Sprawozdanie z działalności. Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny. w roku 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności. Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny. w roku 2012"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w roku S trona

2 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w roku 2012 I. DANE FUNDACJI Nazwa Fundacji: Fundacja Dominikan ski Os rodek Liturgiczny Siedziba: Krako w Adres: ul. Dominikan ska 3/ Data rejestracji : w Sadzie rejonowym dla Krakowa-S ro dmies cia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: REGON: Rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 9133Z Działalnos c pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nieklasyfikowana. NIP: Organ nadzoru: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego II. INFORMACJE O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI W zakresie działalnos ci Fundacji znajdują się następujące cele, co zawarte zostało w 8 Statutu Fundacji: 1. wspieranie działalnos ci Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego (OO. Dominikano w) w zakresie kultu religijnego 2. samodzielna działalnos c w zakresie kultu religijnego, w szczego lnos ci poprzez rozwo j i promocję muzyki liturgicznej oraz teologii, historii i duchowos ci liturgii 3. działalnos c w zakresie nauki, edukacji, os wiaty i wychowania 4. działalnos c w zakresie kultury, sztuki, ochrony do br kultury i tradycji 5. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskos ci oraz rozwoju s wiadomos ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej III. WŁADZE FUNDACJI RADA FUNDACJI Na dzien Radę Fundacji stanowili: - Krzysztof Stanisław Popławski OP - Adam Stanisław Sulikowski OP - Dariusz Kantypowicz OP ZARZĄD FUNDACJI W skład Zarządu Fundacji w roku 2012 wchodziły następujące osoby mające uprawnienia do reprezentacji podmiotu: - Prezes Fundacji: Tomasz Maria Grabowski OP - Członek Zarządu: Joanna Małgorzata Maryon-Golonka - Członek Zarządu: Mateusz Jan Solarz - Członek Zarządu: Tomasz Mikołaj Dekert IV. REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH FUNDACJI Zgodnie z 10 Statutu Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. wspieranie autoro w i wykonawco w m. in. sztuki religijnej, w szczego lnos ci debiutujących, 2. wspieranie rozwoju s rodowisk, w kto rych działają autorzy i wykonawcy m. in. sztuki religijnej, 3. promocja s rodowisk two rczych oraz wyniko w ich pracy, 4. organizowanie spotkan, warsztato w, koncerto w, wystaw, sesji naukowych oraz innych odpowiednich imprez, 5. wspo łpracę z innymi Fundacjami i instytucjami w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji. 2 S trona

3 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w roku 2012 V. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI Zgodnie z 12 Statutu Fundacji, dla powiększenia s rodko w przeznaczonych na realizację celo w statutowych, Fundacja prowadzi działalnos c gospodarczą w zakresie: 1. poligrafii i reprodukcji zapisanych nos niko w informacji; 2. naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposaz enia; 3. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; 4. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi; 5. działalnos c wydawnicza; 6. działalnos c w zakresie nagran dz więkowych i muzycznych; 7. działalnos c związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalnos c powiązana; 8. działalnos c usługowa w zakresie informacji; 9. pozaszkolne formy edukacji; 10. pozostała działalnos c usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana. W okresie sprawozdawczym przychody Fundacji z darowizn, sprzedaz y produkto w, towaro w i usług przedstawiały się następująco: Działalność gospodarcza Sprzedaz towaro w i materiało w Sprzedaz usług Działalność statutowa nieodpłatna Darowizny od oso b prywatnych Darowizny od firm Działalność statutowa odpłatna Sprzedaz usług Pozostałe przychody operacyjne Zaokrąglenia deklaracji VAT-7 Sprzedaz s rodko w trwałych Pozostałe przychody Przychody finansowe Odsetki na rachunkach bankowych ,79 zł ,77 zł ,02 zł ,36 zł ,93 zł ,43 zł ,62 zł ,62 zł 1 145,38 zł 0,90 zł 119,84 zł 1 024,64 zł 102,96 zł 102,96 zł Fundacja Dominikan ski Os rodek Liturgiczny w roku 2012 prowadziła działalnos c statutową oraz działalnos c gospodarczą. Rok obrotowy 2012 Fundacja zamknęła zyskiem bilansowym w wysokos ci ,00 zł kto ry zwiększy kapitał zapasowy. Zysk zostanie w całos ci wykorzystany na cele statutowe. VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W 2012 ROKU Cele statutowe Fundacji Dominikan ski Os rodek Liturgiczny zostały w 2012 roku zrealizowane w ramach następujących projekto w i przedsięwzięc : 1. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Nieskalana /CD/ W maju 2012 roku Fundacja wydała płytę pt. Nieskalana. Płyta zawiera pieśni maryjne zarejestrowane z inicjatywy o. Mirosława Pilśniaka w 1997 roku, jeszcze przed ukazaniem się śpiewnika Niepojęta Trójco. 3 S trona

4 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w roku 2012 Odnalezione w archiwach nagranie zostało przekopiowane, zremasterowane i wydane po 15 latach od nagrania. Jest to tym samym historycznie pierwsza z serii płyt ilustracyjnych, zawierających muzykę liturgiczną ze śpiewnika Niepojęta Trójco. Radosna Światłości /CD/ W lutym 2012 Fundacja dotłoczyła 1000 egzemplarzy płyty Radosna Światłości, zawierającej śpiewy z Liturgii Wigilii Paschalnej. Śpiewnik Niepojęta Trójco tom II W styczniu 2012 roku Fundacja dodrukowała 3000 egzemplarzy śpiewnika Niepojęta Trójco tom II. Wznowienie śpiewnika Niepojęta Trójco W roku 2012 trwały kolejne etapy pracy nad przygotowaniem drugiego, poprawionego wydania śpiewnika Niepojęta Trójco, opublikowanego pierwotnie w 1998 roku. Weryfikacji wymagały zarówno lista pieśni, podane informacje dotyczące autorstwa tekstów, przekładów i muzyki, jak również sama zawartość słowno-muzyczna śpiewnika. Rozpoczęto też kontakty dotyczące umów licencyjnych z autorami zawartych w śpiewniku pieśni pierwszą instytucją, z którą ustalono zasady przedruku pieśni była Atelliers et Presses de Taizé, będąca dysponentem praw do utworów Jacquesa Berthier głównego kompozytora wspólnoty z Taizé. Powstał również plan zmian w układzie śpiewnika, wytypowano pieśni do pominięcia oraz pieśni do dodania. Zlecono opracowanie psalmów responsoryjnych opartych na ośmiu tonach gregoriańskich. Triduum Paschalne album fotograficzny Niektóre utwory z płyt Sławcie usta i Radosna Światłości zostały dołączone w formie nagrania do albumu fotograficznego Triduum Paschalne, ze zdjęciami autorstwa ks. Zbigniewa Pytla. Skomponuj swój śpiewnik W roku 2012 trwały prace nad internetową aplikacją Skomponuj Swój Śpiewnik, mającej na celu ułatwienie złożenia w formie PDF śpiewnika z nutami i tekstami utworów z repertuaru Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny. W roku 2012 odbywało się testowanie i sprawdzanie funkcjonalności aplikacji, jak również uzupełnianie jej o kolejne utwory w Hard chorał Przeprowadzono wstępne rozmowy z muzykami z kręgu chrześcijańskiego rocka i uzyskano ich zgody na udział w projekcie mającym na celu zarejestrowanie wielkanocnych utworów chorałowych ze źródeł dominikańskich. Zarządzanie bazą materiałów nutowych W ramach zarządzania bazą materiałów nutowych, zawierających utwory z repertuaru Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, dział produkcji dostarczał plików z nutami do zaprzyjaźnionych duszpasterstw i klasztorów, na potrzeby celebracji liturgicznych. W 2012 roku, oprócz rokrocznych rozsyłań nut na Boże Narodzenie i Triduum Paschalne, przygotowaliśmy i udostępniliśmy nuty m.in. do śpiewnika towarzyszącego pielgrzymce dominikańskiej na Jasną Górę, oraz na Białoruś na potrzeby powstającej tam, białoruskiej wersji śpiewnika Niepojęta Trójco. Angielskojęzyczne książeczki do płyt wydanych przez Fundację W 2012 roku sfinalizowaliśmy tłumaczenie i projektowanie angielskojęzycznych wkładek do wszystkich wydanych przez Fundację płyt CD, co ma pomóc w popularyzacji dokonań Fundacji poza granicami kraju. Książeczki zostały przetłumaczone, zaprojektowane, poddane korekcie i przygotowane do druku. Obecnie czekają na wydanie. Mysterium Fascinans Jak co roku, dział produkcji przygotował książeczkę z modlitwami i śpiewami na V edycję rekolekcji Mysterium Fascinans. Fundacja wydała również płytę CD z nagraniami wykładów i konferencji wygłoszonych podczas rekolekcji. 4 S trona

5 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w roku 2012 Seria płytowa wspólnie ze Stowarzyszeniem Muzyka Dawna w Jarosławiu Wraz ze Stowarzyszeniem Muzyka Dawna w Jarosławiu podjęliśmy przygotowanie serii płytowej prezentującej najciekawsze koncerty z 20. letniej historii festiwalu Pieśń Naszych Korzeni. W roku 2012 rozpoczęliśmy negocjacje w celu uzgodnienia zamysłu serii, wyboru kilkudziesięciu koncertów, które zamierzamy opublikować. Uzgodniliśmy warunki współpracy. 2. PATRONAT MEDIALNY ORAZ DZIAŁALNOŚĆ PR Udzielony patronat medialny W minionym roku Fundacja Dominikan ski Os rodek Liturgiczny oraz serwis liturgia.pl objęły patronatem medialnym następujące pozycje wydawnicze i wydarzenia: Warsztaty i konferencje - Warsztaty muzyki liturgicznej Adoramus Te, Christe w Warszawie - IV Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne w Ełku - I Archidiecezjalne Warsztaty Muzyki Liturgicznej w Lublinie - Warsztaty Muzyczno-Liturgiczne+Rekolekcje Wielkopostne we Wrocławiu - Warsztaty dla księz y Pro Populo w Krakowie - Wielkanocne Warsztaty S piewu Liturgicznego w Opolu - II Warsztaty chorału gregorian skiego Canto gregoriano w Poznaniu - Warsztaty muzyki liturgicznej w Wołominie - V Warsztaty Muzyki Liturgicznej w Częstochowie - Adwentowe Warsztaty Muzyczno-Liturgiczne + Rekolekcje we Wrocławiu - Warsztaty muzyki liturgicznej Marana tha! w Warszawie - Spotkania warsztatowe Akademia Soborowa Instytutu Tertio Millennio w Krakowie Inne wydarzenia - Msza o S więtym Ro z an cu Najs więtszej Maryi Panny - Targi Sakralia w Poznaniu Publikacje - Postne smaki - wielkopostne rozwaz ania o. Adama Szustaka, wyd. Fides - Mistyczki, wyd. espe - III tom serii Kolędy Podkarpacia Inne działania w zakresie PR - Prace związane z publikacją strony internetowej Fundacji - Utrzymywanie profilo w w serwisach społecznos ciowych: Facebook, Twitter i innych, dotyczących Fundacji i niekto rych projekto w - Przeprowadzane były konkursy z nagrodami dla uz ytkowniko w serwiso w, we wspo łpracy m.in. z Wydawnictwem espe - Promocja wydarzen i osiągnięc w powiązanych tematycznie mediach (serwisy internetowe, rozgłos nie radiowe, TVP) - Promocja nowych produkto w (płyta Nieskalana ) - Wspo łpraca przy organizacji, promocji i obsłudze rekolekcji liturgicznych Mysterium Fascinans DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, ORGANIZACJA KURSÓW I WARSZTATÓW Warsztaty, rekolekcje, spotkania Fundacja w roku 2012 patronowała organizatorom i wspo łtworzyła I Archidiecezjalne Warsztaty Liturgiczne w Lublinie (9-11/03) oraz warsztaty wprowadzające do obchodu Triduum Paschalnego w Krakowie (seria spotkan 1-31/03). W ciągu roku organizowała szereg rekolekcji skierowanych do ro z nych grup odbiorco w. W szczego lnos ci rekolekcje skierowane do ogo łu wiernych: w krakowskim duszpasterstwie oso b związanych z nadzwyczajną formą rytu rzymskiego (1-3/04), w warszawskiej parafii w Wilanowie (18-21/03) oraz w parafii 5 S trona

6 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w roku 2012 księz y pijaro w w Rzeszowie (25-28/03). Rekolekcje dla dzieci i młodziez y szkolnej w Opato wku w woj. wielkopolskim (21-23/03), w czasie kto rych pracownicy Fundacji prowadzili zajęcia w grupach wiekowych: klasy od 1 do 3 i 4 do 6 szkoły podstawowej, klas 1 3 gimnazjum. Pracownicy Fundacji prowadzili ro wniez rekolekcje dla księz y w Krakowie (24-28/09) i Trzebnicy (5-9/11), a takz e spotkania na tematy związane z liturgią w ramach programu Szkoła wiary skierowanego do s wieckich oso b dorosłych: w Gdyni (12/02), Piotrkowie Trybunalskim (21/04) i Gdan sku (27-28/04). Ponadto wspo łtworzyli rekolekcyjny weekend sylwestrowy w Zawichos cie w Os rodku Formacji Liturgicznej (30-31 grudnia) i wspo łorganizowali spotkanie promocyjne ksiąz ki Misterium i Sakrament połączone z panelem, w kto rym brali udział ks. prof. M. Migut, dr P. Milcarek. Fundacja jest wspo łwydawcą wspomnianej publikacji. Spotkanie odbyło się w Lublinie (04/03). Szczego lnie cenioną kompetencją Fundacji jest wczes niej zgromadzone dos wiadczenie w organizacji tego typu przedsięwzięc oraz wiedza w zakresie teologii i umiejętnos c jej przekazywania. Organizacja ro z norodnych warsztato w, spotkan i rekolekcji dla ro z nych grup wiekowych to stale rozwijana forma działalnos ci Fundacji. Działalnos c tego typu w roku 2012 pozwoliła dotrzec z przesłaniem Fundacji do ponad 8 tys. oso b. Grupa chorałowa W 2012 roku kontynuowana była praca Grupy chorałowej zespołu s piewako w, kto rzy stale wspo łpracują z Fundacją. W szczego lnos ci w zakresie przygotowania wigilii gregorian skich naboz en stw poprzedzających uroczystos ci roku kos cielnego. W ramach spotkan grupy, uczestnicy poszerzali znajomos c teorii i praktyki chorału gregorian skiego. Zajęcia systematycznie gromadziły 15 uczestniko w, prowadził je o. Grzegorz Przechowski OP oraz Tomasz Rojek OP. Katechumenat W ramach katechumenatu Fundacja Dominikan ski Os rodek Liturgiczny w 2012 roku przygotowywała dwie grupy dorosłych do przyjęcia sakramento w wtajemniczenia chrzes cijan skiego chrztu, bierzmowania i eucharystii. W trwających rok przygotowaniach brało udział 6 oso b zamierzających przyjąc chrzest i 32 bierzmowanie. Kurs przygotowania odbywa się w czasie roku akademickiego. Rozpoczyna się we wrzes niu, a kon czy w czerwcu. Zajęcia w ramach kursu obejmują cotygodniowe spotkania, rozmowy indywidualne i dwa weekendowe wyjazdy rekolekcyjne. W ramach przygotowania kandydaci poznają najistotniejsze elementy doktryny i moralnos ci chrzes cijan skiej. Uczą się modlitwy zaro wno prywatnej jak i wspo lnotowej ze szczego lnym podkres leniem form wynikających z tradycji. Katechezy są prowadzone przede wszystkim w oparciu o Katechizm Kos cioła Katolickiego i Pismo S więte, do kto rego lektury uczestnicy kursu są zachęcani (w trakcie zajęc wspo lnie czytają Ewangelię według s w. Marka). Ze względu na wiek i dos wiadczenie oso b podejmujących przygotowanie, zajęcia są prowadzone w formie warsztato w i dyskusji, kto ra pozwala na dojrzałe zmierzenie się z pytaniami i problemami dotyczącymi wiary. Uczymy w ten sposo b samodzielnos ci w osobistym z yciu religijnym. Seminaria W kolejnym cyklu seminario w organizowanych przez Fundację, trwającym od stycznia do czerwca 2012, czytalis my aktualne teksty włączające się w debatę o reformie liturgii po II Soborze Watykan skim. Uczestnicy mogli poznac tę dyskusję z perspektywy ro z nych stanowisk, ro wniez krytycznych, s ledząc ro z ne sposoby rozumienia reformy reformy. Czytane i omawiane były teksty m.in. J. Ratzingera, A. Draguły, Z. Nosowskiego i J. Majewskiego, kto re stały się dla uczestniko w okazją do okres lenia własnego zdania i wspo lnej rozmowy. Mysterium Fascinans Fundacja Dominikan ski Os rodek Liturgiczny wspo łorganizowała odbywające się w dniach 7-9 wrzes nia 2012 w Krakowie V rekolekcje liturgiczne Mysterium Fascinans. Od pięciu lat spotykamy ze sobą osoby zainteresowane liturgią katolicką i znawco w teologii liturgii. Plan rekolekcji wypełniają wykłady, seminaria i wspo lna celebracja. W rekolekcjach wzięło udział ponad 200 uczestniko w, kto rzy mogli korzystac z kompetencji wykładowco w z Polski i zagranicy. Szkoła Kantorów Prowadzimy kurs s piewu i wiedzy o muzyce pod hasłem Szkoła Kantoro w. W ciągu roku akademickiego dotarlis my z tą ofertą do blisko 60 oso b. Uczniowie Szkoły Kantoro w w trakcie pełnego kursu biorą udział w S trona

7 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w roku 2012 godzin zajęc pos więconych teorii muzyki, emisji głosu, kształceniu słuchu i s piewowi w zespole. Zajęcia prowadzą profesjonalis ci wykładowcy akademii muzycznych, kierownicy cho ro w, dyplomowani muzycy, m.in.: Marcin Kruk-Wasilewski, Dawid Kusz OP, Rafał Maciejewski, Graz yna Kowalczyk, Sławomir Witkowski, Tomasz Rojek OP, Marcin Bornus-Szczycin ski, Anna Broda, Robert Poz arski. Skryptorium Zorganizowalis my skierowane do 25 uczestniko w zajęcia z zakresu kaligrafii s redniowiecznej i iluminacji manuskrypto w. W roku akademickim 2011/2012 przez 80 godzin zajęc osoby w ro z nym wieku poznały najwaz niejsze kroje pisma s redniowiecznego, nauczyły się ozdabiac tekst inicjałami i ilustracjami. Rozpoczęły pracę nad ręcznie wykonaną księgą liturgiczną Ewangeliarzem. Zajęcia prowadzili Daniel Dawidowicz (Medieval Workshop). Digitalizacja W roku 2012 trwała rozpoczęta rok wczes niej we wspo łpracy z Biblioteką Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikano w w Krakowie digitalizacja dominikan skich ksiąg liturgicznych. Wolontariusze skanują, przygotowują i umieszczają w internetowej bibliotece cyfrowej księgi liturgiczne Zakonu Kaznodziejskiego. Do grudnia 2012 roku opublikowano w ten sposo b blisko 60 ksiąg. 4. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KULTU RELIGIJNEGO Celebracje wigilii Od 2010 roku Fundacja Dominikan ski Os rodek Liturgiczny organizuje celebracje Wigilii uroczystos ci kos cielnych. W 2012 roku zorganizowalis my wigilie s wiąt: Objawienia Pan skiego (5/01), Zwiastowania Pan skiego (24/03), Zesłanie Ducha S więtego (26/05). Jest to sposo b oz ywienia tradycyjnego, staroz ytnego sposobu s więtowania uroczystos ci zaczynając juz poprzedniego dnia. Wigilie gromadzą regularnie ponad stuosobowe grupy sympatyko w takiej formy modlitwy. Jaśnieoświeceni W roku 2012 Fundacja kontynuowała prace nad aplikacją internetową Jas nieos wieceni". Grupa wolontariuszy przygotowała bazę ponad 600 ciekawostek, kto re będą dostępne w aplikacji. Ciekawostki historyczne, liturgiczne i biograficzne posłuz ą jako element zachęcający do korzystania z edukacyjnej aplikacji dostępnej za darmo w internecie. Rok Wiary 11 listopada 2012 rozpoczęlis my szereg wydarzen inspirowanych Rokiem Wiary, ogłoszonym przez papiez a Benedykta XVI. Wydarzenia odbywały się cyklicznie, były skierowane do oso b dorosłych, kto re szukają pomocy w pogłębieniu wiedzy religijnej. Pierwszorzędnymi działaniami Fundacji w tym zakresie były Lekcje religii dla dorosłych i katechezy liturgiczne. Lekcje to cykl kilkudziesięciu otwartych wykłado w 45 minutowych głoszonych przez teologo w: mgr lic. Janusza Pydę, dr Pawła Klimczaka, dr Damiana Mrugalskiego, dr Grzegorza Chrzanowskiego, mgr. lic. Wojciecha Suro wkę, dr Grzegorza Mazura, dr Mateusza Przanowskiego i mgr lic. Tomasza Grabowskiego. Katechezy liturgiczne były głoszone przez mgr Krzysztofa Porosło i mgr lic. Tomasza Grabowskiego. ich celem było przygotowanie wiernych do obchodu nadchodzących s wiąt kos cielnych. Zaro wno Lekcje religii dla dorosłych jak i katechezy gromadziły ponad 100 słuchaczy. Uzupełniającą formą zajęc były spotkania Dominikan skiej Szkoły Patrzenia - cyklu 10 projekcji filmo w opatrzonych komentarzem Tomasza Rojka. Msza św. Na Gródku W celu integracji s rodowiska oso b związanych z Fundacją we wrzes niu 2011 roku rozpoczęlis my regularną celebrację cotygodniowych mszy s więtych w klasztorze sio str dominikanek na Gro dku w Krakowie. Przez cały rok 2012 z wyjątkiem miesięcy letnich msze odbywały się co tydzien. Jest to okazja do praktycznego zastosowania wyniko w badan i refleksji nad liturgią oraz włączenie do prac Fundacji oso b związanych ze Szkołą Kantoro w i warsztatami liturgicznymi, grupą chorałową i katechumenatem. Podczas mszy były sprawowane 7 S trona

8 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w roku 2012 obrzędy chrzes cijan skiego wtajemniczenia dla oso b przygotowujących się do przyjęcia chrztu, a takz e udzielenie sakramentu bierzmowania. 5. DZIAŁALNOŚĆ REDAKCYJNA W RAMACH WITRYNY LITURGIA.PL Serwis liturgia.pl jest jednym z narzędzi, które służą pogłębianiu i umacnianiu chrześcijańskiej i katolickiej tożsamości internautów. Aktualnie jest to jeden z największych portali internetowych poświęconych liturgii w polskim internecie. Według Google Analitics statystyki dotyczące serwisu liturgia.pl za rok 2012 przedstawiają się następująco: - odsłony: (- 5,71%) - unikalne odsłony: (+ 20,92%) - średni czas spędzony na stronie: 36 s. (+ 13,53%) - wejścia: (+ 37,54%) Dane te, w stosunku do ubiegłego roku, wskazują na spadek liczba odsłon, ale większą liczbę wejść, większą liczbę unikalnych użytkowników oraz dłuższy średni czas spędzony na stronie. Oznacza to najprawdopodobniej, że osoby które odwiedzały stronę robiły to bardziej punktowo, wchodząc na konkretny artykuł, a rzadziej przechodziły na kolejne strony. To zapewne wpływ większego udziału promocji na Facebooku. Potwierdza to fakt, że spadek dotyczy głównie ogólnych stron działów (sama liturgia.pl, blogi, repertuary), natomiast wzrost tych bardziej szczegółowych (zwłaszcza blogów blog Macieja Zachary zanotował wzrost o 130%, a Tomasza Grabowskiego ponad 185%). Najczęściej odwiedzane strony w 2012: 1. Liturgia.pl (-56,55%) 2. Modlitwy wiernych (nowość, powrót do nich okazał się strzałem w dziesiątkę) 3. Blogi (-49,83%) 4. Blog Macieja Zachary (+130,48%) 5. Liturgia Godzin Audio (-3,24%) 6. Blog Tomasza Dekerta (+11,52%) 7. Blog Tomasza Grabowskiego (+185,54%) 8. Tomasz Dekert Groby Pańskie, czyli o przesuniętych akcentach 9. Blog Mariana Grabowskiego (+21,96%) 10. Blog Bez okadzenia (-0,74%). Statystyki dotyczące serwisów specjalnych: 1. Triduum Paschalne odsłon (w tym najwięcej w Wielki Piątek ponad 5 tys.), 2. Rok wiary odsłon, 3. Festiwal Pieśń Naszych Korzeni (Jarosław) odsłon. Treści publikowane w serwisie to artykuły własne oraz licencjonowane przedruki z prasy polskiej i zagranicznej, dotyczące życia religijnego ze szczególnym uwzględnieniem tematyki liturgicznej. Są to m.in. artykuły wybitnych liturgistów i teologów, wywiady ze śpiewakami i kompozytorami tworzącymi muzykę liturgiczną, recenzje książek i czasopism poświęconych liturgii oraz płyt z muzyką liturgiczną, komentarze do czytań mszalnych, tekstów liturgii godzin i formularzy mszalnych. Część materiałów dostępna jest w formie multimedialnej audio i wideo. W 2012 roku materiały zgromadzone na łamach serwisu pogrupowane były w pięć podstawowych działów: Teologia W 2012 roku dział ten zawierał m. in: - komentarze do liturgii poszczególnych dni w wersji audio, wideokomentarzy (m.in. Tomasza Grabowskiego OP, Tomasza Rojka OP); 8 S trona

9 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w roku materiały dotyczące wydarzeń Roku Wiary na świecie: wzmocnienie multimedialnych wydarzeń; publikowanie cyklu Lekcje religii dla dorosłych (10-minutowych wykładów wideo i fragmentów audio, w których dominikanie komentują kolejne odsłony Credo); - Katechezy liturgiczne Tomasza Grabowskiego OP i kl. Krzysztofa Porosło przed większymi świętami (wideo); - krótkie spoty reklamujące Szkołę Patrzenia Tomasza Rojka OP, będącą jednym z eventów Roku Wiary u krakowskich dominikanów; - dział ten, podobnie jak w latach poprzednich, oferował teksty czytań mszalnych, a także nowe artykuły dotyczące obchodzonych świąt i uroczystości; - w ramach debat teologiczno-liturgicznych zostały uruchomione serwisy: Mysterium Fascinans, oraz Festiwal Pies n Naszych Korzeni; - zostały opublikowane recenzje ksiąz ek teologicznych i liturgicznych; - w czasie Adwentu 2012 uruchomiony został serwis specjalny wraz z podcastem Roraty dla tych, co zaspali, kto ry cieszył się duz ą słuchalnos cią, uruchomiono ro wniez serwis specjalny na czas Triduum Paschalnego. Praktyka W ramach działu: - publikowane były, podobnie jak w poprzednich latach, propozycje doboru pieśni na poszczególne niedziele i uroczystości roku liturgicznego; powstał stały zespół rekomendujących; - udostępniane były materiały szkoleniowe, potrzebne do przeprowadzenia większych świąt kościelnych; - udostępniana była modlitwa wiernych na każdą niedzielę i święta (ciesząca się dużą poczytnością i odwiedzinami); - publikowany był kalendarz warsztatów i ważniejszych wydarzeń, odbywających się w całej Polsce Publikowane przez nas serwisy specjalne na 2012 rok: - Triduum Paschalne - ROK WIARY osobny banner, osobna akcja wewnątrz Liturgia.pl - Festiwal Pieśń Naszych Korzeni, Jarosław Mysterium Fascinans - Adwent - Boże Narodzenie Sztuka - w 2012 roku zapoczątkowany został cykl wywiadów poświęconych architekturze sakralnej, publikowalne były też teksty (niekiedy wykonywane przez nas tłumaczenia) na temat styku liturgii i sztuki, - na stronie głównej serwisu znalazł się dział promujący dobre rzemiosło liturgiczne w Polsce, - w ramach ww. działu promowane i rekomendowane były również płyty z muzyką sakralną oraz playlisty okazjonalne. Blogi - Liturgia.pl to także platforma blogowa, którą w 2012 roku tworzyło blisko 24 zaproszonych autorów, m.in.: Paweł Beyga, Krzysztof Jankowiak, Małgorzata Janiec, Łukasz Wolański, Tomasz Grabowski OP, Bartosz Izbicki. - Platforma stanowi przestrzeń wyrażania i wymiany myśli ogniskujących się wokół szeroko rozumianej kultury chrześcijańskiej i kształtującej ją liturgii. Aktualności - w 2012 roku na łamach serwisu opublikowane zostały 142 liturgiczno-eklezjale newsy ze świata i Polski. Promocje 9 S trona

10 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w roku w ubiegłym roku znacznie wzmocniona została obecność serwisu w mediach społecznościowych: Facebook i Twitter - wydarzenia liturgiczne, wigilie gregoriańskie - Misterium Fascinans Festiwal Pieśń Naszych Korzeni, Jarosław Warsztaty w Lublinie - Akcja Wspomóż (wpływy na rzecz serwisu). Projekt SAKRAMENTY - w roku 2012 wraz z dominikanie.pl rozpoczęliśmy prace nad osobnym projektem multimedialnym, (Stach Nowak OP). Koordynator: Małgorzata Gadomska, wspomagający redaktor: Łukasz Serwiński. Współpraca - nawiązaliśmy wymianę medialną z religia.onet.pl, dominikanie.pl, deon.pl, ps-po (Tyniec), brewiarz.pl, podtrzymaliśmy kontakt z Jadwiżankami (Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi) i Ośrodkiem Formacji liturgicznej w Zawichoście, z Festiwalem Pieśń Naszych Korzeni w Jarosławiu, Chorzowskim Ośrodkiem Liturgicznym. Liturgia.pl była w 2012 roku na miejscu pierwszym w rankingu najpopularniejszych podcastów katolickich. VII. DZIAŁALNOŚĆ SKLEPU INTERNETOWEGO FUNDACJI Sklep Fundacji działa zaro wno jako księgarnia internetowa, jak i dystrybutor produkto w Fundacji. W ubiegłym roku w sklepie: było zarejestrowanych 2902 kliento w, w tym 692 nowych. złoz ono 1519 zamo wien, z czego 642 było kolejnym zakupem klienta pojawiło się 96 nowos ci (m.in. z Classical Music Distribution, wydawnictwami: W drodze, ZNAK, WAM) wspo łpracowano z 48 hurtowniami i księgarniami ( m.in Gloria 24, Exodus Księgarnia Mateusza (KMT), Paganini, Wydawnictwo Serafin, Księgarnie WAM w całej Polsce, Księgarnia w Drodze na Deptaku, Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej, Hurtownia Misericordia). najlepszymi miesiącami sprzedaz owymi były marzec i grudzien. Najlepiej sprzedające się produkty to: 1. Audiobook Pachnidła 541 szt. (ogo lna wartos c ,90) 2. S piewnik Niepojęta Tro jco t. II 335 szt. (19 257,60) 3. Ksiąz ka Ewangelia dla nienormalnych 200 szt. (4 200,00) Ws ro d produkto w w dystrybucji najlepiej sprzedawały się pozycje: 1. S piewnik Niepojęta Tro jco 885 szt. 2. Nieskalana CD 583 szt. 3. Radosna S wiatłos ci CD 498 szt. W ciągu roku sklep był brał udział w festynach, jarmarkach i promocjach w Szczecinie, Rzeszowie, Warszawie (dwukrotnie: podczas promocji serwisu Liturgia.pl w warszawskich parafiach oraz na jarmarku dominikan skim na Freta 10), Gdyni, Lublinie, Krakowie (kilkukrotnie: podczas promocji płyty Nieskalana promocji ksiąz ki prof. Mariana Grabowskiego Miłość seksualna, promocji ksiąz ki Janusza Pydy OP Dzień z życia diabła przeprowadzanej w ramach cyklu Lekcje religii dla dorosłych, rekolekcji Misterium Fascinans, promocji Fundacji w bazylice oo. Dominikano w, dwukrotnie w ramach s wiątecznych sprzedaz y) Zorganizowane promocje: 25x25 (promocja s piewnika Niepojęta Tro jco t. II), s więto s w. Tomasza z Akwinu, Dzien Kobiet, Wakacje z Joachimem, o 1/5 mniej (promocja produkto w Fundacji), Dzien Darmowej Dostawy Zgłoszono ksiąz kę Sakrament i misterium do nagrody Feniks 2012, otwarto stronę Facebook. Pracownicy działu sprzedaz y przeszli następujące szkolenia: Techniki sprzedaz owe w ramach szkolen PARP, 10 S trona

11 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w roku 2012 Akademia Allegro, prelekcje podczas e-festiwalu w Krakowie VIII. ZATRUDNIENIE: W roku 2012 Fundacja pozostawała w stosunku pracy z osobami zatrudnionych na następujących stanowiskach: 1. Menadz er ds. Produkcji pełny etat, 2. Webmaster po ł etatu, 3. Specjalisty ds. PR po ł etatu, 4. Redaktor gło wny serwisu liturgia.pl pełny etat. Ponadto dwie osoby pozostające z Fundacją w stosunku pracy przebywały w roku 2012 na urlopie macierzyn skim (dyrektor finansowo-administracyjna 1 etat) bądz wychowawczym (specjalista ds. Sprzedaz y 0,5 etatu). Przeciętne zatrudnienie na umowę o pracę w przeliczeniu na etaty w roku 2012 wyniosło 4,6 etatu. Dodatkowo w 2012 roku ramach umo w cywilno-prawnych (umowa zlecenie) Fundacja systematycznie zlecała wykonywanie prac na stanowiskach: 1. Dyrektor finansowo-administracyjny umowa zlecenie (zastępstwo) 2. Redaktor serwisu liturgia.pl umowa zlecenie, 3. Specjalista ds. Sprzedaz y umowa zlecenie 4. Asystent ds. Sprzedaz y umowa zlecenie. Z ramienia Polskiej Prowincji Dominikano w do pracy w Fundacji, bez wynagrodzenia w formie finansowej, oddelegowani zostali: 1. Tomasz Grabowski OP na stanowisku Prezesa Fundacji 2. Grzegorz Przechowski OP na stanowisku Menadz era ds. Evento w (do dn ) 3. Tomasz Rojek OP na stanowisku Koordynatora Projekto w (od. dn ). W ostatnim roku w Fundacji ok 12 wspo łpracowało z Fundacją na zasadach wolontariatu oraz nieodpłatnych praktyk lub staz y studenckich. IX. POZOSTAŁE INFORMACJE O FUNDACJI 1. Na dzien s rodki pienięz ne zgromadzone na wszystkich rachunkach bankowych wynoszą: ,78 zł w tym na rachunkach w Volkswagen Bank Direct: ,46 zł, w Citibank Handlowy: 4 608,32 zł. 2. W 2012 roku Fundacja nie nabyła z adnych akcji ani obligacji. 3. W 2012 roku Fundacja nie nabyła nieruchomos ci. 4. W 2012 roku Fundacja nie udzielała z adnych poz yczek. 5. W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie przeprowadzono kontroli. Opracowano: Zarząd Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny Prezes Fundacji Tomasz Grabowski OP 11 S trona

12 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w roku 2012 Zatwierdzono: Rada Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny KRZYSZTOF STANISŁAW POPŁAWSKI PAWEŁ KOZACKI (własnoręczny podpis) (własnoręczny podpis) ADAM STANISŁAW SULIKOWSKI (własnoręczny podpis) 12 S trona

13 Sprawozdanie finansowe Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny za rok Sprawozdanie finansowe Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny za rok Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok Bilans na dzień r. 3. Rachunek zysków i strat za okres r 4. Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za rok S trona

14 Sprawozdanie finansowe Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny za rok Wstęp do Sprawozdania Finansowego za rok Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie organu prowadzącego rejestr. FUNDACJA DOMINIKAŃSKI OŚRODEK LITURGICZNY ul. Dominikańska 3/11, Kraków Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy, Rejestr Stowarzyszeń nr KRS Przedmiot działalności Fundacji w roku 2012: Wspieranie działalności Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego (OO. Dominikanów) w zakresie kultu religijnego, a także samodzielna działalność w zakresie kultu religijnego, w szczególności poprzez rozwój i promocję muzyki liturgicznej oraz teologii, historii i duchowości liturgii, działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 2. Czas trwania jednostki: Nieograniczony. 3. Okres objęty sprawozdaniem: 01 styczeń grudzień Omówienie przyjętych zasad rachunkowości. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości obowiązującymi jednostki. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym zostały wykazane zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazywane są w wartości nominalnej. 2 S trona

15 Sprawozdanie finansowe Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny za rok Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za rok Nazwa jednostki : FUNDACJA DOMINIKAŃSKI OŚRODEK LITURGICZNY Część I. Objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień r. 1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. wartość nabycia całkowite umorzenie umorzenie w roku 2012 wprowadzone w roku 2012 wartość netto Środki trwałe , , ,51 0, ,24 WNIP 3 626, , ,80 0, ,91 Posiadane środki trwałe obejmują urządzenia techniczne oraz meble biurowe. 2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście. - nie występują w roku Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu. - nie występują w roku Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tyt. uzyskania prawa własności budynków i budowli. - nie występują w roku Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji. - nie dotyczy. 6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów, o ile jednostka nie sporządza zmian w kapitale własnym. - Kapitał zapasowy na koniec roku ,36 zł. Zmniejszenie nastąpiło po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2011 rok - przeksięgowano ujemny wynik finansowy za 2011 rok. 7. Propozycje co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. - w roku 2012 prowadziła działalność statutową oraz działalność gospodarczą. Rok obrotowy 2012 Fundacja zamknęła zyskiem bilansowym w wysokości ,00 zł który zwiększy kapitał zapasowy. Zysk zostanie w całości wykorzystany na cele statutowe. 8. Dane o wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystania i stanu na koniec roku obrotowego. Grupa należności Stan na Zmiany Stan na Należności z tyt. dostaw i usług , , ,14 Należności z tyt.pod., dotacji, ceł, ubezp.społ.i innych św. 755,79 930, ,54 Inne należności 660,82 793, ,93 3 S trona

16 Sprawozdanie finansowe Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny za rok Podział zobowiązań wg pozycji bilansu i pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty: do 1 roku powyżej 1 roku do 3 lat nie występują powyżej 3 lat do 5 lat - nie występują powyżej 5 lat - nie występują Zobowiązania 1. Wobec jednostek powiązanych: początek roku Do 1 roku: Okres wymagalności: koniec roku początek roku od 1 do 3 lat: koniec roku początek roku RAZEM koniec roku a) z tyt. dostaw i usług b) inne Wobec pozostałych jednostek: a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart. c) inne zobow. finansowe d) z tytułu dostaw i usług , , , ,97 e) zaliczki otrzymane na 0 596, ,41 dostawy f) zobowiąz. wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, 8 059, , , ,91 ubezp. i in.św. h) z tytułu wynagrodzeń 72,00 72, ,00 72,00 i) inne 159,28 976, ,28 976, Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. - czynne rozliczenia międzyokresowe 596,01 zł abonament za sklep internetowy, domeny i tokeny bankowe rozliczane w czasie; - rozliczenia międzyokresowe przychodów 2 661,24 zł przychody przypadające na kolejne lata obrachunkowe. - Rozliczana w czasie otrzymana darowizna środków trwałych. 11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki. - nie występują w roku Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe. - nie występują w roku S trona

17 Sprawozdanie finansowe Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny za rok Część II. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat sporządzonego za okres: r. 1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. W roku 2012 Fundacja prowadziła działalność statutową oraz działalność gospodarczą na terenie kraju. Działalność gospodarcza Sprzedaz towaro w i materiało w Sprzedaz usług Działalność statutowa nieodpłatna Darowizny od oso b prywatnych Darowizny od firm Działalność statutowa odpłatna Sprzedaz usług Pozostałe przychody operacyjne Zaokrąglenia deklaracji VAT-7 Sprzedaz s rodko w trwałych Pozostałe przychody Przychody finansowe Odsetki na rachunkach bankowych ,79 zł ,77 zł ,02 zł ,36 zł ,93 zł ,43 zł ,62 zł ,62 zł 1 145,38 zł 0,90 zł 119,84 zł 1 024,64 zł 102,96 zł 102,96 zł 2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe. - nie występują w roku Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. - nie występują w roku Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym. - nie dotyczy, nie występuje. 5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto. WYNIK PODATKOWY: Przychody bilansowe ,11 przychód podatkowy ,11 Koszty bilansowe ,11 - koszty reprezentacji 2 701,92 - koszty odsetek budżetowych 106,00 - koszty upomnień 17,60 koszt podatkowy ,59 6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby: - W roku 2012 nakłady na środki trwałe w budowie wyniosły 574,08 zł. 7. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe: - W roku 2012 nakłady na niefinansowe aktywa trwałe nie występowały. 8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: - nie występują. 5 S trona

18 Sprawozdanie finansowe Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny za rok Część III. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych. - nie ma obowiązku sporządzania za rok Część IV. Objaśnienie niektórych zagadnień osobowych. 1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu wg podziału na grupy zawodowe. - Przeciętne zatrudnienie w roku 2012 wyniosło 4,6 osób. 2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących. - Wynagrodzenia takie nie były wypłacane w roku Informacje o pożyczkach lub świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących. - nie występowały. Część V. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. 1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego: zł przychodu wynikające z ujawnionej sprzedaży z lat poprzednich zostało odniesione na konto 820 Rozliczenie wyniku finansowego i zwiększy kapitał zapasowy jednostki. 2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu bilansowym. - nie wystąpiły. 3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości. W roku obrotowym 2012 w jednostce nie dokonywano zmian metod księgowości i wyceny oraz zmian sposobu sporządzania Sprawozdania Finansowego. Kraków, dnia 14 czerwca 2013 Opracowano: Zarząd Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny Prezes Fundacji Tomasz Grabowski OP Gło wny Księgowy Grzegorz Hudyka Zatwierdzono: Rada Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny Krzysztof Popławski OP Adam Sulikowski OP Paweł Kozacki OP 6 S trona

19 Sprawozdanie finansowe Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny za rok Zarząd Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny: Tomasz Grabowski OP Joanna Maryon-Golonka Mateusz Solarz Tomasz Dekert 7 S trona

20 Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny ul. Dominikańska 3/ Kraków NIP: Biuro rachunkowe BIURO RACHUNKOWE "KANDER" GRZEGORZ HUDYKA NIP: Bilans za okres Numer Opis Początek okresu Koniec okresu Aktywa , ,52 A +Aktywa trwałe , ,83 A.I +Wartości niematerialne i prawne 2 031, ,91 A.I.1 +Koszty zakończonych prac rozwojowych A.I.2 +Wartość firmy A.I.3 +Inne wartości niematerialne i prawne 2 031, ,91 A.I.4 +Zaliczki na wartości niematerialne i prawne A.II +Rzeczowe aktywa trwałe , ,92 A.II.1 +Środki trwałe 4 406, ,24 A.II.1.a +grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) A.II.1.b +budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej A.II.1.c +urządzenia techniczne i maszyny 747,47 A.II.1.d +środki transportu A.II.1.e +inne środki trwałe 3 659, ,24 A.II.2 +Środki trwałe w budowie 5 842, ,68 A.II.3 +Zaliczki na środki trwałe w budowie A.III +Należności długoterminowe A.III.1 +Od jednostek powiązanych A.III.2 +Od pozostałych jednostek A.IV +Inwestycje długoterminowe A.IV.1 +Nieruchomości A.IV.2 +Wartości niematerialne i prawne A.IV.3 +Długoterminowe aktywa finansowe A.IV.3.a +w jednostach powiązanych A.IV.3.a.i +udziały lub akcje A.IV.3.a.ii +inne papiery wartościowe A.IV.3.a.iii +udzielone pożyczki A.IV.3.a.iv +inne długoterminowe aktywa finansowe A.IV.3.b +w pozostałych jednostkach A.IV.3.b.i +udziały lub akcje A.IV.3.b.ii +inne papiery wartościowe A.IV.3.b.iii +udzielone pożyczki A.IV.3.b.iv +inne długoterminowe aktywa finansowe A.IV.4 +Inne inwestycje długoterminowe A.V +Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe A.V.1 +Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego A.V.2 +Inne rozliczenia międzyokresowe B +Aktywa obrotowe , ,69 B.I +Zapasy , ,21 B.I.1 +Materiały B.I.2 +Półprodukty i produkty w toku B.I.3 +Produkty gotowe B.I.4 +Towary , ,21 B.I.5 +Zaliczki na dostawy ,00 B.II +Należności krótkoterminowe , ,61 B.II.1 +Naleleżności od jednostek powiązanych B.II.1.a +z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: B.II.1.a.i +do 12 miesięcy B.II.1.a.ii +powyżej 12 miesięcy B.II.1.b +inne B.II.2 +Należności od pozostałych jednostek , ,61 B.II.2.a +z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,14

A Aktywa trwałe ,27

A Aktywa trwałe ,27 Nazwa Jednostki: Szpital Uniwersytecki w Krakowie Ulica: Kopernika 36 Kraków KOD WYSZCZEGÓLNIENIE 31.03.2015 r. 1 2 4 A Aktywa trwałe 321 931 082,27 A.I. Wartości niematerialne i prawne 181 194,31 A.I.1

Bardziej szczegółowo

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 KLUB JAGIELLOŃSKI 31-1 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-5 Sprawozdanie finansowe za rok 214 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 214 Bilans na dzień 31.12.214r. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej PÓŁROCZNE/ROCZNE

Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej PÓŁROCZNE/ROCZNE MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON MZ-03 Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Klub Jagielloński" 31-013 Kraków, ul. Rynek Główny 39/9 NIP : 676-178-81-05 Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 1. Fundacja IN POSTERUM z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 7 we Wrocławiu zarejestrowana jest w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83 BILANS ZA 2011r. AKTYWA stan na stan na 31.12.2011 stan na stan na 01.01.2011 01.01.2011 31.12.2011 A. Aktywa trwałe (art..3 ust 1 pkt 13) 01 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 75 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005 NIP 6792992597, REGON 120806658 Od 2009 Fundacja posiada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny) Wyszczególnienie za okres do 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Kwoty za rok: w zł i gr. 2005 2006 A. Przychody działalności statutowej 4.139.024,13 4.725.366,16

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 za rok obrotowy 2004 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji w

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Przerośl za 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Przerośl za 2015r. ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Przerośl za 2015r. Na podstawie art.270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień r.

Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień r. Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień 31.12.2014r. 1. Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego. Gmina Korfantów. AKTYWA Stan na początek PASYWA Stan

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CZĘŚĆ PIERWSZA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 205 Nazwa jednostki: STOWARZYSZENIE AMFORA Siedziba jednostki: 0062 Warszawa ul. Dzielna Regon 42742326 NIP 5235992 Podstawowy cel działania organizacji:

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. DANE IDENTYFIKACYJNE Nazwa: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego Nazwa skrócona: Siedziba: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE FUNDACJI DLA ZWIEZĄT ARGOS ZA 2012 ROK (nr KRS 0000286138) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA Fundacja dla Zwierząt Argos, 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

i (9) INFORMACJA DODATKOWA

i (9) INFORMACJA DODATKOWA TP7F O< WIEKU 90-3Łoo j : ciugufta 8»-'fax (O- v ' :3- -93 Mir - >$, -. cc 4707933 INFORMACJA DODATKOWA (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego KLUB SYMPATYKÓW KOLEI ul. PACZKOWSKA 26 50-503 WROCŁAW Wrocław, marzec 2011r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET T K Z t C; EGO WIEKU 9O-i "(3 Łódź ji.traugutta 8. «/ f a x - '0-42) 632--93 NIP 725-0-8~-278 REG. 47079882 Łóc»-Śródmteście INFORMACJA DODATKOWA 3 O -03-20 (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I.1. Zmiany w ciągu obrotowego wartości środków trwałych: - środki trwałe wartość początkowa Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Aktualiz. wartości. Przem. wewn (+) Wartości niemateria lne i

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Aktualiz. wartości. Przem. wewn (+) Wartości niemateria lne i STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Warszawa dnia 31 marca 2015 Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43 AKTYWA Stan na Stan na Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 01.01.2011 31.12.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A.Aktywa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA

INFORMACJA DODATKOWA FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010 r. do sprawozdania finansowego FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA Warszawa 2011 r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W PIASECZNIE ZA 2011 rok.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W PIASECZNIE ZA 2011 rok. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W PIASECZNIE ZA 2011 rok. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 05-500 Piaseczno ul.fabryczna

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZADANIA FINANSOWEGO za 2008 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub

Bardziej szczegółowo

Bilans - Aktywa

Bilans - Aktywa Fundacja Arna Canem ul. Żeromskiego 85/25 7272609457 Bilans - Aktywa 31.12.2008 I Urząd Skarbowy AKTYWA 31.12.2007 31.12.2008 A. Aktywa trwałe 1 751,00 8 901,04 1. Wartości niematerialne i prawne 1 751,00

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo