INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE"

Transkrypt

1 Zał. 13 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZA 2013 R.

2 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie został utworzony z dniem 1 stycznia 2009 r. na mocy Uchwały nr XXVIII/ 315/ 08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października 2008 r. w formie jednostki organizacyjnej - samorządowej instytucji kultury. I. Cele i zadania statutowe Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie: MOKSiAL realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i sportu. Pełni funkcje organizatora, inspiratora, koordynatora działań kulturalnych i sportowych na terenie miasta Szklarska Poręba. Współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta. Prowadzi informację turystyczną i promuje walory turystyczne miasta w kraju i za granicą. Celem MOKSiAL jest rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, sportowych różnych grup społecznych i wiekowych. Ponadto rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, poprzez organizację różnych form edukacji, festiwali, wystaw, imprez kulturalnych, artystycznych i sportowych. II. Kadra W MOKSiAL w 2013 r. zatrudnionych było 12 osób na umowę o pracę, w tym 2 osoby na zastępstwo. Średnioroczne zatrudnienie w MOKSiAL w 2013 r. w przeliczeniu na pełny etat wyniosło 10,54. III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW Plan Wykonanie (w zł.) Wykonanie % Dotacja z budżetu Gminy , ,00 100,00 Przychody finansowe 300,00 5,97 1,99 Przychody ze sprzedaży usług działalności , ,22 78,82 podstawowej Pozostałe przychody , ,48 124,11 RAZEM , ,67 98,41 Stan środków na początek okresu sprawozdawczego ,84 OGÓŁEM ,51 1. Zgodnie z umową dotacji nr OR r. zawartą w dniu r. z Miastem Szklarska Poręba przyznana została dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie w łącznej kwocie ,00 zł. na działalność statutową, która została wykorzystana w 100%. 2. Przychody finansowe z tyt. odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym na potrzeby działalności Ośrodka wyniosły 5,97 zł.

3 3. Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej wyniosły ,22 zł. z tyt.: 1) wynajem pomieszczeń ,73 zł. 2) prowadzenie zajęć warsztatowych ,00 zł. w tym: - tanecznych ,00 zł. - bębniarskich - 473,00 zł. - plastycznych ,00 zł. - gry na gitarze ,00 zł. - wokalnych ,00 zł. - rytmicznych - 330,00 zł. - ceramicznych - 487,00 zł. - teatralnych - 330,00 zł. - nauki języka angielskiego ,00 zł. - fotograficznych - 480,00 zł. 3) czesne Uniwersytetu Trzeciego Wieku ,00 zł. 4) wynajem terenu pod parking ,00 zł. 5) catering ,00 zł. 6) usługi reklamowe ,00 zł. 7) sprzedaż wydawnictw turystycznych ,00 zł. 8) sprzedaż materiałów reklamowych ,50 zł. 9) sprzedaż biletów ,00 zł. 10) wpisowe na zawody sportowe ,00 zł. 11) usługi kserograficzne ,50 zł. 12) wstęp do Parku Ogród Ducha Gór - 412,00 zł. 13) wynajem nagłośnienia - 102,49 zł. 4. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły ,48 zł. z tyt.: 1) otrzymanej dotacji z Euroregionu Nysa za zrealizowany w 2012 r. projekt pn. Ski Retro Festiwal w Szklarskiej Porębie ,99 zł. 2) z Budżetu Państwa za zrealizowane projekty: - Ski Retro Festiwal w Szklarskiej Porębie ,39 zł. - Kobiety sobie radzą ,10 zł. 3) wynagrodzenia za terminowe wpłacanie zaliczki na podatek od wynagrodzeń - 105,00 zł. 4) darowizny na rzecz działalności UTW ,00 zł. 5) darowizny na rzecz działalności chóru ,00 zł. ZESTAWIENIE KOSZTÓW Plan Wykonanie (w zł.) Wykonanie % I. IMPREZY KULTURALNE , ,81 99,65 II. IMPREZY SPORTOWE , ,58 90,80

4 III. ZAJĘCIA WARSZTATOWE , ,18 84,40 IV. INFORMACJA TURYSTYCZNA - zakup wydawnictw turystycznych i promocyjnych, materiałów reklamowych, targi turystyczne. V. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW - materiały biurowe, komputerowe, środki czystości, żywność i naczynia na catering, odzież robocza i środki ochrony indywidualnej i pozostałe VI. USŁUGI OBCE - energia, woda, gaz, wywóz nieczystości stałych, usługi telefoniczne i internetowe, szkolenia, badania lekarskie, przeglądy, ryczałt za wynajem kopiarki i pozostałe , ,37 85, , ,49 87, , ,55 94,61 VII. PODRÓŻE SŁUŻBOWE , ,24 90,89 VIII. OPŁATY I PODATKI - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, opłata z tyt. trwałego zarządu, czynsz, pozostałe IX. WYNAGRODZENIA - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe składki ZUS finansowane przez pracodawcę, odpis na ZFŚS X. ZAKUP WYPOSAŻENIA - zakup kas fiskalnych, programu księgowego i pozostałe XI. REMONTY - m. in. remonty zalecane przez nadzór techniczny XII. UTRZYMANIE I KONSERWACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH - boisko przy ul. Waryńskiego, boiska ORLIK przy Okrzei i ul. Partyzantów XIII. UTRZYMANIE PARKU pn. OGRÓD DUCHA GÓR , ,06 86, , ,03 97, , ,79 93, , , , ,32 72, , ,22 21,05 RAZEM , ,56 93,62 Zakup pieca gazowego, podestów ,87 Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego ,08 OGÓŁEM ,51

5 Informacja o należnościach MOKSiAL Należności wyniosły 8 603,99 zł. Należności niewymagalne: - 300,00 zł. z tyt. wynajmu pomieszczenia i cateringu dla Miasta Szklarska Poręba na sesję Rady Miejskiej, ,49 zł. z tyt. wynajmu pomieszczenia dla MOPS w Szklarskiej Porębie na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej, - 45,00 zł. z tyt. opłaty za zajęcia taneczne dla MOPS w Szklarskiej Porębie, ,00 zł. z tyt. usług reklamowych wykonanych dla KOLGLASS HURT-IMPORT- EKSPORT KŁODZKO-USTRONIE RYSZARD KOLAT, ,00 zł. z tyt. wynajmu terenu pod parking dla PPHU MIPAMA Import-Eksport Emilia i Zbigniew Szafarz spółka jawna, - 143,50 zł. z tyt. opłaty za korzystanie z infrastruktury parku od Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze Należności wymagalne nie wystąpiły. Informacja o zobowiązaniach MOKSiAL Zobowiązania wobec kontrahentów wyniosły 7 273,39 zł. Są to zobowiązania niewymagalne ,00 zł - z tyt. podatku dochodowego od wynagrodzeń, - 654,00 zł. z tyt. podatku dochodowego od świadczenia socjalnego z ZFŚS ,32 zł. - z tyt. zużycia gazu w siedzibie, - 147,60 zł. - z tyt. abonamenty za alarm w siedzibie za m-c grudzień 2013 r., - 583,07 zł. - z tyt. zakupu wydawnictw turystycznych, - 167,40 zł. z tyt. usług telekomunikacyjnych. Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym na kwotę ,56 zł. dotyczą działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie. Pozostałe środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości ,08 zł. zostaną wydatkowane w 2014 r. na działalność statutową Ośrodka. Pozostałe środki obrotowe z 2012 r. zostały wydatkowane w 2013 r. w wysokości ,87 zł. na wymianę wadliwego i przestarzałego pieca gazowego i zakup nowego w budynku będącym siedzibą MOKSiAL i na zakup podestów wykorzystywanych na imprezach plenerowych. 1. Szczegółowe zestawienie imprez kulturalnych i kosztów poniesionych na ich zorganizowanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. 2. Szczegółowe zestawienie imprez sportowych i kosztów poniesionych na ich zorganizowanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. 3. Szczegółowe zestawienie zajęć warsztatowych i kosztów poniesionych na ich zorganizowanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. 4. Wydatkowano środki w kwocie ,37 zł. na prowadzenie Informacji Turystycznej,

6 w tym: 1) zakup wydawnictw turystycznych i promocyjnych ,70 zł. 2) zakup materiałów reklamowych ,95 zł. 3) koszt uczestnictwa w targach turystycznych - 577,98 zł. 4) wyklejanie billboardów reklamowych - 586,74 zł. 5. Zakupiono materiały w kwocie ,49 zł. w tym.: 1) biurowe i komputerowe ,81 zł. 2) środki czystości ,92 zł. 3) zakup żywności na catering ,21 zł. 4) ekwiwalent i zakup odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej ,59 zł. 5) pozostałe ,96 zł. (tj. m. in. materiały i narzędzia do drobnych napraw, baterie, klucze, paliwo i żyłka do kosiarki, pieczątki, leki do apteczki). 6. Usługi obce wyniosły ,55 zł. w tym: 1) energia elektryczna ,19 zł. 2) woda i odbiór ścieków ,42 zł. 3) gaz ,27 zł. 4) wywóz nieczystości stałych - 586,64 zł. 5) usługi telefoniczne i Internet ,20 zł. 6) abonament za alarm w siedzibie ,20 zł. 7) przeglądy w budynku ,18 zł. 8) ryczałt za wynajem kserokopiarki ,26 zł. 9) pozostałe ,17 zł. (m. in. odśnieżanie dachu, przedłużenie domeny internetowej, usługi drukowania, transportowe, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, dostęp do lex-a online). 7. Podróże służbowe wyniosły 9 998,24 zł. w tym: 1) ryczałt z tyt. używania prywatnego samochodu do celów służbowych ,23 zł. 2) delegacje ,01 zł. 8. Opłaty i podatki wyniosły ,06 zł, w tym: 1) podatek od nieruchomości ,00 zł. 2) opłata z tyt. trwałego zarządu ,00 zł. 3) opłaty pocztowe - 740,74 zł. 4) prowizje bankowe ,50 zł. 5) ubezpieczenie administrowanych obiektów ,50 zł. 6) czynsz z tyt. najmu i dzierżawy nieruchomości ,00 zł. 7) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,04 zł. 8) opłata członkowska w stowarzyszeniu EuroArt ,28 zł. 9. Fundusz wynagrodzeń wyniósł ,03 zł., w tym: 1) wynagrodzenia osobowe ,90 zł. 2) wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł. 3) składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę ,35 zł.

7 4) składki na Fundusz Pracy ,12 zł. 5) odpis na ZFŚS ,66 zł. 10. Wyposażenie wyniosło ,79 zł. w tym: 1) zakup dwóch kas fiskalnych ,90 zł. 2) zakup programu księgowego ,75 zł. 3) Zakup wózka do transportu nagłośnienia - 415,00 zł. 4) Zakup półek do pieca ceramicznego - 904,00 zł. 5) pozostałe wyposażenie - programy i akcesoria komputerowe, regały, pojemniki na śmieci, niszczarka, telefon, opalarka ,14 zł. 11. Wykonano drobne remonty w budynku będącym siedzibą MOKSiAL na łączną kwotę 6 251,92 zł. w tym: 1) naprawa instalacji elektrycznej ,00 zł. 2) remont poczekalni dla rodziców ,94 zł. 3) pozostałe, zalecane przez nadzór techniczny ,98 zł. 12. Utrzymanie i konserwacja obiektów sportowych wyniosło ,32 zł. w tym.: 1) boisko przy ul. Waryńskiego ,89 zł. 2) boisko Orlik przy ul. Okrzei ,94 zł. 3) kompleks boisk Orlik przy ul. Partyzantów ,49 zł. 13. Utrzymanie Parku pn. OGRÓD DUCHA GÓR wyniosło 2 105,22 zł. na zakup narzędzi, kory i ziemi. IV. Sponsoring: 1. DOKA Polska Sp. z o.o. użyczenie 3 kompletów szalunków budowlanych o wartości ok ,00 zł. na imprezę Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze Śniegu FAST FOOD Anna Adamczuk poczęstunek dla uczestników i gości na imprezach o wartości szacunkowej 1 500,00 zł. 3. Brubeck Body&Guard nagrody na imprezy Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze Śniegu 2013 i Gwiazdy na Śniegu o wartości szacunkowej 7 200,00 zł. 4. Huta Julia nagrody na imprezy o wartości szacunkowej 5 500,00 zł. 5. Bar Na Winklu talony dla uczestników zawodów Mistrzostwa Szklarskiej Poręby w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie. 6. KAN - BUD Sp. z o.o. udostępnienie dwóch kontenerów na działania plenerowe ART- SKWER letni festiwal sztuk. V. Pozostałe informacje. 1. Wnioski W 2013 r. zrealizowane zostały projekty, na które przyznane zostały środki finansowe z EUROREGIONU NYSA tj. 1) Kobiety sobie radzą projekt skierowany do kobiet po obu stronach granicy (mieszkających w Turnovie, Szklarskiej Porębie i okolicach), był to cykl sesji naukowych i warsztatów mających na celu rozwój osobisty i zawodowy kobiet.

8 Odbyły się zajęcia, warsztaty, spotkania i dyskusje, które poruszały następującą tematykę: ekonomię, zarządzanie budżetem domowym, psychologię kobiety, coaching, terapia tańcem, psychologię kobiety, wizaż i styl, metamorfozy, tworzenia biżuterii, projektowania ubrań, zdrowe żywienie. Projekt zakończył się pokazem mody Silver Queen by Nasta i pokazem tańca latino oraz wystawą fotografii z przebiegu projektu. 2) Czas na Nasze Karkonosze Artystyczne spotkania w Szklarskiej Porębie działania projektowe z czeskim partnerem Stowarzyszenie Mini Czech - Mimoń, skierowane do uzdolnionej artystycznie młodzieży po obu stronach granicy. Odbyły się zajęcia warsztatowe z zakresu rzeźby, mozaiki szklanej, wycieczki z przewodnikiem do artystycznych miejsc w Karkonoszach, działanie event'owe polegające na pomalowaniu granitowej instalacji rzeźbiarskiej autorstwa Zbigniewa Frączkiewicza. Złożony zostały dwa wnioski do EUROREGIONU NYSA o dofinansowanie działań kulturalnych. 1. Projekt pn. Kronika mojego miasta, na który przyznana została kwota dotacji w wysokości ,35. Realizowany jest z partnerem czeskim Gminą Korenov, którego działania mają na celu aktywizację społeczności lokalnej Szklarskiej Poręby i Korenova poprzez warsztaty dziennikarskie i udokumentowanie historii mieszkańców. Realizacja projektu zostanie zakończona w czerwcu 2014 r. 2. Projekt pn. SKRZYDLATE DOMY transgraniczne ekologiczne warsztaty, na który przyznana została dotacja w wysokości ,95. Realizowany będzie w 2014 r. z partnerem niemieckim Soziokulturelles Zentrum Steinhause.V. Bautzen. W ramach projektu prowadzone będą warsztaty mozaiki szklanej, budowy domków dla małych zwierząt i altany w konstrukcji szachulcowej w parku Ogród Ducha Gór. Uczestnikami będą rodziny Szklarskiej Poręby i Bautzen. 2. Zgodność działań ze Strategią Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata ) Zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku i chóru Porębianie działania zgodne z Priorytetem Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia pkt Strategii. W 2013 r. 75 uczestników UTW uczęszczało na następujące zajęcia: komputerowe 22 osoby, języka niemieckiego 12 osób, języka angielskiego 32 osób, aktywności twórczej 16 osób, gimnastyki ogólnorozwojowej 28 osoby, aquaaerobicu na basenie 40 osób i nordic walking 10 osób. Odbyło się 20 wykładów o różnorodnej tematyce oraz 6 zajęć praktycznych. Spotkania kulturalne: wyjścia na spotkania poetyckie, wyjazdy na występy kabaretowy, do filharmonii, comiesięczne lekcje umuzykalniające, wyjścia na wernisaże i wystawy w muzeach i KCEE. Słuchacze UTW wzięli czynny udział w otwarciu wystawy Karkonosze i zwiedzanie Sejmu RP w Warszawie. Na zakończenie roku akademickiego 2012/ 2013 zorganizowano dla wszystkich członków UTW dwudniową wycieczkę po Kotlinie Kłodzkiej. 2) Organizacja imprez kulturalnych i sportowych oraz zajęcia stałe działania zgodne z Priorytetem Krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego i upowszechnianie partycypacyjnego modelu gminy pkt Strategii. Wykaz imprez kulturalnych i sportowych stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego sprawozdania.

9 3) Prowadzenie zajęć warsztatowych - taniec ZUMBA, zajęcia bębniarskie, plastyczne, ceramiczne, teatralne, rytmiczne, wokalne, nauka gry na gitarze, zajęcia chóru, nauka języka angielskiego, fotograficzne, techniczne, pozostałe taneczne, w których uczestniczyło razem ok. 350 dzieci, młodzieży i dorosłych osób działania zgodne z Priorytetem Budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia pkt. 6.2., 6.3. i 6.5. Strategii.

10 Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu planu finansowego za 2013 r. IMPREZY KULTURALNE 2013 r. Lp. Nazwa imprezy Kwota Przeznaczenie kwoty 1. Czas na Nasze Karkonosze Warsztaty edukacyjne Artystyczne spotkania w Szklarskiej ,11 dla dzieci i młodzieży ze Szklarskiej Poręby i Porębie (wniosek Euroregion Nysa) 2. Kobiety sobie radzą (wniosek do Euroregionu Nysa) ,52 3. Między biegunami polskie kolonie artystyczne na Biennale Sztuki i Filmu Worpswede ,00 Mimonia (Czechy). Cykl warsztatów artystycznych wraz z sesjami naukowymi skierowanymi do kobiet, zakończone pokazem mody i efektem pracy warsztatowej (współpraca z Turnov- Czechy). Udział we wspólnym projekcie z Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze 4. Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze Śniegu Strefa Qultura (cykl wydarzeń kulturalnych wiosną i jesienią) 6. ART- SKWER letni festiwal sztuk , , ,54 Organizacja imprezy. Organizacja cyklu imprez. Organizacja plenerowych warsztatów na Skwerze Radiowej Trójki. 7. Terra Incognita 2 114,00 8. Festyn Rodzinny 3 500,00 9. Zaułek Szklarzy 2 971, Kronika Mojego Miasta (wniosek do Euroregionu Nysa) 11. SKRZYDLATE DOMY ekologiczne warsztaty transgraniczne ,89 480, Ogólnopolska Turystyczna Giełda ,17 Cykliczne spotkania z podróżnikami Współorganizacja z Parafią pw. Św. Maksymiliana Kolbe Organizacja wydarzenia upamiętniającego mistrzów hutnictwa Gór Izerskich i Karkonoszy. Aktywizacja społeczności lokalnej udokumentowanie historii Szklarskiej Poręby Cykl warsztatów edukacyjnych prowadzonych w Ogrodzie Ducha Gór. Współorganizacja z Uniwersytetem

11 Piosenki Studenckiej Przyrodniczym we Wrocławiu. 13. Mikołajki 4 909, Wernisaże, wystawy 2 521, Wynajem miejsc na imprezy ,00 Organizacja imprezy. Przygotowanie wystaw. Opłata za wynajem terenu Parku Rodzinnego Esplanada i Parku Dinozaurów na imprezy. Razem ,81

12 Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu planu finansowego za 2013 r. IMPREZY SPORTOWE 2013 r. L.p. Nazwa imprezy Kwota Przeznaczenie kwoty BORDER RUSH 2013 Wyścigi Psich Zaprzęgów 6 072,27 Współorganizacja Zawodów z Polskim Związkiem Psich Zaprzęgów Puchar Radiowej Trójki w Narciarstwie Zjazdowym 3 876,42 Organizacja zawodów 3. Slalom RETRO 2 159,14 Organizacja zawodów 4. Gwiazdy na Śniegu ,71 Organizacja zawodów Adventure Racing Szklarska Wyrypa Mistrzostwa Szklarskiej Poręby w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie o Puchar Burmistrza XXX Zawody w Kajakarstwie Górskim AMP Kamienna ,45 Współorganizacja zawodów ze SPORT IZERY w Piechowicach 3 964,38 Organizacja zawodów, 3 328,11 8. Memoriał im. Jurka Zawadzkiego 5 909,69 Współorganizacja zawodów z Akademicki Klubem Turystyki Kajakowej Bystrze w Krakowie Współorganizacja zawodów ze Stowarzyszeniem Cyklistów Szklarska Poręba na Dwóch Kółkach 9. Otwarte Turnieje Piłki Nożnej 40,00 Organizacja turnieju Zawody sportowe z miastami partnerskimi (Bad Harzburg, Lanov, Harrachov). Harcerski Rajd Górski GRANICA Przejście dookoła Kotliny Jeleniogórskiej - jubileusz 109,00 Organizacja zawodów 2 000, ,29 Współorganizacja rajdu z Komenda Hufca ZHP w Świdnicy Współorganizacja rajdu z Karkonoską Grupą GOPR i SPORT IZERY w Piechowicach Międzynarodowy Rajd Sudecki TRIAL 4 000,00 Współorganizacja rajdu ze SPARTĄ WROCŁAW 14. Mistrzostwa Świata w Nordic Walking 3 285, Wynajem miejsca na imprezy ,58 Współorganizacja zawodów z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking Opłata za wynajem terenu Sudetów Lift na imprezy sportowe. RAZEM ,58

13 Załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu planu finansowego za 2013 r. ZAJĘCIA WARSZTATOWE 2013 r. L.p. Nazwa Kwota Przeznaczenie kwoty ZAJĘCIA CYKLICZNE 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku ,85 Działalność statutowa UTW 2. Chór Porębianie ,47 Działalność chóru. 3. Warsztaty plastyczne 5 769,46 Organizacja warsztatów 4. Warsztaty ceramiczne 2 178,31 Organizacja warsztatów 5. Warsztaty bębniarskie 3 391,25 Organizacja warsztatów 6. Nauka gry na gitarze i warsztaty wokalne 7 050,60 Organizacja zajęć 7. Warsztaty teatralne 2 044,88 Organizacja warsztatów 8. Zajęcia języka angielskiego 6 934,08 Organizacja zajęć 9. Taneczne ZUMBA ,20 Organizacja zajęć ZAJĘCIA PANELOWE Warsztaty fotograficzne Warsztaty dziecięce półkolonie letnie i zimowe Kobiety sobie radzą Warsztaty techniczne Zajęcia taneczne dla kobiet i dzieci 1 008,52 Organizacja warsztatów 463,50 Organizacja warsztatów 3 539,45 Organizacja warsztatów 1 742,52 Organizacja warsztatów 881,09 Organizacja warsztatów RAZEM: ,18

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WI = LM 7 349 057 WI = 3 573 = w roku 2005 była to kwota 937,70 zł WD = LM 18 948 979 WD = 3 573 = w roku 2005 była to kwota 6 694,77 zł

WI = LM 7 349 057 WI = 3 573 = w roku 2005 była to kwota 937,70 zł WD = LM 18 948 979 WD = 3 573 = w roku 2005 była to kwota 6 694,77 zł 6.1 ZAKOŃCZENIE Atrakcyjność naszej Gminy wiąŝe się przede wszystkim z moŝliwością i zdolnością do kreowania jej rozwoju. Tym samym, daje to moŝliwość oceny atrakcyjności Gminy pod względem pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r.

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. 1 W I półroczu 2011r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 50.935.689,86 zł, natomiast wydatki 45.625.951,97

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2005 roku. PRZYCHODY 13 101 000 zł ROZCHODY 3 008 738 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2005 roku. PRZYCHODY 13 101 000 zł ROZCHODY 3 008 738 zł SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 25 ROK Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 25 roku Budżet gminy miejskiej na 25 rok został uchwalony w wysokości:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK DOCHODY : Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.562.976,70 zł wykonano w kwocie 9.645.666,52 zł tj. 100,9 % z tego:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Budżet gminy Kożuchów na 2013 rok został przyjęty

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %.

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. WYKONANIE WYDATKÓW Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. Melioracje wodne Rozdział 01008 Wydatkowano 97.690 zł. Zaplanowane na rok 2012

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014 Zbiorczy 204 Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 204 Plan pierwotny podmioty: Jednostka budżetowa jst: Gmina Podmiot - Nazwa Cel CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWE Organizacja imprez i udostępnianie Hali

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia..

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. projekt Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ostrołęckiego Centrum Kultury za rok 2004. Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok Uchwałą Nr IV/1/07 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 07 lutego 2007 roku uchwalony został budżet Gminy na 2007 rok. Stosownie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 30 sierpnia w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 1

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

1.1.WPROWADZENIE. Realizacja dochodów ogółem Gminy Ustronie Morskie w latach 2003-2005. Tabela nr 1. Plan. Plan. Plan. Wyk. Wyk.

1.1.WPROWADZENIE. Realizacja dochodów ogółem Gminy Ustronie Morskie w latach 2003-2005. Tabela nr 1. Plan. Plan. Plan. Wyk. Wyk. 1.1.WPROWADZENIE Budżet Gminy Ustronie Morskie na 25 r. został uchwalony w dniu 28 grudnia 24 r. uchwałą nr XXV/152/24 Rady Gminy Ustronie Morskie. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 października 2012 r. Poz. 3139 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KAMIEŃSKA z wykonania budżetu Gminy za rok 2011 Budżet Gminy uchwalony na 2011 r. po stronie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ z siedzibą w KOŚMINIE 7 Spis treści I. Uchwała Zarządu II. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

w prasie, oprogramowanie Mienie, UW, Windykacja, energia elektryczna

w prasie, oprogramowanie Mienie, UW, Windykacja, energia elektryczna Załącznik nr 6 Do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 251/2008 z dnia 19 marca 2008 r. Uzasadnienie wykonania wydatków budŝetu powiatu za 2007 r. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo