PCC EXOL S.A. Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 27 czerwca 2012 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PCC EXOL S.A. Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 27 czerwca 2012 roku"

Transkrypt

1 PCC EXOL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym w Polsce i adresem przy ul. Sienkiewicza 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ) Oferta publiczna do akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii C2, do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz do praw do akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł ( Akcje Oferowane ) spółki PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym ( Spółka, Emitent, PCC Exol ), ( Oferta ). Prospekt został również sporządzony w związku z ubieganiem się Spółki o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii C2, do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz do praw do akcji serii D ( PDA ). Inwestorzy Indywidualni będą mogli składać zapisy na Akcje Oferowane w okresie od dnia 2 lipca 2012 r. (po opublikowaniu aneksu do Prospektu zawierającego informację na temat Ceny Maksymalnej) do dnia 4 lipca 2012 r., do godz. 15:00. Po zakończeniu budowania księgi popytu Inwestorzy Instytucjonalni będą mogli składać zapisy na Akcje Oferowane w okresie od dnia 5 lipca 2012 r. do dnia 6 lipca 2012 r. Spółka w uzgodnieniu ze Współoferującymi ustali cenę maksymalną Akcji Oferowanych na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych ( Cena Maksymalna ), która, zgodnie z przewidywanym harmonogramem Oferty, zostanie przekazana do publicznej wiadomości do dnia 2 lipca 2012 r. włącznie, w formie aneksu do Prospektu w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej (przy założeniu, że zatwierdzenie powyższego aneksu do Prospektu nastąpi nie później niż w dniu 2 lipca 2012 r.). Cena Akcji Oferowanych nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna. Najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych, Spółka w uzgodnieniu ze Współoferującymi, podejmie decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty. W dniu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych zostanie ustalona także liczba Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym oraz Inwestorom Indywidualnym. Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym oraz Cenie Akcji Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka, z którymi inwestor powinien się zapoznać przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, znajduje się w rozdziale Czynniki ryzyka. OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA. ANI PROSPEKT, ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI IMPLEMENTUJĄCYMI W DANYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM POSTANOWIENIA DYREKTYWY PROSPEKTOWEJ LUB ZGODNIE Z PRZEPISAMI AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAŻ MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, KTÓRY ZAMIERZA UCZESTNICZYĆ W OFERCIE PUBLICZNEJ, POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAWA INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ W TYM ZAKRESIE. OPIS NIEKTÓRYCH OGRANICZEŃ ZBYWALNOŚCI AKCJI OFEROWANYCH PRZEDSTAWIA ROZDZIAŁ OGRANICZENIA MOŻLIWOŚCI NABYWANIA AKCJI OFEROWANYCH. AKCJE OFEROWANE ANI INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE PROSPEKTEM NIE ZOSTAŁY ANI NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU, ZE ZMIANAMI (ANG.: U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED). OFERTA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE POZA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ZGODNIE Z REGULACJĄ S I JEST SKIEROWANA DO PODMIOTÓW SPOZA STANÓW ZJEDNOCZONYCH (ANG.: NON-US PERSONS) ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZAWARTĄ W REGULACJI S. Niniejszy Prospekt zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.pcc-exol.pl) oraz Współoferujących: Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl) oraz Domu Maklerskiego Ventus Asset Management S.A. (www.ventusam.pl). Współoferujący oraz Prowadzący Księgę Popytu Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Współoferujący Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 27 czerwca 2012 roku

2 PROSPEKT EMISYJNY SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE... 5 CZYNNIKI RYZYKA Ryzyka dotyczące działalności Emitenta Ryzyka związane z ochroną środowiska Ryzyka związane z branżą, w której działa Spółka, i z warunkami makroekonomicznymi Ryzyka związane z Ofertą i posiadaniem Akcji ISTOTNE INFORMACJE Zastrzeżenia Zmiany do Prospektu Prezentacja informacji finansowych i innych danych Dane makroekonomiczne, branżowe i statystyczne Stwierdzenia dotyczące przyszłości WPŁYWY Z OFERTY Planowane wykorzystanie środków z emisji Akcji Oferowanych Opis projektów finansowanych z emisji Akcji Oferowanych ROZWODNIENIE DYWIDENDA I POLITYKA DYWIDENDY Dane historyczne na temat dywidendy Polityka w zakresie wypłaty dywidendy Zasady wypłaty dywidendy KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE Oświadczenie o kapitale obrotowym Kapitalizacja i zadłużenie Zadłużenie pośrednie i warunkowe KURSY WYMIANY WALUT WYBRANE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE Sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie z sytuacji finansowej Sprawozdanie z przepływów pieniężnych PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ Sytuacja finansowa Ocena rentowności Wielkość i struktura aktywów obrotowych Wielkość i struktura aktywów trwałych Wskaźniki sprawności zarządzania Czynniki mające istotny wpływ na wynik działalności operacyjnej Spółki Przyczyny znaczących zmian w sprzedaży netto lub przychodach netto Spółki Czynniki makroekonomiczne, elementy polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej oraz wszelkie inne czynniki, które bezpośrednio lub pośrednio mają wpływ na działalność Spółki Zasoby kapitałowe Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Spółki Nakłady inwestycyjne Trendy

3 PROSPEKT EMISYJNY SPIS TREŚCI OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Działalność podstawowa Charakterystyka podstawowych produktów oferowanych przez Spółkę Model biznesowy Historia Spółki oraz Kompleksu KA Przewagi konkurencyjne Strategia Źródła zaopatrzenia Wskazanie istotnych nowych produktów i usług, które zostały wprowadzone Główni dostawcy i odbiorcy Struktura przychodów ze sprzedaży Sezonowość sprzedaży Opis czynników nadzwyczajnych mających wpływ na działalność podstawową i główne rynki, na których Spółka prowadzi swoją działalność, w okresie Założenia wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej Badania i rozwój Istotne umowy Istotne rzeczowe aktywa trwałe Ochrona środowiska Kwestie regulacyjne Postępowania sądowe i arbitrażowe Własność intelektualna Systemy informatyczne Pracownicy Ubezpieczenia OTOCZENIE RYNKOWE Przemysł chemiczny na świecie Przemysł chemiczny w Unii Europejskiej Przemysł chemiczny w Polsce Rynek surfaktantów na świecie Rynek surfaktantów według grup produktów Rynek surfaktantów według zastosowania Wartość rynku surfaktantów w Polsce OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE Podstawowe informacje Przedmiot działalności Kapitał zakładowy Kapitał docelowy Grupa ZARZĄDZANIE I ŁAD KORPORACYJNY Zarząd Rada Nadzorcza Pozostałe informacje na temat członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Wynagrodzenie i warunki umów o pracę członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej

4 PROSPEKT EMISYJNY SPIS TREŚCI Podsumowanie wszystkich postanowień statutu lub regulaminów Emitenta odnoszących się do członków organów Spółki Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW ZNACZNI AKCJONARIUSZE Znaczni akcjonariusze Kontrola nad Spółką Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty Udział znacznych akcjonariuszy w Ofercie TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z AKCJAMI ORAZ WALNE ZGROMADZENIE Prawa i obowiązki związane z Akcjami Prawa i obowiązki związane z Walnym Zgromadzeniem Zmiana praw akcjonariuszy Spółki Umorzenie Akcji Prawo do żądania wyboru rewidenta do spraw szczególnych WARUNKI OFERTY Podstawowe informacje o Ofercie Planowany harmonogram Oferty Odstąpienie lub zawieszenie przeprowadzenia Oferty Cena Maksymalna Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych Ostateczna liczba Akcji Oferowanych objętych Ofertą Zasady składania zapisów Zasady płatności za Akcje Oferowane Przydział Akcji Oferowanych Rozliczenie Notowanie Akcji Oferowanych SUBEMISJA I UMOWNE OGRANICZENIE ZBYWALNOŚCI AKCJI Współoferujący Nazwa i adres agentów ds. płatności i podmiotów świadczących usługi depozytowe Umowa z animatorem Stabilizacja Umowa o Gwarantowanie Oferty Umowne ograniczenie zbywalności i emisji Akcji OGRANICZENIA MOŻLIWOŚCI NABYWANIA AKCJI OFEROWANYCH Oferta publiczna Akcji Oferowanych w Polsce Europejski Obszar Gospodarczy Stany Zjednoczone Ameryki RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE ORAZ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z NABYWANIEM I ZBYWANIEM AKCJI Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Ustawy regulujące działanie rynku kapitałowego Ustawa o Ofercie Publicznej prawa i obowiązki związane z nabywaniem oraz zbywaniem znacznych pakietów akcji Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi

5 PROSPEKT EMISYJNY SPIS TREŚCI Kodeks Spółek Handlowych obowiązek zawiadomienia spółki o osiągnięciu stosunku dominacji Rozporządzenie w sprawie Kontroli Koncentracji Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów OPODATKOWANIE Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych Zasady opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów sprzedaży papierów wartościowych Zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn INFORMACJE DODATKOWE Podstawa prawna emisji Akcji Oferowanych i ich waluta Podstawa prawna ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Oferowanych, Praw do Akcji Oferowanych oraz Akcji Serii C2 do obrotu na rynku podstawowym GPW Dokumenty udostępnione do wglądu Biegli rewidenci Podmioty zaangażowane w Ofertę Publiczne oferty przejęcia Informacje pochodzące od ekspertów OŚWIADCZENIA PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE Oświadczenie Spółki Oświadczenie Współoferującego Oświadczenie Doradcy Prawnego Spółki SKRÓTY I DEFINICJE SPRAWOZDANIA FINANSOWE... F-1 INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA... F-89 ZAŁĄCZNIK I... A-2 Symulacja danych finansowych za okresy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 oray od 1 stycznia do 31 grudnia A-2 ZAŁĄCZNIK II... A-12 Dane Spółki+KA oraz Kompleksu KA... A-12 ZAŁĄCZNIK III... A-37 Uchwała o Podwyższeniu... A-37 ZAŁĄCZNIK IV... A-45 Statut Spółki... A-45 4

6 PROSPEKT EMISYJNY PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Niniejsze podsumowanie należy traktować wyłącznie jako wprowadzenie do Prospektu zawiera ono informacje, które znajdują się w innych jego częściach. Należy podkreślić, że podsumowanie nie jest wyczerpujące i nie przedstawia wszystkich informacji istotnych z punktu widzenia potencjalnych inwestorów oraz decyzji o inwestycji w Akcje Oferowane, dlatego też decyzja o zainwestowaniu w Akcje Oferowane powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, potencjalni inwestorzy powinni uważnie przeczytać cały Prospekt, w szczególności rozdział Czynniki ryzyka, wszelkie aneksy oraz komunikaty aktualizujące do Prospektu wymagane obowiązującymi przepisami prawa, Sprawozdania Finansowe i inne informacje finansowe wraz z dotyczącymi ich notami objaśniającymi. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z niniejszym podsumowaniem (w tym podsumowaniem danych finansowych i operacyjnych) ani żadnym jego tłumaczeniem, chyba że podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne w świetle informacji zawartych w innych częściach Prospektu lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu. W wypadku wniesienia powództwa dotyczącego treści Prospektu do sądu w Państwie Członkowskim, potencjalny inwestor ponosi koszty ewentualnego tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby, które sporządziły niniejsze podsumowanie (lub jakiekolwiek jego tłumaczenie), ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy niniejsze podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu. PCC Exol jest największym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej przedsiębiorstwem produkującym środki powierzchniowo czynne (surfaktanty). Spółka dysponuje własnym zapleczem badawczym oraz czterema instalacjami produkcyjnymi pozwalającymi na elastyczne dopasowanie produkcji do potrzeb wszystkich potencjalnych odbiorców, począwszy od producentów szeroko rozumianej chemii gospodarstwa domowego i kosmetyków, jak również producentów z branż przemysłu lekkiego i ciężkiego. W zakresie prowadzonej obecnie działalności Spółka zapewnia sobie stały rynek zbytu na produkty pochodzące ze wszystkich posiadanych instalacji. Obecnie nadrzędnym celem strategicznym PCC Exol jest budowanie wartości firmy poprzez optymalne wykorzystanie posiadanego potencjału oraz realizację szeregu kolejnych projektów inwestycyjnych. Spółkę wyróżnia szereg przewag konkurencyjnych, m.in. korzystna lokalizacja, integracja surowcowa, zróżnicowana grupa klientów na wielu rynkach geograficznych, elastyczność produkcji, niskokosztowa działalność operacyjna, szybkość opracowywania i wprowadzania na rynek nowych produktów i modyfikacji istniejących oraz doświadczona kadra. Podsumowanie działalności Spółki PCC Exol jest największym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej producentem surfaktantów (środków powierzchniowo czynnych). Oferta PCC Exol obejmuje około 160 różnych produktów znajdujących zastosowanie m.in. w następujących branżach: kosmetyka i detergenty, czyszczenie i mycie przemysłowe, tworzywa sztuczne, farby, lakiery i kleje, obróbka metalu, przemysł budowlany, przemysł celulozowo-papierniczy, przemysł włókienniczy, agrochemikalia. Spółka świadczy także usługi w zakresie produkcji chemicznej surfaktantów na specjalne zamówienie klienta. PCC Exol prowadzi produkcję w czterech instalacjach: dwóch instalacjach etoksylacji (Etoksylacja I, Etoksylacja II) i dwóch instalacjach siarczanowania (Siarczanowane I, Siarczanowane II). Spółka powstała w 2008 r. W kwietniu 2011 r. została oddana do użytku instalacja etoksylacji w Płocku (Etoksylacja II). 31 października 2011 r. do Spółki został wniesiony aportem Kompleks Środków Powierzchniowo Czynnych (KA) będący do tego czasu własnością PCC Rokita. W ten sposób Emitent stał się znaczącym producentem i dostawcą tego typu produktów na rynku Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Obecny potencjał produkcyjny wszystkich instalacji Spółki wynosi ok. 100 tys. t/r (w zależności od produkowanego portfela produktowego). Środki powierzchniowo czynne inaczej zwane surfaktantami (z ang. surfactant = surface-active agent) to związki chemiczne o specyficznej strukturze, nadającej zdolność do obniżania napięcia powierzchniowego cieczy. Dzięki tej właściwości mają dobre własności: myjąco-piorące (usuwanie zanieczyszczeń), zwilżające (znaczne zmniejszanie napięcia powierzchniowego), 5

7 PROSPEKT EMISYJNY PODSUMOWANIE dyspergujące (rozdrabnianie większych cząstek substancji na mniejsze), pianotwórcze (zdolność wytwarzania piany), solubilizujące (zwiększanie rozpuszczalności substancji). Środki powierzchniowo czynne zwykle klasyfikowane są ze względu na ich budowę chemiczną, która jest ściśle związana z własnościami użytkowymi. Spółka produkuje trzy rodzaje środków powierzchniowo czynnych: anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne. Anionowe środki powierzchniowo czynne Surfaktanty anionowe to wyroby o charakterze masowym, które ze względu na własności myjącoczyszczące mają podstawowe zastosowanie w wyrobach chemii gospodarczej (proszki i płyny piorące, płyny do mycia naczyń i inne detergenty) oraz w środkach higieny osobistej (szampony, żele pod prysznic, płyny do kąpieli, mydła w płynie i inne środki higieny osobistej). Spośród zastosowań przemysłowych warto wyszczególnić branżę tworzyw sztucznych (polimeryzacja emulsyjna) czy branżę budowlaną (spienianie płyt kartonowo-gipsowych). Główne surfaktanty anionowe oferowane przez Spółkę to m.in.: alkilobenzenosulfoniany liniowe (LAS) kwas ABS i sól sodowa kwasu ABS, alkiloeterosiarczany (SLES) (marka handlowa Sulforokanol), alkilosiarczany (SLS) (marka handlowa Rosulfan). W 2011 roku sprzedaż surfaktantów anionowych stanowiła ok. 20,3% przychodów ze sprzedaży produktów Spółki. Niejonowe środki powierzchniowo czynne Surfaktanty niejonowe są produktami chemicznymi przeznaczonymi do szerokiego zastosowania w różnorodnych gałęziach przemysłu, takich jak chemia gospodarcza oraz środki higieny osobistej, chemia przemysłowa (produkty chemiczne dla włókiennictwa, specjalistyczne produkty myjące i czyszczące, dodatki do polimerów, produkty do obróbki metali, dodatki do agrochemikaliów i wiele innych). Spółka produkuje następujące surfaktanty niejonowe: etoksylaty i alkoksylaty naturalnych i syntetycznych alkoholi tłuszczowych (marka handlowa Rokanol), etoksylaty na bazie kwasów tłuszczowych (marka handlowa Rokacet), etoksylaty na bazie amidów kwasów tłuszczowych (marka handlowa Rokamid), etoksylaty na bazie amin tłuszczowych (marka handlowa Rokamin), kopolimery blokowe EO/PO (marka handlowa Rokopol), etoksylaty i alkoksylaty nonylofenolu (marka handlowa Rokafenol), polioksyetylenoglikole (marka handlowa Polikol). Spółka posiada w swojej ofercie około 150 produktów niejonowych, z czego około 130 to produkty handlowe. W 2011 roku sprzedaż surfaktantów niejonowych stanowiła ok. 79,2% przychodów ze sprzedaży produktów Spółki. 6

8 PROSPEKT EMISYJNY PODSUMOWANIE Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne Surfaktanty amfoteryczne to produkty przeznaczone głównie do środków higieny osobistej (szampony, mydła w płynie, płyny do kąpieli). Posiadają dobre własności zwilżające, modyfikujące lepkość, czyszczące, stabilizujące pianę. Dzięki swoim własnościom wspomagają one działanie myjące podstawowych składników, przy równoczesnym działaniu ochronnym skóry. W zależności od ph środowiska posiadają charakter anionowy (ph alkaliczne) lub kationowy (ph kwaśne). W ofercie PCC Exol znajdują się produkty amfoteryczne należące do grupy betain o nazwie handlowej Rokaminy K. W 2011 roku sprzedaż surfaktantów amfoterycznych stanowiła ok. 0,6% przychodów ze sprzedaży produktów Spółki. Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne w 2011 roku stanowiły ok. 1% sprzedaży Emitenta w ujęciu ilościowym. Produkowane są one w Brzegu Dolnym na instalacji etoksylacji. Produkcja surfaktantów amfoterycznych ma obecnie niewielkie znaczenie ze względu na małą skalę produkcyjną. Emitent, poprzez inwestycje w zakresie instalacji produkcyjnych surfaktantów amfoterycznych zamierza w przyszłości zwiększać swój udział w tym segmencie rynku. Głównym obszarem działalności ze względu na podział geograficzny jest teren Polski oraz kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, a także zachodnia część Azji (Rosja, Turcja). Emitent znajduje się obecnie w trakcie badań rynkowych dot. wejścia na rynki w północnej części Afryki. Spółka w roku 2011 wygenerowała ze sprzedaży eksportowej ok. 20% przychodów. W roku 2011 za największą część sprzedaży zagranicznej odpowiadał region Europy Zachodniej (niemal 53% wartości przychodów ze sprzedaży zagranicznej). Region Bliskiego Wschodu i Afryki oraz region Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej odpowiadały łącznie za ponad 43% wartości sprzedaży zagranicznej w tym okresie. Główne trendy na rynku Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej: istotnie wzrasta wskaźnik zużycia detergentów na mieszkańca, globalne firmy z branży kosmetyków i detergentów, m.in. Avon, Reckitt Benckiser, L Oréal, Unilever, inwestują w zwiększanie zdolności produkcyjnych, rozwój firm produkujących detergenty, kosmetykę i środki higieny osobistej na rynku rosyjskim, stosunkowo słaba konkurencja w zakresie produkcji surfaktantów w tej części Europy, wzrost liczby lokalnych producentów produkujących pod markami własnymi sieci handlowych (tzw. producenci private labels) wykorzystujących środki powierzchniowo czynne. Grupa Spółka należy do grupy kapitałowej PCC SE kontrolowanej przez PCC SE z siedzibą w Duisburgu (Republika Federalna Niemiec). W skład grupy kapitałowej PCC SE wchodzi ponad 70 spółek prowadzących działalność na terenie 12 krajów w obszarze chemii, energetyki oraz logistyki. PCC SE sprawuje bezpośrednią kontrolę nad Spółką. PCC SE jest właścicielem wszystkich Akcji Istniejących Spółki. Spółka nie posiada własnej grupy kapitałowej, gdyż Spółka nie posiada żadnych podmiotów zależnych. Znaczni akcjonariusze Spółki Jedynym akcjonariuszem Spółki jest PCC SE z siedzibą w Duisburgu. Podsumowanie danych finansowych oraz sytuacji finansowej Poniższe tabele zawierają wybrane dane finansowe Spółki na dzień oraz za lata zakończone 31 grudnia 2011, 2010 oraz 2009 r., które pochodzą ze Sprawozdań Finansowych. Sprawozdania Finansowe podlegały badaniu przez BDO Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej. Niniejsze Podsumowanie danych finansowych oraz sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami zawartymi w rozdziale Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej, w Sprawozdaniach 7

9 PROSPEKT EMISYJNY PODSUMOWANIE Finansowych wraz z załączonymi informacjami dodatkowymi oraz opiniami z badania, z Informacjami Finansowymi Pro Forma, jak również z innymi danymi finansowymi przedstawionymi w innych rozdziałach Prospektu. Wybrane historyczne informacje Spółki w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Sprawozdanie z całkowitych dochodów Rok zakończony 31 grudnia (tys. PLN) (zbadane) (tys. PLN) (zbadane) (tys. PLN) (zbadane) Przychody ze sprzedaży ,2 0,2 0,0 Koszt własny sprzedaży... ( ,0) 0,0 0,0 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ,2 0,2 0,0 Koszty sprzedaży... (4 531,6) 0,0 0,0 Koszty ogólnego zarządu... (2 708,5) (451,2) (60,9) Pozostałe przychody operacyjne ,6 0,0 0,0 Pozostałe koszty operacyjne... (124,8) 0,0 0,0 Zysk (strata) na działalności operacyjnej ,9 (451,0) (60,9) Przychody finansowe ,7 175,4 0,1 Koszty finansowe... (5 150,9) (31,2) (0,2) Zysk (strata) przed opodatkowaniem ,7 (306,8) (61,1) Podatek dochodowy... (585,7) 11,7 1,9 Zysk (strata) netto ,1 (295,1) (59,2) Inne dochody całkowite netto... (1 428,8) 0,0 0,0 Całkowite dochody netto... (103,8) (295,1) (59,2) Źródło: Sprawozdania Finansowe Sprawozdanie z sytuacji finansowej Rok zakończony 31 grudnia (tys. PLN) (zbadane) (tys. PLN) (zbadane) (tys. PLN) (zbadane) Aktywa Rzeczowe aktywa trwałe , ,9 0,0 Wartość firmy ,1 0,0 0,0 Wartości niematerialne ,9 77,8 0,0 Aktywa z tytułu podatku odroczonego... 0,0 13,6 1,9 Aktywa trwałe , ,3 1,9 Zapasy , ,9 0,0 Należności krótkoterminowe , ,5 6,6 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , ,8 22,6 Pozostałe aktywa ,3 14,9 0,4 Aktywa obrotowe , ,1 29,6 Aktywa ogółem , ,5 31,5 8

10 PROSPEKT EMISYJNY PODSUMOWANIE Rok zakończony 31 grudnia (tys. PLN) (zbadane) (tys. PLN) (zbadane) (tys. PLN) (zbadane) Pasywa Kapitał własny , ,9 18,0 Zobowiązania , ,6 13,5 Zobowiązania długoterminowe , ,9 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe , ,7 13,5 Pasywa ogółem , ,5 31,5 Źródło: Sprawozdania Finansowe Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Rok zakończony 31 grudnia (tys. PLN) (zbadane) (tys. PLN) (zbadane) (tys. PLN) (zbadane) Przepływy z działalności operacyjnej ,4 (2 101,5) (56,8) Przepływy z działalności inwestycyjnej... (8 999,5) (56 976,8) 0,0 Przepływy z działalności finansowej... (15 928,6) ,5 0,0 Razem przepływy pieniężne netto , ,2 (56,8) Środki pieniężne na początek okresu ,8 22,6 79,4 Środki pieniężne na koniec okresu , ,8 22,6 Źródło: Sprawozdania Finansowe Przewagi konkurencyjne Emitent identyfikuje wiele cech, które wyróżniają go pośród innych Spółek działających w sektorze chemicznym. Poniżej znajduje się podsumowanie przewag konkurencyjnych, jakie zdaniem Zarządu Spółki posiada PCC Exol. Korzystna lokalizacja Spółki Obie lokalizacje instalacji produkcyjnych Spółki (Brzeg Dolny i Płock) podnoszą konkurencyjność Emitenta w przypadku produktów masowych, gdzie kluczowa jest cena produktu oraz terminowość i szybkość dostaw. Szczególnie duże znaczenie mają niskie koszty transportu na obszarze Polski, Czech i Słowacji, wschodnich Niemiec, Ukrainy oraz bardzo krótkie terminy dostaw. Istotny jest zwłaszcza rynek polski, gdzie zlokalizowane są duże zakłady produkcyjne międzynarodowych firm produkujących detergenty, środki typu home care i personal care, takie jak: Reckitt Benckiser, McBride, Unilever, Avon, L Oréal, Colgate-Palmolive, PZ Cussons. Pozycja lidera na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej Spółka jest największym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Inwestycje zakończone w latach : instalacja Siarczanowane II oraz Etoksylacja II, zwielokrotniły moce produkcyjne i umocniły pozycję Spółki na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Branża, w której działa PCC Exol, charakteryzuje się wysokimi barierami wejścia. Konieczność poniesienia dużych nakładów finansowych na budowę i rozruch instalacji produkcyjnych oraz dostęp do kluczowych surowców niezbędnych do produkcji stwarza znaczną przewagę Emitenta nad potencjalnymi konkurentami na rynku. 9

11 PROSPEKT EMISYJNY PODSUMOWANIE Integracja surowcowa Tlenek etylenu jest głównym surowcem do produkcji surfaktantów. Z racji niebezpiecznych właściwości jego transport podlega wielu restrykcjom. Spółka posiada połączenie rurociągiem instalacji Etoksylacji II w Płocku z instalacją tlenku etylenu należącą do PKN Orlen. Optymalne zdolności produkcyjne Zwiększenie zdolności produkcyjnych umożliwiło wykorzystanie przez PCC Exol efektu skali. Zwłaszcza uruchomienie instalacji etoksylacji w Płocku (Etoksylacja II) i produkcja wyrobów masowych, w tym półproduktów do siarczanowania (produkcji anionowych środków powierzchniowo czynnych), pozwoliło na udostępnienie mocy produkcyjnych w Brzegu Dolnym i umożliwiło zwiększenie produkcji asortymentowej wyrobów do aplikacji przemysłowych. Elastyczność produkcji Dzięki posiadaniu dwóch typów instalacji produkujących zarówno anionowe, jak i niejonowe środki powierzchniowo czynne, możliwe jest wytwarzanie około 160 różnych wyrobów oferowanych w różnorodnych gałęziach przemysłu i oferowanie pakietów produktowych (produkty masowe i specjalistyczne). Spółka posiada także możliwość prowadzenia produkcji usługowej pod specjalne życzenie klienta. Szeroki asortyment produkcyjny oraz możliwość produkowania krótkich serii wzmacniają pozycję konkurencyjną Spółki. Emitent posiada odpowiednie zaplecze techniczne, które pozwala na magazynowanie odpowiednio dużej ilości surowca. Pomimo różnic we właściwościach związków chemicznych wykorzystywanych do produkcji surfaktantów, w niektórych przypadkach możliwe jest zastąpienie niektórych surowców innymi. Substytucyjność, w szczególności alkoholi wykorzystywanych do produkcji chemicznej, pozwala skuteczniej zabezpieczyć się przed wahaniami cen na rynkach surowców. W zależności od wielkości popytu rynkowego Spółka dostosowuje proces produkcji, kładąc większy nacisk na wykorzystanie oleo- lub petrochemikaliów. Niskokosztowa działalność operacyjna Powiązania jednostek biznesowych w zakresie produkcji (niejonowe oraz anionowe środki powierzchniowo czynne), korzystanie z najnowszych technologii, wykorzystanie efektu skali, optymalizacja produkcji, wzrost siły zakupowej, modernizacje instalacji pozwalające na zwiększenie automatyki procesów przy jednoczesnej poprawie współczynnika zużycia surowców i mediów technicznych, produkcja pod zamówienie klienta (zmniejszająca koszty magazynowania produktów) umożliwiają Spółce prowadzenie niskokosztowej działalności operacyjnej. Szybkość opracowywania i wprowadzania na rynek nowych produktów i modyfikacji istniejących W latach w Kompleksie Środków Powierzchniowo Czynnych (Kompleks KA) opracowano i wdrożono 20 nowych produktów, należących zarówno do wyrobów masowych dla chemii gospodarczej i środków higieny osobistej, jak i produktów do zastosowań przemysłowych. Gamę produktów do zastosowań przemysłowych powiększono o produkty o bardzo dobrych własnościach zwilżających, czyszczących, dyspergujących i emulgujących, mających zastosowanie w preparacjach włókienniczych; uzupełniono etoksylaty wyższych alkoholi tłuszczowych do przemysłu farb, lakierów oraz innych zastosowań. Wdrożono produkt o doskonałych własnościach emulgujących, mający zastosowanie w chłodziwach do obróbki metali oraz surfaktant niskopienny składnik do środków myjących i czyszczących oraz do zastosowań przemysłowych. Jednocześnie pracowano nad poprawą jakości surfaktantów amfoterycznych do branży kosmetycznej. Szybkie tempo poszerzania palety produktowej oraz możliwość dostosowywania jakości produktów pod indywidualne potrzeby klienta stanowią znaczącą przewagę konkurencyjną Spółki. Zróżnicowana grupa klientów na wielu rynkach geograficznych Grupy klientów w zależności od typu rynku geograficznego są różnorodne i zależne od takich czynników jak: stopień świadomości konsumentów, natężenie działalności konkurencyjnej, koszty logistyki (zwłaszcza w przypadku produktów masowych), branża produkcyjna (detergenty i personal care, włókiennictwo, dodatki do przemysłu tworzyw sztucznych i inne), branża asortymentowa (anionowe oraz masowe i specjalistyczne niejonowe środki powierzchniowo czynne). Rynek Europy Zachodniej jest rynkiem nasyconym o dużym natężeniu działalności konkurencji klientów, na tym rynku cechuje duże przywiązanie do dostawcy zarówno 10

12 PROSPEKT EMISYJNY PODSUMOWANIE w zakresie produktów specjalistycznych, jak i masowych. Klienci kładą nacisk na produkty innowacyjne i dostosowane do indywidualnych potrzeb. Elastyczność produkcji, krótkie czasy dostaw oraz logistyka mogą stanowić bardzo istotną przewagę konkurencyjną. Rynek Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej charakteryzuje duża dynamika wzrostu oraz duży wzrost świadomości konsumpcyjnej odbiorców przy jednak dużo mniejszej ilości konkurentów. Największe koncerny produkcyjne z branży detergentowej oraz personal care posiadają swoje zakłady w tym regionie. Rynki Bliskiego Wschodu i Afryki (zwłaszcza wschodnia ich część) charakteryzuje duże zapotrzebowanie na produkty masowe do branż takich jak kosmetyka i detergenty, włókiennictwo. Znajomość rynków docelowych Spółka koncentruje działalność w obszarze rynków o dużej dynamice wzrostu, jak Europa Środkowo- Wschodnia i Wschodnia, Bliski Wschód oraz Afryka, w odpowiednich segmentach (anionowe/niejonowe środki powierzchniowo czynne) w zakresie produktów masowych i specjalistycznych do określonych branż (kosmetyka i detergenty, włókiennictwo, czyszczenie przemysłowe, dodatki do tworzyw sztucznych, pozostałe). We wskazanych obszarach prowadzone jest monitorowanie rynku, poszukiwanie nowych odbiorców, analiza konkurencji, utrzymywanie kontaktów z bieżącymi klientami (podpisywanie umów o współpracy). Doświadczona kadra We wszystkich pionach w obrębie działalności Spółki (sprzedaż, logistyka, produkcja, R&D) zatrudniona jest doświadczona kadra posiadająca odpowiednie wykształcenie i kompetencje. Ponadto prowadzone są regularne szkolenia doskonalące umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Długoletnie doświadczenie w zakresie kompetencji w odpowiednich pionach skutkuje dobrą znajomością produkcji i jakości wyrobów, możliwościami modyfikacji jakości produktów, wysokim tempem wdrażania nowych wyrobów oraz dobrą znajomością rynku, możliwościami poszerzania współpracy zarówno z klientami, jak i instytucjami badawczo-rozwojowymi. Strategia PCC Exol jest największym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej przedsiębiorstwem produkującym środki powierzchniowo czynne (surfaktanty). Spółka dysponuje własnym zapleczem badawczym oraz czterema instalacjami produkcyjnymi pozwalającymi na elastyczne dopasowanie produkcji do potrzeb wszystkich potencjalnych odbiorców, począwszy od producentów szeroko rozumianej chemii gospodarstwa domowego i kosmetyków, jak również producentów z branż przemysłu lekkiego i ciężkiego. W zakresie prowadzonej obecnie działalności Spółka zapewnia sobie stały rynek zbytu na produkty pochodzące ze wszystkich posiadanych instalacji. Misja Misją PCC Exol jest innowacyjny rozwój oparty na nowych technologiach w obszarze produkcji i sprzedaży produktów chemicznych o najwyższych standardach jakości; realizowany w sposób przyjazny dla środowiska, dający pełną satysfakcję klientom oraz zapewniający stałe doskonalenie i wykorzystanie potencjału pracowników. Spółka posiada również jasno zdefiniowaną wizję: Wizją PCC Exol jest uzyskanie pozycji niekwestionowanego lidera w branży surfaktantów na rynku Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Chcemy przedstawiać naszym partnerom biznesowym kompleksową ofertę produktową oraz zamierzamy zaspokajać ich potrzeby poprzez wysoką, jakość produktów. Poprzez ciągłe inwestycje w nowe technologie i instalacje Spółka chce utrzymać status najnowocześniejszego zakładu tej branży w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, a poprzez wdrażane nowoczesne systemy zarządzania zapewnić wysoki poziom organizacyjny oraz konkurencyjne ceny produktów. Emitent konsekwentnie realizuje kluczowe cele strategiczne przyjęte przez poprzednika Spółki, czyli Kompleks KA w PCC Rokita SA. W jej ramach poprzednik PCC Exol zrealizował cały szereg przedsięwzięć inwestycyjnych (m.in. Instalacja Siarczanowane II oraz Etoksylacja II), które poprawiły obecną pozycję konkurencyjną Spółki oraz podniosły jej wartość. 11

13 PROSPEKT EMISYJNY PODSUMOWANIE Obecnie nadrzędnym celem strategicznym PCC Exol jest budowanie wartości firmy poprzez optymalne wykorzystanie posiadanego potencjału oraz realizacje szeregu kolejnych projektów inwestycyjnych. Cel ten będzie realizowany poprzez kluczowe krótko- i średniookresowe cele strategiczne: utrzymanie pozycji lidera na rynku Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej i dalszy rozwój poprzez ekspansję na rynki Bliskiego Wschodu oraz Afryki oraz Azję, intensywny rozwój produkcji wysokomarżowych, surfaktantów do aplikacji przemysłowych oraz intensyfikacja sprzedaży na nowych obszarach rynkowych. W ocenie Emitenta długotrwały rozwój Spółki zależny jest od wielu czynników, jednak przede wszystkim od celów, jakie Spółka zdecyduje się realizować. Do najważniejszych zadań, z którymi PCC Exol zamierza się zmierzyć w przyszłości, należą: Zwiększenie mocy produkcyjnych i umocnienie pozycji na kluczowych rynkach Strategia Spółki zakłada specjalizację produktową oraz wzmocnienie obecnej pozycji na rynku surfaktantów masowych. Wzrost sprzedaży obecnych produktów spółka zamierza uzyskać dzięki podnoszeniu wydajności i mocy produkcyjnych istniejących instalacji, a także dzięki planowanym nowym instalacjom oraz akwizycjom. Obecne zdolności produkcyjne firmy to około 40 tys. ton rocznie produktów anionowych i około 60 tys. ton rocznie produktów niejonowych. Emitent zakłada w dalszej perspektywie zwiększenie mocy produkcyjnych poprzez inwestycję w nową instalację do postaciowania. Spółka nie podjęła decyzji odnośnie lokalizacji powyższej inwestycji. Powstaną na niej nowe wyspecjalizowane produkty niejonowe w postaci kryształków, co powinno pozytywnie przełożyć się na zwiększenie przychodów sprzedaży w przyszłości oraz wzbogaci ofertę Emitenta o nowe produkty. Pozwoli to również na umocnienie obecnej pozycji lidera na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej oraz szybszy rozwój na rynkach Bliskiego Wschodu i Afryki. W perspektywie kolejnych lat spółka zamierza dobudować kolejny reaktor na instalacji anionowych surfaktantów (Siarczanowane II), którego produkcja będzie dedykowana pod kolejną instalację do postaciowania produktów. Nowo powstałą grupą produktów będą surfaktanty anionowe w postaci proszków. Oba te zamierzenia inwestycyjne pozwolą firmie na zaistnienie na nowych rynkach. Transport produktów postaciowanych praktycznie nie posiada barier logistycznych i geograficznych, ponieważ jest bardzo efektywny z punktu widzenia kosztów. Rozwój wysokomarżowych produktów do aplikacji przemysłowych Stały rozwój oferty wysokomarżowych produktów do aplikacji przemysłowych pozwoli Spółce utrzymać tendencję wzrostową w zakresie zysków ze sprzedaży. W tym celu Spółka zamierza zainwestować w modernizację ciągu produkcyjnego do produkcji surfaktantów amfoterycznych, które poza produktami w postaci kryształków lub proszku należą do grupy najbardziej marżowych. Aby zrealizować powyższy cel strategiczny, Spółka zamierza również w przyszłości inwestować w działalność badawczo-rozwojową, która ma wspomóc rozwój Spółki poprzez tworzenie nowych specjalistycznych grup produktowych w ramach niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Działalność badawczo-rozwojowa ma również silniej wspomagać dział sprzedaży w analizie i badaniu trendów rynkowych, analizach benchmarkingowych konkurencji oraz kreowaniu nowych dróg rozwoju, jak choćby wdrożenie nowych surfaktantów z grupy kationowych. Dywersyfikacja produktowa Spółka zamierza także kontynuować prace nad dywersyfikacją produktową dla wszystkich obecnie obsługiwanych branż, jednocześnie zdobywając nowe, dotąd nieobsługiwane segmenty biznesu. Na ten cel będą składać się wszystkie wcześniej opisane inwestycje Spółki, na które Emitent zamierza pozyskać środki z emisji akcji oraz kolejne, które wspomogą Emitenta w realizacji powyższego celu. W dalszej perspektywie Spółka zamierza również przeprowadzić jedną lub kilka akwizycji. Mogą być one ukierunkowane zarówno wertykalnie, jak i horyzontalnie: akwizycja w dół mająca na celu pełniejszą integrację surowcową, akwizycja w górę mająca na celu pełniejszą integrację z potencjalnym dostawcą know-how, 12

14 PROSPEKT EMISYJNY PODSUMOWANIE akwizycja horyzontalna mająca na celu pozyskanie innego producenta surfaktantów w celu poszerzenia potencjału produkcyjnego, produktowego lub poszerzenia/pozyskania nowego rynku zbytu w innym regionie świata. Podsumowując, Spółka zamierza utrzymać pozycję lidera na rynku Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej i kontynuować dalszy rozwój/ekspansję na rynki Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Azję oraz rozwijać produkcję surfaktantów do aplikacji przemysłowych i zaistnieć w nowych obszarach rynkowych. Powyższe cele Spółka zamierza osiągnąć poprzez: rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego, pozwalającego przyspieszyć prace nad nowymi produktami, zarówno masowymi, jak i specjalistycznymi, wprowadzanie nowych produktów z zakresu surfaktantów amfoterycznych dzięki modernizacji ciągu produkcyjnego do produkcji betain, wprowadzanie nowych produktów w postaci stałej (kryształki) dzięki nowej instalacji do postaciowania produktów ciekłych, w dalszej przyszłości akwizycję horyzontalną lub wertykalną, w dalszej przyszłości wprowadzenie na rynek nowych surfaktantów anionowych w postaci proszku dzięki instalacji suszarni, w dalszej przyszłości wprowadzenie do oferty surfaktantów kationowych. Równocześnie z rozwojem w zakresie produkcyjnym i technologicznym Spółka zamierza rozwijać swój potencjał organizacyjny i kadrowy. Dla utrzymania pozycji lidera i budowania wizerunku swojej marki Spółka zamierza aktywnie uczestniczyć w targach branżowych, konferencjach oraz szkoleniach dla kadry z pionu badawczo-rozwojowego i produkcyjnego. W najbliższej przyszłości Spółka zintensyfikuje także swoje działania marketingowe poprzez rozbudowę działu handlowego, a dzięki temu znaczne rozszerzenie kanałów dystrybucji swoich produktów na nowe tereny i branże. Jednocześnie Emitent systematycznie rozwija system obsługi klienta, inwestując w nowoczesne rozwiązania internetowe, ułatwiające proces obsługi zamówień i pozwalające utrzymać poziom współpracy na europejskim poziomie. Dla klientów nabywających produkty do aplikacji przemysłowych Spółka udostępnia własne zasoby badawcze, co umożliwia najlepsze dopasowanie konkretnych właściwości surfaktantów przeznaczonych do szczególnie trudnych i wymagających aplikacji u klienta. Rozwój w przyszłości zaplecza badawczorozwojowego umożliwi podniesienie wartości usług dodanych do oferowanych produktów, a co za tym idzie pozwoli zdobywać rynki wymagające dużej elastyczności. Zagospodarowanie tej niszy rynkowej, która jest trudno dostępna dla dużych producentów światowych, skupiających się z powodów czysto technologicznych na produkcji surfaktantów wysokotonażowych o stałych parametrach, stanowi ogromny atut Spółki, który zamierza ona konsekwentnie wykorzystywać. Podsumowanie czynników ryzyka Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem wiąże się z ryzykami, których wystąpienie może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Spółki oraz może niekorzystnie wpłynąć na wartość Akcji. Przegląd czynników ryzyka dotyczących działalności Emitenta, ryzyk związanych z ochroną środowiska, ryzyk związanych z branżą, w której działa Spółka, i z warunkami makroekonomicznymi oraz czynników ryzyka związanych z Ofertą i posiadaniem Akcji został zamieszczony w rozdziale Czynniki ryzyka. Poniżej znajduje się lista czynników, które identyfikuje Emitent. Czynniki te zostały umieszczone w czterech podstawowych grupach: Ryzyka dotyczące działalności Emitenta, Ryzyka związane z ochroną środowiska, Ryzyka związane z branżą, w której działa Spółka, i warunkami makroekonomicznymi, Ryzyka związane z Ofertą i posiadaniem Akcji. 13

15 PROSPEKT EMISYJNY PODSUMOWANIE Ryzyka dotyczące działalności Emitenta Ryzyko zakłóceń procesów produkcyjnych lub wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców oraz zakłóceniem dostaw surowców Ryzyko wzrostu kosztów finansowania Ryzyko zadłużenia i pozyskania finansowania Ryzyko rezygnacji ze współpracy handlowej ze Spółką Ryzyko kursowe Ryzyko porównywalności z danymi zawartymi w Informacjach Finansowych Pro Forma oraz symulacji danych finansowych Ryzyko związane z niezrealizowaniem lub zmianą celów emisji Ryzyko utraty zaufania odbiorców Ryzyko związane z dywidendą Ryzyko niewystarczającej ochrony ubezpieczeniowej Ryzyko związane z dokonywaniem transakcji z podmiotami powiązanymi Ryzyko związane z decyzjami organów ochrony konkurencji i konsumentów Ryzyko związane z powiązaniem z podmiotami z grupy kapitałowej PCC SE Ryzyko związane z możliwością zatrudnienia, wyszkolenia lub zatrzymania przez Spółkę wystarczająco wykwalifikowanego personelu Ryzyko związane z następstwami wypadków przy pracy i chorób zawodowych Ryzyko związane z umową na udostępnienie nieruchomości przez PKN Orlen Ryzyko związane ze zmieniającymi się przepisami i niejasnymi interpretacjami prawa podatkowego mającymi zastosowanie do Spółki Ryzyko związane z możliwością wystąpienia pracowniczych sporów zbiorowych Ryzyko związane z brakiem uznania Kompleksu KA za zorganizowaną część przedsiębiorstwa Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi lub innymi postępowaniami pozasądowymi Ryzyko związane z akcjonariuszem większościowym Ryzyko awarii systemów informatycznych Ryzyko związane z niespełnieniem przez przynajmniej jednego członka rady nadzorczej warunku niezależności oraz posiadania kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości Ryzyko związane z zaistnieniem konfliktu interesów pomiędzy obowiązkami członków organów wobec Spółki a ich prywatnymi interesami Ryzyka związane z ochroną środowiska Ryzyko zaostrzenia przepisów związanych z korzystaniem ze środowiska i bezpieczeństwem Ryzyko związane z zanieczyszczeniem gruntów, wód gruntowych oraz poniesieniem wyższych niż planowane kosztów rekultywacji Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Spółkę obowiązków w zakresie gospodarowania wodami Ryzyka związane z branżą, w której działa Spółka, i z warunkami makroekonomicznymi Ryzyko uzależnienia od sytuacji makroekonomicznej Ryzyko zmian cen rynkowych surowców 14

16 PROSPEKT EMISYJNY PODSUMOWANIE Ryzyko konkurencji Ryzyko wprowadzenia barier celnych na surowce importowane spoza Unii Europejskiej Ryzyka związane z Ofertą i posiadaniem Akcji Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii D do skutku Ryzyko związane z niedopuszczeniem Akcji Oferowanych lub PDA do obrotu na rynku regulowanym Ryzyko związane z możliwością przedłużenia terminu zapisywania się na Akcje Oferowane Ryzyko związane z nieprawidłową subskrypcją i opłaceniem zapisu Ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu Akcji Serii D oraz Praw do Akcji Serii D do obrotu giełdowego lub ryzyko odmowy wprowadzenia Akcji Serii D i Praw do Akcji Serii D do obrotu giełdowego Ryzyko zawieszenia notowań Ryzyko wykluczenia Akcji z obrotu giełdowego Ryzyko związane z naruszeniem lub podejrzeniem naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą Ryzyko związane z naruszeniem lub podejrzeniem naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym Ryzyko naruszenia prawa przez podmioty określone w art. 97 i 99 Ustawy o Ofercie Publicznej Ryzyko związane z możliwością niewypełnienia lub naruszenia określonych obowiązków przewidzianych w regulacjach prawnych rynku regulowanego uprawnienia KNF Ryzyko związane z odmową przyjmowania deklaracji nabycia akcji oraz zapisów na akcje przez Inwestorów Instytucjonalnych Ryzyko dochodzenia roszczeń w stosunku do inwestorów, którzy nie złożą zapisu mimo wezwania Ryzyko odwołania lub zawieszenia Oferty Ryzyko związane z naruszeniem zasad prowadzenia akcji promocyjnej Ryzyko związane ze wzrostem podaży Akcji Spółki po zakończeniu subskrypcji Ryzyko związane z odmową zatwierdzenia aneksu do Prospektu przez KNF Ryzyko związane z określeniem ostatecznej liczby oferowanych akcji Podsumowanie warunków Oferty i jej harmonogramu Poniższe podsumowanie warunków Oferty i jej harmonogramu przedstawia wybrane informacje dotyczące Oferty oraz Akcji Oferowanych. Informacje zawarte w niniejszym podsumowaniu nie są wyczerpujące i należy je analizować wyłącznie w kontekście bardziej szczegółowych informacji zamieszczonych w innych rozdziałach Prospektu, w szczególności w rozdziale Warunki Oferty oraz Subemisja i umowne ograniczenie zbywalności Akcji. Spółka Akcje Oferowane Oferta PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym. Oferta do akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda, oferowane publicznie na podstawie niniejszego Prospektu. Oferta publiczna Akcji Oferowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzana na podstawie Prospektu. 15

17 PROSPEKT EMISYJNY PODSUMOWANIE Przewidywany harmonogram Oferty 29 czerwca 2012 r. Złożenie wniosku o zatwierdzenie aneksu do Prospektu zawierającego informację na temat Ceny Maksymalnej do 2 lipca 2012 r. włącznie Publikacja aneksu do Prospektu zawierającego informację na temat Ceny Maksymalnej (przy założeniu, że zatwierdzenie powyższego aneksu do Prospektu nastąpi nie później niż w dniu 2 lipca 2012 roku) 2 lipca 2012 r. Rozpoczęcie budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych 2 lipca 2012 r. (od momentu publikacji aneksu dot. Ceny Maksymalnej) 4 lipca 2012 r. do godz. 15:00 Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych Zakończenie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych 4 lipca 2012 r. Zakończenie budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych; Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty (w przypadku skorzystania przez Zarząd z upoważnienia wynikającego z Uchwały o Podwyższeniu), ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Akcji Oferowanych 4 lipca 2012 r. Opublikowanie Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty (w przypadku skorzystania przez Zarząd z upoważnienia wynikającego z Uchwały o Podwyższeniu) oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów 5-6 lipca 2012 r. Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych do 9 lipca 2012 r. włącznie do 16 lipca 2012 r. Przyjmowanie ewentualnych zapisów w wykonaniu Umowy o Gwarantowanie Oferty Przydział Akcji Oferowanych Ostateczna liczba oferowanych Akcji Oferowanych zostanie ustalona w uzgodnieniu ze Współoferującymi (i) przez Zarząd na podstawie upoważnienia dla Zarządu wynikającego z Uchwały o Podwyższeniu (zob. rozdział Czynniki ryzyka Ryzyka związane z Ofertą i posiadaniem Akcji Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii D do skutku ) albo (ii) w przypadku nieskorzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w pkt (i) powyżej, będzie wynosiła Akcji Oferowanych. Powyższy harmonogram może ulec zmianie. Niektóre zdarzenia, takie jak data zatwierdzenia przez KNF aneksu do Prospektu zawierającego informację na temat Ceny Maksymalnej są niezależne od Emitenta, w związku z czym planowana w harmonogramie data publikacji aneksu do Prospektu zawierającego informację na temat Ceny Maksymalnej może w rzeczywistości wymagać zmiany, co spowoduje także zmianę dat pozostałych zdarzeń. W takim przypadku nowy harmonogram zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu publikacji aneksu do Prospektu zawierającego informację na temat Ceny Maksymalnej. Emitent, w uzgodnieniu ze Współoferującymi, zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego harmonogramu Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane (co nie uwzględnia jednakże możliwości zamiany kolejności przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych). Informacja o zmianie poszczególnych terminów Oferty zostanie przekazana w trybie przewidzianym w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie komunikatu aktualizującego udostępnionego do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostanie udostępniony Prospekt. 16

18 PROSPEKT EMISYJNY PODSUMOWANIE Cena Maksymalna Cena Akcji Oferowanych Emitent, w uzgodnieniu ze Współoferującymi, ustali cenę maksymalną Akcji Oferowanych na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych. Niezwłocznie po ustaleniu Ceny Maksymalnej Emitent wystąpi do KNF z wnioskiem o zatwierdzenie aneksu do Prospektu zawierającego informację o Cenie Maksymalnej. Przy założeniu, że zatwierdzenie aneksu do Prospektu zawierającego informację o Cenie Maksymalnej nastąpi nie później niż w dniu 2 lipca 2012 r., powyższy aneks do Prospektu zostanie udostępniony do publicznej wiadomości do dnia 2 lipca 2012 r. włącznie. Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Emitenta, w uzgodnieniu ze Współoferującymi, po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Cena, po której Akcje Oferowane zostaną zaoferowane inwestorom, nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna. Informacja na temat Ceny Akcji Oferowanych zostanie przekazana przez Emitenta do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób, w jaki udostępniono Prospekt do publicznej wiadomości. Prawa głosu Każda Akcja Oferowana uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo do dywidendy Współoferujący Umowne ograniczenia zbywalności Akcji Każda Akcja Oferowana uprawnia do dywidendy, począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2011 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A. Spółka Spółka przewiduje, że nie później niż w dniu publikacji Prospektu zostanie zawarta, zwyczajowa w ofertach podobnych do Oferty, umowa ograniczająca zbywalność i emisję akcji Spółki (ang. lock-up agreement). W Umowie o Gwarantowanie Oferty Spółka zamierza zobowiązać się wobec Współoferujących, iż przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia notowań PDA na GPW ani Spółka, ani żadna osoba działająca w jej imieniu nie będzie, bez pisemnej zgody Współoferujących, (i) oferować, zastawiać, sprzedawać, zawierać umów w sprawie sprzedaży, udzielać opcji ani zawierać umów w sprawie kupna, kupować opcji ani zawierać umów w sprawie sprzedaży lub udzielenia opcji, prawa lub warrantów na zakup albo zbycie lub sprzedaż akcji Spółki ani instrumentów finansowych zamiennych lub inkorporujących inne prawo do nabycia akcji Spółki ani też składać w odniesieniu do powyższego wniosków o zatwierdzenie prospektu lub innego dokumentu ofertowego na podstawie Ustawy o Ofercie Publicznej; jak również (ii) zawierać transakcji swap lub innych umów lub transakcji przenoszących, w całości lub części, bezpośrednio lub pośrednio, ekonomiczne konsekwencje własności akcji Spółki, niezależnie od tego, czy taki swap lub transakcja, o których mowa w pkt (i) i (ii) powyżej, miałyby zostać rozliczone poprzez dostarczenie akcji Spółki lub wspomnianych innych instrumentów finansowych, gotówki lub w inny sposób; (iii) w zakresie innych akcji Spółki niż Akcje Dopuszczane składać wniosków o zatwierdzenie prospektu lub innego dokumentu ofertowego na podstawie Ustawy o Ofercie Publicznej, a także składać wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym jakiejkolwiek części takich innych akcji Spółki niż Akcje Dopuszczane. 17

19 PROSPEKT EMISYJNY PODSUMOWANIE Zobowiązanie Spółki do nie składania wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym jakiejkolwiek części innych akcji Spółki niż Akcje Dopuszczane nie dotyczy sytuacji podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji Spółki lub wyemitowanie papierów wartościowych, które byłyby wymienialne na akcje Spółki, które będzie przygotowywane i przeprowadzane wyłącznie w celu przeprowadzenia istotnych inwestycji w środki trwałe lub w celu przejęcia innego podmiotu gospodarczego lub w celu stworzenia możliwości do wykonania zobowiązań Spółki lub jej akcjonariusza związanych z przejęciem innego podmiotu gospodarczego; (iv) podejmować żadnych działań mających na celu lub wspierających podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji Spółki lub wyemitowanie papierów wartościowych, które byłyby wymienialne na akcje Spółki. Zobowiązanie to nie dotyczy sytuacji i zamiaru podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji Spółki lub wyemitowanie papierów wartościowych, które byłyby wymienialne na akcje Spółki, które będzie przygotowywane i przeprowadzane wyłącznie w celu przeprowadzenia istotnych inwestycji w środki trwałe lub w celu przejęcia innego podmiotu gospodarczego lub w celu stworzenia możliwości do wykonania zobowiązań Spółki lub PCC SE związanych z przejęciem innego podmiotu gospodarczego. PCC SE PCC SE w dniu 30 kwietnia 2012 r. zawarł ze Współoferującymi umowę, w której zobowiązał się wobec Współoferujących, iż przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia notowań Praw do Akcji na GPW PCC SE nie będzie bez uprzedniej pisemnej zgody Współoferujących, bezpośrednio lub pośrednio: (i) oferować, zastawiać, sprzedawać, udzielać opcji ani zawierać umów w sprawie kupna, kupować opcji ani zawierać umów w sprawie sprzedaży lub udzielenia opcji, prawa lub warrantów na zakup albo zbycie lub sprzedaż Akcji Spółki ani papierów wartościowych zamiennych lub inkorporujących inne prawo do nabycia Akcji Spółki ani też składać w odniesieniu do powyższego wniosków o zatwierdzenie prospektu lub innego dokumentu ofertowego; jak również (ii) zawierać transakcji swap lub innych umów lub transakcji przenoszących, w całości lub części, bezpośrednio lub pośrednio, ekonomiczne konsekwencje własności Akcji Spółki, niezależnie od tego, czy taki swap lub transakcja, o których mowa w pkt (i) i (ii) powyżej, miałyby zostać rozliczone poprzez dostarczenie Akcji Spółki lub wspomnianych innych papierów wartościowych, gotówki lub w inny sposób. Ponadto PCC SE zobowiązał się wobec Współoferujących, iż w tym samym okresie nie będzie, bez uprzedniej pisemnej zgody Współoferujących, bezpośrednio lub pośrednio, w zakresie Akcji Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C1 ( Akcje Niewprowadzane ) składać wniosków o zatwierdzenie Prospektu lub innego dokumentu ofertowego na podstawie Ustawy o Ofercie Publicznej, a także składać wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym jakiejkolwiek części Akcji Niewprowadzanych, a także podejmować żadnych działań mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji Spółki lub wyemitowanie papierów wartościowych, które byłyby wymienialne na Akcje Spółki bez uprzedniej zgody Współoferujących. Zobowiązanie PCC SE nie dotyczy sytuacji i zamiaru podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji Spółki lub wyemitowanie papierów wartościowych, które byłyby wymienialne na akcje Spółki, które będzie przygotowywane i przeprowadzane wyłącznie w celu przeprowadzenia istotnych inwestycji 18

20 PROSPEKT EMISYJNY PODSUMOWANIE w środki trwałe lub w celu przejęcia innego podmiotu gospodarczego lub w celu stworzenia możliwości do wykonania zobowiązań Spółki lub PCC SE związanych z przejęciem innego podmiotu gospodarczego. Powyższe ograniczenia nie będą dotyczyły praw PCC SE do zbycia Akcji w transakcji poza rynkiem zorganizowanym, do zbycia Akcji Niewprowadzanych na rzecz jakiegokolwiek podmiotu z grupy kapitałowej PCC SE, a także nie będą dotyczyły prawa do prowadzenia negocjacji i zaciągania zobowiązań, w tym zobowiązań warunkowych lub terminowych, dotyczących przeniesienia prawa własności Akcji lub Akcji Niewprowadzanych lub dotyczących jakichkolwiek praw wynikających z Akcji lub Akcji Niewprowadzanych, jeżeli skutki prawne takich zobowiązań miałyby wchodzić w życie po terminie określonym jako 12 miesięcy od momentu notowań Praw do Akcji na GPW. W ramach umowy, o której mowa powyżej, PCC SE zobowiązał się wobec Współoferujących, iż w przypadku zbycia, przeniesienia lub innego rozporządzenia Akcjami lub Akcjami Niewprowadzanymi (niezależnie w jakiej ilości i czy bezpośrednio, czy pośrednio) w okresie 12 miesięcy od momentu notowań Praw do Akcji na GPW, zapewni, że zobowiąże lub spowoduje zobowiązanie podmiotu lub osoby, na rzecz której nastąpiło rozporządzenie, przeniesienie lub inne rozporządzenie Akcjami lub Akcjami Niewprowadzanymi do zobowiązania się wobec Współoferujących w sposób tożsamy, w jaki PCC SE zobowiązał się na podstawie tej umowy. W przypadku podpisania przez Spółkę umowy ograniczającej zbywalność i emisję akcji Spółki informacja o ich zawarciu zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie komunikatu aktualizującego, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Jednakże gdy w ocenie Spółki treść tych umów lub zmiana terminu ich zawarcia stanowiłyby znaczący czynnik mogący wpłynąć na ocenę Akcji Oferowanych, informacja ta zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie aneksu do niniejszego Prospektu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, o ile wymagać tego będą przepisy prawa. W przypadku niepodpisania przez Emitenta umowy ograniczającej zbywalność i emisję akcji Spółki informacja ta zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie aneksu do niniejszego Prospektu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Notowanie Akcji oraz PDA Emitent zamierza złożyć do KDPW wniosek o rejestrację do Akcji Oferowanych zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda, do Praw do Akcji Serii D oraz akcji zwykłych na okaziciela serii C2 Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda w KDPW. Akcje Dopuszczane Spółki, w tym PDA oraz Akcje Oferowane, zostaną zdematerializowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego oraz regulacjami KDPW. Akcje Dopuszczane Spółki, w tym PDA oraz Akcje Oferowane, zostaną zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym przez KDPW, będącym centralną instytucją depozytową papierów wartościowych w Polsce. Ponadto Emitent zamierza złożyć wniosek do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku podstawowym GPW w systemie notowań ciągłych. W tym celu planowane jest wprowadzenie do notowań Praw do Akcji Serii D niezwłocznie po spełnieniu przesłanek przewidzianych prawem. Natomiast wprowadzenie do notowań giełdowych Akcji Serii C2 oraz Akcji Serii D zostanie dokonane niezwłoczne po zarejestrowaniu emisji Akcji Serii D przez sąd. Po zarejestrowaniu Akcji Serii D zostaną one zapisane na rachunkach inwestorów, którym w tym dniu przysługiwać będą Prawa do Akcji Serii D. 19

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A.

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A. Jesteś tu: Bossa.pl Zapisy w publicznej ofercie akcji SARE S.A. Emitent tworzy Grupę Kapitałową. Grupa SARE działa w branży komunikacji i marketingu w sieci Internet, koncentrując się na segmencie e-mail

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny Prime Car Management S.A., jednostka dominująca Grupy Masterlease, jednego z liderów polskiego

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Kapitał zakładowy: 1.972.373,00 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 1 w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna

Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Jesteś tu: Bossa.pl EMISJA AKCJI PGE Prospekt Emisyjny PGE S.A. Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna ZASTRZEŻENIE Z ZASTRZEŻENIEM OŚWIADCZEŃ ZŁOŻONYCH W PROSPEKCIE UNICREDIT CAIB

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych RAPORTY ZA 2010 Raport bieżący nr 1/2010 07.01.2010 Temat: Zwiększenie zamówienia dostaw na rynek USA, na I Raport bieżący nr 2/2010 15.01.2010 Temat: Harmonogram przekazywania raportów okresowych. Raport

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKOWA za 1 kwartał 2016 roku. 13 maja 2016

PREZENTACJA WYNIKOWA za 1 kwartał 2016 roku. 13 maja 2016 PREZENTACJA WYNIKOWA za 1 kwartał 2016 roku 13 maja 2016 Rekordowe zyski Grupy PCC EXOL w 1 kwartale 2016 roku PCC EXOL jest wiodącym producentem środków powierzchniowo czynnych w Europie Wschodniej i

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 13 czerwca 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 Spis treści Sprawozdanie Zarzadu Spółki RAJDY 4X4 za 2016 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 33/III-20/2015 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 Spis treści Ogólny zarys opisu działalności Spółki w 2013 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

ZASTRZEŻENIA PRAWNE. Oferta Publiczna akcji Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i

ZASTRZEŻENIA PRAWNE. Oferta Publiczna akcji Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ZASTRZEŻENIA PRAWNE NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, KANADY, AUSTRALII,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKOWA za I półrocze 2016 roku. 26 sierpnia 2016

PREZENTACJA WYNIKOWA za I półrocze 2016 roku. 26 sierpnia 2016 PREZENTACJA WYNIKOWA za I półrocze 2016 roku 26 sierpnia 2016 Rekordowe zyski Grupy PCC EXOL w I półroczu 2016 roku PCC EXOL jest wiodącym producentem środków powierzchniowo czynnych w Europie Wschodniej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 R.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 R. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 R. 21 marca 2017 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU...3 2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO 4 3.

Bardziej szczegółowo

Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych

Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych Strona znajduje się w archiwum. Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej Bielsko-Biała, dnia 03 marca 2017 r. Strona 1 OŚWIADCZNEI ZARZĄDU SPÓŁKI ROBINSON

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r. PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Dane Akcjonariusza: w dniu 12 grudnia 2016 roku Imię i

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOM MAKLERSKI S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii.

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii. Profil firmy Trans Polonia S.A. jest wyspecjalizowanym operatorem logistycznym świadczącym usługi z zakresu transportu oraz kompleksowej organizacji logistyki ciekłych ładunków chemicznych, Spółka prowadzi

Bardziej szczegółowo

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- budowlano-montażowych. y branżowe budowlanych projektowych sprzętowotransportowych pozostałych Wyniki finansowe segmentów branżowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Poniższa tabela zawiera informacje nt. stosowania przez emitenta w roku

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 21.04.2017 r. UCHWAŁA nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K Rybnik, 28 maja 2013 r. 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA... 4 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacje o Spółce... 6 3.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. 31 maja 2013 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO... 4 3. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna akcji spółki Korporacja KGL S.A.

Oferta publiczna akcji spółki Korporacja KGL S.A. Jesteś tu: Bossa.pl Oferta publiczna akcji spółki Korporacja KGL S.A. Korporacji KGL SA prowadzi działalność na rynku dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych oraz produkcji opakowań z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Do: Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI

Do: Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI Wysogotowo, 1.12.2005 r. Do: Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI Raport bieżący: PBG/RB/2005/88 Dotyczy: projekty uchwał na NWZ Spółki PBG S.A. Zarząd Spółki PBG S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ KOMUNIKAT PRASOWY 22 czerwca 2007 PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii C oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI TAK/NIE/ NIE DOTYCZY

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI TAK/NIE/ NIE DOTYCZY Oświadczenie Zarządu Igoria Trade S.A. w sprawie przestrzegania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect zawartych w Załączniku Nr 1 Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku stosuje określone zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

Dokumenty: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku ( Sprawozdanie Finansowe za rok 2015 );

Dokumenty: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku ( Sprawozdanie Finansowe za rok 2015 ); SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ROBYG S.A. Z OCENY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ROBYG S.A. ZA ROK 2015, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ROBYG S.A. ZA ROK 2015 ORAZ SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku Projekty uchwał zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku Zarząd EZO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2010 R. KRYNICKI RECYKLING SA z siedzibą w Olsztynie Olsztyn, 14 maj 2010 roku SPIS TREŚCI: 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect,

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2016 r.

RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2016 r. RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2016 r. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. 1 SPIS TREŚCI... 2 1. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

W Prospekcie dokonuje się następujących zmian: W pkt C6 Podsumowania na końcu dodaje się

W Prospekcie dokonuje się następujących zmian: W pkt C6 Podsumowania na końcu dodaje się Aneks nr 3 z dnia 4 marca 2013 r. do Prospektu emisyjnego spółki BETOMAX Polska S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 grudnia 2012 r. Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego spółki

Bardziej szczegółowo

Na datę Wezwania Wzywający posiadał akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Na datę Wezwania Wzywający posiadał akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Stanowisko Zarządu North Coast S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki North Coast S.A. ogłoszonego przez Salford Investments sp. z o.o. w dniu 17 grudnia 2014 roku Zarząd North

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2014 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r. Aneks nr 3 z dnia 29 lutego 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Przedmiot działalności Caspar Asset Management S.A. powstała w sierpniu 2009 roku. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela)

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela) MAGELLAN S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 SIERPNIA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/104/41/07 ( PROSPEKT ) ZATWIERDZONY W DNIU 19 WRZEŚNIA 2007 r.

Bardziej szczegółowo

CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Zarządu Spółki pod firmą CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. (Spółka) w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy

Raport roczny jednostkowy Raport roczny jednostkowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EDISON S.A. www.edison.pl biznes bez papieru 1. Oświadczenie Zarządu EDISON S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia

Bardziej szczegółowo

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU NOTA 1 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r.

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r. Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce w 2012r. Podstawa prawna: 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały

Bardziej szczegółowo

OPINIA RADY NADZORCZEJ

OPINIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU BRE BANKU SA ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BRE BANKU SA ZA ROK 2009 (Uchwała nr 1) Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 1 wynika z obowiązku stosowania

Bardziej szczegółowo

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi

Bardziej szczegółowo