Protokół. z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej. przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. ul. Przy Bażantarni 11 w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół. z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej. przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. ul. Przy Bażantarni 11 w Warszawie"

Transkrypt

1 Protokół z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ul. Przy Bażantarni 11 w Warszawie przeprowadzonej przez lustratora Teresę Wieczorek posiadającą uprawnienia Krajowej Rady Spółdzielczej nr 3614/97 działającej na podstawie upoważnienia nr 33/2009 z 11 maja 2009 r. Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie. Lustrację niniejszą przeprowadzono w dniach od 18 maja do 7 lipca 2009 r. w wyniku umowy zawartej w dniu 11 maja 2009 roku między Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego a Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie. Ustalenia wstępne Lustracją objęto okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2008 roku. Przedmiotem lustracji były następujące zagadnienia: 1. Podstawy formalno prawne działalności Spółdzielni 1. Statut Spółdzielni 2. Regulaminy i inne uregulowania wewnętrzne 1. Organizacja i działalność organów samorządowych Spółdzielni. 1. Walne Zgromadzenie Członków 2. Rada Nadzorcza 3. Zarząd 4. Organizacja wewnętrzna, kadry 1

2 2. Zagadnienia członkowskie 1. Rejestr członków 2. Dokumentacja członkowska 3. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi 1. Grunty i zasoby mieszkaniowe 2. Książka obiektu budowlanego 3. Odrębna własność lokali 4. Koszty, przychody i wynik finansowy Spółdzielni 4. Gospodarka remontowa 1. Fundusz remontowy 5. Gospodarka finansowa 1. Podstawy normatywne gospodarki finansowej 2. Środki pieniężne Spółdzielni 3. Fundusze Spółdzielni 4. Sprawozdawczość finansowa W dniu 18 maja 2009 r. odbyło się spotkanie lustratora z Członkiem Zarządu p. Michałem Bud-Gusaim, jako jednoosobowy Zarząd oraz z Przewodniczącym Rady Nadzorczej p. Tomaszem Grzelakiem. Ustalenia lustracji oparte są na stwierdzonych faktach wynikających z przedłożonych lustratorowi dokumentów, złożonych wyjaśnień oraz sporządzonych zestawień, przy zastosowaniu wyrywkowej metody badań. Ustaleniom lustracji służyły w szczególności: - statut Spółdzielni - uregulowania wewnętrzne - dokumentacja Walnych Zgromadzeń, posiedzeń Rady Nadzorczej 2

3 - dokumentacja członkowska - dokumentacja i ewidencja księgowa Poprzednia ustawowa lustracja pełna przeprowadzona została w okresie od 5 stycznia do 7 marca 2006 roku przez lustratora Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie i obejmowała lata Zalecenia polustracyjne zostały wykonane. Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego istnieje od grudnia 1993 roku. Zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy 29 marca 1994 r. pod nr ARS W dniu 12 grudnia 2001 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym został dokonany wpis za numerem KRS Spółdzielnia posiada wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej i numer identyfikacyjny REGON W zaświadczeniu wydanym przez Urząd Statystyczny w dniu 15 kwietnia 1999 roku wpisano, iż przeważająca działalność Spółdzielni wg PKD to 4521A wykonywanie robót ogólnobudowlanych, związanych z wnoszeniem budynków, a wg EKD 4521 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa. Po wybudowaniu dwóch budynków mieszkalnych Spółdzielnia od 1999 roku prowadzi działalność eksploatacyjną posiadanych zasobów mieszkaniowych, tak więc należy poinformować Urząd Statystyczny o zmianie działalności. Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście w dniu 27 czerwca 1994 roku nadał Spółdzielni numer identyfikacji podatkowej NIP Podstawy formalno prawne działalności Spółdzielni. 1. Statut Spółdzielni W okresie objętym lustracją tj. w latach w Spółdzielni obowiązywały Statuty: - uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Członków dnia 22 kwietnia 2005 roku i zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym 27 maja 2005 r. 3

4 - uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 26 listopada 2007 roku, a zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym 30 stycznia 2008 roku. Lustrator w protokóle nie omawia sprzeczności między statutem z 2005 roku a ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z uwagi na utratę ich aktualności. W obowiązującym statucie z 2007 roku lustrator zauważył pewne sprzeczności niektórych przepisów dotyczących jednoosobowego Zarządu, przyjmowania i odmowie przyjęcia w poczet członków, prawie do złożenia odwołania oraz terminu rozpatrzenia odwołania. Są to: - 5 ust. 3 i 4-8 ust. 2 i 4-48 ust ust. 1 pkt. b. Przy najbliższej nowelizacji statutu należy doprecyzować przepisy, ewentualnie zmienić tak, aby były jasne i czytelne. 2. Regulaminy i inne uregulowania wewnętrzne Statut Spółdzielni przewiduje szczegółowe uwarunkowania niektórych spraw Spółdzielni w postaci zasad i regulaminów. 1. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków ( 41 Statutu) W Spółdzielni obowiązuje regulamin obrad Walnego Zgromadzenia uchwalony 26 listopada 2007 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wcześniej obowiązujący był regulamin uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Członków 22 kwietnia 2005 roku. 2. Regulamin Rady Nadzorczej ( 47 ust.2 Statutu) Funkcjonujący w Spółdzielni regulamin Rady Nadzorczej uchwalony został na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 22 kwietnia 2005 roku i wymaga uaktualnienia. Aktualizacja dotyczy podstawy prawnej działania Rady Nadzorczej oraz przyjmowania w poczet członków w związku z jednoosobowym Zarządem. 4

5 3. Regulamin jednoosobowego Zarządu ( 44 ust.11 pkt. a Statutu) Obowiązujący w Spółdzielni regulamin Zarządu uchwalony został przez Radę Nadzorczą w dniu 27 września 2004 roku. Regulamin wymaga uaktualnienia. 4. Regulamin Organizacyjny Spółdzielni ( 44 ust.11 pkt. b Statutu) W Spółdzielni funkcjonuje taki regulamin, uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 27 września 2004 roku i wymagał on zmian niektórych zapisów. Według wyjaśnień Przewodniczącego Rady Nadzroczej, został on uchylony w kwietniu 2009 r. 5. Regulamin funduszu remontowego ( 44 ust.11 pkt. d Statutu) Regulamin funduszu remontowego zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 27 września 2007 roku zawiera nieaktualną podstawę prawną, niezgodne z przepisami zapisy dotyczące zasad tworzenia i gospodarowania funduszem. 6. Regulamin obsługi technicznej obiektów ( 44 ust.11 pkt. e Statutu) Regulamin zatwierdzony został przez Radę Nadzorczą w dniu , a nastepnie modyfikowany uchwałą Rady Nadzorczej z 21 stycznia 2008 roku. Określa on podział odpowiedzialności właściciela lokalu i Spółdzielni w zakresie napraw i konserwacji, obowiązek przeprowadzania przeglądów kontrolnych obiektów. Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 21 stycznia 2008 roku zmieniająca regulamin Regulanim została uchylony podczas Walnego Zgromadzenia w dniu r. 7. Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni ( 44 ust.12 Statutu) W Spółdzielni funkcjonuje regulamin gospodarki finansowej zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 17 stycznia 2005 roku. Regulamin zawiera błędne zapisy dotyczące tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym i funduszem remontowym, niezgodne z 5

6 ustawą o rachunkowości zapisy dotyczące tworzenia rezerw na należności, a także wymaga uaktualnienia w sprawie prowadzonej działalności Spółdzielni. 8. Regulamin porządku domowego ( 44 ust.11 pkt. c Statutu) Obowiązujący w Spółdzielni regulamin zatwierdzony został przez Radę Nadzorczą w dniu 11 czerwca 2001 r. 9. Regulamin Stałych Komisji Rady Nadzorczej ( 44 ust.11 pkt. f Statutu) Regulamin Komisji Rady Nadzorczej rewizyjnej, statutowej oraz regulaminowej został uchwalony przez Radę Nadzorczą 5 lipca 2004 roku. 10. Regulamin wnoszenia, ustalania i waloryzacji wkładu budowlanego ( 10 ust.1 Statutu) W Spółdzielni brak takiego regulaminu, ale Rada Nadzorcza w dniu 21 listopada 2005 roku uchwaliła regulamin rozliczania kosztów budowy i rozliczeń wkładów budowlanych, w których zawarte są zapisy dotyczące wnoszenia i ustalania wkładu budowlanego. Lustrator zwraca uwagę na 6 ust.2 regulaminu. Jest on niezgodny z obowiązującymi przepisami. Członkostwo w Spółdzielni jest dobrowolne. 11. Zasady gospodarowania miejscami postojowymi ( 18 ust.2 Statutu) Zarząd w dniu 8 lutego 2006 roku ustalił zasady gospodarowania i najmu miejsc parkingowych. 12. Zasady i tryb udzielania zamówień na dostawę Poza wymaganymi Statutem regulaminami w Spółdzielni funkcjonuje również regulamin określający zasady i tryb udzielania zamówień na dostawy, roboty i usługi oraz kształtowania 6

7 funduszu wynagrodzeń. Regulamin ten uchwalony został przez Radę Nadzorczą w dniu 1 września 2008 r. Wszystkie obowiązujące w Spółdzielni uregulowania wewnętrzne zostały uchwalone przez uprawnione organy. 1. Organizacja i działalność organów samorządowych Spółdzielni. Działalność organów samorządowych Spółdzielni regulują postanowienia 34 do 51 Statutu. Zgodnie z 34 Organami Spółdzielni są: - Walne Zgromadzenia - Rada Nadzorcza - Zarząd. 1. Walne Zgromadzenia Członków Zakres uprawnień i tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia regulują przepisy Statutu Spółdzielni oraz regulaminu. Zgodnie z 38 ust.2 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółdzielni przynajmniej raz w roku, w terminie do dnia 30 czerwca. W okresie objętym lustracją odbyły się cztery Walne Zgromadzenia, w tym jedno nadzwyczajne. 1. Walne Zgromadzenie Członków z 12 czerwca 2006 r. Walne Zgromadzenie zwołane prawidłowo, wszyscy członkowie właściwie powiadomieni (protokół Komisji Skrutacyjnej}. Zebranie zwołane z porządkiem obrad m.in.: - przyjęcie sprawozdania Zarządu za 2005 r. - udzielenie absolutorium jednoosobowemu Zarządowi - przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2005 r. - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2005 r. - przeznaczenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej za 2005 r. - wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Do Rady Nadzorczej ponownie wybrano p. Agnieszkę Sadłowską i p. Andrzeja Radeckiego. 7

8 Dokumentacja pełna. Lustrator zwraca uwagę na braki przy spisywaniu protokółu z zebrania. Protokół winien zawierać porządek obrad, treść przyjętych uchwał i wniosków. 2. Walne Zgromadzenie z 11 czerwca 2007 r. Walne Zgromadzenie odbyło się w terminie określonym Statutem i obejmowało porządkiem obrad sprawy należące do kompetencji tego organu. W czasie badań dokumentacji Walnego Zgromadzenia stwierdzono prawidłowość doręczenia zawiadomień i prawomocność obrad. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawy objęte przyjętym porządkiem obrad oraz podjęto następujące uchwały: nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium członkowi Zarządu nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2006 r. nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok oraz przeznaczenia zysku z działalności gospodarczej na zasilenie funduszu remontowego nr 4 w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej p. Witolda Krawczyka, p. Mirosława Wasilewskiego i p. Michała Niewińskiego nr 5 w sprawie utrzymania w mocy uchwały Rady Nadzorczej o wykluczeniu p. Ewy Madej z członkowstwa w Spółdzielni. Dokumentacja kompletna, podjęte uchwały nie budzą zastrzeżeń pod względem zgodności z przepisami prawa i Statutu Spółdzielni. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z 26 listopada 2007 roku Walne Zgromadzenie odbyło się w terminie określonym Statutem z porządkiem obraz m.in.: - zmiany do Statutu - ponoszenia kosztów przez członków na działalność społeczną, kulturalną - zmiany do regulaminu Walnego Zgromadzenia - zmiany do regulaminu Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawy z porządku obrad oraz podjęło uchwały w sprawie: nr 1 uchwalenia znowelizowanego Statutu 8

9 nr 2 odrzucenia projektu uchwały w sprawie działalności społeczno kulturalnej w Spółdzielni nr 3 uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia nr 4 zmiany do regulaminu Rady Nadzorczej przeniesiono głosowanie na najbliższe Walne Zgromadzenie. Dokumentacja kompletna. 4. Walne Zgromadzenie z 16 czerwca 2008 r. Komisja Skrutacyjna stwierdziła poprawność zwołania zebrania. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawy objęte przyjętym porządkiem obrad oraz podjęto następujące uchwały: nr 1 do nr 5 o nie odwoływaniu członków Rady Nadzorczej Agnieszki Sadłowskiej, Mirosława Wasilewskiego, Michała Niewińskiego, Marii Janickiej oraz Wacława Szymanowskiego. nr 6 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2007 rok nr 7 o nie przyjęciu sprawozdania Zarządu i nie udzieleniu absolutorium Prezesowi za 2007 r. nr 8 o nie przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej nr 9 o odwołaniu Prezesa Zarządu ze stanowiska nr 10 w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej p. p. Krzysztofa Gregorczyka, Sławomira Straszewskiego i Tomasza Grzelaka nr 11 i 12 o uchyleniu uchwał Rady Nadzorczej dotyczących zmian regulaminów Porządku Domowego i Technicznej Obsługi Obiektów nr 13 w sprawie zmian do Statutu Dokumentacja Walnych Zgromadzeń jest kompletna. Protokóły z odbytych zebrań, protokóły Komisji, sprawozdania Rady i Zarządu oraz podjęte uchwały są podpisane przez uprawnione osoby. Należy stwierdzić, iż Walne Zgromadzenia odbywały się przy dość niskiej frekwencji. Odbyte Walne Zgromadzenia były zdolne do podejmowania uchwał, a podjęte uchwały nie budzą zastrzeżeń pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami. 9

10 2. Rada Nadzorcza Upoważnienia i zakres uprawnień Rady Nadzorczej określają przepisy 42 do 47 Statutu Spółdzielni oraz regulamin. Zgodnie z postanowieniem 43 Statutu Rada Nadzorcza składa się z 6 członków, wybranych spośród członków Spółdzielni na trzyletnią kadencję w ten sposób, że co roku kończy się kadencja 2 z nich. W okresie objętym lustracją w skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wchodzili: Od 1 stycznia 2006 do 11 czerwca 2007 Andrzej Pisula - Przewodniczący Andrzej Radecki - V-ce Przewodniczący Maria Janicka - Sekretarz Wacław Szymanowski - Członek Mirosław Wasilewski - Członek Agnieszka Sadłowska - Członek Od 11 czerwca 2007 do 16 czerwca 2008 Witold Krawczyk - Przewodniczący Agnieszka Sadłowska - V-ce Przewodniczący Maria Janicka - Sekretarz Wacław Szymanowski - Członek Mirosław Wasilewski - Członek Michał Niewiński - Członek Od 16 czerwca 2008 do 13 października 2008 Sławomir Straszewski - Przewodniczący Krzysztof Gregorczyk - V-ce Przewodniczący Michał Niewiński - Sekretarz 10

11 Tomasz Grzelak - Członek Mirosław Wasilewski - Członek Agnieszka Sadłowska - Członek Od 13 października 2008 do 1 grudnia 2008 Sławomir Straszewski - Przewodniczący Krzysztof Gregorczyk - V-ce Przewodniczący Tomasz Grzelak - Sekretarz Mirosław Wasilewski - Członek Agnieszka Sadłowska - Członek Michał Niewiński - Członek Od 1 grudnia 2008 do 31 grudnia 2008 Tomasz Grzelak - Przewodniczący Krzysztof Gregorczyk - V-ce Przewodniczący Sławomir Straszewski - Sekretarz Mirosław Wasilewski - Członek Agnieszka Sadłowska - Członek Michał Niewiński - Członek W okresie objętym lustracją tj. w latach Rada Nadzorcza odbyła 37 protokołowanych zebrań. Do uczestnictwa w obradach Rady zapraszany był Prezes Zarządu, który przestawił informacje o bieżących działaniach Spółdzielni. Jak wynika z protokołów Rada Nadzorcza zajmowała się sprawami: - kontrolą działalności gospodarczo finansowej Spółdzielni - zatwierdzanie planów gospodarczych i remontowych i ustalanie wysokości opłat za lokale - zatwierdzenie schematu organizacyjnego Spółdzielni - przyjmowanie, wykreślanie i wykluczenia członków - omówienie protokołu z lustracji - współdziałanie z Zarządem w sprawie organizacji Walnych Zgromadzeń - wybór i odwoływanie członków Zarządu 11

12 - ustalanie opłat manipulacyjnych w Spółdzielni - opracowano i wdrożono zmiany do Statutu, regulaminy, zasady funkcjonowania Spółdzielni - bieżąca kontrola, a także nadzór nad decyzjami Zarządu. Rada Nadzorcza swoje obowiązki wykonywała również poprzez stałe Komisje: rewizyjną, regulaminową i statutową. Działalność Rady Nadzorczej została ujęta w protokółach z posiedzeń, które wraz z załączonymi do nich materiałami zostały umieszczone w segregatorach. Protokóły i podjęte uchwały są podpisane przez Przewodniczącego i Sekretarza Rady. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Numeracja uchwał winna być prowadzona od początku do końca roku, a nie miesięcznie. 3. Zarząd Działalność Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego regulują przepisy 48 do 51 Statutu oraz regulamin jednoosobowego Zarządu. Zgodnie z 48 ust.1 Statutu Zarząd Spółdzielni składa się z 1 do 3 osób wybieranych przez Radę Nadzorczą spośród członków Spółdzielni. Ustalenie liczebności członków Zarządu zgodnie z 9 ust.1 pkt.1 regulaminu Rady Nadzorczej należy do kompetencji Rady. Lustrator zwraca uwagę na brak precyzyjnego określenia, kiedy wybiera się jednego, kiedy dwóch, a kiedy trzech członków Zarządu i od czego jest to uzależnione. W okresie objętym lustracją Zarząd pracował w składzie: do 15 maja 2006 r. p. Witold Krawczyk Prezes od 15 maja 2006 do 16 czerwca 2008 p. Marek Czapracki Prezes od 27 czerwca 2008 do 8 lipca 2008 p. Michał Bud-Gusaim - członek Zarządu p. Marzena Pracz - członek Zarządu od 8 lipca 2008 do 31 grudnia

13 p. Michał Bud-Gusaim - członek Zarządu Zarówno Prezes Witold Krawczyk jak i Prezes Marek Czapracki zatrudnieni byli w Spółdzielni na umowę o pracę. Członek Zarządu p. Michał Bud-Gusaim pracuje bez wynagrodzenia (społecznie). Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 27 września 2004 roku przyjęła zgodnie z posiadanymi kompetencjami Regulamin Zarządu Jednoosobowego Spółdzielni Mieszkaniowej przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, który nadal obowiązuje, choć wymaga uaktualnienia. Regulamin określa obowiązki i uprawnienia Prezesa Zarządu, jako organu wykonawczego Spółdzielni oraz sposób dokumentowania podejmowanych decyzji. Zgodnie z zapisami regulaminu Zarządu Rozdział III punkt 5 Prezes Zarządu podejmuje decyzje w sprawach należących do jego kompetencji w formie pisemnej. Lustratorowi nie przedstawiono żadnych protokółów, uchwał Zarządu, ani też załącznika do regulaminu z zakresem czynności zwykłego zarządu dla Prezesa. W okresie od stycznia 2006 do maja 2008 roku jednoosobowy Zarząd uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej, na których składał informacje o sposobie załatwienia spraw Spółdzielni należących do jego kompetencji. Od czerwca 2008 roku w protokółach z posiedzeń Rady Nadzorczej brak jest zapisów o obecności członka Zarządu i informacji o jego pracy. 4. Organizacja wewnętrzna, kadry. Rada Nadzorcza 19 maja 2008 roku zatwierdziła schemat organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W związku ze zmniejszeniem stanu zatrudnienia pracowników, utracił on aktualność. Z powodu braku potrzeby Spółdzielnia nie opracowała regulaminu pacy ani regulaminu wynagradzania. Spółdzielnia w badanym okresie zatrudniała następujące osoby: Prezes Zarządu p. Witold Krawczyk zatrudniony na 2/3 etatu w okresie od 1 czerwca 2004 do 30 czerwca

14 p. Marek Czapracki zatrudniony na cały etat w okresie od 15 maja 2006 do 31 maja 2007 r. i od 4 czerwca 2007 r. do 8 września 2008 roku. Główny Księgowy ** zatrudniona na cały etat w okresie od 1 lutego 1999 roku do 31 października 2008 roku. Kierownik Administracji ** zatrudniony na cały etat w okresie od 7 października 2003 roku do 31 sierpnia 2008 roku. ** zatrudniony na pełny etat w okresie od 1 września 2000 roku do 31 grudnia 2008 roku. Specjalista ds. administracyjno-członkowskich ** zatrudniona na ¾ etatu od 1 stycznia 2005 roku do chwili obecnej, prowadzi również Kasę Spółdzielni. Pracownicy zatrudnieni w Spółdzielni na umowę o pracę posiadają pełną dokumentację. W aktach osobowych znajdują się zakresy czynności, udokumentowane wykształcenie, ukończone kursy kwalifikacyjne, aktualne zaświadczenia lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na zajmowanym stanowisku. Od 27 czerwca 2008 roku funkcję członka Zarządu pełni p. Michał Bud-Gusaim. Jest to funkcja pełniona społecznie bez wynagrodzenia. Wykonywanie prac z zakresu rachunkowości Spółdzielni od 3 września 2008 roku powierzono firmie TIK-SOFT Sp. z o.o. Warszawa ul. Ludwinowska 21a URS NIP Biuro Rachunkowe Warszawa ul. Wilanowska 5 lok. 19 p. Teresa Piasecka. Utrzymanie porządku na klatkach schodowych, w garażach, chodnikach, a także konserwację instalacji kanalizacyjnej, deszczowej, wodnej, gazowej, elektrycznej i domofonowej oraz drobne roboty budowlane, malarskie i ślusarskie powierzono firmie ELZACH Ewa Lecińska Serock Jachranka 50a NIP Pielęgnacją zieleni zajmuje się firma WERBENA Sp. z o.o Warszawa ul Sporna 7. KRS NIP W listopadzie 2008 roku Zarząd Spółdzielni podpisał umowę na administrowanie nieruchomością z firmą p. Mariusza Nesteruk NESTOR Kompleksowa Obsługa 14

15 Nieruchomości Sp. z o.o Warszawa Al. Jerozolimskie 87 KRS NIP Zagadnienia członkowskie Zgodnie z art. 30 ustawy Prawo spółdzielcze Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest prowadzić rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska ora miejsce zamieszkania, wysokość wniesionych udziałów, wkładów, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę ustania członkowstwa. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prowadzi rejestr w wersji elektronicznej. W latach przyjętych zostało 42 członków, wykreślono zaś 43 członków. Lustrator zwraca uwagę na niewłaściwe wpisy właścicieli praw do lokali, którzy nie wyrazili woli wstąpienia w poczet członków Spółdzielni pod numerem 525, 528, 529 i 530. Jest to rejestr członków Spółdzielni i tylko członkowie są wpisywani do tego rejestru. Na dzień 31 grudnia 2008 roku stan członków wynosił 322 osoby z tego 11 osób, jako współmałżonkowie, 19 osób z tytułem prawa do lokalu użytkowego. O przyjęciu w poczet członków, wykreśleniu z rejestru decydowała Rada Nadzorcza. Przejęcia członków nastąpiły na podstawie pisemnych deklaracji, rozpatrzonych w terminie zgodnym z postanowieniem Statutu. 1. Dokumentacja członkowska Dokumentacja członkowska prowadzona jest w teczkach wg numeru członkowskiego. Lustrator wyrywkowo zbadał dokumentację członkowską: nr członkowski ** W teczce znajduje się deklaracja z decyzją o przyjęciu w poczet członków, umowa wstępna z aneksami, protokół przekazania lokalu, przydział z datą 16. kwietnia 1999 r. na lokal mieszkalny oraz dwa miejsca parkingowe, protokół techniczny odbioru lokalu. nr członkowski ** 15

16 Członek w grudniu 1998 roku otrzymał przydział na lokal mieszkalny oraz miejsce parkingowe w budynku. W marcu 2000 roku otrzymał przydział na drugie miejsce parkingowe w tym budynku oraz otrzymał przydział na schowek piwniczny. Zarówno przydział na schowek piwniczny, jak i przydział na miejsce parkingowe (wydane w marcu 2000 r.) podpisane są przez dwóch członków Zarządu. W tym czasie Prezesem Zarządu był członek, któremu przydzielono to miejsce parkingowe oraz schowek piwniczny. Jest to niezgodne z art pkt. 8 ustawy Prawo spółdzielcze oraz 44 ust. 8 Statutu Spółdzielni: do zakresu działania Rady Nadzorczej należy przyjmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach. W wyniku tych czynności prawo nie powstało. nr członkowski ** W teczce znajduje się pełna dokumentacja łącznie z przydziałem 11 kwietnia 2001 roku na lokal mieszkalny i miejsce postojowe. nr członkowski ** W teczce znajduje się deklaracja z uchwałą Zarządu o przyjęciu w poczet członków, umowa wstępna z aneksami, przydział z dnia 17 kwietnia 2001 rok na lokal mieszkalny i miejsce parkingowe, ostateczne rozliczenie kosztów budowy. nr członkowski ** W teczce znajduje się deklaracja z uchwałą o przyjęciu w poczet członków, lokal nabyty w drodze kupna-sprzedaży aktem notarialnym z dnia 1 sierpnia 2007 roku, od członka któremu udziały zwrócono w sierpniu 2007 roku w momencie wykreślenia z rejestru członków. Jest to niezgodne z art ustawy Prawo spółdzielcze oraz 9 ust.5 Statutu Spółdzielni: udział byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni. nr członkowski ** Członek mieszka poza zasobami Spółdzielni przyjęty w poczet członków uchwałą Rady Nadzorczej z 17 marca 2008 roku w związku z podpisaną umową przyrzeczenia sprzedaży prawa odrębnej własności dwóch miejsc parkingowych w budynku Przy Bażantarni

17 3. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi 1. Grunty i zasoby mieszkaniowe Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w latach miała we władaniu m2 gruntów dotyczących nieruchomości Przy Bażantarni 11 i 13. Działka nr 5/3 w obrębie o powierzchni 5278 m2, umowa użytkowania wieczystego gruntu z 5 listopada 1996 roku Rep. A 6810/96 KW Działka 1/5 w obrębie o powierzchni 645 m2 oddana w wieczyste użytkowanie do 22 luty 2097 rok Rep. A 2554/98 z dnia 20 luty 1998 r. KW Działka 5/4 z obrębu o powierzchni 4870 m2 w użytkowaniu wieczystym do 27 września 2089 roku. Rep. A 14476/98 z 30 lipca 1998 r. KW Działka 1/9 z obrębu o powierzchni 4300 m2 w użytkowaniu wieczystym do 23 lipca 2097 roku. Rep. A 9178/03 z 27 czerwca 2003 roku KW Działka 15/5 z obrębu o powierzchni 57 m2 w użytkowaniu wieczystym do 5 czerwca 2107 roku Rep. A 1876/2008 z 4 czerwca 2008 roku KW Zasoby Spółdzielni stanowią dwa budynki mieszkalne Przy Bażantarni 11 i 13. Budynki zlokalizowane są w dzielnicy Ursynów w trójkącie ulic Al. Kasztanowa, Al. Komisji Edukacji Narodowej i Przy Bażantarni. Budynki o ciekawej i oryginalnej bryle i kolorystyce. Budynek mieszkalny Przy Bażantarni 11 wielorodzinny składający się z sześciu segmentów z podziemnymi garażami i lokalami użytkowymi. Budynek o konstrukcji słupowej, ławy i stropy fundamentowe żelbetowe wylewane, ściany dylatacyjne i między mieszkaniowe murowane z cegły. Dachy kryte blacho dachówką. Budynek ma 2 kondygnacje podziemne i w najwyższym miejscu 8 kondygnacji naziemnych. W budynku znajduje się 10 klatek schodowych, na każdej klatce jest winda. Powierzchnia mieszkalna wynosi 8669,8 m2 w 107 lokalach mieszkalnych. W 12 lokalach użytkowych powierzchnia wynosi 2957 m2. Lokal biurowy to powierzchnia 81 m2. Pod budynkiem znajdują się 2 kondygnacje podziemne garażowe o powierzchni 4355 m2 z 186 stanowisk postojowych. Powierzchnia całkowita budynku wynosi m2. 17

18 Budynek Przy Bażantarni 13 mieszkalny, wielorodzinny składający się z 8 segmentów z podziemnymi garażami i lokalami użytkowymi. Budynek o konstrukcji słupowej ławy i stropy fundamentowe żelbetowe wylewane, ściany zewnętrzne z pustaków i cegły szczelinowej. Dachy kryte blacho dachówką. Budynek ma 1 kondygnację podziemną garażową o powierzchni 5299 m2 w trzech garażach. Budynek posiada 15 klatek schodowych w każdej winda i w najwyższym miejscu 7 kondygnacji naziemnych. Powierzchnia całkowita budynku wynosi m2. W budynku znajdują się 174 lokale mieszkalne o powierzchni 12226,6 m2 oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 544 m2. Ogółem zasoby Spółdzielni to 281 lokali mieszkalnych o powierzchni 20896,4 m2, 17 lokali użytkowych o powierzchni 3501 m2, lokal biurowy o powierzchni 81 m2, 404 miejsc parkingowych o powierzchni 9654 m2. Wszystkie lokale mieszkalne i użytkowe posiadają status spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W przypadku miejsc parkingowych w garażach 4 miejsca użytkowane są na podstawie umowy przyrzeczenia sprzedaży prawa odrębnej własności, 349 miejsc na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 33 na zasadzie najmu oraz 18 miejsc jest wolnych. W obu budynkach w lokalach mieszkalnych i użytkowych znajdują się indywidualne piece gazowe służące ogrzewaniu pomieszczeń i podgrzaniu wody. 2. Książka obiektu budowlanego Spółdzielnia założyła 2 książki obiektu budowlanego na dwa budynki. Na budynek Przy Bażantarni 11 prowadzona jest od 30 marca 1999 r., a dla budynku Przy Bażantarni 13 od 20 listopada 2000 roku. W księgach ostatnie wpisy dokonanych przeglądów i remontów dotyczą roku Od początku 2006 do października 2008 nie dokonano żadnych wpisów w księgi mimo dokonywanych remontów i przeglądów okresowych. Lustratorowi przedstawiono protokoły badania szczelności instalacji gazowej wykonywane dwa razy do roku oraz raz w roku badanie pieców gazowych centralnego ogrzewania i podgrzania wody. 18

19 3. Odrębna własność lokali W okresie podlegającym lustracji do dnia 31 grudnia 2008 roku Zarząd Spółdzielni nie podjął uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali. Przyczyną tego był nieuregulowany stan prawny do działki gruntu Przy Bażantarni 11 o powierzchni 57 m2. Dopiero w czerwcu 2008 roku podpisano umowę o oddanie w wieczyste użytkowanie tego gruntu Spółdzielni do 2107 roku. Rep. A 1876/2008 z 4 czerwca 2008 r. W chwili obecnej Zarząd Spółdzielni czyni starania, aby dokonać scalenia posiadanych gruntów. Należy wzmóc działania celem podjęcia uchwały Zarządu Spółdzielni określającej podmiot odrębnej własności lokalu. Dotychczas w Spółdzielni złożono 4 wnioski o wyodrębnienie prawa własności. 4. Koszty, przychody i wynik finansowy Koszty i przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi Rok Koszty g. z. m. Przychody g. z. m. Wynik g. z. m , , , , , , , , ,64 Pojęcie zasoby mieszkaniowe obejmuje nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań, jak również ułatwiające dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego zarządzanie oraz administrowanie (tj. lokale mieszkalne, piwnice, strychy, garaże, pomieszczenia biura administracji oraz tzw. nieruchomość wspólna (tzn. grunt, klatki schodowe, windy, chodniki)). Związane w wyżej wymienionymi pomieszczeniami, obiektami i urządzeniami opłaty oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art.17 ust.1 pkt. 44 ustawy o 19

20 podatku dochodowym od osób prawnych, wolny jest od podatku, o ile przeznaczony będzie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Uzyskane w Spółdzielni nadwyżki dochodów nad kosztami za lata zostały przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych w latach następnych. Koszty i przychody dodatkowej działalności gospodarczej Rok Koszty Przychody Wynik netto , , , , , , , , ,30 Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają dochody z działalności gospodarczej innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi tj. dochody z lokali użytkowych bez względu na formę własności, dochody z wynajmu lokali, wynajem powierzchni budynków na reklamy, dochody operacyjne i finansowe. W Spółdzielni nie jest możliwe przyporządkowanie wszystkich poniesionych kosztów do osiągniętych przychodów, dlatego zastosowano art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Artykuł ten stanowi, że jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. W latach Spółdzielnia osiągnęła zyski na dodatkowej działalności gospodarczej. Zysk w roku 2006 i 2007 przeznaczony został zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia na zasilenie funduszu remontowego i funduszu zasobowego. W roku 2008 zysk netto z działalności gospodarczej wyniósł ,30 zł i decyzję o jego przeznaczeniu podejmie najbliższe Walne Zgromadzenie. 20

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ LUSTRACJI przeprowadzonej w: Spółdzielni Mieszkaniowej USTRONIE 26-600 RADOM, ul. WYŚCIGOWA

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Lesznie, ul. T. Rejtana 43 za lata 2009-2010 Leszno, maj 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 1 1. Nazwa Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI

SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 2 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 3 2.1. Członkostwo w Spółdzielni 3 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. przy ul... w Koszalinie.

S T A T U T. przy ul... w Koszalinie. Załącznik nr 1 do Uchwały nr... /... z dnia... Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul....... w Koszalinie S T A T U T Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul.... w Koszalinie. 1. Właściciele

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/54 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, z 2006

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/49 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. I. Organizacja ChSM.

WSTĘP. I. Organizacja ChSM. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2012 rok ------------------------------------------------------ Zamierzenia gospodarcze na 2013 rok: -plan działalności gospodarczej Spółdzielni - opłaty

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI...4 2.1. Członkostwo w Spółdzielni...4 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Spis treści

Biuletyn. Spis treści GRODZKA SPÓŁDZIELNIA Biuletyn Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu maj 2014 Spis treści Wstęp Nowe regulaminy Sprawozdanie z działalności RN Wyciąg ze sprawozdania Zarządu Zawiadomienie o

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 139 MAJ - LIPIEC 2012 r. ATRAKCYJNE NOWE LOKALE MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2013 R. 2 3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 8 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU Bielsko-Biała, maj 2013 rok 1/46 Zawartość Wstęp... 3 1. Organizacja Spółdzielni... 3 1.1 Organy Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie:

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie: REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielni i zasad ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej WOLSKA ŻELAZNA BRAMA" w Warszawie Regulamin niniejszy został

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r. ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU Wrocław, dnia 22.03.2010r. SPIS TREŚCI Strona 1. Wprowadzenie 3 2. Zagadnienia korporacyjne 5 2.1. Oświadczenie o stosowaniu ładu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ

STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ Tekst ujednolicony STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM UCHWALONY PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI W DNIU 28 maja 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A SPRAWOZDANIE NA WALNE ZGROMADZENIE Czeladź, czerwiec 2015 r. - 1- SPIS TREŚCI - Spis treści str. 2 - Informacja o odbytym Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK Spis treści 1. Podstawowe informacje o Korporacja Budowlana Dom S.A.... 3 2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych,

Bardziej szczegółowo

STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Tekst jednolity, uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zebrania Przedstawicieli - z dnia 28.04.2008r. - z

Bardziej szczegółowo

materiały na WZ WSM 2015 r.

materiały na WZ WSM 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2014 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa KRS: 0000074605, REGON: 000489811 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo