z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, Łódź

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl"

Transkrypt

1 DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, Łódź sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym Dokumentem do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla spółek, w których inwestowanie może być związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie za sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. AUTORYZOWANY DORADCA DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna ul. Ogrodowa 72/74, Łódź Data sporządzenia: 7 listopada 2011 r.

2 OŚWIADCZENIE AUTORYZOWANEGO DORADCY Firma DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna Siedziba ul. Ogrodowa 72/74, Łódź Telefon , Faks Strona internetowa Adres Osoby fizyczne działające w imieniu Autoryzowanego Doradcy: Monika Ostruszka Członek Zarządu; Paweł Walczak Członek Zarządu. 2 S t r o n a

3 OŚWIADCZENIE EMITENTA Firma Polska Akademia Rachunkowości Spółka Akcyjna Siedziba ul. Traugutta 25, lok XII P, Łódź Biuro handlowe: Warszawa, ul. Świętokrzyska 36, lok. 61 Telefon Faks Strona internetowa Adres Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta: Jarosław Jermalonek - Prezes Zarządu Polska Akademia Rachunkowości S.A. z siedzibą w Łodzi jest odpowiedzialna za wszelkie informacje zamieszczone w niniejszym Dokumencie Informacyjnym. 3 S t r o n a

4 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE AUTORYZOWANEGO DORADCY... 2 OŚWIADCZENIE EMITENTA NAZWA (FIRMA), FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA I ADRES EMITENTA WRAZ Z NUMERAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI, ADRESEM GŁÓWNEJ STRONY INTERNETOWEJ I POCZTY ELEKTRONICZNEJ, IDENTYFIKATOREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ KLASYFIKACJI STATYSTYCZNEJ ORAZ NUMEREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem Informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku STRESZCZENIE PRAW I OBOWIĄZAKÓW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, PRZEWIDZIANYCH ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH NA RZECZ EMITENTA CIĄŻĄCYCH NA NABYWCY, A TAKŻE PRZEWIDZIANYCH W STATUCIE LUB PRZEPISACH PRAWA OBOWIĄZKACH UZYSKANIA PRZEZ NABYWCĘ LUB ZBYWCĘ ODPOWIEDNICH ZEZWOLEŃ LUB OBOWIĄZKU DOKONANIA OKREŚLONYCH ZAWIADOMIEŃ Streszczenie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji Streszczenie obowiązków i ograniczeń z instrumentów finansowych Przewidywane świadczenia dodatkowe na rzecz Emitenta ciążące na nabywcy Przewidziane w statucie lub przepisach prawa obowiązki uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień WSKAZANIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH EMITENTEM, AUTORYZOWANEGO DORADCY PRAZ PODMIOTÓW DOKONUJĄCYCH BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH EMITENTA (WRAZ ZE WSKAZANIEM BIEGŁYCH REWIDENTÓW DOKONUJĄCYCH BADANIA) Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta Autoryzowany Doradca Spółki Podmioty dokonujące badania sprawozdań finansowych Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania) WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA, OBEJMUJĄCE MIĘDZY INNYMI KAPITALIZACJĘ I ZOBOWIĄZANIA, ZA OSTATNI ROK OBROTOWY, ZA KTÓRY EMITENT SPORZĄDZIŁ SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZBADANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ZAWODOWYMI, ORAZ DANE ŚRÓDROCZNE, JEŻELI EMITENT PUBLIKOWAŁ JE NA SWOIM RYNKU, SPORZĄDZONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI EMITENTA LUB STANDARDAMI 4 S t r o n a

5 UZNAWANYMI W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ ORAZ ZBADANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ZAWODOWYMI Wybrane roczne dane finansowe Emitenta za 2010 rok Wybrane śródroczne dane finansowe Emitenta WSKAZANIE GŁÓWNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA ZWIĄZANYCH Z EMITENTEM I WPROWADZANYMI INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz otoczeniem, w którym działa Emitent Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym oraz instrumentami finansowymi wprowadzanymi do obrotu PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE Historia Emitenta Działalność prowadzona przez Emitenta Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu INFORMACJE DODATKOWE, W TYM WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, ORAZ WSKAZANIE DOKUMENTÓW KORPORACYJNYCH EMITENTA UDOSTĘPNIONYCH DO WGLĄDU Informacje o kapitale zakładowym Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji Dokumenty korporacyjne udostępnione do wglądu Wskazanie czasu trwania Emitenta Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia przedmiot Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta S t r o n a

6 8.12. Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych WSKAZANIE MIEJSCA UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTÓW Wskazanie miejsca udostępnienia ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe Wskazanie miejsca udostępnienia okresowych raportów finansowych Emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami ZAŁĄCZNIKI Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Aktualna treść Statutu Spółki Definicje i objaśnienia skrótów S t r o n a

7 1. NAZWA (FIRMA), FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA I ADRES EMITENTA WRAZ Z NUMERAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI, ADRESEM GŁÓWNEJ STRONY INTERNETOWEJ I POCZTY ELEKTRONICZNEJ, IDENTYFIKATREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ KLASYFIKACJI STATYSTYCZNEJ ORAZ NUMEREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ FIRMA: FORMA PRAWNA: KRAJ: SIEDZIBA: ADRES: Polska Akademia Rachunkowości Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna Rzeczpospolita Polska Łódź Łódź, ul. Traugutta 25 lok XII P BIURO: Warszawa, ul. Świętokrzyska 36 lok. 61 TEL: FAX: STRONA INTERNETOWA: ADRES REGON: NIP: INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU 2.1 Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadza się sztuk Akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Łączna wartość nominalna wprowadzanych Akcji serii I wynosi ,30 zł. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego łączna wartość nominalna wszystkich Akcji tworzących kapitał zakładowy Spółki wynosi ,30 zł. Akcje serii I zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Zarządu Nr 01/02/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach granic określonych przez kapitał docelowy w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji zmienionej Uchwałą Zarządu Nr 01/04/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmian w Uchwale Zarządu Nr 01/02/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku [ ]. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę ,30 zł poprzez emisję sztuk Akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 7 S t r o n a

8 Akcje serii I zaoferowane zostały w drodze subskrypcji prywatnej wybranym przez Zarząd inwestorom zainteresowanym dalszym rozwojem Spółki. Zgodnie z Uchwałą umowy objęcie Akcji serii I były zawierane od dnia 4 kwietnia 2011 roku do dnia 22 kwietnia 2011 roku. Akcje serii I zostały objęte przez 4 inwestorów, w tym: 2 osoby prawne i 2 osoby fizyczne. Cena emisyjna Akcji serii I została ustalona na poziomie 0,15 zł za jedną Akcję. W dniu 16 września 2011 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w rejestrze przedsiębiorców wpisu i rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii I (Sygnatura sprawy: LD.XX NS- REJ.KRS/011634/11/255). 2.2 Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych poprzez ofertę prywatną Zarząd Spółki, na mocy Uchwały Nr 11/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polska Akademia Rachunkowości S.A. z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki, upoważniony został do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w terminie nie dłuższym niż 3 lata, o kwotę nie wyższą niż zł z tym, że podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może zostać dokonane w drodze jednego albo kilku podwyższeń. W dniu 8 października 2010 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w rejestrze przedsiębiorców wpisu i rejestracji m.in. kapitału docelowego Data i forma podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych poprzez ofertę prywatną, z przytoczeniem jej treści W dniu 25 lutego 2011 roku, odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. Zarząd podjął Uchwałę Nr 01/02/2011 (akt notarialny sporządzony przez notariusza Dorotę Kalsztein, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy Alei Mickiewicza 11/3 Rep. A Nr 813/2011). W dniu 1 kwietnia 2011 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę Nr 01/04/2011 w sprawie zmian w Uchwale Zarządu Nr 01/02/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku [ ] (akt notarialny sporządzony przez notariusza Dorotę Kalsztein, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy Alei Mickiewicza 11/3 Rep. A Nr 1426/2011). Treść przedmiotowych Uchwał jest następująca: Uchwała Zarządu Nr 01/02/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach granic określonych przez kapitał docelowy w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji Zarząd Polskiej Akademii Rachunkowości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: Spółką ), działając na podstawie art pkt 1, art. 432, art i 4, art. 446 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych i innych właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie upoważnienia zawartego w treści 20 Statutu Spółki, postanawia niniejszym, co następuje: S t r o n a

9 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki] Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż ,00 zł (dwieście tysięcy złotych), w drodze emisji, w granicach kapitału docelowego, nie więcej niż (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (zwanych dalej: Akcjami serii I) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii I, o której mowa w ustępie poprzedzającym odbywa się w granicach kapitału docelowego na podstawie niniejszej uchwały Zarządu Spółki, który upoważniony został do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ten sposób na podstawie 20 Statutu Spółki. W dacie podjęcia niniejszej uchwały Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia decyzji o emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego Akcje serii I zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej wybranym przez Zarząd inwestorom zainteresowanym dalszym rozwojem Spółki, w tym także do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki [Określenie rodzajów wkładów na pokrycie Akcji serii I] Akcje serii I obejmowane z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego [Cena emisyjna Akcji serii I] Cena emisyjna Akcji serii I została ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną zgodnie z postanowieniami art k.s.h. w drodze odrębnej uchwały, w wysokości 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną Akcję serii I [Prawo do dywidendy] Akcje serii I uczestniczą w dywidendzie na równi z dotychczas wyemitowanymi akcjami Spółki począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2010, tj. uczestniczą w dywidendzie wypłacanej akcjonariuszom za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2010 r [Obejmowanie Akcji serii I] Emisja Akcji serii I zostanie przeprowadzona w sposób, o którym mowa w 1 ust. 3 niniejszej uchwały Obejmowanie Akcji serii I będzie następowało poprzez zawarcie przez Strony, pisemnej umowy objęcia Akcji serii I, w treści której, w szczególności zawarta będzie pisemna oferta objęcia Akcji serii I oraz pisemne oświadczenie inwestora o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii I. Treść umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna czynić zadość wymaganiom określonym przez art k.s.h., a także obowiązującym w tym zakresie innym przepisom prawa Zawarcie przez Strony umowy objęcia Akcji serii I, o której mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii I i pisemnym przyjęciem tej oferty przez inwestora zgodnie z dyspozycją art pkt 1 k.s.h Zawarcie przez Strony umowy objęcia Akcji serii I, o której mowa w ust. 2 równoznaczne jest z przyjęciem zobowiązania do zapłaty ceny za obejmowane Akcje. Akcje serii I zostaną opłacone (pokryte) wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem Obejmowanie Akcji serii I w sposób określony w ust. 2 przeprowadzone zostanie w terminie subskrypcji Akcji serii I, tj. w terminie, o którym mowa w 6 ust. 1 niniejszej uchwały S t r o n a

10 6. Szczegółowe zasady obejmowania Akcji serii I, w tym, w szczególności zasady opłacania Akcji serii I zostaną uregulowane w treści umowy objęcia Akcji serii I, o której mowa w ust [Terminy subskrypcji prywatnej Akcji serii I zawierania umów objęcia Akcji serii I] Umowy objęcia Akcji serii I zawierane będą w okresie od dnia 28 lutego 2011 r. do dnia 28 marca 2011 r Zarząd Spółki może postanowić o zmianie terminu zawierania umów objęcia Akcji serii I, a podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały zmieniającej uchwałę niniejszą [Wyłączenie prawa poboru Akcji serii I przez dotychczasowych akcjonariuszy] Wyłącza się w całości, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki udzieloną w formie odrębnej uchwały, prawo poboru Akcji serii I przez dotychczasowych akcjonariuszy, co uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji akcji w ramach kapitału docelowego jest poszerzenie kręgu inwestorów zainteresowanych rozwojem Spółki oraz pozyskanie środków finansowych na realizację strategii jej rozwoju. Z powyższych względów wyłączenie prawa poboru Akcji serii I Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym nie pozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki [Wprowadzenie papierów wartościowych do alternatywnego systemu obrotu] Akcje serii I, a także prawa do Akcji serii I będą miały formę zdematerializowaną Zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wprowadzenia Praw do Akcji serii I oraz Akcji serii I do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA Zarząd Spółki złoży wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA (zwanego dalej: KDPW ) o rejestrację Praw do Akcji serii I oraz Akcji serii I w depozycie prowadzonym przez KDPW oraz wniosek do Organizatora Alternatywnego Systemu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA o wprowadzenie Praw do Akcji serii I oraz Akcji serii I do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect Przed złożeniem do Organizatora Alternatywnego Systemu wniosku o wprowadzenie Praw do Akcji serii I oraz Akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect Zarząd Spółki podejmie czynności zmierzające do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 4 ustawy z dnia r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U Nr 211, poz z póź. zm.) Na mocy postanowień 11 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd Spółki upoważniony jest do każdorazowego zawierania umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych, a w szczególności w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia S t r o n a

11 Uchwała Zarządu Nr 01/04/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku w sprawie: zmian w Uchwale Zarządu Nr 01/02/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach granic określonych przez kapitał docelowy w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji Zarząd Polskiej Akademii Rachunkowości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: Spółką ), działając na podstawie art pkt 1, art. 432, art i 4, art. 446 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych i innych właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie upoważnienia zawartego w treści 20 Statutu Spółki, postanawia niniejszym, co następuje: 1 Dokonać zmian w: 1 Uchwały Zarządu Nr 01/02/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach granic określonych przez kapitał docelowy w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki] Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż ,00 zł (trzysta czterdzieści tysięcy złotych), w drodze emisji, w granicach kapitału docelowego, nie więcej niż (trzech milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (zwanych dalej: Akcjami serii I) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii I, o której mowa w ustępie poprzedzającym odbywa się w granicach kapitału docelowego na podstawie niniejszej uchwały Zarządu Spółki, który upoważniony został do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ten sposób na podstawie 20 Statutu Spółki. W dacie podjęcia niniejszej uchwały Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia decyzji o emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego Akcje serii I zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej wybranym przez Zarząd inwestorom zainteresowanym dalszym rozwojem Spółki, w tym także do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Uchwały Zarządu Nr 01/02/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach granic określonych przez kapitał docelowy w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: 3 [Cena emisyjna Akcji serii I] Cena emisyjna Akcji serii I została ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną zgodnie z postanowieniami art k.s.h. w drodze odrębnej uchwały, w wysokości 0,15 zł (piętnaście groszy) za jedną Akcję serii I Uchwały Zarządu Nr 01/02/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach granic określonych przez kapitał docelowy w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z jednoczesnym 11 S t r o n a

12 pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: 6 [Terminy subskrypcji prywatnej Akcji serii I zawierania umów objęcia Akcji serii I] Umowy objęcia Akcji serii I zawierane będą w okresie od dnia 4 kwietnia 2011 r. do dnia 22 kwietnia 2011 r Zarząd Spółki może postanowić o zmianie terminu zawierania umów objęcia Akcji serii I, a podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały zmieniającej uchwałę niniejszą Paragrafy 2, 4, 5, 7 i 8 Uchwały Zarządu Nr 01/02/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach granic określonych przez kapitał docelowy w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji, nie ulegają zmianie. 3 Uwzględniając zmiany w Uchwale Zarządu Nr 01/02/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach granic określonych przez kapitał docelowy w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji, określone w 1niniejszej uchwały, ustala się tekst jednolity uchwały w nowym następującym brzmieniu: Uchwała Zarządu Nr 01/02/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach granic określonych przez kapitał docelowy w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji Zarząd Polskiej Akademii Rachunkowości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: Spółką ), działając na podstawie art pkt 1, art. 432, art i 4, art. 446 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych i innych właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie upoważnienia zawartego w treści 20 Statutu Spółki, postanawia niniejszym, co następuje: 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki] Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż ,00 zł (trzysta czterdzieści tysięcy złotych), w drodze emisji, w granicach kapitału docelowego, nie więcej niż (trzy miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (zwanych dalej: Akcjami serii I) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii I, o której mowa w ustępie poprzedzającym odbywa się w granicach kapitału docelowego na podstawie niniejszej uchwały Zarządu Spółki, który upoważniony został do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ten sposób na podstawie 20 Statutu Spółki. W dacie podjęcia niniejszej uchwały Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia decyzji o emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego Akcje serii I zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej wybranym przez Zarząd inwestorom zainteresowanym dalszym rozwojem Spółki, w tym także do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki [Określenie rodzajów wkładów na pokrycie Akcji serii I] S t r o n a

13 Akcje serii I obejmowane z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego [Cena emisyjna Akcji serii I] Cena emisyjna Akcji serii I została ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną zgodnie z postanowieniami art k.s.h. w drodze odrębnej uchwały, w wysokości 0,15 zł (piętnaście groszy) za jedną Akcję serii I [Prawo do dywidendy] Akcje serii I uczestniczą w dywidendzie na równi z dotychczas wyemitowanymi akcjami Spółki począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2010, tj. uczestniczą w dywidendzie wypłacanej akcjonariuszom za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2010 r [Obejmowanie Akcji serii I] Emisja Akcji serii I zostanie przeprowadzona w sposób, o którym mowa w 1 ust. 3 niniejszej uchwały Obejmowanie Akcji serii I będzie następowało poprzez zawarcie przez Strony, pisemnej umowy objęcia Akcji serii I, w treści której, w szczególności zawarta będzie pisemna oferta objęcia Akcji serii I oraz pisemne oświadczenie inwestora o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii I. Treść umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna czynić zadość wymaganiom określonym przez art k.s.h., a także obowiązującym w tym zakresie innym przepisom prawa Zawarcie przez Strony umowy objęcia Akcji serii I, o której mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii I i pisemnym przyjęciem tej oferty przez inwestora zgodnie z dyspozycją art pkt 1 k.s.h Zawarcie przez Strony umowy objęcia Akcji serii I, o której mowa w ust. 2 równoznaczne jest z przyjęciem zobowiązania do zapłaty ceny za obejmowane Akcje. Akcje serii I zostaną opłacone (pokryte) wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem Obejmowanie Akcji serii I w sposób określony w ust. 2 przeprowadzone zostanie w terminie subskrypcji Akcji serii I, tj. w terminie, o którym mowa w 6 ust. 1 niniejszej uchwały Szczegółowe zasady obejmowania Akcji serii I, w tym, w szczególności zasady opłacania Akcji serii I zostaną uregulowane w treści umowy objęcia Akcji serii I, o której mowa w ust [Terminy subskrypcji prywatnej Akcji serii I zawierania umów objęcia Akcji serii I] Umowy objęcia Akcji serii I zawierane będą w okresie od dnia 4 kwietnia 2011 r. do dnia 22 kwietnia 2011 r Zarząd Spółki może postanowić o zmianie terminu zawierania umów objęcia Akcji serii I, a podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały zmieniającej uchwałę niniejszą [Wyłączenie prawa poboru Akcji serii I przez dotychczasowych akcjonariuszy] Wyłącza się w całości, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki udzieloną w formie odrębnej uchwały, prawo poboru Akcji serii I przez dotychczasowych akcjonariuszy, co uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji akcji w ramach kapitału docelowego jest poszerzenie kręgu inwestorów zainteresowanych rozwojem Spółki oraz pozyskanie środków finansowych na realizację strategii jej rozwoju. Z powyższych względów wyłączenie prawa poboru Akcji serii I Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy i umożliwienie ich objęcia przez 13 S t r o n a

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE 169.000 AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII D, 912.227 AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E spółki 11 bit studios S.A. do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA

DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA z siedzibą we Wrocławiu Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny www.eurosystem.com.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, B, C, D, EA,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 11.800.000

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY uproszczony

DOKUMENT INFORMACYJNY uproszczony Stopklatka Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A2 do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia: akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz akcji zwykłych na okaziciela serii N do obrotu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia 11 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych przez 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY

DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect organizowanym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia praw poboru Akcji serii C, praw do Akcji serii C oraz Akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY EFIX DOM MAKLERSKI S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY EFIX DOM MAKLERSKI S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie ( Emitent )

DOKUMENT INFORMACYJNY INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie ( Emitent ) DOKUMENT INFORMACYJNY INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie ( Emitent ) sporządzony na potrzeby wprowadzenia 600 000 akcji serii D1, 56 665 akcji serii D2 i 113 335 akcji serii D3 Emitenta,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny Bloober Team SA Sporządzony w związku z : zamiarem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu: 436.510 Akcji serii D, Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony

Bardziej szczegółowo

KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie

KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie Dokument informacyjny KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 681.809 akcji serii C oraz 200.788 akcji serii E na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E i serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE dotyczące emisji 1.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz emisji 1.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, każda o wartości nominalnej 1 złoty EUROCASH Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C oraz D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A.

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia Praw Poboru Akcji serii G, Praw do Akcji serii G, Akcji serii D i Akcji serii G do

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY DOMENOMANIA.PL S.A. Dokument Informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie sporządzony w celu wprowadzenia akcji na okaziciela serii A do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo