PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23"

Transkrypt

1 PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Strona 1 z 23

2 I. ŹRÓDŁA PLANU PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/ Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015: Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. 2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. 3. Raporty z wewnętrznej ewaluacji pracy szkoły w roku szkolnym 2013/ Wnioski z nadzoru dyrektora szkoły za rok szkolny 2013/2014. II. OBSZARY PRACY SZKOŁY: I. dydaktyka, II. wychowanie i opieka, III. kadra, IV. baza szkoły, V. współpraca ze środowiskiem. Strona 2 z 23

3 I. DYDAKTYKA PLAN PRACY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. CELE OPERACYJNE: 1.Stałe podnoszenie poziomu kształcenia. 2. Stwarzanie odpowiednich warunków uczenia się dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 3. Umożliwienie uczniom rozwoju osobowości, talentów i indywidualnych zainteresowań. 4. Rozszerzenie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych. Lp. Zadania Sposoby realizacji zadań Odpowiedzialni Termin realizacji 1. Przeprowadzanie pomiaru Monitorowanie stopnia realizacji podstawy programowej. wszyscy poziomu wiedzy i umiejętności Przeprowadzenie ujednoliconych testów po pierwszym etapie edukacyjnym, wstępne języka IX 2014 r. uczniów. rozpoznanie możliwości uczniów. Wnioski. polskiego, matematyki, przyrody języka angielskiego Próbny sprawdzian klas VI. zastępca dyrektora zgodnie z przyjętym terminem 2 Ewaluacja wybranych obszarów pracy szkoły. Analiza wyników próbnego sprawdzianu kl.vi. Analiza wyników próbnego sprawdzianu kl.vi uczniowie integracyjni. zastępca dyrektora, Zespół ds. badania osiągnięć edukacyjnych II 2015 Przeprowadzenie sprawdzianu właściwego w klasach VI. dyrektor IV 2015 r. Analiza wyników sprawdzianu dla kl. VI. Analiza wyników sprawdzianu kl.vi uczniowie integracyjni. zespół do spraw ewaluacji sprawdzianu klas VI VI 2015 Ewaluacja wybranego obszaru: Zespół ds. badania osiągnięć edukacyjnych wg harmonogramu Opracowanie raportu z przeprowadzonej ewaluacji. Określenie wniosków do wdrożenia. Zespół do badania osiągnięć edukacyjnych VIII 2015 Strona 3 z 23

4 3 Podjęcie działań podnoszących efektywność kształcenia. Organizacja zajęć mających na celu wyrównywanie braków w wiadomościach oraz umiejętnościach. Objęcie zajęciami uczniów z trudnościami w nauce. przedmiotowcy, wspomagający 4 Monitorowanie realizacji zasad oceniania zawartych w Statucie Szkoły. 5 Realizowanie programów własnych. 6 Wszechstronne wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej. Podnoszenie atrakcyjności i skuteczności zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dzięki: wszyscy zastosowaniu aktywnych metod nauczania, wykorzystaniu technologii komputerowej i informacyjnej, wykorzystaniu multimedialnych środków dydaktycznych, in. Stosowanie zasady indywidualizacji i aktywizacji jako podstawy kształcenia. wszyscy Podniesienie frekwencji, eliminowanie spóźnień, uświadomienie uczniom i rodzicom ich wszyscy wpływu na efekty kształcenia. Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami oceniania zawartymi w Statucie Szkoły. wszyscy IX 2014 r. Zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami oceniania zachowania. wychowawcy IX 2014 r. Systematyczna kontrola osiągnięć uczniów., dyrektor Kontynuacja programów wprowadzonych w poprzednich latach, realizacja innowacji autorzy programów pedagogicznych i eksperymentów. Wykorzystanie komputerów do wykonywania przez uczniów prac edytorskich i wszyscy prezentacji. Współtworzenie przez uczniów materiałów prezentowanych w gablotach i na tablicach. opiekunowie gablot Współredagowanie przez uczniów szkolnej strony internetowej. informatyki Poszerzanie zasobów programowych i multimedialnych szkoły (w miarę możliwości dyrektor finansowych). Zaznajamianie uczniów z problematyką licencji, praw autorskich, legalności oprogramowania, certyfikatów. informatyki Praca na tablicy multimedialnej. wszyscy Strona 4 z 23

5 7 Wdrażanie uczniów do aktywnego Realizowanie treści z zakresu edukacji prozdrowotnej w czasie lekcji i zajęć spędzania wolnego czasu. pozalekcyjnych. 8 Indywidualizacja nauczania. Dostosowanie metod pracy i wymagań do możliwości i potrzeb poszczególnych uczniów. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych na terenie szkoły w formach pożądanych przez uczniów. Udział uczniów w masowych imprezach rekreacyjno - sportowych na różnych szczeblach rywalizacji. Monitorowanie wyników pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Doprecyzowanie jednakowych, spójnych kryteriów oceniania uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Objęcie uczniów rewalidacją zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno pedagogicznej. Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Objęci e uczniów zajęciami korekcyjno- kompensacyjnymi zgodnie z zaleceniami PPP. Ewentualne odroczenie spełniania obowiązku szkolnego. Dobór lub skonstruowanie odpowiedniego programu nauczania oraz dostosowanie metod pracy i wymagań do możliwości i potrzeb poszczególnych uczniów. Dostosowywanie tempa zajęć, metod i form pracy. wychowania fizycznego i przyrody WF WF dyrektor, wspomagający pedagog, psycholog,, wychowawcy, wspomagający wspomagający dyrektor, uczący w klasach integracyjnych, wspomagający, psycholog, pedagog posiadający odpowiednie kwalifikacje dyrektor szkolny Strona 5 z 23

6 10 Organizowanie zajęć pozalekcyjnych. 11 Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych. Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów niepełnosprawnych polegająca na realizacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, możliwości przedłużenia okresu kształcenia na każdym etapie edukacyjnym, a także na dostosowywaniu form i warunków przeprowadzania sprawdzianu. Zminimalizowanie ograniczeń wynikających z niepełnosprawności bądź specjalnych potrzeb edukacyjnych, wykorzystanie odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych. Niwelowanie różnic w dojrzałości dzieci rozpoczynających edukację szkolną. Diagnozowanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Wspieranie uczniów rozwijających zainteresowania i uzdolnienia poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wybranych zajęciach pozalekcyjnych. Tworzenie kół zainteresowań zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów. Opublikowanie informacji o zajęciach pozalekcyjnych na tablicach informacyjnych i stronie internetowej szkoły. Bieżąca aktualizacja. Praca z uczniem zdolnym. Zwiększenie udziału uczniów w konkursach wewnątrzszkolnych. Upowszechnianie bieżących informacji ma temat konkursów międzyszkolnych. klas integracyjnych, wspomagający klas integracyjnych, wspomagający klas młodszych wychowawcy, IX 2014 przedmiotów IX 2014 prowadzący zajęcia pozalekcyjne opiekunowie gablot, informatyki prowadzący koła przedmiotowe prowadzący koła przedmiotowe prowadzący koła przedmiotowe Strona 6 z 23

7 12 Stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności na forum szkoły i poza nią. Udział uczniów w szkolnych konkursach organizowanych przez PSP 6 oraz inne szkoły, instytucje oświatowe, Kuratorium Oświaty, SZS, Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki i inne. organizujący konkursy, prowadzący koła zainteresowań Zorganizowanie zawodów sportowych między innymi podczas festynu środowiskowego. wf Organizowanie wystaw twórczości uczniów. sztuki 13 Promowanie ucznia zdolnego. Dyplomy, nagrody, listy gratulacyjne. dyrektor 14. Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Prezentacja osiągnięć uczniów w gablotach informacyjnych szkoły, na stronie internetowej. Prezentacja osiągnięć w lokalnych mediach. Diagnoza przedszkolna. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. informatyki, opiekunowie gablot Zespół do Spraw Promocji i Kontaktów z Mediami wychowawcy oddziałów przedszkolnych IV 2015 Strona 7 z 23

8 II. WYCHOWANIE I OPIEKA PLAN PRACY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. CELE: 1. Realizacja Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Orła Białego w Radomiu. 2. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 3. Prace nad podniesieniem poziomu bezpieczeństwa w szkole. 4. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. 5. Stworzenie warunków pełnej integracji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 6. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. Lp. Zadania Sposoby realizacji zadań Odpowiedzialni Termin realizacji 1. Wdrażanie Programu Prowadzenie diagnozy i działań w obszarze profilaktyki agresji i przemocy w szkole, zespół wychowawczy, Wychowawczego i Profilaktycznego. wychowania i opieki. pedagog, psycholog Zapoznanie uczniów i rodziców z Programem Wychowawczym i Profilaktycznym Szkoły. wychowawcy klas IX Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Podejmowanie działań propagujących pozytywne wzorce zachowań poprzez udział w akcjach charytatywnych, proekologicznych i itp. Realizacja tematów z zakresu profilaktyki uzależnień w formie lekcji, pogadanek, projekcji filmów i konkursów. Adaptacja dzieci do warunków szkolnych. Monitorowanie poczucia bezpieczeństwa w szkole. Wdrożenie wniosków z badań pedagoga i psychologa. opiekun samorządu uczniowskiego, pedagog szkolny, wychowawcy pedagog, psycholog wychowawcy oddziałów zerowych i klas pierwszych. dyrektor, pedagog, psycholog IX 2014 Strona 8 z 23

9 Przeprowadzenie zajęć mających na celu zapobieganie zachowaniom agresywnym i przemocy w szkole. dyrektor, pedagog, psycholog I semestr 2014/ Kształtowanie aktywności, postaw prospołecznych. Pełnienie dyżurów przez nauczycieli w trakcie przerw. Wspieranie działań samorządu uczniowskiego. Wybór przewodniczącego samorządu uczniowskiego. Kształcenie postawy obywatelskiej. Zorganizowanie dyskotek z okazji Dnia Chłopaka, andrzejkowej i karnawałowej bądź innych wg potrzeb. Zorganizowanie na terenie szkoły obchodów Dnia Wiosny, walentynek, andrzejek i innych. dyrektor, opiekun samorządu uczniowskiego opiekun SU IX 2014 samorząd uczniowski samorząd uczniowski, wyznaczeni wg harmonogramu III 2015 Przestrzeganie zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej. wszyscy 4. Wychowanie patriotyczne. Upowszechnianie wiedzy o regionie. Przygotowanie apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja, rocznicy ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej. Udział w uroczystościach lokalnych, spotkaniach i wycieczkach o charakterze patriotycznym. sztuki, języka polskiego, historii wychowawcy, opiekunowie sztandaru szkoły XI 2014 Przeprowadzanie lekcji poświęconych wychowaniu patriotycznemu. wychowawcy Opieka nad pocztem sztandarowym. Wyznaczenie Udział w wycieczkach regionalnych. wychowawcy Obchody uroczystości szkolnych z zachowaniem ceremoniału szkolnego. wychowawcy Strona 9 z 23

10 6. Wdrażanie do uczestnictwa w kulturze. 7. Kształtowanie postaw prozdrowotnych. 8. Wzmocnienie działalności opiekuńczej szkoły. 9. Wzmacnianie integracyjnej misji placówki. Pasowanie na ucznia kl. I. Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie klas szóstych. Nauczanie przez przeżywanie. Kształtowanie poczucia wartości moralnych i estetycznych przez uczestnictwo w kulturze (koncerty, spektakle, wystawy, widowiska itp.). Publikacja własnych artykułów uczniów w gablotach szkolnych. Przedstawienia szkolne. dyrektor, wychowawcy klas pierwszych dyrektor, wychowawcy klas szóstych, Rada Rodziców zastępca dyrektora, wychowawcy, opiekun koła polonistycznego, wychowawcy wyznaczeni IX/X 2014 VI 2015 Organizacja szkolenia i egzaminu na kartę rowerową. Nauczyciele techniki II semestr Diagnozowanie sytuacji materialnej i rodzinnej uczniów poprzez wywiady środowiskowe i indywidualne rozmowy z rodzicami. Współpraca wychowawców z pedagogiem, MOPS, Radą Rodziców, lokalnymi parafiami. wychowawcy, pedagog IX/X 2014 r. dyrektor, pedagog, wychowawcy Udział w imprezach o charakterze integracyjnym w szkole i mieście.. wychowawcy klas integracyjnych, wspomagający Propagowanie pozytywnych postaw i zachowań wobec osób z dysfunkcjami poprzez wszyscy konkursy i wspólne imprezy oraz uroczystości. Zapewnienie uczniom z dysfunkcjami pomocy psychologa, logopedy oraz stworzenie dyrektor optymalnych warunków do nauki. Ścisła współpraca nauczycieli z pedagogiem szkolnym oraz rodzicami dzieci. pedagog, Strona 10 z 23

11 10 Zajęcia świetlicowe organizowane z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych. 11. Dostosowanie świetlicy szkolnej do potrzeb dzieci pięcioletnich. Zadania świetlicy realizowane w szczególności poprzez zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. świetlicy Prowadzenie zajęć świetlicowych dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci świetlicy pięcioletnich. Dalsze doposażanie świetlicy szkolnej w pomoce dydaktyczne dla pięciolatków. dyrektor 12 Aktywne uczestnictwo nauczycieli w doskonaleniu zawodowym. 13. Planowanie i organizacja dożywiania dzieci w szkole. 14. Prowadzenie różnych form edukacji rodziców. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania metod i form pracy ułatwiających młodszym o rok czwartoklasistom adaptację do nowych warunków i wymagań szkolnych oraz naukę na II etapie edukacyjnym. Planowanie posiłków zgodnie z potrzebami rozwojowymi i normami żywieniowymi dyrektor, intendent, dzieci. kucharka, Udział w programie rządowym Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole. dyrektor, świetlicy, wychowawcy klas Wsparcie pedagogiczne oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów dla rodziców wychowujących małe dzieci w formie porad i konsultacji. dyrektor, pedagog, psycholog, 15. Transport uczniów niepełnosprawnych. 16. Dofinansowanie do podręczników szkolnych dostępnych na rynku. Zapewnienie opieki niepełnosprawnym dzieciom dowożonym do szkoły. dyrektor Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego Wyprawka szkolna. dyrektor, pedagog Wykonanie adaptacji w systemie Braille'a. 17. Diagnozowanie problemów. Podejmowanie działań profilaktycznych i korekcyjnych, adekwatnych do występujących na terenie szkoły sytuacji trudnych. Zredukowanie czynników ryzyka, wyzwalających negatywne zachowania uczniów zarówno w środowisku szkolnym, jak i pozaszkolnym. dyrektor, Strona 11 z 23

12 18. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Adaptacja bezpłatnego podręcznika dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Nasz elementarz dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Strona 12 z 23

13 III. KADRA NAUCZYCIELSKA CELE: 1. Budowanie atmosfery szacunku, zaufania i współpracy. 2. Motywowanie grona do podejmowania doskonalenia zawodowego. 3. Wspieranie kadry kierowniczej w sprawnym zarządzaniu placówką. 4. Podnoszenie poziomu zarządzania w szkole. Lp. Zadania szczegółowe Sposoby realizacji zadań Odpowiedzialni Termin realizacji 1. Integracja pracowników szkoły Organizowanie uroczystych spotkań pracowników szkoły z okazji świąt, uroczystości, dyrektor, komisja zakończenia roku szkolnego. Organizacja wyjazdów współfinansowanych z ZFŚS. socjalna 2. Doskonalenie umiejętności kadry Opracowanie Programu WDN. dyrektor IX 2014 nauczycielskiej w ramach WDN. Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej. dyrektor 3. Współpraca z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, m. in. RODoN, MSCDN. Uczestnictwo w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli uczących w klasach integracyjnych. Lekcje koleżeńskie, prezentacja referatów dotyczących zagadnień dydaktyki i kwestii wychowawczych, wymiana doświadczeń w ramach pracy zespołów przedmiotowych. zastępca dyrektora przewodniczący zespołów przedmiotowych Aktualizowanie informacji o formach doskonalenia i kształcenia. lider WDN Współpraca z doradcami metodycznymi. 4. Awans zawodowy nauczycieli. Gromadzenie i aktualizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego, wsparcie dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego. przewodniczący zespołów przedmiotowych dyrektor, odbywający staż, opiekunowie stażu Realizowanie zadań opiekuna stażu opiekunowie stażystów 5. Ocena pracy nauczycieli. Modyfikowanie w zależności kryteriów oceny pracy nauczyciela. dyrektor Strona 13 z 23

14 Obserwacje zajęć według ustalonego harmonogramu. dyrektor 6. Udoskonalenie przepływu informacji pomiędzy pracownikami. Przekazywanie informacji, komunikatów na e pracowników oraz zintegrowany system zarządzania oświata. zastępca dyrektora Strona 14 z 23

15 IV. BAZA SZKOŁY CELE: 1. Wzbogacanie wyposażenia szkoły. 2. Modernizowanie infrastruktury technicznej szkoły. 3. Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Lp. Zadania szczegółowe Sposoby realizacji zadań Odpowiedzialni Termin realizacji 1. Wzbogacanie i uzupełnianie bazy dydaktycznej. Pozyskanie funduszy na zakup pomocy dydaktycznych. dyrektor w miarę możliwości finansowych 2. Doskonalenie metod zarządzania budżetem szkoły Pozyskiwanie sprzymierzeńców i sponsorów celem wzbogacenia zbioru pomocy dyrektor, dydaktycznych. Rada Rodziców Szczegółowe planowanie budżetu szkoły. dyrektor III 2015 Pozyskiwanie środków unijnych. 3. Poprawa warunków pracy uczniów Dokonanie niezbędnych napraw bieżących. i nauczycieli oraz estetyki otoczenia Dbałość o przyszkolne tereny zielone. szkoły. 4. Działania organizacyjne Giełda podręczników. umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Dyrektor, Zespół ds. Programów Unijnych dyrektor opiekun wolontariatu, wyznaczeni w miarę możliwości finansowych VI 2015 Strona 15 z 23

16 V. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM CELE: 1. Tworzenie życzliwej atmosfery wokół szkoły w środowisku lokalnym. 2. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi. 3. Doskonalenie współpracy z rodzicami. Lp. Zadania szczegółowe Sposoby realizacji zadań Odpowiedzialni Termin realizacji 1. Promocja szkoły w środowisku lokalnym Upowszechnianie informacji o ofercie kształcenia i osiągnięciach. Zespół do Spraw Promocji Szkoły i Kontaktów z Mediami Współpraca z m. in.: uczelniami, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Miejskim Domem Kultury przy ul. Daszyńskiego, Centrum Zabaw i Edukacji Bajka, kinem Helios, Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną. SM Łucznik. Arką, Klubem Czarni Radom. Organizacja festynu środowiskowego dla mieszkańców osiedla. wychowawcy, zainteresowani 2. Stymulowanie aktywności Działalność Rady Rodziców. dyrektor Strona 16 z 23 dyrektor,, V/VI 2015 rodzice Uaktualnianie strony internetowej szkoły oraz współpraca z lokalnymi mediami. Zespół do Spraw Promocji Szkoły i Kontaktów z Mediami Stały kontakt z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi. pedagog, psycholog Organizacja wyjść do instytucji kulturalnych. wychowawcy

17 rodziców. Współpraca z Radą Rodziców. Angażowanie rodziców do udziału w życiu szkoły. Aktywizowanie do niesienia pomocy na rzecz innych w ramach wolontariatu. wychowawcy, samorząd dyrektor, wychowawcy Strona 17 z 23

18 VI. EWALUACJA PLANU PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 POPRZEZ: badanie dokumentacji: wyników klasyfikacji, rozkładów materiału, rozkładów pracy wychowawczej, badanie protokołów Rady Pedagogicznej, zapisów w dziennikach, wyników sprawdzianów, obserwację lekcji, badanie osiągnięć uczniów w konkursach przedmiotowych, analizę wniosków z nadzoru pedagogicznego, analizę innowacji pedagogicznych i eksperymentów przeprowadzanych przez nauczycieli w ramach doskonalenia warsztatu pracy, analizę efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej. Strona 18 z 23

19 KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Lp. Impreza Termin Odpowiedzialni 1. Inauguracja roku szkolnego. 1 września 2014 dyrektor 2. Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka. wrzesień opiekun Samorządu Uczniowskiego 3. Ślubowanie klas pierwszych. październik wychowawcy klas pierwszych 4. Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. październik języka polskiego i sztuki 5. Uroczysta akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. listopad języka polskiego lub historii oraz sztuki 6. Zabawa andrzejkowa. listopad opiekun Samorządu Uczniowskiego 7. Jasełka. grudzień katecheci 8. Spotkania opłatkowe w klasach. grudzień wychowawcy klas 9. Spotkanie opłatkowe nauczycieli i pracowników szkoły. 10. Przebierańcy. Dyskoteka karnawałowa. 11. Walentynki 12. Wybory Miss & Mistera. 13. Dzień Wiosny. Strona 19 z 23 grudzień luty luty luty marzec Komisja Socjalna języka angielskiego opiekun Samorządu Uczniowskiego opiekun Samorządu Uczniowskiego opiekun Samorządu Uczniowskiego

20 14. Apel z okazji Święta Pracowników Służby Zdrowia 15. Święto Konstytucji 3 Maja. kwiecień maj nauczyciel przyrody języka polskiego lub historii oraz sztuki 16. Udział w akcji Zapalmy się na niebiesko dla autyzmu kwiecień wspomagający, logopeda 17. Konkurs propagujący ideę integracji PREZENTACJE wspomagający, maj logopeda wspomagający, 18. Udział w Radomskich Dniach Godności. maj klas integracyjnych 19. Festyn środowiskowy z okazji Dnia Dziecka. dyrektor, Rada Rodziców, maj/czerwiec 20. Bal szóstoklasisty. Pożegnanie absolwentów szkoły. Rada Rodziców, czerwiec wychowawcy klas szóstych 21. Konkursy przedmiotowe. liderzy zespołów samokształceniowych 22. Zawody sportowe wg ustalonego harmonogramu. liderzy zespołów samokształceniowych 23. Giełda używanych podręczników opiekun wolontariatu, czerwiec wyznaczeni 24. Uroczyste zakończenie roku szkolnego. wychowawcy, czerwiec języka polskiego i sztuki Strona 20 z 23

21 Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2014/2015 Lp. Tematyka spotkania Termin 1. Kwestie organizacyjne. wrzesień Zapoznanie z dokumentami szkoły. Wybór tzw. trójki klasowej. 2. Zapoznanie z ocenami cząstkowymi. listopad Kwestie bieżące. 3. Posumowanie pracy uczniów w I semestrze. styczeń Omówienie klasyfikacji semestralnej. Sprawy bieżące. 4. Zapoznanie z ocenami cząstkowymi. kwiecień Kwestie bieżące. 5. Zapoznanie z ocenami cząstkowymi. Kwestie bieżące. w każdą pierwszą środę miesiąca Strona 21 z 23

22 Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2014/2015 Lp. Tematyka posiedzeń Termin 1. Organizacja roku szkolnego. Przydział czynności i zajęć dodatkowych. Informacje z narady dyrektorów. sierpień Wybór dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Opinia o kandydatach do nagrody dyrektora. 2. Zaopiniowanie planu organizacji doskonalenia i planu wychowawczo-profilaktycznego. Zaopiniowanie planu nadzoru pedagogicznego. Zatwierdzenie planu pracy szkoły. wrzesień Powołanie zespołów zadaniowych. Sprawy bieżące. 3. Śródokresowa analiza stopnia realizacji planów i zadań dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych szkoły. Monitoring stopnia realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. listopad Omówienie spraw bieżących. 4. Klasyfikacja. styczeń 5. Analiza i ocena wyników dydaktycznych. Sprawozdanie z pracy zespołu WDN. Analiza pracy integracyjnej. Sprawozdanie z prac kół przedmiotowych, zespołów wyrównawczych i SKS. styczeń Sprawozdania z pracy zespołów przedmiotowych. Sprawozdania z pracy opiekuna samorządu uczniowskiego, psychologa, pedagoga i logopedy, biblioteki. Sprawy bieżące. 6. Śródokresowa analiza stopnia realizacji planów i zadań dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych szkoły. Omówienie spraw bieżących. kwiecień 7. Klasyfikacja. czerwiec 8. Analiza i ocena wyników dydaktycznych. Sprawozdanie z pracy zespołu WDN. Analiza pracy integracyjnej. Sprawozdanie z prac kół przedmiotowych, zespołów wyrównawczych i SKS. czerwiec Strona 22 z 23

23 9. Sprawozdania z pracy zespołów przedmiotowych. Sprawozdania z pracy opiekuna SU, psychologa, pedagoga i logopedy, biblioteki. Sprawy bieżące. Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2014/2015. Zatwierdzenie planu pracy. Omówienie przydziału czynności. Informacje z narady dyrektorów. 10. Rady szkoleniowe. sierpień zgodnie z harmonogramem pracy zespołu WDN Strona 23 z 23

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP Opracowanie niniejszej koncepcji pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie na najbliższe 5 lat zostało oparte

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015 Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich 1 1. Obszar pracy szkoły - Zarządzanie i Organizacja Cele i zadania Sposoby

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI RAMOWY PLAN ROCZNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 1. Tworzenie warunków do kreatywności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2007/2008

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2007/2008 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO Program opracowano na podstawie: Programu Rozwoju Gimnazjum nr 4 na lata 2007/2008 2011/ 2012 Planu nadzoru

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 Plan pracy szkoły sporządzono z uwzględnieniem: Priorytetów Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania:

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: 1. Bezpieczne, przyjazne i wielokierunkowe kształcenie oraz podnoszenie efektywności nauczania poprzez stworzenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 27 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. 650 LECIA BYDGOSZCZY ORAZ GIMNAZJUM NR 32 IM. ROBERTA SCHUMANA UL. SARDYNKOWA 7 SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Udział w zawodach sportowych.

Udział w zawodach sportowych. KONCEPCA PRACY ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO SZKOLNO GIMNAZJALNEGO W RUCHOCICACH LATA 2013 2018 Opracował zespół w składzie: Aldona Walkowiak - przewodnicząca Wioletta Herkt Monika Nowak Ewa Rubczyńska Monika Stachowiak

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 1 SPIS TRAŚCI I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne szkoły. 2. Historia szkoły. 3. Lokalizacja. 4. Kadra szkoły.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 Analiza i modyfikacja koncepcji pracy szkoły wynikała z wniosków z ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 1 1. OGÓLNY PLAN PRACY PLACÓWKI Wizja funkcjonowania ZSB i planowane cele. Szkoła kształci uczniów przygotowując ich do wykonywania zwodów

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu W LATACH 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu I Diagnoza aktualnego stanu 1. Publiczne Przedszkole nr 4 w Prudniku znajduje się w bliskim sąsiedztwie szkoły. Od wielu lat placówki współpracują

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE SSPPI IISS TTRREEŚŚCCI II : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta... str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

O Szkole Każdy ma szansę na sukces.

O Szkole Każdy ma szansę na sukces. O Szkole Szkoła Podstawowa nr 6 to szkoła bezpieczna i przyjazna uczniom. Mieści się w parterowym budynku. Uczniowie klas młodszych uczą się w oddzielnych pawilonach, z każdej sali lekcyjnej mają możliwość

Bardziej szczegółowo