31 marca 2010 r. PRZEGLĄD PRASY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "31 marca 2010 r. PRZEGLĄD PRASY"

Transkrypt

1 31 marca 2010 r. PRZEGLĄD PRASY RZECZPOSPOLITA, Dodatek promocyjny, 31/03/2010 r. Innowator Mazowsza W dodatku zawarte są informacje o mazowieckim naukowcach i przedsiębiorstwach nagrodzonych za innowacyjność. DZIENNIK GAZETA PRAWNA, Biznes raport, 31/03/2010 r., s.g4 Poznaj Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Andrzej Majewski Wydarzeniem w świecie nauki będzie zbliżająca się międzynarodowa konferencja Infrastruktura badawcza dla innowacji organizowana przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ w dniach kwietnia we Wrocławiu. DZIENNIK GAZETA PRAWNA, Biznes raport, 31/03/2010 r., s.g6 Innowacyjność nagrodzona!, Marta Prusek-Glinka W IV edycji konkursu JAKOŚĆ ROKU 2009 Kapituła nagrodziła firmę Wojnarowscy Sp. z o.o. Rozmowa z Damianem Wojnarowskim, prezesem zarządu nagrodzonej firmy. NIE, 01/04/2010 r. Dama usuwa sama, Robert Jaruga NIE rozmawia z inż. Wojciechem Lemańskim, konstruktorem pierwszego na świecie osobistego aparatu do zgodnego z polskim prawem przerywania ciąży. PRASA LOKALNA ECHO DNIA, Kielce, 29/03/2010 r. Jak chronić wynalazki przed konkurencją? W gospodarce w coraz większym stopniu opartej na wiedzy, własność intelektualna i własność przemysłowa jest sprawą kluczową w podejmowaniu codziennych decyzji ekonomiczno-biznesowych. Nowe produkty, wzory i znaki oraz projekty twórcze pojawiają się prawie codziennie na rynku i są wynikiem nieustającej innowacyjności i kreatywności ludzkiej. Z tego względu, niezbędna w działalności przedsiębiorstw staje się znajomość zasad ochrony praw własności intelektualnej jako narzędzia chroniącego innowacyjne rozwiązania oraz sposobów ich gospodarczej eksploatacji. Więcej PRZEGLĄD PORTALI INTERNETOWYCH Portal Innowacji LIFE+ - instrument dla środowiska i innowacji LIFE+, czyli instrument finansowy na rzecz środowiska, został stworzony jako uzupełnienie dla innych instrumentów finansowych związanych z obszarem ochrony środowiska, które nie objęły wszystkich priorytetów w tej dziedzinie. Wśród projektów, którym może zostać przyznane dofinansowanie z instrumentu LIFE+, znajdują się m.in. projekty innowacyjne i demonstracyjne. Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 614/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie instrumentu finansowego na rzecz środowiska (LIFE+), będącym podstawową regulacją prawną dotyczącą tego instrumentu projekty innowacyjne lub demonstracyjne związane z celami Wspólnoty w zakresie środowiska, 1

2 w tym związane z rozwojem i upowszechnianiem technik najlepszej praktyki, wiedzy specjalistycznej lub technologii, oraz projekty związane z kampaniami na rzecz zwiększania świadomości społecznej oraz specjalnymi szkoleniami dla podmiotów uczestniczących w inicjatywach dotyczących zapobiegania pożarom lasów, powinny kwalifikować się do otrzymywania finansowania wspólnotowego poprzez LIFE+. Zasada ta dotyczy jednak jedynie sytuacji, gdy projekty te nie kwalifikują się do finansowania przez inne instrumenty finansowe Wspólnoty. LIFE+ składa się z trzech komponentów: I - Przyroda i różnorodność biologiczna, II - Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska, III - Informacja i komunikacja. Jeden projekt może dotyczyć tylko jednego komponentu. LIFE+ oferuje dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach, dofinansowanie może wynieść 75% w przypadku projektów z komponentu I Przyroda i różnorodność biologiczna, dotyczących siedlisk lub gatunków priorytetowych. Finansowaniem nie są objęte inwestycje infrastrukturalne. Aby otrzymać dofinansowanie z instrumentu LIFE+, projekty muszą spełniać następujące kryteria: 1. opłacalność, wykonalność, spójność pod względem merytorycznym i finansowym, 2. zgodność z 6 Programem działań w zakresie środowiska naturalnego oraz prawem i politykami wspólnotowymi, 3. zapewnienie europejskiej wartości dodanej, 4. spełnianie przynajmniej jednego z następujących warunków: a) projekt dotyczy najlepszych praktyk bądź jest projektem demonstracyjnym służącym wdrożeniu Dyrektywy Ptasiej lub Dyrektywy Siedliskowej, b) projekt jest innowacyjny lub jest projektem demonstracyjnym związanym z celami Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska, c) projekt obejmuje kampanię na rzecz zwiększania świadomości społecznej bądź specjalne szkolenia dla podmiotów uczestniczących w działaniach dotyczących zapobiegania pożarom lasów, d) projekt służy rozwojowi i realizacji celów Wspólnoty związanych z kompleksowym monitorowaniem wzajemnego oddziaływania lasów i środowiska. Nabór wniosków w ramach LIFE+ ogłasza raz do roku Komisja Europejska, a wnioski przyjmują wyznaczone do tego organy krajowe. Technologie ekologiczne na indeksie Ostatnie lata przyniosły coraz szerszą i głębszą dyskusję nad potrzebą stymulowania innowacyjności oraz rozwoju technologii środowiskowych, mających minimalizować wpływ działalności ludzkiej na środowisko i umożliwiać najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów. Wyrazem tego trendu jest nowy, specjalny wskaźnik giełdowy, mający przedstawiać w czasie rzeczywistym międzynarodową branżę technologii ekologicznych, w szczególności spółki sektorów energii odnawialnej, efektywności wykorzystania energii, transportu, gospodarki odpadami oraz oczyszczania ścieków. DB NASDAQ OMX Clean Tech Index jest owocem współpracy NASDAQ OMX oraz Deutsche Banku, a dokładnie jego jednostki odpowiedzialnej za inwestycje i analizy biznesowe prowadzone pod kątem zmian klimatycznych - DB Climate Change Advisors (DBCCA). Indeks uwzględnia firmy zaangażowane w wytwarzanie, rozwój, dystrybucję, instalacje czystych technologii, które osiągają przynajmniej jedną trzecią przychodów z rozwoju czystych z punktu widzenia środowiska naturalnego technologii, co jest weryfikowane na podstawie informacji z ich sprawozdań finansowych. Ponadto brana jest pod uwagę kapitalizacja, która ma wynosić przynajmniej 250 milionów USD, a średnia dzienna wartość transakcji dla każdej spółki to minimum 1 milion dolarów. Wskaźnik obejmuje 119 firm, wyselekcjonowanych spośród około 4 tysięcy podmiotów. 106 przedsiębiorstw może się poszczycić osiąganiem ponad 50% przychodów z rozwoju czystych technologii. Wskaźnik został skonstruowany tak, aby zastosowany system wag pozwolił na zaistnienie także 2

3 mniejszym przedsiębiorstwom. Objęte wskaźnikiem przedsiębiorstwa to przede wszystkim podmioty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych (37,8%), Niemiec (10,1%), Chin (9,2%). Indeks powstał z myślą o dostarczeniu inwestorom aktualnych, wszechstronnych, przejrzystych i precyzyjnych informacji o branży związanej z czystymi technologiami. Przedstawiciele Deutsche Banku są przekonani, że to przede wszystkim portfele inwestycyjne ułożone z uwzględnieniem implikacji, jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne będą w najbliższych latach dawać dodatnią wartość wskaźnika Alfa. Sektor czystych technologii cechuje się wysokim potencjałem wzrostowym, związanym z długoterminową prognozą zapotrzebowania na energię, żywność, wodę w odniesieniu do zmian demograficznych i dostępności zasobów. Indeks funkcjonuje od 10 lutego 2010 r. Jest dostępny w wersji cenowej (price return) i dochodowej (total return) Jest to pierwszy tego typu wskaźnik, powstały w wyniku współpracy dwóch globalnych aktorów międzynarodowego banku oraz jednej z największych światowych giełd. Co kwartał planowane jest przeprowadzenie badań branży, a następnie na ich podstawie aktualizowanie DB NASDAQ OMX Clean Tech Index. Szczegółowe informacje dotyczące metodologii konstrukcji wskaźnika są dostępne na stronie Promowanie innowacji poprzez zamówienia publiczne: Best Practice & Networking, Bruksela, marca 2010 W dniach marca odbyła się w Brukseli konferencja poświęcona promowaniu innowacji za pomocą zamówień publicznych. Celem przyświecającym temu spotkaniu jest ustalenie, w jaki sposób można poprzez wspólne działania wspierać innowacyjność za pomocą zamówień publicznych i wspierać uczestników tego procesu. Ciekawym rozwiązaniem w tym kontekście byłoby np. stworzenie sieci i wymiana najlepszych praktyk między zamawiającymi, decydentami i innymi aktorami. W szczególności konferencja skupiła się na następujących zagadnieniach: ustalenie relacji pomiędzy sieciami i zainteresowanymi stronami (zarówno tymi, które już uczestniczą w działaniach, jak i nowymi). Wśród potencjalnie zainteresowanych tym procesem wyróżnić należy: agencje wspierające innowacyjność, partnerów Enterprise Europe Network, indywidualnych ekspertów; określenie, jakie narzędzia wsparcia najlepiej wykorzystać w ramach zamówień publicznych; doprecyzowanie, na czym polega potencjał do wspólnych działań. Dlaczego zwrócono uwagę na zamówienia publiczne poruszając temat innowacyjności? Według przytoczonych danych, rynek zamówień publicznych jest wart uwagi, gdyż stanowi on sporą część PKB w krajach Unii Europejskiej (16%), a liczby te jeszcze się zwiększają, jeśli spojrzymy na poszczególne branże tj.: budownictwo (40%), czy bezpieczeństwo cywilne i obronność (100%). Z drugiej jednak strony zwrócono uwagę na ograniczenia rynku zamówień publicznych wynikające między innymi ze skomplikowanych procedur. Dlatego państwa członkowskie są zachęcane do podejmowania kroków w celu stymulowania innowacji i badań naukowych poprzez udoskonalenie procedury zamówień publicznych, a co za tym idzie do wprowadzenia zmian w przygotowywaniu przetargów. Zmiany te sektor publiczny musi zacząć od siebie samego, a mianowicie powinien stać się inteligentnym klientem stosującym między innymi zalecenia wynikające z Przewodnika na temat innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie zamówień publicznych 10 elementów dobrej praktyki (Guide on dealing with innovative solutions in public procurement 10 elements of good practice) (szczegóły dostępne na: Aby pomóc zamawiającym w staniu się bardziej innowacyjnymi Komisja Europejska zorganizowała w 2008 roku w Hadze warsztaty na temat wiodących rynków i zamówień publicznych, a w latach są realizowane 3 pilotażowe projekty dotyczące tworzenia sieci w zamówieniach publicznych (szczegóły dostępne na: Koordynatorzy projektów zachęcają wszystkie zainteresowane jednostki do śledzenia losów wymienionych projektów i kontaktu (na adres: 3

4 Budowa Kieleckiego Parku Technologicznego w ramach Programu Rozwoju Polski Wschodniej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisze 31 marca 2010 r. z Prezydentem Kielc umowę o dofinansowaniu projektu budowy infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego. Budowa będzie współfinansowana z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Działanie 1.3 Wspieranie innowacji oraz budżetu państwa. Wartość inwestycji wyniesie 85 mln zł. Realizacja inwestycji rozpocznie się w przyszłym miesiącu, zakończenie budowy planowane jest na pierwszy kwartał 2011 roku. Kielecki Park Technologiczny (KPT) ma stać się wielofunkcyjnym terenem aktywności gospodarczej dla osób wiążących swoją przyszłość z innowacjami i nowymi technologiami. W ramach budowanej infrastruktury powstanie Inkubator Technologiczny i Centrum Technologiczne. Inkubator Technologiczny to strefa I Kieleckiego Parku Technologicznego o powierzchni użytkowej ponad 4,5 tys. metrów kwadratowych obejmująca powierzchnie biurowe i konferencyjne oraz miejsca parkingowe. Wszystkie moduły w Inkubatorze Technologicznym, z wyjątkiem modułów typu open space, wyposażone będą wyposażone w podstawowe meble biurowe niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Inkubator Technologiczny to oprócz kompleksowej i profesjonalne wyposażonej, atrakcyjnie zlokalizowanej infrastruktury na preferencyjnych warunkach, także wsparcie doradcze dla start up ów i mikroprzedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne. Kielecki Park Technologiczny pomaga nowo utworzonym, innowacyjnym firmom w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Służy wiedzą i doświadczeniem oraz profesjonalną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb opieką. Istotnym elementem systemu inkubacji firm będzie możliwość korzystania w dalszym etapie ich rozwoju z pozostałej infrastruktury KPT. Strefa II Kieleckiego Parku Technologicznego o powierzchni użytkowej: prawie 13 tys. metrów kwadratowych to Centrum Technologicznego. W jego skład wchodzą Budynek biurowo laboratoryjno produkcyjny o powierzchni użytkowej ponad 4 tys. metrów kwadratowych i hala produkcyjna o powierzchni użytkowej ponad 6,5 tys. metrów kwadratowych. Dodatkowo na terenie Strefy II znajduje się plac składowy i miejsca parkingowe. Centrum Technologiczne to powierzchnia przeznaczona dla funkcjonujących przedsiębiorstw opierających swój rozwój o innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii produkcji i usług. Budynek będzie miał dwie kondygnacje i będzie posiadał 8 modułów z możliwością ich niezależnego funkcjonowania. Wszystkie moduły hali produkcyjnej zostaną wyposażone w podstawowe elementy infrastruktury technicznej oraz media. Firmy ulokowane w KPT będą miały zapewnione konkurencyjne warunki rozwoju dzięki systemowi preferencyjnych stawek czynszowych za wynajem powierzchni, szerokiemu dostępowi do usług recepcyjno - biurowych oraz usług doradczych i szkoleniowych. Kielecki Park Technologiczny przygotowuje się do włączenia, w 2011 roku, do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice, w celu stworzenia dogodnych warunków do rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw działających w oparciu o nowe technologie. Przedsiębiorcy działający w SSE otrzymają zwolnienie od podatku dochodowego, na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym. Przedsiębiorca może jednocześnie korzystać z wszystkich zachęt stosowanych przez państwo (SSE), samorząd (np. ulgi od podatku od nieruchomości) oraz z korzyści związanych z działalnością w ramach parku technologicznego. KPT stanowi jednostkę budżetową Miasta Kielce i jest to jedno z największych przedsięwzięć gospodarczych realizowanych przez władze samorządowe Kielc. Kielecki Park Technologiczny (KPT) to organizacja zarządzana przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów, której celem jest rozwój gospodarczy Kielc i regionu świętokrzyskiego poprzez promowanie kultury innowacji i konkurencji wśród przedsiębiorców i instytucji opartych na wiedzy. 4

5 W celu realizacji zamierzeń KPT bierze udział w procesie stymulacji i zarządzania przepływem wiedzy i technologii pomiędzy regionalnymi szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, przedsiębiorstwami i rynkami. KPT ściśle współpracuje z kieleckimi uczelniami wyższymi, głównie z Uniwersytetem Humanistyczno Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach, z którym to realizuje szereg projektów. KPT ukierunkowany jest na rozwój przedsiębiorczości akademickiej, wspieranie relacji na linii nauka-gospodarka, pre-inkubacja i inkubacja przedsiębiorstw wywodzących się z uczelni. Od początku swojej działalności KPT realizuje projekty z wykorzystaniem funduszy unijnych. Do takich projektów należy zaliczyć przede wszystkim projekt Nauka dla biznesu uniwersytet inkubatorem komercjalizacji badań naukowych oraz projekty BiznesStarter, Astronom w poszukiwaniu gwiazd przedsiębiorczości akademickiej Bardzo ważnym wydarzeniem są organizowane przez KPT Kieleckie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej oraz Kieleckie Dni design. Innowacyjne klastry światowej klasy w Unii Europejskiej Coraz bardziej powszechne jest postrzeganie klastrów jako czynników rozwoju gospodarczego i regionalnego, a co za tym idzie, powstają coraz liczniejsze polityki i inicjatywy klastrowe, mające na celu zarówno wsparcie już istniejących, zidentyfikowanych klastrów, jak i powstawania nowych. W obszarze klastrów coraz prężniej działa także Unia Europejska. Jednym z wyrazów jej zaangażowania jest Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów W kierunku światowej klasy klastrów w Unii Europejskiej: Wdrażanie szeroko zakrojonej strategii innowacyjnej. Dokument ten stwierdza, że choć w Unii Europejskiej nie brakuje klastrów, efektywność i skuteczność ich działania wciąż nie są zadowalające. Wpływ na to ma utrzymująca się fragmentacja rynku, słabe związki między przemysłem a instytucjami badawczymi oraz niewystarczająca współpraca w ramach UE. Konkurencja światowa wymaga udoskonalenia funkcjonowania klastrów i polityki klastrowej. Dla usprawnienia koordynacji polityki klastrowej z innymi politykami, pomiędzy państwami członkowskimi oraz pomiędzy poziomem krajowym a unijnym, a także dla rozwoju lepszej i skuteczniejszej polityki klastrowej, powstały: Europejska Grupa ds. Polityki Klastrowej, Europejska Sieć Klastrów, Europejskie Obserwatorium Klastrów, Europejska Platforma Innowacji dla Klastrów. Za wyraz dążenia do tworzenia klastrów o poziomie międzynarodowym można uznać plany wzmocnienia współpracy klastrowej w obszarze atlantyckim. W marcu 2010 odbyła się konferencja pod hasłem Klastry, polityki klastrowe i sieci innowacji w Europie, w której udział wzięło 130 twórców polityki klastrowej i praktyków w tej dziedzinie. Jednym z tematów przewodnich konferencji były szanse rozwinięcia międzynarodowej kooperacji klastrów oraz korzyści, jakie może ona przynieść. Rozważano także możliwości wykorzystania do tego celu otwartych platform współpracy, zarówno na poziomie kształtowania polityki, jak i na poziomie działania. Uczestnicy konferencji akcentowali istotną rolę klastrów. Są one nieodzowne w procesie aktualizacji strategii innowacji, jako że klastry koncentrują firmy i instytucje otoczenia biznesu, co prowadzi do wytworzenia się w ich ramach korzystnej kultury przedsiębiorczości. Klastry są ponadto przydatnym narzędziem wdrażania polityki przemysłowej, posiadającym ogromny potencjał efektu multiplikacji. Istnieje potrzeba bardziej efektywnego wykorzystania potencjału klastrów. Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu stwierdził, iż działania takie nie oznaczają wspierania klastrów czy nawet wspierania lepszego funkcjonowania klastrów ani doskonalenia polityk klastrowych, lecz wzrostu efektywności wykorzystania programów badań naukowych i innowacji dzięki klastrom dla przykładowo sprostania wyzwaniom społecznym. 5

6 Najlepsze firmy i jednostki naukowe walczą. Kto tym razem zdobędzie Kryształową Brukselkę? Programy Ramowe w zakresie badań i rozwoju są największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Jednostki naukowe oraz szczególnie aktywne na rynku firmy nie tylko ubiegają się o dotacje z programu ale również mogą liczyć na prestiż płynący z uczestnictwa. Firma ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. została ponownie nominowana do prestiżowej Nagrody Kryształowej Brukselki w kategorii: PRZEDSIĘBIORSTWO. Nagroda "Kryształowej Brukselki" powstała z inicjatywy Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, dra Andrzeja Siemaszko, który zaproponował utworzenie nagrody dla najlepszych i najbardziej aktywnych polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw i uczestników Programów Ramowych Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej. Pomysł narodził się w ostatnim roku realizacji 5. Programu Ramowego ( ). Idea "Kryształowej Brukselki" szybko znalazła uznanie polskiego środowiska naukowego i swoją oryginalnością zwróciła uwagę Komisji Europejskiej, ponieważ wcześniej żaden inny kraj uczestniczący w programach ramowych nie wyszedł z taką inicjatywą. "Kryształowa Brukselka" jest w tej edycji przyznawana w dwóch kategoriach: INSTYTUCJA BADAWCZA i PRZEDSIĘBIORSTWO. W tej ostatniej wśród nominowanych oprócz ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. znalazły się następujące firmy: CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych; Centrum Techniki Okrętowej S.A.; Comarch S.A.; EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.; ITTI Sp. z o.o.; Mostostal Warszawa S.A.; Stowarzyszenie Miasta w Internecie; Telekomunikacja Polska S.A.; Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A.. Kutnowska firma znalazła się więc w doborowym towarzystwie. Lista nominowanych instytucji i osób jest przygotowywana przez KPK zgodnie z przyjętym regulaminem. Laureaci wyłaniani są przez Kapitułę Kryształowej Brukselki, powoływanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - przewodniczącego Kapituły. O nominacji decydowały statystyki udziałów w Programach Ramowych, bardzo interesujący więc jest fakt, że małe przedsiębiorstwo, jakim jest ASM zdystansowało wiele dużych firm co do liczby i wartości realizowanych/koordynowanych projektów czy funkcji podejmowanych w konsorcjach projektowych. Ogłoszenie laureatów nastąpi 14 kwietnia 2010 roku w Katowicach w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Tegoroczna nominacja jest kolejną odsłoną zaistnienia ASM-u w tym prestiżowym przedsięwzięciu. W 2005 roku ASM zdobyło I nagrodę w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw biorących udział w 6. Programie Ramowym Badań, Rozwoju Techniki i Prezentacji Unii Europejskiej, a w 2006 roku uzyskało nominację do tej nagrody. Obecna, jubileuszowa edycja Nagrody Kryształowej Brukselki jest wyjątkowa, ponieważ podsumowuje 10 lat uczestnictwa i nagradza najlepsze zespoły uczestniczące w 5., 6. i 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej, tym bardziej cieszy nominacja kutnowskiej firmy. ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku to założony przed 13 laty polski instytut badawczy, posiadający status jednostki naukowo badawczej. Firma świadczy usługi w zakresie przygotowania i realizacji badań marketingowych oraz analiz rynkowych i gospodarczych, pracując na zlecenie zarówno podmiotów o charakterze typowo komercyjnym, jak również dla instytucji niekomercyjnych: uczelni wyższych, jednostek samorządowych czy organów administracji państwowej. ASM jako dynamiczna firma posiadająca status instytutu badawczego odnajduje się w pełni w optyce działań prowadzonych w ramach programów unijnych, znaczący jest więc fakt, że została po raz kolejny doceniona. Zachęcamy do zapoznania się z działalnością firmy na stronie: 6

7 Nauka w Polsce PAP Ministrowie: należy wykorzystać potencjał intelektualny kobiet w gospodarce Konferencja stanowi wspólną płaszczyznę wymiany opinii oraz doświadczeń reprezentantów krajowych i międzynarodowych instytucji oraz przedstawicieli polskiego rządu w kierunku lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego kobiet dla rozwoju społecznego i gospodarczego - także w istotnym zakresie edukacji i rozwoju kompetencji naukowych. Jestem przekonana, że przedstawione w trakcie dyskusji ważne zagadnienia i propozycje opracowań przyczynią się w sposób znaczący do wzrostu innowacyjności gospodarki opartej na wiedzy - oceniła prof. Barbara Kudrycka w liście do organizatorów konferencji Urzędu Patentowego RP, która odbyła się 25 i 26 marca w Warszawie. Minister nauki i szkolnictwa wyższego zapewniła o gorącym poparciu dla cennej idei współpracy nauki i gospodarki, jaką realizuje UP RP - między innymi poprzez organizację corocznych zjazdów poświęconych kreatywności kobiet. Elżbieta Radziszewska, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, wyraziła nadzieję, że konferencja zapoczątkuje szeroką debatę publiczną na temat roli kobiet w rozwoju gospodarki i nauki w Polsce. W swoim liście minister Radziszewska oceniła, że zaangażowanie talentu kobiet jest jednym z głównych czynników zrównoważonego rozwoju. "Nie możemy mówić o rozwoju globalnej gospodarki opartej na wiedzy bez pełnego wykorzystania talentu kobiet na wszystkich szczeblach władzy - w nauce i gospodarce" - podkreśliła. Z szacunków wynika, że w Polsce kobiety są większością wśród osób z wykształceniem wyższym, a stanowią jedynie 33 proc. kadry kierowniczej, 2 proc. w zarządów firm i 7 proc. komisji mających wpływ na polską naukę. Zdaniem pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, sytuacja ta musi ulec zmianie. "Przeprowadzone w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych badania dowodzą, że równouprawnienie płci zwiększa efektywność, innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw i instytucji, a firmy z większym udziałem kobiet na wyższych szczeblach kierowniczych i w zespołach decyzyjnych mają lepsze wyniki finansowe i wygrywają w innowacyjnej konkurencji. Musimy podejmować realne działania na rzecz aktywizacji gospodarczej i naukowej kobiet" - zaapelowała Radziszewska. Minister przypomniała, że w 2010 r. KE odnowi swoje zobowiązania w zakresie polityki równych szans, przyjmując strategię na rzecz równości płci. Będzie to kontynuacja obecnego planu działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Przyjęta również zostanie nowa strategia gospodarcza, która zastąpi obowiązującą dotychczas Strategię Lizbońska na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. "Pytanie o to, jak zwiększyć wykorzystanie innowacyjnego i twórczego potencjału kobiet w nauce i biznesie jest jednym z kluczowych pytań, na które Polska musi dziś odpowiedzieć, aby zapewnić sobie zrównoważony rozwój" - podsumowała pełnomocniczka. Obecny na konferencji wiceminister gospodarki Dariusz Bogdan powołał się na badania Agencji Akademii PARP, według których ponad połowę słuchaczek studiów doktoranckich stanowią kobiety. Również sektor MŚP stał się domeną kobiet - Polki kierują dużą liczbą firm. "Jeżeli spojrzymy na polską politykę - sukces jeśli chodzi o wykorzystanie środków unijnych należy do minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej. W PARP, która dysponuje tymi środkami, na pięciu członków zarządu są cztery kobiety. W ministerstwie gospodarki kobiety kierują zarówno budową pierwszej elektrowni atomowej, jak i polskim górnictwem i energetyką, innowacyjnością" - wyliczał minister Bogdan. Zwrócił uwagę na istotne narzędzia, za pomocą których minister gospodarki wspiera innowacyjność. Służą one podnoszeniu jakości kadr - zarówno przedsiębiorstw, jak i jednostek naukowych, tworzeniu zachęt do podnoszenia własnej działalności B+R w przedsiębiorstwach, wnoszeniu kapitału na przedsięwzięcia innowacyjne i tworzeniu otoczenia prawno-instytucjonalnego sprzyjającego prowadzeniu działalności gospodarczej. Zaznaczył, że współcześnie o wzroście gospodarczym nie decyduje już położenie geograficzne czy dostęp do tanich surowców. Minister poparł też akcję "Dziewczyny na Politechniki!", dodając do tego hasła wezwanie "Dziewczyny do biznesu!". Jego zdaniem, 7

8 kobiety są wyjątkowo skuteczne w biznesie, zwłaszcza jeśli potrzebne jest tonowanie napięć i cierpliwość. Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska potwierdził, że 20 proc. osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą to kobiety, a połowa z nich deklaruje, że zamierza opierać swoją działalność na innowacjach. "Jeżeli mówimy o nauce - tutaj już nie jest tak dobrze. Jednak pomimo, że kobiety stanowią ponad 50 proc. studentów, to jest taki moment między 30 a 40 rokiem życia, kiedy kobiety odpływają z uczelni i już wśród kadry zarządzającej uczelniami kobiet jest tylko 7 proc." - ubolewała minister Bieńkowska. Według niej, wszystko zaczyna się od rodziny i od najmłodszych lat. "Śląsk jest jednym z takich regionów, gdzie tradycyjnie kobiety są cały czas w domu. Kobiety na Śląsku i w uprzemysłowionych regionach są częścią niezwykle ważną, trzymającą rodzinę, ale jednak są zdolne. W momencie przemian w Polsce w latach 90. okazało się, że najlepszym posagiem dla córki na Śląsku jest edukacja. Wykształcenie - nie samochód, mieszkanie - to jest to, co rodzice chcą zapewnić córce. I to edukację wyższą nawet niż pierwszy stopień na uczelni wyższej" - powiedziała, wspominając miejsce swojego pochodzenia. Minister podkreśliła, że w programach unijnych jest duża ilość środków, związanych z pomocą kobietom w rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz kilka programów, które pomagają kobietom po ciąży wrócić do pracy naukowej i które finansują etaty w czasie, gdy kobieta jest w ciąży - po to, żeby badaczki zostawały one w działalności naukowej jak najdłużej. "Do przemian by nie doszło w Polsce gdyby nie kreatywność i innowacyjność kobiet przez długie lata. () Najważniejsza jest samoświadomość i poczucie tego, że można robić w życiu wszystko - obojętnie, czy jest się kobietą, czy mężczyzną" - uznała minister rozwoju regionalnego. Tani i płaski silnik opatentowany przez wynalazców z Olsztyna Płaski silnik opracowany na bazie silnika Stirlinga opatentowali Krzysztof Nikoluk i Zygmunt Wolski z Olsztyna. Będzie on mógł osiągnąć moc około 1 MW a jego sprawność będzie dosyć wysoka. Wynalazcy wymyślili również urządzenie do wytwarzania energii z pary niskociśnieniowej. Nikoluk i Wolski opatentowali płaski silnik z gazowym medium roboczym, a także zbudowali urządzenie do wytwarzania energii elektrycznej z pary niskociśnieniowej. Wynalazki te mają służyć produkcji taniej energii i odzyskaniu ciepła odpadowego. "Realizacją pomysłów zainteresowana jest już elektrownia oraz kilka innych instytucji" - twierdzą wynalazcy. Urządzenie parowe przekształca nadciśnienie gazu na ciśnienie cieczy, która następnie może być użyta do napędzania turbin i wytwarzania energii elektrycznej. Wykorzystywane ciśnienie jest przy tym dużo mniejsze niż w innych tego typu systemach. Oryginalny silnik Stirlinga powstał blisko 200 lat temu i - zdaniem wynalazców z Olsztyna - byłby najlepszym źródłem mocy, gdyby nie jego cena. Ciśnienie wewnątrz niego wymaga bowiem użycia grubych materiałów i stwarza ogromne problemy z uszczelnieniem. Nowy polski silnik Wolskiego-Nikoluka (W-N) także wykorzystuje energię wytworzoną przez różnicę temperatur, jednak - jak podkreślają twórcy - panują tu dużo niższe temperatury, a przez to także niższe ciśnienie. W obu silnikach nie zachodzi spalanie, bo ciepło dostarczane jest z zewnątrz. Dzięki szczególnej budowie, w urządzeniu będą mniejsze opory, co pozwoli na uzyskanie większej sprawności. Do tego nowy silnik jest, według autorów patentu, sam w sobie niewiarygodnie tani oraz bezpieczny. "Pomysł na niego powstał w kotłowni, w której pracowałem z Zygmuntem Wolskim - opowiada Nikoluk. - Kotły parowe osiągają tam temperaturę ponad 250 stopni i ciepło to się marnuje. Szkoda. Dlatego zaczęliśmy myśleć, w jaki sposób można wykorzystać tę energię. Nad budową silnika pracowaliśmy 3 lata i obliczaliśmy, jakie rozwiązanie będzie najskuteczniejsze. W końcu udało nam się wymyślić dwa urządzenia i uzyskać na nie patent." Sprawność silnika W-N (a więc ilość wydzielonej przez niego energii użytecznej) w najkorzystniejszych warunkach może, zdaniem Krzysztofa Nikoluka, wynosić nawet 35 8

9 procent. Połączenie go z drugim wynalazkiem, nazwanym "Systemem ANNA", pozwoli podnieść ją do około 50 procent. "Sprawność innych silników Stirlinga - mówi Nikoluk - wynosi około 30 procent, silniki spalinowe mają sprawność procent, silniki gazowe - 18 procent, a parowe - zaledwie 7-10 procent." Prof. Stefan Żmudzki, autor książki "Silniki Stirlinga" komentuje: "Prognozowane osiągi tego silnika są mocno przesadzone. A mianowicie: przy założonych małych różnicach temperatur źródeł ciepła ( stopni C), silniki te mogą dysponować małą sprawnością - nigdy 35 procent. Ponadto, parametry sprawnościowe współczesnych silników cieplnych są dużo wyższe od podanych. Np. sprawność całkowita silników spalinowych o zapłonie samoczynnym dochodzi do 54 procent." "Silnik może być napędzany różnym źródłem ciepła, obojętne, czy będzie ono pochodzić od pary wodnej, węgla czy gazu" - wylicza Krzysztof Nikoluk. "A ochładzanie silnika ma być równie proste. W naszym założeniu silnik miał być tani, łatwy do zrobienia i miał trafić pod strzechy" - zaznacza. Nie oznacza to jednak, że silniki będą stosowane w domach. Wynalazcy chcą, żeby wytwarzały one moc 1 megawata (co wystarczyłoby do dostarczenia energii do kilkuset mieszkań) i były stosowane w elektrowniach. Silnik Wolskiego-Nikoluka ma działać pomimo niedużych różnic temperatur. Wystarczy nawet różnica stopni, żeby urządzenie mogło prawidłowo funkcjonować. Chociaż wynalazcy zakładają, że w ich przypadku różnica temperatur będzie wynosiła zwykle 150 stopni. "Nasz silnik jest płaski i panuje w nim mniejsze ciśnienie. Dzięki temu będzie go można instalować np. na powierzchniach kotłów, w kanałach wyprowadzających spaliny czy w źródłach geotermalnych. W ten sposób będzie można odzyskiwać traconą energię" - twierdzą wynalazcy. "Na razie testowano tylko działanie małych prototypów, ale i budowa dużego urządzenia nie będzie skomplikowana. Wystarczy, że dostaniemy na to fundusze w wysokości 10 tysięcy zł, a budowa urządzenia zajmie dwa tygodnie"- uważa Krzysztof Nikoluk. Prof. Żmudzki nie jest tak optymistyczny: "Za podaną kwotę 10 tysięcy zł można zbudować solidniejszy model a nie jego praktyczną wersję." Wynalazcy opowiadają, że już wiele osób i instytucji wyraziło zainteresowanie ich patentem i trwają rozmowy na temat wprowadzenia rozwiązania na rynek. Szczegółowy opis działania urządzeń można znaleźć na stronie portalu AutomatykaOnLine: Wielkopolska Platforma Innowacyjna Kredyt technologiczny dla nowych inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT Rada w Poznaniu oraz Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu zapraszają do udziału w Regionalnych Warsztatach pn. KREDYT TECHNOLOGICZNY DLA NOWYCH INWESTYCJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Warsztaty odbędą się w dnia 16 kwietnia 2010 roku, o godz. 10:00 w sali nr 118 Domu Technika w Poznaniu przy ul. H. Wieniawskiego 5/9. W programie warsztatów znajdziecie Państwo aktualne zagadnienia dotyczące procesu wnioskowania, oceny projektów i kontraktowania Premii Technologicznej, które zostaną szczegółowo omówione przez przedstawicieli Banku Ochrony Środowiska. Praktyczne przykłady pozyskiwania i stosowania nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach oraz przykłady nowych usług proinnowacyjnych zaprezentują przedstawiciele Centrum Innowacji NOT w Warszawie i Ośrodka Innowacji NOT w Poznaniu. Spotkanie w gronie specjalistów oraz przedstawicieli sektora MiŚP będzie również okazją do wymiany doświadczeń a także pozyskania wiedzy nt. innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorstw. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 9

10 Gazeta.pl Apple - pozew o multitouch Tajwańska firma Elan Microelectronics oskarżyła Apple o nielegalne wykorzystywanie opatentowanych rozwiązań związanych z technologią multitouch. Sprawa zapowiada się interesująco, bo Apple rości sobie wszelkie prawa do tej technologii - firma Jobsa niedawno oskarżyła HTC o to samo, o co Elan teraz oskarżył ją. Jak donosi serwis Cnet.com, w pozwie, złożonym do amerykańskiej Komisji Handlu Międzynarodowego (ITC), napisano, iż Apple nielegalnie wykorzystuje w swoich produktach opatentowane rozwiązania Elan Microelectronics. Precyzyjniej rzecz ujmując, chodzi o "dotykowe urządzenia wskazujące, umożliwiające jednoczesne operowanie dwoma (lub więcej) palcami". Przedstawiciele tajwańskiej firmy napisali, że ich patenty zostały nielegalnie wykorzystane w iphone'ie, ipodzie Touch, Macbooku, myszy Magic Mouse oraz ipadzie (który w najbliższych dniach trafi na rynek) - w związku z tym Elan Microelectronics domaga się m.in. wstrzymania importu tych urządzeń do USA (to standardowe roszczenie w podobnych sprawach). Tajwańczycy wydają się w mieć w tym sporze całkiem spore szanse - Elan Microelectronics od lat rozwija technologię multitouch i ma spore portfolio patentów z tej dziedziny. Dość wspomnieć, że przed dwoma laty podobny pozew skierowany został przeciwko firmie Synaptics - a ta ostatecznie przyznała się do naruszenia prawa i zawarła umowę licencyjną na korzystanie z owych technologii. Cała sprawa zapowiada się ciekawie - m.in. dlatego, że choć technologia multitouch jest znana od blisko 30 lat, to jednak spopularyzował ją dopiero Apple (wprowadzając przed trzema laty na rynek iphone'a). Firma Jobsa posiada kilka patentów związanych z tym rozwiązaniem i stosunkowo często je wykorzystuje - dość wspomnieć, że to właśnie ona zablokowała wyposażenie w multitouch pierwszego telefonu z Androidem (G1), a ostatnio oficjalnie oskarżyła HTC o nielegalne korzystanie m.in. z tej technologii. Warner zatrudnia łowców piratów Brytyjski oddział koncernu Warner Bros. chce zatrudnić obeznanych w świecie P2P studentów, którzy pomogą firmie w namierzaniu piratów internetowych. W ciągu 12- miesięcznego stażu żacy będą mogli zarobić 17,5 tys. funtów. Jak informuje TorrentFreak.com, oferta przeznaczona jest przede wszystkich dla studentów informatyki i kierunków pokrewnych (mile widziane są umiejętności programistyczne) - chodzi o to, by kandydaci dysponowali zestawem umiejętności niezbędnym do sprawnego poruszania się we współczesnych systemach wymiany plików. Nic dziwnego - bo ich zadaniem będzie między innymi stałe monitorowanie sieci P2P, tworzenie programów skanujących zasoby takich sieci, a także... dokonywanie prowokacji mających na celu namierzanie piratów (prawdopodobnie chodzi o "kontrolowane" pobieranie materiałów chronionych prawem autorskim - po to, by dowieść, że osoba udostępniająca złamała prawo). Na oficjalnej liście obowiązków znalazło się również wyszukiwanie nielegalnie udostępnionych w Internecie materiałów multimedialnych Warnera oraz NBC Universal, a także szczegółowe dokumentowanie wszystkich takich przypadków. Oficjalna nazwa stanowiska, na które Warner rekrutuje studentów to "stażysta ds. działań antypirackich". Firma przewiduje, że staż potrwa 12 miesięcy i że osoba lub osoby wybrane na to stanowisko zarobią w tym czasie 17,5 tys. funtów (według dzisiejszego kursu to ponad 75 tys. złotych - średnio 6,2 tys. miesięcznie). 10

11 Gadżetomania.pl Komórki macierzyste odbudują zniszczone obszary mózgu? Czyżby niemożliwe stawało się możliwe? Czy medycyna ukazywana w książkach i filmach science-fiction może stać się rzeczywistością? Coraz więcej dowodów i faktów za tym przemawia. Co powiecie przykładowo na odbudową uszkodzonych obszarów ludzkiego mózgu, dzięki komórkom macierzystym myszy? Kilka mądrych głów z University of California z San Francisko odkryli nowy sposób, w którym można wywołać od nowa moment plastyczności układu nerwowego. Plastyczność oznacza to, że układ jest podatny i otwarty na wszystkie zmiany w nim zachodzące. Aby mieć wpływ na rozwój powiązań sieci neuronowej w ludzkim mózgu ekipa z San Francisko wykorzystuje nie w pełni rozwinięte, zarodkowe komórki macierzyste myszy. To właśnie niedojrzała postać komórek, odpowiednio wcześniej spreparowanych warunkach pozwala na modelowanie mózgu. Podczas samej przebudowy mózg przekształca się w identyczny sposób jak to ma miejsce u dorastających niemowlaków. Poszczególne regiony mózgu w różnych momentach naszego dorastania, począwszy od wieku niemowlęcego, przechodzą okres wysokiej plastyczności (podatności). W tym czasie neurony są bardzo podatne na wszelkie sygnały do nich dochodzące. Dzięki temu proces zwany transmisją synaptyczną może wykształcić w naszym mózgu pełnowartościowe sieci połączeń odpowiedzialnych chociażby za takie zmysły jak wzrok. Na chwilę obecną badania sugerują, że w przyszłości będzie możliwe wykorzystanie niedojrzałych komórek macierzystych do przeszczepów części kory mózgowej oraz innych poważnie uszkodzonych partii. Mówiąc najprościej, niektórzy będą mieli okazję dosłownie powrócić do dzieciństwa, kiedy to zawodziły zmysły, a wszystkie, nawet najprostsze czynności musiały być długo trenowane. Pomyślcie tylko o ile poszła naprzód medycyna, skoro człowiek ma możliwość przeszczepu czegoś takiego jak komórki macierzyste i okazję do wtórnego nauczenia się widzenia, słyszenia lub czucia. Dziwne, a za razem ekscytujące. Nieprawdaż? 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJE URZĘDU PATENTOWEGO RP W III KWARTALE 2010 r.

KONFERENCJE URZĘDU PATENTOWEGO RP W III KWARTALE 2010 r. CZY SYSTEM IP SPEŁNIA SWE ZADANIA DLACZEGO WARTO DBAĆ O SWOJĄ MARKĘ INNOWACYJNOŚĆ PO RAZ PIERWSZY UP RP INICJATOREM NOWEGO WSKAŹNIKA W RANKINGU SZKÓŁ WYŻSZYCH CZY DZIEWCZYNY CHCĄ STUDIOWAĆ NA POLITECHNIKACH

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa Małgorzata Tobiszewska 1 2 Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka Bogdan Kępka Plan Prezentacji 1. Klaster definicja 2. Klaster a Inicjatywa klastrowa 3. Dlaczego klastry? korzyści 4. Bariery tworzenia oraz działalności klastrów 5. Czynniki rozwoju klastrów 6. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 2/2011 ISSN 1897-1539 Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Na styku nauki z biznesem Selvita S.A. Warszawska Giełda atrakcyjna dla krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 1/2013 ISSN 1897-1539 W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Wywiad z Markiem Borzestowskim, partnerem w Giza Polish Ventures Projekt Łowcy Biznesu zakończony

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Przedsiębiorczość na UAM Innowacyjny marketing ewaluacja własności intelektualnej PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Marek Krzywonos 1 Zuzanna Korońska 2 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie: Perspektywa finansowa 2007-2013 otworzyła przed Polską znaczące możliwości

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach. Kamil Bromski

Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach. Kamil Bromski Spis treści Artykuł wstępny...5 Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach...7 Rzeka finansowania dla innowacji nie wpadła jeszcze do

Bardziej szczegółowo

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Redakcja naukowa Joanna Kołodziejczyk Instytut Spraw

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Model transferu wiedzy w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym

Model transferu wiedzy w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Model transferu wiedzy w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Człowiek - najlepsza inwestycja Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Model transferu

Bardziej szczegółowo

Metody inkubacji projektów biznesowych

Metody inkubacji projektów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo