Programu Buduj z PSB 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programu Buduj z PSB 1"

Transkrypt

1 Programu Buduj z PSB 1

2 REGULAMIN I. Założenia Programu Sprzedaży Premiowej Buduj z PSB 1. Nazwa programu sprzedaży premiowej brzmi Buduj z PSB. W dalszej części Regulaminu niniejszy program sprzedaży premiowej nazywany jest Programem. 2. Program skierowany jest do osób fizycznych - klientów składów budowlanych zrzeszonych w Grupie PSB, zwanych dalej odpowiednio Uczestnikami Programu lub Uczestnikami. Jego celem jest tworzenie trwałych relacji pomiędzy Uczestnikami Programu i Składami prowadzącymi Program. 3. Program we własnym imieniu prowadzą wybrane składy zrzeszone w Grupie PSB, na podstawie umowy współpracy zawartej ze Spółką Grupa Polskie Składy Budowlane S.A. w Wełeczu. 4. Organizatorem niniejszego Programu, zwanym dalej Organizatorem jest skład budowlany, który wydaje Kartę Uczestnika Programu. Karta Uczestnika Programu obowiązuje wyłącznie w składach budowlanych Organizatora. 5. Organizatorem jest: 6. Uczestnicy Programu dokonujący u Organizatora zakupu produktów objętych sprzedażą premiową mają prawo do otrzymywania i zbierania Punktów, o których mowa poniżej oraz do wymiany ich na nagrody z Katalogu Nagród. 7. Program trwa do dnia 31 grudnia 2013 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do kontynuacji prowadzenia Programu, o czym poinformuje 30 dni przed zakończeniem tej edycji Programu na stronie 8. Punkty zebrane przez Uczestników nie wymienione na nagrody w trakcie trwania Programu zostaną anulowane z dniem zakończenia Programu i nie podlegają wymianie na zasadach niniejszego Regulaminu. Zamówienia nagród dokonane przed datą zakończenia Programu podlegają realizacji zgodnie z Regulaminem. II. Warunki uczestnictwa w Programie 1. Uczestnikiem Programu może być jedynie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona zakupu w składach budowlanych Organizatora Osoby fizyczne, które korzystają z innych przywilejów nadanych im przez Organizatora, w szczególności takich jak: przyznane im rabaty handlowe lub przedłużone terminy płatności, mogą przystąpić do Programu wyłącznie za zgodą Organizatora. 3. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. 4. Przystąpienie do Programu następuje poprzez: - udostępnienie pracownikowi składu budowlanego Organizatora w formie ustnej adresu poczty elektronicznej ( ) oraz numeru telefonu Uczestnika, - pobranie Karty Uczestnika Programu, - odebranie przez Uczestnika wiadomości tekstowej (SMS) lub owej zawierającej login i hasło dostępu do konta Uczestnika. 5. Poprzez przystąpienie do Programu Uczestnik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na jego postanowienia i zobowiązuje się stosować do jego treści. 6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje utratę ważności Karty Uczestnika oraz obowiązek zwrócenia jej Organizatorowi. Uczestnik ma prawo do wymiany Punktów zebranych przed dniem naruszenia Regulaminu na odpowiednie nagrody, o ile zgromadził wymaganą ilość Punktów. 7. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie. Uczestnik rezygnujący z udziału w Programie zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi wydaną mu Kartę Uczestnika Programu. Uczestnik rezygnujący z udziału w Programie może przed zwróceniem Karty Uczestnika Programu wymienić posiadane Punkty na odpowiednie nagrody o ile zgromadził wymaganą ilość Punktów. III Karta Uczestnika Programu 1. Organizator wydaje Uczestnikowi Kartę Uczestnika Programu. 2. Karta Uczestnika Programu jest własnością Organizatora. 3. Karta Uczestnika Programu jest potwierdzeniem uczestnictwa w Programie. 4. Utratę karty należy niezwłocznie zgłosić do Organizatora. Koszty wydania duplikatu obciążają Uczestnika Programu. IV. Zasady przyznawania Punktów Programu i wydawania Nagród 1. Sprzedażą premiową objęte są wyłącznie produkty wybranych dostawców Partnerów Programu. 2. Każdy zakup produktów, objętych sprzedażą premiową w składach budowlanych Organizatora premiowany jest Punktami, w liczbie 1 Punkt za każdy zakup towarów przez Uczestnika o wartości 50 złotych brutto tj. wraz z podatkiem VAT. Liczbę należnych Uczestnikowi Punktów oblicza się jako liczbę całkowitą, wynikającą z podzielenia wartości zakupu przez tę kwotę. Każdą otrzymaną liczbę zaokrągla się w dół do liczby całkowitej. 3. Organizatorowi przysługuje prawo do dodatkowego, uznaniowego premiowania Uczestników Programu Buduj z PSB poprzez stosowanie dodatkowych, promocji

