PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23"

Transkrypt

1 PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Strona 1 z 23

2 I. ŹRÓDŁA PLANU PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/ Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015: Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. 2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. 3. Raporty z wewnętrznej ewaluacji pracy szkoły w roku szkolnym 2013/ Wnioski z nadzoru dyrektora szkoły za rok szkolny 2013/2014. II. OBSZARY PRACY SZKOŁY: I. dydaktyka, II. wychowanie i opieka, III. kadra, IV. baza szkoły, V. współpraca ze środowiskiem. Strona 2 z 23

3 I. DYDAKTYKA PLAN PRACY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. CELE OPERACYJNE: 1.Stałe podnoszenie poziomu kształcenia. 2. Stwarzanie odpowiednich warunków uczenia się dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 3. Umożliwienie uczniom rozwoju osobowości, talentów i indywidualnych zainteresowań. 4. Rozszerzenie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych. Lp. Zadania Sposoby realizacji zadań Odpowiedzialni Termin realizacji 1. Przeprowadzanie pomiaru Monitorowanie stopnia realizacji podstawy programowej. wszyscy poziomu wiedzy i umiejętności Przeprowadzenie ujednoliconych testów po pierwszym etapie edukacyjnym, wstępne języka IX 2014 r. uczniów. rozpoznanie możliwości uczniów. Wnioski. polskiego, matematyki, przyrody języka angielskiego Próbny sprawdzian klas VI. zastępca dyrektora zgodnie z przyjętym terminem 2 Ewaluacja wybranych obszarów pracy szkoły. Analiza wyników próbnego sprawdzianu kl.vi. Analiza wyników próbnego sprawdzianu kl.vi uczniowie integracyjni. zastępca dyrektora, Zespół ds. badania osiągnięć edukacyjnych II 2015 Przeprowadzenie sprawdzianu właściwego w klasach VI. dyrektor IV 2015 r. Analiza wyników sprawdzianu dla kl. VI. Analiza wyników sprawdzianu kl.vi uczniowie integracyjni. zespół do spraw ewaluacji sprawdzianu klas VI VI 2015 Ewaluacja wybranego obszaru: Zespół ds. badania osiągnięć edukacyjnych wg harmonogramu Opracowanie raportu z przeprowadzonej ewaluacji. Określenie wniosków do wdrożenia. Zespół do badania osiągnięć edukacyjnych VIII 2015 Strona 3 z 23

4 3 Podjęcie działań podnoszących efektywność kształcenia. Organizacja zajęć mających na celu wyrównywanie braków w wiadomościach oraz umiejętnościach. Objęcie zajęciami uczniów z trudnościami w nauce. przedmiotowcy, wspomagający 4 Monitorowanie realizacji zasad oceniania zawartych w Statucie Szkoły. 5 Realizowanie programów własnych. 6 Wszechstronne wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej. Podnoszenie atrakcyjności i skuteczności zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dzięki: wszyscy zastosowaniu aktywnych metod nauczania, wykorzystaniu technologii komputerowej i informacyjnej, wykorzystaniu multimedialnych środków dydaktycznych, in. Stosowanie zasady indywidualizacji i aktywizacji jako podstawy kształcenia. wszyscy Podniesienie frekwencji, eliminowanie spóźnień, uświadomienie uczniom i rodzicom ich wszyscy wpływu na efekty kształcenia. Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami oceniania zawartymi w Statucie Szkoły. wszyscy IX 2014 r. Zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami oceniania zachowania. wychowawcy IX 2014 r. Systematyczna kontrola osiągnięć uczniów., dyrektor Kontynuacja programów wprowadzonych w poprzednich latach, realizacja innowacji autorzy programów pedagogicznych i eksperymentów. Wykorzystanie komputerów do wykonywania przez uczniów prac edytorskich i wszyscy prezentacji. Współtworzenie przez uczniów materiałów prezentowanych w gablotach i na tablicach. opiekunowie gablot Współredagowanie przez uczniów szkolnej strony internetowej. informatyki Poszerzanie zasobów programowych i multimedialnych szkoły (w miarę możliwości dyrektor finansowych). Zaznajamianie uczniów z problematyką licencji, praw autorskich, legalności oprogramowania, certyfikatów. informatyki Praca na tablicy multimedialnej. wszyscy Strona 4 z 23

5 7 Wdrażanie uczniów do aktywnego Realizowanie treści z zakresu edukacji prozdrowotnej w czasie lekcji i zajęć spędzania wolnego czasu. pozalekcyjnych. 8 Indywidualizacja nauczania. Dostosowanie metod pracy i wymagań do możliwości i potrzeb poszczególnych uczniów. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych na terenie szkoły w formach pożądanych przez uczniów. Udział uczniów w masowych imprezach rekreacyjno - sportowych na różnych szczeblach rywalizacji. Monitorowanie wyników pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Doprecyzowanie jednakowych, spójnych kryteriów oceniania uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Objęcie uczniów rewalidacją zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno pedagogicznej. Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Objęci e uczniów zajęciami korekcyjno- kompensacyjnymi zgodnie z zaleceniami PPP. Ewentualne odroczenie spełniania obowiązku szkolnego. Dobór lub skonstruowanie odpowiedniego programu nauczania oraz dostosowanie metod pracy i wymagań do możliwości i potrzeb poszczególnych uczniów. Dostosowywanie tempa zajęć, metod i form pracy. wychowania fizycznego i przyrody WF WF dyrektor, wspomagający pedagog, psycholog,, wychowawcy, wspomagający wspomagający dyrektor, uczący w klasach integracyjnych, wspomagający, psycholog, pedagog posiadający odpowiednie kwalifikacje dyrektor szkolny Strona 5 z 23

6 10 Organizowanie zajęć pozalekcyjnych. 11 Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych. Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów niepełnosprawnych polegająca na realizacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, możliwości przedłużenia okresu kształcenia na każdym etapie edukacyjnym, a także na dostosowywaniu form i warunków przeprowadzania sprawdzianu. Zminimalizowanie ograniczeń wynikających z niepełnosprawności bądź specjalnych potrzeb edukacyjnych, wykorzystanie odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych. Niwelowanie różnic w dojrzałości dzieci rozpoczynających edukację szkolną. Diagnozowanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Wspieranie uczniów rozwijających zainteresowania i uzdolnienia poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wybranych zajęciach pozalekcyjnych. Tworzenie kół zainteresowań zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów. Opublikowanie informacji o zajęciach pozalekcyjnych na tablicach informacyjnych i stronie internetowej szkoły. Bieżąca aktualizacja. Praca z uczniem zdolnym. Zwiększenie udziału uczniów w konkursach wewnątrzszkolnych. Upowszechnianie bieżących informacji ma temat konkursów międzyszkolnych. klas integracyjnych, wspomagający klas integracyjnych, wspomagający klas młodszych wychowawcy, IX 2014 przedmiotów IX 2014 prowadzący zajęcia pozalekcyjne opiekunowie gablot, informatyki prowadzący koła przedmiotowe prowadzący koła przedmiotowe prowadzący koła przedmiotowe Strona 6 z 23

7 12 Stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności na forum szkoły i poza nią. Udział uczniów w szkolnych konkursach organizowanych przez PSP 6 oraz inne szkoły, instytucje oświatowe, Kuratorium Oświaty, SZS, Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki i inne. organizujący konkursy, prowadzący koła zainteresowań Zorganizowanie zawodów sportowych między innymi podczas festynu środowiskowego. wf Organizowanie wystaw twórczości uczniów. sztuki 13 Promowanie ucznia zdolnego. Dyplomy, nagrody, listy gratulacyjne. dyrektor 14. Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Prezentacja osiągnięć uczniów w gablotach informacyjnych szkoły, na stronie internetowej. Prezentacja osiągnięć w lokalnych mediach. Diagnoza przedszkolna. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. informatyki, opiekunowie gablot Zespół do Spraw Promocji i Kontaktów z Mediami wychowawcy oddziałów przedszkolnych IV 2015 Strona 7 z 23

8 II. WYCHOWANIE I OPIEKA PLAN PRACY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. CELE: 1. Realizacja Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Orła Białego w Radomiu. 2. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 3. Prace nad podniesieniem poziomu bezpieczeństwa w szkole. 4. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. 5. Stworzenie warunków pełnej integracji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 6. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. Lp. Zadania Sposoby realizacji zadań Odpowiedzialni Termin realizacji 1. Wdrażanie Programu Prowadzenie diagnozy i działań w obszarze profilaktyki agresji i przemocy w szkole, zespół wychowawczy, Wychowawczego i Profilaktycznego. wychowania i opieki. pedagog, psycholog Zapoznanie uczniów i rodziców z Programem Wychowawczym i Profilaktycznym Szkoły. wychowawcy klas IX Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Podejmowanie działań propagujących pozytywne wzorce zachowań poprzez udział w akcjach charytatywnych, proekologicznych i itp. Realizacja tematów z zakresu profilaktyki uzależnień w formie lekcji, pogadanek, projekcji filmów i konkursów. Adaptacja dzieci do warunków szkolnych. Monitorowanie poczucia bezpieczeństwa w szkole. Wdrożenie wniosków z badań pedagoga i psychologa. opiekun samorządu uczniowskiego, pedagog szkolny, wychowawcy pedagog, psycholog wychowawcy oddziałów zerowych i klas pierwszych. dyrektor, pedagog, psycholog IX 2014 Strona 8 z 23

9 Przeprowadzenie zajęć mających na celu zapobieganie zachowaniom agresywnym i przemocy w szkole. dyrektor, pedagog, psycholog I semestr 2014/ Kształtowanie aktywności, postaw prospołecznych. Pełnienie dyżurów przez nauczycieli w trakcie przerw. Wspieranie działań samorządu uczniowskiego. Wybór przewodniczącego samorządu uczniowskiego. Kształcenie postawy obywatelskiej. Zorganizowanie dyskotek z okazji Dnia Chłopaka, andrzejkowej i karnawałowej bądź innych wg potrzeb. Zorganizowanie na terenie szkoły obchodów Dnia Wiosny, walentynek, andrzejek i innych. dyrektor, opiekun samorządu uczniowskiego opiekun SU IX 2014 samorząd uczniowski samorząd uczniowski, wyznaczeni wg harmonogramu III 2015 Przestrzeganie zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej. wszyscy 4. Wychowanie patriotyczne. Upowszechnianie wiedzy o regionie. Przygotowanie apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja, rocznicy ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej. Udział w uroczystościach lokalnych, spotkaniach i wycieczkach o charakterze patriotycznym. sztuki, języka polskiego, historii wychowawcy, opiekunowie sztandaru szkoły XI 2014 Przeprowadzanie lekcji poświęconych wychowaniu patriotycznemu. wychowawcy Opieka nad pocztem sztandarowym. Wyznaczenie Udział w wycieczkach regionalnych. wychowawcy Obchody uroczystości szkolnych z zachowaniem ceremoniału szkolnego. wychowawcy Strona 9 z 23

10 6. Wdrażanie do uczestnictwa w kulturze. 7. Kształtowanie postaw prozdrowotnych. 8. Wzmocnienie działalności opiekuńczej szkoły. 9. Wzmacnianie integracyjnej misji placówki. Pasowanie na ucznia kl. I. Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie klas szóstych. Nauczanie przez przeżywanie. Kształtowanie poczucia wartości moralnych i estetycznych przez uczestnictwo w kulturze (koncerty, spektakle, wystawy, widowiska itp.). Publikacja własnych artykułów uczniów w gablotach szkolnych. Przedstawienia szkolne. dyrektor, wychowawcy klas pierwszych dyrektor, wychowawcy klas szóstych, Rada Rodziców zastępca dyrektora, wychowawcy, opiekun koła polonistycznego, wychowawcy wyznaczeni IX/X 2014 VI 2015 Organizacja szkolenia i egzaminu na kartę rowerową. Nauczyciele techniki II semestr Diagnozowanie sytuacji materialnej i rodzinnej uczniów poprzez wywiady środowiskowe i indywidualne rozmowy z rodzicami. Współpraca wychowawców z pedagogiem, MOPS, Radą Rodziców, lokalnymi parafiami. wychowawcy, pedagog IX/X 2014 r. dyrektor, pedagog, wychowawcy Udział w imprezach o charakterze integracyjnym w szkole i mieście.. wychowawcy klas integracyjnych, wspomagający Propagowanie pozytywnych postaw i zachowań wobec osób z dysfunkcjami poprzez wszyscy konkursy i wspólne imprezy oraz uroczystości. Zapewnienie uczniom z dysfunkcjami pomocy psychologa, logopedy oraz stworzenie dyrektor optymalnych warunków do nauki. Ścisła współpraca nauczycieli z pedagogiem szkolnym oraz rodzicami dzieci. pedagog, Strona 10 z 23

11 10 Zajęcia świetlicowe organizowane z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych. 11. Dostosowanie świetlicy szkolnej do potrzeb dzieci pięcioletnich. Zadania świetlicy realizowane w szczególności poprzez zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. świetlicy Prowadzenie zajęć świetlicowych dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci świetlicy pięcioletnich. Dalsze doposażanie świetlicy szkolnej w pomoce dydaktyczne dla pięciolatków. dyrektor 12 Aktywne uczestnictwo nauczycieli w doskonaleniu zawodowym. 13. Planowanie i organizacja dożywiania dzieci w szkole. 14. Prowadzenie różnych form edukacji rodziców. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania metod i form pracy ułatwiających młodszym o rok czwartoklasistom adaptację do nowych warunków i wymagań szkolnych oraz naukę na II etapie edukacyjnym. Planowanie posiłków zgodnie z potrzebami rozwojowymi i normami żywieniowymi dyrektor, intendent, dzieci. kucharka, Udział w programie rządowym Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole. dyrektor, świetlicy, wychowawcy klas Wsparcie pedagogiczne oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów dla rodziców wychowujących małe dzieci w formie porad i konsultacji. dyrektor, pedagog, psycholog, 15. Transport uczniów niepełnosprawnych. 16. Dofinansowanie do podręczników szkolnych dostępnych na rynku. Zapewnienie opieki niepełnosprawnym dzieciom dowożonym do szkoły. dyrektor Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego Wyprawka szkolna. dyrektor, pedagog Wykonanie adaptacji w systemie Braille'a. 17. Diagnozowanie problemów. Podejmowanie działań profilaktycznych i korekcyjnych, adekwatnych do występujących na terenie szkoły sytuacji trudnych. Zredukowanie czynników ryzyka, wyzwalających negatywne zachowania uczniów zarówno w środowisku szkolnym, jak i pozaszkolnym. dyrektor, Strona 11 z 23

12 18. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Adaptacja bezpłatnego podręcznika dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Nasz elementarz dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Strona 12 z 23

13 III. KADRA NAUCZYCIELSKA CELE: 1. Budowanie atmosfery szacunku, zaufania i współpracy. 2. Motywowanie grona do podejmowania doskonalenia zawodowego. 3. Wspieranie kadry kierowniczej w sprawnym zarządzaniu placówką. 4. Podnoszenie poziomu zarządzania w szkole. Lp. Zadania szczegółowe Sposoby realizacji zadań Odpowiedzialni Termin realizacji 1. Integracja pracowników szkoły Organizowanie uroczystych spotkań pracowników szkoły z okazji świąt, uroczystości, dyrektor, komisja zakończenia roku szkolnego. Organizacja wyjazdów współfinansowanych z ZFŚS. socjalna 2. Doskonalenie umiejętności kadry Opracowanie Programu WDN. dyrektor IX 2014 nauczycielskiej w ramach WDN. Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej. dyrektor 3. Współpraca z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, m. in. RODoN, MSCDN. Uczestnictwo w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli uczących w klasach integracyjnych. Lekcje koleżeńskie, prezentacja referatów dotyczących zagadnień dydaktyki i kwestii wychowawczych, wymiana doświadczeń w ramach pracy zespołów przedmiotowych. zastępca dyrektora przewodniczący zespołów przedmiotowych Aktualizowanie informacji o formach doskonalenia i kształcenia. lider WDN Współpraca z doradcami metodycznymi. 4. Awans zawodowy nauczycieli. Gromadzenie i aktualizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego, wsparcie dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego. przewodniczący zespołów przedmiotowych dyrektor, odbywający staż, opiekunowie stażu Realizowanie zadań opiekuna stażu opiekunowie stażystów 5. Ocena pracy nauczycieli. Modyfikowanie w zależności kryteriów oceny pracy nauczyciela. dyrektor Strona 13 z 23

14 Obserwacje zajęć według ustalonego harmonogramu. dyrektor 6. Udoskonalenie przepływu informacji pomiędzy pracownikami. Przekazywanie informacji, komunikatów na e pracowników oraz zintegrowany system zarządzania oświata. zastępca dyrektora Strona 14 z 23

15 IV. BAZA SZKOŁY CELE: 1. Wzbogacanie wyposażenia szkoły. 2. Modernizowanie infrastruktury technicznej szkoły. 3. Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Lp. Zadania szczegółowe Sposoby realizacji zadań Odpowiedzialni Termin realizacji 1. Wzbogacanie i uzupełnianie bazy dydaktycznej. Pozyskanie funduszy na zakup pomocy dydaktycznych. dyrektor w miarę możliwości finansowych 2. Doskonalenie metod zarządzania budżetem szkoły Pozyskiwanie sprzymierzeńców i sponsorów celem wzbogacenia zbioru pomocy dyrektor, dydaktycznych. Rada Rodziców Szczegółowe planowanie budżetu szkoły. dyrektor III 2015 Pozyskiwanie środków unijnych. 3. Poprawa warunków pracy uczniów Dokonanie niezbędnych napraw bieżących. i nauczycieli oraz estetyki otoczenia Dbałość o przyszkolne tereny zielone. szkoły. 4. Działania organizacyjne Giełda podręczników. umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Dyrektor, Zespół ds. Programów Unijnych dyrektor opiekun wolontariatu, wyznaczeni w miarę możliwości finansowych VI 2015 Strona 15 z 23

16 V. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM CELE: 1. Tworzenie życzliwej atmosfery wokół szkoły w środowisku lokalnym. 2. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi. 3. Doskonalenie współpracy z rodzicami. Lp. Zadania szczegółowe Sposoby realizacji zadań Odpowiedzialni Termin realizacji 1. Promocja szkoły w środowisku lokalnym Upowszechnianie informacji o ofercie kształcenia i osiągnięciach. Zespół do Spraw Promocji Szkoły i Kontaktów z Mediami Współpraca z m. in.: uczelniami, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Miejskim Domem Kultury przy ul. Daszyńskiego, Centrum Zabaw i Edukacji Bajka, kinem Helios, Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną. SM Łucznik. Arką, Klubem Czarni Radom. Organizacja festynu środowiskowego dla mieszkańców osiedla. wychowawcy, zainteresowani 2. Stymulowanie aktywności Działalność Rady Rodziców. dyrektor Strona 16 z 23 dyrektor,, V/VI 2015 rodzice Uaktualnianie strony internetowej szkoły oraz współpraca z lokalnymi mediami. Zespół do Spraw Promocji Szkoły i Kontaktów z Mediami Stały kontakt z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi. pedagog, psycholog Organizacja wyjść do instytucji kulturalnych. wychowawcy

17 rodziców. Współpraca z Radą Rodziców. Angażowanie rodziców do udziału w życiu szkoły. Aktywizowanie do niesienia pomocy na rzecz innych w ramach wolontariatu. wychowawcy, samorząd dyrektor, wychowawcy Strona 17 z 23

18 VI. EWALUACJA PLANU PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 POPRZEZ: badanie dokumentacji: wyników klasyfikacji, rozkładów materiału, rozkładów pracy wychowawczej, badanie protokołów Rady Pedagogicznej, zapisów w dziennikach, wyników sprawdzianów, obserwację lekcji, badanie osiągnięć uczniów w konkursach przedmiotowych, analizę wniosków z nadzoru pedagogicznego, analizę innowacji pedagogicznych i eksperymentów przeprowadzanych przez nauczycieli w ramach doskonalenia warsztatu pracy, analizę efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej. Strona 18 z 23

19 KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Lp. Impreza Termin Odpowiedzialni 1. Inauguracja roku szkolnego. 1 września 2014 dyrektor 2. Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka. wrzesień opiekun Samorządu Uczniowskiego 3. Ślubowanie klas pierwszych. październik wychowawcy klas pierwszych 4. Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. październik języka polskiego i sztuki 5. Uroczysta akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. listopad języka polskiego lub historii oraz sztuki 6. Zabawa andrzejkowa. listopad opiekun Samorządu Uczniowskiego 7. Jasełka. grudzień katecheci 8. Spotkania opłatkowe w klasach. grudzień wychowawcy klas 9. Spotkanie opłatkowe nauczycieli i pracowników szkoły. 10. Przebierańcy. Dyskoteka karnawałowa. 11. Walentynki 12. Wybory Miss & Mistera. 13. Dzień Wiosny. Strona 19 z 23 grudzień luty luty luty marzec Komisja Socjalna języka angielskiego opiekun Samorządu Uczniowskiego opiekun Samorządu Uczniowskiego opiekun Samorządu Uczniowskiego

20 14. Apel z okazji Święta Pracowników Służby Zdrowia 15. Święto Konstytucji 3 Maja. kwiecień maj nauczyciel przyrody języka polskiego lub historii oraz sztuki 16. Udział w akcji Zapalmy się na niebiesko dla autyzmu kwiecień wspomagający, logopeda 17. Konkurs propagujący ideę integracji PREZENTACJE wspomagający, maj logopeda wspomagający, 18. Udział w Radomskich Dniach Godności. maj klas integracyjnych 19. Festyn środowiskowy z okazji Dnia Dziecka. dyrektor, Rada Rodziców, maj/czerwiec 20. Bal szóstoklasisty. Pożegnanie absolwentów szkoły. Rada Rodziców, czerwiec wychowawcy klas szóstych 21. Konkursy przedmiotowe. liderzy zespołów samokształceniowych 22. Zawody sportowe wg ustalonego harmonogramu. liderzy zespołów samokształceniowych 23. Giełda używanych podręczników opiekun wolontariatu, czerwiec wyznaczeni 24. Uroczyste zakończenie roku szkolnego. wychowawcy, czerwiec języka polskiego i sztuki Strona 20 z 23

21 Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2014/2015 Lp. Tematyka spotkania Termin 1. Kwestie organizacyjne. wrzesień Zapoznanie z dokumentami szkoły. Wybór tzw. trójki klasowej. 2. Zapoznanie z ocenami cząstkowymi. listopad Kwestie bieżące. 3. Posumowanie pracy uczniów w I semestrze. styczeń Omówienie klasyfikacji semestralnej. Sprawy bieżące. 4. Zapoznanie z ocenami cząstkowymi. kwiecień Kwestie bieżące. 5. Zapoznanie z ocenami cząstkowymi. Kwestie bieżące. w każdą pierwszą środę miesiąca Strona 21 z 23

22 Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2014/2015 Lp. Tematyka posiedzeń Termin 1. Organizacja roku szkolnego. Przydział czynności i zajęć dodatkowych. Informacje z narady dyrektorów. sierpień Wybór dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Opinia o kandydatach do nagrody dyrektora. 2. Zaopiniowanie planu organizacji doskonalenia i planu wychowawczo-profilaktycznego. Zaopiniowanie planu nadzoru pedagogicznego. Zatwierdzenie planu pracy szkoły. wrzesień Powołanie zespołów zadaniowych. Sprawy bieżące. 3. Śródokresowa analiza stopnia realizacji planów i zadań dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych szkoły. Monitoring stopnia realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. listopad Omówienie spraw bieżących. 4. Klasyfikacja. styczeń 5. Analiza i ocena wyników dydaktycznych. Sprawozdanie z pracy zespołu WDN. Analiza pracy integracyjnej. Sprawozdanie z prac kół przedmiotowych, zespołów wyrównawczych i SKS. styczeń Sprawozdania z pracy zespołów przedmiotowych. Sprawozdania z pracy opiekuna samorządu uczniowskiego, psychologa, pedagoga i logopedy, biblioteki. Sprawy bieżące. 6. Śródokresowa analiza stopnia realizacji planów i zadań dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych szkoły. Omówienie spraw bieżących. kwiecień 7. Klasyfikacja. czerwiec 8. Analiza i ocena wyników dydaktycznych. Sprawozdanie z pracy zespołu WDN. Analiza pracy integracyjnej. Sprawozdanie z prac kół przedmiotowych, zespołów wyrównawczych i SKS. czerwiec Strona 22 z 23

23 9. Sprawozdania z pracy zespołów przedmiotowych. Sprawozdania z pracy opiekuna SU, psychologa, pedagoga i logopedy, biblioteki. Sprawy bieżące. Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2014/2015. Zatwierdzenie planu pracy. Omówienie przydziału czynności. Informacje z narady dyrektorów. 10. Rady szkoleniowe. sierpień zgodnie z harmonogramem pracy zespołu WDN Strona 23 z 23

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 str. 1 Dydaktyka Zadanie: Zapewnienie wysokiego standardu realizacji programów nauczania. Podnoszenie poziomu nauczania i wyników egzaminów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Dydaktyka Cel strategiczny: - szkoła zapewnia wysoki standard nauczania.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 CELE : Szkoła zapewnia wysoki standard nauczania poprzez: Podniesienie efektów kształcenia Stwarzanie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowany w oparciu o: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy. Szkoły Podstawowej. im. św. Jadwigi Śląskiej. w Żernikach Wrocławskich. w roku szkolnym 2015/2016

Plan Pracy. Szkoły Podstawowej. im. św. Jadwigi Śląskiej. w Żernikach Wrocławskich. w roku szkolnym 2015/2016 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich w roku szkolnym 2015/2016 Plan opracowany został na podstawie: 1. Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Utrzymanie poziomu nauczania i wyników testów zewnętrznych. Lp. Zadania do Wskaźnik realizacji zadania Termin 1. Utrzymanie efektywności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY 2009 / 2010 r.

PLAN PRACY SZKOŁY 2009 / 2010 r. PLAN PRACY SZKOŁY 2009 / 2010 r. Lp. Zagadnienie tematyka Odpowiedzialni Uwagi 1. Organizacja zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, dyżurów nauczycieli Dyrekcja, wyznaczeni nauczyciele 2. Opracowanie planów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 I. Plan pracy w głównych obszarach działalności Zarządzanie i organizacja Przydział obowiązków

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych.

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych. PROGRAM ROZWOJU - KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 225 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Nadrzędnym celem pracy szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, osiąganie sukcesów w konkursach, opanowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły Współpraca z rodzicami Współudział rodziców w tworzeniu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017. I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły

Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017. I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 I. Plan pracy w głównych obszarach działalności Zadania Zarządzanie i organizacja Przydział obowiązków służbowych wszystkim

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2013/2014

ROK SZKOLNY 2013/2014 KONCEPCJA/PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 W Dąbrowie Górniczej ROK SZKOLNY 2013/2014 Nasza Szkoła wspiera wychowawcze działania Rodziców I. Priorytety pracy oddziału przedszkolnego: 1. stworzenie warunków

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji 1. Posiedzenia Rady

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY Zarządzanie i organizacja Kontrola stanu

Bardziej szczegółowo

rok szkolny 2016/2017

rok szkolny 2016/2017 rok szkolny 2016/2017 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017. 2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Korzeniewie na rok szkolny 2011/2012

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Korzeniewie na rok szkolny 2011/2012 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Korzeniewie na rok szkolny 2011/2012 I Priorytety pracy szkoły 1. Integracja zespołów klasowych i uczniów całej społeczności szkolnej (uspołecznienie dzieci, kultura

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy. Szkoły Podstawowej. im. św. Jadwigi Śląskiej. w Żernikach Wrocławskich. w roku szkolnym 2014/2015

Plan Pracy. Szkoły Podstawowej. im. św. Jadwigi Śląskiej. w Żernikach Wrocławskich. w roku szkolnym 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich w roku szkolnym 2014/2015 Plan opracowany został na podstawie: 1. Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2014/2015

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2014/2015 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY DYDAKTYKA ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN DOSKONALENIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO Przygotowanie do realizacji zadań związanych z organizacją II panelu

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu. na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu. na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY I. DYDAKTYKA Priorytet MEN 1. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2014/2015 Zarządzanie i organizacja. Analiza dokumentacji osobowej nauczycieli. Przydział

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok 2012/13

Plan pracy szkoły na rok 2012/13 (Zał 1.) Lp. Zadanie do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania Kształcenie 1 2 Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji w kolejnym roku szkolnym programów nauczania pod kątem zgodności

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1 Strona1 CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lublin 2016 Strona2 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16

PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16 PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16 I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 1. Przydział obowiązków i czynności dyrekcja sierpień dodatkowych. 2. Analiza dokumentacji osobowej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna:

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły w roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Płotach zatwierdzona do realizacji dnia 16.09.2013r. 1 Obszar pracy Zarządzanie i organizacja Zadanie

Bardziej szczegółowo

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na:

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 1 w Radomsku W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Priorytety na rok szkolny 2015/2016

Priorytety na rok szkolny 2015/2016 Plan opracowano na podstawie: 1. programu wychowawczego, profilaktyki 2. wniosków z ewaluacji, nadzoru pedagogicznego Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 8.2015 z dnia 14.09.2015 rok PLAN PRACY

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Szkoły Podstawowej w Olszynie. na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy. Szkoły Podstawowej w Olszynie. na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Załącznik nr 2 do uchwały 4/15/16 z posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Olszynie z dnia10 września 2015. Szkoły Podstawowej w Olszynie na rok szkolny 2015/2016 Plan opracowany

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 13 w Mielcu rok szkolny 2013/2014

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 13 w Mielcu rok szkolny 2013/2014 ZS2.SP 13.410. 9.2013 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 13 w Mielcu rok szkolny 2013/2014 Zespół redakcyjny: Agata Durej Małgorzata Siry Renata Dybska Katarzyna Zemmel Program Rozwoju Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 Roczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 I. Zarządzanie i organizacja L.p. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Cel I zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza jej terenem. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja 1. Zachęcanie do szukania pomocy w trudnych

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 JAKI JEST NASZ CEL? Problemy, które chcemy rozwiązać w naszej szkole: 1. Spójność w systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Andrzeja Apostoła w Nieznamierowicach na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Andrzeja Apostoła w Nieznamierowicach na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Andrzeja Apostoła w Nieznamierowicach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach na rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach na rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Dydaktyka - szkoła zapewnia wysoki standard nauczania. - umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Czaszynie na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Czaszynie na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej w Czaszynie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2016/2017

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2016/2017 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Dobra szkoła I Priorytety pracy szkoły 1. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej Nr10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie

Szkoły Podstawowej Nr10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie KALENDARZ ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Szkoły Podstawowej Nr10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie Lp. Data Zadanie I - półrocze WRZESIEŃ 2014 1. 01.09.2014 Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015:

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej I.Podstawa prawna opracowania Programu Profilaktyki: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W KŁODZINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W KŁODZINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W KŁODZINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lp. Zadanie do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania Analiza i weryfikacja podręczników i programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2. w Ostrowi Mazowieckiej. w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2. w Ostrowi Mazowieckiej. w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej w roku szkolnym /2015 I. Kierunki pracy szkoły w oparciu o wnioski z poprzedniego roku szkolnego: 1. Zaktywizowanie pracy zespołów owych

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli na rok szkolny 2013/2014

PLAN PRACY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli na rok szkolny 2013/2014 PLAN PRACY Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli na rok szkolny 2013/2014 1 Plan Pracy ZSO w Przerośli na rok szkolny 2013/2014 Zadania Sposoby realizacji Osoba odpowiedzialna za realizację Osoby

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 Zadania 1. Szkoła funkcjonuje zgodnie ze Statutem Szkoły i obowiązującymi regulaminami. 2. Prowadzenie zajęć zgodnie z planem pracy nauczyciela. Nauczyciele realizują

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH NA ROK SZKOLNY 2011 /2012

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH NA ROK SZKOLNY 2011 /2012 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH NA ROK SZKOLNY 2011 /2012 Obszar Zadania do wykonania Sposób realizacji Terminy Odpowiedzialni Zadania wynikające z kierunków polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. J.H. DERDOWSKIEGO W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. J.H. DERDOWSKIEGO W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. J.H. DERDOWSKIEGO W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Zespołu szkół w Zagórzycy na rok szkolny 2012/13

Roczny plan pracy Zespołu szkół w Zagórzycy na rok szkolny 2012/13 Roczny plan pracy Zespołu szkół w Zagórzycy na rok szkolny 2012/13 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I. Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły przez: współpracę z rodzicami współpracę

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBROSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBROSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBROSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cele ogólne: 1. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów matematycznoprzyrodniczych i humanistycznych 2.

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 115 Im. Wandy Turowskiej w Warszawie na rok szkolny 2015/2016

Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 115 Im. Wandy Turowskiej w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 115 Im. Wandy Turowskiej w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ZAJEZIERZU NA ROK SZKOLNY 2016/17

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ZAJEZIERZU NA ROK SZKOLNY 2016/17 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ZAJEZIERZU NA ROK SZKOLNY 2016/17 I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 1. Przydział obowiązków i czynności dyrekcja sierpień dodatkowych. 2. Analiza dokumentacji osobowej

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

STRATEGICZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 STRATEGICZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/ I. POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW Zadania i formy realizacji Osoby odpowiedz. Termin realizacji Monitoring Zapoznanie uczniów z wybranym przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ IMIENIA KSIĘDZA ARCYBISKUPA ANTONIEGO BARANIAKA W MCHACH

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ IMIENIA KSIĘDZA ARCYBISKUPA ANTONIEGO BARANIAKA W MCHACH PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ IMIENIA KSIĘDZA ARCYBISKUPA ANTONIEGO BARANIAKA W MCHACH ROK SZKOLNY 2016/2017 1 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 I PÓŁROCZE do 29 stycznia 2017r. II PÓŁROCZE do 23 czerwca 2017r.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Plan rozwoju zawodowego mgr XXX nauczyciela w związku z ubieganiem się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Od 1.09.2010 do 31.05.2013 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla przedszkola Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 28

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO ORGANIZACYJNA. Data rozpoczęcia stażu 1 września 2001 rok Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO ORGANIZACYJNA. Data rozpoczęcia stażu 1 września 2001 rok Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Plan rozwoju zawodowego mgr Agnieszki Mirońskiej nauczyciela mianowanego, Publicznego Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 dobrze zorganizowanym miejscem pracy. PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SFERA ORGANIZACYJNA CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOW. UWAGI Organizacja zespołu VIII

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 - 1 - ROCZNY PLAN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów, Dz. U. Nr 61 z dn. 19.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach w roku szkolnym 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach w roku szkolnym 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach w roku szkolnym 2014/2015 zatwierdzony do realizacji 15 września 2014 roku LP. CELE/ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI POPRAWA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84. Lp. Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne termin

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84. Lp. Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne termin PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 Lp. Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne termin I. Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 1. Wybory samorządów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO KLAS IV - VI w roku szkolnym 2013/2014. L.p. Tematyka spotkań Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO KLAS IV - VI w roku szkolnym 2013/2014. L.p. Tematyka spotkań Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO KLAS IV - VI w roku szkolnym 2013/2014 L.p. Tematyka spotkań Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni 1. Organizacja pracy zespołu - Zaplanowanie zdań zespołu przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 DYDAKTYKA CEL STRATEGICZNY: SZKOŁA ZAPEWNIA WYSOKI STANDARD NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo