Spis treści ROZDZIAŁ I. Wpływ Internetu na rozwój aukcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści ROZDZIAŁ I. Wpływ Internetu na rozwój aukcji"

Transkrypt

1

2

3 Spis treści Wykaz skrótów 9 Przedmowa 11 ROZDZIAŁ I. Wpływ Internetu na rozwój aukcji Internet i jego wpływ na obrót hand lowy Internet Społeczeństwo informatyczne Gospodarka sieciowa Problem regulacji obrotu internetowego Aukcja Perspektywa historyczna Starożytność Średniowiecze Nowożytność Współczesność Perspektywa ekonomiczna Ekonomiczne pojęcie aukcji i jej funkcje gospodarcze Aukcja jako mechanizm kształtowania ceny Ekonomiczna teoria aukcji Perspektywa cywilnoprawna Wielostronność Wieloetapowość Eliminacyjny charakter obiektywna porównywalność ofert Przybicie sposób finalizacji umowy konstrukcja prawna Jawność i sukcesywność ofert Czas aukcji Miejsce aukcji Aukcja internetowa Pojęcie 46 5

4 Spis treści 3.2. Techniczne metody przeprowadzenia Zalety i wady oraz znaczenie gospodarcze Dostępność Szczególne typy Aukcja angielska (english auction) Aukcja holenderska (dutch auction) Aukcja holenderska on-line (on-line dutch auction) Aukcja odwrotna (reverse auction) Aukcja z opcją natychmiastowego kupna (buyout auction) Aukcja live i non-stop Aukcja internetowa a podobne sposoby zawarcia umowy Przetarg Giełda Zakupy społecznościowe (community shopping) 59 ROZDZIAŁ II. Układ stosunków w ramach aukcji internetowej Scenariusze organizacyjne aukcji Aukcja tradycyjna Aukcja internetowa Stosunek uczestnictwa w platformie aukcyjnej Umowa o uczestnictwo Zawarcie umowy o uczestnictwo Związanie regulaminem platformy Charakter prawny umowy o uczestnictwo Stosunek prawny między administratorem a organizatorem aukcji Stosunek prawny między administratorem a licytantem Stosunek rynkowy między uczestnikami platformy Warunki aukcji tradycyjnej Warunki aukcji internetowej Wyraźne odesłanie w ogłoszeniu Wykładnia oświadczeń uczestników Umowa ramowa Umowa na rzecz (ze skutkiem wobec) osób trzecich Umowa ze skutkiem ochronnym wobec osób trzecich Zwyczaj internetowy Wskazanie dla praktyki 100 ROZDZIAŁ III. Przebieg aukcji internetowej Ogłoszenie Ogłoszenie aukcji tradycyjnej Treść ogłoszenia

5 Spis treści Charakter prawny Odwołanie lub zmiana Ogłoszenie aukcji internetowej Treść ogłoszenia Charakter prawny Odwołanie lub zmiana Odróżnienie od innych typów ogłoszeń Ogłoszenie tylko kup teraz Ogłoszenie zwyk łe Ogłoszenie zaproponuj cenę Wywołanie Wywołanie aukcji tradycyjnej Uwagi ogólne Charakter prawny Wywołanie aukcji internetowej Uwagi ogólne Charakter prawny Licytacja Licytacja w aukcji tradycyjnej Sposób składania ofert Związanie ofertą Licytacja w aukcji internetowej Sposób składania ofert Oferty maksymalne (proxy bidding) Oferty snajperskie (sniper bidding) Związanie ofertą Zawarcie umowy Zawarcie umowy w aukcji tradycyjnej Przybicie Swoboda przybicia Zawarcie umowy, której ważność zależy od szczególnych wymagań ustawowych Zawarcie umowy w aukcji internetowej Problem przybicia Przedwczesne zamknięcie aukcji Zawarcie umowy, której ważność zależy od szczególnych wymagań ustawowych Zastosowanie wzorców umów Uwagi ogólne Wzorzec organizatora aukcji Wzorzec licytanta

6 Spis treści ROZDZIAŁ IV. Nieuczciwe praktyki aukcyjne Uwagi ogólne Postacie nieuczciwych praktyk aukcyjnych Aukcja tradycyjna Aukcja internetowa Shill bidding Deadbeat bidding Bid shielding Sniper bidding Środki prawne przeciwdziałania nieuczciwym praktykom aukcyjnym Skarga z art k.c Treść i cel art k.c Przesłanki skargi Legitymacja czynna i bierna Realizacja i skutek skargi Środki ogólne 185 Bibliografia 191

7 Wykaz skrótów AG Amtsgericht (Sąd Rejonowy) BGB Bürgerliches Gesetzbuch vom 18 August 1896 (tekst jedn. BGBl. I 2002, s. 42 ze zm.) niemiecki kodeks cywilny z dnia 18 sierpnia 1896 r. BGB1. Bundesgesetzblatt BGE Bundesgericht (szwajcarski Federalny Sąd Najwyższy) BGH Bundesgerichtshof (niemiecki Federalny Sąd Najwyższy) Biul. SN Biuletyn Sądu Najwyższego CBKE e-biuletyn elektroniczny Biuletyn Naukowy Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej CISG Convention on Contracts for the International Sale of Goods Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu 11 kwietnia 1980 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286) CR Computer und Recht DCFR Draft Common Frame of Reference. Full Edition Dz.U. Dziennik Ustaw HGB Handelsgesetzbuch vom 10 Mai 1897 (RGBl. I S. 219) niemiecki kodeks hand lowy z dnia 10 maja 1897 r. K&R Kommunikation und Recht k.c. ustawa z 23 kwiet nia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) k.p.c. ustawa z 17 lis topada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) KPP Kwartalnik Prawa Prywatnego Lexis.pl Serwis Prawniczy Lexis Nexis Polska MoP Monitor Prawniczy NJW Neue Juristische Wochenschrift NJW-CoR Neue Juristische Wochenschrift-Computerreport NJW-RR Neue Juristische Wochenschrift-Rechtsprechungs-Report OLG Oberlandesgericht (niemiecki Sąd Apelacyjny) 9

8 Wykaz skrótów OR Bundesgesetz vom 30 März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) piąta część szwajcarskiego Kodeksu cywilnego prawo zobowiązań z 1911 r. PECL Principles of European Contract Law PiP Państwo i Prawo PPH Przegląd Prawa Handlowego PS Przegląd Sądowy PUG Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RGB1. Reichsgesetzblatt RPEiS Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny sect. section (sekcja) SGA 1979 Sale of Goods Act 1979 SN Sąd Najwyższy SO Sąd Okręgowy TPP Transformacje Prawa Prywatnego UCC Uniform Commercial Code UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law u.ś.u.d.e. ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422)

9 Przedmowa Znana od starożytności aukcja jest do dziś stosowana na rozmaitych rynkach. Wpływ, jaki technologie przedinternetowe wywarły na nią, był jednak raczej wyrywkowy. Nie zmieniły one zasadniczo jej charakteru jako postępowania między podmiotami obecnymi w okreś lonym miejscu. Dopiero Internet wpłynął na aukcję na tyle całościowo, że pod koniec XX w. wykształciła się jej zupełnie nowa postać, która dzięki łatwej dostępności szybko się rozpowszechniła. Innowacyjność aukcji internetowej względem aukcji tradycyjnej, jak i jej popularność, a zarazem niedostateczne opracowanie w polskim piś miennictwie prawniczym uzasadniają podjęcie szerszej analizy zawarcia umowy w tym trybie. Pojęcie aukcji internetowej jest w praktyce niezwyk le pojemne. Obejmuje się nim wszystkie procedury zawarcia umowy dostępne na tzw. internetowych platformach aukcyjnych typu ebay, Allegro. Przez pojęcie aukcji internetowej w ściślejszym sensie rozumie się jednak przede wszystkim procedury przebiegające na wspomnianych platformach według schematu licytacyjnego podnoszenia ceny. Tak rozumiana aukcja internetowa stanowi w gospodarce zjawisko na tyle wyodrębnione i złożone, by być samodzielnym przedmiotem rozważań prawnych. Ujęcie to odpowiada tendencji widocznej również w doktrynie obcej. Niniejsza praca jest poświęcona aukcji internetowej w prawie polskim. Oparto się jednak przy tym w dużej mierze na dorobku germańskich systemów prawnych: niemieckim i szwajcarskim. Przemawiają za tym następujące względy: w zakresie prawa umów prawo polskie należy do germańskiego kierunku kontynentalnej tradycji prawnej; ustawowe uregulowanie aukcji jest zasługą tego właś nie kierunku; regulacje aukcji w prawie niemieckim, szwajcarskim i polskim są w zasadzie analogiczne; aukcja internetowa jest w sposób obszerny doktrynalnie opracowana w prawie niemieckim. Ze względu na zbieżność wspomnianych systemów tezy do- 11

10 Przedmowa tyczące prawa niemieckiego i szwajcarskiego dają się niejednokrotnie odnieść do prawa polskiego, zapewniając mu silną podbudowę w postaci bardziej ustabilizowanej tradycji. Zwyczajowa geneza i rozwój pod nieobecność szczególnej regulacji ustawowej czynią z aukcji internetowej zjawisko interesujące pod względem prawnym. Opracowanie tego typu wciąż żywej instytucji nie może polegać na wyabstrahowanej analizie przepisów, lecz siłą rzeczy wymaga oparcia w praktyce. Ta właś nie perspektywa badawcza przyświeca prezentowanej pracy. *** Niniejsza publikacja stanowi zmienioną wersję rozprawy doktorskiej obronionej w listopadzie 2012 r. w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor pragnie gorąco podziękować swojemu promotorowi jeszcze od czasów magisterium profesorowi Wojciechowi Kocotowi, a także recenzentom rozprawy doktorskiej profesorom Ryszardowi Szostakowi i Adamowi Brzozowskiemu za inspirujące uwagi, które nie pozostały bez wpływu na aktualną postać publikacji.

11 Rozdział I Wpływ Internetu na rozwój aukcji Pierwszy rozdział niniejszej pracy ma na celu przedstawienie wpływu Internetu na rozwój aukcji, stanowiąc wprowadzenie do problematyki zawarcia umowy w trybie aukcji internetowej. W pierwszej kolejności w zakresie niezbędnego minimum zarysowano podstawowe zagadnienia dotyczące Internetu, społeczeństwa informatycznego, gospodarki sieciowej oraz regulacji obrotu internetowego. W drugiej kolejności przedstawiono zjawisko aukcji z trzech perspektyw: historycznej, ekonomicznej i wreszcie cywilnoprawnej. Dopiero ustalenia dotyczące z jednej strony Internetu, a z drugiej strony aukcji zostały zwieńczone ogólną charakterystyką aukcji internetowej. 1. Internet i jego wpływ na obrót hand lowy 1.1. Internet Termin Internet pochodzi od angielskiego słowa internetwork, które w dosłownym tłumaczeniu oznaczałoby międzysieć. Internet jest uznawany ogólnie za globalną otwartą sieć komputerową skupiającą rozliczne pomniejsze sieci, czyli mówiąc obrazowo za sieć sieci (network of networks). Nie istnieje jeden ośrodek sterujący całością Internetu, lecz stanowi on sieć zdecentralizowaną. Mogą być do niego podłączane, jak i od niego odłączane, niezależne od siebie i należące do różnych podmiotów sieci i urządzenia końcowe, np. komputery PC czy ostatnio coraz częściej telefony komórkowe. Wobec tego organizacja i zasoby Internetu są zmienne. Federal Networking Council 1 w rezolucji z 24 października 1995 r. okreś lił Internet jako globalny 1 Federal Networking Council jest forum współpracy między amerykańskimi agencjami federalnymi, poświęconym ich celom badawczym, edukacyjnym i operacyjnym. 13

12 Rozdział I. Wpływ Internetu na rozwój aukcji system informatyczny, który: a) jest logicznie powiązany przez unikalną przestrzeń adresową bazującą na protokole internetowym IP bądź na jego następcy; b) jest zdolny zapewnić komunikację przy użyciu pakietu protokołów TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) bądź jego następcy i/lub innych protokołów zgodnych z IP; c) zapewnia, wykorzystuje, udostępnia publiczne lub prywatne usługi wysokiego poziomu oparte na opisanej komunikacji i strukturze. Z kolei w memorandum RFC Internet okreś lono jako międzynarodowy luźno zorganizowany związek autonomicznych i połączonych sieci, zapewniający komunikację między dwoma komputerami na skutek dobrowolnego stosowania się do otwartych protokołów i procedur zdefiniowanych przez standardy internetowe. Jak więc widać, od strony technicznej wyróżnikiem Internetu jest zasadniczo jednolity protokół komunikacyjny, który pozwala na połączenie różnorodnych urządzeń. Na marginesie poza technicznymi ujęciami Internetu warto także wspomnieć o innych nietechnicznych ujęciach. Z memorandum RFC 1462 FYI on What is the Internet? 3 wynika, że poza siecią sieci opartą na protokołach TCP/IP Internet bywa utożsamiany ze społecznością używającą i rozwijającą tę sieć albo ze zbiorem dostępnych w niej zasobów. Prekursorem Internetu była sieć ARPANet stworzona w 1969 r. przez amerykańską agencję Advanced Research Projects Agency, którą powołano w 1958 r. w odpowiedzi na wystrzelenie rok wcześ niej przez ZSRR pierwszego sztucznego satelity Ziemi Sputnika. Zadaniem agencji było wykorzystanie potencjału naukowego do celów obronności USA. Komunikację w ramach ARPANet-u oparto na technice komutacji pakietów (packet switching) polegającej na dzieleniu przesyłanych danych na mniejsze pakiety, z których każdy podlega niezależnemu trasowaniu i może dotrzeć do celu niezależną od pozostałych ścieżką. U odbiorcy pakiety są ponownie kompletowane i otrzymują pierwotną postać danych. Komutacja pakietów bywa przeciwstawiana wykorzystywanej wcześ niej, znanej z tradycyjnej sieci telefonicznej, technice komutacji łączy (circuit switching) polegającej na przesyłaniu danych między stronami po ustanowieniu dedykowanego połączenia, dla którego rezerwowana jest część sieci. Komutacja pakietów nie obciąża w podobny sposób sieci i uchodzi dziś za podstawową technikę przesyłania danych w sieciach. Internet funkcjonuje właś nie jako sieć pakietowa, czemu zawdzięcza swoją efektywność. 2 Zob. (dostęp: r.). 3 Zob. (dostęp: r.). 14

13 1. Internet i jego wpływ na obrót hand lowy 1.2. Społeczeństwo informatyczne Internet jest dziś niewątp liwie jednym z podstawowych katalizatorów rozwoju społeczeństwa informacyjnego (information society), czyli takiego, w którym informacja stanowi dobro o znaczeniu podstawowym, a jej przetwarzanie węzłową aktywność. Chociaż samo pojęcie społeczeństwa informacyjnego wywodzi się dopiero z wczesnych lat 60. XX w., informacja i kontrola nad nią miały na przestrzeni dziejów zawsze istotne znaczenie. Jednak w stosunku do dawniejszych społeczeństw o awangardowości dzisiejszego społeczeństwa informacyjnego przesądza automatyzacja procesów przetwarzania informacji, stanowiąca o różnicy jakościowej, a nie zaledwie ilościowej 4. Stąd też przekonuje opinia, że ogrom wpływu automatyki na stosunki społeczne pozwala okreś lić współczesne społeczeństwo informacyjne dokładniej mianem społeczeństwa informatycznego; słowo informatyka jest zbitką słów informacja i automatyka 5. Automatyzacja procesów przetwarzania informacji obejmuje coraz liczniejsze obszary życia społecznego i przyśpiesza jego bieg. W gospodarce niweluje ona ludzkie ograniczenia w ilości i jakości wykonywanych zadań, będąc czynnikiem zwiększającym produktywność. Widać to wyraźnie także na przykładzie zautomatyzowanych technik zawierania umów, dzięki którym obrót hand lowy odbywający się w Internecie osiąg nął niezwyk ły poziom dynamiki i masowości. Ponieważ w odróżnieniu od tradycyjnych rynków Internet nie zna godzin zamknięcia, przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania umożliwia on całodobowe i jednoczes ne zawieranie większej liczby umów bez konieczności bieżącego udziału człowieka. W międzyczasie zautomatyzowany sposób zawierania umów stał się dla przedsiębiorców standardem. Wobec funkcjonowania na rynku internetowym rozmaitych platform transakcyjnych, np. aukcyjnych, przedsiębiorcy nie muszą dysponować włas ną infrastrukturą informatyczną służącą zawieraniu umów z klientelą, lecz przy relatywnie niskich kosztach mogą korzystać z infrastruktury dostępnej na tych platformach Gospodarka sieciowa Rozwojowi Internetu towarzyszy rozwój nowej gospodarki sieciowej (network economy). Do wyróżniających ją cech zalicza się m.in.: transparent- 4 K. Dobrzeniecki, Lex informatica, Toruń 2008, s Tamże. 15

14 Rozdział I. Wpływ Internetu na rozwój aukcji ność ofert; niski koszt uczestnictwa w rynku internetowym w porównaniu do rynku tradycyjnego; brak granic przestrzennych, wzrost znaczenia innowacyjności, otwarcie szans dla mniejszych uczestników rynku; możliwość indywidualnego marketingu bezpośredniego, brak kosztów krańcowych w przypadku tworzenia produktów zdygitalizowanych 6. Dzięki niemal nieograniczonym zasobom informacji i możliwościom komunikacyjnym Internet stał się polem powstawania innowacyjnych modeli gospodarczych. Widoczną tendencją jest rozwój metod sprzedaży bardziej elastycznych niż sklepowa sprzedaż po cenie stałej, a przy tym rozmaitych form pośrednictwa hand lowego. Właśnie za jeden z nowych modeli gospodarki sieciowej uchodzą, stanowiące przedmiot niniejszej pracy, aukcje internetowe Problem regulacji obrotu internetowego Globalny charakter Internetu okazał się wyzwaniem dla dotychczasowego porządku prawnego opartego na dogmacie terytorialnej suwerenności państw. Wyzwanie to zrodziło polemikę na temat właś ciwej metody regulacji Internetu, w której można wyróżnić trzy główne stanowiska 8. Według pierwszego z nich, tzw. libertariańskiego (libertarianism) lub cyberseparatystycznego (cyber-separatism), Internet nie może i nie powinien podlegać tradycyjnemu prawu stanowionemu, którego zasięg jest wyznaczany geograficznymi granicami państw. Tymczasem Internet konstytuowałby odrębną od przestrzeni rzeczywistej cyberprzestrzeń jako odrębną jurysdykcję. Jej regulacja miałaby bazować na wewnętrznych mechanizmach szeroko rozumianej samoregulacji, samopomocy i rozwiązań technicznych 9. 6 R. Auf der Maur, Neue Geschäftsmodelle für die Network Economy, w: Geschäftsplattform Internet. Rechtliche und praktische Aspekte, red. R.H. Weber, R.M. Hilty, R. Auf der Maur, Zürich 2000, s Tamże, s V. Mayer-Shönberger, The Shape of Governance: Analyzing the World of Internet Regulation, Virginia Journal of International Law 2003, vol. 43, s ; por. też J. Hughes, The Internet and the Persistence of Law, Boston College Law Review 2003, vol. 44, nr 2, s ; z literatury polskiej zob. W.J. Kocot, Wpływ Internetu na prawo umów, Warszawa 2004, s. 34; K. Dobrzeniecki, Lex, s. 57 i n. 9 Zob. np. D.R. Johnson, D.G. Post, Law and Borders The Rise of Law in Cyberspace, Stanford Law Review 1996, vol. 48, s i n.; D.G. Post, Governing Cyberspace, Wayne Law Review 1996, vol. 43, s. 155 i n.; J.R. Reidenberg, Governing Networks and Rule-making in Cyberspace, Emory Law Journal 1996, vol. 45, s. 911 i n. 16

15 1. Internet i jego wpływ na obrót hand lowy W ramach tego stanowiska dostrzega się niekiedy skłonności cyberanarchistyczne (cyber-anarchism) 10. Według drugiego stanowiska, tzw. etatystycznego lub tradycjonalistycznego (state-based traditionalism), państwo jest właś ciwym regulatorem Internetu. Internet nie wprowadzałby bowiem nowej jakości, lecz eksponowałby jedynie problemy typowe dla znanych już stosunków prawnych z elementem obcym. Podkreś la się przy tym funkcjonalne podobieństwo komunikacji internetowej do komunikacji tradycyjnymi środkami porozumiewania się na odległość, takimi jak poczta czy telefon: w komunikacji internetowej uczestniczą strony zlokalizowane w rzeczywistych miejscach, a nie w cyberprzestrzeni 11. W omawianym stanowisku wyróżnia się dwa odłamy: konserwatywny, szczególnie popularny w doktrynie common law, powściągliwy wobec jakichkolwiek zmian w systemie prawa, oraz reformatorski, dostrzegający potrzebę przyjęcia przez państwo swoistej regulacji prawnej dla niektórych zjawisk, które mimo wszystko są nowe 12. Według trzeciego stanowiska, tzw. cyberinternacjonalistycznego (cyber- -internationalism), skoro Internet tworzy infrastrukturę już zglobalizowanej społeczności, należałoby przyjąć, że pewne obszary regulacji mogą być geograficznie nieograniczone. Stąd właś ciwy byłby poziom regulacji międzynarodowej, a jej środkiem byłoby prawo międzynarodowe. Mimo stanowiska libertariańskiego regulacja Internetu przez prawo stanowione jest dziś faktem. Chociaż Internet nie wydaje się obiecującym polem dla regulacji prawnej, może ona sprostać jego wyzwaniom 13. Prawo stanowione okazuje się nawet nieocenione we wzmocnieniu fundamentalnego dla stosunków cywilnoprawnych, w tym tych nawiązywanych przez Internet, mechanizmu samoregulacji przez zapewnienie jego wykonalności w drodze przymusu państwowego. Zarazem chroni ono powszechnie 10 Por. V. Mayer-Shönberger, The Shape, s Zob. np. J.L. Goldsmith, The Internet and the Abiding Significance of Territorial Sovereignty, Indiana Journal of Global Legal Studies 1998, vol. 5, nr 2, s. 475 i n.; tenże, Regulation of the Internet: Three Persistent Fallacies, Chicago-Kent Law Review 1998, vol. 73, nr 4, s i n.; tenże, Against Cyberanarchy, University of Chicago Law Review 1998, vol. 65, s i n.; J.R. Reidenberg, Technology and Internet Jurisdiction, University of Pennsylvania Law Review 2005, vol. 153, s i n. 12 K. Dobrzeniecki, Lex, s W sprawie sposobów, jakimi prawo może sprostać wyzwaniom Internetu, zob. Ch. Engel, The Role of Law in the Governance of the Internet, International Review of Law, Computers & Technology 2006, vol. 20, s. 201 i n. 17

16 Rozdział I. Wpływ Internetu na rozwój aukcji uznane wartości, takie jak dobra osobiste, włas ność przemysłowa, równowaga kontraktowa czy ochrona konsumenta, w zakresie których opieranie się na samej tylko intuicji kontrahentów może się okazać niewystarczające 14. Ponadto skuteczność prawa może zostać zwiększona za sprawą technologii, która oferuje środki monitorowania dostępu do informacji i ich zgodnego z prawem wykorzystania oraz wymuszające skuteczność prawa ex ante, podczas gdy tradycyjnie regulacja prawna bazuje na egzekwowaniu skuteczności prawa ex post (po naruszeniu) 15. Przedstawione wyżej trzy stanowiska w kwestii regulacji Internetu libertariańskie, etatystyczne i internacjonalistyczne nie powinny być traktowane w charakterze alternatyw rozłącznych, lecz raczej powinny się uzupełniać 16. Z jednej strony prawo stanowione powinno zapewniać odpowiednie ramy dla samoregulacji, m.in. w zakresie swobodnego kształtowania treści umów, wyboru prawa właś ciwego, zapisu na sąd polubowny 17 czy też ustalania zasad obowiązujących na internetowych targowiskach, np. na platformach aukcyjnych. Z drugiej strony pożądany byłby pewien stopień harmonizacji praw stanowionych przez po szczególne państwa w celu możliwie jednolitego i szerokiego zastosowania. Brak takich procesów może się w szczególności okazać czynnikiem hamującym rozwój rynku internetowego wskutek jego dostosowywania do najbardziej rygorystycznego porządku prawnego, który w ten pośredni sposób oddziaływałby na pozostałe bardziej liberalne porządki (tzw. efekt przelania; spillover effect) 18. Ponieważ osiąg nięcie międzynarodowego konsensu jest zadaniem trudnym, istotne znaczenie mogą mieć akty powstające w ramach grup eksperckich, np. UNCITRAL 19, UNIDROIT 20. Przyjęte w nich rozwiązania szczegółowe mogą być pomocne w rozstrzyganiu problemów interpretacyjnych powstałych na gruncie praw państwowych. 14 W.J. Kocot, Wpływ, s J.R. Reidenberg, States and Internet Enforcement, University of Ottawa Law & Technology Journal 2004, vol. 1, nr 213, s. 215 i n.; tenże, Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules through Technology, Texas Law Review 1998, vol. 76, nr 3, s V. Mayer-Shönberger, The Shape, s. 631 i n. 17 W.J. Kocot, Wpływ, s Zob. J.L. Goldsmith, The Internet, s K. Dobrzeniecki, Lex, s. 79, wyjaśnia, że efekt przelania polega na oddziaływaniu prawa jednego państwa na stosunki umiejscowione poza jego terytorium. 19 United Nations Commission on International Trade Law, uncitral/. 20 International Institute for the Unification of Private Law, 18

17 1. Internet i jego wpływ na obrót hand lowy W stosunkach obrotu internetowego istotne znaczenie prawotwórcze przypisuje się zwyczajowi internetowemu (Internet custom) 21. O ile bowiem w czasach nowożytnych rozwój prawa stanowionego zawężał obszar podlegający prawu zwyczajowemu, o tyle ekspansja Internetu nagle ujawniła niedostatek prawa stanowionego. Społeczność internautów wytworzyła swoistą kulturę normatywną, wyrażającą się w zwyczajach odzwierciedlających panujące w niej stosunki 22. W związku z tematem niniejszej pracy wypada podkreś lić, że zwyczaj internetowy ujawnia się w zakresie zawierania umów przez Internet 23. W szczególności za zwyczajowo wykształcony uznaje się model aukcji internetowych organizowanych na popularnych platformach aukcyjnych typu ebay, Allegro 24. Zwyczaj internetowy proponuje się rozumieć jako prawnie doniosłą praktykę kontraktowania za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnioną i zintensyfikowaną w stopniu uzasadniającym jej powszechne przestrzeganie 25. W takim ujęciu konstytutywnym elementem zwyczaju internetowego jest praktyka, która nie musi być poparta elementem subiektywnym w postaci przekonania uczestników obrotu o obowiązywaniu zwyczaju (opinio necessitatis) 26 ani wbrew popularnemu w doktrynie polskiej stanowisku 27 zaakceptowana przez organy państwowe, zwłaszcza judykaturę 28. Relacjonowana koncepcja zaciera więc granicę między zwyczajem a prawem zwyczajowym 29. Kryterium intensywności praktyki konstytuującej zwyczaj pozwala odejść od tradycyjnego kryterium jej długotrwa- 21 P. Polański, Zwyczaj w okresie rewolucji technologicznych, PiP 2007, nr 12, s. 25; W.J. Kocot, Wpływ, s P. Polański, Zwyczaj, s Co do zwyczajów związanych z zawieraniem umów zob. P. Polański, Rola i znaczenie zwyczaju w transakcjach elektronicznych, w: Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych, red. J. Gołaczyński, Warszawa 2008, s. 336 i n. 24 A. Łuszpak-Zając, Uregulowania kodeksu cywilnego a aukcje elektroniczne, w: Prawo umów elektronicznych, red. J. Gołaczyński, Kraków 2006, s P. Polański, Customary Law of the Internet. In the Search for a Supranational Cyberspace Law, Hague 2007, s. 199 i n.; tenże, Zwyczaj, s P. Polański, Customary, s. 223 i n.; tenże, Zwyczaj, s Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne część ogólna, Warszawa 2011, s. 35; A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001, s. 68; A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998, s. 312; E. Łętowska, Podstawy prawa cywilnego, Warszawa 1994, s. 37; S. Grzybowski, w: System prawa cywilnego, t. I, Część ogólna, red. S. Grzybowski, Ossolineum 1985, s P. Polański, Zwyczaj, s Tamże, s

18 Rozdział I. Wpływ Internetu na rozwój aukcji łości, które potwierdzało istnienie zwyczaju jedynie w horyzontalnym wymiarze czasu 30. Natomiast wolumen obrotu internetowego może w krótszym okresie przewyższać wolumen obrotu tradycyjnego w dłuższym okresie. W tym aspekcie można dostrzec ślady koncepcji petrażycjańskiej, dzielącej prawo zwyczajów na tzw. prawo staroświeckie, wywodzące się z postępowania przodków ( tego zawsze przestrzegano ), oraz tzw. prawo nowoczesne, wywodzące się z masowego postępowania współczesnych ( tak jest przyjęte ) 31. Zwyczaj internetowy odpowiadałby temu ostatniemu. 2. Aukcja Przed omówieniem zagadnień prawnych aukcji, w tym aukcji internetowej, należy zarysować przynajmniej podstawowe kwestie historyczne i ekonomiczne 32. Takie tło interdyscyplinarne nie pojawia się w dotychczasowych polskich opracowaniach prawniczych aukcji. Tymczasem bez niego analiza prawna jest sterylna i może prowadzić do wnios ków niezgodnych z prawidłami hand lu aukcyjnego Perspektywa historyczna Z braku przekazów źródłowych dokładna geneza aukcji nie jest znana. Nie jest pewne, czy aukcja wykształciła się z indywidualnych pertraktacji, czy też na odwrót, choć ten pierwszy scenariusz łatwiej przemawia do wyobraźni 33. Wiadomo natomiast, że aukcja pojawiała się tylko w stosunkowo cywilizowanych społeczeństwach, w których występowała odpowiednia koncentracja ludności z wystarczającą liczbą kupujących i sprzedających oraz systemem monetarnym, zapewniającym natychmiastową ocenę wartości ofert. Jest mało prawdopodobne, by aukcja wyprzedzała pojawienie się pieniądza. Aukcje nie były rozpowszechnione w kulturach Wschodu, gdzie tradycyjne były negocjacje, a do szybkości transakcji przywiązywa- 30 P. Polański, Customary, s. 216 i n. 31 L. Petrażycki, Teoria prawa i państwa, t. 2, Warszawa 1960, s , Por. M. Blättler, Versteigerungen über das Internet, Zürich 2004, s R. Cassady Jr., Auctions and Auctioneering, Berkeley Los Angeles London 1967, s

19 2. Aukcja no niewielką wagę. Znane są jednak przypadki aukcyjnej sprzedaży mienia po buddyjskich mnichach w VII w. n.e Starożytność Bazując na zapisach Herodota 35, przyjmuje się na ogół, że pierwsze aukcje organizowali w V w. p.n.e. Babilończycy w celu sprzedaży kobiet w charakterze żon. Początkowo licytowano najpiękniejsze kobiety, oddając je za najwyższą cenę. Następnie licytowano te mniej urodziwe, w trybie rodzaju aukcji odwrotnej, oddając je temu, kto zgodził się przyjąć najniższy posag. Pulę posagów zasilały kwoty uzys kane ze sprzedaży kobiet najpiękniejszych, które w ten sposób zapewniały zamążpójście tych mniej urodziwych. Co ciekawe, wydanie córki za mąż poza aukcją było nielegalne 36. W starożytnej Grecji aukcje organizowano przede wszystkim w celu sprzedaży lub oddania w dzierżawę dóbr należących do korporacji, przeważnie państw 37, choć aukcje prywatne miały być również częste 38. Aukcja musiała być ogłoszona publicznie, co zwyk le następowało w piśmie okreś lającym jej warunki. Prowadzenie aukcji było powierzane urzędnikom, zwłaszcza tzw. poletai. Odbywała się ona z udziałem rady, która kolegialnie decydowała o udzieleniu przybicia. Nawet po przybiciu, następującym przez wręczenie gałązki oliwnej, można było przebić najlepszą ofertę, o ile nastąpiło to jeszcze w miejscu aukcji i o co najmniej 10% wylicytowanej wartości 39. W starożytnym Rzymie aukcja (auctio) była powszechnym elementem zarówno aktywności państwa aukcja publiczna (öffentlichrechtliche Auktion), jak i obrotu między obywatelami aukcja prywatna (Privatauktion). Nie jest jednoznacznie potwierdzone, czy aukcja publiczna wyprzedzała 34 M. Shubik, The Theory of Money and Financial Institutions, t. 1, Cambrige Massachusetts 1999, s , Herodot, I, 196 (Herodot, Dzieje, przekład i opracowanie Seweryn Hammer, Warszawa 2008, s. 93). 36 B. Learmount, A History of the Auction, London 1985, s. 5 7; R. Cassady Jr., Auctions, s. 26; M. Shubik, The Theory, s T. Thalheim, hasło Auction pkt 1) Griechisch, w: Paulys Real-Encyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft, t. 2, Apo-Bar, red. G. Wissowa, Stuttgart 1896, s J. Andreau, hasło Auctiones, w: New Pauly. Encyclopaedia of the Ancient World, t. 2, Ark-Cas, red. H. Cancik, H. Schneider, Leiden Boston 2003, s T. Thalheim, hasło Auction pkt 1) Griechisch, s

20 Rozdział I. Wpływ Internetu na rozwój aukcji prywatną, jednak z pewnością pierwsza wpłynęła na rozwój drugiej 40. Rozkwit aukcji prywatnej był konsekwencją wysoko rozwiniętego hand lu i gospodarki pieniężnej 41. Większą niż obecnie rolę gospodarczą aukcji rzymskiej tłumaczy się brakiem dostępności środków skupiających informacje o popycie i podaży. Miejscem, gdzie znajdowano oferty pożądanych towarów, było często atrium auctionarium 42. Wobec dużej roli aukcji dziwi brak w rzymskim piś miennictwie prawniczym wyraźnych wzmianek o jej uregulowaniu 43. Aukcje publiczne, okreś lane od symbolicznie wbitej w ich miejscu włóczni mianem subhastatio (sub hasta pod włócznią) 44, miały za przedmiot łupy i jeńców wojennych, likwidowany majątek banitów i skazańców, a także grunty, sprzedawane lub oddawane w dzierżawę 45. Z kolei aukcje prywatne miały za przedmiot najczęściej nieruchomości, płody rolne, inwentarz, niewolników, majątki spadkowe 46. Miejscami aukcji były porty, targi oraz rynki hurtowe i detaliczne 47. W aukcji brali udział: praeco aukcjonator, ogłaszający aukcję ustnie lub przez pisemne proscriptiones, a później ją prowadzący, oraz coactor kasjer przejmujący odpłatnie na włas ne ryzyko i rachunek ściągnięcie ceny od nabywcy (przypominający dzisiejszego komisanta z odpowiedzialnością del credere) 48. Coactor występował względem nabywcy jako sprzedawca, wobec czego między nabywcą i wystawiającym na aukcję nie powstawał stosunek prawny, który zachodził w dwóch relacjach: nabywca 40 U. Malmendier, Societas publicanorum. Staatliche Wirtschaftsaktivitäten in den Händen privater Unternehmer, Köln 2002, s. 98; G. Thielmann, Die römische Privatauktion, Berlin 1961, s. 35 i n. 41 R.T. Ruoss, Scheingebote an Kunstauktionen, Zürich 1984, s. 8; M. Blättler, Versteigerungen, s A. Leist, hasło Auction. 2) Römisch, w: Paulys Real-Encyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft, t. 2, Apo-Bar, red. G. Wissowa Stuttgart 1896, s G. Thielmann, Die römische Privatauktion, s. 16, 80; zob. też S. Lammel, w: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (HRG), t. 1, Berlin 2008, hasło Auktion, który zaznacza, że prawnie aukcja nie skupiała szczególnej uwagi. 44 G. Thielmann, Die römische Privatauktion, s. 38, który jednak zauważa, że źródła nie zawsze z dostateczną ostrością rozróżniają pojęcia auctio i subhastatio. 45 G. Thielmann, Die römische Privatauktion, s. 20; U. Malmendier, Societas, s. 95, U. Malmendier, Societas, s J. Andreau, Banking and Business in the Roman World, Cambridge 1999, s A. Leist, hasło Auction. 2) Römisch, w: Paulys, s

Rozdział I. Harmonizacja trybów zawarcia umowy we współczesnym obrocie handlowym

Rozdział I. Harmonizacja trybów zawarcia umowy we współczesnym obrocie handlowym Rozdział I. Harmonizacja trybów zawarcia umowy we współczesnym obrocie handlowym Analiza problematyki odpowiedzialności przedkontraktowej byłaby niepełna, gdyby nie zacząć jej omówienia od krótkiego przedstawienia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Katarzyna Zarębska Kierunek studiów: PRAWO Numer albumu: 147031 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OCHRONA KONSUMENTA ORAZ NARUSZENIA DÓBR OSOBISTYCH

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA POŚREDNICZĄCYCH DOSTAWCÓW USŁUG INTERNETOWYCH

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA POŚREDNICZĄCYCH DOSTAWCÓW USŁUG INTERNETOWYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA POŚREDNICZĄCYCH DOSTAWCÓW USŁUG INTERNETOWYCH ANALIZA PRAWNOPORÓWNAWCZA Marcin Z. Zieliński Warszawa 2013 Stan prawny na 30 września 2012 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska

Bardziej szczegółowo

Opcja jako instrument finansowy rynku kapitałowego. Analiza cywilnoprawna

Opcja jako instrument finansowy rynku kapitałowego. Analiza cywilnoprawna Opcja jako instrument finansowy rynku kapitałowego Analiza cywilnoprawna Andrzej Jakubiec Opcja jako instrument finansowy rynku kapitałowego Analiza cywilnoprawna Łódź 2014 Andrzej Jakubiec doktor nauk

Bardziej szczegółowo

Dyskontowanie i redyskontowanie weksli przez banki

Dyskontowanie i redyskontowanie weksli przez banki Dyskontowanie i redyskontowanie weksli przez banki Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Seria: e-monografie Nr 38 Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/41351

Bardziej szczegółowo

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo (ekspertyzy i publikacje) w obszarze handlu elektronicznego w ramach programu Phare 2003 - projekt PL2003/004-379/01.10 Wzmocnienie polityki ochrony konsumentów

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent Spis treści Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 ROZDZIAŁ I. Wynalazek............................ 21 1. Prawo włas ności przemysłowej na

Bardziej szczegółowo

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Warszawa, 2006 Autorzy: Andrzej Szewc (rozdz. I-III; Glosariusz) Karolina Zioło (rozdz. IV) Mariusz Grzesiczak (rozdz. IV) Recenzent: Paweł Podrecki Copyright

Bardziej szczegółowo

Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak

Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak UMOWY JAKO PRAWNE NARZĘDZIE TRANSFERU INNOWACJI Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2005/2006 Spis treści Objaśnienie skrótów 4 Przedmowa

Bardziej szczegółowo

Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego

Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego Bartosz Targański Warszawa 2010 Wydawca: Małgorzata Przek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną

Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną 108 Piotr Cybula, Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną. Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną 1. Wprowadzenie Piotr Cybula * Problematyka charakteru prawnego umowy o imprezę turystyczną

Bardziej szczegółowo

Analiza aspektów gospodarczych, społecznych i prawnych, dotycząca patentu jednolitego i ewentualnych możliwości związanych z wdrożeniem przepisów o

Analiza aspektów gospodarczych, społecznych i prawnych, dotycząca patentu jednolitego i ewentualnych możliwości związanych z wdrożeniem przepisów o Analiza aspektów gospodarczych, społecznych i prawnych, dotycząca patentu jednolitego i ewentualnych możliwości związanych z wdrożeniem przepisów o patencie jednolitym Marek Łazewski 30 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Andrzej Szewc Karolina

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO Małgorzata Sakowska nr albumu: 157526 Wyłączenie odpowiedzialności pośredniczących dostawców usług społeczeństwa informacyjnego za treści pochodzące

Bardziej szczegółowo

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego e-monografie Seria: Nr 14 Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Anna Płońska Karnoprawna ochrona

Bardziej szczegółowo

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański E-biznes Radosław Szulc Andrzej Kobylański Olsztyn 2014 E-biznes Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE A BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU FINANSOWEGO. Damian Cyman

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE A BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU FINANSOWEGO. Damian Cyman ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE A BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU FINANSOWEGO Damian Cyman Warszawa 2013 Stan prawny na 30 września 2013 r. Recenzent Prof. zw. dr hab. Wojciech Łączkowski Wydawca

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU KARNYM

TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU KARNYM UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ PRAWA Agata Osińska TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU KARNYM Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Postępowania Karnego pod kierunkiem Prof. zw. dr hab. Cezarego Kuleszy

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ UBEZPIECZEŃ PRZEZ INTERNET

SPRZEDAŻ UBEZPIECZEŃ PRZEZ INTERNET URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH SPRZEDAŻ UBEZPIECZEŃ PRZEZ INTERNET UPRAWNIENIA KONSUMENTA REGULACJE PRAWNE A PRAKTYKA RYNKOWA Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI. Instrumenty płatnicze w prawie polskim

UNIWERSYTET WARSZAWSKI. Instrumenty płatnicze w prawie polskim UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Prawa i Administracji Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych mgr Michał Grabowski Instrumenty płatnicze w prawie polskim Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Prof.

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ DOSTAWCÓW USŁUG SIECIOWYCH ZA TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ DOSTAWCÓW USŁUG SIECIOWYCH ZA TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ DOSTAWCÓW USŁUG SIECIOWYCH ZA TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW Daria Katarzyna Gęsicka Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2014 Stan prawny na 2 lipca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7 REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7.1. WPROWADZENIE W ostatnich latach rynek kredytów konsumpcyjnych odgrywa coraz większą rolę w gospodarce światowej. Wielkość zadłużenia

Bardziej szczegółowo

POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ KATARZYNA CHAŁUBIŃSKA-JENTKIEWICZ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH ŻANETA PACUD NARUSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Autorzy: Marek ŁAZEWSKI Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom III Warszawa 2006 Własność intelektualna tom III Recenzja: dr Jan Mertl Redakcja naukowa: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

crowdfunding Warszawa, wrzesień 2014 r.

crowdfunding Warszawa, wrzesień 2014 r. crowdfunding Warszawa, wrzesień 2014 r. Spis treści Definicje... 3 I. Wprowadzenie... 5 Brakujące ogniwo... 6 Rodzaje crowdfundingu... 7 Technologia crowdfundingu... 9 II. Regulacje... 13 Pożyczka, darowizna

Bardziej szczegółowo

Skrypt Warszawa, listopad 2013 r.

Skrypt Warszawa, listopad 2013 r. Skrypt Warszawa, listopad 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 I CZYNNIKI SUKCESU WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE... 6 II RYZYKO WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE... 7 1. POJĘCIE I ISTOTA RYZYKA WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE...

Bardziej szczegółowo

wirtualne waluty Warszawa, lipiec 2014 r.

wirtualne waluty Warszawa, lipiec 2014 r. wirtualne waluty Warszawa, lipiec 2014 r. Spis treści Definicje... 2 Wstęp... 3 I. Wprowadzenie... 5 Pieniądze usieciowione... 6 Nie tylko bitcoin, czyli rodzaje wirtualnych walut... 9 Czy Bitcoin poddaje

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 4 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 5 Dostęp do treści w internecie perspektywa regulacji Włodzimierz Szpringer 11 Wikipedia zbiorowa mądrość czy kolektywna głupota? Magdalena

Bardziej szczegółowo

T. G. Grosse, Hybrydowy ustrój UE. Dwie logiki zmian w projekcie traktatu konstytucyjnego, Analizy Natolińskie (26)/2008. 2

T. G. Grosse, Hybrydowy ustrój UE. Dwie logiki zmian w projekcie traktatu konstytucyjnego, Analizy Natolińskie (26)/2008. 2 Joanna Helios Wioletta Jedlecka Katedra Teorii i Filozofii Prawa Legitymizacja pozytywistyczna czy prawnonaturalna prawa europejskiego? Szkic problemu Celem niniejszego szkicu jest próba odniesienia założeń

Bardziej szczegółowo

Szczególna ochrona konsumenta zawierającego umowę na odległość w świetle dyrektywy 97/7/WE i nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej

Szczególna ochrona konsumenta zawierającego umowę na odległość w świetle dyrektywy 97/7/WE i nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej Szczególna ochrona konsumenta zawierającego umowę na odległość w świetle dyrektywy 97/7/WE i nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej Dr Izabela Wróbel Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo