SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IM. A. BĄCZKOWSKIEGO W 2008 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IM. A. BĄCZKOWSKIEGO W 2008 R."

Transkrypt

1 Informacje o fundacji SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IM. A. BĄCZKOWSKIEGO W 2008 R. Nazwa fundacji Fundacja im. Andrzeja Bączkowskiego Adres ul. Elegijna 51, Warszawa Telefon Strona internetowa Numer KRS NIP Regon Konto: BnB NORD, III O/W-wa, nr: Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej Zarząd Zarząd Fundacji im. A. Bączkowskiego jest jednoosobowy. Dyrektorem fundacji i jedynym członkiem zarządu jest Jolanta Koral. Jolanta Koral pełni swoje obowiązki od powołania fundacji w 2006 r., w marcu 2008 r. z Zarządu odszedł na własną prośbę Damian Domińczak. Kadencja zarządu jest trzyletnia. Patron fundacji Andrzej Bączkowski był działaczem Solidarności i opozycji demokratycznej, a po 1989 roku urzędnikiem służby publicznej, od 1991 r. wiceministrem pracy w sześciu gabinetach, a od lutego 1996 r. ministrem pracy. Zmarł nagle 7 listopada 1996 r. Był znakomitym negocjatorem. Osiągał porozumienie w bardzo trudnych społecznie sprawach. Całe życie zawodowe poświęcił budowaniu demokratycznego państwa prawa, w którym szanuje się obywateli i instytucje państwowe, dążył do tego, by życiem publicznym rządziła sprawiedliwość i uczciwość. Był wzorem do naśladowania. Dla uczczenia jego pamięci i pełnej poświęcenia pracy, została powołana przez żonę, przyjaciół i współpracowników nagroda jego imienia. Zasady, formy i cele działalności Od 1997 r. co roku Nagroda im. Andrzeja Bączkowskiego przyznawana jest osobie, która stanowi wzór służby publicznej, działa w ważnych dla Polski dziedzinach ze szczególnym uwzględnieniem dialogu społecznego i reform w sferze polityki społecznej, w życiu zawodowym i społecznym kieruje się zasadą działania ponad podziałami. Obecnie w skład Kapituły Nagrody im. A. Bączkowskiego wchodzą: Grażyna Bączkowska, Henryka Bochniarz, Michał Boni, Maciej Graniecki, Jerzy Hausner, Longin Komołowski, Jerzy Koźmiński, Jerzy Kropiwnicki, Paweł Nasiłowski, Leszek Miller, Piotr Pawłowski, Karol 1

2 Sachs, Jan Wojcieszczuk, Jan Jakub Wygnański, Bogdan Zdrojewski, Halina Wasilewska- Trenkner, Jarosław Pietras, Henryka Krzywonos-Strycharska, Henryk Wujec, Anna Streżyńska. Dwóch członków Kapituły już nie żyje: Jacek Kuroń i Lesław Paga. Co roku kapituła powiększa się o kolejnego laureata nagrody. W 2008 r. FAB zaprosiła do kapituły laureatkę nagrody za 2007 r. Annę Streżyńską. Nagroda jest przyznawana z utworzonego na początku 1997 r. Funduszu im. Andrzeja Bączkowskiego. Sponsorami jest wiele instytucji i osób prywatnych. Laureaci otrzymują statuetkę zrobioną ze specjalnego, kryształowego szkła, ozdobioną złotym laurem oraz nagrodę pieniężną w wysokości 25 tys. zł (w momencie ustalania tej kwoty była to 2,5- krotność pensji ministra pracy). Patronem medialnym nagrody jest od początku dziennik Rzeczpospolita. Celami fundacji są: 1. Krzewienie idei dialogu społecznego oraz upowszechnianie wiedzy w dziedzinie polityki społecznej, 2. Inicjowanie debaty publicznej dotyczącej ważnych problemów społecznych, 3. Promowanie postaw oraz osób, których działalność przyczyniła się do rozwiązywania konkretnych problemów społecznych, 4. Wspieranie wszelkich inicjatyw, które promują dialog społeczny oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 5. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 6. Rozwój świadomości obywatelskiej. Fundacja realizuje swe cele przez pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie otrzymywanych funduszy, darów materialnych i niematerialnych; organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych i niematerialnych przedsięwzięć objętych celami fundacji; udzielanie wsparcia i pomocy instytucjom, których działalność pokrywa się z działalnością statutową fundacji; prowadzenie działalności informacyjnej oraz edukacyjnej w zakresie objętym celami fundacji; inicjowanie i wspieranie publikacji oraz innych inicjatyw, które mają za cel propagowanie rozwiązywania problemów społecznych poprzez dialog; popularyzowanie celów fundacji w środkach masowego przekazu; promocję i reklamę działań związanych z celami fundacji; współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, także zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami fundacji. Realizacja celów w 2008 r. Rok 2008 był drugim rokiem działalności Fundacji im. Andrzeja Bączkowskiego. Działania fundacji skupiały się wokół takich wydarzeń, jak wręczenie Nagrody im. A. Bączkowskiego za 2006 r., organizacji XI edycji nagrody (za 2007 r.), pozyskiwania środków na działalność fundacji oraz spraw organizacyjnych. W 2008 r. najważniejszą sprawami były: - Przygotowanie ostatecznej strony internetowej fundacji i ustalenie ostatecznego adresu (wobec zarejestrowania przez byłego członka Rady Fundacji domeny baczkowski.org na siebie i niepowodzenia w próbie jej przejęcia) - Przygotowanie i wydanie folderu fundacji - XII edycja Nagrody im. A. Bączkowskiego. 2

