WŁASNY BIZNES - PIERWSZE KROKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WŁASNY BIZNES - PIERWSZE KROKI"

Transkrypt

1 WŁASNY BIZNES - PIERWSZE KROKI Rozpoczynając działalność gospodarczą podjeliście Państwo bardzo trudną i odpowiedzialną decyzję. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej to początek długiej drogi, która Państwa czeka. Mamy nadzieję, że znajdą Państwo w poniższym informatorze odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Zgłoszenie dla celów ewidencyjnych Zgłoszenie działalności gospodarczej lub uzyskanie koncesji jest podstawą do podjęcia dalszych działań zmierzających do stworzenia własnej firmy. Dlatego na wstępie należy skierować swoje krokí do Urzędu Gminy, Miasta lub innego terytorialnego oddziału administracji państwowej, gdzie w wydziale, zwanym na ogół ewidencją działalności gospodarczej lub wydziałem drobnej wytwórczości i usług, należy złożyć odpowiedni druk zgłoszenia. Druk zgłoszenia Druki te posiada wydział uprawniony do wydawania zaświadczeń o wpisie do ewidencji. Co prawda przepisy nie przewidują ogólnie obowiązującego wzoru takiego dokumentu, ale na pewno gmina przygotowała taki we własnym zakresie. Należy go pobrać i wpisać w odpowiednie rubryki: 1) oznaczenie przedsiębiorcy, czyli nazwę firmy, 2) siedzibę podmiotu, czyli adres lokalu, w którym Firma będzie działała, a w przypadku prowadzenia działalności w domu - adres zamieszkania; miejsce zamieszkania podaje się również w przypadku, gdy działalność prowadzona jest bez określenia siedziby (np. prowadzenie taksówki), 3) określenie przedmiotu działalności, czyli czym firma będzie się zajmować; radzimy w tym miejscu wpisać raczej, czym firma może się zajmować. Należy tu ująć również działalność firmy planowaną, która być może w przyszłości zostanie podjęta. Nieuwzględnienie planowanego rozwoju firmy spowoduje, że po pewnym czasie, gdy przedsiębiorca zapragnie rozszerzyć działalność, będzie zmuszony zmienić dane zawarte już w dokumencie rejestracyjnym, co wymaga poświęcenia czasu i wniesienia dodatkowej opłaty za tą czynność. 4) miejsce wykonywania działalności, czyli adres firmy lub teren działania (np. taksówkarz wpisuje tern województwa), 5) data rozpoczęcia działalności - dopiero od tej daty mogą być księgowane (wpisywane do księgi podatkowej) wydatki związane z tą działalnością, 6) pełnomocnik, czyli osoba uprawniona do prowadzenia spraw firmy w imieniu właściciela, np. żona. Obecnie w wyniku nowelizacji ustawy, został zniesiony obowiązek dołączania do zgłoszenia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do

2 lokalu, w którym będzie wykonywana działalność. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest wymagany w stosunku do osób fizycznych i spółek cywilnych (poszczególnych wspólników spółki), które rejestrują działalność gospodarczą, do 31 grudnia 2003 roku. Dopiero po dniu 1 stycznia 2004 roku osoba fizyczna zamierzająca podjąć działalność będzie składała wniosek o zarejestrowanie swojej firmy do właściwego Krajowego Rejestru Sądowego. Opłata za dokonanie wpisu wynosi 100 zł, a wpis aktualizujący dane - 50 zł. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) NIP jest to numer identyfikacji podatkowej nadawany przez urząd skarbowy w ramach Krajowej Ewidencji Podatników. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej i inne podmioty, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikamii. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne; podmioty te również otrzymują NIP. W sprawach nadawania numeru NIP i aktualizacji danych właściwymi urzędami skarbowymi są: dla podatników podatku od towarów i usług, nie korzystających ze zwolnienia od tego podatku - urząd skarbowy właściwy w sprawach podatku od towarów i usług, dla jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług - urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę jednostki lub miejsce wykonywania działalności, dla pozostałych podatników: a) będących podatnikami podatku dochodowego - urząd skarbowy właściwy w sprawach tego podatku b) nie będących podatnikami podatku dochodowego - urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, a jeżeli podatnik nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce - Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście c) dla płatników podatków oraz płatników składek ubezpieczeniowych, nie będących jednocześnie podatnikami, o których mowa powyżej - urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę płatnika; w pozostałych

3 przypadkach właściwym urzędem skarbowym jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście Podatnicy obowiązani są do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego; zgłoszenia iidentyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw. Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera: nazwisko, imiona, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i numer dowodu tożsamości oraz numer ewidencyjny PESEL. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników nie będących osobami fizycznymi zawiera w szczególności: pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych. Oprócz tego zgłoszenie takie powinno zawierać: w przypadku zakładów (oddziałów) osób prawnych - dane dotyczące jednostki macierzystej, w tym również NIP tej jednostki, w przypadku spółek cywilnych, jawnych oraz komandytowych - dane dotyczące wspólników, w tym również NIP nadany poszczególnym wspólnikom, w przypadku podatkowych grup kapitałowych - dane dotyczące spółek wchodzących skład grupy, w tym również NIP nadane tym spółkom.

4 Terminy dokonywania zgłoszenia podatkowego. Podatnicy podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego obowiązani są dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu jednym z tych podatków. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje niezależnie od zgłoszenia rejestracyjnego. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązani są dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminie złożenia pierwszej deklaracji dotyczącej zaliczki na ten podatek. Dotyczy to także podatników zwolnionych na mocy odrębnych przepisów z obowiązku składania deklaracji na podatek dochodowy od osób prawnych Jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, nie będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, które: 1.- zatrudniają pracowników - dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego nie późnej niż terminie złożenia pierwszej deklaracji dotyczącej zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych, 2.- nie zatrudniają pracowników - dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego w terminie miesiąca od dnia dokonania wpisu w ewidencji działalności gospodarczej lub we właściwym rejestrze. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy samodzielnie obliczają zaliczki na ten podatek lub samodzielnie opłacają go w formach zryczałtowanych, dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminie złożenia pierwszej deklaracji dotyczącej tej zaliczki albo dokonania wpłaty zryczałtowanego podatku. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych nie wymienieni powyżej dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminie złożenia pierwszego zeznania rocznego. Podatnicy będący wyłącznie podatnikami podatków stanowiących dochody budżetów gmin dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminie: złożenia pierwszej deklaracji na podatek rolny, leśny lub od nieruchomości, lub dokonania pierwszej wpłaty podatków wymienionych powyżej. Płatnicy podatków, nie podlegający obowiązkowi ewidencyjnemu jako podatnicy, dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminie przekazania do organu podatkowego pierwszej deklaracji podatkowej, do której składania obowiązani są płatnicy podatków. Płatnicy składek ubezpieczeniowych, nie podlegający obowiązkowi ewidencyjnemu jako podatnicy ani jako płatnicy podatków, dokonują

5 zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminach przewidzianych w odrębnych przepisach dotyczących terminów, zgłaszania do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego. Zasady posługiwania się numerami Identyfikacji podatkowej Podatnicy podają NIP na wszelkich dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru obowiązane są organy podatkowe lub celne. W sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych podatnicy mają obowiązek podawać NIP na żądanie: organów administracji rządowej i samorządowej, organów kontroli skarbowej, przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli, banków, stron czynności cywilnoprawnych, płatników oraz inkasentów podatków i niepodatkowych należności budżetowych. Płatnicy i inkasenci obowiązani są żądać od podatników podania NIP i przekazywać go organom podatkowym. Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowośći prawnej oraz inne podmioty będące podatnikami na podstawie przepisów prawa polskiego oraz ratyfikowanych umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, w tym także mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd za granicą, w przypadku uzyskania numeru służącego identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych w innym państwie, są obowiązane podawać ten numer na żądanie: organów podatkowych, organów kontroli skarbowej i jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej, - płatników podatków, organów i instytucji ubezpieczeń społecznych. NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem: przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy, przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną lub spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

6 W przypadku zgonu lub ustania bytu prawnego podatnika, decyzja o nadaniu NIP wygasa z mocy prawa. Organy prowadzące ewidencję ludności obowiązane są, w terminie 30 dni od daty otrzymania aktu zgonu, do przekazania pisemnej informacji o zgonie urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego podatnika. Druki NIP: NIP-1 - Zgłoszenie identyfikacyjne aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą. Nie dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą w formie wolnych zawodów lub w formie spółki cywilnej, jawnej i komandytowej. NIP-1/A Informacja o wpisach do rejestrów działalności gospodarczej dokonanych w organach rejestrowych. Załącznik ten składają ci sami podatnicy, co druk NIP-1 w przypadku zgłoszenia rejestracji. aktualizacji danych bądź wyrejestrowania działalnośći gospodarczej. NIP-2 Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem. Druk ten składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, w tym każdy podmiot będący podatnikiem lub płatnikiem podatków lub płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne. NIP-2/A Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, będących podatnikami lub płatnikami. Formularz może być składany przez jednostkę macierzystą tylko jako załącznik do zgłoszenia NIP-2. W przypadku zgłoszenia identyfikacyjnego należy podać dane wszystkich wyodrębnionych jednostek wewnętrznych, a w przypadku aktualizacji - stosownie do okoliczności i zmian. NIP-B Informacja o rachunkach bankowych. Zasadnicze druki NIP-1 i NIP-2 zawierają rubryki dla wpisania rachunków bankowych otwartych w związku z prowadzoną działalnością. W przypadku jednak, gdy przedsiębiorstwo korzysta z większej ilości kont, dla wpisania danych o tych kontach przewidziano załącznik NTP-B który można użyć zarówno jako uzupełnienie zgłoszenia NIP-1, jak i NIP-2. NIP-C Informacja o miejscach prowadzenia działalności. Stosuje się jako załącznik do zgłoszeń NIP-I i NIP-2 w przypadku kilku miejsc prowadzenia działalności, na tych samych zasadach co NIP-B. NIP-D Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, komandytowej lub o spółkach wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej. Jest to załącznik do formularza NIP-2. Druk ten wypełnia się tylko w trzech przypadkach:

7 zgłoszenia przystąpienia do spółki lub grupy, wystąpienie ze spółki lub grupy, zmiany danych. NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nie prowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej. Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych: nie prowadzących w ogóle działalności gospodarczej, wykonujących wolne zawody nie prowadzących jednocześnie innej działalności gospodarczej, wspólników spółek cywilnych, jawnych i komandytowych, jeżeli poza uczestnictwem w tych spółkach nie prowadzą innej działalności gospodarczej, płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatników składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeżeli nie są podatnikami. NIP-Z Informacja o miejscach zameldowania/zamieszkania. Przeznaczony jest do wpisywania kolejnych adresów zameldowania/zamieszkania składającego w przypadku, gdy liczba zmian adresów przekracza liczbę miejsc przewidzianych na adresy w formularzach NIP-3. NIP-5 - Potwierdzenie nadania NIP (zgodnie z art. 14 ust. 2, 5 i 6 ustawy o VAT) - wniosek podatnika do urzędu skarbowego; składany w urzędzie skarbowym, w którym podatnik dokonał zgłoszenia identyfikacyjnego. Dokonując zgłoszenia należy dołączyć do deklaracji NIP-1 lub NIP-2 akta stałe przedsiębiorstwa: akt założycielski ( umowę spółki) ze wszystkimi zmianami, nie dotyczy to osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ponieważ nie potrzebują one aktów założycielskich, postanowienie sądu rejestrowego o wpisie do rejestru przedsiębiorców lub innego organu ewidencyjnego o wpisie do tej ewidencji, zaświadczenie o numerze REGON, akt własności (umowę najmu) nieruchomości lub lokalu przeznaczonego na siedzibę, za wyjątkiem osób fizycznych, jeżeli prowadzą działalność gospodarcza w miejscu zamieszkania lub zameldowania, umowę rachunku bankowego, umowę z biurem rachunkowym (jeśli takie zostało podpisane). Nadane numeru REGON

8 Podmioty podlegające wpisowi do rejestru podmiotów gospodarczych i związane z obrotem gospodarczym są zobowiązane do posługiwania się zaświadczeniem REGON i podawania numeru identyfikacyjnego na pieczęciach firmowych i drukach urzędowych. Podanie numeru REGON jest też niezbędne przy dokonywaniu zgłoszeń do urzędów skarbowych, Zakładów Ubezpieczeń Społecznych oraz przy zakładaniu firmowego rachunku bankowego. REGON jest to krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu. Regon podmiotu skreślonego z rejestru podmiotów jest przechowywany w zbiorze historycznym i nie jest wykorzystywany do identyfikacji innego podmiotu. Wpisowi do powyższego rejestru podlegają podmioty gospodarki narodowej, czyli: osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie tej działalności. Podmioty te są zobowiązane do składania w urzędzie statystycznym województwa, na którego terenie mają siedzibę, wniosku o wpis do rejestru podmiotów wraz z wypisem potwierdzającym ich powstanie lub podjęcie działalności, a także wniosku o zmianę cech objętych wpisem lub wniosku o wykreślenie z rejestru, w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, zmianę lub skreślenie. Podmioty gospodarki narodowej są zobowiązane do: posiadania numeru identyfikacyjnego krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) i posługiwania się nim przy przekazywaniu informacji wykorzystywanych dla celów statystycznych, stosowania do prowadzenia ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości standardów identyfikacyjnych, przekazywania jednorazowo, przekazywania systematycznie i okresowo, nieodpłatnie informacji i danych statystycznych dotyczącej prowadzonej działalności i jej wyników w formach i terminach oraz według zasad metodologicznych określonych szczegółowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej oraz w przepisach szczególnych. Do rejestru podmiotów są wprowadzane następujące informacje o osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej i osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: nazwa, nazwisko i imiona (pierwsze i drugie) oraz identyfikator systemu ewidencji ludności PESEL osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,

9 adres zawierający odpowiednio następujące informacje: województwo, powiat, gmina, kod pocztowy i miejscowość poczty, miejscowość, ulica, numer nieruchomości, numer lokalu, opis nietypowego miejsca lokalizacji, skrytka pocztowa: siedziby, miejsca zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, miejsca, do którego należy kierować korespondencję oraz dodatkowo numer telefonu i faksu siedziby podmiotu, forma prawna: podstawowa i szczególna, forma własności, wykonywana działalność: wykaz rodzajów działalności, rodzaj przeważającej działalności, daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia działalności, zakończenia działalności, skreślenia z rejestru lub ewidencji, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów, rejestracja: nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, rodzaj rejestru lub ewidencji, numer nadany przez organ rejestrowy lub ewidencyjny, data wpisu do rejestru lub ewidencji, liczba pracujących, w tym zatrudnionych, powierzchnia ogólna gospodarstwa rolnego i użytków rolnych, zakodowane według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych. Numer identyfikacyjny REGON osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą składa się z dziewięciu cyfr, które nie mogą mieć ukrytego lub jasnego charakteru znaczącego, określającego pewne cechy podmiotu, przy czym osiem pierwszych cyfr stanowi liczbę porządkową, a dziewiąta - cyfrę kontrolną. Numer identyfikacyjny REGON pozostaje nie zmieniony w czasie istnienia podmiotu i nie przechodzí na następcę prawnego. Zmiany cech podmiotu objęte wpisem do rejestru podmiotów nie powodują nadania nowego numeru identyfikacyjnego REGON. Zmiana formy prawnej podmiotu powoduje skreślenie go z rejestru podmiotów oraz ponowny wpis do rejestru podmiotów z nadaniem nowego numeru identyfikacyjnego REGON. Nie powoduje nadania nowego numeru REGON: przekształcenie: przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i odwrotnie, likwidacja i ponowne podjęcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną. Zgłoszenie dla celów podatkowych

10 Zgłoszenia w urzędzie podatkowym dokonuje się za pomocą druku VAT-R. Podatnicy, którzy wybrali zwolnienie od podatku od towarów i usług i złożyli stosowne oświadczenie (czyli druk VAT-6), nie muszą składać takiego zgłoszenia. Zgłoszenie rejestracyjne należy złożyć przed rozpoczęciem działalności, przy czym za rozpoczęcie działalności uważa się dzień, w którym podatnik dokona czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (sprzedaż, usługa, zamiana, darowizna, eksport, import). Druk VAT-R Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (VAT-R) należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności, a jeżeli czynności te wykonywane są na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych - urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę podatnika. Wzór tego zgłoszenia określa załącznik do rozporządzenia MF z dnia 28 sierpnia 2000 r. (Dz. U. Nr 72, poi. 844). Wymagane jest, aby druk wypełniony był na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. Rubryki jasne wypełnia podatnik, natomiast ciemne urząd skarbowy. Druk VAT-6 Oświadczenie o wyborze zwolnienia lub rezygnacji ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Oświadczenie VAT-6 składają tylko niektóre grupy podatników, dobrowolnie wybierające zwolnienie z VAT albo dobrowolnie poddające się opodatkowaniu tym podatkiem (czyli rezygnujące ze zwolnienia). Jeżeli podatnik rozpoczynający sprzedaż towarów i świadczenie usług w trakcie roku podatkowego przewiduje, że jego obroty nie przekroczą równowartości zł, musi złożyć oświadczenie o wyborze zwolnienia. Kwota zł jest ogłoszoną przez ministra finansów równowartością przewidzianej w ustawie o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym kwoty 10 tys. EIJ120, która jest limitem zwolnienia z VAT. Limit powyższy nie ma zastosowania do zakładów pracy chronionej. Podatnicy prowadzący działalność w tej formie mogą wybrać zwolnienie niezależnie od swoich obrotów. Wybór zwolnienia zamiast zostania podatnikiem VAT nie zawsze jest korzystny dla przedsiębiorstwa. Dlatego nawet w przypadku, gdy wartość obrotu nie przekroczy owych 385,00 zł, mogą zrezygnować ze zwolnienia. Dotyczy to takie rolników ryczałtowych, którzy mogą wybrać opodatkowanie. Zgodnie z art. 14 ustawy o VAT zwolnienie z podatku traci moc, gdy wartość obrotu w ciągu roku podatkowego przekroczy

11 wspomniany próg zwolnienia. Podatnik, który zrezygnował ze zwolnienia albo utracił doń prawo, nie może z niego skorzystać w następnych latach podatkowych. Oświadczenie o wyborze zwolnienia należy złożyć przed podjęciem czynności podlegających opodatkowaniu, tj. przed sprzedażą towarów i świadczeniem usług. Sposób wypełniania druku VAT-6 Wypełnienie dokumentu VAT-6 nie nastręcza trudności. Pole l to numer identyfikacji podatkowej (NIP). Pole 4 to właściwy miejscowo urząd skarbowy. Pola 5-22 określają- podobnie jak w innych deklaracjach - dane podatnika. Podatnicy będący osobami prawnymi wypełniają pola 9-12 dotyczące ich sądu rejestrowego i numeru wpisu w rejestrze. Zakłady pracy chronionej wybierające zwolnienie z podatku zaznaczają w polu 23 kwadrat I ("tak"), zaś inni podatnicy wybierający zwolnienie zaznaczają kwadrat I ("tak") w polu 24. Odpowiednio zaznaczyć należy kwadrat 2 ("nie") we właściwych polach. Jeśli wybierzemy zwolnienie w którejkolwiek z powyższych sytuacji, należy podać w polu 25 datę rozpoczęcia wykonywania czynności opodatkowanych. Jeżeli rezygnujemy ze zwolnienia, zaznaczamy odpowiedź "tak" w polu 27. Wtedy poddajemy się opodatkowaniu, co należy uściślić w polu 28, podając datę, od której rezygnujemy ze zwolnienia. Musi to być początek miesiąca kalendarzowego. Pola to oświadczenie, że podatnik świadom jest odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie podatku dochodowego należy zastanowić się nad wyborem najbardziej dla nas wygodnej formy opodatkowania i zawiadomić o naszym wyborze urząd skarbowy właściwy miejscowo ze względu na podatek dochodowy. Zawiadomienia takiego należy dokonać przed rozpoczęciem działalności. Rachunek bankowy Zakładając działalność gospodarczą warto pamiętać o założeniu rachunku bankowego. Należy dopełnić tego obowiązku przede wszystkim ze względu na VAT. Poza tym ustawa Prawo działalności gospodarczej nakłada na przedsiębiorcę obowiązek:

12 dokonywania lub przyjmowana płatności za pośrednictwem rachunku bankowego tego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość należności lub zobowiązań przekracza równowartość 3000 EURO albo równowartość 1000 EURO, gdy suma wartości tych należności i zobowiązań powstałych w miesiącu poprzednim przekracza równowartość EURO, przeliczanych na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywane są operacje finansowe, zawiadomienia urzędu skarbowego, właściwego ze względu na podatek dochodowy, o posiadaniu rachunku bankowego związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą, a w razie posiadania więcej niż jednego rachunku - do wskazania jednego z nich jako rachunku podstawowego i zawiadomienia o tym banku, w którym rachunek jest otwarty, oraz właściwego urzędu skarbowego; zawiadamiając urząd skarbowy, należy podać nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego albo podstawowego rachunku bankowego, zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego oraz banku, w którym otwarty jest podstawowy rachunek bankowy związany z wykonywaną działalnością gospodarczą, o posiadaniu rachunków bankowych w innych bankach, informując o nazwach i adresach banków oraz o numerach rachunków bankowych, zawiadomienia banków, w których otwarte są inne rachunki bankowe tego przedsiębiorcy, o nazwie i adresie banku, w którym otwarty jest rachunek podstawowy tego przedsiębiorcy związany z wykonywaną działalnością gospodarczą. W razie zmiany stanu faktycznego w stosunku do zawiadomień, o których mowa powyżej, przedsiębiorca jest obowiązany do zgłoszenia tych zmian w termie 14 dni od daty ich powstania. Warto zwrócić uwagę także na art.61 ustawy Ordynacja podatkowa, mówiący że zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie bankowych rozliczeń bezgotówkowych. Tę formę rozliczeń stosuje się również do wpłat kwot podatków pobranych przez płatników, jeżeli płatnicy spełniają warunki określone powyżej. Zasady powyższej nie stosuje się natomiast do: do zapłaty podatków nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy zapłata podatku, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, dokonywana jest papierami wartościowymi, znakami skarbowymi akcyzy, znakami opłaty skarbowej lub urzędowymi blankietami wekslowymi, do podatków pobieranych przez płatników lub inkasentów.

13 Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. Poza tym przedsiębiorca może zażyczyć sobie otwarcia rachunku pomocniczego, służącego do przeprowadzania przez posiadacza rachunku bieżącego określonych rozliczeń pieniężnych w innym oddziale lub w innym banku, lub otwarcia rachunku lokaty terminowej służącego do przechowywania środków pieniężnych przez okres określony w umowie. Przykładem rachunku pomocniczego jest rachunek przeznaczony na gromadzenie środków pieniężnych na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Środki pieniężne gromadzone na rachunku bankowym mogą być oprocentowane, jeżeli tak stanowi umowa rachunku bankowego. Zazwyczaj stosuje się oprocentowanie takie, jak w przypadku wkładów a vista. Warunki umowy mogą w czasie jej trwania ulegać zmianom w zależności od sytuacji gospodarczej, a zwłaszcza od kształtowania się podstawowej stopy procentowej banku centralnego, ustalonej przez Prezesa NBP. Przedsiębiorca składa w oddziale banku: ofertę zawarcia umowy rachunku bankowego; ofertę stanowi wypełniony formularz umowy, której postanowienia mogą być wolą obu stron modyfikowane, kartę wzorów podpisów; karta to stanowi dokument ustalający osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem oraz sposób podpisywania dyspozycji. Nazwiska tych osób, wzory ich podpisów oraz wzór stempla firmowego zamieszcza się na drugiej stronie karty. Zmiana karty wzorów podpisów lub jej unieważnienie wymaga formy pisemnej. Pieczęć odbita na karcie nie może być zmieniona nie tylko co do treści, ale i formy. Dodatkowe wymagane dokumenty to: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON, ewentualne inne dokumenty, jeśli wynika to z odrębnych przepisów. Wymagana jest również pieczątka firmy. Dokumenty dołączone do oferty i karty wzorów mogą być składane w odpisach (kserokopie), jeśli jednak nie są poświadczone przez notariusza, należy okazać również oryginały tych dokumentów, w celu sprawdzenia ich zgodności. W terminie do 14 dni bank podpisuje umowę i nadaje numer rachunku oraz wystawia książeczkę czekową. Książeczka czekowa może być gotówkowa lub bezgotówkowa. Czeki

14 książeczki gotówkowej pozwalają na pobranie w każdej chwili przez osobę określoną na czeku gotówki w wielkości określonej na czeku, nie przekraczającej jednak wielkości zasobów finansowych na rachunku wystawcy czeku. Czek bezgotówkowy (rozliczeniowy) pozwala na zapłatę zobowiązań w formie bezgotówkowej. Zakładając konto bankowe warto wcześniej rozważyć, który ze sposobów przekazywania wyciągów bankowych przez bank jest dla nas lepszy. Wszelkie przelewy na konto i z konta firmy są udokumentowane. Dokumenty te uzupełnione o zestawienie (rozliczenie) za dany dzień nazywają się wyciągami. Wyciągi te można odbierać osobiście (lub przez pełnomocnika) bezpośrednio w oddziale banku, który prowadzi nasz rachunek lub otrzymywać za pośrednictwem poczty. Oba sposoby mają swoje wady. Odbiór osobisty wyciągów wymaga codziennego (gdyż zakładamy, że nasza firma szybko się rozwinie) odwiedzania banku, natomiast odbiór za pośrednictwem poczty powoduje opóźnienia od 3 do 7 dni. Zgłoszenie do organów kontroli Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, pracodawca: - rozpoczynający działalność, - zmieniający miejsce prowadzenia działalności, - zmieniający rodzaj i zakres prowadzonej działalności, - zmieniający technologię i profil produkcji, - zaprzestający działalność lub likwidujący zakład pracy jest obowiązany, w terminie 14 dni od rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić: - właściwego państwowego inspektora pracy, - właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju, zakresie prowadzonej działalności, przewidzianej liczbie zatrudnionych pracowników oraz wykonaniu zobowiązań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących danej dziedziny działalności. Właściwy inspektor pracy lub właściwy państwowy inspektor sanitarny może zobowiązać pracodawcę, prowadzącego działalność powodującą szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników, do okresowej aktualizacji informacji. Zgłoszenia dokonuje się na drukach, którymi dysponują Inspektoraty Pracy i Inspektorzy Sanitarni. Zgłoszenie to powinno zawierać: pieczątkę firmową pracodawcy, określenie zdarzenia, z którego wynikła konieczność przesłania zgłoszenia, nazwę i adres zakładu pracy oraz numer telefonu i faksu,

15 datę rozpoczęcia, zmiany, zaprzestania lub likwidacji działalności; podaje się datę tylko tego zdarzenia gospodarczego, które jest powodem złożenia zgłoszenia, ilość zatrudnionych pracowników lub ilość miejsc pracy oraz ilość kobiet i młodocianych zatrudnionych lub przewidzianych do zatrudnienia, pieczątkę z numerem identyfikacyjnym REGON, formę własności, prawną i organizacyjną, rodzaj działalności; skrót EKD oznacza Europejską Klasyfikację Działalności; zarówno forma jak i rodzaj działalności są nazwane oraz określone numerycznie na zaświadczeniu o nadaniu numeru REGON. Wystarczy spisać to dane. określenie ilości zakładów pracy wchodzących w skład przedsiębiorstwa, określenie substancji i czynników szkodliwych, informacje o zastosowanych środkach ochrony oraz innych zabezpieczeniach technicznych, informacje o posiadanych przez zakład instrukcjach, pieczątkę i podpis pracodawcy. Zgłoszenie do PFRON Kwestie dotyczące trybu zgłaszania do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uregulowane zostały w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 21 niniejszej ustawy wpłat na PFRON muszą dokonywać pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Wpłat dokonuje się miesięcznie, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn połowy przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy pomiędzy zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Z wpłat na PFRON zwolnieni są pracodawcy, jeżeli wskaźnik ten wynosi 6% oraz pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji albo co do których ogłoszono upadłość oraz placówki dyplomatyczne oraz urzędy konsularne, a także przedstawicielstwa i misje dyplomatyczne. Wskaźnik ten może zostać obniżony w razie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej, określił w drodze rozporządzenia, rodzaje schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika oraz sposób jego obniżania. Chorobami takimi są na przykład: choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, znaczne upośledzenie widzenia, niedowidzenie, głuchota i głuchoniemota. Właściwą deklarację rozliczeniową (DEK-I, DEK-II, DEK-R-I, DEK-R-II, DEK-W) i składki na PFRON przekazuje się w terminie do 20 dnia miesiąca

16 następującego po miesiącu, w którym zaistniała okoliczność powodująca powstanie obowiązku wpłat. Lokal Kolejnym etapem tworzenia własnej firmy jest znalezienie lokalu odpowiedniego do prowadzenia danej działalności. W poszukiwaniu lokalu należy kierować się takimi kryteriami jak: cena lokalu - nie jest to decydujące kryterium wyboru, lecz ważne zwłaszcza w początkowym okresie działania firmy, przystosowanie do rodzaju prowadzonej działalności - ocena funkcjonalności lokalu pod kątem profilu działalności jest podstawowym kryterium doboru, umiejscowienie - wpływa na cenę, ale w przypadku firmy handlowej lub usługowej ma pierwszorzędne znaczenie. Nierzadko umiejscowienie sklepu lub zakładu usługowego decyduje o tym czy firma upada, czy prężnie się rozwija. Sposób doboru miejsca na lokal jest zagadnieniem bardzo szerokim, stanowi jedno z zagadnień marketingu i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. możliwość rozwoju firmy - jeżeli nasza firma zacznie się rozrastać - a taki cel stawiamy sobie zakładając ją - to dobrze, jeśli prócz zajmowanych przez nas pomieszczeń w odwodzie są jeszcze inne, wolne i nie wykorzystane. Na pewno przystosowanie ich do naszych potrzeb będzie w przyszłości tańsze niż przeprowadzka. telefon - w chwili obecnej jeszcze w wielu miastach istnieje problem telefonu, podczas gdy jest on niezbędny dla prowadzenia działalności gospodarczej. Można przytoczyć jeszcze wiele kryteriów doboru lokalu, jednak biorąc pod uwagę nieznaczny wybór, jest to bezcelowe. Kiedy już się zdecydujemy, należy sporządzić odpowiednią umowę. Umowa musi być przemyślana i nigdy nie należy jej podpisywać "w ciemno". Często działalność gospodarcza prowadzona jest we własnym lokalu lub użyczonym np. przez rodziców. Należy rozgraniczyć dwa przypadki prowadzenia działalności we własnym lokalu mieszkalnym. Jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą jedno z pomieszczeń przeznaczy na cele prowadzenia tej działalności, np. dentysta otworzy gabinet, to pomieszczenie owo nie będzie już miało funkcji mieszkalnej lecz użytkową. Należy w tym przypadku zgłosić przekształcenie funkcji pomieszczenia i opłacać w związku z tym zwiększony podatek od nieruchomości. Zdarza się, że do prowadzenia interesu wystarczy telefon lub biurko, bądź

17 też lokal jest jedynie siedzibą podatnika, natomiast działalność prowadzona jest w terenie. W takim przypadku mieszkanie, w którym jest prowadzona działalność, w dalszym ciągu spełnia swoją funkcję mieszkalną i nie jest lokalem użytkowym w rozumieniu ustawy o opłatach i podatkach lokalnych. W obu powyżej przytoczonych przypadkach trudność może sprawiać oszacowanie kosztów działalności. W przypadku nieodpłatnego użyczenia lokalu lub prowadzenia działalności we własnym mieszkaniu nie może być mowy o kosztach najmu (czynszu). Podatnik może natomiast uznać za koszty zapłaty za energię elektryczną, gaz, ogrzewanie, telefon itp. w części dotyczącej działalności gospodarczej. W przypadku użyczenia lokalu, w umowie warto nadmienić, iż najemca będzie zobowiązany pokryć te koszty. Nie ma przepisów, które normują zasady określania kosztów poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w stosunku do kosztów całkowitych utrzymania lokalu. Podatnik sam określa wielkości kosztów. Oczywiście zawyżanie tych kosztów nie powinno mieć miejsca. Zasady naliczania kosztów mogą być następujące: koszty energii elektrycznej Ke = C x E: 100O x S gdzie: C - czas pracy, E - suma mocy zainstalowanych urządzeń w watach (komputery, żarówki itp.), S - stawka za energię elektryczną. koszty ogrzewania Ko = (Kc : Pc) x Pd gdzie: Kc - koszty ogrzewania całego domu, Pc - powierzchnia całkowita domu, Pd - powierzchnia przeznaczona na działalność. Koszty telefonu, wody, gazu ustala się indywidualnie. Koszty powyższe mogą być wpisane do księgi przychodów i rozchodów na podstawie dowodu wewnętrznego sporządzonego przez podatnika. Prowadzenie działalności gospodarczej we własnym lokalu (mieszkalnym lub użytkowym), pozwala na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od niego.

18 Oznaczenie przedsiębiorcy Oznaczenie to powinno zawierać co najmniej: firmę lub nazwę przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej w a przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą, zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej. Oprócz tego przedsiębiorca, jeżeli oferuje towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci informatycznych lub druków bez adresowych jest zobowiązany do podania w ofercie co najmniej następujących danych: oznaczenia, numeru, pod którym wpisany jest do rejestru przedsiębiorców, wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego, siedziby i adresu. Poza tym przedsiębiorca wprowadzający towary do obrotu jest zobowiązany do zamieszczenia na nich lub na ich opakowaniach informacji w języku polskim zawierających: oznaczenie producenta towaru i jego adres, nazwę towaru, inne oznaczenia i informacje wymagane przez prawo. ZUS Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące podlegają ubezpieczeniom społecznym. Jeżeli prowadzenie działalności jest jedynym tytułem ubezpieczenia, osoba prowadząca pozarolniczą działalność podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Osoba prowadząca kilka rodzajów działalności gospodarczej jest objęta ubezpieczeniem społecznym zdrowotnym z jednego wybranego przez siebie rodzaju działalności. Osoby, które zostają objęte ubezpieczeniem społecznym, powinny również być zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego według zasad, trybu i terminów określonych w ustawie. W roku bieżącym tak jak w ubiegłym, obowiązują zasady rozliczania się z ZUS- em ujęte w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zmianami) oraz ustawie z dnia o ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. z 97 Nr 28, poz. 153 z późn. zmianami).

19 Znak towarowy W ostatnim okresie czasu znacznie wzrosło zainteresowanie firm rejestracją znaków towarowych. Posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego chroni przed konkurencją oraz podnosi prestiż firmy. W chwili obecnej na zarejestrowanie znaku czeka się ok. 2 lat i wszystko wskazuje na to, że okres ten jeszcze się wydłuży. W przypadku, gdy firma chce zarejestrować swój znak, wymaga to pewnych działań, które może wykonać osobiście podmiot gospodarczy, bądź uprawniony przez niego pośrednik. Znakiem towarowym może być wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma plastyczna, melodia lub firmowy sygnał dźwiękowy, bądź zestawienie tych elementów. Znak ten musi mieć dostateczne znamiona odróżniające go od innych znaków w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. Niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który: jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego, narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich, zawiera dane niezgodne z prawdą, zawiera nazwę lub skrót Rzeczypospolitej Polskiej lub jej symbole godło, barwy bądź hymn, znak Sił Zbrojnych, państwowy znak jakości i znak bezpieczeństwa, zawiera nazwę lub herb polskiego województwa, miasta lub miejscowości, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia, odznaki honorowej lub odznaki wojskowej, zawiera nazwę lub skrót nazwy państwa albo symbole państwa będącego członkiem Związku Paryskiego Ochrony Własności Przemysłowej, nazwę lub skrót nazwy albo symbole międzynarodowej organizacji rządowej, której członkami są jedno lub wiele państw należących do tego Związku, oraz symbol olimpijski. Na zarejestrowany znak towarowy wydaje się świadectwo ochronne. Właściwym do rejestracji znaku jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Firma, na rzecz której został zarejestrowany znak towarowy, nabywa wyłączne prawa używania znaku w obrocie gospodarczym na całym terytorium państwa. Prawo do rejestracji znaku trwa 10 lat od daty prawidłowego zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Ochrona ta może być przedłużona po wniesieniu stosownej opłaty. Uprawniony może zaznaczyć, że jego znak został zarejestrowany, poprzez

20 umieszczenie litery "R" wpisanej w okrąg w sąsiedztwie znaku towarowego. Rejestracja znaku towarowego Warunki i zasady rejestracji znaku zostały określone w rozdziale 2 ustawy o znakach towarowych. Podanie o zarejestrowanie znaku towarowego powinno zawierać: nazwę przedsiębiorstwa lub imię i nazwisko właściciela przedsiębiorstwa, adres przedsiębiorstwa, imię i nazwisko pełnomocnika oraz jego adres, jeżeli przedsiębiorstwo zleci uzyskanie rejestracji znaku towarowego osobie specjalizującej się w załatwianiu spraw związanych z rejestracją, zakres działania przedsiębiorstwa; należy podać, czy przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją, usługami czy też handlem, zastrzeżenie pierwszeństwa, opis znaku towarowego; przede wszystkim należy określić rodzaj znaku, np: słowny, graficzny, przestrzenny, dźwiękowy; Znak słowny - należy wpisać go w podaniu, np. Znak słowny "OCIEC PRAĆ". Znak (lub jego część) obrazowy lub plastyczny - należy wpisać dokładne wyjaśnienie co przedstawia, Znak dźwiękowy - należy przedstawić zapis nutowy melodii lub sygnału dźwiękowego. Jeśli znak jest kompozycją kolorystyczną, należy określić, jakie kolory dotyczą poszczególnych części znaku. Jeżeli znak zawiera wyrazy inne niż polskie - należy podać znaczenie tych wyrazów w języku polskim. Jeżeli znak zawiera inne litery alfabetu niż łaciński, albo cyfry inne niż arabskie lub rzymskie należy podać transliteracje (przełożyć) na litery alfabetu łacińskiego lub cyfry arabskie. zastrzeżenie barw, czyli określenie barw, które będą używane do naniesienia znaku w przypadku, gdy znak jest kompozycją kolorystyczną, wykaz towarów i usług, do oznaczania których będzie używany znak, oraz klasy towarowe i usługowe zgodnie z klasyfikacją międzynarodową, pieczątka i podpis zgłaszającego lub pełnomocnika. Załączniki do podania:

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 269,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.04.269.2681 2005.02.01 zm. Dz.U.05.14.113 art. 2 2005.07.01 zm. przen. Dz.U.04.93.894 art. 4 2006.07.24 zm. Dz.U.06.104.708 art. 164 2006.10.01 zm. Dz.U.06.104.711 art. 24 2007.01.01 zm. przen. Dz.U.04.173.1808

Bardziej szczegółowo

03.1.Własciwy naczelnik urzędu skarbowego : 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych :*

03.1.Własciwy naczelnik urzędu skarbowego : 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych :* EDG -1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie Do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Dz.U.04.269.2681 USTAWA. z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. (tekst jednolity) Rozdział 1

Dz.U.04.269.2681 USTAWA. z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. (tekst jednolity) Rozdział 1 Dz.U.04.269.2681 Dz.U.04.269.2681 2005.02.01 zm. Dz.U.05.14.113 2005.07.01 zm. przen. Dz.U.04.93.894 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst

Bardziej szczegółowo

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. (poz. 399) Załącznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 01. Rodzaj wniosku:* zaznacz w znakiem X wybraną

Bardziej szczegółowo

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1)

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) 1. Identyfikator podatkowy NIP Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ). Załącznik nr 1 2. Numer dokumentu 3. Status NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada)

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada) CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego Jeśli wniosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r.

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Opracowano na podstawie: Dz.U.2004.269.2681 (t.j.) 2005.02.01 zm. Dz.U.2005.14.113 2005.07.01 zm. przen. Dz.U.2004.93.894 2006.07.24 zm. Dz.U.2006.104.708 2006.10.01 zm. Dz.U.2006.104.711 2007.01.01 zm.

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą Formy działalności gospodarczej Do wypełnienia wniosku potrzebujemy następujących danych:

Jak założyć działalność gospodarczą Formy działalności gospodarczej Do wypełnienia wniosku potrzebujemy następujących danych: Formy działalności gospodarczej Zakładając działalność gospodarczą, trzeba rozważyć w jakiej formie ma ona być prowadzona, a możliwości są wielorakie i są następujące: - indywidualna działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7.

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7. Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załącznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego

Bardziej szczegółowo

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:*

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

pola, o ile wnioskodawca posiada dane podlegające wpisaniu (patrz instrukcja) 02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:*

pola, o ile wnioskodawca posiada dane podlegające wpisaniu (patrz instrukcja) 02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

03.1 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu 07. Dane osobowe: toŝsamości: *

03.1 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu 07. Dane osobowe: toŝsamości: * EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.04.269.2681 2005.02.01 zm. Dz.U.2005.14.113 art. 2 2005.07.01 zm. przen. Dz.U.2004.93.894 art. 4 2006.07.24 zm. Dz.U.2006.104.708 art. 164 2006.10.01 zm. Dz.U.2006.104.711 art. 24 2007.01.01 zm. przen.

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 04. Urząd Statystyczny w:*

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 04. Urząd Statystyczny w:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego:

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. (poz. 399) EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu

Bardziej szczegółowo

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych KARTA INFORMACYJNA Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej K-005/3 wydanie z dnia 08.05.2015 r. I. Kogo dotyczy Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 1369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 1369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 1369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 383. rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 12 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 383. rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 12 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 383 rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń

Bardziej szczegółowo

znakiem X wybraną opcję Wniosku:

znakiem X wybraną opcję Wniosku: Page 1 of 5 01. Rodzaj Wniosku:* zaznacz w EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009r. (poz 399) Załącznik nr 1 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 27 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 27 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2301 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7.

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7. Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załącznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego

Bardziej szczegółowo

Miejsce na kod paskowy oznaczono na formularzu znakiem (*).

Miejsce na kod paskowy oznaczono na formularzu znakiem (*). CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W niosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. W niosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego:*

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 853 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 24 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 853 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 201 r. Poz. 853 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2 czerwca 201 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji

Bardziej szczegółowo

01. Rodzaj Wniosku: 02. Miejsce i data złożenia wniosku (wypełnia urząd): 02.1. Nazwa urzędu, w którym składany jest wniosek:

01. Rodzaj Wniosku: 02. Miejsce i data złożenia wniosku (wypełnia urząd): 02.1. Nazwa urzędu, w którym składany jest wniosek: CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W niosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. W niosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 269 poz. 2681. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 grudnia 2004 r.

Dz.U. 2004 Nr 269 poz. 2681. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 grudnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/18 Dz.U. 2004 Nr 269 poz. 2681 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie:

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: - wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( adresat WÓJT GMINY STANIN)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2337. Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2337. Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2337 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji

Bardziej szczegółowo

PG-K WNIOSEK O REJESTRACJĘ / AKTUALIZACJĘ / UNIEWAŻNIENIE EORI - PODMIOT KRAJOWY

PG-K WNIOSEK O REJESTRACJĘ / AKTUALIZACJĘ / UNIEWAŻNIENIE EORI - PODMIOT KRAJOWY Załącznik nr 4 WNIOSKODAWCA/OSOBA SKŁADAJĄCA WNIOSEK WYPEŁNIA ODPOWIEDNIO SEKCJE A, B, C, D, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO, ALBO RĘCZNIE WIELKIMI I DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM ALBO NIEBIESKIM KOLOREM, W SEKCJI

Bardziej szczegółowo

Formularz należy wypełnić na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim.

Formularz należy wypełnić na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim. Jak wypełnić NIP-2? Formularz NIP-2 służy do zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem.

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dla przedsiębiorców

Informacje ogólne dla przedsiębiorców Informacje ogólne dla przedsiębiorców 1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (URZĄD GMINY), wnioskiem o wpis

Bardziej szczegółowo

[Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników] (Dz. U. 2012, poz. 1314)

[Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników] (Dz. U. 2012, poz. 1314) 2014 www.aktyprawne.poznajpodatki.pl www.projekt.poznajpodatki.pl [Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników] (Dz. U. 2012, poz. 1314) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział

Bardziej szczegółowo

Czym jest deklaracja VAT-R?

Czym jest deklaracja VAT-R? Czym jest deklaracja VAT-R? VAT-R jest deklaracją składaną w celu rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Daje przedsiębiorcy możliwość zarejestrowania się jako

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU EDG 1 DOTYCZĄCEGO ZGŁOSZENIA ZMIANY WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI OSPODARCZEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU EDG 1 DOTYCZĄCEGO ZGŁOSZENIA ZMIANY WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI OSPODARCZEJ INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU EDG 1 DOTYCZĄCEGO ZGŁOSZENIA ZMIANY WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI OSPODARCZEJ Jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy w części

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady ewidencji: a) podatników,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 1 2. Numer telefonu kontaktowego Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/840/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 6 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Działalność Gospodarcza:

Działalność Gospodarcza: Działalność Gospodarcza: ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 1 Ustawa z dnia 19 listopada 1999r Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Z 1999r nr 101, 2 Ustawa z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1314, z 2013 r. poz. 2, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA. z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA. z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Kancelaria Sejmu s. 1/19 Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2330 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1314, z 2013 r. poz. 2. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Rozdział

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik do Uchwały Nr X/87/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 22.06.2015 POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM

Bardziej szczegółowo

DEK-II 3. SPOSÓB WYPEŁNIANIA DEKLARACJI A. DANE EWIDENCYJNE PRACODAWCY

DEK-II 3. SPOSÓB WYPEŁNIANIA DEKLARACJI A. DANE EWIDENCYJNE PRACODAWCY DEK-II OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI MIESIĘCZNYCH WPŁAT SKŁADANYCH PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (SYSTEM e-pfron) 1. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

NF-1-Z (INF-1-Z) Należy wpisać nadany przez PFRON numer w rejestrze.

NF-1-Z (INF-1-Z) Należy wpisać nadany przez PFRON numer w rejestrze. NF-1-Z (INF-1-Z) OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI IDENTYFIKACYJNEJ SKŁADANEJ PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO 1.. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r. Poz. 144

Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r. Poz. 144 Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r. Poz. 144 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości

Bardziej szczegółowo

Poz. 144 NIP-1. Dziennik Ustaw Nr 16-748-

Poz. 144 NIP-1. Dziennik Ustaw Nr 16-748- Dziennik Ustaw Nr 16-748- Poz. 144 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lutego 1999 r. (poz. 144) POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE.

Bardziej szczegółowo

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Załącznik nr 3 do uchwały nr III/28/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości rolnym i

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 142 poz z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1.

Dz.U Nr 142 poz z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/19 Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 U S T AWA z dnia 13 października 1995 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 476, 1948, 2024. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Dz.U.2004.269.2681 2005-02-01 zm. Dz.U.2005.14.113 art. 2 2005-07-01 zm. przen. Dz.U.2004.93.894 art. 4

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/389/2013 RADY MIEJSKIEJ JASŁA. z dnia 3 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/389/2013 RADY MIEJSKIEJ JASŁA. z dnia 3 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/389/2013 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

W publikowanym opracowaniu zagadnień prawnych niektóre terminy są używane w uproszczeniu. Gdy poniżej używamy słowa Fundusz, mamy na myśli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [PFRON]

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847. Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 15 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847. Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 15 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1161 USTAWA. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1161 USTAWA. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1161 USTAWA z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 sierpnia 2008 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 950 z dnia 21 sierpnia 2008 r. )

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 sierpnia 2008 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 950 z dnia 21 sierpnia 2008 r. ) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o umorzenie zaległości podatkowej oraz o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych i oświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R? Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R? Rozpoczęcie działalności - jak wypełnić VAT-R? Formularz VAT-R służy do rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY *

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY * UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI PL/USA 4 miejsce do wypełnienia przez SSA WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847

Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847 Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji

Bardziej szczegółowo

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1)

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Numer dokumentu 3. Status NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEMAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, BĘDĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA. z dnia 13 października 1995 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA. z dnia 13 października 1995 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę?

Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę? Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę? Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/ 183/ 2012 RADY GMINY NIWISKA. z dnia 10 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/ 183/ 2012 RADY GMINY NIWISKA. z dnia 10 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/ 183/ 2012 RADY GMINY NIWISKA z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A REPUBLIKĄ KOREI KR-PL 5 WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Formularz w pkt od 1 do 7 wypełnia wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

4. Imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy 5. NIP 6. PKD. 9. Kod pocztowy 10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu

4. Imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy 5. NIP 6. PKD. 9. Kod pocztowy 10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu Wn-O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: Art. 12a ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

q 2. Współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz q 4. Inny..

q 2. Współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz q 4. Inny.. 1. NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) DŚ-1 Podstawa prawna: 2. Nr dokumentu Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach Nr XXXIV/273/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? KROK 1 Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej Założenie działalności wymaga wypełnienia przez przedsiębiorcę formularza CEIDG-1. We wniosku należy podać swoje: dane osobowe,

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYPADKU (przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z Informacją, zamieszczoną w jego końcowej części)

ZAWIADOMIENIE O WYPADKU (przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z Informacją, zamieszczoną w jego końcowej części) ZAWIADOMIENIE O WYPADKU (przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z Informacją, zamieszczoną w jego końcowej części) DANE IDENTYFIKACYJNE POSZKODOWANEGO 01. Numer PESEL (1) 02. Płeć (wpisać:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 261 15251 Poz. 1560 1560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/150/12 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 27 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/150/12 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 27 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XX/150/12 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz wzoru deklaracji na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 905 UCHWAŁA NR XIX.171.2016 RADY GMINY DARŁOWO. z dnia 19 lutego 2016 r.

Szczecin, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 905 UCHWAŁA NR XIX.171.2016 RADY GMINY DARŁOWO. z dnia 19 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 905 UCHWAŁA NR XIX.171.2016 RADY GMINY DARŁOWO z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ... pieczęć nagłówkowa podatnika DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 1. Rok... Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Art. 6 ust. 9-11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo