Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2012"

Transkrypt

1 1

2 2

3 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2012 Dane organizacji: Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawa, ul. Elektoralna 12/14 tel , tel./fax Data rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym: r. Numer KRS: REGON: NIP: Cele: Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. 50 lat temu: Początek 1963 roku to pierwsze kontakty rodziców między sobą, rodzenie się odwagi, woli i koncepcji wspólnego działania. Sprawa dotyczy dzieci, młodzieŝy i dorosłych z głębszym upośledzeniem umysłowym. W czerwcu po nieudanej próbie utworzenia odrębnej organizacji powstaje Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Przewodniczącą zostaje pani Ewa Garlicka. W październiku powstaje w Warszawie Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski gdzie zarejestrowanych jest 330 dzieci. W styczniu 1991 r. wszystkie koła terenowe jak również i Koło Warszawskie wystąpiły ze struktur TPD tworząc własną organizację pod nazwą: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Koło Warszawskie przystąpiło do struktur Stowarzyszenia 24 lutego 1991 roku. Następnie uzyskało osobowość prawną i zostało zarejestrowane w sądzie jako Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Od 24 stycznia 2007 r. zostało zarejestrowane jako Organizacja Pożytku Publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W roku sprawozdawczym Zarząd Koła w Warszawie działał w składzie: 1. Marciniak Krzysztof - Przewodniczący Zarządu 2. Psiurska Danuta - Wiceprzewodnicząca Zarządu 3. Paluch Katarzyna - Sekretarz Zarządu 4. Syller Stanisława - Skarbnik Zarządu 5. Gozdan Maria - Członek Zarządu 6. Kaczmarek Danuta - Członek Zarządu 7. Mirosław Zbigniew - Członek Zarządu 8. Pągowska Zofia - Członek Zarządu 9. Witwicka Kilar Grażyna - Członek Zarządu 3

4 Obecnie Koło zrzesza 750 członków zapisanych na podstawie złożonej deklaracji, a ilość świadomych członków działających zgodnie ze statutem nie zwiększa się. Wynika to z faktu, iż niektórzy są jedynie klientami naszych działań. Sprawozdanie obejmuje działania prowadzone przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. I. Funkcjonowanie stałych ośrodków rehabilitacyjnych II. Nowe projekty III. Pozostała działalność statutowa IV. Biuro Obsługi Placówek Warszawskiego Koła PSOUU I. Funkcjonowanie stałych ośrodków rehabilitacyjnych Informacja o liczbie uczestników i zatrudnionych w poszczególnych ośrodkach prowadzonych w 2012 roku przez Warszawskie Koło PSOUU Lp. Rodzaj placówki Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy Środowiskowy Dom Samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy* 5. Ośrodek Dzienny 6. Dom Rodzinny 7. Zespół Rehabilitacyjny Adres do korespondencji ul. Wrzeciono 10c ul. Krasińskiego 38c ul. Hoża 27 ul. Grochowska 259a Ul. Górska 7 ul. Walecznych 25 m 10 ul. Mysłowicka 12 ul. Elektoralna 12/14 telefon/fax. Tel./fax tel./fax Tel./fax Tel./fax Tel Tel./fax Liczba korzystających Ilość zatrudni onych pracow ników ogółem Ilość zatrudnio nych pracowni ków w przeliczen iu na pełne etaty Ilość zatrudnion ych pracownik ów w ramach umów cywilnoprawnych , , ,25 21 Mieszkanie ul. Oszmiańska Treningowe 10/3 * W strukturach Warszawskiego Koła PSOUU od r. 1. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, obejmował systematyczną, kompleksową edukacją i rehabilitacją dzieci i młodzież z głębokim i znacznym stopniem 4

5 niepełnosprawności intelektualnej, z wadami sprzężonymi z niepełnosprawnością oraz deficytami neurologicznymi. W Ośrodku prowadzone były: zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze jako forma realizacji przez głęboko niepełnosprawne dzieci obowiązku szkolnego 43 uczniów, zajęcia uzupełniające stymulujące rozwój 24 uczestników zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju 20 dzieci oraz prowadzona w ramach NZOZ-u Ośrodka Rehabilitacyjnego i kontraktu z NFZ-em rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego 172 pacjentów Głównym zadaniem podejmowanych w Ośrodku zabiegów było spowodowanie lepszego funkcjonowania dzieci i zapewnienie im szerszego udziału w życiu ich najbliższego otoczenia. Przez cały rok placówka zajmowała się również wspieraniem rodzin, udzielała szeroko pojętej pomocy psychologicznej, rzeczowej i prawnej. Ośrodek współpracował z organizacjami pozarządowymi oraz organami samorządu terytorialnego. W ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych prowadzone były zajęcia usprawniające różne sfery aktywności: - muzykoterapia kształtująca u dzieci świadomość muzyczną i usprawniająca percepcję słuchową, - zajęcia logopedyczne wykorzystujące pozawerbalne formy komunikacji, - usprawnianie małej motoryki ze szczególnym naciskiem na kształtowania funkcji manipulacyjnych, - usprawnianie dużej motoryki z ćwiczeniami Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne umożliwiającymi bezpieczne poznawanie przestrzeni i bezpośredni kontakt z nauczycielem, - rozwijanie zainteresowania otoczeniem kształtowanie umiejętności funkcjonowania w nim - elementy z zakresu integracji sensorycznej stymulującej układ przedsionkowy, słuchowy, proprioceptywny i wzrokowy. Głównym celem zajęć dodatkowych było rozwijanie autonomii ucznia, jego socjalizacja oraz wyposażenie w maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb: - młodzież uczyła się radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, - kształtowała umiejętności radzenia sobie w zespole, - rozwijała umiejętności korzystania z instytucji i placówek samoobsługowych, - brała udział w zawodach sportowych i turystycznych. Warsztaty terapeutyczne zorganizowane podczas zajęć: - wizyta grupy teatralnej Studnia O Bajki różnych narodów, - zajęcia z wykorzystaniem bębnów i gongów muzyka afrykańska, - realizacja projektu Zaprezentuj siebie, - warsztaty uczące uzewnętrzniać emocje negatywne w sposób akceptowany społecznie, - zajęcia kulinarne- przepisy świąteczne, - warsztaty codzienna moda nastolatków, - spotkanie z lekarzem pierwszego kontaktu ABC zdrowia, - sesja nagraniowa w profesjonalnym studiu nagranie płyty z polskimi kolędami. Pion rehabilitacji działający w ramach NZOZ-u Ośrodka Rehabilitacyjnego prowadził: - kinezyterapię kształtującą korzystne nawyki ruchowe, wzmacniającą mięśnie posturalne, wprowadzającą korekcję i kompensację niedoborów ruchowych, 5

6 - system ćwiczeń ciężarkowo bloczkowych UGUL, - ćwiczenia indywidualne i grupowe. W ramach fizjoterapii: - odbywał się masaż w urządzeniu do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych, - hydroterapia w wannie do masażu podwodnego, - zabiegi laserowe dodatnio wpływające na gojenie ran, zadrapań i odleżyn, - odbywały się również indywidualne zajęcia logopedyczne, z zakresu integracji sensorycznej oraz terapii psychologicznej i pedagogicznej. Wszystkie zabiegi zostały ustalone w ścisłej współpracy z lekarzami: neurologiem, rehabilitacji medycznej oraz pediatrą. Wszyscy nauczyciele i fizjoterapeuci brali czynny udział w działaniach mających na celu wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań modyfikujących znane już sposoby pracy. Uczestniczyli w: - warsztatach dotyczących sposobów konstruowania indywidualnych programów pracy terapeutycznej, - szkoleniach dotyczących prawidłowych technik diagnostycznych, - warsztatach dotyczących pogłębiania umiejętności pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie np.: gotowość szkolna, usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wideotrening, techniki jedzenie, - warsztatach dotyczących alternatywnych technik komunikacji, - spotkaniach w sprawie ewaluacji metod terapii oraz przygotowywanie autorskich zindywidualizowanych sposobów badania dzieci, a także w tygodniowym wyjeździe edukacyjnym do Włoch zorganizowanym przez Unię Europejskich Federalistów podczas którego zapoznali się z systemem oświaty i szkolnictwa specjalnego obowiązującego na terenie tego kraju. Placówka zadbała również o to, aby każde dziecko, które może już rozpocząć naukę szkolną otrzymało pełną, rzetelnie przygotowaną dokumentację pozwalającą na lepszy start naszego wychowanka w nowym środowisku. Wspólnie z Akademią Pedagogiki Specjalnej kontynuowano realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: Dobre praktyki - Dobrzy nauczyciele - Skuteczna szkoła. Projekt, którego trwanie jest przewidziane na cztery najbliższe lata polega na organizowaniu, planowaniu, koordynowaniu działań merytorycznych dotyczących przebiegu praktyk studenckich. W trakcie trwania projektu konsultacjami objęte były grupy lub indywidualni studenci kształcący się na I lub II roku studiów, którym staraliśmy się przybliżyć zadania związane z pracą zawodową pedagoga specjalnego. Niezależnie od bieżącej działalności merytorycznej podejmowane są konkretne kroki w sprawie uzyskania nowego lokalu, gdyż dotychczasowe pomieszczenia przestają spełniać normy placówek zdrowotnych i oświatowych oraz wymogi nałożone przez Unię Europejską. Lokal musi być odpowiednio zaadaptowany do potrzeb niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin. Niewątpliwie jest to bardzo ważne zadanie jednocześnie trudne i wymagające ogromnych nakładów czasu oraz zdobycia niezbędnych środków. 2 0 L A T od 1992 r. do 2000 r. funkcjonował jako Ośrodek Terapii Dziecięcej, a od roku OREW 6

7 2. Środowiskowy Dom Samopomocy - ul. Hoża 27 Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul Hożej 27 lok 11 c, czynny 5 dni w tygodniu od godz do Przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. W roku 2012 do Środowiskowego Domu Samopomocy uczęszczało 25 osób w wieku od 25 do 63 lat z terenu Warszawy. 1. Oferta placówki. Prowadzenie terapii zajęciowej i rehabilitacji społecznej w trybie dziennym na terenie ośrodka i poza nim. W placówce program realizowany jest w poszczególnych pracowniach gdzie prowadzone są zajęcia tematyczne: pracownia kulinarna - pomoc w przygotowaniu posiłków, samodzielne wykonywanie prostych posiłków, przygotowanie gorących napojów, obsługa sprzętu gospodarstwa domowego, nauka zmywania naczyń i wykonywanie prostych czynności kuchennych, nakrywanie stołu przed posiłkiem, nauka właściwego używania sztućców. pracownia plastyczna - wykonywanie prac plastycznych z zastosowaniem różnych technik m.in. malowanie farbami, papieroplastyka, malowanie na szkle, wykonywanie prostej ceramiki i ozdób, wykonywanie kartek świątecznych itp. pracownia dziewiarska - nauka i ćwiczenie szycia, haftu, szydełkowania, szycia na maszynie, wyszywania z użyciem koralików, filcowanie, wykrój i szycie torebek z filcu, pracownia stolarska - wykonywanie różnymi technikami prac plastycznych, praca w drewnie, metaloplastyka, mozaika ceramiczna oraz wykonywanie prostych drewnianych zabawek i naprawa mebli drewnianych. pracownia fotograficzna - samodzielne wykonywanie zdjęć techniką cyfrową w pomieszczeniach i plenerze, fotografia reporterska (foto -relacje z życia ośrodka, imprez), prosta obróbka cyfrowa i wydruk fotografii. zajęcia z rehabilitacji ruchowej prowadzone w małych grupach mają na celu poprawę ogólnej sprawności fizycznej, muzykoterapia - prowadzenie zajęć z muzykoterapii, zajęć ruchowych oraz bazujących na metodzie Weroniki Scherborne, wprowadzenie zajęć teatralnych na bazie teatru lalkowego. rehabilitacja społeczna realizowana poprzez wyjścia do muzeum, kina, teatru, udział w spotkaniach poza ośrodkiem, nauka samodzielnego przemieszczania się komunikacją miejską., współudział w organizacji festynu integracyjnego w szkole podstawowej nr 203, wyjścia do sklepu, spacery tematyczne, udział wybranych uczestników w projekcie mieszkania treningowego, udział w szkoleniach dotyczących zatrudnienia (8 osób ukończyło pomyślnie kurs komputerowy). 2. Informacje o uczestnikach 7

8 W roku 2012 do Środowiskowego Domu Samopomocy uczęszczało 25 uczestników (11 kobiet i 14 mężczyzn) z terenu Śródmieścia, ale także z Mokotowa, Woli, Wawra, Białołęki, Bródna, Ursynowa, Ursusa. Są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu: umiarkowanym i znacznym w wieku od 25 do 63 lat. Większość pozostaje pod opieką rodziny lub jednego z rodziców, część uczestników pozostaje pod opieką domów stałego pobytu (2 osoby). Uczestnicy zamieszkują w dzielnicy Śródmieście -11 osób - i 14 osób z innych dzielnic. W większości są to osoby o niskim statusie materialnym. 3. Rezultaty realizacji zadania Główne rezultaty to: - utrzymanie dobrej sprawności fizycznej większości uczestników, - utrzymanie dobrej sprawności psychicznej uczestników, - wzrost frekwencji uczestników na zajęciach, - wzrost poczucia bezpieczeństwa i poziomu identyfikacji uczestników oraz ich opiekunów z ośrodkiem, - udział wybranych uczestników w projekcie wsparcia zawodowego, - udział wybranych uczestników w projekcie mieszkania treningowego, - wsparcie merytoryczne rodzin uczestników, - poprawa samodzielności uczestników w zakresie samodzielnego poruszania się komunikacją miejską, - zmiana sposobu spędzania wolnego czasu na bardziej aktywny, - poprawa poziomu higieny uczestników, - ogólna poprawa samodzielności i samoobsługi uczestników, - poprawa samooceny osób poddanych terapii, - ogólna poprawa funkcjonowania w grupie. 4. Rola innych podmiotów w realizacji zadania - Ośrodek Pomocy Społecznej Śródmieście ul. Żurawia 43 - nadzór organizacyjny, współpraca w zakresie świadczeń, - Zarząd Warszawskiego Koła PSOUU nadzór merytoryczny i organizacyjny nad funkcjonowaniem placówki, - Szkoła Podstawowa nr organizacja festynu integracyjnego, użyczanie sali gimnastycznej i boiska na potrzeby uczestników ŚDS, - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Grochowskiej - współpraca merytoryczna, wspólne imprezy integracyjne dla uczestników, - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Górskiej - współpraca programowa, - Dom Dziennego Pobytu Pod Sosnami, w Śródborowie - współpraca programowa, - Dom Rodzinny Warszawskiego Koła PSOUU ul. Mysłowicka 12, Warszawa, - Dom Pomocy Społecznej ul. Odrębna 10, Warszawa. Uczestnicy placówki co roku biorą czynny udział w imprezach organizowanych poza placówką takich jak: wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne i zabawy karnawałowe organizowane przez 8

9 Warszawskie Koło PSOUU, a także w festynach integracyjnych, sportowych i artystycznych organizowanych przez różnego rodzaju organizacje i instytucje z którymi współpracujemy. W ramach rehabilitacji społecznej uczestnicy uczęszczają do muzeów: Wojska Polskiego, Narodowego, w Wilanowie, Plakatu, Etnograficznego, Kolejnictwa, Techniki, Motoryzacji, Powstania Warszawskiego, wystawy w Warszawskiej Zachęcie, wyjścia do kina, teatru, itp. Wyjścia do miejsc użyteczności publicznej, nauka samodzielnego poruszania się komunikacją miejską, ćwiczą orientację w terenie. 14 LAT Rok założenia środowiskowego domu samopomocy r. 3. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grochowska 259a Zakres działań placówki Oferta naszej placówki skierowana jest do dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, które z uwagi na swoje deficyty rozwojowe i trudną sytuację na rynku pracy nie znalazły zatrudnienia po szkole średniej. Ograniczenia wypływające ze stanu zdrowia, niski poziom wykształcenia oraz brak adekwatnych dla pracownika niepełnosprawnego możliwości zatrudnienia ograniczają możliwości uczestnictwa w szeroko pojętym życiu społecznym: kształtowaniu życia rodzinnego, życia zawodowego, uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych itp. Program placówki jest więc także odpowiedzią na potrzeby tych osób w zakresie określenia przynależności do grupy społecznej, potrzeby samorealizacji rozwoju zainteresowań. Realizowane zadania składają się na działania wspierające uczestników zajęć i ich rodziny w każdej dziedzinie życia, zapobiegając tym samym ich wykluczeniu społecznemu, które pogłębia istniejące już problemy zdrowia fizycznego, psychicznego i bierność społeczną. Z oferty placówki w pierwszym półroczu skorzystało 42 uczestników, a w drugim 45 osób. W ramach programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego prowadzona była rehabilitacja fizyczna, psychiczna i społeczna, reintegracja osób oraz terapia zajęciowa. Osoby niepełnosprawne poddane były intensywnej rehabilitacji fizycznej (gimnastyka indywidualna, grupowa), społecznej i psychicznej oraz terapii zajęciowej. 10 osób uczestniczyło w warsztatach dotyczących seksualności osób niepełnosprawnych 6 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim uczestniczyło w programie aktywizacji zawodowej w ramach projektu: Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz głębokim. 14 osób uczestniczyło w treningu spędzania wolnego czasu, który miał na celu reintegrację społeczną. 8 osób uczestniczyło w programie mieszkania treningowego. 34 uczestników systematycznie korzysta z konsultacji specja-listycznych u psychiatry i neurologa. Placówka stara się także wspierać rodziców pod względem merytorycznym w podejmowanych przez nich działaniach dotyczących rehabilitacji swoich dzieci. Staramy się ukierunkować i pokazać nowe możliwości pracy z osobami niepełnosprawnymi poprzez szkolenia, warsztaty i programy aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz konsultacje specjalistyczne w zakresie psychologicznego i farmakologicznego wsparcia osób niepełnosprawnych. 9

10 Charakterystyka uczestników Uczestnicy zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy to osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, mający oboje rodziców lub jednego rodzica - w większości przypadków jedno z rodziców już nie żyje; lub sieroty całkowite. Do placówki trafiają osoby zaraz po ukończeniu edukacji szkolnej, bądź po doświadczeniu korzystania z innych placówek terapeutycznych, których oferta okazała się nieadekwatna dla potrzeb beneficjenta. Większość uczestników mieszka na terenie Pragi Południe, pozostali: Woli, Marek, Rembertowa, Śródmieścia, Sulejówka. Wszyscy podopieczni mają przyznane renty z tytułu niepełnosprawności intelektualnej. Część uczestników obok niepełnosprawności intelektualnej cierpi na różnego rodzaju schorzenia sprzężone: cukrzycę, niedoczynność tarczycy, wady słuchu i wzroku, epilepsję, mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, paru beneficjentów porusza się na wózku inwalidzkim, co powoduje poważne trudności w życiu codziennym, wymagające pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym. Nasi podopieczni to osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (1), umiarkowanym (22), znacznym (21) i głębokim (1), mający oboje rodziców (21osób), jednego rodzica (21 osób) - w większości przypadków jedno z rodziców już nie żyje, bez rodziców oboje nie żyją (3 osoby). Zakres realizowanych szczegółowo zadań Cele pracy Środowiskowego Domu Samopomocy są podyktowane koniecznością odnalezienia się w rzeczywistości społecznej i kulturowej osób niepełnosprawnych intelektualnie. Program rehabilitacyjno-terapeutyczny realizowany w placówce jest nastawiony na wyposażenie jego odbiorców w takie umiejętności i sprawności, które ułatwią im funkcjonowanie w społeczeństwie. Zadania realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy to: Podtrzymywanie i rozwijanie aktywności i kondycji fizycznej oraz wyrównywanie deficytów motorycznych poprzez rehabilitację ruchową indywidualna i grupową - gimnastyka korekcyjna, aerobik, codzienna gimnastyka poranna (ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjnym), gry i zabawy zespołowe, wyjścia do kręgielni, spacery m.in. do pobliskiego Parku Skaryszewskiego, wycieczki po mieście i poza miasto; Profilaktyka chorób cywilizacyjnych tj. otyłość, cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze poprzez systematyczną aktywność fizyczną i promowanie zdrowych wzorców żywieniowych na zajęciach kulinarnych Kształtowanie postaw samodzielności i niezależności poprzez trening samoobsługi w czynnościach życia codziennego: higienicznych, przyrządzanie posiłków, trening umiejętności szkolnych. Kształtowanie postaw zaradności życiowej poprzez trening umiejętności praktycznych (sprzątanie, pranie, prasowanie, robienie zakupów, wizyty w różnych instytucjach: poczta, bank, urząd gminy, galerie, muzea), obsługa urządzeń technicznych, audiowizualnych i sprzętu gospodarstwa domowego; udział w programie mieszkalnictwa treningowego, prowadzonym przez Warszawskie Koło PSOUU. 10

11 Stymulacja i integracja sensoryczna - terapia w poszczególnych pracowniach: ceramicznej, plastycznej, rękodzielniczej, papieru czerpanego, stolarskiej, technik różnych, muzykoterapia 2 razy w tygodniu; Rozwijanie uzdolnień artystycznych i stwarzanie warunków ekspresji artystycznej praca w pracowniach i zajęcia z muzykoterapii umożliwiają znalezienie własnego sposobu wyrażania siebie i swego ja poprzez sztukę, grę na instrumentach perkusyjnych oraz udział w konkursach plastycznych, w aukcjach i kiermaszach okolicznościowych Kształtowanie zainteresowań poprzez biblio-, muzyko- i filmoterapię. Kształtowanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej w rozmowie terapeutycznej i poprzez funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Kształtowanie umiejętności budowania relacji międzyludzkich zgodnie z zasadą poszanowania godności, intymności i praw człowieka. Zachowanie równowagi emocjonalnej i dobrostanu psychicznego poprzez indywidualne konsultacje specjalistyczne z lekarzem neurologiem, psychiatrą, z psychologiem. Kształtowanie postaw i zachowań społecznie akceptowanych trening właściwego zachowania w różnego rodzaju okolicznościach np. przy posiłku; wycieczki, wizyty w miejscach publicznych miejscach zbiorowej rekreacji, kinach, wystawach, teatrach, na kręgielni, wizyty gości, wdrażanie zasad korzystania z komunikacji masowej, wycieczki w miejsca pamięci narodowej. Kształtowanie postaw asertywności i wzmacnianie samooceny uczestników poprzez warsztaty m.in. z zakresu seksualności, zachęcanie do samodzielności, celebrowanie indywidualnych świąt uczestników np. urodzin. Reintegracja społeczna i przeciwdziałanie stereotypom dotykającym osoby niepełnosprawne intelektualne wycieczki: muzea, galerie, kino, teatr, kawiarnie, cykl wycieczek po Warszawie, udział w imprezach integracyjnych oraz trening spędzania wolnego czasu; udział w wyjazdowych turnusach rehabilitacyjnych oraz wycieczkach krajoznawczych. Aktywizacja zawodowa udział podopiecznych w warsztatach, praktykach i szkoleniach zawodowych w ramach aktywizacji zawodowej zorganizowane przez Zarząd Główny PSOUU oraz CENTRUM DZWONI. Poznawanie szerszego środowiska społecznego i kształtowanie umiejętności radzenia sobie w środowisku lokalnym poprzez robienie zakupów, wycieczki, wystawy, korzystanie z komunikacji miejskiej, wizyty w różnych instytucjach, spotkania integracyjne, udział w programie mieszkalnictwa treningowego, kontakt z ośrodkiem pomocy społecznej. Kształtowanie postaw proekologicznych wycieczki po mieście i poza miasto. Pracownie i rodzaje treningów prowadzonych w placówce Zajęcia ceramiczne w pracowni ceramicznej: wykonane w ramach ćwiczeń manualnych prace takie jak ramki, naczynia, płaskorzeźby, maski, świeczniki, figurki, przyciski do papieru, biżuteria i in., stanowią ozdobę dla ośrodka oraz są eksponowane na kiermaszach okolicznościowych (Boże Narodzenie, Wielkanoc). 11

12 W ramach zajęć stolarskich w pracowni stolarskiej kształcone są umiejętności: podstawowej obróbki drewna, wypalania w drewnie, wycinania, rzeźbienia oraz wykończenia prac: lakierowania, malowania. Uczestnicy uczą się w podstawowym zakresie zasad działania i obsługi poszczególnych narzędzi takich jak dłuta, młotki, kombinerki, wyrzynarka, szlifierka, piła elektryczna i in. Pracownia stolarska dokonuje także prostych napraw sprzętu w ośrodku. Pracowania kulinarna w trybie rotacyjnym dla każdej z grup ma na celu przygotowanie codziennego ciepłego posiłku dla uczestników ośrodka. Są to proste potrawy takie jak zupy, makaron, ryż, kasza z sosem, placki, naleśniki, a także sałatki, przystawki, desery na imprezy okolicznościowe. Ich przygotowanie wymaga nauki obsługi narzędzi kuchennych oraz prostych sprzętów. Trening czynności gospodarstwa domowego takich jak planowanie zakupów i ich wykonanie, przygotowywanie nakryć do posiłków, sprzątanie, zmywanie rozwija samodzielność uczestników. W ramach zajęć pracowni kulinarnej prowadzone są także pogadanki na temat zasad zdrowego żywienia, zaleceń dietetycznych w określonych schorzeniach (otyłość, cukrzyca, nietolerancja na białko i in.). W pracowniach robótek ręcznych: filcowania, makramy, decoupage u, wyszywania, uczestnicy opanowują i ćwiczą umiejętności szycia ręcznego na materiale i kartonie, haftu, malowania na materiale. Przygotowują karty świąteczne wykorzystując techniki papieroplastyki. W pracowni papieru czerpanego i plastycznej wykonuje się prace o zróżnicowanej tematyce (kalendarz świąt, zmiany pór roku itp.) w różnych technikach: malowanie akwarelami, pastelami, akrylami, farbami plakatowymi, farbami do szkła i porcelany, wyklejanie, kształtowanie z mas plastycznych np. plasteliny, modeliny, masy solnej, masy papierowej, masy kukurydzianej, gipsu. Trening rehabilitacyjny prowadzony jest w formie rehabilitacji indywidualnej i grupowej prowadzonej przez magistra rehabilitacji, jak i w formie codziennej gimnastyki porannej (ćwiczenia ogólnorozwojowe w pozycji stojącej, siedzącej, klęcznej, leżącej w zależności od możliwości uczestników), prostego programu aerobiku, ćwiczeń na bieżni, steperach, na rowerkach treningowych, gry w tenisa stołowego, hokeja, kręgle, bulle, gier i zabaw zespołowych. Aktywności ruchowej służą także liczne wyjścia grupowe na wycieczki, spacery. Trening higieniczny realizowany jest w formie wykładów z elementami metod aktywnych (burza mózgów, grafy, scenki dramowe), pokazów oraz codziennych ćwiczeń praktycznych (samodzielne mycie całego ciała, pranie, sprzątanie). Trening społeczny obejmuje także różnego rodzaju warsztaty edukacyjne m.in. dotyczące seksualności osób niepełnosprawnych, zdrowego stylu życia itp. Program aktywizacji zawodowej realizowany jest w poszczególnych pracowniach poprzez wdrażanie nawyku sumiennej pracy, punktualności, wywiązywania się z podjętych zobowiązań. Nawiązana została także współpraca z Centrum DZWONI (Doradztwa Zawodowego i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie) działającego przy PSOUU. Trening spędzania czasu wolnego organizowany jest w formie biblio-, muzykoi filmoterapii. Zajęcia z muzykoterapii odbywają się w trzech grupach: rytmicznej, bębniarskiej (gra na afrykańskich bębnach djembe) oraz wokalnej, dwa razy w tygodniu. Grupa bębniarska korzysta także z sali tanecznej w CPK. 12

13 Niwelowanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych odbywa się poprzez wycieczki krajoznawcze m.in. do gospodarstw agroturystycznych, autokarowe np. do Płocka, do Trójmiasta z programem edukacyjnym, wyjścia do kina, muzeum, galerii, do kręgielni, do Centrum Nauki Kopernik, uczestnictwo w miejskich imprezach okolicznościowych, piknikach integracyjnych m.in. Korowodzie Integracyjnym, Dniu Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Inne inicjatywy W minionym roku we współpracy z firmą Simens udało się nam zorganizować 3-dniowy wyjazd. Grupa 10 osób niepełnosprawnych intelektualnie z naszej placówki miała możliwość zwiedzenia i podziwiania najciekawszych miejsc na terenie Malborka, Gdańska, Gdyni i Sopotu. Natomiast wolontariusze z firmy Simens mieli możliwość po raz pierwszy poznania i wejścia w relacje z osobami niepełnosprawnymi. Wsparcie rodzin i osób bliskich Placówka nasza stara się wspierać rodziców pod względem merytorycznym w podejmowanych przez nich działaniach dotyczących rehabilitacji swoich dzieci. Rodzice często pozostawieni sobie z problem funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego, wyczerpani codzienną walką, zamykają się na nowe inicjatywy terapeutyczne. Staramy się ukierunkować i pokazać nowe możliwości pracy z osobami niepełnosprawnymi poprzez szkolenia, warsztaty i programy aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz konsultacje specjalistyczne w zakresie psychologicznego i farmakologicznego wsparcia osób niepełnosprawnych. Działania nasze ukierunkowujemy na wzajemną współpracę z rodzicami, gdyż to jest kluczem do sukcesu terapeutycznego i pozwala na pełną realizację zamierzonych celów aktywizacyjnowspierających. Dodatkowe imprezy i wyjścia w ciągu roku: - Bal karnawałowy, - Spotkanie Wielkanocne, - Wyjście do kina Muranów : cykl filmów edukacyjnych (3 razy), - Warsztaty na temat seksualności osób niepełnosprawnych, - Wyjście na kręgle(3 razy), - Cykl wycieczek: najciekawsze miejsca w Warszawie: Łazienki Królewskie, plaża nad Wisłą, - BUW, ZOO spotkanie edukacyjne, - Wycieczka do Gospodarstwa Agroturystycznego Pod Kogutem, - Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik, - Udział w piknikach integracyjnych przy ul. Elektoralnej, w Parku Sowińskiego, - Wycieczka 3-dniowa: Malbork, Gdańsk, Gdynia, Sopot, - Warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania i diet, - Spotkanie Bożonarodzeniowe. 1 3 L A T Rok utworzenia placówki

14 4. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Górska 7 (od r.) Rok 2012 był 13 rokiem działalności Dzielnicowego Środowiskowego Domu Samopomocy mieszczącego się w Warszawie przy ul. Górskiej 7. Dom ten od początku swojej działalności tj. od roku 1999 aż do r. funkcjonował w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Zgodnie z założeniami Rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r w sprawie środowiskowych domów samopomocy zadanie to zostało wyłączone z zadań OPS Mokotów. Od r. w wyniku wygranego konkursu na poprowadzenie zadania z zakresu pomocy społecznej ogłoszonego przez Zarząd Dzielnicy Mokotów, prowadzenie placówki powierzono Warszawskiemu Kołu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Placówka od tej chwili nosi nazwę Środowiskowy Dom Samopomocy Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. ŚDS przy ul. Górskiej 7 jest ośrodkiem środowiskowego wsparcia, placówką pobytu dziennego Typ B, do której na codzienne zajęcia z terapii społecznej uczęszcza 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim. W większości są to absolwenci szkół specjalnych i szkół życia. Placówka spełnia wszystkie standardy określone w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Rok 2012 pracownicy poświęcili na dostosowanie placówki do wymogów zakreślonych w w/w Rozporządzeniu. Placówka była przygotowywana do wyłączenia jej z dniem r. ze struktur OPS Mokotów. Została przeprowadzona inwentaryzacja posiadanego sprzętu, przygotowane projekty remontowo-adaptacyjne łazienek i pracowni, skalkulowano budżet placówki, przygotowano pracowników do grupowego zwolnienia. W bieżącej pracy z uczestnikami zajęć pracownicy ŚDS kontynuowali założenia terapii społecznej ukierunkowanej na usamodzielnienie się naszych uczestników zajęć i zdobywanie przez nich umiejętności z zakresu codziennego funkcjonowania w otwartym środowisku. Konsekwentnie realizujemy ten kierunek w naszej pracy dostosowując zajęcia i proponowaną naszym uczestnikom aktywność do poziomu ich funkcjonowania, zmierzając stale do większej ich aktywności. Praca z uczestnikami zajęć odbywa się w 4 grupach przypisanych każdemu z terapeutów prowadzącemu własną pracownię. Grupa pod opieką terapeuty przebywa 2 tygodnie. Są one dobrane tak aby były w nich zarówno osoby o większym zakresie umiejętności jak i te, których poziom funkcjonowania jest niższy. Ważne było również to by poszczególne osoby dobrze współpracowały ze sobą. Bardzo duży nacisk w codziennej pracy z naszymi uczestnikami zajęć stawiamy na naukę współdziałania, wzajemne wspieranie, mobilizowanie się do pracy poprzez przykład. Poszczególne grupy planowały swój porządek dnia i to co będą robiły przez okres 2 tygodni. Kontynuacja takiego podziału pracy pozwala na działania w mniejszych grupach i położenie nacisku właśnie na naukę współpracy nad wypracowanymi wspólnie planami. Każdy z terapeutów wnosił do pracy ze swoją grupą inny wkład merytoryczny, gdyż każdy skupiał się na innych działaniach, sprawach, formach pracy. Terapeuci pracując już w takiej formule 14

15 2 rok, wypracowali indywidualne podejście do grupy i własny terapeutyczny koloryt pracy. Zaproponowane zmiany szybko zaakceptowali również sami uczestnicy zajęć, aktywnie włączając się - każdy na miarę swych indywidualnych możliwości. Stali się bardziej otwarci na naukę współpracy, odpowiedzialność za grupę i własne działania. Również w roku bieżącym zaplanowano dużą ilość wyjść na miasto w mniejszych grupach, z opracowanym wcześniej i omówionym konkretnym planem działania. Nie były to już jak kiedyś wyjścia tylko do muzeów, na wystawy czy wernisaże. Teraz były to wyjścia: do sklepów, marketów, galerii w celu nauki robienia zakupów w sposób planowy, przymierzania ubrań, szukania odpowiednich towarów, sklepów, nauka rozmów z ludźmi, zadawania pytań. Grupy chodziły też do kawiarni, empików, cukierni, domów kultury, na kręgle, na spacery po mieście, parkach, by uczyć się spędzać aktywnie czas wolny. Małe grupy pozwalały na wtopienie się w rytm miasta, nie wyróżnianie się liczebnością, sprawniejsze przemieszczanie, naukę współpracy, wzajemne wspieranie. Przez okres trzech miesięcy nasi uczestnicy zajęć w specjalnie dobranych poziomem grupach uczestniczyli w Projekcie przygotowanym przez Warszawskie Koło PSOUU, a prowadzonym przez p. dr Izabelę Fornalik Kobiecość-męskośćseksualność. Jak sobie poradzić w dorosłym życiu. Były to warsztaty przygotowujące ich do dorosłego życia, uczące płciowości, poprawnych zachowań intymnych, wyrażania własnej seksualności, norm społecznych, higieny intymnej. Był w nich moduł przeznaczony dla rodzin, w którym p. dr Fornalik rozmawiała z rodzicami na temat prowadzonych warsztatów, a także uczyła jak rozmawiać z dziećmi o tematach z zakresu seksualności. Kurs ten zarówno przez uczestników zajęć jak i ich rodziny był bardzo pozytywnie odebrany. W roku 2012 kontynuowana była praca nad wydawaniem gazetki ośrodkowej Nasz świat pod siódmym. Gazetka jest miesięcznikiem i zawiera wszelkie informacje o życiu naszego Domu.Można w niej znaleźć także ciekawostki z życia miasta, kraju, wiadomości sportowe, wywiady. Cieszy się dużym zainteresowaniem i pozyskała już sobie czytelników wśród naszych rodzin, przyjaciół i znajomych. Jest coraz ciekawsza zarówno pod względem graficznym jak i redakcyjnym. Jej redagowanie poszerza horyzonty myślowe członków zespołu redakcyjnego, uaktywnia ich na zbieranie i przetwarzanie informacji, uczy obserwacji, systematyczności, dokładności. Pozwala też na systematyczne ćwiczenie reedukacyjne umiejętności szkolnych z zakresu pisania, czytania, przepisywania na komputerze. Zespół redakcyjny pracuje pod kierunkiem terapeutki p. Katarzyny Zduńskiej. Od połowy sierpnia 8 osobowa grupa naszych uczestników zajęć brała udział w kursie komputerowym zorganizowanym przez Warszawskie Koło PSOUU dla dwóch ŚDS-ów z Hożej i Górskiej. Kurs prowadzony był przez instruktora w Mokotowskim Centrum Integracji Społecznej przy ul. Woronicza 44 a. Trwał do r. Osoby uczestniczące w nim nabyły szereg podstawowych umiejętności z zakresu obsługi komputera, co zostanie wykorzystane w pracy tworzonej właśnie w naszym domu pracowni komputerowej. W tym roku także nasi uczestnicy zajęć brali udziału w Projekcie Mieszkanie chronione treningowe do którego zostaliśmy zaproszeni przez Warszawskie Koło PSOUU. Projekt funkcjonuje już od 3 lat. Z naszej placówki w tym roku wzięło w nim udział 8 osób. W codzienne zajęcia Domu zostały wtopione różne elementy pracy, które mogą być pomocne naszym uczestnikom zajęć w dalszych treningach i jednocześnie będą utrwalały zdobyte przez nich umiejętności z zakresu codziennego funkcjonowania. Mamy nadzieję, że stanie się to zaczynem do tworzenia tego typu mieszkań docelowych na terenie Warszawy. 15

16 W ramach Domu i w tym roku prowadzone były stałe zajęcia dodatkowe stale poszerzone nowe formy pracy: zajęcia z muzykoterapii, zajęcia metodą dramy, zajęcia gimnastyczne, usprawniające, relaksacyjne, zajęcia reedukacyjne, zajęcia grupy przygotowującej przedstawienia teatralno-muzyczne, treningi: kulinarny, higieniczno-kosmetyczny, ekonomiczny, trening mieszkaniowy ( przygotowanie do zamieszkania w mieszkaniu chronionym treningowym przy ul. Oszmiańskiej 10) wybrani uczestnicy zajęć, kawiarenka (organizowane przez uczestników zajęć dla całej grupy wspólne spotkania przy kawie i samodzielnie przygotowywanych w ramach pracowni kulinarnej wypiekach), katecheza towarzyszenie duchowe, zajęcia z ekumenicznego podejścia do życia prowadzone przez kleryków z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego, prowadzenie gazetki- miesięcznika naszego Domu Nasz świat pod siódmym spotkania zespołu redakcyjnego, spotkania z ciekawymi ludźmi (zapraszanie gości, którzy opowiadają nam o swoich pasjach, zainteresowaniach, pracy), spotkania muzykujące z grupami z innych placówek WTZ-y, ŚDS-y, pracownia umiejętności społecznych: stałe wyjścia grup do kawiarni, kina, teatru, na zakupy, spacery po mieście, parkach, okolicach Warszawy, Rok ten zaznaczył się również dużą ilością spotkań, z udziałem naszego Domu w różnego rodzaju turniejach, festynach, balach, wycieczkach, rajdach, itd. Były to między innymi : Muzyczne spotkania kolędowe Kolędy i Pastorałki zorganizowane wspólnie z placówkami prowadzonymi przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych (WTZ ul. Karolkowa, Deotymy, Podkowa Leśna, Zalesie Górne i ŚDS-mi) Bal karnawałowy w ŚDS " W bieli i czerni" zaproszeni zostali uczestnicy zajęć z ŚDS Rydygiera i Hożej Bal z okazji tłustego czwartku w ŚDS Podkowa Leśna Bal ostatkowy w WTZ ul. Deotymy Spotkanie artystyczne w Domu Kultury " Arsus" w Ursusie Koncert zespołu Gawęda " Gawęda radość niesie" w Centrum Alzhaimera Impreza okolicznościowa przygotowana z okazji Dnia Kobiet dla Pań przez Panów uczestniczących w zajęciach ŚDS Cotygodniowe zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej na ul. Braci Załuskich organizowane przez Klub Sportowy Schaby Wielkanocne spotkanie rodzin w ŚDS 16

17 Eko-piknik w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji ul. Rozłogi 10 Turniej muzyczny Jaka to melodia organizowany przez ŚDS ul. Górska 7 dla zaprzyjaźnionych z nami warszawskich ŚDS i WTZ (uczestniczyło w nim 7 placówek) Powitanie Lata z Fundacją Dr Clown Coroczne integracyjne ognisko w Powsinie. Spotkanie z WTZ z ul. Deotymy i ulicy Karolkowej. Dzień sąsiada impreza zorganizowana w ŚDS przy współpracy członków, Partnerstwo dla Mokotowa dla lokalnej społeczności. Sąsiedzki Festyn Sielecki coroczna prezentacja w trakcie całodniowego Festynu twórczości uczestników zajęć (ŚDS jest członkiem Partnerstwa dla Mokotowa ). Konkurs Kucharz Doskonały organizowanym przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Udział grupy uczestników zajęć z ŚDS. Konkurs Dzień z klawiaturą organizowanym przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Udział 4 osobowej grupy uczestników zajęć z ŚDS. IX Integracyjny Rajd pieszo-rowerowy w ŚDS w Łubcu. W ramach cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi spotkanie z p. Ireną Machlowiec pedagogiem specjalnym mieszkającą za granicą, która opowiadała o Francji, prezentowała zdjęcia i filmy. XIII Mazowiecki Przegląd Twórczości Artystycznej w Sochaczewie prezentacja przedstawienia teatralnego Lekarstwo na nudę. Warszawski Korowód Integracyjny w Parku Sowińskiego na Woli impreza organizowana przez WCPR stoisko, prezentacja twórczości uczestników zajęć. Dni Otwarte ŚDS spotkanie muzyczne z warszawskimi placówkami w ramach Regionalnej Platformy Współpracy Na Rzecz Inicjatyw Ekonomii Społecznej, którą tworzymy na bazie Mazowieckiego Forum ŚDS wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS. Koncert muzyków ze Staromiejskiego Klubu Piosenki dla uczestników ŚDS i naszych rodzin. Konferencja " Dzień Zespołu Dawna" w Urzędzie Dzielnicy Bielany i wystawa zdjęć Sławni ojcowie dzieci z Zespołem Dawna. Zawody sportowe organizowany przez WTZ Deotymy. Sportowy Turniej Integracyjny Halowy wielobój sportowy - organizowany przez Urząd Dzielnicy Żoliborz z Klubem Sportowym Schaby. 17

18 Sielecki Jarmark Świąteczny zorganizowany w ramach Partnerstwa dla Mokotowa - Prezentacja twórczości uczestników zajęć ŚDS. Spotkanie wigilijne na zakończenie projektu Mieszkanie chronione treningowe. Uczestniczyły w nim wszystkie osoby biorące udział w tegorocznym Projekcie Warszawskiego Koła PSOUU oraz ich rodziny, pracownicy placówek i zaproszeni goście. Spotkanie wigilijne naszych rodzin z udziałem Kleryków z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego - wspólne muzyczne kolędowanie. ŚDS jest aktywnym członkiem Mazowieckiego Forum Środowiskowych Domów Samopomocy działającego przy Stowarzyszeniu BORIS. Na terenie ŚDS odbywają się spotkania członków Forum, szkolenia, seminaria. Wspólnie z pracownikami innych mazowieckich placówek dla osób z zaburzeniami psychicznymi tworzymy wizję nowego podejścia do pracy w tym obszarze działań. Staramy się łączyć i konsolidować wokół niego zarówno nasze rodziny, jak i całą społeczność lokalną, zmieniać często bardzo stereotypowy wizerunek osoby z zaburzeniami psychicznymi utrwalony przez lata w społeczeństwie. Od trzech lat ŚDS włączony jest aktywnie w działania grupy Partnerstwo dla Mokotowa. Działamy w grupie na Sielcach czyli tej części Dolnego Mokotowa gdzie mieści się nasza siedziba. Staramy się w ramach partnerstwa działać, na rzecz osób niepełnosprawnych, przekazując mieszkańcom problematykę związaną z nasza pracą. W tym roku uczestniczyliśmy w trzech dużych imprezach integracyjnych organizowanych przez Partnerstwo Sąsiedzkim Festynie Sieleckim, Dniu Sąsiada i Sieleckim Jarmarku Świątecznym. Obie imprezy zorganizowane z dużym rozmachem cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Dolnego Mokotowa. W trakcie obu nasi uczestnicy zajęć prezentowali swoją twórczość i dokonania placówki oraz wspaniale integrowali się z osobami uczestniczącymi w spotkaniach. Pracownicy ŚDS: Personel domu tworzy 6 -osobowy zespół pracowników. Uczestnicy zajęć: W codziennych zajęciach Domu uczestniczyła stała 30 osobowa grupa osób z niepełnosprawnością intelektualną zgodnie z wydanymi przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Urzędu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy decyzjami administracyjnymi. Na dzień r. w zajęciach ŚDS uczestniczyło 30 osób. W trakcie roku 2012 odeszło 3 uczestników zajęć, a na ich miejsce zostali przyjęci 3 nowi z listy osób oczekujących. W chwili obecnej na przyjęcie do placówki czeka 12 osób, czyli stopień zaspokojenia potrzeb wynosił 71%. Współpraca z podmiotami wymienionymi w 21 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z r.: ŚDS współpracuje na co dzień z: 1. Pracownikami socjalnymi z OPS Dzielnicy Warszawa-Mokotów m.st. Warszawy stała współpraca (wywiady, pomoc rodzinom uczestników zajęć, itp.) 2. Instytutem Psychiatrii i Neurologii współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego w sprawach uczestników zajęć będących pod opieką Poradni 18

19 3. Centrum DZWONI współpraca w ramach programu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną 4. Katolickim Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej: stała współpraca z placówkami prowadzonymi przez Stowarzyszenie, Warsztatami Terapii Zajęciowej na ul. Deotymy, Karolkowej, w Podkowie Leśnej, w Zalesiu Górnym i z ŚDS w Podkowie Leśnej wspólne spotkania muzyczne, imprezy integracyjne, zawody sportowe, wizyty w placówkach. 5. Fundacja Dr. Clown wieloletnia współpraca z pracownikami Fundacji. Organizowanie imprez i spotkań, na które przychodzą zaprzyjaźnieni z naszym ośrodkiem Clowni bawiąc nas, organizując zawody, turnieje, itp. 6. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani - udział w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Czas dla Rodziców, spotkaniach, wystawach, pokazach filmowych. 7. Stowarzyszenie BORIS - współpraca w ramach Mazowieckiego Forum Środowiskowych Domów Samopomocy organizowanie spotkań dla ŚDS-ów z Mazowsza, szkoleń, konkursów, w 2012 r. współpraca w ramach Regionalnej Platformy Współpracy Na Rzecz Inicjatyw Ekonomii Społecznej, którą tworzymy na bazie Mazowieckiego Forum ŚDS. 8. Stała, już 6 letnia współpraca z Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym na ul. Krakowskie Przedmieście 52/54. Za zgodą władz uczelni przychodzą do nas młodzi klerycy prowadząc bardzo ciekawe zajęcia z ekumenicznego podejścia do życia, towarzyszenia duchowego. Zajęcia te są bardzo lubiane i oczekiwane przez naszych uczestników zajęć. Odbywają się raz w tygodniu w każdy wtorek. 9. Współpraca ze Szkołami Specjalnymi przy ul. Bełskiej, Różanej, Elektoralnej, Społeczną szkołą STO Dać szansę - udział w różnego rodzaju zawodach i imprezach organizowanych przez Szkoły w celu zapoznania ich absolwentów z działalnością naszej placówki. Ocena realizacji zadań i wnioski Wszystkie zadania wyznaczone do realizacji przez zespół wspierająco-aktywizujący ŚDS w planie na roku 2012 zostały wykonane zgodnie z grupowymi i indywidualnymi harmoniogramami wspierającymi w stosunku do każdego uczestnika zajęć. Zrealizowany został zarówno główny cel jakim jest aktywizacja społeczna uczestników zajęć jak i cele pośrednie: praca z rodzinami, integracja społeczna, współpraca z podmiotami działającymi na rynku pomocy osobom niepełnosprawnym. ŚDS stara się aktywnie włączać we wszelkie działania związane z pracą na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zarówno na teranie m. st. Warszawy jak i Mazowsza. Przejście ze struktur OPS Mokotów do Warszawskiego Kola PSOUU to duże wyzwanie organizacyjne. Będzie ono kontynuowane przez cały nasz zespół w roku L A T Rok utworzenia placówki

20 5. Ośrodek Dzienny ul. Walecznych 25 lok. 10 Ośrodek Dzienny mieszczący się przy ul. Walecznych 25/10 jest placówką, której działalność kierowana jest do osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Z oferty placówki korzystało 15 uczestników, w tym 4 kobiety i 11 mężczyzn, w wieku od 24 do 61 lat. Pracownicy: - 2 terapeutów - muzykoterapeuta (umowa zlecenie) - rehabilitant (umowa zlecenie) - lekarz neurolog (dyżur 1 raz w miesiącu) W ramach programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego uczestnicy byli podawani intensywnej rehabilitacji fizycznej, muzycznej oraz terapii zajęciowej. Terapia oparta głównie na indywidualnym podejściu do każdego z uczestników ma na celu wykorzystanie maksymalnych możliwości danej osoby. Terapeuci realizowali zadania określone w przyjętych zasadach pracy placówki opartych na indywidualnych planach terapeutycznych. Duży nacisk kładli się na rozwijanie samodzielności społecznej poprzez: - uczenie i utrwalanie umiejętności nawiązywania kontaktów, - funkcjonowania w grupie, - kształtowania równowagi emocjonalnej, - kształtowania umiejętności przestrzegania obowiązujących norm, - uczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, - uczestnictwo w zorganizowanych imprezach np. wyjścia do kina, teatru, muzeum. Realizowany program znacząco wpływa na zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej oraz podtrzymywaniu zdobytych umiejętności. PROGRAM Terapia zajęciowa terapia zajęciowa w pracowniach: technik różnych, hafciarskiej, plastycznej, stolarskiej Trening kulinarny- przygotowanie małego posiłku dla wszystkich uczestników Ośrodka pod kierunkiem terapeuty Trening umiejętności społecznych - wizyty w instytucjach publicznych, wyjścia do galerii, muzeum, restauracji, kina, teatru, spacery po okolicy Zajęcia plastyczne - malowanie, rysowanie, wykonywanie prac różnymi technikami Biblioterapia - czytanie, analiza i refleksje związane z tematem przeczytanej pozycji Zajęcia teatralne - proste układy taneczne, ćwiczenia oddechowe, drama, odgrywanie scenek Zajęcia relaksacyjne - różne techniki relaksu przy muzyce relaksacyjnej Zajęcia psychoedukacyjne - zajęcia psychologiczne wspierające sferę emocjonalną i społeczną Trening umiejętności praktycznych - zajęcia edukacyjne zajęcia edukacyjne wspierające sferę poznawczą uczestników z naciskiem na wykorzystanie nabytych umiejętności w życiu codziennym Trening higieny osobistej - codziennie nauka dbania o czystość rąk, schludny wygląd 20

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne 2013 Sprawozdanie merytoryczne Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police 02.04.2014 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 3 ORGANY PSOUU POLICE... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR IN O RMA TOR M A Z O W I E C K I Szanowni Państwo, Środowiskowe Domy Samopomocy w systemie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi funkcjonują już kilkanaście lat. Ich rola w budowaniu oparcia społecznego

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej funkcjonującego przy

S P R A W O Z D A N I E z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej funkcjonującego przy S P R A W O Z D A N I E z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej funkcjonującego przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym NADZIEJA

Bardziej szczegółowo

Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej

Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej Placówka specjalizuje się od wielu lat w wieloprofilowej rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Pracujemy z dziećmi i młodzieżą

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Siedlce, maj 2014 Spis treści Spis treści I. Wstęp... 4 II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki samorządów 2012

Dobre praktyki samorządów 2012 Dobre praktyki samorządów 2012 Polityka na rzecz osób niepełnosprawnych Samorząd równych szans Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Samorząd równych szans Patronat honorowy: Patronat medialny: Dobre

Bardziej szczegółowo

MAŁE DZIECKO W SZKOLE SPECJALNEJ

MAŁE DZIECKO W SZKOLE SPECJALNEJ MAŁE DZIECKO W SZKOLE SPECJALNEJ Inspiruj, edukuj, motywuj i dziel się dobrymi praktykami Poradnik metodyczny Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Kulka, Elżbiety Wolniewicz Autorzy: Katarzyna Bochenek,

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Miejskie Przedszkole Nr 2 Sokołów Podlaski Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE Załącznik nr 2 do Protokołu z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Charytatywnego Żyć Godnie SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE ZA OKRES 01.01.2010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 Białystok dn. 08.03.2011r. 1 Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie. przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki

Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie. przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnym DOBRE PRAKTYKI Materiały konferencyjne Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU!

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2007 Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! organizacja po ytku publicznego 1) DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI a) nazwa fundacji Fundacja

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1 Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO ODDZIAŁU PTSR ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO ODDZIAŁU PTSR ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO ODDZIAŁU PTSR ZA ROK 2007 Spis treści 1. Informacje organizacyjne str. 2. 2. Cele działalności str.2. 3. Główne zdarzenia prawne str.3. 4. Rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Daj mi czas KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Kołobrzeg 2011 1 WERSJA ZMODYFIKOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo