WADY POLSKIEGO SYSTEMU PODATKOWEGO NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WADY POLSKIEGO SYSTEMU PODATKOWEGO NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH 1"

Transkrypt

1 Antoni Krzysztof Sobczak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Wydział Ekonomii WADY POLSKIEGO SYSTEMU PODATKOWEGO NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH 1 1. Wprowadzenie Polski system podatkowy nie jest całkowicie różny od systemów obowiązujących w innych krajach, zarówno europejskich jak i poza europejskich. Podobnie jak w tych krajach, mamy zatem system podatków bezpośrednich (m in. podatki dochodowe) i pośrednich (np. VAT). Różnica występująca pomiędzy rozwiązaniami polskimi a rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach wynika z ich praktycznego zastosowania, szczególnie w rozumieniu legislacyjnym i organizacyjno-administracyjnym. W tym wypadku ocena polskiego systemu podatkowego wypada zdecydowanie niekorzystnie. Stan ten jest powodem powstawania wielu zjawisk niepożądanych, zarówno powszechnie znanych - do których zaliczyć można opieszałość w obsłudze podatnika, rozbieżność interpretacyjną przepisów prawa podatkowego jak też skomplikowane procedury. Są to niewątpliwie skutki. Jednak w celu poprawy istniejącego stanu rzeczy, należy dążyć do ustalenia przyczyn. Przyczyn, które w drodze całkowitej likwidacji spowodują wyeliminowanie lub minimalizację zjawisk w postaci powszechnie znanych skutków, prowadzących do patologii czy też korupcji. Walka z tymi zjawiskami nie polega bowiem na tym, że nakładem budżetu państwa tworzone są kolejne instytucje w których zatrudnianych jest tysiące pracowników lecz na analizowaniu, projektowaniu, wdrażaniu i eliminowaniu zagrożeń w sposób systemowy. Dotychczasowe działania w tym zakresie, jeżeli w ogóle były prowadzone, swoim zasięgiem obejmowały lokalne powiatowe struktury, rzadko już wojewódzkie, a na poziomie krajowym praktycznie nie istniały. Żadna z centralnych instytucji kontroli państwa z Najwyższą Izbą Kontroli na czele nie ustalała w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych przyczyn występowania określonych zjawisk i zagrożeń. Celem działań kontrolnych było jedynie raportowanie skutków ustaleń kontrolnych i wydawanie zaleceń pokontrolnych. 1 Tekst był publikowany w: Pietrzak M., Gąsiorowska E., 2010, Ekonomiczne i organizacyjne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie; Ciechanów.

2 W obecnej sytuacji budżetowej działaniem koniecznym staje się analiza obowiązujących procedur postępowania, rozbieżności legislacyjnych, programów informatycznych i rozwiązań organizacyjnych. Jej brak prowadzi bowiem do dublowania uprawnień organów lub ich struktur, skutkuje niejasnościami lub lukami w zapisach prawa i poprzez rozbudowane struktury powoduje wydłużanie czasu obsługi klienta. Tym samym, z uwagi na skomplikowany charakter postępowanie podatkowo-administracyjne jest kosztowne i powoduje napięcia społeczne, choć nie powinno 2. Nadrzędne cele podejmowanych działań powinny uwzględniać uproszczenie procedur, skracanie terminów załatwiania spraw a nade wszystko wygenerowanie oszczędności w budżecie. 2. Perspektywa zmian systemowych Możliwości przeprowadzenia zmian w resorcie finansów istnieją praktycznie na każdym szczeblu 3 poczynając od urzędów skarbowych na Ministerstwie Finansów kończąc. Struktura organizacyjna Ministerstwa Finansów wg stanu obowiązującego od 20 stycznia 2010r. 4 przewiduje funkcjonowanie w kierownictwie: Ministra Finansów, 9 wiceministrów (1 sekretarz stanu i 7 podsekretarzy stanu) i dyrektora generalnego, którym podlega 34 departamenty i 6 biur, z dyrektorem departamentu/biura na czele (40 osób) i wicedyrektorami w liczbie od 2-5 w każdym departamencie/biurze 5. Nawet niezorientowanemu w resorcie finansów, wystarczy spojrzeć na dostępny w internecie schemat organizacyjny Ministerstwa Finansów, by powstało wrażenie nieporządku wynikające z pobieżnej analizy. Chaos ten powoduje szereg pytań i wątpliwości: - czy zasadnym jest funkcjonowanie w strukturach Ministerstwa Finansów 3 departamentów polityki celnej, podatkowej, finansowej analiz i statystyki w pionach różnych wiceministrów może wystarczyłby jeden kreujący i koordynujący wspólną politykę resortu? 2 W. Kieżun O sprawną administrację publiczną, Ius et Lex, Zeszyty Nr (III) 1/2005, Warszawa, cyt. Nowoczesny model zarządzania publicznego wyraźnie nawiązuje do nowych paradygmatów współczesnych teorii organizacji i zarządzania, afirmuje również intelektualny charakter pracy w administracji wymagający inteligentnej przedsiębiorczości funkcjonariusza, nawet na wykonawczym operacyjnym stanowisku. Eliminuje bowiem tradycyjnie upowszechnioną postawę urzędnika, która niejednokrotnie była źródłem mojej irytacji: taki jest przepis, a że jest on bzdurny, to nie moja sprawa.. 3 I. Ożóg - Polska potrzebuje nowoczesnego systemu podatkowego, r. Bankier.pl, 4 Zarządzenie nr 3 Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów, 5 np. w Departamencie Finansowania Sfery Budżetowej jest ich pięciu.

3 - czy departamenty kontroli skarbowej, kontroli celno-akcyzowej, wywiadu skarbowego, audytu, itp. jako swoistego rodzaju kontrola kontroli nie powinny ograniczyć się do jednego departamentu kontroli resortowej, tym bardziej, że administracja podatkowa i celna podlegają innym departamentom? - czy departamenty (dwa) Gospodarki Narodowej i departament Rozwoju Rynku Finansowego nie powinny tworzyć jednego departamentu podlegającego jednemu a nie różnym wiceministrom? - czym zajmuje się Departament Reformy Finansów Publicznych, skoro reformy tej, jak powszechnie wiadomo, nie wprowadzono, choć usiłowano? Wiele takich pytań jawi się przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą. - Dlaczego w trakcie trwania kontroli przeprowadzanej przez inspektorów z Urzędu Kontroli Skarbowej w kontrolowanej firmie pojawiają się pracownicy komórki kontroli Urzędu Skarbowego by dokonać czynności kontrolnych w związku ze zwrotem podatku VAT wynikającego z miesięcznej deklaracji rozliczeniowej? - Dlaczego okres przebywania kontrolerów w firmie jest tak długi? Również klientom urzędów skarbowych, którzy muszą czasami w długich kolejkach oczekiwać na załatwienie spraw nasuwa się wiele wątpliwości. - Dlaczego na zaświadczenie o nie zaleganiu firmy potrzebne do przetargu czy zaświadczenie o wysokości dochodów musi oczekiwać 7, 14 dni a czasami dłużej? - Dlaczego na zwrot podatku czekam tak długo? Pytań jest wiele. W rzeczywistości większość wymienionych w pytaniach sytuacji może i powinno znaleźć swoje lepsze rozwiązanie w obowiązującym postępowaniu administracyjnym 6. Choć przez lata wiele mówiono o profesjonalizacji administracji skarbowej, to rzeczywistość wydaje się nieco odbiegać od planowania e-administracja Na realizację projektu e-deklaracje wydatkowano ogromne środki publiczne. Wszem i wobec wiadomo, że uruchomiono podatnikom możliwość rozliczania swoich zobowiązań 6 I. Ożóg - Polska potrzebuje nowoczesnego systemu... op. cit., 7 Grażyna J. Leśniak, Profesjonalizm górą, Rzeczpospolita z ,

4 przy pomocy elektronicznej. Powstaje więc pytanie o skutki jakie w związku z tymi wydatkami osiągnięto. W skali średniej wielkości powiatu 8 rozliczenia w formie elektronicznej dokonuje przeciętnie podatników 9. Ich liczba nie dziwi tych, którzy znają skalę zjawiska występującego w innych krajach 10. Dziwi jednak, że rezultat jest tak nieadekwatny do poniesionych nakładów 11. Podobnie jak inne wirtualne projekty w postaci jednego okienka, e-deklaracje, itp. e-administracja to bardzo dobry projekt a przy tym możliwy do realizacji w praktyce o ile organy podatkowe zostaną wyposażone w prawne i techniczne możliwości pozyskiwania informacji o podatnikach z rozproszonych baz danych. 4. Postępowanie egzekucyjne w administracji Wielokrotnie postulowano (Izby Skarbowe w Szczecinie i Warszawie) wdrożenie usprawnień w zakresie przekazywania przez wierzycieli tytułów egzekucyjnych do realizacji organowi egzekucyjnemu naczelnikowi urzędu skarbowego 12. Należy w tej kwestii zauważyć pewien postęp, ponieważ niektórzy wierzyciele przekazują tytuły egzekucyjne w formie elektronicznej. Pozostali jednak w dalszym ciągu stosują formę dokumentu papierowego. Organ egzekucyjny (naczelnik urzędu skarbowego) realizuje przy pomocy swoich służb egzekucyjnych proces postępowania egzekucyjnego, przy czym, przydzielenie tytułu do służby np. poborcy skarbowemu, może nastąpić po jego wprowadzeniu do systemu komputerowego. W aktualnym stanie zatrudnienia, okresowo wspomaganym na różne sposoby 13, należy do systemu komputerowego wprowadzić dane zawarte w liczbie od kilku do kilkudziesięciu tysięcy tytułów egzekucyjnych miesięcznie (w zależności od US). Spora ich liczba jest, z różnych przyczyn, przez wierzycieli wystawiona w sposób nieprawidłowy i podlega zwrotowi. Czas trwania całego procesu ewidencji, przydziału do służby, poszukiwania majątku dłużnika, rozliczenia służby, itp. aż do realizacji, niekoniecznie zakończonej wyegzekwowaniem kwoty zaległości od dłużnika, jest więc bardzo wydłużony. Skutkuje to także znacznym wzrostem liczby i kwoty zobowiązań realizowanych przez 8 ok. 90 tys. mieszkańców, 9 z wyjątkiem jednostek funkcjonujących w otoczeniu wielkich aglomeracji, 10 np. w Belgii wskaźnik osób dokonujących rozliczenia w formie elektronicznej nie przekracza 3% ogółu podatników, 11 kwota wydatków zawsze stanowiła tajemnicę poliszynela, choć wiadomo, że tylko na szkolenia pracowników komórek informatycznych wydatkowano środki przekraczające milion złotych, 12 pismo nr NB-016/40/06 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie oprogramowania informatycznego umożliwiającego migrowanie tytułów egzekucyjnych z Oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 13 wśród których najczęściej stosowanymi formami jest zatrudnienie na umowę-zlecenie, w ramach stażu absolwenckiego, itp.

5 organy egzekucyjne oraz stałym przyrostem liczby tytułów egzekucyjnych pozostających do realizacji w ramach postępowania egzekucyjnego przy jednoczesnym wzroście liczby tytułów realizowanych a jednocześnie niskim wskaźnikiem efektywności służb egzekucyjnych w zakresie liczby realizowanych tytułów i ściągalności kwot. Powody w zupełności wystarczające do tego, by podejmować działania usprawniające pracę organów egzekucyjnych. Tym bardziej, że struktura liczby tytułów kierowanych do egzekucji przez naczelnika US kształtuje się tak, że tytuły własne wystawione przez organy podatkowe na zaległości z tytułu podatków stanowią średnio ok. 10%, zaś pozostałe są kierowane przez wierzycieli tzw. obcych. Usprawnienia w zakresie elektronicznego przekazywania tytułów są o tyle istotne, że powodują znaczne przyśpieszenie procesu realizacji postępowania egzekucyjnego, wzrost efektywności działania służb egzekucyjnych i obniżenie kosztów ich funkcjonowania, ale także eliminują w sposób systemowy uznaniowość urzędniczą w zakresie wdrożenia tytułu do realizacji, uniemożliwiają dopuszczenie do przedawnienia a potencjalne zagrożenia zjawiskami patologicznymi. Należy jednak zauważyć, iż istotną przyczyną niskiej efektywności realizacji wierzytelności przez organy egzekucyjne jest całkowity brak dostępu do informacji. Administratorami baz danych są bowiem różne organy administracji 14 zaś same bazy funkcjonują w rozproszeniu, co praktycznie uniemożliwia sprawne pozyskanie informacji. Brak dostępu do bezpośredniej informacji o zobowiązanym i jego majątku powoduje ogromną niewydolność służb egzekucyjnych, długotrwałość postępowania i niemożliwość wyegzekwowania a często też przedawnienie możliwości egzekwowania zaległych zobowiązań. 4. Analiza obciążenia pracą jednostek administracji podatkowej Fakt dużego obciążenia pracą nigdy nie był przedmiotem kompleksowych badań w resorcie finansów (z wyjątkiem analiz prowadzonych przed utworzeniem wyspecjalizowanych US). Z uwagi na potrzebę ustalenia przyczyn występujących dysproporcji, efektywności osiąganych wskaźników i racjonalności gospodarowania zasobami ludzkimi Izba Skarbowa w Warszawie przeprowadziła w 2006r. w urzędach skarbowych woj. mazowieckiego analizę przyjmując do oceny jednolite kryteria 14 np. na podstawie wzoru określonego przez Ministra Finansów ewidencję pojazdów prowadzi wydział komunikacji starostwa powiatowego, ale jednostki podległe Ministrowi nie mają do niej swobodnego dostępu

6 wypracowane przez powołany w tym celu zespół. Z wynikami tej analizy zapoznano wiceministra odpowiedzialnego za administrację podatkową, który polecił w oparciu o opracowane w Warszawie kryteria przeprowadzić analizę obciążenia wszystkich urzędów skarbowych w całym kraju 15. W zespole powołanym przez ówczesnego wiceministra Mariana Banasia znaleźli się pracownicy Ministerstwa Finansów, niektórych izb skarbowych i związków zawodowych. Wyników tych badań, nie wiadomo dlaczego, nie podano do publicznej wiadomości. Jak świadczy treść przygotowywanego projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej nie wyciągnięto też właściwych wniosków, tworząc kolejny kosztowny bubel. Tymczasem nie trzeba być wnikliwym analitykiem, by zauważyć, że Izbie Skarbowej w Warszawie podlega 51 urzędów skarbowych województwa mazowieckiego, w tym trzy wyspecjalizowane do obsługi dużych podmiotów a izbom skarbowym województwa opolskiego, lubuskiego czy świętokrzyskiego podlega odpowiednio 11, 12, 13 urzędów skarbowych. Suma zatrudnionych w obydwu urzędach skarbowych w Opolu jest mniejsza niż każdego z urzędów skarbowych w Warszawie ale też w Poznaniu, Olsztynie, Płocku, itd. 16. Stan zagrożenia jakie niesie za sobą nie wykonanie planu dochodów lub nieterminowe przekazanie udziałów dla gmin przez US wymienionych województw jest też zasadniczo różny w Opolu i w Warszawie. Izba Skarbowa w Warszawie realizuje ok. 50% wpływów budżetowych kraju a częstotliwość kontroli firm w woj. lubuskim jest zdecydowanie różna od Mazowsza i samej Warszawy w szczególności. Obciążenie pracą w urzędach skarbowych w Warszawie jest więc nieporównywalne do innych województw, choć spore braki są widoczne w Katowicach i Gdańsku 17. Pobieżna analiza w tym zakresie pozwala na stwierdzenie, iż jakość obsługi klienta US jest zdecydowanie niższa jak w innych US i poziom realizacji zadań niewystarczający. Powyższe nie oznacza jednak, jak uparcie twierdzą działacze związków zawodowych, konieczności uzupełnienia etatów w administracji skarbowej 18. Każdy, kto kiedykolwiek kierował jakąkolwiek strukturą lub jednostką wie, że w ślad za nowymi zatrudnionymi, idą koszty na wyposażenie stanowisk pracy, lokale, wynagrodzenia, itp. To nie jest rozwiązanie dla państwa w którym mamy do czynienia z ogromnym deficytem. Należy jednak dążyć do 15 z działania tego sporządzono Raport Analiza obciążenia pracą we wszystkich urzędach skarbowych na terenie Polski I etap, Warszawa Kraków 2006, 16 stan ten nie uległ zmianie, 17 sprawozdanie z prac zespołu do spraw analizy obciążenia pracą w jednostkach organizacyjnych resortu finansów 14 lipca 10 sierpnia 2006r., s. 4, 18 Raport Analiza obciążenia pracą we wszystkich urzędach skarbowych na terenie Polski I etap, Warszawa Kraków 2006, s. 79,

7 wdrożenia usprawnień minimalizujących manualność wykonywania zadań i przeniesienia ich ciężaru na rzecz zadań związanych z obsługą klienta i poprawą efektywności np. egzekucji czy kontroli. Pomimo kierowanych do Ministra Finansów projektów, nie uwzględniono ich autorów w pracach zespołu. 5. Biura Informacji Podatkowej Na utworzenie w 2006r. 4 biur w kraju, lokale, wyposażenie, sprzęt informatyczny, szkolenia pracowników, itp. wydatkowano spore środki publiczne. Do pracy w BIP skierowano pracowników urzędów i izb skarbowych a nie np. ministerstwa izb czy urzędów celnych, choć realizują także ich zadania. Po raz kolejny pozbawiono urzędy wykształconych pracowników z doświadczeniem zawodowym, by obsadzić wakujące stanowiska pracy. Poza informacją telefoniczną, która w nieznacznej części odciążyła urzędy skarbowe, interpretacje podatkowe udzielane na wniosek podatników w trybie art. 14 ustawy Ordynacja Podatkowa 19 stanowią istotne nieporozumienie. I nie chodzi tu o cel, bo on jest jak najbardziej przedni, ile o zasadę. Ustawodawca, dysponujący szeregiem możliwości, w postaci biur prawnych, opinii eksperckich, biura legislacyjnego kancelarii Sejmu, rozbudowanych struktur Ministerstwa Finansów, tworzy akt prawny w wydaniu, które następnie wymaga tłumaczenia z przysłowiowego polskiego na nasze za publiczne pieniądze i to przy użyciu całej rzeszy tłumaczy w specjalnie do tego utworzonych instytucjach. Komentarz wydaje się zbędny a sytuacja świadczy dobitnie o jakości tworzonego w Polsce prawa (nie tylko podatkowego). 6. Wyspecjalizowane urzędy skarbowe Utworzone kosztem urzędów skarbowych i funkcjonujące od stycznia 2004r. Ich celem miała być sprawniejsza obsługa podmiotów strategicznych z punktu widzenia zatrudnienia pracowników, wielkości osiąganych przychodów, udziału kapitału zagranicznego, banków, itp. W woj. mazowieckim zostały utworzone 3 takie US 20 (2 w Warszawie i 1 w Radomiu dla podmiotów z terenu województwa mazowieckiego). Usprawnienie miało polegać na tym, że podatnik z Kadzidła miał jechać po zaświadczenie o nie zaleganiu do Radomia a pracownicy III US w Radomiu jechali na kontrolę do podatnika w 19 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), 20 a właściwie 4, ponieważ II Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście też jest wyspecjalizowanym i jedynym w Polsce właściwym w zakresie zwrotu podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym,

8 Sierpcu (notabene nikt nie analizował kosztów jakie poniósł budżet państwa na realizację tego zadania). A można było w istniejących urzędach skarbowych wydzielić komórki organizacyjne do obsługi dużych podmiotów bez potrzeby uszczęśliwiania podatnika i własnych pracowników przenoszonych służbowo np. z Mławy do Radomia, tym bardziej, że rozwiązanie tego typu zastosowano w oddziałach banków, gdzie utworzono wydziały ds. obsługi kluczowych (strategicznych) klientów. Przykłady można mnożyć. Nie rzecz jednak w tym by je wymieniać, lecz by stały się one przyczyną do podjęcia decyzji w zakresie niezbędnych zmian. 7. Podsumowanie W celu uproszczenia procedur postępowania podatkowego i minimalizacji kosztów funkcjonowania jednostek administracji skarbowej należy więc rozważyć: I. w działaniach legislacyjnych: 1. uproszczenie zapisów ustaw podatkowych niespójność zapisów w obowiązujących aktach prawnych powoduje konieczność interpretacji zapisów przez urzędników, sądy, trwające latami postępowania i zły wizerunek organu reprezentującego państwo, 2. minimalizację obowiązku podatkowego podatnika przedsiębiorca winien prowadzić działalność gospodarczą, która poprzez swój rozwój powodowałaby większe wpływy podatkowe. Nakładanie na niego licznych obowiązków wynikających z prawa pracy, ubezpieczeń jak również obowiązków podatkowych, przymusza do ograniczenia aktywności gospodarczej na rzecz pozostałej i zmierza do zmniejszenia przychodu i mniejszego podatku, 3. informacje i interpretacje podatkowe a orzecznictwo sądowe konieczne jest uporządkowanie w tym zakresie, szczególnie na etapie sądownictwa, gdyż rozstrzygnięcia sądów niejednokrotnie nie uwzględniają oficjalnych wykładni organów centralnych a orzeczenia wydawane przez różnych sędziów w tym samym sądzie są niekiedy sprzeczne,

9 4. rozszerzenie zakresu opodatkowania zryczałtowanymi formami to możliwość znacznego zmniejszenia obciążenia dla małego przedsiębiorcy 21, czy też wykonującego wolny zawód jak też gwarancja pewnych, comiesięcznych wpływów, ułatwiających np. w samorządach planowanie budżetu. Przy zastosowaniu opodatkowania na zasadach ogólnych (z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodu) wpływy z tej samej działalności w znaczny sposób maleją a nierzadko spadają do zera, 5. wprowadzenie zmian w zakresie obowiązującej ewidencji księgowej przez podmioty ekonomii społecznej. Obowiązek ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych (handlowych) stanowi istotny hamulec rozwoju np. spółdzielni socjalnych, gdyż osoby podejmujące aktywność w tym obszarze najczęściej nie posiadają wiedzy i umiejętności księgowych wymaganych dla prowadzenia ksiąg tego typu. Rozmiar i zakres funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej uzasadniają możliwość zastosowania uproszczonych ewidencji księgowych, 6. zmianę systemu kar za wykroczenia lub przestępstwa w kodeksie karnym skarbowym powinna uwzględniać zdecydowanie wyższe kary za czyny naruszające wykonanie obowiązku podatkowego przez podatnika, przy czym, ich wysokość powinna zależeć nie od uznania urzędnika lecz od dochodu osiąganego przez tego, który prawo naruszył (model skandynawski). II. w administracji: 1. wprowadzenie jednolitej struktury wewnętrznej i sieci terenowej jednostek administracji skarbowej praktyka wskazuje na różne rozwiązania w jednostkach administracji skarbowej, co znacznie utrudnia życie podatnikom a także samym urzędnikom, gdyż niejednolite nazewnictwo komórek wymaga sprawdzenia ich zakresu wynikającym z regulaminu. 2. uproszczenie metod kontroli i badania prawidłowości rozliczeń przedsiębiorców należy wprowadzić autoryzowany przez MF program do rachunkowości firm. Jego stosowanie przez przedsiębiorców mogłoby ograniczyć kontrolę organów skarbowych do 1-go dnia, gdyż wiązałoby się z pobraniem i przetworzeniem przez kontrolerów na miejscu w siedzibie firmy 22. W przypadku zgodności z dokumentami rozliczeniowymi 21 Raport Analiza obciążenia pracą... op. cit., s z jego treści wynika wręcz odwrotny wniosek. Autorzy proponują bowiem cyt.,likwidację zryczałtowanego podatku dochodowego (karty podatkowej oraz ryczałtu ewidencjonowanego), 22 Ministerstwo Finansów przygotowało i udostępniło specjalny bezpłatny program, dzięki któremu każdy podatnik może sprawnie i szybko złożyć swoje zeznanie podatkowe za pośrednictwem internetu przesyłając je

10 pozostającymi w US w stosunku do podatnika urzędnicy nie prowadziliby dalszych postępowań, 3. dostępność do baz danych 23 konieczna z uwagi na prowadzone przez organy postępowania, szczególnie egzekucyjne. Brak dostępu do bezpośredniej informacji o zobowiązanym i jego majątku powoduje ogromną niewydolność służb egzekucyjnych, długotrwałość postępowania i niemożliwość prowadzenia a często też zobowiązania ulegają przedawnieniom, 4. ograniczenie zadań jednostek administracji skarbowej do niezbędnych przy realizacji ich zadań statutowych należy spowodować odejście od systemu wydawania zaświadczeń na rzecz oświadczeń składanych pod odpowiedzialnością karną; także zadania edukacyjne realizowane przez urzędników w klasach V szkół podstawowych w obowiązującym zakresie tematycznym mogą być realizowane przez nauczycieli po uprzednim przeszkoleniu, 5. administracja skarbowa - część zadań związanych z poborem zobowiązań samorządowych /opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej/ jest realizowana przez urzędy skarbowe, choć wymaga określenia stanowiska zarządu gminy. Naczelnik US jest więc niejako tylko inkasentem, ponieważ decydentem jest samorządowy organ podatkowy. Ustawiczna korespondencja między gminą a US jest po prostu zbędna i kosztowna. Należy więc rozważyć, czy kompetencji w tym zakresie nie należałoby przekazać do samorządów, III. w procedurach poboru podatków: 1. wyeliminowanie zasady samoopodatkowania na rzecz określenia wysokości podatku dokonywanego w oparciu o dostarczone przez podatnika dokumenty przy pomocy urzędnika, 2. wprowadzenie jednego organu egzekucyjnego obecnie oprócz naczelnika US organami egzekucyjnymi są: dyrektor izby celnej, dyrektor oddziału ZUS, szef WAM, itd. 24 Każdy z nich (przynajmniej teoretycznie) prowadzi działania egzekucyjne jednak na adres: Nie jest więc problemem stworzenie i udostępnienie przedsiębiorcom autoryzowanego programu umożliwiającego ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w ramach prowadzonej działalności. 23 Raport Analiza obciążenia pracą... op. cit., s. 76, 24 art. 19 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r Nr 229, poz z późn. zm.),

11 zbieżność egzekucji wymaga rozstrzygnięcia sądowego i wskazania organu prowadzącego egzekucję, 3. regulację prawną działań organów skarbowych w stosunku do osób uchylających się od wykonywania obowiązku podatkowego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania wewnętrznych i zewnętrznych aplikacji informatycznych, w tym również doprowadzenie do kompatybilności między aplikacjami ZUS, KRUS, wojewodów, sądów, itp, tj. możliwości kompleksowego korzystania z danych o podatniku wynikających z różnych obecnie stosowanych aplikacji 25, stworzenie prawnych możliwości prowadzenia egzekucji z majątku osób, które przenoszą na skarb państwa ciężar odpowiedzialności za likwidację ruchomości (najczęściej samochodów) zatrzymanych przez policję w trybie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym 26, 4. minimalizacja ulg w spłacie zobowiązań, Zastosowanie wymieniowych działań i usprawnień spowoduje: 1. skrócenie terminu załatwiania spraw, prowadzenia kontroli i postępowań podatkowych, 2. poprawę jakości prowadzonych postępowań oraz mniejszą liczbę odwołań i skarg, 3. zmniejszenie liczby i kwot zobowiązań przedawnionych, 4. wzrost efektywności gospodarowania środkami publicznymi, 5. zwiększenie wpływów budżetowych wynikające z możliwości prowadzenia analiz, 6. poprawę poziomu obsługi podatnika i wizerunku administracji, 7. zwiększenie efektywności egzekucji administracyjnej, 8. oszczędności w budżecie państwa. Wszystkich tych działań nie uda się zrealizować natychmiast. Wymaga to bowiem rzetelnego przygotowania poprzedzonego analizami i dostosowania do możliwości finansowych naszego kraju. Spora ich część może być realizowana w oparciu o akty wykonawcze (rozporządzenia) nie wymagające skomplikowanej ścieżki parlamentarnej a otworzy możliwości wygenerowania sporych oszczędności, które można wykorzystać efektywniej. Długoletnia praktyka wskazuje, że działania polegające na uszczelnieniu 25 Raport Analiza obciążenia pracą... op. cit., s. 76, 26 ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),

12 systemu podatkowego mogą i powinny stanowić jeden z elementów oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi zarówno w resorcie finansów jak też innych resortach. Bibliografia 1. W. Czyżowicz - Podatkowe definicje działalności gospodarczej, w: W. Czyżowicz, A. Werner. Przegląd ustawodawstwa gospodarczego. vol. 5 (719) pp , 2. W. Kieżun - Cele, konceptualizacja i realizacja reformy administracji publicznej (zwanej decentralizacyjną), w: Cele i skuteczność reformy administracji publicznej w RP w latach , Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Warszawa 2003, 3. W. Kieżun O sprawną administrację publiczną, Ius et Lex, Zeszyty Nr (III) 1/2005, Warszawa, 4. Irena Ożóg - Polska potrzebuje nowoczesnego systemu podatkowego, r. Bankier.pl, 5. Grażyna J. Leśniak, Profesjonalizm górą, Rzeczpospolita z , 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), 7. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r Nr 229, poz z późn. zm.), 8. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), 9. Zarządzenie nr 3 Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów, 10. Raport Analiza obciążenia pracą we wszystkich urzędach skarbowych na terenie Polski I etap, Warszawa Kraków 2006, WADY POLSKIEGO SYSTEMU PODATKOWEGO NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH Streszczenie System podatkowy stanowi część konstrukcji struktur państwa. Jego zadania nie ograniczają się tylko do dostarczania środków finansowych niezbędnych do funkcjonowania struktur, lecz stanowią cenne źródło informacji o stanie tego państwa. Są to więc elementy niezbędne w procesie decyzyjnym. Celem artykułu jest prezentacja niektórych wad polskiego systemu podatkowego w aspekcie rozwiązań organizacyjnoprawnych a także wskazanie możliwości zastosowania rozwiązań, które mogą mieć istotny wpływ na obniżenie wysokości wydatków budżetowych przeznaczanych na funkcjonowanie systemu podatkowego.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2011 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2011 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2011 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie Część A - Realizacja najważniejszych celów w roku 2011 (w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane

Bardziej szczegółowo

Izba Skarbowa w Łodzi

Izba Skarbowa w Łodzi Izba Skarbowa w Łodzi Konsolidacja procesów pomocniczych od 1 kwietnia 2015 r. na podstawie: projektu ustawy o urzędach i izbach skarbowych projektu zarządzenia MF w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/112 Egzekucja należności z tytułu składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu

Sosnowiec, r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu Sosnowiec, 18.10.2016r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu W związku z posiedzeniem Komisji Samorządności i Organizacyjnej w dniu 24.10.2016r. przekazuję materiał

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

1) Nieterminowe załatwianie spraw. a) Załatwienie sprawy zakończonej wydaniem decyzji oznacza wysłanie wydanej decyzji

1) Nieterminowe załatwianie spraw. a) Załatwienie sprawy zakończonej wydaniem decyzji oznacza wysłanie wydanej decyzji Informacja Publiczna o kontrolach przeprowadzonych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej przeprowadzonych w II półroczu 2011 r. I. Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013 Lp. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Nazwa Planowana wartość do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r.

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r. Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura Departament projektujący Dane promulgacyjne Uwagi 1. Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Prawidłowość postępowań

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 59/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Krajowa Administracja Skarbowa. Co trzeba wiedzieć

Krajowa Administracja Skarbowa. Co trzeba wiedzieć Krajowa Administracja Skarbowa. Co trzeba wiedzieć Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Reforma, która weszła w życie 1 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

USTAWA z dnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Projekt USTAWA z dnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym /Projekt po zwolnieniu z komisji/ USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 106 poz. 489 USTAWA. z dnia 21 czerwca 1996 r.

Dz.U Nr 106 poz. 489 USTAWA. z dnia 21 czerwca 1996 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 489 USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 578. o urzędach i izbach skarbowych Art. 1 4. (uchylone) Art. 5.

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Podinspektor stanowisko ds. organizacji pracy poborców

Podinspektor stanowisko ds. organizacji pracy poborców Ogłoszenie NR 16 /2015 Urząd Miasta Płocka Stary Rynek 1 09-400 Płock ogłasza N A B Ó R N A W O L N E S T AN O W I S K O U R Z Ę D N I C Z E WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor stanowisko ds. organizacji

Bardziej szczegółowo

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy Wiele kontrowersji oraz nieporozumień pomiędzy podatnikami a fiskusem wywołuje kwestia opodatkowania nieodpłatnych świadczeń przedsiębiorców na rzecz pracowników. Wiele kontrowersji oraz nieporozumień

Bardziej szczegółowo

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 3TE1, 3TE2 LP Temat Zakres treści Finanse przedsiębiorstw 1-2 Aktywa podmiotów gospodarczych Klasyfikacja aktywów trwałych Metody amortyzacji środków trwałych Ustalanie

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379 Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379 USTAWA z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej Art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Na podstawie 3 ust. 1 Statutu Urzędu Skarbowego stanowiącego

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości projekt U S T A W A z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/158 Windykacja dochodów z tytułu mandatów karnych

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4855/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu 1 1. Określenia stosowane w niniejszej procedurze:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 26 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 26 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 października 2010 r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.6.8.2013 Gliwice, 27 luty 2014 r. nr kor. UM-9124/2014 Pan Adam Sarkowicz ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 ul. ZIMNEJ WODY 8 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 29 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 29 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad ewidencji opłat za gospdarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w Urzędzie Gminy Kęty Na podstawie art. 33 ust.3

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych. Art. 1-4. (uchylone).

USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych. Art. 1-4. (uchylone). Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA Misja Krajowej Administracji Skarbowej Preambuła do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wskazuje, że u podstaw regulacji leży doniosłość, wynikającego wprost z art.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr sprawy 3. Nr dokumentu F- 062/1 OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej Podstawa prawna: Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 31./2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 02 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 31./2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 02 listopada 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 31./2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 02 listopada 2016 r. w sprawie: scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT Gminy Krzemieniewo i jej jednostek budżetowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej

Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej Organy Krajowej Administracji Skarbowej Minister Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej Izby Administracji Skarbowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH KAW.1711.4.1.2012 Gliwice, 17 maj 2012 r. nr kor. UM-199806/2012 DOM DZIECKA NR 3 ul. KOPERNIKA 109 44-117 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 121 poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 maja 2004 r.

Dz.U Nr 121 poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 maja 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 2004 Nr 121 poz. 1267 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędach i izbach skarbowych

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zawieszenie działalności gospodarczej Nie palmy za sobą mostów. Wpisany przez Jarosław Chałas

Zawieszenie działalności gospodarczej Nie palmy za sobą mostów. Wpisany przez Jarosław Chałas Pomimo dużego szumu medialnego, ustawodawca nie zdołał przez ostatnie dwa lata poprawić sytuacji przedsiębiorców w kwestii zawieszenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566).

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-198(4)/09 Warszawa, 3 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR XXVII/16. Burmistrza Pyzdry. z dnia 1 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR XXVII/16. Burmistrza Pyzdry. z dnia 1 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR XXVII/16 Burmistrza Pyzdry z dnia 1 września 2016 r. w sprawie: scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT Gminy i Miasta Pyzdry i jej jednostkach budżetowych oraz zakładu budżetowego

Bardziej szczegółowo

kursy finansowo-księgowe

kursy finansowo-księgowe kursy finansowo-księgowe 20 lat tradycji i doświadczenia na rynku szkoleniowym. Zaufało nam ponad 40 tys. osób, w tym 4 tys. firm. Wydaliśmy ponad 10 tys. Cedoz sp. z o.o. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2014 r. Dz.U.2014.119 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2014 r.) Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia marca 2010 r. I/09/006 LLO-4114-02-02/2010 Pani Jolanta CHEŁMIŃSKA Wojewoda Łódzki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej w Bydgoszczy REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu 1 Zakres działania Biura Krajowej Informacji Podatkowej 1.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Podatkowe Ciągłe zmiany w systemie podatkowym wymagają nieustannej aktualizacji posiadanej wiedzy. Na studiach omawiane są najnowsze akty prawne, co pozwala uporządkować posiadane wiadomości

Bardziej szczegółowo

Kontrole wykonane w 2014 r. przez Oddział Kontroli Wewnętrznej (KW).

Kontrole wykonane w 2014 r. przez Oddział Kontroli Wewnętrznej (KW). Kontrole wykonane w 2014 r. przez Oddział Kontroli Wewnętrznej (KW). L.p. Urząd Skarbowy Temat i zakres kontroli Okres objęty kontrolą Data wydania zaleceń pokontrolnych 1 Aleksandrów Kujawski Temat: Realizacja

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU LIPNOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1099/2010 z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

dochodu oraz imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela, która sporządziła wezwanie.

dochodu oraz imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela, która sporządziła wezwanie. Uzasadnienie Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269), w art. 39 pkt 3 lit. b, wprowadziła zmianę art. 6 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania budżetowe sporządzane są za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne.

Sprawozdania budżetowe sporządzane są za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne. Sprawozdania budżetowe sporządzane są za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne. Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego stanowi końcowy etap generowania zbiorów informacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2012 r.

Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2012 r. Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 202 r. Plan kontroli na 202 r. przewidywał przeprowadzenie 53 kontroli wewnętrznych oraz 3 w jednostkach podległych i obcych (ogółem 66

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie Data 2007.08.01

Bardziej szczegółowo

Radom, dn. 28.01.2015r. BK.1711.31.2014

Radom, dn. 28.01.2015r. BK.1711.31.2014 Radom, dn. 28.01.2015r. BK.1711.31.2014 Sprawozdanie z kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Biała 6 w Radomiu. Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. Zarządzenie Nr W.120.23.2013 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44a /2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Sygnatura IBPB-1-1/4510-305/15/BK Data 2016.03.11 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 5.07.2007r. RIO/KF/4104/17/2007 Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza 6 89-110 Sadki Na podstawie art.1 ustawy z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli

USTAWA. z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli LexPolonica nr 672. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.82 (U) Najwyższa Izba Kontroli zmiany: 2012-02-11 Dz.U.2011.240.1429 art. 3 2012-06-02 Dz.U.2010.227.1482 art. 1 USTAWA z dnia 23 grudnia 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych.

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych. W związku z sygnalizowanymi problemami w ustalaniu właściwości miejscowej organów podatkowych i wyznaczaniu wierzyciela zobowiązań podatkowych Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje: Przepis

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność członków rad nadzorczych a podatki w sprawozdaniu finansowym

Odpowiedzialność członków rad nadzorczych a podatki w sprawozdaniu finansowym Odpowiedzialność członków rad nadzorczych a podatki w sprawozdaniu finansowym Forum Rad Nadzorczych Warszawa, 20 maja 2010 Agenda 1 Odpowiedzialność karno skarbowa za rozliczenia podatkowe 2 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 31

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Referat Egzekucji Administracyjnej. Stan spraw na dzień 31.12.2014r.

Samodzielny Referat Egzekucji Administracyjnej. Stan spraw na dzień 31.12.2014r. Samodzielny Referat Egzekucji Administracyjnej Lp. Rodzaj spraw, 1. Tytuły wykonawcze 30 630 13 094 Niezwłocznie 2. Czynności egzekucyjne 45 116 Niezwłocznie Dział Obsługi Bezpośredniej Lp. Rodzaj spraw,

Bardziej szczegółowo

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawa, 5 listopada 2014 r. Grupa posłów KP SLD Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawa, 5 listopada 2014 r. Grupa posłów KP SLD Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Grupa posłów KP SLD Warszawa, 5 listopada 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie art. 32 ust. 2 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Mariusz Bieżuński Paweł Bieżuński Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz 2. wydanie Warszawa 2011 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Wstęp...11 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Biuro Dochodów 2015-01-12

Biuro Dochodów 2015-01-12 2015-01-12 Biuro Dochodów Do zadań i kompetencji Biura Dochodów należy m.in.: 1. prowadzenie wyodrębnionej, w ramach budżetu Miasta, rachunkowości zadań finansowanych przy współudziale środków zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

I. w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawionym do alimentów: art. 1:

I. w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawionym do alimentów: art. 1: Załącznik nr 1 do Oceny Skutków Regulacji Szczegółowe założenia, na podstawie których oszacowano skutki dla sektora finansów publicznych do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl ZK- 401-46 /04 Opole, 4 marca 2005 r. Pan Henryk Mamala Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Co nowego w temacie Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Co nowego w temacie Jednolitego Pliku Kontrolnego? Co nowego w temacie Jednolitego Pliku Kontrolnego? Czerwiec 2016 Co nowego w JPK? Ustawodawca wprowadził istotne zmiany w stosunku do pierwotnych założeń funkcjonowania Jednolitego Pliku Kontrolnego. Najistotniejsza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności kontrolnej. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2009 roku * )

Sprawozdanie z działalności kontrolnej. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2009 roku * ) Zatwierdzam Warszawa dnia.02.2010 r. Sprawozdanie z działalności kontrolnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2009 roku * ) WPROWADZENIE Działalność kontrolna w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Największe problemy powstają w związku z dwoma odrębnymi NIP-ami, tj. gminy i urzędu gminy.

Największe problemy powstają w związku z dwoma odrębnymi NIP-ami, tj. gminy i urzędu gminy. Największe problemy powstają w związku z dwoma odrębnymi NIP-ami, tj. gminy i urzędu gminy. Urząd gminy dla potrzeb rozliczania gminy z podatku VAT powinien zawsze stosować NIP nadany gminie. Takie jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK Stanowisko ds. księgowości podatkowej OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol Referatu: FK

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 902314 Temat: Kompendium zmian w podatkach na 2015 rok - Podatek PIT, CIT, VAT 30 Styczeń Tarnowskie Góry, Hotel Neo, Kod szkolenia: 902314 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r.

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r. Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura Departament projektujący Dane promulgacyjne Uwagi 1. Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Podatnik, chcąc zaliczyć wierzytelność bezpośrednio do kosztów musi posiadać określoną przez prawo podstawę dokumentacyjną.

Podatnik, chcąc zaliczyć wierzytelność bezpośrednio do kosztów musi posiadać określoną przez prawo podstawę dokumentacyjną. Podatnik, chcąc zaliczyć wierzytelność bezpośrednio do kosztów musi posiadać określoną przez prawo podstawę dokumentacyjną. W praktyce obrotu gospodarczego nierzadkim zjawiskiem są zatory płatnicze oraz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 1. Uwagi wstępne str. 17 2. Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 783/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 7 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 783/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 7 grudnia 2016 r. Zarządzenie Nr 783/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług i sporządzania deklaracji VAT 7 przez Gminę Miasta Sopotu. Na

Bardziej szczegółowo

Zakres podmiotowy kontroli skarbowej obejmuje: - podatników, - płatników, - inkasentów, - osoby trzecie, - następców prawnych,

Zakres podmiotowy kontroli skarbowej obejmuje: - podatników, - płatników, - inkasentów, - osoby trzecie, - następców prawnych, Kontrola podatkowa prowadzona przez organ kontroli skarbowej w ramach prowadzonego postępowania Kontrola podatkowa jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez dyrektora urzędu

Bardziej szczegółowo

PEWNA PRACA BLISKO DOMU

PEWNA PRACA BLISKO DOMU MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT SŁUŻBY CELNEJ DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PODATKOWEJ PEWNA PRACA BLISKO DOMU program dobrowolnych przejść do Administracji Podatkowej Zatwierdził: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny Fundusz alimentacyjny Fundusz alimentacyjny ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DZ. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a W OPOLU Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl ZK-401-17/05 Opole dnia 9 listopada 2005 r. Pan Krzysztof Kuchczyński

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 6 lipca 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. O URZĘDACH I IZBACH SKARBOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 93/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w. 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r.

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. wrzesień 2015 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 134/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl RYZYKO PODATKOWE Marcin Kolmas Definicja pojęcia ryzyka podatkowego na cele naszego spotkania Co to jest ryzyko podatkowe Ryzyko

Bardziej szczegółowo