WŁASNY BIZNES - PIERWSZE KROKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WŁASNY BIZNES - PIERWSZE KROKI"

Transkrypt

1 WŁASNY BIZNES - PIERWSZE KROKI Rozpoczynając działalność gospodarczą podjeliście Państwo bardzo trudną i odpowiedzialną decyzję. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej to początek długiej drogi, która Państwa czeka. Mamy nadzieję, że znajdą Państwo w poniższym informatorze odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Zgłoszenie dla celów ewidencyjnych Zgłoszenie działalności gospodarczej lub uzyskanie koncesji jest podstawą do podjęcia dalszych działań zmierzających do stworzenia własnej firmy. Dlatego na wstępie należy skierować swoje krokí do Urzędu Gminy, Miasta lub innego terytorialnego oddziału administracji państwowej, gdzie w wydziale, zwanym na ogół ewidencją działalności gospodarczej lub wydziałem drobnej wytwórczości i usług, należy złożyć odpowiedni druk zgłoszenia. Druk zgłoszenia Druki te posiada wydział uprawniony do wydawania zaświadczeń o wpisie do ewidencji. Co prawda przepisy nie przewidują ogólnie obowiązującego wzoru takiego dokumentu, ale na pewno gmina przygotowała taki we własnym zakresie. Należy go pobrać i wpisać w odpowiednie rubryki: 1) oznaczenie przedsiębiorcy, czyli nazwę firmy, 2) siedzibę podmiotu, czyli adres lokalu, w którym Firma będzie działała, a w przypadku prowadzenia działalności w domu - adres zamieszkania; miejsce zamieszkania podaje się również w przypadku, gdy działalność prowadzona jest bez określenia siedziby (np. prowadzenie taksówki), 3) określenie przedmiotu działalności, czyli czym firma będzie się zajmować; radzimy w tym miejscu wpisać raczej, czym firma może się zajmować. Należy tu ująć również działalność firmy planowaną, która być może w przyszłości zostanie podjęta. Nieuwzględnienie planowanego rozwoju firmy spowoduje, że po pewnym czasie, gdy przedsiębiorca zapragnie rozszerzyć działalność, będzie zmuszony zmienić dane zawarte już w dokumencie rejestracyjnym, co wymaga poświęcenia czasu i wniesienia dodatkowej opłaty za tą czynność. 4) miejsce wykonywania działalności, czyli adres firmy lub teren działania (np. taksówkarz wpisuje tern województwa), 5) data rozpoczęcia działalności - dopiero od tej daty mogą być księgowane (wpisywane do księgi podatkowej) wydatki związane z tą działalnością, 6) pełnomocnik, czyli osoba uprawniona do prowadzenia spraw firmy w imieniu właściciela, np. żona. Obecnie w wyniku nowelizacji ustawy, został zniesiony obowiązek dołączania do zgłoszenia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do

2 lokalu, w którym będzie wykonywana działalność. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest wymagany w stosunku do osób fizycznych i spółek cywilnych (poszczególnych wspólników spółki), które rejestrują działalność gospodarczą, do 31 grudnia 2003 roku. Dopiero po dniu 1 stycznia 2004 roku osoba fizyczna zamierzająca podjąć działalność będzie składała wniosek o zarejestrowanie swojej firmy do właściwego Krajowego Rejestru Sądowego. Opłata za dokonanie wpisu wynosi 100 zł, a wpis aktualizujący dane - 50 zł. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) NIP jest to numer identyfikacji podatkowej nadawany przez urząd skarbowy w ramach Krajowej Ewidencji Podatników. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej i inne podmioty, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikamii. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne; podmioty te również otrzymują NIP. W sprawach nadawania numeru NIP i aktualizacji danych właściwymi urzędami skarbowymi są: dla podatników podatku od towarów i usług, nie korzystających ze zwolnienia od tego podatku - urząd skarbowy właściwy w sprawach podatku od towarów i usług, dla jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług - urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę jednostki lub miejsce wykonywania działalności, dla pozostałych podatników: a) będących podatnikami podatku dochodowego - urząd skarbowy właściwy w sprawach tego podatku b) nie będących podatnikami podatku dochodowego - urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, a jeżeli podatnik nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce - Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście c) dla płatników podatków oraz płatników składek ubezpieczeniowych, nie będących jednocześnie podatnikami, o których mowa powyżej - urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę płatnika; w pozostałych

3 przypadkach właściwym urzędem skarbowym jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście Podatnicy obowiązani są do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego; zgłoszenia iidentyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw. Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera: nazwisko, imiona, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i numer dowodu tożsamości oraz numer ewidencyjny PESEL. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników nie będących osobami fizycznymi zawiera w szczególności: pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych. Oprócz tego zgłoszenie takie powinno zawierać: w przypadku zakładów (oddziałów) osób prawnych - dane dotyczące jednostki macierzystej, w tym również NIP tej jednostki, w przypadku spółek cywilnych, jawnych oraz komandytowych - dane dotyczące wspólników, w tym również NIP nadany poszczególnym wspólnikom, w przypadku podatkowych grup kapitałowych - dane dotyczące spółek wchodzących skład grupy, w tym również NIP nadane tym spółkom.

4 Terminy dokonywania zgłoszenia podatkowego. Podatnicy podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego obowiązani są dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu jednym z tych podatków. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje niezależnie od zgłoszenia rejestracyjnego. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązani są dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminie złożenia pierwszej deklaracji dotyczącej zaliczki na ten podatek. Dotyczy to także podatników zwolnionych na mocy odrębnych przepisów z obowiązku składania deklaracji na podatek dochodowy od osób prawnych Jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, nie będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, które: 1.- zatrudniają pracowników - dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego nie późnej niż terminie złożenia pierwszej deklaracji dotyczącej zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych, 2.- nie zatrudniają pracowników - dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego w terminie miesiąca od dnia dokonania wpisu w ewidencji działalności gospodarczej lub we właściwym rejestrze. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy samodzielnie obliczają zaliczki na ten podatek lub samodzielnie opłacają go w formach zryczałtowanych, dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminie złożenia pierwszej deklaracji dotyczącej tej zaliczki albo dokonania wpłaty zryczałtowanego podatku. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych nie wymienieni powyżej dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminie złożenia pierwszego zeznania rocznego. Podatnicy będący wyłącznie podatnikami podatków stanowiących dochody budżetów gmin dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminie: złożenia pierwszej deklaracji na podatek rolny, leśny lub od nieruchomości, lub dokonania pierwszej wpłaty podatków wymienionych powyżej. Płatnicy podatków, nie podlegający obowiązkowi ewidencyjnemu jako podatnicy, dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminie przekazania do organu podatkowego pierwszej deklaracji podatkowej, do której składania obowiązani są płatnicy podatków. Płatnicy składek ubezpieczeniowych, nie podlegający obowiązkowi ewidencyjnemu jako podatnicy ani jako płatnicy podatków, dokonują

5 zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminach przewidzianych w odrębnych przepisach dotyczących terminów, zgłaszania do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego. Zasady posługiwania się numerami Identyfikacji podatkowej Podatnicy podają NIP na wszelkich dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru obowiązane są organy podatkowe lub celne. W sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych podatnicy mają obowiązek podawać NIP na żądanie: organów administracji rządowej i samorządowej, organów kontroli skarbowej, przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli, banków, stron czynności cywilnoprawnych, płatników oraz inkasentów podatków i niepodatkowych należności budżetowych. Płatnicy i inkasenci obowiązani są żądać od podatników podania NIP i przekazywać go organom podatkowym. Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowośći prawnej oraz inne podmioty będące podatnikami na podstawie przepisów prawa polskiego oraz ratyfikowanych umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, w tym także mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd za granicą, w przypadku uzyskania numeru służącego identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych w innym państwie, są obowiązane podawać ten numer na żądanie: organów podatkowych, organów kontroli skarbowej i jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej, - płatników podatków, organów i instytucji ubezpieczeń społecznych. NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem: przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy, przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną lub spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

6 W przypadku zgonu lub ustania bytu prawnego podatnika, decyzja o nadaniu NIP wygasa z mocy prawa. Organy prowadzące ewidencję ludności obowiązane są, w terminie 30 dni od daty otrzymania aktu zgonu, do przekazania pisemnej informacji o zgonie urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego podatnika. Druki NIP: NIP-1 - Zgłoszenie identyfikacyjne aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą. Nie dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą w formie wolnych zawodów lub w formie spółki cywilnej, jawnej i komandytowej. NIP-1/A Informacja o wpisach do rejestrów działalności gospodarczej dokonanych w organach rejestrowych. Załącznik ten składają ci sami podatnicy, co druk NIP-1 w przypadku zgłoszenia rejestracji. aktualizacji danych bądź wyrejestrowania działalnośći gospodarczej. NIP-2 Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem. Druk ten składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, w tym każdy podmiot będący podatnikiem lub płatnikiem podatków lub płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne. NIP-2/A Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, będących podatnikami lub płatnikami. Formularz może być składany przez jednostkę macierzystą tylko jako załącznik do zgłoszenia NIP-2. W przypadku zgłoszenia identyfikacyjnego należy podać dane wszystkich wyodrębnionych jednostek wewnętrznych, a w przypadku aktualizacji - stosownie do okoliczności i zmian. NIP-B Informacja o rachunkach bankowych. Zasadnicze druki NIP-1 i NIP-2 zawierają rubryki dla wpisania rachunków bankowych otwartych w związku z prowadzoną działalnością. W przypadku jednak, gdy przedsiębiorstwo korzysta z większej ilości kont, dla wpisania danych o tych kontach przewidziano załącznik NTP-B który można użyć zarówno jako uzupełnienie zgłoszenia NIP-1, jak i NIP-2. NIP-C Informacja o miejscach prowadzenia działalności. Stosuje się jako załącznik do zgłoszeń NIP-I i NIP-2 w przypadku kilku miejsc prowadzenia działalności, na tych samych zasadach co NIP-B. NIP-D Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, komandytowej lub o spółkach wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej. Jest to załącznik do formularza NIP-2. Druk ten wypełnia się tylko w trzech przypadkach:

7 zgłoszenia przystąpienia do spółki lub grupy, wystąpienie ze spółki lub grupy, zmiany danych. NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nie prowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej. Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych: nie prowadzących w ogóle działalności gospodarczej, wykonujących wolne zawody nie prowadzących jednocześnie innej działalności gospodarczej, wspólników spółek cywilnych, jawnych i komandytowych, jeżeli poza uczestnictwem w tych spółkach nie prowadzą innej działalności gospodarczej, płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatników składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeżeli nie są podatnikami. NIP-Z Informacja o miejscach zameldowania/zamieszkania. Przeznaczony jest do wpisywania kolejnych adresów zameldowania/zamieszkania składającego w przypadku, gdy liczba zmian adresów przekracza liczbę miejsc przewidzianych na adresy w formularzach NIP-3. NIP-5 - Potwierdzenie nadania NIP (zgodnie z art. 14 ust. 2, 5 i 6 ustawy o VAT) - wniosek podatnika do urzędu skarbowego; składany w urzędzie skarbowym, w którym podatnik dokonał zgłoszenia identyfikacyjnego. Dokonując zgłoszenia należy dołączyć do deklaracji NIP-1 lub NIP-2 akta stałe przedsiębiorstwa: akt założycielski ( umowę spółki) ze wszystkimi zmianami, nie dotyczy to osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ponieważ nie potrzebują one aktów założycielskich, postanowienie sądu rejestrowego o wpisie do rejestru przedsiębiorców lub innego organu ewidencyjnego o wpisie do tej ewidencji, zaświadczenie o numerze REGON, akt własności (umowę najmu) nieruchomości lub lokalu przeznaczonego na siedzibę, za wyjątkiem osób fizycznych, jeżeli prowadzą działalność gospodarcza w miejscu zamieszkania lub zameldowania, umowę rachunku bankowego, umowę z biurem rachunkowym (jeśli takie zostało podpisane). Nadane numeru REGON

8 Podmioty podlegające wpisowi do rejestru podmiotów gospodarczych i związane z obrotem gospodarczym są zobowiązane do posługiwania się zaświadczeniem REGON i podawania numeru identyfikacyjnego na pieczęciach firmowych i drukach urzędowych. Podanie numeru REGON jest też niezbędne przy dokonywaniu zgłoszeń do urzędów skarbowych, Zakładów Ubezpieczeń Społecznych oraz przy zakładaniu firmowego rachunku bankowego. REGON jest to krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu. Regon podmiotu skreślonego z rejestru podmiotów jest przechowywany w zbiorze historycznym i nie jest wykorzystywany do identyfikacji innego podmiotu. Wpisowi do powyższego rejestru podlegają podmioty gospodarki narodowej, czyli: osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie tej działalności. Podmioty te są zobowiązane do składania w urzędzie statystycznym województwa, na którego terenie mają siedzibę, wniosku o wpis do rejestru podmiotów wraz z wypisem potwierdzającym ich powstanie lub podjęcie działalności, a także wniosku o zmianę cech objętych wpisem lub wniosku o wykreślenie z rejestru, w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, zmianę lub skreślenie. Podmioty gospodarki narodowej są zobowiązane do: posiadania numeru identyfikacyjnego krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) i posługiwania się nim przy przekazywaniu informacji wykorzystywanych dla celów statystycznych, stosowania do prowadzenia ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości standardów identyfikacyjnych, przekazywania jednorazowo, przekazywania systematycznie i okresowo, nieodpłatnie informacji i danych statystycznych dotyczącej prowadzonej działalności i jej wyników w formach i terminach oraz według zasad metodologicznych określonych szczegółowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej oraz w przepisach szczególnych. Do rejestru podmiotów są wprowadzane następujące informacje o osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej i osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: nazwa, nazwisko i imiona (pierwsze i drugie) oraz identyfikator systemu ewidencji ludności PESEL osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,

9 adres zawierający odpowiednio następujące informacje: województwo, powiat, gmina, kod pocztowy i miejscowość poczty, miejscowość, ulica, numer nieruchomości, numer lokalu, opis nietypowego miejsca lokalizacji, skrytka pocztowa: siedziby, miejsca zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, miejsca, do którego należy kierować korespondencję oraz dodatkowo numer telefonu i faksu siedziby podmiotu, forma prawna: podstawowa i szczególna, forma własności, wykonywana działalność: wykaz rodzajów działalności, rodzaj przeważającej działalności, daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia działalności, zakończenia działalności, skreślenia z rejestru lub ewidencji, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów, rejestracja: nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, rodzaj rejestru lub ewidencji, numer nadany przez organ rejestrowy lub ewidencyjny, data wpisu do rejestru lub ewidencji, liczba pracujących, w tym zatrudnionych, powierzchnia ogólna gospodarstwa rolnego i użytków rolnych, zakodowane według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych. Numer identyfikacyjny REGON osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą składa się z dziewięciu cyfr, które nie mogą mieć ukrytego lub jasnego charakteru znaczącego, określającego pewne cechy podmiotu, przy czym osiem pierwszych cyfr stanowi liczbę porządkową, a dziewiąta - cyfrę kontrolną. Numer identyfikacyjny REGON pozostaje nie zmieniony w czasie istnienia podmiotu i nie przechodzí na następcę prawnego. Zmiany cech podmiotu objęte wpisem do rejestru podmiotów nie powodują nadania nowego numeru identyfikacyjnego REGON. Zmiana formy prawnej podmiotu powoduje skreślenie go z rejestru podmiotów oraz ponowny wpis do rejestru podmiotów z nadaniem nowego numeru identyfikacyjnego REGON. Nie powoduje nadania nowego numeru REGON: przekształcenie: przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i odwrotnie, likwidacja i ponowne podjęcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną. Zgłoszenie dla celów podatkowych

10 Zgłoszenia w urzędzie podatkowym dokonuje się za pomocą druku VAT-R. Podatnicy, którzy wybrali zwolnienie od podatku od towarów i usług i złożyli stosowne oświadczenie (czyli druk VAT-6), nie muszą składać takiego zgłoszenia. Zgłoszenie rejestracyjne należy złożyć przed rozpoczęciem działalności, przy czym za rozpoczęcie działalności uważa się dzień, w którym podatnik dokona czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (sprzedaż, usługa, zamiana, darowizna, eksport, import). Druk VAT-R Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (VAT-R) należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności, a jeżeli czynności te wykonywane są na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych - urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę podatnika. Wzór tego zgłoszenia określa załącznik do rozporządzenia MF z dnia 28 sierpnia 2000 r. (Dz. U. Nr 72, poi. 844). Wymagane jest, aby druk wypełniony był na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. Rubryki jasne wypełnia podatnik, natomiast ciemne urząd skarbowy. Druk VAT-6 Oświadczenie o wyborze zwolnienia lub rezygnacji ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Oświadczenie VAT-6 składają tylko niektóre grupy podatników, dobrowolnie wybierające zwolnienie z VAT albo dobrowolnie poddające się opodatkowaniu tym podatkiem (czyli rezygnujące ze zwolnienia). Jeżeli podatnik rozpoczynający sprzedaż towarów i świadczenie usług w trakcie roku podatkowego przewiduje, że jego obroty nie przekroczą równowartości zł, musi złożyć oświadczenie o wyborze zwolnienia. Kwota zł jest ogłoszoną przez ministra finansów równowartością przewidzianej w ustawie o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym kwoty 10 tys. EIJ120, która jest limitem zwolnienia z VAT. Limit powyższy nie ma zastosowania do zakładów pracy chronionej. Podatnicy prowadzący działalność w tej formie mogą wybrać zwolnienie niezależnie od swoich obrotów. Wybór zwolnienia zamiast zostania podatnikiem VAT nie zawsze jest korzystny dla przedsiębiorstwa. Dlatego nawet w przypadku, gdy wartość obrotu nie przekroczy owych 385,00 zł, mogą zrezygnować ze zwolnienia. Dotyczy to takie rolników ryczałtowych, którzy mogą wybrać opodatkowanie. Zgodnie z art. 14 ustawy o VAT zwolnienie z podatku traci moc, gdy wartość obrotu w ciągu roku podatkowego przekroczy

11 wspomniany próg zwolnienia. Podatnik, który zrezygnował ze zwolnienia albo utracił doń prawo, nie może z niego skorzystać w następnych latach podatkowych. Oświadczenie o wyborze zwolnienia należy złożyć przed podjęciem czynności podlegających opodatkowaniu, tj. przed sprzedażą towarów i świadczeniem usług. Sposób wypełniania druku VAT-6 Wypełnienie dokumentu VAT-6 nie nastręcza trudności. Pole l to numer identyfikacji podatkowej (NIP). Pole 4 to właściwy miejscowo urząd skarbowy. Pola 5-22 określają- podobnie jak w innych deklaracjach - dane podatnika. Podatnicy będący osobami prawnymi wypełniają pola 9-12 dotyczące ich sądu rejestrowego i numeru wpisu w rejestrze. Zakłady pracy chronionej wybierające zwolnienie z podatku zaznaczają w polu 23 kwadrat I ("tak"), zaś inni podatnicy wybierający zwolnienie zaznaczają kwadrat I ("tak") w polu 24. Odpowiednio zaznaczyć należy kwadrat 2 ("nie") we właściwych polach. Jeśli wybierzemy zwolnienie w którejkolwiek z powyższych sytuacji, należy podać w polu 25 datę rozpoczęcia wykonywania czynności opodatkowanych. Jeżeli rezygnujemy ze zwolnienia, zaznaczamy odpowiedź "tak" w polu 27. Wtedy poddajemy się opodatkowaniu, co należy uściślić w polu 28, podając datę, od której rezygnujemy ze zwolnienia. Musi to być początek miesiąca kalendarzowego. Pola to oświadczenie, że podatnik świadom jest odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie podatku dochodowego należy zastanowić się nad wyborem najbardziej dla nas wygodnej formy opodatkowania i zawiadomić o naszym wyborze urząd skarbowy właściwy miejscowo ze względu na podatek dochodowy. Zawiadomienia takiego należy dokonać przed rozpoczęciem działalności. Rachunek bankowy Zakładając działalność gospodarczą warto pamiętać o założeniu rachunku bankowego. Należy dopełnić tego obowiązku przede wszystkim ze względu na VAT. Poza tym ustawa Prawo działalności gospodarczej nakłada na przedsiębiorcę obowiązek:

12 dokonywania lub przyjmowana płatności za pośrednictwem rachunku bankowego tego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość należności lub zobowiązań przekracza równowartość 3000 EURO albo równowartość 1000 EURO, gdy suma wartości tych należności i zobowiązań powstałych w miesiącu poprzednim przekracza równowartość EURO, przeliczanych na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywane są operacje finansowe, zawiadomienia urzędu skarbowego, właściwego ze względu na podatek dochodowy, o posiadaniu rachunku bankowego związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą, a w razie posiadania więcej niż jednego rachunku - do wskazania jednego z nich jako rachunku podstawowego i zawiadomienia o tym banku, w którym rachunek jest otwarty, oraz właściwego urzędu skarbowego; zawiadamiając urząd skarbowy, należy podać nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego albo podstawowego rachunku bankowego, zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego oraz banku, w którym otwarty jest podstawowy rachunek bankowy związany z wykonywaną działalnością gospodarczą, o posiadaniu rachunków bankowych w innych bankach, informując o nazwach i adresach banków oraz o numerach rachunków bankowych, zawiadomienia banków, w których otwarte są inne rachunki bankowe tego przedsiębiorcy, o nazwie i adresie banku, w którym otwarty jest rachunek podstawowy tego przedsiębiorcy związany z wykonywaną działalnością gospodarczą. W razie zmiany stanu faktycznego w stosunku do zawiadomień, o których mowa powyżej, przedsiębiorca jest obowiązany do zgłoszenia tych zmian w termie 14 dni od daty ich powstania. Warto zwrócić uwagę także na art.61 ustawy Ordynacja podatkowa, mówiący że zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie bankowych rozliczeń bezgotówkowych. Tę formę rozliczeń stosuje się również do wpłat kwot podatków pobranych przez płatników, jeżeli płatnicy spełniają warunki określone powyżej. Zasady powyższej nie stosuje się natomiast do: do zapłaty podatków nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy zapłata podatku, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, dokonywana jest papierami wartościowymi, znakami skarbowymi akcyzy, znakami opłaty skarbowej lub urzędowymi blankietami wekslowymi, do podatków pobieranych przez płatników lub inkasentów.

13 Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. Poza tym przedsiębiorca może zażyczyć sobie otwarcia rachunku pomocniczego, służącego do przeprowadzania przez posiadacza rachunku bieżącego określonych rozliczeń pieniężnych w innym oddziale lub w innym banku, lub otwarcia rachunku lokaty terminowej służącego do przechowywania środków pieniężnych przez okres określony w umowie. Przykładem rachunku pomocniczego jest rachunek przeznaczony na gromadzenie środków pieniężnych na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Środki pieniężne gromadzone na rachunku bankowym mogą być oprocentowane, jeżeli tak stanowi umowa rachunku bankowego. Zazwyczaj stosuje się oprocentowanie takie, jak w przypadku wkładów a vista. Warunki umowy mogą w czasie jej trwania ulegać zmianom w zależności od sytuacji gospodarczej, a zwłaszcza od kształtowania się podstawowej stopy procentowej banku centralnego, ustalonej przez Prezesa NBP. Przedsiębiorca składa w oddziale banku: ofertę zawarcia umowy rachunku bankowego; ofertę stanowi wypełniony formularz umowy, której postanowienia mogą być wolą obu stron modyfikowane, kartę wzorów podpisów; karta to stanowi dokument ustalający osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem oraz sposób podpisywania dyspozycji. Nazwiska tych osób, wzory ich podpisów oraz wzór stempla firmowego zamieszcza się na drugiej stronie karty. Zmiana karty wzorów podpisów lub jej unieważnienie wymaga formy pisemnej. Pieczęć odbita na karcie nie może być zmieniona nie tylko co do treści, ale i formy. Dodatkowe wymagane dokumenty to: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON, ewentualne inne dokumenty, jeśli wynika to z odrębnych przepisów. Wymagana jest również pieczątka firmy. Dokumenty dołączone do oferty i karty wzorów mogą być składane w odpisach (kserokopie), jeśli jednak nie są poświadczone przez notariusza, należy okazać również oryginały tych dokumentów, w celu sprawdzenia ich zgodności. W terminie do 14 dni bank podpisuje umowę i nadaje numer rachunku oraz wystawia książeczkę czekową. Książeczka czekowa może być gotówkowa lub bezgotówkowa. Czeki

14 książeczki gotówkowej pozwalają na pobranie w każdej chwili przez osobę określoną na czeku gotówki w wielkości określonej na czeku, nie przekraczającej jednak wielkości zasobów finansowych na rachunku wystawcy czeku. Czek bezgotówkowy (rozliczeniowy) pozwala na zapłatę zobowiązań w formie bezgotówkowej. Zakładając konto bankowe warto wcześniej rozważyć, który ze sposobów przekazywania wyciągów bankowych przez bank jest dla nas lepszy. Wszelkie przelewy na konto i z konta firmy są udokumentowane. Dokumenty te uzupełnione o zestawienie (rozliczenie) za dany dzień nazywają się wyciągami. Wyciągi te można odbierać osobiście (lub przez pełnomocnika) bezpośrednio w oddziale banku, który prowadzi nasz rachunek lub otrzymywać za pośrednictwem poczty. Oba sposoby mają swoje wady. Odbiór osobisty wyciągów wymaga codziennego (gdyż zakładamy, że nasza firma szybko się rozwinie) odwiedzania banku, natomiast odbiór za pośrednictwem poczty powoduje opóźnienia od 3 do 7 dni. Zgłoszenie do organów kontroli Zgodnie z ustawą Kodeks pracy, pracodawca: - rozpoczynający działalność, - zmieniający miejsce prowadzenia działalności, - zmieniający rodzaj i zakres prowadzonej działalności, - zmieniający technologię i profil produkcji, - zaprzestający działalność lub likwidujący zakład pracy jest obowiązany, w terminie 14 dni od rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić: - właściwego państwowego inspektora pracy, - właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju, zakresie prowadzonej działalności, przewidzianej liczbie zatrudnionych pracowników oraz wykonaniu zobowiązań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących danej dziedziny działalności. Właściwy inspektor pracy lub właściwy państwowy inspektor sanitarny może zobowiązać pracodawcę, prowadzącego działalność powodującą szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników, do okresowej aktualizacji informacji. Zgłoszenia dokonuje się na drukach, którymi dysponują Inspektoraty Pracy i Inspektorzy Sanitarni. Zgłoszenie to powinno zawierać: pieczątkę firmową pracodawcy, określenie zdarzenia, z którego wynikła konieczność przesłania zgłoszenia, nazwę i adres zakładu pracy oraz numer telefonu i faksu,

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Jeśli myślimy o jednoosobowej działalności gospodarczej sama procedura rejestracji nie jest trudna, ale na pewno nie należy zaczynać od

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 269,

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Spis treści: 1. Pojęcie działalności gospodarczej str. 1 2. Nazwa i zakres działalności str. 2 3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 Spis treści I. Pomysł na biznes 3 II. Indywidualna działalność gospodarcza 5 III. Wspólna działalność gospodarcza 13 IV. Pozyskiwanie środków na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji.

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji. Twoje marzenie to pierwszy krok do przyszłych pomysłów, w tym również pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczej. Bycie przedsiębiorcą to umiejętność dostrzegania możliwości i przekształcania ich

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Poradnik - Twoja firma krok po kroku

Poradnik - Twoja firma krok po kroku URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE Poradnik - Twoja firma krok po kroku 1. Pomysł na biznes 2. Lokal 3. Wybór formy organizacyjno-prawnej firmy 4. Biznes plan 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Spis treści - 2 - Promocja... 68 Wizualna identyfikacja firmy... 71

Spis treści - 2 - Promocja... 68 Wizualna identyfikacja firmy... 71 - 1 - Spis treści I. PIERWSZE KROKI PRZEDSIĘBIORCY... 6 Przedsiębiorca to jest to... 6 Nazwa firmy... 6 Zakres działalności... 7 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej... 10 Numer REGON... 12 Numer

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób,które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą z dotacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracy - 1 - STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2 MARCA 2010 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina. Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie?

Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina. Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie? Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie? Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina Opracowanie: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady ewidencji: a) podatników,

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 Zasady ogólne Niniejsza instrukcja przeznaczona jest do wypełniania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formie papierowej lub przygotowania na komputerze

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą Formy działalności gospodarczej Do wypełnienia wniosku potrzebujemy następujących danych:

Jak założyć działalność gospodarczą Formy działalności gospodarczej Do wypełnienia wniosku potrzebujemy następujących danych: Formy działalności gospodarczej Zakładając działalność gospodarczą, trzeba rozważyć w jakiej formie ma ona być prowadzona, a możliwości są wielorakie i są następujące: - indywidualna działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza Od 1 stycznia 2012 roku działalność gospodarczą (jednoosobową i spółki cywilne) rejestrujemy nie w Urzędzie Gminy, a w Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Jeśli rejestrujesz się jako przedsiębiorca indywidualny, pamiętaj:

Jeśli rejestrujesz się jako przedsiębiorca indywidualny, pamiętaj: PORADNIK DLA PRZYSZŁEGO PRZEDSIĘBIORCY KROK PIERWSZY: Urząd Gminy Jeżeli masz już plan na otworzenie własnej działalności gospodarczej, pierwsze kroki powinieneś skierować do urzędu gminy na terenie, której

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

Procedury rejestracji działalności gospodarczej

Procedury rejestracji działalności gospodarczej Procedury rejestracji działalności gospodarczej DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej zostały określone w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo