Sprawozdanie z działalności. Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny. w roku 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności. Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny. w roku 2012"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w roku S trona

2 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w roku 2012 I. DANE FUNDACJI Nazwa Fundacji: Fundacja Dominikan ski Os rodek Liturgiczny Siedziba: Krako w Adres: ul. Dominikan ska 3/ Data rejestracji : w Sadzie rejonowym dla Krakowa-S ro dmies cia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: REGON: Rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 9133Z Działalnos c pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nieklasyfikowana. NIP: Organ nadzoru: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego II. INFORMACJE O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI W zakresie działalnos ci Fundacji znajdują się następujące cele, co zawarte zostało w 8 Statutu Fundacji: 1. wspieranie działalnos ci Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego (OO. Dominikano w) w zakresie kultu religijnego 2. samodzielna działalnos c w zakresie kultu religijnego, w szczego lnos ci poprzez rozwo j i promocję muzyki liturgicznej oraz teologii, historii i duchowos ci liturgii 3. działalnos c w zakresie nauki, edukacji, os wiaty i wychowania 4. działalnos c w zakresie kultury, sztuki, ochrony do br kultury i tradycji 5. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskos ci oraz rozwoju s wiadomos ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej III. WŁADZE FUNDACJI RADA FUNDACJI Na dzien Radę Fundacji stanowili: - Krzysztof Stanisław Popławski OP - Adam Stanisław Sulikowski OP - Dariusz Kantypowicz OP ZARZĄD FUNDACJI W skład Zarządu Fundacji w roku 2012 wchodziły następujące osoby mające uprawnienia do reprezentacji podmiotu: - Prezes Fundacji: Tomasz Maria Grabowski OP - Członek Zarządu: Joanna Małgorzata Maryon-Golonka - Członek Zarządu: Mateusz Jan Solarz - Członek Zarządu: Tomasz Mikołaj Dekert IV. REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH FUNDACJI Zgodnie z 10 Statutu Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. wspieranie autoro w i wykonawco w m. in. sztuki religijnej, w szczego lnos ci debiutujących, 2. wspieranie rozwoju s rodowisk, w kto rych działają autorzy i wykonawcy m. in. sztuki religijnej, 3. promocja s rodowisk two rczych oraz wyniko w ich pracy, 4. organizowanie spotkan, warsztato w, koncerto w, wystaw, sesji naukowych oraz innych odpowiednich imprez, 5. wspo łpracę z innymi Fundacjami i instytucjami w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji. 2 S trona

3 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w roku 2012 V. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI Zgodnie z 12 Statutu Fundacji, dla powiększenia s rodko w przeznaczonych na realizację celo w statutowych, Fundacja prowadzi działalnos c gospodarczą w zakresie: 1. poligrafii i reprodukcji zapisanych nos niko w informacji; 2. naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposaz enia; 3. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; 4. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi; 5. działalnos c wydawnicza; 6. działalnos c w zakresie nagran dz więkowych i muzycznych; 7. działalnos c związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalnos c powiązana; 8. działalnos c usługowa w zakresie informacji; 9. pozaszkolne formy edukacji; 10. pozostała działalnos c usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana. W okresie sprawozdawczym przychody Fundacji z darowizn, sprzedaz y produkto w, towaro w i usług przedstawiały się następująco: Działalność gospodarcza Sprzedaz towaro w i materiało w Sprzedaz usług Działalność statutowa nieodpłatna Darowizny od oso b prywatnych Darowizny od firm Działalność statutowa odpłatna Sprzedaz usług Pozostałe przychody operacyjne Zaokrąglenia deklaracji VAT-7 Sprzedaz s rodko w trwałych Pozostałe przychody Przychody finansowe Odsetki na rachunkach bankowych ,79 zł ,77 zł ,02 zł ,36 zł ,93 zł ,43 zł ,62 zł ,62 zł 1 145,38 zł 0,90 zł 119,84 zł 1 024,64 zł 102,96 zł 102,96 zł Fundacja Dominikan ski Os rodek Liturgiczny w roku 2012 prowadziła działalnos c statutową oraz działalnos c gospodarczą. Rok obrotowy 2012 Fundacja zamknęła zyskiem bilansowym w wysokos ci ,00 zł kto ry zwiększy kapitał zapasowy. Zysk zostanie w całos ci wykorzystany na cele statutowe. VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W 2012 ROKU Cele statutowe Fundacji Dominikan ski Os rodek Liturgiczny zostały w 2012 roku zrealizowane w ramach następujących projekto w i przedsięwzięc : 1. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Nieskalana /CD/ W maju 2012 roku Fundacja wydała płytę pt. Nieskalana. Płyta zawiera pieśni maryjne zarejestrowane z inicjatywy o. Mirosława Pilśniaka w 1997 roku, jeszcze przed ukazaniem się śpiewnika Niepojęta Trójco. 3 S trona

4 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w roku 2012 Odnalezione w archiwach nagranie zostało przekopiowane, zremasterowane i wydane po 15 latach od nagrania. Jest to tym samym historycznie pierwsza z serii płyt ilustracyjnych, zawierających muzykę liturgiczną ze śpiewnika Niepojęta Trójco. Radosna Światłości /CD/ W lutym 2012 Fundacja dotłoczyła 1000 egzemplarzy płyty Radosna Światłości, zawierającej śpiewy z Liturgii Wigilii Paschalnej. Śpiewnik Niepojęta Trójco tom II W styczniu 2012 roku Fundacja dodrukowała 3000 egzemplarzy śpiewnika Niepojęta Trójco tom II. Wznowienie śpiewnika Niepojęta Trójco W roku 2012 trwały kolejne etapy pracy nad przygotowaniem drugiego, poprawionego wydania śpiewnika Niepojęta Trójco, opublikowanego pierwotnie w 1998 roku. Weryfikacji wymagały zarówno lista pieśni, podane informacje dotyczące autorstwa tekstów, przekładów i muzyki, jak również sama zawartość słowno-muzyczna śpiewnika. Rozpoczęto też kontakty dotyczące umów licencyjnych z autorami zawartych w śpiewniku pieśni pierwszą instytucją, z którą ustalono zasady przedruku pieśni była Atelliers et Presses de Taizé, będąca dysponentem praw do utworów Jacquesa Berthier głównego kompozytora wspólnoty z Taizé. Powstał również plan zmian w układzie śpiewnika, wytypowano pieśni do pominięcia oraz pieśni do dodania. Zlecono opracowanie psalmów responsoryjnych opartych na ośmiu tonach gregoriańskich. Triduum Paschalne album fotograficzny Niektóre utwory z płyt Sławcie usta i Radosna Światłości zostały dołączone w formie nagrania do albumu fotograficznego Triduum Paschalne, ze zdjęciami autorstwa ks. Zbigniewa Pytla. Skomponuj swój śpiewnik W roku 2012 trwały prace nad internetową aplikacją Skomponuj Swój Śpiewnik, mającej na celu ułatwienie złożenia w formie PDF śpiewnika z nutami i tekstami utworów z repertuaru Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny. W roku 2012 odbywało się testowanie i sprawdzanie funkcjonalności aplikacji, jak również uzupełnianie jej o kolejne utwory w Hard chorał Przeprowadzono wstępne rozmowy z muzykami z kręgu chrześcijańskiego rocka i uzyskano ich zgody na udział w projekcie mającym na celu zarejestrowanie wielkanocnych utworów chorałowych ze źródeł dominikańskich. Zarządzanie bazą materiałów nutowych W ramach zarządzania bazą materiałów nutowych, zawierających utwory z repertuaru Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, dział produkcji dostarczał plików z nutami do zaprzyjaźnionych duszpasterstw i klasztorów, na potrzeby celebracji liturgicznych. W 2012 roku, oprócz rokrocznych rozsyłań nut na Boże Narodzenie i Triduum Paschalne, przygotowaliśmy i udostępniliśmy nuty m.in. do śpiewnika towarzyszącego pielgrzymce dominikańskiej na Jasną Górę, oraz na Białoruś na potrzeby powstającej tam, białoruskiej wersji śpiewnika Niepojęta Trójco. Angielskojęzyczne książeczki do płyt wydanych przez Fundację W 2012 roku sfinalizowaliśmy tłumaczenie i projektowanie angielskojęzycznych wkładek do wszystkich wydanych przez Fundację płyt CD, co ma pomóc w popularyzacji dokonań Fundacji poza granicami kraju. Książeczki zostały przetłumaczone, zaprojektowane, poddane korekcie i przygotowane do druku. Obecnie czekają na wydanie. Mysterium Fascinans Jak co roku, dział produkcji przygotował książeczkę z modlitwami i śpiewami na V edycję rekolekcji Mysterium Fascinans. Fundacja wydała również płytę CD z nagraniami wykładów i konferencji wygłoszonych podczas rekolekcji. 4 S trona

5 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w roku 2012 Seria płytowa wspólnie ze Stowarzyszeniem Muzyka Dawna w Jarosławiu Wraz ze Stowarzyszeniem Muzyka Dawna w Jarosławiu podjęliśmy przygotowanie serii płytowej prezentującej najciekawsze koncerty z 20. letniej historii festiwalu Pieśń Naszych Korzeni. W roku 2012 rozpoczęliśmy negocjacje w celu uzgodnienia zamysłu serii, wyboru kilkudziesięciu koncertów, które zamierzamy opublikować. Uzgodniliśmy warunki współpracy. 2. PATRONAT MEDIALNY ORAZ DZIAŁALNOŚĆ PR Udzielony patronat medialny W minionym roku Fundacja Dominikan ski Os rodek Liturgiczny oraz serwis liturgia.pl objęły patronatem medialnym następujące pozycje wydawnicze i wydarzenia: Warsztaty i konferencje - Warsztaty muzyki liturgicznej Adoramus Te, Christe w Warszawie - IV Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne w Ełku - I Archidiecezjalne Warsztaty Muzyki Liturgicznej w Lublinie - Warsztaty Muzyczno-Liturgiczne+Rekolekcje Wielkopostne we Wrocławiu - Warsztaty dla księz y Pro Populo w Krakowie - Wielkanocne Warsztaty S piewu Liturgicznego w Opolu - II Warsztaty chorału gregorian skiego Canto gregoriano w Poznaniu - Warsztaty muzyki liturgicznej w Wołominie - V Warsztaty Muzyki Liturgicznej w Częstochowie - Adwentowe Warsztaty Muzyczno-Liturgiczne + Rekolekcje we Wrocławiu - Warsztaty muzyki liturgicznej Marana tha! w Warszawie - Spotkania warsztatowe Akademia Soborowa Instytutu Tertio Millennio w Krakowie Inne wydarzenia - Msza o S więtym Ro z an cu Najs więtszej Maryi Panny - Targi Sakralia w Poznaniu Publikacje - Postne smaki - wielkopostne rozwaz ania o. Adama Szustaka, wyd. Fides - Mistyczki, wyd. espe - III tom serii Kolędy Podkarpacia Inne działania w zakresie PR - Prace związane z publikacją strony internetowej Fundacji - Utrzymywanie profilo w w serwisach społecznos ciowych: Facebook, Twitter i innych, dotyczących Fundacji i niekto rych projekto w - Przeprowadzane były konkursy z nagrodami dla uz ytkowniko w serwiso w, we wspo łpracy m.in. z Wydawnictwem espe - Promocja wydarzen i osiągnięc w powiązanych tematycznie mediach (serwisy internetowe, rozgłos nie radiowe, TVP) - Promocja nowych produkto w (płyta Nieskalana ) - Wspo łpraca przy organizacji, promocji i obsłudze rekolekcji liturgicznych Mysterium Fascinans DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, ORGANIZACJA KURSÓW I WARSZTATÓW Warsztaty, rekolekcje, spotkania Fundacja w roku 2012 patronowała organizatorom i wspo łtworzyła I Archidiecezjalne Warsztaty Liturgiczne w Lublinie (9-11/03) oraz warsztaty wprowadzające do obchodu Triduum Paschalnego w Krakowie (seria spotkan 1-31/03). W ciągu roku organizowała szereg rekolekcji skierowanych do ro z nych grup odbiorco w. W szczego lnos ci rekolekcje skierowane do ogo łu wiernych: w krakowskim duszpasterstwie oso b związanych z nadzwyczajną formą rytu rzymskiego (1-3/04), w warszawskiej parafii w Wilanowie (18-21/03) oraz w parafii 5 S trona

6 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w roku 2012 księz y pijaro w w Rzeszowie (25-28/03). Rekolekcje dla dzieci i młodziez y szkolnej w Opato wku w woj. wielkopolskim (21-23/03), w czasie kto rych pracownicy Fundacji prowadzili zajęcia w grupach wiekowych: klasy od 1 do 3 i 4 do 6 szkoły podstawowej, klas 1 3 gimnazjum. Pracownicy Fundacji prowadzili ro wniez rekolekcje dla księz y w Krakowie (24-28/09) i Trzebnicy (5-9/11), a takz e spotkania na tematy związane z liturgią w ramach programu Szkoła wiary skierowanego do s wieckich oso b dorosłych: w Gdyni (12/02), Piotrkowie Trybunalskim (21/04) i Gdan sku (27-28/04). Ponadto wspo łtworzyli rekolekcyjny weekend sylwestrowy w Zawichos cie w Os rodku Formacji Liturgicznej (30-31 grudnia) i wspo łorganizowali spotkanie promocyjne ksiąz ki Misterium i Sakrament połączone z panelem, w kto rym brali udział ks. prof. M. Migut, dr P. Milcarek. Fundacja jest wspo łwydawcą wspomnianej publikacji. Spotkanie odbyło się w Lublinie (04/03). Szczego lnie cenioną kompetencją Fundacji jest wczes niej zgromadzone dos wiadczenie w organizacji tego typu przedsięwzięc oraz wiedza w zakresie teologii i umiejętnos c jej przekazywania. Organizacja ro z norodnych warsztato w, spotkan i rekolekcji dla ro z nych grup wiekowych to stale rozwijana forma działalnos ci Fundacji. Działalnos c tego typu w roku 2012 pozwoliła dotrzec z przesłaniem Fundacji do ponad 8 tys. oso b. Grupa chorałowa W 2012 roku kontynuowana była praca Grupy chorałowej zespołu s piewako w, kto rzy stale wspo łpracują z Fundacją. W szczego lnos ci w zakresie przygotowania wigilii gregorian skich naboz en stw poprzedzających uroczystos ci roku kos cielnego. W ramach spotkan grupy, uczestnicy poszerzali znajomos c teorii i praktyki chorału gregorian skiego. Zajęcia systematycznie gromadziły 15 uczestniko w, prowadził je o. Grzegorz Przechowski OP oraz Tomasz Rojek OP. Katechumenat W ramach katechumenatu Fundacja Dominikan ski Os rodek Liturgiczny w 2012 roku przygotowywała dwie grupy dorosłych do przyjęcia sakramento w wtajemniczenia chrzes cijan skiego chrztu, bierzmowania i eucharystii. W trwających rok przygotowaniach brało udział 6 oso b zamierzających przyjąc chrzest i 32 bierzmowanie. Kurs przygotowania odbywa się w czasie roku akademickiego. Rozpoczyna się we wrzes niu, a kon czy w czerwcu. Zajęcia w ramach kursu obejmują cotygodniowe spotkania, rozmowy indywidualne i dwa weekendowe wyjazdy rekolekcyjne. W ramach przygotowania kandydaci poznają najistotniejsze elementy doktryny i moralnos ci chrzes cijan skiej. Uczą się modlitwy zaro wno prywatnej jak i wspo lnotowej ze szczego lnym podkres leniem form wynikających z tradycji. Katechezy są prowadzone przede wszystkim w oparciu o Katechizm Kos cioła Katolickiego i Pismo S więte, do kto rego lektury uczestnicy kursu są zachęcani (w trakcie zajęc wspo lnie czytają Ewangelię według s w. Marka). Ze względu na wiek i dos wiadczenie oso b podejmujących przygotowanie, zajęcia są prowadzone w formie warsztato w i dyskusji, kto ra pozwala na dojrzałe zmierzenie się z pytaniami i problemami dotyczącymi wiary. Uczymy w ten sposo b samodzielnos ci w osobistym z yciu religijnym. Seminaria W kolejnym cyklu seminario w organizowanych przez Fundację, trwającym od stycznia do czerwca 2012, czytalis my aktualne teksty włączające się w debatę o reformie liturgii po II Soborze Watykan skim. Uczestnicy mogli poznac tę dyskusję z perspektywy ro z nych stanowisk, ro wniez krytycznych, s ledząc ro z ne sposoby rozumienia reformy reformy. Czytane i omawiane były teksty m.in. J. Ratzingera, A. Draguły, Z. Nosowskiego i J. Majewskiego, kto re stały się dla uczestniko w okazją do okres lenia własnego zdania i wspo lnej rozmowy. Mysterium Fascinans Fundacja Dominikan ski Os rodek Liturgiczny wspo łorganizowała odbywające się w dniach 7-9 wrzes nia 2012 w Krakowie V rekolekcje liturgiczne Mysterium Fascinans. Od pięciu lat spotykamy ze sobą osoby zainteresowane liturgią katolicką i znawco w teologii liturgii. Plan rekolekcji wypełniają wykłady, seminaria i wspo lna celebracja. W rekolekcjach wzięło udział ponad 200 uczestniko w, kto rzy mogli korzystac z kompetencji wykładowco w z Polski i zagranicy. Szkoła Kantorów Prowadzimy kurs s piewu i wiedzy o muzyce pod hasłem Szkoła Kantoro w. W ciągu roku akademickiego dotarlis my z tą ofertą do blisko 60 oso b. Uczniowie Szkoły Kantoro w w trakcie pełnego kursu biorą udział w S trona

7 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w roku 2012 godzin zajęc pos więconych teorii muzyki, emisji głosu, kształceniu słuchu i s piewowi w zespole. Zajęcia prowadzą profesjonalis ci wykładowcy akademii muzycznych, kierownicy cho ro w, dyplomowani muzycy, m.in.: Marcin Kruk-Wasilewski, Dawid Kusz OP, Rafał Maciejewski, Graz yna Kowalczyk, Sławomir Witkowski, Tomasz Rojek OP, Marcin Bornus-Szczycin ski, Anna Broda, Robert Poz arski. Skryptorium Zorganizowalis my skierowane do 25 uczestniko w zajęcia z zakresu kaligrafii s redniowiecznej i iluminacji manuskrypto w. W roku akademickim 2011/2012 przez 80 godzin zajęc osoby w ro z nym wieku poznały najwaz niejsze kroje pisma s redniowiecznego, nauczyły się ozdabiac tekst inicjałami i ilustracjami. Rozpoczęły pracę nad ręcznie wykonaną księgą liturgiczną Ewangeliarzem. Zajęcia prowadzili Daniel Dawidowicz (Medieval Workshop). Digitalizacja W roku 2012 trwała rozpoczęta rok wczes niej we wspo łpracy z Biblioteką Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikano w w Krakowie digitalizacja dominikan skich ksiąg liturgicznych. Wolontariusze skanują, przygotowują i umieszczają w internetowej bibliotece cyfrowej księgi liturgiczne Zakonu Kaznodziejskiego. Do grudnia 2012 roku opublikowano w ten sposo b blisko 60 ksiąg. 4. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KULTU RELIGIJNEGO Celebracje wigilii Od 2010 roku Fundacja Dominikan ski Os rodek Liturgiczny organizuje celebracje Wigilii uroczystos ci kos cielnych. W 2012 roku zorganizowalis my wigilie s wiąt: Objawienia Pan skiego (5/01), Zwiastowania Pan skiego (24/03), Zesłanie Ducha S więtego (26/05). Jest to sposo b oz ywienia tradycyjnego, staroz ytnego sposobu s więtowania uroczystos ci zaczynając juz poprzedniego dnia. Wigilie gromadzą regularnie ponad stuosobowe grupy sympatyko w takiej formy modlitwy. Jaśnieoświeceni W roku 2012 Fundacja kontynuowała prace nad aplikacją internetową Jas nieos wieceni". Grupa wolontariuszy przygotowała bazę ponad 600 ciekawostek, kto re będą dostępne w aplikacji. Ciekawostki historyczne, liturgiczne i biograficzne posłuz ą jako element zachęcający do korzystania z edukacyjnej aplikacji dostępnej za darmo w internecie. Rok Wiary 11 listopada 2012 rozpoczęlis my szereg wydarzen inspirowanych Rokiem Wiary, ogłoszonym przez papiez a Benedykta XVI. Wydarzenia odbywały się cyklicznie, były skierowane do oso b dorosłych, kto re szukają pomocy w pogłębieniu wiedzy religijnej. Pierwszorzędnymi działaniami Fundacji w tym zakresie były Lekcje religii dla dorosłych i katechezy liturgiczne. Lekcje to cykl kilkudziesięciu otwartych wykłado w 45 minutowych głoszonych przez teologo w: mgr lic. Janusza Pydę, dr Pawła Klimczaka, dr Damiana Mrugalskiego, dr Grzegorza Chrzanowskiego, mgr. lic. Wojciecha Suro wkę, dr Grzegorza Mazura, dr Mateusza Przanowskiego i mgr lic. Tomasza Grabowskiego. Katechezy liturgiczne były głoszone przez mgr Krzysztofa Porosło i mgr lic. Tomasza Grabowskiego. ich celem było przygotowanie wiernych do obchodu nadchodzących s wiąt kos cielnych. Zaro wno Lekcje religii dla dorosłych jak i katechezy gromadziły ponad 100 słuchaczy. Uzupełniającą formą zajęc były spotkania Dominikan skiej Szkoły Patrzenia - cyklu 10 projekcji filmo w opatrzonych komentarzem Tomasza Rojka. Msza św. Na Gródku W celu integracji s rodowiska oso b związanych z Fundacją we wrzes niu 2011 roku rozpoczęlis my regularną celebrację cotygodniowych mszy s więtych w klasztorze sio str dominikanek na Gro dku w Krakowie. Przez cały rok 2012 z wyjątkiem miesięcy letnich msze odbywały się co tydzien. Jest to okazja do praktycznego zastosowania wyniko w badan i refleksji nad liturgią oraz włączenie do prac Fundacji oso b związanych ze Szkołą Kantoro w i warsztatami liturgicznymi, grupą chorałową i katechumenatem. Podczas mszy były sprawowane 7 S trona

8 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w roku 2012 obrzędy chrzes cijan skiego wtajemniczenia dla oso b przygotowujących się do przyjęcia chrztu, a takz e udzielenie sakramentu bierzmowania. 5. DZIAŁALNOŚĆ REDAKCYJNA W RAMACH WITRYNY LITURGIA.PL Serwis liturgia.pl jest jednym z narzędzi, które służą pogłębianiu i umacnianiu chrześcijańskiej i katolickiej tożsamości internautów. Aktualnie jest to jeden z największych portali internetowych poświęconych liturgii w polskim internecie. Według Google Analitics statystyki dotyczące serwisu liturgia.pl za rok 2012 przedstawiają się następująco: - odsłony: (- 5,71%) - unikalne odsłony: (+ 20,92%) - średni czas spędzony na stronie: 36 s. (+ 13,53%) - wejścia: (+ 37,54%) Dane te, w stosunku do ubiegłego roku, wskazują na spadek liczba odsłon, ale większą liczbę wejść, większą liczbę unikalnych użytkowników oraz dłuższy średni czas spędzony na stronie. Oznacza to najprawdopodobniej, że osoby które odwiedzały stronę robiły to bardziej punktowo, wchodząc na konkretny artykuł, a rzadziej przechodziły na kolejne strony. To zapewne wpływ większego udziału promocji na Facebooku. Potwierdza to fakt, że spadek dotyczy głównie ogólnych stron działów (sama liturgia.pl, blogi, repertuary), natomiast wzrost tych bardziej szczegółowych (zwłaszcza blogów blog Macieja Zachary zanotował wzrost o 130%, a Tomasza Grabowskiego ponad 185%). Najczęściej odwiedzane strony w 2012: 1. Liturgia.pl (-56,55%) 2. Modlitwy wiernych (nowość, powrót do nich okazał się strzałem w dziesiątkę) 3. Blogi (-49,83%) 4. Blog Macieja Zachary (+130,48%) 5. Liturgia Godzin Audio (-3,24%) 6. Blog Tomasza Dekerta (+11,52%) 7. Blog Tomasza Grabowskiego (+185,54%) 8. Tomasz Dekert Groby Pańskie, czyli o przesuniętych akcentach 9. Blog Mariana Grabowskiego (+21,96%) 10. Blog Bez okadzenia (-0,74%). Statystyki dotyczące serwisów specjalnych: 1. Triduum Paschalne odsłon (w tym najwięcej w Wielki Piątek ponad 5 tys.), 2. Rok wiary odsłon, 3. Festiwal Pieśń Naszych Korzeni (Jarosław) odsłon. Treści publikowane w serwisie to artykuły własne oraz licencjonowane przedruki z prasy polskiej i zagranicznej, dotyczące życia religijnego ze szczególnym uwzględnieniem tematyki liturgicznej. Są to m.in. artykuły wybitnych liturgistów i teologów, wywiady ze śpiewakami i kompozytorami tworzącymi muzykę liturgiczną, recenzje książek i czasopism poświęconych liturgii oraz płyt z muzyką liturgiczną, komentarze do czytań mszalnych, tekstów liturgii godzin i formularzy mszalnych. Część materiałów dostępna jest w formie multimedialnej audio i wideo. W 2012 roku materiały zgromadzone na łamach serwisu pogrupowane były w pięć podstawowych działów: Teologia W 2012 roku dział ten zawierał m. in: - komentarze do liturgii poszczególnych dni w wersji audio, wideokomentarzy (m.in. Tomasza Grabowskiego OP, Tomasza Rojka OP); 8 S trona

9 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w roku materiały dotyczące wydarzeń Roku Wiary na świecie: wzmocnienie multimedialnych wydarzeń; publikowanie cyklu Lekcje religii dla dorosłych (10-minutowych wykładów wideo i fragmentów audio, w których dominikanie komentują kolejne odsłony Credo); - Katechezy liturgiczne Tomasza Grabowskiego OP i kl. Krzysztofa Porosło przed większymi świętami (wideo); - krótkie spoty reklamujące Szkołę Patrzenia Tomasza Rojka OP, będącą jednym z eventów Roku Wiary u krakowskich dominikanów; - dział ten, podobnie jak w latach poprzednich, oferował teksty czytań mszalnych, a także nowe artykuły dotyczące obchodzonych świąt i uroczystości; - w ramach debat teologiczno-liturgicznych zostały uruchomione serwisy: Mysterium Fascinans, oraz Festiwal Pies n Naszych Korzeni; - zostały opublikowane recenzje ksiąz ek teologicznych i liturgicznych; - w czasie Adwentu 2012 uruchomiony został serwis specjalny wraz z podcastem Roraty dla tych, co zaspali, kto ry cieszył się duz ą słuchalnos cią, uruchomiono ro wniez serwis specjalny na czas Triduum Paschalnego. Praktyka W ramach działu: - publikowane były, podobnie jak w poprzednich latach, propozycje doboru pieśni na poszczególne niedziele i uroczystości roku liturgicznego; powstał stały zespół rekomendujących; - udostępniane były materiały szkoleniowe, potrzebne do przeprowadzenia większych świąt kościelnych; - udostępniana była modlitwa wiernych na każdą niedzielę i święta (ciesząca się dużą poczytnością i odwiedzinami); - publikowany był kalendarz warsztatów i ważniejszych wydarzeń, odbywających się w całej Polsce Publikowane przez nas serwisy specjalne na 2012 rok: - Triduum Paschalne - ROK WIARY osobny banner, osobna akcja wewnątrz Liturgia.pl - Festiwal Pieśń Naszych Korzeni, Jarosław Mysterium Fascinans - Adwent - Boże Narodzenie Sztuka - w 2012 roku zapoczątkowany został cykl wywiadów poświęconych architekturze sakralnej, publikowalne były też teksty (niekiedy wykonywane przez nas tłumaczenia) na temat styku liturgii i sztuki, - na stronie głównej serwisu znalazł się dział promujący dobre rzemiosło liturgiczne w Polsce, - w ramach ww. działu promowane i rekomendowane były również płyty z muzyką sakralną oraz playlisty okazjonalne. Blogi - Liturgia.pl to także platforma blogowa, którą w 2012 roku tworzyło blisko 24 zaproszonych autorów, m.in.: Paweł Beyga, Krzysztof Jankowiak, Małgorzata Janiec, Łukasz Wolański, Tomasz Grabowski OP, Bartosz Izbicki. - Platforma stanowi przestrzeń wyrażania i wymiany myśli ogniskujących się wokół szeroko rozumianej kultury chrześcijańskiej i kształtującej ją liturgii. Aktualności - w 2012 roku na łamach serwisu opublikowane zostały 142 liturgiczno-eklezjale newsy ze świata i Polski. Promocje 9 S trona

10 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w roku w ubiegłym roku znacznie wzmocniona została obecność serwisu w mediach społecznościowych: Facebook i Twitter - wydarzenia liturgiczne, wigilie gregoriańskie - Misterium Fascinans Festiwal Pieśń Naszych Korzeni, Jarosław Warsztaty w Lublinie - Akcja Wspomóż (wpływy na rzecz serwisu). Projekt SAKRAMENTY - w roku 2012 wraz z dominikanie.pl rozpoczęliśmy prace nad osobnym projektem multimedialnym, (Stach Nowak OP). Koordynator: Małgorzata Gadomska, wspomagający redaktor: Łukasz Serwiński. Współpraca - nawiązaliśmy wymianę medialną z religia.onet.pl, dominikanie.pl, deon.pl, ps-po (Tyniec), brewiarz.pl, podtrzymaliśmy kontakt z Jadwiżankami (Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi) i Ośrodkiem Formacji liturgicznej w Zawichoście, z Festiwalem Pieśń Naszych Korzeni w Jarosławiu, Chorzowskim Ośrodkiem Liturgicznym. Liturgia.pl była w 2012 roku na miejscu pierwszym w rankingu najpopularniejszych podcastów katolickich. VII. DZIAŁALNOŚĆ SKLEPU INTERNETOWEGO FUNDACJI Sklep Fundacji działa zaro wno jako księgarnia internetowa, jak i dystrybutor produkto w Fundacji. W ubiegłym roku w sklepie: było zarejestrowanych 2902 kliento w, w tym 692 nowych. złoz ono 1519 zamo wien, z czego 642 było kolejnym zakupem klienta pojawiło się 96 nowos ci (m.in. z Classical Music Distribution, wydawnictwami: W drodze, ZNAK, WAM) wspo łpracowano z 48 hurtowniami i księgarniami ( m.in Gloria 24, Exodus Księgarnia Mateusza (KMT), Paganini, Wydawnictwo Serafin, Księgarnie WAM w całej Polsce, Księgarnia w Drodze na Deptaku, Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej, Hurtownia Misericordia). najlepszymi miesiącami sprzedaz owymi były marzec i grudzien. Najlepiej sprzedające się produkty to: 1. Audiobook Pachnidła 541 szt. (ogo lna wartos c ,90) 2. S piewnik Niepojęta Tro jco t. II 335 szt. (19 257,60) 3. Ksiąz ka Ewangelia dla nienormalnych 200 szt. (4 200,00) Ws ro d produkto w w dystrybucji najlepiej sprzedawały się pozycje: 1. S piewnik Niepojęta Tro jco 885 szt. 2. Nieskalana CD 583 szt. 3. Radosna S wiatłos ci CD 498 szt. W ciągu roku sklep był brał udział w festynach, jarmarkach i promocjach w Szczecinie, Rzeszowie, Warszawie (dwukrotnie: podczas promocji serwisu Liturgia.pl w warszawskich parafiach oraz na jarmarku dominikan skim na Freta 10), Gdyni, Lublinie, Krakowie (kilkukrotnie: podczas promocji płyty Nieskalana promocji ksiąz ki prof. Mariana Grabowskiego Miłość seksualna, promocji ksiąz ki Janusza Pydy OP Dzień z życia diabła przeprowadzanej w ramach cyklu Lekcje religii dla dorosłych, rekolekcji Misterium Fascinans, promocji Fundacji w bazylice oo. Dominikano w, dwukrotnie w ramach s wiątecznych sprzedaz y) Zorganizowane promocje: 25x25 (promocja s piewnika Niepojęta Tro jco t. II), s więto s w. Tomasza z Akwinu, Dzien Kobiet, Wakacje z Joachimem, o 1/5 mniej (promocja produkto w Fundacji), Dzien Darmowej Dostawy Zgłoszono ksiąz kę Sakrament i misterium do nagrody Feniks 2012, otwarto stronę Facebook. Pracownicy działu sprzedaz y przeszli następujące szkolenia: Techniki sprzedaz owe w ramach szkolen PARP, 10 S trona

11 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w roku 2012 Akademia Allegro, prelekcje podczas e-festiwalu w Krakowie VIII. ZATRUDNIENIE: W roku 2012 Fundacja pozostawała w stosunku pracy z osobami zatrudnionych na następujących stanowiskach: 1. Menadz er ds. Produkcji pełny etat, 2. Webmaster po ł etatu, 3. Specjalisty ds. PR po ł etatu, 4. Redaktor gło wny serwisu liturgia.pl pełny etat. Ponadto dwie osoby pozostające z Fundacją w stosunku pracy przebywały w roku 2012 na urlopie macierzyn skim (dyrektor finansowo-administracyjna 1 etat) bądz wychowawczym (specjalista ds. Sprzedaz y 0,5 etatu). Przeciętne zatrudnienie na umowę o pracę w przeliczeniu na etaty w roku 2012 wyniosło 4,6 etatu. Dodatkowo w 2012 roku ramach umo w cywilno-prawnych (umowa zlecenie) Fundacja systematycznie zlecała wykonywanie prac na stanowiskach: 1. Dyrektor finansowo-administracyjny umowa zlecenie (zastępstwo) 2. Redaktor serwisu liturgia.pl umowa zlecenie, 3. Specjalista ds. Sprzedaz y umowa zlecenie 4. Asystent ds. Sprzedaz y umowa zlecenie. Z ramienia Polskiej Prowincji Dominikano w do pracy w Fundacji, bez wynagrodzenia w formie finansowej, oddelegowani zostali: 1. Tomasz Grabowski OP na stanowisku Prezesa Fundacji 2. Grzegorz Przechowski OP na stanowisku Menadz era ds. Evento w (do dn ) 3. Tomasz Rojek OP na stanowisku Koordynatora Projekto w (od. dn ). W ostatnim roku w Fundacji ok 12 wspo łpracowało z Fundacją na zasadach wolontariatu oraz nieodpłatnych praktyk lub staz y studenckich. IX. POZOSTAŁE INFORMACJE O FUNDACJI 1. Na dzien s rodki pienięz ne zgromadzone na wszystkich rachunkach bankowych wynoszą: ,78 zł w tym na rachunkach w Volkswagen Bank Direct: ,46 zł, w Citibank Handlowy: 4 608,32 zł. 2. W 2012 roku Fundacja nie nabyła z adnych akcji ani obligacji. 3. W 2012 roku Fundacja nie nabyła nieruchomos ci. 4. W 2012 roku Fundacja nie udzielała z adnych poz yczek. 5. W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie przeprowadzono kontroli. Opracowano: Zarząd Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny Prezes Fundacji Tomasz Grabowski OP 11 S trona

12 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w roku 2012 Zatwierdzono: Rada Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny KRZYSZTOF STANISŁAW POPŁAWSKI PAWEŁ KOZACKI (własnoręczny podpis) (własnoręczny podpis) ADAM STANISŁAW SULIKOWSKI (własnoręczny podpis) 12 S trona

13 Sprawozdanie finansowe Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny za rok Sprawozdanie finansowe Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny za rok Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok Bilans na dzień r. 3. Rachunek zysków i strat za okres r 4. Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za rok S trona

14 Sprawozdanie finansowe Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny za rok Wstęp do Sprawozdania Finansowego za rok Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie organu prowadzącego rejestr. FUNDACJA DOMINIKAŃSKI OŚRODEK LITURGICZNY ul. Dominikańska 3/11, Kraków Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy, Rejestr Stowarzyszeń nr KRS Przedmiot działalności Fundacji w roku 2012: Wspieranie działalności Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego (OO. Dominikanów) w zakresie kultu religijnego, a także samodzielna działalność w zakresie kultu religijnego, w szczególności poprzez rozwój i promocję muzyki liturgicznej oraz teologii, historii i duchowości liturgii, działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 2. Czas trwania jednostki: Nieograniczony. 3. Okres objęty sprawozdaniem: 01 styczeń grudzień Omówienie przyjętych zasad rachunkowości. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości obowiązującymi jednostki. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym zostały wykazane zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazywane są w wartości nominalnej. 2 S trona

15 Sprawozdanie finansowe Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny za rok Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za rok Nazwa jednostki : FUNDACJA DOMINIKAŃSKI OŚRODEK LITURGICZNY Część I. Objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień r. 1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. wartość nabycia całkowite umorzenie umorzenie w roku 2012 wprowadzone w roku 2012 wartość netto Środki trwałe , , ,51 0, ,24 WNIP 3 626, , ,80 0, ,91 Posiadane środki trwałe obejmują urządzenia techniczne oraz meble biurowe. 2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście. - nie występują w roku Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu. - nie występują w roku Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tyt. uzyskania prawa własności budynków i budowli. - nie występują w roku Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji. - nie dotyczy. 6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów, o ile jednostka nie sporządza zmian w kapitale własnym. - Kapitał zapasowy na koniec roku ,36 zł. Zmniejszenie nastąpiło po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2011 rok - przeksięgowano ujemny wynik finansowy za 2011 rok. 7. Propozycje co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. - w roku 2012 prowadziła działalność statutową oraz działalność gospodarczą. Rok obrotowy 2012 Fundacja zamknęła zyskiem bilansowym w wysokości ,00 zł który zwiększy kapitał zapasowy. Zysk zostanie w całości wykorzystany na cele statutowe. 8. Dane o wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystania i stanu na koniec roku obrotowego. Grupa należności Stan na Zmiany Stan na Należności z tyt. dostaw i usług , , ,14 Należności z tyt.pod., dotacji, ceł, ubezp.społ.i innych św. 755,79 930, ,54 Inne należności 660,82 793, ,93 3 S trona

16 Sprawozdanie finansowe Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny za rok Podział zobowiązań wg pozycji bilansu i pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty: do 1 roku powyżej 1 roku do 3 lat nie występują powyżej 3 lat do 5 lat - nie występują powyżej 5 lat - nie występują Zobowiązania 1. Wobec jednostek powiązanych: początek roku Do 1 roku: Okres wymagalności: koniec roku początek roku od 1 do 3 lat: koniec roku początek roku RAZEM koniec roku a) z tyt. dostaw i usług b) inne Wobec pozostałych jednostek: a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart. c) inne zobow. finansowe d) z tytułu dostaw i usług , , , ,97 e) zaliczki otrzymane na 0 596, ,41 dostawy f) zobowiąz. wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, 8 059, , , ,91 ubezp. i in.św. h) z tytułu wynagrodzeń 72,00 72, ,00 72,00 i) inne 159,28 976, ,28 976, Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. - czynne rozliczenia międzyokresowe 596,01 zł abonament za sklep internetowy, domeny i tokeny bankowe rozliczane w czasie; - rozliczenia międzyokresowe przychodów 2 661,24 zł przychody przypadające na kolejne lata obrachunkowe. - Rozliczana w czasie otrzymana darowizna środków trwałych. 11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki. - nie występują w roku Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe. - nie występują w roku S trona

17 Sprawozdanie finansowe Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny za rok Część II. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat sporządzonego za okres: r. 1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. W roku 2012 Fundacja prowadziła działalność statutową oraz działalność gospodarczą na terenie kraju. Działalność gospodarcza Sprzedaz towaro w i materiało w Sprzedaz usług Działalność statutowa nieodpłatna Darowizny od oso b prywatnych Darowizny od firm Działalność statutowa odpłatna Sprzedaz usług Pozostałe przychody operacyjne Zaokrąglenia deklaracji VAT-7 Sprzedaz s rodko w trwałych Pozostałe przychody Przychody finansowe Odsetki na rachunkach bankowych ,79 zł ,77 zł ,02 zł ,36 zł ,93 zł ,43 zł ,62 zł ,62 zł 1 145,38 zł 0,90 zł 119,84 zł 1 024,64 zł 102,96 zł 102,96 zł 2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe. - nie występują w roku Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. - nie występują w roku Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym. - nie dotyczy, nie występuje. 5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto. WYNIK PODATKOWY: Przychody bilansowe ,11 przychód podatkowy ,11 Koszty bilansowe ,11 - koszty reprezentacji 2 701,92 - koszty odsetek budżetowych 106,00 - koszty upomnień 17,60 koszt podatkowy ,59 6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby: - W roku 2012 nakłady na środki trwałe w budowie wyniosły 574,08 zł. 7. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe: - W roku 2012 nakłady na niefinansowe aktywa trwałe nie występowały. 8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: - nie występują. 5 S trona

18 Sprawozdanie finansowe Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny za rok Część III. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych. - nie ma obowiązku sporządzania za rok Część IV. Objaśnienie niektórych zagadnień osobowych. 1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu wg podziału na grupy zawodowe. - Przeciętne zatrudnienie w roku 2012 wyniosło 4,6 osób. 2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących. - Wynagrodzenia takie nie były wypłacane w roku Informacje o pożyczkach lub świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących. - nie występowały. Część V. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. 1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego: zł przychodu wynikające z ujawnionej sprzedaży z lat poprzednich zostało odniesione na konto 820 Rozliczenie wyniku finansowego i zwiększy kapitał zapasowy jednostki. 2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu bilansowym. - nie wystąpiły. 3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości. W roku obrotowym 2012 w jednostce nie dokonywano zmian metod księgowości i wyceny oraz zmian sposobu sporządzania Sprawozdania Finansowego. Kraków, dnia 14 czerwca 2013 Opracowano: Zarząd Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny Prezes Fundacji Tomasz Grabowski OP Gło wny Księgowy Grzegorz Hudyka Zatwierdzono: Rada Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny Krzysztof Popławski OP Adam Sulikowski OP Paweł Kozacki OP 6 S trona

19 Sprawozdanie finansowe Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny za rok Zarząd Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny: Tomasz Grabowski OP Joanna Maryon-Golonka Mateusz Solarz Tomasz Dekert 7 S trona

20 Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny ul. Dominikańska 3/ Kraków NIP: Biuro rachunkowe BIURO RACHUNKOWE "KANDER" GRZEGORZ HUDYKA NIP: Bilans za okres Numer Opis Początek okresu Koniec okresu Aktywa , ,52 A +Aktywa trwałe , ,83 A.I +Wartości niematerialne i prawne 2 031, ,91 A.I.1 +Koszty zakończonych prac rozwojowych A.I.2 +Wartość firmy A.I.3 +Inne wartości niematerialne i prawne 2 031, ,91 A.I.4 +Zaliczki na wartości niematerialne i prawne A.II +Rzeczowe aktywa trwałe , ,92 A.II.1 +Środki trwałe 4 406, ,24 A.II.1.a +grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) A.II.1.b +budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej A.II.1.c +urządzenia techniczne i maszyny 747,47 A.II.1.d +środki transportu A.II.1.e +inne środki trwałe 3 659, ,24 A.II.2 +Środki trwałe w budowie 5 842, ,68 A.II.3 +Zaliczki na środki trwałe w budowie A.III +Należności długoterminowe A.III.1 +Od jednostek powiązanych A.III.2 +Od pozostałych jednostek A.IV +Inwestycje długoterminowe A.IV.1 +Nieruchomości A.IV.2 +Wartości niematerialne i prawne A.IV.3 +Długoterminowe aktywa finansowe A.IV.3.a +w jednostach powiązanych A.IV.3.a.i +udziały lub akcje A.IV.3.a.ii +inne papiery wartościowe A.IV.3.a.iii +udzielone pożyczki A.IV.3.a.iv +inne długoterminowe aktywa finansowe A.IV.3.b +w pozostałych jednostkach A.IV.3.b.i +udziały lub akcje A.IV.3.b.ii +inne papiery wartościowe A.IV.3.b.iii +udzielone pożyczki A.IV.3.b.iv +inne długoterminowe aktywa finansowe A.IV.4 +Inne inwestycje długoterminowe A.V +Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe A.V.1 +Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego A.V.2 +Inne rozliczenia międzyokresowe B +Aktywa obrotowe , ,69 B.I +Zapasy , ,21 B.I.1 +Materiały B.I.2 +Półprodukty i produkty w toku B.I.3 +Produkty gotowe B.I.4 +Towary , ,21 B.I.5 +Zaliczki na dostawy ,00 B.II +Należności krótkoterminowe , ,61 B.II.1 +Naleleżności od jednostek powiązanych B.II.1.a +z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: B.II.1.a.i +do 12 miesięcy B.II.1.a.ii +powyżej 12 miesięcy B.II.1.b +inne B.II.2 +Należności od pozostałych jednostek , ,61 B.II.2.a +z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,14

Sprawozdanie(z(działalności(( Fundacji(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny( w(roku(2014(

Sprawozdanie(z(działalności(( Fundacji(Dominikański(Ośrodek(Liturgiczny( w(roku(2014( Sprawozdanie,z,działalności,Fundacji,Dominikański,Ośrodek,Liturgiczny,w,roku,2014, Sprawozdaniezdziałalności FundacjiDominikańskiOśrodekLiturgiczny wroku2014 FundacjaDominikańskiOśrodekLiturgiczny ul.dominikan

Bardziej szczegółowo

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R.

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA: I. LIST PREZESA ZARZĄDU...3 II. WPROWADZENIE...4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE...5 IV. KWARTALNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BPX SA DAWNIEJ DOMEX- BUD DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 Wrocław, maj 2015 roku Strona 1 Spis treści A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014.... 5 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za rok 2008. Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 10 czerwca 2009 roku

Raport roczny za rok 2008. Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 10 czerwca 2009 roku Raport roczny za rok 2008 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 10 czerwca 2009 roku Spis treści: I. Pismo Zarządu... 3 II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A.

RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A. RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A. 01.09.2010-31.12.2011 Gdynia, 17 Maja 2012 r. Spis treści 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy......3 2. UBOAT - LINE S.A. informacje podstawowe o Spółce... 5 3. U BOAT - LINE

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku. Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 1.12.2014 roku. Zawierający: Pismo Zarządu do Akcjonariuszy. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie, Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa Sprawozdanie finansowe za okres: 01 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku)

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku Wrocław, 30 czerwca 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej PÓŁROCZNE/ROCZNE

Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej PÓŁROCZNE/ROCZNE MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON MZ-03 Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku

Jednostkowy Raport Roczny MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku Jednostkowy Raport Roczny MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku Wrocław, 30 czerwca 2015 r. Spis treści 1. Pismo Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku 1 SPIS TREŚCI: Lp. Nr strony 1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. 4 2 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r.

Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Warszawa, 15.05.2015 r. Spis treści Spis treści:... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II ZA ROK OBROTOWY 2010 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Stowarzyszenia Franciszkańskie Centrum

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ MARSOFT DO AKCJONARIUSZY

LIST PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ MARSOFT DO AKCJONARIUSZY LIST PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ MARSOFT DO AKCJONARIUSZY Szanowni Paostwo, W imieniu MARSOFT S.A. przedstawiam Paostwu Raport za 2010 roku. Pragnę podziękowad wszystkim za zaufanie, jakim obdarzyliście

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H S P E S Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 Pomagamy od roku 1986 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku.

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku. Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.201 do 1.12.201 roku. Zawierający: Pismo Zarządu do Akcjonariuszy. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo