Protokół. z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej. przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. ul. Przy Bażantarni 11 w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół. z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej. przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. ul. Przy Bażantarni 11 w Warszawie"

Transkrypt

1 Protokół z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ul. Przy Bażantarni 11 w Warszawie przeprowadzonej przez lustratora Teresę Wieczorek posiadającą uprawnienia Krajowej Rady Spółdzielczej nr 3614/97 działającej na podstawie upoważnienia nr 33/2009 z 11 maja 2009 r. Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie. Lustrację niniejszą przeprowadzono w dniach od 18 maja do 7 lipca 2009 r. w wyniku umowy zawartej w dniu 11 maja 2009 roku między Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego a Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie. Ustalenia wstępne Lustracją objęto okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2008 roku. Przedmiotem lustracji były następujące zagadnienia: 1. Podstawy formalno prawne działalności Spółdzielni 1. Statut Spółdzielni 2. Regulaminy i inne uregulowania wewnętrzne 1. Organizacja i działalność organów samorządowych Spółdzielni. 1. Walne Zgromadzenie Członków 2. Rada Nadzorcza 3. Zarząd 4. Organizacja wewnętrzna, kadry 1

2 2. Zagadnienia członkowskie 1. Rejestr członków 2. Dokumentacja członkowska 3. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi 1. Grunty i zasoby mieszkaniowe 2. Książka obiektu budowlanego 3. Odrębna własność lokali 4. Koszty, przychody i wynik finansowy Spółdzielni 4. Gospodarka remontowa 1. Fundusz remontowy 5. Gospodarka finansowa 1. Podstawy normatywne gospodarki finansowej 2. Środki pieniężne Spółdzielni 3. Fundusze Spółdzielni 4. Sprawozdawczość finansowa W dniu 18 maja 2009 r. odbyło się spotkanie lustratora z Członkiem Zarządu p. Michałem Bud-Gusaim, jako jednoosobowy Zarząd oraz z Przewodniczącym Rady Nadzorczej p. Tomaszem Grzelakiem. Ustalenia lustracji oparte są na stwierdzonych faktach wynikających z przedłożonych lustratorowi dokumentów, złożonych wyjaśnień oraz sporządzonych zestawień, przy zastosowaniu wyrywkowej metody badań. Ustaleniom lustracji służyły w szczególności: - statut Spółdzielni - uregulowania wewnętrzne - dokumentacja Walnych Zgromadzeń, posiedzeń Rady Nadzorczej 2

3 - dokumentacja członkowska - dokumentacja i ewidencja księgowa Poprzednia ustawowa lustracja pełna przeprowadzona została w okresie od 5 stycznia do 7 marca 2006 roku przez lustratora Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie i obejmowała lata Zalecenia polustracyjne zostały wykonane. Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego istnieje od grudnia 1993 roku. Zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy 29 marca 1994 r. pod nr ARS W dniu 12 grudnia 2001 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym został dokonany wpis za numerem KRS Spółdzielnia posiada wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej i numer identyfikacyjny REGON W zaświadczeniu wydanym przez Urząd Statystyczny w dniu 15 kwietnia 1999 roku wpisano, iż przeważająca działalność Spółdzielni wg PKD to 4521A wykonywanie robót ogólnobudowlanych, związanych z wnoszeniem budynków, a wg EKD 4521 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa. Po wybudowaniu dwóch budynków mieszkalnych Spółdzielnia od 1999 roku prowadzi działalność eksploatacyjną posiadanych zasobów mieszkaniowych, tak więc należy poinformować Urząd Statystyczny o zmianie działalności. Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście w dniu 27 czerwca 1994 roku nadał Spółdzielni numer identyfikacji podatkowej NIP Podstawy formalno prawne działalności Spółdzielni. 1. Statut Spółdzielni W okresie objętym lustracją tj. w latach w Spółdzielni obowiązywały Statuty: - uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Członków dnia 22 kwietnia 2005 roku i zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym 27 maja 2005 r. 3

4 - uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 26 listopada 2007 roku, a zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym 30 stycznia 2008 roku. Lustrator w protokóle nie omawia sprzeczności między statutem z 2005 roku a ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z uwagi na utratę ich aktualności. W obowiązującym statucie z 2007 roku lustrator zauważył pewne sprzeczności niektórych przepisów dotyczących jednoosobowego Zarządu, przyjmowania i odmowie przyjęcia w poczet członków, prawie do złożenia odwołania oraz terminu rozpatrzenia odwołania. Są to: - 5 ust. 3 i 4-8 ust. 2 i 4-48 ust ust. 1 pkt. b. Przy najbliższej nowelizacji statutu należy doprecyzować przepisy, ewentualnie zmienić tak, aby były jasne i czytelne. 2. Regulaminy i inne uregulowania wewnętrzne Statut Spółdzielni przewiduje szczegółowe uwarunkowania niektórych spraw Spółdzielni w postaci zasad i regulaminów. 1. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków ( 41 Statutu) W Spółdzielni obowiązuje regulamin obrad Walnego Zgromadzenia uchwalony 26 listopada 2007 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wcześniej obowiązujący był regulamin uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Członków 22 kwietnia 2005 roku. 2. Regulamin Rady Nadzorczej ( 47 ust.2 Statutu) Funkcjonujący w Spółdzielni regulamin Rady Nadzorczej uchwalony został na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 22 kwietnia 2005 roku i wymaga uaktualnienia. Aktualizacja dotyczy podstawy prawnej działania Rady Nadzorczej oraz przyjmowania w poczet członków w związku z jednoosobowym Zarządem. 4

5 3. Regulamin jednoosobowego Zarządu ( 44 ust.11 pkt. a Statutu) Obowiązujący w Spółdzielni regulamin Zarządu uchwalony został przez Radę Nadzorczą w dniu 27 września 2004 roku. Regulamin wymaga uaktualnienia. 4. Regulamin Organizacyjny Spółdzielni ( 44 ust.11 pkt. b Statutu) W Spółdzielni funkcjonuje taki regulamin, uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 27 września 2004 roku i wymagał on zmian niektórych zapisów. Według wyjaśnień Przewodniczącego Rady Nadzroczej, został on uchylony w kwietniu 2009 r. 5. Regulamin funduszu remontowego ( 44 ust.11 pkt. d Statutu) Regulamin funduszu remontowego zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 27 września 2007 roku zawiera nieaktualną podstawę prawną, niezgodne z przepisami zapisy dotyczące zasad tworzenia i gospodarowania funduszem. 6. Regulamin obsługi technicznej obiektów ( 44 ust.11 pkt. e Statutu) Regulamin zatwierdzony został przez Radę Nadzorczą w dniu , a nastepnie modyfikowany uchwałą Rady Nadzorczej z 21 stycznia 2008 roku. Określa on podział odpowiedzialności właściciela lokalu i Spółdzielni w zakresie napraw i konserwacji, obowiązek przeprowadzania przeglądów kontrolnych obiektów. Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 21 stycznia 2008 roku zmieniająca regulamin Regulanim została uchylony podczas Walnego Zgromadzenia w dniu r. 7. Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni ( 44 ust.12 Statutu) W Spółdzielni funkcjonuje regulamin gospodarki finansowej zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 17 stycznia 2005 roku. Regulamin zawiera błędne zapisy dotyczące tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym i funduszem remontowym, niezgodne z 5

6 ustawą o rachunkowości zapisy dotyczące tworzenia rezerw na należności, a także wymaga uaktualnienia w sprawie prowadzonej działalności Spółdzielni. 8. Regulamin porządku domowego ( 44 ust.11 pkt. c Statutu) Obowiązujący w Spółdzielni regulamin zatwierdzony został przez Radę Nadzorczą w dniu 11 czerwca 2001 r. 9. Regulamin Stałych Komisji Rady Nadzorczej ( 44 ust.11 pkt. f Statutu) Regulamin Komisji Rady Nadzorczej rewizyjnej, statutowej oraz regulaminowej został uchwalony przez Radę Nadzorczą 5 lipca 2004 roku. 10. Regulamin wnoszenia, ustalania i waloryzacji wkładu budowlanego ( 10 ust.1 Statutu) W Spółdzielni brak takiego regulaminu, ale Rada Nadzorcza w dniu 21 listopada 2005 roku uchwaliła regulamin rozliczania kosztów budowy i rozliczeń wkładów budowlanych, w których zawarte są zapisy dotyczące wnoszenia i ustalania wkładu budowlanego. Lustrator zwraca uwagę na 6 ust.2 regulaminu. Jest on niezgodny z obowiązującymi przepisami. Członkostwo w Spółdzielni jest dobrowolne. 11. Zasady gospodarowania miejscami postojowymi ( 18 ust.2 Statutu) Zarząd w dniu 8 lutego 2006 roku ustalił zasady gospodarowania i najmu miejsc parkingowych. 12. Zasady i tryb udzielania zamówień na dostawę Poza wymaganymi Statutem regulaminami w Spółdzielni funkcjonuje również regulamin określający zasady i tryb udzielania zamówień na dostawy, roboty i usługi oraz kształtowania 6

7 funduszu wynagrodzeń. Regulamin ten uchwalony został przez Radę Nadzorczą w dniu 1 września 2008 r. Wszystkie obowiązujące w Spółdzielni uregulowania wewnętrzne zostały uchwalone przez uprawnione organy. 1. Organizacja i działalność organów samorządowych Spółdzielni. Działalność organów samorządowych Spółdzielni regulują postanowienia 34 do 51 Statutu. Zgodnie z 34 Organami Spółdzielni są: - Walne Zgromadzenia - Rada Nadzorcza - Zarząd. 1. Walne Zgromadzenia Członków Zakres uprawnień i tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia regulują przepisy Statutu Spółdzielni oraz regulaminu. Zgodnie z 38 ust.2 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółdzielni przynajmniej raz w roku, w terminie do dnia 30 czerwca. W okresie objętym lustracją odbyły się cztery Walne Zgromadzenia, w tym jedno nadzwyczajne. 1. Walne Zgromadzenie Członków z 12 czerwca 2006 r. Walne Zgromadzenie zwołane prawidłowo, wszyscy członkowie właściwie powiadomieni (protokół Komisji Skrutacyjnej}. Zebranie zwołane z porządkiem obrad m.in.: - przyjęcie sprawozdania Zarządu za 2005 r. - udzielenie absolutorium jednoosobowemu Zarządowi - przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2005 r. - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2005 r. - przeznaczenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej za 2005 r. - wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Do Rady Nadzorczej ponownie wybrano p. Agnieszkę Sadłowską i p. Andrzeja Radeckiego. 7

8 Dokumentacja pełna. Lustrator zwraca uwagę na braki przy spisywaniu protokółu z zebrania. Protokół winien zawierać porządek obrad, treść przyjętych uchwał i wniosków. 2. Walne Zgromadzenie z 11 czerwca 2007 r. Walne Zgromadzenie odbyło się w terminie określonym Statutem i obejmowało porządkiem obrad sprawy należące do kompetencji tego organu. W czasie badań dokumentacji Walnego Zgromadzenia stwierdzono prawidłowość doręczenia zawiadomień i prawomocność obrad. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawy objęte przyjętym porządkiem obrad oraz podjęto następujące uchwały: nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium członkowi Zarządu nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2006 r. nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok oraz przeznaczenia zysku z działalności gospodarczej na zasilenie funduszu remontowego nr 4 w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej p. Witolda Krawczyka, p. Mirosława Wasilewskiego i p. Michała Niewińskiego nr 5 w sprawie utrzymania w mocy uchwały Rady Nadzorczej o wykluczeniu p. Ewy Madej z członkowstwa w Spółdzielni. Dokumentacja kompletna, podjęte uchwały nie budzą zastrzeżeń pod względem zgodności z przepisami prawa i Statutu Spółdzielni. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z 26 listopada 2007 roku Walne Zgromadzenie odbyło się w terminie określonym Statutem z porządkiem obraz m.in.: - zmiany do Statutu - ponoszenia kosztów przez członków na działalność społeczną, kulturalną - zmiany do regulaminu Walnego Zgromadzenia - zmiany do regulaminu Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawy z porządku obrad oraz podjęło uchwały w sprawie: nr 1 uchwalenia znowelizowanego Statutu 8

9 nr 2 odrzucenia projektu uchwały w sprawie działalności społeczno kulturalnej w Spółdzielni nr 3 uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia nr 4 zmiany do regulaminu Rady Nadzorczej przeniesiono głosowanie na najbliższe Walne Zgromadzenie. Dokumentacja kompletna. 4. Walne Zgromadzenie z 16 czerwca 2008 r. Komisja Skrutacyjna stwierdziła poprawność zwołania zebrania. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawy objęte przyjętym porządkiem obrad oraz podjęto następujące uchwały: nr 1 do nr 5 o nie odwoływaniu członków Rady Nadzorczej Agnieszki Sadłowskiej, Mirosława Wasilewskiego, Michała Niewińskiego, Marii Janickiej oraz Wacława Szymanowskiego. nr 6 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2007 rok nr 7 o nie przyjęciu sprawozdania Zarządu i nie udzieleniu absolutorium Prezesowi za 2007 r. nr 8 o nie przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej nr 9 o odwołaniu Prezesa Zarządu ze stanowiska nr 10 w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej p. p. Krzysztofa Gregorczyka, Sławomira Straszewskiego i Tomasza Grzelaka nr 11 i 12 o uchyleniu uchwał Rady Nadzorczej dotyczących zmian regulaminów Porządku Domowego i Technicznej Obsługi Obiektów nr 13 w sprawie zmian do Statutu Dokumentacja Walnych Zgromadzeń jest kompletna. Protokóły z odbytych zebrań, protokóły Komisji, sprawozdania Rady i Zarządu oraz podjęte uchwały są podpisane przez uprawnione osoby. Należy stwierdzić, iż Walne Zgromadzenia odbywały się przy dość niskiej frekwencji. Odbyte Walne Zgromadzenia były zdolne do podejmowania uchwał, a podjęte uchwały nie budzą zastrzeżeń pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami. 9

10 2. Rada Nadzorcza Upoważnienia i zakres uprawnień Rady Nadzorczej określają przepisy 42 do 47 Statutu Spółdzielni oraz regulamin. Zgodnie z postanowieniem 43 Statutu Rada Nadzorcza składa się z 6 członków, wybranych spośród członków Spółdzielni na trzyletnią kadencję w ten sposób, że co roku kończy się kadencja 2 z nich. W okresie objętym lustracją w skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wchodzili: Od 1 stycznia 2006 do 11 czerwca 2007 Andrzej Pisula - Przewodniczący Andrzej Radecki - V-ce Przewodniczący Maria Janicka - Sekretarz Wacław Szymanowski - Członek Mirosław Wasilewski - Członek Agnieszka Sadłowska - Członek Od 11 czerwca 2007 do 16 czerwca 2008 Witold Krawczyk - Przewodniczący Agnieszka Sadłowska - V-ce Przewodniczący Maria Janicka - Sekretarz Wacław Szymanowski - Członek Mirosław Wasilewski - Członek Michał Niewiński - Członek Od 16 czerwca 2008 do 13 października 2008 Sławomir Straszewski - Przewodniczący Krzysztof Gregorczyk - V-ce Przewodniczący Michał Niewiński - Sekretarz 10

11 Tomasz Grzelak - Członek Mirosław Wasilewski - Członek Agnieszka Sadłowska - Członek Od 13 października 2008 do 1 grudnia 2008 Sławomir Straszewski - Przewodniczący Krzysztof Gregorczyk - V-ce Przewodniczący Tomasz Grzelak - Sekretarz Mirosław Wasilewski - Członek Agnieszka Sadłowska - Członek Michał Niewiński - Członek Od 1 grudnia 2008 do 31 grudnia 2008 Tomasz Grzelak - Przewodniczący Krzysztof Gregorczyk - V-ce Przewodniczący Sławomir Straszewski - Sekretarz Mirosław Wasilewski - Członek Agnieszka Sadłowska - Członek Michał Niewiński - Członek W okresie objętym lustracją tj. w latach Rada Nadzorcza odbyła 37 protokołowanych zebrań. Do uczestnictwa w obradach Rady zapraszany był Prezes Zarządu, który przestawił informacje o bieżących działaniach Spółdzielni. Jak wynika z protokołów Rada Nadzorcza zajmowała się sprawami: - kontrolą działalności gospodarczo finansowej Spółdzielni - zatwierdzanie planów gospodarczych i remontowych i ustalanie wysokości opłat za lokale - zatwierdzenie schematu organizacyjnego Spółdzielni - przyjmowanie, wykreślanie i wykluczenia członków - omówienie protokołu z lustracji - współdziałanie z Zarządem w sprawie organizacji Walnych Zgromadzeń - wybór i odwoływanie członków Zarządu 11

12 - ustalanie opłat manipulacyjnych w Spółdzielni - opracowano i wdrożono zmiany do Statutu, regulaminy, zasady funkcjonowania Spółdzielni - bieżąca kontrola, a także nadzór nad decyzjami Zarządu. Rada Nadzorcza swoje obowiązki wykonywała również poprzez stałe Komisje: rewizyjną, regulaminową i statutową. Działalność Rady Nadzorczej została ujęta w protokółach z posiedzeń, które wraz z załączonymi do nich materiałami zostały umieszczone w segregatorach. Protokóły i podjęte uchwały są podpisane przez Przewodniczącego i Sekretarza Rady. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Numeracja uchwał winna być prowadzona od początku do końca roku, a nie miesięcznie. 3. Zarząd Działalność Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego regulują przepisy 48 do 51 Statutu oraz regulamin jednoosobowego Zarządu. Zgodnie z 48 ust.1 Statutu Zarząd Spółdzielni składa się z 1 do 3 osób wybieranych przez Radę Nadzorczą spośród członków Spółdzielni. Ustalenie liczebności członków Zarządu zgodnie z 9 ust.1 pkt.1 regulaminu Rady Nadzorczej należy do kompetencji Rady. Lustrator zwraca uwagę na brak precyzyjnego określenia, kiedy wybiera się jednego, kiedy dwóch, a kiedy trzech członków Zarządu i od czego jest to uzależnione. W okresie objętym lustracją Zarząd pracował w składzie: do 15 maja 2006 r. p. Witold Krawczyk Prezes od 15 maja 2006 do 16 czerwca 2008 p. Marek Czapracki Prezes od 27 czerwca 2008 do 8 lipca 2008 p. Michał Bud-Gusaim - członek Zarządu p. Marzena Pracz - członek Zarządu od 8 lipca 2008 do 31 grudnia

13 p. Michał Bud-Gusaim - członek Zarządu Zarówno Prezes Witold Krawczyk jak i Prezes Marek Czapracki zatrudnieni byli w Spółdzielni na umowę o pracę. Członek Zarządu p. Michał Bud-Gusaim pracuje bez wynagrodzenia (społecznie). Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 27 września 2004 roku przyjęła zgodnie z posiadanymi kompetencjami Regulamin Zarządu Jednoosobowego Spółdzielni Mieszkaniowej przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, który nadal obowiązuje, choć wymaga uaktualnienia. Regulamin określa obowiązki i uprawnienia Prezesa Zarządu, jako organu wykonawczego Spółdzielni oraz sposób dokumentowania podejmowanych decyzji. Zgodnie z zapisami regulaminu Zarządu Rozdział III punkt 5 Prezes Zarządu podejmuje decyzje w sprawach należących do jego kompetencji w formie pisemnej. Lustratorowi nie przedstawiono żadnych protokółów, uchwał Zarządu, ani też załącznika do regulaminu z zakresem czynności zwykłego zarządu dla Prezesa. W okresie od stycznia 2006 do maja 2008 roku jednoosobowy Zarząd uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej, na których składał informacje o sposobie załatwienia spraw Spółdzielni należących do jego kompetencji. Od czerwca 2008 roku w protokółach z posiedzeń Rady Nadzorczej brak jest zapisów o obecności członka Zarządu i informacji o jego pracy. 4. Organizacja wewnętrzna, kadry. Rada Nadzorcza 19 maja 2008 roku zatwierdziła schemat organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W związku ze zmniejszeniem stanu zatrudnienia pracowników, utracił on aktualność. Z powodu braku potrzeby Spółdzielnia nie opracowała regulaminu pacy ani regulaminu wynagradzania. Spółdzielnia w badanym okresie zatrudniała następujące osoby: Prezes Zarządu p. Witold Krawczyk zatrudniony na 2/3 etatu w okresie od 1 czerwca 2004 do 30 czerwca

14 p. Marek Czapracki zatrudniony na cały etat w okresie od 15 maja 2006 do 31 maja 2007 r. i od 4 czerwca 2007 r. do 8 września 2008 roku. Główny Księgowy ** zatrudniona na cały etat w okresie od 1 lutego 1999 roku do 31 października 2008 roku. Kierownik Administracji ** zatrudniony na cały etat w okresie od 7 października 2003 roku do 31 sierpnia 2008 roku. ** zatrudniony na pełny etat w okresie od 1 września 2000 roku do 31 grudnia 2008 roku. Specjalista ds. administracyjno-członkowskich ** zatrudniona na ¾ etatu od 1 stycznia 2005 roku do chwili obecnej, prowadzi również Kasę Spółdzielni. Pracownicy zatrudnieni w Spółdzielni na umowę o pracę posiadają pełną dokumentację. W aktach osobowych znajdują się zakresy czynności, udokumentowane wykształcenie, ukończone kursy kwalifikacyjne, aktualne zaświadczenia lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na zajmowanym stanowisku. Od 27 czerwca 2008 roku funkcję członka Zarządu pełni p. Michał Bud-Gusaim. Jest to funkcja pełniona społecznie bez wynagrodzenia. Wykonywanie prac z zakresu rachunkowości Spółdzielni od 3 września 2008 roku powierzono firmie TIK-SOFT Sp. z o.o. Warszawa ul. Ludwinowska 21a URS NIP Biuro Rachunkowe Warszawa ul. Wilanowska 5 lok. 19 p. Teresa Piasecka. Utrzymanie porządku na klatkach schodowych, w garażach, chodnikach, a także konserwację instalacji kanalizacyjnej, deszczowej, wodnej, gazowej, elektrycznej i domofonowej oraz drobne roboty budowlane, malarskie i ślusarskie powierzono firmie ELZACH Ewa Lecińska Serock Jachranka 50a NIP Pielęgnacją zieleni zajmuje się firma WERBENA Sp. z o.o Warszawa ul Sporna 7. KRS NIP W listopadzie 2008 roku Zarząd Spółdzielni podpisał umowę na administrowanie nieruchomością z firmą p. Mariusza Nesteruk NESTOR Kompleksowa Obsługa 14

15 Nieruchomości Sp. z o.o Warszawa Al. Jerozolimskie 87 KRS NIP Zagadnienia członkowskie Zgodnie z art. 30 ustawy Prawo spółdzielcze Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest prowadzić rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska ora miejsce zamieszkania, wysokość wniesionych udziałów, wkładów, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę ustania członkowstwa. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prowadzi rejestr w wersji elektronicznej. W latach przyjętych zostało 42 członków, wykreślono zaś 43 członków. Lustrator zwraca uwagę na niewłaściwe wpisy właścicieli praw do lokali, którzy nie wyrazili woli wstąpienia w poczet członków Spółdzielni pod numerem 525, 528, 529 i 530. Jest to rejestr członków Spółdzielni i tylko członkowie są wpisywani do tego rejestru. Na dzień 31 grudnia 2008 roku stan członków wynosił 322 osoby z tego 11 osób, jako współmałżonkowie, 19 osób z tytułem prawa do lokalu użytkowego. O przyjęciu w poczet członków, wykreśleniu z rejestru decydowała Rada Nadzorcza. Przejęcia członków nastąpiły na podstawie pisemnych deklaracji, rozpatrzonych w terminie zgodnym z postanowieniem Statutu. 1. Dokumentacja członkowska Dokumentacja członkowska prowadzona jest w teczkach wg numeru członkowskiego. Lustrator wyrywkowo zbadał dokumentację członkowską: nr członkowski ** W teczce znajduje się deklaracja z decyzją o przyjęciu w poczet członków, umowa wstępna z aneksami, protokół przekazania lokalu, przydział z datą 16. kwietnia 1999 r. na lokal mieszkalny oraz dwa miejsca parkingowe, protokół techniczny odbioru lokalu. nr członkowski ** 15

16 Członek w grudniu 1998 roku otrzymał przydział na lokal mieszkalny oraz miejsce parkingowe w budynku. W marcu 2000 roku otrzymał przydział na drugie miejsce parkingowe w tym budynku oraz otrzymał przydział na schowek piwniczny. Zarówno przydział na schowek piwniczny, jak i przydział na miejsce parkingowe (wydane w marcu 2000 r.) podpisane są przez dwóch członków Zarządu. W tym czasie Prezesem Zarządu był członek, któremu przydzielono to miejsce parkingowe oraz schowek piwniczny. Jest to niezgodne z art pkt. 8 ustawy Prawo spółdzielcze oraz 44 ust. 8 Statutu Spółdzielni: do zakresu działania Rady Nadzorczej należy przyjmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach. W wyniku tych czynności prawo nie powstało. nr członkowski ** W teczce znajduje się pełna dokumentacja łącznie z przydziałem 11 kwietnia 2001 roku na lokal mieszkalny i miejsce postojowe. nr członkowski ** W teczce znajduje się deklaracja z uchwałą Zarządu o przyjęciu w poczet członków, umowa wstępna z aneksami, przydział z dnia 17 kwietnia 2001 rok na lokal mieszkalny i miejsce parkingowe, ostateczne rozliczenie kosztów budowy. nr członkowski ** W teczce znajduje się deklaracja z uchwałą o przyjęciu w poczet członków, lokal nabyty w drodze kupna-sprzedaży aktem notarialnym z dnia 1 sierpnia 2007 roku, od członka któremu udziały zwrócono w sierpniu 2007 roku w momencie wykreślenia z rejestru członków. Jest to niezgodne z art ustawy Prawo spółdzielcze oraz 9 ust.5 Statutu Spółdzielni: udział byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni. nr członkowski ** Członek mieszka poza zasobami Spółdzielni przyjęty w poczet członków uchwałą Rady Nadzorczej z 17 marca 2008 roku w związku z podpisaną umową przyrzeczenia sprzedaży prawa odrębnej własności dwóch miejsc parkingowych w budynku Przy Bażantarni

17 3. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi 1. Grunty i zasoby mieszkaniowe Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w latach miała we władaniu m2 gruntów dotyczących nieruchomości Przy Bażantarni 11 i 13. Działka nr 5/3 w obrębie o powierzchni 5278 m2, umowa użytkowania wieczystego gruntu z 5 listopada 1996 roku Rep. A 6810/96 KW Działka 1/5 w obrębie o powierzchni 645 m2 oddana w wieczyste użytkowanie do 22 luty 2097 rok Rep. A 2554/98 z dnia 20 luty 1998 r. KW Działka 5/4 z obrębu o powierzchni 4870 m2 w użytkowaniu wieczystym do 27 września 2089 roku. Rep. A 14476/98 z 30 lipca 1998 r. KW Działka 1/9 z obrębu o powierzchni 4300 m2 w użytkowaniu wieczystym do 23 lipca 2097 roku. Rep. A 9178/03 z 27 czerwca 2003 roku KW Działka 15/5 z obrębu o powierzchni 57 m2 w użytkowaniu wieczystym do 5 czerwca 2107 roku Rep. A 1876/2008 z 4 czerwca 2008 roku KW Zasoby Spółdzielni stanowią dwa budynki mieszkalne Przy Bażantarni 11 i 13. Budynki zlokalizowane są w dzielnicy Ursynów w trójkącie ulic Al. Kasztanowa, Al. Komisji Edukacji Narodowej i Przy Bażantarni. Budynki o ciekawej i oryginalnej bryle i kolorystyce. Budynek mieszkalny Przy Bażantarni 11 wielorodzinny składający się z sześciu segmentów z podziemnymi garażami i lokalami użytkowymi. Budynek o konstrukcji słupowej, ławy i stropy fundamentowe żelbetowe wylewane, ściany dylatacyjne i między mieszkaniowe murowane z cegły. Dachy kryte blacho dachówką. Budynek ma 2 kondygnacje podziemne i w najwyższym miejscu 8 kondygnacji naziemnych. W budynku znajduje się 10 klatek schodowych, na każdej klatce jest winda. Powierzchnia mieszkalna wynosi 8669,8 m2 w 107 lokalach mieszkalnych. W 12 lokalach użytkowych powierzchnia wynosi 2957 m2. Lokal biurowy to powierzchnia 81 m2. Pod budynkiem znajdują się 2 kondygnacje podziemne garażowe o powierzchni 4355 m2 z 186 stanowisk postojowych. Powierzchnia całkowita budynku wynosi m2. 17

18 Budynek Przy Bażantarni 13 mieszkalny, wielorodzinny składający się z 8 segmentów z podziemnymi garażami i lokalami użytkowymi. Budynek o konstrukcji słupowej ławy i stropy fundamentowe żelbetowe wylewane, ściany zewnętrzne z pustaków i cegły szczelinowej. Dachy kryte blacho dachówką. Budynek ma 1 kondygnację podziemną garażową o powierzchni 5299 m2 w trzech garażach. Budynek posiada 15 klatek schodowych w każdej winda i w najwyższym miejscu 7 kondygnacji naziemnych. Powierzchnia całkowita budynku wynosi m2. W budynku znajdują się 174 lokale mieszkalne o powierzchni 12226,6 m2 oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 544 m2. Ogółem zasoby Spółdzielni to 281 lokali mieszkalnych o powierzchni 20896,4 m2, 17 lokali użytkowych o powierzchni 3501 m2, lokal biurowy o powierzchni 81 m2, 404 miejsc parkingowych o powierzchni 9654 m2. Wszystkie lokale mieszkalne i użytkowe posiadają status spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W przypadku miejsc parkingowych w garażach 4 miejsca użytkowane są na podstawie umowy przyrzeczenia sprzedaży prawa odrębnej własności, 349 miejsc na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 33 na zasadzie najmu oraz 18 miejsc jest wolnych. W obu budynkach w lokalach mieszkalnych i użytkowych znajdują się indywidualne piece gazowe służące ogrzewaniu pomieszczeń i podgrzaniu wody. 2. Książka obiektu budowlanego Spółdzielnia założyła 2 książki obiektu budowlanego na dwa budynki. Na budynek Przy Bażantarni 11 prowadzona jest od 30 marca 1999 r., a dla budynku Przy Bażantarni 13 od 20 listopada 2000 roku. W księgach ostatnie wpisy dokonanych przeglądów i remontów dotyczą roku Od początku 2006 do października 2008 nie dokonano żadnych wpisów w księgi mimo dokonywanych remontów i przeglądów okresowych. Lustratorowi przedstawiono protokoły badania szczelności instalacji gazowej wykonywane dwa razy do roku oraz raz w roku badanie pieców gazowych centralnego ogrzewania i podgrzania wody. 18

19 3. Odrębna własność lokali W okresie podlegającym lustracji do dnia 31 grudnia 2008 roku Zarząd Spółdzielni nie podjął uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali. Przyczyną tego był nieuregulowany stan prawny do działki gruntu Przy Bażantarni 11 o powierzchni 57 m2. Dopiero w czerwcu 2008 roku podpisano umowę o oddanie w wieczyste użytkowanie tego gruntu Spółdzielni do 2107 roku. Rep. A 1876/2008 z 4 czerwca 2008 r. W chwili obecnej Zarząd Spółdzielni czyni starania, aby dokonać scalenia posiadanych gruntów. Należy wzmóc działania celem podjęcia uchwały Zarządu Spółdzielni określającej podmiot odrębnej własności lokalu. Dotychczas w Spółdzielni złożono 4 wnioski o wyodrębnienie prawa własności. 4. Koszty, przychody i wynik finansowy Koszty i przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi Rok Koszty g. z. m. Przychody g. z. m. Wynik g. z. m , , , , , , , , ,64 Pojęcie zasoby mieszkaniowe obejmuje nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań, jak również ułatwiające dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego zarządzanie oraz administrowanie (tj. lokale mieszkalne, piwnice, strychy, garaże, pomieszczenia biura administracji oraz tzw. nieruchomość wspólna (tzn. grunt, klatki schodowe, windy, chodniki)). Związane w wyżej wymienionymi pomieszczeniami, obiektami i urządzeniami opłaty oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art.17 ust.1 pkt. 44 ustawy o 19

20 podatku dochodowym od osób prawnych, wolny jest od podatku, o ile przeznaczony będzie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Uzyskane w Spółdzielni nadwyżki dochodów nad kosztami za lata zostały przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych w latach następnych. Koszty i przychody dodatkowej działalności gospodarczej Rok Koszty Przychody Wynik netto , , , , , , , , ,30 Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają dochody z działalności gospodarczej innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi tj. dochody z lokali użytkowych bez względu na formę własności, dochody z wynajmu lokali, wynajem powierzchni budynków na reklamy, dochody operacyjne i finansowe. W Spółdzielni nie jest możliwe przyporządkowanie wszystkich poniesionych kosztów do osiągniętych przychodów, dlatego zastosowano art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Artykuł ten stanowi, że jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. W latach Spółdzielnia osiągnęła zyski na dodatkowej działalności gospodarczej. Zysk w roku 2006 i 2007 przeznaczony został zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia na zasilenie funduszu remontowego i funduszu zasobowego. W roku 2008 zysk netto z działalności gospodarczej wyniósł ,30 zł i decyzję o jego przeznaczeniu podejmie najbliższe Walne Zgromadzenie. 20

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

Ldz.ZR-310/2012 Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

Ldz.ZR-310/2012 Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach ZWIĄŻE ^, W!ZVJ^4Y 15-879 Białystok, u, Sw rfccna 11/1 te!. 7445083. 7*2001)1 w. 306, 313 H! P 54? 14-59-9D. Białystok 17.12.2012 Ldz.ZR-310/2012 Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

podziału Spółdzielni na nieruchomości. Zarząd systematycznie podejmuje uchwały w przedmiocie określenia odrębnej własności lokali. 11.

podziału Spółdzielni na nieruchomości. Zarząd systematycznie podejmuje uchwały w przedmiocie określenia odrębnej własności lokali. 11. Ocena działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu w świetle wyników przeprowadzonej całościowej lustracji działalności Spółdzielni w okresie 01.01.2012 r. 31.12.2014 r. i badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N zasad gospodarki finansowej Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu 1. Postanowienia ogólne. 2. Działalność Spółdzielni. 3. Fundusze. 4. Postanowienia końcowe. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU 1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI Z DNIA 04.06.2013r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16 września1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. nr 188

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 53/IV z dnia 22 maja 2006 roku i znowelizowane Uchwałą nr 17/VII z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TRANSPORTOWIEC" w LUBLINIE

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TRANSPORTOWIEC w LUBLINIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TRANSPORTOWIEC" w LUBLINIE Rozdział I Podstawa prawna 1. Działalność finansowa Spółdzielni określona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. I. Finansowanie działalności Spółdzielni : 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z badania bilansu oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2008 Brzozów, maj 2009 r. Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami.

3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami. Warszawa, dnia 20.05.2011 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie" ul. Rejtana 43 64-100 Leszno W wyniku umowy zawartej w dniu 19.04. 2011 r. między Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów", działając na podstawie 100, ust. l, pkt 20 Statutu, postanawia,

Bardziej szczegółowo

ul. Prosta 2/14 00-850 Warszawa tel./fax (22) 620-00-28, tel. (22) 652-32-74

ul. Prosta 2/14 00-850 Warszawa tel./fax (22) 620-00-28, tel. (22) 652-32-74 KO Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych ul. Prosta 2/14 00-850 Warszawa tel./fax (22) 620-00-28, tel. (22) 652-32-74 PEKAO SA O/WARSZAWA nr 26 1240 6218 1111 0000 4614 4418 NIP 525-000-98-61

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.) Ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. Informacje o działalności Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na dzień 1 stycznia 2012 r. zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2011 XI Ostatniej Części Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 15 czerwca 2011 Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Rada Nadzorcza sprawuje

Bardziej szczegółowo

LIST POLUSTRACYJNY Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA OKRES OD 1.01.2006 DO 31.12.2009 ROKU Z PRZEPROWADZONEJ LUSTRACJI PEŁNEJ W DNIACH

LIST POLUSTRACYJNY Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA OKRES OD 1.01.2006 DO 31.12.2009 ROKU Z PRZEPROWADZONEJ LUSTRACJI PEŁNEJ W DNIACH LIST POLUSTRACYJNY Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA OKRES OD 1.01.2006 DO 31.12.2009 ROKU Z PRZEPROWADZONEJ LUSTRACJI PEŁNEJ W DNIACH OD 25 STYCZNIA DO 10 KWIETNIA 2010 ROKU PRZEZ ZWIĄZEK REWIZYJNY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE ZA OKRES od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Rolę i zadania Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni, przyjęty przez Zebranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna Regulamin Zasad Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ul. Wieniawskiego 1 Rozdział I Podstawa prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. Ustawie z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia roku Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA w Mrągowie

Olsztyn, dnia roku Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA w Mrągowie Olsztyn, dnia 22.07.2013 roku Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA w Mrągowie Stosownie do zawartej w dniu 18.04.2013 roku umowy pomiędzy Warmińsko - Mazurskim Związkiem Rewizyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Pax Naftobudowa w Jaśle. 1. 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni, zwana dalej Radą działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach Uchwała Nr 7/2010 Autor: Administrator 04.01.2011. Uchwała Nr 7/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczenia kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA. Rozdział I Podstawa Prawna

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA. Rozdział I Podstawa Prawna REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA Rozdział I Podstawa Prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni określona jest w: 1. Ustawie z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 12 maja 2016 r.

Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 12 maja 2016 r. Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Jan Kosiło Członek

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych

Podkarpacki Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych Podkarpacki Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych 35-061 Rzeszów, ul. Słoneczna 2; tel. (017) 85 80 480 w. 424 w godz. 8 00-14 00 NIP 813-33-27-678 ; e-mail : pzrsm@vp.pl, www.pzrsm.pl Podkarpacki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Spółdzielni Mieszkaniowej przy SGGW 02-793 Warszawa ul. Przy Bażantarni 11 z a r o k o b r o t o w y 2 0 0 7 I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej

Bardziej szczegółowo

Krajowy Związek Rewizyjny

Krajowy Związek Rewizyjny Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych ul. Prosta 2/14 00-850 Warszawa tel./fax (022) 620-00-28, tel. (022) 652-32-74 PEKAO SA O/WARSZAWA nr 26 1240 6218 1111 0000 4614 4418 NIP 525-000-98-61

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWY. Spis treści:

REGULAMIN FINANSOWY. Spis treści: REGULAMIN FINANSOWY Spis treści: 1. Postanowienia ogólne. 2. Zasady gospodarki finansowej. 3. Tworzenie i wykorzystanie funduszy podstawowych Spółdzielni. 4. Tworzenie i wykorzystanie funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr.../2016

U c h w a ł a Nr.../2016 Zał. nr...do prot. Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie za rok 2015. podstawie art. 38 1 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu / tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 2 Zebrania Przedstawicieli z dnia 27.06.2003 r. / I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie.

REGULAMIN ZARZĄDU. Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie. REGULAMIN ZARZĄDU Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie. 1. Zarząd działa na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze oraz postanowień Statutu i niniejszego regulaminu. 2. Zarząd składa się z dwóch

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2014 z dnia 14 maja 2014r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum w Płocku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej SM Zrzeszeni w Elblągu

Regulamin Rady Nadzorczej SM Zrzeszeni w Elblągu Regulamin Rady Nadzorczej SM Zrzeszeni w Elblągu 1 Rada Nadzorcza jako organ Spółdzielni Mieszkaniowej Zrzeszeni w Elblągu, zwanej dalej Spółdzielnią, działa na zasadach określonych przepisami: Ustawy

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa zasady tworzenia i wydatkowania funduszy, oraz finansowania działalności statutowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. ZWM w Opolu.

2. Regulamin określa zasady tworzenia i wydatkowania funduszy, oraz finansowania działalności statutowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. ZWM w Opolu. REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ZWM W OPOLU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną regulaminu stanowią: 1) ustawa z dnia16

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku z dnia 16 października 2009 r. Zmiany: - Uchwała nr 69/2010 z dnia 25.11.2010 r. (Rozdz. 2 ust. 2.6. pkt. 3) 1.1. Podstawy prawne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku I. PODSTAWA PRAWNA I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach I Informacje i objaśnienia do bilansu 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych

Bardziej szczegółowo

Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Kiełczów we Wrocławiu

Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Kiełczów we Wrocławiu R e g u l a m i n Z a r z ą d u Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Kiełczów we Wrocławiu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią przepisy: 1. Ustawa prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2003 Nr 188,poz.1848

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA (ujednolicony tekst regulaminu według stanu na dzień 10 czerwca 2015 r.) Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "GLINKA" działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21),

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21), W N I O S E K Zarządu Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej ZORZA w Myślenicach obradującego w dniu 20 czerwca 2016 roku. w sprawie punktu 12 porządku

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarki finansowej. Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz

Zasady gospodarki finansowej. Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz Zasady gospodarki finansowej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz Podstawa prawna 95 ust. 1 pkt 16 Statutu LWSM Wrzeszcz w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1. Spółdzielnia prowadzi

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Marysieńka w Wąbrzeźnie

Zasady gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Marysieńka w Wąbrzeźnie Zasady gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Marysieńka w Wąbrzeźnie Podstawy prawne Zasady gospodarki finansowej Spółdzielni zostały opracowane w oparciu o przepisy prawa: Ustawa z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Kozienicach

R E G U L A M I N Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Kozienicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7 /2012 z dnia 20 lipca 2012 r. Rady Nadzorczej SM w Kozienicach R E G U L A M I N Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Kozienicach Rozdział I Przepisy ogólne 1 Zarząd Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu r. za rok 2015.

PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu r. za rok 2015. PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu 02.06.2016r. za rok 2015. Skład komisji: 1. Andrzej Zawadzki Przewodniczący 2. Jan

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. W. Z. NAŁKOWSKICH w LUBLINIE

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. W. Z. NAŁKOWSKICH w LUBLINIE Załącznik do Uchwały Nr 2/2008 z dnia 22 listopada 2008r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CUKROWNIK W ROPCZYCACH

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CUKROWNIK W ROPCZYCACH REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CUKROWNIK W ROPCZYCACH l. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: a) przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach I. Podstawy działania Rady Nadzorczej. 1. Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E Z A P R O S Z E N I E Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom nad Słupią w Słupsku zwołuje na dzień 24.06.2017 rok godz. 10.00 - I część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Dom nad Słupią

Bardziej szczegółowo

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 1 Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r.

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia ustalonego porządku obrad Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus przyjmuje ustalony porządek obrad Walnego Zgromadzenia. w sprawie: przyjęcia protokołu z Walnego

Bardziej szczegółowo

W KRAKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM

W KRAKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM LOKATORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE 30-428 KRAKÓW, UL. ZDUNÓW 18A/1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM KRAKÓW, STYCZEŃ 2010r. 1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gospodarki Finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu

Regulamin Gospodarki Finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu Regulamin Gospodarki Finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu I. PODSTAWA PRAWNA. Podstawę prawną gospodarki finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu stanowią: 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybrana przez Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany do Statutu wynikające z protokołu lustracji zostaną przedstawione na Walnym Zgromadzeniu w dniu r.

Zmiany do Statutu wynikające z protokołu lustracji zostaną przedstawione na Walnym Zgromadzeniu w dniu r. Informacja z realizacji wniosków Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej zawartych w liście polustracyjnym z lustracji pełnej kompleksowej działalności Spółdzielni za lata 2010-2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC W ŁODZI =========================================================================== I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA W BIAŁYMSTOKU I. PODSTAWA PRAWNA 1 Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Wielkoblokowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IIŻABIANKA" W GDAŃSKU

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IIŻABIANKA W GDAŃSKU REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IIŻABIANKA" W GDAŃSKU 1. Rada Nadzorcza jest organem Spółdzielni, który działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Spółdzielni Mieszkaniowej. w Skarżysku - Kamiennej

REGULAMIN ZARZĄDU. Spółdzielni Mieszkaniowej. w Skarżysku - Kamiennej SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ Ul. TYSIĄCLECIA 10 REGULAMIN ZARZĄDU Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku - Kamiennej SKARŻYSKO KAMIENNA 2012r. Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. R egulamin G ospodarki Finansowej str. 1

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. R egulamin G ospodarki Finansowej str. 1 Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie R egulamin G ospodarki Finansowe 1.1. Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego w interesie swoich członków.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOSTAL

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOSTAL REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOSTAL 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Budostal, zwana dalej Radą, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982r. - prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ Os.Boh.Września 26 Nr. ewid.r/rn/09 Strona/stron 1/6 Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS A. PRZEPISY PRAWNE - ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.03.188.1848)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Rozdział I Podstawa prawna 1. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST W ZŁOTOWIE

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST W ZŁOTOWIE REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST W ZŁOTOWIE I. Postanowienia ogólne 1. Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego w interesie swoich członków.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KAMIENNY POTOK W SOPOCIE za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KAMIENNY POTOK W SOPOCIE za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KAMIENNY POTOK W SOPOCIE za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. obejmujące: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach Rozdział I Podstawa prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POMEZANIA" W KWIDZYNIE.

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POMEZANIA W KWIDZYNIE. REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POMEZANIA" W KWIDZYNIE Kwidzyn, 2016 r Strona 1 z 9 uchwalą nr 49/2016 r. Obowiązuje od dnia uchwalenia.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Stryjeńskich Ul. Stryjeńskich 8/290a, 02-791 Warszawa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Stryjeńskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KUŹNIKI"

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KUŹNIKI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KUŹNIKI" Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki" działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach

R E G U L A M I N. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach R E G U L A M I N Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Podstawa prawna: 1. Ustawa prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2003 Nr 188,poz.1848 z późn. zmianami), 2. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w SBM URSYNÓW

REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w SBM URSYNÓW Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego URSYNÓW 02 777 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 98 REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w SBM URSYNÓW Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUCHEDNIOWIE Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

R E G U L A M I N ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUCHEDNIOWIE Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. R E G U L A M I N ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUCHEDNIOWIE 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze /Dz. U. z 1995 r. nr 54, poz. 288 i nr 133,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie

Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie Załącznik do uchwały nr 129/05/2012 Rady Nadzorczej SM im. W.Z. NAŁKOWSKICH z dnia 31.05.2012 r. Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI 1 REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALOWIEC W KRAŚNIKU

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALOWIEC W KRAŚNIKU R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALOWIEC W KRAŚNIKU 1. 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą jest statutowym organem sprawującym kontrolę oraz nadzór nad działalnością Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ "WARDOM" I. Podstawa prawna:

REGULAMIN. GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ WARDOM I. Podstawa prawna: REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ "WARDOM" I. Podstawa prawna: 2. Ustawa - Prawo Spółdzielcze. 2. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych 3. Ustawa o rachunkowości. 4.

Bardziej szczegółowo

- projekt- Uchwała Nr 1. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w dniach r i

- projekt- Uchwała Nr 1. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w dniach r i Uchwała Nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w wyniku głosowania postanawia przyjąć następujący

Bardziej szczegółowo

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9.1. Zasady ogólne 152 Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego. 153 Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 39 698 085,60 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali,

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. przenoszenia własności lokali oraz dokonywania zamian

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-013 WARSZAWA www.zrsmrp.com.pl e-mail: ul. Jasna 1 zrsmrp@zrsmrp.com.pl tel./fax (22) 827-69-31 tel./fax (22) 827-29-87 Lustracja: Warszawa, dnia 18.05.2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW

REGULAMIN ZARZĄDU Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW REGULAMIN ZARZĄDU Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW I. Podstawa działalności Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września1982r. - Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej AUTOSAN* w Sanoku

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej AUTOSAN* w Sanoku Załącznik do uchwały Walnego Zgromadzenia Członków SM AUTOSAN" Nr WZ/7/08 z dnia 2008.06.24 REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej AUTOSAN* w Sanoku 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. R E G U L A M I N tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. 2 Postanowienia ogólne Na podstawie 83 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2015

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2015 PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2015 UCHWAŁA NR.. SM NOWA W JASTRZĘBIU - ZDROJU z dnia r. - projekt - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014. Działając na podstawie art. 38

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. (zawiera zmiany wynikające z uch. RN: nr 75/2011 z 14.11.2011 r. 46/2012 z 18.04.2012 r. Tekst jednolity REGULAMIN Rozliczania

Bardziej szczegółowo