INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE"

Transkrypt

1 Zał. 13 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZA 2013 R.

2 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie został utworzony z dniem 1 stycznia 2009 r. na mocy Uchwały nr XXVIII/ 315/ 08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października 2008 r. w formie jednostki organizacyjnej - samorządowej instytucji kultury. I. Cele i zadania statutowe Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie: MOKSiAL realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i sportu. Pełni funkcje organizatora, inspiratora, koordynatora działań kulturalnych i sportowych na terenie miasta Szklarska Poręba. Współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta. Prowadzi informację turystyczną i promuje walory turystyczne miasta w kraju i za granicą. Celem MOKSiAL jest rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, sportowych różnych grup społecznych i wiekowych. Ponadto rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, poprzez organizację różnych form edukacji, festiwali, wystaw, imprez kulturalnych, artystycznych i sportowych. II. Kadra W MOKSiAL w 2013 r. zatrudnionych było 12 osób na umowę o pracę, w tym 2 osoby na zastępstwo. Średnioroczne zatrudnienie w MOKSiAL w 2013 r. w przeliczeniu na pełny etat wyniosło 10,54. III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW Plan Wykonanie (w zł.) Wykonanie % Dotacja z budżetu Gminy , ,00 100,00 Przychody finansowe 300,00 5,97 1,99 Przychody ze sprzedaży usług działalności , ,22 78,82 podstawowej Pozostałe przychody , ,48 124,11 RAZEM , ,67 98,41 Stan środków na początek okresu sprawozdawczego ,84 OGÓŁEM ,51 1. Zgodnie z umową dotacji nr OR r. zawartą w dniu r. z Miastem Szklarska Poręba przyznana została dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie w łącznej kwocie ,00 zł. na działalność statutową, która została wykorzystana w 100%. 2. Przychody finansowe z tyt. odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym na potrzeby działalności Ośrodka wyniosły 5,97 zł.

3 3. Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej wyniosły ,22 zł. z tyt.: 1) wynajem pomieszczeń ,73 zł. 2) prowadzenie zajęć warsztatowych ,00 zł. w tym: - tanecznych ,00 zł. - bębniarskich - 473,00 zł. - plastycznych ,00 zł. - gry na gitarze ,00 zł. - wokalnych ,00 zł. - rytmicznych - 330,00 zł. - ceramicznych - 487,00 zł. - teatralnych - 330,00 zł. - nauki języka angielskiego ,00 zł. - fotograficznych - 480,00 zł. 3) czesne Uniwersytetu Trzeciego Wieku ,00 zł. 4) wynajem terenu pod parking ,00 zł. 5) catering ,00 zł. 6) usługi reklamowe ,00 zł. 7) sprzedaż wydawnictw turystycznych ,00 zł. 8) sprzedaż materiałów reklamowych ,50 zł. 9) sprzedaż biletów ,00 zł. 10) wpisowe na zawody sportowe ,00 zł. 11) usługi kserograficzne ,50 zł. 12) wstęp do Parku Ogród Ducha Gór - 412,00 zł. 13) wynajem nagłośnienia - 102,49 zł. 4. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły ,48 zł. z tyt.: 1) otrzymanej dotacji z Euroregionu Nysa za zrealizowany w 2012 r. projekt pn. Ski Retro Festiwal w Szklarskiej Porębie ,99 zł. 2) z Budżetu Państwa za zrealizowane projekty: - Ski Retro Festiwal w Szklarskiej Porębie ,39 zł. - Kobiety sobie radzą ,10 zł. 3) wynagrodzenia za terminowe wpłacanie zaliczki na podatek od wynagrodzeń - 105,00 zł. 4) darowizny na rzecz działalności UTW ,00 zł. 5) darowizny na rzecz działalności chóru ,00 zł. ZESTAWIENIE KOSZTÓW Plan Wykonanie (w zł.) Wykonanie % I. IMPREZY KULTURALNE , ,81 99,65 II. IMPREZY SPORTOWE , ,58 90,80

4 III. ZAJĘCIA WARSZTATOWE , ,18 84,40 IV. INFORMACJA TURYSTYCZNA - zakup wydawnictw turystycznych i promocyjnych, materiałów reklamowych, targi turystyczne. V. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW - materiały biurowe, komputerowe, środki czystości, żywność i naczynia na catering, odzież robocza i środki ochrony indywidualnej i pozostałe VI. USŁUGI OBCE - energia, woda, gaz, wywóz nieczystości stałych, usługi telefoniczne i internetowe, szkolenia, badania lekarskie, przeglądy, ryczałt za wynajem kopiarki i pozostałe , ,37 85, , ,49 87, , ,55 94,61 VII. PODRÓŻE SŁUŻBOWE , ,24 90,89 VIII. OPŁATY I PODATKI - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, opłata z tyt. trwałego zarządu, czynsz, pozostałe IX. WYNAGRODZENIA - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe składki ZUS finansowane przez pracodawcę, odpis na ZFŚS X. ZAKUP WYPOSAŻENIA - zakup kas fiskalnych, programu księgowego i pozostałe XI. REMONTY - m. in. remonty zalecane przez nadzór techniczny XII. UTRZYMANIE I KONSERWACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH - boisko przy ul. Waryńskiego, boiska ORLIK przy Okrzei i ul. Partyzantów XIII. UTRZYMANIE PARKU pn. OGRÓD DUCHA GÓR , ,06 86, , ,03 97, , ,79 93, , , , ,32 72, , ,22 21,05 RAZEM , ,56 93,62 Zakup pieca gazowego, podestów ,87 Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego ,08 OGÓŁEM ,51

5 Informacja o należnościach MOKSiAL Należności wyniosły 8 603,99 zł. Należności niewymagalne: - 300,00 zł. z tyt. wynajmu pomieszczenia i cateringu dla Miasta Szklarska Poręba na sesję Rady Miejskiej, ,49 zł. z tyt. wynajmu pomieszczenia dla MOPS w Szklarskiej Porębie na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej, - 45,00 zł. z tyt. opłaty za zajęcia taneczne dla MOPS w Szklarskiej Porębie, ,00 zł. z tyt. usług reklamowych wykonanych dla KOLGLASS HURT-IMPORT- EKSPORT KŁODZKO-USTRONIE RYSZARD KOLAT, ,00 zł. z tyt. wynajmu terenu pod parking dla PPHU MIPAMA Import-Eksport Emilia i Zbigniew Szafarz spółka jawna, - 143,50 zł. z tyt. opłaty za korzystanie z infrastruktury parku od Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze Należności wymagalne nie wystąpiły. Informacja o zobowiązaniach MOKSiAL Zobowiązania wobec kontrahentów wyniosły 7 273,39 zł. Są to zobowiązania niewymagalne ,00 zł - z tyt. podatku dochodowego od wynagrodzeń, - 654,00 zł. z tyt. podatku dochodowego od świadczenia socjalnego z ZFŚS ,32 zł. - z tyt. zużycia gazu w siedzibie, - 147,60 zł. - z tyt. abonamenty za alarm w siedzibie za m-c grudzień 2013 r., - 583,07 zł. - z tyt. zakupu wydawnictw turystycznych, - 167,40 zł. z tyt. usług telekomunikacyjnych. Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym na kwotę ,56 zł. dotyczą działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie. Pozostałe środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości ,08 zł. zostaną wydatkowane w 2014 r. na działalność statutową Ośrodka. Pozostałe środki obrotowe z 2012 r. zostały wydatkowane w 2013 r. w wysokości ,87 zł. na wymianę wadliwego i przestarzałego pieca gazowego i zakup nowego w budynku będącym siedzibą MOKSiAL i na zakup podestów wykorzystywanych na imprezach plenerowych. 1. Szczegółowe zestawienie imprez kulturalnych i kosztów poniesionych na ich zorganizowanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. 2. Szczegółowe zestawienie imprez sportowych i kosztów poniesionych na ich zorganizowanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. 3. Szczegółowe zestawienie zajęć warsztatowych i kosztów poniesionych na ich zorganizowanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. 4. Wydatkowano środki w kwocie ,37 zł. na prowadzenie Informacji Turystycznej,

6 w tym: 1) zakup wydawnictw turystycznych i promocyjnych ,70 zł. 2) zakup materiałów reklamowych ,95 zł. 3) koszt uczestnictwa w targach turystycznych - 577,98 zł. 4) wyklejanie billboardów reklamowych - 586,74 zł. 5. Zakupiono materiały w kwocie ,49 zł. w tym.: 1) biurowe i komputerowe ,81 zł. 2) środki czystości ,92 zł. 3) zakup żywności na catering ,21 zł. 4) ekwiwalent i zakup odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej ,59 zł. 5) pozostałe ,96 zł. (tj. m. in. materiały i narzędzia do drobnych napraw, baterie, klucze, paliwo i żyłka do kosiarki, pieczątki, leki do apteczki). 6. Usługi obce wyniosły ,55 zł. w tym: 1) energia elektryczna ,19 zł. 2) woda i odbiór ścieków ,42 zł. 3) gaz ,27 zł. 4) wywóz nieczystości stałych - 586,64 zł. 5) usługi telefoniczne i Internet ,20 zł. 6) abonament za alarm w siedzibie ,20 zł. 7) przeglądy w budynku ,18 zł. 8) ryczałt za wynajem kserokopiarki ,26 zł. 9) pozostałe ,17 zł. (m. in. odśnieżanie dachu, przedłużenie domeny internetowej, usługi drukowania, transportowe, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, dostęp do lex-a online). 7. Podróże służbowe wyniosły 9 998,24 zł. w tym: 1) ryczałt z tyt. używania prywatnego samochodu do celów służbowych ,23 zł. 2) delegacje ,01 zł. 8. Opłaty i podatki wyniosły ,06 zł, w tym: 1) podatek od nieruchomości ,00 zł. 2) opłata z tyt. trwałego zarządu ,00 zł. 3) opłaty pocztowe - 740,74 zł. 4) prowizje bankowe ,50 zł. 5) ubezpieczenie administrowanych obiektów ,50 zł. 6) czynsz z tyt. najmu i dzierżawy nieruchomości ,00 zł. 7) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,04 zł. 8) opłata członkowska w stowarzyszeniu EuroArt ,28 zł. 9. Fundusz wynagrodzeń wyniósł ,03 zł., w tym: 1) wynagrodzenia osobowe ,90 zł. 2) wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł. 3) składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę ,35 zł.

7 4) składki na Fundusz Pracy ,12 zł. 5) odpis na ZFŚS ,66 zł. 10. Wyposażenie wyniosło ,79 zł. w tym: 1) zakup dwóch kas fiskalnych ,90 zł. 2) zakup programu księgowego ,75 zł. 3) Zakup wózka do transportu nagłośnienia - 415,00 zł. 4) Zakup półek do pieca ceramicznego - 904,00 zł. 5) pozostałe wyposażenie - programy i akcesoria komputerowe, regały, pojemniki na śmieci, niszczarka, telefon, opalarka ,14 zł. 11. Wykonano drobne remonty w budynku będącym siedzibą MOKSiAL na łączną kwotę 6 251,92 zł. w tym: 1) naprawa instalacji elektrycznej ,00 zł. 2) remont poczekalni dla rodziców ,94 zł. 3) pozostałe, zalecane przez nadzór techniczny ,98 zł. 12. Utrzymanie i konserwacja obiektów sportowych wyniosło ,32 zł. w tym.: 1) boisko przy ul. Waryńskiego ,89 zł. 2) boisko Orlik przy ul. Okrzei ,94 zł. 3) kompleks boisk Orlik przy ul. Partyzantów ,49 zł. 13. Utrzymanie Parku pn. OGRÓD DUCHA GÓR wyniosło 2 105,22 zł. na zakup narzędzi, kory i ziemi. IV. Sponsoring: 1. DOKA Polska Sp. z o.o. użyczenie 3 kompletów szalunków budowlanych o wartości ok ,00 zł. na imprezę Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze Śniegu FAST FOOD Anna Adamczuk poczęstunek dla uczestników i gości na imprezach o wartości szacunkowej 1 500,00 zł. 3. Brubeck Body&Guard nagrody na imprezy Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze Śniegu 2013 i Gwiazdy na Śniegu o wartości szacunkowej 7 200,00 zł. 4. Huta Julia nagrody na imprezy o wartości szacunkowej 5 500,00 zł. 5. Bar Na Winklu talony dla uczestników zawodów Mistrzostwa Szklarskiej Poręby w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie. 6. KAN - BUD Sp. z o.o. udostępnienie dwóch kontenerów na działania plenerowe ART- SKWER letni festiwal sztuk. V. Pozostałe informacje. 1. Wnioski W 2013 r. zrealizowane zostały projekty, na które przyznane zostały środki finansowe z EUROREGIONU NYSA tj. 1) Kobiety sobie radzą projekt skierowany do kobiet po obu stronach granicy (mieszkających w Turnovie, Szklarskiej Porębie i okolicach), był to cykl sesji naukowych i warsztatów mających na celu rozwój osobisty i zawodowy kobiet.

8 Odbyły się zajęcia, warsztaty, spotkania i dyskusje, które poruszały następującą tematykę: ekonomię, zarządzanie budżetem domowym, psychologię kobiety, coaching, terapia tańcem, psychologię kobiety, wizaż i styl, metamorfozy, tworzenia biżuterii, projektowania ubrań, zdrowe żywienie. Projekt zakończył się pokazem mody Silver Queen by Nasta i pokazem tańca latino oraz wystawą fotografii z przebiegu projektu. 2) Czas na Nasze Karkonosze Artystyczne spotkania w Szklarskiej Porębie działania projektowe z czeskim partnerem Stowarzyszenie Mini Czech - Mimoń, skierowane do uzdolnionej artystycznie młodzieży po obu stronach granicy. Odbyły się zajęcia warsztatowe z zakresu rzeźby, mozaiki szklanej, wycieczki z przewodnikiem do artystycznych miejsc w Karkonoszach, działanie event'owe polegające na pomalowaniu granitowej instalacji rzeźbiarskiej autorstwa Zbigniewa Frączkiewicza. Złożony zostały dwa wnioski do EUROREGIONU NYSA o dofinansowanie działań kulturalnych. 1. Projekt pn. Kronika mojego miasta, na który przyznana została kwota dotacji w wysokości ,35. Realizowany jest z partnerem czeskim Gminą Korenov, którego działania mają na celu aktywizację społeczności lokalnej Szklarskiej Poręby i Korenova poprzez warsztaty dziennikarskie i udokumentowanie historii mieszkańców. Realizacja projektu zostanie zakończona w czerwcu 2014 r. 2. Projekt pn. SKRZYDLATE DOMY transgraniczne ekologiczne warsztaty, na który przyznana została dotacja w wysokości ,95. Realizowany będzie w 2014 r. z partnerem niemieckim Soziokulturelles Zentrum Steinhause.V. Bautzen. W ramach projektu prowadzone będą warsztaty mozaiki szklanej, budowy domków dla małych zwierząt i altany w konstrukcji szachulcowej w parku Ogród Ducha Gór. Uczestnikami będą rodziny Szklarskiej Poręby i Bautzen. 2. Zgodność działań ze Strategią Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata ) Zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku i chóru Porębianie działania zgodne z Priorytetem Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia pkt Strategii. W 2013 r. 75 uczestników UTW uczęszczało na następujące zajęcia: komputerowe 22 osoby, języka niemieckiego 12 osób, języka angielskiego 32 osób, aktywności twórczej 16 osób, gimnastyki ogólnorozwojowej 28 osoby, aquaaerobicu na basenie 40 osób i nordic walking 10 osób. Odbyło się 20 wykładów o różnorodnej tematyce oraz 6 zajęć praktycznych. Spotkania kulturalne: wyjścia na spotkania poetyckie, wyjazdy na występy kabaretowy, do filharmonii, comiesięczne lekcje umuzykalniające, wyjścia na wernisaże i wystawy w muzeach i KCEE. Słuchacze UTW wzięli czynny udział w otwarciu wystawy Karkonosze i zwiedzanie Sejmu RP w Warszawie. Na zakończenie roku akademickiego 2012/ 2013 zorganizowano dla wszystkich członków UTW dwudniową wycieczkę po Kotlinie Kłodzkiej. 2) Organizacja imprez kulturalnych i sportowych oraz zajęcia stałe działania zgodne z Priorytetem Krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego i upowszechnianie partycypacyjnego modelu gminy pkt Strategii. Wykaz imprez kulturalnych i sportowych stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego sprawozdania.

9 3) Prowadzenie zajęć warsztatowych - taniec ZUMBA, zajęcia bębniarskie, plastyczne, ceramiczne, teatralne, rytmiczne, wokalne, nauka gry na gitarze, zajęcia chóru, nauka języka angielskiego, fotograficzne, techniczne, pozostałe taneczne, w których uczestniczyło razem ok. 350 dzieci, młodzieży i dorosłych osób działania zgodne z Priorytetem Budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia pkt. 6.2., 6.3. i 6.5. Strategii.

10 Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu planu finansowego za 2013 r. IMPREZY KULTURALNE 2013 r. Lp. Nazwa imprezy Kwota Przeznaczenie kwoty 1. Czas na Nasze Karkonosze Warsztaty edukacyjne Artystyczne spotkania w Szklarskiej ,11 dla dzieci i młodzieży ze Szklarskiej Poręby i Porębie (wniosek Euroregion Nysa) 2. Kobiety sobie radzą (wniosek do Euroregionu Nysa) ,52 3. Między biegunami polskie kolonie artystyczne na Biennale Sztuki i Filmu Worpswede ,00 Mimonia (Czechy). Cykl warsztatów artystycznych wraz z sesjami naukowymi skierowanymi do kobiet, zakończone pokazem mody i efektem pracy warsztatowej (współpraca z Turnov- Czechy). Udział we wspólnym projekcie z Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze 4. Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze Śniegu Strefa Qultura (cykl wydarzeń kulturalnych wiosną i jesienią) 6. ART- SKWER letni festiwal sztuk , , ,54 Organizacja imprezy. Organizacja cyklu imprez. Organizacja plenerowych warsztatów na Skwerze Radiowej Trójki. 7. Terra Incognita 2 114,00 8. Festyn Rodzinny 3 500,00 9. Zaułek Szklarzy 2 971, Kronika Mojego Miasta (wniosek do Euroregionu Nysa) 11. SKRZYDLATE DOMY ekologiczne warsztaty transgraniczne ,89 480, Ogólnopolska Turystyczna Giełda ,17 Cykliczne spotkania z podróżnikami Współorganizacja z Parafią pw. Św. Maksymiliana Kolbe Organizacja wydarzenia upamiętniającego mistrzów hutnictwa Gór Izerskich i Karkonoszy. Aktywizacja społeczności lokalnej udokumentowanie historii Szklarskiej Poręby Cykl warsztatów edukacyjnych prowadzonych w Ogrodzie Ducha Gór. Współorganizacja z Uniwersytetem

11 Piosenki Studenckiej Przyrodniczym we Wrocławiu. 13. Mikołajki 4 909, Wernisaże, wystawy 2 521, Wynajem miejsc na imprezy ,00 Organizacja imprezy. Przygotowanie wystaw. Opłata za wynajem terenu Parku Rodzinnego Esplanada i Parku Dinozaurów na imprezy. Razem ,81

12 Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu planu finansowego za 2013 r. IMPREZY SPORTOWE 2013 r. L.p. Nazwa imprezy Kwota Przeznaczenie kwoty BORDER RUSH 2013 Wyścigi Psich Zaprzęgów 6 072,27 Współorganizacja Zawodów z Polskim Związkiem Psich Zaprzęgów Puchar Radiowej Trójki w Narciarstwie Zjazdowym 3 876,42 Organizacja zawodów 3. Slalom RETRO 2 159,14 Organizacja zawodów 4. Gwiazdy na Śniegu ,71 Organizacja zawodów Adventure Racing Szklarska Wyrypa Mistrzostwa Szklarskiej Poręby w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie o Puchar Burmistrza XXX Zawody w Kajakarstwie Górskim AMP Kamienna ,45 Współorganizacja zawodów ze SPORT IZERY w Piechowicach 3 964,38 Organizacja zawodów, 3 328,11 8. Memoriał im. Jurka Zawadzkiego 5 909,69 Współorganizacja zawodów z Akademicki Klubem Turystyki Kajakowej Bystrze w Krakowie Współorganizacja zawodów ze Stowarzyszeniem Cyklistów Szklarska Poręba na Dwóch Kółkach 9. Otwarte Turnieje Piłki Nożnej 40,00 Organizacja turnieju Zawody sportowe z miastami partnerskimi (Bad Harzburg, Lanov, Harrachov). Harcerski Rajd Górski GRANICA Przejście dookoła Kotliny Jeleniogórskiej - jubileusz 109,00 Organizacja zawodów 2 000, ,29 Współorganizacja rajdu z Komenda Hufca ZHP w Świdnicy Współorganizacja rajdu z Karkonoską Grupą GOPR i SPORT IZERY w Piechowicach Międzynarodowy Rajd Sudecki TRIAL 4 000,00 Współorganizacja rajdu ze SPARTĄ WROCŁAW 14. Mistrzostwa Świata w Nordic Walking 3 285, Wynajem miejsca na imprezy ,58 Współorganizacja zawodów z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking Opłata za wynajem terenu Sudetów Lift na imprezy sportowe. RAZEM ,58

13 Załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu planu finansowego za 2013 r. ZAJĘCIA WARSZTATOWE 2013 r. L.p. Nazwa Kwota Przeznaczenie kwoty ZAJĘCIA CYKLICZNE 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku ,85 Działalność statutowa UTW 2. Chór Porębianie ,47 Działalność chóru. 3. Warsztaty plastyczne 5 769,46 Organizacja warsztatów 4. Warsztaty ceramiczne 2 178,31 Organizacja warsztatów 5. Warsztaty bębniarskie 3 391,25 Organizacja warsztatów 6. Nauka gry na gitarze i warsztaty wokalne 7 050,60 Organizacja zajęć 7. Warsztaty teatralne 2 044,88 Organizacja warsztatów 8. Zajęcia języka angielskiego 6 934,08 Organizacja zajęć 9. Taneczne ZUMBA ,20 Organizacja zajęć ZAJĘCIA PANELOWE Warsztaty fotograficzne Warsztaty dziecięce półkolonie letnie i zimowe Kobiety sobie radzą Warsztaty techniczne Zajęcia taneczne dla kobiet i dzieci 1 008,52 Organizacja warsztatów 463,50 Organizacja warsztatów 3 539,45 Organizacja warsztatów 1 742,52 Organizacja warsztatów 881,09 Organizacja warsztatów RAZEM: ,18

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE Zał.10 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 R. Dział 921 Kultura

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 244/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 23 lipca 2013 roku Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r. BIBLIOTEKI Planowane

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Zał.15 INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE W 2010

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2012 Data 01-08.01.2012 NAZWA IMPREZY STYCZEŃ BORDER RUSH VII Edycja Wyścigu Psich Zaprzęgów 07-08.01.2012 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy styczeń styczeń 11.01.2012 Dzień Babci i

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2012 DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2012 DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2012 DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY Sporządzono w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan Wykonanie % realizacji 1 2 3 4 5 6 7 921 Łukowski

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZA 2010 ROK Zał.14 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZA 2010 ROK Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 I

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 I Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 16/11 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 25 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY OŚRODEK KULTURY Dział Rozdz. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014. 851 85156 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 203 679 203 679 0 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 741 2 741

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu na dzień 30.06.2011 roku Domu Kultury w Gołdapi

Informacja z wykonania budżetu na dzień 30.06.2011 roku Domu Kultury w Gołdapi Załącznik Nr 22 do Zarządzenia Nr 26/VIII/ 211 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 sierpnia 211 roku Informacja z wykonania budżetu na dzień 3.6.211 roku Domu Kultury w Gołdapi Dom Kultury posiada dwa rachunki

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za pierwsze półrocze 2015 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za pierwsze półrocze 2015 roku Zaniemyśl, dnia 31.07.2015r WÓJT GMINY ZANIEMYŚL Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za pierwsze półrocze 2015 roku 1. Działalność GOKiR

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku MILANÓWEK, 27 sierpienia 2013 roku SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Milanowskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK plan na 2009 r. (po zmianach) wykonanie na 31.12009 r. % wykonania A Koszty ogółem 6.295.416,00 6.224.949,41 98,88 I.

Bardziej szczegółowo

1.722.887,00 1.775.603,00 103,06 II.

1.722.887,00 1.775.603,00 103,06 II. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 33/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 30 marca 2015 r. Informacja o wykonaniu planów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. Informację o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 23/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 23/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2012 rok Na podstawie art.267 ust.1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2013 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 29 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze

Bardziej szczegółowo

1.760.000,00 1.811.310,00 102,92 II.

1.760.000,00 1.811.310,00 102,92 II. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 31/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 21 marca 2014 r. Informacja o wykonaniu planów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Informację o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 26 marca 2014 r. Or.0050.34.2014 Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z finansowego instytucji kultury za 2013 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia 2010r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia 2010r. Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 26/11 Wójta Gminy Augustów z dnia 28.03.2011r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia PRZYCHODY Plan 2010

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. treść plan na 2007r. wykonanie I półrocze 2007r. 1 2 4 5 6 3118 Świadczenia społeczne 62.049 31.655,20 51 % 5:4 4010 Wynagrodzenia osobowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień 31.12.2012 ROK

RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień 31.12.2012 ROK RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień 31.12.2012 ROK 1 Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki. Zadania Krapkowickiego Domu Kultury określone zostały

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok. Plan po korekcie Wykonanie na dzień 31.12.2014r. PRZYCHODY 13 839 382,00 13 839 382,70

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r.

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r. Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MIEDZI W LEGNICY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MIEDZI W LEGNICY Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 358/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 marca 2013 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Plan na Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BUDŻETU SPZOZ BISKUPIEC ZA 2009 ROK PRZYCHODY

SPRAWOZDANIE Z BUDŻETU SPZOZ BISKUPIEC ZA 2009 ROK PRZYCHODY Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r. SPRAWOZDANIE Z BUDŻETU SPZOZ BISKUPIEC ZA 2009 ROK PRZYCHODY Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia ulegają zmianie, ponieważ są uzależnione

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W uchwalonym przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W przyjętej uchwale Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013 rok Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień 31.12.2014 ROK

RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień 31.12.2014 ROK RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień 31.12.2014 ROK 1 Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki. Zadania Krapkowickiego Domu Kultury określone zostały

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2013

REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2013 REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2013 DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan Wykonanie % realizacji 1 2 3 4 5 6 7 921 Łukowski Ośrodek Kultury 2480

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 37 wpisany do rejestru instytucji kultury dnia 01. 07. 1997 roku pod numerem XXXIV/222/97 Uchwały Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 747/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 sierpnia 2013 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY ZA PIERWSZE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury Ośrodka Kultury w Jastrowiu za I półrocze 2014 rok

SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury Ośrodka Kultury w Jastrowiu za I półrocze 2014 rok Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 81/214 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 28 sierpnia 214r. SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury Ośrodka Kultury w Jastrowiu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9. Wykonanie rzeczowo-finansowe za 2008r Mosińskiego Ośrodka Kultury

Załącznik Nr 9. Wykonanie rzeczowo-finansowe za 2008r Mosińskiego Ośrodka Kultury Załącznik Nr 9 Wykonanie rzeczowo-finansowe za 008r Mosińskiego Ośrodka Kultury Wykonanie rzeczowo - finansowe za 008 Instytucji Kultury w Mosińskim Ośrodku Kultury Lp. Dochody MOK Plan Wykonanie I Wpływy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie I. PRZYCHODY Plan przychodów ChBP w Chełmie na rok 2012 został określony

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie za 2009r. Dział 921 KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO. 1.900,00 wykonanie 1.

Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie za 2009r. Dział 921 KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO. 1.900,00 wykonanie 1. Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie za 2009r. Dział 921 KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby PRZYCHODY Dotacje j.s.t.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznej za 2014 rok Miejskiej Biblioteki Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki miejskie 4 600 000 Rozdział 85305 - Żłobki Wydatki jednostki budżetowej "Żłobki Miejskie". Na rok 2004 zakłada się utrzymanie 600 miejsc

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Ełckiego Centrum Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Ełckiego Centrum Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1354/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 28 marca 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Ełckiego Centrum Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Ełckie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r.

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne o Fundacji

I. Informacje ogólne o Fundacji SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRIMUS ZA OKRES 01.09.2010r 31.08.2011r I. Informacje ogólne o Fundacji 1. Nazwa fundacji Fundacja PRIMUS 2. Adres siedziby fundacji 02-793 Warszawa, ul. Zoltana Balo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W AUGUSTOWIE ZA 2013 ROK

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W AUGUSTOWIE ZA 2013 ROK INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W AUGUSTOWIE ZA 2013 ROK REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2013 roku dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wyniosły łącznie 2.245,20 zł.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2011 STAROMIEJSKIEGO DOMU KULTURY

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2011 STAROMIEJSKIEGO DOMU KULTURY INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2011 STAROMIEJSKIEGO DOMU KULTURY Warszawa,09.03.2012 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Staromiejskiego Domu Kultury

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2010 ROK AKTYWA

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2010 ROK AKTYWA INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2010 ROK A. II. AKTYWA TRWAŁE AKTYWA Zielona Góra 15.03.2011 r. 1. Stan środków trwałych na 01.01.2010 roku wynosi 107.636,62 zł. Przychody zakupiono: Komputer Compaq

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie w Kaliszu za rok 2008

Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie w Kaliszu za rok 2008 Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie w Kaliszu za rok 2008 1. Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie / nazwa fundacji/ 2. ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji

OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 31/2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2016 r. OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji P r z y c h o d y : Przychody GCKiR w roku 2015 wyniosły

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2013 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 27 marca 2014r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2013 Mława, marzec 2014 rok Na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z przychodów i kosztów Gminnej Instytucji Kultury według dotacji. z budżetu gminy Nowa Ruda

Sprawozdanie opisowe z przychodów i kosztów Gminnej Instytucji Kultury według dotacji. z budżetu gminy Nowa Ruda Załącznik 3 Sprawozdanie opisowe z przychodów i kosztów Gminnej Instytucji Kultury według dotacji z budżetu gminy Nowa Ruda za I półrocze 2013 r. na dzień 30 czerwca Przychody ogółem: 564085,00 zł Podział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2006 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2006 r. Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2006 roku Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2006 r. DOCHODY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW LITEWSKIEGO CENTRUM KULTURY LUDOWEJ W PUŃSKU ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW LITEWSKIEGO CENTRUM KULTURY LUDOWEJ W PUŃSKU ZA 2013 ROK Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 113/2014 Wójta Gminy Puńsk z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku. Dobrzyca, dnia 15.09.2008r. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku. Przedstawia się Radzie Gminy w Dobrzycy informacje o przebiegu

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 -525 209,30

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 -525 209,30 Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 Nazwa jednostki Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni Lp. NAZWA ZADANIA ogółem wg wraz z pochodnymi W TYM 1 Kształcenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2005 ROK. 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2005 ROK. 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2005 ROK 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach określone zostały

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji programów z udziałem środków UE ZAŁĄCZNIK NR 4 na dzień 31 grudnia 2011 r.

Informacja z realizacji programów z udziałem środków UE ZAŁĄCZNIK NR 4 na dzień 31 grudnia 2011 r. Informacja z realizacji programów z udziałem środków UE ZAŁĄCZNIK NR 4 na dzień 31 grudnia 2011 r. Strona 175 L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Realizacja programu COMENIUS - Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W UKŁADZIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2015 ROK

PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W UKŁADZIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2015 ROK PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W UKŁADZIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2015 ROK 1. Plan finansowy Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Przychody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU. Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU. Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12. Oława, 02.04.2013 r SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12.2011 r Dane fundacji Fundacja KROK PO KROKU Plac Zamkowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 ROK Organizacjami, których celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej na szczeblu gminy są samorządowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2013 roku 1 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2013 roku I Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane wydatki 2.589,160,99 Wykonanie 2.270.402,43

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r.

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2007.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2007. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACJA PLUS INTEGRACJA Z BANINA ZA ROK 2007. 1. INFORMACJE REJESTROWE I TELEADRESOWE: Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień 31.12.2013 ROK

RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień 31.12.2013 ROK RAPORT O STANIE KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY W KRAPKOWICACH na dzień 31.12.2013 ROK 1 Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki. Zadania Krapkowickiego Domu Kultury określone zostały

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI OBROTOWE NA DZIEŃ 30-06- 2005 r. /w pełnych złotych / MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI

ŚRODKI OBROTOWE NA DZIEŃ 30-06- 2005 r. /w pełnych złotych / MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI ŚRODKI OBROTOWE NA DZIEŃ 30-06- 2005 r. /w pełnych złotych / MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI

OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY FABRYCZNA we WROCŁAWIU OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI Młodzieżowy Dom Kultury FABRYCZNA 54-438 Wrocław ul. Zemska 16 a tel./fax. +48 71 78 50 920/21 www.mdk.wroc.pl SPACER

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku

Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2012 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie nr : 64/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Bardziej szczegółowo

Część opisowa planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na 2016 rok.

Część opisowa planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na 2016 rok. Część opisowa planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na 2016 rok. Przychody Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w na 2016 rok planowane są na poziomie

Bardziej szczegółowo

Część opisowa korekty projektu planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na 2015 rok.

Część opisowa korekty projektu planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na 2015 rok. Część opisowa korekty projektu planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na 2015 rok. Przychody Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY

PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, w przesłanym do Biura Rady m. st. Warszawy projekcie uchwały budżetowej w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności. Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie. za okres od 1.01.2006. 31.12.2006.

Podsumowanie działalności. Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie. za okres od 1.01.2006. 31.12.2006. Podsumowanie działalności Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie za okres od 1.01.2006. 31.12.2006. Działalność Zakładu jako całość - wpływy z usług - 1.486.926,00 - pozostałe odsetki za nieterminowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 27 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach za 2013 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z I E N I E NR 16/2015 W Ó J T A G M I N Y K O T L I N z dnia 27 lutego 2015r.

Z A R Z Ą D Z I E N I E NR 16/2015 W Ó J T A G M I N Y K O T L I N z dnia 27 lutego 2015r. Z A R Z Ą D Z I E N I E NR 16/2015 W Ó J T A G M I N Y K O T L I N z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2014 Domu Kultury w Kotlinie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

.' niektórych procedur medycznych).

.' niektórych procedur medycznych). Załącznik do uchwały Nr 638/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 r. INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr V1/710/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Zarządzenie Nr V1/710/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 28 sierpnia 2014 roku Zarządzenie Nr V1/710/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania planu fmansowego Lubartowskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2014 roku.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. Uchwała Nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31grudnia 2014 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31grudnia 2014 roku 1 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31grudnia 2014 roku I Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane wydatki 2.758.820,00 Wykonanie 2.545.161,60

Bardziej szczegółowo

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono.

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku za I półrocze 2014 roku Dochody Dział 852 Pomoc Społeczna Plan 12.370,00 zł, wpływ środków 2.605,54 zł tj. 21,06 %. Z tego do

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2014 ROK. 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2014 ROK. 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2014 ROK 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach określone zostały

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2006 Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach za 2013 rok

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach za 2013 rok Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach za 2013 rok I.Dochody Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 r. 0,00 zł. Klasyfikacja Dział

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Miejskich 2014

Kalendarz Imprez Miejskich 2014 Kalendarz Imprez Miejskich 2014 Miesiąc Nazwa Imprezy Termin realizacji Organizator/Partner Miejsce imrpezy PKS "Lechia czerwiec Dzień Młodego Piłkarza czerwiec - wrzesień Piechowice" orlik czerwiec Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE Załącznik Nr 5.1 do Protokołu Walnego Zebrania POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE... /pieczęć ROD/ Częstochowa, dnia 23 kwietnia 2010 r. U C H W A Ł A N R 0 1 / 2 0 1 0 WALNEGO ZEBRANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5a do Zarządzenia Burmistrza Nr 41/2009 z dnia 16 marca 2009 roku

Załącznik nr 5a do Zarządzenia Burmistrza Nr 41/2009 z dnia 16 marca 2009 roku Załącznik nr 5a do Zarządzenia Burmistrza Nr 41/2009 z dnia 16 marca 2009 roku Sprawozdanie finansowe z działalności Węgorzewskiego Centrum Kultury na dzień 31.12.2008 Lp Wyszczególnienie Stan na 1 PRZYCHODY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za 2012 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za 2012 rok. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za 2012 rok. I. Przychody Plan przychodów muzeum na 2012 rok został określony w wysokości 1

Bardziej szczegółowo

Plany finansowe i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie

Plany finansowe i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie Czarnków, dnia 07.01.2014r. I. Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/278/2013 z dnia 30.12.2013r. 6 431 036 zł 6 277 020,71 zł

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3. OTRZYMANE DOTACJE L.p. Dotacje stan n/dz 31 XII (wysokość w złotych) 2011r. 2012 r. 2013r.. 1. dotacje otrzymane z samorządu

Zał. nr 3. OTRZYMANE DOTACJE L.p. Dotacje stan n/dz 31 XII (wysokość w złotych) 2011r. 2012 r. 2013r.. 1. dotacje otrzymane z samorządu Sprawozdanie Finansowe Komendy Hufca Ziemi Będzińskiej Za okres październik 011 październik 01 W przeciągu pierwszych dwóch lat naszej działalności w zakresie finansów Hufca udało się ustabilizować gospodarkę

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r. 6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r. treść plan na 2005r. wykonanie 2005 r. 1 2 4 5 6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4018 Wynagrodzenie osobowe koordynatora EFS

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 20 marca 2008r.

Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 20 marca 2008r. Zarządzenie Nr 17/08 Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 20 marca 2008r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Przemków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrz Miasta Pieszycach z dnia 27.XII.2002 dotyczącego Zakładowego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek" ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek. Informacja dodatkowa za 2010 r.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek. Informacja dodatkowa za 2010 r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek" ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek Informacja dodatkowa za 2010 r. 1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie a. Stosowane metody wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w

Bardziej szczegółowo

Na terenie Miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie,

Na terenie Miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, Na terenie Miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, 3/ Miejski Dom Kultury w Mławie, 4/ Stacja Naukowa im. prof.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" z dnia 15 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 1/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO MAZOWSZE ZACHODNIE z dnia 15 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 1/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji PRIMUS za rok 2009/2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji PRIMUS za rok 2009/2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRIMUS ZA OKRES 01.01.2009-31.08.2010 I. Informacje ogólne o Fundacji 1. Nazwa fundacji Fundacja PRIMUS 2. Adres siedziby fundacji 02-793 Warszawa, ul. Zoltana Balo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Dzierżoniów z siedzibą w Dzierżoniowie ul. Wrocławska 47 za rok 2014

Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Dzierżoniów z siedzibą w Dzierżoniowie ul. Wrocławska 47 za rok 2014 Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Dzierżoniów z siedzibą w Dzierżoniowie ul. Wrocławska 47 za rok 2014 1. Bilans za rok 2014 2. Rachunek wyników za rok 2014 3. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Zarząd Związku stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo