SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY CHOJNÓW W 2006 roku GMINA CHOJNÓW. Urząd Gminy Chojnów marzec 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY CHOJNÓW W 2006 roku GMINA CHOJNÓW. Urząd Gminy Chojnów marzec 2007"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY CHOJNÓW W 6 roku GMINA CHOJNÓW marzec 7 Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku.

2 SPIS TREŚCI I.WÓJT GMINY CHOJNÓW...4 II.CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU GMINY...5 III.WYKAZ PRAC I INWESTYCJI WYKONANYCH PRZEZ URZĄD GMINY...6 IV.WYKAZ ŚRODKÓW POZYSKANYCH DO BUDŻETU GMINY W ROKU V.DROGI GMINNE, MELIORACJA I OŚWIETLENIE DRÓG...8 W ROKU 6 NA TERENIE GMINY CHOJNÓW:...8 WYRÓWNANO WYPROFILOWANO RÓWNIARKĄ ŁĄCZNIE 93 KM DRÓG GMINNYCH, 8 VI.ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH...9 VII.PODATKI I OPŁATY LOKALNE... VIII.ZAMÓWIENIA PUBLICZNE...3 IX.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA...4 X.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI...5 XI.BUDOWNICTWO I GOSPODARKA PRZESTRZENNA...8 XII.OŚWIATA 9 XIII.PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... XIV.SPORT XV.EWIDENCJA LUDNOŚĆI...3 XVI.OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I SPRAWY OBRONNE...3 XVII.PROMOCJA...7 XVIII.GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH...3 XIX.GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ...36 Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku.

3 W OŚRODKU ZATRUDNIONYCH JEST OBECNIE PRACOWNIKÓW, OSOBY ZATRUDNIONE W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (REALIZACJA USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH I ZALICZCE ALIMENTACYJNEJ)...37 XX.GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ...37 ZASOBY MIESZKANIOWE...37 XXI.GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA...39 XXII.GMINNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI PODSTAWOWEJ...4 XXIII.GOSPODARSTWO POMOCNICZE URZĘDU GMINY W CHOJNOWIE Z/S W PIOTROWICACH...4 Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku. 3

4 I.WÓJT GMINY CHOJNÓW W roku 6 weszła w życie ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która w połączeniu z nowymi ustawami z lat ubiegłych w znacznym stopniu zwiększyła zakres zadań do wykonania przez Urząd Gminy. Rok 6 ze względu na mijającą kadencję był rokiem wyborów wójta, rady gminy, sołtysów i rad sołeckich a ponadto wyborów do rady powiatu oraz sejmiku wojewódzkiego. Wójt Gminy wykonując ustawowe i statutowe obowiązki kierowania samorządem gminnym odbył spotkania m. in. z: Mieszkańcami gminy Chojnów i powiatu legnickiego podczas zebrań wiejskich w każdej miejscowości, Radnymi gminy Chojnów i powiatu legnickiego na bieżąco według potrzeb, Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, Wojewodą Dolnośląskim, Parlamentarzystami z terenu województwa dolnośląskiego, Starostą Powiatu Legnickiego, Burmistrzem Miasta Chojnowa, Sołtysami sołectw z terenu gminy, Prawnikami reprezentującymi gminę Chojnów w procesie sądowym z firmą ECOSPAL, Zarządem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy, Zarządem Stowarzyszenia Sandacz, Zarządem Stowarzyszenia Rokitki, Radą Gminną Zrzeszenia LZS, Zarządem MiejskoGminnym OSP, Komendantem Komisariatu Policji w Chojnowie, Dyrektorem Zarządu Dróg w Legnicy, Dyrektorem Biura Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Zarządem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Chojnowie, Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, Księżmi parafii z terenu gminy, Delegacją z zaprzyjaźnionej miejscowości Steinsdorf (Niemcy), Kierownictwem zakładu PROFET w Osetnicy, Dowództwem Jednostki Wojskowej ze Świętoszowa, Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Organizatorami Festiwalu Mniejszości Etnicznych Pod Kyczerą, Przedstawicielami Banku PKO we Wrocławiu, Dyrektorami szkół z terenu gminy, Kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych. Wójt Gminy przyjmował interesantów w każdy wtorek tygodnia i inne dni, w miarę możliwości. Wójt Gminy Chojnów w roku 6 wydał: 49 zarządzeń, Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku. 4

5 56 postanowień. W okresie sprawozdawczym w Urzędzie Gminy przeprowadzono 6 kontroli zewnętrznych dotyczących: realizacji zadań obronnych Dolnośląski Urząd Wojewódzki, realizacji projektu SPOROL działanie.3 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, składowiska odpadów w Groblach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, składowiska odpadów w Krzywej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, budowy sieci wodociągowej w Białej Dolnośląski Urząd Wojewódzki, budowy sieci wodociągowej w Biskupinie Dolnośląski Urząd Wojewódzki. W zakresie działalności organizacyjnej Urzędu Gminy: zorganizowano dwa konkursy na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy (stanowisko informatyka i stanowisko ewidencji ludności zwolnione przez osobę, która odeszła na emeryturę), zorganizowano i przeprowadzono wybory wójta, rady gminy, radnych rady powiatu i radnych sejmiku wojewódzkiego, zorganizowano i przeprowadzono wybory sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach gminy, zarejestrowano skargi na działalność Urzędu Gminy i jego pracowników, odbyło się 5 zebrań wiejskich z udziałem przedstawicieli Urzędu Gminy, odbyło się 5 narad pracowniczych pracowników Urzędu Gminy, zarejestrowano 99 wniosków o udostępnienie danych osobowych, spisano 36 zeznań świadków dotyczących pracy w rolnictwie lub nieistniejących już zakładach pracy, wykonano kopie kserokopiarką na potrzeby Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz 4.56 kopie na potrzeby interesantów, przyjęto 7 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. II.CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU GMINY Dochody Dochody własne Wydatki ogółem W tym wydatki inwestycyjne PLAN WYKONANIE..69, , , ,3.65.9, , , ,38 Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku. 5

