2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY."

Transkrypt

1 2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.EU Biuletyn dla małych i średnich firm

2 tel.: faks: tel.: faks: tel.: faks: EIC PL-414 przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Włocławska 167 tel.: faks: EIC PL-405 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/ tel.: faks: tel.: faks: tel.: faks: tel.: faks: tel.: faks: EIC PL-418 Euro Info Centre w Opolu ul. Damrota 4, II p., pok tel./faks: tel.: tel.: faks: tel.: faks: tel.: faks: tel./faks:

3 Biuletyn euro info dla małych i średnich firm Od redakcji Spis treści Szanowni Czytelnicy. W majowym numerze biuletynu znajdą Państwo wiele artykułów dotyczących nowych technologii, a także wskazówek, jak pokonać trudności związane z ich dofinansowaniem. Artykuł dotyczący nowelizacji ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej opisuje bardzo dokładnie pojęcie nowej technologii, która jest po prostu wiedzą technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, przede wszystkim licencji, praw do wynalazków, w tym patentów oraz know-how. Obecnie nowelizacja ustawy tworzy korzystniejsze dla przedsiębiorców przepisy w zakresie ulg podatkowych. Cały czas jest też dostępny kredyt technologiczny BGK, przeznaczony na inwestowanie innowacji technologicznych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi działania, których celem jest zachęcenie przedsiębiorstw do korzystania z nowych rozwiązań technologicznych i ułatwienie im tego, na przykład ułatwiają uzyskanie patentu na wynalazek lub skorzystanie z usług firm działających w ramach Krajowego Systemu Innowacji (KSI). Warto o tym wiedzieć. W numerze mogą Państwo także przeczytać o dostępności domen.eu, które niewątpliwie stanowią łakomy kąsek dla wszystkich przedsiębiorców, którzy myślą o podboju rynku unijnego. Serdecznie zapraszamy do lektury Redakcja ROZWIĄZANIA PODATKOWE DLA FIRM WDRAŻAJĄCYCH INNOWACJE. ZMIANY W USTAWIE O NIEKTÓRYCH FORMACH WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII ORAZ KORZYSTNE PRZEPISY W ZAKRESIE ULGI PODATKOWEJ NA ICH ZAKUP KREDYT TECHNOLOGICZNY W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO....6 ZAPROSZENIE DO NADSYŁANIA PROPOZYCJI PROJEKTOWYCH DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO POLISH EXPRESSION OF INTEREST OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU JAK PARP WSPIERA INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW? KRAJOWA SIEĆ INNOWACJI DOMENY.EU NOWA SZANSA NA ZAISTNIENIE W INTERNECIE. OD KWIETNIA PRZESTAŁO FUNKCJONOWAĆ JAKIEKOLWIEK OGRANICZENIE WOBEC PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O REJESTRACJĘ DOMEN.EU JAK MIKROPRZEDSIĘBIORCY SIĘGAJĄ PO DOTACJE KRÓTKA ANALIZA TEGO, JAK W PRAKTYCE WYGLĄDA UBIEGANIE SIĘ O DOTACJE Z DZIAŁANIA 3.4 HANDEL ZAGRANICZNY SEKTORA MSP. ROZLICZANIE KONTRAKTÓW HANDLOWYCH PRZY POMOCY BANKU KOMERCYJNEGO DRUGA CZĘŚĆ ARTYKUŁU KIEROWANEGO DO MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW PLANUJĄCYCH PROWADZIĆ HANDEL ZAGRANICZNY PYTANIE DO PRAWNIKA. CO TRZEBA WIEDZIEĆ, ABY OTWORZYĆ BIURO PODRÓŻY? NOWE OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO GREEN WEEK 2006 BIORÓŻNORODNOŚĆ JEST ŻYWA AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA OFERTY Redaktor naczelna: Anna Radziejowska produkcja MARLEX Sp. z o.o. nakład: 3200 egz. Zespół: Aneta Kowalska Michał Polański Jakub Radziejowski Mariusz Bibik Adres redakcji: Euro Info Centre przy PARP ul. Pańska 81/83, Warszawa tel.: faks: SPROSTOWANIE Uprzejmie informujemy wszystkich Czytelników, że w artykule Świadczenie usług na rynku niemieckim, który ukazał się w kwietniowym numerze Biuletynu, zamiast powołanego w tekście Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich przedsiębiorców w Republice Federalnej Niemiec (DzU. nr 60, poz. 547) powinno zostać wskazane Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec (DzU. nr 132, poz. 1416). Okładka: Artur Hojny maj 2006, nr 2 (84) 3

4 Nowe technologie ROZWIĄZANIA PODATKOWE DLA FIRM WDRAŻAJĄCYCH INNOWACJE ZMIANY W USTAWIE O NIEKTÓRYCH FORMACH WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ Anna RADZIEJOWSKA, Katarzyna KORNOSZ Zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki jest jednym z głównych celów wpisanych w Narodowy Plan Rozwoju Celowi temu służyć ma ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (DzU. nr 179, poz. 1484), która wprowadziła również pewne zmiany w przepisach podatkowych. Zmiany te weszły w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. Z kolei 18 stycznia 2006 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta została przyjęta przez Sejm dnia 12 maja 2006 r. i weszła w życie dnia 19 maja 2006 r. Od dnia wejścia w życie ustawy znowelizowane przez nią przepisy podatkowe obowiązują z mocą wsteczną od początku roku Nowelizacja tworzy korzystniejsze dla przedsiębiorców przepisy w zakresie ulgi podatkowej na zakup nowej technologii poprzez: wyłączenie ulgi podatkowej na zakup nowej technologii spod regulacji europejskich dotyczących pomocy publicznej, udostępnienie jej wszystkim przedsiębiorcom na takich samych warunkach, bez tworzenia grup uprzywilejowanych. Ma to ułatwić przedsiębiorcom dostęp do nowych technologii i wspierać prace badawcze odpowiadające potrzebom gospodarki. Definicja nowych technologii Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej zawiera definicję nowych technologii. Za nowe Nowe technologie to również badania naukowe i prace rozwojowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, wiedza ta umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. Ujmując rzecz inaczej nowe technologie to wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych, przede wszystkim licencji, praw do wynalazków, w tym patentów oraz know-how. Można je nabyć poprzez: zakup patentu (jeśli nowa technologia stanowi wynalazek zarejestrowany w Urzędzie Patentowym), względnie zakup pierwszeństwa albo prawa do uzyskania patentu, umowę licencyjną (sublicencyjną) na korzystanie z nowej technologii zarejestrowanej w Urzędzie Patentowym, a także umowę know-how, na podstawie której nabywane jest uprawnienie do korzystania ze stanowiącej tajemnicę przedsiębiorcy nowej technologii, niebędącej wynalazkiem, a stanowiącej określoną wiedzę technologiczną. Instrumenty podatkowe w ramach ustawy Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej wprowadziła cztery zasadnicze instrumenty podatkowe, które ułatwiają korzystanie z nowych rozwiązań innowacyjnych: skrócenie okresu amortyzacji zakończonych prac Foto: Artur Hojny badawczo-rozwojowych z 36 miesięcy do 12 miesięcy, wliczenie wydatków na prace badawczo-rozwojowe w koszty uzyskania przychodów niezależnie od wyniku jakim się zakończyły, odliczanie od podstawy opodatkowania wydatków na zakup nowej technologii, opodatkowanie 22-procentową stawką podatku VAT usług naukowo-badawczych. Amortyzacja kosztów zakończonych prac rozwojowych Ustawa wprowadziła zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiana umożliwia szybsze zamortyzowanie kosztów prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym.. 4 maj 2006, nr 2 (84)

5 Biuletyn euro info dla małych i średnich firm Nowe technologie Obecnie zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 16b ust. 2 pkt 3), możliwa jest amortyzacja kosztów prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, jeżeli: produkt lub technologia wytwarzania są ściśle zdefiniowane, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone oraz techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte przez spodziewane przychody ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania nowych technologii. Okres amortyzacji zakończonych prac uległ skróceniu z 36 miesięcy do 12 miesięcy. Wydatki na prace badawczorozwojowe kosztem podatkowym Poniesione przez podatnika (zarówno osobę fizyczną, jak i prawną) wydatki na rzecz prowadzonych prac badawczo-rozwojowych mogą zostać wliczone w koszty uzyskania przychodów, o ile nie mogą być one uznane za wartości niematerialne i prawne. Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej doprecyzowała w tym względzie dotychczasowe regulacje. Obecnie jedynym warunkiem zaliczenia kosztów prac badawczorozwojowych do kosztów uzyskania przychodów jest zakończenie ww. prac. Nie ma znaczenia rezultat, jakim zakończą się prace i czy ich efekt w postaci produktu lub technologii zostanie wdrożony do produkcji lub bezpośredniego zastosowania. Nie jest również wymagane, aby wyniki prac znalazły odzwierciedlenie w przychodach przedsiębiorstwa, tzn. żeby przychody uzyskiwane w wyniku prowadzonych badań pokryły koszty ich przeprowadzenia. Wydatki na zakup nowej technologii Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem ustawy, od 1 stycznia 2006 r. podatnicy mogli odliczać wydatki na nowe technologie od podstawy obliczenia oraz Dz.Urz. WE C 258 z 9 września 2002 r.). Nowelizacja ustawy wprowadza tu dwie istotne zmiany związane ze wskazaną już koniecznością wyłączenia ulgi podatkowej na zakup nowych technologii z europejskich regulacji dotyczących pomocy publicznej regionalnej. Po pierwsze, z przepisów podatkowych wykreślona zostaje delegacja do wydania rozporządzenia przez Ministra Finansów, a po drugie, poprzez zmianę definicji nowych technologii w tych przepisach, stworzona zostaje możliwość zakupu nowych technologii od wszystkich podmiotów, a nie, jak wynika z obecnego brzmienia ustawy, tylko od jednostek naukowych. Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej w swoim dotychczasowym brzmieniu umożliwiała odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków przeznaczonych na nabycie nowej technologii w wysokości: 50% ceny zakupu nowej technologii w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 30% w przypadku pozostałych podmiotów. Foto: Artur Hojny Nowelizacja ustawy ujednolica Od 2006 r. został wprowadzony 22-proc VAT na usługi naukowo-badawcze wysokość odpisu, wprowadzając podatku do wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra dla wszystkich przedsiębiorstw możliwość pomniejszenia podstawy Finansów uwzględniającym wytyczne opodatkowania o 50% ceny nowej w sprawie krajowej pomocy regionalnej technologii. (Dz.Urz. WE C 74 z 10 marca 1998 r. dokończenie na stronie 7 Formy wsparcia przewidziane ustawą o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Kredyt technologiczny Ulgi podatkowe Status centrum badawczo-rozwojowego Prognozowana liczba podmiotów korzystających z poszczególnych form wsparcia min. 30 rocznie (maksymalna wartość wniosku 8 mln zł, roczny budżet ok. 120 mln zł), w 2005 r. złożono 30 wniosków o kredyt, ok. 15 z nich zostanie rozpatrzonych pozytywnie ok. 800 dużych przedsiębiorstw + ok. 5 tys. mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw ok. 10 rocznie przewiduje się, że tyle skomercjalizowanych jednostek badawczo- -rozwojowych i przedsiębiorstw będzie ubiegać się o status CBR Na podst. założeń do ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej maj 2006, nr 2 (84) 5

6 Nowe technologie finansowe KREDYT TECHNOLOGICZNY W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Wśród funduszy celowych powołanych na mocy ustawy (Dz.U. nr 179, poz. 1484), od 29 lipca 2005 roku dostępny jest Fundusz Kredytu Technologicznego utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki funduszu są przeznaczone na kredyty służące finansowaniu inwestycji technologicznych. Kredyt ten jest udzielany firmom decydującym się na inwestowanie w nową technologię, przez którą rozumie się jej zakup, wdrożenie i uruchomienie lub też wdrożenie własnej nowej technologii i uruchomienie w oparciu o nią produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów, ewentualnie świadczenie nowych lub zmodernizowanych usług. Kredyt technologiczny obwarowany jest następującymi warunkami: nie udziela się go na finansowanie realizacji dużej inwestycji (równowartość w złotych sumy 50 mln euro), nie udziela się go na finansowanie realizacji inwestycji w sektorze hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych, górnictwa węgla i rybołówstwa, a także przy produkcji, przetwarzaniu i wprowadzaniu do obrotu produktów, o których mowa w załączniku nr 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W przypadku inwestycji technologicznej w sektorze budownictwa okrętowego kredyt technologiczny jest udzielony wyłącznie na modernizację istniejących stoczni w celu poprawy efektywności wykorzystywanych tam instalacji i nie może być przeznaczony na restrukturyzację finansową stoczni. Kredytu nie udziela się także przedsiębiorcy będącemu w trudnej sytuacji ekonomicznej, to jest: 1. w przypadku spółki kapitałowej wykazującemu niepokrytą stratę z lat ubiegłych, łącznie z wynikiem finansowym z roku bieżącego, przewyższającą 50% wartości kapitału zakładowego, oraz stratę w ostatnim roku obrotowym przewyższającą 25% wartości kapitału zakładowego, 2. w przypadku spółki niebędącej spółką kapitałową wykazującemu stratę przewyższającą 50% wartości majątku spółki stanowiącego mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę oraz stratę w ostatnim roku obrotowym przewyższającą 25% wartości tego majątku, 3. spełniającemu kryteria kwalifikujące do wszczęcia wobec niego postępowania upadłościowego. Warunki kredytowania Kredyt technologiczny udzielany jest na warunkach finansowania działalności gospodarczej, jako kredyt inwestycyjny, z zastrzeżeniem możliwości częściowego umorzenia kwoty kapitału kredytu. Udział własny przedsiębiorcy w finansowaniu inwestycji technologicznej, na którą jest udzielany kredyt, nie może być mniejszy niż 25% wartości netto. Udziału własnego nie mogą stanowić środki, które zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną mu wcześniej pomocą publiczną, w szczególności w formie kredytów, dopłat do oprocentowania kredytów, a także gwarancji lub poręczeń na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku. Kredyt technologiczny jest udzielany na okres do 72 miesięcy, a jego spłata może być odroczona o 12 miesięcy. Kwota kredytu nie może przekroczyć równowartości w złotych 2 mln euro (według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na dzień podjęcia decyzji o udzieleniu kredytu). Oprocentowanie kredytu i prowizje są zgodne z zasadami oprocentowania kredytów udzielanych przez BGK na działalność gospodarczą, a prowizja z tytułu udzielenia kredytu jest pobierana jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu zgodnie z taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w BGK. Przed uruchomieniem kredytu kredytobiorca jest zobowiązany do ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu. Umorzenie części kredytu technologicznego Podstawą dokonania umorzenia części kredytu technologicznego jest poniesienie przez kredytobiorcę wydatków związanych z realizacją inwestycji technologicznej, pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Wydatki muszą być udokumentowane zapłaconymi fakturami przeznaczonymi na: a) zakup, na warunkach rynkowych, nowych lub używanych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu, w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie transportu, b) rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych, c) instalację i uruchomienie środków trwałych, d) prace przedrealizacyjne, w tym niezbędne studia, ekspertyzy, koncepcje, projekty techniczne bezpośrednio i wyłącznie związane z wdrożeniem nowej technologii, w oparciu o którą jest realizowana inwestycja technologiczna, oraz koszty produkcyjne niezbędne do legalizacji technologicznej produktu (wyrobu lub usługi), powstałego w wyniku inwestycji finansowanej kredytem technologicznym, e) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania, które w przypadku przedsiębiorcy niebędącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą nie mogą przekroczyć 25% wydatków, o których mowa w dwóch pierwszych podpunktach, pod warunkiem że: będą stanowić własność kredytobiorcy i będą przez niego wykorzystywane wyłącznie w podregionie w rozumieniu przepisów o Nomenklaturze Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w którym została zrealizowana inwestycja 6 maj 2006, nr 2 (84)

7 Biuletyn euro info dla małych i średnich firm Nowe technologie technologiczna finansowana kredytem technologicznym, przez okres co najmniej 5 lat od dnia jej zakończenia, zostały nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami podatkowymi. Umorzenie części kredytu technologicznego jest dokonywane po uruchomieniu przez kredytobiorcę sprzedaży towarów i usług powstałych w wyniku inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym. Wnioski o umorzenie części kredytu, łącznie z fakturami, przyjmowane są od kredytobiorcy nie częściej niż dwa razy w roku. Całkowita kwota umorzenia części kredytu technologicznego nie może przekroczyć równowartości w złotych 1 mln euro przeliczonej według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na dzień dokonania umorzenia, 50% kwoty wykorzystanego kapitału kredytu technologicznego, a także w danym roku kalendarzowym iloczynu 10% kwoty kapitału wykorzystanego kredytu technologicznego i liczby lat, które upłynęły od dnia jego udzielenia. Ustawa pozwala wliczać wydatki na badania naukowo-rozwojowe w koszty dokończenie ze strony 5 Odliczeń na zakup nowej technologii można dokonywać w ciągu 3 kolejnych lat podatkowych. Prawa do odliczeń (ulgi) nie nabywają podatnicy, którzy prowadzą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Foto: Artur Hojny Oczywiście najkorzystniejsza byłaby stawka 0%. Jednak ze względu na dążenia Unii Europejskiej do ujednolicenia stawek podatku VAT w całej Europie mało prawdopodobne wydaje się wynegocjowanie przez Polskę takiej stawki. Dlatego też Polska będzie dążyć do wynegocjowania stawki preferencyjnej w wysokości 7%. W zależności od miejsca realizacji inwestycji technologicznej całkowita kwota umorzenia kredytu technologicznego nie może przekroczyć 30% wydatków poniesionych na realizację inwestycji technologicznej w Warszawie lub Poznaniu, 40% we Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Gdyni, Sopocie oraz 50% na pozostałych obszarach. W przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy limity te podwyższa się o 15 punktów procentowych, z wyłączeniem przedsiębiorców działających w sektorze transportu. Umorzenie części kredytu technologicznego stanowi pomoc publiczną uzyskaną przez przedsiębiorcę i podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną (przeznaczoną na inwestycję technologiczną lub na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją) uzyskaną przez tego przedsiębiorcę w innych formach oraz z innych źródeł. Łączna wartość tak liczonej pomocy publicznej nie może przekroczyć limitów, o których mowa powyżej, z zastrzeżeniem jej zmniejszenia do kwoty stanowiącej maksymalnie 30%. dokończenie na stronie 8 Przedsiębiorca może stracić prawo do ulgi z tytułu zakupu nowej technologii, jeżeli przed upływem 3 lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji: otrzymał zwrot wydatków na nową technologię w jakiejkolwiek formie, udzielił w jakiejkolwiek formie innym podmiotom prawa do nabytej technologii (nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców dokonywanych na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych), została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku lub został postawiony w stan likwidacji. Instrumenty podatkowe VAT na usługi naukowo-badawcze Do tej pory podatnicy prowadzący działalność naukowo-badawczą nie mieli możliwości odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług. Powodowało to zwiększanie kosztów prowadzonych działań badań naukowych. Od 1 stycznia 2006 r. wprowadzono VAT na usługi naukowo-badawcze; stawka wynosi 22%. Przewidywania Ministerstwa Gospodarki Resort gospodarki prognozuje, że z instrumentów oraz wynikających z nich ułatwień skorzysta w najbliższych latach wielu przedsiębiorców. Nowelizacja ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej wzmocni jej efekt i przyczyni się do zwiększenia popytu na wyniki badań i prac rozwojowych oraz wzrostu produkcji innowacyjnych towarów i usług, a przez to do wzrostu konkurencyjności gospodarki. Ministerstwo Gospodarki pracuje również nad dokumentem strategicznym pt. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata Jest on przygotowywany przy współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz przedstawicieli organizacji przedsiębiorców i instytucji związanych z innowacyjnością. W najbliższym czasie dokument zostanie przekazany do konsultacji społecznych. Anna Radziejowska Katarzyna Kornosz (na podstawie: maj 2006, nr 2 (84) 7

8 Nowe technologie finansowe dokończenie ze strony 8 Dla celów podatku dochodowego umorzenie traktowane jest jako zwrot przedsiębiorcy wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w punkcie 1. Wnioski o kredyt technologiczny przyjmowane są w roku 2006 roku przez oddziały BGK w terminach: 1-30 kwietnia, 1-31 lipca, 1-31 października. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: dokumenty stwierdzające status prawny wnioskodawcy oraz uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej (aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), koncesje, zezwolenia oraz dokumenty upoważniające do występowania w imieniu wnioskodawcy, zaświadczenia o nadaniu numeru REGON i NIP, aktualne zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz ZUS o stanie zobowiązań z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, opinię sporządzoną przez jednostkę naukową, centrum badawczo--rozwojowe lub stowarzyszenie naukowo- -techniczne o zasięgu ogólnopolskim ich zakres działania jest związany z inwestycją technologiczną, na którą ma być udzielony kredyt technologiczny potwierdzającą, że technologia, w oparciu o którą będzie realizowana inwestycja, jest nowa; opinia powinna zawierać opis nowej technologii i okres jej stosowania na świecie, dokumenty potwierdzające udział własny przedsiębiorcy w finansowaniu inwestycji technologicznej, na którą ma być udzielony kredyt technologiczny, informację o pomocy publicznej uzyskanej na realizację inwestycji technologicznej będącej przedmiotem wniosku o kredyt technologiczny; a w przypadku przedsiębiorcy będącego w okresie restrukturyzacji dodatkowo oświadczenie o braku udziału pomocy publicznej w dokonywanej restrukturyzacji, chyba że jest to mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca, informację o planowanych wydatkach na inwestycję technologiczną, kwalifikujących się do objęcia pomocą w formie umorzenia kredytu technologicznego, dokumenty własności i zawarte umowy najmu lub dzierżawy dotyczące miejsca realizacji inwestycji technologicznej, opinie banków prowadzących rachunki oraz instytucji, które udzieliły wnioskodawcy pożyczek, kredytów i gwarancji, dokumenty dotyczące proponowanego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu technologicznego, wymagane zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązującymi w banku, dotyczącymi prawnego zabezpieczenia wierzytelności, studium efektywności inwestycji technologicznej, dokumenty uzasadniające przyjęte prognozy: kontrakty, umowy lub zamówienia dotyczące dostaw i zbytu, inne dokumenty i informacje, o ile oddział uzna ich dostarczenie za konieczne dla podjęcia decyzji o udzieleniu kredytu technologicznego. Do opinii wydanej przez jednostkę naukową, centrum badawczo-rozwojowe lub stowarzyszenie naukowo-techniczne należy załączyć dokumenty dotyczące wystawcy opinii, stwierdzające: status organizacji wydającej opinię (prawną podstawę jej funkcjonowania, zakres działalności), uprawnienia osób podpisujących opinię do występowania w imieniu i na rzecz organizacji wystawiającej opinię, zbieżność zakresu działalności wystawcy opinii z przedmiotem inwestycji technologicznej. Jeśli wnioskodawca prowadzi pełną sprawozdawczość finansową, jest także zobowiązany do załączenia do wniosku o kredyt technologiczny: sprawozdań finansowych, sprawozdania rocznego/bilansu i rachunku zysków i strat za 2 ostatnie lata, raportu wraz z opinią biegłego rewidenta za ostatni lub poprzedni rok, o ile przepisy dotyczące rachunkowości nakładają na wnioskodawcę obowiązek sporządzania takiego raportu, sprawozdań kwartalnych za ostatni okres, tj. od początku roku do kwartału poprzedzającego złożenie wniosku, sprawozdania rocznego z przepływu środków pieniężnych, sprawozdania rocznego o stanie i ruchu środków trwałych, informacji uzupełniających do sprawozdań finansowych: podziału zysku netto (kapitał, dywidendy), planowanego podziału zysku w okresie kredytowania, zestawienia należności i zobowiązań oraz pozycji pozabilansowych, w tym wynikających z zawarcia transakcji forward, futures, swap lub opcji na rynku pieniężnym, kapitałowym, kredytowym oraz instrumentów pochodnych na rynku towarowym. Gdy wnioskodawca prowadzi uproszczoną sprawozdawczość finansową, jest zobowiązany do załączenia do wniosku o kredyt technologiczny sprawozdań finansowych: w przypadku wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych deklaracji PIT 36 za ostatnie 2 lata oraz PIT 5 za ostatni okres, tj. od początku roku do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wraz z dowodami opłat podatku, w przypadku wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym zeznania PIT 28 lub PIT 29 za ostatnie dwa lata wraz z dowodami opłat podatku za ostatni okres, tj. od początku roku do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, do wglądu: księgi przychodów i rozchodów, książki zamówień, ewidencji/wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, dowodów zakupu towarów, rejestru zakupów i sprzedaży VAT. Wnioskodawca planujący rozpoczęcie działalności jest zobowiązany do przedstawienia biznesplanu. Na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.pl) opracował Jakub Radziejowski 8 maj 2006, nr 2 (84)

9 Biuletyn euro info dla małych i średnich firm Współpraca gospodarcza ZAPROSZENIE DO NADSYŁANIA PROPOZYCJI PROJEKTOWYCH DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO POLISH EXPRESSION OF INTEREST Komisja Europejska od wielu lat zachęca organizacje, instytucje i firmy europejskie do uczestnictwa w inicjatywach, które wspierają tworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Realizacji tej idei służą Programy Ramowe UE (PR), które są głównymi instrumentami Unii Europejskiej służącymi do finansowania badań w Europie. Polska stała się pełnoprawnym uczestnikiem Programów Ramowych, począwszy od 5. PR, choć w pewnym zakresie polskie zespoły uczestniczyły już w projektach realizowanych w 4. PR. Obecnie realizowany 6. PR, zaproponowany przez Komisję Europejską i przyjęty 3 czerwca 2002 roku przez Radę Ministrów i Parlament Europejski, jest otwarty dla publicznych i prywatnych, małych i dużych podmiotów (niekoniecznie wyłącznie badawczych) przez okres czterech lat, od końca 2002 roku do końca 2006 roku. W tej chwili trwają prace nad przygotowaniem 7. Programu Ramowego. Przygotowania wkraczają w końcową fazę. We wrześniu 2005 Komisja Europejska zaaprobowała pierwsze propozycje podstawowych dokumentów 7. PR. Obecnie trwają przygotowania szczegółowych Programów Pracy i pierwszych konkursów priorytetów tematycznych 7. PR. Oficjalne ogłoszenie 7. Programu Ramowego nastąpi pod koniec roku 2006, a pierwsze konkursy na międzynarodowe projekty (tzw. calls for proposals), w których mogą uczestniczyć wszystkie posiadające status prawny organizacje europejskie, zostaną ogłoszone na początku roku Zaproszenie do składania propozycji projektowych do 7.PR Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do zgłaszania koncepcji i tematów przyszłych projektów badawczych 7. Programu Ramowego. Celem inicjatywy jest identyfikacja polskich priorytetów badawczych, wprowadzenie tematów badawczych zgłaszanych przez polskie zespoły do planów pracy priorytetów tematycznych 7. PR, wsparcie przygotowań polskich instytucji do udziału w 7. PR oraz promocja polskich propozycji projektów wśród społeczności naukowej Europy. Na podstawie nadesłanych propozycji zostanie przygotowany raport zawierający syntezę obszarów badawczych najbardziej interesujących dla polskiej społeczności naukowej. Raport będzie przekazany Komisji Europejskiej jako polski wkład do Programów Pracy (Work Programmes) 7. PR. Zgłoszone propozycje poddane będą ocenie przez zespół ekspertów wskazanych przez Radę Nauki i KPK. Najlepsze propozycje otrzymają rekomendację KPK, w przypadku złożenia wniosku do MEiN o grant na przygotowanie projektu do 7. PR. Ponadto KPK deklaruje wsparcie najciekawszych propozycji poprzez: pomoc w przygotowaniu projektów (specjalistyczne szkolenia tylko dla najbardziej zaawansowanych projektów, konsultacje w KPK), pomoc w organizowaniu konsorcjów (poszukiwanie partnerów, wsparcie finansowe wyjazdów związanych z organizacją konsorcjów, lobbing międzynarodowy), promocję projektu wśród społeczności naukowej Polski i Europy (z wykorzystaniem Krajowej Sieci Punktów Kontaktowych i sieci Punktów Kontaktowych we wszystkich krajach Europy, biura Polish Science Contact Agency (PolSCA) w Brukseli, kontaktów KPK w ramach Trójkąta Weimarskiego oraz realizowanych przez KPK projektów wspierających), Wszystkie zgłoszenia (jeśli informacje nie będą zastrzeżone przez zgłaszającego) zostaną opublikowane na stronie internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego, a następnie na stronie KPK zostanie przedstawiony raport podsumowujący zgłoszone propozycje i uczestnictwo w inicjatywie. Baza adresów uczestników będzie dobrym narzędziem tworzenia przyszłych konsorcjów. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich polskich zespołów badawczych, instytucji i organizacji, które zamierzają złożyć jeden z dwóch rodzajów wniosków projektowych: w jednym z dziewięciu priorytetów tematycznych Programu Cooperation 7. PR w Programie Ideas 7. PR obejmującym badania podstawowe (frontier research). Wzięcie udziału w tej inicjatywie nie jest obowiązkowe i nie warunkuje w żadnym stopniu możliwość uzyskania środków z 7. PR. Zgłoszenie propozycji projektowej polega na wypełnieniu formularza elektronicznego znajdującego się na stronach: cooperation/index.html index.html Do wypełnionego formularza można dołączyć krótki dokument (maksymalnie 5 stron) zawierający uzasadnienie propozycji badawczej, cel projektu, ogólny opis metody prowadzącej do realizacji celu i posiadanych zasobów badawczych (personel i narzędzia badawcze) oraz ewentualną informację o udziale zespołu zgłaszającego propozycję w 5. i 6. Programie Ramowym. Formularz, jak i dołączony dokument, należy wypełnić w języku angielskim. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 30 czerwca 2006 do godz. 17:00. W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt opracowanie: Krajowy Punkt Kontaktowy KSI maj 2006, nr 2 (84) 9

10 Innowacyjność OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU JAK PARP WSPIERA INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW? Ewa SKRZYPKOWSKA Spośród programów wsparcia projektowanych i zarządzanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, trzy nowe zasługują na szczególną uwagę. Skierowane są nie tylko do sektora MSP, ale także do uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych, młodych naukowców, którzy zdecydowali się założyć firmę oraz przedsiębiorców zlokalizowanych na terenie klastrów. Klaster jest to znajdująca się w geograficznym sąsiedztwie grupa przedsiębiorstw i powiązanych z nimi instytucji zajmujących się określoną dziedziną, połączoną podobieństwami i wzajemnie się uzupełniającą (za portalem Wsparcie dla technostarterów Stworzenie programu wspomagającego proces przejścia z poziomu wiedzy i działalności badawczo-rozwojowej do poziomu komercjalizacji wydaje się konieczny ze względu na fakt, że praktycznie transfer ten nie zachodzi automatycznie. PARP, projektując nowy program Wsparcia dla technostarterów, chce stworzyć warunki aby rozwinąć zdolność systemu gospodarczego do szybkiego wdrażania i komercjalizacji wyników badań i innowacji. W tym celu podejmowane są działania, których efektem ma być wzrost liczby innowacyjnych przedsiębiorstw Klaster i zaangażowanie środowisk naukowych w sferę działalności gospodarczej poprzez identyfikację i wsparcie innowacyjnych projektów o istotnym potencjale gospodarczym, ułatwienie komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań rokujących nadzieje na opracowanie produktu lub usługi o istotnym potencjale rynkowym oraz wsparcie nowo powstałych firm innowacyjnych w początkowej fazie rozwoju. Wsparcie jest przeznaczone dla osób fizycznych (np. absolwentów i studentów ostatnich lat wyższych uczelni, kadry naukowej uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych, instytutów naukowych), które chcą założyć działalność gospodarczą, w ramach której skomercjalizują własną lub nabytą technologię/ Foto: Artur Hojny rozwiązanie, pozwalającą na prowadzenie działalności innowacyjnej. Program jest realizowany w dwóch następujących po sobie etapach. Pierwszy etap ma na celu wyłonienie projektów, które rokują szybkie wdrożenie innowacyjnych rozwiązań o istotnym potencjale rynkowym. Drugi etap programu ukierunkowany jest bezpośrednio na wsparcie działalności gospodarczej w początkowej fazie organizacji przedsiębiorstwa prowadzącego działalność innowacyjną. W pierwszym etapie na jeden projekt można uzyskać maksymalnie złotych, z tym że udział własny Technostartera wynosi min. 500 złotych. W ramach pomocy Technostarter otrzymuje opracowania dotyczące jego projektu, takie jak: badanie prawa własności przemysłowej dla innowacyjnego rozwiązania, analizy rynku i potencjału rynkowego innowacyjnego rozwiązania, opracowanie biznesplanu (planu działania przedsiębiorstwa). Pomoc obejmuje także doradztwo dotyczące wyboru lokalizacji, jeśli przedsiębiorstwo Technostartera będzie się znajdowało na terenie parku/inkubatora oraz pomoc związaną z przygotowaniem do rejestracji i rejestracją działalności gospodarczej. Drugi etap to pomoc inwestycyjna oraz coaching (prowadzenie). Pomoc inwestycyjna polega na sfinansowaniu w części zakupu usług specjalistycznych (np. na: zaprojektowanie produktu lub usługi; zaprojektowania technologii wykonania produktu lub usługi; przygotowania komercyjnego prototypu, w tym badania, ekspertyzy; wzór użytkowy; wyprodukowanie serii próbnej; spełnienie wymagań patentowych; uzyskanie wymaganych certyfikatów; serwis do zakupionych urządzeń; transport maszyn i urządzeń oraz sprzętu; instalację maszyn i urządzeń oraz sprzętu). Coaching obejmuje usługi doradcze świadczone przez ośrodek KSI (Krajowa Sieć Innowacji) w zakresie bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem w dziedzinach: marketingu, badań rynku, ochrony praw związanych z własnością przemysłową, księgowości, prawa, finansów przedsiębiorstwa, jakości, logistyki, zamówień, ale także usługi szkoleniowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. 10 maj 2006, nr 2 (84)

11 Biuletyn euro info dla małych i średnich firm Innowacyjność Wsparcie projektów z zakresu prawa własności przemysłowej Ze względu na dość wysokie koszty związane z uzyskaniem ochrony, zwłaszcza międzynarodowej, przedsiębiorcy często rezygnują z prawnego zabezpieczenia swoich projektów. Antidotum na te zjawiska ma być program oferujący pomoc udzielaną w formie dotacji na pokrycie kosztów opłat za zgłoszenie rozwiązania do właściwego Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony międzynarodowej: patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji na wzór przemysłowy, prawa ochronnego na znak towarowy. Pomoc jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw oraz uczelni wyższych. Również jednostki badawczo-rozwojowe mogą uczestniczyć w programie wsparcia wraz z partnerem wywodzącym się z sektora MSP. Wsparcie na rozwój klastrów Rozwój i wzmocnienie konkurencyjności istniejących struktur klastrowych jest szczególnie istotne ze względu na wpływ klastra na rozwój gospodarczy i społeczny całego regionu, w którym funkcjonuje. W celu pobudzenia i uaktywnienia istniejących klastrów PARP przygotowuje pilotażowy projekt wsparcia finansowany z budżetu państwa. Podmiotem uprawnionym do otrzymania pomocy jest koordynator klastra, ale beneficjentami ostatecznymi są podmioty funkcjonujące w ramach klastra. Pomoc, którą otrzyma koordynator, może obejmować następujące obszary wsparcia: komunikację wewnętrzną, współpracę krajową i międzynarodową, podnoszenie kwalifikacji koordynatora klastra oraz podmiotów funkcjonujących w ramach klastra, promocję, podwyższanie innowacyjności klastra. Wszyscy zainteresowani otrzymaniem dofinansowania z opisanych programów lub poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu nowych technologii powinni odwiedzić Portal Innowacji (www.pi.gov.pl). Ewa Skrzypkowska Zespół Innowacji i Technologii KRAJOWA SIEĆ INNOWACJI KSI to skrót od nazwy Krajowa Sieć Innowacji, czyli grupy usługodawców świadczących usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym, w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU). Obecnie KSI tworzy 17 ośrodków zarejestrowanych w KSU. Usługi ośrodków KSI to głównie pomoc w zakresie tworzenia warunków do transferu i komercjalizacji nowych rozwiązań technologicznych oraz realizacji przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach sektora MSP. Wszystkie ośrodki KSI prowadzą stałą współpracę z instytucjami badawczymi w zakresie świadczenia usług lub stanowią wydzieloną organizacyjnie jednostkę takiej instytucji naukowej. W sumie ośrodki KSI prowadzą obecnie współpracę z 55 jednostkami naukowymi. Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym, realizowane przez ośrodki KSI, służą rozwojowi przedsiębiorstwa poprzez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego procesu technologicznego, produktu lub usługi i dotyczą w szczególności: oceny potrzeb technologicznych, promocji technologii i nowych rozwiązań organizacyjnych, wdrażania nowych technologii i in. działań, w których następuje transfer wiedzy lub innowacyjnej technologii. Ośrodki KSI podczas realizowanych przez siebie usług korzystają z Bazy Danych Technologii KSI, zawierającej zarówno oferty technologii, jak i zapytania o technologię. Podstawą prawną działania KSU są zapisy Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DzU. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (DzU. nr 27, poz. 221). Określają one: 1) szczegółowe wymagania wobec podmiotów ubiegających się o rejestrację albo zarejestrowanych w KSU, w zakresie: a) potencjału technicznego i ekonomicznego niezbędnego do należytego świadczenia usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz podmiotów podejmujących działalność gospodarczą, b) kwalifikacji osób realizujących usługi KSU, c) systemu zapewnienia jakości usług KSU, d) przestrzegania zasad etyki zawodowej; 2) tryb weryfikacji ww. wymagań przez PARP; 3) standardy świadczenia usług przez podmioty zarejestrowane w KSU. Działania na rzecz rozwoju Krajowej Sieci Innowacji rozpoczęto jeszcze w grudniu 2002 r., zapoczątkowane pracami Grupy Zadaniowej KSU ds. Krajowej Sieci Innowacji (KSI). Celem KSI jest zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wzrost ich innowacyjności. Temu ma służyć świadczenie proinnowacyjnych usług przez ośrodki KSI i współpracujące z nimi instytucje sfery badawczo-rozwojowej. PARP wspiera rozwój KSU, w tym KSI, organizacyjnie i merytorycznie, zapewniając zarejestrowanym organizacjom: koordynację działań w ramach KSU, w tym seminaria, konferencje oraz system wymiany informacji i doświadczeń w ramach KSU, audyty rejestrujące i sprawdzające w ośrodkach KSU, udział konsultantów w spotkaniach informacyjnych, seminariach itp. podnoszących ich kwalifikacje w zakresie dotychczas realizowanych konkretnych obszarów tematycznych i wdrażania nowych rodzajów usług, wspólną promocję w ramach strategii promocyjnej KSU. Anna Forin Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia maj 2006, nr 2 (84) 11

12 Innowacyjność Lista ośrodków Krajowej Sieci Innowacji: Dolnośląskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie 1. Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Smoluchowskiego 48 tel Wrocław faks Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego w Legnicy Złotoryjska Legnica tel faks Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi Piotrkowska 86 tel Łódź faks Fundacja Inkubator Piotrkowska 143 tel Łódź faks Instytut Technik i Technologii Dziewiarskich TRICOTEXTIL Piotrkowska 270 tel Łódź faks Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Centrum Transferu Technologii Szlak 65 tel Kraków faks Instytut Odlewnictwa Zakopiańska 73 tel Kraków faks Przemysłowy Instytut Elektroniki Długa 44/50 tel Warszawa faks Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu Pułaskiego 6/10 tel Radom faks Instytut Tele- i Radiotechniczny Ratuszowa 11 tel Warszawa faks Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Szopena 51 tel Rzeszów faks Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku M. Skłodowskiej-Curie 2 tel Białystok faks Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Garncarska Słupsk tel , faks Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. Astrów 10 tel , Katowice faks Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Zamkowa 1 tel , Zabrze faks Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej Cieszyńska 365 tel , Bielsko-Biała faks , Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Al. Tysiąclecia P.P. 7 tel Kielce faks maj 2006, nr 2 (84)

13 Biuletyn euro info dla małych i średnich firm Nowe technologie DOMENY.EU NOWA SZANSA NA ZAISTNIENIE W INTERNECIE Krzysztof GIENAS Nie trzeba przekonywać, że domena.eu może odgrywać rolę zbliżoną do adresów.com i być postrzegana jako niezmiernie atrakcyjna z biznesowego punktu widzenia. Możliwość rejestrowania takich domen była początkowo dostępna jedynie dla wybranej grupy podmiotów (tzw. faza Sunrise). Wszystko po to, by zapobiec nieuczciwym praktykom, polegającym między innymi na uzyskiwaniu praw do adresów zbieżnych z oznaczeniami indywidualizującymi konkurencyjnych przedsiębiorców. Od 7 kwietnia 2006 r. ograniczenie grona podmiotów ubiegających się o rejestrację przestało istnieć. Obecnie obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy. Domeny, co do których odrzucono wnioski w pierwszej, ograniczonej fazie rejestracji, powrócą do puli ogólnodostępnych od dnia 7 czerwca 2006 r. Tylko dla podmiotów z terytorium państw członkowskich Przy ubieganiu się o domenę.eu nie jest istotna narodowość, lecz miejsce zamieszkania osoby fizycznej oraz statutowa siedziba, zarząd bądź główne miejsce prowadzenia działalności w przypadku przedsiębiorców. Powinno się ono znajdować na obszarze któregokolwiek z państw członkowskich. O rejestrację mogą się też ubiegać organizacje założone na terytorium UE. Wskazany wyżej warunek formalny jest konieczny do ubiegania się o domenę z końcówką.eu. Tylko do 13 kwietnia zarejestrowano przeszło 1,5 miliona domen. W dniu 29 kwietnia 2006 r. abonentami domen.eu były podmioty mieszkające bądź mające siedzibę w Polsce. Lista domen pozostających do rejestracji jest ograniczona. Dla przykładu, nie będzie możliwe skuteczne ubieganie się o prawa do domen: poland, polen, pologne, polonia, polska, polsko. Pełen wykaz wyłączonych z rejestracji adresów jest dostępny na stronie EURid (dotyczy to nazw zarezerwowanych przez państwa członkowskie): registrar-downloads/2-reserved-memberstates.txt Ochrona oznaczeń geograficznych przy przyznawaniu domen.eu Treść wniosku o rejestrację Wniosek o rejestrację domeny.eu powinien zawierać: pełną nazwę (ewentualnie nazwisko) ubiegającego się o rejestrację domeny; jeśli nazwa osoby prawnej nie zostanie zawarta we wniosku, to za rejestrującego uważa się osobę, która składa wniosek; adres i państwo członkowskie UE, gdzie zlokalizowana jest statutowa siedziba, zarząd lub główne miejsce prowadzenia działalności przez ubiegającego się o prawa do utrzymywania domeny, a także gdzie znajduje się miejsce założenia organizacji ubiegającej się o rejestrację, lub miejsce zamieszkania rejestrującego; adres owy rejestrującego (lub jego przedstawiciela); numer kontaktowy rejestrującego (lub jego przedstawiciela); nazwę domeny, której dotyczy wniosek; język, w którym będą rozpatrywane spory odnoszące się do domeny.eu. Istotne pozostaje przy tym, że po złożeniu wniosku nie jest możliwe poprawienie błędu w nazwie domeny, o którą się ubiegamy. Starający się o domenę ma obowiązek przedstawienia kompletnych danych. W przeciwnym wypadku naraża się na odrzucenie swojego wniosku. Dotyczy to także prawidłowego funkcjonowania adresu poczty elektronicznej. Utrzymywaniem nazw domenowych z końcówką.eu zajmuje się European Registry of Internet Domain Names (EURid: Rejestracji domeny dokonuje się za pośrednictwem jednego z akredytowanych rejestratorów (lista dostępna pod adresem: http: //list.eurid.eu/registrars/listregistrars.htm?lang=en). Instytucje te mają prawo pobierać opłaty za rejestrację domen.eu. W przypadku Polski wynosi ona zł. Dla podmiotów publicznych (np. organów samorządu terytorialnego, państwowych szkół wyższych, stowarzyszeń i fundacji wykonujących zadania publiczne) do złożenia wniosku właściwy będzie NASK (więcej pod adresem internetowym: Grafika: Mariusz Bibik Uprawnienia wynikające z rejestracji Zarejestrowanie domeny nie oznacza nabycia praw przedsiębiorcy do znaku towarowego, którego użyto w adresie. Przedsiębiorca uzyskuje jedynie prawo do stosowania nazwy maj 2006, nr 2 (84) 13

14 Nowe technologie domeny, przy czym może przenieść je na inne podmioty. Prawo dysponowania domeną jest ograniczone czasowo i wiąże się z obowiązkiem uiszczania corocznych opłat. Okres rejestracji nazwy domeny rozpoczyna się z datą jej zarejestrowania, a kończy się w następnym roku wraz z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano rejestracji. O ile osoba będąca abonentem domeny nie wyrazi przeciwnej woli, rejestracja jest corocznie odnawiana. Istotnym pozostaje, że przedsiębiorca utrzymujący domenę.eu nie musi otrzymywać informacji o nadchodzącym końcu okresu rejestracji. Oznacza to obowiązek uiszczenia opłat za kolejny rok utrzymywania domeny, jeśli w odpowiednim czasie nie zgłosimy chęci rozwiązania umowy. Żadnego znaczenia nie będzie miał tutaj fakt, że pod adresem nie funkcjonuje strona WWW przedsiębiorcy. Dane osobowe Rejestrujący domenę wyraża przy tym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Jest to o tyle istotne, że dla usprawnienia wyszukiwania informacji o dysponentach Przedsiębiorca uzyskuje jedynie prawo do stosowania nazwy domeny domen funkcjonuje specjalna baza danych WhoIs. Pozwala ona na odnalezienie informacji o podmiocie, który zarejestrował konkretną domenę.eu. Niedokładne lub fałszywe dane znajdujące się w bazie, a podane przez abonenta adresu, mogą doprowadzić do utraty przez niego domeny. Jeśli rejestrujący to osoba fizyczna, w zestawieniu WhoIs pojawi się tylko jej adres , o ile nie wyrazi zgody na udostępnienie innych danych. Z kolei osobę prawną będą identyfikować takie informacje jak: nazwa, adres, numer telefonu i faksu, nazwisko osoby zajmującej się sprawami technicznymi, adres owy firmy, język postępowania w razie wystąpienia przesłanek do arbitrażu domenowego, dane techniczne dotyczące adresu. Spory o domeny Mnogość ubiegających się o atrakcyjne domeny.eu z pewnością przysporzy pewnych praktycznych problemów związanych z rejestracją. Zresztą już obecnie pojawiają się pierwsze wątpliwości. Dla przykładu na dzień 30 kwietnia bieżącego roku domena dublin.eu była utrzymywana przez prywatną firmę mającą zarejestrowany znak towarowy Dublin. Władze miasta musiały więc obejść się smakiem. Nietrudno wyobrazić sobie też, że firmy z różnych państw członkowskich będą próbowały pozyskać status abonenta tej samej domeny. Wszak każdy z podmiotów starających się o domenę może mieć zarejestrowany ten sam znak towarowy. Otwarcie rejestracji domen dla szerokiego grona zainteresowanych stwarza też pole do popisu dla tych, którzy posiądą prawa do utrzymywania atrakcyjnego adresu tylko po to, aby odsprzedać go z zyskiem firmie mającej analogiczne oznaczenia indywidualizujące ją na rynku. W grę wchodzi też kwestia ochrony oznaczeń geograficznych, firm osób prawnych, imion i nazwisk osób fizycznych, a zwłaszcza powszechnie znanych. Rozwiązaniem tego typu mankamentów jest obowiązkowe postępowanie arbitrażowe na wypadek sporów o domeny.eu. Na ten sposób rozstrzygania konfliktów wyraża zgodę każdy z rejestrujących adres domenowy. Ciekawostką pozostaje, że już 18 kwietnia 2006 r. zapadło pierwsze rozstrzygnięcie arbitrażowe, dotyczące domeny pst.ue. Odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę Organ zajmujący się rejestracją wyłącza całkowicie odpowiedzialność za straty, jakie mogą wyniknąć z rejestracji domen.eu lub ich stosowania w obrocie gospodarczym. O jakie przypadki może chodzić? Prozaicznym przykładem jest sytuacja, w której firma X uważa, że zarejestrowanie na rzecz innego przedsiębiorcy domeny zawierającej konkretne słowo będzie naruszać jej prawa. W związku z tym poinformuje pisemnie organ rejestrujący, że pozytywne rozpatrzenie wniosku o rejestrację może przynieść jej szkodę, której naprawienia będzie dochodziła na drodze sądowej. Zgodnie z zasadami rejestracji domen.eu, w takiej sytuacji odpowiedzialność organu zajmującego się rejestracją będzie wyłączona. Rozciąga się ona też między innymi na przypadki, w których szkoda zostanie wyrządzona przez błędy techniczne. Wyjątkiem od wspomnianych okoliczności będzie sytuacja, gdy udowodnione zostanie celowe uchybienie. Przykładem mogłoby być umyślne nierozpatrzenie wniosku o rejestrację domeny po to, by prawa do niej uzyskał inny przedsiębiorca. Jednak i w takich sytuacjach warunki rejestracji domen.eu zastrzegają, że odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do wysokości abonamentu za utrzymywanie adresu. Trzeba przy tym dodać, że do rozstrzygania pozostałych sporów, bezpośrednio pomiędzy podmiotem, który ubiegał się o rejestrację domeny, a właściwym organem Grafika: Mariusz Bibik rejestrującym, upoważnione jest sądownictwo belgijskie. W razie sporów z firmami pośredniczącymi w rejestracji, o właściwości sądu rozstrzygają każdorazowo regulaminy świadczenia usług (np. w przypadku NASK będzie to sąd właściwy ze względu na siedzibę tej instytucji). Krzysztof Gienas Autor jest prawnikiem, autorem wielu publikacji poświęconych prawu nowych technologii. Więcej informacji na temat domen.eu można znaleźć pod następującymi adresami: polityka rejestracyjna domen.eu: file_folder / registration_policy_pl.pdf warunki rejestracji nazw domen: file_folder / terms_and_conditions_pl.pdf 14 maj 2006, nr 2 (84)

15 Biuletyn euro info dla małych i średnich firm Gdy chodzi o pieniądze JAK MIKROPRZEDSIĘBIORCY SIĘGAJĄ PO DOTACJE Jerzy GONTARZ Na sukcesie w uzyskaniu przez firmy dotacji z działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR powinno zależeć nie tylko przedsiębiorcom, lecz i władzom samorządowym, również na szczeblu lokalnym. Środki przyznane na lata już się wprawdzie kończą, ale za rok czeka nas nowe rozdanie. Obyśmy potrafili wykorzystać nauki płynące z poprzednich doświadczeń. W lutym 2006 r. nadeszła dobra wiadomość dla najmniejszych firm starających się o unijne wsparcie. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które odpowiada za zarządzanie programami UE, uprościło procedurę wnioskowania o dotacje. Cóż to oznaczało? Przedsiębiorcy, którzy mogli się ubiegać o wsparcie w ramach tzw. działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego P r o g r a m u Operacyjnego R o z w o j u Regionalnego (ZPORR 3.4), zostali zwolnieni z obowiązku składania w trakcie konkursu masy załączników do swoich aplikacji. Okazało się również, że wystarczy tylko jeden egzemplarz wniosku. Ale... Biurokratyczny gorset W praktyce w wielu województwach ta ważna informacja miała znaczenie symboliczne. W komunikacie MRR zabrakło informacji, że decyzje w sprawie terminu wprowadzenia uproszczeń podejmowane są na niższym szczeblu przez tzw. instytucje wdrażające. W regionach sytuacja wyglądała więc różnie. Na przykład Agencja Rozwoju Pomorza SA nie zdecydowała się na wprowadzenie zmian w procedurze aplikowania w trakcie konkursu (od 20 lutego do 6 marca). Podobnie postąpił Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (nabór od 21 lutego do 13 marca 2006 r.). O dziwo, w woj. świętokrzyskim w trakcie konkursu trwającego od 8 do 26 maja 2006 r., a więc 2,5 tygodnia, mimo uproszczenia procedury aplikowania również wymagano dołączenia do wniosku wszystkich wymaganych w tym działaniu załączników. Kompletność dokumentacji jest ważnym kryterium oceny merytoryczno-technicznej projektu, gdyż ułatwia procedurę oceny Zdjecia: JakubRadziejowski Samorządy powinny wspomagać lokalne firmy w uzyskaniu dotacji wniosku wyjaśnia komunikat. Dlaczego niektóre instytucje wdrażające tak się upierają przy starych zasadach trudno powiedzieć. Dziwi to tym bardziej, że inni nie widzą przeszkód i z entuzjazmem przyjęli uproszczenia procedur. Na stronach Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego był to jeden z najważniejszych newsów. Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie (Wielkopolska) mimo że rozpoczęła nabory 20 lutego (podobnie jak w Pomorskiem i Mazowieckiem) wprowadziła nowe zasady. Ze zmian tych mogą się cieszyć nie tylko beneficjenci, ale również osoby oceniające wnioski, bo będą miały mniej pracy z weryfikacją dokumentów stwierdzili pracownicy ARR w Koninie. Niektóre instytucje z ulgą zrzuciły więc biurokratyczny gorset. Trudno powiedzieć, dlaczego niektóre województwa nie chciały u siebie uprościć procedur, skoro znalazły się regiony, dla których nie istniały bariery formalne natychmiastowego wprowadzenia uproszczeń. A jak duże korzyści mogą płynąć z ułatwiania beneficjentom ścieżki pozyskiwania dotacji, najlepiej pokazuje ostatni przeprowadzony nabór w ramach działania 2.3 (wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje) Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. W ramach IV rundy aplikacyjnej co trzeci wniosek został rekomendowany do dotacji. Z 3581 ocenionych wniosków aż 1223 przeszły pozytywnie przez ocenę merytoryczną i znalazły się na tzw. liście rankingowej. W poprzednich rundach na dotację mógł liczyć zaledwie co jedenasty wniosek. Warto też podkreślić, maj 2006, nr 2 (84) 15

16 Gdy chodzi o pieniądze że ocena po raz pierwszy przebiegała zgodnie z założonym harmonogramem. Mapy aktywności Prześledźmy, jak najmniejsze firmy z poszczególnych powiatów w niektórych regionach starały się o wsparcie w ramach działania 3.4 ZPORR. W województwie mazowieckim w ramach pierwszego naboru (zakończonego w lutym 2005 r.) złożono 230 wniosków, ale znalazły się takie powiaty żuromiński, mławski, przasnyski, makowski, węgrowski, przysuski, białobrzeski, kozienicki w których ani jedna firma nie podjęła próby pozyskania wsparcia. Najwięcej wniosków (96) złożyli przedsiębiorcy z Warszawy, co ujawnia podział strukturalny Mazowsza na stolicę i resztę. Ocena merytoryczna tych wniosków przyniosła bardziej pesymistyczny wynik: aż w osiemnastu powiatach województwa nie znalazł się ani jeden beneficjent. W ubiegłym roku Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie przeprowadziła trzy nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 3.4 ZPORR. Spośród 640 wniosków, które wpłynęły do ARR, do oceny merytorycznej przekazano 383, a 144 zostały zatwierdzone do dofinansowania na łączną kwotę ponad 12 mln zł. Po podliczeniu wyników trzech rund aplikacyjnych w poszczególnych powiatach widzimy, że ukształtowała się wyraźna czołówka, którą tworzą firmy z powiatów poznańskiego, konińskiego, ostrowskiego, kaliskiego, śremskiego i nowotomyskiego. Przedsiębiorstwa z tych sześciu powiatów zdobyły dotacje na łączną sumę prawie 7,5 mln zł. To ponad 61% wszystkich dotacji przyznanych wielkopolskim mikrofirmom. Niestety, u dołu tabeli znalazły się tak znaczące powiaty jak: chodzieski, jarociński, pilski, krotoszyński i rawicki. Tamtejsi przedsiębiorcy uzyskali zaledwie nieco ponad 400 tys. zł wsparcia. Niepokojąca jest sytuacja w powiatach międzychodzkim, obornickim i kolskim. W ramach trzech rund aplikacyjnych złożono tam zaledwie 18 wniosków i żadna z tamtejszych firm nie uzyskała dotacji (spójrz na mapy). Gmina dla biznesu Na sukcesie w uzyskaniu dotacji z działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR powinno zależeć nie tylko przedsiębiorcom, lecz i samorządom, i to również Środek do celu Na działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach ZPORR w całym kraju przewidziano euro na lata , w tym euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Każde województwo ma własną alokację z EFRR na realizację tego instrumentu wsparcia najwięcej woj. śląskie (6,2 mln euro) i mazowieckie (6,14 mln euro), najmniej opolskie (1,57 mln euro). Są to pieniądze zarówno na projekty inwestycyjne (tu budżety prawie wyczerpano), jak i doradcze. Na wsparcie inwestycji można pozyskać do 200 tys. zł. W nowym Regionalnym Programie Operacyjnym na lata również znajdą się instrumenty wspierania inwestycji w mikro-, małych i średnich firmach. Podstawowy cel: można tu uzyskać wsparcie na projekty zwiększające innowacyjność przedsiębiorstwa, związane zarówno z unowocześnieniem jego sposobu działania, jak i oferty handlowej. Zakupy dokonywane w ramach projektu są jedynie środkiem do celu. Dariusz Kałużny, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie Duża liczba złożonych wniosków w ramach działania 3.4 ZPORR w I terminie 2006 roku potwierdza wzrastające zainteresowanie przedsiębiorców wsparciem finansowym w ramach funduszy UE. Począwszy od pierwszego naboru, z każdym kolejnym konkursem rosła liczba składanych wniosków, a jednocześnie z uwagi na poprawiającą się jakość przygotowywanych projektów malała liczba wniosków odrzucanych na etapie oceny formalnej. Z analizy profilu firm, które otrzymały dotacje, wynika, że dominują przedsiębiorcy z branży stomatologicznej i medycznej i to oni piszą najlepsze wnioski. Rośnie też liczba i jakość wniosków składanych przez firmy z branży drzewnej, meblarskiej i motoryzacyjnej. Tym, co wyróżnia działanie 3.4 ZPORR wśród innych programów finansowanych z funduszy europejskich (np. PHARE czy SPO WKP), jest fakt, że biorą w nim udział głównie małe firmy usługowe, krótko działające na rynku. Największym problemem jest jednak brak środków w programie. Województwo wielkopolskie na lata otrzymało 4,6 mln euro, co przy dużej liczbie przedsiębiorstw w Wielkopolsce było prawdopodobnie zbyt małą kwotą. Ponadto spadek kursu euro z blisko 5 zł do niecałych 4 zł uszczuplił budżet o ponad 20% w stosunku do stanu początkowego. na szczeblu lokalnym. Po co wspierać biznes? Przedsiębiorcy i tak sobie poradzą często można usłyszeć w gminach, dla których jedynym priorytetem stała się opieka społeczna. Ale wiadomo, co by się działo bez przedsiębiorców. Lokalny rynek pracy i społeczność rozwijają się dzięki przedsiębiorczości. Pieniądze z dotacji uzyskanych przez firmy są inwestowane w gminie i tam też powstają nowe miejsca pracy. To przede wszystkim dzięki prywatnym inicjatywom zmniejsza się obszar biedy i bezrobocia. Odpowiednie działania władz samorządowych mogą znacząco pobudzać przedsiębiorczość. Trawestując stare powiedzenie, można by rzec: w tym wypadku sukces powinien mieć wielu ojców. Jednakże z analizy tzw. mapy aktywności można wnosić, że nie wszystkim gminom na tym zależy. Aktywne samorządy, którym zależy na rozwoju przedsiębiorczości, mogą pomóc lokalnym firmom w zdobywaniu dotacji. W urzędzie gminy powinna być osoba, która zna miejscowe firmy, dysponuje ich bazą ową i ma wizję rozwoju przedsiębiorczości. Powinna informować przedsiębiorców o różnych formach finansowania projektów biznesowych. Przeszkodą w rozwoju firm jest brak kapitału i dostatecznej wiedzy, skąd i jak go uzyskać. Tu podporą powinny być gmi- 16 maj 2006, nr 2 (84)

17 Biuletyn euro info dla małych i średnich firm Gdy chodzi o pieniądze HANDEL ZAGRANICZNY SEKTORA MSP ROZLICZANIE KONTRAKTÓW HANDLOWYCH PRZY POMOCY BANKU KOMERCYJNEGO Krzysztof WĄSOWSKI ny. Najaktywniejsze potrafią sobie z tym poradzić, udostępniając lokalnym przedsiębiorcom serwisy 4 Business. Takie narzędzie mają już Słubice, Żagań, Józefów, Murowana Goślina, Tarnowo Podgórne, Środa Wielkopolska, Lubsko. Sposoby regulowania należności pomiędzy kontrahentami w handlu zagranicznym W zasadzie, w ramach obrotu międzynarodowego kontrahenci w Polsce są prawnie zobligowani i tym samym skazani na płatność za pośrednictwem systemu bankowego. Polskie prawo dewizowe dopuszcza wprawdzie rozliczenia (transfery za granicę) bez pośrednictwa systemu bankowego kwot do równowartości euro, jest to jednak rozwiązanie ryzykowne i w zasadzie niepraktykowane przez przedsiębiorstwa. Podstawowe ryzyko w ramach kontraktu handlowego, które ma w założeniach Umieszczanie informacji na stronach internetowych gminy może jednak nie wystarczyć. Tam, gdzie mamy do czynienia z szybko zmieniającymi się informacjami, należy zastosować pocztę elektroniczną. Bardzo skuteczne są alerty wysyłane bezpośrednio do skrzynek owych firm informacje o konkursach i zasadach udziału w nich mogą się okazać bezcenne dla przedsiębiorcy. A jeśli uda się uzyskać wsparcie, takim przedsiębiorcą chciałaby się pochwalić każda gmina. Jerzy Gontarz wydawca serwisu Funduszeonline.pl Dobrze wiedzieć, z jakimi bankami korespondencyjnymi współpracuje nasz bank W pierwszej części artykułu nt. handlu zagranicznego sektora MSP, która ukazała się w poprzednim numerze Biuletynu, krótko scharakteryzowaliśmy wymianę handlową polskich przedsiębiorstw (wartość wymiany, główne rynki importowe i eksportowe oraz najpopularniejsze produkty będące przedmiotem wymiany). Zaprezentowaliśmy również korzyści zainicjowania działalności importowej i eksportowej przez przedsiębiorstwo oraz krótko scharakteryzowaliśmy istotę kontraktu, w szczególności klauzule dotyczące warunków dostawy i sposobu płatności. W drugiej części artykułu zaprezentujemy formy rozliczeń wykorzystywane przez sektor MSP w handlu zagranicznym, opiszemy produkty bankowe służące rozliczeniom pomiędzy partnerami oraz udzielimy kilku wskazówek co do wyboru banku, któremu warto powierzyć obsługę transakcji zagranicznych. Grafika: Mariusz Bibik eliminować właściwie dobrana forma płatności, to dla eksportera wysłanie przesyłki/zrealizowanie usługi bez otrzymania płatności, a dla importera przekazanie płatności bez otrzymania dostawy lub wystąpienia świadczenia określonej usługi. Dobór najwłaściwszej formy rozliczenia jest pochodną wiarygodności kontrahentów (w szczególności istotne jest, maj 2006, nr 2 (84) 17

18 Gdy chodzi o pieniądze czy strony dokonywały już wzajemnych transakcji eksportu/importu i jak one przebiegały), siły przetargowej stron umowy (najczęściej w kontrakcie jedna ze stron jest bardziej uprzywilejowana), umiejętności negocjacyjnych stron, obowiązującego prawa w krajach stron kontraktu, a także ryzyka związanego z samym przedmiotem kontraktu oraz kosztów prowizji bankowych związanych z użyciem konkretnego instrumentu rozliczenia. Jeśli chodzi o ostatni aspekt rzutujący na wybór konkretnej formy rozliczenia, to zasada co do kształtowania się ceny produktów rozliczeniowych banku w rozliczeniach zagranicznych jest prosta i intuicyjnie oczywista. Im prostszy, mniej pracochłonny i generujący niższe ryzyko jest produkt, tym taniej jest on oferowany klientom (np. polecenie zapłaty, które wiąże się wyłącznie z transferem bankowym). Ceny instrumentów bardziej wyrafinowanych i takich, w których bank przejmuje na siebie część ryzyka, są odpowiednio wyższe (np. akredytywa dokumentowa). Podstawowe i najczęściej wykorzystywane w praktyce gospodarczej sektora MSP produkty bankowe służące rozliczaniu obrotu zagranicznego dzielą się na nieuwarunkowane formy zapłaty, nazywane niekiedy płatnościami czystymi (ang. clean payments), w których importer nie uzależnia dokonania płatności na rzecz eksportera od spełnienia przez niego określonych warunków, oraz uwarunkowane formy zapłaty, nazywane dokumentowymi (ang. documentary payments), w ramach których wykonanie świadczenia przez jedną ze stron kontraktu jest uwarunkowane od wykonania świadczenia przez drugą. Warto wspomnieć, że banki i inne podmioty rynku finansowego poza obsługą płatności oferują również wiele dodatkowych instrumentów i produktów usprawniających i ułatwiających transakcje handlu zagranicznego. Należą do nich m.in. kredyty W ramach realizacji kontraktu zagranicznego oczekiwania obu stron są sprzeczne i występuje naturalny konflikt interesów. Importerowi najczęściej zależy na maksymalnym opóźnieniu zapłaty i dokonaniu jej w najtańszy i najprostszy sposób. Preferencje eksportera są naturalnie dokładnie przeciwne, tzn. najbardziej zapewne usatysfakcjonowałaby go 100-procentowa zapłata dokonana przed wysyłką towarów. Naturalnie te skrajne warianty w praktyce zdarzają się niezwykle rzadko. W związku z tym Foto: Artur Hojny w ramach wieloletniej praktyki Bez pośrednictwa banków można przekazać kontrahentom kwoty do euro dotyczącej transgranicznej wymiany handlowej wypracowano rozmaite eksportowe, ubezpieczenia, gwarancje bankowe formy rozliczeń pomiędzy kontrahentami. forfeiting 2, wymiana walut, instrumenty bankowe, factoring międzynarodowy 1, zabezpieczające przed zamianami kursów walutowych. W związku z tym, że dotyczą one rozliczenia samego kontraktu jedynie pośrednio, nie będą szczegółowo omawiane w tym artykule. Nieuwarunkowane formy zapłaty Do podstawowych nieuwarunkowanych form zapłaty należą polecenie wypłaty, czek oraz weksel. Najprostszą formą rozliczenia kontraktu jest polecenie wypłaty (ang. payment order) realizowane technicznie za pomocą przekazu bankowego (ang. bank transfer). Polega ono na złożeniu przez importera w obsługującym go banku krajowym dyspozycji przelewu w ciężar jego rachunku środków na rachunek banku zagranicznego obsługującego eksportera. Ponoszone przez eksportera bądź też importera ryzyko w ramach takiego rozliczenia kontraktu zależy od momentu wydania dyspozycji przelewu w stosunku do etapu realizacji kontraktu przez eksportera (np. 100-procentowa zaliczka przed wysyłką towaru, zapłata po otrzymaniu towaru, po przekroczeniu przez przesyłkę granicy etc.). Rozliczenie kontraktu może być również dokonane poprzez czek (ang. cheque). Jest on dokumentem stwierdzającym konieczność bezwarunkowego wypłacenia przez bank określonej sumy pieniężnej okazicielowi czeku lub osobie oznaczonej, ze środków wystawcy czeku. Pomimo że nie istnieje na świecie jednolite prawo czekowe regulujące kwestie obrotu czekami, dzięki wielu konwencjom, unifikującym przepisy dotyczące wykorzystywania czeków w obrocie międzynarodowym, użycie czeku jest w miarę popularną formą rozliczenia transakcji. Kolejnym nieuwarunkowanym sposobem rozliczenia transakcji jest użycie weksla (ang. bill of exchange). Weksel to dokument sporządzony w określonej przez prawo formie, który zawiera bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty określonej osobie, w podanym terminie i miejscu wskazanym przez wystawcę (lub osobę przez niego wskazaną), określonej sumy pieniężnej. Uwarunkowane formy zapłaty Do najczęściej używanych uwarunkowanych form zapłaty należą: inkaso dokumentowe oraz akredytywa dokumentowa. Inkaso dokumentowe (ang. documentary collection) jest relatywnie prostą i tanią formą rozliczenia kontraktu handlowego, stosowaną w przypadku partnerów, którzy dobrze się znają i mają do siebie wzajemne zaufanie. Inkaso dokumentowe polega na wydaniu kupującemu przez bank 18 maj 2006, nr 2 (84)

19 Biuletyn euro info dla małych i średnich firm Gdy chodzi o pieniądze zleceniodawcy inkasa eksportera (ang. remitting bank) za pośrednictwem banku importera (ang. collecting/presenting bank) określonych dokumentów związanych z transakcją po zainkasowaniu należności wskazanej w kontrakcie. Alternatywnie do zainkasowania należności poprzez transfer gotówkowy importer może być zobowiązany np. do zaakceptowania traty, złożenia weksla własnego etc. Przekazywane dokumenty najczęściej reprezentują przedmiot eksportu. Przedstawiane w ramach inkasa przez eksportera dokumenty zależą od zapisów w kontrakcie oraz użytej formuły Incoterms. Najczęściej prezentowane dokumenty identyfikują towar i stwierdzają tytuł własności (faktura, specyfikacja), potwierdzają zawarcie umowy ubezpieczeniowej (polisa, certyfikat ubezpieczeniowy). Niekiedy również zaświadczają o pochodzeniu oraz jakości towaru będącego przedmiotem transakcji (poprzez rozmaite atesty i certyfikaty jakości oraz świadectwa pochodzenia). Jednymi z ważniejszych prezentowanych dokumentów są również dokumenty przewozowe, które potwierdzają wysyłkę towaru. Najczęściej są to konosament morski (ang. bill of lading), międzynarodowy samochodowy list przewozowy CMR (ang. international consignment note), międzynarodowy kolejowy list przewozowy CIM (ang. frachtbrief, RWB-Railway Bill), międzynarodowy lotniczy list przewozowy AWB (ang. Air Waybill, air consignment note). Akredytywa dokumentowa (ang. documentary credit, letter of credit, L/C) jest zdecydowanie bardziej bezpiecznym i jednocześnie bardziej złożonym instrumentem rozliczenia kontraktu niż inkaso dokumentowe. Akredytywa jest bowiem pisemnym zobowiązaniem banku, który ją otworzył zgodnie ze zleceniem i instrukcjami importera, do zapłacenia (alternatywnie do zabezpieczenia zapłaty) tzw. beneficjentowi akredytywy, tj. eksporterowi, określonej sumy pieniężnej. Wypłata z tytułu akredytywy może nastąpić dopiero po przedłożeniu przez eksportera dokumentów stwierdzających, że dopełniono wszystkich warunków ściśle określonych w akredytywie. Ponadto dokumenty muszą zostać przedłożone w ściśle określonym czasie, tzw. terminie ważności akredytywy. Przedstawiane najczęściej w ramach akredytywy przez eksportera dokumenty są w zasadzie analogiczne do wymienionych w ramach opisu inkasa. Warto dodać, że akredytywa dokumentowa zyskuje sobie coraz większą popularność i jest coraz powszechniej stosowana również w obrocie krajowym. Mechanizm działania instrumentu jest podobny do stosowanego w transakcji handlu zagranicznego, przy czym naturalnie obaj kontrahenci są przedsiębiorcami z siedzibami zlokalizowanymi w jednym kraju. Wybór partnera bankowego obsługującego transakcję Przed podjęciem decyzji o powierzeniu obsługi transakcji handlu zagranicznego konkretnemu bankowi warto skonsultować się z doradcą banku, który nas obsługuje (prowadzi rachunek podstawowy firmy, finansuje działalność etc.) i sprawdzić możliwości powierzenia tej obsługi bankowi macierzystemu. Tradycyjnie, jeżeli współpracujemy z nim dłużej i współpraca przebiega bez zarzutu, bank będzie w stanie najprawdopodobniej zaoferować nam korzystne warunki współpracy w nowym obszarze transakcyjnym. Trzeba uwzględnić jednak fakt, że produkty bankowe w ramach operacji zagranicznych są bardzo złożone i wymagają fachowej wiedzy pracowników banku. Należy mieć na uwadze, że bank obsługujący będzie bardzo często również naszym doradcą w zakresie wyboru formy zapłaty i realizacji płatności. Przełoży się to na ryzyko ponoszone przez nas w ramach realizacji kontraktu. Duży bank, prowadzący intensywną działalność na rynkach zagranicznych, z rozbudowanymi działami analitycznymi, może nam ponadto doradzić również w zakresie standingu (pozycji) naszego partnera zagranicznego czy też sytuacji społeczno-ekonomicznej panującej w jego kraju. Dlatego gdy obsługują nas małe banki (np. niewielkie banki spółdzielcze), warto rozważyć powierzenie obsługi w zakresie handlu zagranicznego większemu podmiotowi mającemu znaczne doświadczenie w tej dziedzinie. Istotnym czynnikiem przy wyborze jest dysponowanie przez potencjalny bank obsługujący rozbudowaną siecią tzw. banków korespondentów zagranicznych. Banki korespondenckie są to placówki, które prowadzą sobie nawzajem tzw. rachunki loro/nostro. Istotne jest, aby bank dokonujący dla nas rozliczenia transakcji eksportowej/importowej miał bank korespondencki (a najlepiej kilka) w kraju partnera kontraktu oraz rachunek w walucie płatności określonej w kontrakcie. Usprawnia to znacznie szybkość i przebieg płatności przy niektórych formach zapłaty (np. w obrocie czekowym). Istotnym czynnikiem przy selekcji jest również korzystanie przez potencjalny bank obsługujący z systemu SWIFT (ang. Society for Worldwide Interbank Financial Communication, pol. Stowarzyszenie do Spraw Międzynarodowej Międzybankowej Komunikacji Finansowej). SWIFT jest organizacją, której system umożliwia szybki i bezpieczny transfer informacji pomiędzy bankami i instytucjami finansowymi na świecie za pomocą specjalnych elektronicznych komunikatów. Reasumując, należy stwierdzić, że bardzo często kontrakt handlowy z partnerem zagranicznym generuje zdecydowanie wyższe ryzyko niż zawarcie i realizacja analogicznej umowy w obrocie krajowym. Ryzyko to, w szczególności w obszarze rozliczenia płatności, może być znacznie zredukowane poprzez zastosowanie określonej formy rozliczenia dokonanej przy pomocy dużego banku, dysponującego pokaźnym doświadczeniem w tym zakresie. Należy pamiętać, że powierzenie obsługi handlu zagranicznego dużemu podmiotowi nie musi się wiązać z przeniesieniem wszystkich operacji do tego banku. Coraz powszechniejsza w sektorze MSP staje się bowiem praktyka, dotychczas zarezerwowana wyłącznie dla dużych firm, polegająca na obsłudze podmiotu przez więcej niż jeden bank. Korzystając zatem z obsługi kilku banków, możemy zlecać różne nasze transakcje finansowe kilku podmiotom, w zależności od oferowanych cen produktów bankowych i doświadczenia poszczególnych banków w interesujących nas dziedzinach. Krzysztof Wąsowski Departament Integracji Europejskiej i Finansowania Handlu PKO BP S.A. 1 Factoring międzynarodowy (ang. international/cross-border factoring) polega na skupie wierzytelności eksportera (tj. zobowiązań importera z tytułu realizacji kontraktu handlowego) przez bank lub spółkę factoringową z określonym dyskontem. 2 Forfeiting jest odmianą faktoringu, w której nie występuje prawo regresu do strony zbywającej. Wierzytelności w tej transakcji muszą być wobec tego bardzo dobrze zabezpieczone np. poprzez bankowe poręczenie wekslowe, weksel własny wystawiony przez bank, akredytywę dokumentową, gwarancję bankową etc. maj 2006, nr 2 (84) 19

20 Pytanie do prawnika PYTANIE DO PRAWNIKA Co trzeba wiedzieć, aby otworzyć biuro podróży? Katarzyna KORNOSZ Powszechnie używane pojęcie biura podróży może obejmować trzy formy działalności: organizatora usług turystycznych, pośrednika turystycznego i agenta turystycznego. Warunki świadczenia przez przedsiębiorców Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych może uzyskać tylko taki przedsiębiorca, który spełnia warunki określone w ustawie o usługach turystycznych. Pierwszym warunkiem jest lub pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, kierowanie jednostkami organizującymi imprezy turystyczne, pracę na stanowiskach związanych z przygotowywaniem i zawieraniem usług turystycznych na terytorium Polski, zapewnienie kierowania działalnością umów o świadczenie usług turystycznych, a także za granicą, jeżeli umowy z klientami o świadczenie tych usług są zawierane na terytorium RP, określa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (DzU z 2004 r. nr 223, poz z późn. zm.). Zgodnie z art. 4 tej ustawy, działalność gospodarcza w zakresie przedsiębiorstwa przez osoby niekarane za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, wiarygodności dokumentów, mieniu oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz posiadające odpowiednie wykształcenie i praktykę określone w ustawie, to jest: rok praktyki w obsłudze turystów i ukończone samodzielne przygotowywanie programów imprez turystycznych, a także wykonywanie zadań przewodnika turystycznego i pilota wycieczek. Przedsiębiorca, który chciałby założyć biuro podróży, musi ponadto zawrzeć i mieć ważną przez cały okres prowadzenia działalności umowę gwarancji organizowania imprez bankowej lub ubezpieczeniowej turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu albo umowę ubezpieczenia na rzecz klientów w zakresie pokrycia umów o świadczenie kosztów ich powro- usług turystycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie tu do kraju, na wypadek gdyby organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnił tego powrotu, działalności gospodarczej a także na pokrycie (DzU nr 173, poz z późn. zm.). Oznacza to, że oprócz ogólnych wymagań dotyczących podejmowania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych Foto: Jakub Radziejowski zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych. Minimalną wysokość gwarancji i ubezpieczenia, o których mowa powyżej, wpisu do ewiden- określają Rozporządzenie Organizacja komercyjnych wyjazdów turystycznych wymaga wypełnienia wielu przepisów cji działalności gospodarczej Ministra Finansów z dnia oraz przekazania informacji do ZUS, urzędu skarbowego oraz wojewódzkiego urzędu statystycznego) należy spełnić jeszcze dodatkowy warunek uzyskać wpis w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Zgodnie z art. 3 ustawy, usługi turystyczne obejmują usługi przewodnickie, hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym, natomiast pod pojęciem imprezy turystycznej należy rozumieć co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli obejmują one nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu. studia wyższe z zakresu turystyki i rekreacji, prawa, ekonomii lub zarządzania i marketingu, 2 lata praktyki w obsłudze turystów i ukończoną szkołę średnią z zakresu obsługi turystów lub ukończone inne studia wyższe, 4 lata praktyki w obsłudze turystów i ukończoną szkołę średnią inną niż wymieniona powyżej albo 6 lat praktyki w obsłudze turystów, w pozostałych przypadkach. Zgodnie z ustawą, za praktykę w obsłudze turystów uważa się samodzielne wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych 14 lutego 2005 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (DzU nr 32, poz. 279) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (DzU nr 32, poz. 281). Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych składa się do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. 20 maj 2006, nr 2 (84)

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii Katowice, sierpień 2006 rok 1 Podstawa prawna funkcjonowania Funduszu Kredytu Technologicznego Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Krajowa Sieć Innowacji Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Grzegorz Gromada Z-ca Dyrektora Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Paweł Świętosławski Departament Programów Europejskich Warszawa, 29.09.2010 r. Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Prawo i podatki w transferze technologii III Forum Gospodarcze Invest Expo Chorzów, 8 kwietnia 2011

Prawo i podatki w transferze technologii III Forum Gospodarcze Invest Expo Chorzów, 8 kwietnia 2011 Prawo i podatki w transferze technologii III Forum Gospodarcze Invest Expo Chorzów, 8 kwietnia 2011 Jarosław Hein, doradca podatkowy adwokaci doradcy podatkowi biegli rewidenci doradcy na rzecz przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009 Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Czerwiec 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdraŝania NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach rynkowych przez banki współpracujące z BGK na realizację inwestycji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 457. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Ewa Komorowska 1 Działalność badawczo - rozwojowa (B+R)

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 DEFINICJE(wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PolskąAgencjęRozwoju

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie firmy technologiczny

Małe i średnie firmy technologiczny Małe i średnie firmy Kredyt technologiczny Nowe technologie to podstawa rozwoju mojej firmy. Poznaj możliwości sfinansowania Twojej inwestycji kredytem technologicznym i uzyskania premii ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Druk nr 311 Warszawa, 30 stycznia 2006 r.

Druk nr 311 Warszawa, 30 stycznia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-3-06 Druk nr 311 Warszawa, 30 stycznia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM Kinga Wargocka Ascend Consulting Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A http://www.barr.org.pl Pożyczki z RPO WL: Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

KREDYT TECHNOLOGICZNY. www.royalconsulting.pl. Wrocław, ul. Kościuszki 135 Tel. 502 956 059 Tel. 793 397 348 biuro@royalconsulting.

KREDYT TECHNOLOGICZNY. www.royalconsulting.pl. Wrocław, ul. Kościuszki 135 Tel. 502 956 059 Tel. 793 397 348 biuro@royalconsulting. KREDYT TECHNOLOGICZNY www.royalconsulting.pl Wrocław, ul. Kościuszki 135 Tel. 502 956 059 Tel. 793 397 348 biuro@royalconsulting.pl Komu może być udzielona dotacja? Podmioty uprawnione to mikro, mali lub

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY HORYZONTALNEJ UDZIELANEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJACYCH NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ

PROGRAM POMOCY HORYZONTALNEJ UDZIELANEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJACYCH NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/230/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miasto Łowicz PROGRAM POMOCY

Bardziej szczegółowo

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006 Szczególne zasady ustalania dochodu Dodanie ust. 3 a do art. 11 W przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A małe przedsiębiorstwa I. Termin naboru wniosków o dofinansowanie na rok 2011 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) Podatkowy mechanizm wspierania innowacyjności w stanie prawnym od 1 stycznia 2017 r.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) Podatkowy mechanizm wspierania innowacyjności w stanie prawnym od 1 stycznia 2017 r. Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) Podatkowy mechanizm wspierania innowacyjności w stanie prawnym od 1 stycznia 2017 r. Istota ulgi Nowe zasady Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG Działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG premia dla nowych technologii Warszawa, 12 grudnia 2011 r. Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Kredyt technologiczny jako element PO IG Cel Programu

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2011

PO Innowacyjna Gospodarka Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2011 w działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2011 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie: w działalności gospodarczej Beneficjenci:mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1115 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE?

W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE? W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE? Pytanie W jaki sposób zaksięgować nakłady na prace badawczo-rozwojowe, ponoszone w ramach projektu finansowanego

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Joanna Leśniak-Merta, Dyrektor Centrum Bankowości dla Firm Oddział w Katowicach Katowice, 17 stycznia 2017 Kredyt UNIA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej - instrumenty wsparcia przedsiębiorców wdraŝane przez PARP

Ochrona własności przemysłowej - instrumenty wsparcia przedsiębiorców wdraŝane przez PARP Ochrona własności przemysłowej - instrumenty wsparcia przedsiębiorców wdraŝane przez PARP Radosław Runowski Dyrektor Zespół Własności Przemysłowej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Cedzyna, 20

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK Dzięki BGK przyszłość zaczyna się dziś Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne (DAWNY KREDYT TECHNOLOGICZNY) ORGANIZOWANEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Paweł Świętosławski Departament Programów Europejskich Łódź, 07.03.2011 r. Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość Kredyt z innowacją w przyszłość Bank Millennium, listopad 2010 29-11-2010 1 Plan prezentacji Działanie 4.3. Kredyt system wdraŝania Kredyt zakres przedmiotowy Zakres przedmiotowy - wydatki objęte kredytem

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH CZERWIEC 2011 POMOC PUBLICZNA UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.8 WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE WDRAŻANIA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 13

SPIS TREŚCI. Wstęp 13 SPIS TREŚCI Wstęp 13 Rozdział 1 Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej 15 (Henryk Nowicki) Wprowadzenie 15 1.1. Przedsiębiorca, czyli kto może prowadzić działalność gospodarczą?

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 Paweł Świętosławski Bank Gospodarstwa Krajowego Olsztyn 20 czerwca 2016 r. BGK państwowy bank rozwoju Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym państwowym

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 5 sierpnia 2015 r. Druk nr 1034 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa tel: +48 22 24 42 858 fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbir.gov.pl Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań

Bardziej szczegółowo

alności innowacyjnej

alności innowacyjnej alności innowacyjnej ze środków w budżetowych Paweł Wesołowski, Ministerstwo Gospodarki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2006 Działanie anie 2.6. REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej w latach 2007-2013

Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej w latach 2007-2013 Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej w latach 2007-2013 Ewa Skrzypkowska Kochański Brudkowski i Wspólnicy Sp.j. Poznań, 26 maja 2007 r. Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej program

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/215/06

Uchwała Nr XLVII/215/06 Uchwała Nr XLVII/215/06 UCHWAŁA Nr XLVII/215/06 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 08 września 2006 roku w sprawie udzielania przez Gminę Łysomice pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1.04.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie założenia działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dofinansowanie założenia działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Dofinansowanie założenia działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 29 maja 2014 Możliwość w roku bieżącym:

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Andrzej Janicki Departament Programów Europejskich Gdańsk, czerwiec 2011 1. BGK jako instytucja zaangażowana we wdrażanie środków unijnych. 2. Działanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu DLA ROZWOJU MAZOWSZA Stwarzamy warunki do rozwoju firm Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1958 UCHWAŁA NR XXXVII/424/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 31 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1958 UCHWAŁA NR XXXVII/424/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1958 UCHWAŁA NR XXXVII/424/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy regionalnej

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 7 Dz.U.2010.226.1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radzymin w ramach pomocy de minimis Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Innowacji KSU

Krajowa Sieć Innowacji KSU 2009 Krajowa Sieć Innowacji KSU Warszawa 15 czerwca 2009 r. Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości System tworzony przez sieci

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1...

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe

Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe Michał Grzybowski Marek Jarocki Warszawa, 10 grudnia 2015 r. Agenda PIT Prorodzinne zwolnienie podatkowe 3 Ulga na działalność badawczo - rozwojową 5 Nowy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II

Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II Nazwa i adres Wnioskodawcy wraz z kodem pocztowym): Pieczęć firmowa Przedsiębiorcy (taka jak stosowana w banku): REGON: NIP: KRS: PESEL: (gdy wnioskodawcą jest osoba

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o udzielenie poręczenia dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą O PORĘ CZENIE KREDYTU / POŻ YCZKI

W N I O S E K o udzielenie poręczenia dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą O PORĘ CZENIE KREDYTU / POŻ YCZKI Nazwa Wnioskodawcy : Adres z kodem pocztowym : Rodzaj działalności: Data zarejestrowania działalności gospodarczej: Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: Rodzaj działalności: PESEL: Seria i nr dowodu

Bardziej szczegółowo