Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę HMSG S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę HMSG S.A."

Transkrypt

1 NOMAD Partners Sp. z o.o. siedziba ul. Wielorybia 109; Bydgoszcz tel. (+48) Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę HMSG S.A. Bydgoszcz dnia 31 lipca 2012r. NOMAD Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Wielorybiej 109 lokal 17 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS , kapitał zakładowy PLN w pełni opłacony, NIP: REGON:

2 Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę HMSG S.A. Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Cel i podstawa prawna sporządzenia dokumentu Źródła informacji oraz założenia stanowiące podstawę sporządzenia dokumentu Dane podmiotu wykonującego analizę Podstawowe dane o HMSG S.A. 2.1 Firma, forma prawna, siedziba, adres, dane kontaktowe, dane statystyczne i podatkowe Przedmiot działalności HMSG S.A Spółki i serwisy społecznościowe P.W. Apis H.Oziębło-D.Oziębło Sp.j SECONDSTREET Polska Sp. z o.o MEDD APP Sp. z o.o Nasze-wojsko.pl Nasza-policja.pl Informacja o notowaniu instrumentów finansowych HMSG S.A. na rynku giełdowym Osoby zarządzające Osoby nadzorujące Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na WZA Analiza sytuacji finansowej 3.1 Dane finansowe i ich źródło Prognozy finansowe Bilans jednostkowy HMSG S.A. za lata Rachunek zysków i strat (jednostkowy) HMSG S.A Analiza wskaźnikowa HMSG S.A. (jednostkowy) Wskaźniki kapitału obrotowego i płynności finansowej Wskaźniki sprawności działania Wskaźniki zadłużenia i zdolności do obsługi długu Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynku kapitałowego Szacunkowe dane finansowe SECONDSTREET Polska Sp.z o.o. za 2011r Analityczny Bilans SECONDSTREET Polska Sp. z o.o Analityczny Rachunek Zysków i Strat SECONDSTREET Polska Sp. z o.o Istotne zmiany w sytuacji finansowej emitenta pomiędzy , a dniem sporządzania dokumentu Podsumowanie analityczne Analiza sytuacji gospodarczej i planów rozwojowych 2

3 Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę HMSG S.A. 4.1 Zmiany wynikające z uchwał WZA podjętych w dniu 29 czerwca 2012r Analiza SWOT Streszczenie przeprowadzonej analizy Ocena planów rozwojowych i perspektyw dalszego działania Słownik użytych pojęć Dane z KRS (na dzień 30 lipca 2012r.) spółek: HMSG S.A., SECONDSTREET Polska Sp. z o.o., MEDD APP Sp. z o.o. oraz P.W. Apis H.Oziębło-D.Oziębło Sp.j

4 Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę HMSG S.A. 1. Wstęp 1.1 Cel i podstawa prawna sporządzenia dokumentu. Niniejszy dokument sporządzony został celem dokonania analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę HMSG S.A. Analizowana spółka została zobligowana do zlecenia sporządzenia niniejszego dokumentu uchwałą nr 604/2012 zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, organizatora rynku obrotu akcjami spółki HMSG S.A. (NewConnect). Umową zawartą w dniu 1 lipca 2012r. pomiędzy HMSG S.A. (Zleceniodawca) a NOMAD Partners Sp. z o.o. (Zleceniobiorca), zarząd Zleceniodawcy dokonał wyboru podmiotu, o jakim mowa w powyższej uchwale. Informacja o wyborze zawiera raport bieżący Spółki nr 53/2012 Spółki. Dokument nie stanowi rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego, o jakim mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stanowi wyraz opinii autorów i nie powinien być inaczej traktowany. NOMAD Partners Sp. z.o.o nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez zgody jest zabronione. 1.2 Źródła informacji oraz założenia stanowiące podstawę sporządzenia dokumentu. Analizę dokonano opierając się na informacjach uzyskanych od HMSG S.A., dokumentach powszechnie dostępnych lub też publicznie znanych, w tym opublikowanych przez Spółkę raportach bieżących i okresowych. Założono, że otrzymane i nabyte materiały są prawdziwe, rzetelne i odpowiadające faktycznemu stanowi prawno finansowemu. Założono, że analizowany podmiot będzie kontynuował działalność w przyszłości. 1.3 Dane podmiotu wykonującego analizę. Nazwa (firma): NOMAD Partners Sp. z o.o. Adres: ul. Wielorybia Bydgoszcz Prezes Zarządu: Rafał Marek Koźlak NIP: REGON:

5 Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę HMSG S.A. 2. Podstawowe dane o HMSG S.A. 2.1 Firma, forma prawna, siedziba, adres, dane kontaktowe, dane statystyczne i podatkowe. Nazwa (firma): HMSG Spółka Akcyjna Forma prawna: Spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Ciechanów Adres: ul. Gostkowska 39, Ciechanów Prezes Zarządu: Bartłomiej Matusiak Telefon: (+4823) Fax.: (+4823) Poczta elektroniczna: Strona internetowa: KRS: REGON : NIP: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2012r., działając na podstawie art kodeksu spółek handlowych, postanowiło zmienić Statut Spółki w tym firmę (nazwę) z HMSG S.A. na Apis S.A., zmieniając jednocześnie siedzibę Spółki z miasta Ciechanów na Warszawę. Powyższe zmiany statutu Spółki wejdą w życie pod warunkiem ich rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejonowy, wydział KRS (wpis ma charakter konstytutywny). Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjęto operowanie na prezentowanej w KRS firmie (nazwie) HMSG S.A. 2.2 Przedmiot działalności HMSG S.A. Spółka HMSG S.A. powstała w roku Jej przedmiotem działalności jest zarządzanie spółkami operującymi w branży e-commerce, ze szczególnym uwzględnieniem portali społecznościowych oraz przedsięwzięć z dziedziny szeroko rozumianych wysokich technologii mobilnych. Akcjonariusze Spółki w związku z niezadowalającymi wynikami finansowymi z podstawowej działalności, podjęli w dniu 29 czerwca 2012r. uchwałę o zmianie przedmiotu działalności HMSG S.A. na produkcyjno usługową obejmującą budowę, projektowanie, montaż i kompletne wykończenie domów drewnianych z bali, budowanych w systemie szkieletowym. 2.3 Spółki i serwisy społecznościowe HMSG S.A P.W. Apis H.Oziębło-D.Oziębło Sp.j. Spółka HMSG S.A. zgodnie z przekazanym raportem bieżącym ( nr 55/2012) nabyła w dniu 6 lipca 2012r. zorganizowane przedsiębiorstwo pod firmą P.W. Apis H.Oziębło-D.Oziębło Sp.j. W wyniku wniesienia aportu za wyemitowane przez Spółkę akcje w ramach subskrypcji 5

6 Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę HMSG S.A. prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (słownie: sto sześćdziesiąt milionów) akcji serii N o wartości nominalnej 0,05 PLN (słownie: pięć groszy) o łącznej wartości ,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych) trafiło do wspólników spółki P.W. Apis H.Oziębło-D.Oziębło Sp.j. Zgodnie z informacją zarządu przedstawioną akcjonariuszom HMSG S.A. na WZA, zawarcie umowy objęcia akcji stanowi realizację nowej strategii Spółki, która zakłada, iż podstawową działalnością operacyjną będzie działalność produkcyjno-usługowa polegająca głównie na produkcji oraz budowie domów drewnianych w systemie szkieletowym oraz z bali, uwzględniając projektowanie, montaż i kompletne wykończenie. Wniesienie aportu zdaniem Zarządu- jest równoznaczne z przejęciem bieżących projektów realizowanych przez spółkę P.W. Apis H.Oziębło-D.Oziębło Sp.j., jej możliwości produkcyjnych oraz usługowych. Pozyskana została wykwalifikowana kadra specjalistów w dziedzinie budownictwa, finansów, marketingu i sprzedaży. Zgodnie z publikowanymi przez P.W. Apis H.Oziębło-D.Oziębło Sp.j. raportami finansowymi w KRS, spółka w latach roku była rentowna. 6

7 Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę HMSG S.A. Tabela nr 1 Rachunek wyników wariant porównawczy: Rachunek wyników P.W. Apis H.Oziębło-D.Oziębło Sp.j. Wariant Porównawczy A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 9689, , ,44 od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 8508, , ,79 II. Zmiana stanu produktów 327,21-591,04-18,86 III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 853,67 216,96 171,52 IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 B. Koszty działalności operacyjnej 8622, , ,98 I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0,00 0,00 0,00 II. Koszt sprzedaży 0,00 0,00 0,00 III. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00 0,00 1. Amortyzacja 727,53 364,02 160,51 2. Zużycie materiałów i energii 4116, , ,64 3. Usługi obce 1592, , ,95 4. Podatki i opłaty 26,83 22,07 43,86 5. Wynagrodzenia 824,43 771,71 843,3 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 258,02 226,68 221,65 7. Pozostałe koszty rodzajowe 298,19 253,23 283,35 IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 778, ,72 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) 1067, ,78 723,47 D. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 320,03 90,89-105,87 E. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D) 1387, ,67 617,6 F. Wynik na działalności finansowej -8,32-14,71-40,77 G. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (E+ F) 1378, ,95 576,83 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II) 0,00 0,00 0,00 1. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 2. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 K. Zysk (strata) brutto (I +/- J) 1378, ,95 576,83 L. Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 N. Zysk (strata) netto (K - L - M) 1378, ,95 576, SECONDSTREET Polska Sp. z o.o. Spółka SECONDSTREET POLSKA Sp. z o.o. (do 2010r. NEW.CON10T Sp. z o.o.) jest spółką w 100% zależną od HMSG S.A., a jej celem jest zarządzanie portalem społecznościowym SECONDSTREET. Portal ten od powstania przechodził przeobrażenia, dostosowujące go do trendów na rynku portali społecznościowych. Obecnie działa w formie internetowego klubu 7

8 Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę HMSG S.A. zakupowego (shopping e-clubs) nawiązując modelem do niemieckiego Brands4Friends, angielskiego LineaFashion czy też serwisu BuyVIP. Odróżniającym serwis SECONDSTREET od europejskich konkurentów jest organizowanie wyprzedaży, na wzór amerykańskich Black Friday. Projekt serwisu społecznościowego SECONDSTREET od momentu powstania nie jest rentowny. Ciągłe przeobrażenia szaty graficznej oraz zmiany funkcjonalności nie zaowocowały przekładalnym zyskiem na działalności operacyjnej spółki SECONDSTREET POLSKA Sp. z o.o. Na WZA Spółki z dnia 29 czerwca 2012r. akcjonariusze HMSG S.A. wyrazili zgodę na zbycie wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą SECONDSTREET Polska Sp. z o.o. na warunkach według uznania zarządu Spółki MEDD APP Sp. z o.o. HMSG S.A. posiada w krakowskiej spółce MEDD APP Sp. z o.o. 10% udziałów w wynoszącym 5000 PLN kapitale zakładowym. Spółka zajmuje się projektowaniem, produkcją i wdrażaniem rozwiązań mobilnych dla medycyny i ratownictwa. Udziały nabyte zostały na początku 2012r. Spółka MEDD APP Sp. z o.o. w kwietniu tego roku złożyła wniosek o dofinansowanie w programie KIGMED.EU - Inkubator Innowacyjnych Technologii finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla E-medycyny. Szacowana wartość wsparcia projektu wynosi PLN i skierowana ma być na stworzenie komplementarnych narzędzi ułatwiających komunikację między pacjentami a lekarzami. Prokurentem spółki jest obecny prezes zarządu HMSG S.A Nasze-wojsko.pl Serwis społecznościowy Nasze-wojsko.pl został nabyty przez HMSG S.A. w III kwartale 2011r. Celem serwisu jest tworzenie społeczności oraz nawiązywanie kontaktów wokół tematu wojska. Zgodnie z oświadczeniem zarządu prezentowanym w Dokumencie Informacyjnym HMSG SA planuje w 2012 roku powołać do życia nową spółkę zależną, która będzie zarządzać projektem Nasze-wojsko.pl. Zarząd Spółki 19 lipca 2011 roku powołał spółkę zależną pod firmą Green Blue Media Sp. z o.o. z kapitałem zakładowym zł, w której HMSG S.A. objął 100% udziałów. Celem powołania spółki było m.in. wydzielenie zarządzania serwisami Naszewojsko.pl oraz Nasza-policja.pl. Spółka nie została jednak zarejestrowana w ustawowym terminie w KRS. Na WZA Spółki z dnia 29 czerwca 2012r. akcjonariusze HMSG S.A. wyrazili zgodę na zbycie serwisu na warunkach według uznania zarządu Spółki Nasza-policja.pl Serwis społecznościowy Nasza-policja.pl został stworzony przez HMSG S.A. w 2011r. po uprzedniej rejestracji domeny serwisu (rok 2010). Celem serwisu jest tworzenie społeczności oraz nawiązywanie kontaktów wokół tematu policji. Zarząd Spółki 19 lipca 2011 roku powołał spółkę zależną Green Blue Media Sp. z o.o. z kapitałem zakładowym zł, w której HMSG S.A. objął 100% udziałów. Celem powołania spółki było m.in. wydzielenie zarządzania serwisami Nasze-wojsko.pl oraz Nasza-policja.pl. Spółka nie została jednak zarejestrowana w ustawowym terminie w KRS. 8

9 Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę HMSG S.A. 2.4 Informacja o notowaniu instrumentów finansowych HMSG S.A. na rynku giełdowym. Akcje Spółki HMSG S.A. notowane są na rynku giełdowym, którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Rynkiem notowań jest Alternatywny System Obrotu zwany NewConnect. Akcje spółki zakwalifikowane zostały do segmentu NC Super High Liquidity Risk i notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym ustaleniem kursu. Do obrotu wprowadzonych zostało na dzień sporządzania analizy akcji emitenta, z łącznie wyemitowanych (sto dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 PLN (pięć groszy) każda akcja. Większość niewprowadzonych akcji to akcje serii N ( ) wyemitowane na podstawie uchwały WZA Spółki z dnia 29 czerwca 2012r., objęte przez wspólników P.W. Apis H.Oziębło-D.Oziębło Sp.j. w dniu 6 lipca 2012r. Pozostałe, to akcje emisji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, do objęcia których uprawniony jest obecny Prezes Zarządu HMSG S.A. (emisja serii K). Wszystkie wprowadzone do obrotu oraz wyemitowane akcje Spółki są akcjami na okaziciela. 2.5 Osoby zarządzające. Na dzień sporządzania niniejszego dokumentu osobami zarządzającymi Spółką są: a) Bartłomiej Michał Matusiak - Prezes Zarządu b) Henryk Oziębło - Wiceprezes Zarządu Kadencja Zarządu upływa w 2014 roku. Wiceprezes Zarządu nie został na dzień sporządzania niniejszego dokumentu zarejestrowany w KRS. Jego mianowanie nastąpiło decyzją rady nadzorczej Spółki w dniu 30 czerwca 2012r. 2.6 Osoby nadzorujące. Na dzień sporządzania niniejszego dokumentu osobami wchodzącymi w skład rady nadzorczej są: a) Mirosław Kielecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej b) Urszula Pikiel - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej c) Marcin Durlik - Członek Rady Nadzorczej d) Arkadiusz Smalski - Członek Rady Nadzorczej e) Marek Jassak - Członek Rady Nadzorczej Powyższy skład rady nadzorczej ukonstytuował się w dniu 29 czerwca 2012r. 9

10 Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę HMSG S.A. 2.7 Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na WZA. a) na dzień sporządzania niniejszego dokumentu; Tabela nr 2 struktura akcjonariatu na dzień sporządzania niniejszego dokumentu. Dane akcjonariusza Liczba akcji Udział procentowy w kapitale zakładowym 1. Bartłomiej Michał Matusiak ,74% 2. Mirosław Kielecki ,38% 3. Dom Inwestycyjny Platinum Capital S.A. z podmiotami zależnymi ,88% 4. Janusz Lasocki ,15% 5. Pozostali ,85% Łącznie ,00% b) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii N Tabela nr 3 struktura akcjonariatu w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii N Dane akcjonariusza Liczba akcji Udział procentowy w kapitale zakładowym 1. Aktualni wspólnicy P.W Apis Sp. J ,70% 2. Bartłomiej Michał Matusiak ,06% 3. Mirosław Kielecki * ,00% 4. Dom Inwestycyjny Platinum Capital S.A. z podmiotami zależnymi ,81% 5. Janusz Lasocki ,94% 6. Pozostali ,49% Łącznie ,00% *Pan Mirosław Kielecki jest wspólnikiem P.W Apis H.Oziębło-D.Oziębło Sp.j. uprawnionym do samodzielnej reprezentacji. W dniu 6 lipca 2012r. Spółka skierowała ofertę objęcia akcji serii N do właścicieli spółki P.W. Apis H.Oziębło-D.Oziębło Sp.j. z siedzibą w Biłgoraju, a oferta ta została przyjęta. Na mocy umowy założyciele spółki P.W. Apis objęli akcji serii N o wartości nominalnej 0,05 PLN (słownie: pięć groszy). Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, sąd rejonowy wydział KRS nie zarejestrował podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o powyżej wyemitowane akcje. 10

11 Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę HMSG S.A. 3. Analiza sytuacji finansowej 3.1 Dane finansowe i ich źródło. Spółka zgodnie z art. 56 ustawy o rachunkowości (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz.U nr 121 poz. 591 ze zmianami) nie ma obowiązku sporządzenia i publikowania danych skonsolidowanych z wynikami finansowymi spółki SECONDSTREET Polska Sp. z o.o. Spółka zobowiązana jest zatem do sporządzania rocznych sprawozdań jednostkowych podlegających badaniu biegłego rewidenta. Zgodnie z tym właściwa analiza finansowa dokonana została w oparciu o audytowane wyniki finansowe za lata Zarząd Spółki nie podaje do publicznej wiadomości wyników jednostkowych SECONDSTREET Polska Sp. z o.o. Prezentuje jedynie dla celów informacyjnych wyniki nieaudytowane grupy HMSG S.A. w ujęciu kwartalnym. Ze względu na duże znaczenie SECONDSTREET Polska Sp. z o.o. na finanse grupy HMSG S.A. w niniejszym dokumencie poddano próbie analityczne oszacowanie struktury bilansu i rachunku wyników na podstawie opublikowanych danych jednostkowych (audytowane) i skonsolidowanych (nieaudytowanych) grupy HMSG S.A. Należy mieć na uwadze jedynie poglądowy charakter takiego analitycznego szacunku. Szacunkowych wyników nie należy traktować jako odpowiadających faktycznemu stanowi majątku i wyników SECONDSTREET Polska Sp. z o.o., ze względu na nieaudytowaną strukturę źródła danych wziętych do szacowania. Nie brano pod uwagę w analizie finansowej wyników P.W. Apis H.Oziębło- D.Oziębło Sp.j. i ich możliwego wpływu na wskaźniki finansowe HMSG S.A. ze względu na brak dostępu do wyników audytowanych spółki, a także wciąż trwający proces przejmowania P.W. Apis Sp. J. przez HMSG S.A. 3.2 Prognozy finansowe. Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2012 i następne. W raporcie bieżącym nr 15/2012 z dnia 05 lutego 2012r. Zarząd skorygował prognozy wyników na 2011r. opublikowane w raporcie bieżącym nr 41/2010 w dniu 15 listopada 2010r. Jednocześnie zarząd HMSG S.A. w komentarzu do wyników skonsolidowanych za I kwartał zapowiedział opublikowanie w III kwartale 2012r. prognozy wyników na rok 2012 i rok

12 Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę HMSG S.A. 3.3 Bilans (jednostkowy) HMSG S.A. za lata Tabela nr 4 bilans jednostkowy audytowany HMSG S.A. stan na 31 grudzień 2011r. Bilans jednostkowy (audytowany) HMSG S.A. stan na 31 grudzień 2011r. Aktywa Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Razem ,9% 68,6% 60,2% Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Razem ,1% 31,4% 39,8% Suma aktywów ,00% 100,00% 100,00% Pasywa Kapitał własny Kapitał podstawowy Akcje własne Kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Razem % 81% 95% Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe Razem % 19% 5% Suma pasywów ,00% 100,00% 100,00% 12

13 Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę HMSG S.A. 3.4 Rachunek zysków i strat (jednostkowy) HMSG S.A. Tabela nr 5 Rachunek zysków i strat (jednostkowy) HMSG S.A. wariant kalkulacyjny stan na 31 grudzień 2011r. Rachunek zysków i strat (jednostkowy) HMSG S.A. wariant kalkulacyjny stan na 31 grudzień 2011r Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Koszty działalności operacyjnej Zysk (strata) ze sprzedaży (1-2) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3+4-5) Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) z działalności gospodarczej (6+7-8) Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zysk (strata) brutto (9+-10) Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Zysk (strata) netto ( ) Analiza wskaźnikowa HMSG S.A. (jednostkowy) Wskaźniki kapitału obrotowego i płynności finansowej. Tabela nr 6 wskaźniki kapitału obrotowego i płynności Nazwa wskaźnika Wskaźnik kapitału obrotowego w dniach Wskaźnik płynności bieżącej Wskaźnik płynności podwyższonej 1401,45 638,76-1,35 1,64 8,56 1,35 1,44 8,56 13

14 Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę HMSG S.A Wskaźniki sprawności działania. Tabela nr 7 wskaźniki sprawności działania Nazwa wskaźnika Wskaźnik cyklu należności w dniach Wskaźnik rotacji aktywów 0,10 0,26 - Wskaźnik rotacji należności 1,06 3,31 - Wskaźnik rotacji zapasów - 4, Wskaźniki zadłużenia i zdolności do obsługi długu. Tabela nr 8 wskaźniki zadłużenia i zdolności do obsługi długu Nazwa wskaźnika Wskaźnik ogólnego zadłużenia 20,11% 19,19% 4,65% Wskaźnik struktury kapitału 1,25 1,24 1,05 Wskaźnik niezależności finansowej 3,97 4,21 20, Wskaźniki rentowności. Tabela nr 9 wskaźniki rentowności Nazwa wskaźnika Wskaźnik rentowności netto Wskaźnik rentowności kapitału własnego -0,09 0,00 0,00-0,12 0,00 0,00 14

15 Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę HMSG S.A Wskaźniki rynku kapitałowego. Tabela nr 10 wskaźniki rynku kapitałowego Nazwa wskaźnika Liczba akcji na ostatni dzień roku Cena na ostatni dzień roku 0,06 0,17 - Wskaźnik cena/zysk P/E Wskaźnik cena/wartość księgowa P/BV 0,73 0,59 - Stopa dywidendy

16 Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę HMSG S.A. 3.6 Szacunkowe dane finansowe SECONDSTREET Polska Sp. z o.o. za 2011r Analityczny Bilans SECONDSTREET Polska Sp. z o.o. Tabela 11 Analityczny Bilans SECONDSTREET Polska Sp. z o.o. Bilans HMSG S.A. HMSG S.A. Bilans jednostkowy (audytowany) HMSG S.A. Bilans skonsolidowany (nieaudytowany) Aktywa Analityczny Bilans SECONDSTREET Polska Sp. z o.o. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Razem ,9% 68,4% - Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Razem ,1% 31,6% - Suma aktywów ,00% 100,00% - Pasywa Kapitał własny Kapitał podstawowy Akcje własne Kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Razem % 67% - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe Razem % 33% - Suma pasywów ,00% 100,00% - 16

17 Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę HMSG S.A Analityczny Rachunek Zysków i Strat SECONDSTREET Polska Sp. z o.o. Tabela nr 12 Analityczny Rachunek Zysków i Strat SECONDSTREET Polska Sp. z o.o. Rachunek Zysków i Strat (wariant kalkulacyjny) stan na 31 grudzień 2011r. HMSG S.A. jednostkowy (audytowany) HMSG S.A skonsolidowany (nieaudytowany) Analityczny RZiS SECONDSTREET Polska Sp. z o.o. za Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Koszty działalności operacyjnej Zysk (strata) ze sprzedaży (1-2) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3+4-5) Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) z działalności gospodarczej (6+7-8) Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zysk (strata) brutto (9+-10) Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 14. Zysk (strata) netto ( ) Istotne zmiany w sytuacji finansowej emitenta pomiędzy r. a dniem sporządzania dokumentu. Zgodnie z przedstawionymi przez Spółkę informacjami, Spółka przeprowadziła trzy emisje akcji: serii M,N i serii K, wydając akcje serii K osobie uprawnionej z warrantów subskrypcyjnych (prezes zarządu) o łącznej wartości nominalnej równej cenie emisyjnej ,00 PLN. W wyniku emisji akcji serii M, Spółka pozyskała ,00 PLN brutto gotówki (koszty oszacowano na PLN), a w wyniku przeprowadzonej emisji serii N, nabyła wycenione na ,00 PLN przedsiębiorstwo (płatność aportowa). Jednocześnie grupa HMSG S.A. w I kwartale 2012 roku osiągnęła stratę netto w kwocie ,38 PLN, przy księgowaniu ujemnych przychodów w wysokości ,01 PLN 17

18 Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę HMSG S.A. 3.8 Podsumowanie analityczne sytuacji finansowej. Spółka generuję gotówkę głównie w wyniku przeprowadzanych emisji akcji. Kapitał podstawowy stanowi blisko połowę wartości kapitałów własnych. Jednocześnie wyniki z działalność operacyjnej Spółki oraz spółki zależnej SECONDSTREET Polska Sp. z o.o. sukcesywnie (od zdarzenia losowego, jakim była nagła choroba Prezesa Zarządu Bartłomieja Matusiaka) pogarszają się. Zaznaczyć należy, że HMSG S.A. nie jest Spółką nadmiernie zadłużoną. Wskaźnik ogólnego zadłużenia kształtuje się na dzień r. na niskim poziomie 20,11% Prowadzone przez zarząd projekty związane z przedmiotem działalności Spółki są finansowane (co do zasady) z pozyskanego od akcjonariuszy kapitału. Ukazany wskaźnik rotacji należności sugeruje, że wykazane bilansowo należności są nisko ściągalne. Na optymalnym poziomie kształtują się wskaźniki płynności HMSG S.A., co należy uznać za wartość pożądaną. Ukazane analityczne dane finansowe SECONDSTREET Polska Sp. z o.o. poddają w wątpliwość dalszy sens kontynuowania w aktualnej formule działalności tej spółki w strukturze HMSG S.A. Akcjonariusze Spółki wyrazili zgodę na zbycie tego aktywa HMSG S.A., co w przypadku skutecznego zamknięcia transakcji może mieć pozytywne przełożenie na strukturę bilansu i wyniku finansowego HMSG S.A. Ponieważ nie są znane jednoznaczne zamierzenia Spółki względem działań dominującej dotychczas działalności branży interaktywnej (wydzielenie do spółki zależnej lub zbycie części z nich) nie można rzetelnie ocenić perspektywy kształtowania wyniku finansowego dla tego typu działalności, szczególnie przy uwzględnieniu bardzo słabych skonsolidowanych wyników finansowych grupy HMSG S.A., w tym ujemnej wartości przychodów za I kwartał 2012r. Pozyskane przez Spółkę finansowanie w wyniku emisji akcji serii M oraz K pozwalają na dalsze prowadzenie działalności przez grupę HMSG S.A. w perspektywie najbliższych miesięcy na niezmienionym poziomie. Dalsze funkcjonowanie może wiązać się z kolejnym podwyższeniem kapitału lub pozyskaniu nowych źródeł przychodów przez grupę HMSG S.A. Dane jakie zostały wzięte pod uwagę w analizie sytuacji finansowej nie uwzględniają perspektyw, jakie nastąpiły po emisji akcji serii N. Skuteczne zamknięcie transakcji przejęcia kontroli nad P.W. Apis H.Oziębło-D.Oziębło Sp.j. spowoduje, że analizowana sytuacja finansowa HMSG S.A. i jej spółki zależnej, mające obecnie największy wpływ na poziom ryzyka inwestycyjnego dla akcjonariuszy Spółki, ulegną marginalizacji. Sytuacja grupy HMSG S.A. będzie musiała być wówczas rozpatrywana w oparciu o nowo obraną działalność podstawową, związaną bezpośrednio z P.W. Apis H.Oziębło-D.Oziębło Sp.j. 4. Analiza sytuacji gospodarczej, planów rozwojowych i perspektyw dalszego działania. 4.1 Zmiany wprowadzone w dniu 29 czerwca 2012r. W dniu 29 czerwca 2012r odbyło się w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HMSG S.A. Zgodnie z podjętymi uchwałami, akcjonariusze Spółki udzielili absolutorium z wykonania obowiązków członkom rady nadzorczej oraz prezesowi zarządu. Jednocześnie 18

19 Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę HMSG S.A. akcjonariusze zmienili skład rady nadzorczej, statut Spółki, wyrazili zgodę na zbycie istotnych składników majątkowych oraz podjęli uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego HMSG S.A. Zgodnie z postanowieniami WZA uchwaliło emisję warrantów subskrypcyjnych serii C, kierując ich objęcie do prezesa zarządu Pana Bartłomieja Matusiaka, także emisję akcji serii N w ilości (sto sześćdziesiąt milionów) o wartości nominalnej 0,05 PLN (słownie: pięć groszy 00/100) każda akcja, w cenie emisyjnej 0,05 PLN, tj (łączna wartość emisji serii N to PLN), wyłączając prawo poboru do objęcia akcji serii N względem obecnych akcjonariuszy spółki. Zgodnie z opinią zarządu uzasadniającą wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w emisji akcji serii N, emisja akcji bez prawa poboru umożliwi spółce nabycie w formie aportowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, działającego pod firmą P.W. Apis H.Oziębło-D.Oziębło Sp.J. z siedzibą w Biłgoraju. Poza emisjami, o jakich mowa powyżej, WZA zdecydowało o zmianach w przedmiocie działalności Spółki HMSG S.A. uwzględniające zmianę struktury kapitału zakładowego, zmieniając firmę spółki HMSG S.A. na Apis S.A., siedzibę Spółki lokując w Warszawie oraz rozszerzając przedmiot działalności związany z możliwym (na dzień 29 czerwca) przyszłym podmiotem przejęcia. Do przegłosowanych uchwał notariusz nie zaprotokołował sprzeciwów. 19

20 Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę HMSG S.A. 4.2 Analiza SWOT. Tabela nr 13 analiza SWOT Silne Strony osoba Bartłomieja Matusiaka, prezesa zarządu, jednego z założycieli Spółki pozyskanie inwestora finansowego w osobie Pana Mirosława Kieleckiego zawarcie umowy nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa P.W. Apis H.Oziębło-D.Oziębło Sp.j. status spółki notowanej na rynku giełdowym szybka zmiana strategicznych założeń biznesowych w wyniku pojawiających się trudności w podstawowej działalności szerokie spektrum spółek zależnych merytorycznie przygotowana do nowo obranej ścieżki rozwoju rada nadzorcza pozyskanie środków finansowych mimo niekorzystnych warunków rynkowych niski poziom zobowiązań brak sporów w akcjonariacie Słabe Strony zmiana struktury akcjonariatu i składu osób nadzorujących mogą doprowadzić do marginalizacji wpływu na zarządzanie obecnego prezesa zarządu Bartłomieja Matusiaka brak klarownej polityki informacyjnej i słaba zawartość merytoryczna serwisu relacji inwestorskich nierentowne spółki zależne brak jednoznacznych planów rozwojowych dla spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej niska kapitalizacja rynkowa spółki mogąca mieć wpływ na ewentualne próby pozyskania finansowania zewnętrznego w przyszłości segment notowań NC Super High Liquidity Risk (fixing) oraz groszowa cena akcji Szanse zmiana przedmiotu działalności zbycie udziałów w posiadanych serwisach społecznościowych lub znalezienie partnerów do ich rozwoju wsparcie menadżerskie prezesa zarządu wspólnikiem przejmowanej P.W. Apis Sp. J. stabilność akcjonariatu w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o emisję N rozwój nowego projektu biznesowego - spółka MEDD APP Sp. z o.o. poprawa koniunktury w budownictwie Zagrożenia niepewna sytuacja na rynku nieruchomości i pogarszająca się koniunktura w budownictwie wysoka konkurencja na rynku serwisów społecznościowych, mogąca mieć wpływ na potencjalną cenę sprzedaży aktywów wyeliminowanie z wpływu na zarządzanie obecnego prezesa zarządu niezarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego o emisję serii N przez sąd niepowodzenie biznesowe spółki MEDD APP Sp. z o.o. spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce 20

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia: akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz akcji zwykłych na okaziciela serii N do obrotu

Bardziej szczegółowo

Identyfikator wydruku: RP/267847/23/20130311142947 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.03.2013 godz. 14:29:47 Numer KRS: 0000267847 Informacja

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2015 godz. 12:23:59 Numer KRS: 0000126288

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2015 godz. 12:23:59 Numer KRS: 0000126288 Strona 1 z 11 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2015 godz. 12:23:59 Numer KRS: 0000126288 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ASM GROUP S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY ASM GROUP S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY ASM GROUP S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Akcji Serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 Identyfikator wydruku: RP/213765/30/20130726143602 Wydruk przygotowany dla weryfikacji dokumentu Strona 1 z 14 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę BOA S.A.

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę BOA S.A. Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę BOA S.A. Analiza sporządzona w związku z Uchwałą nr 1169/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, B, C, D, EA,

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny za 2014 rok

Raport Roczny za 2014 rok BOA Spółka Akcyjna Raport Roczny za 214 rok RAPORT ROCZNY OD DNIA 1 STYCZNIA 214 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 214 R. Warszawa, dnia 14 maja 215 r. BOA S.A. Raport Roczny Spółki za 214 rok Spis treści 1. List

Bardziej szczegółowo

MTS CeTO S.A. podmiot prowadzący regulowany rynek pozagiełdowy, zgodnie z Ustawą o obrocie.

MTS CeTO S.A. podmiot prowadzący regulowany rynek pozagiełdowy, zgodnie z Ustawą o obrocie. MEMORANDUM INFORMACYJNE akcji VENTUS Spółka Akcyjna, sporządzone w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A 1. Podstawowe informacje.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

Columbus Capital S.A. 40-005 Katowice ul. Moniuszki 7

Columbus Capital S.A. 40-005 Katowice ul. Moniuszki 7 Columbus Capital S.A. 40-005 Katowice ul. Moniuszki 7 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Columbus Capital S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Columbus Capital S.A. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. jednostki dominującej. z działalności Grupy Kapitałowej

Sprawozdanie Zarządu. jednostki dominującej. z działalności Grupy Kapitałowej Sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej M FOOD SPÓŁKA AKCYJNA za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Łódź, dnia 31 marca 2015 r. M FOOD S.A. (dawniej: M Development S.A.) 91-071 Łódź, ul. Ogrodowa

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia SPÓŁKA AKCYJNA Gliwice, 9 czerwca 2014 r. 1. Wstęp Przedmiotowe opracowanie prezentuje wyniki analizy sytuacji finansowej, gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny LS Tech - Homes z siedzibą w Bielsku - Białej SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B, C i D DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie

KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie Dokument informacyjny KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Inwestycje.pl Spółka Akcyjna

DOKUMENT INFORMACYJNY. Inwestycje.pl Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Inwestycje.pl Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia 6.500.000 akcji serii A, 603.840 akcji serii B, 759.247 akcji serii C oraz 759.247 praw do akcji serii C do alternatywnego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2014 godz. 10:02:42 Numer KRS: 0000381296

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2014 godz. 10:02:42 Numer KRS: 0000381296 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.07.2014 godz. 10:02:42 Numer KRS: 0000381296 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku. Dokument Informacyjny 1 TAX-NET Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D i E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Nettle S.A.

Dokument Informacyjny Nettle S.A. Dokument Informacyjny Nettle S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 1.255

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny. Dobra Nasza Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny. Dobra Nasza Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny Dobra Nasza Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2013 godz. 15:46:14 Numer KRS: 0000368094

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2013 godz. 15:46:14 Numer KRS: 0000368094 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.07.2013 godz. 15:46:14 Numer KRS: 0000368094 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny MEGA SONIC SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny MEGA SONIC SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny MEGA SONIC SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Netwise Spółka Akcyjna SPORZĄDZONY DO WPROWADZENIA DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.: 1.000.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Warszawie

z siedzibą w Warszawie MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 14 września 2010 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 14 września 2010 roku. Dokument Informacyjny 1 Analizy Online Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, praw do akcji serii B oraz akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym

Bardziej szczegółowo