Arbitraż to szybka, sprawna i skuteczna metoda polubownego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Arbitraż to szybka, sprawna i skuteczna metoda polubownego"

Transkrypt

1 ARBITRAŻ ALTERNATYWA DLA SĄDOWNICTWA PAŃSTWOWEGO Arbitraż to szybka, sprawna i skuteczna metoda polubownego rozstrzygania sporów, stanowiąca alternatywę dla kosztownego i czasochłonnego postępowania w sądownictwie powszechnym. Wyroki sadów polubownych są traktowane jak wyroki sądów państwowych i mają wymiar ostateczny. Postępowanie przed sądem arbitrażowym jest jednoinstancyjne, nie ma więc możliwości apelacji, kasacji czy wznowienia postępowania. Zakres spraw, które mogą być rozstrzygane tą metodą, jest precyzyjnie określony i zależy od ustawodawstwa danego państwa. Najczęściej obejmuje szeroko rozumiane kwestie z zakresu działalności gospodarczej, stosunku pracy, funkcjonowania spółek cywilnych, spółdzielni, stowarzyszeń, praw autorskich, ale także spraw rodzinnych czy sąsiedzkich. W postępowaniu przed sądem polubownym mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne, prawne oraz inne organizacje, posiadające zdolność sądową i procesową. Tradycja arbitrażu sięga czasów starożytnych i prawa rzymskiego, gdzie funkcjonowało sądownictwo kompromisowe, umożliwiające szybkie i łagodne rozwiązanie sporu, dając jednocześnie możliwość uniknięcia kontroli opinii publicznej. W czasach nowożytnych sądownictwo polubowne rozwinęło się przede wszystkim na potrzeby handlu, głównie międzynarodowego i giełd, a sądy arbitrażowe były tworzone przez korporacje, syndykaty i zrzeszenia (szczególnie w Anglii). Obecnie arbitraż jest jedną z głównych metod rozwiązywania sporów w biznesie, gdzie szybkość postępowania i wydania orzeczenia ma znaczenie priorytetowe. Główna idea sądownictwa arbitrażowego opiera się na współdziałaniu poróżnionych stron na zasadzie porozumienia przybierającego postać tzw. zapisu na sąd polubowny. Jest to pisemna umowa z partnerem, kontrahentem, członkiem rodziny itp., przyznająca sądowi polubownemu kompetencje do rozstrzygania określonego sporu, wykluczając równocześnie z postępowania sądownictwo państwowe. Zapis ten jest warunkiem formalnym wniesienia pozwu lub wniosku. Procedura postępowania przed sądem arbitrażowym jest oparta na uznanych na całym świecie standardach międzynarodowych (UNICITAL), które są dostosowane do współczesnych warunków społeczno-gospodarczych (wciąż pracuje się nad aktualizacją dokumentu). Spory są rozstrzygane na podstawie i za pomocą jasnych, jednoznacznych i znanym stronom zasad i procedur, a jednoinstancyjność postępowania minimalizuje czas rozpatrywania sprawy w stosunku do sądu państwowego, co zmniejsza wielokrotnie koszty postępowania. W odróżnieniu od sądu powszechnego nie mamy tu także do czynienia z antagonizmem występujących w sporze stron. Postępowanie przez sądem arbitrażowym przypomina nieco spotkanie biznesowe. Każda ze stron sporu wybiera swojego arbitra (może być ich kilku), następnie powołany zostaje superarbiter. Są to profesjonalni fachowcy o wysokim stopniu specjalizacji, rekrutujący się zwykle z grona przedstawicieli dziedziny, której spór dotyczy (nie muszą to być prawnicy, wśród arbitrów są także ekonomiści, biegli rewidenci, biegli sądowi, informatycy itp.). Przedstawiciele stron wraz z arbitrami zasiadają przy stole i dyskutują o przedmiocie sporu, przekonując do swoich racji. Posiedzenie jest zamknięte, a całe postępowanie ma charakter poufny, dyskrecją objęte jest również rozstrzygnięcie sporu. W regulaminie funkcjonowania sądów arbitrażowych wyraźnie podkreślona jest także konieczność równego traktowania stron w toku postępowania, wymóg zachowania bezstronności i niezależności arbitrów, obowiązek terminowego rozstrzygania sporów, zaoczny charakter postępowania, dopuszczalność dowodów przez świadków oraz możliwość powoływania biegłych. W Polsce funkcjonowanie sądownictwa arbitrażowego oparte jest na Ustawie Kodeks Postępowania Cywilnego Część Piąta z 17 listopada 1964 roku. Natomiast w 2005 roku wprowadzono nowe prawo arbitrażowe uwzględniające zasady ustawy modelowej dla międzynarodowego arbitrażu handlowego z 1985 roku, opracowanej przez Komisję Międzynarodowego Prawa handlowego ONZ (UNICITRAL). Według znowelizowanego prawa w Polsce arbitrażowi mogą zostać poddane spory o prawa majątkowe oraz niemajątkowe, z wyłączeniem spraw o alimenty. Do praw majątkowych zalicza się między innymi: własność, użytkowanie wieczyste, hipotekę, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawa autorskie, wynalazcze, spadkowe. Nowością w polskim prawie arbitrażowym jest możliwość poddania arbitrażowi sporów dotyczących prawa pracy. Umowę taką można zawrzeć dopiero po powstaniu sporu, co może jednak powodować znaczne utrudnienia, na przykład w porozumieniu stron co do sporządzenia wspólnej klauzuli arbitrażowej. Nowe prawo arbitrażowe podkreśla także równość praw przysługujących stronom sporu i równoprawne traktowanie przed sądem arbitrażowym. W celu zabezpieczenia procesu przed sądem arbitrażowym można wystąpić do sądu powszechnego. Uroczyste otwarcie konferencji, od prawej: prof. Andrzej Szumański z Wydziału Prawa i Administracji UJ, prezes Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan oraz mec. Piotr Nowaczyk, prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie ALMA MATER 97

2 W Polsce funkcjonują 22 sądy arbitrażowe, z których za najistotniejszy uważa się Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (SA przy KIG), gdzie rozpatruje się rocznie około spraw, z czego część dotyczy podmiotów działających za granicą. Łącznie w ciągu 57 lat istnienia sąd ten rozpatrzył ponad 9 tysięcy spraw, z czego 5 dotyczyło sporów o wartości ponad 100 milionów złotych. O współczesnych tendencjach w światowym prawie arbitrażowym dyskutowano podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej, jaka odbyła się 3 kwietnia br. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wszechstronne przedsięwzięcie, w którym uczestniczyli wybitni znawcy tematu, w tym arbitrzy i mediatorzy międzynarodowi (m.in.: prof. Andrzej Szumański, mec. Sylwester Pieckowski, mec. Piotr Nowaczyk i mec. Paweł Pietkiewicz), zorganizowane zostało przez Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Sekcję Prawa Gospodarskiego i Handlowego TBSP UJ. Obrady w Kolegium Wróblewskiego Obrady podzielono na cztery grupy tematyczne: zagadnienia ogólne (współczesny rozwój arbitrażu, projekty zmian Regulaminu Arbitrażowego UNICITRAL, sądownictwo polubowne we Włoszech), umowa o Arbitraż (granice dopuszczalności arbitrażu, autonomiczny charakter klauzuli arbitrażowej), status prawny arbitra i skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (zasady powoływania i odwoływania arbitrów, bezstronność i niezależność arbitrów w sądach angielskich, podstawy skargi o uchylenie wyroków sądu polubownego) oraz arbitraż w sprawach szczegółowych (rozstrzyganie sporów o nazwy domen internetowych, spory z zakresu prawa pracy, odróżnienie mediacji i koncyliacji). Obrady, które odbywały się w Refektarzu Kolegium Wróblewskiego, zainaugurowało wystąpienie Wojciecha Brycha, prezesa Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej pt. Arbitraż alternatywa z przyszłością. Prezes podkreślił, że w zglobalizowanej rzeczywistości coraz większe znaczenie zaczyna odgrywać arbitraż, ponieważ jest to sąd fachowy, elastyczny, szybki, poufny oraz, co niezmiernie istotne, tańszy od państwowego. Istotna jest tutaj także swoboda kształtowania zasad, wyboru języka i miejsca obrad. We współczesnym świecie, dzięki procesowi globalizacji, nastąpiło pokonanie barier komunikacyjnych i rozwój nowoczesnych technologii, z czego korzysta właśnie sądownictwo arbitrażowe. Jest to nowoczesna instytucja stworzona dla ludzi świadomych podejmowania szybkich decyzji oraz przewidujących swoje działania w przyszłości, a przez to redukujących koszty w skali globalnej mówił prezes Brych. Sąd arbitrażowy, któremu przewodniczy Wojciech Brych, powstał w ubiegłym roku i jak dotąd zostało tam rozstrzygniętych ponad 20 spraw. Wyroki sądu arbitrażowego mają wymiar ostateczny, jednak, jak mogliśmy się dowiedzieć podczas referatu doktorantki Elżbiety Rablin, można złożyć do sądu powszechnego skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego. Sąd powszechny może jedynie albo oddalić skargę z uwagi na jej bezzasadność albo uchylić w całości lub w części orzeczenie sądu arbitrażowego. Sąd powszechny nie może bowiem badać pod względem faktycznym ani prawnym, czy sąd arbitrażowy rozstrzygnął sprawę właściwie, czy też nie wyjaśniła prelegentka. Powodami uchylenia wyroku sądu arbitrażowego mogą być między innymi: zapis na sąd polubowny, który jest nieważny, bezskuteczny albo utracił moc według prawa dla niego właściwego; nie zostały zachowane wymagania, co do składu sądu polubownego lub podstawowych zasad postępowania przed tym sądem wynikających z ustawy lub określonych przez strony; wyrok uzyskano za pomocą przestępstwa na przykład podstawą wyroku był sfałszowany dokument. Jednak najczęstszym powodem uchylania wyroków sądów polubownych jest sprzeczność z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej na przykład zasady wolności działalności gospodarczej, zasady sprawiedliwości, równości stron czy ochrony praw nabytych. Kwestię rozstrzygania sporów o nazwy domen internetowych przedstawił dr Paweł Podrecki, adiunkt w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Wyjaśnił, że domena internetowa jest oznaczeniem stosowanym przed przedsiębiorców na podstawie umowy zawartej z rejestratorem krajowym: Powszechna, nie tylko w Polsce, zasada, że kto pierwszy dokona tej rejestracji, otrzymuje ochronę i może z niej korzystać na obszarze Internetu, nie jest do końca prawdziwa, ponieważ często fakt ten pozostaje w konflikcie z prawami dotyczącymi znaków towarowych, praw do firmy oraz oznaczeń przedsiębiorstw. Ponadto domena internetowa pozostaje zazwyczaj jednym ze sposobów używania na przykład znaku towarowego w obrocie gospodarczym, który jest też rozpowszechniany w reklamie czy sponsoringu. Jeśli rozstrzygamy tego typu spór, to należy pamiętać o wąskim zakresie rozstrzygania sporu przez sądy polubowne, dotyczącego tylko i wyłącznie obszaru używania tego znaku jako domeny. Natomiast bardzo istotna jest kwestia relacji postępowania przed sądem polubownym do innych procesów o ochronę praw do tego znaku, które mogą się toczyć w sądach powszechnych. W postępowaniu dotyczącym domeny internetowej charakterystyczne jest również to, że sądy polubowne często korzystają tu z nowoczesnych metod elektronicznych w komunikowaniu się pomiędzy stronami i arbitrem. Przy użyciu tych środków zostało dotychczas rozstrzygniętych z powodzeniem już kilkadziesiąt spraw. Atrakcyjność sądownictwa polubownego w rozstrzyganiu spraw z zakresu prawa pracy oceniała Katarzyna Piwowarczyk, doktorantka na Wydziale Prawa UJ. Jak mogliśmy się dowie- 98 ALMA MATER

3 dzieć, pod rozstrzygnięcie sądowi polubownemu z zakresu prawa pracy można poddać sprawy o charakterze majątkowym, takie jak: o wynagrodzenie, o odszkodowanie dotyczące nawiązania stosunku pracy, istnienia stosunku pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenie do pracy, czy też o ochronę pracowniczych dóbr osobistych. Podobnie sprawy o charakterze niemajątkowym: o ochronę pracowniczych dóbr osobistych, o uchylenie kar dyscyplinarnych takich jak nagana czy upomnienie, o sprostowanie świadectwa pracy oraz zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Istnieją trzy główne przesłanki, które tę ugodę uniemożliwiają wyjaśniła Katarzyna Piwowarczyk. Są to przepisy prawa procesowego, sprawy, w których strony nie mogą swobodnie dysponować swoimi uprawnieniami, oraz charakter niektórych postępowań. Czynnikiem zmniejszającym atrakcyjność sądownictwa polubownego w rozstrzyganiu spraw pracowniczych w stosunku do sądownictwa państwowego jest między innymi możliwość zawarcia zapisu tylko co do już zaistniałego sporu, tym samym nie można takiej klauzuli wprowadzić na przykład w umowie o pracę. Nie jest to w moim przekonaniu rozwiązanie dobre i trafne dla upowszechniania tego typu sądownictwa, z tego względu, że strony po powstaniu sporu rzadko są zainteresowane podjęciem wspólnych działań koniecznych dla sporządzenia zapisu na sąd polubowny komentowała Katarzyna Piwowarczyk. Ponadto zapis na sąd polubowny w sprawach pracowniczych może być sporządzony wyłącznie w formie pisemnej, podczas gdy ustawa dopuszcza alternatywne formy w innych przypadkach. Trzeba również położyć większy nacisk na zapewnienie równości stron w tym procesie. Według prelegentki kluczową kwestią powodująca małą popularność sądownictwa polubownego w rozstrzyganiu sporów z zakresu prawa pracy jest element ekonomiczny. Sądownictwo polubowne jest odpłatne, a kwestie wysokości opłat regulują odpowiednie regulaminy, które raczej nie różnicują wysokości opłat w zależności od dziedziny prawa. Jedyny wpływ na kształt tych opłat ma wysokość dochodzonego roszczenia i tu, jeśli kwota sporu nie przekracza 50 tysięcy złotych, mniejsze opłaty pobierane są jednak w sądach powszechnych. Otwarta konferencja pt. Współczesne tendencje w prawie arbitrażowym stanowiła priorytetowe przedsięwzięcie dla Towarzystwa Doktorantów UJ oraz TBSP UJ i niewątpliwie pomogła w upowszechnieniu tematyki związanej z szeroko pojętym prawem arbitrażowym, które dzięki nowelizacji z 2005 roku staje się w Polsce coraz popularniejszym sposobem rozwiązywania sporów, nie tylko gospodarczych. W najbliższym czasie planowane jest wydanie pozycji książkowej, będącej zapisem wystąpień poszczególnych mówców. Anna Wojnar W DEBATA KANCLERZY I KWESTORÓW Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ CM przy ul. Łazarza 16 w dniach od 19 do 20 kwietnia 2007 roku odbyła się konferencja kanclerzy i kwestorów uczelni medycznych Polski. Obrady rozpoczął, i Inwestycji, Roman Danielewicz dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Piotr Warczyński zastępca dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia. Uczestnicy obrad przed budynkiem Centrum Dydaktyczno-Kongresowego UJ CM J. Sawicz witając przybyłych, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karol Musioł. Wśród uczestników konferencji byli także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia: Jerzy Bójko zastępca dyrektora Departamentu Budżetu, Finansów Podczas spotkania dyskutowano między innymi na temat systemu finansowania uniwersyteckich szpitali klinicznych, dla których uniwersytet jest organem założycielskim, i propozycji restrukturyzacji zadłużenia, mówiono także o algorytmie ALMA MATER 99

4 działalności dydaktycznej, dotacjach na kształcenie kliniczne, finansowaniu inwestycji uczelni i szpitali klinicznych. Przedstawiciele Ministerstwa swoje referaty przedstawili audiowizualnie, Obrady rozpoczął rektor UJ prof. Karol Musioł wręczając zebranym opracowane zestawienia tabelaryczne do każdego z dyskutowanych tematów, a dyskusja miała na celu wyjaśnienie spornych kwestii, wymianę poglądów i sposobów rozwiązywania problemów. Przedstawiciele Collegium Medicum UJ zaprezentowali zebranym projekt autorstwa grupy młodych pracowników administracyjnych CM UJ napisany w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci, którego efektem było stworzenie i wprowadzenie w Collegium Medicum systemu ocen pracowników niebę d ą cych nauczycielami akademickimi. Poruszono także kwestie realizacji obowiązków w zakresie kontroli organu założycielskiego w stosunku do szpitali uniwersyteckich. W drugim dniu pobytu w Krakowie goście zwiedzili Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Maius oraz Muzeum Farmacji CM UJ przy ul. Floriańskiej 25. J. Sawicz Ewa Pędracka-Kwaskowska SKOZK W PAŁACU PUSŁOWSKICH Rekordową kwotą, bo blisko 46 milionami złotych dysponuje w tym roku Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Podczas posiedzenia Prezydium SKOZK, które odbyło się 24 kwietnia br. w Pałacu Pusłowskich, analizowano przebieg prac przeprowadzonych w pierwszym kwartale tego roku. Jak podsumowano, do kwietnia br. zainwestowano 7,4 miliona złotych, co oznacza, że do końca roku pozostało do zagospodarowania aż 38 milionów. By zdążyć z wykorzystaniem środków przyznanych miastu na ten rok, co miesiąc, Wejście do Pałacu Pusłowskich, ul. Westerplatte 10 od maja do grudnia br., powinna być fakturowana kwota opiewająca na 4 miliony 700 tysięcy złotych podkreślał obecny podczas posiedzenia minister Edward Stanisław Szymański. Członkowie SKOZK wyrazili zaniepokojenie opóź- nieniami prac w zabytkowych obiektach, które spowodowane jest tym, że zbyt długo trwa proces kompletowania niezbędnych dokumentów, zwłaszcza tych wydawanych przez Urząd Miasta. Zastanawiano się, jak temu zaradzić, bo jak podkreślał przewodniczący SKOZK prof. Franciszek Ziejka nie może być tak, że Społeczny Komitet nieustannie słyszy o zatorach w Wydziale Architektury magistratu. Podczas spotkania zaproponowano zmianę terminu składania wniosków na przyszły rok, wstępnie zasugerowano, by zamiast do końca września, wnioski składane były do 15 lipca. Prezydium SKOZK podjęło też dwie uchwały dotyczące planów finansowania prac rewaloryzacyjnych na rok W przypadku kilku obiektów, ze względu na pełnione przez 100 ALMA MATER

5 Pałac zachwyca dziś pięknymi meblami, kominkami... nie funkcje społeczne, postanowiono zmienić kwalifikację tegorocznych dotacji zwrotnych na bezzwrotne. Dotyczy to budynków Rydlówki, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Polskiej Akademii Umiejętności, Szpitala Bonifratrów, części kamienicy przy ul. Grodzkiej 27, siedziby HISTORIA PAŁACU PUSŁOWSKICH Pierwsze informacje o budynku znajdującym się przy ul. Westerplatte 10 pochodzą z końca XVIII wieku na Planie Senackim obiekt, zapewne mieszkalno-gospodarczy, zaznaczony został w ogrodzie. Z 1812 roku zachował się Plan na wymurowanie domu pod nr. 188 na Wesołej. Z tego też okresu zachowały się piwnice w kształcie litery L oraz murowano-drewniany parter budynku. Przebudowę spichlerza na rezydencję mieszkalną Sykstusa Lewkowicza prowadził znany krakowski architekt Szczepan Humbert. W skład założenia wchodziły także budynki gospodarcze, zamienione wkrótce na wozownie. W 1845 roku dom przekształcono w małą willę dla nowego właściciela Ludwika de Laveaux. Willa parterowa (parter w całości budowany od nowa) miała rzut zasadniczo zgodny ze stanem obecnym. Po kolejnej zmianie właściciela w 1873 roku architekt Maksymilian Nitsch nadbudował całość willi do wysokości pierwszego piętra dla Konstantego Rohozińskiego. Obecny kształt willi pochodzi z 1886 roku i powstał w wyniku przebudowy prowadzonej przez Tadeusza Stryjeńskiego i Władysława Ekielskiego na zlecenie hrabiego Pusłowskiego. Nad całością wybudowano wtedy drugie piętro, a w narożniku fasady wystawiono arkadową loggię. Wprowadzono nową, reprezentacyjną klatkę schodową. Wnętrza otrzymały obecny wystrój, zgodny z założeniem hrabiów Pusłowskich utworzenia pałacu-muzeum. Fragment reprezentacyjnej klatki schodowej Podziemia pałacu po remoncie Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego przy ul. Radziwiłłowskiej 4 oraz Celestatu. Członkowie SKOZK zapoznali się także z regulaminem działań w zakresie informacji o wykorzystaniu środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Rita Pagacz-Moczarska W 1953 roku ostatni spadkobierca rodziny cały budynek wraz z jego wyposażeniem przekazał Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Obecnie mieści się tu siedziba Instytutu Muzykologii UJ. Prace konserwatorskie w Pałacu Pusłowskich prowadzone są przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa już od 11 lat. Do tej pory remont obiektu pochłonął 2,8 miliona złotych ze SKOZK oraz ponad 900 tysięcy złotych z UJ. W ramach kompleksowych prac remontowych wykonano między innymi wzmocnienie i naprawę więźby dachowej, wymieniono pokrycie dachu, osuszono piwnice, wymieniono kanalizację. Przeprowadzono również szereg prac we wnętrzu obiektu, dzięki czemu dziś pałac zachwyca pięknymi meblami, kominkami, biblioteką oraz reprezentacyjną klatką schodową. Do zakończenia remontu konieczne jest jeszcze wykonanie nowej elewacji, a także uporządkowanie i odpowiednie urządzenie otoczenia pałacu, na co potrzeba dodatkowo około 500 tysięcy złotych. W nawiązaniu do sugestii użytkownika wskazana byłaby także konserwacja zabytkowych instrumentów muzycznych należących do Instytutu Muzykologii, gdyż jak podkreśla prof. Alicja Jarzębska, dyrektor Instytutu pałac łączy w sobie harmonijnie funkcje muzealne i naukowo-dydaktyczne. Krystyna Franczak, RPM ALMA MATER 101

Plan Wykładu. Postępowanie mediacyjne wszczęcie, przebieg, ugoda Postępowanie arbitrażowe przebieg, wszczęcie, wyrok sądu polubownego

Plan Wykładu. Postępowanie mediacyjne wszczęcie, przebieg, ugoda Postępowanie arbitrażowe przebieg, wszczęcie, wyrok sądu polubownego Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów powstałych między przedsiębiorcami a ich klientami lub kontrahentami na gruncie transakcji e commerce w obrocie krajowym MAGDALENA ROMATOWSKA Plan Wykładu I. Mediacja

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Dzień bez długów 2016

Wielkopolski Dzień bez długów 2016 Wielkopolski Dzień bez długów 2016 Pomoc Prawna i Mediacje dla osób zadłużonych - Marcin Brambor Nowy Tomyśl, 24.11.2016 roku PATRONAT HONOROWY NAD KONFERENCJĄ: STAROSTA NOWOTOMYSKI PAN IRENEUSZ KOZECKI

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. 1 Nazwa, siedziba i pieczęć Sądu

S T A T U T Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. 1 Nazwa, siedziba i pieczęć Sądu S T A T U T Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. 1 Nazwa, siedziba i pieczęć Sądu 1. Sąd Arbitrażowy przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o., zwany

Bardziej szczegółowo

SĄD POLUBOWNY przy OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH w WARSZAWIE

SĄD POLUBOWNY przy OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH w WARSZAWIE SĄD POLUBOWNY przy OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH w WARSZAWIE Regulamin Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie obowiązujący od 1 grudnia 2010 r. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Zagadnienia ogólne

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Zagadnienia ogólne Wstęp... XV Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Sądownictwo polubowne w ogólności... 1 1. Istota sądownictwa polubownego... 1 2. Rodzaje sądownictwa polubownego...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

Szybko post powania Koszty post powania.

Szybko post powania Koszty post powania. Arbitraż Sądownictwo polubowne stanowi alternatywną i zazwyczaj konkurencyjną metodę rozstrzygania sporów powstałych w ramach gałęzi prawa cywilnego. Sądy arbitrażowe są sądami niepaństwowymi, jednak wydane

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 354/11. Dnia 4 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 354/11. Dnia 4 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 354/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 kwietnia 2012 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Irena Gromska-Szuster w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 18 listopad 2011 r. II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Skawińska 8 http://elsa.lex.edu.pl/npm/ KOORDYNACJA:

Bardziej szczegółowo

Konferencja Mediacja w sprawach gospodarczych Warszawa, 27 maja 2003 r. Sprawozdanie

Konferencja Mediacja w sprawach gospodarczych Warszawa, 27 maja 2003 r. Sprawozdanie Konferencja Mediacja w sprawach gospodarczych Warszawa, 27 maja 2003 r. Sprawozdanie Obecnie w Polsce mediacje i arbitraż są w sprawach gospodarczych stosowane w bardzo wąskim zakresie. W kraju działa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CNP 32/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 marca 2014 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Iwona Koper

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt II PZ 25/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 października 2013 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

STATUT. Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Przepisy ogólne

STATUT. Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Przepisy ogólne STATUT Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie 1 Przepisy ogólne 1. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, zwany dalej Sądem, jest stałym sądem polubownym. 2. Sąd Arbitrażowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych (zwane dalej Stowarzyszeniem ) jest stowarzyszeniem zwykłym działającym na podstawie

Bardziej szczegółowo

Arbitraż Handlowy w praktyce

Arbitraż Handlowy w praktyce 30 maja 2016 r. Główne zagadnienia Klauzula arbitrażowa Dowody w postępowaniu arbitrażowym Koszty w postępowaniu arbitrażowym Wyrok sądu arbitrażowego, a wyrok sądu państwowego Maciej Antoniak Marta Cichomska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów UW

Regulamin Samorządu Doktorantów UW Regulamin Samorządu Doktorantów UW 1 Postanowienia ogólne 1. Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim, zwanym

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Programy szkoleniowe Znak sprawy: ADOP-9301-01-POKL. 04.01.01-00-129/11-17/2014 PROGRAMY SZKOLENIOWE Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU ARBITRAŻOWEGO Przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

REGULAMIN SĄDU ARBITRAŻOWEGO Przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach REGULAMIN SĄDU ARBITRAŻOWEGO Przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach I.. Właściwości i zasady ogólne 1 Sąd Arbitrażowy jest samodzielną jednostką organizacyjną powołaną przez Radę Regionalnej

Bardziej szczegółowo

27 stycznia 2016. www.proability.pl PROWADZĄCY ZAGADNIENIA GŁÓWNE. zgloszenia@proability.pl

27 stycznia 2016. www.proability.pl PROWADZĄCY ZAGADNIENIA GŁÓWNE. zgloszenia@proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Najnowsze i nadchodzące zmiany prawne w kontekście prawa budowlanego Problematyczne zagadnienia ustalenia kręgu stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę Odstąpienie

Bardziej szczegółowo

Arbitraż dwie procedury uproszczone postępowanie arbitrażowe postępowanie arbitrażowe postępowanie apelacyjne.

Arbitraż dwie procedury uproszczone postępowanie arbitrażowe postępowanie arbitrażowe postępowanie apelacyjne. Czym jest arbitraż? Arbitraż to oddanie sprawy pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego, w którym arbiter rozstrzyga spór przyznając rację jednej stronie. Postępowanie arbitrażowe może być przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia kontraktu handlowego

Zabezpieczenia kontraktu handlowego Zabezpieczenia kontraktu handlowego Inne zabezpieczenia KAUCJA (NA RZECZ BANKU), DEPOZYT NOTARIALNY, BLOKADA RACHUNKU BANKOWEGO (Z SWAP, OPCJA, FORWARD, FUTURES (instrumenty finansowe przed ryzykiem kursowym

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli:

Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli: Pytanie: Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości; księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH dr Marta Janina Skrodzka PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH Wprowadzenie Mediacja jest przedstawiana, jako alternatywna

Bardziej szczegółowo

Właściwość przedmiotowa sądów arbitrażowych

Właściwość przedmiotowa sądów arbitrażowych Właściwość przedmiotowa sądów arbitrażowych 1) Umowy cywilnoprawne pomiędzy podmiotami gospodarczymi właściwość sądu arbitrażowego w pełnym zakresie; 2) Umowy cywilnoprawne pomiędzy podmiotem gospodarczym

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CK 405/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 grudnia 2004 r. SSN Tadeusz Żyznowski (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSA Wojciech

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego 1 Pytania 1 7 Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

STATUT* Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Przepisy ogólne

STATUT* Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Przepisy ogólne STATUT* Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie 1 Przepisy ogólne 1. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, zwany dalej Sądem, jest stałym sądem polubownym. 2. Sąd Arbitrażowy

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart.

Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart. Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart.pl Szanowni Państwo Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę

Bardziej szczegółowo

arbiter, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji radca prawny, członek kolegium redakcyjnego kwartalnika ADR. Arbitraż i Mediacja

arbiter, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji radca prawny, członek kolegium redakcyjnego kwartalnika ADR. Arbitraż i Mediacja Aleksandra Petrus-Schmidt arbiter, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji Krystian Mularczyk radca prawny, członek kolegium redakcyjnego kwartalnika ADR. Arbitraż i Mediacja Tendencje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA NR R.0000.57.2016 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uruchomienia akademickiego inkubatora przedsiębiorczości pod nazwą Uniwersytecki Inkubator

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 402/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 stycznia 2008 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Antoni Górski SSN Marian

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów.

Założenia projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Założenia projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. 1. Cel regulacji. Celem projektu jest doprowadzenie do szerszego i bardziej powszechnego wykorzystywania mediacji i innych

Bardziej szczegółowo

SĄD, ARBITRAś CZY MEDIACJA Jak najlepiej rozwiązywać spory gospodarcze

SĄD, ARBITRAś CZY MEDIACJA Jak najlepiej rozwiązywać spory gospodarcze SĄD, ARBITRAś CZY MEDIACJA Jak najlepiej rozwiązywać spory gospodarcze Paweł Lewandowski Radca prawny Domański Zakrzewski Palinka 6 listopada 2007 r., Warszawa Spór jako nieunikniony element rozwoju stosunków

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 92/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 lipca 2009 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

PRZESZKODY W DOCHODZENIU ROSZCZEŃ W SPRAWACH KONSUMENCKICH

PRZESZKODY W DOCHODZENIU ROSZCZEŃ W SPRAWACH KONSUMENCKICH PRZESZKODY W DOCHODZENIU ROSZCZEŃ W SPRAWACH KONSUMENCKICH adwokat Bartosz Kosmala prezes krakowskiego oddziału Federacji Konsumentów członek Rady Krajowej Federacji Konsumentów PRAWO kodeks cywilny(klauzule

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania mediacyjnego Toruńskiego Ośrodka Mediacji przy Izbie Przemysłowo Handlowej w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin postępowania mediacyjnego Toruńskiego Ośrodka Mediacji przy Izbie Przemysłowo Handlowej w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin postępowania mediacyjnego Toruńskiego Ośrodka Mediacji przy Izbie Przemysłowo Handlowej w Toruniu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Toruńskiego Ośrodka Mediacji Gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Greenpeace Polska

Statut Fundacji Greenpeace Polska Statut Fundacji Greenpeace Polska I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Greenpeace Polska, zwana dalej: Fundacją została ustanowiona przez zagraniczną osobę prawną - Greenpeace in Zentral- und Osteuropa

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

1. Taryfa opłat za czynności Sądu Arbitrażowego

1. Taryfa opłat za czynności Sądu Arbitrażowego Taryfa opłat za czynności Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej 1 Przepis ogólny 1. Taryfa opłat za czynności Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE 1. Zakres zastosowania 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest unormowanie zasad rozstrzygania

Bardziej szczegółowo

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze Umowa o zachowaniu poufności Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829 27 00,

Bardziej szczegółowo

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 25 stycznia 2010 r. I PK 132/09

Wyrok z dnia 25 stycznia 2010 r. I PK 132/09 Wyrok z dnia 25 stycznia 2010 r. I PK 132/09 1. Przepis art. 44a ust. 7a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (jednolity tekst: Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) nie wyklucza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.01.2012r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej z

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 14/09 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 kwietnia 2009 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Henryk Pietrzkowski SSN Wojciech Katner Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 446/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 lutego 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Art. 8. Sprawy cywilne mogą być rozstrzygane także przez sądy polubowne na zasadach, określonych w niniejszym kodeksie.

Art. 8. Sprawy cywilne mogą być rozstrzygane także przez sądy polubowne na zasadach, określonych w niniejszym kodeksie. id: 10008 Tekst jednolity KPC ogłoszony został obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1932 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 934) które weszło w życie z dniem 1 stycznia 1933 r. ROZPORZĄDZENIE Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Sądu NajwyŜszego z dnia 23 września 2010 r. III CZP 57/10

Uchwała Sądu NajwyŜszego z dnia 23 września 2010 r. III CZP 57/10 id: 20332 1. Spór o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy z powodu jej niewaŝności moŝe być poddany przez strony pod rozstrzygnięcie sądu polubownego (art. 1157 k.p.c.). 2. [Z]datność

Bardziej szczegółowo

Marcin Czugan POZASĄDOWY SYSTEM ROZSTRZYGNIA SPORÓW (ADR/ODR) NOWE NARZĘDZIE DO BUDOWANIA ZAUFANIA CZY ŹRÓDŁO NOWYCH KOSZTÓW?

Marcin Czugan POZASĄDOWY SYSTEM ROZSTRZYGNIA SPORÓW (ADR/ODR) NOWE NARZĘDZIE DO BUDOWANIA ZAUFANIA CZY ŹRÓDŁO NOWYCH KOSZTÓW? POZASĄDOWY SYSTEM ROZSTRZYGNIA SPORÓW (ADR/ODR) NOWE NARZĘDZIE DO BUDOWANIA ZAUFANIA CZY ŹRÓDŁO NOWYCH KOSZTÓW? Marcin Czugan Dyrektor Departamentu Prawno - Legislacyjnego Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt I UK 470/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z odwołania B.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć FLUID Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, 2. Statucie - należy przez

Bardziej szczegółowo

STANDARDY SZKOLENIA MEDIATORÓW,

STANDARDY SZKOLENIA MEDIATORÓW, STANDARDY SZKOLENIA MEDIATORÓW, UCHWALONE PRZEZ SPOŁECZNĄ RADĘ DO SPRAW ALTERNATYWNYCH METOD ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW I SPORÓW PRZY MINISTRZE SPRAWIEDLIWOŚCI W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU Standardy

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2014 r. III CZP 128/13

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2014 r. III CZP 128/13 Id: 20382 [S]posób doręczenia określony w art. 1160 k.p.c., należy stosować także do wyroków sądów polubownych. ( ) [B]rak dostatecznych podstaw, aby przez pisemne zawiadomienie, o którym mowa w art. 1160

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO REGULAMINU. Sądu Arbitr ażowego przy Konfederacji Lewiatan. obowiązującego od 1 marca 2012 r. wchodzą w życie od 23 marca 2015 r.

ZMIANY DO REGULAMINU. Sądu Arbitr ażowego przy Konfederacji Lewiatan. obowiązującego od 1 marca 2012 r. wchodzą w życie od 23 marca 2015 r. ZMIANY DO REGULAMINU Sądu Arbitr ażowego przy Konfederacji Lewiatan obowiązującego od 1 marca 2012 r. wchodzą w życie od 23 marca 2015 r. 2 WŁAŚCIWOŚĆ I R EGULA MIN SĄDU ARBITRAŻOWEGO dodaje się ust.6

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PZ 13/09. Dnia 10 listopada 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PZ 13/09. Dnia 10 listopada 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II PZ 13/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 listopada 2009 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf SSN Zbigniew Korzeniowski w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Lista Arbitrów. Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej. w Krakowie

Lista Arbitrów. Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej. w Krakowie Lista Arbitrów Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie 1. dr hab. Rafał Adamus adres: Gliwice, Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego specjalizacja zawodowa: arbitraż, prawo

Bardziej szczegółowo

Standardy szkolenia mediatorów

Standardy szkolenia mediatorów Społeczna Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości Standardy szkolenia mediatorów uchwalone przez Radę w dniu 29 października 2007 roku Wstęp

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt V CSK 98/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 stycznia 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin. postępowania mediacyjnego w Międzynarodowym Centrum Mediacji. przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo- Handlowych w Polsce.

Regulamin. postępowania mediacyjnego w Międzynarodowym Centrum Mediacji. przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo- Handlowych w Polsce. Regulamin postępowania mediacyjnego w Międzynarodowym Centrum Mediacji przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo- Handlowych w Polsce. I. Przedmiot regulacji. Regulamin dotyczy postępowań mediacyjnych w

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2011 XI Ostatniej Części Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 15 czerwca 2011 Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Rada Nadzorcza sprawuje

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Marta Romańska (sprawozdawca) SSN Karol Weitz

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Marta Romańska (sprawozdawca) SSN Karol Weitz Sygn. akt I CSK 1079/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 stycznia 2016 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Marta Romańska (sprawozdawca) SSN Karol Weitz w sprawie z wniosku D. Z.,

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt II UK 228/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 stycznia 2012 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z wniosku M.-Soda spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 68/07. Dnia 17 lipca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 68/07. Dnia 17 lipca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt II PK 68/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 lipca 2007 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa S. M. przeciwko D. Sp. z o.o. w D. o odszkodowanie, po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego

Statut Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego Statut Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą "Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego", zwana dalej "Fundacją", została ustanowiona przez Piotra Skubiszewskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

Spis autorów. Wstęp dr Izabela Kraśnicka. Rozdział I prof. UJ dr hab. Fryderyk Zoll, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak

Spis autorów. Wstęp dr Izabela Kraśnicka. Rozdział I prof. UJ dr hab. Fryderyk Zoll, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak Spis autorów Wstęp dr Izabela Kraśnicka Rozdział I prof. UJ dr hab. Fryderyk Zoll, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak Rozdział II A. Marta Janina Skrodzka B. Magdalena Bober Rozdział III A. Katarzyna Ryłko

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt II UZ 61/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 listopada 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt V CSK 63/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 września 2009 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski w sprawie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

REGULAMIN przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu Załącznik nr 8 do statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (t.j. uchwała nr 1324 senatu z dnia 25 września 2013 r.) REGULAMIN przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Ogólna charakterystyka wypowiedzenia warunków pracy lub płacy str. 25

Rozdział 1 Ogólna charakterystyka wypowiedzenia warunków pracy lub płacy str. 25 Spis treści Wykaz skrótów str. 15 Wstęp str. 17 Rozdział 1 Ogólna charakterystyka wypowiedzenia warunków pracy lub płacy str. 25 1. Uwagi wstępne str. 25 2. Funkcje wypowiedzenia zmieniającego str. 25

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 6 listopada 1998 r. II UKN 121/98

Wyrok z dnia 6 listopada 1998 r. II UKN 121/98 Wyrok z dnia 6 listopada 1998 r. II UKN 121/98 Nie jest wykluczone powierzenie pracownikowi obowiązków likwidatora na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nie określony. Przewodniczący: SSN Teresa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 162/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 września 2010 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-21 12:34:02

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-21 12:34:02 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-21 12:34:02 2 Własność przemysłowa ochroni wynalazki, dzieła i znaki używane do wyróżnienia produktów i firm na rynku. Portugalskie prawo w tym zakresie jest

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Fundacja Filharmonii Warszawskiej

STATUT Fundacji Fundacja Filharmonii Warszawskiej STATUT Fundacji Fundacja Filharmonii Warszawskiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Filharmonii Warszawskiej zwana dalej w skrócie Fundacją ustanowiona została aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2003 r. V CK 486/02

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2003 r. V CK 486/02 id: 20197 1. Przewidziane tym przepisem [art. 1105 2 k.p.c. - wstawienie własne] uzależnienie dopuszczalności skutecznego zastrzeżenia klauzuli arbitrażowej od zagranicznego statusu co najmniej jednej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt V CZ 56/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 grudnia 2015 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski w sprawie ze skargi H. F.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MEDIACYJNY SĄDU ARBITRAŻOWEGO PRZY KRAJOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN MEDIACYJNY SĄDU ARBITRAŻOWEGO PRZY KRAJOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W WARSZAWIE REGULAMIN MEDIACYJNY SĄDU ARBITRAŻOWEGO PRZY KRAJOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W WARSZAWIE 1 Postanowienia wstępne 1. Przed wszczęciem postępowania przed sądem polubownym lub sądem powszechnym, lub w trakcie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL Tytuł: Zasady współpracy przedsiębiorcy ze związkami zawodowymi. Organizator: Centrum Szkoleniowe Partner merytoryczny: Orłowski-Patulski-Walczak Sp. z o.o. Termin: 16-09-2015 Zakres: A. STATUS ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 155/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 października 2012 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Ldz.ZR-310/2012 Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

Ldz.ZR-310/2012 Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach ZWIĄŻE ^, W!ZVJ^4Y 15-879 Białystok, u, Sw rfccna 11/1 te!. 7445083. 7*2001)1 w. 306, 313 H! P 54? 14-59-9D. Białystok 17.12.2012 Ldz.ZR-310/2012 Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH od 10 stycznia 2017 roku Warszawa 2016 Witaj! Mam na imię Adrian i chcę Ci przybliżyć zagadnienie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Warto,

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE INFORMACJE Z PUNKTU WIDZENIA MEDIACJI W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

PRAKTYCZNE INFORMACJE Z PUNKTU WIDZENIA MEDIACJI W SPRAWACH GOSPODARCZYCH dr Marta Janina Skrodzka PRAKTYCZNE INFORMACJE Z PUNKTU WIDZENIA MEDIACJI W SPRAWACH GOSPODARCZYCH Wprowadzenie Negocjacje, mediacje i arbitraż stanowią podstawowe alternatywy dla postępowania sądowego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik postepowania mediacyjnego w Międzynarodowym Centrum Mediacji przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo-Handlowych w Polsce.

Regulamin i cennik postepowania mediacyjnego w Międzynarodowym Centrum Mediacji przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo-Handlowych w Polsce. Regulamin i cennik postepowania mediacyjnego w Międzynarodowym Centrum Mediacji przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo-Handlowych w Polsce. I. Przedmiot regulacji. Regulamin dotyczy postepowań mediacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r.

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie zmian statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski Sąd i referendarz sądowy mgr Przemysław Kraszewski Pojęcie sądu ujęcie ustrojowe wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 20 listopada 2001 r. II UKN 607/00. Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk, Andrzej Wróbel (sprawozdawca).

Wyrok z dnia 20 listopada 2001 r. II UKN 607/00. Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk, Andrzej Wróbel (sprawozdawca). Wyrok z dnia 20 listopada 2001 r. II UKN 607/00 Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk, Andrzej Wróbel (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2001

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CNP 99/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 kwietnia 2009 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Fundacja WOLNEJ MYŚLI

Fundacja WOLNEJ MYŚLI Fundacja WOLNEJ MYŚLI Statut I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Wolnej Myśli, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Mariusza Gawlika, Michała Przecha i Andrzeja Koraszewskiego zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club. Postanowienia ogólne REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club Postanowienia ogólne 1 Sąd Koleżeński jest jednym z organów Władz Stowarzyszenia UniCat Club (dalej: Stowarzyszenia) powoływanym przez

Bardziej szczegółowo