Spis treści ROZDZIAŁ I. Wpływ Internetu na rozwój aukcji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści ROZDZIAŁ I. Wpływ Internetu na rozwój aukcji"

Transkrypt

1

2

3 Spis treści Wykaz skrótów 9 Przedmowa 11 ROZDZIAŁ I. Wpływ Internetu na rozwój aukcji Internet i jego wpływ na obrót hand lowy Internet Społeczeństwo informatyczne Gospodarka sieciowa Problem regulacji obrotu internetowego Aukcja Perspektywa historyczna Starożytność Średniowiecze Nowożytność Współczesność Perspektywa ekonomiczna Ekonomiczne pojęcie aukcji i jej funkcje gospodarcze Aukcja jako mechanizm kształtowania ceny Ekonomiczna teoria aukcji Perspektywa cywilnoprawna Wielostronność Wieloetapowość Eliminacyjny charakter obiektywna porównywalność ofert Przybicie sposób finalizacji umowy konstrukcja prawna Jawność i sukcesywność ofert Czas aukcji Miejsce aukcji Aukcja internetowa Pojęcie 46 5

4 Spis treści 3.2. Techniczne metody przeprowadzenia Zalety i wady oraz znaczenie gospodarcze Dostępność Szczególne typy Aukcja angielska (english auction) Aukcja holenderska (dutch auction) Aukcja holenderska on-line (on-line dutch auction) Aukcja odwrotna (reverse auction) Aukcja z opcją natychmiastowego kupna (buyout auction) Aukcja live i non-stop Aukcja internetowa a podobne sposoby zawarcia umowy Przetarg Giełda Zakupy społecznościowe (community shopping) 59 ROZDZIAŁ II. Układ stosunków w ramach aukcji internetowej Scenariusze organizacyjne aukcji Aukcja tradycyjna Aukcja internetowa Stosunek uczestnictwa w platformie aukcyjnej Umowa o uczestnictwo Zawarcie umowy o uczestnictwo Związanie regulaminem platformy Charakter prawny umowy o uczestnictwo Stosunek prawny między administratorem a organizatorem aukcji Stosunek prawny między administratorem a licytantem Stosunek rynkowy między uczestnikami platformy Warunki aukcji tradycyjnej Warunki aukcji internetowej Wyraźne odesłanie w ogłoszeniu Wykładnia oświadczeń uczestników Umowa ramowa Umowa na rzecz (ze skutkiem wobec) osób trzecich Umowa ze skutkiem ochronnym wobec osób trzecich Zwyczaj internetowy Wskazanie dla praktyki 100 ROZDZIAŁ III. Przebieg aukcji internetowej Ogłoszenie Ogłoszenie aukcji tradycyjnej Treść ogłoszenia

5 Spis treści Charakter prawny Odwołanie lub zmiana Ogłoszenie aukcji internetowej Treść ogłoszenia Charakter prawny Odwołanie lub zmiana Odróżnienie od innych typów ogłoszeń Ogłoszenie tylko kup teraz Ogłoszenie zwyk łe Ogłoszenie zaproponuj cenę Wywołanie Wywołanie aukcji tradycyjnej Uwagi ogólne Charakter prawny Wywołanie aukcji internetowej Uwagi ogólne Charakter prawny Licytacja Licytacja w aukcji tradycyjnej Sposób składania ofert Związanie ofertą Licytacja w aukcji internetowej Sposób składania ofert Oferty maksymalne (proxy bidding) Oferty snajperskie (sniper bidding) Związanie ofertą Zawarcie umowy Zawarcie umowy w aukcji tradycyjnej Przybicie Swoboda przybicia Zawarcie umowy, której ważność zależy od szczególnych wymagań ustawowych Zawarcie umowy w aukcji internetowej Problem przybicia Przedwczesne zamknięcie aukcji Zawarcie umowy, której ważność zależy od szczególnych wymagań ustawowych Zastosowanie wzorców umów Uwagi ogólne Wzorzec organizatora aukcji Wzorzec licytanta

6 Spis treści ROZDZIAŁ IV. Nieuczciwe praktyki aukcyjne Uwagi ogólne Postacie nieuczciwych praktyk aukcyjnych Aukcja tradycyjna Aukcja internetowa Shill bidding Deadbeat bidding Bid shielding Sniper bidding Środki prawne przeciwdziałania nieuczciwym praktykom aukcyjnym Skarga z art k.c Treść i cel art k.c Przesłanki skargi Legitymacja czynna i bierna Realizacja i skutek skargi Środki ogólne 185 Bibliografia 191

7 Wykaz skrótów AG Amtsgericht (Sąd Rejonowy) BGB Bürgerliches Gesetzbuch vom 18 August 1896 (tekst jedn. BGBl. I 2002, s. 42 ze zm.) niemiecki kodeks cywilny z dnia 18 sierpnia 1896 r. BGB1. Bundesgesetzblatt BGE Bundesgericht (szwajcarski Federalny Sąd Najwyższy) BGH Bundesgerichtshof (niemiecki Federalny Sąd Najwyższy) Biul. SN Biuletyn Sądu Najwyższego CBKE e-biuletyn elektroniczny Biuletyn Naukowy Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej CISG Convention on Contracts for the International Sale of Goods Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu 11 kwietnia 1980 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286) CR Computer und Recht DCFR Draft Common Frame of Reference. Full Edition Dz.U. Dziennik Ustaw HGB Handelsgesetzbuch vom 10 Mai 1897 (RGBl. I S. 219) niemiecki kodeks hand lowy z dnia 10 maja 1897 r. K&R Kommunikation und Recht k.c. ustawa z 23 kwiet nia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) k.p.c. ustawa z 17 lis topada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) KPP Kwartalnik Prawa Prywatnego Lexis.pl Serwis Prawniczy Lexis Nexis Polska MoP Monitor Prawniczy NJW Neue Juristische Wochenschrift NJW-CoR Neue Juristische Wochenschrift-Computerreport NJW-RR Neue Juristische Wochenschrift-Rechtsprechungs-Report OLG Oberlandesgericht (niemiecki Sąd Apelacyjny) 9

8 Wykaz skrótów OR Bundesgesetz vom 30 März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) piąta część szwajcarskiego Kodeksu cywilnego prawo zobowiązań z 1911 r. PECL Principles of European Contract Law PiP Państwo i Prawo PPH Przegląd Prawa Handlowego PS Przegląd Sądowy PUG Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RGB1. Reichsgesetzblatt RPEiS Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny sect. section (sekcja) SGA 1979 Sale of Goods Act 1979 SN Sąd Najwyższy SO Sąd Okręgowy TPP Transformacje Prawa Prywatnego UCC Uniform Commercial Code UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law u.ś.u.d.e. ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422)

9 Przedmowa Znana od starożytności aukcja jest do dziś stosowana na rozmaitych rynkach. Wpływ, jaki technologie przedinternetowe wywarły na nią, był jednak raczej wyrywkowy. Nie zmieniły one zasadniczo jej charakteru jako postępowania między podmiotami obecnymi w okreś lonym miejscu. Dopiero Internet wpłynął na aukcję na tyle całościowo, że pod koniec XX w. wykształciła się jej zupełnie nowa postać, która dzięki łatwej dostępności szybko się rozpowszechniła. Innowacyjność aukcji internetowej względem aukcji tradycyjnej, jak i jej popularność, a zarazem niedostateczne opracowanie w polskim piś miennictwie prawniczym uzasadniają podjęcie szerszej analizy zawarcia umowy w tym trybie. Pojęcie aukcji internetowej jest w praktyce niezwyk le pojemne. Obejmuje się nim wszystkie procedury zawarcia umowy dostępne na tzw. internetowych platformach aukcyjnych typu ebay, Allegro. Przez pojęcie aukcji internetowej w ściślejszym sensie rozumie się jednak przede wszystkim procedury przebiegające na wspomnianych platformach według schematu licytacyjnego podnoszenia ceny. Tak rozumiana aukcja internetowa stanowi w gospodarce zjawisko na tyle wyodrębnione i złożone, by być samodzielnym przedmiotem rozważań prawnych. Ujęcie to odpowiada tendencji widocznej również w doktrynie obcej. Niniejsza praca jest poświęcona aukcji internetowej w prawie polskim. Oparto się jednak przy tym w dużej mierze na dorobku germańskich systemów prawnych: niemieckim i szwajcarskim. Przemawiają za tym następujące względy: w zakresie prawa umów prawo polskie należy do germańskiego kierunku kontynentalnej tradycji prawnej; ustawowe uregulowanie aukcji jest zasługą tego właś nie kierunku; regulacje aukcji w prawie niemieckim, szwajcarskim i polskim są w zasadzie analogiczne; aukcja internetowa jest w sposób obszerny doktrynalnie opracowana w prawie niemieckim. Ze względu na zbieżność wspomnianych systemów tezy do- 11

10 Przedmowa tyczące prawa niemieckiego i szwajcarskiego dają się niejednokrotnie odnieść do prawa polskiego, zapewniając mu silną podbudowę w postaci bardziej ustabilizowanej tradycji. Zwyczajowa geneza i rozwój pod nieobecność szczególnej regulacji ustawowej czynią z aukcji internetowej zjawisko interesujące pod względem prawnym. Opracowanie tego typu wciąż żywej instytucji nie może polegać na wyabstrahowanej analizie przepisów, lecz siłą rzeczy wymaga oparcia w praktyce. Ta właś nie perspektywa badawcza przyświeca prezentowanej pracy. *** Niniejsza publikacja stanowi zmienioną wersję rozprawy doktorskiej obronionej w listopadzie 2012 r. w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor pragnie gorąco podziękować swojemu promotorowi jeszcze od czasów magisterium profesorowi Wojciechowi Kocotowi, a także recenzentom rozprawy doktorskiej profesorom Ryszardowi Szostakowi i Adamowi Brzozowskiemu za inspirujące uwagi, które nie pozostały bez wpływu na aktualną postać publikacji.

11 Rozdział I Wpływ Internetu na rozwój aukcji Pierwszy rozdział niniejszej pracy ma na celu przedstawienie wpływu Internetu na rozwój aukcji, stanowiąc wprowadzenie do problematyki zawarcia umowy w trybie aukcji internetowej. W pierwszej kolejności w zakresie niezbędnego minimum zarysowano podstawowe zagadnienia dotyczące Internetu, społeczeństwa informatycznego, gospodarki sieciowej oraz regulacji obrotu internetowego. W drugiej kolejności przedstawiono zjawisko aukcji z trzech perspektyw: historycznej, ekonomicznej i wreszcie cywilnoprawnej. Dopiero ustalenia dotyczące z jednej strony Internetu, a z drugiej strony aukcji zostały zwieńczone ogólną charakterystyką aukcji internetowej. 1. Internet i jego wpływ na obrót hand lowy 1.1. Internet Termin Internet pochodzi od angielskiego słowa internetwork, które w dosłownym tłumaczeniu oznaczałoby międzysieć. Internet jest uznawany ogólnie za globalną otwartą sieć komputerową skupiającą rozliczne pomniejsze sieci, czyli mówiąc obrazowo za sieć sieci (network of networks). Nie istnieje jeden ośrodek sterujący całością Internetu, lecz stanowi on sieć zdecentralizowaną. Mogą być do niego podłączane, jak i od niego odłączane, niezależne od siebie i należące do różnych podmiotów sieci i urządzenia końcowe, np. komputery PC czy ostatnio coraz częściej telefony komórkowe. Wobec tego organizacja i zasoby Internetu są zmienne. Federal Networking Council 1 w rezolucji z 24 października 1995 r. okreś lił Internet jako globalny 1 Federal Networking Council jest forum współpracy między amerykańskimi agencjami federalnymi, poświęconym ich celom badawczym, edukacyjnym i operacyjnym. 13

12 Rozdział I. Wpływ Internetu na rozwój aukcji system informatyczny, który: a) jest logicznie powiązany przez unikalną przestrzeń adresową bazującą na protokole internetowym IP bądź na jego następcy; b) jest zdolny zapewnić komunikację przy użyciu pakietu protokołów TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) bądź jego następcy i/lub innych protokołów zgodnych z IP; c) zapewnia, wykorzystuje, udostępnia publiczne lub prywatne usługi wysokiego poziomu oparte na opisanej komunikacji i strukturze. Z kolei w memorandum RFC Internet okreś lono jako międzynarodowy luźno zorganizowany związek autonomicznych i połączonych sieci, zapewniający komunikację między dwoma komputerami na skutek dobrowolnego stosowania się do otwartych protokołów i procedur zdefiniowanych przez standardy internetowe. Jak więc widać, od strony technicznej wyróżnikiem Internetu jest zasadniczo jednolity protokół komunikacyjny, który pozwala na połączenie różnorodnych urządzeń. Na marginesie poza technicznymi ujęciami Internetu warto także wspomnieć o innych nietechnicznych ujęciach. Z memorandum RFC 1462 FYI on What is the Internet? 3 wynika, że poza siecią sieci opartą na protokołach TCP/IP Internet bywa utożsamiany ze społecznością używającą i rozwijającą tę sieć albo ze zbiorem dostępnych w niej zasobów. Prekursorem Internetu była sieć ARPANet stworzona w 1969 r. przez amerykańską agencję Advanced Research Projects Agency, którą powołano w 1958 r. w odpowiedzi na wystrzelenie rok wcześ niej przez ZSRR pierwszego sztucznego satelity Ziemi Sputnika. Zadaniem agencji było wykorzystanie potencjału naukowego do celów obronności USA. Komunikację w ramach ARPANet-u oparto na technice komutacji pakietów (packet switching) polegającej na dzieleniu przesyłanych danych na mniejsze pakiety, z których każdy podlega niezależnemu trasowaniu i może dotrzeć do celu niezależną od pozostałych ścieżką. U odbiorcy pakiety są ponownie kompletowane i otrzymują pierwotną postać danych. Komutacja pakietów bywa przeciwstawiana wykorzystywanej wcześ niej, znanej z tradycyjnej sieci telefonicznej, technice komutacji łączy (circuit switching) polegającej na przesyłaniu danych między stronami po ustanowieniu dedykowanego połączenia, dla którego rezerwowana jest część sieci. Komutacja pakietów nie obciąża w podobny sposób sieci i uchodzi dziś za podstawową technikę przesyłania danych w sieciach. Internet funkcjonuje właś nie jako sieć pakietowa, czemu zawdzięcza swoją efektywność. 2 Zob. (dostęp: r.). 3 Zob. (dostęp: r.). 14

13 1. Internet i jego wpływ na obrót hand lowy 1.2. Społeczeństwo informatyczne Internet jest dziś niewątp liwie jednym z podstawowych katalizatorów rozwoju społeczeństwa informacyjnego (information society), czyli takiego, w którym informacja stanowi dobro o znaczeniu podstawowym, a jej przetwarzanie węzłową aktywność. Chociaż samo pojęcie społeczeństwa informacyjnego wywodzi się dopiero z wczesnych lat 60. XX w., informacja i kontrola nad nią miały na przestrzeni dziejów zawsze istotne znaczenie. Jednak w stosunku do dawniejszych społeczeństw o awangardowości dzisiejszego społeczeństwa informacyjnego przesądza automatyzacja procesów przetwarzania informacji, stanowiąca o różnicy jakościowej, a nie zaledwie ilościowej 4. Stąd też przekonuje opinia, że ogrom wpływu automatyki na stosunki społeczne pozwala okreś lić współczesne społeczeństwo informacyjne dokładniej mianem społeczeństwa informatycznego; słowo informatyka jest zbitką słów informacja i automatyka 5. Automatyzacja procesów przetwarzania informacji obejmuje coraz liczniejsze obszary życia społecznego i przyśpiesza jego bieg. W gospodarce niweluje ona ludzkie ograniczenia w ilości i jakości wykonywanych zadań, będąc czynnikiem zwiększającym produktywność. Widać to wyraźnie także na przykładzie zautomatyzowanych technik zawierania umów, dzięki którym obrót hand lowy odbywający się w Internecie osiąg nął niezwyk ły poziom dynamiki i masowości. Ponieważ w odróżnieniu od tradycyjnych rynków Internet nie zna godzin zamknięcia, przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania umożliwia on całodobowe i jednoczes ne zawieranie większej liczby umów bez konieczności bieżącego udziału człowieka. W międzyczasie zautomatyzowany sposób zawierania umów stał się dla przedsiębiorców standardem. Wobec funkcjonowania na rynku internetowym rozmaitych platform transakcyjnych, np. aukcyjnych, przedsiębiorcy nie muszą dysponować włas ną infrastrukturą informatyczną służącą zawieraniu umów z klientelą, lecz przy relatywnie niskich kosztach mogą korzystać z infrastruktury dostępnej na tych platformach Gospodarka sieciowa Rozwojowi Internetu towarzyszy rozwój nowej gospodarki sieciowej (network economy). Do wyróżniających ją cech zalicza się m.in.: transparent- 4 K. Dobrzeniecki, Lex informatica, Toruń 2008, s Tamże. 15

14 Rozdział I. Wpływ Internetu na rozwój aukcji ność ofert; niski koszt uczestnictwa w rynku internetowym w porównaniu do rynku tradycyjnego; brak granic przestrzennych, wzrost znaczenia innowacyjności, otwarcie szans dla mniejszych uczestników rynku; możliwość indywidualnego marketingu bezpośredniego, brak kosztów krańcowych w przypadku tworzenia produktów zdygitalizowanych 6. Dzięki niemal nieograniczonym zasobom informacji i możliwościom komunikacyjnym Internet stał się polem powstawania innowacyjnych modeli gospodarczych. Widoczną tendencją jest rozwój metod sprzedaży bardziej elastycznych niż sklepowa sprzedaż po cenie stałej, a przy tym rozmaitych form pośrednictwa hand lowego. Właśnie za jeden z nowych modeli gospodarki sieciowej uchodzą, stanowiące przedmiot niniejszej pracy, aukcje internetowe Problem regulacji obrotu internetowego Globalny charakter Internetu okazał się wyzwaniem dla dotychczasowego porządku prawnego opartego na dogmacie terytorialnej suwerenności państw. Wyzwanie to zrodziło polemikę na temat właś ciwej metody regulacji Internetu, w której można wyróżnić trzy główne stanowiska 8. Według pierwszego z nich, tzw. libertariańskiego (libertarianism) lub cyberseparatystycznego (cyber-separatism), Internet nie może i nie powinien podlegać tradycyjnemu prawu stanowionemu, którego zasięg jest wyznaczany geograficznymi granicami państw. Tymczasem Internet konstytuowałby odrębną od przestrzeni rzeczywistej cyberprzestrzeń jako odrębną jurysdykcję. Jej regulacja miałaby bazować na wewnętrznych mechanizmach szeroko rozumianej samoregulacji, samopomocy i rozwiązań technicznych 9. 6 R. Auf der Maur, Neue Geschäftsmodelle für die Network Economy, w: Geschäftsplattform Internet. Rechtliche und praktische Aspekte, red. R.H. Weber, R.M. Hilty, R. Auf der Maur, Zürich 2000, s Tamże, s V. Mayer-Shönberger, The Shape of Governance: Analyzing the World of Internet Regulation, Virginia Journal of International Law 2003, vol. 43, s ; por. też J. Hughes, The Internet and the Persistence of Law, Boston College Law Review 2003, vol. 44, nr 2, s ; z literatury polskiej zob. W.J. Kocot, Wpływ Internetu na prawo umów, Warszawa 2004, s. 34; K. Dobrzeniecki, Lex, s. 57 i n. 9 Zob. np. D.R. Johnson, D.G. Post, Law and Borders The Rise of Law in Cyberspace, Stanford Law Review 1996, vol. 48, s i n.; D.G. Post, Governing Cyberspace, Wayne Law Review 1996, vol. 43, s. 155 i n.; J.R. Reidenberg, Governing Networks and Rule-making in Cyberspace, Emory Law Journal 1996, vol. 45, s. 911 i n. 16

15 1. Internet i jego wpływ na obrót hand lowy W ramach tego stanowiska dostrzega się niekiedy skłonności cyberanarchistyczne (cyber-anarchism) 10. Według drugiego stanowiska, tzw. etatystycznego lub tradycjonalistycznego (state-based traditionalism), państwo jest właś ciwym regulatorem Internetu. Internet nie wprowadzałby bowiem nowej jakości, lecz eksponowałby jedynie problemy typowe dla znanych już stosunków prawnych z elementem obcym. Podkreś la się przy tym funkcjonalne podobieństwo komunikacji internetowej do komunikacji tradycyjnymi środkami porozumiewania się na odległość, takimi jak poczta czy telefon: w komunikacji internetowej uczestniczą strony zlokalizowane w rzeczywistych miejscach, a nie w cyberprzestrzeni 11. W omawianym stanowisku wyróżnia się dwa odłamy: konserwatywny, szczególnie popularny w doktrynie common law, powściągliwy wobec jakichkolwiek zmian w systemie prawa, oraz reformatorski, dostrzegający potrzebę przyjęcia przez państwo swoistej regulacji prawnej dla niektórych zjawisk, które mimo wszystko są nowe 12. Według trzeciego stanowiska, tzw. cyberinternacjonalistycznego (cyber- -internationalism), skoro Internet tworzy infrastrukturę już zglobalizowanej społeczności, należałoby przyjąć, że pewne obszary regulacji mogą być geograficznie nieograniczone. Stąd właś ciwy byłby poziom regulacji międzynarodowej, a jej środkiem byłoby prawo międzynarodowe. Mimo stanowiska libertariańskiego regulacja Internetu przez prawo stanowione jest dziś faktem. Chociaż Internet nie wydaje się obiecującym polem dla regulacji prawnej, może ona sprostać jego wyzwaniom 13. Prawo stanowione okazuje się nawet nieocenione we wzmocnieniu fundamentalnego dla stosunków cywilnoprawnych, w tym tych nawiązywanych przez Internet, mechanizmu samoregulacji przez zapewnienie jego wykonalności w drodze przymusu państwowego. Zarazem chroni ono powszechnie 10 Por. V. Mayer-Shönberger, The Shape, s Zob. np. J.L. Goldsmith, The Internet and the Abiding Significance of Territorial Sovereignty, Indiana Journal of Global Legal Studies 1998, vol. 5, nr 2, s. 475 i n.; tenże, Regulation of the Internet: Three Persistent Fallacies, Chicago-Kent Law Review 1998, vol. 73, nr 4, s i n.; tenże, Against Cyberanarchy, University of Chicago Law Review 1998, vol. 65, s i n.; J.R. Reidenberg, Technology and Internet Jurisdiction, University of Pennsylvania Law Review 2005, vol. 153, s i n. 12 K. Dobrzeniecki, Lex, s W sprawie sposobów, jakimi prawo może sprostać wyzwaniom Internetu, zob. Ch. Engel, The Role of Law in the Governance of the Internet, International Review of Law, Computers & Technology 2006, vol. 20, s. 201 i n. 17

16 Rozdział I. Wpływ Internetu na rozwój aukcji uznane wartości, takie jak dobra osobiste, włas ność przemysłowa, równowaga kontraktowa czy ochrona konsumenta, w zakresie których opieranie się na samej tylko intuicji kontrahentów może się okazać niewystarczające 14. Ponadto skuteczność prawa może zostać zwiększona za sprawą technologii, która oferuje środki monitorowania dostępu do informacji i ich zgodnego z prawem wykorzystania oraz wymuszające skuteczność prawa ex ante, podczas gdy tradycyjnie regulacja prawna bazuje na egzekwowaniu skuteczności prawa ex post (po naruszeniu) 15. Przedstawione wyżej trzy stanowiska w kwestii regulacji Internetu libertariańskie, etatystyczne i internacjonalistyczne nie powinny być traktowane w charakterze alternatyw rozłącznych, lecz raczej powinny się uzupełniać 16. Z jednej strony prawo stanowione powinno zapewniać odpowiednie ramy dla samoregulacji, m.in. w zakresie swobodnego kształtowania treści umów, wyboru prawa właś ciwego, zapisu na sąd polubowny 17 czy też ustalania zasad obowiązujących na internetowych targowiskach, np. na platformach aukcyjnych. Z drugiej strony pożądany byłby pewien stopień harmonizacji praw stanowionych przez po szczególne państwa w celu możliwie jednolitego i szerokiego zastosowania. Brak takich procesów może się w szczególności okazać czynnikiem hamującym rozwój rynku internetowego wskutek jego dostosowywania do najbardziej rygorystycznego porządku prawnego, który w ten pośredni sposób oddziaływałby na pozostałe bardziej liberalne porządki (tzw. efekt przelania; spillover effect) 18. Ponieważ osiąg nięcie międzynarodowego konsensu jest zadaniem trudnym, istotne znaczenie mogą mieć akty powstające w ramach grup eksperckich, np. UNCITRAL 19, UNIDROIT 20. Przyjęte w nich rozwiązania szczegółowe mogą być pomocne w rozstrzyganiu problemów interpretacyjnych powstałych na gruncie praw państwowych. 14 W.J. Kocot, Wpływ, s J.R. Reidenberg, States and Internet Enforcement, University of Ottawa Law & Technology Journal 2004, vol. 1, nr 213, s. 215 i n.; tenże, Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules through Technology, Texas Law Review 1998, vol. 76, nr 3, s V. Mayer-Shönberger, The Shape, s. 631 i n. 17 W.J. Kocot, Wpływ, s Zob. J.L. Goldsmith, The Internet, s K. Dobrzeniecki, Lex, s. 79, wyjaśnia, że efekt przelania polega na oddziaływaniu prawa jednego państwa na stosunki umiejscowione poza jego terytorium. 19 United Nations Commission on International Trade Law, uncitral/. 20 International Institute for the Unification of Private Law, 18

17 1. Internet i jego wpływ na obrót hand lowy W stosunkach obrotu internetowego istotne znaczenie prawotwórcze przypisuje się zwyczajowi internetowemu (Internet custom) 21. O ile bowiem w czasach nowożytnych rozwój prawa stanowionego zawężał obszar podlegający prawu zwyczajowemu, o tyle ekspansja Internetu nagle ujawniła niedostatek prawa stanowionego. Społeczność internautów wytworzyła swoistą kulturę normatywną, wyrażającą się w zwyczajach odzwierciedlających panujące w niej stosunki 22. W związku z tematem niniejszej pracy wypada podkreś lić, że zwyczaj internetowy ujawnia się w zakresie zawierania umów przez Internet 23. W szczególności za zwyczajowo wykształcony uznaje się model aukcji internetowych organizowanych na popularnych platformach aukcyjnych typu ebay, Allegro 24. Zwyczaj internetowy proponuje się rozumieć jako prawnie doniosłą praktykę kontraktowania za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnioną i zintensyfikowaną w stopniu uzasadniającym jej powszechne przestrzeganie 25. W takim ujęciu konstytutywnym elementem zwyczaju internetowego jest praktyka, która nie musi być poparta elementem subiektywnym w postaci przekonania uczestników obrotu o obowiązywaniu zwyczaju (opinio necessitatis) 26 ani wbrew popularnemu w doktrynie polskiej stanowisku 27 zaakceptowana przez organy państwowe, zwłaszcza judykaturę 28. Relacjonowana koncepcja zaciera więc granicę między zwyczajem a prawem zwyczajowym 29. Kryterium intensywności praktyki konstytuującej zwyczaj pozwala odejść od tradycyjnego kryterium jej długotrwa- 21 P. Polański, Zwyczaj w okresie rewolucji technologicznych, PiP 2007, nr 12, s. 25; W.J. Kocot, Wpływ, s P. Polański, Zwyczaj, s Co do zwyczajów związanych z zawieraniem umów zob. P. Polański, Rola i znaczenie zwyczaju w transakcjach elektronicznych, w: Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych, red. J. Gołaczyński, Warszawa 2008, s. 336 i n. 24 A. Łuszpak-Zając, Uregulowania kodeksu cywilnego a aukcje elektroniczne, w: Prawo umów elektronicznych, red. J. Gołaczyński, Kraków 2006, s P. Polański, Customary Law of the Internet. In the Search for a Supranational Cyberspace Law, Hague 2007, s. 199 i n.; tenże, Zwyczaj, s P. Polański, Customary, s. 223 i n.; tenże, Zwyczaj, s Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne część ogólna, Warszawa 2011, s. 35; A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001, s. 68; A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998, s. 312; E. Łętowska, Podstawy prawa cywilnego, Warszawa 1994, s. 37; S. Grzybowski, w: System prawa cywilnego, t. I, Część ogólna, red. S. Grzybowski, Ossolineum 1985, s P. Polański, Zwyczaj, s Tamże, s

18 Rozdział I. Wpływ Internetu na rozwój aukcji łości, które potwierdzało istnienie zwyczaju jedynie w horyzontalnym wymiarze czasu 30. Natomiast wolumen obrotu internetowego może w krótszym okresie przewyższać wolumen obrotu tradycyjnego w dłuższym okresie. W tym aspekcie można dostrzec ślady koncepcji petrażycjańskiej, dzielącej prawo zwyczajów na tzw. prawo staroświeckie, wywodzące się z postępowania przodków ( tego zawsze przestrzegano ), oraz tzw. prawo nowoczesne, wywodzące się z masowego postępowania współczesnych ( tak jest przyjęte ) 31. Zwyczaj internetowy odpowiadałby temu ostatniemu. 2. Aukcja Przed omówieniem zagadnień prawnych aukcji, w tym aukcji internetowej, należy zarysować przynajmniej podstawowe kwestie historyczne i ekonomiczne 32. Takie tło interdyscyplinarne nie pojawia się w dotychczasowych polskich opracowaniach prawniczych aukcji. Tymczasem bez niego analiza prawna jest sterylna i może prowadzić do wnios ków niezgodnych z prawidłami hand lu aukcyjnego Perspektywa historyczna Z braku przekazów źródłowych dokładna geneza aukcji nie jest znana. Nie jest pewne, czy aukcja wykształciła się z indywidualnych pertraktacji, czy też na odwrót, choć ten pierwszy scenariusz łatwiej przemawia do wyobraźni 33. Wiadomo natomiast, że aukcja pojawiała się tylko w stosunkowo cywilizowanych społeczeństwach, w których występowała odpowiednia koncentracja ludności z wystarczającą liczbą kupujących i sprzedających oraz systemem monetarnym, zapewniającym natychmiastową ocenę wartości ofert. Jest mało prawdopodobne, by aukcja wyprzedzała pojawienie się pieniądza. Aukcje nie były rozpowszechnione w kulturach Wschodu, gdzie tradycyjne były negocjacje, a do szybkości transakcji przywiązywa- 30 P. Polański, Customary, s. 216 i n. 31 L. Petrażycki, Teoria prawa i państwa, t. 2, Warszawa 1960, s , Por. M. Blättler, Versteigerungen über das Internet, Zürich 2004, s R. Cassady Jr., Auctions and Auctioneering, Berkeley Los Angeles London 1967, s

19 2. Aukcja no niewielką wagę. Znane są jednak przypadki aukcyjnej sprzedaży mienia po buddyjskich mnichach w VII w. n.e Starożytność Bazując na zapisach Herodota 35, przyjmuje się na ogół, że pierwsze aukcje organizowali w V w. p.n.e. Babilończycy w celu sprzedaży kobiet w charakterze żon. Początkowo licytowano najpiękniejsze kobiety, oddając je za najwyższą cenę. Następnie licytowano te mniej urodziwe, w trybie rodzaju aukcji odwrotnej, oddając je temu, kto zgodził się przyjąć najniższy posag. Pulę posagów zasilały kwoty uzys kane ze sprzedaży kobiet najpiękniejszych, które w ten sposób zapewniały zamążpójście tych mniej urodziwych. Co ciekawe, wydanie córki za mąż poza aukcją było nielegalne 36. W starożytnej Grecji aukcje organizowano przede wszystkim w celu sprzedaży lub oddania w dzierżawę dóbr należących do korporacji, przeważnie państw 37, choć aukcje prywatne miały być również częste 38. Aukcja musiała być ogłoszona publicznie, co zwyk le następowało w piśmie okreś lającym jej warunki. Prowadzenie aukcji było powierzane urzędnikom, zwłaszcza tzw. poletai. Odbywała się ona z udziałem rady, która kolegialnie decydowała o udzieleniu przybicia. Nawet po przybiciu, następującym przez wręczenie gałązki oliwnej, można było przebić najlepszą ofertę, o ile nastąpiło to jeszcze w miejscu aukcji i o co najmniej 10% wylicytowanej wartości 39. W starożytnym Rzymie aukcja (auctio) była powszechnym elementem zarówno aktywności państwa aukcja publiczna (öffentlichrechtliche Auktion), jak i obrotu między obywatelami aukcja prywatna (Privatauktion). Nie jest jednoznacznie potwierdzone, czy aukcja publiczna wyprzedzała 34 M. Shubik, The Theory of Money and Financial Institutions, t. 1, Cambrige Massachusetts 1999, s , Herodot, I, 196 (Herodot, Dzieje, przekład i opracowanie Seweryn Hammer, Warszawa 2008, s. 93). 36 B. Learmount, A History of the Auction, London 1985, s. 5 7; R. Cassady Jr., Auctions, s. 26; M. Shubik, The Theory, s T. Thalheim, hasło Auction pkt 1) Griechisch, w: Paulys Real-Encyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft, t. 2, Apo-Bar, red. G. Wissowa, Stuttgart 1896, s J. Andreau, hasło Auctiones, w: New Pauly. Encyclopaedia of the Ancient World, t. 2, Ark-Cas, red. H. Cancik, H. Schneider, Leiden Boston 2003, s T. Thalheim, hasło Auction pkt 1) Griechisch, s

20 Rozdział I. Wpływ Internetu na rozwój aukcji prywatną, jednak z pewnością pierwsza wpłynęła na rozwój drugiej 40. Rozkwit aukcji prywatnej był konsekwencją wysoko rozwiniętego hand lu i gospodarki pieniężnej 41. Większą niż obecnie rolę gospodarczą aukcji rzymskiej tłumaczy się brakiem dostępności środków skupiających informacje o popycie i podaży. Miejscem, gdzie znajdowano oferty pożądanych towarów, było często atrium auctionarium 42. Wobec dużej roli aukcji dziwi brak w rzymskim piś miennictwie prawniczym wyraźnych wzmianek o jej uregulowaniu 43. Aukcje publiczne, okreś lane od symbolicznie wbitej w ich miejscu włóczni mianem subhastatio (sub hasta pod włócznią) 44, miały za przedmiot łupy i jeńców wojennych, likwidowany majątek banitów i skazańców, a także grunty, sprzedawane lub oddawane w dzierżawę 45. Z kolei aukcje prywatne miały za przedmiot najczęściej nieruchomości, płody rolne, inwentarz, niewolników, majątki spadkowe 46. Miejscami aukcji były porty, targi oraz rynki hurtowe i detaliczne 47. W aukcji brali udział: praeco aukcjonator, ogłaszający aukcję ustnie lub przez pisemne proscriptiones, a później ją prowadzący, oraz coactor kasjer przejmujący odpłatnie na włas ne ryzyko i rachunek ściągnięcie ceny od nabywcy (przypominający dzisiejszego komisanta z odpowiedzialnością del credere) 48. Coactor występował względem nabywcy jako sprzedawca, wobec czego między nabywcą i wystawiającym na aukcję nie powstawał stosunek prawny, który zachodził w dwóch relacjach: nabywca 40 U. Malmendier, Societas publicanorum. Staatliche Wirtschaftsaktivitäten in den Händen privater Unternehmer, Köln 2002, s. 98; G. Thielmann, Die römische Privatauktion, Berlin 1961, s. 35 i n. 41 R.T. Ruoss, Scheingebote an Kunstauktionen, Zürich 1984, s. 8; M. Blättler, Versteigerungen, s A. Leist, hasło Auction. 2) Römisch, w: Paulys Real-Encyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft, t. 2, Apo-Bar, red. G. Wissowa Stuttgart 1896, s G. Thielmann, Die römische Privatauktion, s. 16, 80; zob. też S. Lammel, w: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (HRG), t. 1, Berlin 2008, hasło Auktion, który zaznacza, że prawnie aukcja nie skupiała szczególnej uwagi. 44 G. Thielmann, Die römische Privatauktion, s. 38, który jednak zauważa, że źródła nie zawsze z dostateczną ostrością rozróżniają pojęcia auctio i subhastatio. 45 G. Thielmann, Die römische Privatauktion, s. 20; U. Malmendier, Societas, s. 95, U. Malmendier, Societas, s J. Andreau, Banking and Business in the Roman World, Cambridge 1999, s A. Leist, hasło Auction. 2) Römisch, w: Paulys, s

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział i. Ogólne zasady kolizyjnoprawnej ochrony konsumenta

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział i. Ogólne zasady kolizyjnoprawnej ochrony konsumenta Wstęp... Wykaz skrótów... xvii Bibliografia... xxi Rozdział i. Ogólne zasady kolizyjnoprawnej ochrony konsumenta... 1 1. Uwzględnianie wartości w prawie kolizyjnym... 1 I. Neutralność norm kolizyjnych...

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra

Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra PRAWO HANDLU ELEKTRONICZNEGO Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra Rozdział I OŚWIADCZENIE WOLI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ I PODPIS ELEKTRONICZNY 1. 2. Złożenie

Bardziej szczegółowo

Sposoby zawierania umów

Sposoby zawierania umów Sposoby zawierania umów w obrocie gospodarczym Mateusz Krzysztof Maciejczuk Prawnik Swoboda zawierania umów jest przymiotem autonomiczności podmiotów prawa. Umowa jest czynnością prawną kreującą stosunek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 15 Rozdział pierwszy Wprowadzenie do problematyki handlu elektronicznego... 21 1. Wpływ Internetu na tworzenie prawa handlu elektronicznego... 21 1.1. Światowa

Bardziej szczegółowo

Część I. Dwie funkcje konkurencji. Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego

Część I. Dwie funkcje konkurencji. Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego Bartosz Targański seminarium Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa Część I Analiza ekonomiczna we wspólnotowym prawie antymonopolowym

Bardziej szczegółowo

Uwagi do ustawy o prawach konsumenta. (druk nr 632)

Uwagi do ustawy o prawach konsumenta. (druk nr 632) Warszawa, 20 maja 2014 r. Uwagi do ustawy o prawach konsumenta (druk nr 632) 1) Art. 2 pkt 4 ustawy zawiera definicję trwałego nośnika. Jest to przeniesienie brzmienia definicji z dyrektywy w sprawie praw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców czyli dlaczego warto dbać o konsumenta European Commission Enterprise and Industry PRAWO KONSUMENCKIE DLA Title PRZEDSIĘBIORCÓW of the presentation 22.11.2010 Date

Bardziej szczegółowo

AUKCJE Interaktywne wykłady z cyklu pt. Teoria ekonomii w praktyce dr Przemysław Kusztelak dr Tomasz Kopczewski

AUKCJE Interaktywne wykłady z cyklu pt. Teoria ekonomii w praktyce dr Przemysław Kusztelak dr Tomasz Kopczewski AUKCJE Interaktywne wykłady z cyklu pt. Teoria ekonomii w praktyce dr Przemysław Kusztelak dr Tomasz Kopczewski Przemysław Kusztelak Slajd 1 /27 Aukcje Aukcja to mechanizm oparty na konkurencji używany

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania część szczegółowa

Zobowiązania część szczegółowa Podręczniki Prawnicze Zobowiązania część szczegółowa Zbigniew Radwański Janina Panowicz-Lipska 11. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska Zobowiązania część szczegółowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 19/13. Dnia 22 maja 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 19/13. Dnia 22 maja 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 19/13 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 maja 2013 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Barbara Myszka w sprawie ze skargi dłużniczki M.

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII CZĘŚĆ I. Prawo jako przedmiot nauk prawnych Rozdział I. Podstawowe koncepcje prawa... 3 1. Koncepcje prawnonaturalne...

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia wstępne. Ewa Bobin Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr

Zagadnienia wstępne. Ewa Bobin Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr Ewa Bobin Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr Zagadnienia wstępne POJĘCIE I CECHY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO Prawo międzynarodowe publiczne

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne. Umowa. Rodzaje Pojęcie umowy Rodzaje umów Zawarcie umowy. Czynność prawna. Zgodność woli. Ze względu na zobowiązania stron

Prawo cywilne. Umowa. Rodzaje Pojęcie umowy Rodzaje umów Zawarcie umowy. Czynność prawna. Zgodność woli. Ze względu na zobowiązania stron Prawo cywilne Pojęcie umowy Rodzaje umów Zawarcie umowy Umowa Czynność prawna Co najmniej dwa oświadczenia woli zgodne co do treści Zmierzające do wywołania skutków prawnych w sferze prawa cywilnego Zgodność

Bardziej szczegółowo

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Plan Wykładu I. Charakterystyka przedsiębiorcy II. Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym:

Bardziej szczegółowo

Zbieg art i art. 448 w zw. z art. 24 k.c. - uwagi de lege lata i de lege ferenda

Zbieg art i art. 448 w zw. z art. 24 k.c. - uwagi de lege lata i de lege ferenda Zbieg art. 446 4 i art. 448 w zw. z art. 24 k.c. - uwagi de lege lata i de lege ferenda dr Maciej Jakub Zieliński Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego RP Zagadnienia problemowe 1. Czy członkowie rodziny

Bardziej szczegółowo

Próba dookreślenia terminu zbiorowy interes konsumentów definicja oraz jej wyznaczniki

Próba dookreślenia terminu zbiorowy interes konsumentów definicja oraz jej wyznaczniki KRAJOWA KONFERENCJA KONSUMENCKA Próba dookreślenia terminu zbiorowy interes konsumentów definicja oraz jej wyznaczniki dr hab. Prof. nadzw. Małgorzata Sieradzka dr hab. Prof. nadzw. Małgorzata Sieradzka

Bardziej szczegółowo

Administracja, także przy dokonywaniu czynności zamówień publicznych, nie powinna odbiegać od standardów funkcjonowania i komunikowania się.

Administracja, także przy dokonywaniu czynności zamówień publicznych, nie powinna odbiegać od standardów funkcjonowania i komunikowania się. Liberalizacja elektronicznej formy oświadczenia woli w zamówieniach publicznych wnioski de lege la Administracja, także przy dokonywaniu czynności zamówień publicznych, nie powinna odbiegać od standardów

Bardziej szczegółowo

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze Umowa o zachowaniu poufności Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829 27 00,

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych 1. Źródła prawa. 2. Podstawowe pojęcia. 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy. 4. Prawa podmiotów objętych ochroną. 5. Prawa i obowiązki osób odpowiedzialnych za ochronę danych

Bardziej szczegółowo

Praktyczne informacje na temat handlu transgranicznego czyli co przedsiębiorca musi wiedzieć decydując się na handel transgraniczny?

Praktyczne informacje na temat handlu transgranicznego czyli co przedsiębiorca musi wiedzieć decydując się na handel transgraniczny? Praktyczne informacje na temat handlu transgranicznego czyli co przedsiębiorca musi wiedzieć decydując się na handel transgraniczny? ANNA ŻOCHOWSKA - SYCHOWICZ Plan Wykładu I. Prawo właściwe dla zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o prawach konsumenta z komentarzem. mec. Michała Koralewskiego

Nowa ustawa o prawach konsumenta z komentarzem. mec. Michała Koralewskiego Nowa ustawa o prawach konsumenta z komentarzem mec. Michała Koralewskiego Nowa ustawa o prawach konsumenta z komentarzem mec. Michała Koralewskiego Stan prawny: 25 czerwca 2014 r. Redaktor prowadząca

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 211/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 listopada 2009 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA WSTĘP. B. Ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej str. 34

CZĘŚĆ PIERWSZA WSTĘP. B. Ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej str. 34 Spis treści Wykaz skrótów str. 11 Od autorów str. 19 CZĘŚĆ PIERWSZA WSTĘP A. Wprowadzenie str. 23 B. Ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej str. 34 I. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2014 r. III CZP 128/13

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2014 r. III CZP 128/13 Id: 20382 [S]posób doręczenia określony w art. 1160 k.p.c., należy stosować także do wyroków sądów polubownych. ( ) [B]rak dostatecznych podstaw, aby przez pisemne zawiadomienie, o którym mowa w art. 1160

Bardziej szczegółowo

Zwrot przedmiotu zakupionego na aukcji internetowej Paweł Mądry

Zwrot przedmiotu zakupionego na aukcji internetowej Paweł Mądry Zwrot przedmiotu zakupionego na aukcji internetowej Paweł Mądry W polskim systemie prawnym, w ślad za rozwiązaniami obowiązującymi na obszarze całej Unii Europejskiej, przyjęto szereg przepisów chroniących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN*SERWISU*INTERNETOWEGO* FABRYKANAZW.PL

REGULAMIN*SERWISU*INTERNETOWEGO* FABRYKANAZW.PL REGULAMIN*SERWISU*INTERNETOWEGO* FABRYKANAZW.PL I.# II.# III.# IV.# V.# VI.# VII.# VIII.# IX.# X.# XI.# XII.# XIII.# Postanowienia#ogólne# Definicje# Rodzaj#i#zakres#usług#świadczonych#przez#serwis# Warunki#zawierania#umów#o#świadczenie#usług#drogą#elektroniczną#

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 111/14. Dnia 4 marca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 111/14. Dnia 4 marca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CZ 111/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 marca 2015 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSA Jacek Grela w sprawie z powództwa Fundacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa RozdzIał I. zagadnienia wstępne

Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa RozdzIał I. zagadnienia wstępne Wykaz skrótów......................................... 13 Przedmowa............................................ 21 Rozdział I. Zagadnienia wstępne............................. 23 A. Cel i zakres opracowania.................................

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Uwagi do art. 92 Projektu tzw. merger clause

Uwagi do art. 92 Projektu tzw. merger clause Transformacje Prawa Prywatnego 4/2010 ISSN 1641 1609 Fryderyk Zoll * Uwagi do art. 92 Projektu tzw. merger clause 1. Uwagi wprowadzające Postanowienie nazywane w praktyce merger clause jest często stosowane

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis treści

Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojęcie zarządu... 1 2. Ewolucja egzekucji przez zarząd przymusowy w ujęciu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX

Spis treści. Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Rozdział 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Pojęcie nieruchomości... 1 1.2. Rodzaje nieruchomości... 3 1.3. Prawa związane z nieruchomościami...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Testy. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa V XVII XXIII XXV

Spis treści. Część A. Testy. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa V XVII XXIII XXV Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa V XVII XXIII XXV Część A. Testy Test 1. 1 Odpowiedzi do testu 1 18 Test 2. 4 Odpowiedzi do testu 2 20 Test 3. 7 Odpowiedzi do testu 3 23 Test 4. 11

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 16 października 2008 r., III CZP 99/08

Uchwała z dnia 16 października 2008 r., III CZP 99/08 Uchwała z dnia 16 października 2008 r., III CZP 99/08 Sędzia SN Antoni Górski (przewodniczący) Sędzia SN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) Sędzia SN Iwona Koper Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku wierzyciela

Bardziej szczegółowo

DEFINICJA RYNKU Wrzoska Balcerowicza

DEFINICJA RYNKU Wrzoska Balcerowicza DEFINICJA RYNKU Wg W. Wrzoska: rynek to ogół stosunków zachodzących między podmiotami uczestniczącymi w procesach wymiany. Tymi podmiotami są sprzedawcy i nabywcy, którzy reprezentują podaż, popyt, a także

Bardziej szczegółowo

Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny

Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny Wierzyciel może wystąpić do sądu o upoważnienie go do wykonania konkretnej czynności, np. otynkowania warsztatu, na koszt jego dłużnika. Po udzieleniu takiego

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy:, Spis treści: Wykaz skrótów Słowo wstępne do wydania drugiego Część I. Wprowadzenie do prawa cywilnego Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze naruszenia praw konsumentów. Agnieszka Ciucias

Najczęstsze naruszenia praw konsumentów. Agnieszka Ciucias Najczęstsze naruszenia praw konsumentów Agnieszka Ciucias sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć utraty roszczeń z najmu

Jak uniknąć utraty roszczeń z najmu Jak uniknąć utraty roszczeń z najmu termin zawarcia różni się od terminu przekazania wynajmowanego lokalu. W praktyce gospodarczej zawarcie umowy wiąże się z reguły z jednoczesnym wywarciem przez nią skutków

Bardziej szczegółowo

Gospodarka rynkowa. Rynkowy mechanizm popytu i podaży. Agnieszka Stus

Gospodarka rynkowa. Rynkowy mechanizm popytu i podaży. Agnieszka Stus Gospodarka rynkowa. Rynkowy mechanizm popytu i podaży. Agnieszka Stus Zagadnienia Rynki elastyczne i zmonopolizowane. Funkcje popytu i podaży (położenie, przesunięcie). Równowaga rynkowa. Prawo popytu

Bardziej szczegółowo

Zawieranie umów dystrybucyjnych w systemie polskim i międzynarodowym

Zawieranie umów dystrybucyjnych w systemie polskim i międzynarodowym 1 z 5 2017-01-19 01:29 Temat: Zawieranie umów dystrybucyjnych w systemie polskim i międzynarodowym Nadawca: EDUCATION-FIRST Data: 2017-01-19 01:28 Adresat: educa(on-first@educa(on-first.pl

Bardziej szczegółowo

Podatnik, chcąc zaliczyć wierzytelność bezpośrednio do kosztów musi posiadać określoną przez prawo podstawę dokumentacyjną.

Podatnik, chcąc zaliczyć wierzytelność bezpośrednio do kosztów musi posiadać określoną przez prawo podstawę dokumentacyjną. Podatnik, chcąc zaliczyć wierzytelność bezpośrednio do kosztów musi posiadać określoną przez prawo podstawę dokumentacyjną. W praktyce obrotu gospodarczego nierzadkim zjawiskiem są zatory płatnicze oraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Podstawa materialnoprawna wyroku sądu arbitrażowego

Rozdział IV. Podstawa materialnoprawna wyroku sądu arbitrażowego Spis treści Wykaz skrótów Uwagi wstępne CZĘŚĆ I. HISTORYCZNE ORAZ TEORETYCZNO- PRAWNE ASPEKTY ARBITRAŻU Rozdział I. Determinanty i propozycje w zakresie rozwoju sądownictwa arbitrażowego 1. Czynniki prawne

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 354/11. Dnia 4 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 354/11. Dnia 4 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 354/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 kwietnia 2012 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Irena Gromska-Szuster w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE

REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Forex szyty na miarę (dalej Promocja ) nie jest

Bardziej szczegółowo

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów.

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331) Ustawa określa: 1) warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp i korzystanie z Systemu MLS nr

Umowa o dostęp i korzystanie z Systemu MLS nr Umowa o dostęp i korzystanie z Systemu MLS nr Niniejsza umowa (,,Umowa ) została zawarta w Warszawie dnia.. pomiędzy : Warszawskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17lipca 2013 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu RP

Warszawa, dnia 17lipca 2013 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu RP 17.07.2013 3.2.0/6124 ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH 1111111111111111111111111111111111 00040040499 Do druku nr 1490 Warszawa, dnia 17lipca 2013 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu RP w związku z pismem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Wykaz orzecznictwa. Przedmowa. Wprowadzenie. Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Wykaz orzecznictwa. Przedmowa. Wprowadzenie. Część I. Zagadnienia ogólne Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Weksel - charakterystyka ogólna ő 2. Pojęcie, rodzaje i funkcje weksla I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Wykaz literatury... XVII Przedmowa do wydania drugiego... XIX Przedmowa do wydania pierwszego...

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Wykaz literatury... XVII Przedmowa do wydania drugiego... XIX Przedmowa do wydania pierwszego... Spis treści Wykaz skrótów... XI Wykaz literatury... XVII Przedmowa do wydania drugiego... XIX Przedmowa do wydania pierwszego... XXI Rozdział I. Prawo giełdowe w systemie prawa... 1 1. Przedmiot prawa

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w Niemczech: Praktyczny Przewodnik dla polskich inwestorów Część 6

Inwestycje w Niemczech: Praktyczny Przewodnik dla polskich inwestorów Część 6 Autor:Dr.IgorStenzel Inwestycje w Niemczech: Praktyczny Przewodnik dla polskich inwestorów Część 6 Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy przy przejściu przedsiębiorstwa. Aktualny wyrok polskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Cywilnoprawny charakter reklamy... 19 1. Reklama jako oświadczenie woli... 19 1.1. Pojęcie zakres oświadczenia woli... 19 1.2. Adresat i złożenie oświadczenia woli a adresat

Bardziej szczegółowo

Nowa ekonomia instytucjonalna Ronald Coase

Nowa ekonomia instytucjonalna Ronald Coase Nowa ekonomia instytucjonalna Ronald Coase Nowa ekonomia instytucjonalna wywodzi się od artykułu Ronalda Coase a The Nature of the Firm, w którym wprowadzone zostało do analizy ekonomicznej pojęcie kosztów

Bardziej szczegółowo

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro.

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Regulamin Allegro jest dostępny tutaj i znajduje on zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MAJĄTKIEM WSPÓLNYM MAŁŻONKÓW. Krzysztof Gołębiowski

ZARZĄD MAJĄTKIEM WSPÓLNYM MAŁŻONKÓW. Krzysztof Gołębiowski ZARZĄD MAJĄTKIEM WSPÓLNYM MAŁŻONKÓW Krzysztof Gołębiowski Warszawa 2012 Spis treści Wykaz skrótów / 13 Rozdział I Ustrój wspólności ustawowej i majątek wspólny małżonków / 15 1. Małżeński ustrój majątkowy

Bardziej szczegółowo

PRAWNO-EKONOMICZNE ASPEKTY LEASINGU

PRAWNO-EKONOMICZNE ASPEKTY LEASINGU PRAWNO-EKONOMICZNE ASPEKTY LEASINGU Autor: Tomasz Cicirko, Piotr Russel, Wstęp Rozwinięty system gospodarki rynkowej korzysta z różnych form finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. W wyniku silnej konkurencji

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne - zasady ogólne

Zamówienia publiczne - zasady ogólne Dr hab. inż. Dorota Zawieska Wydział Geodezji i Kartografii Pełnomocnik Dziekana ds. zamówień publicznych Plan wykładu: Wprowadzenie Podstawowe źródła zawierania umów Kryterium stosowania ustawy (progi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Wprowadzenie... XXI Wykaz skrótów... XXXXV Wykaz literatury... XXXXVII. Część I. Ogólna

Spis treści. Str. Nb. Wprowadzenie... XXI Wykaz skrótów... XXXXV Wykaz literatury... XXXXVII. Część I. Ogólna Wprowadzenie... XXI Wykaz skrótów... XXXXV Wykaz literatury... XXXXVII Część I. Ogólna Rozdział I. Przedmiot międzynarodowego prywatnego prawa pracy... 3 1 1. Rodzaje kolizji norm prawa pracy... 3 1 2.

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta Prezentacja 2. Agnieszka Regiec

Ochrona konsumenta Prezentacja 2. Agnieszka Regiec Ochrona konsumenta Prezentacja 2 Agnieszka Regiec http://uokik.gov.pl/rejestr/ Rejestr Klauzul Niedozwolonych Rzecznicy Konsumentów - kompetencje zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej Wykład nr 0 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej KONSPEKT wykład adów Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inŝ.wojciech Chmielowski prof. PK Wykład

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Inne źródła i opracowania Wykaz aktów prawnych Wstęp

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Inne źródła i opracowania Wykaz aktów prawnych Wstęp Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... Inne źródła i opracowania... Wykaz aktów prawnych... Wstęp... XIII XV XXIX XXXIX Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Znaczenie problematyki

Bardziej szczegółowo

342 Re c e n z j e [16]

342 Re c e n z j e [16] [15] 341 w terminologii można także dostrzec wpływ prawa anglosaskiego i japońskiego. Lektura pracy może być interesująca w szczególności jako wstęp do zapoznania się ze strukturą i organizacją chińskiej

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż internetowa 1. Jakie obowiązki ma przedsiębiorca składając konsumentowi propozycję zawarcia umowy za pośrednictwem Internetu?

Sprzedaż internetowa 1. Jakie obowiązki ma przedsiębiorca składając konsumentowi propozycję zawarcia umowy za pośrednictwem Internetu? Sprzedaż internetowa 1. Jakie obowiązki ma przedsiębiorca składając konsumentowi propozycję zawarcia umowy za pośrednictwem Internetu? Przedsiębiorca proponując konsumentowi zawarcie umowy za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XVII XXIII XXIX Część I. Przyszłość prawa konsumenckiego na rynku cyfrowym Rozdział 1. Konsument na jednolitym rynku cyfrowym...

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Reklamacje prawne aspekty i obsługa trudnego klienta

Reklamacje prawne aspekty i obsługa trudnego klienta Reklamacje prawne aspekty i obsługa trudnego klienta Terminy szkolenia Cele szkolenia Szkolenie będzie prowadzone przez dwóch trenerów: prawnika oraz psychologa. Pierwszy dzień szkolenia jest poświęcony

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Wykaz skrótów................................. 13 Przedmowa.................................... 15 Część pierwsza Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Rozdział I. Prawo do wsparcia i reprezentacji............

Bardziej szczegółowo

Paweł Czerniewski radca prawny. Zawieranie umów drogą elektroniczną zadbaj o swoje interesy

Paweł Czerniewski radca prawny. Zawieranie umów drogą elektroniczną zadbaj o swoje interesy Paweł Czerniewski radca prawny Zawieranie umów drogą elektroniczną zadbaj o swoje interesy Umowa - definicja Umowa to oświadczenia woli co najmniej dwóch podmiotów (stron), wyrażające zgodny zamiar wywołania

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 523/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 maja 2013 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 345/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

W praktyce występują trudności związane z dokonaniem wyboru oraz właściwym określeniem wybranego wynagrodzenia przez zamawiających.

W praktyce występują trudności związane z dokonaniem wyboru oraz właściwym określeniem wybranego wynagrodzenia przez zamawiających. W praktyce występują trudności związane z dokonaniem wyboru oraz właściwym określeniem wybranego wynagrodzenia przez zamawiających. Wprowadzenie Na początek należy wskazać przepisy prawne odnoszące się

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Uwagi wprowadzające... 71

Spis treści. 1. Uwagi wprowadzające... 71 Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XI XVII Wykaz orzecznictwa... XXXVII Opis założeń badawczych oraz wprowadzenie w strukturę pracy... 1 Rozdział I. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa... 10 1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... Przedmowa... Wprowadzenie... 1 Część I. Zagadnienia ogólne... 6 Rozdział I. Weksel charakterystyka ogólna... 6 XIII XXI 1. Uwagi ogólne... 6 2.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania aukcji uprawnień do emisji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania aukcji uprawnień do emisji ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...................... 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania aukcji uprawnień do emisji Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW

Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW Mgr Sebastian Kidyba Streszczenie pracy doktorskiej Zawiązanie spółek osobowych Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI PRAWNEJ (GRUPA III D E)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI PRAWNEJ (GRUPA III D E) Temat zajęć edukacyjnych Norma prawna. Przepis prawa Osiągnięcia ucznia: Pojecie prawa, normy prawnej, przepisu prawa; oceny: dopuszczający: uczeń zna pojęcia prawa, normy prawnej, przepisu prawa, innych

Bardziej szczegółowo

Tytuł prezentacji: Umowy - kontekst Prelegent: Witold Grzybowski. Katowice, 23 lutego

Tytuł prezentacji: Umowy - kontekst Prelegent: Witold Grzybowski. Katowice, 23 lutego Tytuł prezentacji: Umowy - kontekst Prelegent: Witold Grzybowski Katowice, 23 lutego 2011 1 Zawartość prezentacji: Typy umów; Kontrakty w obrocie gospodarczym; Umowa PPP czym jest? 2 Typy umów w obrocie

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11.

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11. Spis treści Wykaz skrótów...11 Rozdział pierwszy Rys historyczny współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej...13 1. Międzynarodowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Wykaz skrótów... 13

Wstęp... 9. Wykaz skrótów... 13 Spis treści Wstęp... 9 Wykaz skrótów... 13 Rozdział 1. Polski model dostępu do informacji w administracji publicznej. Zagadnienia ogólne (Grzegorz Rydlewski)... 14 1.1. Doktrynalne i normatywne aspekty

Bardziej szczegółowo

Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego. Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23

Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego. Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23 Spis treści Wykaz skrótów str. 15 Przedmowa str. 19 Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23 1.1. Pierwsze międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 377/13. Dnia 4 kwietnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 377/13. Dnia 4 kwietnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CSK 377/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 kwietnia 2014 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

21. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii

21. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii 21. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii Wśród spraw z zakresu geodezji i kartografii dominowały sprawy oznaczone podsymbolem 6120, dotyczące ewidencji gruntów i budynków. Głównym zagadnieniem, poruszanym

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa.

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Joanna Kaleta Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. 1 1 Treść stosunku pracy art. 22 k.p. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SELLO.PL. 1 Definicje. InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław

REGULAMIN SELLO.PL. 1 Definicje. InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław REGULAMIN SELLO.PL 1 Definicje 1. Abonament prawo do korzystania z oprogramowania Sello przez Kupującego przez okres odpowiednio 30 dni, 365 lub 730 dni, będący treścią cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym,

Bardziej szczegółowo

I. Regulamin dotyczy przeprowadzania przetargów:

I. Regulamin dotyczy przeprowadzania przetargów: 1 REGULAMIN przeprowadzania przetargów na pierwszeństwo ustanawiania tytułów prawnych do lokali wolnych w sensie prawnym w Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku I. Przepisy ogólne 1 I. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo Unii Europejskiej jako akademicka dyscyplina prawa... 3 I. Rozwój autonomicznej dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN)

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) obowiązujący od 1 maja 2015 Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa warunki sprzedaży Urządzeń VoIP na rzecz Kupujących, przez

Bardziej szczegółowo

Spis treści Autorzy Słowo wstępne od redaktorów naukowych Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie

Spis treści Autorzy Słowo wstępne od redaktorów naukowych Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie Autorzy... V Słowo wstępne od redaktorów naukowych... XXI Wykaz skrótów... XXIII Wykaz literatury... XXIX Wprowadzenie (Dorota Karczewska)... 1 Część 1. Wpływ dyrektywy 2011/83/UE o prawach konsumentów

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 573/15. Dnia 5 maja 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 573/15. Dnia 5 maja 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CSK 573/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 maja 2016 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz SSN Marian Kocon w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 94/11. Dnia 16 lutego 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 94/11. Dnia 16 lutego 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 94/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 lutego 2012 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z wniosku Miasta

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 626/12. Dnia 26 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 626/12. Dnia 26 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CSK 626/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 czerwca 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Maria Szulc SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Europejskiego Prawa Umów (Principles of European Contract Law) 3, przygotowane. dla krajowego i międzynarodowego ustawodawcy.

Europejskiego Prawa Umów (Principles of European Contract Law) 3, przygotowane. dla krajowego i międzynarodowego ustawodawcy. Wstęp Umowy są podstawowym instrumentem prawnym wykorzystywanym w obrocie gospodarczym. Obrót ten podlega nieustannym zmianom, które były widoczne zwłaszcza w ostatnich latach ze względu na postęp naukowy

Bardziej szczegółowo