6 III.WYKAZ PRAC I INWESTYCJI WYKONANYCH PRZEZ URZĄD GMINY Budowa wodociągu w miejscowości Biała 7.9 mb. Budowa wodociągu w miejscowości Gołaczów mb. Budowa wodociągu do strefy gospodarczej w Okmianach 67 mb. Modernizacja drogi gminnej w Pawlikowicach.3 mb. Modernizacja drogi gminnej w Krzywej.3 mb. Modernizacja drogi gminnej w Budziwojowie mb. Remont drogi gminnej w Goliszowie 5 mb. Budowa szatni sportowej w Gołaczowie. Budowa boiska o nawierzchni asfaltowej w Witkowie. Wykonanie studni odwadniającej drogę gminną w Rokitkach. Montaż reduktorów ciśnienia na wodociągach w Krzywej i Jerzmanowicach. Wymiana przyłącza wodociągowego w Witkowie. Montaż sześciu wiat przystankowych. Budowa świetlicy wiejskiej w Pawlikowicach budowa w toku. Przebudowa budynku gospodarczego na garaż remizy OSP w Krzywej. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Krzywej. Modernizacja instalacji i kotła c.o. w Ośrodku Zdrowia w Krzywej. Montaż piezometrów wraz z monitoringiem składowisk odpadów w Groblach i Krzywej. Zakup pojemników do gromadzenia posegregowanych odpadów komunalnych. Naprawa i malowanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Starym Łomie. Położenie nowych dachów w budynkach świetlic wiejskich w Osetnicy i Czernikowicach. Wymiana 35 okien na PCV w obiektach gminnych: świetlica Dobroszów 8 szt. świetlica Goliszów 3 szt. SP Budziwojów 5 szt. SP Goliszów szt. Urząd Gminy szt. SP Niedźwiedzice szt. SP Krzywa 3 szt. SP Okmiany 4 szt. SP Stary Łom 4 szt. Remont świetlic wiejskich w Strupicach, Osetnicy, Dobroszowie, Rokitkach, Biskupinie, Jerzmanowicach, Białej i Krzywej. 4. Wakacyjne remonty szkół na terenie gminy IV.WYKAZ ŚRODKÓW POZYSKANYCH DO BUDŻETU GMINY W ROKU 6 LP. INSTYTUCJA KWOTA. Dotacja z Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR na.9.39 zł. budowę wodociągu z przyłączami we wsi Biała. Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku. 6

7 Dotacje Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego a) zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym b) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej c) wyposażenie stanowiska reagowania kryzysowego 9.54 zł zł 9. zł 4.8 zł d) sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów I klas e) nauczanie języka angielskiego w szkołach.94 zł f) refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 8.8 zł w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy g) wypłaty rekompensat skutków suszy zł h) zakup materiału siewnego dla rolników dotkniętych suszą 9.97 zł 47.5 zł i) program Posiłek dla potrzebujących j) pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej zł dla uczniów o charakterze socjalnym Dotacja Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na modernizację dróg gminnych a) w Pawlikowicach 97.5 zł. b) w Krzywej 76.5 zł. Dotacje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na: a) Rekultywację składowiska odpadów komunalnych w 6.53 zł Krzywej b) Zakup samochodu dla OSP Krzywa 4. zł Refundacja Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia zł bezrobotnych Wpłaty sponsorów na organizację Dożynek Gminnych 4.3 zł Dotacje Zarządu Głównego Związku OSP w Warszawie a) zakup toru przeszkód dla OSP Rokitki 4.7 zł. b) zakup lekkiego samochodu dla OSP Krzywa 5. zł. Dotacja Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP dla OSP Rokitki 3. zł. Dotacje Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej a) zakup toru przeszkód dla OSP Rokitki zł b) zakup sprzętu dla OSP Jaroszówka w ramach programu 4.78 zł Bezpieczny Ratownik Dotacja Komendy Wojewódzkiej PSP na adaptację pomieszczenia. zł. na remizę OSP w Krzywej Dotacja Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 5. zł. karosację samochodu pożarniczego dla OSP Niedźwiedzice Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na: a) dokumentację techniczną zbiorowego wodociągu Budziwojów 57. zł Strupice b) wodociąg w Białej zł c) wodociąg w Gołaczowie 373. zł d) rekultywację wysypiska odpadów w Krzywej 3.6 zł RAZEM zł. Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku. 7

8 V.DROGI GMINNE, MELIORACJA I OŚWIETLENIE DRÓG W roku 6 na terenie gminy Chojnów: wyrównano wyprofilowano równiarką łącznie 93 km dróg gminnych, wykonano remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowościach: Dobroszów, Goliszów, Biała Kolonia, Czernikowice, Biskupin Biskupin Kolonia, Biskupin droga do kościoła, Jerzmanowice, Konradówka, Witków Witków Kolonia, Okmiany, wybudowano drogi gminne w Pawlikowicach 3 mb, Krzywej 3 mb, Budziwojowie mb. zakupiono i rozwieziono mieszankę kamienną o średnicy 3,5 mm z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach: Miejscowość Ilość ton (na każdą wieś) Krzywa 75 Goliszów, Niedźwiedzice Biała 75 Rokitki, Zamienice, Stary Łom 5 Gołaczów 5 Jaroszówka, Konradówka, Osetnica Jerzmanowice 75 Budziwojów, Dzwonów, Biskupin, Piotrowice, 5 Gołocin, Okmiany, Dobroszów Strupice, Witków, Groble, Czernikowice 5 AKCJA ZIMOWA Wykaz dróg gminnych zaliczanych do odśnieżania i zwalczania gołoledzi w 6 r.: Okmiany osiedle do końca wsi 3 km Gołaczów Budziwojów,5 km Chojnów Jerzmanowice 3 km Michów Goliszów km Konradówka Piotrowice,4 km Goliszów droga do szkoły, km Witków Witków Kolonia,7 km Jaroszówka Jaroszówka Kolonia 3 km Czernikowice droga przez wieś, km Biskupin Biskupin Kolonia,3 km Dobroszów droga nr 94,7 km Pawlikowice przez wieś,3 km Rokitki obok szkoły,4 km MELIORACJA Zakupiono i przekazano 8 szt. kręgów Ø 8 do odbudowy rowu melioracyjnego w Białej. Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku. 8

9 Zakupiono i przekazano 4 szt. kręgów Ø 3 do odbudowy przepustu pod droga gminną w Witkowie. Zakupiono i przekazano 8 szt. kręgów Ø 3 do odbudowy przepustu pod droga gminną w Czernikowicach. Biała odbudowa i konserwacja rowu w parku 4 mb i 6 mb obok świetlicy. Zamienice konserwacja rowu 4 mb. Goliszów wycinka krzaków na rzece Skora 9 mb. Niedźwiedzice wycinka krzaków na rzece Skora 4 mb. Budziwojów konserwacja rowu 7 mb. Strupice konserwacja rowu 7 mb. Konradówka budowa przepustu na drodze gminnej i wykopanie rowu 58 mb. Okmiany kopanie rowu 38 mb. Biskupin udrożnienie studzienek odwadniających drogę, konserwacja rowu 8 mb. OŚWIETLENIE DRÓG Zamontowano dodatkowe punkty oświetleniowe w miejscowościach: Jerzmanowice szt., Jaroszówka szt., Witków Kolonia 5 szt. VI.ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH W roku 6 w Urzędzie Gminy Chojnów w ramach prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych zatrudniono 96 osób, w tym 77 mężczyzn i 9 kobiet. okres zatrudnienia kobiet w poszczególnych grupach: kobieta 6 mcy, prace interwencyjne, kobieta 3 mce, prace społecznie użyteczne, kobieta 6 mcy, prace interwencyjne, kobieta 6 mcy, prace interwencyjne, kobiety 6 mcy, prace społecznie użyteczne, kobiet 3 mce, prace interwencyjne, kobiet 6 mcy, prace interwencyjne. Zestawienie prac wykonywanych w 6 roku przez kobiety w poszczególnych miejscowościach: kobiet gminne szkoły podstawowe sprzątaczki, kobiety Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie sprzątaczki, kobiety pracownik administracyjno biurowy, kobiety sprzątaczka, kobieta Zamienice opieka nad osoba samotną. Okres zatrudnienia mężczyzn w poszczególnych grupach: mężczyzn 3 mce, prace społecznie użyteczne, mężczyzna 6 mcy, prace interwencyjne, mężczyzn 6 mcy, prace interwencyjne, Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku. 9

10 mężczyzn 6 mcy, prace interwencyjne, mężczyzn 6 mcy, prace społecznie użyteczne, mężczyzn 3 mce, prace społecznie użyteczne, mężczyzn 3 mce, prace interwencyjne. Zestawienie prac wykonywanych w 6 roku przez mężczyzn zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych: LP.. MIEJSCOWOŚĆ BIAŁA OBIEKT świetlica wieś RODZAJ I ZAKRES WYKONYWANIA PRAC Budowa ścianki działowej w pomieszczeniu przeznaczonym na kuchnię, ułożenie płytek na podłodze m. Prace porządkowe, koszenie trawy, grabienie liści, przygotowanie terenu do święta Kresowiana. Montaż szt. wiaty przystankowej. świetlica Likwidacja zacieków na suficie i malowanie sufitów łącznie 98 m. wieś Udrożnienie studzienek odwadniających drogę, konserwacja rowu 8 mb. Montaż ławek na boisku. park. 3. BISKUPIN BUDZIWOJÓW wieś szkoła 4. CZERNIKOWICE wieś 5. DOBROSZÓW świetlica wieś 6. GOLISZÓW wieś szkoła 7. GROBLE wieś JERZMANOWICE świetlica KONRADÓWKA wieś. KRZYWA szkoła świetlica remiza. wieś ośrodek zdrowia NIEDŹWIEDZICE wieś. OKMIANY szkoła świetlica Malowanie sali gimnastycznej i korytarza 89 m, remont schodów wejściowych do szkoły. Montaż szt. wiaty przystankowej. Malowanie świetlicy, korytarza, kuchni, toalet, łącznie 8 m, prace porządkowe na podwórku świetlicy, wycinka krzaków, koszenie trawy, grabienie liści. Ułożenie korytek przy drodze gminnej odprowadzających wodę 4 mb, montaż szt. wiaty przystankowej przy drodze nr 94. Prace porządkowe na boisku, koszenie trawy, grabienie liści w związku ze świętem 5lecia LZS Mewa Goliszów, zamontowanie pręta podtrzymującego kładkę, uzupełnienie desek na moście szt. Wymiana siatki ogrodzeniowej 5 mb, remont 3 klasy lekcyjnych, malowanie klatki schodowej, schodów i korytarza łącznie 3 m, malowanie elewacji budynku szkoły 84 m. Prace porządkowe, koszenie, grabienie, pomoc przy organizacji Święta Ludowego (montaż, demontaż sceny, doprowadzenie prądu). Malowanie świetlicy i kuchni łącznie 4 m. Montaż szt. wiaty przystankowej, wycinka krzaków (parking przy boisku), prace porządkowe na boisku, koszenie trawy, grabienie liści, pomoc przy organizacji Gminnego Święta Sportu (montaż, demontaż sceny, doprowadzenie prądu, ogrodzenie, oznakowanie parkingów). Malowanie 4 sal lekcyjnych, korytarza i klatki schodowej, pokoju nauczycielskiego, toalety, biblioteki w budynku nr łącznie 36 m. Ułożenie m płytek w kuchni, malowanie ściany 6 m. Murowanie ścianek działowych, tynkowanie 8 m, wykonanie instalacji elektrycznej, szpachlowanie 6 m, wymiana okna. Wycinka krzaków przy boisku sportowym. Malowanie gabinetów lekarskich, poczekalni, toalet, klatki schodowej, pomieszczeń w piwnicy, pomieszczenia rejestracji łącznie m. Naprawa wiaty przystankowej (remont, malowanie), naprawa mostów (wymiana barierek i belek szt. 7), pomoc przy organizacji Powiatowych Zawodów Strażackich (montaż, demontaż sceny, doprowadzenie prądu). Malowanie korytarza, klatki schodowej 6 m. Tynkowanie komina, malowanie komina. Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku.

11 3. OSETNICA świetlica 4. PAWLIKOWICE świetlica 5. PIOTROWICE Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Gminy 6. ROKITKI szkoła świetlica wieś 7. STARY ŁOM wieś 8. STRUPICE szkoła świetlica wieś 9. WITKÓW świetlica wieś. ZAMIENICE wieś Wykonanie malowanie elewacji świetlicy 3 m, ułożenie płytek w pomieszczeniu socjalnym 9 m, prace porządkowe wokół świetlicy, koszenie trawy, grabienie liści. Murowanie ścianek działowych w pomieszczeniu socjalnym, osadzenie 9 drzwi i wylanie posadzki 8 m, wykonanie sufitu podwieszanego z regipsu m. Prace porządkowe związane z przygotowaniem terenu dla wystawców na Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego i Wystawę Zwierząt Hodowlanych. Malowanie ogrodzenia (siatki) podwórka przy szkole, uzupełnienie płytek ceramicznych w budynku szkoły i wymiana płytek wejście do przedszkola 5 m, malowanie 3 szatni`. Malowanie zaplecza kuchni w świetlicy. Wycinka krzaków przy drodze powiatowej nr D, montaż szt. wiaty przystankowej. Prace porządkowe na boisku (koszenie trawy, grabienie liści, malowanie bramek piłkarskich, wycinanie krzaków, montaż 5 szt. ławek), pomoc przy organizacji Dożynek Gminnych (montaż, demontaż sceny). Malowanie 3 sal lekcyjnych, klatki schodowej łącznie 4 m. Montaż urządzeń sanitarnych w nowo wybudowanej toalecie. Wycinka krzaków przy stawie, pomoc przy ścince poboczy na drodze powiatowej nr 67D. Wylanie posadzki na świetlicy 56 m, malowanie świetlicy 3 m. Pomoc przy organizacji Gminnych Zawodów Strażackich (montaż, demontaż sceny, doprowadzenie prądu). Naprawa mostu na rzece Brenna, wymiana 8 szt. belek na moście i wymiana barierek na moście, montaż szt. wiaty przystankowej. VII.PODATKI I OPŁATY LOKALNE W 6 roku wystawiono osobom fizycznym na łączne zobowiązanie pieniężne (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) 3473 decyzje, na powierzchnię opodatkowania ha. Osoby prawne złożyły na podatek rolny 3 deklaracje, na powierzchnię opodatkowania 774,8 ha. Na podatek od nieruchomości wystawiono osobom fizycznym 595 decyzji, a osoby prawne złożyły 6 deklaracji na powierzchnię opodatkowania ha. Podatkiem od nieruchomości objęto także : budynki mieszkalne na łączną powierzchnię 3.865, m, budynki pozostałe na łączną powierzchnię 44.54,74 m, budynki letniskowe o powierzchni 5.9,33 m, grunty pozostałe o powierzchni ,83 m, grunty pozostałe inne tytuły o powierzchni 98.85, m, budynki mieszkalne zajęte na działalność gospodarczą na łączną powierzchnię 85 m, budynki pozostałe zajęte na działalność gospodarczą na łączną powierzchnię.635,89 m, grunty związane z działalnością gospodarczą ,4 m, budowle związane z działalnością gospodarczą (%) na kwotę 7.79,65 zł. Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku.

12 Na podatek leśny wystawiono osobom fizycznym 7 decyzji na powierzchnię opodatkowania 67,66 ha, a osoby prawne złożyły deklaracji na powierzchnię opodatkowania 3.3,36 ha. Na podatek od posiadania psów wystawiono 77 decyzji. Wystawiono także decyzje w sprawie: ulg i umorzeń 89, w tym ulgi żołnierskie i 8 ulg inwestycyjnych, zmiany wysokości podatku 393, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty 37, zwolnień z tytułu kupna gruntów 38, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 7, na kwotę 7.,84 zł i pow. 576,948 ha. Wydano 99 zaświadczenia. Odpowiedziano na 56 wniosków złożonych przez KRUS i pozostałe instytucje o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych. Wydano 9 zezwoleń na wykreślenia obciążeń z ksiąg wieczystych. Pozostałych pism wysłano 79. PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH ZESTAWIENIE KWOTOWE Przypis podatku rolnego wynosił ,4 zł. Przypis podatku od nieruchomości wynosił 93.57,5 zł. Przypis podatku leśnego wynosił 4.837,9 zł. Wysłano 9 postanowień o zarachowaniu wpłat. Na niezapłacony podatek (łączne zobowiązanie pieniężne) wysłano 875 upomnień i wystawiono 575 tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędu Skarbowego, na kwotę 65 68,7 zł. 8 podatników posiada zaległości powyżej., zł, na łączną kwotę , zł. Zaległości 4 podatników w kwocie 4 688, zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, dodatkowo zabezpieczono hipoteką przymusową. W stosunku do 3 dłużników Urząd Skarbowy umorzył postępowania egzekucyjne z powodu nieściągalności i zwrócił tytuły wykonawcze. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowania sądowe z tytułu o wyegzekwowanie zaległości na kwotę 69.56,6 zł. PODATEK ROLNY I LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH ZESTAWIENIE KWOTOWE Przypis podatku rolnego wynosił 5.74, zł. Przypis podatku leśnego wynosił 7.7, zł. Zaległości w kwocie 9.7, zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę zabezpieczono hipoteką przymusową i tytułami wykonawczymi skierowanymi do Urzędu Skarbowego. Wysłano 4 postanowienia o zarachowaniu wpłat. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH ZESTAWIENIE KWOTOWE Przypis podatku wynosił , zł. Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku.

13 Wysłano 3 upomnień. Zaległości w kwocie 38.9,8 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę zabezpieczono hipoteką przymusową. W stosunku do jednego podmiotu prowadzone jest postępowanie sądowe o wyegzekwowanie zaległości na kwotę 8.635, zł. Wysłano 35 postanowień o zarachowaniu wpłaty. CZYNSZ KOMUNALNY ZESTAWIENIE KWOTOWE Przypis czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych wynosił 9.7,5 zł. Wysłano 6 upomnień na zaległości o zapłatę czynszu. W stosunku do dwóch dłużników prowadzone jest postępowanie sądowe z tytułu o wyegzekwowanie zaległości w kwocie.649,6 zł. VIII.ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W Urzędzie Gminy Chojnów w 6 roku przeprowadzono ogółem 8 przetargów w tym: Przetargi nieograniczone powyżej 6. euro: modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pawlikowice, budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków we wsi Gołaczów, modernizacja drogi gminnej w miejscowości Krzywa. Przetargi nieograniczone do 6. euro: opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę drogi na terenie przeznaczonym pod rozwój gospodarczy (TAG) w Okmianach, opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym dla szkoły podstawowej w Krzywej, wymiana stolarki okiennej na PCV w 43 oknach w budynkach należących do Gminy Chojnów, zakup wraz z montażem kontenerowego zaplecza socjalnego na boisku sportowym w Gołaczowie, opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompowniami ścieków i przyłączami w granicy pasa drogowego do wszystkich posesji w Okmianach, remont drogi w miejscowości Goliszów, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla północno wschodniej części gminy Chojnów teren Jaroszówka i Goliszów, opróżnianie gminnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Chojnów. Przetargi udzielone w trybie zapytanie o cenę : zakup materiałów budowlanych na remonty świetlic, szkół, szatni sportowych i remiz strażackich na terenie gminy, wybór kolonii letnich dla dzieci z terenu gminy, wykonanie sieci otworów obserwacyjnych wokół zlikwidowanych stanowisk odpadów komunalnych w Krzywej i Grobli oraz monitoring na 3 lata, zakup oleju opałowego na sezon grzewczy 6/7 dla szkół gminnych, Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku. 3

14 zakup pojemników typu dzwon do selektywnej zbiórki odpadów, utrzymanie czystości w budynku Urzędu Gminy przy ul. Fabrycznej, ochrona mienia Urzędu Gminy Chojnów: budynek Urzędu Gminy i pałac w Piotrowicach. Ponadto przeprowadzono dwa otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w roku 6 w zakresie: upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie wakacji. IX.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA. W roku 6 wydano 95 decyzji zezwalających na wycinkę drzew i zadrzewień.. Udzielono 65 odpowiedzi i zaleceń w sprawie usuwania drzew. 3. Starostwu Powiatowemu w Legnicy wydano postanowień w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej przez mieszkańców gminy. 4. Z terenu Gminy Chojnów odłowiono i odwieziono do schronisk 7 bezpańskich psów. 5. We wrześniu 8 szkół znajdujących się na terenie gminy przeprowadziło coroczną akcję Sprzątanie świata Urząd Gminy udzielił pomocy w formie użyczenia sprzętu. 6. Na terenie całej Gminy przeprowadzono kontrole posesji, która dotyczyła podpisanych umów na wywóz nieczystości stałych i ciekłych oraz ogólnego porządku na posesjach. 7. W ramach realizacji zapisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach wprowadzono w życie: a. Uchwałę Rady Gminy Nr XLV/67/6 z dnia 7 lutego 6 r. w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojnów, b. Uchwałę Rady Gminy Nr XLIX z dnia czerwca 6 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości płynnych, c. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnów Nr 59/6 z dnia.5.6 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 8. W celu umożliwienia mieszkańcom segregowania odpadów, gmina z własnych funduszy zakupiła 79 zbiorników do selektywnej zbiórki odpadów i rozstawiła je w miejscach ustalonych z sołtysami wsi. WIEŚ Biała Biskupin Budziwojów Czernikowice Dobroszów Dzwonów Goliszów Gołaczów Gołocin PLASTIK SZKŁO PAPIER Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku. 4

15 WIEŚ Groble Jaroszówka Jerzmanowice Konradówka Krzywa Michów Niedźwiedzice Okmiany Osetnica Pawlikowice Piotrowice Rokitki Stary Łom Strupice Witków Zamienice PLASTIK SZKŁO PAPIER Wykaz wywiezionych kontenerów na śmieci z terenu Gminy Chojnów w poszczególnych miesiącach: MIEJSCOWOŚĆ Krzywa Biskupin Czernikowice Goliszów Niedźwiedzice Okmiany Osetnica Rokitki Stary Łom Zamienice Urząd Gminy RAZEM I 5 II II IV V 4 VI 5 VII 5 VIII 8 IX 3 X XI 7 XII SUMA W lipcu sierpniu na terenie Gminy Chojnów z powodu długotrwałej suszy doszło do wysuszenia upraw rolnych, a co za tym idzie znacznym zmniejszeniu plonów. W związku z tym rolnicy składali do Urzędu Gminy wnioski dotyczące oszacowania strat w uprawach rolnych. Z uwagi na bardzo dużą ich ilość zostały wytypowane trzy komisje, w skład których wchodzili: przedstawiciel Urzędu Gminy, przedstawiciel Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Chojnów, sołtysi poszczególnych wsi, oraz poszkodowany rolnik. Po zakończeniu szacowania strat w terenie, podliczono i uzupełniono 57 protokołów po czym przesłano je do Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Chojnów, celem zaopiniowania. Na podstawie uzyskanej opinii Wojewody poszkodowani rolnicy mogli ubiegać się o zaciągnięcie preferencyjnego kredytu umożliwiającego wznowienie produkcji rolnej. Ponadto w związku z uzyskaną przez Urząd bezzwrotną dotacją od Marszałka Województwa Dolnośląskiego na kwotę. zł zakupiono 8.8 kg materiału siewnego ZYTA, którą podzielono pomiędzy rolników posiadających gospodarstwa rolne dotknięte suszą o powierzchni od 5 do ha. X.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku. 5

16 Przygotowano 4 Postanowienia Wójta Gminy Chojnów w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność gminy do sprzedaży, w tym: 9 nieruchomości zabudowanych, w tym 6 lokali mieszkalnych sprzedaż na rzecz najemców, lokal mieszkalny sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego, sprzedaż udziału ½ części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno gospodarczym, położonej w obrębie Zamienice, nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi położona w obrębie Jaroszówka, 7 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w tym z możliwością prowadzenia usług w obrębach Biała, Jerzmanowice, Dobroszów i Rokitki, działek położonych w obrębie Rokitki, przeznaczonych pod zabudowę letniskową. Zamiany nieruchomości: w celu uregulowania stanu faktycznego władania nieruchomościami położonymi w obrębie Krzywa (poprawienie warunków dojazdu do Gminnego Zakładu Opieki Podstawowej w Chojnowie zs. w Krzywej), w celu uregulowania stanu faktycznego władania nieruchomościami położonymi w obrębie Jerzmanowice (drogi dojazdowe do zabudowań będących prywatną własnością). Dzierżawy: dotycząca ośrodka wypoczynkowego w Rokitkach. Nabycia na rzecz Gminy Chojnów: nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Biała z przeznaczeniem pod pompownię wody, 5 działek położonych w obrębie Michów zajętych pod drogę gminną (regulacja stanu władania). Przygotowano 7 Zarządzeń Wójta Gminy Chojnów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy do sprzedaży, nieruchomości wymienione jw., oraz: działki niezabudowane położone w obrębie Okmiany, w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolem TAG teren aktywizacji gospodarczej, działka niezabudowana położona w obrębie Budziwojów w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem RP tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz U teren usług, część działki stanowiącej drogę (polną nieutwardzoną) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, działki zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w obrębie Niedźwiedzice, działki niezabudowanej w części zajętej pod staw położonej w obrębie Niedźwiedzice, działki niezabudowanej w części zajętej pod staw położonej w obrębie Biała, nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym magazynem położonej w obrębie Biała, działki rolnej z zachowaniem przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku. 6

17 nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy, położonej w Piotrowicach obręb Konradówka. Przeprowadzono 35 przetargów na zbycie nieruchomości (przedmiotem przetargu było łącznie 59 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych). Nadano 7 nowych numerów porządkowych nieruchomościom, tym 3 budynkom eszkalnym nieruchomościom związanym z działalnością gospodarczą oraz nieruchomościom zabudowanym domkami letniskowymi. Wydano 53 zaświadczenia, w tym znaczną część w sprawie potwierdzenia faktu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego (w oparciu oświadczenie wnioskodawcy i zeznania świadków), w celu przedłożenia w kancelarii notarialnej w związku z kupnem gruntów rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Legnicy w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego w zamian za rentę strukturalną oraz w sprawie prowadzenia gospodarstwa rolnego do celów emerytalno rentowych (KRUS i ZUS). Sporządzono 33 umowy dzierżawy nieruchomości spisane pomiędzy rolnikami w zamian za świadczenia emerytalno rentowe (KRUS). Zawarto 3 akty notarialne w tym : 5 sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców (wartość po udzielonej 9 % bonifikacie.48, zł). sprzedaż na rzecz współwłaścicieli ½ część udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno gospodarczym(3.494, zł.). sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym garażem,(3.5, złotych). 3 sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargu nieograniczonego 6 działek budowlanych (.486, zł. netto). sprzedaż części nieruchomości niezabudowanej, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność nabywcy (6., zł. netto). sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (rolnej) w drodze przetargu ograniczonego (., zł.). sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym stodołą (35.35, zł.). sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego działka rekreacyjna (9.967, zł.). 3 sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargu nieograniczonego, w tym teren aktywizacji gospodarczej, teren usług komercyjnych, składów, handlu hurtowego i rzemiosła (łącznie , zł. netto). zbycie w drodze bezprzetargowej 4 nieruchomości niezabudowanych na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.(8.399, zł. netto). decyzja Wojewody Dolnośląskiego zbycie na rzecz Skarbu Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nieruchomości niezabudowanej na poszerzenie pasa autostrady (.7, złotych). nabycie na rzecz Gminy Chojnów nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem na pompownię wody (4.986, złotych). wykonanie przez Gminę Chojnów prawa pierwokupu, nieruchomości niezabudowanej (8.54, zł. z % podatkiem VAT). zamiana nieruchomości w celu uregulowania stanu faktycznego władania (bez Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku. 7

18 stosowania dopłat). Należności wpływy do budżetu Gminy Chojnów w 6 r. z tytułu: umów najmu, dzierżawy, użytkowania gruntów komunalnych i użytkowania wieczystego 4.45,89 zł. netto. W roku 6 wydano 43 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości. Wykaz gruntów przekazanych na rzecz Gminy Chojnów przez Wojewodę Dolnośląskiego (komunalizacja). NR DECYZJI RR.V.K.773.G.336/6 z dnia 8 czerwca 6 r. DZIAŁKA NR/POW. 79/. ha RR.V.K.773.G.334/6 z dnia czerwca 6 r. RR.V.K.77.G.39/6 z dnia 9 czerwca 6 r. RR.V.K.773.G.337/6 z dnia lipca 6 r. RR.V.K.773.G.353/6 z dnia 3 września 6 r. RR.V.K.773.G.369/6 z dnia 3 października 6r. RR.V.K.773.G.34/6 z dnia 4 października 6r. SP.3.K.773.G.335/6 z dnia 5 grudnia 6 r. OBRĘB Biskupin grunty orne RV 35/.45 ha ha 57.5 ha 69. ha 35/6.9 ha 4/3.4 ha 3/.585 ha 48.9 ha Krzywa grunty orne nieużytki Rokitki grunty orne PRZEZNACZENIE W PLANIE (STUDIUM) Projektowane uzupełnienie terenów o charakterze zagrodowym Tereny urządzeń utylizacji śmieci (wysypisko) Teren pól uprawnych Strupice Okmiany tereny rekreac. wypocz. grunty orne Tk grunt zabudowany budynkiem mieszalnym pastwiska Pola, łąki, pastwiska, boisko sportowe Tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego Pola, łąki, pastwiska Strupice drogi drogi Witków pastwisko SP.3.K.773.G.339/6 z dnia 5 grudnia 6 r ha Witków pastwisko tereny mieszkaniowe SP.3.K.77.G.37/6 3/7,583 3/,38 Okmiany pastwisko grunty orne Projektowane terenów o zagrodowym Projektowane terenów o zagrodowym Projektowane terenów o zagrodowym Osetnica RODZAJ UŻYTKU uzupełnienie charakterze uzupełnienie charakterze uzupełnienie charakterze XI.BUDOWNICTWO I GOSPODARKA PRZESTRZENNA W roku 6 wydano: 38 decyzji o warunkach zabudowy, 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, 39 postanowień w sprawie podziału nieruchomości, zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego, 3 informacji z zakresu nadzoru urbanistyczno budowlanego oraz uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, 75 informacji z zakresu planowania przestrzennego w sprawie przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 45 uzgodnień i opinii dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rokitki, oraz części obrębu Zamienice, 54 uzgodnienia i opinie dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzdłuż linii kolejowej E3 Legnica Węgliniec Zgorzelec granica państwa, 69 uzgodnień i opinii dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Konradówka, Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku. 8

19 56 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 39 wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, postanowień z zakresu koncesji geologicznych i górniczych, rozpatrzono 44 wnioski w sprawie przydziału mieszkań, rozpatrzono wniosków z zakresu zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, uchwalono plan zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Rokitki oraz części obrębu Zamienice, uchwalono plan dla obszaru wzdłuż linii kolejowej E3 Legnica Węgliniec Zgorzelecgranica państwa, uchwalono plan dla obszaru wsi Konradówka, przestąpiono do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Goliszów i Jaroszówka, przystąpiono do opracowania zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnów dla części obszaru wsi Osetnica (pod wydobycie kruszywa naturalnego), przystąpiono do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Osetnica (pod wydobycie kruszywa naturalnego). XII.OŚWIATA Na terenie gminy Chojnów w roku 6 funkcjonowało 8 szkół podstawowych w miejscowościach: Biała, Budziwojów, Rokitki, Okmiany, Krzywa, Stary Łom, Goliszów i Niedźwiedzice. Ponadto w Rokitkach funkcjonowało również przedszkole. Łącznie do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy uczęszczało 539 uczniów. Gmina Chojnów organizowała i pokrywała koszty dowozu łącznie 593 uczniów, w tym: do szkół podstawowych na terenie gminy 9 uczniów, do gimnazjum 384 uczniów, Z wypoczynku letniego zorganizowanego przez gminę skorzystało łącznie dzieci, w tym: 6 dzieci wzięło udział w obozie w miejscowości Bielawa prowadzonym przez Komendę Hufca ZHP w Chojnowie, 4 dzieci w sierpniu wypoczęło w Mrzeżynie. Ponadto w ramach współpracy z innymi instytucjami dzieci wypoczywały w innych miejscach: 9 osób w Łebie organizator Agencja Nieruchomości Rolnych, 9 osób w Międzyzdrojach organizator Zarząd Powiatowy OSP, 3 osoby w Pobierowie organizator Kuratorium Oświaty. Ogółem z wypoczynku letniego skorzystało 4 dzieci. Rok 6 był kolejnym rokiem przyznawania i wypłat stypendium szkolnego dla uczniów spełniających kryteria. Łącznie wydano 837 decyzji i wypłacono kwotę , zł. Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku. 9

20 XIII.PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Obecnie w ewidencji działalności gospodarczej zarejestrowanych jest 45 podmiotów gospodarczych. W wyniku prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej wydano: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 75, zmiany w ewidencji działalności gospodarczej 33, wykreślono z ewidencji działalności gospodarczej 56. Zarejestrowane podmioty gospodarcze według rodzaju działalności: produkcja wyrobów 64, gastronomia 36, budownictwo 4, transport 33, handel 87, usługi 3. W związku ze zmianą właścicieli sklepów oraz kończącą się ważnością zezwoleń na alkohol, wydano zezwolenia na sprzedaż alkoholu w detalu: piwo 4 zezwolenia wino 4 zezwolenia wódka zezwolenie oraz w gastronomii: piwo 8 zezwoleń wino 3 zezwolenia wódka zezwolenie W minionym roku gmina Chojnów sprzedała dwie działki na Terenie Aktywizacji Gospodarczej w Okmianach, a także stodołę po Zakładach Lniarskich w Białej. Wszystkie trzy nieruchomości właściciele przeznaczą na stworzenie nowych podmiotów gospodarczych. XIV.SPORT DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA W roku 6 na terenie gminy Chojnów działało 8 kół LZS, które skupiają 48 członków. Działalność prowadzona była w następujących dyscyplinach: piłka nożna, piłka siatkowa, jeździectwo, szachy, tenis stołowy, rekreacja. W budżecie gminy na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 5., zł, z czego 8., zł przeznaczono na budowę szatni sportowej w Gołaczowie, a kwotę., zł na budowę boiska o nawierzchni bitumicznej w Witkowie. Ponadto oddano do użytku szatnię sportową w Niedźwiedzicach. Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY CHOJNÓW W

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY CHOJNÓW W SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY CHOJNÓW W 2007 roku GMINA CHOJNÓW kwiecień 2008 SPIS TREŚCI I.WÓJT GMINY CHOJNÓW...4 II.CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU GMINY...5 III.WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych

Wykaz kart informacyjnych Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawieranie małżeństwa. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą. 3 Decyzja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 19 marca 2012 roku I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawarcie małżeństwa 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą 3 Zezwolenie na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY CHOJNÓW W

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY CHOJNÓW W SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY CHOJNÓW W 2005 roku GMINA CHOJNÓW Urząd Gminy w Chojnowie marzec 2006 Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok.

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok. INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok. Wójt Gminy Tarnawatka przedkłada poniżej informację z realizacji dochodów i wydatków gminy za 2012 rok. Rada Gminy w Tarnawatce w

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 120 000 75412 - Ochotnicze straże pożarne Wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Planowany budżet Gminy Bojadła na rok 2013 uchwalony Uchwałą Nr XXXV/197/13 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. określał: dochody

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 16/12 Wójta Gminy z dnia 29 marca 2012r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA PAKOSŁAW STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU INFORMACJE OGÓLNE Zgodnie z art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda 60 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Powierzchnia nieruchomości. Drogi 1 285 762 2 653 767,42. Ogródki działkowe 111 000 222 000,00. Grunty szkolne 103 233 878 484,86

I N F O R M A C J A. Powierzchnia nieruchomości. Drogi 1 285 762 2 653 767,42. Ogródki działkowe 111 000 222 000,00. Grunty szkolne 103 233 878 484,86 I N F O R M A C J A dot. stanu mienia komunalnego Gminy Turek według stanu na dzień 31.12.2015 r. Ogółem stan gruntów na terenie Gminy Turek ( mienia komunalnego) wynosi 3 128 466 m 2. Stan ten : a/ zwiększył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/158/2012 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2012.

UCHWAŁA NR XX/158/2012 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2012. UCHWAŁA NR XX/158/2012 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW Działając na podstawie art. 23 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września z dn. 12 listopada 2007 r. Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi II stopnia podziału III stopnia podziału IV stopnia podziału V stopnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 23.259.354 zł. w tym: - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach o wartości 1.559.226 zł.

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 23.259.354 zł. w tym: - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach o wartości 1.559.226 zł. Nr 8 do Zarządzenia Nr 26/2011 Burmistrza Kleszczel z dnia 28 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona na podstawie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Burmistrza Miasta Nowy Staw za okres od 01 grudnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. W zakresie s p r a w, które należą do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8/2011 z dnia 29 marca 2011r Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 11 października 2013 r.

Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 11 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU z dnia 11 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Podział administracyjny, zadania samorządu

Podział administracyjny, zadania samorządu Podział administracyjny, zadania samorządu Podział administracyjny Polski Jednostka administracyjna Liczba w Polsce Organ uchwałodawczy Organ wykonawczy Nazwa urzędu Szczebel gminy Gmina wiejska 1586 Rada

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. DOCHODY - plan na 2008 rok Dz. Rozdz. Wykonanie za 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2007r. m-cy 2007r. PLAN 2008r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2008 rok 010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15.

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN ZAŁĄCZNIK Nr.3 Na 2007 ROK Str. 6 Źródła finansowania inwestycji L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2007 r. środki własne w tym: dotacje pożyczki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY CHOJNÓW W

Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY CHOJNÓW W SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY CHOJNÓW W 2009 roku Urząd Gminy Chojnów 2010 SPIS TREŚCI I. WÓJT GMINY CHOJNÓW... 4 II. CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU GMINY... 5 III.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska Nr O-S.0050.18.2012 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.18.2012 Wójta Łaziska z dnia 28 marca 2012 roku Informacja o stanie mienia Łaziska I Prawo własności Nieruchomości Lp. Miejsce położenia nieruchom

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Załącznik nr 1 do Zarządzenia 5/2007 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 16.03.2007 r Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Dochody Plan 11 968 954,00 Wykonanie 11 905 660,00 % 99,47 plan

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA Środa Wielkopolska, dnia 26 kwietnia 2010 roku BB.0055-3/10 SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA W dniu 07.04.2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę placu postojowego

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi REJESTRY I EWIDENCJE dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Udostępnianie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII.91.2016 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII.91.2016 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII.91.2016 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy stałych Komisji Na podstawie 71 ust. 1 i 2 uchwały Nr XXXIII/155/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Statutu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Rzgów na 2009 r.

Objaśnienia do budżetu gminy Rzgów na 2009 r. Objaśnienia do budżetu gminy Rzgów na 2009 r. Plan dochodów wynosi ogółem: W tym: dochody własne dotacje na zadania własne dotacje na zadania zlecone dotacja na zadania powierzone subwencja oświatowa udziały

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r.

Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r. Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r. Gminy Łubowo posiada następujące składniki mienia gminnego: I. Grunty komunalne: 1. Grunty rolne:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2014 r. na plan 17.822.544,38 zł wynosi 9.762.484,27 zł, co stanowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 19 lutego 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia... 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Rzepinie na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK Budżet Gminy Trzebiechów został przyjęty uchwałą Nr VI/188/2013 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 19 grudnia 2013r. W 2014

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r.

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE Dział 010 Rolnictwo Dział 020 Leśnictwo Dział 600 Transport Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

DOCHODY BUDŻETOWE Dział 010 Rolnictwo Dział 020 Leśnictwo Dział 600 Transport Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa DOCHODY BUDŻETOWE Dział 010 Rolnictwo Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 237.004 zł, a wykonanie w I półroczu 2006r. wynosi 2.611,07 zł tj.1,10%. Tak niskie wykonanie planu wynika stąd, że w rozdziale

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2013

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2013 Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2013 Plan dochodów budżetowych na 2013 rok uchwalony

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/277/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do Księgi Jakości Wydanie 15 14.01.2011r. Strona 2/Stron 6

Załącznik Nr 8 do Księgi Jakości Wydanie 15 14.01.2011r. Strona 2/Stron 6 Strona 2/Stron 6 Cześć 1 Referat Podatków i Księgowości 1. Podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta PiK - 01 IX 2. Podatek rolny od osób prawnych zgłoszenie obowiązku

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda UCHWAŁA Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 grudnia 2013 r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Analiza

Bardziej szczegółowo

II. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu i nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste - wg stanu na koniec grudnia 2010 r.

II. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu i nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste - wg stanu na koniec grudnia 2010 r. Podstawę sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości stanowią przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce gruntami (tj. Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz 651 z późn zm.) I. Plan

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Załącznik 1g do Zarządzenia Nr 13/VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo na

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88 Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2012 r. na plan 21.083.380 zł wynosi 9.289.030.95 zł, co stanowi 44,06

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. 2011 r. Wizna, marzec 2012 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. 2011 r. Wizna, marzec 2012 r. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 62/12 Wójta Gminy Wizna z dnia 27 marca 2012 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za 2011 r. Wizna, marzec 2012 r. I. Grunty Informacje o stanie mienia gminy Wizna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

WYDATKI - WYJAŚNIENIE WYDATKI Dział Rozdz. Paragr. Treść Zmiana Plan po zmianach Zmniejszenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów i wyposażenia celem przeniesienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

DOCHODY DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

DOCHODY DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO DOCHODY Do sporządzenia opracowania projektu budżetu na 2011r. przyjęto następujące wskaźniki: Podatki i inne opłaty poza targowiskami i umowami z których wynika inny wskaźnik wzrostu - wzrost o 2,3% Opłaty

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia26 marca 2013r.. S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Plan na oświatę i wychowanie

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo