31 marca 2010 r. PRZEGLĄD PRASY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "31 marca 2010 r. PRZEGLĄD PRASY"

Transkrypt

1 31 marca 2010 r. PRZEGLĄD PRASY RZECZPOSPOLITA, Dodatek promocyjny, 31/03/2010 r. Innowator Mazowsza W dodatku zawarte są informacje o mazowieckim naukowcach i przedsiębiorstwach nagrodzonych za innowacyjność. DZIENNIK GAZETA PRAWNA, Biznes raport, 31/03/2010 r., s.g4 Poznaj Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Andrzej Majewski Wydarzeniem w świecie nauki będzie zbliżająca się międzynarodowa konferencja Infrastruktura badawcza dla innowacji organizowana przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ w dniach kwietnia we Wrocławiu. DZIENNIK GAZETA PRAWNA, Biznes raport, 31/03/2010 r., s.g6 Innowacyjność nagrodzona!, Marta Prusek-Glinka W IV edycji konkursu JAKOŚĆ ROKU 2009 Kapituła nagrodziła firmę Wojnarowscy Sp. z o.o. Rozmowa z Damianem Wojnarowskim, prezesem zarządu nagrodzonej firmy. NIE, 01/04/2010 r. Dama usuwa sama, Robert Jaruga NIE rozmawia z inż. Wojciechem Lemańskim, konstruktorem pierwszego na świecie osobistego aparatu do zgodnego z polskim prawem przerywania ciąży. PRASA LOKALNA ECHO DNIA, Kielce, 29/03/2010 r. Jak chronić wynalazki przed konkurencją? W gospodarce w coraz większym stopniu opartej na wiedzy, własność intelektualna i własność przemysłowa jest sprawą kluczową w podejmowaniu codziennych decyzji ekonomiczno-biznesowych. Nowe produkty, wzory i znaki oraz projekty twórcze pojawiają się prawie codziennie na rynku i są wynikiem nieustającej innowacyjności i kreatywności ludzkiej. Z tego względu, niezbędna w działalności przedsiębiorstw staje się znajomość zasad ochrony praw własności intelektualnej jako narzędzia chroniącego innowacyjne rozwiązania oraz sposobów ich gospodarczej eksploatacji. Więcej PRZEGLĄD PORTALI INTERNETOWYCH Portal Innowacji LIFE+ - instrument dla środowiska i innowacji LIFE+, czyli instrument finansowy na rzecz środowiska, został stworzony jako uzupełnienie dla innych instrumentów finansowych związanych z obszarem ochrony środowiska, które nie objęły wszystkich priorytetów w tej dziedzinie. Wśród projektów, którym może zostać przyznane dofinansowanie z instrumentu LIFE+, znajdują się m.in. projekty innowacyjne i demonstracyjne. Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 614/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie instrumentu finansowego na rzecz środowiska (LIFE+), będącym podstawową regulacją prawną dotyczącą tego instrumentu projekty innowacyjne lub demonstracyjne związane z celami Wspólnoty w zakresie środowiska, 1

2 w tym związane z rozwojem i upowszechnianiem technik najlepszej praktyki, wiedzy specjalistycznej lub technologii, oraz projekty związane z kampaniami na rzecz zwiększania świadomości społecznej oraz specjalnymi szkoleniami dla podmiotów uczestniczących w inicjatywach dotyczących zapobiegania pożarom lasów, powinny kwalifikować się do otrzymywania finansowania wspólnotowego poprzez LIFE+. Zasada ta dotyczy jednak jedynie sytuacji, gdy projekty te nie kwalifikują się do finansowania przez inne instrumenty finansowe Wspólnoty. LIFE+ składa się z trzech komponentów: I - Przyroda i różnorodność biologiczna, II - Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska, III - Informacja i komunikacja. Jeden projekt może dotyczyć tylko jednego komponentu. LIFE+ oferuje dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach, dofinansowanie może wynieść 75% w przypadku projektów z komponentu I Przyroda i różnorodność biologiczna, dotyczących siedlisk lub gatunków priorytetowych. Finansowaniem nie są objęte inwestycje infrastrukturalne. Aby otrzymać dofinansowanie z instrumentu LIFE+, projekty muszą spełniać następujące kryteria: 1. opłacalność, wykonalność, spójność pod względem merytorycznym i finansowym, 2. zgodność z 6 Programem działań w zakresie środowiska naturalnego oraz prawem i politykami wspólnotowymi, 3. zapewnienie europejskiej wartości dodanej, 4. spełnianie przynajmniej jednego z następujących warunków: a) projekt dotyczy najlepszych praktyk bądź jest projektem demonstracyjnym służącym wdrożeniu Dyrektywy Ptasiej lub Dyrektywy Siedliskowej, b) projekt jest innowacyjny lub jest projektem demonstracyjnym związanym z celami Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska, c) projekt obejmuje kampanię na rzecz zwiększania świadomości społecznej bądź specjalne szkolenia dla podmiotów uczestniczących w działaniach dotyczących zapobiegania pożarom lasów, d) projekt służy rozwojowi i realizacji celów Wspólnoty związanych z kompleksowym monitorowaniem wzajemnego oddziaływania lasów i środowiska. Nabór wniosków w ramach LIFE+ ogłasza raz do roku Komisja Europejska, a wnioski przyjmują wyznaczone do tego organy krajowe. Technologie ekologiczne na indeksie Ostatnie lata przyniosły coraz szerszą i głębszą dyskusję nad potrzebą stymulowania innowacyjności oraz rozwoju technologii środowiskowych, mających minimalizować wpływ działalności ludzkiej na środowisko i umożliwiać najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów. Wyrazem tego trendu jest nowy, specjalny wskaźnik giełdowy, mający przedstawiać w czasie rzeczywistym międzynarodową branżę technologii ekologicznych, w szczególności spółki sektorów energii odnawialnej, efektywności wykorzystania energii, transportu, gospodarki odpadami oraz oczyszczania ścieków. DB NASDAQ OMX Clean Tech Index jest owocem współpracy NASDAQ OMX oraz Deutsche Banku, a dokładnie jego jednostki odpowiedzialnej za inwestycje i analizy biznesowe prowadzone pod kątem zmian klimatycznych - DB Climate Change Advisors (DBCCA). Indeks uwzględnia firmy zaangażowane w wytwarzanie, rozwój, dystrybucję, instalacje czystych technologii, które osiągają przynajmniej jedną trzecią przychodów z rozwoju czystych z punktu widzenia środowiska naturalnego technologii, co jest weryfikowane na podstawie informacji z ich sprawozdań finansowych. Ponadto brana jest pod uwagę kapitalizacja, która ma wynosić przynajmniej 250 milionów USD, a średnia dzienna wartość transakcji dla każdej spółki to minimum 1 milion dolarów. Wskaźnik obejmuje 119 firm, wyselekcjonowanych spośród około 4 tysięcy podmiotów. 106 przedsiębiorstw może się poszczycić osiąganiem ponad 50% przychodów z rozwoju czystych technologii. Wskaźnik został skonstruowany tak, aby zastosowany system wag pozwolił na zaistnienie także 2

3 mniejszym przedsiębiorstwom. Objęte wskaźnikiem przedsiębiorstwa to przede wszystkim podmioty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych (37,8%), Niemiec (10,1%), Chin (9,2%). Indeks powstał z myślą o dostarczeniu inwestorom aktualnych, wszechstronnych, przejrzystych i precyzyjnych informacji o branży związanej z czystymi technologiami. Przedstawiciele Deutsche Banku są przekonani, że to przede wszystkim portfele inwestycyjne ułożone z uwzględnieniem implikacji, jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne będą w najbliższych latach dawać dodatnią wartość wskaźnika Alfa. Sektor czystych technologii cechuje się wysokim potencjałem wzrostowym, związanym z długoterminową prognozą zapotrzebowania na energię, żywność, wodę w odniesieniu do zmian demograficznych i dostępności zasobów. Indeks funkcjonuje od 10 lutego 2010 r. Jest dostępny w wersji cenowej (price return) i dochodowej (total return) Jest to pierwszy tego typu wskaźnik, powstały w wyniku współpracy dwóch globalnych aktorów międzynarodowego banku oraz jednej z największych światowych giełd. Co kwartał planowane jest przeprowadzenie badań branży, a następnie na ich podstawie aktualizowanie DB NASDAQ OMX Clean Tech Index. Szczegółowe informacje dotyczące metodologii konstrukcji wskaźnika są dostępne na stronie Promowanie innowacji poprzez zamówienia publiczne: Best Practice & Networking, Bruksela, marca 2010 W dniach marca odbyła się w Brukseli konferencja poświęcona promowaniu innowacji za pomocą zamówień publicznych. Celem przyświecającym temu spotkaniu jest ustalenie, w jaki sposób można poprzez wspólne działania wspierać innowacyjność za pomocą zamówień publicznych i wspierać uczestników tego procesu. Ciekawym rozwiązaniem w tym kontekście byłoby np. stworzenie sieci i wymiana najlepszych praktyk między zamawiającymi, decydentami i innymi aktorami. W szczególności konferencja skupiła się na następujących zagadnieniach: ustalenie relacji pomiędzy sieciami i zainteresowanymi stronami (zarówno tymi, które już uczestniczą w działaniach, jak i nowymi). Wśród potencjalnie zainteresowanych tym procesem wyróżnić należy: agencje wspierające innowacyjność, partnerów Enterprise Europe Network, indywidualnych ekspertów; określenie, jakie narzędzia wsparcia najlepiej wykorzystać w ramach zamówień publicznych; doprecyzowanie, na czym polega potencjał do wspólnych działań. Dlaczego zwrócono uwagę na zamówienia publiczne poruszając temat innowacyjności? Według przytoczonych danych, rynek zamówień publicznych jest wart uwagi, gdyż stanowi on sporą część PKB w krajach Unii Europejskiej (16%), a liczby te jeszcze się zwiększają, jeśli spojrzymy na poszczególne branże tj.: budownictwo (40%), czy bezpieczeństwo cywilne i obronność (100%). Z drugiej jednak strony zwrócono uwagę na ograniczenia rynku zamówień publicznych wynikające między innymi ze skomplikowanych procedur. Dlatego państwa członkowskie są zachęcane do podejmowania kroków w celu stymulowania innowacji i badań naukowych poprzez udoskonalenie procedury zamówień publicznych, a co za tym idzie do wprowadzenia zmian w przygotowywaniu przetargów. Zmiany te sektor publiczny musi zacząć od siebie samego, a mianowicie powinien stać się inteligentnym klientem stosującym między innymi zalecenia wynikające z Przewodnika na temat innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie zamówień publicznych 10 elementów dobrej praktyki (Guide on dealing with innovative solutions in public procurement 10 elements of good practice) (szczegóły dostępne na: Aby pomóc zamawiającym w staniu się bardziej innowacyjnymi Komisja Europejska zorganizowała w 2008 roku w Hadze warsztaty na temat wiodących rynków i zamówień publicznych, a w latach są realizowane 3 pilotażowe projekty dotyczące tworzenia sieci w zamówieniach publicznych (szczegóły dostępne na: Koordynatorzy projektów zachęcają wszystkie zainteresowane jednostki do śledzenia losów wymienionych projektów i kontaktu (na adres: 3

4 Budowa Kieleckiego Parku Technologicznego w ramach Programu Rozwoju Polski Wschodniej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisze 31 marca 2010 r. z Prezydentem Kielc umowę o dofinansowaniu projektu budowy infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego. Budowa będzie współfinansowana z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Działanie 1.3 Wspieranie innowacji oraz budżetu państwa. Wartość inwestycji wyniesie 85 mln zł. Realizacja inwestycji rozpocznie się w przyszłym miesiącu, zakończenie budowy planowane jest na pierwszy kwartał 2011 roku. Kielecki Park Technologiczny (KPT) ma stać się wielofunkcyjnym terenem aktywności gospodarczej dla osób wiążących swoją przyszłość z innowacjami i nowymi technologiami. W ramach budowanej infrastruktury powstanie Inkubator Technologiczny i Centrum Technologiczne. Inkubator Technologiczny to strefa I Kieleckiego Parku Technologicznego o powierzchni użytkowej ponad 4,5 tys. metrów kwadratowych obejmująca powierzchnie biurowe i konferencyjne oraz miejsca parkingowe. Wszystkie moduły w Inkubatorze Technologicznym, z wyjątkiem modułów typu open space, wyposażone będą wyposażone w podstawowe meble biurowe niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Inkubator Technologiczny to oprócz kompleksowej i profesjonalne wyposażonej, atrakcyjnie zlokalizowanej infrastruktury na preferencyjnych warunkach, także wsparcie doradcze dla start up ów i mikroprzedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne. Kielecki Park Technologiczny pomaga nowo utworzonym, innowacyjnym firmom w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Służy wiedzą i doświadczeniem oraz profesjonalną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb opieką. Istotnym elementem systemu inkubacji firm będzie możliwość korzystania w dalszym etapie ich rozwoju z pozostałej infrastruktury KPT. Strefa II Kieleckiego Parku Technologicznego o powierzchni użytkowej: prawie 13 tys. metrów kwadratowych to Centrum Technologicznego. W jego skład wchodzą Budynek biurowo laboratoryjno produkcyjny o powierzchni użytkowej ponad 4 tys. metrów kwadratowych i hala produkcyjna o powierzchni użytkowej ponad 6,5 tys. metrów kwadratowych. Dodatkowo na terenie Strefy II znajduje się plac składowy i miejsca parkingowe. Centrum Technologiczne to powierzchnia przeznaczona dla funkcjonujących przedsiębiorstw opierających swój rozwój o innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii produkcji i usług. Budynek będzie miał dwie kondygnacje i będzie posiadał 8 modułów z możliwością ich niezależnego funkcjonowania. Wszystkie moduły hali produkcyjnej zostaną wyposażone w podstawowe elementy infrastruktury technicznej oraz media. Firmy ulokowane w KPT będą miały zapewnione konkurencyjne warunki rozwoju dzięki systemowi preferencyjnych stawek czynszowych za wynajem powierzchni, szerokiemu dostępowi do usług recepcyjno - biurowych oraz usług doradczych i szkoleniowych. Kielecki Park Technologiczny przygotowuje się do włączenia, w 2011 roku, do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice, w celu stworzenia dogodnych warunków do rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw działających w oparciu o nowe technologie. Przedsiębiorcy działający w SSE otrzymają zwolnienie od podatku dochodowego, na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym. Przedsiębiorca może jednocześnie korzystać z wszystkich zachęt stosowanych przez państwo (SSE), samorząd (np. ulgi od podatku od nieruchomości) oraz z korzyści związanych z działalnością w ramach parku technologicznego. KPT stanowi jednostkę budżetową Miasta Kielce i jest to jedno z największych przedsięwzięć gospodarczych realizowanych przez władze samorządowe Kielc. Kielecki Park Technologiczny (KPT) to organizacja zarządzana przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów, której celem jest rozwój gospodarczy Kielc i regionu świętokrzyskiego poprzez promowanie kultury innowacji i konkurencji wśród przedsiębiorców i instytucji opartych na wiedzy. 4

5 W celu realizacji zamierzeń KPT bierze udział w procesie stymulacji i zarządzania przepływem wiedzy i technologii pomiędzy regionalnymi szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, przedsiębiorstwami i rynkami. KPT ściśle współpracuje z kieleckimi uczelniami wyższymi, głównie z Uniwersytetem Humanistyczno Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach, z którym to realizuje szereg projektów. KPT ukierunkowany jest na rozwój przedsiębiorczości akademickiej, wspieranie relacji na linii nauka-gospodarka, pre-inkubacja i inkubacja przedsiębiorstw wywodzących się z uczelni. Od początku swojej działalności KPT realizuje projekty z wykorzystaniem funduszy unijnych. Do takich projektów należy zaliczyć przede wszystkim projekt Nauka dla biznesu uniwersytet inkubatorem komercjalizacji badań naukowych oraz projekty BiznesStarter, Astronom w poszukiwaniu gwiazd przedsiębiorczości akademickiej Bardzo ważnym wydarzeniem są organizowane przez KPT Kieleckie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej oraz Kieleckie Dni design. Innowacyjne klastry światowej klasy w Unii Europejskiej Coraz bardziej powszechne jest postrzeganie klastrów jako czynników rozwoju gospodarczego i regionalnego, a co za tym idzie, powstają coraz liczniejsze polityki i inicjatywy klastrowe, mające na celu zarówno wsparcie już istniejących, zidentyfikowanych klastrów, jak i powstawania nowych. W obszarze klastrów coraz prężniej działa także Unia Europejska. Jednym z wyrazów jej zaangażowania jest Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów W kierunku światowej klasy klastrów w Unii Europejskiej: Wdrażanie szeroko zakrojonej strategii innowacyjnej. Dokument ten stwierdza, że choć w Unii Europejskiej nie brakuje klastrów, efektywność i skuteczność ich działania wciąż nie są zadowalające. Wpływ na to ma utrzymująca się fragmentacja rynku, słabe związki między przemysłem a instytucjami badawczymi oraz niewystarczająca współpraca w ramach UE. Konkurencja światowa wymaga udoskonalenia funkcjonowania klastrów i polityki klastrowej. Dla usprawnienia koordynacji polityki klastrowej z innymi politykami, pomiędzy państwami członkowskimi oraz pomiędzy poziomem krajowym a unijnym, a także dla rozwoju lepszej i skuteczniejszej polityki klastrowej, powstały: Europejska Grupa ds. Polityki Klastrowej, Europejska Sieć Klastrów, Europejskie Obserwatorium Klastrów, Europejska Platforma Innowacji dla Klastrów. Za wyraz dążenia do tworzenia klastrów o poziomie międzynarodowym można uznać plany wzmocnienia współpracy klastrowej w obszarze atlantyckim. W marcu 2010 odbyła się konferencja pod hasłem Klastry, polityki klastrowe i sieci innowacji w Europie, w której udział wzięło 130 twórców polityki klastrowej i praktyków w tej dziedzinie. Jednym z tematów przewodnich konferencji były szanse rozwinięcia międzynarodowej kooperacji klastrów oraz korzyści, jakie może ona przynieść. Rozważano także możliwości wykorzystania do tego celu otwartych platform współpracy, zarówno na poziomie kształtowania polityki, jak i na poziomie działania. Uczestnicy konferencji akcentowali istotną rolę klastrów. Są one nieodzowne w procesie aktualizacji strategii innowacji, jako że klastry koncentrują firmy i instytucje otoczenia biznesu, co prowadzi do wytworzenia się w ich ramach korzystnej kultury przedsiębiorczości. Klastry są ponadto przydatnym narzędziem wdrażania polityki przemysłowej, posiadającym ogromny potencjał efektu multiplikacji. Istnieje potrzeba bardziej efektywnego wykorzystania potencjału klastrów. Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu stwierdził, iż działania takie nie oznaczają wspierania klastrów czy nawet wspierania lepszego funkcjonowania klastrów ani doskonalenia polityk klastrowych, lecz wzrostu efektywności wykorzystania programów badań naukowych i innowacji dzięki klastrom dla przykładowo sprostania wyzwaniom społecznym. 5

6 Najlepsze firmy i jednostki naukowe walczą. Kto tym razem zdobędzie Kryształową Brukselkę? Programy Ramowe w zakresie badań i rozwoju są największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Jednostki naukowe oraz szczególnie aktywne na rynku firmy nie tylko ubiegają się o dotacje z programu ale również mogą liczyć na prestiż płynący z uczestnictwa. Firma ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. została ponownie nominowana do prestiżowej Nagrody Kryształowej Brukselki w kategorii: PRZEDSIĘBIORSTWO. Nagroda "Kryształowej Brukselki" powstała z inicjatywy Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, dra Andrzeja Siemaszko, który zaproponował utworzenie nagrody dla najlepszych i najbardziej aktywnych polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw i uczestników Programów Ramowych Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej. Pomysł narodził się w ostatnim roku realizacji 5. Programu Ramowego ( ). Idea "Kryształowej Brukselki" szybko znalazła uznanie polskiego środowiska naukowego i swoją oryginalnością zwróciła uwagę Komisji Europejskiej, ponieważ wcześniej żaden inny kraj uczestniczący w programach ramowych nie wyszedł z taką inicjatywą. "Kryształowa Brukselka" jest w tej edycji przyznawana w dwóch kategoriach: INSTYTUCJA BADAWCZA i PRZEDSIĘBIORSTWO. W tej ostatniej wśród nominowanych oprócz ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. znalazły się następujące firmy: CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych; Centrum Techniki Okrętowej S.A.; Comarch S.A.; EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.; ITTI Sp. z o.o.; Mostostal Warszawa S.A.; Stowarzyszenie Miasta w Internecie; Telekomunikacja Polska S.A.; Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A.. Kutnowska firma znalazła się więc w doborowym towarzystwie. Lista nominowanych instytucji i osób jest przygotowywana przez KPK zgodnie z przyjętym regulaminem. Laureaci wyłaniani są przez Kapitułę Kryształowej Brukselki, powoływanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - przewodniczącego Kapituły. O nominacji decydowały statystyki udziałów w Programach Ramowych, bardzo interesujący więc jest fakt, że małe przedsiębiorstwo, jakim jest ASM zdystansowało wiele dużych firm co do liczby i wartości realizowanych/koordynowanych projektów czy funkcji podejmowanych w konsorcjach projektowych. Ogłoszenie laureatów nastąpi 14 kwietnia 2010 roku w Katowicach w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Tegoroczna nominacja jest kolejną odsłoną zaistnienia ASM-u w tym prestiżowym przedsięwzięciu. W 2005 roku ASM zdobyło I nagrodę w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw biorących udział w 6. Programie Ramowym Badań, Rozwoju Techniki i Prezentacji Unii Europejskiej, a w 2006 roku uzyskało nominację do tej nagrody. Obecna, jubileuszowa edycja Nagrody Kryształowej Brukselki jest wyjątkowa, ponieważ podsumowuje 10 lat uczestnictwa i nagradza najlepsze zespoły uczestniczące w 5., 6. i 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej, tym bardziej cieszy nominacja kutnowskiej firmy. ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku to założony przed 13 laty polski instytut badawczy, posiadający status jednostki naukowo badawczej. Firma świadczy usługi w zakresie przygotowania i realizacji badań marketingowych oraz analiz rynkowych i gospodarczych, pracując na zlecenie zarówno podmiotów o charakterze typowo komercyjnym, jak również dla instytucji niekomercyjnych: uczelni wyższych, jednostek samorządowych czy organów administracji państwowej. ASM jako dynamiczna firma posiadająca status instytutu badawczego odnajduje się w pełni w optyce działań prowadzonych w ramach programów unijnych, znaczący jest więc fakt, że została po raz kolejny doceniona. Zachęcamy do zapoznania się z działalnością firmy na stronie: 6

7 Nauka w Polsce PAP Ministrowie: należy wykorzystać potencjał intelektualny kobiet w gospodarce Konferencja stanowi wspólną płaszczyznę wymiany opinii oraz doświadczeń reprezentantów krajowych i międzynarodowych instytucji oraz przedstawicieli polskiego rządu w kierunku lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego kobiet dla rozwoju społecznego i gospodarczego - także w istotnym zakresie edukacji i rozwoju kompetencji naukowych. Jestem przekonana, że przedstawione w trakcie dyskusji ważne zagadnienia i propozycje opracowań przyczynią się w sposób znaczący do wzrostu innowacyjności gospodarki opartej na wiedzy - oceniła prof. Barbara Kudrycka w liście do organizatorów konferencji Urzędu Patentowego RP, która odbyła się 25 i 26 marca w Warszawie. Minister nauki i szkolnictwa wyższego zapewniła o gorącym poparciu dla cennej idei współpracy nauki i gospodarki, jaką realizuje UP RP - między innymi poprzez organizację corocznych zjazdów poświęconych kreatywności kobiet. Elżbieta Radziszewska, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, wyraziła nadzieję, że konferencja zapoczątkuje szeroką debatę publiczną na temat roli kobiet w rozwoju gospodarki i nauki w Polsce. W swoim liście minister Radziszewska oceniła, że zaangażowanie talentu kobiet jest jednym z głównych czynników zrównoważonego rozwoju. "Nie możemy mówić o rozwoju globalnej gospodarki opartej na wiedzy bez pełnego wykorzystania talentu kobiet na wszystkich szczeblach władzy - w nauce i gospodarce" - podkreśliła. Z szacunków wynika, że w Polsce kobiety są większością wśród osób z wykształceniem wyższym, a stanowią jedynie 33 proc. kadry kierowniczej, 2 proc. w zarządów firm i 7 proc. komisji mających wpływ na polską naukę. Zdaniem pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, sytuacja ta musi ulec zmianie. "Przeprowadzone w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych badania dowodzą, że równouprawnienie płci zwiększa efektywność, innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw i instytucji, a firmy z większym udziałem kobiet na wyższych szczeblach kierowniczych i w zespołach decyzyjnych mają lepsze wyniki finansowe i wygrywają w innowacyjnej konkurencji. Musimy podejmować realne działania na rzecz aktywizacji gospodarczej i naukowej kobiet" - zaapelowała Radziszewska. Minister przypomniała, że w 2010 r. KE odnowi swoje zobowiązania w zakresie polityki równych szans, przyjmując strategię na rzecz równości płci. Będzie to kontynuacja obecnego planu działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Przyjęta również zostanie nowa strategia gospodarcza, która zastąpi obowiązującą dotychczas Strategię Lizbońska na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. "Pytanie o to, jak zwiększyć wykorzystanie innowacyjnego i twórczego potencjału kobiet w nauce i biznesie jest jednym z kluczowych pytań, na które Polska musi dziś odpowiedzieć, aby zapewnić sobie zrównoważony rozwój" - podsumowała pełnomocniczka. Obecny na konferencji wiceminister gospodarki Dariusz Bogdan powołał się na badania Agencji Akademii PARP, według których ponad połowę słuchaczek studiów doktoranckich stanowią kobiety. Również sektor MŚP stał się domeną kobiet - Polki kierują dużą liczbą firm. "Jeżeli spojrzymy na polską politykę - sukces jeśli chodzi o wykorzystanie środków unijnych należy do minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej. W PARP, która dysponuje tymi środkami, na pięciu członków zarządu są cztery kobiety. W ministerstwie gospodarki kobiety kierują zarówno budową pierwszej elektrowni atomowej, jak i polskim górnictwem i energetyką, innowacyjnością" - wyliczał minister Bogdan. Zwrócił uwagę na istotne narzędzia, za pomocą których minister gospodarki wspiera innowacyjność. Służą one podnoszeniu jakości kadr - zarówno przedsiębiorstw, jak i jednostek naukowych, tworzeniu zachęt do podnoszenia własnej działalności B+R w przedsiębiorstwach, wnoszeniu kapitału na przedsięwzięcia innowacyjne i tworzeniu otoczenia prawno-instytucjonalnego sprzyjającego prowadzeniu działalności gospodarczej. Zaznaczył, że współcześnie o wzroście gospodarczym nie decyduje już położenie geograficzne czy dostęp do tanich surowców. Minister poparł też akcję "Dziewczyny na Politechniki!", dodając do tego hasła wezwanie "Dziewczyny do biznesu!". Jego zdaniem, 7

8 kobiety są wyjątkowo skuteczne w biznesie, zwłaszcza jeśli potrzebne jest tonowanie napięć i cierpliwość. Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska potwierdził, że 20 proc. osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą to kobiety, a połowa z nich deklaruje, że zamierza opierać swoją działalność na innowacjach. "Jeżeli mówimy o nauce - tutaj już nie jest tak dobrze. Jednak pomimo, że kobiety stanowią ponad 50 proc. studentów, to jest taki moment między 30 a 40 rokiem życia, kiedy kobiety odpływają z uczelni i już wśród kadry zarządzającej uczelniami kobiet jest tylko 7 proc." - ubolewała minister Bieńkowska. Według niej, wszystko zaczyna się od rodziny i od najmłodszych lat. "Śląsk jest jednym z takich regionów, gdzie tradycyjnie kobiety są cały czas w domu. Kobiety na Śląsku i w uprzemysłowionych regionach są częścią niezwykle ważną, trzymającą rodzinę, ale jednak są zdolne. W momencie przemian w Polsce w latach 90. okazało się, że najlepszym posagiem dla córki na Śląsku jest edukacja. Wykształcenie - nie samochód, mieszkanie - to jest to, co rodzice chcą zapewnić córce. I to edukację wyższą nawet niż pierwszy stopień na uczelni wyższej" - powiedziała, wspominając miejsce swojego pochodzenia. Minister podkreśliła, że w programach unijnych jest duża ilość środków, związanych z pomocą kobietom w rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz kilka programów, które pomagają kobietom po ciąży wrócić do pracy naukowej i które finansują etaty w czasie, gdy kobieta jest w ciąży - po to, żeby badaczki zostawały one w działalności naukowej jak najdłużej. "Do przemian by nie doszło w Polsce gdyby nie kreatywność i innowacyjność kobiet przez długie lata. () Najważniejsza jest samoświadomość i poczucie tego, że można robić w życiu wszystko - obojętnie, czy jest się kobietą, czy mężczyzną" - uznała minister rozwoju regionalnego. Tani i płaski silnik opatentowany przez wynalazców z Olsztyna Płaski silnik opracowany na bazie silnika Stirlinga opatentowali Krzysztof Nikoluk i Zygmunt Wolski z Olsztyna. Będzie on mógł osiągnąć moc około 1 MW a jego sprawność będzie dosyć wysoka. Wynalazcy wymyślili również urządzenie do wytwarzania energii z pary niskociśnieniowej. Nikoluk i Wolski opatentowali płaski silnik z gazowym medium roboczym, a także zbudowali urządzenie do wytwarzania energii elektrycznej z pary niskociśnieniowej. Wynalazki te mają służyć produkcji taniej energii i odzyskaniu ciepła odpadowego. "Realizacją pomysłów zainteresowana jest już elektrownia oraz kilka innych instytucji" - twierdzą wynalazcy. Urządzenie parowe przekształca nadciśnienie gazu na ciśnienie cieczy, która następnie może być użyta do napędzania turbin i wytwarzania energii elektrycznej. Wykorzystywane ciśnienie jest przy tym dużo mniejsze niż w innych tego typu systemach. Oryginalny silnik Stirlinga powstał blisko 200 lat temu i - zdaniem wynalazców z Olsztyna - byłby najlepszym źródłem mocy, gdyby nie jego cena. Ciśnienie wewnątrz niego wymaga bowiem użycia grubych materiałów i stwarza ogromne problemy z uszczelnieniem. Nowy polski silnik Wolskiego-Nikoluka (W-N) także wykorzystuje energię wytworzoną przez różnicę temperatur, jednak - jak podkreślają twórcy - panują tu dużo niższe temperatury, a przez to także niższe ciśnienie. W obu silnikach nie zachodzi spalanie, bo ciepło dostarczane jest z zewnątrz. Dzięki szczególnej budowie, w urządzeniu będą mniejsze opory, co pozwoli na uzyskanie większej sprawności. Do tego nowy silnik jest, według autorów patentu, sam w sobie niewiarygodnie tani oraz bezpieczny. "Pomysł na niego powstał w kotłowni, w której pracowałem z Zygmuntem Wolskim - opowiada Nikoluk. - Kotły parowe osiągają tam temperaturę ponad 250 stopni i ciepło to się marnuje. Szkoda. Dlatego zaczęliśmy myśleć, w jaki sposób można wykorzystać tę energię. Nad budową silnika pracowaliśmy 3 lata i obliczaliśmy, jakie rozwiązanie będzie najskuteczniejsze. W końcu udało nam się wymyślić dwa urządzenia i uzyskać na nie patent." Sprawność silnika W-N (a więc ilość wydzielonej przez niego energii użytecznej) w najkorzystniejszych warunkach może, zdaniem Krzysztofa Nikoluka, wynosić nawet 35 8

9 procent. Połączenie go z drugim wynalazkiem, nazwanym "Systemem ANNA", pozwoli podnieść ją do około 50 procent. "Sprawność innych silników Stirlinga - mówi Nikoluk - wynosi około 30 procent, silniki spalinowe mają sprawność procent, silniki gazowe - 18 procent, a parowe - zaledwie 7-10 procent." Prof. Stefan Żmudzki, autor książki "Silniki Stirlinga" komentuje: "Prognozowane osiągi tego silnika są mocno przesadzone. A mianowicie: przy założonych małych różnicach temperatur źródeł ciepła ( stopni C), silniki te mogą dysponować małą sprawnością - nigdy 35 procent. Ponadto, parametry sprawnościowe współczesnych silników cieplnych są dużo wyższe od podanych. Np. sprawność całkowita silników spalinowych o zapłonie samoczynnym dochodzi do 54 procent." "Silnik może być napędzany różnym źródłem ciepła, obojętne, czy będzie ono pochodzić od pary wodnej, węgla czy gazu" - wylicza Krzysztof Nikoluk. "A ochładzanie silnika ma być równie proste. W naszym założeniu silnik miał być tani, łatwy do zrobienia i miał trafić pod strzechy" - zaznacza. Nie oznacza to jednak, że silniki będą stosowane w domach. Wynalazcy chcą, żeby wytwarzały one moc 1 megawata (co wystarczyłoby do dostarczenia energii do kilkuset mieszkań) i były stosowane w elektrowniach. Silnik Wolskiego-Nikoluka ma działać pomimo niedużych różnic temperatur. Wystarczy nawet różnica stopni, żeby urządzenie mogło prawidłowo funkcjonować. Chociaż wynalazcy zakładają, że w ich przypadku różnica temperatur będzie wynosiła zwykle 150 stopni. "Nasz silnik jest płaski i panuje w nim mniejsze ciśnienie. Dzięki temu będzie go można instalować np. na powierzchniach kotłów, w kanałach wyprowadzających spaliny czy w źródłach geotermalnych. W ten sposób będzie można odzyskiwać traconą energię" - twierdzą wynalazcy. "Na razie testowano tylko działanie małych prototypów, ale i budowa dużego urządzenia nie będzie skomplikowana. Wystarczy, że dostaniemy na to fundusze w wysokości 10 tysięcy zł, a budowa urządzenia zajmie dwa tygodnie"- uważa Krzysztof Nikoluk. Prof. Żmudzki nie jest tak optymistyczny: "Za podaną kwotę 10 tysięcy zł można zbudować solidniejszy model a nie jego praktyczną wersję." Wynalazcy opowiadają, że już wiele osób i instytucji wyraziło zainteresowanie ich patentem i trwają rozmowy na temat wprowadzenia rozwiązania na rynek. Szczegółowy opis działania urządzeń można znaleźć na stronie portalu AutomatykaOnLine: Wielkopolska Platforma Innowacyjna Kredyt technologiczny dla nowych inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT Rada w Poznaniu oraz Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu zapraszają do udziału w Regionalnych Warsztatach pn. KREDYT TECHNOLOGICZNY DLA NOWYCH INWESTYCJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Warsztaty odbędą się w dnia 16 kwietnia 2010 roku, o godz. 10:00 w sali nr 118 Domu Technika w Poznaniu przy ul. H. Wieniawskiego 5/9. W programie warsztatów znajdziecie Państwo aktualne zagadnienia dotyczące procesu wnioskowania, oceny projektów i kontraktowania Premii Technologicznej, które zostaną szczegółowo omówione przez przedstawicieli Banku Ochrony Środowiska. Praktyczne przykłady pozyskiwania i stosowania nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach oraz przykłady nowych usług proinnowacyjnych zaprezentują przedstawiciele Centrum Innowacji NOT w Warszawie i Ośrodka Innowacji NOT w Poznaniu. Spotkanie w gronie specjalistów oraz przedstawicieli sektora MiŚP będzie również okazją do wymiany doświadczeń a także pozyskania wiedzy nt. innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorstw. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 9

10 Gazeta.pl Apple - pozew o multitouch Tajwańska firma Elan Microelectronics oskarżyła Apple o nielegalne wykorzystywanie opatentowanych rozwiązań związanych z technologią multitouch. Sprawa zapowiada się interesująco, bo Apple rości sobie wszelkie prawa do tej technologii - firma Jobsa niedawno oskarżyła HTC o to samo, o co Elan teraz oskarżył ją. Jak donosi serwis Cnet.com, w pozwie, złożonym do amerykańskiej Komisji Handlu Międzynarodowego (ITC), napisano, iż Apple nielegalnie wykorzystuje w swoich produktach opatentowane rozwiązania Elan Microelectronics. Precyzyjniej rzecz ujmując, chodzi o "dotykowe urządzenia wskazujące, umożliwiające jednoczesne operowanie dwoma (lub więcej) palcami". Przedstawiciele tajwańskiej firmy napisali, że ich patenty zostały nielegalnie wykorzystane w iphone'ie, ipodzie Touch, Macbooku, myszy Magic Mouse oraz ipadzie (który w najbliższych dniach trafi na rynek) - w związku z tym Elan Microelectronics domaga się m.in. wstrzymania importu tych urządzeń do USA (to standardowe roszczenie w podobnych sprawach). Tajwańczycy wydają się w mieć w tym sporze całkiem spore szanse - Elan Microelectronics od lat rozwija technologię multitouch i ma spore portfolio patentów z tej dziedziny. Dość wspomnieć, że przed dwoma laty podobny pozew skierowany został przeciwko firmie Synaptics - a ta ostatecznie przyznała się do naruszenia prawa i zawarła umowę licencyjną na korzystanie z owych technologii. Cała sprawa zapowiada się ciekawie - m.in. dlatego, że choć technologia multitouch jest znana od blisko 30 lat, to jednak spopularyzował ją dopiero Apple (wprowadzając przed trzema laty na rynek iphone'a). Firma Jobsa posiada kilka patentów związanych z tym rozwiązaniem i stosunkowo często je wykorzystuje - dość wspomnieć, że to właśnie ona zablokowała wyposażenie w multitouch pierwszego telefonu z Androidem (G1), a ostatnio oficjalnie oskarżyła HTC o nielegalne korzystanie m.in. z tej technologii. Warner zatrudnia łowców piratów Brytyjski oddział koncernu Warner Bros. chce zatrudnić obeznanych w świecie P2P studentów, którzy pomogą firmie w namierzaniu piratów internetowych. W ciągu 12- miesięcznego stażu żacy będą mogli zarobić 17,5 tys. funtów. Jak informuje TorrentFreak.com, oferta przeznaczona jest przede wszystkich dla studentów informatyki i kierunków pokrewnych (mile widziane są umiejętności programistyczne) - chodzi o to, by kandydaci dysponowali zestawem umiejętności niezbędnym do sprawnego poruszania się we współczesnych systemach wymiany plików. Nic dziwnego - bo ich zadaniem będzie między innymi stałe monitorowanie sieci P2P, tworzenie programów skanujących zasoby takich sieci, a także... dokonywanie prowokacji mających na celu namierzanie piratów (prawdopodobnie chodzi o "kontrolowane" pobieranie materiałów chronionych prawem autorskim - po to, by dowieść, że osoba udostępniająca złamała prawo). Na oficjalnej liście obowiązków znalazło się również wyszukiwanie nielegalnie udostępnionych w Internecie materiałów multimedialnych Warnera oraz NBC Universal, a także szczegółowe dokumentowanie wszystkich takich przypadków. Oficjalna nazwa stanowiska, na które Warner rekrutuje studentów to "stażysta ds. działań antypirackich". Firma przewiduje, że staż potrwa 12 miesięcy i że osoba lub osoby wybrane na to stanowisko zarobią w tym czasie 17,5 tys. funtów (według dzisiejszego kursu to ponad 75 tys. złotych - średnio 6,2 tys. miesięcznie). 10

11 Gadżetomania.pl Komórki macierzyste odbudują zniszczone obszary mózgu? Czyżby niemożliwe stawało się możliwe? Czy medycyna ukazywana w książkach i filmach science-fiction może stać się rzeczywistością? Coraz więcej dowodów i faktów za tym przemawia. Co powiecie przykładowo na odbudową uszkodzonych obszarów ludzkiego mózgu, dzięki komórkom macierzystym myszy? Kilka mądrych głów z University of California z San Francisko odkryli nowy sposób, w którym można wywołać od nowa moment plastyczności układu nerwowego. Plastyczność oznacza to, że układ jest podatny i otwarty na wszystkie zmiany w nim zachodzące. Aby mieć wpływ na rozwój powiązań sieci neuronowej w ludzkim mózgu ekipa z San Francisko wykorzystuje nie w pełni rozwinięte, zarodkowe komórki macierzyste myszy. To właśnie niedojrzała postać komórek, odpowiednio wcześniej spreparowanych warunkach pozwala na modelowanie mózgu. Podczas samej przebudowy mózg przekształca się w identyczny sposób jak to ma miejsce u dorastających niemowlaków. Poszczególne regiony mózgu w różnych momentach naszego dorastania, począwszy od wieku niemowlęcego, przechodzą okres wysokiej plastyczności (podatności). W tym czasie neurony są bardzo podatne na wszelkie sygnały do nich dochodzące. Dzięki temu proces zwany transmisją synaptyczną może wykształcić w naszym mózgu pełnowartościowe sieci połączeń odpowiedzialnych chociażby za takie zmysły jak wzrok. Na chwilę obecną badania sugerują, że w przyszłości będzie możliwe wykorzystanie niedojrzałych komórek macierzystych do przeszczepów części kory mózgowej oraz innych poważnie uszkodzonych partii. Mówiąc najprościej, niektórzy będą mieli okazję dosłownie powrócić do dzieciństwa, kiedy to zawodziły zmysły, a wszystkie, nawet najprostsze czynności musiały być długo trenowane. Pomyślcie tylko o ile poszła naprzód medycyna, skoro człowiek ma możliwość przeszczepu czegoś takiego jak komórki macierzyste i okazję do wtórnego nauczenia się widzenia, słyszenia lub czucia. Dziwne, a za razem ekscytujące. Nieprawdaż? 11

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU BTM Innovations wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. PRZYGOTOWUJEMY STRATEGIĘ ZABEZPIECZAMY WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych dr Agnieszka Turyńska-Gmur Kierownik Działu Transferu Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT doświadczenie i działalność w Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Projekt Warszawska Przestrzeń Technologiczna Centrum Zarządzania Innowacjami i

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Fundusze UE 2014-2020, fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Agenda spotkania 1 Czy się zajmujemy? 2 Horyzont 2020 3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przegląd konkursów zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 Podstawę prawną działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015 WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE Józefów, 17 marca 2015 Fundusze dla Polski Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, w tym: ok. 76,9 mld

Bardziej szczegółowo

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 1 Mazowsze wobec wyzwań przyszłości Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 2 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 Ewa Sobiecka Bielsko-Biała, 20.03.2014 Plan prezentacji Wprowadzenie Umowa partnerska (08.01.2014) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO 2014-2020 INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa I INNOWACJE W GOSPODARCE Działanie 1.2 Infrastruktura B+R Zgodność projektu z Umową Partnerstwa tj.: 1.

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Webinarium nr 4-8 grudnia 2016 Projekt Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej jest realizowany w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Gdańsk This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Dlaczego przemysły kreatywne są ważne? Sektory kreatywne mają wymierny wpływ na poziom rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA SIECI GOSPODARCZE - OCENA STANU I PROGNOZA MBA 2009 1 A KONKRETNIE OCENA STANU I PROGNOZA FUNKCJONOWANIA SIECI W OPARCIU O DOŚWIADCZENIA WIELKOPOLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA MBA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie EEN dla rosnących spółek

Wsparcie EEN dla rosnących spółek Title of the presentation Date # Wsparcie EEN dla rosnących spółek Oferta ośrodka EEN afiliowanego przy PARP 5 lutego 2015 r. Enterprise Europe Network na świecie 54 kraje kraje członkowskie UE, ale także

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rezultaty wdrażania funduszy europejskich na rzecz przedsiębiorstw - perspektywa 2007-2013 zakontraktowano

Bardziej szczegółowo

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+ Spotkanie animacyjne 12.12.2013 r. Główne założenia: Efektywne środki unijne

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Pobudzanie i finansowanie innowacyjnych przedsięwzięd w latach 2014-2020. Perspektywa PARP

Pobudzanie i finansowanie innowacyjnych przedsięwzięd w latach 2014-2020. Perspektywa PARP 2014 Bożena Lublioska Kasprzak Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Pobudzanie i finansowanie innowacyjnych przedsięwzięd w latach 2014-2020. Perspektywa PARP Młodzi Innowacyjni, 13 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Konferencja Inteligentne Miasto rekomendacje dla Polski Kraków, 11 października 2010 r. Krakowski Park

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Powinieneś wiedzieć Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Fundusze dla przedsiębiorców zapewniają przede wszystkim krajowe programy: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programy regionalne poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ Katowice, dnia 17 maja 2012 rok Wyzwaniem w zakresie innowacji w obecnym stuleciu będzie wydłużenie okresu wykorzystywania zasobów osiąganie więcej mniejszym kosztem

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 inż. Paweł Szarubka Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Reprograf Group Warszawa Polska poligrafia posiada bardzo duży potencjał, a dzięki ogromnym

Bardziej szczegółowo