POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA Lębork, październik 2007 r.

2 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Dokumenty strategiczne i programy będące podstawą lokalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich. 4 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia...4 Strategia Rozwoju Kraju Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2007 rok...5 Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2007 dla Województwa Pomorskiego....6 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego...7 Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego do 2013 roku..8 Strategia Rozwoju Powiatu Lęborskiego..9 Gminne strategie rozwoju....9 ROZDZIAŁ II Sytuacja na rynku pracy powiatu lęborskiego Uwarunkowania demograficzne Uwarunkowania gospodarcze Edukacja i kształcenie ustawiczne Struktura bezrobocia w powiecie lęborskim Zjawisko wykluczenia społecznego Instytucje rynku pracy Analiza SWOT...30 ROZDZIAŁ III Cel, priorytety i działania na lokalnym rynku pracy w latach Cel strategiczny: Aktywna polityka rynku pracy w promocji zatrudnienia...33 Priorytet 1. Większa aktywność zawodowa bezrobotnych mieszkańców powiatu lęborskiego, w tym osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy Działanie 1.1 Wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych.. 33 Działanie 1.2 Wspieranie mobilności zawodowej osób bezrobotnych, zwłaszcza osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy..35 Działanie 1.3 Wpieranie mobilności przestrzennej oraz aktywizacja osób znajdujących się w szczególnej sytuacji życiowej Działanie 1.4 Wzmacnianie polityki równych szans w dostępie do zatrudnienia...36 Działanie 1.5 Działanie 1.6 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia...38 Promocja zatrudnienia poprzez organizację targów pracy, giełd pracy i seminariów...38 Priorytet 2. Rozwój instytucji rynku pracy i wzrost efektywności działania Działanie 2.1 Poprawa dostępności i efektywności usług rynku pracy...39 Działanie 2.2 Rozwój systemu informacji o rynku pracy Działanie 2.3 Wzmacnianie rozwoju lokalnych zasobów ludzkich poprzez monitorowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy Działanie 2.4 Podwyższanie sprawności i jakości działania publicznych służb zatrudnienia m.in. poprzez wzrost kwalifikacji kadr POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 2

3 Działanie 2.5 Rozwijanie partnerstwa pomiędzy instytucjami rynku pracy oraz polityki społecznej sektora publicznego i prywatnego dla zwiększenia kompleksowości i efektywności usług 41 Priorytet 3. Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Działanie 3.1 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz promocja przedsiębiorczości Działanie 3.2 Wspieranie rozwoju MŚP i mikroprzedsiębiorstw.42 Działanie 3.3. Wspieranie rozwoju turystyki, w tym agroturystyki...43 Priorytet 4. Wspieranie systemu edukacji i kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy...44 Działanie 4.1 Ukierunkowanie oferty edukacyjnej do tendencji zmian na rynku pracy Działanie 4.2 Wspieranie kształcenia ustawicznego...45 Działanie 4.3 Wzmacnianie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów i absolwentów szkół 46 ROZDZIAŁ IV Główne instrumenty realizacyjne polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich...47 I. Programy i projekty ) Projekty realizowane przez jednostki regionalne i lokalne jako udział w programach międzynarodowych i krajowych. 47 2) Programy i projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku...51 Programy i projekty realizowane przy głównym udziale Europejskiego Funduszu Społecznego a) Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (działanie 1.2, 1.3, 1.5) b) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (priorytety regionalne i centralne) Programy i projekty realizowane głównie ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji samorządu województwa pomorskiego...54 a) Wojewódzki Program Wspierający Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu GRYF b) Program Regionalny Przedsiębiorczy Pomorzanin..54 c) Program Regionalny Buduj dla Pomorza 55 d) Program Regionalny Edukacja dla Pracy 55 Programy i projekty realizowane głównie ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej 55 II. Zadania własne jednostek samorządu powiatowego, instytucji rynku pracy i partnerów rynku pracy..55 ROZDZIAŁ V Zakładane efekty realizacji Programu i monitoring 58 POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 3

4 ROZDZIAŁ I Dokumenty strategiczne i programy będące podstawą lokalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich Rola i zakres Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia na lata wynikają z zadań, jakie w zakresie polityki rynku pracy wyznacza samorządowi powiatu Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Przyjęte w Powiatowym Programie Promocji Zatrudnienia na lata cele strategiczne, priorytety i działania są zgodne z założeniami polityki rozwojowej Państwa, województwa, powiatu, gmin oraz z normami wynikającymi z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dokument przygotowany został w oparciu o dokumenty najwyższej rangi, dokumenty strategiczne, jak i programy będące podstawą lokalnej polityki rynku pracy, tj.: 1. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2. Strategia Rozwoju Kraju Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2007 rok 5. Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2007 dla Województwa Pomorskiego 6. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego oraz Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego do Strategia Rozwoju Powiatu Lęborskiego 8. Gminne strategie rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia to podstawowy dokument przygotowany przez każdy kraj członkowski UE, określający krajowe priorytety, na które przeznaczone będą unijne fundusze w okresie programowania Strategia Rozwoju Kraju Strategia Rozwoju Kraju jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. To wieloletni dokument stanowiący odniesienie do innych strategii i programów rządowych, jak i opracowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. Podniesienie poziomu jakości życia ma umożliwić polityka państwa pozwalająca na szybki, trwały rozwój gospodarczy w perspektywie długookresowej, oparty m.in. na rozwoju kapitału ludzkiego. 1 Dz.U. z 2004 r. Nr 99 poz z późniejszymi zmianami. 2 Dokument dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 3 Dokument dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 4

5 Priorytetowymi działaniami do osiągnięcia celu głównego są: 1) Wzrost konkurencyjności i innowacyjnosci gospodarki 2) Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 3) Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości 4) Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa 5) Rozwój obszarów wiejskich 6) Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata Krajowa Strategia Zatrudnienia uwzględnia różnorodne uwarunkowania i wyzwania o charakterze społeczno-gospodarczym stojące przed Polską,a z drugiej strony cele wynikające z przyjęcia do realizacji Strategii Lizbońskiej oraz Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Państwa członkowskie UE samodzielnie określają adekwatne do uwarunkowań krajowych, zbieżne ze zintegrowanymi wytycznymi, narodowe cele, priorytety oraz działania na obszarze polityki zatrudnienia. Podstawowe cele Krajowej Strategii Zatrudnienia to: wzrost zatrudnienia osiągnięcie na koniec 2013 roku ogólnego wskaźnika zatrudnienia w wysokości 58-60% oraz 50-52% dla kobiet ograniczenie bezrobocia zmniejszenie na koniec 2013 roku ogólnej stopy bezrobocia do poziomu 10-12% uzyskanie znaczących postępów w zakresie jakości zatrudnienia (quality at work). Cele te wynikają z: 1) przedstawionej diagnozy polityki zatrudnienia i rynku pracy w Polsce 2) wyzwań jakie stoją przed Polską, jako członkiem Unii Europejskiej, w związku z przyjęciem do realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej. Podstawowe kierunki działań, które na lata określać będą politykę państwa na rynku zmierzającą do osiągnięcia powyższych celów mieszczą się w ramach następujących priorytetów: 1) Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności 2) Rozwój kształcenia ustawicznego i poprawa jakości edukacji 3) Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności rynku pracy 4) Aktywizacja osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 5) Doskonalenie instytucjonalnej obsługi rynku pracy 6) Niwelowanie różnic regionalnych oraz przeciwdziałanie praktykom dyskryminacyjnym na rynku pracy 7) Prowadzenie efektywnej polityki migracyjnej. Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2007 rok 5 Misją Krajowego Planu Działań (KPDZ) jest podjęcie działań i uruchomienie przedsięwzięć, które służyć będą zapewnieniu wzrostu produktywnego zatrudnienia i ograniczeniu bezrobocia oraz przyczynią się do podniesienia w przekroju województw i powiatów: 1) spójności społecznej, mierzonej wskaźnikiem zatrudnienia i stopą bezrobocia 4 Dokument dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 5 Dokument dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 5

6 2) spójności gospodarczej, mierzonej za pomocą wskaźnika PKB przypadającego na mieszkańca 3) spójności przestrzennej, mierzonej czasem przejazdu do danego obszaru komunikacją lotniczą, drogową i kolejową. Podstawowymi celami KPDZ są: wzrost zatrudnienia ograniczenie bezrobocia. Priorytety przyjęte w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na 2007 rok 1) Rozwój przedsiębiorczości 2) Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw poprzez inwestowanie w kapitał ludzki 3) Aktywizacja osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 4) Doskonalenie dialogu i partnerstwa społecznego dla zapewnienia równowagi na polskim rynku pracy 5) Tworzenie zasad efektywnej polityki migracyjnej 6) Doskonalenie instytucjonalnej obsługi rynku pracy. Aby umożliwić realizację ww. priorytetów wskazano w KPDZ/2007 następujące kierunki działań: 1) Promowanie zatrudnienia poprzez rozwój przedsiębiorczości oraz stymulowanie inwestycji infrastrukturalnych i rozwój budownictwa mieszkaniowego 2) Wdrożenie nowych rozwiązań organizacyjno-finansowych zapewniających zwiększenie dostępu do usług rynku pracy świadczonych na rzecz bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców 3) Wzbogacenie oferty i podwyższenie jakości usług świadczonych przez instytucje rynku pracy i jednostki organizacyjne z nimi współpracujące 4) Poprawa informacji o rynku pracy 5) Aktywizacja osób z grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 6) Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 7) Promowanie elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy 8) Inwestowanie w kapitał ludzki. Przyjęte w KPDZ/2007 podstawowe kierunki działań są zgodne z działaniami kierunkowymi Krajowego Programu Reform na lata na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej. Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2007 dla Województwa Pomorskiego 6 Podstawę prowadzenia regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w województwie pomorskim w 2007 r. stanowią priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia oraz priorytetowe kierunki i dziedziny wsparcia. Jako najbardziej istotne dla polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w województwie pomorskim w 2007 r. wskazuje się następujące cztery priorytetowe kierunki działań oraz odpowiadające im proponowane dziedziny, które wymagają wsparcia: 1) Więcej dobrych miejsc pracy i ich lepsza dostępność 2) Wyższe kwalifikacje i zdolności adaptacyjne pracowników, przedsiębiorców i osób wchodzących na rynek pracy 6 Dokument dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 6

7 3) Większa aktywność zawodowa mieszkańców Pomorza, zwłaszcza osób w trudnej sytuacji na rynku pracy 4) Rozwój instytucji rynku pracy i wzrost efektywności ich działania. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 7 jest podstawowym dokumentem strategicznym wytyczającym kierunki rozwoju województwa pomorskiego do roku Priorytety i cele strategiczne Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego: Priorytet I KONKURENCYJNOŚĆ Oddziaływanie na silną i trwałą pozycję regionu w skali europejskiej poprzez: rozwój przedsiębiorczości, innowacji i nowych technologii, budowę aktywnego społeczeństwa opartego na wiedzy, poprawę atrakcyjności osiedleńczej, inwestycyjnej i turystycznej Cele strategiczne: 1) Lepsze warunki dla przedsiębiorczości i innowacji 2) Wysoki poziom edukacji i nauki 3) Rozwój gospodarki wykorzystującej specyficzne zasoby regionalne 4) Efektywna sfera publiczna 5) Silna pozycja i powiązania Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta w układzie ponadregionalnym, głównie bałtyckim. Priorytet II SPÓJNOŚĆ Oddziaływanie na zmniejszenie zróżnicowań wewnątrz województwa w poziomie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego. Cele strategiczne: 1) Wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej 2) Silne, zdrowe, zintegrowane społeczeństwo 3) Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 4) Kształtowanie procesów społecznych i przestrzennych dla poprawy jakości życia 5) Wzmacnianie subregionalnych ośrodków rozwojowych. Priorytet III DOSTĘPNOŚĆ Zapewnienie mobilności ludzi, dostępności usług oraz sprawnego i bezpiecznego przepływu towarów, informacji, wiedzy i energii dzięki efektywnie funkcjonującej infrastrukturze, z poszanowaniem zasobów i walorów środowiska. Cele strategiczne: 1) Efektywny i bezpieczny system transportowy 2) Poprawa funkcjonowania systemów infrastruktury technicznej i teleinformatycznej 3) Lepszy dostęp do infrastruktury społecznej, zwłaszcza na obszarach strukturalnie słabych 4) Zachowanie i poprawa stanu środowiska przyrodniczego. Najbardziej istotny z punktu widzenia polityki rynku pracy cel, został określony w Priorytecie II Strategii jako cel strategiczny 1: Wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej. Ustalono w SRWP, że o możliwości realizacji tego celu decydować będą następujące kierunki działań: 1) poprawa zakresu i jakości usług rynku pracy w regionie 7 Dokument dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 7

8 2) aktywne formy wspomagania wzrostu zatrudnienia, zwłaszcza na obszarach dotkniętych wysokim, strukturalnym bezrobociem 3) wspieranie przedsiębiorczości, promowanie pracy na odległość (telepraca) oraz elastycznych form zatrudnienia 4) tworzenie instytucjonalnych, organizacyjnych i finansowych ram dla rozwoju zatrudnienia w formach pozarynkowych 5) ułatwienie młodzieży z niezamożnych rodzin zdobywania wysokiej jakości wykształcenia; wspieranie otwartości systemu edukacji; wyrównywanie szans edukacyjnych 6) upowszechnienie, poprawa jakości i zwiększenie różnorodności kształcenia ustawicznego, w tym inicjowanie i wspieranie programów edukacyjnych dostosowanych do trendów demograficznych i potrzeb rynku pracy 7) tworzenie warunków dla wydłużania aktywności zawodowej oraz powrotów na rynek pracy absolwentów programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego do 2013 roku Misja Strategii Polityki Społecznej (SPS) Województwa Pomorskiego do 2013 roku 8 została sformułowana następująco: Wysoka jakość życia mieszkańców regionu w zintegrowanych i aktywnych wspólnotach lokalnych z możliwością pełnego uczestnictwa w rozwoju społeczno gospodarczym. Dla realizacji tej misji przyjęto cztery priorytety (rozumiane jako główne cele strategii), w skład których wchodzą cele szczegółowe: PRIORYTET I Wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej. Cele szczegółowe: 1) Dostosowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy 2) Zwiększenie dostępności do instytucji rynku pracy 3) Rozwój kształcenia ustawicznego 4) Aktywizacja zawodowa osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy. PRIORYTET II Wzmocnienie integracji społecznej. Cele szczegółowe: 1) Zapobieganie wykluczeniu społecznemu 2) Tworzenie warunków do wczesnego diagnozowania i wsparcia w sytuacjach zagrożenia wykluczeniem społecznym 3) Tworzenie warunków do wyzwalania aktywności indywidualnej osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie 4) Wspieranie działań środowisk lokalnych na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej. PRIORYTET III Rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Cele szczegółowe: 1) Tworzenie warunków do budowania instytucjonalnego wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 2) Wzmacnianie postaw obywatelskich 8 Dokument dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 8

9 3) Podnoszenie jakości działalności organizacji pozarządowych. PRIORYTET IV Poprawa infrastruktury społecznej i systemów wsparcia integracji społecznej. Cele szczegółowe: 1) Zwiększenie dostępności usług instytucji wspierających 2) Podnoszenie jakości usług instytucji wspierających 3) Stwarzanie warunków do powstania i funkcjonowania koalicji i partnerstw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 4) Budowanie komplementarnego systemu i standaryzacja usług. Strategia Rozwoju Powiatu Lęborskiego 9 Misja powiatu lęborskiego Naszą misją jest tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju naszych największych szans: turystyki oraz małej i średniej przedsiębiorczości... Pragniemy stale zapewnić naszym mieszkańcom oraz gościom wysoki poziom bezpieczeństwa, jakości życia i edukacji, pozwalający realizować ich własne aspiracje oraz pomysły Domeny strategiczne to obszary będące kierunkami rozwoju powiatu: 1) Turystyka i kultura 2) Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości 3) Edukacja i usługi społeczne 4) Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Gminne strategie rozwoju Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Lęborka Misja miasta Lęborka Lębork miasto zrównoważonego rozwoju, sprzyjające małej i średniej przedsiębiorczości we wzajemnym oddziaływaniu z aglomeracją trójmiejską i obszarem turystyki związanej z Morzem Bałtyckim. Priorytety: 1) Ekologia - działania w kierunku kompleksowej ochrony środowiska, a w szczególności stworzenie warunków do kontroli składowania i wywozu odpadów i nieczystości płynnych 2) Gospodarka - działania w kierunku stworzenia dogodnych i elastycznych warunków do rozwoju przedsiębiorczości 3) Infrastruktura - działania w kierunku rozwoju sieci drogowej i kolejowej oraz przedsięwzięcia na rzecz rozwoju infrastruktury rekreacyjno sportowej 4) Przestrzeń - działania przyczyniające się do stworzenia warunków do powstania zachęcającej oferty osiedleńczej dla nowych mieszkańców i rozwoju sfery usług dotyczących potrzeb, które generują potoki komunikacyjne w aspekcie społecznym i technicznym oraz umiejscawiania inwestorów 5) Społeczność działania przyczyniające się do stworzenia warunków do powstawania nowych miejsc pracy i niwelowania skutków bezrobocia. Priorytet ten wsparty jest przez podejmowanie działań dla wzmacniania istniejących placówek oświatowych i rozszerzania oferty edukacyjnej oraz poprawy bezpieczeństwa publicznego. 9 Dokument dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku 10 Dokument dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lęborku POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 9

10 Plan rozwoju lokalnego miasta Łeby 11 Dokument ten stanowi wizję rozwoju potencjału gospodarczego miasta, który warunkuje wzrost konkurencyjności oraz przeciwdziałanie dalszej marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi społecznemu miasta, jego spójności ekonomicznej i społecznej oraz integracji z Unią Europejską. Określone tu zostały problemy i kierunki wyborów, do których zaliczono: naukę i edukację jako czynniki restrukturyzacji gospodarki modernizację techniczno-strukturalną gospodarki przekształcenia własnościowe podniesienie jakości życia samorządność zawodową i lokalną ochronę środowiska. Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Nowa Wieś Lęborska w okresie Misja gminy Nowa Wieś Lęborska Nikt nie powinien zostać na marginesie życia Realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata ma zapewnić możliwość długofalowych działań wspierających osoby i rodziny w procesie odzyskania zdolności do samodzielnego funkcjonowania w zmieniających się warunkach społecznoekonomicznych. Cel strategiczny: zmniejszenie skali bezrobocia na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska. Cele operacyjne: uczestnictwo osób bezrobotnych w kursach i szkoleniach zawodowych stworzenie terapeutycznych grup wsparcia mających na celu dążenie do zmiany sposobu postrzegania problemu bezrobocia przez osoby bezrobotne tworzenie nowych miejsc pracy. Pozostałe cele strategiczne to: budowa zintegrowanego programu działań na rzecz osób z lekkimi zaburzeniami psychicznymi ograniczenie tempa wzrostu liczby osób uzależnionych pomoc osobom dotkniętym przemocą rozwiązanie pozostałych problemów społecznych rozwój jednostki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 11 Dokument dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łebie 12 Dokument dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 10

11 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wicko na lata Cel nadrzędny Gminy Wicko to dążenie do poprawy warunków życia mieszkańców poprzez: tworzenie możliwości lepszego zaspakajania potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych, zapewnienie bezpieczeństwa, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, agroturyzmu i turystyki wiejskiej, podejmowanie działań organizacyjnych ograniczających bezrobocie oraz osiąganie czystego środowiska naturalnego, rozwoju infrastruktury technicznej i indywidualnego budownictwa mieszkaniowego, integrację społeczeństwa wokół wspólnych celów. Jednym z celów strategicznych gminy jest zmniejszenie liczby bezrobotnych w Gminie Wicko do 10% do roku Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Cewice do 2015 roku 14 Misja gminy Cewice Gmina Cewice jest przyjazna wszystkim, a zwłaszcza przedsiębiorczym i aktywnym Cele strategiczne służące realizacji misji: Cel 1. Większe możliwości pracy i lokalnych dochodów, głównie w oparciu o rozwój efektywnej, trwałej i zrównoważonej gospodarki Cel 2. Aktywna, zintegrowana, ale też otwarta na otoczenie społeczność Cel 3. Nowoczesna wieś i rolnictwo mogące sprostać wyzwaniom przyszłości, w tym integracji europejskiej Cel 4. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców, zwłaszcza młodego pokolenia oraz walorów środowiska. 13 Dokument dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Wicko 14 Dokument dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy w Cewicach POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 11

12 ROZDZIAŁ II Sytuacja na rynku pracy powiatu lęborskiego 1. Uwarunkowania demograficzne Powiat lęborski leży w północno-zachodniej części województwa pomorskiego i swym zasięgiem obejmuje obszar 706 km 2. Średnia gęstość zaludnienia wynosiła 90 osób/km W skład powiatu wchodzą dwa miasta: Lębork i Łeba oraz trzy gminy wiejskie: Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko. W końcu grudnia 2006 r. powiat lęborski zamieszkiwały osoby, w tym kobiet, które stanowią 51% ogółu mieszkańców powiatu 16. Obszar powiatu jest stosunkowo silnie zurbanizowany udział ludności powiatu zamieszkałej w miastach wynosi 61,1% 17. Powiat lęborski charakteryzuje się spadkiem liczby ludności. W dalszej perspektywie niekorzystnym trendem demograficznym w powiecie (zgodnym zresztą z ogólnokrajowym) będzie starzenie się zasobów ludzkich i ubytek ludności w wieku produkcyjnym, zwłaszcza w obszarach miejskich. Według prognoz demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności w powiecie lęborskim będzie wzrastała do 2025 roku i wyniesie 66,5 tys. osób, a następnie zacznie się zmniejszać. Tendencje zmian w liczbie mieszkańców województwa pomorskiego wykazują, że liczba ta będzie wzrastała do 2015 roku i wyniesie 2 219,2 tys. osób, a następnie zacznie się zmniejszać. Odwrotna tendencja występuje w skali kraju - w Polsce w prognozowanym okresie do 2030 r. przewidywany jest spadek ludności (z ,1 tys. do ,0 tys. osób). Liczba ludności w wieku produkcyjnym w powiecie lęborskim będzie wzrastać do 2010 roku i w stosunku do danych rzeczywistych z 2005 r. wzrośnie o 1,5 tys. osób tj. o 3,7% (w kraju o 1,0%). W roku 2010 populacja osób w tej grupie wiekowej będzie najwyższa i wynosić będzie 42,0 tys. osób 18. Niekorzystnym zjawiskiem jest postępujące starzenie się zasobów pracy. W powiecie lęborskim w 2005 r. liczba ludności w wieku niemobilnym (mężczyźni lata, kobiety lat) wynosiła 15,3 tys. osób i stanowiła 37,7% ogółu ludności w wieku produkcyjnym powiatu. Do 2010 udział ten wzrośnie do 37,9%, a w perspektywie 2030 roku do 43,3% 19. Prognozowana struktura ludności w powiecie lęborskim w latach % 90% % % % % 40% % % 10% % wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) wiek produkcyjny mobilny (18-44) wiek produkcyjny niemobilny (45-59/64) wiek poprodukcyjny (60+/65+) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Prognozy ludności do 2030 r., Główny Urząd Statystyczny, 15 Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2006 r. (stan na r.), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006, str Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 XII 2006 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2007, str Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2006 r. (stan na r.), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006, str Prognoza ludności do 2030 r., Główny Urząd Statystyczny, 19 Obliczenia własne na podstawie: Prognoza ludności do 2030 r., Główny Urząd Statystyczny, POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 12

13 Prognozowane zmiany liczby ludności w wieku produkcyjnym w latach Obszar Powiat lęborski Województwo pomorskie Stan na 31.XII (tys. osób) Zmiana w % 2005* / / / / / ,5 40,9 41,3 41,5 41,8 42,0 1,0% 1,0% 0,5% 0,7% 0,5% 3,7% 1414,9 1423,9 1429,8 1434,7 1439,2 1440,5 0,6% 0,4% 0,3% 0,3% 0,1% 1,8% Polska 38125, , , , , ,2-0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,6% *dane rzeczywiste. Źródło: Województwo Pomorskie 2006 r. Podregiony, powiaty, gminy, US w Gdańsku, listopad 2006; 2005/ 2010 Wzrostowi liczby ludności w wieku produkcyjnym towarzyszy spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. W 2005 r. liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) wynosiła 15,6 tys. osób, tj. 24,4% ogółu ludności powiatu lęborskiego. Do 2010 roku liczba ludności tej grupy wiekowej zmniejszy się do 13,6 tys. osób, tj. 21,1% ogółu prognozowanej na ten rok liczby ludności. Liczba mieszkańców w wieku emerytalnym wzrośnie w 2010 roku w stosunku do roku 2005 o 14,8% i wyniesie 9,0 tys. osób. Zmiany demograficzne mają bezpośredni i silny wpływ na sektor służby zdrowia i zabezpieczenia społecznego, sektor edukacji oraz rynek pracy. 2. Uwarunkowania gospodarcze Powiat lęborski leży w północno-zachodniej części województwa pomorskiego; w odległości 80 km od Gdańska, 50 km od Słupska i ok. 64 km od lotniska w Gdańsku- Rębiechowie; na trasie łączącej Gdańsk ze Szczecinem (droga krajowa nr 6). Przez powiat przebiegają drogi wojewódzkie: E 213 i E 214. Miasto Lębork jest również ważnym węzłem w komunikacji kolejowej. Powiat lęborski jest jednym z najbardziej malowniczych regionów północnej Polski. Północną granicę powiatu stanowi linia brzegowa Bałtyku, południową - północne krańce Pojezierza Bytowskiego. Położenie geograficzne powiatu, dostęp do morza, jeziora, bagna i lasy to urok tego regionu. Występują tu naturalne plaże, ruchome wydmy, dzikie niezmienione gospodarką człowieka zakątki oraz interesujące formy krajobrazu. Ziemia lęborska nazywana jest "Błękitną Krainą", a miasto Łeba - "Perłą Bałtyku". W bliskim sąsiedztwie znajduje się Słowiński Park Narodowy, uznany przez UNESCO Światowym Rezerwatem Biosfery. Działalność gospodarcza powiatu oparta jest na jego naturalnych walorach. Podstawowymi dziedzinami gospodarki są: rolnictwo i przemysł spożywczy, przemysł drzewny, przemysł materiałów budowlanych, gospodarka morska, turystyka. Wzrost kontaktów z zagranicą zaowocował powstaniem firm z kapitałem zagranicznym: francuskim, austriackim, holenderskim i szwedzkim. W rolnictwie przeważają gospodarstwa do 20 ha stanowiąc 86,4 % wszystkich gospodarstw rolnych. Użytki rolne stanowią 47% powierzchni ogólnej powiatu, a lasy i zadrzewienia 38,5%. Do podstawowych upraw należą: zboża, ziemniaki, rzepak i rośliny pastewne Dane Starostwa Powiatowego w Lęborku, POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 13

14 Utrzymująca się korzystna koniunktura gospodarcza przekłada się na zdecydowaną poprawę sytuacji na rynku pracy. Obraz ogólnego stanu koniunktury gospodarczej w kraju ulega systematycznej poprawie, co przekłada się także na kondycję ekonomiczną powiatu lęborskiego. Naturalnym efektem silnego ożywienia w gospodarce jest wyraźne polepszenie sytuacji na lokalnym rynku pracy.. Ważnym wskaźnikiem poprawiającej się koniunktury jest także wzrost liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON (w grudniu 2006 r. było to 7,9 tys. podmiotów wobec 7,8 tys. rok wcześniej). Cechą charakterystyczną gospodarki powiatu lęborskiego jest funkcjonowanie większości podmiotów gospodarczych w stolicy powiatu Lęborku. W Lęborku funkcjonuje 57,7% wszystkich podmiotów gospodarczych powiatu lęborskiego. Następne lokaty pod względem liczby funkcjonujących podmiotów gospodarczych zajmują miasto Łeba oraz gmina Nowa Wieś Lęborska. Podmioty gospodarki narodowej w powiecie lęborskim wg gmin (stan na r.) 6% 18% 12% 7% 57% Lębork Łeba Cewice Nowa Wieś Lęborska Wicko Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, jest jednym z priorytetów postępu społeczno-gospodarczego i odpowiada na wyzwania wynikające z budowania gospodarki opartej na wiedzy. Pod względem liczby pracujących zdecydowaną większość stanowią podmioty zatrudniające do 9 pracowników. Liczba mikroprzedsiębiorstw wzrosła w ciągu roku (od grudnia 2005 do grudnia 2006 r.) z na podmioty. Podmioty gospodarki narodowej w powiecie lęborskim wg liczby pracujących (stan na r.) 2,7% 96,5% 0,7% 0,1% 0-9 osób osób osób osób Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 14

15 W powiecie lęborskim zdecydowana większość podmiotów gospodarczych (79,0% ogółu) zostało utworzonych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Kolejne najbardziej popularne formy własności to spółki cywilne (7,1% ogółu), spółki handlowe (3,5% ogółu), stowarzyszenia i organizacje społeczne (1,6% ogółu). Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w powiecie lęborskim wg sekcji (stan na r.) 3% 10% 6% 12% 9% 12% 16% 32% przetwórstwo przemysłowe budownictwo handel, naprawa pojazdów hotele i restauracje transport, gospodarka magazynowa i łączność pośrednictwo finansowe obsługa nieruchomości, wynajem i usługi zw. z prowadzeniem działalności gospodarczej inne Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Skutkiem korzystnych zmian w gospodarce jest, jak już wspomniano, polepszenie się sytuacji na krajowym, regionalnym i lokalnym rynku pracy. W skali kraju stopa bezrobocia w grudniu 2006 r. spadła do poziomu 14,9% (z 17,6% rok wcześniej), w województwie pomorskim zaś do 15,5% (z 19,2% w grudniu 2005 roku). W powiecie lęborskim stopa bezrobocia spadła z 28,3% w końcu 2005 r. na 26,5% w końcu 2006 roku. Stopa bezrobocia w powiecie lęborskim od 2003 roku wykazuje tendencję malejącą. 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Stopa bezrobocia (%) w latach (stan na 31 XII) oraz 30 VI ,3 33,2 31,4 31,2 26,9 28,3 26,5 22,4 21,3 22,6 21,3 20,7 21,3 19,2 16,6 15,5 13,7 19,4 12,9 18,0 20,0 19,1 17,6 13,0 15,1 14,9 12, Polska Województwo pomorskie Powiat lęborski 2004 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 15

16 Pozytywne tendencje zachodzące na rynku pracy województwa pomorskiego potwierdza również utrzymujący się trend rosnącej liczby zgłoszonych ofert pracy do powiatowych urzędów pracy, wzrost liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw (o 5,2% w 2006 r.) oraz szacunkowy wzrost pracujących ogółem (o 2,7% w 2006 r.). Na sytuację na rynku pracy miały wpływ korzystne zmiany gospodarcze regionu (wysokie tempo wzrostu PKB i związana z tym kreacja nowych miejsc pracy w gospodarce), napływające środki z unijnych funduszy strukturalnych oraz otwarcie rynków pracy krajów europejskich na pracowników z Polski. tys Pracujący w w ojewództwie pomorskim stan na 31 grudnia 660,7 655,8 656,2 667,0 685,0* 245,2 240,2 242,0 254,9 268, rok Źródło: Opracowanie WUP na podstawie danych GUS; Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok pracujący ogółem pracujący w sektorze przedsiębiorstw Ź Korzystne tendencje można zaobserwować również na rynku pracy powiatu lęborskiego. Od 2003 roku systematycznie wzrasta liczba ofert pracy zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku. Znaczną ich część stanowią oferty pracy subsydiowanej, czyli wspartej środkami publicznymi. Aktywizacja osób bezrobotnych ze środków m.in. Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego wpływa na ograniczenie zjawiska bezrobocia. Oferty pracy zgłoszone do PUP w Lęborku w latach I półrocze Praca subsydiowana Praca niesubsydiowana Źródło: Opracowanie własne na podstawie analiz rocznych PUP. POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 16

17 W powiecie lęborskim, podobnie jak w województwie pomorskim i w całym kraju, następuje poprawa wskaźników zatrudnienia i aktywności zawodowej, prezentują się one jednak nadal nieco gorzej niż średnie wielkości dla kraju i zdecydowanie gorzej niż średnia w krajach UE. Wskaźnik zatrudnienia jest miernikiem zaangażowania ludności w procesie pracy. Definiowany jest jako udział ludności pracującej w ogólnej liczbie ludności danej kategorii wiekowej. Poprawę wielkości wskaźnika zatrudnienia obserwuje się od 2004 r. W dalszym ciągu wielkość wskaźnika zatrudnienia w województwie jest dużo niższa niż w krajach UE (w 2005 r. według badań EUROSTATU wielkość analizowanego wskaźnika wynosiła w województwie pomorskim 43,5% - wartość przeciętna w roku wg danych BAEL, w 15 krajach EU 52,6%). Wskaźnik zatrudnienia w krajach UE, Polsce i województwie pomorskim w 2005 r. (w %) Wyszczególnienie UE - 15 UE - 25 Polska województwo pomorskie 15 lat i więcej 52,6 51,9 45,2 43, lata 65,1 63,7 52,8 51,0 kobiety 57,3 56,2 46,8 43,3 mężczyźni 72,8 71,2 58,9 58, lata 44,1 42,5 27,2 27, lata 39,7 36,7 22,5 24,6 Źródło: EUROSTAT Od 2004 roku w województwie pomorskim obserwowany jest wzrost udziału aktywnych zawodowo (pracujących i bezrobotnych) w ogólnej liczbie ludności. Jednakże w porównaniu do krajów UE-15 zarówno w Polsce, jak i w pomorskim współczynnik aktywności zawodowej w każdej kategorii osób był na niższym poziomie. Współczynnik aktywności zawodowej w krajach UE, Polsce i województwie pomorskim w 2005 r. (w%) Wyszczególnienie UE - 15 UE - 25 Polska województwo pomorskie 15 lat i więcej 57,3 57,0 54,9 53, lata 71,0 70,1 64,4 62,9 kobiety 49,3 49,1 47,7 45,1 mężczyźni 65,8 65,5 62,8 62, lata 47,1 45,5 30,5 30, lata 47,7 45,1 35,7 38,6 Źródło: EUROSTAT Pomimo korzystnych tendencji zachodzących na rynku pracy powiatu lęborskiego istnieje szereg obszarów problemowych wymagających zdiagnozowania i objęcia działaniami w ramach regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich. POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 17

18 3. Edukacja i kształcenie zawodowe W społeczeństwie opartym na wiedzy ponoszenie nakładów na edukację jest warunkiem osiągnięcia celu, jakim jest bardziej efektywne nauczanie, z uwzględnieniem wdrażania uczenia się przez całe życie (kształcenie ustawiczne, lifelong learning). Postęp naukowo-techniczny i innowacje są czynnikami decydującymi o konkurencyjności społeczeństwa wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy. W roku szkolnym 2005/06 liczba szkół w Polsce, kształcących młodzież na poziomie minimum ponadgimnazjalnym wynosiła , z czego 5,8 % (788 szkół) stanowiły szkoły i uczelnie zlokalizowane w województwie pomorskim. W tym samym czasie uczyło się i studiowało w Polsce prawie 4 mln młodzieży, z czego 5,4 % (214,5 tys. osób) stanowili uczniowie i studenci województwa pomorskiego. Poziom kształcenia ustawicznego osób w wieku lata w województwie pomorskim (także w Polsce) jest bardzo niski w porównaniu do krajów UE-15, gdzie z roku na rok rośnie odsetek tych, którzy się dokształcają. W województwie pomorskim w 2005 r. tylko 5,2% osób w wieku lata deklarowało uczestnictwo w kształceniu ustawicznym (w Polsce 4,9%), natomiast w krajach UE-15 odsetek ten był prawie dwukrotnie wyższy i wyniósł 11,2%. Wyniki badań wskazują, że w Polsce w niewielkim stopniu uczestniczą w kształceniu ustawicznym osoby, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby bezrobotne, z niskim wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi oraz osoby starsze. Problem małego udziału ludności z powyższych grup w dokształcaniu występuje również w województwie pomorskim. Niski poziom wykształcenia w połączeniu z niskim poziomem aktywności edukacyjnej osób dorosłych spowoduje pogłębienie różnic między tą grupą ludności, a osobami o wyższym wykształceniu i wysokich kwalifikacjach. % 12,0 9,0 6,0 3,0 Udział osób w wieku lata uczestniczących w ustawicznym kształceniu w latach ,0 8,1 7,5 7,6 4,6 4,3 4,2 3,9 9,8 9,0 10,7 4,4 5,0 4,5 4,8 9,9 10, UE - 25 UE - 15 Polska Pomorskie 4,9 11,2 5,2 Źródło: opracowanie WUP na podstawie Eurostatu, Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok W powiecie lęborskim przybywa osób uczących się, poprawia się poziom wykształcenia. Mimo to struktura kształcenia nie jest idealnie dostosowana do bieżących potrzeb rynku pracy. Najbardziej odczuwalny niedobór pracowników występuje w zawodach technicznych. Problem stanowi także niska skłonność do kształcenia ustawicznego osób o niższych kwalifikacjach. Wraz ze wzrostem kwalifikacji zawodowych osób poprawia się także ich względna sytuacja na rynku pracy. Istotny wpływ na przyszłą sytuację na rynku pracy ma konstrukcja systemu edukacyjnego, kształt i jakość nauczania w jego poszczególnych elementach oraz równe szanse edukacyjne. POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 18

19 W powiecie lęborskim działa 6 publicznych szkół ponadgimnazjalnych, które kształcą absolwentów szkół gimnazjalnych. Są to szkoły ponadgimnazjalne z siedzibą w Lęborku: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 liceum ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 liceum ogólnokształcące Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 liceum profilowane, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa Powiatowe Centrum Edukacyjne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 technikum, zasadnicza szkoła zawodowa Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych technikum Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu technikum Zdecydowana większość uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych to młodzież zamieszkująca na terenach wiejskich. Uczniowie publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lęborskim w roku szkolnym 2006/2007 Nazwa szkoły ponadgimnazjalnej Typ szkoły Liczba uczniów Młodzież Dorośli liceum ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących nr razem: 536 liceum ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących nr razem: 556 liceum profilowane 240 technikum Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 zasadnicza szkoła zawodowa 382 razem: liceum profilowane 156 technikum Powiatowe Centrum Edukacyjne zasadnicza szkoła zawodowa 499 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr razem: technikum szkoła policealna 103 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych razem: 412 technikum 882 Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej szkoła policealna 123 i Agrobiznesu razem: OGÓŁEM: Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku. W powiecie lęborskim funkcjonuje ponadto 5 niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych: Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Lęborku Anglojęzyczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łebie Społeczne Liceum Profilowane w Łebie Społeczne Technikum Technologii Żywności i Hotelarstwa w Łebie POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 19

20 Powiat lęborski wdraża system stypendialny umożliwiający zdolnej młodzieży i pochodzącej z ubogich rodzin kontynuację nauki na szczeblu średnim i wyższym. Udzielona pomoc ma stanowić zachętę do wybierania przez młodzież szkół maturalnych, a w konsekwencji upowszechniać pełne wykształcenie średnie. Nowoczesny rynek stawia nowe wymagania w odniesieniu do metod i form kształcenia dorosłych. Rozwój nauki i postęp technologiczny wymusza kształcenie ludzi dorosłych podejmujących nowe zadania na swoich stanowiskach pracy. W powiecie lęborskim dostosowano sieć szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych do potrzeb lokalnego rynku pracy. Stwarza ona możliwości zdobywania nowych i podnoszenia posiadanych kwalifikacji ogólnych i zawodowych jako istotnego czynnika wpływającego na trwałe zwiększenie szans na rynku pracy. Powiat lęborski jest organem prowadzącym dla 2 liceów ogólnokształcących dla dorosłych, 2 uzupełniających liceów ogólnokształcących, 3 techników uzupełniających dla dorosłych, 2 szkół policealnych. Ponadto w Łebie funkcjonują szkoły prowadzone przez Łebskie Towarzystwo Oświatowe: Społeczne Liceum dla Dorosłych i Technikum Technologii Drewna dla Dorosłych. 4. Struktura bezrobocia w powiecie lęborskim W powiecie lęborskim utrzymuje się tendencja spadkowa liczby bezrobotnych zapoczątkowana w 2003 roku. W 2002 roku liczba osób bezrobotnych w powiecie lęborskim osiągnęła maksimum wynosząc 9,1 tys. osób. Liczba bezrobotnych według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniosła 6,4 tys. osób i była niższa o 0,5 tys. osób (o 6,5%) od stanu na koniec 2005 r. Liczba bezrobotnych wg gmin (stan na 31 XII) Wicko Nowa Wieś Lęborska Cewice Łeba Lębork Lębork Łeba Cewice Nowa Wieś Lęborska Wicko Źródło: Opracowanie własne na podstawie analiz rocznych PUP. POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 20

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały Nr 968/328/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2006 roku REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Warszawa, SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA... 7 1.1. WYZWANIA STOJĄCE PRZED

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014-2020 2014 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA Opracowanie: Stowarzyszenie MEDIA POLANIE ul. Sokoła 3, 33-100 Tarnów www.mediapolanie.eu e-mail: media@mediapolanie.eu Tel. (14) 656 27 01, (14) 656

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE ŚWINOUJŚCIU

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE ŚWINOUJŚCIU Załącznik do Uchwały Nr XLVII/397/2008 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 19 grudnia 2008r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE ŚWINOUJŚCIU NA LATA 2008-2015 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...4 1.1

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 Ruda Śląska, marzec 2008 SPIS TREŚCI: WSTĘP 3 1. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 6 2.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Spis treści: RADOM 2014 I. Wstęp... 4 II. Procedura tworzenia... 6 II.1 Uwarunkowania prawno - systemowe... 6 II.2

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA na lata 2013 2020 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO Zespół sporządzający dokument KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku Białystok 2006 SPIS TREŚCI I. WSTĘP - PODSTAWY PROCESU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY W RAMACH CELU "INWESTYCJE NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA"

PROGRAM OPERACYJNY W RAMACH CELU INWESTYCJE NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA PROGRAM OPERACYJNY W RAMACH CELU "INWESTYCJE NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA" CCI 2014PL16M2OP015 Tytuł Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Wersja 1.5 Pierwszy rok 2014 Ostatni

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego Załącznik do uchwały Nr XV/122/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 marca 2008 r. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2007-2015 Gostyń 2008 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU GOSTYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE KROŚNIE NA LATA 2011-2016

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE KROŚNIE NA LATA 2011-2016 Załącznik do uchwały Nr /2011 Rady Miasta Krosna Z dnia.2011 r. Urząd Miasta Krosna STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE KROŚNIE NA LATA 2011-2016 Krosno 2011 r. 1 Spis treści WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 4 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo