POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA Lębork, październik 2007 r.

2 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Dokumenty strategiczne i programy będące podstawą lokalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich. 4 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia...4 Strategia Rozwoju Kraju Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2007 rok...5 Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2007 dla Województwa Pomorskiego....6 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego...7 Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego do 2013 roku..8 Strategia Rozwoju Powiatu Lęborskiego..9 Gminne strategie rozwoju....9 ROZDZIAŁ II Sytuacja na rynku pracy powiatu lęborskiego Uwarunkowania demograficzne Uwarunkowania gospodarcze Edukacja i kształcenie ustawiczne Struktura bezrobocia w powiecie lęborskim Zjawisko wykluczenia społecznego Instytucje rynku pracy Analiza SWOT...30 ROZDZIAŁ III Cel, priorytety i działania na lokalnym rynku pracy w latach Cel strategiczny: Aktywna polityka rynku pracy w promocji zatrudnienia...33 Priorytet 1. Większa aktywność zawodowa bezrobotnych mieszkańców powiatu lęborskiego, w tym osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy Działanie 1.1 Wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych.. 33 Działanie 1.2 Wspieranie mobilności zawodowej osób bezrobotnych, zwłaszcza osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy..35 Działanie 1.3 Wpieranie mobilności przestrzennej oraz aktywizacja osób znajdujących się w szczególnej sytuacji życiowej Działanie 1.4 Wzmacnianie polityki równych szans w dostępie do zatrudnienia...36 Działanie 1.5 Działanie 1.6 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia...38 Promocja zatrudnienia poprzez organizację targów pracy, giełd pracy i seminariów...38 Priorytet 2. Rozwój instytucji rynku pracy i wzrost efektywności działania Działanie 2.1 Poprawa dostępności i efektywności usług rynku pracy...39 Działanie 2.2 Rozwój systemu informacji o rynku pracy Działanie 2.3 Wzmacnianie rozwoju lokalnych zasobów ludzkich poprzez monitorowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy Działanie 2.4 Podwyższanie sprawności i jakości działania publicznych służb zatrudnienia m.in. poprzez wzrost kwalifikacji kadr POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 2

3 Działanie 2.5 Rozwijanie partnerstwa pomiędzy instytucjami rynku pracy oraz polityki społecznej sektora publicznego i prywatnego dla zwiększenia kompleksowości i efektywności usług 41 Priorytet 3. Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Działanie 3.1 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz promocja przedsiębiorczości Działanie 3.2 Wspieranie rozwoju MŚP i mikroprzedsiębiorstw.42 Działanie 3.3. Wspieranie rozwoju turystyki, w tym agroturystyki...43 Priorytet 4. Wspieranie systemu edukacji i kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy...44 Działanie 4.1 Ukierunkowanie oferty edukacyjnej do tendencji zmian na rynku pracy Działanie 4.2 Wspieranie kształcenia ustawicznego...45 Działanie 4.3 Wzmacnianie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów i absolwentów szkół 46 ROZDZIAŁ IV Główne instrumenty realizacyjne polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich...47 I. Programy i projekty ) Projekty realizowane przez jednostki regionalne i lokalne jako udział w programach międzynarodowych i krajowych. 47 2) Programy i projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku...51 Programy i projekty realizowane przy głównym udziale Europejskiego Funduszu Społecznego a) Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (działanie 1.2, 1.3, 1.5) b) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (priorytety regionalne i centralne) Programy i projekty realizowane głównie ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji samorządu województwa pomorskiego...54 a) Wojewódzki Program Wspierający Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu GRYF b) Program Regionalny Przedsiębiorczy Pomorzanin..54 c) Program Regionalny Buduj dla Pomorza 55 d) Program Regionalny Edukacja dla Pracy 55 Programy i projekty realizowane głównie ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej 55 II. Zadania własne jednostek samorządu powiatowego, instytucji rynku pracy i partnerów rynku pracy..55 ROZDZIAŁ V Zakładane efekty realizacji Programu i monitoring 58 POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 3

4 ROZDZIAŁ I Dokumenty strategiczne i programy będące podstawą lokalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich Rola i zakres Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia na lata wynikają z zadań, jakie w zakresie polityki rynku pracy wyznacza samorządowi powiatu Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Przyjęte w Powiatowym Programie Promocji Zatrudnienia na lata cele strategiczne, priorytety i działania są zgodne z założeniami polityki rozwojowej Państwa, województwa, powiatu, gmin oraz z normami wynikającymi z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dokument przygotowany został w oparciu o dokumenty najwyższej rangi, dokumenty strategiczne, jak i programy będące podstawą lokalnej polityki rynku pracy, tj.: 1. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2. Strategia Rozwoju Kraju Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2007 rok 5. Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2007 dla Województwa Pomorskiego 6. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego oraz Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego do Strategia Rozwoju Powiatu Lęborskiego 8. Gminne strategie rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia to podstawowy dokument przygotowany przez każdy kraj członkowski UE, określający krajowe priorytety, na które przeznaczone będą unijne fundusze w okresie programowania Strategia Rozwoju Kraju Strategia Rozwoju Kraju jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. To wieloletni dokument stanowiący odniesienie do innych strategii i programów rządowych, jak i opracowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. Podniesienie poziomu jakości życia ma umożliwić polityka państwa pozwalająca na szybki, trwały rozwój gospodarczy w perspektywie długookresowej, oparty m.in. na rozwoju kapitału ludzkiego. 1 Dz.U. z 2004 r. Nr 99 poz z późniejszymi zmianami. 2 Dokument dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 3 Dokument dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 4

5 Priorytetowymi działaniami do osiągnięcia celu głównego są: 1) Wzrost konkurencyjności i innowacyjnosci gospodarki 2) Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 3) Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości 4) Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa 5) Rozwój obszarów wiejskich 6) Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata Krajowa Strategia Zatrudnienia uwzględnia różnorodne uwarunkowania i wyzwania o charakterze społeczno-gospodarczym stojące przed Polską,a z drugiej strony cele wynikające z przyjęcia do realizacji Strategii Lizbońskiej oraz Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Państwa członkowskie UE samodzielnie określają adekwatne do uwarunkowań krajowych, zbieżne ze zintegrowanymi wytycznymi, narodowe cele, priorytety oraz działania na obszarze polityki zatrudnienia. Podstawowe cele Krajowej Strategii Zatrudnienia to: wzrost zatrudnienia osiągnięcie na koniec 2013 roku ogólnego wskaźnika zatrudnienia w wysokości 58-60% oraz 50-52% dla kobiet ograniczenie bezrobocia zmniejszenie na koniec 2013 roku ogólnej stopy bezrobocia do poziomu 10-12% uzyskanie znaczących postępów w zakresie jakości zatrudnienia (quality at work). Cele te wynikają z: 1) przedstawionej diagnozy polityki zatrudnienia i rynku pracy w Polsce 2) wyzwań jakie stoją przed Polską, jako członkiem Unii Europejskiej, w związku z przyjęciem do realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej. Podstawowe kierunki działań, które na lata określać będą politykę państwa na rynku zmierzającą do osiągnięcia powyższych celów mieszczą się w ramach następujących priorytetów: 1) Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności 2) Rozwój kształcenia ustawicznego i poprawa jakości edukacji 3) Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności rynku pracy 4) Aktywizacja osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 5) Doskonalenie instytucjonalnej obsługi rynku pracy 6) Niwelowanie różnic regionalnych oraz przeciwdziałanie praktykom dyskryminacyjnym na rynku pracy 7) Prowadzenie efektywnej polityki migracyjnej. Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2007 rok 5 Misją Krajowego Planu Działań (KPDZ) jest podjęcie działań i uruchomienie przedsięwzięć, które służyć będą zapewnieniu wzrostu produktywnego zatrudnienia i ograniczeniu bezrobocia oraz przyczynią się do podniesienia w przekroju województw i powiatów: 1) spójności społecznej, mierzonej wskaźnikiem zatrudnienia i stopą bezrobocia 4 Dokument dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 5 Dokument dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 5

6 2) spójności gospodarczej, mierzonej za pomocą wskaźnika PKB przypadającego na mieszkańca 3) spójności przestrzennej, mierzonej czasem przejazdu do danego obszaru komunikacją lotniczą, drogową i kolejową. Podstawowymi celami KPDZ są: wzrost zatrudnienia ograniczenie bezrobocia. Priorytety przyjęte w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na 2007 rok 1) Rozwój przedsiębiorczości 2) Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw poprzez inwestowanie w kapitał ludzki 3) Aktywizacja osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 4) Doskonalenie dialogu i partnerstwa społecznego dla zapewnienia równowagi na polskim rynku pracy 5) Tworzenie zasad efektywnej polityki migracyjnej 6) Doskonalenie instytucjonalnej obsługi rynku pracy. Aby umożliwić realizację ww. priorytetów wskazano w KPDZ/2007 następujące kierunki działań: 1) Promowanie zatrudnienia poprzez rozwój przedsiębiorczości oraz stymulowanie inwestycji infrastrukturalnych i rozwój budownictwa mieszkaniowego 2) Wdrożenie nowych rozwiązań organizacyjno-finansowych zapewniających zwiększenie dostępu do usług rynku pracy świadczonych na rzecz bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców 3) Wzbogacenie oferty i podwyższenie jakości usług świadczonych przez instytucje rynku pracy i jednostki organizacyjne z nimi współpracujące 4) Poprawa informacji o rynku pracy 5) Aktywizacja osób z grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 6) Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 7) Promowanie elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy 8) Inwestowanie w kapitał ludzki. Przyjęte w KPDZ/2007 podstawowe kierunki działań są zgodne z działaniami kierunkowymi Krajowego Programu Reform na lata na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej. Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2007 dla Województwa Pomorskiego 6 Podstawę prowadzenia regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w województwie pomorskim w 2007 r. stanowią priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia oraz priorytetowe kierunki i dziedziny wsparcia. Jako najbardziej istotne dla polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w województwie pomorskim w 2007 r. wskazuje się następujące cztery priorytetowe kierunki działań oraz odpowiadające im proponowane dziedziny, które wymagają wsparcia: 1) Więcej dobrych miejsc pracy i ich lepsza dostępność 2) Wyższe kwalifikacje i zdolności adaptacyjne pracowników, przedsiębiorców i osób wchodzących na rynek pracy 6 Dokument dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 6

7 3) Większa aktywność zawodowa mieszkańców Pomorza, zwłaszcza osób w trudnej sytuacji na rynku pracy 4) Rozwój instytucji rynku pracy i wzrost efektywności ich działania. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 7 jest podstawowym dokumentem strategicznym wytyczającym kierunki rozwoju województwa pomorskiego do roku Priorytety i cele strategiczne Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego: Priorytet I KONKURENCYJNOŚĆ Oddziaływanie na silną i trwałą pozycję regionu w skali europejskiej poprzez: rozwój przedsiębiorczości, innowacji i nowych technologii, budowę aktywnego społeczeństwa opartego na wiedzy, poprawę atrakcyjności osiedleńczej, inwestycyjnej i turystycznej Cele strategiczne: 1) Lepsze warunki dla przedsiębiorczości i innowacji 2) Wysoki poziom edukacji i nauki 3) Rozwój gospodarki wykorzystującej specyficzne zasoby regionalne 4) Efektywna sfera publiczna 5) Silna pozycja i powiązania Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta w układzie ponadregionalnym, głównie bałtyckim. Priorytet II SPÓJNOŚĆ Oddziaływanie na zmniejszenie zróżnicowań wewnątrz województwa w poziomie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego. Cele strategiczne: 1) Wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej 2) Silne, zdrowe, zintegrowane społeczeństwo 3) Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 4) Kształtowanie procesów społecznych i przestrzennych dla poprawy jakości życia 5) Wzmacnianie subregionalnych ośrodków rozwojowych. Priorytet III DOSTĘPNOŚĆ Zapewnienie mobilności ludzi, dostępności usług oraz sprawnego i bezpiecznego przepływu towarów, informacji, wiedzy i energii dzięki efektywnie funkcjonującej infrastrukturze, z poszanowaniem zasobów i walorów środowiska. Cele strategiczne: 1) Efektywny i bezpieczny system transportowy 2) Poprawa funkcjonowania systemów infrastruktury technicznej i teleinformatycznej 3) Lepszy dostęp do infrastruktury społecznej, zwłaszcza na obszarach strukturalnie słabych 4) Zachowanie i poprawa stanu środowiska przyrodniczego. Najbardziej istotny z punktu widzenia polityki rynku pracy cel, został określony w Priorytecie II Strategii jako cel strategiczny 1: Wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej. Ustalono w SRWP, że o możliwości realizacji tego celu decydować będą następujące kierunki działań: 1) poprawa zakresu i jakości usług rynku pracy w regionie 7 Dokument dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 7

8 2) aktywne formy wspomagania wzrostu zatrudnienia, zwłaszcza na obszarach dotkniętych wysokim, strukturalnym bezrobociem 3) wspieranie przedsiębiorczości, promowanie pracy na odległość (telepraca) oraz elastycznych form zatrudnienia 4) tworzenie instytucjonalnych, organizacyjnych i finansowych ram dla rozwoju zatrudnienia w formach pozarynkowych 5) ułatwienie młodzieży z niezamożnych rodzin zdobywania wysokiej jakości wykształcenia; wspieranie otwartości systemu edukacji; wyrównywanie szans edukacyjnych 6) upowszechnienie, poprawa jakości i zwiększenie różnorodności kształcenia ustawicznego, w tym inicjowanie i wspieranie programów edukacyjnych dostosowanych do trendów demograficznych i potrzeb rynku pracy 7) tworzenie warunków dla wydłużania aktywności zawodowej oraz powrotów na rynek pracy absolwentów programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego do 2013 roku Misja Strategii Polityki Społecznej (SPS) Województwa Pomorskiego do 2013 roku 8 została sformułowana następująco: Wysoka jakość życia mieszkańców regionu w zintegrowanych i aktywnych wspólnotach lokalnych z możliwością pełnego uczestnictwa w rozwoju społeczno gospodarczym. Dla realizacji tej misji przyjęto cztery priorytety (rozumiane jako główne cele strategii), w skład których wchodzą cele szczegółowe: PRIORYTET I Wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej. Cele szczegółowe: 1) Dostosowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy 2) Zwiększenie dostępności do instytucji rynku pracy 3) Rozwój kształcenia ustawicznego 4) Aktywizacja zawodowa osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy. PRIORYTET II Wzmocnienie integracji społecznej. Cele szczegółowe: 1) Zapobieganie wykluczeniu społecznemu 2) Tworzenie warunków do wczesnego diagnozowania i wsparcia w sytuacjach zagrożenia wykluczeniem społecznym 3) Tworzenie warunków do wyzwalania aktywności indywidualnej osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie 4) Wspieranie działań środowisk lokalnych na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej. PRIORYTET III Rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Cele szczegółowe: 1) Tworzenie warunków do budowania instytucjonalnego wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 2) Wzmacnianie postaw obywatelskich 8 Dokument dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 8

9 3) Podnoszenie jakości działalności organizacji pozarządowych. PRIORYTET IV Poprawa infrastruktury społecznej i systemów wsparcia integracji społecznej. Cele szczegółowe: 1) Zwiększenie dostępności usług instytucji wspierających 2) Podnoszenie jakości usług instytucji wspierających 3) Stwarzanie warunków do powstania i funkcjonowania koalicji i partnerstw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 4) Budowanie komplementarnego systemu i standaryzacja usług. Strategia Rozwoju Powiatu Lęborskiego 9 Misja powiatu lęborskiego Naszą misją jest tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju naszych największych szans: turystyki oraz małej i średniej przedsiębiorczości... Pragniemy stale zapewnić naszym mieszkańcom oraz gościom wysoki poziom bezpieczeństwa, jakości życia i edukacji, pozwalający realizować ich własne aspiracje oraz pomysły Domeny strategiczne to obszary będące kierunkami rozwoju powiatu: 1) Turystyka i kultura 2) Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości 3) Edukacja i usługi społeczne 4) Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Gminne strategie rozwoju Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Lęborka Misja miasta Lęborka Lębork miasto zrównoważonego rozwoju, sprzyjające małej i średniej przedsiębiorczości we wzajemnym oddziaływaniu z aglomeracją trójmiejską i obszarem turystyki związanej z Morzem Bałtyckim. Priorytety: 1) Ekologia - działania w kierunku kompleksowej ochrony środowiska, a w szczególności stworzenie warunków do kontroli składowania i wywozu odpadów i nieczystości płynnych 2) Gospodarka - działania w kierunku stworzenia dogodnych i elastycznych warunków do rozwoju przedsiębiorczości 3) Infrastruktura - działania w kierunku rozwoju sieci drogowej i kolejowej oraz przedsięwzięcia na rzecz rozwoju infrastruktury rekreacyjno sportowej 4) Przestrzeń - działania przyczyniające się do stworzenia warunków do powstania zachęcającej oferty osiedleńczej dla nowych mieszkańców i rozwoju sfery usług dotyczących potrzeb, które generują potoki komunikacyjne w aspekcie społecznym i technicznym oraz umiejscawiania inwestorów 5) Społeczność działania przyczyniające się do stworzenia warunków do powstawania nowych miejsc pracy i niwelowania skutków bezrobocia. Priorytet ten wsparty jest przez podejmowanie działań dla wzmacniania istniejących placówek oświatowych i rozszerzania oferty edukacyjnej oraz poprawy bezpieczeństwa publicznego. 9 Dokument dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku 10 Dokument dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lęborku POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 9

10 Plan rozwoju lokalnego miasta Łeby 11 Dokument ten stanowi wizję rozwoju potencjału gospodarczego miasta, który warunkuje wzrost konkurencyjności oraz przeciwdziałanie dalszej marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi społecznemu miasta, jego spójności ekonomicznej i społecznej oraz integracji z Unią Europejską. Określone tu zostały problemy i kierunki wyborów, do których zaliczono: naukę i edukację jako czynniki restrukturyzacji gospodarki modernizację techniczno-strukturalną gospodarki przekształcenia własnościowe podniesienie jakości życia samorządność zawodową i lokalną ochronę środowiska. Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Nowa Wieś Lęborska w okresie Misja gminy Nowa Wieś Lęborska Nikt nie powinien zostać na marginesie życia Realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata ma zapewnić możliwość długofalowych działań wspierających osoby i rodziny w procesie odzyskania zdolności do samodzielnego funkcjonowania w zmieniających się warunkach społecznoekonomicznych. Cel strategiczny: zmniejszenie skali bezrobocia na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska. Cele operacyjne: uczestnictwo osób bezrobotnych w kursach i szkoleniach zawodowych stworzenie terapeutycznych grup wsparcia mających na celu dążenie do zmiany sposobu postrzegania problemu bezrobocia przez osoby bezrobotne tworzenie nowych miejsc pracy. Pozostałe cele strategiczne to: budowa zintegrowanego programu działań na rzecz osób z lekkimi zaburzeniami psychicznymi ograniczenie tempa wzrostu liczby osób uzależnionych pomoc osobom dotkniętym przemocą rozwiązanie pozostałych problemów społecznych rozwój jednostki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 11 Dokument dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łebie 12 Dokument dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 10

11 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wicko na lata Cel nadrzędny Gminy Wicko to dążenie do poprawy warunków życia mieszkańców poprzez: tworzenie możliwości lepszego zaspakajania potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych, zapewnienie bezpieczeństwa, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, agroturyzmu i turystyki wiejskiej, podejmowanie działań organizacyjnych ograniczających bezrobocie oraz osiąganie czystego środowiska naturalnego, rozwoju infrastruktury technicznej i indywidualnego budownictwa mieszkaniowego, integrację społeczeństwa wokół wspólnych celów. Jednym z celów strategicznych gminy jest zmniejszenie liczby bezrobotnych w Gminie Wicko do 10% do roku Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Cewice do 2015 roku 14 Misja gminy Cewice Gmina Cewice jest przyjazna wszystkim, a zwłaszcza przedsiębiorczym i aktywnym Cele strategiczne służące realizacji misji: Cel 1. Większe możliwości pracy i lokalnych dochodów, głównie w oparciu o rozwój efektywnej, trwałej i zrównoważonej gospodarki Cel 2. Aktywna, zintegrowana, ale też otwarta na otoczenie społeczność Cel 3. Nowoczesna wieś i rolnictwo mogące sprostać wyzwaniom przyszłości, w tym integracji europejskiej Cel 4. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców, zwłaszcza młodego pokolenia oraz walorów środowiska. 13 Dokument dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Wicko 14 Dokument dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy w Cewicach POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 11

12 ROZDZIAŁ II Sytuacja na rynku pracy powiatu lęborskiego 1. Uwarunkowania demograficzne Powiat lęborski leży w północno-zachodniej części województwa pomorskiego i swym zasięgiem obejmuje obszar 706 km 2. Średnia gęstość zaludnienia wynosiła 90 osób/km W skład powiatu wchodzą dwa miasta: Lębork i Łeba oraz trzy gminy wiejskie: Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko. W końcu grudnia 2006 r. powiat lęborski zamieszkiwały osoby, w tym kobiet, które stanowią 51% ogółu mieszkańców powiatu 16. Obszar powiatu jest stosunkowo silnie zurbanizowany udział ludności powiatu zamieszkałej w miastach wynosi 61,1% 17. Powiat lęborski charakteryzuje się spadkiem liczby ludności. W dalszej perspektywie niekorzystnym trendem demograficznym w powiecie (zgodnym zresztą z ogólnokrajowym) będzie starzenie się zasobów ludzkich i ubytek ludności w wieku produkcyjnym, zwłaszcza w obszarach miejskich. Według prognoz demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności w powiecie lęborskim będzie wzrastała do 2025 roku i wyniesie 66,5 tys. osób, a następnie zacznie się zmniejszać. Tendencje zmian w liczbie mieszkańców województwa pomorskiego wykazują, że liczba ta będzie wzrastała do 2015 roku i wyniesie 2 219,2 tys. osób, a następnie zacznie się zmniejszać. Odwrotna tendencja występuje w skali kraju - w Polsce w prognozowanym okresie do 2030 r. przewidywany jest spadek ludności (z ,1 tys. do ,0 tys. osób). Liczba ludności w wieku produkcyjnym w powiecie lęborskim będzie wzrastać do 2010 roku i w stosunku do danych rzeczywistych z 2005 r. wzrośnie o 1,5 tys. osób tj. o 3,7% (w kraju o 1,0%). W roku 2010 populacja osób w tej grupie wiekowej będzie najwyższa i wynosić będzie 42,0 tys. osób 18. Niekorzystnym zjawiskiem jest postępujące starzenie się zasobów pracy. W powiecie lęborskim w 2005 r. liczba ludności w wieku niemobilnym (mężczyźni lata, kobiety lat) wynosiła 15,3 tys. osób i stanowiła 37,7% ogółu ludności w wieku produkcyjnym powiatu. Do 2010 udział ten wzrośnie do 37,9%, a w perspektywie 2030 roku do 43,3% 19. Prognozowana struktura ludności w powiecie lęborskim w latach % 90% % % % % 40% % % 10% % wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) wiek produkcyjny mobilny (18-44) wiek produkcyjny niemobilny (45-59/64) wiek poprodukcyjny (60+/65+) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Prognozy ludności do 2030 r., Główny Urząd Statystyczny, 15 Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2006 r. (stan na r.), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006, str Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 XII 2006 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2007, str Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2006 r. (stan na r.), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006, str Prognoza ludności do 2030 r., Główny Urząd Statystyczny, 19 Obliczenia własne na podstawie: Prognoza ludności do 2030 r., Główny Urząd Statystyczny, POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 12

13 Prognozowane zmiany liczby ludności w wieku produkcyjnym w latach Obszar Powiat lęborski Województwo pomorskie Stan na 31.XII (tys. osób) Zmiana w % 2005* / / / / / ,5 40,9 41,3 41,5 41,8 42,0 1,0% 1,0% 0,5% 0,7% 0,5% 3,7% 1414,9 1423,9 1429,8 1434,7 1439,2 1440,5 0,6% 0,4% 0,3% 0,3% 0,1% 1,8% Polska 38125, , , , , ,2-0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,6% *dane rzeczywiste. Źródło: Województwo Pomorskie 2006 r. Podregiony, powiaty, gminy, US w Gdańsku, listopad 2006; 2005/ 2010 Wzrostowi liczby ludności w wieku produkcyjnym towarzyszy spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. W 2005 r. liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) wynosiła 15,6 tys. osób, tj. 24,4% ogółu ludności powiatu lęborskiego. Do 2010 roku liczba ludności tej grupy wiekowej zmniejszy się do 13,6 tys. osób, tj. 21,1% ogółu prognozowanej na ten rok liczby ludności. Liczba mieszkańców w wieku emerytalnym wzrośnie w 2010 roku w stosunku do roku 2005 o 14,8% i wyniesie 9,0 tys. osób. Zmiany demograficzne mają bezpośredni i silny wpływ na sektor służby zdrowia i zabezpieczenia społecznego, sektor edukacji oraz rynek pracy. 2. Uwarunkowania gospodarcze Powiat lęborski leży w północno-zachodniej części województwa pomorskiego; w odległości 80 km od Gdańska, 50 km od Słupska i ok. 64 km od lotniska w Gdańsku- Rębiechowie; na trasie łączącej Gdańsk ze Szczecinem (droga krajowa nr 6). Przez powiat przebiegają drogi wojewódzkie: E 213 i E 214. Miasto Lębork jest również ważnym węzłem w komunikacji kolejowej. Powiat lęborski jest jednym z najbardziej malowniczych regionów północnej Polski. Północną granicę powiatu stanowi linia brzegowa Bałtyku, południową - północne krańce Pojezierza Bytowskiego. Położenie geograficzne powiatu, dostęp do morza, jeziora, bagna i lasy to urok tego regionu. Występują tu naturalne plaże, ruchome wydmy, dzikie niezmienione gospodarką człowieka zakątki oraz interesujące formy krajobrazu. Ziemia lęborska nazywana jest "Błękitną Krainą", a miasto Łeba - "Perłą Bałtyku". W bliskim sąsiedztwie znajduje się Słowiński Park Narodowy, uznany przez UNESCO Światowym Rezerwatem Biosfery. Działalność gospodarcza powiatu oparta jest na jego naturalnych walorach. Podstawowymi dziedzinami gospodarki są: rolnictwo i przemysł spożywczy, przemysł drzewny, przemysł materiałów budowlanych, gospodarka morska, turystyka. Wzrost kontaktów z zagranicą zaowocował powstaniem firm z kapitałem zagranicznym: francuskim, austriackim, holenderskim i szwedzkim. W rolnictwie przeważają gospodarstwa do 20 ha stanowiąc 86,4 % wszystkich gospodarstw rolnych. Użytki rolne stanowią 47% powierzchni ogólnej powiatu, a lasy i zadrzewienia 38,5%. Do podstawowych upraw należą: zboża, ziemniaki, rzepak i rośliny pastewne Dane Starostwa Powiatowego w Lęborku, POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 13

14 Utrzymująca się korzystna koniunktura gospodarcza przekłada się na zdecydowaną poprawę sytuacji na rynku pracy. Obraz ogólnego stanu koniunktury gospodarczej w kraju ulega systematycznej poprawie, co przekłada się także na kondycję ekonomiczną powiatu lęborskiego. Naturalnym efektem silnego ożywienia w gospodarce jest wyraźne polepszenie sytuacji na lokalnym rynku pracy.. Ważnym wskaźnikiem poprawiającej się koniunktury jest także wzrost liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON (w grudniu 2006 r. było to 7,9 tys. podmiotów wobec 7,8 tys. rok wcześniej). Cechą charakterystyczną gospodarki powiatu lęborskiego jest funkcjonowanie większości podmiotów gospodarczych w stolicy powiatu Lęborku. W Lęborku funkcjonuje 57,7% wszystkich podmiotów gospodarczych powiatu lęborskiego. Następne lokaty pod względem liczby funkcjonujących podmiotów gospodarczych zajmują miasto Łeba oraz gmina Nowa Wieś Lęborska. Podmioty gospodarki narodowej w powiecie lęborskim wg gmin (stan na r.) 6% 18% 12% 7% 57% Lębork Łeba Cewice Nowa Wieś Lęborska Wicko Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, jest jednym z priorytetów postępu społeczno-gospodarczego i odpowiada na wyzwania wynikające z budowania gospodarki opartej na wiedzy. Pod względem liczby pracujących zdecydowaną większość stanowią podmioty zatrudniające do 9 pracowników. Liczba mikroprzedsiębiorstw wzrosła w ciągu roku (od grudnia 2005 do grudnia 2006 r.) z na podmioty. Podmioty gospodarki narodowej w powiecie lęborskim wg liczby pracujących (stan na r.) 2,7% 96,5% 0,7% 0,1% 0-9 osób osób osób osób Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 14

15 W powiecie lęborskim zdecydowana większość podmiotów gospodarczych (79,0% ogółu) zostało utworzonych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Kolejne najbardziej popularne formy własności to spółki cywilne (7,1% ogółu), spółki handlowe (3,5% ogółu), stowarzyszenia i organizacje społeczne (1,6% ogółu). Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w powiecie lęborskim wg sekcji (stan na r.) 3% 10% 6% 12% 9% 12% 16% 32% przetwórstwo przemysłowe budownictwo handel, naprawa pojazdów hotele i restauracje transport, gospodarka magazynowa i łączność pośrednictwo finansowe obsługa nieruchomości, wynajem i usługi zw. z prowadzeniem działalności gospodarczej inne Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Skutkiem korzystnych zmian w gospodarce jest, jak już wspomniano, polepszenie się sytuacji na krajowym, regionalnym i lokalnym rynku pracy. W skali kraju stopa bezrobocia w grudniu 2006 r. spadła do poziomu 14,9% (z 17,6% rok wcześniej), w województwie pomorskim zaś do 15,5% (z 19,2% w grudniu 2005 roku). W powiecie lęborskim stopa bezrobocia spadła z 28,3% w końcu 2005 r. na 26,5% w końcu 2006 roku. Stopa bezrobocia w powiecie lęborskim od 2003 roku wykazuje tendencję malejącą. 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Stopa bezrobocia (%) w latach (stan na 31 XII) oraz 30 VI ,3 33,2 31,4 31,2 26,9 28,3 26,5 22,4 21,3 22,6 21,3 20,7 21,3 19,2 16,6 15,5 13,7 19,4 12,9 18,0 20,0 19,1 17,6 13,0 15,1 14,9 12, Polska Województwo pomorskie Powiat lęborski 2004 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 15

16 Pozytywne tendencje zachodzące na rynku pracy województwa pomorskiego potwierdza również utrzymujący się trend rosnącej liczby zgłoszonych ofert pracy do powiatowych urzędów pracy, wzrost liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw (o 5,2% w 2006 r.) oraz szacunkowy wzrost pracujących ogółem (o 2,7% w 2006 r.). Na sytuację na rynku pracy miały wpływ korzystne zmiany gospodarcze regionu (wysokie tempo wzrostu PKB i związana z tym kreacja nowych miejsc pracy w gospodarce), napływające środki z unijnych funduszy strukturalnych oraz otwarcie rynków pracy krajów europejskich na pracowników z Polski. tys Pracujący w w ojewództwie pomorskim stan na 31 grudnia 660,7 655,8 656,2 667,0 685,0* 245,2 240,2 242,0 254,9 268, rok Źródło: Opracowanie WUP na podstawie danych GUS; Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok pracujący ogółem pracujący w sektorze przedsiębiorstw Ź Korzystne tendencje można zaobserwować również na rynku pracy powiatu lęborskiego. Od 2003 roku systematycznie wzrasta liczba ofert pracy zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku. Znaczną ich część stanowią oferty pracy subsydiowanej, czyli wspartej środkami publicznymi. Aktywizacja osób bezrobotnych ze środków m.in. Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego wpływa na ograniczenie zjawiska bezrobocia. Oferty pracy zgłoszone do PUP w Lęborku w latach I półrocze Praca subsydiowana Praca niesubsydiowana Źródło: Opracowanie własne na podstawie analiz rocznych PUP. POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 16

17 W powiecie lęborskim, podobnie jak w województwie pomorskim i w całym kraju, następuje poprawa wskaźników zatrudnienia i aktywności zawodowej, prezentują się one jednak nadal nieco gorzej niż średnie wielkości dla kraju i zdecydowanie gorzej niż średnia w krajach UE. Wskaźnik zatrudnienia jest miernikiem zaangażowania ludności w procesie pracy. Definiowany jest jako udział ludności pracującej w ogólnej liczbie ludności danej kategorii wiekowej. Poprawę wielkości wskaźnika zatrudnienia obserwuje się od 2004 r. W dalszym ciągu wielkość wskaźnika zatrudnienia w województwie jest dużo niższa niż w krajach UE (w 2005 r. według badań EUROSTATU wielkość analizowanego wskaźnika wynosiła w województwie pomorskim 43,5% - wartość przeciętna w roku wg danych BAEL, w 15 krajach EU 52,6%). Wskaźnik zatrudnienia w krajach UE, Polsce i województwie pomorskim w 2005 r. (w %) Wyszczególnienie UE - 15 UE - 25 Polska województwo pomorskie 15 lat i więcej 52,6 51,9 45,2 43, lata 65,1 63,7 52,8 51,0 kobiety 57,3 56,2 46,8 43,3 mężczyźni 72,8 71,2 58,9 58, lata 44,1 42,5 27,2 27, lata 39,7 36,7 22,5 24,6 Źródło: EUROSTAT Od 2004 roku w województwie pomorskim obserwowany jest wzrost udziału aktywnych zawodowo (pracujących i bezrobotnych) w ogólnej liczbie ludności. Jednakże w porównaniu do krajów UE-15 zarówno w Polsce, jak i w pomorskim współczynnik aktywności zawodowej w każdej kategorii osób był na niższym poziomie. Współczynnik aktywności zawodowej w krajach UE, Polsce i województwie pomorskim w 2005 r. (w%) Wyszczególnienie UE - 15 UE - 25 Polska województwo pomorskie 15 lat i więcej 57,3 57,0 54,9 53, lata 71,0 70,1 64,4 62,9 kobiety 49,3 49,1 47,7 45,1 mężczyźni 65,8 65,5 62,8 62, lata 47,1 45,5 30,5 30, lata 47,7 45,1 35,7 38,6 Źródło: EUROSTAT Pomimo korzystnych tendencji zachodzących na rynku pracy powiatu lęborskiego istnieje szereg obszarów problemowych wymagających zdiagnozowania i objęcia działaniami w ramach regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich. POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 17

18 3. Edukacja i kształcenie zawodowe W społeczeństwie opartym na wiedzy ponoszenie nakładów na edukację jest warunkiem osiągnięcia celu, jakim jest bardziej efektywne nauczanie, z uwzględnieniem wdrażania uczenia się przez całe życie (kształcenie ustawiczne, lifelong learning). Postęp naukowo-techniczny i innowacje są czynnikami decydującymi o konkurencyjności społeczeństwa wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy. W roku szkolnym 2005/06 liczba szkół w Polsce, kształcących młodzież na poziomie minimum ponadgimnazjalnym wynosiła , z czego 5,8 % (788 szkół) stanowiły szkoły i uczelnie zlokalizowane w województwie pomorskim. W tym samym czasie uczyło się i studiowało w Polsce prawie 4 mln młodzieży, z czego 5,4 % (214,5 tys. osób) stanowili uczniowie i studenci województwa pomorskiego. Poziom kształcenia ustawicznego osób w wieku lata w województwie pomorskim (także w Polsce) jest bardzo niski w porównaniu do krajów UE-15, gdzie z roku na rok rośnie odsetek tych, którzy się dokształcają. W województwie pomorskim w 2005 r. tylko 5,2% osób w wieku lata deklarowało uczestnictwo w kształceniu ustawicznym (w Polsce 4,9%), natomiast w krajach UE-15 odsetek ten był prawie dwukrotnie wyższy i wyniósł 11,2%. Wyniki badań wskazują, że w Polsce w niewielkim stopniu uczestniczą w kształceniu ustawicznym osoby, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby bezrobotne, z niskim wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi oraz osoby starsze. Problem małego udziału ludności z powyższych grup w dokształcaniu występuje również w województwie pomorskim. Niski poziom wykształcenia w połączeniu z niskim poziomem aktywności edukacyjnej osób dorosłych spowoduje pogłębienie różnic między tą grupą ludności, a osobami o wyższym wykształceniu i wysokich kwalifikacjach. % 12,0 9,0 6,0 3,0 Udział osób w wieku lata uczestniczących w ustawicznym kształceniu w latach ,0 8,1 7,5 7,6 4,6 4,3 4,2 3,9 9,8 9,0 10,7 4,4 5,0 4,5 4,8 9,9 10, UE - 25 UE - 15 Polska Pomorskie 4,9 11,2 5,2 Źródło: opracowanie WUP na podstawie Eurostatu, Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok W powiecie lęborskim przybywa osób uczących się, poprawia się poziom wykształcenia. Mimo to struktura kształcenia nie jest idealnie dostosowana do bieżących potrzeb rynku pracy. Najbardziej odczuwalny niedobór pracowników występuje w zawodach technicznych. Problem stanowi także niska skłonność do kształcenia ustawicznego osób o niższych kwalifikacjach. Wraz ze wzrostem kwalifikacji zawodowych osób poprawia się także ich względna sytuacja na rynku pracy. Istotny wpływ na przyszłą sytuację na rynku pracy ma konstrukcja systemu edukacyjnego, kształt i jakość nauczania w jego poszczególnych elementach oraz równe szanse edukacyjne. POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 18

19 W powiecie lęborskim działa 6 publicznych szkół ponadgimnazjalnych, które kształcą absolwentów szkół gimnazjalnych. Są to szkoły ponadgimnazjalne z siedzibą w Lęborku: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 liceum ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 liceum ogólnokształcące Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 liceum profilowane, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa Powiatowe Centrum Edukacyjne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 technikum, zasadnicza szkoła zawodowa Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych technikum Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu technikum Zdecydowana większość uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych to młodzież zamieszkująca na terenach wiejskich. Uczniowie publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lęborskim w roku szkolnym 2006/2007 Nazwa szkoły ponadgimnazjalnej Typ szkoły Liczba uczniów Młodzież Dorośli liceum ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących nr razem: 536 liceum ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących nr razem: 556 liceum profilowane 240 technikum Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 zasadnicza szkoła zawodowa 382 razem: liceum profilowane 156 technikum Powiatowe Centrum Edukacyjne zasadnicza szkoła zawodowa 499 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr razem: technikum szkoła policealna 103 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych razem: 412 technikum 882 Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej szkoła policealna 123 i Agrobiznesu razem: OGÓŁEM: Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku. W powiecie lęborskim funkcjonuje ponadto 5 niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych: Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Lęborku Anglojęzyczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łebie Społeczne Liceum Profilowane w Łebie Społeczne Technikum Technologii Żywności i Hotelarstwa w Łebie POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 19

20 Powiat lęborski wdraża system stypendialny umożliwiający zdolnej młodzieży i pochodzącej z ubogich rodzin kontynuację nauki na szczeblu średnim i wyższym. Udzielona pomoc ma stanowić zachętę do wybierania przez młodzież szkół maturalnych, a w konsekwencji upowszechniać pełne wykształcenie średnie. Nowoczesny rynek stawia nowe wymagania w odniesieniu do metod i form kształcenia dorosłych. Rozwój nauki i postęp technologiczny wymusza kształcenie ludzi dorosłych podejmujących nowe zadania na swoich stanowiskach pracy. W powiecie lęborskim dostosowano sieć szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych do potrzeb lokalnego rynku pracy. Stwarza ona możliwości zdobywania nowych i podnoszenia posiadanych kwalifikacji ogólnych i zawodowych jako istotnego czynnika wpływającego na trwałe zwiększenie szans na rynku pracy. Powiat lęborski jest organem prowadzącym dla 2 liceów ogólnokształcących dla dorosłych, 2 uzupełniających liceów ogólnokształcących, 3 techników uzupełniających dla dorosłych, 2 szkół policealnych. Ponadto w Łebie funkcjonują szkoły prowadzone przez Łebskie Towarzystwo Oświatowe: Społeczne Liceum dla Dorosłych i Technikum Technologii Drewna dla Dorosłych. 4. Struktura bezrobocia w powiecie lęborskim W powiecie lęborskim utrzymuje się tendencja spadkowa liczby bezrobotnych zapoczątkowana w 2003 roku. W 2002 roku liczba osób bezrobotnych w powiecie lęborskim osiągnęła maksimum wynosząc 9,1 tys. osób. Liczba bezrobotnych według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniosła 6,4 tys. osób i była niższa o 0,5 tys. osób (o 6,5%) od stanu na koniec 2005 r. Liczba bezrobotnych wg gmin (stan na 31 XII) Wicko Nowa Wieś Lęborska Cewice Łeba Lębork Lębork Łeba Cewice Nowa Wieś Lęborska Wicko Źródło: Opracowanie własne na podstawie analiz rocznych PUP. POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU 20

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 GraŜyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Dokumenty programowe UE Kapitał Ludzki Odnowiona Strategia Lizbońska Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZDROWIE DLA POMORZAN 2005-2013 WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Referat Zdrowia Publicznego Departament Zdrowia UMWP Sopot 8 listopad 2011 Przygotowała dr Jolanta Wierzbicka

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2012 R.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2012 R. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa, tel. 082 5725-240 fax 5724-043 e-mail: secretariat@pup.wlodawa.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy na Dolnym Śląsku. Diagnoza (analiza SWOT)

Rynek Pracy na Dolnym Śląsku. Diagnoza (analiza SWOT) Rynek Pracy na Dolnym Śląsku Diagnoza (analiza SWOT) Rynek pracy - definicje potoczna miejsce, na którym oferuje się stanowiska pracy właściwa miejsce, na którym odbywa się proces kupna oraz sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko Polityka regionalna Unii Europejskiej mgr Ewa Matejko Polityka regionalna w UE Dlaczego polityka regionalna? Cele polityki regionalnej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności Zasady działania funduszy

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kierunki rozwoju obszarów wiejskich założenia do strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa Przysiek k. Torunia 9 czerwca 2010 r. Nowe dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku II kwartał 2016 KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH NA PODLASKIM RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE REALIZACJI PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 2016

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu

Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu Gdańsk, 7 marca 2013 r. Strategia Pomorskie 2020 STRATEGIA POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Anna Ruzik CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Instytut Pracy i Spraw Społecznych Plan prezentacji Wyzwania demograficzne

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy i jej wpływ na strukturę kształcenia w województwie opolskim

Sytuacja na rynku pracy i jej wpływ na strukturę kształcenia w województwie opolskim Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Sytuacja na rynku pracy i jej wpływ na strukturę kształcenia w województwie opolskim Opole, 23 listopad 2007 r. Departament Edukacji i Rynku Pracy 1 Cechy gospodarki

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie wałbrzyskim w aspekcie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu wyniki ostatnich lat i perspektywy na 2012 rok

Rynek pracy w powiecie wałbrzyskim w aspekcie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu wyniki ostatnich lat i perspektywy na 2012 rok Rynek pracy w powiecie wałbrzyskim w aspekcie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu wyniki ostatnich lat i perspektywy na 2012 rok Justyna Piasecka Wałbrzych, styczeń 2012 r. Tabela nr 1. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/497/17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 16 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/497/17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 16 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/497/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Zawodowej na lata 2017-2020 Na podstawie art. 12 pkt 9c w związku z

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2006 r.

Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2006 r. Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2006 r. I. Struktura środków FP na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Oś Priorytetowa 1.1 Działalność badawczo - rozwojowa jednostek naukowych 1a Udoskonalanie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy na Dolnym Śląsku

Rynek pracy na Dolnym Śląsku Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Michał Bruski kierownik Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Chmielno, dnia 8 listopada 2016 r. Ludność

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014 VII. Źródła finansowania 7.1. Środki unijne Możliwości finansowania wynikają z celów Unii Europejskiej. Do najważniejszych celów Unii należą: bezpieczeństwo, postęp społeczny, ochrona wolności praw i interesów

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Wizja Powiat tarnogórski będzie miejscem życia harmonijnie rozwijających się społeczności, które szanują wartości budowane przez

Bardziej szczegółowo

Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2007 r.

Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2007 r. Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2007 r. Załącznik do Uchwały Nr 2 Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2008 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 września 2014

Warszawa, 29 września 2014 Warszawa, 29 września 2014 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA ROZWOJEM STRATEGIE MAKROREGIONALNE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 przyjęta przez Radę Ministrów 11 lipca

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Edyta Kuracińska

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Edyta Kuracińska Program Operacyjny Kapitał Ludzki Edyta Kuracińska Cel prezentacji Istotą niniejszej prezentacji jest przedstawienie założeń oraz ich realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w aspekcie zwalczania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2011 R.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2011 R. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa, tel. 082 5725-240 fax 5724-043 e-mail: secretariat@pup.wlodawa.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM

Bardziej szczegółowo

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Sprawozdanie z realizacji Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 r. Białystok, marzec 2014 r. 1. Podstawa opracowania sprawozdania z realizacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Departament Funduszy Strukturalnych Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Warszawa, 31 stycznia 2014 roku Fundusze unijne dla oświaty 1. Środki EFS dla edukacji w latach 2007-2013 2. olityka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD Załącznik do Uchwały nr XXIV/196/08 Rady Gminy Szemud z dnia 08 września 2008 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2008 2013 Szemud 2008 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP.. 3 II. III. IV. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Edukacyjne w kontekście kś potrzeb rynku pracy. Zatrudnienia. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Wyzwania Edukacyjne w kontekście kś potrzeb rynku pracy. Zatrudnienia. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Wyzwania Edukacyjne w kontekście kś potrzeb rynku pracy i Europejskiej Strategii Zatrudnienia 1 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 ma sprzyjać ć dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 1.Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Wyszukiwanie tematyczne zestawienie kategorii, obszarów i zakresów tematycznych 1. Edukacja.. 2. Rynek pracy.. 3. Polityka rynku pracy.. 4. Integracja

Bardziej szczegółowo

METROPOLITALNY I MAZOWIECKI RYNEK PRACY

METROPOLITALNY I MAZOWIECKI RYNEK PRACY METROPOLITALNY I MAZOWIECKI RYNEK PRACY W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ I ANALIZ MAZOWIECKIEGO OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Warszawskie Forum Polityki Społecznej Rozwój rynku pracy w polityce społecznej Warszawy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo