, potrzeby samorealizacji rozwoju zainteresowań. Realizowane zadania składają się na działania wspierające uczestników zajęć i ich rodziny w każdej dziedzinie życia, zapobiegając tym samym ich wykluczeniu społecznemu, które pogłębia istniejące już problemy zdrowia fizycznego, psychicznego i bierność społeczną. Z oferty placówki w pierwszym półroczu skorzystało 42 uczestników, a w drugim 45 osób. W ramach programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego prowadzona była rehabilitacja fizyczna, psychiczna i społeczna, reintegracja osób oraz terapia zajęciowa. Osoby niepełnosprawne poddane były intensywnej rehabilitacji fizycznej (gimnastyka indywidualna, grupowa), społecznej i psychicznej oraz terapii zajęciowej. 10 osób uczestniczyło w warsztatach dotyczących seksualności osób niepełnosprawnych 6 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim uczestniczyło w programie aktywizacji zawodowej w ramach projektu: Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz głębokim. 14 osób uczestniczyło w treningu spędzania wolnego czasu, który miał na celu reintegrację społeczną. 8 osób uczestniczyło w programie mieszkania treningowego. 34 uczestników systematycznie korzysta z konsultacji specja-listycznych u psychiatry i neurologa. Placówka stara się także wspierać rodziców pod względem merytorycznym w podejmowanych przez nich działaniach dotyczących rehabilitacji swoich dzieci. Staramy się ukierunkować i pokazać nowe możliwości pracy z osobami niepełnosprawnymi poprzez szkolenia, warsztaty i programy aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz konsultacje specjalistyczne w zakresie psychologicznego i farmakologicznego wsparcia osób niepełnosprawnych. 9

10 Charakterystyka uczestników Uczestnicy zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy to osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, mający oboje rodziców lub jednego rodzica - w większości przypadków jedno z rodziców już nie żyje; lub sieroty całkowite. Do placówki trafiają osoby zaraz po ukończeniu edukacji szkolnej, bądź po doświadczeniu korzystania z innych placówek terapeutycznych, których oferta okazała się nieadekwatna dla potrzeb beneficjenta. Większość uczestników mieszka na terenie Pragi Południe, pozostali: Woli, Marek, Rembertowa, Śródmieścia, Sulejówka. Wszyscy podopieczni mają przyznane renty z tytułu niepełnosprawności intelektualnej. Część uczestników obok niepełnosprawności intelektualnej cierpi na różnego rodzaju schorzenia sprzężone: cukrzycę, niedoczynność tarczycy, wady słuchu i wzroku, epilepsję, mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, paru beneficjentów porusza się na wózku inwalidzkim, co powoduje poważne trudności w życiu codziennym, wymagające pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym. Nasi podopieczni to osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (1), umiarkowanym (22), znacznym (21) i głębokim (1), mający oboje rodziców (21osób), jednego rodzica (21 osób) - w większości przypadków jedno z rodziców już nie żyje, bez rodziców oboje nie żyją (3 osoby). Zakres realizowanych szczegółowo zadań Cele pracy Środowiskowego Domu Samopomocy są podyktowane koniecznością odnalezienia się w rzeczywistości społecznej i kulturowej osób niepełnosprawnych intelektualnie. Program rehabilitacyjno-terapeutyczny realizowany w placówce jest nastawiony na wyposażenie jego odbiorców w takie umiejętności i sprawności, które ułatwią im funkcjonowanie w społeczeństwie. Zadania realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy to: Podtrzymywanie i rozwijanie aktywności i kondycji fizycznej oraz wyrównywanie deficytów motorycznych poprzez rehabilitację ruchową indywidualna i grupową - gimnastyka korekcyjna, aerobik, codzienna gimnastyka poranna (ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjnym), gry i zabawy zespołowe, wyjścia do kręgielni, spacery m.in. do pobliskiego Parku Skaryszewskiego, wycieczki po mieście i poza miasto; Profilaktyka chorób cywilizacyjnych tj. otyłość, cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze poprzez systematyczną aktywność fizyczną i promowanie zdrowych wzorców żywieniowych na zajęciach kulinarnych Kształtowanie postaw samodzielności i niezależności poprzez trening samoobsługi w czynnościach życia codziennego: higienicznych, przyrządzanie posiłków, trening umiejętności szkolnych. Kształtowanie postaw zaradności życiowej poprzez trening umiejętności praktycznych (sprzątanie, pranie, prasowanie, robienie zakupów, wizyty w różnych instytucjach: poczta, bank, urząd gminy, galerie, muzea), obsługa urządzeń technicznych, audiowizualnych i sprzętu gospodarstwa domowego; udział w programie mieszkalnictwa treningowego, prowadzonym przez Warszawskie Koło PSOUU. 10

11 Stymulacja i integracja sensoryczna - terapia w poszczególnych pracowniach: ceramicznej, plastycznej, rękodzielniczej, papieru czerpanego, stolarskiej, technik różnych, muzykoterapia 2 razy w tygodniu; Rozwijanie uzdolnień artystycznych i stwarzanie warunków ekspresji artystycznej praca w pracowniach i zajęcia z muzykoterapii umożliwiają znalezienie własnego sposobu wyrażania siebie i swego ja poprzez sztukę, grę na instrumentach perkusyjnych oraz udział w konkursach plastycznych, w aukcjach i kiermaszach okolicznościowych Kształtowanie zainteresowań poprzez biblio-, muzyko- i filmoterapię. Kształtowanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej w rozmowie terapeutycznej i poprzez funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Kształtowanie umiejętności budowania relacji międzyludzkich zgodnie z zasadą poszanowania godności, intymności i praw człowieka. Zachowanie równowagi emocjonalnej i dobrostanu psychicznego poprzez indywidualne konsultacje specjalistyczne z lekarzem neurologiem, psychiatrą, z psychologiem. Kształtowanie postaw i zachowań społecznie akceptowanych trening właściwego zachowania w różnego rodzaju okolicznościach np. przy posiłku; wycieczki, wizyty w miejscach publicznych miejscach zbiorowej rekreacji, kinach, wystawach, teatrach, na kręgielni, wizyty gości, wdrażanie zasad korzystania z komunikacji masowej, wycieczki w miejsca pamięci narodowej. Kształtowanie postaw asertywności i wzmacnianie samooceny uczestników poprzez warsztaty m.in. z zakresu seksualności, zachęcanie do samodzielności, celebrowanie indywidualnych świąt uczestników np. urodzin. Reintegracja społeczna i przeciwdziałanie stereotypom dotykającym osoby niepełnosprawne intelektualne wycieczki: muzea, galerie, kino, teatr, kawiarnie, cykl wycieczek po Warszawie, udział w imprezach integracyjnych oraz trening spędzania wolnego czasu; udział w wyjazdowych turnusach rehabilitacyjnych oraz wycieczkach krajoznawczych. Aktywizacja zawodowa udział podopiecznych w warsztatach, praktykach i szkoleniach zawodowych w ramach aktywizacji zawodowej zorganizowane przez Zarząd Główny PSOUU oraz CENTRUM DZWONI. Poznawanie szerszego środowiska społecznego i kształtowanie umiejętności radzenia sobie w środowisku lokalnym poprzez robienie zakupów, wycieczki, wystawy, korzystanie z komunikacji miejskiej, wizyty w różnych instytucjach, spotkania integracyjne, udział w programie mieszkalnictwa treningowego, kontakt z ośrodkiem pomocy społecznej. Kształtowanie postaw proekologicznych wycieczki po mieście i poza miasto. Pracownie i rodzaje treningów prowadzonych w placówce Zajęcia ceramiczne w pracowni ceramicznej: wykonane w ramach ćwiczeń manualnych prace takie jak ramki, naczynia, płaskorzeźby, maski, świeczniki, figurki, przyciski do papieru, biżuteria i in., stanowią ozdobę dla ośrodka oraz są eksponowane na kiermaszach okolicznościowych (Boże Narodzenie, Wielkanoc). 11

12 W ramach zajęć stolarskich w pracowni stolarskiej kształcone są umiejętności: podstawowej obróbki drewna, wypalania w drewnie, wycinania, rzeźbienia oraz wykończenia prac: lakierowania, malowania. Uczestnicy uczą się w podstawowym zakresie zasad działania i obsługi poszczególnych narzędzi takich jak dłuta, młotki, kombinerki, wyrzynarka, szlifierka, piła elektryczna i in. Pracownia stolarska dokonuje także prostych napraw sprzętu w ośrodku. Pracowania kulinarna w trybie rotacyjnym dla każdej z grup ma na celu przygotowanie codziennego ciepłego posiłku dla uczestników ośrodka. Są to proste potrawy takie jak zupy, makaron, ryż, kasza z sosem, placki, naleśniki, a także sałatki, przystawki, desery na imprezy okolicznościowe. Ich przygotowanie wymaga nauki obsługi narzędzi kuchennych oraz prostych sprzętów. Trening czynności gospodarstwa domowego takich jak planowanie zakupów i ich wykonanie, przygotowywanie nakryć do posiłków, sprzątanie, zmywanie rozwija samodzielność uczestników. W ramach zajęć pracowni kulinarnej prowadzone są także pogadanki na temat zasad zdrowego żywienia, zaleceń dietetycznych w określonych schorzeniach (otyłość, cukrzyca, nietolerancja na białko i in.). W pracowniach robótek ręcznych: filcowania, makramy, decoupage u, wyszywania, uczestnicy opanowują i ćwiczą umiejętności szycia ręcznego na materiale i kartonie, haftu, malowania na materiale. Przygotowują karty świąteczne wykorzystując techniki papieroplastyki. W pracowni papieru czerpanego i plastycznej wykonuje się prace o zróżnicowanej tematyce (kalendarz świąt, zmiany pór roku itp.) w różnych technikach: malowanie akwarelami, pastelami, akrylami, farbami plakatowymi, farbami do szkła i porcelany, wyklejanie, kształtowanie z mas plastycznych np. plasteliny, modeliny, masy solnej, masy papierowej, masy kukurydzianej, gipsu. Trening rehabilitacyjny prowadzony jest w formie rehabilitacji indywidualnej i grupowej prowadzonej przez magistra rehabilitacji, jak i w formie codziennej gimnastyki porannej (ćwiczenia ogólnorozwojowe w pozycji stojącej, siedzącej, klęcznej, leżącej w zależności od możliwości uczestników), prostego programu aerobiku, ćwiczeń na bieżni, steperach, na rowerkach treningowych, gry w tenisa stołowego, hokeja, kręgle, bulle, gier i zabaw zespołowych. Aktywności ruchowej służą także liczne wyjścia grupowe na wycieczki, spacery. Trening higieniczny realizowany jest w formie wykładów z elementami metod aktywnych (burza mózgów, grafy, scenki dramowe), pokazów oraz codziennych ćwiczeń praktycznych (samodzielne mycie całego ciała, pranie, sprzątanie). Trening społeczny obejmuje także różnego rodzaju warsztaty edukacyjne m.in. dotyczące seksualności osób niepełnosprawnych, zdrowego stylu życia itp. Program aktywizacji zawodowej realizowany jest w poszczególnych pracowniach poprzez wdrażanie nawyku sumiennej pracy, punktualności, wywiązywania się z podjętych zobowiązań. Nawiązana została także współpraca z Centrum DZWONI (Doradztwa Zawodowego i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie) działającego przy PSOUU. Trening spędzania czasu wolnego organizowany jest w formie biblio-, muzykoi filmoterapii. Zajęcia z muzykoterapii odbywają się w trzech grupach: rytmicznej, bębniarskiej (gra na afrykańskich bębnach djembe) oraz wokalnej, dwa razy w tygodniu. Grupa bębniarska korzysta także z sali tanecznej w CPK. 12

13 Niwelowanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych odbywa się poprzez wycieczki krajoznawcze m.in. do gospodarstw agroturystycznych, autokarowe np. do Płocka, do Trójmiasta z programem edukacyjnym, wyjścia do kina, muzeum, galerii, do kręgielni, do Centrum Nauki Kopernik, uczestnictwo w miejskich imprezach okolicznościowych, piknikach integracyjnych m.in. Korowodzie Integracyjnym, Dniu Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Inne inicjatywy W minionym roku we współpracy z firmą Simens udało się nam zorganizować 3-dniowy wyjazd. Grupa 10 osób niepełnosprawnych intelektualnie z naszej placówki miała możliwość zwiedzenia i podziwiania najciekawszych miejsc na terenie Malborka, Gdańska, Gdyni i Sopotu. Natomiast wolontariusze z firmy Simens mieli możliwość po raz pierwszy poznania i wejścia w relacje z osobami niepełnosprawnymi. Wsparcie rodzin i osób bliskich Placówka nasza stara się wspierać rodziców pod względem merytorycznym w podejmowanych przez nich działaniach dotyczących rehabilitacji swoich dzieci. Rodzice często pozostawieni sobie z problem funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego, wyczerpani codzienną walką, zamykają się na nowe inicjatywy terapeutyczne. Staramy się ukierunkować i pokazać nowe możliwości pracy z osobami niepełnosprawnymi poprzez szkolenia, warsztaty i programy aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz konsultacje specjalistyczne w zakresie psychologicznego i farmakologicznego wsparcia osób niepełnosprawnych. Działania nasze ukierunkowujemy na wzajemną współpracę z rodzicami, gdyż to jest kluczem do sukcesu terapeutycznego i pozwala na pełną realizację zamierzonych celów aktywizacyjnowspierających. Dodatkowe imprezy i wyjścia w ciągu roku: - Bal karnawałowy, - Spotkanie Wielkanocne, - Wyjście do kina Muranów : cykl filmów edukacyjnych (3 razy), - Warsztaty na temat seksualności osób niepełnosprawnych, - Wyjście na kręgle(3 razy), - Cykl wycieczek: najciekawsze miejsca w Warszawie: Łazienki Królewskie, plaża nad Wisłą, - BUW, ZOO spotkanie edukacyjne, - Wycieczka do Gospodarstwa Agroturystycznego Pod Kogutem, - Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik, - Udział w piknikach integracyjnych przy ul. Elektoralnej, w Parku Sowińskiego, - Wycieczka 3-dniowa: Malbork, Gdańsk, Gdynia, Sopot, - Warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania i diet, - Spotkanie Bożonarodzeniowe. 1 3 L A T Rok utworzenia placówki

14 4. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Górska 7 (od r.) Rok 2012 był 13 rokiem działalności Dzielnicowego Środowiskowego Domu Samopomocy mieszczącego się w Warszawie przy ul. Górskiej 7. Dom ten od początku swojej działalności tj. od roku 1999 aż do r. funkcjonował w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Zgodnie z założeniami Rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r w sprawie środowiskowych domów samopomocy zadanie to zostało wyłączone z zadań OPS Mokotów. Od r. w wyniku wygranego konkursu na poprowadzenie zadania z zakresu pomocy społecznej ogłoszonego przez Zarząd Dzielnicy Mokotów, prowadzenie placówki powierzono Warszawskiemu Kołu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Placówka od tej chwili nosi nazwę Środowiskowy Dom Samopomocy Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. ŚDS przy ul. Górskiej 7 jest ośrodkiem środowiskowego wsparcia, placówką pobytu dziennego Typ B, do której na codzienne zajęcia z terapii społecznej uczęszcza 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim. W większości są to absolwenci szkół specjalnych i szkół życia. Placówka spełnia wszystkie standardy określone w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Rok 2012 pracownicy poświęcili na dostosowanie placówki do wymogów zakreślonych w w/w Rozporządzeniu. Placówka była przygotowywana do wyłączenia jej z dniem r. ze struktur OPS Mokotów. Została przeprowadzona inwentaryzacja posiadanego sprzętu, przygotowane projekty remontowo-adaptacyjne łazienek i pracowni, skalkulowano budżet placówki, przygotowano pracowników do grupowego zwolnienia. W bieżącej pracy z uczestnikami zajęć pracownicy ŚDS kontynuowali założenia terapii społecznej ukierunkowanej na usamodzielnienie się naszych uczestników zajęć i zdobywanie przez nich umiejętności z zakresu codziennego funkcjonowania w otwartym środowisku. Konsekwentnie realizujemy ten kierunek w naszej pracy dostosowując zajęcia i proponowaną naszym uczestnikom aktywność do poziomu ich funkcjonowania, zmierzając stale do większej ich aktywności. Praca z uczestnikami zajęć odbywa się w 4 grupach przypisanych każdemu z terapeutów prowadzącemu własną pracownię. Grupa pod opieką terapeuty przebywa 2 tygodnie. Są one dobrane tak aby były w nich zarówno osoby o większym zakresie umiejętności jak i te, których poziom funkcjonowania jest niższy. Ważne było również to by poszczególne osoby dobrze współpracowały ze sobą. Bardzo duży nacisk w codziennej pracy z naszymi uczestnikami zajęć stawiamy na naukę współdziałania, wzajemne wspieranie, mobilizowanie się do pracy poprzez przykład. Poszczególne grupy planowały swój porządek dnia i to co będą robiły przez okres 2 tygodni. Kontynuacja takiego podziału pracy pozwala na działania w mniejszych grupach i położenie nacisku właśnie na naukę współpracy nad wypracowanymi wspólnie planami. Każdy z terapeutów wnosił do pracy ze swoją grupą inny wkład merytoryczny, gdyż każdy skupiał się na innych działaniach, sprawach, formach pracy. Terapeuci pracując już w takiej formule 14

15 2 rok, wypracowali indywidualne podejście do grupy i własny terapeutyczny koloryt pracy. Zaproponowane zmiany szybko zaakceptowali również sami uczestnicy zajęć, aktywnie włączając się - każdy na miarę swych indywidualnych możliwości. Stali się bardziej otwarci na naukę współpracy, odpowiedzialność za grupę i własne działania. Również w roku bieżącym zaplanowano dużą ilość wyjść na miasto w mniejszych grupach, z opracowanym wcześniej i omówionym konkretnym planem działania. Nie były to już jak kiedyś wyjścia tylko do muzeów, na wystawy czy wernisaże. Teraz były to wyjścia: do sklepów, marketów, galerii w celu nauki robienia zakupów w sposób planowy, przymierzania ubrań, szukania odpowiednich towarów, sklepów, nauka rozmów z ludźmi, zadawania pytań. Grupy chodziły też do kawiarni, empików, cukierni, domów kultury, na kręgle, na spacery po mieście, parkach, by uczyć się spędzać aktywnie czas wolny. Małe grupy pozwalały na wtopienie się w rytm miasta, nie wyróżnianie się liczebnością, sprawniejsze przemieszczanie, naukę współpracy, wzajemne wspieranie. Przez okres trzech miesięcy nasi uczestnicy zajęć w specjalnie dobranych poziomem grupach uczestniczyli w Projekcie przygotowanym przez Warszawskie Koło PSOUU, a prowadzonym przez p. dr Izabelę Fornalik Kobiecość-męskośćseksualność. Jak sobie poradzić w dorosłym życiu. Były to warsztaty przygotowujące ich do dorosłego życia, uczące płciowości, poprawnych zachowań intymnych, wyrażania własnej seksualności, norm społecznych, higieny intymnej. Był w nich moduł przeznaczony dla rodzin, w którym p. dr Fornalik rozmawiała z rodzicami na temat prowadzonych warsztatów, a także uczyła jak rozmawiać z dziećmi o tematach z zakresu seksualności. Kurs ten zarówno przez uczestników zajęć jak i ich rodziny był bardzo pozytywnie odebrany. W roku 2012 kontynuowana była praca nad wydawaniem gazetki ośrodkowej Nasz świat pod siódmym. Gazetka jest miesięcznikiem i zawiera wszelkie informacje o życiu naszego Domu.Można w niej znaleźć także ciekawostki z życia miasta, kraju, wiadomości sportowe, wywiady. Cieszy się dużym zainteresowaniem i pozyskała już sobie czytelników wśród naszych rodzin, przyjaciół i znajomych. Jest coraz ciekawsza zarówno pod względem graficznym jak i redakcyjnym. Jej redagowanie poszerza horyzonty myślowe członków zespołu redakcyjnego, uaktywnia ich na zbieranie i przetwarzanie informacji, uczy obserwacji, systematyczności, dokładności. Pozwala też na systematyczne ćwiczenie reedukacyjne umiejętności szkolnych z zakresu pisania, czytania, przepisywania na komputerze. Zespół redakcyjny pracuje pod kierunkiem terapeutki p. Katarzyny Zduńskiej. Od połowy sierpnia 8 osobowa grupa naszych uczestników zajęć brała udział w kursie komputerowym zorganizowanym przez Warszawskie Koło PSOUU dla dwóch ŚDS-ów z Hożej i Górskiej. Kurs prowadzony był przez instruktora w Mokotowskim Centrum Integracji Społecznej przy ul. Woronicza 44 a. Trwał do r. Osoby uczestniczące w nim nabyły szereg podstawowych umiejętności z zakresu obsługi komputera, co zostanie wykorzystane w pracy tworzonej właśnie w naszym domu pracowni komputerowej. W tym roku także nasi uczestnicy zajęć brali udziału w Projekcie Mieszkanie chronione treningowe do którego zostaliśmy zaproszeni przez Warszawskie Koło PSOUU. Projekt funkcjonuje już od 3 lat. Z naszej placówki w tym roku wzięło w nim udział 8 osób. W codzienne zajęcia Domu zostały wtopione różne elementy pracy, które mogą być pomocne naszym uczestnikom zajęć w dalszych treningach i jednocześnie będą utrwalały zdobyte przez nich umiejętności z zakresu codziennego funkcjonowania. Mamy nadzieję, że stanie się to zaczynem do tworzenia tego typu mieszkań docelowych na terenie Warszawy. 15

16 W ramach Domu i w tym roku prowadzone były stałe zajęcia dodatkowe stale poszerzone nowe formy pracy: zajęcia z muzykoterapii, zajęcia metodą dramy, zajęcia gimnastyczne, usprawniające, relaksacyjne, zajęcia reedukacyjne, zajęcia grupy przygotowującej przedstawienia teatralno-muzyczne, treningi: kulinarny, higieniczno-kosmetyczny, ekonomiczny, trening mieszkaniowy ( przygotowanie do zamieszkania w mieszkaniu chronionym treningowym przy ul. Oszmiańskiej 10) wybrani uczestnicy zajęć, kawiarenka (organizowane przez uczestników zajęć dla całej grupy wspólne spotkania przy kawie i samodzielnie przygotowywanych w ramach pracowni kulinarnej wypiekach), katecheza towarzyszenie duchowe, zajęcia z ekumenicznego podejścia do życia prowadzone przez kleryków z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego, prowadzenie gazetki- miesięcznika naszego Domu Nasz świat pod siódmym spotkania zespołu redakcyjnego, spotkania z ciekawymi ludźmi (zapraszanie gości, którzy opowiadają nam o swoich pasjach, zainteresowaniach, pracy), spotkania muzykujące z grupami z innych placówek WTZ-y, ŚDS-y, pracownia umiejętności społecznych: stałe wyjścia grup do kawiarni, kina, teatru, na zakupy, spacery po mieście, parkach, okolicach Warszawy, Rok ten zaznaczył się również dużą ilością spotkań, z udziałem naszego Domu w różnego rodzaju turniejach, festynach, balach, wycieczkach, rajdach, itd. Były to między innymi : Muzyczne spotkania kolędowe Kolędy i Pastorałki zorganizowane wspólnie z placówkami prowadzonymi przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych (WTZ ul. Karolkowa, Deotymy, Podkowa Leśna, Zalesie Górne i ŚDS-mi) Bal karnawałowy w ŚDS " W bieli i czerni" zaproszeni zostali uczestnicy zajęć z ŚDS Rydygiera i Hożej Bal z okazji tłustego czwartku w ŚDS Podkowa Leśna Bal ostatkowy w WTZ ul. Deotymy Spotkanie artystyczne w Domu Kultury " Arsus" w Ursusie Koncert zespołu Gawęda " Gawęda radość niesie" w Centrum Alzhaimera Impreza okolicznościowa przygotowana z okazji Dnia Kobiet dla Pań przez Panów uczestniczących w zajęciach ŚDS Cotygodniowe zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej na ul. Braci Załuskich organizowane przez Klub Sportowy Schaby Wielkanocne spotkanie rodzin w ŚDS 16

17 Eko-piknik w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji ul. Rozłogi 10 Turniej muzyczny Jaka to melodia organizowany przez ŚDS ul. Górska 7 dla zaprzyjaźnionych z nami warszawskich ŚDS i WTZ (uczestniczyło w nim 7 placówek) Powitanie Lata z Fundacją Dr Clown Coroczne integracyjne ognisko w Powsinie. Spotkanie z WTZ z ul. Deotymy i ulicy Karolkowej. Dzień sąsiada impreza zorganizowana w ŚDS przy współpracy członków, Partnerstwo dla Mokotowa dla lokalnej społeczności. Sąsiedzki Festyn Sielecki coroczna prezentacja w trakcie całodniowego Festynu twórczości uczestników zajęć (ŚDS jest członkiem Partnerstwa dla Mokotowa ). Konkurs Kucharz Doskonały organizowanym przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Udział grupy uczestników zajęć z ŚDS. Konkurs Dzień z klawiaturą organizowanym przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Udział 4 osobowej grupy uczestników zajęć z ŚDS. IX Integracyjny Rajd pieszo-rowerowy w ŚDS w Łubcu. W ramach cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi spotkanie z p. Ireną Machlowiec pedagogiem specjalnym mieszkającą za granicą, która opowiadała o Francji, prezentowała zdjęcia i filmy. XIII Mazowiecki Przegląd Twórczości Artystycznej w Sochaczewie prezentacja przedstawienia teatralnego Lekarstwo na nudę. Warszawski Korowód Integracyjny w Parku Sowińskiego na Woli impreza organizowana przez WCPR stoisko, prezentacja twórczości uczestników zajęć. Dni Otwarte ŚDS spotkanie muzyczne z warszawskimi placówkami w ramach Regionalnej Platformy Współpracy Na Rzecz Inicjatyw Ekonomii Społecznej, którą tworzymy na bazie Mazowieckiego Forum ŚDS wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS. Koncert muzyków ze Staromiejskiego Klubu Piosenki dla uczestników ŚDS i naszych rodzin. Konferencja " Dzień Zespołu Dawna" w Urzędzie Dzielnicy Bielany i wystawa zdjęć Sławni ojcowie dzieci z Zespołem Dawna. Zawody sportowe organizowany przez WTZ Deotymy. Sportowy Turniej Integracyjny Halowy wielobój sportowy - organizowany przez Urząd Dzielnicy Żoliborz z Klubem Sportowym Schaby. 17

18 Sielecki Jarmark Świąteczny zorganizowany w ramach Partnerstwa dla Mokotowa - Prezentacja twórczości uczestników zajęć ŚDS. Spotkanie wigilijne na zakończenie projektu Mieszkanie chronione treningowe. Uczestniczyły w nim wszystkie osoby biorące udział w tegorocznym Projekcie Warszawskiego Koła PSOUU oraz ich rodziny, pracownicy placówek i zaproszeni goście. Spotkanie wigilijne naszych rodzin z udziałem Kleryków z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego - wspólne muzyczne kolędowanie. ŚDS jest aktywnym członkiem Mazowieckiego Forum Środowiskowych Domów Samopomocy działającego przy Stowarzyszeniu BORIS. Na terenie ŚDS odbywają się spotkania członków Forum, szkolenia, seminaria. Wspólnie z pracownikami innych mazowieckich placówek dla osób z zaburzeniami psychicznymi tworzymy wizję nowego podejścia do pracy w tym obszarze działań. Staramy się łączyć i konsolidować wokół niego zarówno nasze rodziny, jak i całą społeczność lokalną, zmieniać często bardzo stereotypowy wizerunek osoby z zaburzeniami psychicznymi utrwalony przez lata w społeczeństwie. Od trzech lat ŚDS włączony jest aktywnie w działania grupy Partnerstwo dla Mokotowa. Działamy w grupie na Sielcach czyli tej części Dolnego Mokotowa gdzie mieści się nasza siedziba. Staramy się w ramach partnerstwa działać, na rzecz osób niepełnosprawnych, przekazując mieszkańcom problematykę związaną z nasza pracą. W tym roku uczestniczyliśmy w trzech dużych imprezach integracyjnych organizowanych przez Partnerstwo Sąsiedzkim Festynie Sieleckim, Dniu Sąsiada i Sieleckim Jarmarku Świątecznym. Obie imprezy zorganizowane z dużym rozmachem cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Dolnego Mokotowa. W trakcie obu nasi uczestnicy zajęć prezentowali swoją twórczość i dokonania placówki oraz wspaniale integrowali się z osobami uczestniczącymi w spotkaniach. Pracownicy ŚDS: Personel domu tworzy 6 -osobowy zespół pracowników. Uczestnicy zajęć: W codziennych zajęciach Domu uczestniczyła stała 30 osobowa grupa osób z niepełnosprawnością intelektualną zgodnie z wydanymi przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Urzędu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy decyzjami administracyjnymi. Na dzień r. w zajęciach ŚDS uczestniczyło 30 osób. W trakcie roku 2012 odeszło 3 uczestników zajęć, a na ich miejsce zostali przyjęci 3 nowi z listy osób oczekujących. W chwili obecnej na przyjęcie do placówki czeka 12 osób, czyli stopień zaspokojenia potrzeb wynosił 71%. Współpraca z podmiotami wymienionymi w 21 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z r.: ŚDS współpracuje na co dzień z: 1. Pracownikami socjalnymi z OPS Dzielnicy Warszawa-Mokotów m.st. Warszawy stała współpraca (wywiady, pomoc rodzinom uczestników zajęć, itp.) 2. Instytutem Psychiatrii i Neurologii współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego w sprawach uczestników zajęć będących pod opieką Poradni 18

19 3. Centrum DZWONI współpraca w ramach programu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną 4. Katolickim Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej: stała współpraca z placówkami prowadzonymi przez Stowarzyszenie, Warsztatami Terapii Zajęciowej na ul. Deotymy, Karolkowej, w Podkowie Leśnej, w Zalesiu Górnym i z ŚDS w Podkowie Leśnej wspólne spotkania muzyczne, imprezy integracyjne, zawody sportowe, wizyty w placówkach. 5. Fundacja Dr. Clown wieloletnia współpraca z pracownikami Fundacji. Organizowanie imprez i spotkań, na które przychodzą zaprzyjaźnieni z naszym ośrodkiem Clowni bawiąc nas, organizując zawody, turnieje, itp. 6. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani - udział w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Czas dla Rodziców, spotkaniach, wystawach, pokazach filmowych. 7. Stowarzyszenie BORIS - współpraca w ramach Mazowieckiego Forum Środowiskowych Domów Samopomocy organizowanie spotkań dla ŚDS-ów z Mazowsza, szkoleń, konkursów, w 2012 r. współpraca w ramach Regionalnej Platformy Współpracy Na Rzecz Inicjatyw Ekonomii Społecznej, którą tworzymy na bazie Mazowieckiego Forum ŚDS. 8. Stała, już 6 letnia współpraca z Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym na ul. Krakowskie Przedmieście 52/54. Za zgodą władz uczelni przychodzą do nas młodzi klerycy prowadząc bardzo ciekawe zajęcia z ekumenicznego podejścia do życia, towarzyszenia duchowego. Zajęcia te są bardzo lubiane i oczekiwane przez naszych uczestników zajęć. Odbywają się raz w tygodniu w każdy wtorek. 9. Współpraca ze Szkołami Specjalnymi przy ul. Bełskiej, Różanej, Elektoralnej, Społeczną szkołą STO Dać szansę - udział w różnego rodzaju zawodach i imprezach organizowanych przez Szkoły w celu zapoznania ich absolwentów z działalnością naszej placówki. Ocena realizacji zadań i wnioski Wszystkie zadania wyznaczone do realizacji przez zespół wspierająco-aktywizujący ŚDS w planie na roku 2012 zostały wykonane zgodnie z grupowymi i indywidualnymi harmoniogramami wspierającymi w stosunku do każdego uczestnika zajęć. Zrealizowany został zarówno główny cel jakim jest aktywizacja społeczna uczestników zajęć jak i cele pośrednie: praca z rodzinami, integracja społeczna, współpraca z podmiotami działającymi na rynku pomocy osobom niepełnosprawnym. ŚDS stara się aktywnie włączać we wszelkie działania związane z pracą na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zarówno na teranie m. st. Warszawy jak i Mazowsza. Przejście ze struktur OPS Mokotów do Warszawskiego Kola PSOUU to duże wyzwanie organizacyjne. Będzie ono kontynuowane przez cały nasz zespół w roku L A T Rok utworzenia placówki

20 5. Ośrodek Dzienny ul. Walecznych 25 lok. 10 Ośrodek Dzienny mieszczący się przy ul. Walecznych 25/10 jest placówką, której działalność kierowana jest do osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Z oferty placówki korzystało 15 uczestników, w tym 4 kobiety i 11 mężczyzn, w wieku od 24 do 61 lat. Pracownicy: - 2 terapeutów - muzykoterapeuta (umowa zlecenie) - rehabilitant (umowa zlecenie) - lekarz neurolog (dyżur 1 raz w miesiącu) W ramach programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego uczestnicy byli podawani intensywnej rehabilitacji fizycznej, muzycznej oraz terapii zajęciowej. Terapia oparta głównie na indywidualnym podejściu do każdego z uczestników ma na celu wykorzystanie maksymalnych możliwości danej osoby. Terapeuci realizowali zadania określone w przyjętych zasadach pracy placówki opartych na indywidualnych planach terapeutycznych. Duży nacisk kładli się na rozwijanie samodzielności społecznej poprzez: - uczenie i utrwalanie umiejętności nawiązywania kontaktów, - funkcjonowania w grupie, - kształtowania równowagi emocjonalnej, - kształtowania umiejętności przestrzegania obowiązujących norm, - uczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, - uczestnictwo w zorganizowanych imprezach np. wyjścia do kina, teatru, muzeum. Realizowany program znacząco wpływa na zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej oraz podtrzymywaniu zdobytych umiejętności. PROGRAM Terapia zajęciowa terapia zajęciowa w pracowniach: technik różnych, hafciarskiej, plastycznej, stolarskiej Trening kulinarny- przygotowanie małego posiłku dla wszystkich uczestników Ośrodka pod kierunkiem terapeuty Trening umiejętności społecznych - wizyty w instytucjach publicznych, wyjścia do galerii, muzeum, restauracji, kina, teatru, spacery po okolicy Zajęcia plastyczne - malowanie, rysowanie, wykonywanie prac różnymi technikami Biblioterapia - czytanie, analiza i refleksje związane z tematem przeczytanej pozycji Zajęcia teatralne - proste układy taneczne, ćwiczenia oddechowe, drama, odgrywanie scenek Zajęcia relaksacyjne - różne techniki relaksu przy muzyce relaksacyjnej Zajęcia psychoedukacyjne - zajęcia psychologiczne wspierające sferę emocjonalną i społeczną Trening umiejętności praktycznych - zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne wspierające sferę poznawczą uczestników z naciskiem na wykorzystanie nabytych umiejętności w życiu codziennym Trening higieny osobistej - codziennie nauka dbania o czystość rąk, schludny wygląd 20

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. ul Wilcza 9 a m. 3, 00-538 Warszawa, typu B liczba miejsc 25

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. ul Wilcza 9 a m. 3, 00-538 Warszawa, typu B liczba miejsc 25 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul Wilcza 9 a m. 3, 00-538 Warszawa, typu B liczba

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Seminarium - Bezpieczna przyszłość

Warszawskie Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Seminarium - Bezpieczna przyszłość Warszawskie Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Seminarium - Bezpieczna przyszłość Warszawskie Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Forum) powstało

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób jest organizacją społeczną reprezentującą interesy osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób od 46 lat tworzy warunki wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, Nasze przedszkole! Pięciolatek w grupie rówieśniczej ma szansę wcześniej wykorzystać swój naturalny zapał do poznawania świata. Szybciej stanie się samodzielny i odpowiedzialny. Bezstresowo zaakceptuje

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 2013 roku

Plan pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 2013 roku Plan pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 2013 roku GRUPA ODBIORCÓW TERMIN REALIZACJI I. Trening funkcjonowania w życiu codziennym 1. Trening kulinarny - praca ciągła, codzienne dyżury w kilkuosobowych

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie

Program wychowawczy. Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie Program wychowawczy Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie Zmodyfikowany i zatwierdzony Uchwałą nr 8/2013/2014 z dnia 24.06.2014 r. przez Radę Programową OREW Krosno 2014 1 Wstęp Program

Bardziej szczegółowo

Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej na 2012 rok

Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej na 2012 rok Załącznik Nr.1 do Zarządzenia 0050.558.211 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30.12.2011r. Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej na 2012 Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C Środowiskowy Domy Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej funkcjonuje od dnia 1 grudnia 2012 r. Dom jest dziennym ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚWINOUJŚCIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚWINOUJŚCIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Skorzystać z niego mogą także osoby z Twojego najbliższego otoczenia rodzina i bliscy.

Skorzystać z niego mogą także osoby z Twojego najbliższego otoczenia rodzina i bliscy. Skorzystać z niego mogą także osoby z Twojego najbliższego otoczenia rodzina i bliscy. Co można zyskać? Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia osób w nim uczestniczących, czyli osób głuchoniewidomych.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NA 2016 rok ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY typ A Radom, ul. Dzierzkowska 9. 1 2 3 4 5 Postępowanie wspierająco - aktywizujące

PLAN PRACY NA 2016 rok ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY typ A Radom, ul. Dzierzkowska 9. 1 2 3 4 5 Postępowanie wspierająco - aktywizujące PLAN PRACY NA 2016 rok ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY typ A Radom, ul. Dzierzkowska 9 l.p Zakres Zadania Termin realizacji Odpowiedzialny 1 2 3 4 5 Postępowanie aktywizujące 1.Trening umiejętności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA

STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ NR 3 DOŁUBOWO 35 STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA ROK 2009 DOŁUBOWO LUTY - 2010 I. Nazwa organizacji prowadzącej WTZ: STOWARZYSZENIE POMOCY SZANSA

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362 z późniejszymi zmianami).

Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362 z późniejszymi zmianami). REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ ZGRANA PAKA W CIELĘTNIKACH DZIAŁAJĄCEJ PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Dąbrowa Zielona, Pl. Kościuszki 31 tel. (0-34) 355-50-51 e-mail: gops.dz@interia.pl

Bardziej szczegółowo

JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE

JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE JAK TO SIĘ ZACZĘŁO? ROK 2010 ZASADY DZIAŁANIA KLUBU Działa dwa razy w tygodniu w godzinach 16.00 19.00. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015 Koncepcja pracy Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi na lata 2012-2015 1 Misja: Do życia przez życie. Wizja: Dzieci poznają świat i komunikują się z otoczeniem na miarę swoich możliwości psychofizycznych.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym "Bliżej Nas" Działalność Stowarzyszenia polega kompleksowej rehabilitacji dzieci;

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski z działalności w 2010 r. Sprawozdanie merytoryczne 2010 r. Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

STATUT. Postanowienia ogólne

STATUT. Postanowienia ogólne STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY CHATKA Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy Chatka (ŚDS) jest

Bardziej szczegółowo

Nasza współpraca z uczelniami- praktyki studenckie

Nasza współpraca z uczelniami- praktyki studenckie Nasza współpraca z uczelniami- praktyki studenckie Celem jest współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym dla obopólnej korzyści. 1 Początki Od bardzo dawna

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LIMANOWEJ Rozdział I Przepisy ogólne 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Limanowej, zwany dalej,,domem, działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO NR1 W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 24 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W GDYNI ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WYCHOWAWCZY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO NR1 W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 24 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W GDYNI ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WYCHOWAWCZY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO NR1 W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 24 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W GDYNI ROK SZKOLNY 2015/2016 MISJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Punkt Przedszkolny jest placówką bezpieczną,

Bardziej szczegółowo

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania Zarządzanie przedszkolem Organizowanie adaptacji dziecka w warunkach przedszkola

Bardziej szczegółowo

PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako:

PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako: PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako: 1. podejmowanie różnorakich działań mających na celu podniesienie godności ludzkiej, znalezienia właściwego miejsca w rodzinie i środowisku

Bardziej szczegółowo

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczy świetlicy na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczy świetlicy na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkól w Biczycach Dolnych im. s. Czesławy Lorek Plan pracy opiekuńczo - wychowawczy świetlicy na rok szkolny 2016/2017 Dział organizacyjny Lp. Zadania główne Formy i środki Termin Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

STATUT. Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

STATUT. Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Elblągu określa jego nazwę,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE ROK SZKOLNY 2016\2017

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE ROK SZKOLNY 2016\2017 ZADANIA WYCHOWAWCZE POZNANIE SYMBOLI I TRADYCJI NARODOWYCH, RELIGIJNYCH DBANIE O ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I ROZWIJANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ JESTEM OBYWATELEM) SUMIENNE WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW UCZNIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: REGULAMIN Środowiskowego Domu Samopomocy Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym działającego w Warszawie ul. Górska 7 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Środowiskowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Razem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Razem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Razem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Środowiskowy Dom Samopomocy Razem, zwany dalej Domem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczy świetlicy na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczy świetlicy na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkól w Biczycach Dolnych im. s. Czesławy Lorek Plan pracy opiekuńczo - wychowawczy świetlicy na rok szkolny 2014/2015 Lp. Zadania główne 1 Przygotowanie sali świetlicowej do rozpoczęcia zajęć.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!" 1 O Fundacji Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Zespoły edukacyjno terapeutyczne są jedną z form organizacyjnych nauczania w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu dla dzieci z

Zespoły edukacyjno terapeutyczne są jedną z form organizacyjnych nauczania w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu dla dzieci z Zespoły edukacyjno terapeutyczne są jedną z form organizacyjnych nauczania w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

opracowała: Maria Krzysztoporska koordynator edukacji kulturalnej w szkole (KEKS)

opracowała: Maria Krzysztoporska koordynator edukacji kulturalnej w szkole (KEKS) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Warszawie (SzPEK) w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Maria Krzysztoporska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na rok szkolny 2013/2014

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na rok szkolny 2013/2014 PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na rok szkolny 2013/2014 CELE OGÓLNE PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO Rozwijanie aktywności

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie O T W A R T E D R Z W I

Stowarzyszenie O T W A R T E D R Z W I Stowarzyszenie O T W A R T E D R Z W I Pełno spraw dla niepełnosprawnych Centralny Punkt Funduszy Europejskich Warszawa, 13 grudnia 2011r. OTWARTE DRZWI OTWARTE SERCA OTWARTE GŁOWY Powstało w 1995 r. z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE

PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1 w Zielonej Górze 1 Prezentacja Lokalizacja O nas Plan dnia Kolorowe dni Wspólnie z Rodzicami Spotkania ze sztuką Profil artystyczny Konkursy dla przedszkoli Certyfikaty Tytuły Wycieczki Uroczystość nadania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 CELE PROGRAMU: Wdrażanie do dbałości o własny rozwój, zdrowie i życie; Kształtowanie postaw społecznych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

STATUT SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM STATUT SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM 2016/2017 1 Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. - z późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo

Kluby Seniora i Filie Klubu Seniora na terenie Miasta Kielce

Kluby Seniora i Filie Klubu Seniora na terenie Miasta Kielce Kluby Seniora i Filie Klubu Seniora na terenie Miasta Kielce 25-341 Kielce, ul. Św. Stanisława Kostki 4a tel.: 41 341 10 80 e-mail: klubseniora.kostki@mopr.kielce.pl kierownik: Piotr Chałupka 25-370 Kielce,

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe zostaną osiągnięte dzięki: 3. Formy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy:

Cele szczegółowe zostaną osiągnięte dzięki: 3. Formy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy: Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/14 Wójta Gminy Tuczna z dnia 31 stycznia 2014 r. Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzylesiu Typ Domu: B (dla osób upośledzonych umysłowo) 1. Cel

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej KONCEPCJA PRACY Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI. Środowiskowego Domu Samopomocy typ A, B, C. w Gardnie Wielkiej. na 2014 r.

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI. Środowiskowego Domu Samopomocy typ A, B, C. w Gardnie Wielkiej. na 2014 r. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI Środowiskowego Domu Samopomocy typ A, B, C w Gardnie Wielkiej na 2014 r. Smołdzino, listopad 2013 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Środowiskowy Dom Samopomocy w Gardnie Wielkiej funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE NAJWAŻNIEJSZE W PRACY PRZEDSZKOLA BAJKA JEST: Edukacja zdrowotna (w tym ruchowo muzyczna) Edukacja ekologiczna z edukacją dla bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GARDNIE WIELKIEJ Smołdzino, listopad 2013r. 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego. Załącznik nr 1. Statut Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej

Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego. Załącznik nr 1. Statut Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego Załącznik nr 1 Statut Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYNOWŁODZE WIELKIEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie

Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH Naczelny cel wychowania: Wszechstronny rozwój osobowy dziecka w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym i

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NAUCZYCIELE L p Zadania Sposób realizacji Termin Realizatorzy Sposób ewaluacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 W RADOMIU

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 W RADOMIU REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 W RADOMIU 1. Cele i zadania świetlicy szkolnej. Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU I. Postanowienia ogólne: REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU 1.Środowiskowy Dom Samopomocy w Chromcu - zwany dalej Domem lub w skrócie ŚDS - jest komórką organizacyjną Ośrodka

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/0 Podstawa prawna:. Ustawa z dnie 7 września 99 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 2. Statut

Bardziej szczegółowo

1 Organizacja procesu adaptacji

1 Organizacja procesu adaptacji ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 0/0 LP Zadanie do realizacji Środki i sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Świetlicy Dziecięcej Szkoły Podstawowej nr 1 w Elblągu na rok szkolny 2013 / 2014

PLAN PRACY Świetlicy Dziecięcej Szkoły Podstawowej nr 1 w Elblągu na rok szkolny 2013 / 2014 PLAN PRACY Świetlicy Dziecięcej Szkoły Podstawowej nr 1 w Elblągu na rok szkolny 2013 / 2014 Główne kierunki pracy wychowawczo-dydaktycznej 1. Troska o wychowanie zdrowotne sprawność fizyczna i psychiczna

Bardziej szczegółowo

Podstawowym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie

Podstawowym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie Rewalidacja - to termin pochodzenia łacińskiego (re znów, validus mocny, silny) oznacza oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną chorobą lub urazem. Pojęcia rewalidacja

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY COGITO NOSTER W RYBNIKU ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY COGITO NOSTER W RYBNIKU ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE STATUT W RYBNIKU ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Środowiskowy Dom Samopomocy Cogito Noster w Rybniku zwany dalej Domem działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o następujące przepisy:

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE ZASADY OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCE W OŚRODKU REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZYM W KROŚNIE

WEWNĘTRZNE ZASADY OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCE W OŚRODKU REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZYM W KROŚNIE WEWNĘTRZNE ZASADY OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCE W OŚRODKU REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZYM W KROŚNIE Zmodyfikowane i zatwierdzone Uchwałą nr 1/2014/2015 z dnia 04.09.2014 r. przez Radę Programową OREW

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Podstawą prawną niniejszego programu wychowawczego jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE PRZEZNACZONE SĄ DLA: Osób dorosłych wykazujących zaburzenia wymienione w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego: Chorych

Bardziej szczegółowo

Program praktyki dla II roku Pedagogiki

Program praktyki dla II roku Pedagogiki Program praktyki dla II roku Pedagogiki I. Cele praktyki 3-tygodniowa praktyka ciągła dla studentów II roku Pedagogiki powinna być zbieżna z wybraną przez studenta specjalnością. Jest to praktyka diagnostyczna,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY - OGNISKA TERAPEUTYCZNEGO, Typ; A, B, C Jerzmanowice 371B,Gmina Jerzmanowice- Przeginia

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY - OGNISKA TERAPEUTYCZNEGO, Typ; A, B, C Jerzmanowice 371B,Gmina Jerzmanowice- Przeginia REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY - OGNISKA TERAPEUTYCZNEGO, Typ; A, B, C 32-048 Jerzmanowice 371B,Gmina Jerzmanowice- Przeginia Regulamin Organizacyjny ŚDS - OT (domu ), określa zadania

Bardziej szczegółowo

Samodzielnie życie doskonalenie zaradności w życiu codziennym osób niepełnosprawnych intelektualnie w formie pilotażowego treningu mieszkaniowego

Samodzielnie życie doskonalenie zaradności w życiu codziennym osób niepełnosprawnych intelektualnie w formie pilotażowego treningu mieszkaniowego Samodzielnie życie doskonalenie zaradności w życiu codziennym osób niepełnosprawnych intelektualnie w formie pilotażowego treningu mieszkaniowego Zadanie realizowane przez PSOUU Koło w Zgierzu w okresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U.2005.189.1598 2006.08.09 zm. Dz.U.2006.134.943 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PLACÓWKI

PREZENTACJA PLACÓWKI PREZENTACJA PLACÓWKI Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo, z możliwością świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PADEREWSKIEGO 45

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PADEREWSKIEGO 45 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PADEREWSKIEGO 45 CEL: ZWIĘKSZENIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE. zadania treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st.

Załącznik nr 2. Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Załącznik nr 2 Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach

Bardziej szczegółowo

Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych w projekcie systemowym Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie Integracja dla samodzielności Michał Mazur - Koordynator ds. realizacji programu integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO WE WŁODAWIE NA LATA 2015-2018

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO WE WŁODAWIE NA LATA 2015-2018 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO WE WŁODAWIE NA LATA 2015-2018 Motto: Dziecko ma uczyć się bawiąc i bawić się ucząc zabawa jest podstawową formą aktywności dziecka, która dominuje w wychowaniu przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

I Cel szczegółowy działania:

I Cel szczegółowy działania: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/151/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 2 listopada 2011 r. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PRZATÓWKU UWZGLĘDNIAJĄCY KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPIERAJĄCO

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLIC WSPARCIA DZIENNEGO O CHARAKTERZE OPIEKUŃCZYM W BIERUNIU.

REGULAMIN ŚWIETLIC WSPARCIA DZIENNEGO O CHARAKTERZE OPIEKUŃCZYM W BIERUNIU. REGULAMIN ŚWIETLIC WSPARCIA DZIENNEGO O CHARAKTERZE OPIEKUŃCZYM W BIERUNIU. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Świetlice Wsparcia Dziennego o charakterze opiekuńczym, są częścią struktur organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazna atmosfera w szkole

,,Przyjazna atmosfera w szkole Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ pod hasłem,,przyjazna atmosfera w szkole realizowany w latach 2005-2008 Koordynatorzy: mgr Anna Ziętara i

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka MISJA SZKOŁY : W naszej szkole uczniowie dzielą się myślami, wspólnie pracują, uczą się i współzawodnicząc, pomagają sobie wzajemnie, aby osiągnąć sukces. Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 Rozwój empatii, tolerancji, akceptacji i współpracy PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 1. Uczymy się akceptować siebie i innych. 2. Akceptacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS

PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cele programu: 1. Współdziałanie domu i przedszkola środowisko wychowawcze dziecka 2. Budzenie świadomości narodowej 3. Kształtowanie właściwych

Bardziej szczegółowo

ul. Bednarska 6a/1 44-100 Gliwice tel.: 698-851-751 www:treningmozgu.pl

ul. Bednarska 6a/1 44-100 Gliwice tel.: 698-851-751 www:treningmozgu.pl mgr Iwona Garcarz - doświadczenie zawodowe Psycholog, Pedagog-Terapeuta, Pedagog Specjalny, Logopeda Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI), Terapeuta EEG-Biofeedback OPIS I ANALIZA PRZYPADKÓW ROZPOZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Katarzyna Staszczuk DYREKTOR PP P w Ostrołęce Publiczna placówka

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 78/6/2011 Zarządu Stowarzyszenia Trzeźwości DOM z dnia 29 grudnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r.

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. 1 Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

Celem wychowania przedszkolnego jest:

Celem wychowania przedszkolnego jest: Podstawa programowa Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku 1. 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Karpicku, zwany dalej Punktem Przedszkolnym. 2. Punkt Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2011 Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Serca dla serc w Jasionnie z dnia 21 listopada 2011r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola "Kolorowy Zakątek"

Koncepcja Pracy Przedszkola Kolorowy Zakątek Koncepcję opracowano na lata 2015-2018 Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5... każda rodzina, bez względu na to, czy zdaje sobie sprawę czy nie, stwarza podstawy przyszłego rozwoju osobowości dziecka,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 WSTĘP Gimnazjum realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego oraz

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy szkołą integracyjną, w której Państwa dziecko poczuje się bezpiecznie. Dzieci spotykają się tu ze zrozumieniem i przyjaźnią ze strony

Jesteśmy szkołą integracyjną, w której Państwa dziecko poczuje się bezpiecznie. Dzieci spotykają się tu ze zrozumieniem i przyjaźnią ze strony Jesteśmy szkołą integracyjną, w której Państwa dziecko poczuje się bezpiecznie. Dzieci spotykają się tu ze zrozumieniem i przyjaźnią ze strony nauczycieli lubiących swoją pracę, mających wiele ciekawych

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy klas III

Plan wychowawczy klas III 1. SFERA INTELEKTUALNA Plan wychowawczy klas III 1. Wspieranie rozwoju uczniów, zapewnienie każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego możliwości. Motywowanie i kształtowanie właściwej postawy wobec nauki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Radiówku Radiówek 25, 05-462 Wiązowna prowadzonego przez Stowarzyszenie KROKUS-WIĄZOWNA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Radiówku Radiówek 25, 05-462 Wiązowna prowadzonego przez Stowarzyszenie KROKUS-WIĄZOWNA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna Nr 45.57.2015 REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Radiówku Radiówek 25, 05-462 Wiązowna prowadzonego przez Stowarzyszenie KROKUS-WIĄZOWNA

Bardziej szczegółowo