3 punktowych. 4. Warunkiem naliczenia Punktów jest wręczenie przez Uczestnika swojej Karty Uczestnika pracownikowi składu budowlanego Organizatora, przed zamknięciem transakcji handlowej. Po odejściu od kasy Punkty nie będą naliczane. Punkty będą gromadzone na Koncie Uczestnika Programu w dniu zawarcia transakcji. 5. Zgromadzone Punkty mogą być przez Uczestnika Programu wymienione na nagrody z Katalogu Nagród. Liczby Punktów niezbędnych do uzyskania poszczególnych Nagród są wymienione w Katalogu Nagród. 6. Wymiana Punktów na Nagrody odbywa się na stronie po zalogowaniu się przez Uczestnika do jego indywidualnego konta za pomocą loginu i hasła albo w siedzibie Organizatora. Złożone zlecenie wymiany punktów na nagrody zostanie zrealizowane wyłącznie po zapłacie przez Uczestnika za wszystkie zakupione towary lub usługi. 7. Nagrody są wydawane Uczestnikom w siedzibie Organizatora. 8. Nagrody zostaną udostępnione do odbioru w siedzibie Organizatora w terminie do 30 dni od dnia złożenia zlecenia wymiany Punktów na nagrody. 9. Nagrody nieodebrane przez Uczestnika w terminie 30 dni od dnia powiadomienia Uczestnika o udostępnieniu nagrody przechodzą na własność Organizatora. 10. Nagrody są nagrodami rzeczowymi i nie podlegają wymianie na wartości pieniężne. 11. W przypadku braku możliwości nabycia przez Organizatora nagrody zamieszczonej w Katalogu Nagród, a tym samym braku możliwości wręczenia nagrody, wybranej przez Uczestnika, Organizatorowi przysługuje prawo do zastąpienia tej nagrody i wymiany jej na inną o tych samych lub podobnych parametrach i podobnej wartości. 12. Świadczenie Organizatora uznaje się za wykonane z chwilą przekazania nagrody. 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za użyteczność przyznanych Uczestnikom nagród oraz możliwość ich wykorzystania. 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 15. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu wad wydanych nagród, w tym z tytułu rękojmi jest wyłączona. Uczestnik może kierować jednak swe roszczenia bezpośrednio do producenta lub sprzedawcy danego towaru. Organizator dołoży wszelkich starań by pomóc Uczestnikowi w takich działaniach. 16. Otrzymywanie nagród rodzi konsekwencje podatkowe. W zależności od wartości wydanej nagrody Organizator - przed przekazaniem Uczestnikowi Programu nagrody - pobierze od niej zryczałtowany podatek dochodowy według zasad i stawki wynikającej z przepisów podatkowych obowiązujących dla sprzedaży premiowej w dniu wydania nagrody (Informacja: Zgodnie z przepisami, obowiązującymi w dniu wydania Regulaminu, jeżeli Laureatem nagrody jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej i wartość nagrody przekracza 760 zł, stawka zryczałtowanego podatku dochodowego wynosi 10%.) 17. W przypadku zmian przepisów podatkowych Uczestnicy Programu zobowiązani są stosować się do ich postanowień. V. Reklamacje 1. Wszelkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia co do przebiegu Programu można składać wyłącznie pisemnie pod adresem Organizatora, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Programu, a jeżeli chodzi o wydane nagrody - w terminie 14 dni od dnia jej przekazania. Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie, nie będą rozpatrywane. 2. Reklamacje należy składać pisemnie. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym na adres podany w reklamacji. VI. Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia działania Programu w każdym momencie za uprzednim podaniem do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie takiej informacji w składach budowlanych Organizatora ze skutkiem następującym po 30 dniach od daty ogłoszenia. Punkty zebrane przez Uczestników nie wymienione na nagrody w trakcie trwania Programu zostaną anulowane z dniem zakończenia Programu i nie podlegają wymianie na zasadach niniejszego Regulaminu. Zamówienia nagród dokonane przed datą zakończenia Programu podlegają realizacji zgodnie z Regulaminem. 2. Katalog Nagród edycja 2013 obowiązuje do czasu pojawienia się jego kolejnej edycji. 3. Wszelkie zmiany Regulaminu lub Katalogu Nagród będą obowiązywały po upływie 30 dni od ich ogłoszenia w składach budowlanych Organizatora, oraz na stronie 4. Regulamin dostępny jest w materiałach informacyjnych Programu oraz na stronie 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe lub działalność innych osób, nie związanych z organizacją Programu. 6. Wszelkie spory związane z niniejszym Programem będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo sądy powszechne. 3

4 NARZĘDZIA DLA PROFESJONALISTÓW 7213 pkt nr 1/ pkt nr 2/13 Młotowiertarka Makita HR3200C Zdolność wiercenia: wiertło pełne 32 mm, moc nominalna 850 W. Nożyce do blach Makita JS1601 Do cięcia prostego, czyste cięcie bez gratu, zanieczyszczeń i naprężeń pkt nr 3/ pkt nr 4/13 Młot wyburzeniowy DeWalt D25870K Energia udaru 2-14 J, uchwyt SDS-Max. Zszywacz elektryczny duotac PTK 14 E electronic Uniwersalny magazynek na zszywki i gwoździe do 14 mm pkt nr 5/ pkt nr 6/13 Mieszadło elektryczne Makita UT121 Pobór mocy: 960 W, prędkość obr. bez obciążenia: obr/min pkt nr 7/13 Zestaw: Laser płaszczyznowy GLL 2 + statyw BS 150 Łatwe i precyzyjne pomiary długości, powierzchni i kubatur, zasięg do 40 m. Pilarka stołowa Makita MLT100 Moc: 1500 W, średnica wałka: 30 mm, średnica tarczy: 260 mm.

5 Koszulka T-shirt w rozmiarach S-XXL, granatowa 105 pkt nr 8/13 Czapka 50 pkt nr 9/ pkt nr 10/13 Koszulka POLO w rozmiarach S-XXL, granatowa 322 pkt nr 11/13 Kamizelka polarowo-ortalionowa w rozmiarach S-XXL, granatowa 171 pkt nr 12/13 UPOMINKI FIRMOWE Parasol 230 pkt nr 14/ pkt nr 15/13 Plecak YALE pojemność 30 l Bluza polarowa z zamkiem w rozmiarach S-XXL, granatowa 390 pkt nr 13/13 Kombinezon Torba podróżna RUNNER wymiary 73 x 36 x 35 cm 228 pkt nr 16/13 5

6 KĄCIK MAJSTERKOWICZA 1583 pkt nr 17/ pkt nr 18/ pkt nr 19/13 Akumulatorowa wiertarko- -wkrętarka Bosch PSR 14,4 W komplecie: ładowarka, 2 akumulatory, walizka z tworzywa sztucznego. Urządzenie wielofunkcyjne PMF 180 E Multi Łączy w sobie funkcje piłowania, cięcia i szlifowania, szybki montaż narzędzi do najróżniejszych zastosowań, zawiera nasadkę szlifierską Delta oraz brzeszczot segmentowy i brzeszczot wgłębny ze skalą pkt nr 20/13 Akumulatorowa wkrętarka Bosch IXO IV Wkrętarka w technologii litowo-jonowej, 10 standardowych końcówek wkręcających, ładowarka, nasadka kątowa, adapter i wbudowana dioda. Dalmierz laserowy Bosch GLM 50 Professional Zasięg pomiarowy od 0,05 do aż 50 metrów, dokładność pomiarowa urządzenia ±1,5 mm, przeciętny czas pomiaru 0,5 s do 4 s, oblicza kubatury i powierzchnie pkt nr 21/ pkt nr 22/13 6 Wykrywacz przewodów GMS 100 M Maksymalna głębokość wykrywania: 100 mm, głębokość pomiaru stali: 100 mm, głębokość wykrywania miedzi: 80 mm, automatyczny wyłącznik pkt nr 23/13 Laserowa poziomica PLL 5 Urządzenie wyświetla linie w pionie i poziomie maksymalnie do 5 m. Ręczna pilarka tarczowa Bosch PKS 40 Moc 600 W, głębokość cięcia do 40 mm, średnica nominalna tarczy tnącej: 130 mm, średnica otworu tarczy tnącej: 16 mm.

7 1443 pkt nr 24/13 Strug PHO Moc wyjściowa: 320 W, regulowana głębokość strugania: 0,0-1,6 mm, szerokość strugania: 82 mm pkt nr 25/13 Frezarka Bosch POF 1400 ACE Moc wyjściowa 650 W, uchwyt narzędziowy 6 mm, 8 mm, 1/4, maks. skok korpusu frezarki 55 mm, adapter do odsysania pyłu, walizka z tworzywa sztucznego 1127 pkt nr 30/ pkt nr 26/13 Piła ręczna EVO 390 mm Uniwersalna piła do różnych materiałów. 271 pkt nr 28/13 Rękawice Do prac w ekstremalnych warunkach. 413 pkt nr 31/13 87 pkt nr 27/13 Zestaw wierteł do betonu Speedhammer Plus Zestaw 5 szt. wierteł do betonu, cegły, muru, granitu. Kształt spirali zapobiega zapychaniu się i blokowaniu wiertła. Miara IRWIN 5m XP Sztywność taśmy 2,3 m, szerokość taśmy 25 mm, podwójnie oznaczone ostrze pokryte nylonem, komfortowy uchwyt, stalowy panel przedni. 170 pkt nr 32/13 KĄCIK MAJSTERKOWICZA 1780 pkt nr 29/ pkt nr 33/13 Młot udarowo obrotowy Bosch PBH 2500 RE Nowość! 600W, SDS-Plus. Urządzenie do malowania Bosch PFS 55 Elektronarzędzie przeznaczone jest do rozpylania lakierów na bazie rozpuszczalników i lakierów rozpuszczalnych w wodzie, lazur, preparatów gruntujących, lakierów bezbarwnych, lakierów samochodowych, bejc, substancji ochronnych do drewna, środków ochrony roślin, olejów i środków dezynfekcyjnych. Torba narzędziowa Poręczna, lekka, wytrzymała, na zamek. Szerokie otwarcie zapewnia łatwy dostęp do wszystkich narzędzi. Nóż trapezowy składany Ostrze Bi-Metal do 3x dłuższa żywotność, system szybkiej wymiany ostrza. 7

8 TWÓJ OGRÓD 463 pkt nr 34/13 Wielofunkcyjny metalowy pistolet zraszający Gardena 643 pkt nr 35/13 Pilarka spalinowa STIHL MS 170 D Pilarka spalinowa o niskim poziomie emisji spalin, wyposażona w katalizator (D). Doskonała do przygotowania drewna opałowego i prac budowlanych w drewnie. Odpowiednia do ścinki drzew o średnicy do 30 cm pkt nr 37/13 Wąż ogrodowy Gardena Comfort 1/2 20 m Podkaszarka elektryczna STIHL FSE 31 Lekka i bardzo poręczna kosa elektryczna z regulowanym uchwytem pałąkowym i regulacją długości wysięgnika. Doskonała do wyrównywania krawędzi trawnika i prac wykończeniowych wokół drzew, ścieżek i schodów w prywatnym ogrodzie. 357 pkt nr 36/ pkt nr 38/13 8 Nożyce elektryczne do żywopłotów STIHL HSE 52, długość listwy tnącej 50 cm Lekkie i poręczne, elektryczne nożyce do żywopłotów, charakteryzujące się cichym trybem pracy. Do przycinania drobnych i cienkich gałązek. Wyposażone we włącznik oburęczny ze specjalną dźwignią blokady.

9 357 pkt nr 39/13 Sekator z rączka obrotową Fiskars P94 Dzięki ergonomicznej konstrukcji jest komfortowy i łatwy w użyciu. Posiada mechanizm wspomagający siłę cięcia w najbardziej wymagających momentach. 780 pkt nr 44/13 Pompa zanurzeniowa Gardenia 6000 Classic Sprawdzi się np. przy usuwaniu wody z zalanej piwnicy czy też pralni. Pompę wyposażono w wyłącznik pływakowy, który automatycznie włącza i wyłącza pompę. Dźwigniowe nożyce do żywopłotu Fiskars Unikalny mechanizm dźwigniowy umożliwia ciężkie cięcie, zaś system przekładni zębatej wzmaga siłę cięcia 3,5:1. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokryte powłoką PTFE. 713 pkt nr 45/ pkt nr 40/13 Opryskiwacz ogrodowy Gardenia 5l Idealnie dostosowany do pielęgnacji roślin w ogrodzie, wyposażony w zawór bezpieczeństwa pkt nr 46/ pkt nr 41/13 Grill węglowy Weber One-Touch Original, 47 cm Przedłużacz ogrodowy Munos 540 pkt nr 42/13 Nożyce do gałęzi STIHL Bypass Ostrze nożyc z wewnętrznym smarowaniem. Wyżłobienia na przeciwostrzu zapobiegające wysuwaniu się ciętego materiału. Aluminiowe, ergonomiczne uchwyty, amortyzujące odbojniki chroniące przeguby. Długość 60 cm, ciężar 1000 g. Kosiarka elektryczna VIKING ME 360 Poręczna kosiarka elektryczna ME 360 nadaje się idealnie do koszenia mniejszych powierzchni do 300 m² porośniętych niewielką ilością krzewów i drzew na posesjach prywatnych pkt nr 47/13 Rozdrabniacz ogrodowy VIKING GE 103 Mocny (1,8 kw), elektryczny rozdrabniacz ogrodowy z tarczą Multi: obrotowy nóż tnący, noże łopatkowe i przeciwbieżne noże aluminiowe. Praktyczny otwór w kształcie czterolistnej koniczyny do bardzo rozłożystych gałęzi. Otwór prostokątny do miękkiego materiału. Przeznaczony do rozdrabniania gałęzi o grubości do ok. 30 mm pkt nr 43/13 9 TWÓJ OGRÓD

10 AUTO Nawigacja Mio Spirit 480 PL 4,3 nawigacja wyposażona w funkcję planowania tras, asystent parkowania, asystent pasa ruchu, ostrzeganie przed fotoradarami, tryb pieszy gdy użytkownik zdecyduje się wysiąść z samochodu, posiada dotykowy ekran i wbudowany głośnik, mapy Polski pkt nr 48/ pkt nr 49/ pkt nr 50/13 Odtwarzacz samochodowy Hyundai Przekątna ekranu 7, rozdzielczość wyświetlacza 800 x 480 punktów, typ wyświetlacza LCD, Tuner TV DVB-T, HDTV (MPEG4) Krótkofalówki MaxCom Maks. moc nadawania 0.5W, zasięg do 10 km, 8 kanałów, 38 podkanałów CTCSS, 83 DCS podkanały cyfrowe DCS, podświetlany wyświetlacz LCD, Funkcja VOX (automatyczne nadawanie) pkt nr 51/13 CB Radio President Harry III ASC Radio wyposażone w funkcję ASC (automatycznej blokada szumów). Względem poprzedniego modelu został wzbogacony o nowe funkcje: VOX, SCAN, Loc, Roger Beep. 10

11 447 pkt nr 52/ pkt nr 54/13 Odkurzacz samochodowy Severin bezprzewodowy ręczny odkurzacz zasilany akumulatorami, możliwość przewodowego zasilania 12 V z gniazda zapalniczki samochodu. 967 pkt nr 55/13 Kamera samochodowa Przekątna ekranu 2,4, slot na kartę pamięci, karty pamięci SDHC, nagrywanie w pętli, detekcja ruchu, tryb nocny, wbudowany głośnik, mikrofon, wejście USB, AV, HDMI. Lodówka turystyczna Pojemność 32 l, przełącznik GRZANIE - CHŁODZENIE, zasilanie AC 230 V ~50 Hz (moc grzania 50 W / chłodzenia 58 W), zasilanie DC 12 V (moc grzania 40 W / chłodzenia 48 W) pkt nr 56/ pkt nr 53/13 Odkurzacz do czyszczenia na sucho i mokro STIHL SE 61 Poręczny i praktyczny odkurzacz do czyszczenia na sucho i na mokro. Funkcja oczyszczania filtra, rura ssąca z aluminium i blokada kółek prowadzących. Zintegrowany uchwyt na akcesoria. Wąż ssący 2,5 m pkt nr 57/13 AUTO 777 pkt nr 58/13 Radioodtwarzacz audio Pioneer DEH-2500UI Radio samochodowe z odtwarzaczem CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, WAV o mocy 4 x 50 W. Posiada odłączany panel oraz złącze AUX, USB na przednim panelu. Możliwość podłączenia ipoda/iphone. Tuner FM/AM z pamięcią 24 stacji. Uchwyt rowerowy Thule Free Ride 532 Uchwyt rowerowy Thule FreeRide 532 cechuje: nowy dynamiczny kształt i profilowane wsporniki, ekskluzywny tytanowy kolor, większy zakres rozwarcia szczęk. Jest on przeznaczony do przewozu jednego roweru. Uchwyt spełnia normy City Crash. Myjka STIHL RE 98 Myjka wysokociśnieniowa STIHL na zimną wodę. Ergonomiczny design, wyposażona w praktyczną złączkę zatrzaskową do szybkiej wymiany dysz, zespół jezdny, dyszę rotacyjną, dyszę płaską, zestaw do dozowania środka czyszczącego oraz praktyczny uchwyt do akcesoriów na obudowie. Doskonale nadaje się do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych. 11

12 MULTIMEDIA 8157 pkt nr 59/13 Telewizor Samsung UE40ES6100 Telewizor 3D o przekątnej 40 cali i rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, zintegrowany tuner DVB-T, technologia 3D HyperReal Engine i Wide Color Enhancer Plus, 3 złącza HDMI, 3 złącza USB, Component Video, CI+ i Wi-Fi. 317 pkt nr 60/13 Kamera internetowa Creative Live! Cam Chat HD Nagrywanie i odtwarzanie filmów w rozdzielczości 720 p z prędkością do 30 klatek na sekundę, Wbudowany mikrofon z układem redukcji szumów, udostępnienie zdjęć i filmów w portalach społecznościowych za pomocą jednego kliknięcia. 813 pkt nr 61/13 Zestaw audio Camry System głośników 2.1., wbudowany głośnik niskotonowy, moc muzyczna 2 x 8W + 15W subwoofer, equalizer, odtwarzacz MP3, gniazdo USB, radio FM z funkcją automatycznego strojenia. 563 pkt nr 62/13 Głośniki komputerowe Creative 2.1 Inspire T3130 Eleganckie głośniki można łatwo podłączyć do komputera PC, notebooka lub odtwarzacza MP3, uzyskując doskonałą jakość dźwięku. Stacja pogody First 2461 Czas, data, kalendarz, fazy księżyca, funkcja alarmu, drzemka, temperatura, wilgotność, transmisja bezprzewodowa. 283 pkt nr 63/13 12

13 1077 pkt nr 64/ pkt nr 65/13 Radiomagnetofon z CD Hyundai TRC802DRSU3 odtwarzacz kasetowy, CD, MP3, WMA 1507 pkt nr 67/13 Słuchawki Philips SHD8600UG/10 Bezprzewodowe słuchawki o paśmie przenoszenia od 20 do Hz oraz głośnikami o rozmiarze 40 mm, stosunek szumu do sygnału 86 db, zasięg słuchawek - do 30 metrów pkt nr 69/13 Laptop Samsung NP355E5C-S02PL, 15,6 Laptop o nowoczesnej stylistyce z ekranem o przekątnej 15,6, charakteryzujący się natywną rozdzielczością x 768 wyposażony w matową matrycę LED. Wyposażony jest w procesor AMD E o częstotliwości taktowania 1,7 GHz, z zainstalowaną pamięcią 4 GB RAM DDR3 oraz dysk twardy o pojemności 500 GB. 600 pkt nr 70/ pkt nr 68/ pkt nr 66/13 Aparat fotograficzny Pentax Optio LS465 Wielkość matrycy 16,0 mln pikseli, Zoom optyczny 5x, Zoom cyfrowy 7,2, Ekran LCD 2,7, rozdzielczość filmów 1280 x 720. Tablet Quicki 725 Ten wielofunkcyjny tablet umożliwia szybki dostęp do Internetu, poczty, gier i programów użytkowych dostępnych dla systemu Android w Internecie. 7-calowy dotykowy wyświetlacz LCD pozwala na komfortowe oglądanie filmów czy przeglądanie wybranych aplikacji. Wbudowany aparat umożliwia uchwycenie wszystkich ważnych momentów, a intuicyjne i przejrzyste menu pozwala na sprawną nawigację. Konsola PS3 Super Slim 12GB + 2 gry Konsola Playstation 3 pozwala na wspaniałą zabawę w gronie rodziny i przyjaciół, wbudowany dysk twardy o pojemności 500 GB, może pełnić rolę odtwarzacza blue ray pkt nr 71/13 MULTIMEDIA Miniwieża Philips MCD712 Miniwieża z wyświetlaczem VFD odtwarzająca płyty DVD- -Video, Video CD, SVCD, Picture CD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW CD-R, CD-RW oraz pliki DivX, MP3 i WMA. Posiada 2 głośniki o mocy muzycznej 100 W, tuner FM z pamięcią na 20 stacji i złącze USB. Kingstone DataTraveler GB USB

14 KUCHENNE ATRAKCJE Maszynka do mięsa ZELMER Dzięki zaawansowanemu układowi chłodzenia maszynka bez trudu osiąga zawrotną moc 1500 W radząc sobie z każdym zadaniem które przed nią postawisz. Dzięki jej doskonale przemyślanej konstrukcji po odłączeniu standardowej komory mielenia możemy, poprzez dołączenie odpowiedniego modułu, przeobrazić ją w szatkownicę, cytrusiarkę lub wyciskarkę do owoców! 910 pkt nr 72/ pkt nr 73/13 Krajalnica ZELMER Krajalnica dla osób, które cenią w sprzęcie nie tylko jego funkcjonalność, ale także wygląd. Zestaw garnków 10. elementowy Zelmer Garnki Provesta wykonane są ze specjalnej stali 18/10. Zawiera ona idealne proporcje chromu i niklu zapewniające doskonałe parametry na długie lata. Dzięki satynowanemu wnętrzu zdecydowanie mniej widoczne są ślady po zaciekach. Garnki tej linii przystosowane są do stosowania na kuchenkach indukcyjnych. 363 pkt nr 74/13 Mikser Zelmer Nowoczesny mikser umiejętnie łączy kompaktowe rozmiary z dużą mocą i funkcjonalnością. Pięciostopniowa regulacja prędkości działania urządzenia pozwoli dostosować Ci moc robota do zadania, które ma spełnić pkt nr 75/13

15 Odkurzacz ZELMER Moc maksymalna 1900 W, pojemność worka na kurz 4 l, wydatek max 35 l/s, elektroniczna regulacja siły ssania, schowek na akcesoria, wskaźnik zapełnienia worka, sygnalizacja zabrudzenia filtra pkt nr 76/ pkt nr 77/13 Waga kuchenna ADLER AD 3133 Oblicza zawartość: kalorii, sodu, węglowodanów, błonnika, protein, tłuszczu i cholesterolu w ważonych produktach spożywczych, Udźwig 5 kg, dokładność 1 g, baza danych o 999 produktach pkt nr 78/ pkt nr 79/13 Żelazko Steam Generator Zelmer 28Z014 Żelazko o niezwykle dużej mocy wyposażone w stację parową - idealne do użytku w domu jak i dla profesjonalistów. Piekarnik CAMRY CR 111 Pojemność 43 l, moc 2000 W, regulacja temperatury oc, czasomierz do 60 minut, akcesoria: ruszt, brytfanna do pieczenia, akcesoria do rożna, uchwyt, wymiary: [s x w x g ] 58 cm x 33,5 cm x 34 cm. KUCHENNE ATRAKCJE 752 pkt nr 80/13 Ekspres przelewowy Zelmer CM1001D Zestaw funkcji ekspresu umożliwia regulację mocy kawy, czasowe parzenie kawy, parzenie 2-4 filiżanek kawy, autooczyszczanie ekspresu oraz programowanie czasu wyłączenia. Grill elektryczny Zelmer 40Z012 Grillowanie bez względu na pogodę, na tarasie, balkonie czy też we własnej kuchni. 206 pkt nr 83/ pkt nr 81/13 CAMRY 4001 wyciskarka 2 wymienne stożki wyciskające,automatyczna funkcja start/stop, rotacja w prawo i w lewo, pokrywa ochronna, sitko na miąższ, pojemność: 900 ml, moc: 40 W pkt nr 82/13 Robot Bosh MCM 4200 Kompaktowy robot kuchenny, 800 W, płynna regulacja prędkości + funkcja TURBO, mikser 1,5 l; misa 2,3 l; wyciskarka do cytrusów, sokowirówka, nóż wielofunkcyjny, tarcza emulgacyjna do ubijania, końcówka do zagniatania ciasta, zintegrowana szuflada na akcesoria, 5 tarcz tnących w tym tarcza do frytek, tarcza do tarcia ziemniaków gratis, kolor: biały/ srebrny. 15

16 SPORT I URODA Depilator Braun Silk Epil zaawansowany depilator marki Braun zapewnia długotrwały efekt gładkiej skóry. Został opracowany zarówno do stosowania na mokro, jak i na sucho pkt nr 85/ pkt nr 84/13 Suszarka Philips HP8251/00 SalonDry Pro to wydajna suszarka o mocy 2300 W z sześcioma regulowanymi ustawieniami szybkości i temperatury. 277 pkt nr 86/13 Szczoteczka oral B Braun minutowy timer mycia zębów, 7600 ruchów oscylacyjno - rotacyjnych na minutę. Golarka Braun 150 Wąska precyzyjna głowica goląca Smart Foil, Wodoodporna, trymer do długich włosów, bezprzewodowe golenie - 20 min. 450 pkt nr 87/ pkt nr 88/13 16 Prostownica Hyundai HS580 ceramiczne płytki, włącznik on/off z wyświetlaczem, zakres temeratur stopni, moc 30 W, zabezpieczenie przed przegrzaniem.

17 Strzyżarka do włosów Philips 5115 Maszynka do strzyżenia zapewnia równe przycięcie włosów i brody w bardzo prosty sposób. Wbudowana nasadka grzebieniowa jest regulowana, więc włosy można ustawić na dowolną długość bez konieczności zmiany nasadki. Nie wymaga konserwacji. 283 pkt nr 89/13 Piłka siatkowa Meteor Professional Plus Revolution Miękka Piłka siatkowa Meteor przeznaczona do szkoły i na treningi dla średnio zaawansowanych. Perforowana powłoka powierzchni zapewnia dobry kontakt i znaczne zredukowanie absorpcji wilgoci pkt nr 92/ pkt nr 90/ pkt nr 91/13 Plecak King Camp Cherry Wysokiej jakości plecak turystyczny. Warstwa PU zapewnia nieprzemakalność, pojemność: 22 litry pkt nr 93/13 SPORT I URODA Ponton Intex Excursion 5-osobowy Wykonany z trwałego tworzywa PVC o 3 niezależnych komorach powietrznych, wyposażony w wiosła aluminiowe oraz pompkę tłokową, posiada możliwość zamocowania silnika, zawory bostońskie, uchwyty do zamocowania wędki, miękka podłoga oraz torba na drobiazgi pkt nr 94/13 Mata masująca Homedics Shiatsu SBM-179H Rakieta tenisowa Wilson Tour BLX 26 Jest to najwyższej jakości juniorska rakieta wyczynowa, rozmiar główki: 98, układ strun: 16 x 19, pokrowiec w komplecie, długość całkowita rakiety pkt nr 95/13 Spokey namiot - parawan Plażowy - parawan Wyjątkowo lekki i łatwy w montażu, materiał - poliester 170T, podłoga - folia PE 110/gm2, stelaż - Włókno szklane 7 mm, wymiary x 120 x 120 cm, waga 1,1 kg. 710 pkt nr 96/13 Axer Stepper mini A2045 Komputer wyświetla czas ćwiczenia, liczbę kroków, czas, zużycie kalorii, skanuje wszystkie funkcje pokazując je przez 5 sek, możliwość regulacji intensywności treningu. Ciśnieniomierz Braun BPW 4300C nadgarstkowy 667 pkt nr 97/ pkt nr 98/13 Solex Sport Sisal tarcza elektroniczna Elektroniczna tarcza do gry w rzutki ostre. Produkt posiada wyświetlacz LCD, atrakcyjną sygnalizację dźwiękową oraz jest wyposażona w uchwyty umożliwiające jest zamontowanie na ścianie. 17

18 k o d p a k o w y TWOJE MARZENIA 1742 pkt nr 102/ pkt nr 99/13 50zł pięćdziesiąt złotych BON Bon Towarowy Kupon premiowy SodexoPASS o wartości 50 zł Kupony Premiowe są akceptowane w ponad 50 tys. punktów handlowych i usługowych w całej Polsce m.in. w super- i hiper-marketach, sklepach RTV i AGD, perfumeriach, sklepach typu Dom i Ogród, salonach jubilerskich, sklepach odzieżowych, sportowych, na stacjach paliw i wielu innych placówkach handlowo-usługowych, kupon nie podlega wymianie na gotówkę. 1 bon bony bony bony bonów 875 pkt pkt pkt pkt pkt 6 bonów 1020 pkt 7 bonów 1155 pkt 8 bonów 1280 pkt 9 bonów 1395 pkt 10 bonów 1500 pkt Bon towarowy o wartości 50 zł Bony Towarowe są akceptowane w punkcie handlowym Organizatora pkt nr 103/13 Bon TravelPass Spa o wartości 500 zł Podaruj sobie i swoim bliskim chwile luksusu! Bony TravelPass Spa to weekendy w SPA, pobyty w pensjonatach oraz wizyty w salonach DaySPA. Można je zrealizować w prawie 200 wyselekcjonowanych miejscach gwarantujących najwyższy komfort i pełen relaks. Są wśród nich najlepsze hotele SPA w Polsce, wysokiej klasy pensjonaty w kurortach, salony DaySPA w ponad 50 miastach. Więcej informacji na: V O U C H E R Proszę nie zapisywać ani nie stemplować tego pola 217 pkt nr 100/13 F I A T P R O F E S S I O N A L Proszę nie zapisywać ani nie stemplować tego pola zł sto złotych BON Bon Towarowy Bon towarowy o wartości 100 zł Bony Towarowe są akceptowane w punkcie handlowym Organizatora. 384 pkt nr 101/13 Voucher Fiat o wartości 500 zł Fiat Professional uczestniczy w nowej ofercie programu lojalnościowego organizowanego przez Grupę REGULAMIN PSB. KORZYSTANIA Punkty Z BONU TOWAROWEGO zbierane podczas dokonywania 1. Bon Towarowy służy do zapłaty za zakupy dokonane wyłącznie w sklepie, w którym bon został kupiony lub wydany. 2. Bon towarowy jest ważny z hologramem, na którym znajduje się numer porządkowy. zakupów 3. W przypadku w zapłaty Bonem składach Towarowym gdy kwota do zapłaty budowlanych za kupione towary jest niższa niż wartość można wymieniać na vouchery o wartości 500 zł uprawniające do nominalna Bonu, różnica między kwotą do zapłaty a wartością nominalną Bonu nie podlega zwrotowi. 4. Bony Towarowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. 5. Bony Towarowe uszkodzone (naderwania, zabrudzenia, nieczytelne itd.) nie mogą być wykorzystane do zapłaty za zakupy. Takie Bony są traktowane jako nieważne. 6. W przypadku utraty lub zniszczenia Bonu Towarowego podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją. zniżki 7. Wszelkie na reklamacje zakup dotyczące Bonu Towarowego nowego są rozpatrywane wyłącznie samochodu przez podmiot prowadzący sklep, dostawczego który wydał Bon. 8. Dla swej ważności Bon Towarowy wymaga pieczęci firmowej zawierającej nazwę podmiotu prowadzącego Fiat sklep, nazwę Professional. i adres sklepu, czytelnego Można zebrać dowolną ilość marki podpisu osoby uprawnionej do wydania Bonu. 9. Bon Towarowy jest ważny do voucherów, a ich wartość odliczyć od ceny po rabacie wynegocjowanym u dealera Fiat miejsce na pieczęć Professional.

19

20 * Szczegóły dotyczące naliczania punktów za produkty firmy Fakro znajdują się na stronie 20 Grupa Polskie Składy Budowlane S.A., Wełecz 142, Busko-Zdrój tel , fax Informacje o programie na

PROGRAM PARTNERSKI I edycja

PROGRAM PARTNERSKI I edycja PROGRAM PARTNERSKI I edycja KATALOG Programu Partnerskiego Edycja 2013 Wersja 1 KATALOG Programu Partnerskiego Edycja 2013 Prezentowana wersja katalogu Programu Partnerskiego jest wersją startową edycji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PARTNERSKI I edycja

PROGRAM PARTNERSKI I edycja PROGRAM PARTNERSKI I edycja KATALOG Programu Partnerskiego Edycja 2014 KATALOG Programu Partnerskiego Edycja 2014 Prezentowana wersja katalogu Programu Partnerskiego jest wersją startową edycji 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KATALOG PARTNERSKI I edycja

PROGRAM KATALOG PARTNERSKI I edycja Jak zbieramy punkty w programie? PROGRAM KATALOG PARTNERSKI I edycja Programu Partnerskiego Edycja 2011 Wersja 2 KATALOG Programu Partnerskiego Edycja 2011 NA WWW.ARTGUM.COM.PL SPRAWDŹ AKTUALNĄ WERSJĘ

Bardziej szczegółowo

Rozwiąż krzyżówkę. i wygraj nagrody. 2x 1x 1x 2x 2x. 1x 1x 15x 10x 5x. 5x 10x 2x 2x 2x. Wypełnij hasło:

Rozwiąż krzyżówkę. i wygraj nagrody. 2x 1x 1x 2x 2x. 1x 1x 15x 10x 5x. 5x 10x 2x 2x 2x. Wypełnij hasło: 3 5 82 10 7 56 12 4 1 16 8 10 3 13 7 2 11 21 4 9 6 9 15 4 13 10 Rozwiąż krzyżówkę i wygraj nagrody 2x 1x 1x 2x 2x Tablet Pentagram Quadra 7 Ultra 1x 1x 15x 10x 5x Odkurzacz Invest Irys 2 Tablet Pentagram

Bardziej szczegółowo

Premium KATALOG NAGRÓD

Premium KATALOG NAGRÓD Premium 1 KATALOG NAGRÓD Drogi Kliencie! Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w programie PREMIUM-PLUS. Daje on możliwość odebrania wspaniałych nagród w zamian za robienie zakupów u partnerów biorących udział

Bardziej szczegółowo

Katalog pełny marzeń. Oferta ważna: 10.05 30.09.2010 GŁÓWNI PARTNERZY OFICJALNI PARTNERZY

Katalog pełny marzeń. Oferta ważna: 10.05 30.09.2010 GŁÓWNI PARTNERZY OFICJALNI PARTNERZY Katalog pełny marzeń GŁÓWNI PARTNERZY Oferta ważna: 10.05 30.09.2010 OFICJALNI PARTNERZY Punkty zamieniaj w prezenty! Nasz nowy katalog stworzyliśmy z myślą o Tobie i Twoich najbliższych. Ponieważ wiemy,

Bardziej szczegółowo

Pełna moc. System akumulatorowy STIHL i VIKING

Pełna moc. System akumulatorowy STIHL i VIKING Pełna moc System akumulatorowy STIHL i VIKING Bezprzewodowa doskonałość: Komfortowy system akumulatorowy STIHL i VIKING Akumulator STIHL pasuje do każdego urządzenia z naszego uniwersalnego systemu akumulatorowego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus SATURN

Regulamin Programu Konto Plus SATURN Regulamin Programu Konto Plus SATURN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Użytkownika Plus do uzyskania i korzystania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN-44/2013 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa dotycząca wykonania, uruchomienia, obsługi technicznej gier i quizów internetowych umieszczonych na stworzonej do tego celu stronie

Bardziej szczegółowo

KA R=DI E FA KO A. Rozwiąż rebus Prześlij hasło do 31 stycznia 2014 poprzez formularz na stronie www.astral.pl/krzyzowka Odbierz nagrodę!

KA R=DI E FA KO A. Rozwiąż rebus Prześlij hasło do 31 stycznia 2014 poprzez formularz na stronie www.astral.pl/krzyzowka Odbierz nagrodę! Rozwiąż rebus Prześlij hasło do 31 stycznia 2014 poprzez formularz na stronie www.astral.pl/krzyzowka Odbierz nagrodę! Aparat fotograficzny Canon SX500 x2 KA R=DI E FA KO A NAGRODY Urządzenie wielofunkcyjne

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR: ZP. 240-16/13 Zamawiający: UNIWERSYTET PAPIESKI

Bardziej szczegółowo

100 zł netto = 1 pkt W DOMU W PRACY. Biuro 13-14 Narzędzia 15-19

100 zł netto = 1 pkt W DOMU W PRACY. Biuro 13-14 Narzędzia 15-19 KATALOG PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH 2013 Produkty wysokiej jakości 20 lat doświadczenia O PROGRAMIE SPIS TREŚCI INFORMACJE O PROGRAMIE W Blachodach każde zakupy premiowane są punktami. Punkty wymieniamy na

Bardziej szczegółowo

ZP.272.4.2015 Załącznik nr 8 Specyfikacja dostaw CZĘŚĆ II RTV i AGD. Jedn. miary. Lp. Przedmiot zamówienia Ilość. 1 szt.

ZP.272.4.2015 Załącznik nr 8 Specyfikacja dostaw CZĘŚĆ II RTV i AGD. Jedn. miary. Lp. Przedmiot zamówienia Ilość. 1 szt. ZP.272.4.2015 Załącznik nr 8 Specyfikacja dostaw CZĘŚĆ II RTV i AGD Lp. Przedmiot zamówienia Ilość 33. Telewizor z uchwytem 50 LCD 3D OBRAZ - matryca 50 cali/126cm, 16:9 - rozdzielczość Full HD, 1920 x

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta A. Informacje wstępne 1) Zamawiający Zamawiającym jest: Gmina Miasto Rzeszów Adres: Rynek 1, 35-064 Rzeszów. Telefon:

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 17 / D / SE-AG / 08 Czeladź, marzec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

NISKICH CEN! SEZON 399, 1699, 199, 1899, Kup ten produkt już za. z abonamentem Orange

NISKICH CEN! SEZON 399, 1699, 199, 1899, Kup ten produkt już za. z abonamentem Orange SEZON Akcja trwa od 13.03 do 26.03.2014 lub do wyczerpania zapasów produktów promocyjnych. NISKICH CEN! 40 3 Liczba sztuk w promocji ograniczona. Media Expert zastrzega sobie prawo do pomyłek i błędów

Bardziej szczegółowo

Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku.

Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku. NOTEBOOK COMPUTER Copyright 2003, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Copyright należy do firmy Medion. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows są wpisanymi znakami

Bardziej szczegółowo

Wakacje na wodzie? Podejmij wyzwanie!

Wakacje na wodzie? Podejmij wyzwanie! każda para Sandały z kryształami Swarovskiego Cena 1.00 zł 129. 2 kolory NOWOŚĆ: Sandały z kryształami Swarovskiego Walk Maxx Zaokrągloną, profilowaną podeszwę Walk Maxx sprawdziło ponad 2 000 000 użytkowników!

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZP.271.1.28.2014 Dostawa wyposażenia sprzęt teleinformatyczny (ICT) elektroniczny i oprogramowanie na potrzeby oddziałów przedszkolnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZP.271.I.28.2014

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Gmina

Bardziej szczegółowo

Płukanie i czyszczenie rur

Płukanie i czyszczenie rur 206 Płukanie Sprężarka płucząca 208 Środki chemiczne do czyszczenia 209 Odkamienianie Pompy do odkamieniania 210 Środki chemiczne do odkamieniania 211 Ręczne czyszczenie rur Ręczne maszyny do czyszczenia

Bardziej szczegółowo

Akcesoria komputerowe

Akcesoria komputerowe Akcesoria komputerowe i multimedialne: Myszy komputerowe bezprzewodowe 58 Myszy komputerowe przewodowe 60 Podkładki pod mysz i nadgarstek 62 Klawiatury i zestawy 63 Klawiatury numeryczne 65 Szuflada na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IZP.271.1.32.2014 Dostawa wyposażenia sprzęt teleinformatyczny (ICT) elektroniczny i oprogramowanie na potrzeby oddziałów przedszkolnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZP.271.I.32.2014

Bardziej szczegółowo

www.klubnaszegoklienta.pl 629,Profi Kubixx - technologia do kwadratu Jedyny robot, który kroi w kostkę 2 tosty Moc 35 W Tarcze ze stali szlachetnej

www.klubnaszegoklienta.pl 629,Profi Kubixx - technologia do kwadratu Jedyny robot, który kroi w kostkę 2 tosty Moc 35 W Tarcze ze stali szlachetnej dane ceny zawierają opłatę recyklingową dane recyklinn (KGO) (KGO). Liczba sztuk w promocji ograniczona. Media Expert zastrzega sobie prawo do pomyłek i błędów w druku. Zdjęcia produktów nie zawsze oddają

Bardziej szczegółowo

111, www.mediaexpert.pl 19-24.12 1998, 6GB 15,6" HDMI. x18 RAT

111, www.mediaexpert.pl 19-24.12 1998, 6GB 15,6 HDMI. x18 RAT PRZECENY P NA ŚWIETA! 19-24.12 Liczba sztuk w promocji ograniczona. Media Expert zastrzega sobie prawo do pomyłek, błędów w druku oraz zmiany cen. Zdjęcia produktów nie zawsze oddają ich rzeczywisty wygląd.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY OBOWI ZUJE: WT. 16.07 - PON. 29.07.2013 WWW.SELGROS.PL. KUBEK TURYSTYCZNY 0,5 L wysokość: 19 cm 12424321

BIULETYN INFORMACYJNY OBOWI ZUJE: WT. 16.07 - PON. 29.07.2013 WWW.SELGROS.PL. KUBEK TURYSTYCZNY 0,5 L wysokość: 19 cm 12424321 KUBEK TURYSTYCZNY 0,5 L wysokość: 19 cm 9. 99 12424321 1 szt. z VAT 12.29 *Kredytowanie w 10 lub 20 ratach 3x0% - 0% odsetek, 0% prowizji, 0% pierwszej wpłaty. Kredytu udziela Sygma Bank Polska. Minimalna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ NA ODLEGŁOŚĆ W FIRMIE LUXUM

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ NA ODLEGŁOŚĆ W FIRMIE LUXUM REGULAMIN ZAMÓWIEŃ NA ODLEGŁOŚĆ W FIRMIE LUXUM OBOWIĄZUJE DLA UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU Preambuła: Luxum to uznany, jeden z największych w Polsce dostawców jakościowego wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać

Bardziej szczegółowo