sprawdzenie realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej na podstawie postanowienia nr 28/KSzW/2010.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "sprawdzenie realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej na podstawie postanowienia nr 28/KSzW/2010."

Transkrypt

1 Departament Kontroli i Nadzoru MNiSW-DKN-WKR /JJ/12 Warszawa, 16 stycznia 2012 r. R A P O R T z kontroli w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i w Fundacji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budŝetu państwa w 2010 roku oraz pierwszej połowie 2011 roku pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budŝetu państwa oraz realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2010 roku na podstawie Postanowienia Nr 28/KSzW/ Kontrola została przeprowadzona na podstawie postanowienia nr 30/KSzW/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 10 sierpnia 2011 r. 2. Celem kontroli było: ustalenie prawidłowości wydatkowania środków finansowych przyznanych i przekazanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego na funkcjonowanie Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r. na podstawie art. 203 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyŝszym oraz środków finansowych przyznanych Fundacji Parlamentu Studentów RP na 2010 r., w tym kampanii profrekwencyjnej Wybory 2010 Wejdź do gry i Europejskiej Konwencji Studenckiej. sprawdzenie realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej na podstawie postanowienia nr 28/KSzW/ Kontrolę przeprowadził zespół w składzie: mgr Janusz Jagliński radca Ministra w MNiSW; ekspert finansowy. 4. W okresie objętym kontrolą funkcję Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej pełnili: Bartłomiej Banaszak od 10 stycznia 2009 r. do 28 listopada 2010 r.; Dominika Kita od 28 listopada 2010 r. 5. Funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 19 lipca 2009 r. pełni Hubert Zalewski. 6. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali: Dominika Kita przewodnicząca Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej; Hubert Zalewski prezes Zarządu Fundacji Parlamentu Studentów RP; przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Parlamentu Studentów RP; Cezary Szczypa zastępca prezesa Zarządu Fundacji Parlamentu Studentów RP; księgowa. 1

2 7. Raport opracowano w oparciu o analizę: protokołu z kontroli z dnia 20 października 2011 r.; opinii Departamentu Finansowania Szkół WyŜszych z dnia 10 listopada 2011 r.; uwag Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Fundacji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2011 r.; stanowiska eksperta finansowego do uwag Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Fundacji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. 8. Ustalenia kontroli: Zrealizowano zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w 2010 roku na podstawie Postanowienia Nr 28/KSzW/2010 dotyczące: a. Zawierania na bieŝąco umów o współpracy z wolontariuszami; b. Kontynuacji współpracy pomiędzy FPSRP a PSRP na podstawie zawartego porozumienia o podziale kompetencji; c. Przekazania do MNiSW korekty sprawozdania z realizacji V Forum Dyskusyjnego PSRP. Nie zrealizowano zaleceń pokontrolnych dotyczących: a. Terminowego realizowania zobowiązań; b. Przekazywania bez opóźnień dokumentów finansowych do biura rachunkowego; c. Prowadzenia na bieŝąco ewidencji majątku trwałego; d. Opracowania zasad wydatkowania środków publicznych; e. Poddania badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych za lata f. WdroŜenia do realizacji zalecenia o stosowaniu ustawy o rachunkowości w pełnym zakresie; g. Podania do publicznej wiadomości sprawozdania z działalności Fundacji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, spełniającego wymogi rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji; 9. Ustalenia dotyczące kontroli za lata : Brak stosowania przyjętych formalnie procedur kontroli wewnętrznej oraz naleŝytego udokumentowania ich zastosowania, na co wskazują rozbieŝności pomiędzy ewidencją księgową kosztów a składanymi kwartalnie sprawozdaniami z rozliczenia dotacji, braki w dokumentacji kosztów, brak opisów na fakturach i listach płac; Brak klarownych i konsekwentnie stosowanych zasad przy sporządzaniu kwartalnych sprawozdań z wykorzystania otrzymanych dotacji na co wskazuje brak powiązania okresów wydatkowania z okresami rozliczania oraz nieprawidłowa kwalifikacja wydatków do poszczególnych kategorii. Brak bieŝącej kontroli zgodności tych sprawozdań z zapisami w ewidencji księgowej i nieprzeprowadzanie uzgodnień po kaŝdym kwartale; Brak prawidłowej dokumentacji zlecanych prac w ramach zawieranych umów o dzieło i zlecenia na przykładzie umowy o dzieło z dnia 15 października 2010 roku oraz z dnia 11 maja 2011 roku; Brak naleŝytego udokumentowania wydatków: faktury proforma, paragony nie stanowią podstawy do ujęcia kosztu. 2

3 Nieprawidłowości w zakresie wypłat wynagrodzeń: a. w grudniu 2010 roku dokonano zapłaty wynagrodzenia pomimo, iŝ umowa zlecenia obejmowała okres do 30 listopada 2010 roku; b. Fundacja zawarła umowę o dzieło dnia 15 października 2010 r. na sporządzenie opinii prawnej dotyczącej zgodności regulaminów pomocy materialnej uczelni wyŝszych, w sytuacji, kiedy obowiązywała umowa zlecenie, obejmująca samodzielne świadczenie obsługi Biura Prawnego PSRP; Nieprawidłowości w zakresie kwot i terminowości rozliczeń z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłacanych wynagrodzeń. Braki w zakresie dokumentowania podstaw do nieobejmowania wypłacanych wynagrodzeń składkami ZUS; Na podstawie przedstawionego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22 września 2011 roku stwierdzono brak aktualizacji składu Rady Fundacji oraz złoŝenia rocznego sprawozdania finansowego za lata ; Brak przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania sprawozdań finansowych za lata Niedotrzymane terminy sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań rocznych. Brak wymaganych podpisów pod sprawozdaniami. Brak wyceny środków pienięŝnych wyraŝonych w walutach obcych po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski; Polityka Rachunkowości nie jest w pełni przystosowana do specyfiki prowadzonej działalności (np.: brak zapisów dla ujmowania i wyceny wartości wyraŝonych w walutach obcych, brak zapisów dotyczących ujmowania przyznanych dotacji); Wysokość obrotów (z przychodów innych niŝ dotacja MNiSW) wskazuje na moŝliwość objęcia świadczonych usług podatkiem od towarów i usług; Sprawozdanie z działalności FPSRP za rok 2010 nie spełnia wymogów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji, przykładowo: a. nie spełnione wymogi 4 w zakresie złoŝonych podpisów; b. nie spełnione wymogi 2 p. 4) sprawozdanie nie zawiera odpisów uchwał zarządu fundacji; c. nie spełnione wymogi 3 brak zamieszczonej informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli; d. zamieszczone dane o zobowiązaniach podatkowych nie są zgodne z ewidencją księgową, wartości aktywów i zobowiązań nie są zgodne ze sprawozdaniem finansowym za 2010 rok. 10. Departament Finansowania Szkół WyŜszych w przedstawionej opinii wskazał, Ŝe: Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej jest reprezentantem ogółu studentów kraju i na podstawie art. 203 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyŝszym konieczne jest umoŝliwienie zachowania ciągłości realizacji jego obowiązków statutowych, poprzez zapewnienie niezbędnych na ten cel środków finansowych; Zwróci się do Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP i Prezesa Fundacji PSRP z zaleceniem pilnego podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli uchybień w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z dotacji budŝetowej; W związku z uzyskaniem podstaw formalnoprawnych do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej Parlament będzie bezpośrednio odpowiedzialny za obsługę finansowo-księgową i rozliczenie środków budŝetowych na cele związane z 3

4 funkcjonowaniem PSRP. Przyjęcie takiego rozwiązania powinno słuŝyć wyeliminowaniu uchybień stwierdzonych w wyniku kontroli. 11. W zgłoszonych uwagach Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Fundacja Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej wskazali, w zakresie oceny przez eksperta realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli za 2009 r., Ŝe: Biuro PSRP dba, aby płatności realizowane z opóźnieniem nie generowały odsetek; Niewłaściwy jest zarzut nieterminowego przekazywania dokumentów księgowych do biura księgowego, gdyŝ dokumenty do biura księgowego przekazywane są po realizacji przelewu celem ujęcia w ewidencji księgowej; Wprowadzono regulaminy obiegu dokumentów i kontroli wewnętrznej, które obecnie są weryfikowane; Powołano komisję konkursową do rozstrzygnięć w 2011 r. konkursów ofert na realizację zadań publicznych; Dokonano wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego za 2010 r. 12. W zgłoszonych uwagach Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Fundacja Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej wskazali, w zakresie oceny przez eksperta prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budŝetu na lata m.in., Ŝe: Argument dotyczący braku kontroli obiegu dokumentów jest zbyt daleko idący; Wynagrodzenie wypłacone w grudniu 2010 r. (umowa obowiązywała do końca listopada 2010 r.) było wynagrodzeniem za listopad; Brak potrzeby gromadzenia dodatkowej dokumentacji dotyczącej zwolnień od obowiązku opłacania składek ZUS; Podpisanie umowy o dzieło z prawnikiem było w pełni uzasadnione; Wystosowano pismo do Urzędu Skarbowego o wydanie opinii dotyczącej podleganiu opodatkowaniu. 13. Ekspert finansowy w odniesieniu do zgłoszonych uwag wskazał m.in., Ŝe: O braku realizacji procedur kontroli wewnętrznej świadczą m.in. wykazywane stałe niedopłaty na fakturach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście; Fundacja jest zobowiązana prowadzić swoje księgi w oparciu o zasadę memoriału. KaŜdy miesiąc w ewidencji księgowej powinien być zamykany do 20 dnia następnego miesiąca, co przy prowadzeniu księgowości na zewnątrz będzie moŝliwe tylko w przypadku odpowiednio wcześniejszego przekazywania dokumentów Fundacji; Ustawa o rachunkowości wskazuje na konieczność bieŝącego prowadzenia ewidencji majątku trwałego; Fundacja w dalszym ciągu nie opracowała uregulowań wewnętrznych w zakresie wydatkowania środków publicznych. Powołanie komisji konkursowej w opinii eksperta, nie jest wystarczające w sytuacji kiedy nie określono ram funkcjonowania komisji; 4

5 Płatność w kwocie 3 374,00 zł z tytułu realizacji umowy obowiązującej do końca listopada 2010 r. za wykonaną usługę wypłacono w dniu 23 listopada 2010 r., co wskazuje, Ŝe wynagrodzenie grudniowe w kwocie zł. było nienaleŝne; Zdaniem eksperta istnieje potrzeba gromadzenia dodatkowej dokumentacji w sprawie braku obowiązku potrącania składek na ZUS, od niektórych wypłacanych wynagrodzeń, gdyŝ ryzyko i odpowiedzialność w zakresie ich nie potrącania w całości spoczywa na płatniku, czyli na Fundacji. 14. W wyniku kontroli wnioskuję o wystosowanie wystąpienia pokontrolnego do Fundacji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z zaleceniami dotyczącymi konieczności: 1) Pełnej realizacji zaleceń z kontroli przeprowadzonej w 2010 r. na podstawie postanowienia nr 28/KSzW/2010; 2) WdroŜenia bieŝącej kontroli i prawidłowego dokumentowania ponoszonych wydatków. Stwierdzone uchybienia naruszają art. 21 ustawy o rachunkowości oraz 3 i 7 Regulaminu obiegu dokumentów; 3) Przyjęcia i wdroŝenia odpowiednich zasad i takiej organizacji pracy, która pozwoli na unikanie pomyłek i ujmowania wydatków w innych okresach niŝ wynika to z okresu wydatkowania rozliczanych kwot; 4) Prawidłowej i wyczerpującej dokumentacji rezultatów umów o dzieło i zlecenia w celu udokumentowania zasadności poniesionych wydatków w przeciwnym razie wystąpić moŝe konieczność zwrotu nienaleŝnie wypłaconych kwot z przyznanej na ten cel dotacji; 5) Przeprowadzenia wewnętrznej weryfikacji prawidłowości i zasadności poniesionych wydatków w zakresie umów o dzieło i umów zlecenia za lata z uwzględnieniem ich ekonomicznej zasadności oraz przekazania wyników tego sprawdzenie do MNiSW; 6) Dokonania natychmiastowej analizy rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym. W razie konieczności przekazanie do powyŝszych Urzędów niezbędnych korekt; 7) Terminowego wywiązywania się z obowiązków nałoŝonych na Zarząd Fundacji przez przepisy prawa, w tym ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym i art. 69 ustawy o rachunkowości; 8) Przeprowadzenia zaległych badań sprawozdań finansowych za lata przez biegłego rewidenta, co usunie naruszenia art. art. 30, 52, 53 ustawy o rachunkowości oraz zapisów 20.2 Statutu Fundacji; 9) Opracowania polityki rachunkowości zgodnej ze specyfiką działalności Fundacji zgodnie z wymogami art. 10 ustawy o rachunkowości; 10) Skorygowania sprawozdania za 2010 r. z działalności FPSRP, tak aby spełniało wymogi rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej, podpisanej wersji sprawozdania. 15. W wyniku kontroli wnioskuję o wystosowanie wystąpienia pokontrolnego do Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z zaleceniami dotyczącymi konieczności: 1) WdroŜenia bieŝącej kontroli i prawidłowego dokumentowania ponoszonych wydatków. Stwierdzone uchybienia naruszają art. 21 ustawy o rachunkowości oraz 3 i 7 Regulaminu obiegu dokumentów; 2) Przyjęcia i wdroŝenia odpowiednich zasad i takiej organizacji pracy, która pozwoli na unikanie pomyłek i ujmowania wydatków w innych okresach niŝ wynika to z okresu wydatkowania rozliczanych kwot; 5

6 3) Prawidłowej i wyczerpującej dokumentacji rezultatów umów o dzieło i zlecenia w celu udokumentowania zasadności poniesionych wydatków: 4) Opracowania polityki rachunkowości zgodnie z wymogami art. 10 ustawy o rachunkowości; Wnioskuję o zobowiązanie Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Fundacji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej do poinformowania Departamentu Kontroli i Nadzoru o realizacji powyŝszych wniosków do dnia 15 lutego 2012 r. Raport został zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 6

Departament Kontroli i Nadzoru Warszawa, 18 października 2011 r. MNiSW-DKN-WKR-1943-3266-5/AJ/11

Departament Kontroli i Nadzoru Warszawa, 18 października 2011 r. MNiSW-DKN-WKR-1943-3266-5/AJ/11 Departament Kontroli i Nadzoru Warszawa, 18 października 2011 r. MNiSW-DKN-WKR-1943-3266-5/AJ/11 RAPORT z kontroli prawidłowości wydatkowania środków finansowych przyznanych na sfinansowanie w latach 2007-2011

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Nr kontroli KBF-41006/06 Nr ewid. 121/2006/P/05/040/KBF Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku Część 13 INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

PROTOKÓŁ KONTROLI. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PROTOKÓŁ KONTROLI Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Podleśna 61 (nr kodu 01-673), REGON 000080507, zwanego w dalszej części protokołu Instytutem lub IMGW. Dyrektorem Instytutu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP)

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) 1 INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) I. DEFINICJE I OGÓLNE ZASADY: 1. Dokumentem finansowo-księgowym jest każdy dokument stwierdzający

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N otwartego konkursu ofert nr 10/2012. Rozdział I Rodzaje zadań objęte konkursem

R E G U L A M I N otwartego konkursu ofert nr 10/2012. Rozdział I Rodzaje zadań objęte konkursem Załącznik nr 10 do uchwały Nr 70/144/11 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 14 lutego 2011 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Na podstawie art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

wynikającego z art. 15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu

wynikającego z art. 15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Klonowa, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W KATOWICACH Nr ewid. 171/2010/P-09-136/LKA Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu Warszawa, kwietnia 2007 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI MIROSŁAW SEKUŁA KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 Dęblin 30.06.2005 rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy ZP/105/2014 Załącznik Nr 7 do SIWZ

Numer sprawy ZP/105/2014 Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY - zmieniony Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/105/2014 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA-4100-01-02/2012/P/12/136 Katowice, dnia 11 kwietnia 2012 r. Pani dr Izabela Majewska Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów WARSZAWA, 14 WRZESIEŃ 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. O P I N I A z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Opinia biegłego rewidenta z łącznego badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I Kancelarii Sejmu w Warszawie, ul. Wiejska 4/6/8 (kod pocztowy 00-902), numer statystyczny REGON-001103340, zwanej takŝe w dalszej treści Kancelarią. Obowiązki Szefa Kancelarii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Zimak Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie

Pan Janusz Zimak Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel./fax 342-87-77, tel. 342-10-32 Wrocław, dnia 22 sierpnia 2008 r. P/08/096 LWR-41018-1/2008 Pan

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny.

Kontrolą objęto wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny. Tekst dokumentu ujednolicony po rozpatrzeniu zastrzeŝeń zgłoszonych do protokołu kontroli przez Komisję Odwoławczą w Departamencie Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NajwyŜszej Izby Kontroli P ROT

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 12 kwietnia 2010 r. LKA-4100-03-02/2010/P/09/006 Pan Mieczysław Putek Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku Białej Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/ ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski (lc~" RrGIONf.LNA IZM ~B, -')_.1 1.2 I l r'j)wcl 18.ter. o '1 u. a '5 ckr ~o"zt. I Kilce_ I! ' 'irce: 2~-5LO li- ~ 370 WK-60.35 013 'A zs) 1 7. 12. zn13 Kielce, dnia 13.12.2013 r. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. 24.06.2010 Warszawa. Barbara Hermak

Materiały szkoleniowe. 24.06.2010 Warszawa. Barbara Hermak Materiały szkoleniowe 24.06.2010 Warszawa Barbara Hermak Księgowość organizacji pozarządowych SPIS TREŚCI I. Podstawy prawne ustawy jakich znajomość przyda się przy prowadzeniu organizacji pozarządowej...3

Bardziej szczegółowo

Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 1 Beneficjent, po spełnieniu warunków wynikających z Umowy,

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 30 grudnia 2009 r. Podsekretarz Stanu Akceptuję: Jarosław Pawłowski SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4

Bardziej szczegółowo

Jak napisaæ politykê rachunkowoœci organizacji

Jak napisaæ politykê rachunkowoœci organizacji Katarzyna Kiełbiowska Jak napisaæ politykê rachunkowoœci organizacji poradnik dla stowarzyszeñ i fundacji nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej Jak napisać politykę rachunkowości organizacji poradnik

Bardziej szczegółowo