3 - Przygotowanie gali Nagrody i wręczenie Nagrody im. A. Bączkowskiego Laureatce za rok 2007 pani Annie Streżyńskiej. - Nawiązanie współpracy z Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. A. Bączkowskiego i urządzenie na korytarzach Centrum wystawy zdjęć Patrona. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 15 stycznia 2008 r. r. w siedzibie dziennika Rzeczpospolita przy ul. Prostej 51. Prowadził ją przewodniczący Kapituły, Michał Boni. Obecnych było ok. 250 gości. Dodatkową przyjemnością był koncert pani Justyny Bacz, piosenkarki śpiewającej w języku polskim i francuskim, laureatki festiwalu piosenki francuskiej. W czerwcu i wrześniu 2008 r. fundacja wysłała prośby o wsparcie do stałych i potencjalnych sponsorów. We wrześniu fundacja rozpoczęła przygotowania do XII edycji nagrody. Dwukrotnie wyznaczano termin spotkania Kapituły, ostatecznie Kapituła spotkała się 12 stycznia 2009 r. W 2008 roku odbyły się dwa wspólne posiedzenia Rady i Zarządu Fundacji im. A. Bączkowskiego 24 czerwca i 17 listopada. Uchwały zarządu W załącznikach. Warszawa, 19 czerwca 2009 r. Uchwała nr 1 Rady Fundacji im. Andrzeja Bączkowskiego Rada Fundacji im. Andrzeja Bączkowskiego postanawia: 1. Zatwierdzić przedstawione przez Zarząd Fundacji sprawozdanie z działalności za rok Zatwierdzić przedstawione przez Zarząd Fundacji sprawozdanie finansowe za 2008 r. 3. Udzielić Zarządowi Fundacji absolutorium za rok 2008 Podpisy: Grażyna Bączkowska Mateusz Bączkowski Aleksandra Fandrejewska Rafał Szymczak Fundatorzy, Rada Fundacji, wolontariusze, współpracownicy Fundatorami są Grażyna Bączkowska i jej syn Mateusz Bączkowski. 3

4 W Radzie Fundacji są osoby od lat współpracujące z Funduszem im. A. Bączkowskiego: Grażyna Bączkowska, Mateusz Bączkowski, Aleksandra Fandrejewska, Jacek Jaskuła, Rafał Szymczak. W 2008 r. z Rady został odwołany Michał Wojcieszczuk. Stałymi wspólpracownikami, którzy wykonują niezbędne przy kolejnych edycjach Nagrody prace, są: Marek Moderau (rzeźbiarz, autor projektu nagrody i jej coroczny wykonawca), Piotr Szczygielski (grafik, Concept Studio), Michał Niwicz (fotograf), Natalia Skipietrow (agencja NOSS PR). Fundacja im. A. Bączkowskiego nie zatrudnia pracowników, większość prac wykonywanych jest w nieodpłatnie, osoby współpracujące i wykonujące określone dzieło otrzymują za to jednorazowe wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło. Na stałe dla fundacji pracuje agencja NOSS Natalia Skipietrow. Sponsorzy w 2008 r. 1. Lubelska Giełda Nieruchomości Jolanta Gołąb, Zbigniew Gołąb Spółka Jawna 2. Andrzej Gliniecki 3. SIPMA S.A 4. Mielniczuk Stanisław Kancelaria Notarialna 5. Federacja Związków Pracodawców Energetyki Polskiej 6. Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego Informacje finansowe Bilans Aktywa Lp. Tytuł Nr noty r. A AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 III Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B AKTYWA OBROTOWE , ,97 I Zapasy 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe 0,00 0,00 1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2 Należności od pozostałych jednostek 0,00 0,00 III Inwestycje krótkoterminowe , ,97 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,97 4

5 a. Rachunki bankowe , ,48 b. Rachunki bankowe - lokat , ,49 2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 109,23 0,00 AKTYWA RAZEM , ,97 Lp. Pasywa Tytuł Nr noty r. A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,29 I Kapitał założycielski 500,00 500,00 II Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna) III Fundusz statutowy IV Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny V Zysk (strata) z lat ubiegłych (413,31) ,13 VI Zysk (strata) netto ,44 (51 888,84) X Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna) B Kapitał mniejszości C Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych D ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 0,00 183,68 I Rezerwy na zobowiązania II Zobowiązania długoterminowe III Zobowiązania krótkoterminowe 183,68 3 Fundusze specjalne IV Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM , ,97 Sporządziła: Halina Dwojacka Podpisy Członków Zarządu: data: porównawcza Rachunek zysków i strat - wersja Lp. Tytuł Nr noty Wykonanie za okres r r. A Przychody netto i zrównane z nimi, w tym: , ,70 I Przychody z wpłat ,00 0,00 II Przychody z darowizn , ,70 5

6 a Przychody z darowizn od osób prywatnych 1 294,70 b Przychody z darowizn od instytucji i firm , ,00 B Koszty działalności statutowej: , ,41 I koszty przyznania i wręczenia nagród , ,61 II koszty PR 2 989, ,80 Wynik na działalności statutowej (A- C B) ,07 (45 575,71) D Koszty administracyjne , ,80 a. koszty zużycia materiałów 368,99 b. usługi obce 8 844, ,80 c. podatki i opłaty 430,00 d. wynagrodzenia e. amortyzacja f. pozostałe 500,00 D Pozostałe przychody nie wymienione w A i G 0,00 0,00 I Dotacje II Inne przychody E Pozostałe koszty nie wymienione w A i G 0,00 0,00 I Inne koszty G Przychody finansowe 1 574, ,67 I Odsetki 1 574, ,67 II Inne H Koszty finansowe 0,00 0,00 I Odsetki II Inne I Zysk (strata) na działalności statutowej ,44 (51 888,84) Sporządziła: Halina Dwojacka Podpisy Członków Zarządu: data: Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny w zasadach Wyszczególnienie (polityce) rachunkowości Według ceny nabycia pomniejszone o Środki trwałe odpisy amortyzacyjne, jeżeli wartość netto nabywanego środka trwałego była większa od 3500 złotych Wartości niematerialne i prawne Według ceny nabycia pomniejszone o 6

7 Itd. wycena następuje zgodnie z ustawą o rachunkowości odpisy amortyzacyjne, jeżeli wartość netto nabywanego środka trwałego była większa od 3500 złotych 2. uzupełniające dane o aktywach i pasywach Fundacja nie posiada aktywów trwałych 3. wielkość należności wykazanych w bilansie z podziałem na ich kategorie nie występowały 4. wielkość zobowiązań, ze szczegółowością jak przy należnościach, Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Zobowiązania Okres wymagalności z tytułu Do 1 roku Powyżej 1 roku Razem początek roku 2007 koniec roku 2007 początek roku 2008 koniec roku 2008 początek roku początek roku 1. kredytów i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pożyczek 2. dostaw i 0,00 0,00 0,00 183,68 0,00 183,68 usług 3. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczeń społecznych 5. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 6. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zobowiązań wekslowych 7. innych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zobowiązań Razem 0,00 0,00 0,00 183,68 0,00 183,68 5. tytuły rozliczeń międzyokresowych kosztów z podziałem na czynne i bierne, Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne 7

8 Tytuły początek okresu 1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułów: 1.109,23 0,00 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń 0,00 0,00 b. Opłacone z góry usługi 1.109,23 0,00 c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 0,00 0,00 d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe 0,00 kosztów 0,00 1. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułów: 0,00 0,00 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00 koniec okresu 6. wielkość i tytuły międzyokresowych przychodów, nie wystąpiły 7. informacje na temat zysków i strat nadzwyczajnych nie wystąpiły 8. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów 1 Przychody statutowe kwota 1.1 Osoby prywatne darowizna z US 1% z PIT 1 194,70 Gliniecki Andrzej 100,00 Razem 1 294, Firmy i instytucje kwota Agencja Rozwoju Przemysłu 5 000,00 Lubelska Giełda Nieruchomości Jolanta Gołąb Zbigniew Gołąb 500,00 Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego 1 000,00 Federacja Związków Pracodawców Energetyki Polskiej 3 000,00 Mielniczuk Stanisław Kancelaria Notarialna 1 500,00 8

9 SIMPA S.A ,00 Razem ,00 2. Przychody z tytułu odsetek 1 855,67 SUMA ,37 9. Informacje o strukturze kosztów lp. Treść kwota 1. Koszty promocji 4 501, obsługa PR 4 501,80 2. Koszty uroczystości wręczenia nagrody , Zaproszenia - przygotowanie, druk, koperty, znaczki 6 988, wykonanie 2 nagród z dyplomami 3 416, nagrody , kronika + fotografie+ licencje+występ 3 110, projekt i druk folderu, dyplomów, banera 8 210, zabezpieczenie techniczne uroczystości 854, organizacja uroczystości + zakończenie 7 790,40 3. Koszty administracyjno-biurowe 8 168, Koszty biurowe 3 428, materiały - regał usługi internet 183, usługi bankowe 195, usługi pocztowe usługi obce - strona internetowa 3 050, Koszty administracyjne 4 740, koszty opłat notarialnych, KRS koszty obsługi księgowej 4 740,00 RAZEM: ,21 wydatki niezapłacone 183,68 wydatki zapłacone ,23 wydatki zapłacone ,30 9

10 10. Informacje dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową. Nie udzielono żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań 11. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego, Wyszczególnienie Fundusz Statutowy Fundacji W tym Fundusz założycielski 1. początek roku ,13 500,00 a. zwiększenia ,37 0,00 - darowizny ,70 - inne b. zmniejszenia ,21 0,00 - pokrycie kosztów statutowych i administracyjnych ,21 - inne 2. koniec okresu ,29 500, Informacje o tendencjach zmian w przychodach przychodach i kosztach Fundacja nie przewiduje istotnych zmian ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DAROWIZN w 2008 roku lp data wpłaty kwota Nazwa i adres darczyńcy Lubelska Giełda Nieruchomości Jolanta Gołąb ,00 Zbigniew Gołąb Spółka Jawna ,00 Gliniecki Andrzej Warszawa, ul. Ekologiczna 8/10 Agencja Rozwoju Przemysłu Warszawa, ,00 ul. Wołoska ,00 SIMPA S.A Lublin ul. Budowlana 1 Mielniczuk Stanisław Kancelaria Notarialna , Hrubieszów ul. 3-go Maja 17 Federacja Związków Pracodawców Energetyki ,00 Polskiej Związek Pracodawców Górnictwa Węgla ,00 Kamiennego 10

11 Razem , ,70 darowizna z US 1% z PIT ,70 SUMA WPŁAT Halina Dwojacka Zarząd Fundacji im. A. Bączkowskiego Jolanta Koral 11

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 26.05.2010 31.12.2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji MAMY I TATY za rok 2010. Informacja dodatkowa Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 00-325 Warszawa NIP: 526-244-73-54 za rok obrotowy 2013 Otwarta Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013 Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice Sprawozdanie finansowe za 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP str. 3 I. BILANS str. 4 II. RACHUNEK WYNIKÓW str. 5 III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2013 r. Warszawa, marzec 2014 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. INFORMACJE O FUNDACJI: 1. Nazwa, siedziba i adres: FUNDACJA ESPA ul. Jaworzyńska 108,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 Nazwa: FUNDACJA FORM.ART Siedziba: 90-135 Łódź, Narutowicza 42/11 Zarząd Fundacji FORM.ART przestawia sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ z siedzibą w KOŚMINIE 7 Spis treści I. Uchwała Zarządu II. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Sprawozdanie finansowe za rok 2008 POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE 00-956 Warszawa ul. Śniadeckich 8 NIP: 526-12-86-274 Sprawozdanie finansowe za rok 2008 składające się z: 1) Wprowadzenia 2) Bilansu 3) Rachunku wyników 4) Informacji dodatkowej....

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ z siedzibą w NAŁĘCZOWIE ul. ŻEROMSKIEGO 1 Spis treści I. Uchwała

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II ZA ROK OBROTOWY 2010 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Stowarzyszenia Franciszkańskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 0 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Fundacja PRO BONO PL 00-772 Warszawa, ul. PodchorąŜych 83/4 Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 05-500 Piaseczno, ul. Przesmyckiego 40 NIP 123-09-97-285. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. 31.12.2012 r.

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 05-500 Piaseczno, ul. Przesmyckiego 40 NIP 123-09-97-285. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. 31.12.2012 r. FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. 31.12.2012 r. 1 I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA Stosownie do artykułu 12 ust. 4 ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach z

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA ul. Jana Karola Chodkiewicza 7 m. 7 02-593 Warszawa NIP: 521-367-76-34 REGON: 147376122 za rok obrotowy 2014 FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA ul. Chodkiewicza

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI IPA/RP-15-2014 Servo Per Amikeco Służyć poprzez przyjaźń R E G I O N P R Z E M Y Ś L INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEMYSKIEGO REGIONU MIĘDZYNARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r. Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce w 2013 roku Warszawa, 27 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1. O FORUM 2. WŁADZE 3. FINANSE 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU 4.1. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie, Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa Sprawozdanie finansowe za okres: 01 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo