WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata str. 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5."

Transkrypt

1 ISSN W numerze: Plan Rozwoju Lokalnego na lata str. 5. Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe Do ynki, zwane te okrê ne, Uroczystoœci rozpoczêto na palcu w i e ñ c o w i n y, s ¹ t r a d y c y j n ¹ koœcielnym uroczystym korowodem uroczystoœci¹ obchodzon¹ z okazji wieñców do ynkowych, po którym zakoñczenia zbiorów zbó. G³ównym odprawiona zosta³a Msza Œw. Na momentem uroczystoœci by³o zawsze uroczystoœci przyby³y delegacje wrêczenie wieñca ze zbó, który wszystkich gmin powiatu z wieñcami - symbolizowa³ roczny plon. Podczas symbolami zbiorów. Po Mszy Œwiêtej pochodu niwiarzy z pola œpiewane d o y n k o w y k o r o w ó d, k t ó r y by³y okolicznoœciowe pieœni. prowadzi³a orkiestra dêta z Uroczystoœæ koñczy³a siê zawsze Ja no ws ki eg o O œr od ka Ku lt ur y œpiewem i zabaw¹. Polskie do ynki przeszed³ ulicami miasta na Misztalec. wi¹za³y siê z licznymi zwyczajami i Uroczystoœci otworzy³ obrzêdami, które mia³y zapewniæ gospodarz tegorocznych do ynek urodzaj na przysz³y rok. Szczególna Bu rm is tr z Ja no wa Lu be ls ki eg o r o l a p r z y p a d a ³ a w i e ñ c o w i Krzysztof Ko³tyœ, który wraz ze do ynkowemu. Wykruszano, bowiem w s p ó ³ g o s p o d a r z e m S t a r o s t ¹ z niego ziarno i u ywano do Janowskim Boles³awem Gzikiem pierwszych zasiewów. przyj¹³ symboliczny bochen chleba od 8 wrzeœnia w dzieñ odpustu Starostów Do ynek p. Teresy Garbacz i Matki Bo ej Siewnej Janów Lubelski p. Józefa Bielaka z Momot Górnych. by³ gospodarzem do ynek dekanalno - Wœród zaproszonych goœci, którzy powiatowych. przyjêli zaproszenie na tegoroczne To Twoje miejsce aby start w nowe ycie rozpocz¹æ przyjemnie i mi³o. WESELA W NAJWIÊKSZYCH NOWO ODDANYCH SALACH RESTAURACYJNYCH DUO we wspania³ej scenerii ZALEWU JANOWSKIEGO z dala od miejskiego i ulicznego zgie³ku du a przestrzeñ, b³ogi spokój, intymnoœæ, swoboda. do 400 osób Kontakt: Centrum Szkoleniowo - Wypoczynkowe DUO Janów Lubelski, ul. Turystyczna 10a (nad zalewem); tel. 015 / ; fax / tel. 015 / ; kom ; Ponadto organizujemy: przyjêcia okolicznoœciowe, komunie, spotkania, rauty, szkolenia, konferencje, spotkania plenerowe; kuligi, majówki, grill, ognisko, catering. Zapraszamy przez ca³y rok Koszt przyjêcia weselnego ju od 75 z³/osobê Co siê dzieje z rewelacj¹ wiosny IV ligi lubelskiej? - str. 8. S³u ba, cierpienie, mi³oœæ - 50 lat DPS-u - str. 14. Starostowie Do ynek: Teresa Garbacz i Józef Bielak. uroczystoœci byli: Andrzej Kurowski wieñcowi ze Zbylutki Starej z dekanatu Wojewoda Lubelski, Konrad Rêkas - œwiêtokrzyskiego. Nagrody na konkurs P r z e w o d n i c z ¹ c y S e j m i k u ufundowane zosta³y przez Starostwo Województwa Lubelskiego, Janusz Janowskie. M a l i n o w s k i z U r z ê d u Nie mog³o siê obyæ w Janowie Marsza³kowskiego, Marian Widz Pose³ równie bez oœpiewania wieñców. na Sejm RP, Wójtowie wszystkich Ka da grupa wieñcowa, a by³o ich w gmin Powiatu Janowskiego. tym roku 11 prezentowa³a na scenie swój program artystyczny. Graniem i œpiewaniem bawili publicznoœæ tak e kapela biesiadna i orkiestra dêta z Janowskiego Oœrodka Kultury. A ca³oœæ do ynkowej uroczystoœci zakoñczy³y wystêpy Magdaleny Dureckiej i Waldemara Ochnii - najwiêkszego polskiego parodysty. Podczas do ynek publicznoœæ mog³a równie ogl¹daæ stoiska promocyjne Restauracji Hetmañska, (gdzie mo na by³o degustowaæ wykonane wed³ug tradycyjnych receptur wyroby wêdliniarskie); Ogródków Dzia³kowych, Oœrodka Doradztwa Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Szko³y Rolniczej w Potoczek oraz gospodarza do ynek W trakcie uroczystoœci odby³ Gminy Janów Lubelski. siê konkurs na tradycyjny wieniec Organizatorzy dziêkuj¹ do ynkowy. Misternie wyplecione, sponsorom do ynkowej uroczystoœci: kolorowe wieñce prezentowa³y przede PP Sulowskim - Restauracja wszystkim tematykê religijn¹. I Hetmañska, PP. Tomalom, oraz nagrodê zdoby³ wieniec z Momot P. Miœkiewiczowi. Górnych, II nagrodê wieniec z gminy Barbara Nazarewicz Modliborzyce, a III nagrodê przyznano Podziêkowania Dom Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim serdecznie dziêkuje za udzia³ w obchodach jubileuszu 50-lecia dzia³alnoœci placówki - Ks. Biskupowi Marianowi Zima³kowi, Ks. Infu³atowi Edmundowi Markiewiczowi, Kap³anom, Siostrom Zakonnym, w³adzom Województwa Lubelskiego, Starostwu Powiatowemu w Janowie Lubelskim, Burmistrzowi miasta, zespo³om artystycznym i chórom, grupom wolontariatu, sponsorom i osobom wspieraj¹cym oraz wszystkim zaproszonym goœciom. Dyrektor mgr Nadzieja Paszkowiak

2 Dodatkowe œrodki PFRON podzielone P o d c z a s s e s j i R a d y P o w i a t u poszczególne zadania, a nastêpnie w Janowskiego dnia 09 wrzeœnia 2004 g³osowaniu jawnym przyjêli uchwa³ê roku przed³o ono projekt w powy szej sprawie. Po wi at ow eg o Ce nt ru m Po mo cy Realizacja tej uchwa³y bêdzie Rodzinie w Janowie Lubelskim nastêpowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi dotycz¹cy podzia³u puli dodatkowych przepisami i procedurami, a wnioski w œrodków Pañstwowego Funduszu powy szych sprawach s¹ przyjmowane R e h a b i l i t a c j i O s ó b rejestrowane na bie ¹co w PCPR w Niepe³nosprawnych, jakie zosta³y Janowie Lubelskim przy ul. przydzielone przez Zarz¹d PFRON w Zamoyskiego 37. Tam równie mo na Warszawie dla naszego powiatu do uzyskaæ szczegó³owe informacje, co do wykorzystania jeszcze w roku uprawnieñ i obowi¹zuj¹cych bie ¹cym. warunków, jakie nale y spe³niaæ przy Ze wzglêdu na najwiêkszy u b i e g a n i u s i ê o p o w y s z e niedobór œrodków na rehabilitacjê dofinansowania. spo³eczn¹ osób niepe³nosprawnych Nale y niestety zaznaczyæ, e zaproponowano, aby dodatkowe œrodki g e n e r a l n i e k w o t a œ r o d k ó w PFRON przeznaczyæ na realizacjê finansowych PFRON dla powiatu nastêpuj¹cych zadañ: janowskiego na rok 2004 nawet po - na dofinansowanie kosztów zwiêkszeniu jest niewystarczaj¹ca, a to likwidacji barier architektonicznych w oznacza, e nie bêdzie mo liwoœci komunikowaniu siê i technicznych, w pokrycia wszystkich potrzeb osób zwi¹zku z indywidualnymi potrzebami n i e p e ³ n o s p r a w n y c h, j a k i e s ¹ osób niepe³nosprawnych (dzieci, wnioskowane, a szczególnie zabraknie m³odzie y i doros³ych) w ich miejscu œrodków na zadania dofinansowania zamieszkania; kosztów likwidacji barier - na dofinansowanie uczestnictwa osób f u n k c j o n a l n y c h w m i e j s c u niepe³nosprawnych(dzieci, m³odzie y zamieszkania tych osób. i doros³ych) i ich opiekunów w Dyrektor i pracownicy PCPR turnusach rehabilitacyjnych. do³o ¹ wszelkich starañ, aby w pe³ni Nale y nadmieniæ, e opinia zrealizowaæ ustawowe zadania, a Powiatowej Spo³ecznej Rady ds. Osób jednoczeœnie zaspokoiæ w mo liwie Niepe³nosprawnych, jaka zosta³a w tej najwiêkszym stopniu najpilniejsze sprawie przedstawiona na sesji radnym p o t r z e b y œ r o d o w i s k a o s ó b by³a w ca³oœci zgodna z projektem niepe³nosprawnych w naszym PCPR. Oczywiœcie radni zapoznali siê powiecie. dok³adnie tak e z kwotami, jakie Dyrektor PCPR zosta³y zaproponowane na mgr Anna Œmit Sprawozdanie z wykonania uchwa³ Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 9 czerwca 2004 r. Uchwa³y w sprawach: 1) zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego na pokrycie deficytu bud etu; 2) zmian w uchwale bud etowej na rok 2004; 3) uchwalenia Planu Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004; 4) wyra enia zgody na sprzeda czêœci nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ powiatu janowskiego; 5) ustalenia najni szego wynagrodzenia zasadniczego stanowi¹cego podstawê ustalenia wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Powiatu Janowskiego oraz wyra enia zgody na ustalenie wartoœci jednego punktu; 6) wyra enia zgody na przekazanie w trwa³y zarz¹d nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Powiatu Janowskiego; 7) zmiany uchwa³y Rady Powiatu Janowskiego w sprawie szczegó³owych warunków korzystania z nieruchomoœci powiatu przekazanych jednostkom organizacyjnym w trwa³y zarz¹d; 8) uchwalenia Programu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Janowskiego na lata ; 9) przyst¹pienia do porozumienia pomiêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego powiatu janowskiego w sprawie realizacji wspólnego przedsiêwziêcia, polegaj¹cego na budowie powiatowej krytej p³ywalni w Janowie Lubelskim. W sprawie uchwa³: 1) Warunków czêœciowego lub ca³kowitego zwalniania rodziców i opiekunów prawnych dziecka oraz osoby pe³noletniej z op³at za pobyt w placówce opiekuñczo - wychowawczej oraz rodzinie zastêpczej stwierdzono niewa noœæ w czêœci obejmuj¹cej sformu³owanie oraz osoby pe³noletniej zawarte w tytule uchwa³y oraz jej 1 ust. 1 2) W zwi¹zku z uchwa³¹ w sprawie zmian bud etu i w bud ecie Zarz¹d Powiatu podj¹³ uchwa³ê Nr 97/407/04 w sprawie zmian w uk³adzie wykonawczym. 3) Zmian w uchwale bud etowej na rok 2004 Zarz¹d Powiatu podj¹³ uchwa³ê Nr 97/408/04 w sprawie udzielenia po yczki dla SP ZZOZ w Janowie Lubelskim. Og³oszenie drobne Sprzedam dom parterowy (pó³ bliÿniaka) 50 m2 przy ul. Lubelskiej. Dzia³ka o pow. 3,33 a. Cena do uzgodnienia. Tel.: (081) Zarz¹d Powiatu pomiêdzy XVII a XVIII sesj¹ Rady Powiatu odby³ 16 posiedzeñ, na których zajmowa³ siê nastêpuj¹cymi sprawami: 1. Odwo³a³ Stanis³awa Kowalczyka 11. Przeznaczy³ kwotê 1000 z³ jako ze stanowiska Dyrektora Zespo³u dofinansowanie do imprezy Festiwal Szkó³ Rolniczych w Potoczku. Kaszy z przeznaczeniem na zakup 2. Dofinansowa³ Polski Zwi¹zek nagród dla uczestników konkursów. Emerytów, Rencistów i Inwalidów z 12. Za tw ie rd zi ³ ka rt y za da ñ na okazji Œwiatowego Dnia Inwalidy. osuwiska sporz¹dzone na podstawie Z a r z ¹ d P o w i a t u p r z y z n a ³ sporz¹dzonego protoko³u przez dofinansowanie na w/w spotkanie z Komisjê powo³an¹ przez Zarz¹d bud etu przeznaczonego na promocjê Powiatu. Osuwiska wymagaj¹ pilnych w wysokoœci 200 z³. dzia³añ w celu likwidacji szkód 3. Przyj¹³ przedstawiony protokó³ zagra aj¹cych dalszej dewastacji dróg k o m i s j i p o w o ³ a n e j U c h w a ³ ¹ oraz zabezpieczenia bezpieczeñstwa Nr 93/399/04 Zarz¹du Powiatu z ruchu drogowego. przeprowadzonej kontroli w zakresie 13. Wyrazi³ zgodê na zatrudnienie 12 ustalenia m iejsc z agro onych osób w ramach robót publicznych, osuwiskami oraz oszacowania wartoœci finansowanych przez PUP w Janowie zaistnia³ych szkód na sieci dróg Lubelskim. Zatrudnienie obejmuje powiatowych na obszarze powiatu okres 4 miesiêcy, a pracownicy zostali janowskiego. skierowani do wykonania remontu 4. P r z e k a z a ³ w z a r z ¹ d z a n i e chodnika przy drogach w Godziszowie burmistrzowi Janowa Lubelskiego oraz w Janowie Lubelskim przy nastêpuj¹ce drogi (ulice) po³o one ul. Bialskiej. w Janowie Lubelskim: ul. Wa³ow¹, 14. Przyj¹³ harmonogram robót przy ul. J an a P aw ³a II, u l. Pr os t¹, budowie drogi powiatowej Nr 1807L ul. Sienkiewicza, ul. Sukiennicz¹ oraz B³a ek - Pi³atka - wykonanie robót wszcz¹³ procedurê pozbawienia dróg ziemnych na odcinku o d³ugoœci 500 powiatowych (ulic) zaliczonych mb. dotychczas do dróg powiatowych, a 15. Analizowa³ warunki najmu lokali zaliczenia ich do kategorii dróg przy ulicy Zamoyskiego 77 gminnych. stanowi¹cych w³asnoœæ powiatu. 5. Podj¹³ uchwa³ê w sprawie 16.Udzieli³ upowa nienia zabezpieczenia œrodków bud etowych D y r e k t o r o w i Z a r z ¹ d u D r ó g osi¹gniêtych z tytu³u dochodów Powiatowych w Janowie Lubelskim do w³asnych w 2005 roku w kwocie przeprowadzenia postêpowania ,15 z³. Œrodki przeznaczone przetargowego oraz podpisania umowy bêd¹ na sfinansowanie w ramach z wykonawc¹ oraz rozliczenia robót na europejskiego Programu Rozwoju drugi etap robót zwi¹zanych z Regionalnego, które s¹ ujête w uchwale u s u w a n i e m s k u t k ó w k l ê s k bud etowej powiatu w ramach ywio³owych. wydatków na wieloletnie programy 17. Wy r a z i ³ z g o d ê n a n a j e m inwestycyjne: Na zadanie pod nazw¹ - pomieszczeñ internatu w Zespole modernizacja drogi powiatowej w Szkó³ Rolniczych w Potoczku na miejscowoœci Kolonia Potok Wielki - noclegi dla geodetów z OPGK droga powiatowa Nr 1718L Trzydnik - Rzeszów. Czas trwania najmu od 26 Potoczek. lipca do 31 sierpnia 2004 roku. 6. Pozytywnie zaopiniowa³ 18.Wyrazi³ zgodê na sprzeda pozbawienie niektórych dróg pozosta³ej iloœci drewna topolowego powiatowych powiatu bi³gorajskiego pochodz¹cego z wycinki po cenie 73 z³ 3 na terenie miasta Bi³goraja oraz gmin: za m netto. Biszcza, Ksiê pol i Potok Górny 19. Wyrazi³ zgodê na sprzeda kategorii drogi powiatowej. urz¹dzeñ pralniczych przez 7. Powo³a³ komisje egzaminacyjne Samodzielny Publiczny Zespó³ dla nauczycieli ubiegaj¹cych siê o Zak³adów Opieki Zdrowotnej w awans zawodowy na stopieñ Janowie Lubelskim. nauczyciela mianowanego w szko³ach 20. Wyda³ pozytywn¹ opiniê w sprawie ponadgimnazjalnych powiatu pozbawienia drogi powiatowej janowskiego. Nr 2261 L Konopnica - Tereszyn - 8. Powo³a³ Komisjê odbioru Radawczyk dotychczasowej kategorii koñcowego i przekazania do drogi powiatowej oraz zaliczenia jej do eksploatacji inwestycji o nazwie kategorii drogi gminnej. przebudowa drogi powiatowej Janów 21.Powo³a Komisjê do Lubelski - Zdzi³owice - Batorz - przeprowadzenia kontroli w sprawie Stawce. umo liwienia wjazdu z drogi 9. Powo³a³ komisjê konkursow¹ oraz powiatowej Nr 1817L (Jarocin - ustali³ regulamin w celu Momoty Górne - W³adys³awów) na przeprowadzenia konkursu na dzia³kê o Nr 65/1 po³o on¹ w stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ Momotach Górnych. Rolniczych w Potoczku. 22. Powierzy³ stanowisko Dyrektora 10.Przyj¹³ zmiany Statutu i Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Potoczku Regulaminu Organizacyjnego Domu Panu Dariuszowi Wolanowi i Pomocy Spo³ecznej w Janowie pozytywnie zaopiniowa³ kandydaturê Lubelskim. Zmiana podyktowana jest zmian¹ ustawy o pomocy spo³ecznej i Pani Barbary Kulik na stanowisko zastêpcy dyrektora ZSR w Potoczku. otrzymuje brzmienie: Dom posiada 23.Udzieli³ upowa nienia warunki do realizacji programów Dyrektorowi ZSR w Potoczku do rehabilitacji. Mo e œwiadczyæ us³ugi prowadzenia bie ¹cej dzia³alnoœci opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi szko³y. rehabilitacyjne dla osób w nim Cd. na stronie 3. niezamieszkuj¹cych.

3 Cd. ze strony 2. Janowie Lubelskim na rzecz Biura 24. Przyzna³ dotacje ze œrodków Obs³ugi Ruchu Turystycznego PTTK Powiatowego Funduszu Ochrony w Janowie Lubelskim i Handel Œrodowiska i Gospodarki Wodnej: Artyku³ami Rolno - Przemys³owymi - - w wysokoœci 2000 z³ - Publicznej Przygotowanie Projektowe Jan Szkole Podstawowej w Momotach Strêciwilk. Górnych; 33. Wyrazi³ zgodê na najem lokali w - w wysokoœci 2000 z³ - Publicznemu Zespole Szkó³ Zawodowych w Gimnazjum w Wierzchowiskach; Janowie Lubelskim z przeznaczeniem - w wysokoœci 2500 z³ - Publicznej na prowadzenie dzia³alnoœci handlowej Szkole Podstawowej w Godziszowie Pani Bo enie Szafraniec oraz pokoju w II. internacie Pani Monice Kurzêpa Przyj¹³ analizê wykonania bud etu nauczycielowi chemii Publicznego za I pó³rocze 2004 roku. Gimnazjum w Godziszowie. 26. Podpisa³ aneks do umowy po yczki 34. Omówi³ przebieg uroczystoœci 65 zawartej w dniu 22 czerwca 2004 roku Rocznicy Z³o enia Broni w Momotach pomiêdzy Zarz¹dem Powiatu w przez Zgrupowanie p³k Janowie Lubelskim a SP ZZOZ w Zieleniewskiego: 2-3 paÿdziernika Janowie Lubelskim roku. 27.Udzieli³ upowa nienia do 35. Omówi³ organizacjê do ynek zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych w powiatowych i wojewódzkich. bud ecie na 2005 rok Dyrektorowi 36. Wyrazi³ zgodê na utworzenie klasy Zarz¹du Dróg Powiatowych w Janowie Policelanego Studium Ekonomiczno - Lubelskim. Informatycznego w ZSR w Potoczku. 28. Przyj¹³ protokó³ z przekazania 37. Wyrazi³ zgodê na najem parteru obowi¹zków nowo wybranemu hotelu przy SP ZZOZ w Janowie Dyrektorowi ZSR w Potoczku. Lubelskim na rzecz NZOZ Rodzina. 29. Rozpatrzy³ skargê Pana Stanis³awa 38. Przyj¹³ zmiany do bud etu i uk³adu Wojciechowskiego na dzia³alnoœæ wykonawczego. zarz¹du dróg. 39. Analizowa³ sprawê przy³¹czy 30. Przeznaczy³ kwotê 3000 z³ na wodoci¹gowych przy budynku urz¹dzenie tzw. niebieskiego pokoju starego szpitala. w Komendzie Powiatowej Policji w 40. Analizowa³ bie ¹c¹ sytuacjê Janowie Lubelskim. Samodzielnego Zespo³u Zak³adów 31. Analizowa³ i zatwierdzi³ arkusze Opieki Zdrowotnej w Janowie organizacyjne szkó³ Lubelskim. ponadgimnazjalnych. 41. Analizowa³ materia³y na XVIII 32. Wyrazi³ zgodê na najem lokali sesjê. u ytkowych w budynku PCPR w Budowy i remonty Budowy i remonty dróg s¹ zapewne chodniki do wysokoœci drogi uci¹ liwoœci¹ dla kierowców i prowadz¹cej na Przyborowie za mieszkañców, ale s¹ to sytuacje szpitalem. Wartoœæ robót wyniesie przejœciowe. Nale y przyznaæ, e to ponad 8 mln z³. Planuje siê wykonanie wielkie budowanie to sukces Janowa i prac w bie ¹cym roku na wartoœæ 4 mln w³adz samorz¹dowych z Burmistrzem z³. i w przysz³ym równie 4 mln z³. Krzysztofem Ko³tysiem na czele. Szczegó³y bêdziemy mogli podaæ po Nawet malkontenci przyznaj¹, e uprawomocnieniu siê przetargu. prowadzone s¹ wielkie inwestycje. Nak³adem funduszy krajowych 14 wrzeœnia br. odby³ siê przetarg modernizowana jest droga i chodniki w przeprowadzony przez Generaln¹ ulicy Lubelskiej. Trwaj¹ intensywne Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad prace przy zakoñczeniu budowy w Lublinie Oddzia³ w Kraœniku na chodników do koñca zabudowy w y k o n a n i e k o l e j n y c h r o b ó t miejskiej. Wykonana zosta³a nowa drogowych. Roboty te obejmowaæ bêd¹ n a w i e r z c h n i a d r o g i w u l i c y w y k o n a n i e i m o d e r n i z a c j e Ulanowskiej od Mleczarni do ulicy skrzy owania ul. Zamoyskiego, Wa³owej. Modernizacja mostu na Bohaterów Porytowego Wzgórza i Bi a³ ce po pr aw i b ez pi ec ze ñs tw o u l i c y Wo j s k a P o l s k i e g o. O d pieszych poprzez wybudowanie k³adki wykonanego tam ronda przebudowie i po lewej stronie mostu. poszerzeniu ulegnie droga do Zofianki J.M. Górnej. Wzd³u drogi znajd¹ siê Wielki samochód - du y problem P o s i a d a c z e l u b u y t k o w n i c y niepokojem patrz¹ na dr ¹ce szyby i samochodów ciê arowych, tirów i bawi¹ce siê w pobli u dzieci podczas innych wielkich samochodów maj¹ przejazdu takiego olbrzyma nie lada problem z zaparkowaniem osiedlow¹ uliczk¹. swoich maleñstw na janowskich Ten problem ma dwie strony. parkingach miejskich czy osiedlowych Z jednej s¹ mieszkañcy i chêæ ciszy specjalnie przeznaczonych dla takich oraz spokoju w miejscu zamieszkania, samochodów, gdy takie parkingi nie a z drugiej s¹ kierowcy wielkich istniej¹. Dlatego te parkuj¹ na samochodów, którzy w ten sposób osiedlowych u liczkach, g dzie zarabiaj¹ na ycie. Trudno znaleÿæ teoretycznie powinien byæ zakaz wyjœcie z takiej sytuacji i póki, co postoju, a nawet wjazdu dla takich uci¹ liwe s¹siedztwo oraz zapadaj¹ce samochodów. Wtedy ich problem z siê ulice pod ciê arem olbrzymów zaparkowaniem staje siê problemem nie przejd¹ do historii. okolicznych s¹siadów, którzy s³uchaj¹ pod w³asnymi domami charkotu Redakcja nagrzewaj¹cego siê silnika lub z Z kultur¹ jest jak ze szklank¹, o torbê podró n¹. Na nieœmia³e protesty której optymista powie, e jest w starszego cz³owieka nasi m³odzi pe³ni pe³na, pesymista zaœ bêdzie janowscy ycia uprzykrzacze twierdzi³, e w po³owie jest zareagowali w sposób pozostawiaj¹cy opró niona. wiele do yczenia. Wyzwiska, O braku wychowania i kultury inwektywy, jakie wysz³y z ich ust nie napisano ju wiele. Prawd¹ jest, i nadaj¹ siê do przytoczenia na ³amach problem ten nie omin¹³ równie i gazety. Ma³o brakowa³o a dosz³oby do naszego miasta. Œwiadczyæ o tym mo e rozwi¹zañ si³owych, w których na pewne przykre zdarzenie maj¹ce pewno 60-letni cz³owiek nie mia³by miejsce kilka tygodni temu w póÿnych wiêkszych szans. Zmêczonemu i godzinach wieczornych w jednym z wystraszonemu krakusowi nikt nie najbardziej reprezentacyjnych miejsc ruszy³ z pomoc¹ i chyba tylko si³¹ swej naszego grodu. Ale zacznijmy od perswazji uda³o mu siê wyjœæ z tej pocz¹tku... Pewien 60-letni, opresji ca³o. Bohater niniejszego schorowany turysta z Krakowa, chc¹cy artyku³u zg³osi³ siê oczywiœcie na odwiedziæ swojego znajomego policjê nastêpnego dnia, uzyska³ tylko zamieszkuj¹cego Janów Lubelski, po informacjê na temat zwiêkszenia iloœci wyjœciu z autobusu na janowskim patroli oraz czêstszych kontroli dworcu PKS, postanowi³ spokojnie przebywaj¹cych w m iejscach pr ze sp ac er ow aæ si ê ja no ws ki mi publicznych, a spo ywaj¹cych napoje ulicami. Spacer ten mia³ zakoñczyæ siê wyskokowe m³odych ludzi. Jak zwykle a przynajmniej móg³ dla niego doœæ w takich sytuacjach rodz¹ siê pytania o nieoczekiwanie - wrêcz nieprzyjemnie, stan naszego bezpieczeñstwa a tak e a l e o t y m n a s z n i c z e g o wizerunku nas mieszkañców Janowa niepodejrzewaj¹cy podró ny jeszcze Lubelskiego i naszego miasta w opinii nie wiedzia³. W ka dym b¹dÿ razie p r z y j e z d n y c h, t u r y s t ó w c z y spacer przebiega³ spokojnie a do wczasowiczów. Czy nadal bêdziemy momentu pojawienia siê naszego w s t y d z i æ s i ê z a n a s z y c h bohatera w okolicach jednej z wspó³mieszkañców? Czy bêdziemy najpiêkniejszych czêœci naszego miasta obawiali siê wychodziæ z mieszkañ - fontanny miejskiej. wieczorami? Na te i inne pytania Chyba urzeczony jej widokiem pr aw do po do bn ie ni e uz ys ka my krakowski turysta nie zauwa y³ jednoznacznej odpowiedzi a jeœli ju czterech m³odych ludzi, którzy mo e okazaæ siê, e jest ju na to, co powodowani jakimœ dziwnym najmniej za póÿno... impulsem podeszli do niego i Cal Kultur¹ o œcianê bezceremonialnie wyrwali mu z rêki Rozterki podró nego Któ z nas, Polaków nie korzysta³ z Prawdopodobnie ju nied³ugo jakichkolwiek us³ug przewozowych? bêdziemy jeÿdziæ do Warszawy i W c z a s a c h P R L - u j e d y n y m Krakowa. Ile przyjdzie nam na ten fakt przewoÿnikiem by³ PKS. Dzier y³ poczekaæ - czas poka e... Zale y to ni ep od zi el n¹ w³ ad zê, za tr ud ni a³ przede wszystkim od dobrej woli w³adz olbrzymi¹ iloœæ pracowników. samorz¹dowych, od podjêcia przez Zmieni³y siê czasy, zmieni³y siê i realia nich konkretnych decyzji zwi¹zanych rynkowe. Wzros³o zapotrzebowanie na m.in. z wydawaniem decyzji o czêstsze przejazdy, zró nicowane linie mo liwoœci poprowadzenia linii i kierunki. Wraz ze zmianami w PKS- przewozowej czy te z zezwoleniem na ie, na rynku pojawi³y siê prywatne linie postój na terenie miasta czy powiatu. komunikacyjne, które przejê³y czêœæ mudne starania prywatnych k o m p e t e n c j i p a ñ s t w o w e g o przewoÿników o takowe zezwolenia, transportowo-pasa erskiego molocha. przeci¹gaj¹ce siê w nieskoñczonoœæ Komunikacja prywatna w naszym i nie konflikty miêdzy nimi a w³adzami tylko w naszym regionie to obecnie samorz¹dowymi - nierzadko koñcz¹ce du a konkurencja dla PKS-u. siê w s¹dach, niekorzystnie wp³ywaj¹ O konkurencyjnoœci prywatnych na rozwój nie tylko danego regionu, ale przewoÿników œwiadczy fakt niskich buduj¹ równie w ich mieszkañcach cen biletów, czêstotliwoœci przejazdów ch êæ sz uk an ia in ny ch, n aw et i a tak e mnogoœci kierunków oraz z a g r a n i c z n y c h, r o z w i ¹ z a ñ elastycznoœæ w dopasowywaniu siê do transportowych. oczekiwañ potencjalnych klientów. Na ma nadziejê, e zmiana takiego rynku janowskim dzia³a kilku postêpowania na pewno przynios³aby przewoÿników prywatnych. Z Janowa w przysz³oœci ró norodne korzyœci dojedziemy busem ju do wiêkszoœci zarówno dla danego regionu jak i mi ej sc ow oœ ci na sz eg o p ow ia tu, zamieszkuj¹cych go mieszkañców. dostaniemy siê równie do Kraœnika, Bi³goraja czy Lublina. Cal APEL DO W AŒCICIELI PSÓW Apelujemy do wszystkich w³aœcicieli psów o zamykanie swoich pupilków na posesjach. Rozpocz¹³ siê rok szkolny i nasza troska dotyczy szczególnie bezpieczeñstwa dzieci z najm³odszych klas, ale nie tylko. T³umaczenie: On nie gryzie nie wiele zdzia³a, jeœli mamy przed sob¹ nieznajomego psa szczekaj¹cego na nas. Dlatego gor¹co apelujemy do posiadaczy psów, aby stanêli na wysokoœci zadania, gdy posiadanie psa jest jednoczeœnie wziêciem za niego odpowiedzialnoœci. Redakcja 3.

4 Higienê czas wprowadziæ Powiatowa Stacja Sanitarno- ur z¹ dz eñ or az pr ep ar at ów Epidemiologiczna przes³a³a informacje kosmetycznych i fryzjerskich o (opracowan¹ w Sekcji Higieny aktualnym terminie wa noœci. Komunalnej Powiatowej Stacji Narzêdzia kosmetyczne wielokrotnego Sanitarno - Epidemiologicznej) dla u ytku, powinny byæ dezynfekowane z a k ³ a d ó w f r y z j e r s k i c h, w preparatach o szerokim spektrum kosmetycznych, tatua u, odnowy dzia³ania tzn. dzia³aj¹ce bakterio-, biologicznej, dotycz¹c¹ wymagañ grzybo- i wirusobójczo. sanitarnych i technicznych przy Narzêdzia lub ich czêœci œwiadczeniu us³ug. powoduj¹ce naruszenie ci¹g³oœæ Informacja dotyczy spraw tkanek nale y poddaæ dezynfekcji, higieniczno - sanitarnych jak równie umyæ, wysuszyæ, wysterylizowaæ i wymagañ technicznych pomieszczeñ, p r z e c h o w y w a æ w c z y s t y c h w których œwiadczone s¹ us³ugi. pojemnikach. Podczas wykonywania W informacji przypomina siê zabiegów kosmetycznych nale y w³aœcicielom o bezwzglêdnym stosowaæ ig³y, rêkawiczki, tampony, terminie ( ) dostosowania p³atki gaziki jednorazowego u ytku. zak³adów do Rozporz¹dzenia Ministra Przy myciu g³ów dla ka dego klienta Zdrowia z dnia r Dz. U. Nr nale y stosowaæ jednorazowo, czyste 31, poz Opis wymagañ rêczniki, pelerynki, i podw³oœniki. technicznych jest bardzo obszerny i N a s t a n o w i s k u p r a c y szczegó³owy. Klient powinien wymagane jest utrzymanie porz¹dku. wiedzieæ, co przys³uguje mu w zakresie Zaraz po wykonaniu us³ugi ze wymagañ higieniczno - sanitarnych. stanowiska pracy nale y usun¹æ Przy wykonywaniu us³ug niezbêdna u ywany sprzêt, narzêdzia. Wskazane jest czystoœæ r¹k, ubrania ochronnego jest u ywanie jednorazowych, pracownika, bielizny i pomieszczeñ. fl iz el in ow yc h ko ³n ie rz yk ów lu b Postêpowanie z odzie ¹ papierowych serwet. W zak³adzie ochronn¹ pracownika oraz bielizn¹ niedopuszczalne jest palenie tytoniu u ywana podczas us³ug: poza miejscami wyraÿnie - bieliznê brudn¹ po u yciu nale y wyodrêbnionymi w tym celu. usun¹æ do oddzielnego i W zak³adach powinien byæ oznakowanego pojemnika; umo liwiony dostêp klientów do toalet. - bieliznê czyst¹ nale y przechowywaæ W³aœciciele maj¹ wiele do zrobienia, w oznakowanych szafkach. Sanepid wiele do skontrolowania, a Do wykonywania zabiegów klienci wiele oczekiwañ. nale y u ywaæ sprawnych narzêdzi i J.M. Program Ochrony Œrodowiska i Plan Gospodarki Odpadami O b e c n i e t r w a j ¹ p r a c e n a d Bêdzie on polega³ na wprowadzeniu, opracowaniem Programu Ochrony oprócz istniej¹cej zbiórki odpadów, Œrodowiska i Planu Gospodarki systemu s elektywnej zbiórki. Odpadami dla miasta i gminy Janów Realizacja tego zadania nast¹pi Lubelski na lata poprzez rozstawienie na terenie miasta Powstawanie tych dokumentów i gminy, w obrêbie zabudowy zwi¹zane jest z realizacj¹ tzw. II wi el or od zi nn ej po je mn ik ów do Polityki Ekologicznej Pañstwa, która segregacji w nastêpuj¹cych kolorach: ma na celu wytyczenie strategii ó³ty - na odpady plastikowe, zielony - zrównowa onego rozwoju oraz szk³o oraz niebieski - papier. wdro enie takiego modelu rozwoju, Mieszkañcy zabudowy jednorodzinnej który zapewni skuteczn¹ reglamentacjê ot rz ym aj ¹ wo rk i do se gr eg ac ji dostêpu do œrodowiska. Postêpy we odpadów w podobnych kolorach: wdra aniu strategii okreœlaæ bêd¹, worek ó³ty na plastik, worek zielony - miêdzy innymi, wskaÿniki tempa szk³o kolorowe, worek bia³y - szk³o wdra ania modelu zrównowa onego bezbarwne oraz niebieski na papier. rozwoju oraz wskaÿniki stanu Wraz z workami do segregacji œrodowiska i efektywnoœci polityki odpadów mieszkañcy otrzymaj¹ ulotki ekologicznej jak: poprawa jakoœci z informacj¹ o zasadach prowadzenia powietrza i wód, zmniejszenie iloœci segregacji. W póÿniejszym terminie wytwarzanych odpadów. firma odbieraj¹ca odpady przeka e C e l e m p o d s t a w o w y m mieszkañcom kalendarz odbioru Pr og ra mu Oc hr on y Œr od ow is ka odpadów, w którym bêd¹ okreœlone zgodnie z ustaw¹ Prawo Ochrony t e r m i n y i s p o s ó b o d b i o r u Œrodowiska jest ustalenie optymalnych poszczególnych odpadów. Odpady dzia³añ w kierunku poprawy stanu s e g r e g o w a n e b ê d ¹ o d b i e r a n e œrodowiska naturalnego na terenie bezp³atnie. Wprowadzenie systemu miasta i gminy Janów Lubelski, przy selektywnej zbiórki nast¹pi w miesi¹cu jednoczesnym zapewnieniu warunków wrzeœniu. umo liwiaj¹cych rozwój gospodarczy. Ws zy stk ic h mi es zk añ có w C z ê œ c i ¹ P r o g r a m u j e s t P l a n zachêcamy do w³¹czenia siê w system G o s p o d a r k i O d p a d a m i. O b a segregacji, poniewa w³aœciwy efekt dokumenty s¹ spójne z za³o eniami utrzymania czystoœci i estetyki zale y Programu Ochrony Œrodowiska dla w³aœnie od tego czy wszyscy powiatu janowskiego oraz ze strategi¹ i mieszkañcy w³¹cza siê do programu p l a n e m z a g o s p o d a r o w a n i a oraz czy podejm¹ trud segregacji przestrzennego powiatu i gminy. odpadów u Ÿróde³ ich powstawania. W Planie Gospodarki Kierownik Referatu Odpadami opisany zosta³ min. nowy Gospodarki Komunalnej i sposób prowadzenia zbiórki odpadów Ochrony Œrodowiska na terenie miasta i gminy. mgr in. Anna Szkup 4. Cz³owiek rzetelnie kochaj¹cy gotów jest czyniæ wszystko, co w jego mocy, dla dobra drugiego cz³owieka Minê³o pó³ roku, od kiedy Zarz¹d Nasza letnia akcja zakoñczy³a Rejonwy Polskiego Czerwonego siê rozdaniem nagród 17 czerwca br. na Krzy a w Janowie Lubelskim na czele spotkaniu uczestników akcji. z prezesem Panem Boles³awem Spotkanie odby³o siê w Restauracji Gzikiem na nowo podj¹³ dzia³ania Myœliwska w mi³ej atmosferze przy czerwonokrzyskie na naszym terenie. poczêstunku ufundowanym przez Nie by³ to c zas str aco ny, w³aœciciela Pana Stanis³awa Mazura. cz³onkowie zarz¹du i kierownik biura Zwyciêzcami konkursu zostali: Stanis³awa Szymoñczyk pomimo I miejsce - Publiczna Szko³a wielu trudnoœci a zw³aszcza Podstawowa w Zdzis³awicach, finansowych, sw¹ prac¹ i ogromnym nagroda - radiomagnetofon z CD; zaanga owaniem przy wsparciu II miejsce- Publiczna Szko³a w o l o n t a r i u s z y, s p o n s o r ó w i Podstawowa w D¹browicy, nagroda - darczyñców mog¹ œmia³o powiedzieæ, aparat fotograficzny; e by³ to okres wytê onej i trudnej, ale III miejsce-publiczna Szko³a te satysfakcjonuj¹cej pracy. Podstawowa w Modliborzycach, Wœród osób przyjaznych naszej nagroda - Leksykon Wie dzy. organizacji mamy w³aœcicieli firm Fundatorami nagród byli: PHU Roman prywatnych naszego rejonu, instytucje Oleszko, FOTO-FLORCZAK, FU i w³adze samorz¹dowe a tak e STABO Bogdan Szymoñczyk, mieszkañców. Ksiêgarnia KAMENA Andrzej W ramach prowadzonej przez Surtel, którym z ca³ego serca gor¹co nas dzia³alnoœci z zakresu opieki i dziêkujemy za te wspania³e nagrody i pomocy socjalnej w miesi¹cu marcu i wsparcie naszej akcji. kwietniu z naszego magazynu darów, W s p ó l n a d z i a ³ a l n o œ æ i udzieliliœmy pomocy rodzinie wra liwoœæ ludzka na potrzeby pogorzelców w postaci poœcieli, kocy, drugiego cz³owieka, oraz pomoc œp iw or ów, na cz yñ ku ch en ny ch, finansowa, któr¹ uzyskaliœmy w formie œ r o d k ó w c z y s t o œ c i. P o m o c y dotacji z bud etu gminy Janowa ywnoœciowej udzieliliœmy tak e Lubelskiego, umo liwi³y wyjazd 3-gu m³odzie y szkolnej z rodzin dzieciom z naszego rejonu na obóz wielodzietnych naszego rejonu dla 60 wy po cz yn ko wo -s zk ol en io wy do osób. oœrodka PCK w Olsztynie na W maju podjêliœmy akcjê letni¹ Mazurach. GOR CZKA Z OTA, kt ór a Dziêki tej akcji i wielkiemu skierowana by³a do spo³eczeñstwa zaanga owaniu jej uczestników ma³y naszego rejonu, a celem jej by³o ukasz po raz pierwszy móg³ spêdziæ uzyskanie funduszy na wyjazd dzieci s w o j e w a k a c j e p o z a d o m e m na wakacje. Dzieci ze szkó³ rodzinnym. Dzieci wróci³y do domu podstawowych w: Zdzis³awicach, szczêœliwe, radosne i pe³ne wra eñ i D ¹ b r o w i c y, M o m o t a c h chêtne na nastêpny wakacyjny wyjazd. Górnych,Otroczu, adzie, Bia³ej, Czy by to magia wielka moc ma³ego Janowie Lubelskim i Modliborzycach grosika sprawi³a tyle radoœci dzieciom, zebra³y 75,5 kg 1, 2, 5 groszowych a mo e to ludzkie dobre serca. Nie monet na kwotê 820 z³. by³oby tyle radoœci, gdyby nie ogromna 2 i 3 - go maja w parku miejskim przychylnoœæ yczliwoœæ ze strony mi es zk añ cy Ja no wa ró wn ie ludzi dobrej woli. Dziêkujemy uczestniczyli w naszej akcji, a przede s e r d e c z n i e w s z y s t k i m Wa m ws zy st ki m m al uc hy. Zw yc iê zc a SPRAWCOM ogromnej dzieciêcej konkursu na Najwiêkszego zbieracza uciechy. Sk³adamy serdeczne z³ota ma³y Arek Powêska zebra³ a podziêkowania wszystkim tym, którzy 1,75 kg z³otych grosików, a 8-miu ws pi er aj ¹ na sz ¹ or ga ni za cj ê. Te malców zebra³o w granicach oko³o 1 kg szlachetne dzia³ania udowadniaj¹, e s¹ z³otych monet. Wszyscy oni za tak wœród nas osoby wra liwe na ludzkie wspania³y dar serduszka otrzymali ci er pi en ie i p ot rz eb y d ru gi eg o nagrody ufundowane przez sponsorów. cz³owieka. Pañstwa aktywnoœæ oraz Wspó³organizatorem tej akcji by³ bezinteresowne zaanga owanie w Szkolny Klub Wolontariatu przy LO w dziele niesienia pomocy bezradnym i Janowie Lub. i jego opiekunka Pani najs³abszym utwierdza nas w Bo ena Czapla, który to uœwietni³ akcjê przekonaniu o g³êboko humanitarnej QUIZEM na temat zdrowego stylu naszej s³u bie dla spo³eczeñstwa. ycia. Stanis³awa Szymoñczyk S³owo biznesmena Jakakolwiek bezinteresowna pomoc w Janowska odnotowuje ten fakt, t y c h c z a s a c h j e s t n a w a g ê jednoczeœnie maj¹c nadziejê, e w wdziêcznoœci. Cieszyæ mo e fakt, i œlady Pana Stanis³awa Mazura, bo o przyk³ad takowej pomocy mo emy nim tu mowa, pójd¹ nastêpni janowscy zauwa yæ i na terenie Janowa biznesmeni. Tak spontaniczny i Lubelskiego. Jeden z powa niejszych, bezinteresowny gest wart jest janowskich biznesmenów, zgodnie z wzmianki, bo chocia nie wp³ynie on obietnic¹ dan¹ jednemu z pacjentów mo e zbytnio na poprawienie sytuacji ja no ws ki eg o sz pi ta la, za mi er za finansowej janowskiego szpitala, to przeznaczyæ pewn¹ kwotê na zakup œwiadomoœæ pacjentów, i spo ywaj¹ jak e potrzebnych II Oddzia³owi posi³ki z nowych naczyñ na pewno Wewnêtrznemu kompletów naczyñ. znacz¹co poprawi ich samopoczucie. Z wielkim zadowoleniem Gazeta J.M.

5 Plan Rozwoju Lokalnego Lista zg³oszonych przez mieszkañców budowa ogrodzenia przy UM Janów, miasta i gminy Janów Lub. zadañ zak³ad przetwórstwa warzyw, owoców inwestycyjnych: basen, hotel 3-4 i runa leœnego, chodniki ul. Jana Paw³a g w i a z d k o w y z c e n t r u m II, oœwietlenie Jana Paw³a II, budowa na lata konferencyjnym, obwodnica, korty szlaków rowerowych, tras narciarstwa Ka da realizowana ze œrodków kierunków rozwoju, spotkania tenisowe, kanalizacja - ul. Ulanowska, biegowego i œciany wspinaczkowej, unijnych inwestycja gminna musi byæ wykorzystano do rozprowadzenia kanalizacja Bia³a I i II, centrum dostosowanie obiektów szpitalnych poparta odpowiednimi dokumentami a n k i e t b a d a j ¹ c y c h p o t r z e b y wypoczynkowe dla mieszkañców, SPZZOZ w Janowie Lubelskim do planistycznymi takimi jak plan inwestycyjne oraz poziom akceptacji renowacja rynku Starego Miasta, wymagañ jakim powinny odpowiadaæ rozwoju lokalnego. spo³ecznoœci dla sposobów rewaloryzacja rynku Nowego Miasta, pod wzglêdem fachowym i sanitarnym Aktualnie trwaj¹ intensywne finansowania inwestycji ze œrodków przebudowa ul. Zamoyskiego, zmiana pomieszczenia i urz¹dzenia zak³adów prace nad Planem Rozwoju Lokalnego zewnêtrznych ró nego typu. lokalizacji dworca PKS, parking o p i e k i z d r o w o t n e j w m y œ l Janowa Lubelskiego na lata W miesi¹cach k wiecieñul. Skorupki, budowa ulicy i parkingu kolektora sanitarnego pasie drogi samochody przy Szkole Podstawowej - obowi¹zuj¹cych przepisów, budowa Plan Rozwoju Lokalnego czerwiec 2004 zbierano tak e stanowi kontynuacjê powsta³ych w propozycje ze strony mieszkañców (³¹cznik ul. Wiejska i ul. Skorupki), Bohaterów Porytowego Wzgórza, poprzednich latach dokumentów odnoœnie zadañ inwestycyjnych, które budowa drogi dojazdowej do gara y muszla koncertowa - Misztalec, planistycznych takich jak: Strategia powinny znaleÿæ siê w ramach tego ul. Wiejska (pomiêdzy blokiem nr 20 a re wa lo ry za cj a Pa rk u Mi sz ta le c, Rozwoju Gminy, Program Rozwoju planu na lata Wzór wniosku blokiem nr 22), budowa kolektora kanalizacja Zofianka Górna, wymiana Lokalnego na lata by³ miêdzy innymi upowszechniany na sanitarnego na ul. Podlipie, remont pokryæ dachowych z eternitu na Pomoc metodologiczn¹ w ³amach Gazety Janowskiej i na drogi ul. Rydza Œmig³ego, budowa sali budynkach mieszkañców gminy Janów przygotowaniu planu zapewnia gminie stronach internetowych gminy. gimnastycznej przy SP Bia³¹, remont Lubelski, infrastruktura drogowa wraz znana warszawska firma Zg³oszono 105 wniosków ogrodzenia - GP w Janowie, lotnisko z parkingami - oœrodki wypoczynkowe, konsultingowa Wolska & Jefremienko inwestycyjnych, czêœæ wniosków sportowe i czarterowe z pasami - s i e æ w o d - k a n. - o œ r o d k i specjalizuj¹ca siê w inwestycjach do ty cz y³ o t yc h s am yc h z ad añ Jonaki, kanalizacja sanitarna wypoczynkowe, sieæ elektryczna - samorz¹dowych. inwestycyjnych np.: u l. K i l i ñ s k i e g o, u t w o r z e n i e oœrodki wypoczynkowe, rozbudowa P o w o ³ a n o t a k e z e s p ó ³ - inwestycja: sieæ wod-kan. oraz linia ekologicznego œmietnika do segregacji zalewu, zespó³ hotelowo rekreacyjny za da ni ow y ds. Pl an u Ro zw oj u elektryczna ulice Cicha i Spokojna - 23 œmieci przy SP ¹ ek, budowa drogi na Wyspie, park rekreacji nad zalewem, lokalnego w sk³ad, którego wchodz¹ wnioski; ¹ ek Ordynacki - Nowa Wieœ, II etap rozbudowy LO, wymiana rur radni, przedstawiciele œrodowiska - inwestycja: basen - 11 wniosków; utworzenie mini-si³owni przy azbestowych wodoci¹gowych, go sp od ar cz eg o or az orga ni za cj i - inwestycja: budowa placu zabaw dla SP w ¹ ku, utworzenie boiska do wybudowanie schroniska dla zwierz¹t, pozarz¹dowych i pracownicy gminy w dzieci - 4 wnioski; koszykówki przy SP ¹ ek, wymiana parking poziomowy - za Star¹ osobach: Krzysztof Ko³tyœ, Zenon - inwestycja: rozbudowa zalewu wraz z nawierzchni na chodniku Poczt¹, utwardzenie drogi - Sydor, Jerzy Bielecki, Tomasz Kaproñ, zespo³em hotelowo-rekreacyjnym na ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza, przed³u enie ul. Partyzantów, sieæ Ma³gorzata Jasiñska, Beata wyspie -4 wnioski. gospodarka osadowa na oczyszczalni energetyczna ul. Partyzantów, sieæ Staszewska, Bogumi³a Szewc, ¹cznie wyodrêbniono 80 œcieków, budowa kompleksowej wod-kan. - ul. Partyzantów, stworzenie Krzysztof Tyra, Janina Skubik, zadañ inwestycyjnych, które w i n f r a s t r u k t u r y d l a t e r e n ó w monitoringu wizyjnego miasta, siec Czes³aw Krzysztof, Gra yna ysiak. n a j b l i s z y m c z a s i e z o s t a n ¹ przedsiêbiorczoœci - Borownica, gazowa ul. Ulanowska, Targowa, Ide¹ przygotowania Programu uzupe³nione o dane finansowe i utworzenie Janowskie strefy Podlipie, 3-go Maja, budowa sali Rozwoju Lokalnego jest miedzy techniczne oraz zhierarchizowane i inwestycyjnej (pomiêdzy CAT a gimnastycznej w Momotach Górnych, i n n y m i w ³ ¹ c z e n i e w p r o c e s pogrupowane. Lista przyjêtych zadañ B o r o w n i c ¹ ), r e m o n t d r o g i pokonanie barier architektonicznych wyznaczania celów rozwoju jak inwestycyjnych zostanie zderzona z ul. Spokojna, wodoci¹g ul. Spokojna, na terenie miasta, budowa drogi - najszerszego grona osób nale ¹cych do mo liwoœciami finansowymi gminy i kanalizacja ul. Spokojna, gaz ³¹cznik Sienkiewicza - Okopowa, lokalnej spo³ecznoœci. Dlatego te, nastêpnie ograniczona do realnych do ul. S po ko jn a, pr ze bu do wa li ni i stworzenie centrum m³odzie owego - procedura opracowania Planu Rozwoju wykonania pod wzglêdem finansowym energetycznej ul. Spokojna, budowa budynek wiezienia, wymiana Lokalnego dla Janowa Lubelskiego przedsiêwziêæ. Prace na Planem dr og i u l. Ci ch a, bu do wa li ni i oœwietlenia na energooszczêdne, sieæ uwzglêdnia szeroki zakres konsultacji Rozwoju Lokalnego bêd¹ trwaæ do elektrycznej ul. Cicha, wodoci¹g wod-kan. - osiedle Po³udnie, budowa spo³ecznych. listopada b.r. kiedy to bêdziemy mogli ul. Cicha, kanalizacja ul. Cicha, drogi Ujœcie - Bukowa, zamiana W okresie od 22 marca do 29 Pañstwu przedstawiæ ich efekt w budowa kompleksu boisk sportowych powie rzc hnio wej in fras tr uktu ry kwietnia 2004 roku przeprowadzono 8 postaci obowi¹zuj¹cego i realnego do przy SP Janów, modernizacja energetyczno-telefonicznej na s p o t k a ñ k o n s u l t a c y j n y c h z wykonania programu, który bêdzie kompleksu sportowego przy SP Janów po dz ie mn ¹, re mo nt gi mn az ju m, mieszkañcami miasta Janowa zawiera³ najwa niejsze inwestycje (boisko, bie nie), budowa dróg na wodoci¹g Borownica - Podlaski, Lubelskiego i miejscowoœci wiejskich. gminne. osiedlu wschód, oœwietlenie osiedle zwiêkszenie dostêpnoœci mieszkañców Oprócz prezentacji za³o eñ, planów i mgr Beata Staszewska wschód, chodniki osiedle wschód, i instytucji w gminie do najnowszych projektów oraz dyskusji na temat budowa parkingu przy UM Janów, rozwi¹zañ teleinformatycznych. Per³owy Janów W sobotê 28 sierpnia 2004 na Placu Nagrodê oraz wyró nienie, które Zamkowym w Lublinie, podczas zosta³y z³o one na rêce Burmistrza koncertu na po egnanie lata odby³ siê Ja no wa Lu be ls ki eg o Kr zy sz to fa fina³ konkursu na Per³y i pere³ki Ko³tysia w rêczy³ w icemarsza³ek L u b e l s z c z y z n y Wa r t o województwa lubelskiego Miros³aw z a z n a c z y æ, i k o n k u r s t e n, Z³omaniec, gratulowali sukcesu Jan zorganizowany po raz pierwszy przez Nowacki, Prezes Zarz¹du Radia Lublin lokalne media i Urz¹d Marsza³kowski SA oraz Dariusz Kotlarz, zastêpca w Lublinie spotka³ siê z ogromnym redaktora naczelnego Kuriera z a i n t e r e s o w a n i e m l o k a l n e g o Lubelskiego. Zwyciê aj¹c Kazimierz spo³eczeñstwa, sta³ siê równie tym Dolny, Na³êczów czy Zamoœæ miasto s a m y m o k a z j ¹ d o s z e r s z e g o nasze stara siê coraz bardziej zaistnieæ przedstawienia walorów turystycznych na mapie turystycznej i kulturalnej naszego regionu. Do konkursu tego Lu be ls zc zy zn y. Œw ia do mo œæ ta, przyst¹pi³o ponad 40 miejscowoœci z p o d s y c a n a s p e k t a k u l a r n y m i terenu województwa lubelskiego. osi¹gniêciami i sukcesami janowskich Walka o miano Per³y Lubelszczyzny w³adz samorz¹dowych nadaje naszemu by³a bardzo wyrównana, ostatecznie miastu tytularn¹ rangê lidera promocji tytu³ ten przypad³ w udziale naszemu turystycznej. miastu. Liczb¹ 649 g³osów, oddanych w y r a a n a d z i e j ê, e P e r ³ a przez s³uchaczy Radia Lublin i Lubelszczyzny miasto Janów czytelników Kuriera Lubelskiego, Lubelski - z równie du ¹ skutecznoœci¹ Janów Lubelski wyprzedzi³ m. in. powalczy o ten tytu³ w roku Goœcieradów g³osy, Kazimierz Gratulujemy i yczymy powodzenia! Dolny g³osów, Kraœnik cal g³osów. Porozumienie w Radzie Powiatu? W ramach gestów dobrej woli Rada Dariusz Brytan, Krzysztof Kamiñski, Powiatu powo³a³a nowe komisje sta³e Stanis³aw Kowal, Stanis³aw Ro ek, dzia³aj¹ce przy Radzie. Dotychczas w Zdzis³aw Trzciñski. sk³ad komisji wchodzili Radni z grupy W sk³ad Komisji Rolnictwa i tzw. koalicyjnej obecnie pracowaæ tam Ochrony Œrodowiska weszli: Jan bêd¹ równie radni z klubu Jednoœæ i Adamek, Stanis³aw Gajór, Stanis³aw radni niezale ni. Dokonano nowych Ro ek, Henryk Suchora, Zdzis³aw wyborów. Trzciñski. W sk³ad Komisji Rewizyjnej Nie by³o porozumienie, co do we sz li Pr ze wo dn ic z¹ cy Da ri us z iloœci cz³onków i sk³adu przy wyborze B r y t a n, Wi c e p r z e w o d n i c z ¹ c y Komisji Rewizyjnej, wybór cz³onków Stanis³aw Gajór. pozosta³ych komisji przebieg³ dosyæ W Sk³ad Komisji Bud etu, sprawnie. Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Dobrym znakiem pracy s¹ Gospodarczego weszli: Jan Adamek, sytuacje, kiedy czêœæ uchwa³ w Janusz Basiak, Wies³aw Mianowany, g³osowaniu przechodzi jednog³oœnie. Zygmunt Tylus, Józef Wieleba. W wyborze do komisji niektórzy radni W sk³ad Komisji Zdrowia, wybierani byli jednog³oœnie. Oœwiaty, Kultury i Sportu weszli: J. M. OG OSZENIE Prawa Jazdy Wydane: - od dnia 1 stycznia 1984r. do dnia 30 Kwietnia 1993 r. podlegaj¹ wymianie do dnia 31 grudnia 2004r. - od dnia 1 maja 1993r. do dnia 30 czerwca 1999 r. podlegaj¹ wymianie do dnia 30 czerwca 2006 roku. Naczelnik Wydzia³u Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego 5.

6 Chwa³a zwyciê onym O takich wioskach mówi³o siê kiedyœ ks. Ja n Kl uk ac zy ñs ki, ka pe la n zabite deskami. Zaiste, Momoty - bo m i e j s c o w y c h o d d z i a ³ ó w o nich mowa - le ¹ na po³udniowych partyzanckich. Zosta³ rozstrzelany 4 obrze ach Lubelszczyzny poœród lipca 1944 r. w Rapach k. Bi³goraja. masywu Lasów Janowskich. St¹d wszêdzie jest daleko. Do Janowa * * * Lubelskiego parênaœcie kilometrów, do Wróæmy jednak do tragicznego Stalowej Woli leœnymi duktami ponad wrzeœnia 1939 roku. W jego ostatniej dwadzieœcia, do Lublina prawie sto. dekadzie umiera³a Polska. Jeszcze na Momoty ³¹czy ze œwiatem 12- LubelszczyŸnie walczy³y nieliczne kilometrowy trakt do Janowa. Pó³ formacje, m.in. gen. Franciszek wieku temu by³a to trasa, któr¹ Kleeberg pod Kockiem i Grupa p³ka najwygodniej pokonywa³o siê saniami W³adys³awa Zieleniewskiego na ziemi w mroÿn¹ zimê. Latem natomiast janowskiej. Ta ostatnia ujêta od ods³ania³ siê b³otno-piaszczysty zachodu przez Wermacht i od wschodu goœciniec, nie w ka d¹ porê mo liwy przez Armiê Czerwon¹ 1 paÿdziernika do przejechania furmank¹, nie mówi¹c skapitulowa³a. P³k Zieleniewski wyda³ o innych œrodkach lokomocji. ostatni rozkaz:...nie widz¹c Takie po³o enie wsi mo e siê mo liwoœci i celu dalszej walki, wydawaæ b³ogos³awieñstwem w czas postanowi³em (...) przerwaæ dzia³ania zawieruchy wojennej - cicho i wojenne i z³o yæ broñ. Przy kaplicy w spokojnie jak u Pana Boga za Momotach o³nierze z p³aczem pi ec em. Al iœ ci Mo mo to m by ³ sk³adali broñ przed Armi¹ Czerwon¹. przypisany ciê ki los. Prze y³y St¹d poprowadzono oficerów do do³ów gehennê okupacji ciê ej ni wiele œmierci w Charkowie i Katyniu, innych pobliskich miejscowoœci. ni szych rang¹ popêdzono na Sybir... Przewodnicz¹cy koncelebrze ks. o³nierzach sprzed 65 lat, o których biskup wezwa³ na pocz¹tku Eucharystii pamiêæ zanik³a. Godzi siê w ho³dzie dla do modlitwy za...polskich bohaterów, nich pochyliæ g³owê, zanieœæ którzy Polskê kochaj¹c, rozpoznawali westchnienie do Boga. J¹ jako swoje zadanie wobec Boga. A póÿniej jeszcze mówi³ o nich: Z * * * p³aczem o³nierze sk³adali tutaj broñ, Skoñczy³ siê dzieñ pe³en ale nie zamknêli swych serc... zy i g³êbokich prze yæ, niezapomnianych krew, je eli z wiar¹ s¹ wylane, nigdy duchowych wra eñ, zadumy nad losem nie bêd¹ zapomniane... Niech sp³ynie Polaków. Ale jeszcze d³ugo w noc nad b³ogos³awieñstwo Bo e dla tego, co leœnym masywem unosi³o siê echo by³o treœci¹ cierpienia i bólu o³nierzy pieœni i serdecznoœæ modlitwy, która sprzed 65 lat i co by³o Ÿród³em ich p³ynê³a przed Boga tron. I wdziêcznoœæ nadziei na nasze dziœ, i na jutro, które dla tych, którzy 65 lat temu walczyli do przyjdzie. koñca, niezale nie od p³aconej za to Kaznodzieja zaœ, ks. prof. J. ceny, daj¹c œwiadectwo swemu Nagórny z KUL mówi³ o przyczynach bohaterstwu, ale tak e temu, e istniej¹ zachwianego ³adu spo³ecznego w dla cz³owieka wartoœci bezcenne, dla polskim domu. Powo³uj¹c siê na Ojca których warto umieraæ. Dziêkujemy œwiêtego podkreœli³, e wolnoœæ, by j¹ wam, bohaterscy o³nierze, za to, e zachowaæ, potrzebuje ³adu i dziœ yjemy w wolnej OjczyŸnie. Nie sprawiedliwoœci. Musimy ocaliæ ³ad wolno nam zmarnowaæ tej wolnoœci - moralny. To jest wo³anie papie a, ale b o t o j e s t p r z y c z ó ³ e k d l a tak naprawdê jest to wo³anie niepodleg³oœci. Tak, jak to widzieli dziedzictwa wieków, to jest wo³anie o³nierze na kawa³ku wolnego lasu - tych pokoleñ, które walczy³y o Polskê walcz¹c o wolnoœæ wszystkich polskich - wezwa³ ksi¹dz profesor. lasów, pól, wsi i miast! Wreszcie Apel Jasnogórski. Nie wypuœæmy tego skrawka, Prowadz¹cy go kustosz sanktuarium wa nego przyczó³ka Ojczyzny, bo stoi Maryjnego w Janowie Lubelskim, ks. na nim wolna Polska! inf. Edmund Markiewicz, osnu³ J. ukasiewicz rozwa ania na ³zach, które zbiera z Polski i ca³ego œwiata Matka Bo a: Matko, przy Tobie jesteœmy, widzisz PS 1. Na pocz¹tku paÿdziernika nas? Uœmiechnij siê do nas, Maryjo. odbêdzie siê druga czêœæ uroczystoœci: Pociesz tych, którzy p³acz¹, a tym, 3 X w Momotach i 4 X w Janowie. którzy boj¹ siê p³akaæ daj moc, by nigdy PS 2. Ksi¹ ka Grupa pu³kownika ³ez nie uronili. Zieleniewskiego jest do nabycia w D o p e ³ n i e n i e m b y ³ y sklepiku przy sanktuarium w Janowie p r o w a d z o n e p r z e z l o k a l n y c h Lubelskim, ksiêgarniach na terenie historyków i regionalistów radiowe miasta, a tak e mo na j¹ zamówiæ Rozmowy Niedokoñczone. Poprzez korespondencyjnie: Parafia Momoty prelekcje i odpowiedzi na telefoniczne Górne 49, Janów Lubelski. pytania, rozszerzono wiedzê o polskich Naród umiej¹cy uczciæ zas³ugê i poœwiêcenie, nosi niezale n¹ przysz³oœæ w swem ³onie Dla niemieckiego okupanta A 65 lat trzeba by³o, aby ich ch³op z zacisznej leœnej wioski to ofiara znalaz³a godne uczczenie. potencjalny dywersant i konspirant, Proboszcz parafii Momoty Górne, ks. czyli polnische Bandit. Dlatego w Dariusz Socha, wespó³ z gronem Momotach Dolnych i Górnych czas œwieckich doprowadzi³ do wydania wojny by³ pasmem nieszczêœæ i ksi¹ ki o skazanych w PRL-u na strachu. Niemcy mszcz¹c siê za zapomnienie o³nierzach i wystawienia wspó³pracê z partyzantami z ca³¹ i m p o m n i k a. U r o c z y s t o œ æ œwiadomoœci¹ przeprowadzali krwawe transmitowa³o Radio Maryja i TV pogromy. Kiedy we wsi pojawia³a siê Trwam. buda z andarmeri¹, ludzie zamierali. 23 sierpnia 2004 roku. Takiego Niemcy wysypywali siê na drogê i oblê enia Momoty nie pamiêtaj¹. przenikali do zabudowañ. Kogo Przyby³o ok. 3 tys. wiernych i ok. 30 dzisiaj? Kobiety szepta³y Pod Twoj¹ k a p ³ a n ó w z o r d y n a r i u s z e m obronê... Ulga przychodzi³a, je eli sandomierskim ks. bp. Andrzejem w i z y t a z a k o ñ c z y ³ a s i ê t y l k o Dziêg¹ i ks. prof. Januszem Nagórnym zarekwirowaniem dobytku. na czele. Wszêdzie by³o t³oczno i Zaczê³o siê ju jesieni¹ 1939 r., ciasno. Ludzie szczelnie wype³nili plac kiedy za znalezione dwa pistolety, fuzje przy koœciele, przybyli niemal ze myœliwskie i szable u ywane do wszystkich okolicznych parafii, ale Herodów Niemcy zamordowali 22 tak e Lublina, Gdyni, Szczecina, osoby. Najciê sza jednak dla Krakowa... Ka dy chcia³ zobaczyæ i mieszkañców wsi by³a wiosna 1944 r., prze yæ wyj¹tkow¹ w swoim rodzaju kiedy Niemcy szykowali siê do akcji uroczystoœæ. Sturmwind I, maj¹cej na celu Ale zanim rozpoczê³a siê prze³amanie oporu oddzia³ów liturgia, miejscowa m³odzie pa rt yz an ck ic h zg ru po wa ny ch w przedstawi³a wzruszaj¹cy program pt. Lasach Janowskich. Oprócz Niemców Zapomniani o³nierze. Pu³kowniku wieœ nawiedzali wtedy tak e Ka³mucy. W³adys³awie Zieleniewski, pu³kowniku Nasili³y siê mordy, grabie e, W³adys³awie Filipkowski, pu³kowniku podpalenia. Ostatnia pacyfikacja mia³a Leonie Koc... - wzywam was do apelu! miejsce ju po prze³omowej bitwie na Odpowiedzi¹ by³o uderzenie dzwonu. pobliskim Porytowym Wzgórzu. O, Bo e, skrusz ten miecz, co siek³ Poœród oœmiu aresztowanych wtedy nasz kraj... - œpiewa chór Cantores osób by³ rektor koœcio³a w Momotach Janoviensis. 6. (Agaton Giller, W 40. rocznicê Powstania ) ZAPOMNIANI O NIERZE - BRAKUJ CE OGNIWO Dokoñczenie z poprzedniego numeru Wydaje siê s³usznym, e powstanie w Ojczyznê, obowi¹zkiem naszym jest Momotach pomnika upamiêtniaj¹cego odk³amaæ i upamiêtniæ chwa³ê orê a tamte tragiczne i pamiêtne wrzeœniowe polskiego -jak e czêsto bolesn¹ i wydarzenia, jest czynem godnym tragiczn¹. Miejmy œwiadomoœæ, e ten pomocy i wsparcia. Dlatego te za ostatni wysi³ek o³nierza polskiego na poœrednictwem Naszego Dziennika ziemi janowsko - bi³gorajskiej mimo, zwracamy siê do wszystkich, którym w e zakoñczy³ siê przegran¹ jak Wojna sumieniu bliska jest tradycja i pamiêæ o Polska w 1939 roku, by³ stopniem i o³nierzach przedwojennego Wojska krzy em do Wolnoœci (...bo Wolnoœæ Polskiego z apelem o pomoc, czy to krzy ami siê mierzy ), a obecnie materialn¹, czy te modlitewn¹ oraz o bêdzie aktywizowaæ i w³aœciwie nadsy³anie na adres parafii w wp³ywaæ na patriotyczne postawy Momotach materia³ów Ÿród³owych polskiego spo³eczeñstwa. dotycz¹cych Grupy p³k. Zgodnie z maksym¹, i Zieleniewskiego. pomniki buduje siê nie tylko ze spi u, Takimi dzi a³ania mi róbmy mamy nadziejê, e w ten sposób, w wszystko, by czas nie zaciera³ œladów, naszych sercach, umys³ach i pamiêci, by zapisaæ kolejn¹ bia³¹ plamê naszej po ws ta ni e mo nu me nt wi ed zy o historii. Dziœ, kiedy nadal walczymy bohaterach wrzeœnia 1939 roku. (choæ nie orê em) o woln¹ i suwerenn¹ Tomasz Bordzañ II NOCNY MARATON SZACHOWY W SZACHACH B YSKAWICZNYCH P - 5 Organizatorami s¹: Janowski Oœrodek Kultury i Klub Szachowy. Miejsce i termin: noc 25/26 wrzeœnia 2004 r. Hotel DUO. Zg³oszenia przyjmujemy do r. (tel. Jan Swacha , ukasz Drewniak , fax (015) ). Wpisowe 25 z³. w tym wy ywienie (dwa gor¹ce posi³ki, kawa, herbata, napoje). Zawodnicy z powiatu janowskiego 15 z³. Zapisy i op³aty w dniu turnieju r w godz. 19:00-20:00. Szczegó³owe informacje na plakatach i w Janowskim Oœrodku Kultury.

7 Wspólne zadanie - ul. Bialska W ramach porozumienia zawartego z Niezale nie od remontu chodników, w Zarz¹dem Dróg Powiatowych w tym roku ul. Bialska otrzyma nowe bie ¹cym roku kontynuujemy remont oœ wi et le ni e ul ic zn e. Bê dz ie to chodników w ul. Bialskiej. Jest to trzeci zakoñczenie prac zwi¹zanych z rok wspólnych zadañ w ramach, przebudow¹ ul Bialskiej. W tym roku których Urz¹d Miejski jest stron¹ w a r t o œ æ r o b ó t z w i ¹ z a n y c h z wspó³finansuj¹c¹ prace. W bie ¹cym oœwietleniem ulicznym wynosi ok. 69 roku zakres robót przewiduje tys. z³. Jednoczeœnie w ulicy Bialskiej wykonanie chodników po prawej Rejon Energetyczny dokona³ wymiany stronie ulicy, od ul. ks. Skorupki do sieci energetycznej NN napowietrznej parkingu przy cmentarzu na d³ugoœci na kablow¹, a Przedsiêbiorstwo 484 mb. Bêd¹ wymienione krawê niki, G o s p o d a r k i K o m u n a l n e j i a nawierzchnia bêdzie wykonana z Mieszkaniowej dokona³o wymiany kostki betonowej Starobruk, sieci wodoci¹gowej z rur azbestowych podobnie jak na odcinkach na PCV. wykonanych w latach ubieg³ych. Urz¹d Obecnie na ukoñczeniu s¹ prace Miejski ze swoich œrodków zakupuje zwi¹zane z wykonaniem ci¹gu pieszo - niezbêdne materia³y: kostkê, jezdnego ³¹cz¹cego ul. Szewsk¹ z ul. krawê niki, masê betonow¹ piasek i Bialsk¹, bardzo potrzebnego dla licznej cement, natomiast Zarz¹d Dróg rzeszy dzieci i m³odzie y udaj¹cej siê Powiatowych zapewnia robociznê w do szkó³ z osiedla Zaolszynie i z tej ramach robót publicznych i pracê czêœci miasta. Jest to odcinek jezdni o s p r z ê t u. Wa r t o œ æ œ r o d k ó w szerokoœci 4,5 m wraz z chodnikiem i finansowych, które w tym roku schodami od strony ul. Szewskiej, przeznacza Urz¹d Miejski wynosi 70 który tak e u³atwi dojazd do kilku tys. z³. Przewiduje siê, e prace po posesji na tym mini osiedlu domków prawej stronie ulicy bêd¹ wykonane do jednorodzinnych. koñca paÿdziernika bie ¹cego roku. Marek Woszczyñski Ulice, drogi, chodniki... Trwaj¹ intensywne prace inwestycyjne Ulice Ogrodowa, od Jana Paw³a praktycznie na terenie ca³ego miasta. II do Skorupki, ulica Jana Paw³a II do Energopol Lublin wykonuje Wiejskiej i ulica Wiejska do ka na li za cj e bu rz ow ¹ w ul ic ac h skrzy owania z ulica 8 Wrzeœnia oraz Wa³owej, Ogrodowej, Jana Paw³a II. W Prosta od Krótkiej do Szewskiej najbli szym czasie wejdzie na ulicê zostanie przebudowana w nastêpny Wiejsk¹. Firma ta wykona równie sposób: w obrêbie wykopów na po³¹czenie kanalizacji ulicy Wa³owej z podbudowie na³o ona zostanie nowa ulic¹ Ogrodow¹ poprzez park miejski. warstwa wi¹ ¹ca, a na ca³ej szerokoœci Pekum Rzeszów wykonuje jezdni na³o ona zostanie nowa warstwa prace w ulicy Œwierdzowej nastêpnie œcierna. Zamontowane zostan¹ tak e wejdzie w ulice Sukiennicz¹, Weso³¹, nowe krawê niki. W ulicy Ogrodowej Pi³sudskiego i w rynku wzd³u ulicy przewiduje siê po³o enie nowych Zamoyskiego poprzez teren skwerku. chodników, które zosta³y zniszczone w Ekomel podzleci³ In budowi wyniku robót i ruchu lokalnego. wykonanie prac w ulicy Kiliñskiego do Ek om el ju we wr ze œn iu ulicy 3 Maja oraz w ulicy Prostej do przyst¹pi do modernizacji zbiornika ulicy Krótkiej. Zalew. W ramach tych prac wykonana Wojewódzkie pieni¹dze Powiat janowski, dziêki efektywnej Lubelski oraz gmina Dzwola pracy jego Zarz¹du, znalaz³ siê na otrzyma³y w ramach tego kontraktu pierwszym miejscu wœród wszystkich z³, odpowiednio na: zakup powiatów województwa lubelskiego, s p r z ê t u k o m p u t e r o w e g o i które stara³y siê o uzyskane dotacji z kserokopiarki dla Oœrodka Pomocy fu nd us zó w Lu be ls ki eg o Ur zê du Spo³ecznej w Dzwoli z³ oraz Wojewódzkiego (w ramach tzw. wystawê i targi produktów kontraktu wojewódzkiego). Ni ej od regionalnych i ekologicznych w naszego powiatu w tej hierarchii Janowie Lubelskim W krainie kaszy i uplasowa³y siê m. in. takie powiaty jak: gulaszu w ramach Festiwalu Kaszy - Tomaszów Lubelski z³, 6000 z³. Kwotê z³ przyznano na uków z³, Bia³a Podlaska - dofinansowanie remontów, maj¹cych z³, Parczew z³. Suma na celu usuniêcie zagro eñ dla zdrowia wszystkich otrzymanych przez nasz i b e z p i e c z e ñ s t w a u c z n i ó w i powiat œrodków zamknê³a siê kwot¹ p r a c o w n i k ó w s z k ó ³ z³. Kwotê tê rozdysponowano ponadgimnazjalnych w powiecie w nastêpuj¹cy sposób: na budowê janowskim z 1% rezerwy czêœci utylizatora odpadów medycznych dla oœ wi at ow ej su bw en cj i og ól ne j. potrzeb janowskiego szpitala Pieni¹dze te otrzyma³o Liceum z³, na budowê hali sportowej z Ogólnokszta³c¹ce przy ul Jana Paw³a II za pl ec ze m pr zy Ze sp ol e Sz kó ³ oraz Zespó³ Szkó³ Zawodowych przy ul Rolniczych w Potoczku (gmina Potok Ogrodowej 20. Dziêki wspólnym Wielki) - etap koñcowy z³ wysi³kom Zarz¹du i Rady Powiatu oraz na rozbudowê i modernizacjê pieni¹dze, przekazane przez Urz¹d wielofunkcyjnej placówki opiekuñczo- Wojewódzki bêd¹ wykorzystane wychowawczej w Janowie Lubelskim - zgodnie z ich przeznaczeniem z³. Ponadto gmina Janów Cal ZDP - zadania i dokonania w roku 2004 W ramach œrodków bud etowych ZDP, koszt: 73942, 25 z³, w tym - œrodki œrodków specjalnych ZDP oraz gminy: 37329, 25 z³, dotacja KPRM - œrodków uzyskanych z Porozumieñ z z³, remont drogi powiatowej urzêdami gmin Zarz¹d Dróg 1744L Polichna Podlesie - Potok Stany Powiatowych w Janowie Lubelskim w miejscowoœci D¹brówka, koszt: wykona³ ni ej wymienione prace: 28271, 06 z³, w tym - œrodki gminy: W ramach wydatków bud etowych w 12570, 06 z³, œrodki KPRM z³, ro ku na te re ni e p ow ia tu remont drogi powiatowej nr 2743L janowskiego wykonano: przebudowê Polichna - Potok Stany, koszt: 3931 z³, drogi powiatowej nr 1810L Krzemieñ - w tym - œrodki gminy: 100, 69 z³, œrodki Chrzanów - Goraj, koszt: ,73 z³, KPRM z³, œrodki ZDP - 685, 31 w tym - œrodki gminy Chrzanów: z³. Ponadto z³o ono wniosek o 57600, 86 z³, œrodki ZDP: 57600, 87 z³, d o f i n a n s o w a n i e z e œ r o d k ó w badanie próbki odbiorczej pobranej z Europejskiego Funduszu Rozwoju nawierzchni drogi Krzemieñ - Regionalnego na projekt pt. Chrzanów - Goraj, koszt: 561 z³, w tym Modernizacja poprzez przebudowê - œrodki gminy: 280, 50 z³, œrodki ZDP: drogi powiatowej nr 1718L Trzydnik - 280, 50 z³. W gminie Potok Wielki Potoczek w miejscowoœci Kolonia wykonuje siê: remont drogi nr 1744L Potok Wielki, œrodki finansowe: Polichna Podlesie - Potok Stany w EFOR - 75%, bud et pañstwa - 10%, miejscowoœci D¹browica - D¹brówka, UG - 7,5%, SP - 7,5%. W gminie Nawierzchnia ulicy Wa³owej od zostanie kanalizacja w obrêbie wyspy. ulicy Ko³³¹taja do ulicy Zamojskiej Sieæ bêdzie poprowadzona tak, aby nie przewidziana jest do przebudowy. Jej k o l i d o w a ³ a w p r z y s z ³ o œ c i z zakres polega na wymianie planowanym zagospodarowaniem podbudowy, wykonanie nawierzchni wyspy i okolic zalewu. oraz za³o enie krawê ników. Aktualnie spuszczana jest woda W zwi¹zku z prowadzonymi z zalewu, po osuszeniu wykonawca r o b o t a m i i k o n i e c z n o œ c i ¹ przyst¹pi do oczyszczania dna udostêpnienia chodników dla ruchu zbiornika i remontu planowanych w lokalnego, chodniki w ulicy Wa³owej i dokumentacji budowli i urz¹dzeñ Ogrodowej zosta³y uszkodzone i wodnych ( mnichy, spusty przelewowe zachodzi koniecznoœæ ich odtworzenia. itd.) Równolegle prowadzone bêd¹ Ulice Œwierdzowa, Sukiennicza, roboty zwi¹zane z odbudow¹ rowów Kiliñskiego, Weso³a, Ogrodowa, na melioracyjnych, opaskowych, odcinku od Zamoyskiego w obrêbie doprowadzaj¹cych. robót kanalizacyjnych zostan¹ Operacja osuszania zbiornika przebudowane. Uzyskaj¹ nawierzchnie przeprowadzana jest w porozumieniu z kostki brukowej u³o onej na Inwestora z Polskim Zwi¹zkiem podbudowie gruntocementowej na Wêdkarskim. PZW zabezpieczy ryby ca³ej szerokoœci pasów drogowych przed wyginiêciem. tych e ulic. J.M. Dzwola: remont chodnika w ci¹gu z³, œrodki gminy ,87 z³ drogi powiatowej nr 1810L Krzemieñ - (wp³acone z³). W gminie Janów Chrzanów - Goraj w miejscowoœci Lubelski: remont chodnika w ci¹gu Branew, koszt: 39444,06 z³, w tym - drogi powiatowej nr 2808L Janów œrodki gminy: 35262,34 z³, œrodki ZDP Lubelski - Godziszów - Tokary w ,72 z³, remont przepustu w ci¹gu miejscowoœci Janów Lubelski drogi powiatowej nr 1811L Dzwola - (inwestycja w trakcie realizacji, œrodki Goraj, koszt: 55674,70 z³, w tym - finansowe UG i ZDP). W gminie œrodki gminy: 11134,70 z³, œrodki Modliborzyce: zakup krêgów pod KPRM z³, remont nawierzchni drogi zjazdowe z drogi powiatowej nr w ci¹gu drogi powiatowej nr 1810L 2741L Polichna II - Wolica II (œrodki Krzemieñ - Chrzanów - Goraj w finansowe UG i ZDP w stosunku mi ej sc ow oœ ci Br an ew - œ ro dk i 50/50). W gminie Batorz: budowa finansowe UG i ZDP w stosunku 50/50. chodnika w ciagu drogi powiatowej nr W g m i n i e G o d z i s z ó w : Stró a - B³a ek - Batorz i nr przebudowa drogi powiatowej nr 2740L Polichna IV - B³a ek w 42525/42540 Janów Lubelski - miejscowoœci B³a ek (inwestycja Zdzi³owice - Batorz - Stawce w ramach planowana do realizacji, œrodki programu unijnego SAPARD, koszt: finansowe UG i ZDP w stosunku ,95 z³, w tym: œrodki SAPARD 50/50) ,20 z³, rezerwa inwestycyjna - Na podstawie dostarczonych z³, œrodki powiatu ,88 materia³ów opr. cal 7.

8 Co siê dzieje z rewelacj¹ wiosny IV ligi lubelskiej??? Pi³karze Janowianki rozpoczêli drugi Co bêdzie dalej lepiej nie myœleæ. Je eli sezon w IV lidze od remisu z w grze naszych nic siê nie zmieni to beniaminkiem Wis³¹ Pu³awy. Nasi trudno nam bêdzie powtórzyæ 11 zawodnicy urz¹dzili sobie ostre punktowy dorobek ubieg³orocznej strzelanie, jednak mieli trudnoœci ze jesieni. zgraniem muszki ze szczerbink¹. Wracam do postawionego w Efektem tego strzelania by³o jedno tytule pytania. Kadrowo nie wiele siê celne trafienie Piotra G¹bki. Remis zmieni³o, odszed³ Bartek Kuœmierczyk uratowa³a Wis³a golem z rzutu i wczeœniej zrezygnowa³ Wies³aw Król, wolnego. Trener Wis³y stwierdzi³, e przybyli natomiast Drozd i G¹bka obaj jego zawodnicy mieli ogromne z IV-ligow¹ przesz³oœci¹. Jak szczêœcie, bo mecz powinien zapewnia³ trener i dzia³acze, z a k o ñ c z y æ s i ê z w y c i ê s t w e m zawodnicy ostro trenowali podczas Janowianki, co najmniej 5 do 0. letniej przerwy. Co wiêc jest przyczyn¹ Ko le jn y me cz to wy ja zd tak marnej ich postawy na boisku?w naszych do Lubyczy Królewskiej, szeœciu meczach zdobyliœmy 4 punkty i przewaga Janowianki (zdaniem trenera za jm uj em y ob ec ni e 14 po zy cj ê gospodarzy) i niestety przegrana 3 do 1. p r e m i o w a n ¹ s p a d k i e m d o Na w³asnym boisku mogliœmy okrêgówki. zobaczyæ naszych zawodników w Rozwa ania o poziomie gry meczu z rezerwami III ligowego naszych pi³karzy mo na prowadziæ w Hetmana Zamoœæ. O meczu tym mo na t o n i e p e s y m i s t y c z n y m i powiedzieæ tyle, e wymêczyliœmy optymistycznym. Wybra³em ten drugi. zwyciêstwo 3 do 0. Ju gorzej byæ nie mo e! Gorzej ni w Mecze w Pu³awach i w Janowie Lublinie i ad¹ u siebie ju graæ siê nie nie nastraja³y mnie optymistycznie da. Budka Suflera œpiewa³a kiedyœ: a po przed wyjazdem do Lublina. Jak ka dy nocy przychodzi dzieñ, a po burzy kibic liczy³em po cichu na równorzêdn¹ spokój. Myœlê, e mo e byæ tylko lepiej. walkê z Lubliniank¹ i mo e jeden Je eli jednak s³owa wyœpiewane przez punkcik. To, co nasi pi³karze pokazali Krzysztofa Cugowskiego siê nie na Wieniawie lepiej szybko zapomnieæ. spe³ni¹ to znowu bêdziemy wygrywaæ Chcia³em, aby sêdzia jak najprêdzej 13 do 0, czy 8 do 1 ale niestety na zakoñczy³ ten horror. Poziom naszych arenach lubelskiej okrêgówki, czego by³ troszkê ni szy ni to co pokazali w sobie, dru ynie i wszystkim kibicom przegranym meczu z ad¹. MKS Janowianka nie yczê. Kolejny mecz i niestety kolejna pora ka, tym razem z bardzo s³abo Kibic graj¹c¹ Stal¹ Kraœnik. (smutny, cierpliwy i pe³en optymizmu) Programy Powiatowego Urzêdu Pracy Wychodz¹c na naprzeciw trudnej bezrobotnych na rozpoczêcie sytuacji na lokalnym rynku Powiatowy dzia³alnoœci gospodarczej. Ca³kowity, Urz¹d Pracy w Janowie Lubelskim przewidywany koszt programu wynosi przyst¹pi³ do realizacji 2 projektów z³. finansowanych z Europejskiego Program Miêdzy nami F u n d u s z u S p o ³ e c z n e g o. Te poœrednikami przewiduje aktywizacjê i n n o w a c y j n e w s t o s u n k u d o zawodow¹ 60 bezrobotnych osób oraz standardowych dzia³añ PUP projekty, zatrudnienie subsydiowane czêœci maj¹ na celu kompleksow¹ uczestników w ramach robót aktywizacjê osób d³ugotrwale publicznych. bezrobotnych oraz m³odzie y do 25 W najbli szym czasie PUP w r o k u y c i a. O b a p r o j e k t y Janowie Lubelskim z³o y kolejny charakteryzuj¹ siê innowacyjnym wniosek o dofinansowanie z rezerwy podejœciem do bezrobotnych, Funduszu Pracy, bêd¹cej w dyspozycji polegaj¹cym na kompleksowoœci Ministra Gospodarki i Pracy pt.: Czas z a s t o s o w a n y c h i n s t r u m e n t ó w na nas. G³ównym celem tego projektu przeciwdzia³ania bezrobociu. Ka dy z j e s t t a k i e s t y m u l o w a n i e odbiorców koñcowych zostanie objêty, przedsiêbiorczoœci gospodarczej w co najmniej trzema dzia³aniami: us³ug¹ spo³ecznoœci lokalnej, aby w realny d o r a d c z ¹, s z k o l e n i e m o r a z sposób zmniejszyæ aktualnie istniej¹ce przygotowaniem do wykonywania bezrobocie w skali powiatu oraz nie zawodu lub sta u (w zale noœci od dopuœciæ do zwiêkszania siê grupy ryzyka). Programy bêd¹ bezrobocia wœród osób, które nie realizowane do dnia r. rozpoczê³y jeszcze adnej pracy Kolejnym dzia³aniem PUP w zawodowej z uwagi na swój wiek. Janowie Lubelskim na rzecz Projekt przewiduje organizacjê 65 przeciwdzia³ania bezrobociu wœród sta y, 17 przygotowañ zawodowych osób d³ugotrwale bezrobotnych oraz oraz przyznanie 3 bezrobotnym, m³odzie y do 25 roku ycia by³o œrodków na podjêcie dzia³alnoœci zainicjowanie 2 programów: Stawiam gospodarczej. na siebie oraz Miêdzy nami W przypadku otrzymania poœrednikami. Oba programy funduszy, programy bêd¹ realizowane o t r z y m a ³ y p o z y t y w n ¹ o p i n i ê od r. do r. Marsza³ka Województwa Lubelskiego Uczestnicy w/w programów oraz Powiatowej Rady Zatrudnienia. bêd¹ mieli okazjê zaprezentowania Program Stawiam na siebie swoich umiejêtnoœci i predyspozycji przewiduje aktywizacjê zawodow¹ 225 z a w o d o w y c h, c o p o z w o l i w bezrobotnych osób przy zastosowaniu przysz³oœci zwiêkszyæ ich szansê na takich instrumentów jak: praktyki dalsze zatrudnienie. zawodowe, prace interwencyjne, Dzia³ Poœrednictwa Pracy roboty publiczne, sta e oraz œrodki dla PUP Janów Lubelski 8. FESTYN KANCELARII SEJMU Z REGIONALNYM AKCENTEM 19 czerwca br. na stadionie Marymont patriotyczne oraz imprezy promocyjne odby³ siê coroczny festyn rekreacyjno - lub piknikowe. Stanowi doskona³¹ sportowy, w ramach, którego rozegrano wizytówkê podczas przemarszu lub IV Turniej Pi³ki No nej o Puchar Szefa oficjalnych uroczystoœci. Wszystko to Kancelarii Sejmu. W rozgrywkach doskonale siê sprawdzi³o podczas pi³karskich wziê³o udzia³ szeœæ dru yn, wystêpu w Warszawie. które rywalizowa³y ze sob¹ w dwóch Tego upalnego dnia 100-tu letni grupach eliminacyjnych. Puchar Szefa Browar Janów serwowa³ licznie Kancelarii zdoby³a reprezentacja Biura zgromadzonym goœciom sch³odzone Kancelarii Prezydenta RP, która w piwo. Jest ono wa one tradycyjnymi meczu fina³owym 2:0 pokona³a metodami na Ÿródlanej wodzie. dru ynê Biura Legislacyjnego Sejmu. Tajemnic¹ jego smaku i mocy jest 40-to Trzecie miejsce w turnieju wywalczy³ dniowy proces le akowania. Browar w zespó³ Stra y Marsza³kowskiej KS Janowie Lubelskim stoi na skarpie, zw yc iê a j¹ c 2: 0 dr u yn ê Bi ur a spod której pochodzi najlepsza woda w Gospodarczo - Technicznego KS. regionie. Badania wykaza³y, e Superpuchar Marsza³ka Sejmu w y p ³ y w a o n a z w a p i e n i w y w a l c z y ³ a d r u y n a litotaminowych i obfituje w liczne parlamentarzystów, która 2:1 pokona³a sk³adniki mineralne. zespó³ reprezentuj¹cy ró ne dru yny Piknik cieszy³ siê du ym startuj¹ce w turnieju pi³karskim. powodzeniem. Pracownicy Kancelarii: Nie zabrak³o w stolicy Sejmu, Prezydenta RP i Senatu przybyli regionalnych akcentów. Ozdob¹ czêœci licznie wraz z rodzinami na stadion artystycznej b y³a u tytu³owana przy ulicy Potockiej. Organizatorzy Orkiestra Dêta Ochotniczej Stra y do ³o y li ws ze lk ic h s ta ra ñ, ab y Po arnej z Lubartowa, bo nadal w przygotowaæ urozmaicony program orkiestrach dêtych jest jakaœ si³a... imprezy. Swoj¹ formê i umiejêtnoœci Najwiêkszym jej osi¹gniêciem by³o mo na by³o sprawdziæ na korcie zdobycie I nagrody na XVII tenisowym, biegu prze³ajowym, w Regionalnym Przegl¹dzie Orkiestr konkursach sportowych dla dzieci i Dêtych OSP, po którym zespó³ doros³ych, Nagrody dla zwyciêzców z a k w a l i f i k o w a ³ s i ê d o ufundowali marsza³kowie i wice- Ogólnopolskiego Przegl¹du i tym marsza³kowie Sejmu i Senatu oraz samym znalaz³ siê wœród dwudziestu kluby poselskie. najlepszych orkiestr w kraju. By³y te przeja d ki konne, Wraz z orkiestr¹ wystêpuje pokazy walk rycerskich, œciana grupa taneczna 20 dziewcz¹t z wspinaczkowa i inne atrakcje. Goœcie l u b a r t o w s k i c h g i m n a z j ó w z mogli równie pos³uchaæ zespo³ów programem muzyki rozrywkowej. muzycznych i obejrzeæ wystêpy grup Orkiestra Dêta OSP Lubartów tanecznych. uœwietnia³a uroczystoœci pañstwowe, Wies³aw Domownik Szpitalne sprawy W wyniku wspólnych dzia³añ Zarz¹du zagêszczenie w pokojach obs³ugi Powiatu i Dyrekcji Szpitala uda³o siê administracyjnej. Trwaj¹ rozmowy w zwiêkszyæ kontrakt z NFZ o 500 tys. z³ sp ra wi e ur uc ho mi en ia ko t³ ow ni na wykonywane us³ugi medyczne. Nie wêglowej. Przed uruchomieniem jest to suma pozwalaj¹ca na swobodne autoklawów elektrycznych przejœcie dzia³anie, ale umo liwia na ogrzewanie wydawa³o siê funkcjonowanie szpitala. Dyrekcja niew¹tpliwie op³acalne. Obecnie po poszukuje dalszych oszczêdnoœci w uzyskaniu oszczêdnoœci na parze obs³udze technicznej, pozbywa siê technologicznej w wysokoœci 1 mln balastu w postaci zbêdnych budynków. z³otych koszt ogrzewania szpitala Rada Powiatu wyrazi³a zgodê na zmniejszy³ siê znacznie i istnieje wydzier awienie dawnego hotelu mo liwoœæ wynegocjowania pielêgniarek. Parter budynku korzystniejszych warunków z kopalni¹ wydzier awi pani Lucyna Ka³u a na w Bogdance, z która trwaj¹ rozmowy w okres 10 lat, po dokonaniu remontu na sprawie ogrzewania wêglowego. Nie w³asny koszt oko³o 50 tys. Z³, jest wykluczone, e jeszcze przez jeden poddzier awi na rzecz POZ Rodzina. sezon szpital bêdzie ogrzewany gazem Nale y zaznaczyæ, e szpital uzyska ziemnym. ceny dzier awy jak za dotychczasowy Z r e z y g n o w a n o z u s ³ u g budynek (na starym szpitalu), w dotychczasowej firmy pralniczej, po którym znajdowa³ siê POZ Rodzina. znalezieniu innej, która wykonuje Wy sze kondygnacje hotelu mog¹ byæ pranie o 50% tañsze. W najbli szym wykorzystane na biura jak równie na m i e s i ¹ c u p r z e w i d y w a n e j e s t cele mieszkalne. Sanepid potwierdzi³, zamontowanie w³asnej automatycznej e parter spe³nia warunki, jakie s¹ centrali telefonicznej. Prowadzone s¹ wymagane na przychodnie lekarskie. zakupy ubrañ w kolorze czerwonym T r w a j ¹ k o l e j n e p r a c e obowi¹zuj¹cym w Unii Europejskiej. adaptacyjne i remontowe w budynku Starostwo Powiatowe udzieli³o g³ównym szpitala. Sanepid zaleci³ po yczki szpitalowi w wysokoœci 3,5 p o w i ê k s z e n i e O d d z i a ³ u mln z³, które przeznaczono na sp³atê Ginekologicznego o cztery sale, pokój d³u ników objêtych postêpowaniem zabiegowy po³o niczy, salê porodów uk³adowym. septycznych, pokój wypisu noworodków oraz brudownik w J.M. zwi¹zku z tym nast¹pi kolejne

9 Dom Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim -Historia powstania Dom Pomocy Spo³ecznej powsta³ w palmy, ró e oraz ró ne roœliny ozdobne Janowie Lubelskim w latach w celu dekoracji pokoi mieszkalnych Dok³adne datowanie powstania Domu oraz o ywienia rozleg³ego placu wokó³ jest bardzo trudne do ustalenia. Nie budynków. Wszystkie wykopy zachowa³y siê, bowiem w archiwach zwi¹zane z budow¹ i remontem adne dokumenty z tamtych lat. robotnicy wykonywali rêcznie. Powo³any do ycia przez W r. wy mi en io no ówczesne Ministerstwo Zdrowia i zniszczone ogrodzenie, wykonano Opieki Spo³ecznej zlokalizowany bramê wjazdow¹ i wybudowano zosta³ w 6 budynkach wzniesionych portierniê, zapewniaj¹c w ten sposób pod koniec II wojny œwiatowej przez strze enie obiektu ca³¹ dobê. Niemców, którzy wybudowali je dla Od samych pocz¹tków istnienia swoich rodzin. Nie zd¹ yli ich Domu obecnoœæ, na co dzieñ kap³ana je dn ak e wy ko ñc zy æ i w n ic h by³a zjawiskiem normalnym. Kap³an zamieszkaæ. Bezpoœrednio po wojnie by³ przywo ony codziennie latem obiekty te zosta³y prawie doszczêtnie furmank¹, zim¹ saniami. Codziennie zd em ol ow an e pr ze z mi ej sc ow ¹ roznosi³ komuniê œw. po wszystkich ludnoœæ. pawilonach. Odwiedza³ on regularnie Na zlecenie Ministra Zdrowia i mieszkañców, s³u ¹c im pomoc¹ Opieki Spo³ecznej przeprowadzono duchow¹, odprawia³ tak e Mszê œw. dla najkonieczniejsze remonty i w czterech s i ó s t r w m a l e ñ k i m p o k o i k u domach umieszczono ludzi przewlekle przystosowanym do celów sakralnych. chorych w liczbie 90. Pozosta³e dwa Dom jednak e nie posiada³ kaplicy. domy zosta³y wyremontowane w Pragnienia sióstr, by takow¹ stworzyæ, latach póÿniejszych. splata³y siê z duchowymi potrzebami W marcu 1954 roku w marcu mieszkañców, którzy uwa nie decyzj¹ w³adz ówczesnego Wydzia³u obserwowali zachodz¹ce zmiany, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej, pracê w ciesz¹c siê, e zaczyna im siê yæ coraz Janowie podjê³y Siostry S³u ebnice lepiej. Stopniowo nabierali do nowo Niepokalanej Maryi Panny. przyby³ych sióstr coraz wiêkszego Siostry skierowane do pracy w zaufania. Janowie zosta³y zwolnione z W toku przeprowadzanych wykonywania swoich obowi¹zków w zmian zaplanowano równie, oprócz szpitalu w Che³mie Lubelskim. W innych pomieszczeñ u ytkowych, du ¹ che³mskim szpitalu pracowa³o ich 15 w salê. Oficjalnie mia³a s³u yæ na charakterze pielêgniarek. Obs³ugiwa³y imprezy kulturalne. Siostra - równie administracjê, ciesz¹c siê kierownik, uzyska³a milcz¹ca zgodê du ym uznaniem lekarzy, pacjentów ówczesnego I sekretarza PZPR w oraz ca³ej spo³ecznoœci miasta. Lublinie na urz¹dzenie kaplicy dla Z uwagi na zwiêkszaj¹ce siê m i e s z k a ñ c ó w. W k r ó t c e w potrzeby i nap³yw zg³oszeñ coraz to domniemanej sali imprez zosta³a nowych chêtnych (w 1957 r. liczba odprawiona pierwsza Msza œw. mieszkañców wzros³a do 160), Schy³ek lat szeœædziesi¹tych nale a³o podj¹æ starania maj¹ce na celu cechuje dalsza modernizacja obiektu, przekonanie w³adz o zasadnoœci polegaj¹ca na budowie piêter i przeprowadzenia zmian i przyznaniu rozbudowie górnych kondygnacji. œrodków na remonty i wszelkie zabiegi Ko ni ec ro ku od no to wu je adaptacyjne. rekordow¹ liczbê mieszkañców, która D³ugie starania zosta³y wzros³a do 230 osób. uwieñczone sukcesem. Wniosek Stan taki, w krótkim czasie, z³o ony do Ministerstwa Zdrowia i odbi³ siê niekorzystnie na jakoœci ycia Opieki Spo³ecznej doczeka³ siê mieszkañców. Ciasnota, zagêszczenie, pozytywnego rozpatrzenia. Wkrótce anonimowoœæ, fizyczna wrêcz przyst¹piono do remontu w wyniku, niemo liwoœæ zapewnienia dobrej którego wymieniono wszystkie stropy opieki pielêgniarsko - opiekuñczej d r e w n i a n e n a e l b e t o n o w e. narzuca³y w latach póÿniejszych, Dobudowano równie pokoje potrzebê poszukiwania nowych mieszkalne i sanitariaty. rozwi¹zañ. Powoli dojrzewa³a decyzja N a p o c z ¹ t k u l a t w y r e m o n t o w a n i a d w ó c h siedemdziesi¹tych (1973) Wojewódzki niezamieszka³ych budynków, które Wydzia³ Zdrowia i Opieki Spo³ecznej ci ¹g le je sz cz e st ra sz y³ y sw oi m w Lublinie na u ytek Domu Pomocy wygl¹dem, gdy sta³y jedynie surowe Spo³ecznej odda³ posesjê powierzchni mury. 0,85 ha, która do tej pory znajdowa³a W podziemiach ostatniego siê w posiadaniu prywatnym. budynku tzw. bloku 6-go urz¹dzono Od pocz¹tku podjêcia pracy w pralniê, zaopatruj¹c j¹ w nowe janowskim DPS, siostry nie mia³y maszyny i urz¹dzenia. W latach mieszkañ. Porozdzielane po ró nych 62 zosta³a powiêkszona przestrzeñ pawilonach, zajmowa³y ma³e biurowa. Istnia³o, bowiem tylko jedno po mi es zc ze ni a, kt ór e od po ko i pomieszczenie administracyjne, w mi es zk añ có w b y³ y o dd zi el on e którym urzêdowa³ dyrektor i pozostali prowizorycznymi zas³onami. Sytuacja pracownicy. taka trwa³a ca³ymi latami. Z W tym samym czasie sposobem oczywistych powodów stawa³a siê gospodarczym wybudowano niewielk¹ coraz bardziej uci¹ liwa. Niemo noœæ szklarniê, w której pielêgnowano wy³¹czenia siê z ci¹g³ego obcowania z LudŸmi chorymi, brak ustawienia Sta³o siê to mo liwe dziêki wyraÿnej granicy miêdzy czasem pracy przemianom, które dokona³y siê w a yciem prywatnym wyczerpywa³a je naszym kraju po 1989 r. Pierwsz¹ p s y c h i c z n i e. Z a b u d y n k a m i Siostr¹ dyrektor zosta³a S. Maria mieszkalnymi z ty³u w g³êbi znajdowa³ Repety³o, pielêgniarka, przed objêciem siê ci¹g warsztatów. stanowiska dyrektora, pe³ni³a W latach systemem obowi¹zki zastêpcy. Dba³a o gospodarczym dobudowano piêtro, podniesienie standardu Domu. W wygospodarowuj¹c w ten sposób czasie jej administrowania dziesiêæ ma³ych pokoi r., wykonano podjazdy dla W latach w tej czêœci niepe³nosprawnych, utwardzono teren obiektu zamieszka³ równie dyrektor wokó³ budynków przez po³o enie ze swoj¹ rodzin¹. Dla jego potrzeb kostki brukowej, wykonano elewacje dobudowano obszerny hol i ³azienki zewnêtrzne obiektów. W lipcu 1996 r. oraz klatkê schodow¹ z oddzielnym odesz³a na zas³u on¹ emeryturê. wejœciem. S. Nadzieja Paszkowiak, W ci¹gu 40 lat istnienia Domu, absolwentka Pañstwowego Instytutu czyli do roku 1990 stanowisko Pedagogiki Specjalnej w Warszawie a dyrektora piastowa³o dziewiêæ osób. n a s t ê p n i e A k a d e m i i Te o l o g i i Byli oni mianowani przez w³adze Katolickiej praktykê w resorcie partyjne. Te same w³adze odwo³ywa³y pomocy spo³ecznej zdoby³a podczas je po d³u szym lub krótszym czasie. 13-letniej pracy wœród dzieci Stanowisko dyrektora DPS do niepe³nosprawnych. Funkcje dyrektora 1990 r. pe³ni³y nastêpuj¹ce osoby: DPS w Janowie Lubelskim objê³a W 1954 r. - Misiura (imiê nieznane), r. i pe³ni j¹ do dnia r. - Czes³aw Bagiñski, dzisiejszego r. - Józef Sowa, Dom Pomocy Spo³ecznej w 1964 r. - Czes³aw Stanis³awek, okresie pó³wiecza swojego istnienia r. - Jadwiga Mucha, prze ywa³ ró ne koleje losu. Zawsze r. - Józef Wójcicki, jednak s³u y³ ludziom chorym, którzy r. - Jan Œwitluk, nie byli w stanie samodzielnie r. - Józef Cho³ody, funkcjonowaæ z uwagi na z³y stan 1989 r. - Stanis³aw Pyæ. zdrowia i podesz³y wiek. W 1990 r. po raz pierwszy, stanowisko dyrektora Domu Opracowa³a Barbara Nazarewicz powierzono siostrze zakonnej. Dzielmy siê radoœci¹ Twój jest œwiat, twymi braæmi s¹ ludzie, których dzieli wiele rzek(...) Gdy po³¹czysz ich radoœæ ze sw¹ radoœci¹ bêdziesz z nimi ju na drugim brzegu. W dniu 14 wrzeœnia 2004r. Dom Podczas cyklicznych spotkañ z Po mo cy Sp o³ ec zn ej w J an ow ie mieszkañcami Domu wykonywaliœmy Lubelskim obchodzi³ Z³oty Jubileusz, stroiki œwi¹teczne dla pensjonariuszy i 50- lecie swojego istnienia. pracowników DPS, zorganizowaliœmy Do pomocy w przygotowaniu zabawê choinkow¹ dla mieszkañców u r o c z y s t o œ c i w ³ ¹ c z y l i s i ê Domu Pomocy - odby³o siê wspólne wolontariusze ze Szkolnego Klubu œpiewanie, pl¹sy, konkursy i tañce. Wolontariusza dzia³aj¹cego przy Braliœmy udzia³ w warsztatach Publicznym Gimnazjum w Janowie pr ze pr ow ad zo ny ch pr ze z pa ni ¹ Lubelskim pod kierunkiem swoich psycholog Teresê Dudê na temat opiekunów i nauczycieli gimnazjum: p o t r z e b o s ó b s t a r s z y c h i p.anny Targoñskiej, p. Marzeny niepe³nosprawnych i budowania z nimi Kaproñ, p.urszuli Wiechnik, p. Moniki pozytywnych relacji. Zainicjowaliœmy Fija³kowskiej, p. Barbary Czarny. cykl sta³ych spotkañ Niedziela Wolontariusze przygotowali wolontariatu w DPS, podczas których liturgiczn¹ i muzyczn¹ oprawê Mszy wolontariusze przygotowywali Œw. odprawianej przez biskupa M. uroczyst¹ oprawê Mszy œw. w ka d¹ Zima³ka. W drugiej czêœci obchodów pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca. Podczas aktywnie uczestniczyli w turniejach i przygotowañ do Wielkanocy wspólnie zabawach zorganizowanych dla z mieszkañcami Domu Pomocy mieszkañców oœrodka, s³u ¹c wykonywaliœmy stroiki wielkanocne - ni ep e³ no sp ra wn ym uc ze st ni ko m spotkanie zakoñczy³o siê konkursem pomoc¹ i wsparciem. na najpiêkniejsz¹ palmê. Szkolny Klub Wolontariusza Zorganizowaliœmy integracyjn¹ Drogê powsta³ w gimnazjum w 2001 roku z K r z y o w ¹, p o d c z a s k t ó r e j inicjatywy opiekunki grupy, p. Anny wolontariusze i mieszkañcy czytali Ta r g o ñ s k i e j. C e l e m K l u b u wzruszaj¹ce teksty religijne. Na proœbê Wolontariusza jest zaanga owanie S i o s t r y D y r e k t o r D P S l u d z i m ³ o d y c h d o c z y n n e j, przygotowaliœmy cykl Czuwañ - do br ow ol ne j i be zi nt er es ow ne j refleksyjnych spotkañ wieczornych w pomocy innym, rozwijanie wœród kaplicy Domu. m³odzie y postawy zaanga owania na Dzia³alnoœæ w Domu Pomocy rzecz p otrzebuj¹cych p omocy, przynosi nam wiele radoœci i jest otwartoœci i wra liwoœci na potrzeby Ÿród³em g³êbokich wzruszeñ. Uczy i n n y c h, y c z l i w o œ c i i m³odych ludzi patrzeæ na innych z bezinteresownoœci. Dzia³ania mi³oœci¹ i otwartoœci¹. wolontariuszy skierowane s¹ równie Dziêkujemy Siostrze Dyrektor na integracjê dzieci i osób za yczliwoœæ, p. Czes³awowi niepe³nosprawnych z m³odzie ¹ Krzysztoniowi i wszystkim szkoln¹. przyjacio³om Szkolnego Klubu Wspó³praca Klubu z Domem Wolontariusza za wsparcie. Pomocy Spo³ecznej rozpoczê³a siê w paÿdzierniku 2003 roku. Opiekunka Klubu - Anna Targoñska 9.

10 Letnie sukcesy artystów ludowych z Janowskiego Oœrodka Kultury Ogromnym sukcesem mo e poszczyciæ Nagroda ta stanowi najwiêksze siê reprezentacja artystów ludowych wyró nienie za krzewienie tradycyjnej powiatu janowskiego na XXXVIII kultury ludowej, jest przyznawana Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i rokrocznie przez Ministra Kultury, Œpiewaków Ludowych w Kazimierzu, Muzeum im. Oskara Kolberga w który odby³ siê w dniach r. Przysusze, Mazowieckie Towarzystwo Kultury w Warszawie, oraz Stowarzyszenie Twórców Ludowych. Pan Stanis³aw Fija³kowski jest ju 14 laureatem tej presti owej nagrody w powiecie janowskim. Tê zaszczytn¹ nagrodê pan Stanis³aw odbierze w asyœcie Wójta Gminy z Chrzanowa, Dyrektora i pracowników Janowskiego Oœrodka Kultury, z którymi artysta od kilku lat wspó³pracuje. Pan Stanis³aw Fija³kowski ubieg³oroczny laureat nagrody g³ównej Baszty w Kazimierzu, jest jedynym artyst¹ ludowym rozs³awiaj¹cym tradycje ludowe Gminy Chrzanów. Jego pieœni, zw³aszcza kolêdy ycz¹ce, które Alina Myszak œpiewa³ wraz z kolêdnikami w Do Kazimierza przyjecha³o 800 m³odoœci a teraz je przypomina, wykonawców z ca³ej Polski, ale stanowi¹ szczególne dziedzictwo Janowiacy znów byli gór¹. W kategorii rodzimej kultury. solistów œpiewaków g³ówn¹ nagrodê yczymy laureatowi dalszych otrzyma³a W³adys³awa Dycha z sukcesów artystycznych, d³ugich i Kocudzy, zaœ pierwsz¹ zdoby³a radosnych lat ycia. równie Kocudzanka pani Alina Myszak znana w powiecie twórczyni W dniach Grupa ludowa wspó³pracuj¹ca z Domem Obrzêdowa z Janowskiego Oœrodka Kultury w Janowie Lubelskim. W Ku lt ur y z os ta ³a za pr os zo na na kategorii instrumentalistów jedn¹ z Miêdzynarodowe Spotkania Teatralne trzech pierwszych nagród przyznano Scena Dramatyczna - Be³ yce panu Stanis³awowi G³azowi, Przez dwa dni zespó³ skrzypkowi z Dzwoli. prezentowa³ bêdzie widowisko U W konkursie Du y-ma³y jedn¹ z g a r n c a r z a A d a m k a, k t ó r e dwóch g³ównych nagród jury przyzna³o prezentowane równie bêdzie 15- Józefie Albiniak z dzieciêc¹ grup¹ 17.X.2004 r na XXI Ogólnopolskim œpiewacz¹ Wirzchowianki dzia³aj¹c¹ Sejmiku Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. pod opiek¹ Gminnego Oœrodka Kultury Jest to wielkie wyró nienie dla w Modliborzycach. artystów ludowych z Janowskiego Oœrodka Kultury, gdy z ca³ej Polski do r. w Muzeum Wsi Sejmiku nominowano tylko 12 Radomskiej w Radomiu zostanie zespo³ów. wrêczona panu Stanis³awowi Fija³kowskiemu z Chrzanowa nagroda im. Oskara Kolberga Za zas³ugi dla kultury ludowej. Lidia Tryka Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Godziszowie Dnia 12 wrzeœnia w budynku Zespo³u Do szko³y przyjmowane s¹ osoby, które Szkó³ w Godziszowie Pierwszym ukoñczy³y 18 lat i legitymuj¹ siê odby³o siê spotkanie organizacyjne œ w i a d e c t w e m u k o ñ c z e n i a Li ce um Og ól no ks zt a³ c¹ ce go dl a oœmioklasowej szko³y podstawowej, Doros³ych. Na uroczyst¹ inauguracjê gimnazjum lub zasadniczej szko³y przybyli zaproszeni goœcie: Starosta zawodowej. Chêæ podjêcia nauki Janowski - Boles³aw Gzik, Wójt Gminy zg³osi³o ponad trzydzieœci osób. Je eli Godziszów - Andrzej Olech i Proboszcz na nastêpnym spotkaniu dopisze siê Parafii w Godziszowie - ks. kan. Józef jeszcze kilka osób zostanie podjêta Krawczyk. Szko³a powsta³a z decyzja o utworzeniu drugiej klasy. inicjatywy Wójta Gminy Godziszów Dyrektor Zespo³u Szkó³ pana Andrzeja Olecha i posiada W Godziszowie uprawnienia szko³y publicznej. mgr in. Miros³aw G¹ska 10. T³umacz przysiêg³y jêzyka rosyjskiego mgr Magdalena Ka³u a Tel.: T³umacz przysiêg³y jêzyka ukraiñskiego mgr Paulina Piasecka Tel.: Czas do szko³y Rozpoczêcie przez dziecko nauki w pozwalaj¹ na naukê pisania. Dzieci te szkole stanowi jeden z najwa niejszych posiadaj¹ tak e odpowiedni zasób momentów zarówno w yciu ka dego wiedzy o œwiecie i orientacjê w bliskim dziecka, jak i jego rodziców. Dziecko o t o c z e n i u. S ¹ z d o l n e d o staje wobec nowych obowi¹zków, staje porozumiewania siê z innymi ludÿmi za siê uczniem. Z doœwiadczeñ pracy w po mo c¹ mo wy zr oz um ia ³e j dl a szkole wynika, e dzieci bardzo odbiorców. Wiêkszoœæ rodziców prze ywaj¹ swój pierwszy dzieñ nauki. o b s e r w u j e, e d o w o l n o œ æ w Nauczyciele staraj¹ siê ³agodnie pos³ugiwaniu siê przedmiotami, okres wprowadzaæ uczniów do nowej fantazji, zmiennoœci, zabawy, spo³ecznoœci. Pokazuj¹, e szko³a mo e niedostrzegania sta³ych w³aœciwoœci byæ ciekawa i przyjazna. Naukê w rzeczy i stosunków miêdzy nimi szkole mo e rozpocz¹æ dziecko po przechodzi stopniowo w przesz³oœæ. osi¹gniêciu tak zwanej dojrza³oœci Dz ie ck o z ac zy na li cz yæ si ê z szkolnej. Jest to gotowoœæ dziecka do rzeczywistoœci¹, koniecznoœci¹ rozpoczêcia nauki, zale na od poziomu do k³ ad ne j ob se rw ac ji, na my s³ u, jego ogólnego rozwoju, zw³aszcza przewidywania i sprawdzania, zdrowia i zdolnoœci przystosowania siê o d p o w i e d z i a l n o œ c i z a s ³ o w o, do nowego œrodowiska. Dojrza³oœæ mo liwoœci porozumiewania siê i pracy szkolna to taki stopieñ rozwoju zespo³owej. Taka gotowoœæ dziecka fizycznego i psychicznego, który czyni pozwala na podjêcie obowi¹zku dziecko podatnym i wra liwym na szkolnego. Pozwala z zaciekawieniem i oddzia³ywanie szko³y i umo liwia radoœci¹ pójœæ do szko³y. regularn¹ naukê w klasie I. Wszystkim pierwszoklasistom Dz ie ci do jr za ³e do na uk i yczymy du o radoœci i sukcesów w szkolnej s¹ wystarczaj¹co rozwiniête nauce. fizycznie i ruchowo. Ruchy ich r¹k i mgr Teresa Kierepka palców s¹ ju na tyle precyzyjne, e Urz¹d Pracy informuje 1 czerwca 2004 r wesz³a w ycie doln¹ granicê i wyznaczaj¹ jedynie ustawa o promocji zatrudnienia i maksymalny czas trwania sta u, który instytucjach rynku pracy (dz. U. Nr zostaje na tym samym poziomie tj , poz. 1001), która zast¹pi³a ustawê miesiêcy. Jednak rozporz¹dzenie o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 bezrobociu z 14 grudnia 1994 roku. sierpnia 2004 r. w sprawie Nowy akt prawny wprowadzi³ szereg szczegó³owych warunków odbywania zmian, równie w zasadach sta u oraz przygotowania zawodowego odbywania sta y. Obecne przepisy w miejscu pracy (Dz. U. Nr 185, poz. daj¹ mo liwoœæ skorzystania z tej 1912) okreœla okres sta u nie krótszy najpopularniejszej formy jak 3 miesi¹ce. aktywizacji zawodowej przez du o Urlop w okresie odbywania sta u wiêksz¹ grupê m³odych osób. Nowoœci¹ dla sta ystów jest tak e mo liwoœæ otrzymania p³atnych, Sta e ju nie tylko absolwenckie wolnych dni. W ustawie o zatrudnieniu W nowej ustawie nie wystêpuje ju i przeciwdzia³aniu bezrobociu przepisu termin absolwent. Zosta³ on zast¹piony pozwalaj¹cego na takie rozwi¹zanie pojêciem bezrobotnego do 25 roku nie by³o. Powodowa³o to wiele ycia. Dziêki tej zmianie z ró nych niejasnoœci i kontrowersji w zwi¹zku z form aktywizacji zawodowej bêdzie przyznawaniem sta ystom wolnego mog³o skorzystaæ zdecydowanie dnia. Ustawa, która wesz³a w ycie 1 wiêcej m³odych ludzi. Przyk³adem czerwca problem ten rozwi¹zuje. wiêkszej dostêpnoœci" s¹ sta e. Do tej Wprowadzony zostaje jasny przepis pory regulacje prawne pozwala³y na o k r e œ l a j ¹ c y, i n a w n i o s e k odbywanie sta y, finansowanych przez bezrobotnego odbywaj¹cego sta, urzêdy pracy jedynie absolwentom. Od pracodawca jest obowi¹zany do 1 czerwca 2004 r. z tej formy udzielenia sta yœcie urlopu w aktywizacji mog¹ skorzystaæ wszystkie wymiarze 2 dni za ka de 30 dni osoby bezrobotne, które nie maj¹ odbywania sta u. Artyku³ ten okreœla doœwiadczenia zawodowego w miejscu tak e, e za dni wolne osobie pracy w wieku do 25 lat. odbywaj¹cej sta przys³uguje Sta e tak e dla starszych stypendium. Elementem, który nie Ustawa przewiduje mo liwoœæ ulega zmianie, jeœli chodzi o skorzystania ze sta y przez osoby odbywanie sta u jest stypendium powy ej 25 lat (do 27 roku ycia). sta owe. Jego wysokoœæ nadal bêdzie Osoby te mog¹ zostaæ skierowane na r ó w n a k w o c i e z a s i ³ k u d l a sta w okresie 12 miesiêcy od bezrobotnych, który obecnie wynosi ukoñczenia wy szej uczelni. Oznacza 504,20 z³. to, e np. koñcz¹c studia w wieku 26 lat, Jeœli nie sta, to przygotowanie przez okres nastêpnych 12 miesiêcy od zawodowe w miejscu pracy dn ia ok re œl on eg o w dy pl om ie, Tak nazywa siê kolejna propozycja œwiadectwie lub innym dokumencie aktywizacji. Z tego elementu mog¹ poœwiadczaj¹cym ukoñczenie szko³y skorzystaæ tak e bezrobotne osoby do wy szej, mo na staraæ siê o 25 roku ycia. Przygotowanie skierowanie na sta. zawodowe w miejscu pracy odbywa siê Okres sta u prawie na identycznych zasadach jak Zmianie uleg³ tak e przepis, który sta. Ró nice pomiêdzy tymi formami wyznacza³ granice czasowe odbywania aktywizacji dotycz¹ jedynie d³ugoœci sta u. Poprzednio, sta móg³ trwaæ od 3 korzystania z nich, a tak e ich do 12 miesiêcy. Nowe regulacje znios³y dostêpnoœci. Cd. na stronie 11.

11 Cd ze strony 10. na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej i Ze sta u mog¹ korzystaæ tylko osoby re fu nd ow an ia ko sz tó w po mo cy m³ode (do 27 roku ycia), natomiast w prawnej, konsultacji i doradztwa oraz p r z y p a d k u p r z y g o t o w a n i a wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz. zawodowego lista grup mog¹cych do U. Nr 196, poz. 2018) takiej pracy zostaæ skierowanych jest du o d³u sza, s¹ to osoby, które s¹: w Zwrot kosztów wieku powy ej 50 roku ycia, Przepis mówi¹cy o mo liwoœciach d³ugotrwale bezrobotnymi, samotnie zwrotu kosztów przejazdu, a tak e wychowuj¹ce przynajmniej 1 dziecko zwrotu kosztów zakwaterowania w wieku do 7 lat, niepe³nosprawne, bez w c z e œ n i e j b y ³ z a w a r t y w kwalifikacji zawodowych. Warunkiem rozporz¹dzeniu, teraz znalaz³ siê w skierowania przez urz¹d pracy nowej ustawie. bezrobotnego do pracy w celu W obu przypadkach zwroty przygotowania zawodowego jest tak e mog¹ byæ dokonywane przez okres 12 brak kwalifikacji dostosowanych do miesiêcy. Mog¹ siê o nie staraæ potrzeb rynku pracy (reguluje to w/w (w przypadku zwrotów za przejazd) rozporz¹dzenie). Zasada ta dotyczy osoby, które na podstawie skierowania ws zy st ki ch gru p be zr ob ot ny ch, powiatowego urzêdu pracy podjê³y u p r a w n i o n y c h d o o d b y c i a zatrudnienie lub inn¹ pracê zarobkow¹, przygotowania zawodowego. Druga odbywaj¹ przygotowanie zawodowe w ró nica to czas, w jakim osoby mog¹ miejscu pracy, szkolenie, sta lub ko rz ys ta æ z ob u e le me nt ów zajêcia z zakresu poradnictwa aktywizuj¹cych. Przygotowanie zawodowego poza miejscem zawodowe mo e trwaæ do 6 miesiêcy, zamieszkania. Drugim warunkiem sta natomiast mo e byæ dwukrotnie uzyskania zwrotu jest osi¹ganie d³u szy i wynieœæ 12 miesiêcy. Reszta w y n a g r o d z e n i a w w y s o k o œ c i elementów pozostaje bez zmian. nieprzekraczaj¹cej 200% minimalnego Zarówno podczas sta u jak i wynagrodzenia za pracê. O zwroty przygotowania zawodowego osoby, kosztów zakwaterowania mog¹ siê które bêd¹ z nich korzysta³y otrzymaj¹ staraæ osoby, które na podstawie stypendium w wysokoœci zasi³ku dla skierowania powiatowego urzêdu bezrobotnych. Te same zasady w obu pracy podjê³y zatrudnienie lub inn¹ przypadkach obowi¹zuj¹ tak e przy pracê zarobkow¹, sta, przygotowanie ubieganiu siê o dni wolne. zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie poza miejscem zamieszkania Nie ma po yczek, s¹ bezzwrotne w miejscowoœci, do której czas dojazdu œrodki na rozpoczêcie dzia³alnoœci i powrotu do miejsca sta³ego gospodarczej zamieszkania wynosi ³¹cznie ponad Jedn¹ z istotniejszych zmian w 3 go dz in y dz ie nn ie. Zw ro t za ustawie o promocji zatrudnienia i zakwaterowanie bêdzie wyp³acany instytucjach rynku pracy s¹ zmiany w osobie mieszkaj¹cej w hotelu lub zakresie uzyskiwania œrodków na w y n a j ê t y m m i e s z k a n i u w rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej. miejscowoœci, gdzie jest zatrudniona, Poprzednio obowi¹zuj¹ca ustawa o która wykonuje inn¹ pracê zarobkow¹, zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu odbywa sta lub przygotowanie bezrobociu pozwala³a bezrobotnym na zawodowe w miejscu pracy w pobli u uzyskanie niskooprocentowanych tej miejscowoœci. Podobnie jak w po yczek z urzêdu pracy na przypadku zwrotów kosztu przejazdu rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej. warunkiem jest tak e, by uzyskiwane Nowa ustawa znios³a zapisy przez tê osobê wynagrodzenie nie pozwalaj¹ce osobom bezrobotnym przekroczy³o 200% minimalnego staraæ siê o po yczki na w³asn¹ firmê. wynagrodzenia. Element ten zostaje zast¹piony mo liwoœci¹ otrzymania bezzwrotnych Wolontariusz mo e zostaæ œrodków na rozpoczêcie dzia³alnoœci zarejestrowany jako osoba gospodarczej. O te œrodki mog¹ bezrobotna wystêpowaæ wszystkie osoby U s t a w a o k r e œ l a, i bezrobotne. Jej wysokoœæ nie mo e wykonywanie przez wolontariuszy przekroczyæ 500% przeciêtnego œwiadczeñ odpowiadaj¹cych wynagrodzenia (obecnie oko³o œwiadczeniu pracy na zasadach z³). Ten nowy element promuj¹cy o k r e œ l o n y c h w p r z e p i s a c h o po st aw y pr ze ds iê bi or cz e zo st a³ dzia³alnoœci po ytku publicznego i o dodatkowo uzupe³niony o mo liwoœæ wolontariacie nie stanowi przeszkody refundacji kosztów na pomoc prawn¹, do nabycia oraz posiadania statusu konsultacje i doradztwo dotycz¹ce be zr ob ot ne go. Mó wi ¹c wp ro st podjêcia dzia³alnoœci gospodarczej. oznacza to, e mo esz pracowaæ jako Wysokoœæ refundacji mo e wynieœæ do wolontariusz i jednoczeœnie posiadaæ 80 % udokumentowanych kosztów nie status osoby bezrobotnej. wiêcej jednak ni przeciêtne Przez 12 miesiêcy. Jednoczeœnie urz¹d wynagrodzenie. Osoba, która otrzyma pracy mo e podj¹æ decyzjê o œrodki na rozpoczêci dzia³alnoœci wyp³acaniu stypendium przez nastêpne gospodarczej zobowi¹zana jest j¹ lata nauki, a do ukoñczenia nauki prowadziæ przez okres co najmniej 12 zgodnie z programem nauczania. miesiêcy. Z takiej formy mo na skorzystaæ tylko raz. Warunki otrzymania œrodków na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej reguluje Powiatowy Urz¹d Pracy rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki i w Janowie Lubelskim Pracy z 31 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze œrodków Funduszu Pracy kosztów CDN wyposa enia i doposa enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu œrodków Zielona edukacja Janów Lubelski po³o ony jest leœn¹), utworzeniu w 1998 roku œcie ki malowniczo w otulinie Lasów spacerowej w pobli u Oœrodka Janowskich. Tutejsze lasy s³u ¹ nam Edukacji Ekologicznej (s¹ na niej bogactwem flory i fauny, oczkami umieszczone tablice zapoznaj¹ce wodnymi, œcie kami rowerowymi i z w i e d z a j ¹ c y c h z o g ó l n y m i spacerowymi, a tak e kryj¹ wiele zagadnieniami leœnymi oraz s³u y jako opowieœci oraz miejsc zapisanych w miejsce prowadzenia licznych zajêæ, wojennej historii. zabaw i konkursów leœnych), Leœny Kompleks Promocyjny opracowaniu trasy rowerowej z Janowa Lasy Janowskie powsta³ na obszarze Lubelskiego do Szklarni (ma na celu licz¹cego 31622,64 ha Nadleœnictwa z a p o z n a n i e z p o d s t a w o w ¹ Janów Lubelski i jest to jeden z najwiêkszych zwartych obszarów leœnych w Polsce. Do g³ównych celów Leœnego Kompleksu Promocyjnego zalicza siê hodowlê drzewostanów sosnowych z wykorzystaniem miejscowej bazy nasiennej oraz maksymalizacjê odnowieñ naturalnych. W 1984 roku na terenie Lasów problematyk¹ gospodarki leœnej) czy J a n o w s k i c h p o w o ³ a n o p a r k przygotowaniu w 2000 roku klasy krajobrazowy, który w 1988 roku l e œ n e j w O œ r o d k u E d u k a c j i p o w i ê k s z o n o i o b e c n i e j e g o Ekologicznej (pe³ni funkcjê pracowni powierzchnia liczy oko³o 40 tys. ha. wyposa onej w ró ne eksponaty i Ponad 4 tys. ha lasów Nadleœnictwa pomoce dydaktyczne). Janów Lubelski objêto ochron¹ Du ym urozmaiceniem rezerwatow¹. S¹ to rezerwaty leœno- wycieczek edukacyjnych s¹: wizyty w f l o r y s t y c z n e : J a s t k o w i c e, ostoi konika bi³gorajskiego, zajêcia na S z k l a r n i a, ê k a, l e œ n o - terenie szkó³ki leœnej Gier³achy, torfowiskowe: Imielity ug, Kacze wystawy fotograficzne o tematyce B³ota i rezerwat historyczno-leœny przyrodniczej, konkursy, wycieczki Lasy Janowskie. nad zalew itp. W 1995 roku, wraz z Ponadto Nadleœnictwo utworzeniem Leœnego Kompleksu wspó³pracuje z nauczycielami, z Promocyjnego, rozpoczêto dzia³alnoœæ miejscowym liceum i innymi szko³ami, edukacyjn¹ w Nadleœnictwie Janów pomaga w prowadzeniu æwiczeñ Lubelski i powo³ano Oœrodek Edukacji terenowych ze studentami, s³u y Ekologicznej. W pocz¹tkowych latach materia³ami (biblioteka, filmy edukacja leœna nie by³a tak intensywna przyrodnicze, foliogramy, literatura, jak w przeci¹gu ostatnich lat i bazowa³a albumy) przy pisaniu ró nego rodzaju g³ównie na otwartej w 1996 roku prac i publikacji itp. wystawie przyrodniczej. Wystawa od Oœrodek Edukacji Ekologicznej momentu jej powstania jest licznie o f e r u j e r ó w n i e m i e j s c odwiedzana przez uczniów, noclegowych w pokojach i mieszkañców regionu oraz turystów. apartamentach o ró nym standardzie. Jej edukacyjny charakter pozwala na Mo na tu skorzystaæ z odpowiednio prowadzenie zajêæ dydaktycznych, wyposa onych sal przystosowanych do umo liwia ogólne zapoznanie siê z prowadzenia zajêæ edukacyjnych, walorami przyrodniczymi i kultur¹ ed uk ac yj ny ch ta k e o rgan iz ac ji materialn¹ regionu oraz z prac¹ spotkañ, konferencji czy wystaw. Poza l e œ n i k ó w. P o n a d t o w y s t a w a zapleczem noclegowym i kuchennym, wykorzystywana jest tak e do oœrodek oferuje zajêcia na si³owni, salê organizowania jesienno-zimowych do gry w ping-ponga, miejsca na plenerów malarskich, konkursów ognisko, wypo yczalniê rowerów, salê wiedzy o lesie itp. Obiektem TV i inne. W czasie wakacji oœrodek towarzysz¹cym wystawie jest otwarta s³u y jako baza kolonijna, ale równie w pobli u w 2000 roku ekspozycja po za se zo ne m je st on ch êt ni e taboru leœnej kolejki w¹skotorowej. odwiedzany m. in. przez Zielone Jako, e kompleks edukacyjny Szko³y i nie tylko. stwarza mo liwoœæ kszta³cenia przede Na koniec jeszcze raz warto wszystkim w oparciu o czynny kontakt podkreœliæ znakomit¹ metodê nauki i z lasem i otaczaj¹c¹ przyrod¹, przyjête przybli ania zagadnieñ przyrodniczych przez Nadleœnictwo formy nauczania w bezpoœrednim kontakcie z lasem wi¹ ¹ w sobie dwie wa ne funkcje: poprzez rozmaite formy, od zabawy po edukacyjn¹ i rekreacyjno-turystyczn¹. konferencje i szkolenia. Dziêki Realizacja postulatu edukacji leœnej ma obecnoœci w terenie zajêcia staj¹ siê swoje odzwierciedlenie m. in. w: wspania³¹ przygod¹, pozwalaj¹c¹ powstaniu w 1996 roku œcie ki wyrabiaæ postawy proekologiczne, dydaktycznej w rezerwacie Szklarnia zdobywaæ ró norodne umiejêtnoœci, (prowadzi ona przez bardzo odkrywaæ piêkno przyrody i in te re su j¹ cy te re n, po zw al aj ¹c y integrowaæ uczniów poprzez wspóln¹ wyeksponowaæ bogactwo tutejszej zabawê i naukê. przyrody i przybli a dodatkowo Efka zagadnienia zwi¹zane z gospodark¹ 11.

12 PRZEDSIÊBIORCA W ŒWIETLE USTAWY Z DNIA 2 LIPCA 2004 ROKU O SWOBODZIE DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZEJ Proszê Pañstwa, drukujemy dziœ zg³oszeniu. pierwszy z serii artyku³ów Przedsiêbiorca, który przeznaczonych dla przedsiêbiorców. zaprzesta³ prowadzenia dzia³alnoœci W wyniku porozumienia pomiêdzy gospodarczej, ma obowi¹zek zg³osiæ Gazet¹ Janowsk¹ a Lubelsk¹ Fundacj¹ ten fakt w terminie 7 dni, termin taki Rozwoju O ddzia³ w J anowie obowi¹zuje go tak e w przypadku Lubelskim postaramy siê w ka dym zaistnienia jakichkolwiek zmian numerze Gazety Janowskiej danych objêtych wnioskiem o zamieszczaæ informacje i komentarze rejestracjê. Od 1 stycznia 2007 r. interesuj¹ce naszych przedsiêbiorców. e w i d e n c j a w g m i n i e b ê d z i e W dzisiejszym artykule przybli amy prowadzona w formie elektronicznej, Pañstwu now¹ ustawê z dnia 2 lipca zg ³o sz en ia ta k e bê dz ie mo n a 2004r. o swobodzie dzia³alnoœci dokonaæ drog¹ elektroniczn¹. Gmina gospodarczej (u.s.d.g.). Zaczniemy od dla ka dego przeds iêbiorcy ma pocz¹tku, czyli od zmian, jakie bêd¹ prowadziæ akta ewidencyjne, obowi¹zywa³y w procesie rejestracji obejmuj¹ce zw³aszcza przepisy bêd¹ce firmy. Skoncentrujemy siê na podstaw¹ wpisów. 1 stycznia 2007 roku p r o c e d u r z e d o t y c z ¹ c e j ruszyæ ma tak e Centrala Informacyjna przedsiêbiorców bêd¹cych osobami o Dzia³alnoœci Gospodarczej. Jej fizycznymi. oddzia³ami bêd¹ ewidencje Tak jak by³o do tej pory, prowadzone w poszczególnych pierwsze kroki nale y skierowaæ do gminach. Ka dy bêdzie mia³ równie gminy. Wpis do ewidencji dzia³alnoœci prawo, za op³at¹, która zasili bud et go sp od ar cz ej na le y do wó jt a, pañstwa, wgl¹du do akt przedsiêbiorcy, burmistrza lub prezydenta miasta, ta a tak e uzyskaæ od organu gminy sytuacja nie ulegnie zmianie równie pisemn¹ informacjê o wpisie. Ponadto po 1 stycznia 2007 r., tj. po wejœciu w pewne zmiany czekaj¹ ma³ onków ycie przepisów dotycz¹cych wpisanych do ewidencji pod wspólnym rejestracji dzia³alnoœci gospodarczej numerem ewidencyjnym - bêd¹ oni p r z e z p r z e d s i ê b i o r c ó w musieli siê przerejestrowaæ. Jeden indywidualnych. Nadal trzeba bêdzie zachowa dotychczasowy numer, a udaæ siê do urzêdu gminy miasta drugi ma³ onek bêdzie wpisany pod w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce n o w y m n u m e r e m, a l e z zamieszkania przedsiêbiorcy, (czyli uwzglêdnieniem faktycznej daty miejscowoœci, w której przedsiêbiorca rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej. przebywa z zamiarem sta³ego pobytu). Na z³o enie takiego wniosku Ewidencja dzia³alnoœci gospodarczej ma³ onkowie bêd¹ mieli czas do koñca jest jawna, ka dy mo e za ¹daæ 2005 roku. Jeœli powinnoœci tej nie dostêpu do niej. Op³ata za zg³oszenie dope³ni¹ we wskazanym terminie, ich wniosku o wpis nie zmieni siê i bêdzie wpis zostanie wykreœlony. Wykreœlenie wynosiæ 100 z³, za ka d¹ wprowadzan¹ ma formê decyzji, od której mo na siê zmianê - 50 z³. Rada gminy mo e odwo³aæ. Ka dy odrêbny wpis jest jednak wprowadziæ zwolnienie od zwolniony od op³at. op³at. Kolejnym krokiem przy Je eli przedsiêbiorca nie zak³adaniu w³asnej dzia³alnoœci przedstawi wszystkich wymaganych gospodarczej jest uzyskanie numeru we wniosku danych, zostanie wezwany REGON oraz Numeru Identyfikacji do ich uzupe³nienia w terminie nie Podatkowej, a z regu³y - aktualizacji d³u szym ni 7 dni, w przeciwnym danych w zg³oszeniu do NIP. Numer wypadku jego wniosek zostanie ten jest, bowiem przydzielony pozostawiony bez rozpoznania. podatnikowi na ca³e ycie. Aktualizacji Nie ma jednego ujednoliconego takiej s³u y formularz NIP 1. formularza obowi¹zuj¹cego przy Wnioski o nadanie numeru sk³adaniu wpisu do ewidencji REGON oraz NIP mo na teraz z³o yæ dzia³alnoœci gospodarczej, ka da w gminie wraz z wnioskiem o wpis do gmina opracowuje i udostêpnia ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, przedsiêbiorcom w³asne formularze. g m i n y d y s p o n u j ¹, b o w i e m Zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji odpowiednimi formularzami. Druki te bêdzie musia³o byæ dostarczone s¹ bezp³atne, niepobierana jest równie przedsiêbiorcy w terminie 3 dni op³ata za przyjêcie wniosku o nadanie roboczych (do 2007 r obowi¹zuje 14 numerów REGON i NIP. Wnioski dni) od zg³oszenia. Odmowa wpisu ma mo na nadal sk³adaæ bezpoœrednio w formê decyzji, od której mo na siê urzêdzie skarbowym i wojewódzkim oczywiœcie odwo³aæ, a nastêpnie urzêdzie statystycznym. Jeœli jednak w nieœ æ s kargê d o s ¹du przedsiêbiorca skorzysta z administracyjnego. Na dokumencie poœrednictwa gminy, urz¹d ten musi odmownym dokonania wpisu powinno niezw³ocznie, nie póÿniej ni w ci¹gu 3 siê znaleÿæ takie pouczenie. Gmina dni od dokonania wpisu, przes³aæ bêdzie mog³a jednak wydaæ decyzjê wn io se k o RE GO N do ur zê du odmown¹ jedynie w trzech statystycznego województwa, na przypadkach: gdy zg³oszenie dotyczyæ terenie, którego przedsiêbiorca ma bêdzie dzia³alnoœci gospodarczej nie miejsce zamieszkania, a zg³oszenie ob jê te j p rz ep is am i u st aw y ( np. identyfikacyjne lub aktualizacyjne do dzia³alnoœci agroturystycznej), wskazanego przez przedsiêbiorcê wniosek zostanie z³o ony przez osobê urzêdu skarbowego. nieuprawnion¹, b¹dÿ te wobec Tr zecim krokiem przy przedsiêbiorcy zosta³ prawomocnie rejestrowaniu w³asnej dzia³alnoœci or ze cz on y za ka z wy ko ny wa ni a gospodarczej jest zg³oszenie siê do dzia³alnoœci gospodarczej wskazanej w w³aœciwej placówki Zak³adu 12. Ubezpieczeñ Spo³ecznych w celu poœrednictwem poczty. Decyzjê o zarejestrowania zak³adanej firmy jako wyborze formy opodatkowania nale y p³atnika sk³adek oraz ustalenia zasad p o d j ¹ æ p r z e d r o z p o c z ê c i e m objêcia poszczególnymi rodzajami dzia³alnoœci, poniewa urz¹d mo e ubezpieczeñ. Taki obowi¹zek maj¹ odmówiæ przyjêcia o wyborze np. karty wszyscy prowadz¹cy dzia³alnoœæ podatkowej, jeœli ma ona datê pozarolnicz¹. Normuje to ustawa z 13 p ó Ÿ n i e j s z ¹ n i w s k a z a n a w paÿdziernika 1998 r. o systemie zaœwiadczeniu o wpisie do ewidencji ubezpieczeñ spo³ecznych, a konkretnie d z i a ³ a l n o œ c i g o s p o d a r c z e j jej art. 8 ust. 6. prowadzonej przez gminê. Wspomniany artyku³ zawiera Oœwiadczenie o wyborze rycza³tu od r ó w n i e d e f i n i c j ê o s o b y przychodów ewidencjonowanych musi w s p ó ³ p r a c u j ¹ c e j z o s o b a m i byæ z³o one naczelnikowi urzêdu p r o w a d z ¹ c y m i d z i a ³ a l n o œ æ skarbowego w³aœciwego wed³ug pozarolnicz¹ (ma³ onek, dzieci, itp.). miejsca zamieszkania przedsiêbiorcy P³atnik sk³adek dokonuje zg³oszenia do na piœmie do dnia rozpoczêcia ubezpieczenia spo³ecznego na druku dzia³alnoœci, ale nie póÿniej ni przed ZUS ZFA - Zg³oszenie/zmiana danych uzyskaniem pierwszego dochodu. Jeœli p³atnika sk³adek - osoby fizycznej. dzia³alnoœæ ma byæ prowadzona w P³atnik sk³adek jest równie formie spó³ki cywilnej, oœwiadczenie zobowi¹zany dokonaæ zg³oszenia w t a k i e m u s i z ³ o y æ k a d y z e ZUS w terminie 7 dni od dnia wspólników. Podobnie jest z zatrudnienia pracownika. Do przedsiêbiorcami opodatkowanymi na zg³oszenia p³atnik musi do³¹czyæ kopie zasadach ogólnych, którzy chc¹ decyzji o nadaniu NIP i REGON. wybraæ opodatkowanie wed³ug stawki Ponadto obowi¹zuj¹ dwa rodzaje liniowej 19 proc. Przedsiêbiorcy ubezpieczeñ: zobowi¹zani s¹ równie do zg³oszenia - obowi¹zkowe - emerytalne, rentowe i rejestracyjnego w zakresie VAT. Nie wypadkowe; dotyczy to tylko zwolnionych z VAT - dobrowolne - ubezpieczenie drobnych przedsiêbiorców, u których chorobowe. wartoœæ sprzeda y opodatkowanej VAT Obowi¹zkowe jest oczywiœcie (nie wlicza siê samej kwoty wartoœci ubezpieczenie zdrowotne. VAT) nie przekroczy w skali roku K o l e j n ¹ p o w i n n o œ c i ¹ wartoœci 10 tys. euro. Zg³oszenie takie kandydata na przedsiêbiorcê jest wybór dokonuje siê naczelnikowi urzêdu formy opodatkowania. Opodatkowanie skarbowego przed dniem dokonania wed³ug skali podatkowej jest pierwszej czynnoœci objêtej VAT. S³u y automatyczne, a dla przejœcia na temu formularz VAT-R Zg³oszenie ry cz a³ t, a t ak e ko rz ys ta ni a z rejestracyjne w zakresie podatku od opodatkowania stawk¹ 19% konieczne towarów i us³ug. jest dokonanie wyboru i z³o enie Dorota Król stosowanego oœwiadczenia. Wszystkie Lubelska Fundacja Rozwoju te formalnoœci mo na za³atwiæ za Oddzia³ w Janowie Lub. RADY NA ODPADY - ci¹g dalszy Powoli dobiega koñca realizacja Wszystko rozpoczê³o siê od projektu Rady na odpady warsztatów ekologicznych z dotycz¹cego edukacji w zakresie nauczycielami, które w miesi¹cu marcu segregacji odpadów komunalnych. W powadzi³a pani dr Ma³gorzata Wójcik, miesi¹cu wrzeœniu trwa akcja dzia³aczka Klubu Edukacji edukacyjna doros³ych mieszkañców Ekologicznej w Tarnobrzegu. miasta gminy Janów Lubelski. W N a u c z y c i e l e r o z p o c z ê l i obiektach u ytecznoœci publicznej oraz nastêpnie pracê z dzieæmi w szko³ach i na terenie ca³ego miasta rozwieszane s¹ przedszkolach, co zosta³o uwieñczone opracowane przez Urz¹d Miejski szeregiem konkursów plastycznych, plakaty informuj¹ce jak prawid³owo literackich, poetyckich itp., jak równie przeprowadzaæ segregacjê œmieci w apelami o treœci ekologicznej. Wszyscy ka dym gospodarstwie domowym. Do uczniowie, którzy zaanga owali siê w wszystkich gospodarstw dotr¹ te akcjê otrzymali nagrody, które zosta³y ulotki przedstawiaj¹ce w sposób uroczyœcie wrêczone podczas festynu szczegó³owy system selektywnej ekologicznego, pt. Dzieciêce rady na zbiórki odpadów. odpady, jaki odby³ siê w Dzieñ Przypominamy Pañstwu, e Dziecka. Na akcji skorzysta³y tak e ca³a akcja jest mo liwa dziêki œrodkom szko³y, których biblioteki wzbogaci³y Unii Europejskiej z Programu Phare siê o pozycje z zakresu ochrony 2001 Rozwój Spo³eczeñstwa œrodowiska. W miesi¹cu czerwcu Obywatelskiego w ramach projektu zosta³ równie utworzony punkt pt. Rady na odpady, realizowanego doradztwa ekologicznego w Referacie przez Lubelsk¹ Fundacjê Rozwoju Gospodarki Komunalnej i Ochrony Od dz ia ³ w Ja no wi e L ub el sk im œrodowiska Urzêdu Miejskiego pod wspólnie z Urzêdem Miejskim. Koszt kierownictwem pani Anny Szkup. akcji edukacyjnej wynosi 6289,36 W s z y s c y, k t ó r z y m a j ¹ EURO, z czego 5000 EURO stanowi jakiekolwiek w¹tpliwoœci jak dofinansowanie UE. prawid³owo segregowaæ odpady Edukacja spo³eczna z zakresu powstaj¹ce w naszych domach oraz jak selektywnej zbiórki odpadów sta³a siê w³aœciwie postêpowaæ z odpadami konieczna w zwi¹zku z oddaniem do niebezpiecznymi zapraszamy po u ytku nowego, dostosowanego do fachowe doradztwo, (Urz¹d Miejski, przepisów UE, wysypiska œmieci. ul. Zamoyskiego 59, pok. Nr 11, tel. Potrzebê tej akcji potwierdzaj¹ te ). Pañstwa opinie wyra one w ankietach, dotycz¹cych prowadzonej dotychczas Cd. na stronie 13. w gospodarstwach domowych segregacji odpadów.

13 Do ynki wojewódzkie W niedzielê 5 wrzeœnia, w Zamoœciu d o y n k o w y c h i k o n k u r s n a odby³y siê wojewódzkie do ynki. najpiêkniejszy wieniec. Jak zwykle Uroczystoœæ rozpoczê³a siê na Rynku przepiêknie prezentowa³ siê Zespó³ G³ównym, z którego korowód Pieœni i Tañca Mazowsze, który do ynkowy uda³ siê na pobliski stadion uœwietni³ swoim wystêpem do ynki. przy dÿwiêkach m³odzie owej Powiat Janowski by³ orkiestry dêtej z Bychawy. Spikerzy reprezentowany przez Starostê przedstawiali poszczególne delegacje Janowskiego Pana Boles³awa Gzika i powiatów województwa lubelskiego, Pana Lecha Wronkê. W delegacji które wchodzi³y na p³ytê stadionu. Z janowskiej uczestniczy³y uczennice, w widowiskiem obrzêdowym wyst¹pi³ piêknych strojach ludowych, z Zespo³u Z e s p ó ³ P i e œ n i i T a ñ c a Szkó³ im. Jana Kochanowskiego w Zamojszczyzna, Polska Orkiestra Wierzchowiskach z Pani¹ Bo en¹ W³oœciañska im. K. Namys³owskiego i Szostek i Pani¹ Ma³gorzat¹ Janczur¹. Chór Rezonans. Bardzo ³adnie prezentowa³ siê wieniec Wszystkich goœci powita³ do ynkowy wykonany przez prezydent miasta Zamoœcia Pan Marcin mieszkañców Chrzanowa oraz chleb Zamojski, po nim g³os zabierali upieczony z tegorocznych zbiorów of ic ja ln i pr ze ds ta wi ci el e w³ ad z przez piekarzy z piekarni Pañstwa województwa lubelskiego na czele z Moniki i Andrzeja Tomalów. Oprawa Marsza³kiem Województwa muzyczna by³a w rêkach albo Lu be ls ki eg o Pa ne m He nr yk ie m dok³adniej w p³ucach Olek Orkiestry Makarewiczem i Wojewod¹ Lubelskim z Janowskiego Oœrodka Kultury, Panem Andrzej Kurowskim. Nastêpnie prowadzona przez Pana Aleksandra g³os zabra³ wiceminister rolnictwa Pan Krzosa. Nasza orkiestra zrobi³a Stanis³aw Kowalczyk, który mówi³ o prawdziw¹ furorê, podbijaj¹c serca pozytywnych zmianach, jakie licznie zebranych mieszkañców zachodz¹ na polskiej wsi w kontekœcie Zamoœcia. Bisom nie by³o koñca. By³a naszego wejœcia do Unii Europejskiej. to najlepsza promocja kultury powiatu Ur oc zy st ¹ M sz ê œ wi êt ¹ janowskiego. Do sukcesu Olek odprawi³ ks. biskup Mariusz Orkiestry walnie przyczyni³ siê wójt Leszczyñski. Podziêkowa³ rolnikom za Gminy Godziszów Pan Andrzej Olech, ich trud i wartoœci, którym s¹ wierni. który zachêca³ orkiestrê, nie tylko Apelowa³ do w³adz, aby wiêcej uwagi s³owem, do maksymalnego wysi³ku. poœwiêca³y problemom polskiej wsi. Du ym zainteresowaniem L. Wronka cieszy³a siê wystawa wieñców RADY NA ODPADY - ci¹g dalszy Dokoñczenie ze strony 12. Ju dziœ, zbli aj¹c siê do koñca latach tak, aby nasi mieszkañcy gminy realizacji projektu, œmia³o mo emy od najm³odszych lat byli przygotowani powiedzieæ, e takie akcje s¹ potrzebne do dbania o w³asne œrodowisko. naszej ma³ej spo³ecznoœci, uœwiadamiaj¹ nam, bowiem e od naszego postêpowania zale ¹ warunki, Dorota Król w jakich bêd¹ yæ kolejne pokolenia, a Lubelska Fundacja Rozwoju jednoczeœnie potwierdzaj¹ fakt, e Oddzia³ w Janowie Lub. takie dzia³ania s¹ mo liwe tylko dziêki przynale noœci Polski do Unii Europejskiej i operatywnym osobom, które wiedz¹ jak pozyskaæ pieni¹dze z Niniejszy dokument zosta³ dostêpnych funduszy. To, e powoli opublikowany dziêki pomocy dobiega koñca realizacja samego finansowej Unii Europejskiej. Za treœæ projektu, to nie znaczy, e koñczymy tego dokumentu odpowiada Lubelska nasz¹ akcjê edukacyjn¹ dotycz¹c¹ Fundacja Rozwoju Agencja Rozwoju segregacji odpadów. Dziêki Regionalnego, pogl¹dy w nim warsztatom nauczyciele maj¹ wyra one nie odzwierciedlaj¹ w opracowane programy nauczania, które adnym razie oficjalnego stanowiska bêd¹ wykorzystywaæ w przysz³ych Unii Europejskiej. JANOWSKI OŒRODEK KULTURY PROWADZI ZAPISY DO KÓ ZAINTERESOWAÑ I ZESPO ÓW ARTYSTYCZNYCH Dzieciêcy Teatrzyk Bajkowy - ywy plan i kukie³ki (zapisy w poniedzia³ki i wtorki). Zespó³ recytatorski - dzieciêcy i m³odzie owy(zapisy poniedzia³ki i czwartki). Zespo³y plastyczne - dzieciêce i m³odzie owe (zapisy poniedzia³ki i wtorki). Warsztaty plastyczne dla m³odzie y - (zapisy wtorek i Pi¹tek). Zajêcia muzyczne - nauka gry na instrumentach dêtych, praca w zespo³ach wokalnych dzieciêcych i m³odzie owych, praca z solistami (zapisy wtorki i czwartki). Zapisy do poszczególnych zespo³ów prowadz¹ Instruktorzy JOK. Udzielamy równie informacji telefonicznych pod nr ZAPRASZAMY KONKURS ŒPIEWAÆ KA DY MO E Organizatorem jest Janowski Oœrodek Kultury. Termin konkursu - 26 paÿdziernika 2004 r. godzina 16:00 w sali widowiskowej JOK. Uczestnikami mog¹ byæ dzieci, m³odzie i doroœli w kategoriach wiekowych: - od 7 do 15 lat; - od 16 do 19 lat; - i open. - Soliœci i zespo³y (do 8 osób). Uczestnicy przygotowuj¹ 2 polskie piosenki - jedna z repertuaru Krzysztofa Krawczyka druga dowolna. Piosenki musz¹ byæ wykonane z podk³adem muzycznym. Zg³oszenia przyjmujemy w JOK do dnia 21 paÿdziernika br.(na kartach zg³oszeñ). Informacji o konkursie i zasadach regulaminowych udzielaj¹ instruktorzy JOK. El bieta Reszka Po egnanie lata Po egnanie lata to impreza, która zakoñczy³a imprezy plenerowe organizowane przez Janowski Oœrodek Kultury w okresie lata 2004, a odby³a siê na ³¹kach nad Zalewem 28 i 29 sierpnia br. Jednym z elementów ca³ej imprezy by³y IV Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Grzybobraniu. W tegorocznym wspó³zawodnictwie wziê³o udzia³ 5 grzybiarzy, którzy zebrali ³¹cznie 36,95 kg grzybów. Zwyciêzc¹ ju po raz kolejny zosta³ Andrzej Bañka z Janowa Lub, uzbiera³ 17,8 kg grzybów - przewa a³y kozaki i podgrzybki. Drugie miejsce przypad³o w udziale Józefowi Skibiñskiemu a trzecie miejsce zaj¹³ Mariusz Abram, który otrzyma³ równie nagrodê za najpiêkniejszy okaz grzyba, którym by³a kania o obwodzie kapelusza 77 cm. Pogoda dopisa³a, a zabawê uprzyjemnia³y wystêpy Kapeli Biesiadnej, Cedurek i Asi Fusiary z Janowskiego Oœrodka Kultury. El bieta Reszka ZAPROSZENIE W Janowskim Oœrodku Kultury eksponowane s¹ prace pani Jadwigi Kuku³y z Agatówki ko³o Stalowej Woli. Autorka pochodzi z Rzeszowa. Studiowa³a na Wydziale Architektury Wnêtrz Akademii Sztuk Piêknych we Wroc³awiu. Bierze udzia³ w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granic¹. Jest nauczycielk¹ plastyki w Stalowej Woli a jej uczniowie zajmuj¹ czo³owe miejsca w konkursach plastycznych w kraju. Uprawia rysunek i malarstwo - czasem ³¹czy te dwie techniki. G³ównym tematem jej prac jest cz³owiek. Prace pani Jadwigi Kuku³y znajduj¹ siê w kolekcjach prywatnych w kraju i za granic¹ m.in. we Francji, W³oszech, Niemczech, Irlandii, Anglii, Australii i USA. Autorka bierze udzia³ w aukcjach, z których dochód przeznaczony jest na cele charytatywne. Wystawa jest czynna w Sali kameralnej Janowskiego Oœrodka Kultury w miesi¹cach wrzesieñ - paÿdziernik. Zapraszamy do zwiedzania. Maria K¹cka 13. Mariusz Abram z okazami grzybów

14 S³u ba, cierpienie, mi³oœæ Minê³o ju 50 lat dzia³alnoœci Sióstr wzruszaj¹ce. Narrator wprowadzi³ S³u ebnic Maryi Niepokalanej w widza na nasze janowskie ziemie przed Janowie Lubelskim. Czternastego wiekami. Puszcza, która wysz³a nam na wrzeœnia zapisze siê wielu ludziom w spotkanie, dorodnoœæ lasów, ptactwa, pamiêci. W ten przepiêkny dzieñ na grzybów, potem praca rolników placu Domu Pomocy Spo³ecznej przed odzianych w zgrzebne przyodziewki kapliczk¹ ufundowan¹ kilka lat temu przenosi³y nas w czasy wspó³czesne. przez Pos³a Tadeusza Pawlusa, przy Nim to nast¹pi³o up³ywa³y wspaniale przygotowanym o³tarzu wieki trudu cz³owieka na naszej ziemi. polowym, odprawiona zosta³a Potem objawienie Matki Bo ej uroczysta msza koncelebrowana z Wo j c i e c h o w i B o s k i e m u n a udzia³em Jego Ekscelencji Ks. Biskupa przedpolach Bia³ej, budowa kaplicy, Mariana Zima³ka. Na uroczystoœæ pielgrzymki do œwiêtego miejsca przyby³a Matka Generalna S³u ebnic wprowadzi³y nas w dwudziesty wiek. NMP. Przyby³o wielu zaproszonych W oddali na wschodzie ukaza³y siê goœci z Lublina, Tarnobrzega. By³y Siostry S³u ebnice NMP. Pop³ynê³a w³adze samorz¹dowe powiatu, miasta i opowieœæ o pracy i trudzie sióstr i gmin z terenu powiatu. Na rêce siostry pracowników obs³uguj¹cych DPS. N a d z i e i z ³ o o n o k w i a t y, Po przerwie obiadowej na placu podziêkowania za pracê, serce i przy fontannie toczy³a siê mniej nadzieje, jak¹ siostry i pracownicy oficjalna czeœæ uroczystoœci. Gry, w³o yli w dzie³o pomocy bliÿniemu. k o n k u r s y i s e r d e c z n e Siostry otrzyma³y p¹sowe ró e, wspó³zawodnictwo pomiêdzy niektóre z nich przekaza³y kwiaty pensjonariuszami trwa³y wiele godzin. wspó³pracownikom cywilnym, by³y to Jeszcze przed wieczorem s³ychaæ by³o wzruszaj¹ce gesty. muzykê i odg³osy zabawy. Wiele pracy N a j w s p a n i a l e j j e d n a k trzeba by³o w³o yæ, aby przygotowaæ tê podziêkowali za pracê mieszkañcy uroczystoœæ. Wszystkim gratulujemy, a DPS. Widowisko pantomimy w szczególnoœci ludziom przygotowane przez nich by³o mieszkaj¹cym tam od wielu lat. J.M. 14. To nasza Ojcowizna - Kapliczki przydro ne, drogowskazy wiary w Parafii Wierzchowiska Wœród dziesiêciu nagrodzonych prac znikaj¹ce z krajobrazu i ludzkiej V Powiatowej Edycji Ogólnopolskiego pamiêci. Z zebranych materia³ów M ³ o d z i e o w e g o K o n k u r s u redakcja wybra³a historiê dwóch Krajoznawczego PTTK Poznajemy kapliczek. Ojcowiznê znalaz³a siê praca zespo³u Kapliczka granicz¹ca miêdzy autorskiego, który tworzyli Janusz Wi erzchowiskami I a Wol ic¹: Dziewa, Katarzyna Gêbala, Anna W dawnych czasach budowano Golec, Iwona Jaszyna i Magda kapliczki lub krzy e, by Bóg przerwa³ Sulowska pod kierownictwem pañ epidemiê cholery. Taka kapliczka stoi Jadwigi Graboœ i Anny Pyrak. Efektem do dziœ. Jest to kapliczka w pobli u ich pracy jest zebranie informacje o 28 posiad³oœci pañstwa Bi ków, która kapliczkach znajduj¹cych siê w teraz rozgranicza dwie wioski: o k o l i c a c h i c h r o d z i n n y c h Wierzchowiska i Wolicê. Napisano na Wierzchowisk. Wykonali równie figurze Bo e b³ogos³aw pracy ludu dokumentacjê fotograficzn¹, za któr¹ Twego. Zaœ u szczytu za szyb¹ otrzymali nagrodê ufundowan¹ przez znajduje siê obrazek Matki Boskiej PHU Florczak. Drukujemy w GJ Ni eu st aj ¹c ej Po mo cy. Pi er ws za wybrane fragmenty ich pracy. kapliczka na tym miejscu by³a Wêdruj¹c po polach i drogach mieli w postawiona pod koniec XVIII wieku uszach strofy wiersza B. Fastowiec: jako proœba o zatrzymanie epidemii Miêdzy wioskami zielonymi, na cholery. Epidemia panowa³a, gdy rozwidleniu polnych dróg, w ma³ej ludzie byli bardzo grzeszni, zaczê³o siê kapliczce pobielonej, bezpieczne pijañstwo i brak wiary w Boga. miejsce znalaz³ Bóg. Matki ramieniem Budowano wiele karczm, w których otulony, pieszczony ciep³em dobrych ludzie czêsto przesiadywali popijaj¹c s³ów, z uœmiechem patrzy na klêcz¹cych alkohol. Legenda ludowa opowiada, e maleñki Jezus poœród bzów. A Matka taka karczma istnia³a niegdyœ na Bo a b³ogos³awi tych, co nadchodz¹ z Wolicy. Pewnego razu razem z ludÿmi ³¹k i pól: zmêczeni praca, k³opotami, pod ziemiê, teraz w tym miejscu jest przynosz¹c proœby swe i ból. Ave ogromny dó³. Do naszych czasów Maryja nad domami, na skrzyd³ach przetrwa³a na tym miejscu obecna wiatru niesie mrok, O Matko, przyczyñ kapliczka graniczna ufundowana ok. siê za nami! 1917 roku przez Dziadosza Andrzeja i Andrzja Bi ka. Kapliczka œw. Antoniego w Pasiece. Na pocz¹tku Pasieki, od strony Modliborzyc, na polu p. Piotra Kowala stoi drewniana kapliczka œw. Antoniego. Pochodzi ona z koñca XVIII w. Ufundowa³ j¹ dziedzic Pasieki - Kochanowski jako kapliczkê graniczn¹ wsi. Niestety, bardzo d³ugo nieodnawiana uleg³a zniszczeniu. W 1994 r. p. Piotr Kowal ufundowa³ now¹ kapliczkê, a wykona³ j¹ p. Józef Serwatka miejscowy artysta - rzeÿbiarz (nie yj¹cy - dopisek redakcji). Kapliczka zosta³a wykonana dok³adnie wed³ug wzoru starej. Obecnie kapliczka ta jest jedn¹ ze stacji podczas poœwiêcania pól oraz ostatnim po egnaniem ze zmar³ymi w drodze na wieczny odpoczynek. W parafii Wierzchowiska Krzy w parku. znajduje siê wiele kapliczek i krzy y. Krzy znajduj¹cy siê w parku obok Najstarsze pochodz¹ z koñca XVIII szko³y zosta³ postawiony przez wieku i te m³odsze z XIX, XX i XXI. powstañców styczniowych i O niektórych z nich nie wiemy zbyt pod¹ aj¹cych z Lasów Janowskich w wiele, nikt z yj¹cych ju tego nie kierunku Batorza w 1863 r. Ten krzy pamiêta, kto i dlaczego je ustawi³, o zosta³ wykonany z ywego pnia niektórych kr¹ ¹ legendy dêbowego na polach w okolicy Lasu przekazywane z pokolenia na Górnieñskiego w Wierzchowiskach. pokolenie, a niektóre, na polach, przy Gdy tutejszy dziedzic Marian Œwida rozstajnych drogach polnych stoj¹ dziœ parcelowa³ grunty, przeniós³ krzy do czêsto zapomniane, zaniedbane i nikt parku, aby nie uleg³ zniszczeniu. nie chce udzielaæ o nich wiadomoœci. W dniu 2 sierpnia 1937 r. miejscowy Takie krzy e stoj¹ np. na polach Ska³y proboszcz ksi¹dz Wladys³aw Goliñski miêdzy Pasiek¹ a Antolinem. w Obecnoœci pani Marii Œwidowej W³aœciciele dzia³ek czasem dokona³ poœwiêcenia krzy a. 18 maja opowiadaj¹ o historii postawienia 1968 roku krzy zabezpieczony zosta³ figur, lecz nie zgadzaj¹ siê, aby to betonow¹ podstaw¹. opisaæ. (...) Uda³o nam siê zebraæ Zainteresowanych t¹ ciekaw¹ wiadomoœci o 28 kapliczkach i prac¹ odsy³am do Miejskiej i krzy ach. Jedne s¹ zadbane, Powiatowej Biblioteki Publicznej, w przyozdobione kwiatami, a której znajduj¹ siê prace konkursowe przechodz¹cy ludzie szanuj¹ je poprzez wszystkich edycji Poznajemy zdjêcie czapki i znak krzy a na piersi. Ojcowiznê. W kolejnych numerach Inne s¹ ju zapomniane, zaniedbane GJ drukowaæ bêdziemy wybrane wrastaj¹ce w ziemiê, ma³o widoczne fragmenty kolejnych prac. zaroœniête przez krzewy, powoli M. Pianowska

15 Kronika policyjna Kosztowny bar na placu szkolnym Policja ma pod specjalnym nadzorem tereny szkolne w szczególnoœci wieczorem. Amatorzy piwa i t³uczonego szk³a na terenie przylegaj¹cym do szko³y podstawowej zap³acili po 50 z³. Nieudana libacja odbywa³a siê 15 wrzeœnia. Policja wzmog³a kontrole terenów szkolnych po monitach mieszkañców i dewastacji, jakie odbywa³y siê na tych terenach. Niestety z doros³ymi spo ywaj¹cymi byli te m³odociani. Na szczêœcie stan ich nie wskazywa³ na spo ycie. Przemyt udaremniony Policja janowska podczas rutynowej kontroli drogowej wykry³a znaczny przemyt papierosów bez akcyzy. W dniu 7 wrzeœnia w godzinach rannych zatrzymano samochód ciê arowy Mercedes Vito, którym kierowa³ mieszkaniec Przemyœla. Papierosy o wartoœci oko³o 100 tys z³otych. Oraz samochód zosta³y zabezpieczone jako materia³ dowodowy przestêpstwa. Kierowca mia³ pecha. Widocznie nie wiedzia³, e mo na przejechaæ Polskê i nie natkn¹æ siê na Policjê przeje d aj¹c przez Janów jest to niemo liwe. Zas³ugi Policjantów w LOK We wrzeœniu policjanci Andrzej Krasowski i Krzysztof KuŸnicki z KPP w Janowie Lub. zostali odznaczeni srebrnymi medalami za zas³ugi dla LOK przez Zarz¹d Wojewódzki LOK w Lublinie. Ponadto Andrzej Krasowski zdoby³ Puchar przechodni LOK w Janowie za zajecie pierwszego miejsca w zawodach strzeleckich, z broni sportowej i bojowej. Gratulujemy. TU UZYSKASZ POMOC! Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim ul. J. Zamoyskiego 92 tel , 997. Zapamiêtaj! Twój dzielnicowy jest policjantem pierwszego kontaktu, do niego mo esz zwróciæ siê o pomoc w pierwszej kolejnoœci. Zespó³ Dzielnicowych Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Janowie Lub: M³. asp. Adam Kadra (oœ. Wschód od ul. Bialskiej); Sier. szt. Andrzej Oleszko tel (oœ. Po³udnie, oœ. Przyborowie, Zofianka Górna, Momoty Dolne, Momoty Górne, Kiszki, Ujœcie, Szewce); Sier. szt. Leszek Peret tel (oœ. Zaolszynie, oœ. Wschód do ul. Bialskiej, Bia³a cz. I i II, ¹ ek Ordynacki, Borownica. Red. 60 lat temu Zgin¹³ za woln¹ Polskê Ks. Jan Klukaczyñski - proboszcz parafii Momoty i kapelan AK 11 czerwca 1944 r. Momoty zosta³y zajête przez oddzia³y niemieckie, w wiêkszoœci byli to o³nierze ka³muccy, którzy odznaczali siê wielkim okrucieñstwem. Od strony Huty Krzeszowskiej szli zwart¹ kolumn¹ na Momoty ku Porytowym Wzgórzom. Po drodze, kogo spotkali, w okrutny sposób mordowali. Od pó³nocy, czyli od Janowa i ¹ ka ku Porytowym Wzgórzom sz³a druga grupa oddzia³ów niemieckich. W tych to dniach zosta³ zabrany do obozu w Bi³goraju ks. Jan Klukaczyñski, kapelan partyzantów i rektor kaplicy w Momotach. Oskar ono go o wspó³pracê z partyzantami. Jako dowód przestêpstwa Gestapo przedstawi³o fotografiê, na której ksi¹dz odprawia W parafialnym archiwum Mszê œwiêt¹ przy figurze za zabitego znajduj¹ siê listy od brata ks. partyzanta. Powszechnie wiadomo Klukaczyñskiego z roku 1974 i by³o, e ksi¹dz dostarcza³ ch³opcom z Prosi w nich ks. Kazimierza Piñciurka, lasu ywnoœæ i lekarstwa. aby umieœci³ w koœciele w Momotach Oto jak tamten czas wspomina tablicê upamiêtniaj¹c¹ dzielnego Edward Piwowarski: Dnia 17 czerwca kap³ana o treœci nastêpuj¹cej: Ks. Jan zostaliœmy zagnani do Bi³goraja, Klukaczyñski, proboszcz parafii byliœmy tam torturowani. Miêdzy nami Momoty i kapelan Armii Krajowej w by³ te nasz ks. Klukaczyñski i jego latach Zgin¹³ za Boga i gospodyni Katarzyna Kubala. Nas Ojczyznê, rozstrzelany przez Niemców czterdziestu i ksiêdza trzymano w w lesie Rapy ko³o Bi³goraja w dniu piwnicy. Mnie uda³o siê jakoœ wyjœæ i 4 lipca 1944r. Trzecim i ostatnim zosta³em wywieziony do Lublina... listem dotyc¹cym ks. Klukaczyñskiego Z kolei Katarzyna Kubala, te jest korespondencja nadana 11 lutego wspó³wiêzieñ, wspomina³a: We 1998 r. w Kole. Oto ona: Wielce wtorek rano, 4 lipca 1944 roku o Czcigodny Ksiê e Proboszczu! wschodzie s³oñca, Niemcy Otrzyma³am zawiadomienie z dnia 16 wyprowadzili wszystkich, którzy grudnia 1997, e Zwi¹zek o³nierzy znajdowali siê na terenie obozu. Narodowych Si³ Zbrojnych - Zarz¹d Podczas wyprowadzania wiêÿniów Okrêgu Lublin, ul. Jana Paw³a II nr 11, musieliœmy le eæ twarz¹ do ziemi, by ma zamiar wyst¹piæ z wnioskiem o nie widzieæ, co siê dzieje. Po poœmiertne odznaczenie pañstwowe za³adowaniu wywieziono ich. Jak Krzy em Narodowego Czynu wiemy, miejscem egzekucji by³y Rapy Zbrojnego œp. ksiêdza Jana ko³o Bi³goraja. Klukaczyñskiego, pragn¹c w ten Co wiemy o ks. Klukaczyñskim? sposób uczciæ Jego pamiêæ jako Urodzi³ siê 17 czerwca 1907 r. w Kole. Kapelana N.S.Z. w latach okupacji Wyœwiêcony zosta³ na kap³ana 17 niemieckiej. W zwi¹zku z powy szym czerwca 1934 r. we W³oc³awku. Zosta³ oœmielam siê zwróciæ do Ksiêdza pos³any do parafii Wojków. Potem by³y Proboszcza z uprzejm¹ proœb¹ o inne placówki. Ostatnia parafia jego ulokowanie odznaczenia (o ile ono pos³ugi duszpasterskiej w rodzinnej zostanie przyznane) w koœciele diecezji to Szadek w powiecie Sieradz. parafialnym, obok fotografii œp. ks. St¹d zosta³ wysiedlony przez Niemców Jana. Pragnê jednoczeœnie nadmieniæ, 8 grudnia 1939 roku do Po³añca w e Rodzice œp. ks. Jana oraz dwie diecezji sandomierskiej. Nie wiemy Siostry i Brat nie yj¹, a z najbli szej dok³adnie, od kiedy zacz¹³ ks. rodziny pozosta³am ja - bratowa oraz Klukaczyñski pracowaæ w Momotach moje dzieci: córka i dwaj synowie z jako rektor kaplicy. Prawdopodobnie rodzinami. T. Klukaczyñska. od roku Opracowa³ J.. Rys. Krzysztof Bizek 15.

16 Beton towarowy ju w Janowie Lubelskim Uprzejmie informujemy, e od dnia l lipca br. firma Enola produkuje wszystkie rodzaje betonów budowlanych oraz stabilizacjê, niezbêdn¹ do prawid³owego u³o enia kostki brukowej i krawê ników. Powy sze wyroby posiadaj¹ atesty opracowane przez specjalistyczne laboratoria. Produkcja odbywa siê na bazie PGKiM Sp. z o.o. ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 46/48. Telefon (0-15) ; kom Ceny umiarkowane. Zapraszamy SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI Dr n. med. WIKTOR ROZEGNA KARDIOLOG Specjalista chorób wewnêtrznych Leczenie: choroba wieñcowa, stany po zawale serca, nadciœnienie têtnicze, wady serca, niewydolnoœæ kr¹ enia, zaburzenia rytmu serca - cukrzyca typu 2, oty³oœæ i inne schorzenia narz¹dów wewnêtrznych. JANÓW LUBELSKI ul. Zamoyskiego 77. Przyjêcia w poniedzia³ki w godz (rejestracja zapisu EKG w ramach wizyty). Informacja oraz zapisy - telefonicznie i na miejscu tel. (015) lub US UGI PRZEWOZOWE AGA ROZK AD JAZDY JANÓW LUB. - LUBLIN (ul. Ruska) 5.55 * 9.32 * * * LUBLIN (ul. Ruska) - JANÓW LUB * * * * KRAŒNIK FABR. - JANÓW LUB * 8.05 * * JANÓW LUB - KRAŒNIK FARB * 9.30 * * Wynajem busów - Wyjazdy okolicznoœciowe - Rezerwacja miejsc (081) , Pokaz ratownictwa medycznego i drogowego Zdj.: FOTO - Florczak W dniu 16 wrzeœnia 2004 roku przed z-ca Naczelnika Sekcji Prewencji i JOK-em z inicjatywy Zarz¹du Ruchu Drogowego kom. Rados³aw Powiatowego PCK odby³ siê pokaz Czuba jak równie nauczyciele oraz ratownictwa medycznego i drogowego licznie zgromadzona m³odzie szkolna. dla m³odzie y z janowskich szkó³ w I n s c e n i z a c j a w y p a d k u wykonaniu jednostki janowskiej samochodowego, w którym udzia³ Komendy Powiatowej Stra y Po arnej brali pozoranci (uczniowie z Liceum o r a z j e d n o s t k i R a t o w n i c t w a Ogólnokszta³c¹cego im. Bohaterów Medycznego z janowskiego szpitala Porytowego Wzgórza w Janowie przy wspó³udziale przedstawicieli Lubelskim), dzia³ania s³u b Komendy Powiatowej Policji. Wœród ratowniczych, wszystko to wzbudzi³o bacznie obserwuj¹cych dzia³ania du e zainteresowanie zgromadzonych tych e s³u b znaleÿli siê m. in.: Starosta osób. Dzia³ania podejmowane przez Powiatu janowskiego Boles³aw Gzik, w/w s³u by sprawnie przedstawiali: dr z-ca Starosty W³odzimierz Gomó³ka, med. Zdzis³aw Sa³dan oraz m³ kpt. Komendant Powiatowy Stra y Bogdan Welman. Po arnej st bryg Benedykt Stachyra, 16. Cal Gasshuku Junior Cup W dniu 15 sierpnia 2004 roku w Zamoœciu odby³ siê II Turniej Karate Gasshuku Junior Cup. Zawody rozegrane zosta³y na zakoñczenie ogólnopolskiego obozu szkoleniowego Gasshuku Junior, w którym w dniach br. uczestniczyli równie zawodnicy janowskiego Uczniowskiego Klubu Karate Tradycyjnego. W zawodach udzia³ wziê³o ponad 100 zawodniczek i zawodników z Lubelszczyzny oraz z klubów z ca³ego kraju. Zawodnicy rywalizowali w trzyosobowych grupach, z których do dalszych walk awansowa³a tylko jedna osoba. UKKT z Janowa Lubelskiego reprezentowali Magdalena Kras i Maciej ukasik. Znakomicie zaprezentowa³a siê Magda Kras, która by³a bezkonkurencyjna w swojej grupie wiekowej zdobywaj¹c pierwsze miejsce. Startuj¹cemu po kontuzji i ponad pó³rocznej przerwie Maækowi ukasikowi zabrak³o zaledwie jednego punktu do awansu do grupy fina³owej. Dobra forma naszych najlepszych zawodników pozwala mieæ nadziejê na udany start w zbli aj¹cym siê Pucharze Polski Dzieci, który odbêdzie siê w Kluczborku ju w paÿdzierniku br. M. Pianowska Podziêkowanie Redakcja Gazety Janowskiej sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim tym, którzy przyczynili siê do powstania nowego numeru tej e gazety, a zarazem zaprasza do dalszej wspó³pracy. Numer redagowany przez zespó³: Urz¹d Miejski P.O. red. nacz. Jan Machulak, ul. Zamoyskiego 59 Sk³ad: MK Janów Lubelski Wydawcy: Urz¹d Miejski, tel: (015) , Starostwo Powiatowe. Druk: Intrograf Kraœnik. Cennik reklam i og³oszeñ: - ca³a strona z³; - 1/2 strony z³; - 1/4 strony z³; - 1/8 strony - 50 z³; - 1/16 strony - 30 z³. Do cen reklam i og³oszeñ prosimy doliczyæ podatek VAT 22% Reklama na pierwszej stronie powiêkszona o 50% wartoœci reklamy. Og³oszenia drobne bezp³atne.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 14/2012 Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Wolsztyn, 11 maja 2012 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r.

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2015r. ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r. OrS.4431.9.2015.AP P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r.

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

1.2.6.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2010 ROK

1.2.6.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2010 ROK 1.2.6.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2010 ROK Kod Klasyfikacja Nazwa i zadania Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia w latach 2011 2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budŝetu za 2014 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2015 roku.

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2015 roku. -projekt- zał. do uchwały Nr... 2015 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia...2015 roku Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2015 roku.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r.

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 902

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Pan Krzysztof Jeziółkowski Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie LWA-4101-20-04/2010 P/10/124 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

POWIAT OTWOCKI SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK

POWIAT OTWOCKI SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK POWIAT OTWOCKI SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK PRZYGOTOWYWANIE / WSPÓŁORGANIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 października 2015 r.

Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 października 2015 r. Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/53/2011 Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wieruszowskiego w 2011 roku w zakresie: A) Kultury B) Kultury fizycznej i sportu I. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo