Arbitraż to szybka, sprawna i skuteczna metoda polubownego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Arbitraż to szybka, sprawna i skuteczna metoda polubownego"

Transkrypt

1 ARBITRAŻ ALTERNATYWA DLA SĄDOWNICTWA PAŃSTWOWEGO Arbitraż to szybka, sprawna i skuteczna metoda polubownego rozstrzygania sporów, stanowiąca alternatywę dla kosztownego i czasochłonnego postępowania w sądownictwie powszechnym. Wyroki sadów polubownych są traktowane jak wyroki sądów państwowych i mają wymiar ostateczny. Postępowanie przed sądem arbitrażowym jest jednoinstancyjne, nie ma więc możliwości apelacji, kasacji czy wznowienia postępowania. Zakres spraw, które mogą być rozstrzygane tą metodą, jest precyzyjnie określony i zależy od ustawodawstwa danego państwa. Najczęściej obejmuje szeroko rozumiane kwestie z zakresu działalności gospodarczej, stosunku pracy, funkcjonowania spółek cywilnych, spółdzielni, stowarzyszeń, praw autorskich, ale także spraw rodzinnych czy sąsiedzkich. W postępowaniu przed sądem polubownym mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne, prawne oraz inne organizacje, posiadające zdolność sądową i procesową. Tradycja arbitrażu sięga czasów starożytnych i prawa rzymskiego, gdzie funkcjonowało sądownictwo kompromisowe, umożliwiające szybkie i łagodne rozwiązanie sporu, dając jednocześnie możliwość uniknięcia kontroli opinii publicznej. W czasach nowożytnych sądownictwo polubowne rozwinęło się przede wszystkim na potrzeby handlu, głównie międzynarodowego i giełd, a sądy arbitrażowe były tworzone przez korporacje, syndykaty i zrzeszenia (szczególnie w Anglii). Obecnie arbitraż jest jedną z głównych metod rozwiązywania sporów w biznesie, gdzie szybkość postępowania i wydania orzeczenia ma znaczenie priorytetowe. Główna idea sądownictwa arbitrażowego opiera się na współdziałaniu poróżnionych stron na zasadzie porozumienia przybierającego postać tzw. zapisu na sąd polubowny. Jest to pisemna umowa z partnerem, kontrahentem, członkiem rodziny itp., przyznająca sądowi polubownemu kompetencje do rozstrzygania określonego sporu, wykluczając równocześnie z postępowania sądownictwo państwowe. Zapis ten jest warunkiem formalnym wniesienia pozwu lub wniosku. Procedura postępowania przed sądem arbitrażowym jest oparta na uznanych na całym świecie standardach międzynarodowych (UNICITAL), które są dostosowane do współczesnych warunków społeczno-gospodarczych (wciąż pracuje się nad aktualizacją dokumentu). Spory są rozstrzygane na podstawie i za pomocą jasnych, jednoznacznych i znanym stronom zasad i procedur, a jednoinstancyjność postępowania minimalizuje czas rozpatrywania sprawy w stosunku do sądu państwowego, co zmniejsza wielokrotnie koszty postępowania. W odróżnieniu od sądu powszechnego nie mamy tu także do czynienia z antagonizmem występujących w sporze stron. Postępowanie przez sądem arbitrażowym przypomina nieco spotkanie biznesowe. Każda ze stron sporu wybiera swojego arbitra (może być ich kilku), następnie powołany zostaje superarbiter. Są to profesjonalni fachowcy o wysokim stopniu specjalizacji, rekrutujący się zwykle z grona przedstawicieli dziedziny, której spór dotyczy (nie muszą to być prawnicy, wśród arbitrów są także ekonomiści, biegli rewidenci, biegli sądowi, informatycy itp.). Przedstawiciele stron wraz z arbitrami zasiadają przy stole i dyskutują o przedmiocie sporu, przekonując do swoich racji. Posiedzenie jest zamknięte, a całe postępowanie ma charakter poufny, dyskrecją objęte jest również rozstrzygnięcie sporu. W regulaminie funkcjonowania sądów arbitrażowych wyraźnie podkreślona jest także konieczność równego traktowania stron w toku postępowania, wymóg zachowania bezstronności i niezależności arbitrów, obowiązek terminowego rozstrzygania sporów, zaoczny charakter postępowania, dopuszczalność dowodów przez świadków oraz możliwość powoływania biegłych. W Polsce funkcjonowanie sądownictwa arbitrażowego oparte jest na Ustawie Kodeks Postępowania Cywilnego Część Piąta z 17 listopada 1964 roku. Natomiast w 2005 roku wprowadzono nowe prawo arbitrażowe uwzględniające zasady ustawy modelowej dla międzynarodowego arbitrażu handlowego z 1985 roku, opracowanej przez Komisję Międzynarodowego Prawa handlowego ONZ (UNICITRAL). Według znowelizowanego prawa w Polsce arbitrażowi mogą zostać poddane spory o prawa majątkowe oraz niemajątkowe, z wyłączeniem spraw o alimenty. Do praw majątkowych zalicza się między innymi: własność, użytkowanie wieczyste, hipotekę, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawa autorskie, wynalazcze, spadkowe. Nowością w polskim prawie arbitrażowym jest możliwość poddania arbitrażowi sporów dotyczących prawa pracy. Umowę taką można zawrzeć dopiero po powstaniu sporu, co może jednak powodować znaczne utrudnienia, na przykład w porozumieniu stron co do sporządzenia wspólnej klauzuli arbitrażowej. Nowe prawo arbitrażowe podkreśla także równość praw przysługujących stronom sporu i równoprawne traktowanie przed sądem arbitrażowym. W celu zabezpieczenia procesu przed sądem arbitrażowym można wystąpić do sądu powszechnego. Uroczyste otwarcie konferencji, od prawej: prof. Andrzej Szumański z Wydziału Prawa i Administracji UJ, prezes Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan oraz mec. Piotr Nowaczyk, prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie ALMA MATER 97

2 W Polsce funkcjonują 22 sądy arbitrażowe, z których za najistotniejszy uważa się Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (SA przy KIG), gdzie rozpatruje się rocznie około spraw, z czego część dotyczy podmiotów działających za granicą. Łącznie w ciągu 57 lat istnienia sąd ten rozpatrzył ponad 9 tysięcy spraw, z czego 5 dotyczyło sporów o wartości ponad 100 milionów złotych. O współczesnych tendencjach w światowym prawie arbitrażowym dyskutowano podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej, jaka odbyła się 3 kwietnia br. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wszechstronne przedsięwzięcie, w którym uczestniczyli wybitni znawcy tematu, w tym arbitrzy i mediatorzy międzynarodowi (m.in.: prof. Andrzej Szumański, mec. Sylwester Pieckowski, mec. Piotr Nowaczyk i mec. Paweł Pietkiewicz), zorganizowane zostało przez Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Sekcję Prawa Gospodarskiego i Handlowego TBSP UJ. Obrady w Kolegium Wróblewskiego Obrady podzielono na cztery grupy tematyczne: zagadnienia ogólne (współczesny rozwój arbitrażu, projekty zmian Regulaminu Arbitrażowego UNICITRAL, sądownictwo polubowne we Włoszech), umowa o Arbitraż (granice dopuszczalności arbitrażu, autonomiczny charakter klauzuli arbitrażowej), status prawny arbitra i skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (zasady powoływania i odwoływania arbitrów, bezstronność i niezależność arbitrów w sądach angielskich, podstawy skargi o uchylenie wyroków sądu polubownego) oraz arbitraż w sprawach szczegółowych (rozstrzyganie sporów o nazwy domen internetowych, spory z zakresu prawa pracy, odróżnienie mediacji i koncyliacji). Obrady, które odbywały się w Refektarzu Kolegium Wróblewskiego, zainaugurowało wystąpienie Wojciecha Brycha, prezesa Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej pt. Arbitraż alternatywa z przyszłością. Prezes podkreślił, że w zglobalizowanej rzeczywistości coraz większe znaczenie zaczyna odgrywać arbitraż, ponieważ jest to sąd fachowy, elastyczny, szybki, poufny oraz, co niezmiernie istotne, tańszy od państwowego. Istotna jest tutaj także swoboda kształtowania zasad, wyboru języka i miejsca obrad. We współczesnym świecie, dzięki procesowi globalizacji, nastąpiło pokonanie barier komunikacyjnych i rozwój nowoczesnych technologii, z czego korzysta właśnie sądownictwo arbitrażowe. Jest to nowoczesna instytucja stworzona dla ludzi świadomych podejmowania szybkich decyzji oraz przewidujących swoje działania w przyszłości, a przez to redukujących koszty w skali globalnej mówił prezes Brych. Sąd arbitrażowy, któremu przewodniczy Wojciech Brych, powstał w ubiegłym roku i jak dotąd zostało tam rozstrzygniętych ponad 20 spraw. Wyroki sądu arbitrażowego mają wymiar ostateczny, jednak, jak mogliśmy się dowiedzieć podczas referatu doktorantki Elżbiety Rablin, można złożyć do sądu powszechnego skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego. Sąd powszechny może jedynie albo oddalić skargę z uwagi na jej bezzasadność albo uchylić w całości lub w części orzeczenie sądu arbitrażowego. Sąd powszechny nie może bowiem badać pod względem faktycznym ani prawnym, czy sąd arbitrażowy rozstrzygnął sprawę właściwie, czy też nie wyjaśniła prelegentka. Powodami uchylenia wyroku sądu arbitrażowego mogą być między innymi: zapis na sąd polubowny, który jest nieważny, bezskuteczny albo utracił moc według prawa dla niego właściwego; nie zostały zachowane wymagania, co do składu sądu polubownego lub podstawowych zasad postępowania przed tym sądem wynikających z ustawy lub określonych przez strony; wyrok uzyskano za pomocą przestępstwa na przykład podstawą wyroku był sfałszowany dokument. Jednak najczęstszym powodem uchylania wyroków sądów polubownych jest sprzeczność z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej na przykład zasady wolności działalności gospodarczej, zasady sprawiedliwości, równości stron czy ochrony praw nabytych. Kwestię rozstrzygania sporów o nazwy domen internetowych przedstawił dr Paweł Podrecki, adiunkt w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Wyjaśnił, że domena internetowa jest oznaczeniem stosowanym przed przedsiębiorców na podstawie umowy zawartej z rejestratorem krajowym: Powszechna, nie tylko w Polsce, zasada, że kto pierwszy dokona tej rejestracji, otrzymuje ochronę i może z niej korzystać na obszarze Internetu, nie jest do końca prawdziwa, ponieważ często fakt ten pozostaje w konflikcie z prawami dotyczącymi znaków towarowych, praw do firmy oraz oznaczeń przedsiębiorstw. Ponadto domena internetowa pozostaje zazwyczaj jednym ze sposobów używania na przykład znaku towarowego w obrocie gospodarczym, który jest też rozpowszechniany w reklamie czy sponsoringu. Jeśli rozstrzygamy tego typu spór, to należy pamiętać o wąskim zakresie rozstrzygania sporu przez sądy polubowne, dotyczącego tylko i wyłącznie obszaru używania tego znaku jako domeny. Natomiast bardzo istotna jest kwestia relacji postępowania przed sądem polubownym do innych procesów o ochronę praw do tego znaku, które mogą się toczyć w sądach powszechnych. W postępowaniu dotyczącym domeny internetowej charakterystyczne jest również to, że sądy polubowne często korzystają tu z nowoczesnych metod elektronicznych w komunikowaniu się pomiędzy stronami i arbitrem. Przy użyciu tych środków zostało dotychczas rozstrzygniętych z powodzeniem już kilkadziesiąt spraw. Atrakcyjność sądownictwa polubownego w rozstrzyganiu spraw z zakresu prawa pracy oceniała Katarzyna Piwowarczyk, doktorantka na Wydziale Prawa UJ. Jak mogliśmy się dowie- 98 ALMA MATER

3 dzieć, pod rozstrzygnięcie sądowi polubownemu z zakresu prawa pracy można poddać sprawy o charakterze majątkowym, takie jak: o wynagrodzenie, o odszkodowanie dotyczące nawiązania stosunku pracy, istnienia stosunku pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenie do pracy, czy też o ochronę pracowniczych dóbr osobistych. Podobnie sprawy o charakterze niemajątkowym: o ochronę pracowniczych dóbr osobistych, o uchylenie kar dyscyplinarnych takich jak nagana czy upomnienie, o sprostowanie świadectwa pracy oraz zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Istnieją trzy główne przesłanki, które tę ugodę uniemożliwiają wyjaśniła Katarzyna Piwowarczyk. Są to przepisy prawa procesowego, sprawy, w których strony nie mogą swobodnie dysponować swoimi uprawnieniami, oraz charakter niektórych postępowań. Czynnikiem zmniejszającym atrakcyjność sądownictwa polubownego w rozstrzyganiu spraw pracowniczych w stosunku do sądownictwa państwowego jest między innymi możliwość zawarcia zapisu tylko co do już zaistniałego sporu, tym samym nie można takiej klauzuli wprowadzić na przykład w umowie o pracę. Nie jest to w moim przekonaniu rozwiązanie dobre i trafne dla upowszechniania tego typu sądownictwa, z tego względu, że strony po powstaniu sporu rzadko są zainteresowane podjęciem wspólnych działań koniecznych dla sporządzenia zapisu na sąd polubowny komentowała Katarzyna Piwowarczyk. Ponadto zapis na sąd polubowny w sprawach pracowniczych może być sporządzony wyłącznie w formie pisemnej, podczas gdy ustawa dopuszcza alternatywne formy w innych przypadkach. Trzeba również położyć większy nacisk na zapewnienie równości stron w tym procesie. Według prelegentki kluczową kwestią powodująca małą popularność sądownictwa polubownego w rozstrzyganiu sporów z zakresu prawa pracy jest element ekonomiczny. Sądownictwo polubowne jest odpłatne, a kwestie wysokości opłat regulują odpowiednie regulaminy, które raczej nie różnicują wysokości opłat w zależności od dziedziny prawa. Jedyny wpływ na kształt tych opłat ma wysokość dochodzonego roszczenia i tu, jeśli kwota sporu nie przekracza 50 tysięcy złotych, mniejsze opłaty pobierane są jednak w sądach powszechnych. Otwarta konferencja pt. Współczesne tendencje w prawie arbitrażowym stanowiła priorytetowe przedsięwzięcie dla Towarzystwa Doktorantów UJ oraz TBSP UJ i niewątpliwie pomogła w upowszechnieniu tematyki związanej z szeroko pojętym prawem arbitrażowym, które dzięki nowelizacji z 2005 roku staje się w Polsce coraz popularniejszym sposobem rozwiązywania sporów, nie tylko gospodarczych. W najbliższym czasie planowane jest wydanie pozycji książkowej, będącej zapisem wystąpień poszczególnych mówców. Anna Wojnar W DEBATA KANCLERZY I KWESTORÓW Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ CM przy ul. Łazarza 16 w dniach od 19 do 20 kwietnia 2007 roku odbyła się konferencja kanclerzy i kwestorów uczelni medycznych Polski. Obrady rozpoczął, i Inwestycji, Roman Danielewicz dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Piotr Warczyński zastępca dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia. Uczestnicy obrad przed budynkiem Centrum Dydaktyczno-Kongresowego UJ CM J. Sawicz witając przybyłych, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karol Musioł. Wśród uczestników konferencji byli także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia: Jerzy Bójko zastępca dyrektora Departamentu Budżetu, Finansów Podczas spotkania dyskutowano między innymi na temat systemu finansowania uniwersyteckich szpitali klinicznych, dla których uniwersytet jest organem założycielskim, i propozycji restrukturyzacji zadłużenia, mówiono także o algorytmie ALMA MATER 99

4 działalności dydaktycznej, dotacjach na kształcenie kliniczne, finansowaniu inwestycji uczelni i szpitali klinicznych. Przedstawiciele Ministerstwa swoje referaty przedstawili audiowizualnie, Obrady rozpoczął rektor UJ prof. Karol Musioł wręczając zebranym opracowane zestawienia tabelaryczne do każdego z dyskutowanych tematów, a dyskusja miała na celu wyjaśnienie spornych kwestii, wymianę poglądów i sposobów rozwiązywania problemów. Przedstawiciele Collegium Medicum UJ zaprezentowali zebranym projekt autorstwa grupy młodych pracowników administracyjnych CM UJ napisany w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci, którego efektem było stworzenie i wprowadzenie w Collegium Medicum systemu ocen pracowników niebę d ą cych nauczycielami akademickimi. Poruszono także kwestie realizacji obowiązków w zakresie kontroli organu założycielskiego w stosunku do szpitali uniwersyteckich. W drugim dniu pobytu w Krakowie goście zwiedzili Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Maius oraz Muzeum Farmacji CM UJ przy ul. Floriańskiej 25. J. Sawicz Ewa Pędracka-Kwaskowska SKOZK W PAŁACU PUSŁOWSKICH Rekordową kwotą, bo blisko 46 milionami złotych dysponuje w tym roku Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Podczas posiedzenia Prezydium SKOZK, które odbyło się 24 kwietnia br. w Pałacu Pusłowskich, analizowano przebieg prac przeprowadzonych w pierwszym kwartale tego roku. Jak podsumowano, do kwietnia br. zainwestowano 7,4 miliona złotych, co oznacza, że do końca roku pozostało do zagospodarowania aż 38 milionów. By zdążyć z wykorzystaniem środków przyznanych miastu na ten rok, co miesiąc, Wejście do Pałacu Pusłowskich, ul. Westerplatte 10 od maja do grudnia br., powinna być fakturowana kwota opiewająca na 4 miliony 700 tysięcy złotych podkreślał obecny podczas posiedzenia minister Edward Stanisław Szymański. Członkowie SKOZK wyrazili zaniepokojenie opóź- nieniami prac w zabytkowych obiektach, które spowodowane jest tym, że zbyt długo trwa proces kompletowania niezbędnych dokumentów, zwłaszcza tych wydawanych przez Urząd Miasta. Zastanawiano się, jak temu zaradzić, bo jak podkreślał przewodniczący SKOZK prof. Franciszek Ziejka nie może być tak, że Społeczny Komitet nieustannie słyszy o zatorach w Wydziale Architektury magistratu. Podczas spotkania zaproponowano zmianę terminu składania wniosków na przyszły rok, wstępnie zasugerowano, by zamiast do końca września, wnioski składane były do 15 lipca. Prezydium SKOZK podjęło też dwie uchwały dotyczące planów finansowania prac rewaloryzacyjnych na rok W przypadku kilku obiektów, ze względu na pełnione przez 100 ALMA MATER

5 Pałac zachwyca dziś pięknymi meblami, kominkami... nie funkcje społeczne, postanowiono zmienić kwalifikację tegorocznych dotacji zwrotnych na bezzwrotne. Dotyczy to budynków Rydlówki, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Polskiej Akademii Umiejętności, Szpitala Bonifratrów, części kamienicy przy ul. Grodzkiej 27, siedziby HISTORIA PAŁACU PUSŁOWSKICH Pierwsze informacje o budynku znajdującym się przy ul. Westerplatte 10 pochodzą z końca XVIII wieku na Planie Senackim obiekt, zapewne mieszkalno-gospodarczy, zaznaczony został w ogrodzie. Z 1812 roku zachował się Plan na wymurowanie domu pod nr. 188 na Wesołej. Z tego też okresu zachowały się piwnice w kształcie litery L oraz murowano-drewniany parter budynku. Przebudowę spichlerza na rezydencję mieszkalną Sykstusa Lewkowicza prowadził znany krakowski architekt Szczepan Humbert. W skład założenia wchodziły także budynki gospodarcze, zamienione wkrótce na wozownie. W 1845 roku dom przekształcono w małą willę dla nowego właściciela Ludwika de Laveaux. Willa parterowa (parter w całości budowany od nowa) miała rzut zasadniczo zgodny ze stanem obecnym. Po kolejnej zmianie właściciela w 1873 roku architekt Maksymilian Nitsch nadbudował całość willi do wysokości pierwszego piętra dla Konstantego Rohozińskiego. Obecny kształt willi pochodzi z 1886 roku i powstał w wyniku przebudowy prowadzonej przez Tadeusza Stryjeńskiego i Władysława Ekielskiego na zlecenie hrabiego Pusłowskiego. Nad całością wybudowano wtedy drugie piętro, a w narożniku fasady wystawiono arkadową loggię. Wprowadzono nową, reprezentacyjną klatkę schodową. Wnętrza otrzymały obecny wystrój, zgodny z założeniem hrabiów Pusłowskich utworzenia pałacu-muzeum. Fragment reprezentacyjnej klatki schodowej Podziemia pałacu po remoncie Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego przy ul. Radziwiłłowskiej 4 oraz Celestatu. Członkowie SKOZK zapoznali się także z regulaminem działań w zakresie informacji o wykorzystaniu środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Rita Pagacz-Moczarska W 1953 roku ostatni spadkobierca rodziny cały budynek wraz z jego wyposażeniem przekazał Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Obecnie mieści się tu siedziba Instytutu Muzykologii UJ. Prace konserwatorskie w Pałacu Pusłowskich prowadzone są przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa już od 11 lat. Do tej pory remont obiektu pochłonął 2,8 miliona złotych ze SKOZK oraz ponad 900 tysięcy złotych z UJ. W ramach kompleksowych prac remontowych wykonano między innymi wzmocnienie i naprawę więźby dachowej, wymieniono pokrycie dachu, osuszono piwnice, wymieniono kanalizację. Przeprowadzono również szereg prac we wnętrzu obiektu, dzięki czemu dziś pałac zachwyca pięknymi meblami, kominkami, biblioteką oraz reprezentacyjną klatką schodową. Do zakończenia remontu konieczne jest jeszcze wykonanie nowej elewacji, a także uporządkowanie i odpowiednie urządzenie otoczenia pałacu, na co potrzeba dodatkowo około 500 tysięcy złotych. W nawiązaniu do sugestii użytkownika wskazana byłaby także konserwacja zabytkowych instrumentów muzycznych należących do Instytutu Muzykologii, gdyż jak podkreśla prof. Alicja Jarzębska, dyrektor Instytutu pałac łączy w sobie harmonijnie funkcje muzealne i naukowo-dydaktyczne. Krystyna Franczak, RPM ALMA MATER 101

Arbitraż i mediacja praktyczne aspekty stosowania przepisów (Iwonicz-Zdrój 18 20.10.2007 r.)

Arbitraż i mediacja praktyczne aspekty stosowania przepisów (Iwonicz-Zdrój 18 20.10.2007 r.) Dominika Sagan, Tomasz Miśko asystenci na WPiA Uniwersytetu Rzeszowskiego Arbitraż i mediacja praktyczne aspekty stosowania przepisów (Iwonicz-Zdrój 18 20.10.2007 r.) 18 20.10.2007 r. odbyła się w malowniczo

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza z zakresu konfliktów na linii przedsiębiorca-przedsiębiorca

Ekspertyza z zakresu konfliktów na linii przedsiębiorca-przedsiębiorca Ekspertyza z zakresu konfliktów na linii przedsiębiorca-przedsiębiorca Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP dialog społeczny poprzez mediacje Wsparcia Przedsiębiorców Warszawa 2015 Spis

Bardziej szczegółowo

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla biznesu i administracji M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J

Szkolenia dla biznesu i administracji M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 5 (186) WROCŁ AW MA J 2008 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J Szkolenia dla biznesu i administracji str.

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorca a konsument

przedsiębiorca a konsument przedsiębiorca a konsument Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści By przedsiębiorca był syty i konsument cały... 3 Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną... 4 Klauzule abuzywne w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej

Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2012 SĄD NAJWYŻSZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2012 WYDAWCA: Sąd

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Prezydencja a wymiar sprawiedliwości. Wywiad: Dzialuk, Pietraszko. Dobre praktyki: Relacje sąd-media

Temat numeru: Prezydencja a wymiar sprawiedliwości. Wywiad: Dzialuk, Pietraszko. Dobre praktyki: Relacje sąd-media 4(7)/2011 KWARTALNIK INFORMACYJNY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI Wywiad: Dzialuk, Pietraszko Dobre praktyki: Relacje sąd-media Opinie: Kwiatkowski, Safjan, Romer, Zoll, Bodnar ISSN 2081 4852 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2013 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2013 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2013 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII Spis treści Wstęp Bartosz Łuć Krótko o prawie str. 2 Opracowania prawnicze

Bardziej szczegółowo

RAPORT EUROPEJSKA PLATFORMA ROZIWĄZYWANIA SPORÓW ON-LINE KONSULTECAJE SPOŁECZNE. maj 201

RAPORT EUROPEJSKA PLATFORMA ROZIWĄZYWANIA SPORÓW ON-LINE KONSULTECAJE SPOŁECZNE. maj 201 RAPORT EUROPEJSKA PLATFORMA ROZIWĄZYWANIA SPORÓW ON-LINE KONSULTECAJE SPOŁECZNE maj 201 2 Spis treści Wstęp 4 I. Alternatywne metody rozwiązywania sporów. Wprowadzenie 6 II. Ogólnopolskie konsultacje konsumenckie

Bardziej szczegółowo

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Autorka: Aleksandra Ścibich-Kopiec Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Firmy odpryskowe to termin obejmujący dwie, dosyć podobne w swojej naturze kategorie przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

W Hiszpanii pomoc prawna ( asistencia jurídica gratuita ) przysługuje członkom społeczeństwa, których nie stać na pokrycie kosztów procesowych.

W Hiszpanii pomoc prawna ( asistencia jurídica gratuita ) przysługuje członkom społeczeństwa, których nie stać na pokrycie kosztów procesowych. . Jakie są koszty procesu sądowego i kto je zazwyczaj ponosi? W Hiszpanii dostęp do wymiaru sprawiedliwosci jest darmowy. Nie są z tego tytułu pobierane żadne opłaty. Wstąpienie na drogę sądową wiąże się

Bardziej szczegółowo

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz Rada programowa: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak, Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH LUTY / MARZEC 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii BIULETYN Spis treści Nr 3 (32) WRZESIEŃ 2010 Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Biuletyn wydaje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa Prezes: Grażyna Rokicka g.rokicka@skp.pl

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych SPIS TREŚCI: 1. Zasadnicze cele ustawy 2. Organizacje działkowców 3. Status stowarzyszenia ogrodowego 4. Relacja działkowca

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. SPRAWY UCZELNI Opracowany przez Senacką Komisję Oceniającą regulamin ocen nauczycieli akademickich przyjęty przez Senat PWr

W NUMERZE. SPRAWY UCZELNI Opracowany przez Senacką Komisję Oceniającą regulamin ocen nauczycieli akademickich przyjęty przez Senat PWr lato 2007 1 2 nr 213 W NUMERZE WYDARZENIA Wyprawa po Złoty Indeks. Po raz trzeci zdobyliśmy tytuł najlepszej uczelni technicznej w Polsce Wystawa książek zagranicznych w bibliotece Wydziału Elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Wiadomosci KSN. Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r.

Wiadomosci KSN. Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r. Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r. Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Dnia 22 maja miało miejsce ostatnie w bieżącej kadencji,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675, z 2014 r. poz. 379,

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W KATOWICACH Nr ewid. 171/2010/P-09-136/LKA Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU LUTY 2012 - MARZEC 2012 1

BIULETYN WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU LUTY 2012 - MARZEC 2012 1 BIULETYN WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU LUTY 2012 - MARZEC 2012 1 Białostocka Akademia Samorządowa - konferencja podsumowująca 20.01.2012 r. Seminarium Poradnictwo prawne na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Warszawa, październik 2013 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Część ogólna... 6 1. Proces dostosowywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Lipiec 2013 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Lipiec 2013 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Lipiec 2013 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZANIE PROJEKTÓW. Montaż i eksploatacja rusztowań Beton (nie)zwykły. Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

SPRAWDZANIE PROJEKTÓW. Montaż i eksploatacja rusztowań Beton (nie)zwykły. Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 10 2007 Nr 10 (44) Październik 2007 PL ISNN 1732-3428 Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa SPRAWDZANIE PROJEKTÓW Montaż i eksploatacja rusztowań Beton (nie)zwykły Zawód Inżynier 7 Prezesi

Bardziej szczegółowo

W Y D A N I E S P E C J A L N E Numer umer 5/ 5 1 / 8 1 / 8 2 / 01 0 3 1 ISSN ISSN 20 2081 8-1 5964

W Y D A N I E S P E C J A L N E Numer umer 5/ 5 1 / 8 1 / 8 2 / 01 0 3 1 ISSN ISSN 20 2081 8-1 5964 WYDANIE SPECJALNE Numer 5/18/2013 ISSN 2081-5964 Szanowni Państwo, P rzekazując Państwu specjalne wydanie Kwartalnika Urzędu Patentowego RP z okazji 95-lecia ustanowienia ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo