PCC EXOL S.A. Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 27 czerwca 2012 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PCC EXOL S.A. Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 27 czerwca 2012 roku"

Transkrypt

1 PCC EXOL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym w Polsce i adresem przy ul. Sienkiewicza 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ) Oferta publiczna do akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii C2, do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz do praw do akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł ( Akcje Oferowane ) spółki PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym ( Spółka, Emitent, PCC Exol ), ( Oferta ). Prospekt został również sporządzony w związku z ubieganiem się Spółki o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii C2, do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz do praw do akcji serii D ( PDA ). Inwestorzy Indywidualni będą mogli składać zapisy na Akcje Oferowane w okresie od dnia 2 lipca 2012 r. (po opublikowaniu aneksu do Prospektu zawierającego informację na temat Ceny Maksymalnej) do dnia 4 lipca 2012 r., do godz. 15:00. Po zakończeniu budowania księgi popytu Inwestorzy Instytucjonalni będą mogli składać zapisy na Akcje Oferowane w okresie od dnia 5 lipca 2012 r. do dnia 6 lipca 2012 r. Spółka w uzgodnieniu ze Współoferującymi ustali cenę maksymalną Akcji Oferowanych na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych ( Cena Maksymalna ), która, zgodnie z przewidywanym harmonogramem Oferty, zostanie przekazana do publicznej wiadomości do dnia 2 lipca 2012 r. włącznie, w formie aneksu do Prospektu w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej (przy założeniu, że zatwierdzenie powyższego aneksu do Prospektu nastąpi nie później niż w dniu 2 lipca 2012 r.). Cena Akcji Oferowanych nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna. Najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych, Spółka w uzgodnieniu ze Współoferującymi, podejmie decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty. W dniu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych zostanie ustalona także liczba Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym oraz Inwestorom Indywidualnym. Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym oraz Cenie Akcji Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka, z którymi inwestor powinien się zapoznać przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, znajduje się w rozdziale Czynniki ryzyka. OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA. ANI PROSPEKT, ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI IMPLEMENTUJĄCYMI W DANYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM POSTANOWIENIA DYREKTYWY PROSPEKTOWEJ LUB ZGODNIE Z PRZEPISAMI AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAŻ MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, KTÓRY ZAMIERZA UCZESTNICZYĆ W OFERCIE PUBLICZNEJ, POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAWA INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ W TYM ZAKRESIE. OPIS NIEKTÓRYCH OGRANICZEŃ ZBYWALNOŚCI AKCJI OFEROWANYCH PRZEDSTAWIA ROZDZIAŁ OGRANICZENIA MOŻLIWOŚCI NABYWANIA AKCJI OFEROWANYCH. AKCJE OFEROWANE ANI INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE PROSPEKTEM NIE ZOSTAŁY ANI NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU, ZE ZMIANAMI (ANG.: U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED). OFERTA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE POZA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ZGODNIE Z REGULACJĄ S I JEST SKIEROWANA DO PODMIOTÓW SPOZA STANÓW ZJEDNOCZONYCH (ANG.: NON-US PERSONS) ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZAWARTĄ W REGULACJI S. Niniejszy Prospekt zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.pcc-exol.pl) oraz Współoferujących: Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl) oraz Domu Maklerskiego Ventus Asset Management S.A. (www.ventusam.pl). Współoferujący oraz Prowadzący Księgę Popytu Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Współoferujący Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 27 czerwca 2012 roku

2 PROSPEKT EMISYJNY SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE... 5 CZYNNIKI RYZYKA Ryzyka dotyczące działalności Emitenta Ryzyka związane z ochroną środowiska Ryzyka związane z branżą, w której działa Spółka, i z warunkami makroekonomicznymi Ryzyka związane z Ofertą i posiadaniem Akcji ISTOTNE INFORMACJE Zastrzeżenia Zmiany do Prospektu Prezentacja informacji finansowych i innych danych Dane makroekonomiczne, branżowe i statystyczne Stwierdzenia dotyczące przyszłości WPŁYWY Z OFERTY Planowane wykorzystanie środków z emisji Akcji Oferowanych Opis projektów finansowanych z emisji Akcji Oferowanych ROZWODNIENIE DYWIDENDA I POLITYKA DYWIDENDY Dane historyczne na temat dywidendy Polityka w zakresie wypłaty dywidendy Zasady wypłaty dywidendy KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE Oświadczenie o kapitale obrotowym Kapitalizacja i zadłużenie Zadłużenie pośrednie i warunkowe KURSY WYMIANY WALUT WYBRANE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE Sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie z sytuacji finansowej Sprawozdanie z przepływów pieniężnych PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ Sytuacja finansowa Ocena rentowności Wielkość i struktura aktywów obrotowych Wielkość i struktura aktywów trwałych Wskaźniki sprawności zarządzania Czynniki mające istotny wpływ na wynik działalności operacyjnej Spółki Przyczyny znaczących zmian w sprzedaży netto lub przychodach netto Spółki Czynniki makroekonomiczne, elementy polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej oraz wszelkie inne czynniki, które bezpośrednio lub pośrednio mają wpływ na działalność Spółki Zasoby kapitałowe Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Spółki Nakłady inwestycyjne Trendy

3 PROSPEKT EMISYJNY SPIS TREŚCI OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Działalność podstawowa Charakterystyka podstawowych produktów oferowanych przez Spółkę Model biznesowy Historia Spółki oraz Kompleksu KA Przewagi konkurencyjne Strategia Źródła zaopatrzenia Wskazanie istotnych nowych produktów i usług, które zostały wprowadzone Główni dostawcy i odbiorcy Struktura przychodów ze sprzedaży Sezonowość sprzedaży Opis czynników nadzwyczajnych mających wpływ na działalność podstawową i główne rynki, na których Spółka prowadzi swoją działalność, w okresie Założenia wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej Badania i rozwój Istotne umowy Istotne rzeczowe aktywa trwałe Ochrona środowiska Kwestie regulacyjne Postępowania sądowe i arbitrażowe Własność intelektualna Systemy informatyczne Pracownicy Ubezpieczenia OTOCZENIE RYNKOWE Przemysł chemiczny na świecie Przemysł chemiczny w Unii Europejskiej Przemysł chemiczny w Polsce Rynek surfaktantów na świecie Rynek surfaktantów według grup produktów Rynek surfaktantów według zastosowania Wartość rynku surfaktantów w Polsce OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE Podstawowe informacje Przedmiot działalności Kapitał zakładowy Kapitał docelowy Grupa ZARZĄDZANIE I ŁAD KORPORACYJNY Zarząd Rada Nadzorcza Pozostałe informacje na temat członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Wynagrodzenie i warunki umów o pracę członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej

4 PROSPEKT EMISYJNY SPIS TREŚCI Podsumowanie wszystkich postanowień statutu lub regulaminów Emitenta odnoszących się do członków organów Spółki Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW ZNACZNI AKCJONARIUSZE Znaczni akcjonariusze Kontrola nad Spółką Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty Udział znacznych akcjonariuszy w Ofercie TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z AKCJAMI ORAZ WALNE ZGROMADZENIE Prawa i obowiązki związane z Akcjami Prawa i obowiązki związane z Walnym Zgromadzeniem Zmiana praw akcjonariuszy Spółki Umorzenie Akcji Prawo do żądania wyboru rewidenta do spraw szczególnych WARUNKI OFERTY Podstawowe informacje o Ofercie Planowany harmonogram Oferty Odstąpienie lub zawieszenie przeprowadzenia Oferty Cena Maksymalna Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych Ostateczna liczba Akcji Oferowanych objętych Ofertą Zasady składania zapisów Zasady płatności za Akcje Oferowane Przydział Akcji Oferowanych Rozliczenie Notowanie Akcji Oferowanych SUBEMISJA I UMOWNE OGRANICZENIE ZBYWALNOŚCI AKCJI Współoferujący Nazwa i adres agentów ds. płatności i podmiotów świadczących usługi depozytowe Umowa z animatorem Stabilizacja Umowa o Gwarantowanie Oferty Umowne ograniczenie zbywalności i emisji Akcji OGRANICZENIA MOŻLIWOŚCI NABYWANIA AKCJI OFEROWANYCH Oferta publiczna Akcji Oferowanych w Polsce Europejski Obszar Gospodarczy Stany Zjednoczone Ameryki RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE ORAZ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z NABYWANIEM I ZBYWANIEM AKCJI Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Ustawy regulujące działanie rynku kapitałowego Ustawa o Ofercie Publicznej prawa i obowiązki związane z nabywaniem oraz zbywaniem znacznych pakietów akcji Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi

5 PROSPEKT EMISYJNY SPIS TREŚCI Kodeks Spółek Handlowych obowiązek zawiadomienia spółki o osiągnięciu stosunku dominacji Rozporządzenie w sprawie Kontroli Koncentracji Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów OPODATKOWANIE Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych Zasady opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów sprzedaży papierów wartościowych Zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn INFORMACJE DODATKOWE Podstawa prawna emisji Akcji Oferowanych i ich waluta Podstawa prawna ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Oferowanych, Praw do Akcji Oferowanych oraz Akcji Serii C2 do obrotu na rynku podstawowym GPW Dokumenty udostępnione do wglądu Biegli rewidenci Podmioty zaangażowane w Ofertę Publiczne oferty przejęcia Informacje pochodzące od ekspertów OŚWIADCZENIA PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE Oświadczenie Spółki Oświadczenie Współoferującego Oświadczenie Doradcy Prawnego Spółki SKRÓTY I DEFINICJE SPRAWOZDANIA FINANSOWE... F-1 INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA... F-89 ZAŁĄCZNIK I... A-2 Symulacja danych finansowych za okresy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 oray od 1 stycznia do 31 grudnia A-2 ZAŁĄCZNIK II... A-12 Dane Spółki+KA oraz Kompleksu KA... A-12 ZAŁĄCZNIK III... A-37 Uchwała o Podwyższeniu... A-37 ZAŁĄCZNIK IV... A-45 Statut Spółki... A-45 4

6 PROSPEKT EMISYJNY PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Niniejsze podsumowanie należy traktować wyłącznie jako wprowadzenie do Prospektu zawiera ono informacje, które znajdują się w innych jego częściach. Należy podkreślić, że podsumowanie nie jest wyczerpujące i nie przedstawia wszystkich informacji istotnych z punktu widzenia potencjalnych inwestorów oraz decyzji o inwestycji w Akcje Oferowane, dlatego też decyzja o zainwestowaniu w Akcje Oferowane powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, potencjalni inwestorzy powinni uważnie przeczytać cały Prospekt, w szczególności rozdział Czynniki ryzyka, wszelkie aneksy oraz komunikaty aktualizujące do Prospektu wymagane obowiązującymi przepisami prawa, Sprawozdania Finansowe i inne informacje finansowe wraz z dotyczącymi ich notami objaśniającymi. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z niniejszym podsumowaniem (w tym podsumowaniem danych finansowych i operacyjnych) ani żadnym jego tłumaczeniem, chyba że podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne w świetle informacji zawartych w innych częściach Prospektu lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu. W wypadku wniesienia powództwa dotyczącego treści Prospektu do sądu w Państwie Członkowskim, potencjalny inwestor ponosi koszty ewentualnego tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby, które sporządziły niniejsze podsumowanie (lub jakiekolwiek jego tłumaczenie), ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy niniejsze podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu. PCC Exol jest największym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej przedsiębiorstwem produkującym środki powierzchniowo czynne (surfaktanty). Spółka dysponuje własnym zapleczem badawczym oraz czterema instalacjami produkcyjnymi pozwalającymi na elastyczne dopasowanie produkcji do potrzeb wszystkich potencjalnych odbiorców, począwszy od producentów szeroko rozumianej chemii gospodarstwa domowego i kosmetyków, jak również producentów z branż przemysłu lekkiego i ciężkiego. W zakresie prowadzonej obecnie działalności Spółka zapewnia sobie stały rynek zbytu na produkty pochodzące ze wszystkich posiadanych instalacji. Obecnie nadrzędnym celem strategicznym PCC Exol jest budowanie wartości firmy poprzez optymalne wykorzystanie posiadanego potencjału oraz realizację szeregu kolejnych projektów inwestycyjnych. Spółkę wyróżnia szereg przewag konkurencyjnych, m.in. korzystna lokalizacja, integracja surowcowa, zróżnicowana grupa klientów na wielu rynkach geograficznych, elastyczność produkcji, niskokosztowa działalność operacyjna, szybkość opracowywania i wprowadzania na rynek nowych produktów i modyfikacji istniejących oraz doświadczona kadra. Podsumowanie działalności Spółki PCC Exol jest największym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej producentem surfaktantów (środków powierzchniowo czynnych). Oferta PCC Exol obejmuje około 160 różnych produktów znajdujących zastosowanie m.in. w następujących branżach: kosmetyka i detergenty, czyszczenie i mycie przemysłowe, tworzywa sztuczne, farby, lakiery i kleje, obróbka metalu, przemysł budowlany, przemysł celulozowo-papierniczy, przemysł włókienniczy, agrochemikalia. Spółka świadczy także usługi w zakresie produkcji chemicznej surfaktantów na specjalne zamówienie klienta. PCC Exol prowadzi produkcję w czterech instalacjach: dwóch instalacjach etoksylacji (Etoksylacja I, Etoksylacja II) i dwóch instalacjach siarczanowania (Siarczanowane I, Siarczanowane II). Spółka powstała w 2008 r. W kwietniu 2011 r. została oddana do użytku instalacja etoksylacji w Płocku (Etoksylacja II). 31 października 2011 r. do Spółki został wniesiony aportem Kompleks Środków Powierzchniowo Czynnych (KA) będący do tego czasu własnością PCC Rokita. W ten sposób Emitent stał się znaczącym producentem i dostawcą tego typu produktów na rynku Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Obecny potencjał produkcyjny wszystkich instalacji Spółki wynosi ok. 100 tys. t/r (w zależności od produkowanego portfela produktowego). Środki powierzchniowo czynne inaczej zwane surfaktantami (z ang. surfactant = surface-active agent) to związki chemiczne o specyficznej strukturze, nadającej zdolność do obniżania napięcia powierzchniowego cieczy. Dzięki tej właściwości mają dobre własności: myjąco-piorące (usuwanie zanieczyszczeń), zwilżające (znaczne zmniejszanie napięcia powierzchniowego), 5

7 PROSPEKT EMISYJNY PODSUMOWANIE dyspergujące (rozdrabnianie większych cząstek substancji na mniejsze), pianotwórcze (zdolność wytwarzania piany), solubilizujące (zwiększanie rozpuszczalności substancji). Środki powierzchniowo czynne zwykle klasyfikowane są ze względu na ich budowę chemiczną, która jest ściśle związana z własnościami użytkowymi. Spółka produkuje trzy rodzaje środków powierzchniowo czynnych: anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne. Anionowe środki powierzchniowo czynne Surfaktanty anionowe to wyroby o charakterze masowym, które ze względu na własności myjącoczyszczące mają podstawowe zastosowanie w wyrobach chemii gospodarczej (proszki i płyny piorące, płyny do mycia naczyń i inne detergenty) oraz w środkach higieny osobistej (szampony, żele pod prysznic, płyny do kąpieli, mydła w płynie i inne środki higieny osobistej). Spośród zastosowań przemysłowych warto wyszczególnić branżę tworzyw sztucznych (polimeryzacja emulsyjna) czy branżę budowlaną (spienianie płyt kartonowo-gipsowych). Główne surfaktanty anionowe oferowane przez Spółkę to m.in.: alkilobenzenosulfoniany liniowe (LAS) kwas ABS i sól sodowa kwasu ABS, alkiloeterosiarczany (SLES) (marka handlowa Sulforokanol), alkilosiarczany (SLS) (marka handlowa Rosulfan). W 2011 roku sprzedaż surfaktantów anionowych stanowiła ok. 20,3% przychodów ze sprzedaży produktów Spółki. Niejonowe środki powierzchniowo czynne Surfaktanty niejonowe są produktami chemicznymi przeznaczonymi do szerokiego zastosowania w różnorodnych gałęziach przemysłu, takich jak chemia gospodarcza oraz środki higieny osobistej, chemia przemysłowa (produkty chemiczne dla włókiennictwa, specjalistyczne produkty myjące i czyszczące, dodatki do polimerów, produkty do obróbki metali, dodatki do agrochemikaliów i wiele innych). Spółka produkuje następujące surfaktanty niejonowe: etoksylaty i alkoksylaty naturalnych i syntetycznych alkoholi tłuszczowych (marka handlowa Rokanol), etoksylaty na bazie kwasów tłuszczowych (marka handlowa Rokacet), etoksylaty na bazie amidów kwasów tłuszczowych (marka handlowa Rokamid), etoksylaty na bazie amin tłuszczowych (marka handlowa Rokamin), kopolimery blokowe EO/PO (marka handlowa Rokopol), etoksylaty i alkoksylaty nonylofenolu (marka handlowa Rokafenol), polioksyetylenoglikole (marka handlowa Polikol). Spółka posiada w swojej ofercie około 150 produktów niejonowych, z czego około 130 to produkty handlowe. W 2011 roku sprzedaż surfaktantów niejonowych stanowiła ok. 79,2% przychodów ze sprzedaży produktów Spółki. 6

8 PROSPEKT EMISYJNY PODSUMOWANIE Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne Surfaktanty amfoteryczne to produkty przeznaczone głównie do środków higieny osobistej (szampony, mydła w płynie, płyny do kąpieli). Posiadają dobre własności zwilżające, modyfikujące lepkość, czyszczące, stabilizujące pianę. Dzięki swoim własnościom wspomagają one działanie myjące podstawowych składników, przy równoczesnym działaniu ochronnym skóry. W zależności od ph środowiska posiadają charakter anionowy (ph alkaliczne) lub kationowy (ph kwaśne). W ofercie PCC Exol znajdują się produkty amfoteryczne należące do grupy betain o nazwie handlowej Rokaminy K. W 2011 roku sprzedaż surfaktantów amfoterycznych stanowiła ok. 0,6% przychodów ze sprzedaży produktów Spółki. Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne w 2011 roku stanowiły ok. 1% sprzedaży Emitenta w ujęciu ilościowym. Produkowane są one w Brzegu Dolnym na instalacji etoksylacji. Produkcja surfaktantów amfoterycznych ma obecnie niewielkie znaczenie ze względu na małą skalę produkcyjną. Emitent, poprzez inwestycje w zakresie instalacji produkcyjnych surfaktantów amfoterycznych zamierza w przyszłości zwiększać swój udział w tym segmencie rynku. Głównym obszarem działalności ze względu na podział geograficzny jest teren Polski oraz kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, a także zachodnia część Azji (Rosja, Turcja). Emitent znajduje się obecnie w trakcie badań rynkowych dot. wejścia na rynki w północnej części Afryki. Spółka w roku 2011 wygenerowała ze sprzedaży eksportowej ok. 20% przychodów. W roku 2011 za największą część sprzedaży zagranicznej odpowiadał region Europy Zachodniej (niemal 53% wartości przychodów ze sprzedaży zagranicznej). Region Bliskiego Wschodu i Afryki oraz region Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej odpowiadały łącznie za ponad 43% wartości sprzedaży zagranicznej w tym okresie. Główne trendy na rynku Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej: istotnie wzrasta wskaźnik zużycia detergentów na mieszkańca, globalne firmy z branży kosmetyków i detergentów, m.in. Avon, Reckitt Benckiser, L Oréal, Unilever, inwestują w zwiększanie zdolności produkcyjnych, rozwój firm produkujących detergenty, kosmetykę i środki higieny osobistej na rynku rosyjskim, stosunkowo słaba konkurencja w zakresie produkcji surfaktantów w tej części Europy, wzrost liczby lokalnych producentów produkujących pod markami własnymi sieci handlowych (tzw. producenci private labels) wykorzystujących środki powierzchniowo czynne. Grupa Spółka należy do grupy kapitałowej PCC SE kontrolowanej przez PCC SE z siedzibą w Duisburgu (Republika Federalna Niemiec). W skład grupy kapitałowej PCC SE wchodzi ponad 70 spółek prowadzących działalność na terenie 12 krajów w obszarze chemii, energetyki oraz logistyki. PCC SE sprawuje bezpośrednią kontrolę nad Spółką. PCC SE jest właścicielem wszystkich Akcji Istniejących Spółki. Spółka nie posiada własnej grupy kapitałowej, gdyż Spółka nie posiada żadnych podmiotów zależnych. Znaczni akcjonariusze Spółki Jedynym akcjonariuszem Spółki jest PCC SE z siedzibą w Duisburgu. Podsumowanie danych finansowych oraz sytuacji finansowej Poniższe tabele zawierają wybrane dane finansowe Spółki na dzień oraz za lata zakończone 31 grudnia 2011, 2010 oraz 2009 r., które pochodzą ze Sprawozdań Finansowych. Sprawozdania Finansowe podlegały badaniu przez BDO Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej. Niniejsze Podsumowanie danych finansowych oraz sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami zawartymi w rozdziale Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej, w Sprawozdaniach 7

9 PROSPEKT EMISYJNY PODSUMOWANIE Finansowych wraz z załączonymi informacjami dodatkowymi oraz opiniami z badania, z Informacjami Finansowymi Pro Forma, jak również z innymi danymi finansowymi przedstawionymi w innych rozdziałach Prospektu. Wybrane historyczne informacje Spółki w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Sprawozdanie z całkowitych dochodów Rok zakończony 31 grudnia (tys. PLN) (zbadane) (tys. PLN) (zbadane) (tys. PLN) (zbadane) Przychody ze sprzedaży ,2 0,2 0,0 Koszt własny sprzedaży... ( ,0) 0,0 0,0 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ,2 0,2 0,0 Koszty sprzedaży... (4 531,6) 0,0 0,0 Koszty ogólnego zarządu... (2 708,5) (451,2) (60,9) Pozostałe przychody operacyjne ,6 0,0 0,0 Pozostałe koszty operacyjne... (124,8) 0,0 0,0 Zysk (strata) na działalności operacyjnej ,9 (451,0) (60,9) Przychody finansowe ,7 175,4 0,1 Koszty finansowe... (5 150,9) (31,2) (0,2) Zysk (strata) przed opodatkowaniem ,7 (306,8) (61,1) Podatek dochodowy... (585,7) 11,7 1,9 Zysk (strata) netto ,1 (295,1) (59,2) Inne dochody całkowite netto... (1 428,8) 0,0 0,0 Całkowite dochody netto... (103,8) (295,1) (59,2) Źródło: Sprawozdania Finansowe Sprawozdanie z sytuacji finansowej Rok zakończony 31 grudnia (tys. PLN) (zbadane) (tys. PLN) (zbadane) (tys. PLN) (zbadane) Aktywa Rzeczowe aktywa trwałe , ,9 0,0 Wartość firmy ,1 0,0 0,0 Wartości niematerialne ,9 77,8 0,0 Aktywa z tytułu podatku odroczonego... 0,0 13,6 1,9 Aktywa trwałe , ,3 1,9 Zapasy , ,9 0,0 Należności krótkoterminowe , ,5 6,6 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , ,8 22,6 Pozostałe aktywa ,3 14,9 0,4 Aktywa obrotowe , ,1 29,6 Aktywa ogółem , ,5 31,5 8

10 PROSPEKT EMISYJNY PODSUMOWANIE Rok zakończony 31 grudnia (tys. PLN) (zbadane) (tys. PLN) (zbadane) (tys. PLN) (zbadane) Pasywa Kapitał własny , ,9 18,0 Zobowiązania , ,6 13,5 Zobowiązania długoterminowe , ,9 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe , ,7 13,5 Pasywa ogółem , ,5 31,5 Źródło: Sprawozdania Finansowe Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Rok zakończony 31 grudnia (tys. PLN) (zbadane) (tys. PLN) (zbadane) (tys. PLN) (zbadane) Przepływy z działalności operacyjnej ,4 (2 101,5) (56,8) Przepływy z działalności inwestycyjnej... (8 999,5) (56 976,8) 0,0 Przepływy z działalności finansowej... (15 928,6) ,5 0,0 Razem przepływy pieniężne netto , ,2 (56,8) Środki pieniężne na początek okresu ,8 22,6 79,4 Środki pieniężne na koniec okresu , ,8 22,6 Źródło: Sprawozdania Finansowe Przewagi konkurencyjne Emitent identyfikuje wiele cech, które wyróżniają go pośród innych Spółek działających w sektorze chemicznym. Poniżej znajduje się podsumowanie przewag konkurencyjnych, jakie zdaniem Zarządu Spółki posiada PCC Exol. Korzystna lokalizacja Spółki Obie lokalizacje instalacji produkcyjnych Spółki (Brzeg Dolny i Płock) podnoszą konkurencyjność Emitenta w przypadku produktów masowych, gdzie kluczowa jest cena produktu oraz terminowość i szybkość dostaw. Szczególnie duże znaczenie mają niskie koszty transportu na obszarze Polski, Czech i Słowacji, wschodnich Niemiec, Ukrainy oraz bardzo krótkie terminy dostaw. Istotny jest zwłaszcza rynek polski, gdzie zlokalizowane są duże zakłady produkcyjne międzynarodowych firm produkujących detergenty, środki typu home care i personal care, takie jak: Reckitt Benckiser, McBride, Unilever, Avon, L Oréal, Colgate-Palmolive, PZ Cussons. Pozycja lidera na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej Spółka jest największym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Inwestycje zakończone w latach : instalacja Siarczanowane II oraz Etoksylacja II, zwielokrotniły moce produkcyjne i umocniły pozycję Spółki na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Branża, w której działa PCC Exol, charakteryzuje się wysokimi barierami wejścia. Konieczność poniesienia dużych nakładów finansowych na budowę i rozruch instalacji produkcyjnych oraz dostęp do kluczowych surowców niezbędnych do produkcji stwarza znaczną przewagę Emitenta nad potencjalnymi konkurentami na rynku. 9

11 PROSPEKT EMISYJNY PODSUMOWANIE Integracja surowcowa Tlenek etylenu jest głównym surowcem do produkcji surfaktantów. Z racji niebezpiecznych właściwości jego transport podlega wielu restrykcjom. Spółka posiada połączenie rurociągiem instalacji Etoksylacji II w Płocku z instalacją tlenku etylenu należącą do PKN Orlen. Optymalne zdolności produkcyjne Zwiększenie zdolności produkcyjnych umożliwiło wykorzystanie przez PCC Exol efektu skali. Zwłaszcza uruchomienie instalacji etoksylacji w Płocku (Etoksylacja II) i produkcja wyrobów masowych, w tym półproduktów do siarczanowania (produkcji anionowych środków powierzchniowo czynnych), pozwoliło na udostępnienie mocy produkcyjnych w Brzegu Dolnym i umożliwiło zwiększenie produkcji asortymentowej wyrobów do aplikacji przemysłowych. Elastyczność produkcji Dzięki posiadaniu dwóch typów instalacji produkujących zarówno anionowe, jak i niejonowe środki powierzchniowo czynne, możliwe jest wytwarzanie około 160 różnych wyrobów oferowanych w różnorodnych gałęziach przemysłu i oferowanie pakietów produktowych (produkty masowe i specjalistyczne). Spółka posiada także możliwość prowadzenia produkcji usługowej pod specjalne życzenie klienta. Szeroki asortyment produkcyjny oraz możliwość produkowania krótkich serii wzmacniają pozycję konkurencyjną Spółki. Emitent posiada odpowiednie zaplecze techniczne, które pozwala na magazynowanie odpowiednio dużej ilości surowca. Pomimo różnic we właściwościach związków chemicznych wykorzystywanych do produkcji surfaktantów, w niektórych przypadkach możliwe jest zastąpienie niektórych surowców innymi. Substytucyjność, w szczególności alkoholi wykorzystywanych do produkcji chemicznej, pozwala skuteczniej zabezpieczyć się przed wahaniami cen na rynkach surowców. W zależności od wielkości popytu rynkowego Spółka dostosowuje proces produkcji, kładąc większy nacisk na wykorzystanie oleo- lub petrochemikaliów. Niskokosztowa działalność operacyjna Powiązania jednostek biznesowych w zakresie produkcji (niejonowe oraz anionowe środki powierzchniowo czynne), korzystanie z najnowszych technologii, wykorzystanie efektu skali, optymalizacja produkcji, wzrost siły zakupowej, modernizacje instalacji pozwalające na zwiększenie automatyki procesów przy jednoczesnej poprawie współczynnika zużycia surowców i mediów technicznych, produkcja pod zamówienie klienta (zmniejszająca koszty magazynowania produktów) umożliwiają Spółce prowadzenie niskokosztowej działalności operacyjnej. Szybkość opracowywania i wprowadzania na rynek nowych produktów i modyfikacji istniejących W latach w Kompleksie Środków Powierzchniowo Czynnych (Kompleks KA) opracowano i wdrożono 20 nowych produktów, należących zarówno do wyrobów masowych dla chemii gospodarczej i środków higieny osobistej, jak i produktów do zastosowań przemysłowych. Gamę produktów do zastosowań przemysłowych powiększono o produkty o bardzo dobrych własnościach zwilżających, czyszczących, dyspergujących i emulgujących, mających zastosowanie w preparacjach włókienniczych; uzupełniono etoksylaty wyższych alkoholi tłuszczowych do przemysłu farb, lakierów oraz innych zastosowań. Wdrożono produkt o doskonałych własnościach emulgujących, mający zastosowanie w chłodziwach do obróbki metali oraz surfaktant niskopienny składnik do środków myjących i czyszczących oraz do zastosowań przemysłowych. Jednocześnie pracowano nad poprawą jakości surfaktantów amfoterycznych do branży kosmetycznej. Szybkie tempo poszerzania palety produktowej oraz możliwość dostosowywania jakości produktów pod indywidualne potrzeby klienta stanowią znaczącą przewagę konkurencyjną Spółki. Zróżnicowana grupa klientów na wielu rynkach geograficznych Grupy klientów w zależności od typu rynku geograficznego są różnorodne i zależne od takich czynników jak: stopień świadomości konsumentów, natężenie działalności konkurencyjnej, koszty logistyki (zwłaszcza w przypadku produktów masowych), branża produkcyjna (detergenty i personal care, włókiennictwo, dodatki do przemysłu tworzyw sztucznych i inne), branża asortymentowa (anionowe oraz masowe i specjalistyczne niejonowe środki powierzchniowo czynne). Rynek Europy Zachodniej jest rynkiem nasyconym o dużym natężeniu działalności konkurencji klientów, na tym rynku cechuje duże przywiązanie do dostawcy zarówno 10

12 PROSPEKT EMISYJNY PODSUMOWANIE w zakresie produktów specjalistycznych, jak i masowych. Klienci kładą nacisk na produkty innowacyjne i dostosowane do indywidualnych potrzeb. Elastyczność produkcji, krótkie czasy dostaw oraz logistyka mogą stanowić bardzo istotną przewagę konkurencyjną. Rynek Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej charakteryzuje duża dynamika wzrostu oraz duży wzrost świadomości konsumpcyjnej odbiorców przy jednak dużo mniejszej ilości konkurentów. Największe koncerny produkcyjne z branży detergentowej oraz personal care posiadają swoje zakłady w tym regionie. Rynki Bliskiego Wschodu i Afryki (zwłaszcza wschodnia ich część) charakteryzuje duże zapotrzebowanie na produkty masowe do branż takich jak kosmetyka i detergenty, włókiennictwo. Znajomość rynków docelowych Spółka koncentruje działalność w obszarze rynków o dużej dynamice wzrostu, jak Europa Środkowo- Wschodnia i Wschodnia, Bliski Wschód oraz Afryka, w odpowiednich segmentach (anionowe/niejonowe środki powierzchniowo czynne) w zakresie produktów masowych i specjalistycznych do określonych branż (kosmetyka i detergenty, włókiennictwo, czyszczenie przemysłowe, dodatki do tworzyw sztucznych, pozostałe). We wskazanych obszarach prowadzone jest monitorowanie rynku, poszukiwanie nowych odbiorców, analiza konkurencji, utrzymywanie kontaktów z bieżącymi klientami (podpisywanie umów o współpracy). Doświadczona kadra We wszystkich pionach w obrębie działalności Spółki (sprzedaż, logistyka, produkcja, R&D) zatrudniona jest doświadczona kadra posiadająca odpowiednie wykształcenie i kompetencje. Ponadto prowadzone są regularne szkolenia doskonalące umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Długoletnie doświadczenie w zakresie kompetencji w odpowiednich pionach skutkuje dobrą znajomością produkcji i jakości wyrobów, możliwościami modyfikacji jakości produktów, wysokim tempem wdrażania nowych wyrobów oraz dobrą znajomością rynku, możliwościami poszerzania współpracy zarówno z klientami, jak i instytucjami badawczo-rozwojowymi. Strategia PCC Exol jest największym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej przedsiębiorstwem produkującym środki powierzchniowo czynne (surfaktanty). Spółka dysponuje własnym zapleczem badawczym oraz czterema instalacjami produkcyjnymi pozwalającymi na elastyczne dopasowanie produkcji do potrzeb wszystkich potencjalnych odbiorców, począwszy od producentów szeroko rozumianej chemii gospodarstwa domowego i kosmetyków, jak również producentów z branż przemysłu lekkiego i ciężkiego. W zakresie prowadzonej obecnie działalności Spółka zapewnia sobie stały rynek zbytu na produkty pochodzące ze wszystkich posiadanych instalacji. Misja Misją PCC Exol jest innowacyjny rozwój oparty na nowych technologiach w obszarze produkcji i sprzedaży produktów chemicznych o najwyższych standardach jakości; realizowany w sposób przyjazny dla środowiska, dający pełną satysfakcję klientom oraz zapewniający stałe doskonalenie i wykorzystanie potencjału pracowników. Spółka posiada również jasno zdefiniowaną wizję: Wizją PCC Exol jest uzyskanie pozycji niekwestionowanego lidera w branży surfaktantów na rynku Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Chcemy przedstawiać naszym partnerom biznesowym kompleksową ofertę produktową oraz zamierzamy zaspokajać ich potrzeby poprzez wysoką, jakość produktów. Poprzez ciągłe inwestycje w nowe technologie i instalacje Spółka chce utrzymać status najnowocześniejszego zakładu tej branży w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, a poprzez wdrażane nowoczesne systemy zarządzania zapewnić wysoki poziom organizacyjny oraz konkurencyjne ceny produktów. Emitent konsekwentnie realizuje kluczowe cele strategiczne przyjęte przez poprzednika Spółki, czyli Kompleks KA w PCC Rokita SA. W jej ramach poprzednik PCC Exol zrealizował cały szereg przedsięwzięć inwestycyjnych (m.in. Instalacja Siarczanowane II oraz Etoksylacja II), które poprawiły obecną pozycję konkurencyjną Spółki oraz podniosły jej wartość. 11

13 PROSPEKT EMISYJNY PODSUMOWANIE Obecnie nadrzędnym celem strategicznym PCC Exol jest budowanie wartości firmy poprzez optymalne wykorzystanie posiadanego potencjału oraz realizacje szeregu kolejnych projektów inwestycyjnych. Cel ten będzie realizowany poprzez kluczowe krótko- i średniookresowe cele strategiczne: utrzymanie pozycji lidera na rynku Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej i dalszy rozwój poprzez ekspansję na rynki Bliskiego Wschodu oraz Afryki oraz Azję, intensywny rozwój produkcji wysokomarżowych, surfaktantów do aplikacji przemysłowych oraz intensyfikacja sprzedaży na nowych obszarach rynkowych. W ocenie Emitenta długotrwały rozwój Spółki zależny jest od wielu czynników, jednak przede wszystkim od celów, jakie Spółka zdecyduje się realizować. Do najważniejszych zadań, z którymi PCC Exol zamierza się zmierzyć w przyszłości, należą: Zwiększenie mocy produkcyjnych i umocnienie pozycji na kluczowych rynkach Strategia Spółki zakłada specjalizację produktową oraz wzmocnienie obecnej pozycji na rynku surfaktantów masowych. Wzrost sprzedaży obecnych produktów spółka zamierza uzyskać dzięki podnoszeniu wydajności i mocy produkcyjnych istniejących instalacji, a także dzięki planowanym nowym instalacjom oraz akwizycjom. Obecne zdolności produkcyjne firmy to około 40 tys. ton rocznie produktów anionowych i około 60 tys. ton rocznie produktów niejonowych. Emitent zakłada w dalszej perspektywie zwiększenie mocy produkcyjnych poprzez inwestycję w nową instalację do postaciowania. Spółka nie podjęła decyzji odnośnie lokalizacji powyższej inwestycji. Powstaną na niej nowe wyspecjalizowane produkty niejonowe w postaci kryształków, co powinno pozytywnie przełożyć się na zwiększenie przychodów sprzedaży w przyszłości oraz wzbogaci ofertę Emitenta o nowe produkty. Pozwoli to również na umocnienie obecnej pozycji lidera na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej oraz szybszy rozwój na rynkach Bliskiego Wschodu i Afryki. W perspektywie kolejnych lat spółka zamierza dobudować kolejny reaktor na instalacji anionowych surfaktantów (Siarczanowane II), którego produkcja będzie dedykowana pod kolejną instalację do postaciowania produktów. Nowo powstałą grupą produktów będą surfaktanty anionowe w postaci proszków. Oba te zamierzenia inwestycyjne pozwolą firmie na zaistnienie na nowych rynkach. Transport produktów postaciowanych praktycznie nie posiada barier logistycznych i geograficznych, ponieważ jest bardzo efektywny z punktu widzenia kosztów. Rozwój wysokomarżowych produktów do aplikacji przemysłowych Stały rozwój oferty wysokomarżowych produktów do aplikacji przemysłowych pozwoli Spółce utrzymać tendencję wzrostową w zakresie zysków ze sprzedaży. W tym celu Spółka zamierza zainwestować w modernizację ciągu produkcyjnego do produkcji surfaktantów amfoterycznych, które poza produktami w postaci kryształków lub proszku należą do grupy najbardziej marżowych. Aby zrealizować powyższy cel strategiczny, Spółka zamierza również w przyszłości inwestować w działalność badawczo-rozwojową, która ma wspomóc rozwój Spółki poprzez tworzenie nowych specjalistycznych grup produktowych w ramach niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Działalność badawczo-rozwojowa ma również silniej wspomagać dział sprzedaży w analizie i badaniu trendów rynkowych, analizach benchmarkingowych konkurencji oraz kreowaniu nowych dróg rozwoju, jak choćby wdrożenie nowych surfaktantów z grupy kationowych. Dywersyfikacja produktowa Spółka zamierza także kontynuować prace nad dywersyfikacją produktową dla wszystkich obecnie obsługiwanych branż, jednocześnie zdobywając nowe, dotąd nieobsługiwane segmenty biznesu. Na ten cel będą składać się wszystkie wcześniej opisane inwestycje Spółki, na które Emitent zamierza pozyskać środki z emisji akcji oraz kolejne, które wspomogą Emitenta w realizacji powyższego celu. W dalszej perspektywie Spółka zamierza również przeprowadzić jedną lub kilka akwizycji. Mogą być one ukierunkowane zarówno wertykalnie, jak i horyzontalnie: akwizycja w dół mająca na celu pełniejszą integrację surowcową, akwizycja w górę mająca na celu pełniejszą integrację z potencjalnym dostawcą know-how, 12

14 PROSPEKT EMISYJNY PODSUMOWANIE akwizycja horyzontalna mająca na celu pozyskanie innego producenta surfaktantów w celu poszerzenia potencjału produkcyjnego, produktowego lub poszerzenia/pozyskania nowego rynku zbytu w innym regionie świata. Podsumowując, Spółka zamierza utrzymać pozycję lidera na rynku Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej i kontynuować dalszy rozwój/ekspansję na rynki Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Azję oraz rozwijać produkcję surfaktantów do aplikacji przemysłowych i zaistnieć w nowych obszarach rynkowych. Powyższe cele Spółka zamierza osiągnąć poprzez: rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego, pozwalającego przyspieszyć prace nad nowymi produktami, zarówno masowymi, jak i specjalistycznymi, wprowadzanie nowych produktów z zakresu surfaktantów amfoterycznych dzięki modernizacji ciągu produkcyjnego do produkcji betain, wprowadzanie nowych produktów w postaci stałej (kryształki) dzięki nowej instalacji do postaciowania produktów ciekłych, w dalszej przyszłości akwizycję horyzontalną lub wertykalną, w dalszej przyszłości wprowadzenie na rynek nowych surfaktantów anionowych w postaci proszku dzięki instalacji suszarni, w dalszej przyszłości wprowadzenie do oferty surfaktantów kationowych. Równocześnie z rozwojem w zakresie produkcyjnym i technologicznym Spółka zamierza rozwijać swój potencjał organizacyjny i kadrowy. Dla utrzymania pozycji lidera i budowania wizerunku swojej marki Spółka zamierza aktywnie uczestniczyć w targach branżowych, konferencjach oraz szkoleniach dla kadry z pionu badawczo-rozwojowego i produkcyjnego. W najbliższej przyszłości Spółka zintensyfikuje także swoje działania marketingowe poprzez rozbudowę działu handlowego, a dzięki temu znaczne rozszerzenie kanałów dystrybucji swoich produktów na nowe tereny i branże. Jednocześnie Emitent systematycznie rozwija system obsługi klienta, inwestując w nowoczesne rozwiązania internetowe, ułatwiające proces obsługi zamówień i pozwalające utrzymać poziom współpracy na europejskim poziomie. Dla klientów nabywających produkty do aplikacji przemysłowych Spółka udostępnia własne zasoby badawcze, co umożliwia najlepsze dopasowanie konkretnych właściwości surfaktantów przeznaczonych do szczególnie trudnych i wymagających aplikacji u klienta. Rozwój w przyszłości zaplecza badawczorozwojowego umożliwi podniesienie wartości usług dodanych do oferowanych produktów, a co za tym idzie pozwoli zdobywać rynki wymagające dużej elastyczności. Zagospodarowanie tej niszy rynkowej, która jest trudno dostępna dla dużych producentów światowych, skupiających się z powodów czysto technologicznych na produkcji surfaktantów wysokotonażowych o stałych parametrach, stanowi ogromny atut Spółki, który zamierza ona konsekwentnie wykorzystywać. Podsumowanie czynników ryzyka Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem wiąże się z ryzykami, których wystąpienie może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Spółki oraz może niekorzystnie wpłynąć na wartość Akcji. Przegląd czynników ryzyka dotyczących działalności Emitenta, ryzyk związanych z ochroną środowiska, ryzyk związanych z branżą, w której działa Spółka, i z warunkami makroekonomicznymi oraz czynników ryzyka związanych z Ofertą i posiadaniem Akcji został zamieszczony w rozdziale Czynniki ryzyka. Poniżej znajduje się lista czynników, które identyfikuje Emitent. Czynniki te zostały umieszczone w czterech podstawowych grupach: Ryzyka dotyczące działalności Emitenta, Ryzyka związane z ochroną środowiska, Ryzyka związane z branżą, w której działa Spółka, i warunkami makroekonomicznymi, Ryzyka związane z Ofertą i posiadaniem Akcji. 13

15 PROSPEKT EMISYJNY PODSUMOWANIE Ryzyka dotyczące działalności Emitenta Ryzyko zakłóceń procesów produkcyjnych lub wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców oraz zakłóceniem dostaw surowców Ryzyko wzrostu kosztów finansowania Ryzyko zadłużenia i pozyskania finansowania Ryzyko rezygnacji ze współpracy handlowej ze Spółką Ryzyko kursowe Ryzyko porównywalności z danymi zawartymi w Informacjach Finansowych Pro Forma oraz symulacji danych finansowych Ryzyko związane z niezrealizowaniem lub zmianą celów emisji Ryzyko utraty zaufania odbiorców Ryzyko związane z dywidendą Ryzyko niewystarczającej ochrony ubezpieczeniowej Ryzyko związane z dokonywaniem transakcji z podmiotami powiązanymi Ryzyko związane z decyzjami organów ochrony konkurencji i konsumentów Ryzyko związane z powiązaniem z podmiotami z grupy kapitałowej PCC SE Ryzyko związane z możliwością zatrudnienia, wyszkolenia lub zatrzymania przez Spółkę wystarczająco wykwalifikowanego personelu Ryzyko związane z następstwami wypadków przy pracy i chorób zawodowych Ryzyko związane z umową na udostępnienie nieruchomości przez PKN Orlen Ryzyko związane ze zmieniającymi się przepisami i niejasnymi interpretacjami prawa podatkowego mającymi zastosowanie do Spółki Ryzyko związane z możliwością wystąpienia pracowniczych sporów zbiorowych Ryzyko związane z brakiem uznania Kompleksu KA za zorganizowaną część przedsiębiorstwa Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi lub innymi postępowaniami pozasądowymi Ryzyko związane z akcjonariuszem większościowym Ryzyko awarii systemów informatycznych Ryzyko związane z niespełnieniem przez przynajmniej jednego członka rady nadzorczej warunku niezależności oraz posiadania kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości Ryzyko związane z zaistnieniem konfliktu interesów pomiędzy obowiązkami członków organów wobec Spółki a ich prywatnymi interesami Ryzyka związane z ochroną środowiska Ryzyko zaostrzenia przepisów związanych z korzystaniem ze środowiska i bezpieczeństwem Ryzyko związane z zanieczyszczeniem gruntów, wód gruntowych oraz poniesieniem wyższych niż planowane kosztów rekultywacji Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Spółkę obowiązków w zakresie gospodarowania wodami Ryzyka związane z branżą, w której działa Spółka, i z warunkami makroekonomicznymi Ryzyko uzależnienia od sytuacji makroekonomicznej Ryzyko zmian cen rynkowych surowców 14

16 PROSPEKT EMISYJNY PODSUMOWANIE Ryzyko konkurencji Ryzyko wprowadzenia barier celnych na surowce importowane spoza Unii Europejskiej Ryzyka związane z Ofertą i posiadaniem Akcji Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii D do skutku Ryzyko związane z niedopuszczeniem Akcji Oferowanych lub PDA do obrotu na rynku regulowanym Ryzyko związane z możliwością przedłużenia terminu zapisywania się na Akcje Oferowane Ryzyko związane z nieprawidłową subskrypcją i opłaceniem zapisu Ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu Akcji Serii D oraz Praw do Akcji Serii D do obrotu giełdowego lub ryzyko odmowy wprowadzenia Akcji Serii D i Praw do Akcji Serii D do obrotu giełdowego Ryzyko zawieszenia notowań Ryzyko wykluczenia Akcji z obrotu giełdowego Ryzyko związane z naruszeniem lub podejrzeniem naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą Ryzyko związane z naruszeniem lub podejrzeniem naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym Ryzyko naruszenia prawa przez podmioty określone w art. 97 i 99 Ustawy o Ofercie Publicznej Ryzyko związane z możliwością niewypełnienia lub naruszenia określonych obowiązków przewidzianych w regulacjach prawnych rynku regulowanego uprawnienia KNF Ryzyko związane z odmową przyjmowania deklaracji nabycia akcji oraz zapisów na akcje przez Inwestorów Instytucjonalnych Ryzyko dochodzenia roszczeń w stosunku do inwestorów, którzy nie złożą zapisu mimo wezwania Ryzyko odwołania lub zawieszenia Oferty Ryzyko związane z naruszeniem zasad prowadzenia akcji promocyjnej Ryzyko związane ze wzrostem podaży Akcji Spółki po zakończeniu subskrypcji Ryzyko związane z odmową zatwierdzenia aneksu do Prospektu przez KNF Ryzyko związane z określeniem ostatecznej liczby oferowanych akcji Podsumowanie warunków Oferty i jej harmonogramu Poniższe podsumowanie warunków Oferty i jej harmonogramu przedstawia wybrane informacje dotyczące Oferty oraz Akcji Oferowanych. Informacje zawarte w niniejszym podsumowaniu nie są wyczerpujące i należy je analizować wyłącznie w kontekście bardziej szczegółowych informacji zamieszczonych w innych rozdziałach Prospektu, w szczególności w rozdziale Warunki Oferty oraz Subemisja i umowne ograniczenie zbywalności Akcji. Spółka Akcje Oferowane Oferta PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym. Oferta do akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda, oferowane publicznie na podstawie niniejszego Prospektu. Oferta publiczna Akcji Oferowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzana na podstawie Prospektu. 15

17 PROSPEKT EMISYJNY PODSUMOWANIE Przewidywany harmonogram Oferty 29 czerwca 2012 r. Złożenie wniosku o zatwierdzenie aneksu do Prospektu zawierającego informację na temat Ceny Maksymalnej do 2 lipca 2012 r. włącznie Publikacja aneksu do Prospektu zawierającego informację na temat Ceny Maksymalnej (przy założeniu, że zatwierdzenie powyższego aneksu do Prospektu nastąpi nie później niż w dniu 2 lipca 2012 roku) 2 lipca 2012 r. Rozpoczęcie budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych 2 lipca 2012 r. (od momentu publikacji aneksu dot. Ceny Maksymalnej) 4 lipca 2012 r. do godz. 15:00 Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych Zakończenie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych 4 lipca 2012 r. Zakończenie budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych; Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty (w przypadku skorzystania przez Zarząd z upoważnienia wynikającego z Uchwały o Podwyższeniu), ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Akcji Oferowanych 4 lipca 2012 r. Opublikowanie Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty (w przypadku skorzystania przez Zarząd z upoważnienia wynikającego z Uchwały o Podwyższeniu) oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów 5-6 lipca 2012 r. Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych do 9 lipca 2012 r. włącznie do 16 lipca 2012 r. Przyjmowanie ewentualnych zapisów w wykonaniu Umowy o Gwarantowanie Oferty Przydział Akcji Oferowanych Ostateczna liczba oferowanych Akcji Oferowanych zostanie ustalona w uzgodnieniu ze Współoferującymi (i) przez Zarząd na podstawie upoważnienia dla Zarządu wynikającego z Uchwały o Podwyższeniu (zob. rozdział Czynniki ryzyka Ryzyka związane z Ofertą i posiadaniem Akcji Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii D do skutku ) albo (ii) w przypadku nieskorzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w pkt (i) powyżej, będzie wynosiła Akcji Oferowanych. Powyższy harmonogram może ulec zmianie. Niektóre zdarzenia, takie jak data zatwierdzenia przez KNF aneksu do Prospektu zawierającego informację na temat Ceny Maksymalnej są niezależne od Emitenta, w związku z czym planowana w harmonogramie data publikacji aneksu do Prospektu zawierającego informację na temat Ceny Maksymalnej może w rzeczywistości wymagać zmiany, co spowoduje także zmianę dat pozostałych zdarzeń. W takim przypadku nowy harmonogram zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu publikacji aneksu do Prospektu zawierającego informację na temat Ceny Maksymalnej. Emitent, w uzgodnieniu ze Współoferującymi, zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego harmonogramu Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane (co nie uwzględnia jednakże możliwości zamiany kolejności przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych). Informacja o zmianie poszczególnych terminów Oferty zostanie przekazana w trybie przewidzianym w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie komunikatu aktualizującego udostępnionego do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostanie udostępniony Prospekt. 16

18 PROSPEKT EMISYJNY PODSUMOWANIE Cena Maksymalna Cena Akcji Oferowanych Emitent, w uzgodnieniu ze Współoferującymi, ustali cenę maksymalną Akcji Oferowanych na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych. Niezwłocznie po ustaleniu Ceny Maksymalnej Emitent wystąpi do KNF z wnioskiem o zatwierdzenie aneksu do Prospektu zawierającego informację o Cenie Maksymalnej. Przy założeniu, że zatwierdzenie aneksu do Prospektu zawierającego informację o Cenie Maksymalnej nastąpi nie później niż w dniu 2 lipca 2012 r., powyższy aneks do Prospektu zostanie udostępniony do publicznej wiadomości do dnia 2 lipca 2012 r. włącznie. Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Emitenta, w uzgodnieniu ze Współoferującymi, po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Cena, po której Akcje Oferowane zostaną zaoferowane inwestorom, nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna. Informacja na temat Ceny Akcji Oferowanych zostanie przekazana przez Emitenta do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób, w jaki udostępniono Prospekt do publicznej wiadomości. Prawa głosu Każda Akcja Oferowana uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo do dywidendy Współoferujący Umowne ograniczenia zbywalności Akcji Każda Akcja Oferowana uprawnia do dywidendy, począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2011 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A. Spółka Spółka przewiduje, że nie później niż w dniu publikacji Prospektu zostanie zawarta, zwyczajowa w ofertach podobnych do Oferty, umowa ograniczająca zbywalność i emisję akcji Spółki (ang. lock-up agreement). W Umowie o Gwarantowanie Oferty Spółka zamierza zobowiązać się wobec Współoferujących, iż przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia notowań PDA na GPW ani Spółka, ani żadna osoba działająca w jej imieniu nie będzie, bez pisemnej zgody Współoferujących, (i) oferować, zastawiać, sprzedawać, zawierać umów w sprawie sprzedaży, udzielać opcji ani zawierać umów w sprawie kupna, kupować opcji ani zawierać umów w sprawie sprzedaży lub udzielenia opcji, prawa lub warrantów na zakup albo zbycie lub sprzedaż akcji Spółki ani instrumentów finansowych zamiennych lub inkorporujących inne prawo do nabycia akcji Spółki ani też składać w odniesieniu do powyższego wniosków o zatwierdzenie prospektu lub innego dokumentu ofertowego na podstawie Ustawy o Ofercie Publicznej; jak również (ii) zawierać transakcji swap lub innych umów lub transakcji przenoszących, w całości lub części, bezpośrednio lub pośrednio, ekonomiczne konsekwencje własności akcji Spółki, niezależnie od tego, czy taki swap lub transakcja, o których mowa w pkt (i) i (ii) powyżej, miałyby zostać rozliczone poprzez dostarczenie akcji Spółki lub wspomnianych innych instrumentów finansowych, gotówki lub w inny sposób; (iii) w zakresie innych akcji Spółki niż Akcje Dopuszczane składać wniosków o zatwierdzenie prospektu lub innego dokumentu ofertowego na podstawie Ustawy o Ofercie Publicznej, a także składać wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym jakiejkolwiek części takich innych akcji Spółki niż Akcje Dopuszczane. 17

19 PROSPEKT EMISYJNY PODSUMOWANIE Zobowiązanie Spółki do nie składania wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym jakiejkolwiek części innych akcji Spółki niż Akcje Dopuszczane nie dotyczy sytuacji podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji Spółki lub wyemitowanie papierów wartościowych, które byłyby wymienialne na akcje Spółki, które będzie przygotowywane i przeprowadzane wyłącznie w celu przeprowadzenia istotnych inwestycji w środki trwałe lub w celu przejęcia innego podmiotu gospodarczego lub w celu stworzenia możliwości do wykonania zobowiązań Spółki lub jej akcjonariusza związanych z przejęciem innego podmiotu gospodarczego; (iv) podejmować żadnych działań mających na celu lub wspierających podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji Spółki lub wyemitowanie papierów wartościowych, które byłyby wymienialne na akcje Spółki. Zobowiązanie to nie dotyczy sytuacji i zamiaru podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji Spółki lub wyemitowanie papierów wartościowych, które byłyby wymienialne na akcje Spółki, które będzie przygotowywane i przeprowadzane wyłącznie w celu przeprowadzenia istotnych inwestycji w środki trwałe lub w celu przejęcia innego podmiotu gospodarczego lub w celu stworzenia możliwości do wykonania zobowiązań Spółki lub PCC SE związanych z przejęciem innego podmiotu gospodarczego. PCC SE PCC SE w dniu 30 kwietnia 2012 r. zawarł ze Współoferującymi umowę, w której zobowiązał się wobec Współoferujących, iż przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia notowań Praw do Akcji na GPW PCC SE nie będzie bez uprzedniej pisemnej zgody Współoferujących, bezpośrednio lub pośrednio: (i) oferować, zastawiać, sprzedawać, udzielać opcji ani zawierać umów w sprawie kupna, kupować opcji ani zawierać umów w sprawie sprzedaży lub udzielenia opcji, prawa lub warrantów na zakup albo zbycie lub sprzedaż Akcji Spółki ani papierów wartościowych zamiennych lub inkorporujących inne prawo do nabycia Akcji Spółki ani też składać w odniesieniu do powyższego wniosków o zatwierdzenie prospektu lub innego dokumentu ofertowego; jak również (ii) zawierać transakcji swap lub innych umów lub transakcji przenoszących, w całości lub części, bezpośrednio lub pośrednio, ekonomiczne konsekwencje własności Akcji Spółki, niezależnie od tego, czy taki swap lub transakcja, o których mowa w pkt (i) i (ii) powyżej, miałyby zostać rozliczone poprzez dostarczenie Akcji Spółki lub wspomnianych innych papierów wartościowych, gotówki lub w inny sposób. Ponadto PCC SE zobowiązał się wobec Współoferujących, iż w tym samym okresie nie będzie, bez uprzedniej pisemnej zgody Współoferujących, bezpośrednio lub pośrednio, w zakresie Akcji Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C1 ( Akcje Niewprowadzane ) składać wniosków o zatwierdzenie Prospektu lub innego dokumentu ofertowego na podstawie Ustawy o Ofercie Publicznej, a także składać wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym jakiejkolwiek części Akcji Niewprowadzanych, a także podejmować żadnych działań mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji Spółki lub wyemitowanie papierów wartościowych, które byłyby wymienialne na Akcje Spółki bez uprzedniej zgody Współoferujących. Zobowiązanie PCC SE nie dotyczy sytuacji i zamiaru podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji Spółki lub wyemitowanie papierów wartościowych, które byłyby wymienialne na akcje Spółki, które będzie przygotowywane i przeprowadzane wyłącznie w celu przeprowadzenia istotnych inwestycji 18

20 PROSPEKT EMISYJNY PODSUMOWANIE w środki trwałe lub w celu przejęcia innego podmiotu gospodarczego lub w celu stworzenia możliwości do wykonania zobowiązań Spółki lub PCC SE związanych z przejęciem innego podmiotu gospodarczego. Powyższe ograniczenia nie będą dotyczyły praw PCC SE do zbycia Akcji w transakcji poza rynkiem zorganizowanym, do zbycia Akcji Niewprowadzanych na rzecz jakiegokolwiek podmiotu z grupy kapitałowej PCC SE, a także nie będą dotyczyły prawa do prowadzenia negocjacji i zaciągania zobowiązań, w tym zobowiązań warunkowych lub terminowych, dotyczących przeniesienia prawa własności Akcji lub Akcji Niewprowadzanych lub dotyczących jakichkolwiek praw wynikających z Akcji lub Akcji Niewprowadzanych, jeżeli skutki prawne takich zobowiązań miałyby wchodzić w życie po terminie określonym jako 12 miesięcy od momentu notowań Praw do Akcji na GPW. W ramach umowy, o której mowa powyżej, PCC SE zobowiązał się wobec Współoferujących, iż w przypadku zbycia, przeniesienia lub innego rozporządzenia Akcjami lub Akcjami Niewprowadzanymi (niezależnie w jakiej ilości i czy bezpośrednio, czy pośrednio) w okresie 12 miesięcy od momentu notowań Praw do Akcji na GPW, zapewni, że zobowiąże lub spowoduje zobowiązanie podmiotu lub osoby, na rzecz której nastąpiło rozporządzenie, przeniesienie lub inne rozporządzenie Akcjami lub Akcjami Niewprowadzanymi do zobowiązania się wobec Współoferujących w sposób tożsamy, w jaki PCC SE zobowiązał się na podstawie tej umowy. W przypadku podpisania przez Spółkę umowy ograniczającej zbywalność i emisję akcji Spółki informacja o ich zawarciu zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie komunikatu aktualizującego, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Jednakże gdy w ocenie Spółki treść tych umów lub zmiana terminu ich zawarcia stanowiłyby znaczący czynnik mogący wpłynąć na ocenę Akcji Oferowanych, informacja ta zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie aneksu do niniejszego Prospektu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, o ile wymagać tego będą przepisy prawa. W przypadku niepodpisania przez Emitenta umowy ograniczającej zbywalność i emisję akcji Spółki informacja ta zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie aneksu do niniejszego Prospektu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Notowanie Akcji oraz PDA Emitent zamierza złożyć do KDPW wniosek o rejestrację do Akcji Oferowanych zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda, do Praw do Akcji Serii D oraz akcji zwykłych na okaziciela serii C2 Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda w KDPW. Akcje Dopuszczane Spółki, w tym PDA oraz Akcje Oferowane, zostaną zdematerializowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego oraz regulacjami KDPW. Akcje Dopuszczane Spółki, w tym PDA oraz Akcje Oferowane, zostaną zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym przez KDPW, będącym centralną instytucją depozytową papierów wartościowych w Polsce. Ponadto Emitent zamierza złożyć wniosek do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku podstawowym GPW w systemie notowań ciągłych. W tym celu planowane jest wprowadzenie do notowań Praw do Akcji Serii D niezwłocznie po spełnieniu przesłanek przewidzianych prawem. Natomiast wprowadzenie do notowań giełdowych Akcji Serii C2 oraz Akcji Serii D zostanie dokonane niezwłoczne po zarejestrowaniu emisji Akcji Serii D przez sąd. Po zarejestrowaniu Akcji Serii D zostaną one zapisane na rachunkach inwestorów, którym w tym dniu przysługiwać będą Prawa do Akcji Serii D. 19

Oferujący oraz Menadżer Oferty. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Menadżer Oferty. IPOPEMA Securities S.A.

Oferujący oraz Menadżer Oferty. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Menadżer Oferty. IPOPEMA Securities S.A. ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowie w Polsce i adresem przy ul. E. Kwiatkowskiego 8, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.

ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. strona 3 ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowie w Polsce i adresem przy ul. E. Kwiatkowskiego 8, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r.

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r. ALUMETAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kętach w Polsce i adresem przy ul. Kościuszki 111 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 177577) Oferta publiczna

Bardziej szczegółowo

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej.

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej. EUROCASH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Komornikach k. Poznania w Polsce i adresem przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213765)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768

PROSPEKT EMISYJNY. FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768 PROSPEKT EMISYJNY FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768 Oferta publiczna 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDM S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDM S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa Grupa o2 S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407130) Oferta

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Legnicy, ul. Św. M. Kolbe 18 www.euco.pl niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 1.100.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU PROSPEKT EMISYJNY ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU Spółka prawa handlowego z siedzibą w Katowicach zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Elemental Holding S.A.

Elemental Holding S.A. Elemental Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Traugutta 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą we Wrocławiu w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000053834) Oferta publiczna 6.442.950 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI SFINKS POLSKA S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI SFINKS POLSKA S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI SFINKS POLSKA S.A. PROSPEKT EMISYJNY SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 80/82 www.sfinks.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się dotychczasowym Akcjonariuszom

Bardziej szczegółowo

Doradca finansowy Oferujący Doradca Prawny KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 15 maja 2015 r.

Doradca finansowy Oferujący Doradca Prawny KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 15 maja 2015 r. Pamapol S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Ruścu i adresem przy ul. Wieluńskiej 2, 97-438 Rusiec, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 211414) Niniejszy prospekt

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku

Prospekt Emisyjny. PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku Prospekt Emisyjny PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: Publiczną Ofertą w wykonaniu prawa poboru 52.260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A.

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A. prospekt emisyjny 2007 PROSPEKT EMISYJNY Niniejszy Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z publiczną ofertą 11 042 750 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,5 zł każda

Bardziej szczegółowo

LIBET Spółka Akcyjna

LIBET Spółka Akcyjna LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław www.libet.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: ofertą publiczną obejmującą nie mniej niż 17.500.000

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B

PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B TelForceOne Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 50-428 Wrocław, ul. Krakowska 119 Adres Biura Zarządu Emitenta: 51-180 Psary koło Wrocławia,

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Oferta

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000028257 niniejsze Memorandum zostało sporządzone w związku z

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA PROSPEKT EMISYJNY Wola Info SA (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063157) Oferta Publiczna 900.000 akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo