Arbitraż to szybka, sprawna i skuteczna metoda polubownego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Arbitraż to szybka, sprawna i skuteczna metoda polubownego"

Transkrypt

1 ARBITRAŻ ALTERNATYWA DLA SĄDOWNICTWA PAŃSTWOWEGO Arbitraż to szybka, sprawna i skuteczna metoda polubownego rozstrzygania sporów, stanowiąca alternatywę dla kosztownego i czasochłonnego postępowania w sądownictwie powszechnym. Wyroki sadów polubownych są traktowane jak wyroki sądów państwowych i mają wymiar ostateczny. Postępowanie przed sądem arbitrażowym jest jednoinstancyjne, nie ma więc możliwości apelacji, kasacji czy wznowienia postępowania. Zakres spraw, które mogą być rozstrzygane tą metodą, jest precyzyjnie określony i zależy od ustawodawstwa danego państwa. Najczęściej obejmuje szeroko rozumiane kwestie z zakresu działalności gospodarczej, stosunku pracy, funkcjonowania spółek cywilnych, spółdzielni, stowarzyszeń, praw autorskich, ale także spraw rodzinnych czy sąsiedzkich. W postępowaniu przed sądem polubownym mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne, prawne oraz inne organizacje, posiadające zdolność sądową i procesową. Tradycja arbitrażu sięga czasów starożytnych i prawa rzymskiego, gdzie funkcjonowało sądownictwo kompromisowe, umożliwiające szybkie i łagodne rozwiązanie sporu, dając jednocześnie możliwość uniknięcia kontroli opinii publicznej. W czasach nowożytnych sądownictwo polubowne rozwinęło się przede wszystkim na potrzeby handlu, głównie międzynarodowego i giełd, a sądy arbitrażowe były tworzone przez korporacje, syndykaty i zrzeszenia (szczególnie w Anglii). Obecnie arbitraż jest jedną z głównych metod rozwiązywania sporów w biznesie, gdzie szybkość postępowania i wydania orzeczenia ma znaczenie priorytetowe. Główna idea sądownictwa arbitrażowego opiera się na współdziałaniu poróżnionych stron na zasadzie porozumienia przybierającego postać tzw. zapisu na sąd polubowny. Jest to pisemna umowa z partnerem, kontrahentem, członkiem rodziny itp., przyznająca sądowi polubownemu kompetencje do rozstrzygania określonego sporu, wykluczając równocześnie z postępowania sądownictwo państwowe. Zapis ten jest warunkiem formalnym wniesienia pozwu lub wniosku. Procedura postępowania przed sądem arbitrażowym jest oparta na uznanych na całym świecie standardach międzynarodowych (UNICITAL), które są dostosowane do współczesnych warunków społeczno-gospodarczych (wciąż pracuje się nad aktualizacją dokumentu). Spory są rozstrzygane na podstawie i za pomocą jasnych, jednoznacznych i znanym stronom zasad i procedur, a jednoinstancyjność postępowania minimalizuje czas rozpatrywania sprawy w stosunku do sądu państwowego, co zmniejsza wielokrotnie koszty postępowania. W odróżnieniu od sądu powszechnego nie mamy tu także do czynienia z antagonizmem występujących w sporze stron. Postępowanie przez sądem arbitrażowym przypomina nieco spotkanie biznesowe. Każda ze stron sporu wybiera swojego arbitra (może być ich kilku), następnie powołany zostaje superarbiter. Są to profesjonalni fachowcy o wysokim stopniu specjalizacji, rekrutujący się zwykle z grona przedstawicieli dziedziny, której spór dotyczy (nie muszą to być prawnicy, wśród arbitrów są także ekonomiści, biegli rewidenci, biegli sądowi, informatycy itp.). Przedstawiciele stron wraz z arbitrami zasiadają przy stole i dyskutują o przedmiocie sporu, przekonując do swoich racji. Posiedzenie jest zamknięte, a całe postępowanie ma charakter poufny, dyskrecją objęte jest również rozstrzygnięcie sporu. W regulaminie funkcjonowania sądów arbitrażowych wyraźnie podkreślona jest także konieczność równego traktowania stron w toku postępowania, wymóg zachowania bezstronności i niezależności arbitrów, obowiązek terminowego rozstrzygania sporów, zaoczny charakter postępowania, dopuszczalność dowodów przez świadków oraz możliwość powoływania biegłych. W Polsce funkcjonowanie sądownictwa arbitrażowego oparte jest na Ustawie Kodeks Postępowania Cywilnego Część Piąta z 17 listopada 1964 roku. Natomiast w 2005 roku wprowadzono nowe prawo arbitrażowe uwzględniające zasady ustawy modelowej dla międzynarodowego arbitrażu handlowego z 1985 roku, opracowanej przez Komisję Międzynarodowego Prawa handlowego ONZ (UNICITRAL). Według znowelizowanego prawa w Polsce arbitrażowi mogą zostać poddane spory o prawa majątkowe oraz niemajątkowe, z wyłączeniem spraw o alimenty. Do praw majątkowych zalicza się między innymi: własność, użytkowanie wieczyste, hipotekę, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawa autorskie, wynalazcze, spadkowe. Nowością w polskim prawie arbitrażowym jest możliwość poddania arbitrażowi sporów dotyczących prawa pracy. Umowę taką można zawrzeć dopiero po powstaniu sporu, co może jednak powodować znaczne utrudnienia, na przykład w porozumieniu stron co do sporządzenia wspólnej klauzuli arbitrażowej. Nowe prawo arbitrażowe podkreśla także równość praw przysługujących stronom sporu i równoprawne traktowanie przed sądem arbitrażowym. W celu zabezpieczenia procesu przed sądem arbitrażowym można wystąpić do sądu powszechnego. Uroczyste otwarcie konferencji, od prawej: prof. Andrzej Szumański z Wydziału Prawa i Administracji UJ, prezes Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan oraz mec. Piotr Nowaczyk, prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie ALMA MATER 97

2 W Polsce funkcjonują 22 sądy arbitrażowe, z których za najistotniejszy uważa się Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (SA przy KIG), gdzie rozpatruje się rocznie około spraw, z czego część dotyczy podmiotów działających za granicą. Łącznie w ciągu 57 lat istnienia sąd ten rozpatrzył ponad 9 tysięcy spraw, z czego 5 dotyczyło sporów o wartości ponad 100 milionów złotych. O współczesnych tendencjach w światowym prawie arbitrażowym dyskutowano podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej, jaka odbyła się 3 kwietnia br. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wszechstronne przedsięwzięcie, w którym uczestniczyli wybitni znawcy tematu, w tym arbitrzy i mediatorzy międzynarodowi (m.in.: prof. Andrzej Szumański, mec. Sylwester Pieckowski, mec. Piotr Nowaczyk i mec. Paweł Pietkiewicz), zorganizowane zostało przez Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Sekcję Prawa Gospodarskiego i Handlowego TBSP UJ. Obrady w Kolegium Wróblewskiego Obrady podzielono na cztery grupy tematyczne: zagadnienia ogólne (współczesny rozwój arbitrażu, projekty zmian Regulaminu Arbitrażowego UNICITRAL, sądownictwo polubowne we Włoszech), umowa o Arbitraż (granice dopuszczalności arbitrażu, autonomiczny charakter klauzuli arbitrażowej), status prawny arbitra i skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (zasady powoływania i odwoływania arbitrów, bezstronność i niezależność arbitrów w sądach angielskich, podstawy skargi o uchylenie wyroków sądu polubownego) oraz arbitraż w sprawach szczegółowych (rozstrzyganie sporów o nazwy domen internetowych, spory z zakresu prawa pracy, odróżnienie mediacji i koncyliacji). Obrady, które odbywały się w Refektarzu Kolegium Wróblewskiego, zainaugurowało wystąpienie Wojciecha Brycha, prezesa Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej pt. Arbitraż alternatywa z przyszłością. Prezes podkreślił, że w zglobalizowanej rzeczywistości coraz większe znaczenie zaczyna odgrywać arbitraż, ponieważ jest to sąd fachowy, elastyczny, szybki, poufny oraz, co niezmiernie istotne, tańszy od państwowego. Istotna jest tutaj także swoboda kształtowania zasad, wyboru języka i miejsca obrad. We współczesnym świecie, dzięki procesowi globalizacji, nastąpiło pokonanie barier komunikacyjnych i rozwój nowoczesnych technologii, z czego korzysta właśnie sądownictwo arbitrażowe. Jest to nowoczesna instytucja stworzona dla ludzi świadomych podejmowania szybkich decyzji oraz przewidujących swoje działania w przyszłości, a przez to redukujących koszty w skali globalnej mówił prezes Brych. Sąd arbitrażowy, któremu przewodniczy Wojciech Brych, powstał w ubiegłym roku i jak dotąd zostało tam rozstrzygniętych ponad 20 spraw. Wyroki sądu arbitrażowego mają wymiar ostateczny, jednak, jak mogliśmy się dowiedzieć podczas referatu doktorantki Elżbiety Rablin, można złożyć do sądu powszechnego skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego. Sąd powszechny może jedynie albo oddalić skargę z uwagi na jej bezzasadność albo uchylić w całości lub w części orzeczenie sądu arbitrażowego. Sąd powszechny nie może bowiem badać pod względem faktycznym ani prawnym, czy sąd arbitrażowy rozstrzygnął sprawę właściwie, czy też nie wyjaśniła prelegentka. Powodami uchylenia wyroku sądu arbitrażowego mogą być między innymi: zapis na sąd polubowny, który jest nieważny, bezskuteczny albo utracił moc według prawa dla niego właściwego; nie zostały zachowane wymagania, co do składu sądu polubownego lub podstawowych zasad postępowania przed tym sądem wynikających z ustawy lub określonych przez strony; wyrok uzyskano za pomocą przestępstwa na przykład podstawą wyroku był sfałszowany dokument. Jednak najczęstszym powodem uchylania wyroków sądów polubownych jest sprzeczność z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej na przykład zasady wolności działalności gospodarczej, zasady sprawiedliwości, równości stron czy ochrony praw nabytych. Kwestię rozstrzygania sporów o nazwy domen internetowych przedstawił dr Paweł Podrecki, adiunkt w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Wyjaśnił, że domena internetowa jest oznaczeniem stosowanym przed przedsiębiorców na podstawie umowy zawartej z rejestratorem krajowym: Powszechna, nie tylko w Polsce, zasada, że kto pierwszy dokona tej rejestracji, otrzymuje ochronę i może z niej korzystać na obszarze Internetu, nie jest do końca prawdziwa, ponieważ często fakt ten pozostaje w konflikcie z prawami dotyczącymi znaków towarowych, praw do firmy oraz oznaczeń przedsiębiorstw. Ponadto domena internetowa pozostaje zazwyczaj jednym ze sposobów używania na przykład znaku towarowego w obrocie gospodarczym, który jest też rozpowszechniany w reklamie czy sponsoringu. Jeśli rozstrzygamy tego typu spór, to należy pamiętać o wąskim zakresie rozstrzygania sporu przez sądy polubowne, dotyczącego tylko i wyłącznie obszaru używania tego znaku jako domeny. Natomiast bardzo istotna jest kwestia relacji postępowania przed sądem polubownym do innych procesów o ochronę praw do tego znaku, które mogą się toczyć w sądach powszechnych. W postępowaniu dotyczącym domeny internetowej charakterystyczne jest również to, że sądy polubowne często korzystają tu z nowoczesnych metod elektronicznych w komunikowaniu się pomiędzy stronami i arbitrem. Przy użyciu tych środków zostało dotychczas rozstrzygniętych z powodzeniem już kilkadziesiąt spraw. Atrakcyjność sądownictwa polubownego w rozstrzyganiu spraw z zakresu prawa pracy oceniała Katarzyna Piwowarczyk, doktorantka na Wydziale Prawa UJ. Jak mogliśmy się dowie- 98 ALMA MATER

3 dzieć, pod rozstrzygnięcie sądowi polubownemu z zakresu prawa pracy można poddać sprawy o charakterze majątkowym, takie jak: o wynagrodzenie, o odszkodowanie dotyczące nawiązania stosunku pracy, istnienia stosunku pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenie do pracy, czy też o ochronę pracowniczych dóbr osobistych. Podobnie sprawy o charakterze niemajątkowym: o ochronę pracowniczych dóbr osobistych, o uchylenie kar dyscyplinarnych takich jak nagana czy upomnienie, o sprostowanie świadectwa pracy oraz zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Istnieją trzy główne przesłanki, które tę ugodę uniemożliwiają wyjaśniła Katarzyna Piwowarczyk. Są to przepisy prawa procesowego, sprawy, w których strony nie mogą swobodnie dysponować swoimi uprawnieniami, oraz charakter niektórych postępowań. Czynnikiem zmniejszającym atrakcyjność sądownictwa polubownego w rozstrzyganiu spraw pracowniczych w stosunku do sądownictwa państwowego jest między innymi możliwość zawarcia zapisu tylko co do już zaistniałego sporu, tym samym nie można takiej klauzuli wprowadzić na przykład w umowie o pracę. Nie jest to w moim przekonaniu rozwiązanie dobre i trafne dla upowszechniania tego typu sądownictwa, z tego względu, że strony po powstaniu sporu rzadko są zainteresowane podjęciem wspólnych działań koniecznych dla sporządzenia zapisu na sąd polubowny komentowała Katarzyna Piwowarczyk. Ponadto zapis na sąd polubowny w sprawach pracowniczych może być sporządzony wyłącznie w formie pisemnej, podczas gdy ustawa dopuszcza alternatywne formy w innych przypadkach. Trzeba również położyć większy nacisk na zapewnienie równości stron w tym procesie. Według prelegentki kluczową kwestią powodująca małą popularność sądownictwa polubownego w rozstrzyganiu sporów z zakresu prawa pracy jest element ekonomiczny. Sądownictwo polubowne jest odpłatne, a kwestie wysokości opłat regulują odpowiednie regulaminy, które raczej nie różnicują wysokości opłat w zależności od dziedziny prawa. Jedyny wpływ na kształt tych opłat ma wysokość dochodzonego roszczenia i tu, jeśli kwota sporu nie przekracza 50 tysięcy złotych, mniejsze opłaty pobierane są jednak w sądach powszechnych. Otwarta konferencja pt. Współczesne tendencje w prawie arbitrażowym stanowiła priorytetowe przedsięwzięcie dla Towarzystwa Doktorantów UJ oraz TBSP UJ i niewątpliwie pomogła w upowszechnieniu tematyki związanej z szeroko pojętym prawem arbitrażowym, które dzięki nowelizacji z 2005 roku staje się w Polsce coraz popularniejszym sposobem rozwiązywania sporów, nie tylko gospodarczych. W najbliższym czasie planowane jest wydanie pozycji książkowej, będącej zapisem wystąpień poszczególnych mówców. Anna Wojnar W DEBATA KANCLERZY I KWESTORÓW Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ CM przy ul. Łazarza 16 w dniach od 19 do 20 kwietnia 2007 roku odbyła się konferencja kanclerzy i kwestorów uczelni medycznych Polski. Obrady rozpoczął, i Inwestycji, Roman Danielewicz dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Piotr Warczyński zastępca dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia. Uczestnicy obrad przed budynkiem Centrum Dydaktyczno-Kongresowego UJ CM J. Sawicz witając przybyłych, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karol Musioł. Wśród uczestników konferencji byli także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia: Jerzy Bójko zastępca dyrektora Departamentu Budżetu, Finansów Podczas spotkania dyskutowano między innymi na temat systemu finansowania uniwersyteckich szpitali klinicznych, dla których uniwersytet jest organem założycielskim, i propozycji restrukturyzacji zadłużenia, mówiono także o algorytmie ALMA MATER 99

4 działalności dydaktycznej, dotacjach na kształcenie kliniczne, finansowaniu inwestycji uczelni i szpitali klinicznych. Przedstawiciele Ministerstwa swoje referaty przedstawili audiowizualnie, Obrady rozpoczął rektor UJ prof. Karol Musioł wręczając zebranym opracowane zestawienia tabelaryczne do każdego z dyskutowanych tematów, a dyskusja miała na celu wyjaśnienie spornych kwestii, wymianę poglądów i sposobów rozwiązywania problemów. Przedstawiciele Collegium Medicum UJ zaprezentowali zebranym projekt autorstwa grupy młodych pracowników administracyjnych CM UJ napisany w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci, którego efektem było stworzenie i wprowadzenie w Collegium Medicum systemu ocen pracowników niebę d ą cych nauczycielami akademickimi. Poruszono także kwestie realizacji obowiązków w zakresie kontroli organu założycielskiego w stosunku do szpitali uniwersyteckich. W drugim dniu pobytu w Krakowie goście zwiedzili Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Maius oraz Muzeum Farmacji CM UJ przy ul. Floriańskiej 25. J. Sawicz Ewa Pędracka-Kwaskowska SKOZK W PAŁACU PUSŁOWSKICH Rekordową kwotą, bo blisko 46 milionami złotych dysponuje w tym roku Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Podczas posiedzenia Prezydium SKOZK, które odbyło się 24 kwietnia br. w Pałacu Pusłowskich, analizowano przebieg prac przeprowadzonych w pierwszym kwartale tego roku. Jak podsumowano, do kwietnia br. zainwestowano 7,4 miliona złotych, co oznacza, że do końca roku pozostało do zagospodarowania aż 38 milionów. By zdążyć z wykorzystaniem środków przyznanych miastu na ten rok, co miesiąc, Wejście do Pałacu Pusłowskich, ul. Westerplatte 10 od maja do grudnia br., powinna być fakturowana kwota opiewająca na 4 miliony 700 tysięcy złotych podkreślał obecny podczas posiedzenia minister Edward Stanisław Szymański. Członkowie SKOZK wyrazili zaniepokojenie opóź- nieniami prac w zabytkowych obiektach, które spowodowane jest tym, że zbyt długo trwa proces kompletowania niezbędnych dokumentów, zwłaszcza tych wydawanych przez Urząd Miasta. Zastanawiano się, jak temu zaradzić, bo jak podkreślał przewodniczący SKOZK prof. Franciszek Ziejka nie może być tak, że Społeczny Komitet nieustannie słyszy o zatorach w Wydziale Architektury magistratu. Podczas spotkania zaproponowano zmianę terminu składania wniosków na przyszły rok, wstępnie zasugerowano, by zamiast do końca września, wnioski składane były do 15 lipca. Prezydium SKOZK podjęło też dwie uchwały dotyczące planów finansowania prac rewaloryzacyjnych na rok W przypadku kilku obiektów, ze względu na pełnione przez 100 ALMA MATER

5 Pałac zachwyca dziś pięknymi meblami, kominkami... nie funkcje społeczne, postanowiono zmienić kwalifikację tegorocznych dotacji zwrotnych na bezzwrotne. Dotyczy to budynków Rydlówki, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Polskiej Akademii Umiejętności, Szpitala Bonifratrów, części kamienicy przy ul. Grodzkiej 27, siedziby HISTORIA PAŁACU PUSŁOWSKICH Pierwsze informacje o budynku znajdującym się przy ul. Westerplatte 10 pochodzą z końca XVIII wieku na Planie Senackim obiekt, zapewne mieszkalno-gospodarczy, zaznaczony został w ogrodzie. Z 1812 roku zachował się Plan na wymurowanie domu pod nr. 188 na Wesołej. Z tego też okresu zachowały się piwnice w kształcie litery L oraz murowano-drewniany parter budynku. Przebudowę spichlerza na rezydencję mieszkalną Sykstusa Lewkowicza prowadził znany krakowski architekt Szczepan Humbert. W skład założenia wchodziły także budynki gospodarcze, zamienione wkrótce na wozownie. W 1845 roku dom przekształcono w małą willę dla nowego właściciela Ludwika de Laveaux. Willa parterowa (parter w całości budowany od nowa) miała rzut zasadniczo zgodny ze stanem obecnym. Po kolejnej zmianie właściciela w 1873 roku architekt Maksymilian Nitsch nadbudował całość willi do wysokości pierwszego piętra dla Konstantego Rohozińskiego. Obecny kształt willi pochodzi z 1886 roku i powstał w wyniku przebudowy prowadzonej przez Tadeusza Stryjeńskiego i Władysława Ekielskiego na zlecenie hrabiego Pusłowskiego. Nad całością wybudowano wtedy drugie piętro, a w narożniku fasady wystawiono arkadową loggię. Wprowadzono nową, reprezentacyjną klatkę schodową. Wnętrza otrzymały obecny wystrój, zgodny z założeniem hrabiów Pusłowskich utworzenia pałacu-muzeum. Fragment reprezentacyjnej klatki schodowej Podziemia pałacu po remoncie Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego przy ul. Radziwiłłowskiej 4 oraz Celestatu. Członkowie SKOZK zapoznali się także z regulaminem działań w zakresie informacji o wykorzystaniu środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Rita Pagacz-Moczarska W 1953 roku ostatni spadkobierca rodziny cały budynek wraz z jego wyposażeniem przekazał Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Obecnie mieści się tu siedziba Instytutu Muzykologii UJ. Prace konserwatorskie w Pałacu Pusłowskich prowadzone są przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa już od 11 lat. Do tej pory remont obiektu pochłonął 2,8 miliona złotych ze SKOZK oraz ponad 900 tysięcy złotych z UJ. W ramach kompleksowych prac remontowych wykonano między innymi wzmocnienie i naprawę więźby dachowej, wymieniono pokrycie dachu, osuszono piwnice, wymieniono kanalizację. Przeprowadzono również szereg prac we wnętrzu obiektu, dzięki czemu dziś pałac zachwyca pięknymi meblami, kominkami, biblioteką oraz reprezentacyjną klatką schodową. Do zakończenia remontu konieczne jest jeszcze wykonanie nowej elewacji, a także uporządkowanie i odpowiednie urządzenie otoczenia pałacu, na co potrzeba dodatkowo około 500 tysięcy złotych. W nawiązaniu do sugestii użytkownika wskazana byłaby także konserwacja zabytkowych instrumentów muzycznych należących do Instytutu Muzykologii, gdyż jak podkreśla prof. Alicja Jarzębska, dyrektor Instytutu pałac łączy w sobie harmonijnie funkcje muzealne i naukowo-dydaktyczne. Krystyna Franczak, RPM ALMA MATER 101

Plan Wykładu. Postępowanie mediacyjne wszczęcie, przebieg, ugoda Postępowanie arbitrażowe przebieg, wszczęcie, wyrok sądu polubownego

Plan Wykładu. Postępowanie mediacyjne wszczęcie, przebieg, ugoda Postępowanie arbitrażowe przebieg, wszczęcie, wyrok sądu polubownego Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów powstałych między przedsiębiorcami a ich klientami lub kontrahentami na gruncie transakcji e commerce w obrocie krajowym MAGDALENA ROMATOWSKA Plan Wykładu I. Mediacja

Bardziej szczegółowo

Szybko post powania Koszty post powania.

Szybko post powania Koszty post powania. Arbitraż Sądownictwo polubowne stanowi alternatywną i zazwyczaj konkurencyjną metodę rozstrzygania sporów powstałych w ramach gałęzi prawa cywilnego. Sądy arbitrażowe są sądami niepaństwowymi, jednak wydane

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 354/11. Dnia 4 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 354/11. Dnia 4 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 354/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 kwietnia 2012 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Irena Gromska-Szuster w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt II PZ 25/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 października 2013 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Konferencja Mediacja w sprawach gospodarczych Warszawa, 27 maja 2003 r. Sprawozdanie

Konferencja Mediacja w sprawach gospodarczych Warszawa, 27 maja 2003 r. Sprawozdanie Konferencja Mediacja w sprawach gospodarczych Warszawa, 27 maja 2003 r. Sprawozdanie Obecnie w Polsce mediacje i arbitraż są w sprawach gospodarczych stosowane w bardzo wąskim zakresie. W kraju działa

Bardziej szczegółowo

27 stycznia 2016. www.proability.pl PROWADZĄCY ZAGADNIENIA GŁÓWNE. zgloszenia@proability.pl

27 stycznia 2016. www.proability.pl PROWADZĄCY ZAGADNIENIA GŁÓWNE. zgloszenia@proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Najnowsze i nadchodzące zmiany prawne w kontekście prawa budowlanego Problematyczne zagadnienia ustalenia kręgu stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę Odstąpienie

Bardziej szczegółowo

Właściwość przedmiotowa sądów arbitrażowych

Właściwość przedmiotowa sądów arbitrażowych Właściwość przedmiotowa sądów arbitrażowych 1) Umowy cywilnoprawne pomiędzy podmiotami gospodarczymi właściwość sądu arbitrażowego w pełnym zakresie; 2) Umowy cywilnoprawne pomiędzy podmiotem gospodarczym

Bardziej szczegółowo

STATUT. Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Przepisy ogólne

STATUT. Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Przepisy ogólne STATUT Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie 1 Przepisy ogólne 1. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, zwany dalej Sądem, jest stałym sądem polubownym. 2. Sąd Arbitrażowy

Bardziej szczegółowo

arbiter, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji radca prawny, członek kolegium redakcyjnego kwartalnika ADR. Arbitraż i Mediacja

arbiter, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji radca prawny, członek kolegium redakcyjnego kwartalnika ADR. Arbitraż i Mediacja Aleksandra Petrus-Schmidt arbiter, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji Krystian Mularczyk radca prawny, członek kolegium redakcyjnego kwartalnika ADR. Arbitraż i Mediacja Tendencje

Bardziej szczegółowo

SĄD, ARBITRAś CZY MEDIACJA Jak najlepiej rozwiązywać spory gospodarcze

SĄD, ARBITRAś CZY MEDIACJA Jak najlepiej rozwiązywać spory gospodarcze SĄD, ARBITRAś CZY MEDIACJA Jak najlepiej rozwiązywać spory gospodarcze Paweł Lewandowski Radca prawny Domański Zakrzewski Palinka 6 listopada 2007 r., Warszawa Spór jako nieunikniony element rozwoju stosunków

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów.

Założenia projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Założenia projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. 1. Cel regulacji. Celem projektu jest doprowadzenie do szerszego i bardziej powszechnego wykorzystywania mediacji i innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych (zwane dalej Stowarzyszeniem ) jest stowarzyszeniem zwykłym działającym na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZESZKODY W DOCHODZENIU ROSZCZEŃ W SPRAWACH KONSUMENCKICH

PRZESZKODY W DOCHODZENIU ROSZCZEŃ W SPRAWACH KONSUMENCKICH PRZESZKODY W DOCHODZENIU ROSZCZEŃ W SPRAWACH KONSUMENCKICH adwokat Bartosz Kosmala prezes krakowskiego oddziału Federacji Konsumentów członek Rady Krajowej Federacji Konsumentów PRAWO kodeks cywilny(klauzule

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH dr Marta Janina Skrodzka PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH Wprowadzenie Mediacja jest przedstawiana, jako alternatywna

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart.

Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart. Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart.pl Szanowni Państwo Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę

Bardziej szczegółowo

1. Taryfa opłat za czynności Sądu Arbitrażowego

1. Taryfa opłat za czynności Sądu Arbitrażowego Taryfa opłat za czynności Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej 1 Przepis ogólny 1. Taryfa opłat za czynności Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 68/07. Dnia 17 lipca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 68/07. Dnia 17 lipca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt II PK 68/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 lipca 2007 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa S. M. przeciwko D. Sp. z o.o. w D. o odszkodowanie, po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 446/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 lutego 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Sądu NajwyŜszego z dnia 23 września 2010 r. III CZP 57/10

Uchwała Sądu NajwyŜszego z dnia 23 września 2010 r. III CZP 57/10 id: 20332 1. Spór o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy z powodu jej niewaŝności moŝe być poddany przez strony pod rozstrzygnięcie sądu polubownego (art. 1157 k.p.c.). 2. [Z]datność

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin. postępowania mediacyjnego w Międzynarodowym Centrum Mediacji. przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo- Handlowych w Polsce.

Regulamin. postępowania mediacyjnego w Międzynarodowym Centrum Mediacji. przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo- Handlowych w Polsce. Regulamin postępowania mediacyjnego w Międzynarodowym Centrum Mediacji przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo- Handlowych w Polsce. I. Przedmiot regulacji. Regulamin dotyczy postępowań mediacyjnych w

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE 1. Zakres zastosowania 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest unormowanie zasad rozstrzygania

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 25 stycznia 2010 r. I PK 132/09

Wyrok z dnia 25 stycznia 2010 r. I PK 132/09 Wyrok z dnia 25 stycznia 2010 r. I PK 132/09 1. Przepis art. 44a ust. 7a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (jednolity tekst: Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) nie wyklucza

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze Umowa o zachowaniu poufności Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829 27 00,

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

Marcin Czugan POZASĄDOWY SYSTEM ROZSTRZYGNIA SPORÓW (ADR/ODR) NOWE NARZĘDZIE DO BUDOWANIA ZAUFANIA CZY ŹRÓDŁO NOWYCH KOSZTÓW?

Marcin Czugan POZASĄDOWY SYSTEM ROZSTRZYGNIA SPORÓW (ADR/ODR) NOWE NARZĘDZIE DO BUDOWANIA ZAUFANIA CZY ŹRÓDŁO NOWYCH KOSZTÓW? POZASĄDOWY SYSTEM ROZSTRZYGNIA SPORÓW (ADR/ODR) NOWE NARZĘDZIE DO BUDOWANIA ZAUFANIA CZY ŹRÓDŁO NOWYCH KOSZTÓW? Marcin Czugan Dyrektor Departamentu Prawno - Legislacyjnego Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt I UK 470/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z odwołania B.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt V CSK 98/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 stycznia 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2003 r. V CK 486/02

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2003 r. V CK 486/02 id: 20197 1. Przewidziane tym przepisem [art. 1105 2 k.p.c. - wstawienie własne] uzależnienie dopuszczalności skutecznego zastrzeżenia klauzuli arbitrażowej od zagranicznego statusu co najmniej jednej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL Tytuł: Zasady współpracy przedsiębiorcy ze związkami zawodowymi. Organizator: Centrum Szkoleniowe Partner merytoryczny: Orłowski-Patulski-Walczak Sp. z o.o. Termin: 16-09-2015 Zakres: A. STATUS ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Greenpeace Polska

Statut Fundacji Greenpeace Polska Statut Fundacji Greenpeace Polska I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Greenpeace Polska, zwana dalej: Fundacją została ustanowiona przez zagraniczną osobę prawną - Greenpeace in Zentral- und Osteuropa

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM W SBM WŻB W WARSZAWIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM W SBM WŻB W WARSZAWIE Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Wolska Żelazna Brama Ul. Krochmalna 32 00-864 Warszawa Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SBM WŻB nr 32 z dnia 24.09.2012r. REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik postepowania mediacyjnego w Międzynarodowym Centrum Mediacji przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo-Handlowych w Polsce.

Regulamin i cennik postepowania mediacyjnego w Międzynarodowym Centrum Mediacji przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo-Handlowych w Polsce. Regulamin i cennik postepowania mediacyjnego w Międzynarodowym Centrum Mediacji przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo-Handlowych w Polsce. I. Przedmiot regulacji. Regulamin dotyczy postepowań mediacyjnych

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego

Statut Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego Statut Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą "Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego", zwana dalej "Fundacją", została ustanowiona przez Piotra Skubiszewskiego

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN Windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem Zatwierdziła:

Bardziej szczegółowo

Lista Arbitrów. Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej. w Krakowie

Lista Arbitrów. Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej. w Krakowie Lista Arbitrów Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie 1. dr hab. Rafał Adamus adres: Gliwice, Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego specjalizacja zawodowa: arbitraż, prawo

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06

Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06 Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06 Od apelacji lub skargi kasacyjnej w sprawie z zakresu prawa pracy należy uiścić opłatę stosunkową od wartości przedmiotu zaskarżenia, choćby była niższa

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE INFORMACJE Z PUNKTU WIDZENIA MEDIACJI W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

PRAKTYCZNE INFORMACJE Z PUNKTU WIDZENIA MEDIACJI W SPRAWACH GOSPODARCZYCH dr Marta Janina Skrodzka PRAKTYCZNE INFORMACJE Z PUNKTU WIDZENIA MEDIACJI W SPRAWACH GOSPODARCZYCH Wprowadzenie Negocjacje, mediacje i arbitraż stanowią podstawowe alternatywy dla postępowania sądowego.

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Fundacja Filharmonii Warszawskiej

STATUT Fundacji Fundacja Filharmonii Warszawskiej STATUT Fundacji Fundacja Filharmonii Warszawskiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Filharmonii Warszawskiej zwana dalej w skrócie Fundacją ustanowiona została aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005 Fundacja Instytut Społeczeństwa Wiedzy ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: isw@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4 S t r o n a

Spis treści. 4 S t r o n a Spis treści POZNAJ POSTĘPOWANIE SĄDOWE... 7 Sąd powszechny, sąd polubowny - co wybrać?... 8 Sąd polubowny... 8 Sąd powszechny... 9 Jaki wybór?... 9 Właściwy tryb postępowania A raczej, czy zawsze będzie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

Fundacja WOLNEJ MYŚLI

Fundacja WOLNEJ MYŚLI Fundacja WOLNEJ MYŚLI Statut I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Wolnej Myśli, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Mariusza Gawlika, Michała Przecha i Andrzeja Koraszewskiego zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć FLUID Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, 2. Statucie - należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

REGULAMIN przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu Załącznik nr 8 do statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (t.j. uchwała nr 1324 senatu z dnia 25 września 2013 r.) REGULAMIN przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Skarżący : Rzecznik Praw Obywatelskich Organ : Rada m. st. Warszawy. Skarga kasacyjna

Skarżący : Rzecznik Praw Obywatelskich Organ : Rada m. st. Warszawy. Skarga kasacyjna RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-623243-X/09/TS 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Warszawa, lipca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004 Fundacja Rektorów Polskich ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: frpfund@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-21 12:34:02

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-21 12:34:02 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-21 12:34:02 2 Własność przemysłowa ochroni wynalazki, dzieła i znaki używane do wyróżnienia produktów i firm na rynku. Portugalskie prawo w tym zakresie jest

Bardziej szczegółowo

Konferencja na temat prawnej problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce.

Konferencja na temat prawnej problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. Konferencja na temat prawnej problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. Na podstawie art. 5 i 6 Konstytucji RP: Rzeczpospolita Polska ( ) strzeże dziedzictwa narodowego ( ). Stwarza warunki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez

Bardziej szczegółowo

Nasi Klienci osiągają sukcesy. My ich w tym wspieramy. Usługi prawne dla biznesu.

Nasi Klienci osiągają sukcesy. My ich w tym wspieramy. Usługi prawne dla biznesu. Nasi Klienci osiągają sukcesy. My ich w tym wspieramy. Usługi prawne dla biznesu. O nas W kancelarii Gałecka & Wspólnicy łączymy bogatą wiedzę z wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa prawnego

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA ŻYRARDOWA. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa

REWITALIZACJA ŻYRARDOWA. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa REWITALIZACJA ŻYRARDOWA Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa Przygotowanie procesu rewitalizacji Żyrardowa do 2000 r. dyskusje o potrzebie rewaloryzacji zabytkowych obiektów 2000 r. Żyrardów

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III SK 1/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 czerwca 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Roman

Bardziej szczegółowo

Statut. Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez VII Krajowy Zjazd PIIB 20 21 czerwca 2008 r.

Statut. Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez VII Krajowy Zjazd PIIB 20 21 czerwca 2008 r. Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez VII Krajowy Zjazd PIIB 20 21 czerwca 2008 r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy statut określa zasady działania samorządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu.

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze.

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w

Bardziej szczegółowo

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw od pozwu sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/12 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 23 października 2012 roku

Zarządzenie Nr 66/12 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 23 października 2012 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP-162/12 Zarządzenie Nr 66/12 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 23 października 2012 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych. stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o.

Regulamin. sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych. stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o. Regulamin sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady i tryb sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU U C H W A Ł Y Nr 25-32/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej

Regulamin Samorządu Studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej Regulamin Samorządu Studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wszyscy studenci Bydgoskiej Szkoły Wyższej zwanej dalej BSW, bez względu na system kształcenia, orzą Samorząd

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z

Bardziej szczegółowo

STANDARDY SZKOLENIA MEDIATORÓW,

STANDARDY SZKOLENIA MEDIATORÓW, STANDARDY SZKOLENIA MEDIATORÓW, UCHWALONE PRZEZ SPOŁECZNĄ RADĘ DO SPRAW ALTERNATYWNYCH METOD ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW I SPORÓW PRZY MINISTRZE SPRAWIEDLIWOŚCI W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU Standardy

Bardziej szczegółowo

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości 1 z 6 2010-09-27 08:45 Dz.U.2002.163.1349 2003.06.01 zm. Dz.U.2003.97.888 2004.01.01 zm. Dz.U.2003.212.2074 2005.03.30 zm. Dz.U.2005.41.393 2005.11.15 zm. Dz.U.2005.219.1873 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO KANCELARII RADCY PRAWNEGO RYSZARD STOPA

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO KANCELARII RADCY PRAWNEGO RYSZARD STOPA REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO KANCELARII RADCY PRAWNEGO RYSZARD STOPA ZAKRES STOSOWANIA Artykuł 1 Stosowanie Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie, jeżeli strony wyraziły na piśmie

Bardziej szczegółowo

Standardy szkolenia mediatorów

Standardy szkolenia mediatorów Społeczna Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości Standardy szkolenia mediatorów uchwalone przez Radę w dniu 29 października 2007 roku Wstęp

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 469/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 lutego 2009 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Podstawa materialnoprawna wyroku sądu arbitrażowego

Rozdział IV. Podstawa materialnoprawna wyroku sądu arbitrażowego Spis treści Wykaz skrótów Uwagi wstępne CZĘŚĆ I. HISTORYCZNE ORAZ TEORETYCZNO- PRAWNE ASPEKTY ARBITRAŻU Rozdział I. Determinanty i propozycje w zakresie rozwoju sądownictwa arbitrażowego 1. Czynniki prawne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2011 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2011 r. Warszawa, dnia 6 kwietnia 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim

Bardziej szczegółowo

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze Umowa założycielska spółki cywilnej Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 56/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Cyfrowy Polsat Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17. ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne organy ochrony prawa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17. ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne organy ochrony prawa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp......................................................... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17 1. Pojęcie organu... 17 2. Klasyfikacja organów... 21 2.1.

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI PRAWNE Z HISZPANII II Semestr 2011 r. Ustawa 38/2011 z dn. 10 października reforma prawa upadłościowego

WIADOMOŚCI PRAWNE Z HISZPANII II Semestr 2011 r. Ustawa 38/2011 z dn. 10 października reforma prawa upadłościowego WIADOMOŚCI PRAWNE Z HISZPANII II Semestr 2011 r. PRAWO UPADŁOŚCIOWE Ustawa 38/2011 z dn. 10 października reforma prawa upadłościowego Ustawa ta, która wejdzie w życie dn. 1 stycznia 2012 roku, znacząco

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 32 z dnia 23.09.2010 prot. nr 9/2010 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r.

Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-12 Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Jasieniu ul. XX- lecia 20, 68-320 Jasień tel. (068) 457-88-99 fax. (068) 457-88-73

Urząd Miejski w Jasieniu ul. XX- lecia 20, 68-320 Jasień tel. (068) 457-88-99 fax. (068) 457-88-73 KARTA INFORMACYJNA Nazwa usługi : Przyznania prawa do dodatku mieszkaniowego. Podstawa prawna : - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał NWZA. Uchwała nr 1

Projekty uchwał NWZA. Uchwała nr 1 Projekty uchwał NWZA Projekt Uchwała nr 1 wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 409 1 Ksh postanawia o

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 129/01

Postanowienie z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 129/01 Postanowienie z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 129/01 Decyzja w przedmiocie przyznania odszkodowania za szkodę spowodowaną wydaniem nieważnej decyzji administracyjnej i stwierdzeniem jej nieważności (art.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt IV CZ 60/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 września 2009 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) Sygn. akt II UZ 83/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 lutego 2014 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) w sprawie z wniosku Z. sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2012 Senatu Wyższej Szkoły Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych z dnia 23 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI Załącznik do uchwały nr 3/2012 Rady Nadzorczej SM Jelonki z dnia 24.02.2012 r. Do użytku wewnętrznego WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Co jeśli nie sąd? Alternatywne metody rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami

Co jeśli nie sąd? Alternatywne metody rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami Co jeśli nie sąd? Alternatywne metody rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami W dobie wciąż mnożących się i komplikujących się przepisów prawnych, a także przewlekłości postępowań przed sądami powszechnymi,

Bardziej szczegółowo