SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY CHOJNÓW W 2006 roku GMINA CHOJNÓW. Urząd Gminy Chojnów marzec 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY CHOJNÓW W 2006 roku GMINA CHOJNÓW. Urząd Gminy Chojnów marzec 2007"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY CHOJNÓW W 6 roku GMINA CHOJNÓW marzec 7 Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku.

2 SPIS TREŚCI I.WÓJT GMINY CHOJNÓW...4 II.CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU GMINY...5 III.WYKAZ PRAC I INWESTYCJI WYKONANYCH PRZEZ URZĄD GMINY...6 IV.WYKAZ ŚRODKÓW POZYSKANYCH DO BUDŻETU GMINY W ROKU V.DROGI GMINNE, MELIORACJA I OŚWIETLENIE DRÓG...8 W ROKU 6 NA TERENIE GMINY CHOJNÓW:...8 WYRÓWNANO WYPROFILOWANO RÓWNIARKĄ ŁĄCZNIE 93 KM DRÓG GMINNYCH, 8 VI.ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH...9 VII.PODATKI I OPŁATY LOKALNE... VIII.ZAMÓWIENIA PUBLICZNE...3 IX.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA...4 X.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI...5 XI.BUDOWNICTWO I GOSPODARKA PRZESTRZENNA...8 XII.OŚWIATA 9 XIII.PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... XIV.SPORT XV.EWIDENCJA LUDNOŚĆI...3 XVI.OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I SPRAWY OBRONNE...3 XVII.PROMOCJA...7 XVIII.GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH...3 XIX.GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ...36 Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku.

3 W OŚRODKU ZATRUDNIONYCH JEST OBECNIE PRACOWNIKÓW, OSOBY ZATRUDNIONE W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (REALIZACJA USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH I ZALICZCE ALIMENTACYJNEJ)...37 XX.GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ...37 ZASOBY MIESZKANIOWE...37 XXI.GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA...39 XXII.GMINNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI PODSTAWOWEJ...4 XXIII.GOSPODARSTWO POMOCNICZE URZĘDU GMINY W CHOJNOWIE Z/S W PIOTROWICACH...4 Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku. 3

4 I.WÓJT GMINY CHOJNÓW W roku 6 weszła w życie ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która w połączeniu z nowymi ustawami z lat ubiegłych w znacznym stopniu zwiększyła zakres zadań do wykonania przez Urząd Gminy. Rok 6 ze względu na mijającą kadencję był rokiem wyborów wójta, rady gminy, sołtysów i rad sołeckich a ponadto wyborów do rady powiatu oraz sejmiku wojewódzkiego. Wójt Gminy wykonując ustawowe i statutowe obowiązki kierowania samorządem gminnym odbył spotkania m. in. z: Mieszkańcami gminy Chojnów i powiatu legnickiego podczas zebrań wiejskich w każdej miejscowości, Radnymi gminy Chojnów i powiatu legnickiego na bieżąco według potrzeb, Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, Wojewodą Dolnośląskim, Parlamentarzystami z terenu województwa dolnośląskiego, Starostą Powiatu Legnickiego, Burmistrzem Miasta Chojnowa, Sołtysami sołectw z terenu gminy, Prawnikami reprezentującymi gminę Chojnów w procesie sądowym z firmą ECOSPAL, Zarządem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy, Zarządem Stowarzyszenia Sandacz, Zarządem Stowarzyszenia Rokitki, Radą Gminną Zrzeszenia LZS, Zarządem MiejskoGminnym OSP, Komendantem Komisariatu Policji w Chojnowie, Dyrektorem Zarządu Dróg w Legnicy, Dyrektorem Biura Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Zarządem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Chojnowie, Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, Księżmi parafii z terenu gminy, Delegacją z zaprzyjaźnionej miejscowości Steinsdorf (Niemcy), Kierownictwem zakładu PROFET w Osetnicy, Dowództwem Jednostki Wojskowej ze Świętoszowa, Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Organizatorami Festiwalu Mniejszości Etnicznych Pod Kyczerą, Przedstawicielami Banku PKO we Wrocławiu, Dyrektorami szkół z terenu gminy, Kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych. Wójt Gminy przyjmował interesantów w każdy wtorek tygodnia i inne dni, w miarę możliwości. Wójt Gminy Chojnów w roku 6 wydał: 49 zarządzeń, Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku. 4

5 56 postanowień. W okresie sprawozdawczym w Urzędzie Gminy przeprowadzono 6 kontroli zewnętrznych dotyczących: realizacji zadań obronnych Dolnośląski Urząd Wojewódzki, realizacji projektu SPOROL działanie.3 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, składowiska odpadów w Groblach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, składowiska odpadów w Krzywej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, budowy sieci wodociągowej w Białej Dolnośląski Urząd Wojewódzki, budowy sieci wodociągowej w Biskupinie Dolnośląski Urząd Wojewódzki. W zakresie działalności organizacyjnej Urzędu Gminy: zorganizowano dwa konkursy na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy (stanowisko informatyka i stanowisko ewidencji ludności zwolnione przez osobę, która odeszła na emeryturę), zorganizowano i przeprowadzono wybory wójta, rady gminy, radnych rady powiatu i radnych sejmiku wojewódzkiego, zorganizowano i przeprowadzono wybory sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach gminy, zarejestrowano skargi na działalność Urzędu Gminy i jego pracowników, odbyło się 5 zebrań wiejskich z udziałem przedstawicieli Urzędu Gminy, odbyło się 5 narad pracowniczych pracowników Urzędu Gminy, zarejestrowano 99 wniosków o udostępnienie danych osobowych, spisano 36 zeznań świadków dotyczących pracy w rolnictwie lub nieistniejących już zakładach pracy, wykonano kopie kserokopiarką na potrzeby Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz 4.56 kopie na potrzeby interesantów, przyjęto 7 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. II.CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU GMINY Dochody Dochody własne Wydatki ogółem W tym wydatki inwestycyjne PLAN WYKONANIE..69, , , ,3.65.9, , , ,38 Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku. 5

6 III.WYKAZ PRAC I INWESTYCJI WYKONANYCH PRZEZ URZĄD GMINY Budowa wodociągu w miejscowości Biała 7.9 mb. Budowa wodociągu w miejscowości Gołaczów mb. Budowa wodociągu do strefy gospodarczej w Okmianach 67 mb. Modernizacja drogi gminnej w Pawlikowicach.3 mb. Modernizacja drogi gminnej w Krzywej.3 mb. Modernizacja drogi gminnej w Budziwojowie mb. Remont drogi gminnej w Goliszowie 5 mb. Budowa szatni sportowej w Gołaczowie. Budowa boiska o nawierzchni asfaltowej w Witkowie. Wykonanie studni odwadniającej drogę gminną w Rokitkach. Montaż reduktorów ciśnienia na wodociągach w Krzywej i Jerzmanowicach. Wymiana przyłącza wodociągowego w Witkowie. Montaż sześciu wiat przystankowych. Budowa świetlicy wiejskiej w Pawlikowicach budowa w toku. Przebudowa budynku gospodarczego na garaż remizy OSP w Krzywej. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Krzywej. Modernizacja instalacji i kotła c.o. w Ośrodku Zdrowia w Krzywej. Montaż piezometrów wraz z monitoringiem składowisk odpadów w Groblach i Krzywej. Zakup pojemników do gromadzenia posegregowanych odpadów komunalnych. Naprawa i malowanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Starym Łomie. Położenie nowych dachów w budynkach świetlic wiejskich w Osetnicy i Czernikowicach. Wymiana 35 okien na PCV w obiektach gminnych: świetlica Dobroszów 8 szt. świetlica Goliszów 3 szt. SP Budziwojów 5 szt. SP Goliszów szt. Urząd Gminy szt. SP Niedźwiedzice szt. SP Krzywa 3 szt. SP Okmiany 4 szt. SP Stary Łom 4 szt. Remont świetlic wiejskich w Strupicach, Osetnicy, Dobroszowie, Rokitkach, Biskupinie, Jerzmanowicach, Białej i Krzywej. 4. Wakacyjne remonty szkół na terenie gminy IV.WYKAZ ŚRODKÓW POZYSKANYCH DO BUDŻETU GMINY W ROKU 6 LP. INSTYTUCJA KWOTA. Dotacja z Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR na.9.39 zł. budowę wodociągu z przyłączami we wsi Biała. Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku. 6

7 Dotacje Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego a) zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym b) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej c) wyposażenie stanowiska reagowania kryzysowego 9.54 zł zł 9. zł 4.8 zł d) sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów I klas e) nauczanie języka angielskiego w szkołach.94 zł f) refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 8.8 zł w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy g) wypłaty rekompensat skutków suszy zł h) zakup materiału siewnego dla rolników dotkniętych suszą 9.97 zł 47.5 zł i) program Posiłek dla potrzebujących j) pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej zł dla uczniów o charakterze socjalnym Dotacja Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na modernizację dróg gminnych a) w Pawlikowicach 97.5 zł. b) w Krzywej 76.5 zł. Dotacje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na: a) Rekultywację składowiska odpadów komunalnych w 6.53 zł Krzywej b) Zakup samochodu dla OSP Krzywa 4. zł Refundacja Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia zł bezrobotnych Wpłaty sponsorów na organizację Dożynek Gminnych 4.3 zł Dotacje Zarządu Głównego Związku OSP w Warszawie a) zakup toru przeszkód dla OSP Rokitki 4.7 zł. b) zakup lekkiego samochodu dla OSP Krzywa 5. zł. Dotacja Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP dla OSP Rokitki 3. zł. Dotacje Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej a) zakup toru przeszkód dla OSP Rokitki zł b) zakup sprzętu dla OSP Jaroszówka w ramach programu 4.78 zł Bezpieczny Ratownik Dotacja Komendy Wojewódzkiej PSP na adaptację pomieszczenia. zł. na remizę OSP w Krzywej Dotacja Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 5. zł. karosację samochodu pożarniczego dla OSP Niedźwiedzice Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na: a) dokumentację techniczną zbiorowego wodociągu Budziwojów 57. zł Strupice b) wodociąg w Białej zł c) wodociąg w Gołaczowie 373. zł d) rekultywację wysypiska odpadów w Krzywej 3.6 zł RAZEM zł. Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku. 7

8 V.DROGI GMINNE, MELIORACJA I OŚWIETLENIE DRÓG W roku 6 na terenie gminy Chojnów: wyrównano wyprofilowano równiarką łącznie 93 km dróg gminnych, wykonano remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowościach: Dobroszów, Goliszów, Biała Kolonia, Czernikowice, Biskupin Biskupin Kolonia, Biskupin droga do kościoła, Jerzmanowice, Konradówka, Witków Witków Kolonia, Okmiany, wybudowano drogi gminne w Pawlikowicach 3 mb, Krzywej 3 mb, Budziwojowie mb. zakupiono i rozwieziono mieszankę kamienną o średnicy 3,5 mm z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach: Miejscowość Ilość ton (na każdą wieś) Krzywa 75 Goliszów, Niedźwiedzice Biała 75 Rokitki, Zamienice, Stary Łom 5 Gołaczów 5 Jaroszówka, Konradówka, Osetnica Jerzmanowice 75 Budziwojów, Dzwonów, Biskupin, Piotrowice, 5 Gołocin, Okmiany, Dobroszów Strupice, Witków, Groble, Czernikowice 5 AKCJA ZIMOWA Wykaz dróg gminnych zaliczanych do odśnieżania i zwalczania gołoledzi w 6 r.: Okmiany osiedle do końca wsi 3 km Gołaczów Budziwojów,5 km Chojnów Jerzmanowice 3 km Michów Goliszów km Konradówka Piotrowice,4 km Goliszów droga do szkoły, km Witków Witków Kolonia,7 km Jaroszówka Jaroszówka Kolonia 3 km Czernikowice droga przez wieś, km Biskupin Biskupin Kolonia,3 km Dobroszów droga nr 94,7 km Pawlikowice przez wieś,3 km Rokitki obok szkoły,4 km MELIORACJA Zakupiono i przekazano 8 szt. kręgów Ø 8 do odbudowy rowu melioracyjnego w Białej. Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku. 8

9 Zakupiono i przekazano 4 szt. kręgów Ø 3 do odbudowy przepustu pod droga gminną w Witkowie. Zakupiono i przekazano 8 szt. kręgów Ø 3 do odbudowy przepustu pod droga gminną w Czernikowicach. Biała odbudowa i konserwacja rowu w parku 4 mb i 6 mb obok świetlicy. Zamienice konserwacja rowu 4 mb. Goliszów wycinka krzaków na rzece Skora 9 mb. Niedźwiedzice wycinka krzaków na rzece Skora 4 mb. Budziwojów konserwacja rowu 7 mb. Strupice konserwacja rowu 7 mb. Konradówka budowa przepustu na drodze gminnej i wykopanie rowu 58 mb. Okmiany kopanie rowu 38 mb. Biskupin udrożnienie studzienek odwadniających drogę, konserwacja rowu 8 mb. OŚWIETLENIE DRÓG Zamontowano dodatkowe punkty oświetleniowe w miejscowościach: Jerzmanowice szt., Jaroszówka szt., Witków Kolonia 5 szt. VI.ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH W roku 6 w Urzędzie Gminy Chojnów w ramach prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych zatrudniono 96 osób, w tym 77 mężczyzn i 9 kobiet. okres zatrudnienia kobiet w poszczególnych grupach: kobieta 6 mcy, prace interwencyjne, kobieta 3 mce, prace społecznie użyteczne, kobieta 6 mcy, prace interwencyjne, kobieta 6 mcy, prace interwencyjne, kobiety 6 mcy, prace społecznie użyteczne, kobiet 3 mce, prace interwencyjne, kobiet 6 mcy, prace interwencyjne. Zestawienie prac wykonywanych w 6 roku przez kobiety w poszczególnych miejscowościach: kobiet gminne szkoły podstawowe sprzątaczki, kobiety Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie sprzątaczki, kobiety pracownik administracyjno biurowy, kobiety sprzątaczka, kobieta Zamienice opieka nad osoba samotną. Okres zatrudnienia mężczyzn w poszczególnych grupach: mężczyzn 3 mce, prace społecznie użyteczne, mężczyzna 6 mcy, prace interwencyjne, mężczyzn 6 mcy, prace interwencyjne, Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku. 9

10 mężczyzn 6 mcy, prace interwencyjne, mężczyzn 6 mcy, prace społecznie użyteczne, mężczyzn 3 mce, prace społecznie użyteczne, mężczyzn 3 mce, prace interwencyjne. Zestawienie prac wykonywanych w 6 roku przez mężczyzn zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych: LP.. MIEJSCOWOŚĆ BIAŁA OBIEKT świetlica wieś RODZAJ I ZAKRES WYKONYWANIA PRAC Budowa ścianki działowej w pomieszczeniu przeznaczonym na kuchnię, ułożenie płytek na podłodze m. Prace porządkowe, koszenie trawy, grabienie liści, przygotowanie terenu do święta Kresowiana. Montaż szt. wiaty przystankowej. świetlica Likwidacja zacieków na suficie i malowanie sufitów łącznie 98 m. wieś Udrożnienie studzienek odwadniających drogę, konserwacja rowu 8 mb. Montaż ławek na boisku. park. 3. BISKUPIN BUDZIWOJÓW wieś szkoła 4. CZERNIKOWICE wieś 5. DOBROSZÓW świetlica wieś 6. GOLISZÓW wieś szkoła 7. GROBLE wieś JERZMANOWICE świetlica KONRADÓWKA wieś. KRZYWA szkoła świetlica remiza. wieś ośrodek zdrowia NIEDŹWIEDZICE wieś. OKMIANY szkoła świetlica Malowanie sali gimnastycznej i korytarza 89 m, remont schodów wejściowych do szkoły. Montaż szt. wiaty przystankowej. Malowanie świetlicy, korytarza, kuchni, toalet, łącznie 8 m, prace porządkowe na podwórku świetlicy, wycinka krzaków, koszenie trawy, grabienie liści. Ułożenie korytek przy drodze gminnej odprowadzających wodę 4 mb, montaż szt. wiaty przystankowej przy drodze nr 94. Prace porządkowe na boisku, koszenie trawy, grabienie liści w związku ze świętem 5lecia LZS Mewa Goliszów, zamontowanie pręta podtrzymującego kładkę, uzupełnienie desek na moście szt. Wymiana siatki ogrodzeniowej 5 mb, remont 3 klasy lekcyjnych, malowanie klatki schodowej, schodów i korytarza łącznie 3 m, malowanie elewacji budynku szkoły 84 m. Prace porządkowe, koszenie, grabienie, pomoc przy organizacji Święta Ludowego (montaż, demontaż sceny, doprowadzenie prądu). Malowanie świetlicy i kuchni łącznie 4 m. Montaż szt. wiaty przystankowej, wycinka krzaków (parking przy boisku), prace porządkowe na boisku, koszenie trawy, grabienie liści, pomoc przy organizacji Gminnego Święta Sportu (montaż, demontaż sceny, doprowadzenie prądu, ogrodzenie, oznakowanie parkingów). Malowanie 4 sal lekcyjnych, korytarza i klatki schodowej, pokoju nauczycielskiego, toalety, biblioteki w budynku nr łącznie 36 m. Ułożenie m płytek w kuchni, malowanie ściany 6 m. Murowanie ścianek działowych, tynkowanie 8 m, wykonanie instalacji elektrycznej, szpachlowanie 6 m, wymiana okna. Wycinka krzaków przy boisku sportowym. Malowanie gabinetów lekarskich, poczekalni, toalet, klatki schodowej, pomieszczeń w piwnicy, pomieszczenia rejestracji łącznie m. Naprawa wiaty przystankowej (remont, malowanie), naprawa mostów (wymiana barierek i belek szt. 7), pomoc przy organizacji Powiatowych Zawodów Strażackich (montaż, demontaż sceny, doprowadzenie prądu). Malowanie korytarza, klatki schodowej 6 m. Tynkowanie komina, malowanie komina. Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku.

11 3. OSETNICA świetlica 4. PAWLIKOWICE świetlica 5. PIOTROWICE Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Gminy 6. ROKITKI szkoła świetlica wieś 7. STARY ŁOM wieś 8. STRUPICE szkoła świetlica wieś 9. WITKÓW świetlica wieś. ZAMIENICE wieś Wykonanie malowanie elewacji świetlicy 3 m, ułożenie płytek w pomieszczeniu socjalnym 9 m, prace porządkowe wokół świetlicy, koszenie trawy, grabienie liści. Murowanie ścianek działowych w pomieszczeniu socjalnym, osadzenie 9 drzwi i wylanie posadzki 8 m, wykonanie sufitu podwieszanego z regipsu m. Prace porządkowe związane z przygotowaniem terenu dla wystawców na Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego i Wystawę Zwierząt Hodowlanych. Malowanie ogrodzenia (siatki) podwórka przy szkole, uzupełnienie płytek ceramicznych w budynku szkoły i wymiana płytek wejście do przedszkola 5 m, malowanie 3 szatni`. Malowanie zaplecza kuchni w świetlicy. Wycinka krzaków przy drodze powiatowej nr D, montaż szt. wiaty przystankowej. Prace porządkowe na boisku (koszenie trawy, grabienie liści, malowanie bramek piłkarskich, wycinanie krzaków, montaż 5 szt. ławek), pomoc przy organizacji Dożynek Gminnych (montaż, demontaż sceny). Malowanie 3 sal lekcyjnych, klatki schodowej łącznie 4 m. Montaż urządzeń sanitarnych w nowo wybudowanej toalecie. Wycinka krzaków przy stawie, pomoc przy ścince poboczy na drodze powiatowej nr 67D. Wylanie posadzki na świetlicy 56 m, malowanie świetlicy 3 m. Pomoc przy organizacji Gminnych Zawodów Strażackich (montaż, demontaż sceny, doprowadzenie prądu). Naprawa mostu na rzece Brenna, wymiana 8 szt. belek na moście i wymiana barierek na moście, montaż szt. wiaty przystankowej. VII.PODATKI I OPŁATY LOKALNE W 6 roku wystawiono osobom fizycznym na łączne zobowiązanie pieniężne (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) 3473 decyzje, na powierzchnię opodatkowania ha. Osoby prawne złożyły na podatek rolny 3 deklaracje, na powierzchnię opodatkowania 774,8 ha. Na podatek od nieruchomości wystawiono osobom fizycznym 595 decyzji, a osoby prawne złożyły 6 deklaracji na powierzchnię opodatkowania ha. Podatkiem od nieruchomości objęto także : budynki mieszkalne na łączną powierzchnię 3.865, m, budynki pozostałe na łączną powierzchnię 44.54,74 m, budynki letniskowe o powierzchni 5.9,33 m, grunty pozostałe o powierzchni ,83 m, grunty pozostałe inne tytuły o powierzchni 98.85, m, budynki mieszkalne zajęte na działalność gospodarczą na łączną powierzchnię 85 m, budynki pozostałe zajęte na działalność gospodarczą na łączną powierzchnię.635,89 m, grunty związane z działalnością gospodarczą ,4 m, budowle związane z działalnością gospodarczą (%) na kwotę 7.79,65 zł. Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku.

12 Na podatek leśny wystawiono osobom fizycznym 7 decyzji na powierzchnię opodatkowania 67,66 ha, a osoby prawne złożyły deklaracji na powierzchnię opodatkowania 3.3,36 ha. Na podatek od posiadania psów wystawiono 77 decyzji. Wystawiono także decyzje w sprawie: ulg i umorzeń 89, w tym ulgi żołnierskie i 8 ulg inwestycyjnych, zmiany wysokości podatku 393, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty 37, zwolnień z tytułu kupna gruntów 38, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 7, na kwotę 7.,84 zł i pow. 576,948 ha. Wydano 99 zaświadczenia. Odpowiedziano na 56 wniosków złożonych przez KRUS i pozostałe instytucje o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych. Wydano 9 zezwoleń na wykreślenia obciążeń z ksiąg wieczystych. Pozostałych pism wysłano 79. PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH ZESTAWIENIE KWOTOWE Przypis podatku rolnego wynosił ,4 zł. Przypis podatku od nieruchomości wynosił 93.57,5 zł. Przypis podatku leśnego wynosił 4.837,9 zł. Wysłano 9 postanowień o zarachowaniu wpłat. Na niezapłacony podatek (łączne zobowiązanie pieniężne) wysłano 875 upomnień i wystawiono 575 tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędu Skarbowego, na kwotę 65 68,7 zł. 8 podatników posiada zaległości powyżej., zł, na łączną kwotę , zł. Zaległości 4 podatników w kwocie 4 688, zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, dodatkowo zabezpieczono hipoteką przymusową. W stosunku do 3 dłużników Urząd Skarbowy umorzył postępowania egzekucyjne z powodu nieściągalności i zwrócił tytuły wykonawcze. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowania sądowe z tytułu o wyegzekwowanie zaległości na kwotę 69.56,6 zł. PODATEK ROLNY I LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH ZESTAWIENIE KWOTOWE Przypis podatku rolnego wynosił 5.74, zł. Przypis podatku leśnego wynosił 7.7, zł. Zaległości w kwocie 9.7, zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę zabezpieczono hipoteką przymusową i tytułami wykonawczymi skierowanymi do Urzędu Skarbowego. Wysłano 4 postanowienia o zarachowaniu wpłat. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH ZESTAWIENIE KWOTOWE Przypis podatku wynosił , zł. Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku.

13 Wysłano 3 upomnień. Zaległości w kwocie 38.9,8 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę zabezpieczono hipoteką przymusową. W stosunku do jednego podmiotu prowadzone jest postępowanie sądowe o wyegzekwowanie zaległości na kwotę 8.635, zł. Wysłano 35 postanowień o zarachowaniu wpłaty. CZYNSZ KOMUNALNY ZESTAWIENIE KWOTOWE Przypis czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych wynosił 9.7,5 zł. Wysłano 6 upomnień na zaległości o zapłatę czynszu. W stosunku do dwóch dłużników prowadzone jest postępowanie sądowe z tytułu o wyegzekwowanie zaległości w kwocie.649,6 zł. VIII.ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W Urzędzie Gminy Chojnów w 6 roku przeprowadzono ogółem 8 przetargów w tym: Przetargi nieograniczone powyżej 6. euro: modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pawlikowice, budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków we wsi Gołaczów, modernizacja drogi gminnej w miejscowości Krzywa. Przetargi nieograniczone do 6. euro: opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) w Okmianach, opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym dla szkoły podstawowej w Krzywej, wymiana stolarki okiennej na PCV w 43 oknach w budynkach należących do Gminy Chojnów, zakup wraz z montażem kontenerowego zaplecza socjalnego na boisku sportowym w Gołaczowie, opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompowniami ścieków i przyłączami w granicy pasa drogowego do wszystkich posesji w Okmianach, remont drogi w miejscowości Goliszów, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla północno wschodniej części gminy Chojnów teren Jaroszówka i Goliszów, opróżnianie gminnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Chojnów. Przetargi udzielone w trybie zapytanie o cenę : zakup materiałów budowlanych na remonty świetlic, szkół, szatni sportowych i remiz strażackich na terenie gminy, wybór kolonii letnich dla dzieci z terenu gminy, wykonanie sieci otworów obserwacyjnych wokół zlikwidowanych stanowisk odpadów komunalnych w Krzywej i Grobli oraz monitoring na 3 lata, zakup oleju opałowego na sezon grzewczy 6/7 dla szkół gminnych, Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku. 3

14 zakup pojemników typu dzwon do selektywnej zbiórki odpadów, utrzymanie czystości w budynku Urzędu Gminy przy ul. Fabrycznej, ochrona mienia Urzędu Gminy Chojnów: budynek Urzędu Gminy i pałac w Piotrowicach. Ponadto przeprowadzono dwa otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w roku 6 w zakresie: upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie wakacji. IX.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA. W roku 6 wydano 95 decyzji zezwalających na wycinkę drzew i zadrzewień.. Udzielono 65 odpowiedzi i zaleceń w sprawie usuwania drzew. 3. Starostwu Powiatowemu w Legnicy wydano postanowień w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej przez mieszkańców gminy. 4. Z terenu Gminy Chojnów odłowiono i odwieziono do schronisk 7 bezpańskich psów. 5. We wrześniu 8 szkół znajdujących się na terenie gminy przeprowadziło coroczną akcję Sprzątanie świata Urząd Gminy udzielił pomocy w formie użyczenia sprzętu. 6. Na terenie całej Gminy przeprowadzono kontrole posesji, która dotyczyła podpisanych umów na wywóz nieczystości stałych i ciekłych oraz ogólnego porządku na posesjach. 7. W ramach realizacji zapisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach wprowadzono w życie: a. Uchwałę Rady Gminy Nr XLV/67/6 z dnia 7 lutego 6 r. w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojnów, b. Uchwałę Rady Gminy Nr XLIX z dnia czerwca 6 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości płynnych, c. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnów Nr 59/6 z dnia.5.6 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 8. W celu umożliwienia mieszkańcom segregowania odpadów, gmina z własnych funduszy zakupiła 79 zbiorników do selektywnej zbiórki odpadów i rozstawiła je w miejscach ustalonych z sołtysami wsi. WIEŚ Biała Biskupin Budziwojów Czernikowice Dobroszów Dzwonów Goliszów Gołaczów Gołocin PLASTIK SZKŁO PAPIER Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku. 4

15 WIEŚ Groble Jaroszówka Jerzmanowice Konradówka Krzywa Michów Niedźwiedzice Okmiany Osetnica Pawlikowice Piotrowice Rokitki Stary Łom Strupice Witków Zamienice PLASTIK SZKŁO PAPIER Wykaz wywiezionych kontenerów na śmieci z terenu Gminy Chojnów w poszczególnych miesiącach: MIEJSCOWOŚĆ Krzywa Biskupin Czernikowice Goliszów Niedźwiedzice Okmiany Osetnica Rokitki Stary Łom Zamienice Urząd Gminy RAZEM I 5 II II IV V 4 VI 5 VII 5 VIII 8 IX 3 X XI 7 XII SUMA W lipcu sierpniu na terenie Gminy Chojnów z powodu długotrwałej suszy doszło do wysuszenia upraw rolnych, a co za tym idzie znacznym zmniejszeniu plonów. W związku z tym rolnicy składali do Urzędu Gminy wnioski dotyczące oszacowania strat w uprawach rolnych. Z uwagi na bardzo dużą ich ilość zostały wytypowane trzy komisje, w skład których wchodzili: przedstawiciel Urzędu Gminy, przedstawiciel Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Chojnów, sołtysi poszczególnych wsi, oraz poszkodowany rolnik. Po zakończeniu szacowania strat w terenie, podliczono i uzupełniono 57 protokołów po czym przesłano je do Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Chojnów, celem zaopiniowania. Na podstawie uzyskanej opinii Wojewody poszkodowani rolnicy mogli ubiegać się o zaciągnięcie preferencyjnego kredytu umożliwiającego wznowienie produkcji rolnej. Ponadto w związku z uzyskaną przez Urząd bezzwrotną dotacją od Marszałka Województwa Dolnośląskiego na kwotę. zł zakupiono 8.8 kg materiału siewnego ZYTA, którą podzielono pomiędzy rolników posiadających gospodarstwa rolne dotknięte suszą o powierzchni od 5 do ha. X.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku. 5

16 Przygotowano 4 Postanowienia Wójta Gminy Chojnów w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność gminy do sprzedaży, w tym: 9 nieruchomości zabudowanych, w tym 6 lokali mieszkalnych sprzedaż na rzecz najemców, lokal mieszkalny sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego, sprzedaż udziału ½ części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno gospodarczym, położonej w obrębie Zamienice, nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi położona w obrębie Jaroszówka, 7 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w tym z możliwością prowadzenia usług w obrębach Biała, Jerzmanowice, Dobroszów i Rokitki, działek położonych w obrębie Rokitki, przeznaczonych pod zabudowę letniskową. Zamiany nieruchomości: w celu uregulowania stanu faktycznego władania nieruchomościami położonymi w obrębie Krzywa (poprawienie warunków dojazdu do Gminnego Zakładu Opieki Podstawowej w Chojnowie zs. w Krzywej), w celu uregulowania stanu faktycznego władania nieruchomościami położonymi w obrębie Jerzmanowice (drogi dojazdowe do zabudowań będących prywatną własnością). Dzierżawy: dotycząca ośrodka wypoczynkowego w Rokitkach. Nabycia na rzecz Gminy Chojnów: nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Biała z przeznaczeniem pod pompownię wody, 5 działek położonych w obrębie Michów zajętych pod drogę gminną (regulacja stanu władania). Przygotowano 7 Zarządzeń Wójta Gminy Chojnów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy do sprzedaży, nieruchomości wymienione jw., oraz: działki niezabudowane położone w obrębie Okmiany, w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolem TAG teren aktywizacji gospodarczej, działka niezabudowana położona w obrębie Budziwojów w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem RP tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz U teren usług, część działki stanowiącej drogę (polną nieutwardzoną) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, działki zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w obrębie Niedźwiedzice, działki niezabudowanej w części zajętej pod staw położonej w obrębie Niedźwiedzice, działki niezabudowanej w części zajętej pod staw położonej w obrębie Biała, nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym magazynem położonej w obrębie Biała, działki rolnej z zachowaniem przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku. 6

17 nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy, położonej w Piotrowicach obręb Konradówka. Przeprowadzono 35 przetargów na zbycie nieruchomości (przedmiotem przetargu było łącznie 59 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych). Nadano 7 nowych numerów porządkowych nieruchomościom, tym 3 budynkom eszkalnym nieruchomościom związanym z działalnością gospodarczą oraz nieruchomościom zabudowanym domkami letniskowymi. Wydano 53 zaświadczenia, w tym znaczną część w sprawie potwierdzenia faktu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego (w oparciu oświadczenie wnioskodawcy i zeznania świadków), w celu przedłożenia w kancelarii notarialnej w związku z kupnem gruntów rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Legnicy w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego w zamian za rentę strukturalną oraz w sprawie prowadzenia gospodarstwa rolnego do celów emerytalno rentowych (KRUS i ZUS). Sporządzono 33 umowy dzierżawy nieruchomości spisane pomiędzy rolnikami w zamian za świadczenia emerytalno rentowe (KRUS). Zawarto 3 akty notarialne w tym : 5 sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców (wartość po udzielonej 9 % bonifikacie.48, zł). sprzedaż na rzecz współwłaścicieli ½ część udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno gospodarczym(3.494, zł.). sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym garażem,(3.5, złotych). 3 sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargu nieograniczonego 6 działek budowlanych (.486, zł. netto). sprzedaż części nieruchomości niezabudowanej, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność nabywcy (6., zł. netto). sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (rolnej) w drodze przetargu ograniczonego (., zł.). sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym stodołą (35.35, zł.). sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego działka rekreacyjna (9.967, zł.). 3 sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargu nieograniczonego, w tym teren aktywizacji gospodarczej, teren usług komercyjnych, składów, handlu hurtowego i rzemiosła (łącznie , zł. netto). zbycie w drodze bezprzetargowej 4 nieruchomości niezabudowanych na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.(8.399, zł. netto). decyzja Wojewody Dolnośląskiego zbycie na rzecz Skarbu Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nieruchomości niezabudowanej na poszerzenie pasa autostrady (.7, złotych). nabycie na rzecz Gminy Chojnów nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem na pompownię wody (4.986, złotych). wykonanie przez Gminę Chojnów prawa pierwokupu, nieruchomości niezabudowanej (8.54, zł. z % podatkiem VAT). zamiana nieruchomości w celu uregulowania stanu faktycznego władania (bez Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku. 7

18 stosowania dopłat). Należności wpływy do budżetu Gminy Chojnów w 6 r. z tytułu: umów najmu, dzierżawy, użytkowania gruntów komunalnych i użytkowania wieczystego 4.45,89 zł. netto. W roku 6 wydano 43 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości. Wykaz gruntów przekazanych na rzecz Gminy Chojnów przez Wojewodę Dolnośląskiego (komunalizacja). NR DECYZJI RR.V.K.773.G.336/6 z dnia 8 czerwca 6 r. DZIAŁKA NR/POW. 79/. ha RR.V.K.773.G.334/6 z dnia czerwca 6 r. RR.V.K.77.G.39/6 z dnia 9 czerwca 6 r. RR.V.K.773.G.337/6 z dnia lipca 6 r. RR.V.K.773.G.353/6 z dnia 3 września 6 r. RR.V.K.773.G.369/6 z dnia 3 października 6r. RR.V.K.773.G.34/6 z dnia 4 października 6r. SP.3.K.773.G.335/6 z dnia 5 grudnia 6 r. OBRĘB Biskupin grunty orne RV 35/.45 ha ha 57.5 ha 69. ha 35/6.9 ha 4/3.4 ha 3/.585 ha 48.9 ha Krzywa grunty orne nieużytki Rokitki grunty orne PRZEZNACZENIE W PLANIE (STUDIUM) Projektowane uzupełnienie terenów o charakterze zagrodowym Tereny urządzeń utylizacji śmieci (wysypisko) Teren pól uprawnych Strupice Okmiany tereny rekreac. wypocz. grunty orne Tk grunt zabudowany budynkiem mieszalnym pastwiska Pola, łąki, pastwiska, boisko sportowe Tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego Pola, łąki, pastwiska Strupice drogi drogi Witków pastwisko SP.3.K.773.G.339/6 z dnia 5 grudnia 6 r ha Witków pastwisko tereny mieszkaniowe SP.3.K.77.G.37/6 3/7,583 3/,38 Okmiany pastwisko grunty orne Projektowane terenów o zagrodowym Projektowane terenów o zagrodowym Projektowane terenów o zagrodowym Osetnica RODZAJ UŻYTKU uzupełnienie charakterze uzupełnienie charakterze uzupełnienie charakterze XI.BUDOWNICTWO I GOSPODARKA PRZESTRZENNA W roku 6 wydano: 38 decyzji o warunkach zabudowy, 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, 39 postanowień w sprawie podziału nieruchomości, zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego, 3 informacji z zakresu nadzoru urbanistyczno budowlanego oraz uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, 75 informacji z zakresu planowania przestrzennego w sprawie przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 45 uzgodnień i opinii dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rokitki, oraz części obrębu Zamienice, 54 uzgodnienia i opinie dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzdłuż linii kolejowej E3 Legnica Węgliniec Zgorzelec granica państwa, 69 uzgodnień i opinii dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Konradówka, Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku. 8

19 56 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 39 wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, postanowień z zakresu koncesji geologicznych i górniczych, rozpatrzono 44 wnioski w sprawie przydziału mieszkań, rozpatrzono wniosków z zakresu zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, uchwalono plan zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Rokitki oraz części obrębu Zamienice, uchwalono plan dla obszaru wzdłuż linii kolejowej E3 Legnica Węgliniec Zgorzelecgranica państwa, uchwalono plan dla obszaru wsi Konradówka, przestąpiono do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Goliszów i Jaroszówka, przystąpiono do opracowania zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnów dla części obszaru wsi Osetnica (pod wydobycie kruszywa naturalnego), przystąpiono do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Osetnica (pod wydobycie kruszywa naturalnego). XII.OŚWIATA Na terenie gminy Chojnów w roku 6 funkcjonowało 8 szkół podstawowych w miejscowościach: Biała, Budziwojów, Rokitki, Okmiany, Krzywa, Stary Łom, Goliszów i Niedźwiedzice. Ponadto w Rokitkach funkcjonowało również przedszkole. Łącznie do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy uczęszczało 539 uczniów. Gmina Chojnów organizowała i pokrywała koszty dowozu łącznie 593 uczniów, w tym: do szkół podstawowych na terenie gminy 9 uczniów, do gimnazjum 384 uczniów, Z wypoczynku letniego zorganizowanego przez gminę skorzystało łącznie dzieci, w tym: 6 dzieci wzięło udział w obozie w miejscowości Bielawa prowadzonym przez Komendę Hufca ZHP w Chojnowie, 4 dzieci w sierpniu wypoczęło w Mrzeżynie. Ponadto w ramach współpracy z innymi instytucjami dzieci wypoczywały w innych miejscach: 9 osób w Łebie organizator Agencja Nieruchomości Rolnych, 9 osób w Międzyzdrojach organizator Zarząd Powiatowy OSP, 3 osoby w Pobierowie organizator Kuratorium Oświaty. Ogółem z wypoczynku letniego skorzystało 4 dzieci. Rok 6 był kolejnym rokiem przyznawania i wypłat stypendium szkolnego dla uczniów spełniających kryteria. Łącznie wydano 837 decyzji i wypłacono kwotę , zł. Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku. 9

20 XIII.PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Obecnie w ewidencji działalności gospodarczej zarejestrowanych jest 45 podmiotów gospodarczych. W wyniku prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej wydano: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 75, zmiany w ewidencji działalności gospodarczej 33, wykreślono z ewidencji działalności gospodarczej 56. Zarejestrowane podmioty gospodarcze według rodzaju działalności: produkcja wyrobów 64, gastronomia 36, budownictwo 4, transport 33, handel 87, usługi 3. W związku ze zmianą właścicieli sklepów oraz kończącą się ważnością zezwoleń na alkohol, wydano zezwolenia na sprzedaż alkoholu w detalu: piwo 4 zezwolenia wino 4 zezwolenia wódka zezwolenie oraz w gastronomii: piwo 8 zezwoleń wino 3 zezwolenia wódka zezwolenie W minionym roku gmina Chojnów sprzedała dwie działki na Terenie Aktywizacji Gospodarczej w Okmianach, a także stodołę po Zakładach Lniarskich w Białej. Wszystkie trzy nieruchomości właściciele przeznaczą na stworzenie nowych podmiotów gospodarczych. XIV.SPORT DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA W roku 6 na terenie gminy Chojnów działało 8 kół LZS, które skupiają 48 członków. Działalność prowadzona była w następujących dyscyplinach: piłka nożna, piłka siatkowa, jeździectwo, szachy, tenis stołowy, rekreacja. W budżecie gminy na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 5., zł, z czego 8., zł przeznaczono na budowę szatni sportowej w Gołaczowie, a kwotę., zł na budowę boiska o nawierzchni bitumicznej w Witkowie. Ponadto oddano do użytku szatnię sportową w Niedźwiedzicach. Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku.

BIM PAŹDZIERNIK 2006

BIM PAŹDZIERNIK 2006 1 2 Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Mykanów Zawracam się do Państwa po raz kolejny na łamach gminnego miesięcznika BIM. Tym razem na zakończenie kadencji Samorządu Gminy Mykanów w latach 2002 2006. Tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34 1 SPIS TREŚCI STRONA CZĘŚĆ I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2003 ROK 1.1 WPROWADZENIE 2 1.2 REALIZACJA BUDŻETU GMINY 3 2.1 DOCHODY 4 2.2 DOTACJE CELOWE 8 3.1 WYDATKI 10 3.2

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 grudnia 2010 r. Nr 249 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 4196 Burmistrza Jaworzyny Ņląskiej nr 39/B/10 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedłoŋenia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok Uchwałą Nr IV/1/07 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 07 lutego 2007 roku uchwalony został budżet Gminy na 2007 rok. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA 2009 ROK W roku 2009 Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń wydał 73 Zarządzenia, które dotyczyły miedzy innymi: - budżetu miasta i gminy, -

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK Zarządzenie nr 718/06 Burmistrza Gostynia z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2014 rok wyniósł po stronie dochodów 85 762 094,88 zł, zaś po stronie wydatków 85

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 10 LUTEGO DO 10 MARCA 2011 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 10 LUTEGO DO 10 MARCA 2011 R. ORG.0057. 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 10 LUTEGO DO 10 MARCA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 5 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 250/2014

ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJT GM INY DĄBRÓWKA 05-252 D Ą B R Ó W K A $ U. T. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, wo. mazowieckie 0050. 250.2014 ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r.

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo