Programu Buduj z PSB 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programu Buduj z PSB 1"

Transkrypt

1 Programu Buduj z PSB 1

2 REGULAMIN I. Założenia Programu Sprzedaży Premiowej Buduj z PSB 1. Nazwa programu sprzedaży premiowej brzmi Buduj z PSB. W dalszej części Regulaminu niniejszy program sprzedaży premiowej nazywany jest Programem. 2. Program skierowany jest do osób fizycznych - klientów składów budowlanych zrzeszonych w Grupie PSB, zwanych dalej odpowiednio Uczestnikami Programu lub Uczestnikami. Jego celem jest tworzenie trwałych relacji pomiędzy Uczestnikami Programu i Składami prowadzącymi Program. 3. Program we własnym imieniu prowadzą wybrane składy zrzeszone w Grupie PSB, na podstawie umowy współpracy zawartej ze Spółką Grupa Polskie Składy Budowlane S.A. w Wełeczu. 4. Organizatorem niniejszego Programu, zwanym dalej Organizatorem jest skład budowlany, który wydaje Kartę Uczestnika Programu. Karta Uczestnika Programu obowiązuje wyłącznie w składach budowlanych Organizatora. 5. Organizatorem jest: 6. Uczestnicy Programu dokonujący u Organizatora zakupu produktów objętych sprzedażą premiową mają prawo do otrzymywania i zbierania Punktów, o których mowa poniżej oraz do wymiany ich na nagrody z Katalogu Nagród. 7. Program trwa do dnia 31 grudnia 2013 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do kontynuacji prowadzenia Programu, o czym poinformuje 30 dni przed zakończeniem tej edycji Programu na stronie 8. Punkty zebrane przez Uczestników nie wymienione na nagrody w trakcie trwania Programu zostaną anulowane z dniem zakończenia Programu i nie podlegają wymianie na zasadach niniejszego Regulaminu. Zamówienia nagród dokonane przed datą zakończenia Programu podlegają realizacji zgodnie z Regulaminem. II. Warunki uczestnictwa w Programie 1. Uczestnikiem Programu może być jedynie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona zakupu w składach budowlanych Organizatora Osoby fizyczne, które korzystają z innych przywilejów nadanych im przez Organizatora, w szczególności takich jak: przyznane im rabaty handlowe lub przedłużone terminy płatności, mogą przystąpić do Programu wyłącznie za zgodą Organizatora. 3. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. 4. Przystąpienie do Programu następuje poprzez: - udostępnienie pracownikowi składu budowlanego Organizatora w formie ustnej adresu poczty elektronicznej ( ) oraz numeru telefonu Uczestnika, - pobranie Karty Uczestnika Programu, - odebranie przez Uczestnika wiadomości tekstowej (SMS) lub owej zawierającej login i hasło dostępu do konta Uczestnika. 5. Poprzez przystąpienie do Programu Uczestnik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na jego postanowienia i zobowiązuje się stosować do jego treści. 6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje utratę ważności Karty Uczestnika oraz obowiązek zwrócenia jej Organizatorowi. Uczestnik ma prawo do wymiany Punktów zebranych przed dniem naruszenia Regulaminu na odpowiednie nagrody, o ile zgromadził wymaganą ilość Punktów. 7. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie. Uczestnik rezygnujący z udziału w Programie zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi wydaną mu Kartę Uczestnika Programu. Uczestnik rezygnujący z udziału w Programie może przed zwróceniem Karty Uczestnika Programu wymienić posiadane Punkty na odpowiednie nagrody o ile zgromadził wymaganą ilość Punktów. III Karta Uczestnika Programu 1. Organizator wydaje Uczestnikowi Kartę Uczestnika Programu. 2. Karta Uczestnika Programu jest własnością Organizatora. 3. Karta Uczestnika Programu jest potwierdzeniem uczestnictwa w Programie. 4. Utratę karty należy niezwłocznie zgłosić do Organizatora. Koszty wydania duplikatu obciążają Uczestnika Programu. IV. Zasady przyznawania Punktów Programu i wydawania Nagród 1. Sprzedażą premiową objęte są wyłącznie produkty wybranych dostawców Partnerów Programu. 2. Każdy zakup produktów, objętych sprzedażą premiową w składach budowlanych Organizatora premiowany jest Punktami, w liczbie 1 Punkt za każdy zakup towarów przez Uczestnika o wartości 50 złotych brutto tj. wraz z podatkiem VAT. Liczbę należnych Uczestnikowi Punktów oblicza się jako liczbę całkowitą, wynikającą z podzielenia wartości zakupu przez tę kwotę. Każdą otrzymaną liczbę zaokrągla się w dół do liczby całkowitej. 3. Organizatorowi przysługuje prawo do dodatkowego, uznaniowego premiowania Uczestników Programu Buduj z PSB poprzez stosowanie dodatkowych, promocji

3 punktowych. 4. Warunkiem naliczenia Punktów jest wręczenie przez Uczestnika swojej Karty Uczestnika pracownikowi składu budowlanego Organizatora, przed zamknięciem transakcji handlowej. Po odejściu od kasy Punkty nie będą naliczane. Punkty będą gromadzone na Koncie Uczestnika Programu w dniu zawarcia transakcji. 5. Zgromadzone Punkty mogą być przez Uczestnika Programu wymienione na nagrody z Katalogu Nagród. Liczby Punktów niezbędnych do uzyskania poszczególnych Nagród są wymienione w Katalogu Nagród. 6. Wymiana Punktów na Nagrody odbywa się na stronie po zalogowaniu się przez Uczestnika do jego indywidualnego konta za pomocą loginu i hasła albo w siedzibie Organizatora. Złożone zlecenie wymiany punktów na nagrody zostanie zrealizowane wyłącznie po zapłacie przez Uczestnika za wszystkie zakupione towary lub usługi. 7. Nagrody są wydawane Uczestnikom w siedzibie Organizatora. 8. Nagrody zostaną udostępnione do odbioru w siedzibie Organizatora w terminie do 30 dni od dnia złożenia zlecenia wymiany Punktów na nagrody. 9. Nagrody nieodebrane przez Uczestnika w terminie 30 dni od dnia powiadomienia Uczestnika o udostępnieniu nagrody przechodzą na własność Organizatora. 10. Nagrody są nagrodami rzeczowymi i nie podlegają wymianie na wartości pieniężne. 11. W przypadku braku możliwości nabycia przez Organizatora nagrody zamieszczonej w Katalogu Nagród, a tym samym braku możliwości wręczenia nagrody, wybranej przez Uczestnika, Organizatorowi przysługuje prawo do zastąpienia tej nagrody i wymiany jej na inną o tych samych lub podobnych parametrach i podobnej wartości. 12. Świadczenie Organizatora uznaje się za wykonane z chwilą przekazania nagrody. 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za użyteczność przyznanych Uczestnikom nagród oraz możliwość ich wykorzystania. 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 15. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu wad wydanych nagród, w tym z tytułu rękojmi jest wyłączona. Uczestnik może kierować jednak swe roszczenia bezpośrednio do producenta lub sprzedawcy danego towaru. Organizator dołoży wszelkich starań by pomóc Uczestnikowi w takich działaniach. 16. Otrzymywanie nagród rodzi konsekwencje podatkowe. W zależności od wartości wydanej nagrody Organizator - przed przekazaniem Uczestnikowi Programu nagrody - pobierze od niej zryczałtowany podatek dochodowy według zasad i stawki wynikającej z przepisów podatkowych obowiązujących dla sprzedaży premiowej w dniu wydania nagrody (Informacja: Zgodnie z przepisami, obowiązującymi w dniu wydania Regulaminu, jeżeli Laureatem nagrody jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej i wartość nagrody przekracza 760 zł, stawka zryczałtowanego podatku dochodowego wynosi 10%.) 17. W przypadku zmian przepisów podatkowych Uczestnicy Programu zobowiązani są stosować się do ich postanowień. V. Reklamacje 1. Wszelkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia co do przebiegu Programu można składać wyłącznie pisemnie pod adresem Organizatora, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Programu, a jeżeli chodzi o wydane nagrody - w terminie 14 dni od dnia jej przekazania. Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie, nie będą rozpatrywane. 2. Reklamacje należy składać pisemnie. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym na adres podany w reklamacji. VI. Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia działania Programu w każdym momencie za uprzednim podaniem do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie takiej informacji w składach budowlanych Organizatora ze skutkiem następującym po 30 dniach od daty ogłoszenia. Punkty zebrane przez Uczestników nie wymienione na nagrody w trakcie trwania Programu zostaną anulowane z dniem zakończenia Programu i nie podlegają wymianie na zasadach niniejszego Regulaminu. Zamówienia nagród dokonane przed datą zakończenia Programu podlegają realizacji zgodnie z Regulaminem. 2. Katalog Nagród edycja 2013 obowiązuje do czasu pojawienia się jego kolejnej edycji. 3. Wszelkie zmiany Regulaminu lub Katalogu Nagród będą obowiązywały po upływie 30 dni od ich ogłoszenia w składach budowlanych Organizatora, oraz na stronie 4. Regulamin dostępny jest w materiałach informacyjnych Programu oraz na stronie 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe lub działalność innych osób, nie związanych z organizacją Programu. 6. Wszelkie spory związane z niniejszym Programem będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo sądy powszechne. 3

4 NARZĘDZIA DLA PROFESJONALISTÓW 7213 pkt nr 1/ pkt nr 2/13 Młotowiertarka Makita HR3200C Zdolność wiercenia: wiertło pełne 32 mm, moc nominalna 850 W. Nożyce do blach Makita JS1601 Do cięcia prostego, czyste cięcie bez gratu, zanieczyszczeń i naprężeń pkt nr 3/ pkt nr 4/13 Młot wyburzeniowy DeWalt D25870K Energia udaru 2-14 J, uchwyt SDS-Max. Zszywacz elektryczny duotac PTK 14 E electronic Uniwersalny magazynek na zszywki i gwoździe do 14 mm pkt nr 5/ pkt nr 6/13 Mieszadło elektryczne Makita UT121 Pobór mocy: 960 W, prędkość obr. bez obciążenia: obr/min pkt nr 7/13 Zestaw: Laser płaszczyznowy GLL 2 + statyw BS 150 Łatwe i precyzyjne pomiary długości, powierzchni i kubatur, zasięg do 40 m. Pilarka stołowa Makita MLT100 Moc: 1500 W, średnica wałka: 30 mm, średnica tarczy: 260 mm.

5 Koszulka T-shirt w rozmiarach S-XXL, granatowa 105 pkt nr 8/13 Czapka 50 pkt nr 9/ pkt nr 10/13 Koszulka POLO w rozmiarach S-XXL, granatowa 322 pkt nr 11/13 Kamizelka polarowo-ortalionowa w rozmiarach S-XXL, granatowa 171 pkt nr 12/13 UPOMINKI FIRMOWE Parasol 230 pkt nr 14/ pkt nr 15/13 Plecak YALE pojemność 30 l Bluza polarowa z zamkiem w rozmiarach S-XXL, granatowa 390 pkt nr 13/13 Kombinezon Torba podróżna RUNNER wymiary 73 x 36 x 35 cm 228 pkt nr 16/13 5

6 KĄCIK MAJSTERKOWICZA 1583 pkt nr 17/ pkt nr 18/ pkt nr 19/13 Akumulatorowa wiertarko- -wkrętarka Bosch PSR 14,4 W komplecie: ładowarka, 2 akumulatory, walizka z tworzywa sztucznego. Urządzenie wielofunkcyjne PMF 180 E Multi Łączy w sobie funkcje piłowania, cięcia i szlifowania, szybki montaż narzędzi do najróżniejszych zastosowań, zawiera nasadkę szlifierską Delta oraz brzeszczot segmentowy i brzeszczot wgłębny ze skalą pkt nr 20/13 Akumulatorowa wkrętarka Bosch IXO IV Wkrętarka w technologii litowo-jonowej, 10 standardowych końcówek wkręcających, ładowarka, nasadka kątowa, adapter i wbudowana dioda. Dalmierz laserowy Bosch GLM 50 Professional Zasięg pomiarowy od 0,05 do aż 50 metrów, dokładność pomiarowa urządzenia ±1,5 mm, przeciętny czas pomiaru 0,5 s do 4 s, oblicza kubatury i powierzchnie pkt nr 21/ pkt nr 22/13 6 Wykrywacz przewodów GMS 100 M Maksymalna głębokość wykrywania: 100 mm, głębokość pomiaru stali: 100 mm, głębokość wykrywania miedzi: 80 mm, automatyczny wyłącznik pkt nr 23/13 Laserowa poziomica PLL 5 Urządzenie wyświetla linie w pionie i poziomie maksymalnie do 5 m. Ręczna pilarka tarczowa Bosch PKS 40 Moc 600 W, głębokość cięcia do 40 mm, średnica nominalna tarczy tnącej: 130 mm, średnica otworu tarczy tnącej: 16 mm.

7 1443 pkt nr 24/13 Strug PHO Moc wyjściowa: 320 W, regulowana głębokość strugania: 0,0-1,6 mm, szerokość strugania: 82 mm pkt nr 25/13 Frezarka Bosch POF 1400 ACE Moc wyjściowa 650 W, uchwyt narzędziowy 6 mm, 8 mm, 1/4, maks. skok korpusu frezarki 55 mm, adapter do odsysania pyłu, walizka z tworzywa sztucznego 1127 pkt nr 30/ pkt nr 26/13 Piła ręczna EVO 390 mm Uniwersalna piła do różnych materiałów. 271 pkt nr 28/13 Rękawice Do prac w ekstremalnych warunkach. 413 pkt nr 31/13 87 pkt nr 27/13 Zestaw wierteł do betonu Speedhammer Plus Zestaw 5 szt. wierteł do betonu, cegły, muru, granitu. Kształt spirali zapobiega zapychaniu się i blokowaniu wiertła. Miara IRWIN 5m XP Sztywność taśmy 2,3 m, szerokość taśmy 25 mm, podwójnie oznaczone ostrze pokryte nylonem, komfortowy uchwyt, stalowy panel przedni. 170 pkt nr 32/13 KĄCIK MAJSTERKOWICZA 1780 pkt nr 29/ pkt nr 33/13 Młot udarowo obrotowy Bosch PBH 2500 RE Nowość! 600W, SDS-Plus. Urządzenie do malowania Bosch PFS 55 Elektronarzędzie przeznaczone jest do rozpylania lakierów na bazie rozpuszczalników i lakierów rozpuszczalnych w wodzie, lazur, preparatów gruntujących, lakierów bezbarwnych, lakierów samochodowych, bejc, substancji ochronnych do drewna, środków ochrony roślin, olejów i środków dezynfekcyjnych. Torba narzędziowa Poręczna, lekka, wytrzymała, na zamek. Szerokie otwarcie zapewnia łatwy dostęp do wszystkich narzędzi. Nóż trapezowy składany Ostrze Bi-Metal do 3x dłuższa żywotność, system szybkiej wymiany ostrza. 7

8 TWÓJ OGRÓD 463 pkt nr 34/13 Wielofunkcyjny metalowy pistolet zraszający Gardena 643 pkt nr 35/13 Pilarka spalinowa STIHL MS 170 D Pilarka spalinowa o niskim poziomie emisji spalin, wyposażona w katalizator (D). Doskonała do przygotowania drewna opałowego i prac budowlanych w drewnie. Odpowiednia do ścinki drzew o średnicy do 30 cm pkt nr 37/13 Wąż ogrodowy Gardena Comfort 1/2 20 m Podkaszarka elektryczna STIHL FSE 31 Lekka i bardzo poręczna kosa elektryczna z regulowanym uchwytem pałąkowym i regulacją długości wysięgnika. Doskonała do wyrównywania krawędzi trawnika i prac wykończeniowych wokół drzew, ścieżek i schodów w prywatnym ogrodzie. 357 pkt nr 36/ pkt nr 38/13 8 Nożyce elektryczne do żywopłotów STIHL HSE 52, długość listwy tnącej 50 cm Lekkie i poręczne, elektryczne nożyce do żywopłotów, charakteryzujące się cichym trybem pracy. Do przycinania drobnych i cienkich gałązek. Wyposażone we włącznik oburęczny ze specjalną dźwignią blokady.

9 357 pkt nr 39/13 Sekator z rączka obrotową Fiskars P94 Dzięki ergonomicznej konstrukcji jest komfortowy i łatwy w użyciu. Posiada mechanizm wspomagający siłę cięcia w najbardziej wymagających momentach. 780 pkt nr 44/13 Pompa zanurzeniowa Gardenia 6000 Classic Sprawdzi się np. przy usuwaniu wody z zalanej piwnicy czy też pralni. Pompę wyposażono w wyłącznik pływakowy, który automatycznie włącza i wyłącza pompę. Dźwigniowe nożyce do żywopłotu Fiskars Unikalny mechanizm dźwigniowy umożliwia ciężkie cięcie, zaś system przekładni zębatej wzmaga siłę cięcia 3,5:1. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokryte powłoką PTFE. 713 pkt nr 45/ pkt nr 40/13 Opryskiwacz ogrodowy Gardenia 5l Idealnie dostosowany do pielęgnacji roślin w ogrodzie, wyposażony w zawór bezpieczeństwa pkt nr 46/ pkt nr 41/13 Grill węglowy Weber One-Touch Original, 47 cm Przedłużacz ogrodowy Munos 540 pkt nr 42/13 Nożyce do gałęzi STIHL Bypass Ostrze nożyc z wewnętrznym smarowaniem. Wyżłobienia na przeciwostrzu zapobiegające wysuwaniu się ciętego materiału. Aluminiowe, ergonomiczne uchwyty, amortyzujące odbojniki chroniące przeguby. Długość 60 cm, ciężar 1000 g. Kosiarka elektryczna VIKING ME 360 Poręczna kosiarka elektryczna ME 360 nadaje się idealnie do koszenia mniejszych powierzchni do 300 m² porośniętych niewielką ilością krzewów i drzew na posesjach prywatnych pkt nr 47/13 Rozdrabniacz ogrodowy VIKING GE 103 Mocny (1,8 kw), elektryczny rozdrabniacz ogrodowy z tarczą Multi: obrotowy nóż tnący, noże łopatkowe i przeciwbieżne noże aluminiowe. Praktyczny otwór w kształcie czterolistnej koniczyny do bardzo rozłożystych gałęzi. Otwór prostokątny do miękkiego materiału. Przeznaczony do rozdrabniania gałęzi o grubości do ok. 30 mm pkt nr 43/13 9 TWÓJ OGRÓD

10 AUTO Nawigacja Mio Spirit 480 PL 4,3 nawigacja wyposażona w funkcję planowania tras, asystent parkowania, asystent pasa ruchu, ostrzeganie przed fotoradarami, tryb pieszy gdy użytkownik zdecyduje się wysiąść z samochodu, posiada dotykowy ekran i wbudowany głośnik, mapy Polski pkt nr 48/ pkt nr 49/ pkt nr 50/13 Odtwarzacz samochodowy Hyundai Przekątna ekranu 7, rozdzielczość wyświetlacza 800 x 480 punktów, typ wyświetlacza LCD, Tuner TV DVB-T, HDTV (MPEG4) Krótkofalówki MaxCom Maks. moc nadawania 0.5W, zasięg do 10 km, 8 kanałów, 38 podkanałów CTCSS, 83 DCS podkanały cyfrowe DCS, podświetlany wyświetlacz LCD, Funkcja VOX (automatyczne nadawanie) pkt nr 51/13 CB Radio President Harry III ASC Radio wyposażone w funkcję ASC (automatycznej blokada szumów). Względem poprzedniego modelu został wzbogacony o nowe funkcje: VOX, SCAN, Loc, Roger Beep. 10

11 447 pkt nr 52/ pkt nr 54/13 Odkurzacz samochodowy Severin bezprzewodowy ręczny odkurzacz zasilany akumulatorami, możliwość przewodowego zasilania 12 V z gniazda zapalniczki samochodu. 967 pkt nr 55/13 Kamera samochodowa Przekątna ekranu 2,4, slot na kartę pamięci, karty pamięci SDHC, nagrywanie w pętli, detekcja ruchu, tryb nocny, wbudowany głośnik, mikrofon, wejście USB, AV, HDMI. Lodówka turystyczna Pojemność 32 l, przełącznik GRZANIE - CHŁODZENIE, zasilanie AC 230 V ~50 Hz (moc grzania 50 W / chłodzenia 58 W), zasilanie DC 12 V (moc grzania 40 W / chłodzenia 48 W) pkt nr 56/ pkt nr 53/13 Odkurzacz do czyszczenia na sucho i mokro STIHL SE 61 Poręczny i praktyczny odkurzacz do czyszczenia na sucho i na mokro. Funkcja oczyszczania filtra, rura ssąca z aluminium i blokada kółek prowadzących. Zintegrowany uchwyt na akcesoria. Wąż ssący 2,5 m pkt nr 57/13 AUTO 777 pkt nr 58/13 Radioodtwarzacz audio Pioneer DEH-2500UI Radio samochodowe z odtwarzaczem CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, WAV o mocy 4 x 50 W. Posiada odłączany panel oraz złącze AUX, USB na przednim panelu. Możliwość podłączenia ipoda/iphone. Tuner FM/AM z pamięcią 24 stacji. Uchwyt rowerowy Thule Free Ride 532 Uchwyt rowerowy Thule FreeRide 532 cechuje: nowy dynamiczny kształt i profilowane wsporniki, ekskluzywny tytanowy kolor, większy zakres rozwarcia szczęk. Jest on przeznaczony do przewozu jednego roweru. Uchwyt spełnia normy City Crash. Myjka STIHL RE 98 Myjka wysokociśnieniowa STIHL na zimną wodę. Ergonomiczny design, wyposażona w praktyczną złączkę zatrzaskową do szybkiej wymiany dysz, zespół jezdny, dyszę rotacyjną, dyszę płaską, zestaw do dozowania środka czyszczącego oraz praktyczny uchwyt do akcesoriów na obudowie. Doskonale nadaje się do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych. 11

12 MULTIMEDIA 8157 pkt nr 59/13 Telewizor Samsung UE40ES6100 Telewizor 3D o przekątnej 40 cali i rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, zintegrowany tuner DVB-T, technologia 3D HyperReal Engine i Wide Color Enhancer Plus, 3 złącza HDMI, 3 złącza USB, Component Video, CI+ i Wi-Fi. 317 pkt nr 60/13 Kamera internetowa Creative Live! Cam Chat HD Nagrywanie i odtwarzanie filmów w rozdzielczości 720 p z prędkością do 30 klatek na sekundę, Wbudowany mikrofon z układem redukcji szumów, udostępnienie zdjęć i filmów w portalach społecznościowych za pomocą jednego kliknięcia. 813 pkt nr 61/13 Zestaw audio Camry System głośników 2.1., wbudowany głośnik niskotonowy, moc muzyczna 2 x 8W + 15W subwoofer, equalizer, odtwarzacz MP3, gniazdo USB, radio FM z funkcją automatycznego strojenia. 563 pkt nr 62/13 Głośniki komputerowe Creative 2.1 Inspire T3130 Eleganckie głośniki można łatwo podłączyć do komputera PC, notebooka lub odtwarzacza MP3, uzyskując doskonałą jakość dźwięku. Stacja pogody First 2461 Czas, data, kalendarz, fazy księżyca, funkcja alarmu, drzemka, temperatura, wilgotność, transmisja bezprzewodowa. 283 pkt nr 63/13 12

13 1077 pkt nr 64/ pkt nr 65/13 Radiomagnetofon z CD Hyundai TRC802DRSU3 odtwarzacz kasetowy, CD, MP3, WMA 1507 pkt nr 67/13 Słuchawki Philips SHD8600UG/10 Bezprzewodowe słuchawki o paśmie przenoszenia od 20 do Hz oraz głośnikami o rozmiarze 40 mm, stosunek szumu do sygnału 86 db, zasięg słuchawek - do 30 metrów pkt nr 69/13 Laptop Samsung NP355E5C-S02PL, 15,6 Laptop o nowoczesnej stylistyce z ekranem o przekątnej 15,6, charakteryzujący się natywną rozdzielczością x 768 wyposażony w matową matrycę LED. Wyposażony jest w procesor AMD E o częstotliwości taktowania 1,7 GHz, z zainstalowaną pamięcią 4 GB RAM DDR3 oraz dysk twardy o pojemności 500 GB. 600 pkt nr 70/ pkt nr 68/ pkt nr 66/13 Aparat fotograficzny Pentax Optio LS465 Wielkość matrycy 16,0 mln pikseli, Zoom optyczny 5x, Zoom cyfrowy 7,2, Ekran LCD 2,7, rozdzielczość filmów 1280 x 720. Tablet Quicki 725 Ten wielofunkcyjny tablet umożliwia szybki dostęp do Internetu, poczty, gier i programów użytkowych dostępnych dla systemu Android w Internecie. 7-calowy dotykowy wyświetlacz LCD pozwala na komfortowe oglądanie filmów czy przeglądanie wybranych aplikacji. Wbudowany aparat umożliwia uchwycenie wszystkich ważnych momentów, a intuicyjne i przejrzyste menu pozwala na sprawną nawigację. Konsola PS3 Super Slim 12GB + 2 gry Konsola Playstation 3 pozwala na wspaniałą zabawę w gronie rodziny i przyjaciół, wbudowany dysk twardy o pojemności 500 GB, może pełnić rolę odtwarzacza blue ray pkt nr 71/13 MULTIMEDIA Miniwieża Philips MCD712 Miniwieża z wyświetlaczem VFD odtwarzająca płyty DVD- -Video, Video CD, SVCD, Picture CD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW CD-R, CD-RW oraz pliki DivX, MP3 i WMA. Posiada 2 głośniki o mocy muzycznej 100 W, tuner FM z pamięcią na 20 stacji i złącze USB. Kingstone DataTraveler GB USB

14 KUCHENNE ATRAKCJE Maszynka do mięsa ZELMER Dzięki zaawansowanemu układowi chłodzenia maszynka bez trudu osiąga zawrotną moc 1500 W radząc sobie z każdym zadaniem które przed nią postawisz. Dzięki jej doskonale przemyślanej konstrukcji po odłączeniu standardowej komory mielenia możemy, poprzez dołączenie odpowiedniego modułu, przeobrazić ją w szatkownicę, cytrusiarkę lub wyciskarkę do owoców! 910 pkt nr 72/ pkt nr 73/13 Krajalnica ZELMER Krajalnica dla osób, które cenią w sprzęcie nie tylko jego funkcjonalność, ale także wygląd. Zestaw garnków 10. elementowy Zelmer Garnki Provesta wykonane są ze specjalnej stali 18/10. Zawiera ona idealne proporcje chromu i niklu zapewniające doskonałe parametry na długie lata. Dzięki satynowanemu wnętrzu zdecydowanie mniej widoczne są ślady po zaciekach. Garnki tej linii przystosowane są do stosowania na kuchenkach indukcyjnych. 363 pkt nr 74/13 Mikser Zelmer Nowoczesny mikser umiejętnie łączy kompaktowe rozmiary z dużą mocą i funkcjonalnością. Pięciostopniowa regulacja prędkości działania urządzenia pozwoli dostosować Ci moc robota do zadania, które ma spełnić pkt nr 75/13

15 Odkurzacz ZELMER Moc maksymalna 1900 W, pojemność worka na kurz 4 l, wydatek max 35 l/s, elektroniczna regulacja siły ssania, schowek na akcesoria, wskaźnik zapełnienia worka, sygnalizacja zabrudzenia filtra pkt nr 76/ pkt nr 77/13 Waga kuchenna ADLER AD 3133 Oblicza zawartość: kalorii, sodu, węglowodanów, błonnika, protein, tłuszczu i cholesterolu w ważonych produktach spożywczych, Udźwig 5 kg, dokładność 1 g, baza danych o 999 produktach pkt nr 78/ pkt nr 79/13 Żelazko Steam Generator Zelmer 28Z014 Żelazko o niezwykle dużej mocy wyposażone w stację parową - idealne do użytku w domu jak i dla profesjonalistów. Piekarnik CAMRY CR 111 Pojemność 43 l, moc 2000 W, regulacja temperatury oc, czasomierz do 60 minut, akcesoria: ruszt, brytfanna do pieczenia, akcesoria do rożna, uchwyt, wymiary: [s x w x g ] 58 cm x 33,5 cm x 34 cm. KUCHENNE ATRAKCJE 752 pkt nr 80/13 Ekspres przelewowy Zelmer CM1001D Zestaw funkcji ekspresu umożliwia regulację mocy kawy, czasowe parzenie kawy, parzenie 2-4 filiżanek kawy, autooczyszczanie ekspresu oraz programowanie czasu wyłączenia. Grill elektryczny Zelmer 40Z012 Grillowanie bez względu na pogodę, na tarasie, balkonie czy też we własnej kuchni. 206 pkt nr 83/ pkt nr 81/13 CAMRY 4001 wyciskarka 2 wymienne stożki wyciskające,automatyczna funkcja start/stop, rotacja w prawo i w lewo, pokrywa ochronna, sitko na miąższ, pojemność: 900 ml, moc: 40 W pkt nr 82/13 Robot Bosh MCM 4200 Kompaktowy robot kuchenny, 800 W, płynna regulacja prędkości + funkcja TURBO, mikser 1,5 l; misa 2,3 l; wyciskarka do cytrusów, sokowirówka, nóż wielofunkcyjny, tarcza emulgacyjna do ubijania, końcówka do zagniatania ciasta, zintegrowana szuflada na akcesoria, 5 tarcz tnących w tym tarcza do frytek, tarcza do tarcia ziemniaków gratis, kolor: biały/ srebrny. 15

16 SPORT I URODA Depilator Braun Silk Epil zaawansowany depilator marki Braun zapewnia długotrwały efekt gładkiej skóry. Został opracowany zarówno do stosowania na mokro, jak i na sucho pkt nr 85/ pkt nr 84/13 Suszarka Philips HP8251/00 SalonDry Pro to wydajna suszarka o mocy 2300 W z sześcioma regulowanymi ustawieniami szybkości i temperatury. 277 pkt nr 86/13 Szczoteczka oral B Braun minutowy timer mycia zębów, 7600 ruchów oscylacyjno - rotacyjnych na minutę. Golarka Braun 150 Wąska precyzyjna głowica goląca Smart Foil, Wodoodporna, trymer do długich włosów, bezprzewodowe golenie - 20 min. 450 pkt nr 87/ pkt nr 88/13 16 Prostownica Hyundai HS580 ceramiczne płytki, włącznik on/off z wyświetlaczem, zakres temeratur stopni, moc 30 W, zabezpieczenie przed przegrzaniem.

17 Strzyżarka do włosów Philips 5115 Maszynka do strzyżenia zapewnia równe przycięcie włosów i brody w bardzo prosty sposób. Wbudowana nasadka grzebieniowa jest regulowana, więc włosy można ustawić na dowolną długość bez konieczności zmiany nasadki. Nie wymaga konserwacji. 283 pkt nr 89/13 Piłka siatkowa Meteor Professional Plus Revolution Miękka Piłka siatkowa Meteor przeznaczona do szkoły i na treningi dla średnio zaawansowanych. Perforowana powłoka powierzchni zapewnia dobry kontakt i znaczne zredukowanie absorpcji wilgoci pkt nr 92/ pkt nr 90/ pkt nr 91/13 Plecak King Camp Cherry Wysokiej jakości plecak turystyczny. Warstwa PU zapewnia nieprzemakalność, pojemność: 22 litry pkt nr 93/13 SPORT I URODA Ponton Intex Excursion 5-osobowy Wykonany z trwałego tworzywa PVC o 3 niezależnych komorach powietrznych, wyposażony w wiosła aluminiowe oraz pompkę tłokową, posiada możliwość zamocowania silnika, zawory bostońskie, uchwyty do zamocowania wędki, miękka podłoga oraz torba na drobiazgi pkt nr 94/13 Mata masująca Homedics Shiatsu SBM-179H Rakieta tenisowa Wilson Tour BLX 26 Jest to najwyższej jakości juniorska rakieta wyczynowa, rozmiar główki: 98, układ strun: 16 x 19, pokrowiec w komplecie, długość całkowita rakiety pkt nr 95/13 Spokey namiot - parawan Plażowy - parawan Wyjątkowo lekki i łatwy w montażu, materiał - poliester 170T, podłoga - folia PE 110/gm2, stelaż - Włókno szklane 7 mm, wymiary x 120 x 120 cm, waga 1,1 kg. 710 pkt nr 96/13 Axer Stepper mini A2045 Komputer wyświetla czas ćwiczenia, liczbę kroków, czas, zużycie kalorii, skanuje wszystkie funkcje pokazując je przez 5 sek, możliwość regulacji intensywności treningu. Ciśnieniomierz Braun BPW 4300C nadgarstkowy 667 pkt nr 97/ pkt nr 98/13 Solex Sport Sisal tarcza elektroniczna Elektroniczna tarcza do gry w rzutki ostre. Produkt posiada wyświetlacz LCD, atrakcyjną sygnalizację dźwiękową oraz jest wyposażona w uchwyty umożliwiające jest zamontowanie na ścianie. 17

18 k o d p a k o w y TWOJE MARZENIA 1742 pkt nr 102/ pkt nr 99/13 50zł pięćdziesiąt złotych BON Bon Towarowy Kupon premiowy SodexoPASS o wartości 50 zł Kupony Premiowe są akceptowane w ponad 50 tys. punktów handlowych i usługowych w całej Polsce m.in. w super- i hiper-marketach, sklepach RTV i AGD, perfumeriach, sklepach typu Dom i Ogród, salonach jubilerskich, sklepach odzieżowych, sportowych, na stacjach paliw i wielu innych placówkach handlowo-usługowych, kupon nie podlega wymianie na gotówkę. 1 bon bony bony bony bonów 875 pkt pkt pkt pkt pkt 6 bonów 1020 pkt 7 bonów 1155 pkt 8 bonów 1280 pkt 9 bonów 1395 pkt 10 bonów 1500 pkt Bon towarowy o wartości 50 zł Bony Towarowe są akceptowane w punkcie handlowym Organizatora pkt nr 103/13 Bon TravelPass Spa o wartości 500 zł Podaruj sobie i swoim bliskim chwile luksusu! Bony TravelPass Spa to weekendy w SPA, pobyty w pensjonatach oraz wizyty w salonach DaySPA. Można je zrealizować w prawie 200 wyselekcjonowanych miejscach gwarantujących najwyższy komfort i pełen relaks. Są wśród nich najlepsze hotele SPA w Polsce, wysokiej klasy pensjonaty w kurortach, salony DaySPA w ponad 50 miastach. Więcej informacji na: V O U C H E R Proszę nie zapisywać ani nie stemplować tego pola 217 pkt nr 100/13 F I A T P R O F E S S I O N A L Proszę nie zapisywać ani nie stemplować tego pola zł sto złotych BON Bon Towarowy Bon towarowy o wartości 100 zł Bony Towarowe są akceptowane w punkcie handlowym Organizatora. 384 pkt nr 101/13 Voucher Fiat o wartości 500 zł Fiat Professional uczestniczy w nowej ofercie programu lojalnościowego organizowanego przez Grupę REGULAMIN PSB. KORZYSTANIA Punkty Z BONU TOWAROWEGO zbierane podczas dokonywania 1. Bon Towarowy służy do zapłaty za zakupy dokonane wyłącznie w sklepie, w którym bon został kupiony lub wydany. 2. Bon towarowy jest ważny z hologramem, na którym znajduje się numer porządkowy. zakupów 3. W przypadku w zapłaty Bonem składach Towarowym gdy kwota do zapłaty budowlanych za kupione towary jest niższa niż wartość można wymieniać na vouchery o wartości 500 zł uprawniające do nominalna Bonu, różnica między kwotą do zapłaty a wartością nominalną Bonu nie podlega zwrotowi. 4. Bony Towarowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. 5. Bony Towarowe uszkodzone (naderwania, zabrudzenia, nieczytelne itd.) nie mogą być wykorzystane do zapłaty za zakupy. Takie Bony są traktowane jako nieważne. 6. W przypadku utraty lub zniszczenia Bonu Towarowego podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją. zniżki 7. Wszelkie na reklamacje zakup dotyczące Bonu Towarowego nowego są rozpatrywane wyłącznie samochodu przez podmiot prowadzący sklep, dostawczego który wydał Bon. 8. Dla swej ważności Bon Towarowy wymaga pieczęci firmowej zawierającej nazwę podmiotu prowadzącego Fiat sklep, nazwę Professional. i adres sklepu, czytelnego Można zebrać dowolną ilość marki podpisu osoby uprawnionej do wydania Bonu. 9. Bon Towarowy jest ważny do voucherów, a ich wartość odliczyć od ceny po rabacie wynegocjowanym u dealera Fiat miejsce na pieczęć Professional.

19

20 * Szczegóły dotyczące naliczania punktów za produkty firmy Fakro znajdują się na stronie 20 Grupa Polskie Składy Budowlane S.A., Wełecz 142, Busko-Zdrój tel , fax Informacje o programie na

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin z dnia 01.08.2014r. I. Postanowienia ogólne. 1. Nazwa niniejszego programu lojalnościowego brzmi DARO Super Partner, w dalszej części regulaminu zwanego

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR

TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR AV Partner Sp. z o.o. ul. Jórskiego 56 03-593 Warszawa tel. +48 22 747-02-91 TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR OSOBISTY 0ZŁ kategoria: Telewizory >

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ilościowe

Zestawienie ilościowe Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zestawienie ilościowe Ilość 1 Telewizor 29 2 Uchwyt na telewizor 8 3 Odtwarzacz DVD 27 4 Radiomagnetofon CD 13 5 Dyktafon 2 6 Słuchawki 80 7. Mini

Bardziej szczegółowo

TABLET MULTIMEDIALNY MODECOM FreeTAB 1331 X2 HD

TABLET MULTIMEDIALNY MODECOM FreeTAB 1331 X2 HD Wprowadzenie MODECOM FreeTAB 1331 X2 HD to nasz najnowszy tablet multimedialny charakteryzujący się wyświetlaczem o imponujących przekątnej 13,3 oraz 10-punktiwej funkcji multidotyku. To bez wątpienia

Bardziej szczegółowo

HOLLAND POWER SINCE 1965 DANE TECHNICZNE OPIS POWER SINCE 1965 OPIS DANE TECHNICZNE OPIS DANE TECHNICZNE KATALOG JAKOŚĆ WYDAJNOŚĆ DESIGN

HOLLAND POWER SINCE 1965 DANE TECHNICZNE OPIS POWER SINCE 1965 OPIS DANE TECHNICZNE OPIS DANE TECHNICZNE KATALOG JAKOŚĆ WYDAJNOŚĆ DESIGN LT R NC KTLOG JKOŚĆ WYDJNOŚĆ DESIGN LT R NC CDM1105 WIERTRKO-WKRĘTRK KU 18 V NiCd Waga: 1,55 kg Zasilanie ładowania: 30 V 50 Hz Rodzaj akumulatora: NiCd 18 V 1,0 h Ilość stopni momentu: 15 + 1 Prędkość

Bardziej szczegółowo

Tablet GOCLEVER TAB T76 GPS TV

Tablet GOCLEVER TAB T76 GPS TV Informacje o produkcie Tablet GOCLEVER TAB T76 GPS TV Cena : 365,04 zł (netto) 449,00 zł (brutto) Dostępność : Dostępność - 3 dni Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono

Bardziej szczegółowo

Nożyce do trawy PIELĘGNACJA TRAWNIKA

Nożyce do trawy PIELĘGNACJA TRAWNIKA PIELĘGNACJA TRAWNIKA Nożyce do trawy Nożyce do trawy Fiskars posiadają innowacyjne mechanizmy przekładniowe, które zapewniają skuteczne cięcie. Ostrza wykonane są ze stali nierdzewnej, a rączki z lekkiego

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Series 5000 Aqua Touch. Bezpieczne golenie na mokro i sucho.

Series 5000 Aqua Touch. Bezpieczne golenie na mokro i sucho. Ulotka przedsprzedażowa dla Polska () Philips AquaTouch golarka elektryczna z uszczelnieniem Aquatec do golenia na sucho i na mokro System ostrzy MultiPrecision 45 min działania po 1 godz. ładowania Precyzyjny

Bardziej szczegółowo

Domowe myjki wysokociśnieniowe E 140.2

Domowe myjki wysokociśnieniowe E 140.2 E 140.2 mobilna, pionowa i bardzo ergonomiczna konstrukcja z teleskopowym regulowanym uchwytem jest łatwa do transportu i przechowywania. Specjalne uchwyty na akcesoria, system C&C do szybkiej wymiany

Bardziej szczegółowo

KATALOG CENOWY 2 0 1 0 / 2 0 1 1

KATALOG CENOWY 2 0 1 0 / 2 0 1 1 WYPOŻYCZALNIA KATALOG CENOWY 2 0 1 0 / 2 0 1 1 KPB Materiały Elektryczne Sp. z o.o. 38-400 KROSNO, ul. Pużaka 14 b tel./fax 13 432 20 83 tel. kom. 600 268 465 www.me.kpb.com.pl Ceny podane są w PLN 1 Spalinowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Formularz ofertowy. Nazwa i adres Wykonawcy. Regon.. Osoba uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:

Załącznik nr 2. Formularz ofertowy. Nazwa i adres Wykonawcy. Regon.. Osoba uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest: Formularz ofertowy Nazwa i adres Wykonawcy.... NIP Regon.. Osoba uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest: Oferuję sprzedaż i dostawę do Agencji Rynku Rolnego urządzeń elektronicznych wymienionych w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9

Opis przedmiotu zamówienia. I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9 Załącznik Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9 1.Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD, 2.pilot, 3.kabel zasilający. 1.radio cyfrowe

Bardziej szczegółowo

na dostawę endoskopu z wyposażeniem wraz z laserowymi narzędziami do pomiarów geometrycznych elementów maszyn

na dostawę endoskopu z wyposażeniem wraz z laserowymi narzędziami do pomiarów geometrycznych elementów maszyn Warszawa, dnia 22.10.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę endoskopu z wyposażeniem wraz z laserowymi narzędziami do pomiarów geometrycznych elementów maszyn Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna L.p. Rodzaj Minimalne parametry techniczne. Pilarka tarczowa stołowa do drewna. Frezarka dolnowrzecionowa do drewna 3. Strugarka wyrówniarka do drewna Średnica piły Ø 50 mm Prędkość

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA Część III - Drobne wyposażenie kuchenne

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA Część III - Drobne wyposażenie kuchenne ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA Część III - Drobne wyposażenie kuchenne Dotyczy: Dostawa rolet, karniszy oraz drobnego wyposażenia kuchennego dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło przy ul

Bardziej szczegółowo

2-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V BBS 12C2. Charakterystyka. Specyfikacja KOMPAKTOWA 2-BIEGOWA WIERTARKO- WKRĘTARKA UDAROWA 12 V BSB 12C2

2-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V BBS 12C2. Charakterystyka. Specyfikacja KOMPAKTOWA 2-BIEGOWA WIERTARKO- WKRĘTARKA UDAROWA 12 V BSB 12C2 24 SYSTEM AKUMULATOROWY 2-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V BBS 12C2 System zdejmowanego uchwytu pozwala użytkownikowi na pozostawienie bitu 25 mm we wrzecionie kiedy uchwyt jest zamocowany Kompaktowa wiertarko-wkrętarka

Bardziej szczegółowo

Wiertarka udarowa 550 W MN MOC ZASTOSOWANIE FUNKCJE WYPOSAŻENIE: CHARAKTERYSTYKA ŚREDNICE WIERCENIA GWARANCJA 550 W

Wiertarka udarowa 550 W MN MOC ZASTOSOWANIE FUNKCJE WYPOSAŻENIE: CHARAKTERYSTYKA ŚREDNICE WIERCENIA GWARANCJA 550 W Wiertarka udarowa 550 W MN-90-025 ZASTOSOWANIE ŚREDNICE WIERCENIA 550 W wiercenie, wiercenie z udarem przełącznik obrotów, prawe/lewe, regulacja obrotów uchwyt bezkluczykowy, rękojeść boczna, ogranicznik

Bardziej szczegółowo

219,- 249,- 189,- GRATIS GRATIS. Wiertarko-wkrętarka EPC12CAKA50. Wiertarko-wkrętarka EPC14CAB. Wiertarka udarowa KR714CRESK

219,- 249,- 189,- GRATIS GRATIS. Wiertarko-wkrętarka EPC12CAKA50. Wiertarko-wkrętarka EPC14CAB. Wiertarka udarowa KR714CRESK WIOSNA 2011 Wiertarko-wkrętarka EPC12CAKA50 Wiertarko-wkrętarka EPC14CAB Akumulatory 12V / 1,2 Ah Czas ładowania 3 godz. Uchwyt szybkozaciskowy 10 mm Prędkość obrotowa 0-750/min w prawo / w lewo Moment

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ. Wybór: Szeroki. Ciśnienie: Wysokie. Wynik: Doskonały. MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE STIHL RE 88, RE 98, RE 109, RE 119, RE 129 PLUS

NOWOŚĆ. Wybór: Szeroki. Ciśnienie: Wysokie. Wynik: Doskonały. MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE STIHL RE 88, RE 98, RE 109, RE 119, RE 129 PLUS 0461 655 5123. M15. K4.S0914. F&W. Wydrukowano w Niemczech ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2014. Ekologiczny papier bielony bez użycia chloru. Wybór: Szeroki. Ciśnienie: Wysokie. Wynik: Doskonały. MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe na Dostawę sprzętu multimedialnego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe na Dostawę sprzętu multimedialnego ZOK.042.1.6.2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe na Dostawę sprzętu multimedialnego Załącznik Nr 4 Lp. NAZWA TOWARU OPIS TOWARU Ilość sztuk/ zestawów 1 Tablica interaktywna z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 30 000,00 EURO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup nagród rzeczowych na potrzeby Świętokrzyskiego Turnieju Innowacji i Kreatywności

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

www.simasa.pl Piły stołowe do materiałów budowlanych piły do drewna

www.simasa.pl Piły stołowe do materiałów budowlanych piły do drewna www.simasa.pl Piły stołowe do materiałów budowlanych piły do drewna quality through service Piła stołowa do betonu i kamienia Magnum 900/700 Przeznaczona do ciężkich i intensywnych prac Profesjonalna piła

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy komputera - tabletu Liczba - 1 sztuk.

Bardziej szczegółowo

Trochę pracy. Mnóstwo radości. wierci w drewnie, metalu oraz murze. Więcej niż tylko wkrętarka akumulatorowa

Trochę pracy. Mnóstwo radości. wierci w drewnie, metalu oraz murze. Więcej niż tylko wkrętarka akumulatorowa Trochę pracy Więcej niż tylko wkrętarka akumulatorowa wierci w drewnie, metalu oraz murze Mnóstwo radości Make it your home. Mieszkaj tak, jak lubisz akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa PSB 10,8

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, ul.pl. Wolności 1 757712510,757712551,kultura.wegliniec@interia.pl ( tel. fax.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, ul.pl. Wolności 1 757712510,757712551,kultura.wegliniec@interia.pl ( tel. fax. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Ul. Plac Wolności 1 59-940 Węgliniec Węgliniec, dnia 12.02.2015 r. 1/02/2015/ ( nr postępowania) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, ul.pl. Wolności 1 757712510,757712551,kultura.wegliniec@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Nożyce do żywopłotów i nożyce do żywopłotów na wysięgniku

Nożyce do żywopłotów i nożyce do żywopłotów na wysięgniku Nożyce do żywopłotów i nożyce do żywopłotów na wysięgniku 90 Najwyższa jakość cięcia Nożyce do żywopłotów i nożyce do żywopłotów na wysięgniku STIHL to idealni partnerzy w pielęgnacji zieleni. Nożyce są

Bardziej szczegółowo

Zszywacze 138. Pistolety klejowe 146. Nitownice 144 NARZĘDZIA ŁĄCZĄCE

Zszywacze 138. Pistolety klejowe 146. Nitownice 144 NARZĘDZIA ŁĄCZĄCE Zszywacze 138 Nitownice 144 Pistolety klejowe 146 5 NARZĘDZIA ŁĄCZĄCE ZSZYWACZE ZSZYWACZ MŁOTKOWY Z OSTRZEM FatMax XL Przeznaczony do szybkiego montowania bitumicznych, paroprzepuszczalnych folii dachowych

Bardziej szczegółowo

Część 1 Dostawę artykułów gospodarstwa domowego (AGD); ILOŚĆ Wymogi graniczne TAK/NIE

Część 1 Dostawę artykułów gospodarstwa domowego (AGD); ILOŚĆ Wymogi graniczne TAK/NIE Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Część 1 Dostawę artykułów gospodarstwa domowego (AGD); LP. OPIS /PARAMETRY WYMAGANE ELEMNETY WYPOSAŻENIA ILOŚĆ Wymogi graniczne /NIE 1. Maszynka do mielenia 2 szt.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wielgomłyny, dnia 18.06.2014 r. Do wszystkich Wykonawców ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: ogłoszonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia : Dostawa sprzętu radiowo - telewizyjnego.

1. Przedmiot zamówienia : Dostawa sprzętu radiowo - telewizyjnego. 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia : Dostawa sprzętu radiowo - telewizyjnego. 2. Ilość: gwarantowana 66 szt., opcjonalna 31

Bardziej szczegółowo

01.02. 2015 do 30.06.2015 ażna od W olska Sp. z o.o. Koelner P NARZĘDZIA DO PRACY Dystrybutor:

01.02. 2015 do 30.06.2015 ażna od W olska Sp. z o.o. Koelner P NARZĘDZIA DO PRACY Dystrybutor: NARZĘDZIA DO PRACY Dystrybutor: Koelner Polska Sp. z o.o. Ważna od 01.02. 2015 do 30.06.2015 OFERTA AEG 30 Nm AEG-BS12G2LI Wiertarko-wkrętarka 4935446687 449,00 netto 552,27 zł z Vat 2 biegi 0-350/0-1350

Bardziej szczegółowo

More power. no limits.

More power. no limits. More power. no limits. NOWA GENERACJA URZADZEN AKUMULATOROWYCH BERNER More Power. No limits. MORE POWER. NO LIMITS. NOWA GENERACJA URZĄDZEŃ AKUMULATOROWYCH BERNER Silnik bezszczotkowy MORE POWER BEZSZCZOTKOWY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu AGD wymagane parametry

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu AGD wymagane parametry OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPRZĘT AGD Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu AGD wymagane parametry KATEGORIA I obejmuje: 1. ROBOT KUCHENNY WIELOCZYNNOŚCIOWY 60 sztuk 2. WYSOKOCIŚNIENIOWY EKSPRES

Bardziej szczegółowo

NAWIGACJA MODECOM FREEWAY MX3 HD WPROWADZENIE

NAWIGACJA MODECOM FREEWAY MX3 HD WPROWADZENIE WPROWADZENIE Firma MODECOM przygotowała dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego najnowszy model nawigacji GPS FreeWAY MX3 HD. Produkt ten jest bezpośrednim następcą popularnej na rynku nawigacji MODECOM

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z opisem* Typ. Wymagane minimalne parametry techniczne miniwieży audio

Potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z opisem* Typ. Wymagane minimalne parametry techniczne miniwieży audio Szczegółowy opis 1. Miniwieża audio 2 szt. Wymagane minimalne parametry techniczne miniwieży audio Typ Miniwieża audio składająca się z jednostki centralnej (dopuszcza się urządzenia aby jednostka centralna

Bardziej szczegółowo

K 5.2012. Poradnik konsumenta: dobierz wyposażenie do urządzenia wysokociśnieniowego Kärcher

K 5.2012. Poradnik konsumenta: dobierz wyposażenie do urządzenia wysokociśnieniowego Kärcher K 5.2012 Poradnik konsumenta: dobierz wyposażenie do urządzenia wysokociśnieniowego Kärcher Cechy użytkowe model K 5.2012 Aluminiowy uchwyt teleskopowy i dodatkowy uchwyt do przenoszenia w dolnej części

Bardziej szczegółowo

akcja specjalna sierpień - październik 2015 /bernerpolska berner.pl berner-polska.pl platfroma zakupowa katalog online

akcja specjalna sierpień - październik 2015 /bernerpolska berner.pl berner-polska.pl platfroma zakupowa katalog online sierpień - październik 2015 REGULAMIN PROMOCJI: LATO NAGRODA AKONTO ORGANIZATOR PROMOCJI: Berner Polska Sp. z o. o., Aleja gen. T. Bora-Komorowskiego 25a, 31-476 Kraków, wpisana przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor 2/ 2017 DLA MAJSTERKOWICZÓW ELEKTRONARZĘDZIA

Dystrybutor 2/ 2017 DLA MAJSTERKOWICZÓW ELEKTRONARZĘDZIA Dystrybutor ELEKTRONARZĘDZIA oferta DLA MAJSTERKOWICZÓW 2/ 2017 WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE MBD-BDCDD12 akumulatorowa 10,8 V Li-Ion 8-godzinna ładowarka 1 akumulator Li-Ion 1,5 Ah MBD-BDCDD12B akumulatorowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (minimalne parametry) Zadanie nr 1. L.p. Nazwa artykułu Opis wymogi minimalne Ilość

Opis przedmiotu zamówienia (minimalne parametry) Zadanie nr 1. L.p. Nazwa artykułu Opis wymogi minimalne Ilość Opis przedmiotu zamówienia (minimalne parametry) Zadanie nr 1 L.p. Nazwa artykułu Opis wymogi minimalne Ilość 1. Kuchnia elektryczna 2. Lodówka 3. Zmywarka Kuchenka elektryczna standardowa wolnostojąca.

Bardziej szczegółowo

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część I I 1 szt. Lp. Element konfiguracji 1. Procesor Co najmniej Intel Core i5 2.30 GHz drugiej generacji 2. Karta graficzna Zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Projekt Świat dziecka współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Świat dziecka współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1.3 do SIWZ Wyposażenie sprzęt RTV, komputerowy, multimedialny - Poszczególne artykuły mają zostać dostarczone przez Wykonawcę do wskazanych szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Zgierz (woj.

Bardziej szczegółowo

Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych

Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych Załącznik nr 2c do umowy nr... Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych JeŜeli w opisie przedmiotu zamówienia (opisie parametrów

Bardziej szczegółowo

www.xblitz.pl Rejestrator Jazdy Limited www.kgktrade.pl

www.xblitz.pl Rejestrator Jazdy Limited www.kgktrade.pl Rejestrator jazdy, kamera samochodowa Limited firmy Xblitz pozwoli Ci na spokojną codzienną jazdę jak i bezpieczną podróż. Niezbędna zarówno podczas długich wyjazdów wakacyjnych jak i podczas codziennych

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY pieczątka Wykonawcy FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 3 do SIWZ W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa sprzętu i oprogramowania do pracowni multimedialnych dla DODN we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

RPPiR.042.2.3.2011 Załącznik nr 3 a FORMULARZ CENOWY

RPPiR.042.2.3.2011 Załącznik nr 3 a FORMULARZ CENOWY RPPiR.042.2.3.2011 Załącznik nr 3 a (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ CENOWY na zakup i dostawę pomocy i materiałów dydaktycznych, programów komputerowych i gier edukacyjnych (na nośnikach CD), komputerów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax 2.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax", zwanego dalej Programem jest Unimax S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy "300M" dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym.

System nagłośnieniowy 300M dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym. System nagłośnieniowy "300M" dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym. Nagłośnienie na samochód reklamowy lub karawan pogrzebowy. Zestaw może współpracować

Bardziej szczegółowo

80 lat młotów Bosch! Super cena! Najwyższa wydajność i godna zaufania jakość od wielu lat!

80 lat młotów Bosch! Super cena! Najwyższa wydajność i godna zaufania jakość od wielu lat! Oferta ważna od 01.02.2012 do 30.04.2012 lub do wyczerpania zapasów Super cena! ostatnia szansa NA ZAKUP lidera wśród młotów UDARowo-oBRotowYch sds-plus Z segmentu 2 KG!! Szczegóły na str.6! 80 lat młotów

Bardziej szczegółowo

w każdym warsztacie Niezbędna Wiertarka stołowa Bosch PBD 40

w każdym warsztacie Niezbędna Wiertarka stołowa Bosch PBD 40 Niezbędna w każdym warsztacie Wiertarka stołowa Bosch PBD 40 NOWOŚĆ! Wiertarka stołowa Bosch PBD 40 zapewnia najwyższą precyzję i komfort obsługi. Więcej informacji na stronie www.bosch-do-it.pl. Będziesz

Bardziej szczegółowo

Modele odkurzaczy MV MV 3 P. Wyposażenie standardowe: Wąż ssący 2 m. Dane techniczne

Modele odkurzaczy MV MV 3 P. Wyposażenie standardowe: Wąż ssący 2 m. Dane techniczne Modele odkurzaczy MV MV 3 P Kompaktowy, praktyczny odkurzacz na każdą kieszeń. Przeznaczony jest do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody. Posiada gniazdo do podłączania

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę: Dostawa wyposażenia do sal wiejskich w Pieszczu i Karsinie część I, część II

dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę: Dostawa wyposażenia do sal wiejskich w Pieszczu i Karsinie część I, część II ZP.27.29.202 Postomino, 202--29 Wykonawcy dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę: Dostawa wyposażenia do sal wiejskich w Pieszczu i Karsinie część I, część II W związku ze złożonym pytaniem dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO I. Definicje Regulamin Programu DEKARSKIEGO Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1 IZOBUD - Organizator

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

watermark TABLET LARK FreeMe GPS

watermark TABLET LARK FreeMe GPS TABLET LARK FreeMe 70.33 GPS +MAPAMAP PL NAWIGACJA Cena : 325,00 zł Utworzono 22-09-2016 Nr katalogowy : lark7033 Producent : Lark Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena :

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Mrozy Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Mrozy Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Mrozy Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia L.p. Parametr Parametry minimalne 1. Komputer przenośny - 23 szt. (dotyczy laptopów w zestaw multimedialnych(zamówienie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część nr 1 Załącznik nr. do SIWZ Nr sprawy: ROA.27.64.203 Dostawa zamówienia związana jest z realizacją projektu pt. Przedszkole Publiczne w Skórzewie nr projektu POKL. 09.0.0-30-06/2, realizowanego przez Gminę Dopiewo,

Bardziej szczegółowo

Kupuj! www.mediamarkt.pl. Tuner DVB-T MPEG 4. USB Multimedialne. 100 Hz MCI

Kupuj! www.mediamarkt.pl. Tuner DVB-T MPEG 4. USB Multimedialne. 100 Hz MCI Asortyment w podanych cenach dostępny od 08.02 do 11.02.2013 r. lub do wyczerpania zapasów. Informacje zawarte w gazetce nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 1 K.C. Tuner DVB-T MPEG 4 USB Multimedialne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA WYCENA OPIS, PARAMETRY (WYMAGANIA MINIMALNE)

SZCZEGÓŁOWA WYCENA OPIS, PARAMETRY (WYMAGANIA MINIMALNE) ZAŁĄCZNIK NR a SZCZEGÓŁOWA WYCENA LP. RODZAJ SPRZĘTU OPIS, PARAMETRY (WYMAGANIA MINIMALNE) ILOŚĆ CENA NETTO VAT CENA BRUTTO. Laptop.. Urządzenie Wielofunkcyjne Telewizor 4 Procesor: Intel Core i towanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz nagród wraz ze specyfikacja techniczną:

Wykaz nagród wraz ze specyfikacja techniczną: 1. Nagroda główna 1 sztuka Wykaz nagród wraz ze specyfikacja techniczną: Załącznik do Regulaminu Loterii Promocyjnej Podróżowanie na Rybobranie Nagrodą główną w loterii jest voucher (Bon wakacyjny) o wartości

Bardziej szczegółowo

STACJA MULTIMEDIALNA 2DIN Z 6,2 EKRANEM DOTYKOWYM, BLUETOOTH I SYSTEMEM NAWIGACJI GPS. Wbudowany Bluetooth (HFP / HSP / A2DP / AVRCP)

STACJA MULTIMEDIALNA 2DIN Z 6,2 EKRANEM DOTYKOWYM, BLUETOOTH I SYSTEMEM NAWIGACJI GPS. Wbudowany Bluetooth (HFP / HSP / A2DP / AVRCP) Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 022 331 99 59; fax. 022 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl Cennik obowiązuje od 01.02.2010 MODEL

Bardziej szczegółowo

Art.-Nr. Model SBM group GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin, Germany, www.sbm-group.de Gwarancja cena

Art.-Nr. Model SBM group GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin, Germany, www.sbm-group.de Gwarancja cena Wiertarka udarowa 650 watt Wiertarka udarowa 650 W, obroty 0-3000 obr/min, głębokość wiercenia: drewno 25 mm, beton 13 mm, metal 10 mm, ciężar 1,95 kg. Uchwyt wiertarski na klucz zębaty, przełącznik: wiercenie/udar,

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty rabatowej w sklepach RTV EURO AGD dla Programu Rabatowego SYGMA BONUS

Regulamin oferty rabatowej w sklepach RTV EURO AGD dla Programu Rabatowego SYGMA BONUS Regulamin oferty rabatowej w sklepach RTV EURO AGD dla Programu Rabatowego SYGMA BONUS 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania rabatu posiadaczom Kart płatniczych wydanych przez Sygma Banque S.A.

Bardziej szczegółowo

ul. Piastowska 19 tel Pszczyna fax

ul. Piastowska 19 tel Pszczyna fax Model na rok Linia Kolor Załaczone wyposażenie Gwarancja Cena 2007 Informacja o roku w którym dany produkt był lub jest w ofercie sprzedaży producenta. "Wycofany z oferty" oznacza, że producent zaprzestał

Bardziej szczegółowo

ODKURZANIE ODKURZANIE

ODKURZANIE ODKURZANIE 77 78 Model Strona Pojemność zbiornika Pojemność zanieczyszczeń Pobór mocy DSS 25 A 112 25 l 20 l max. 1,400 W DSS 50 A 112 50 l 45 l max. 1,400 W DSS 35 M ip 113 35 l 25 l max. 1,600 W SS 1400 114 25

Bardziej szczegółowo

ZBIERAJ PUNKTY I WYMIENIAJ NA NAGRODY

ZBIERAJ PUNKTY I WYMIENIAJ NA NAGRODY ZBIERAJ PUNKTY I WYMIENIAJ NA NAGRODY Szanowni Państwo, Program polega na gromadzeniu punktów otrzymywanych za dokonywane zakupy. Punkty gromadzone są na indywidualnym koncie za pośrednictwem Karty Stałego

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne cięcia w wielu różnych materiałach.

Precyzyjne cięcia w wielu różnych materiałach. Różne materiały. Idealny efekt. Precyzyjne cięcia w wielu różnych materiałach. Make it your home. Mieszkaj tak, jak lubisz nowa pilarka tarczowa PKS 16 Multi. Wszechstronna pilarka tarczowa w wersji mini

Bardziej szczegółowo

..., dnia r. (pieczątka Wykonawcy) FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY (wypełnia Wykonawca) szt. 1. szt. 4

..., dnia r. (pieczątka Wykonawcy) FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY (wypełnia Wykonawca) szt. 1. szt. 4 Załącznik nr 2C do SIWZ......, dnia...... 2011r. (pieczątka Wykonawcy) Nr postępowania: ZP/238/055/D/11 FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY (wypełnia Wykonawca) na: Dostawę sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Akademia aktywności

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Akademia aktywności PRACOWNIA - FRYZJER Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Przykładowe zdjęcia Opis przedmiotu zamówienia 1 Główki treningowe 100% włosy naturalne, średni blond, 35 cm naturalne włosy ludzkie kolor: średni blond

Bardziej szczegółowo

Kamera do drzwi, WIZJER, JUDASZ, monitor LCD 3,5", dzwonek, zapis na karty micro SD, tryb DZIEŃ/NOC, DETEKCJA RUCHU, wersja HD

Kamera do drzwi, WIZJER, JUDASZ, monitor LCD 3,5, dzwonek, zapis na karty micro SD, tryb DZIEŃ/NOC, DETEKCJA RUCHU, wersja HD MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Kamera do drzwi, WIZJER, JUDASZ, monitor LCD 3,5", dzwonek, zapis na karty micro

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

NT 35/1 Tact Bs. Odkurzacz specjalistyczny do piekarni. Wykonany z materiału odpornego na butwienie płaski falisty filtr PES.

NT 35/1 Tact Bs. Odkurzacz specjalistyczny do piekarni. Wykonany z materiału odpornego na butwienie płaski falisty filtr PES. NT 35/1 Tact Bs Odkurzacz przeznaczony jest do prac porządkowych w piekarniach. Z system TACT zapobiegającym spadkom siły ssania podczas długotrwałych prac. 1 2 1 2 Odkurzacz specjalistyczny do piekarni

Bardziej szczegółowo

Instrument wykorzystywany w budownictwie domów drewnianych firmą Treeland sp. z o.o.

Instrument wykorzystywany w budownictwie domów drewnianych firmą Treeland sp. z o.o. Instrument wykorzystywany w budownictwie domów drewnianych firmą Treeland sp. z o.o. WIERTARKA: MAKITA DS 4011 Zakres mocowania: Zdolność wiercenia w drewnie do: 750 W 600 obr./min 1,5-13 mm 36 mm 340

Bardziej szczegółowo

OBCINARKI NOŻYCOWE HSM CM 2606-3206 HSM CM 3815-4315 HSM CA 3640 HSM CA 4640 HSM R 48000

OBCINARKI NOŻYCOWE HSM CM 2606-3206 HSM CM 3815-4315 HSM CA 3640 HSM CA 4640 HSM R 48000 HSM CM 2606-3206 Niewielkie i podręczne gilotyny z ręczną blokadą papieru i osłoną chroniacą palce. Wyposażone w skalę centymetrową, calową, kątową i skalę formatów specjalnych. CM 2606 260 mm 10 CM 3206

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER PRZENOŚNY (LAPTOP) MINIMALNE WYMAGANIA

KOMPUTER PRZENOŚNY (LAPTOP) MINIMALNE WYMAGANIA Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Komputer przenośny laptop KOMPUTER PRZENOŚNY (LAPTOP) Ekran Przekątna ekranu 15 cali Karta graficzna 1GB Technologia LED Specyfikacja Procesor Intel

Bardziej szczegółowo

Modele odkurzaczy MV MV 3. Wyposażenie standardowe: Wąż ssący 2 m. Dane techniczne

Modele odkurzaczy MV MV 3. Wyposażenie standardowe: Wąż ssący 2 m. Dane techniczne Modele odkurzaczy MV MV 3 Kompaktowy, praktyczny odkurzacz na każdą kieszeń. Przeznaczony jest do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody. Wyposażenie standardowe: Wąż ssący

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

9.0 M ANDROID JELLYBEAN PROCESOR DUAL CORE

9.0 M ANDROID JELLYBEAN PROCESOR DUAL CORE Informacje o produkcie TABLET LARK FreeMe X2 9.0 M 2x1,2GHz 1GB/8GB HDMI Cena : 387,00 zł Utworzono 22-09-2016 Nr katalogowy : larx290m Producent : Lark Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : bardzo wysoki

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze z funkcją prania SE 5.100

Odkurzacze z funkcją prania SE 5.100 Odkurzacze z funkcją prania SE 5.100 Dogłębne czyszczenie dywanu, mebli tapicerowanych czy foteli samochodowych: czyszczenie polega na rozprowadzeniu roztworu czyszczącego na powierzchni a następnie odessaniu

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne MV 3 zestaw do czyszczenia kominka

Odkurzacze uniwersalne MV 3 zestaw do czyszczenia kominka Odkurzacze uniwersalne MV 3 zestaw do czyszczenia kominka Kompaktowy, praktyczny odkurzacz na każdą kieszeń. Przeznaczony jest do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody. W

Bardziej szczegółowo

MINIKAMERA z wbudowanym monitorem LCD 2,4", HD, rejestrator trasy, kamera samochodowa, QUER KOM0825

MINIKAMERA z wbudowanym monitorem LCD 2,4, HD, rejestrator trasy, kamera samochodowa, QUER KOM0825 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MINIKAMERA z wbudowanym monitorem LCD 2,4", HD, rejestrator trasy, kamera samochodowa,

Bardziej szczegółowo

wyspowa, klawisze podświetlane

wyspowa, klawisze podświetlane Poznań, dnia 11.10.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

narzędzia diamentowe w płytkach ceramicznych i podłogowych (np. w gresie) Zastosowanie: szlifierki kątowe Ø [mm] Cena netto JZ [szt.

narzędzia diamentowe w płytkach ceramicznych i podłogowych (np. w gresie) Zastosowanie: szlifierki kątowe Ø [mm] Cena netto JZ [szt. EASY CERAMICS DO PRACY NA SUCHO NOWOŚĆ! l Samochłodzące wiertła diamentowe do pracy na sucho w płytkach ceramicznych i podłogowych (np. w gresie) l Precyzyjne otwory pod kołki w płytkach ceramicznych i

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY/ CENOWY Uprasza się o wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie Zamawiającemu.

FORMULARZ OFERTOWY/ CENOWY Uprasza się o wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie Zamawiającemu. 838/ZO/2014.. (nazwa i adres wykonawcy) Załącznik nr 1 KOMENDANT 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku FORMULARZ OFERTOWY/ CENOWY Uprasza się o wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia/umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1 Przedmiotem zamówienia jest zakup 3 szt. aparatów cyfrowych wraz z dodatkowym wyposażeniem. 2 Wykaz asortymentowy Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

» 512 GB, SSD model: Samsung MZNLN512HCJH

» 512 GB, SSD model: Samsung MZNLN512HCJH Poznań, dnia 11.10.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30 Załącznik nr 2.3 do Zapytania Ofertowego FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO Lp. Nazwa Producent/typ/model oferowanego sprzętu Ilość Cena jedn. netto Stawka

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie: 6 szt. dysków ściernych 1 szt. klucz imbusowy 1 kpl. szczotek węglowych 4-metrowa elastyczna rura 1 szt. przejściówka 1 szt.

Wyposażenie: 6 szt. dysków ściernych 1 szt. klucz imbusowy 1 kpl. szczotek węglowych 4-metrowa elastyczna rura 1 szt. przejściówka 1 szt. SZLIFOWANIE WNĘTRZ ELEKTRONARZĘDZIA SZLIFIERKA FLEXA DWS2300L Moc wejściowa: 710 W Stopniowa regulacja obrotów Napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz Prędkość obrotowa bez obciążenia: 1000-1700obr./min Średn.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13

Zapytanie ofertowe nr 3/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13 Gryfice, dnia 16 czerwca 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 3/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13 Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu Najlepszy w zawodzie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE ELEKTRONARZĘDZIA MADE IN GERMANY PROFESJONALNE ELEKTRONARZĘDZIA DLA INSTALATORÓW

PROFESJONALNE ELEKTRONARZĘDZIA MADE IN GERMANY PROFESJONALNE ELEKTRONARZĘDZIA DLA INSTALATORÓW PROFESJONALNE ELEKTRONARZĘDZIA MADE IN GERMANY PROFESJONALNE ELEKTRONARZĘDZIA DLA INSTALATORÓW Notes Dystrybutor: www.eibenstock.pl Profil firmy Profesjonalne elektronarzędzia od 1919 roku Made in Germany

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Zanim wybierzecie perfekcyjne urządzenie Kombi, my wybierzemy odpowiednie smarowanie.

Zanim wybierzecie perfekcyjne urządzenie Kombi, my wybierzemy odpowiednie smarowanie. KombiSystem Zanim wybierzecie perfekcyjne urządzenie Kombi, my wybierzemy odpowiednie smarowanie. Tarcie powoduje zużycie, co prowadzi do spadku mocy. Dzięki komputerowej symulacji przepływów możemy obserwować

Bardziej szczegółowo

Oferta specjalna. Oferta ważna do 30.09.2015

Oferta specjalna. Oferta ważna do 30.09.2015 Oferta ważna do 30.09.2015 Oferta specjalna Rotator z talerzem obrotowym i możliwością regulacji Sunlab SU1010 Rotator przeznaczony do łagodnego i efektywnego mieszania próbek. Analogowa regulacja prędkości.

Bardziej szczegółowo