Posługiwanie się językiem obcym 311[39].Z4.02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Posługiwanie się językiem obcym 311[39].Z4.02"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Sadal Posługiwanie się językiem obcym 311[39].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

2 Recenzenci: mgr Edyta Bochnia mgr inż. Sylwester Karbowiak Opracowanie redakcyjne: mgr Anna Sadal Konsultacja: mgr inż. Jolanta Skoczylas Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 311[39].Z4.02 Posługiwanie się językiem obcym, zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technika urządzeń sanitarnych. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 4 2. Wymagania wstępne 6 3. Cele kształcenia 7 4. Materiał nauczania Rodzaje i tworzenie czasów w języku niemieckim Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zdania warunkowe Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Strona bierna czasownika Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Mowa zależna Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Komunikacja w języku obcym. Prowadzenie rozmowy. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sposoby określania miary, wagi, ilości oraz innych danych liczbowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Słowniczek komputerowy. Internetowe zasoby zawodowe Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Słownictwo związane z wykonywaniem zawodu technika urządzeń sanitarnych. Komendy i polecenia o charakterze zawodowym Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 30 2

4 4.9. Rozumienie ze słuchu Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Rola kontekstu w rozumieniu tekstu Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Styl formalny i nieformalny. Korespondencja zawodowa Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Podstawowe elementy życiorysu i listu motywacyjnego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 50 3

5 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o posługiwaniu się językiem obcym, w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów ze współpracownikami oraz wyrażaniu swojej opinii i zdobywaniu informacji zawodowych. W poradniku zamieszczono: Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. Materiał nauczania (rozdział 4), który umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Obejmuje on również ćwiczenia, które zawierają wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczeń. Przed ćwiczeniami zamieszczono pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do ich wykonania. Po ćwiczeniach zamieszczony został sprawdzian postępów. Wykonując sprawdzian postępów, powinieneś odpowiadać na pytania tak lub nie, co oznacza, że opanowałeś materiał albo nie. Sprawdzian osiągnięć, w którym zamieszczono instrukcję dla ucznia oraz zestaw zadań testowych sprawdzających opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki. Zamieszczona została także karta odpowiedzi. Wykaz literatury obejmujący zakres wiadomości, dotyczącej jednostki modułowej, która umożliwi Ci pogłębienie nabytych umiejętności. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Jednostka modułowa: Posługiwanie się językiem obcym, której treści teraz poznasz zawarta jest w module 311[39].Z4 Rynek pracy i jest oznaczona na schemacie na str.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 4

6 311[39].Z4 Rynek pracy 311[39].Z4.01 Funkcjonowanie przedsiębiorstwa instalacyjnego 311[39].Z4.02 Posługiwanie się językiem obcym Schemat układu jednostek modułowych 5

7 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: określić podstawowe zasady gramatyki języka niemieckiego, posługiwać się podstawowym słownictwem dotyczącym życia codziennego, korzystać ze słowników obcojęzycznych, czytać i tłumaczyć teksty na poziomie podstawowym, stosować podstawowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, korzystać z różnych źródeł informacji. 6

8 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: nawiązać i podtrzymać kontakt ze współpracownikami, wyrazić opinię i postawę wobec rozmówcy i tematu rozmowy, wpłynąć werbalnie na zachowanie innych osób, posłużyć się podstawowym słownictwem zawodowym, porozumieć się z uczestnikami procesu pracy wykorzystując słownictwo ogólnotechniczne, opisać właściwości techniczne przedmiotów, porozumieć się ustnie w zakresie wykonywanych zadań, wskazać informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach, rozróżnić usłyszane komendy i polecenia, udzielić informacji dotyczących spraw zawodowych, wydać instrukcje i polecenia w języku obcym, porozumieć się pisemnie w zakresie wykonywanych zadań, zinterpretować tekst w czytaniu pobieżnym, zinterpretować tekst, który zawiera niezrozumiałe fragmenty posługując się kontekstem, wyszukać istotne informacje z częściowo niezrozumiałego tekstu, skorzystać z dwujęzycznych słowników: ogólnego, technicznego oraz z obcojęzycznych słowników specjalistycznych podczas wykonywania czynności zawodowych, przeczytać ze zrozumieniem i przetłumaczyć obcojęzyczną dokumentację techniczną urządzeń instalacji sanitarnych i sieci komunalnych, wpisać do przeglądarki internetowej, wyszukać, przeczytać i przetłumaczyć hasła dotyczące instalacji sanitarnych, przeczytać i przetłumaczyć obcojęzyczną korespondencję, literaturę i prasę dotyczącą instalacji sanitarnych, zredagować notatkę z przeczytanego tekstu, posłużyć się obcojęzycznymi instrukcjami i oprogramowaniem, przetłumaczyć, z zachowaniem zasad gramatyki i ortografii języka obcego, teksty zawodowe napisane w języku polskim, wydać pisemnie instrukcje i polecenia w języku obcym, posłużyć się słownictwem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, nawiązać korespondencję z firmami, instytucjami i osobami prywatnymi, w sprawach zawodowych, z użyciem poczty tradycyjnej i elektronicznej, przeczytać ze zrozumieniem obcojęzyczną korespondencję otrzymywaną tradycyjnie i w poczcie elektronicznej, zaprezentować własną osobę, przedstawić umiejętności i doświadczenie zawodowe w rozmowie kwalifikacyjnej. 7

9 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Rodzaje i tworzenie czasów w języku niemieckim Materiał nauczania W języku niemieckim wyróżniamy następujące czasy: 1. Czas teraźniejszy das Präsens 2. Czas przeszły prosty das Imperfekt (Präteritum) 3. Czas przeszły złożony das Perfekt 4. Czas zaprzeszły das Plusquamperfekt 5. Czas przyszły das Futur I 6. Czas przyszły das Futur II 1. Präsens Czas teraźniejszy wyraża czynność trwającą obecnie, ale w połączeniu z okolicznikiem czasu może wyrażać przyszłość poprzez prawdopodobieństwo wystąpienia danej czynności, np.: Ich gehe ins Kino. (Idę do kina.) Morgen fahren wir nach Berlin. (Jutro pojedziemy do Berlina.) 2. Imperfekt Czas przeszły Imperfekt służy do wyrażania przeszłości i jest stosowany głównie w opisie, opowiadaniu i relacji. Tworzymy go dla czasowników słabych przez dodanie do tematu czasownika przyrostka t oraz końcówki odmiany czasu teraźniejszego, z wyjątkiem trzeciej osoby liczby pojedynczej, która równa jest pierwszej osobie liczby pojedynczej. Czasowniki, które są zakończone na t, d lub grupę spółgłoskową otrzymują końcówkę et np.: machen macht ich machte du machtest er, sie, es machte wir machten ihr machtet sie, Sie machten Vorige Woche machte ich eine interessante Reise. (W zeszłym tygodniu odbyłem interesującą podróż.) W przypadku czasowników mocnych wstawiamy formę z tabeli czasowników mocnych, przy czym jest to forma dla pierwszej i trzeciej osoby liczby pojedynczej. Do pozostałych osób dodajemy charakterystyczne końcówki np.: geben gab ich gab du gabst 8

10 er, sie, es gab wir gaben ihr gabt sie, Sie gaben Sie gab mir ein Geschenk. (Ona dała mi prezent.) 3. Perfekt Czas przeszły Perfekt jest stosowany do wyrażania czynności przeszłej zakończonej. Używany jest zazwyczaj w rozmowach i dialogach. Tworzymy go za pomocą czasownika posiłkowego haben lub sein, który odmieniamy do podmiotu oraz formy imiesłowu czasu przeszłego Partizip II występującego na końcu zdania w formie nieodmiennej. Formę Partizip II dla czasowników słabych, tworzymy przez dodanie przedrostka ge i końcówki t do tematu czasownika. Za pomocą czasownika sein czas przeszły Perfekt tworzymy dla czasowników: nieprzechodnich, wyrażających ruch, kierunek, wyrażających zmianę stanu, sein, werden, bleiben, np.: Wir sind ins Kino gegangen. (Poszliśmy do kina.) W pozostałych przypadkach stosujemy czasownik posiłkowy haben np.: Ich habe einen guten Kaffee getrunken.(wypiłem dobrą kawę.) 4. Plusquamperfekt Czas zaprzeszły Plusquamperfekt jest stosowany do wyrażenia nierównoczesności minionych wydarzeń najczęściej w zdaniach okolicznikowych czasu, których stosujemy następstwo czasu. Tworzymy go tak jak czas przeszły Perfekt, tylko zamiast czasowników posiłkowych haben i sein wstawiamy ich formy w czasie Imperfekt, czyli hatte i war, np.: Ich hatte gestern einen langen Brief geschrieben.(napisałem wczoraj długi list.) Wir waren nach Paris gefahren.(pojechaliśmy do Paryża.) 5. Futur I Czas przyszły Futur I wyraża czynności, które maja odbyć się w przyszłości faktycznie lub prawdopodobnie. Tworzymy go za pomocą czasownika werden, który odmieniamy do podmiotu, a na końcu zdania wstawiamy formę bezokolicznika np.: Er wird ins Ausland fahren.(on pojedzie za granicę.) 6. Futur II Czas przyszły Futur II wyraża przekonanie, że określona czynność zostanie zakończona w przyszłości. Tworzymy go za pomocą czasownika posiłkowego werden oraz bezokolicznika czasu przeszłego np.: Er wird den Bus bestimmt nicht erreicht haben.(on z pewnoscią nie zdąży na autobus.) 9

11 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie wyróżniamy czasy w języku niemieckim? 2. Jakie zadanie mają poszczególne czasy? 3. Jak tworzymy poszczególne czasy? 4. Kiedy stosujemy czas przeszły Imperfekt, a kiedy Perfekt? 5. W jakich przypadkach tworzymy czas przeszły Perfekt za pomocą czasownika posiłkowego haben, a kiedy za pomocą czasownika posiłkowego sein? 6. W jakich zdaniach ma zastosowanie czas zaprzeszły Plusquamperfek? 7. Jaka jest różnica między czasem przyszłym Futur I, a czasem przyszłym Futur II? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Rozpoznaj przedstawione w ćwiczeniu rodzaje czasów i podaj zasady ich tworzenia i zastosowania. 1) przeczytać informacje o rodzajach i zasadach tworzenia czasów w języku niemieckim, 2) rozpoznać rodzaje czasów w ćwiczeniu, 3) rozpoznać zasadę tworzenia czasów, 4) określić nazwy przedstawionych czasów, 5) napisać w zeszycie rodzaje i zasady tworzenia czasów, 6) zaprezentować ćwiczenie. schematy tworzenia czasów w języku niemieckim, formy czasowników mocnych, zeszyt do ćwiczeń, przybory do pisania, Ćwiczenie 2 W przedstawionym tekście zawodowym dotyczącym instalacji i urządzeń sanitarnych podkreśl formy czasu przeszłego, określ ich rodzaj oraz dokonaj tłumaczenia tekstu. 1) przeczytać tekst, 2) wyszukać czasowniki, za pomocą których został utworzony dany czas, 3) dobrać odpowiednie nazwy czasów, 4) podpisać właściwą nazwę czasu przy każdym zdaniu, 5) dokonać tłumaczenia poszczególnych zdań w tekście, 6) zaprezentować efekty swojej pracy. 10

12 tekst zawodowy, schematy tworzenia czasów w języku niemieckim, formy czasowników mocnych, zeszyt do ćwiczeń, przybory do pisania. Ćwiczenie 3 Zrelacjonuj odbywanie praktyk zawodowych stosując czas przeszły Perfekt. 1) przygotować krótki plan wydarzeń, o których chciałby mówić, 2) ułożyć zdania zgodnie z zasadami tworzenia czasu przeszłego, 3) zaprezentować efekty swojej pracy. zeszyt do ćwiczeń, schemat tworzenia czasu Perfekt, formy czasowników mocnych, przybory do pisania, Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wymienić rodzaje czasów występujących w języku niemieckim? 2) wymienić sposób tworzenia czasów? 3) określić zasady stosowania poszczególnych czasów? 4) rozpoznać rodzaj czasu w zawodowym tekście obcojęzycznym? 5) relacjonować wydarzenia w czasie przeszłym? 6) przetłumaczyć zdanie w określonym czasie? 11

13 4.2. Zdania warunkowe Materiał nauczania Zdanie warunkowe jest zdaniem pobocznym odpowiadającym na pytanie:, kiedy? (wann?), pod jakim warunkiem? (unter welcher Bedingung?), w jakim przypadku? (in welchem Fall?). Najczęściej jest wprowadzone przez spójnik wenn (jeśli), po którym występuje szyk końcowy, np.: Wenn ich müde bin, gehe ich schlafen. (Jeśli jestem zmęczony, idę spać.) Lub zaczyna się bezpośrednio od czasownika, np.: Bin ich krank, gehe ich nicht zur Arbeit. (Jeśli jestem chory, nie idę do pracy.) Możliwe jest również wprowadzenie zdania warunkowego przez spójnik falls (w przypadku gdyby) np.: Falls es regnet, gehen wir nicht spazieren. (W przypadku gdyby padał deszcz, nie pójdziemy na spacer.) Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie zdanie nazywamy zdaniem warunkowym? 2. Na jakie pytania odpowiada zdanie warunkowe? 3. Jak tworzymy zdanie warunkowe w języku niemieckim? 4. Jakich spójników używamy do tworzenia zdań warunkowych i jak je tłumaczymy? 5. Jaki szyk występuje w zdaniu warunkowym? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Odpowiedz na przygotowane przez nauczyciela pytania, używając wyrażeń zawartych w nawiasie i tworząc zdania warunkowe. 1) przeczytac informacje o zasadach tworzenia zdań warunkowych w języku niemieckim, 2) dobrać odpowiednią konstrukcję zdania warunkowego, 3) napisać w zeszycie odpowiedzi, 4) zaprezentować ćwiczenie. schemat tworzenia zdań warunkowych w języku niemieckim, zeszyt do ćwiczeń, przybory do pisania, 12

14 Ćwiczenie 2 Przygotuj wypowiedź dotyczącą instalacji wybranego urządzenia sanitarnego stosując zdania warunkowe. 1) napisać krótki plan instalacji, o którym chciałby mówić, 2) napisać zdania warunkowe zgodnie z zasadami ich tworzenia, 3) zaprezentować ćwiczenie. zeszyt do ćwiczeń, plan instalacji urządzenia sanitarnego, schemat tworzenia zdań warunkowych, przybory do pisania, Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) określić konstrukcję zdania warunkowego? 2) wymienić sposób tworzenia zdania warunkowego? 3) omówić zasady stosowania zdania warunkowego? 4) udzielić odpowiedzi stosując zdania warunkowe? 5) relacjonować wydarzenia stosując zdania warunkowe? 6) przetłumaczyć zdania warunkowe? 13

15 4.3. Strona bierna czasownika Materiał nauczania Strona to kategoria gramatyczna właściwa czasownikowi, wyrażająca stosunek między czynnością oznaczaną przez ten czasownik a gramatycznym dopełnieniem. W stronie czynnej podmiot jest wykonawcą czynności, a dopełnienie jest odbiorcą czynności np.: Mama czyta gazetę. W stronie biernej podmiot jest odbiorcą czynności, a dopełnienie jest wykonawcą czynności np.: Gazeta jest czytana przez mamę. Stronę bierną tworzymy w języku niemieckim za pomocą odmiennej formy czasownika werden oraz formy Partizip II, który występuje na końcu zdania np.: Die Mutter kocht die Suppe.(Mama gotuje zupę.) Die Suppe wird von der Mutter gekocht.(zupa zostanie ugotowana przez mamę.) Stronę bierną tworzą przede wszystkim czasowniki przechodnie, czyli takie, które posiadają dopełnienie w bierniku. Dopełnienie występujące w stronie czynnej w bierniku jest w stronie biernej poddane określonemu działaniu i staje się podmiotem. Następuje zmiana miejsc dopełnienia i podmiotu, jak również zmiana przypadku rzeczownika z biernika na mianownik np.: Der Vater repariert den Wagen.(Tata reperuje samochód.) Der Wagen wird von dem Vater repariert.(samochód jest reperowany przez tatę.) Podmiot określający osobę staje się dopełnieniem i jest używany z przyimkiem von lub z przyimkiem durch, jeśli oznacza rzecz np.: Das Reisebüro bestellt das Hotelzimmer. (Biuro podróży zamawia pokój w hotelu.) Das Hotelzimmer wird durch das Reisebüro bestellt. (Pokój w hotelu zostaje zamówiony przez biuro podróży.) Jeżeli w stronie czynnej podmiot nie jest bliżej określony i wyrażony jest zaimkiem nieosobowym man, to jego funkcję w stronie biernej przejmuje zaimek nieosobowy es. Jeśli na pierwszym miejscu zdania jest inna część zaimek es zanika np.: Man spricht hier Deutsch.(Tutaj mówi się po niemiecku.) Es wird hier Deutsch gesprochen. lub Hier wird Deutsch gesprochen. (Tutaj mówi się po niemiecku.) 14

16 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie zadanie ma strona czynna? 2. Jakie zadanie ma strona bierna? 3. Jak tworzymy stronę bierną w języku niemieckim? 4. Jakie czasowniki tworzą przede wszystkim stronę bierną? 5. Jaką pozycję zajmuje podmiot i dopełnienie przy zamianie ze strony czynnej na stronę bierną? 6. Z jakim przyimkiem używamy dopełnienia w stronie biernej? 7. Czym zastępujemy zaimek nieosobowy man przy zamianie zdania na stronę bierną? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zamień podany przez nauczyciela tekst zawodowy w stronie czynnej na stronę bierną. 1) przeczytać tekst, 2) zaznaczyć podmioty i dopełnienia w zdaniach, 3) zamienić zdania na stronę bierną, 4) zaprezentować efekty swojej pracy. tekst zawodowy, arkusz papieru, ołówek lub długopis, Ćwiczenie 2 Przygotuj sprawozdanie artykułu prasowego dotyczącego nowości technicznych, stosując w swojej wypowiedzi stronę bierną. 1) przeczytać artykuł prasowy, 2) podkreślić kluczowe informacje w tekście, 3) zaznaczyć formy czasowników, za pomocą których zostały utworzone zdania w stronie biernej, 4) napisać sprawozdanie zachowując konstrukcję strony biernej, 5) zaprezentować efekty swojej pracy. artykuł prasowy, arkusz papieru, ołówek lub długopis, 15

17 Ćwiczenie 3 Przetłumacz z zachowaniem zasad gramatyki i ortografii języka niemieckiego, tekst zawodowy napisany w stronie biernej. 1) przeczytać tekst, 2) zaznaczyć podmioty i dopełnienia w zdaniach oraz formy czasowników, 3) przetłumaczyć zdania, 4) zaprezentować efekty swojej pracy. tekst zawodowy, słowniki techniczne, arkusz papieru, ołówek lub długopis, Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) określić, co wyraża strona czynna? 2) określić, co wyraża strona bierna? 3) określić, zasady tworzenia strony biernej w języku niemieckim? 4) wyjaśnić, jakie czasowniki tworzą przede wszystkim stronę bierną? 5) określić, co dzieje się z podmiotem i dopełnieniem w stronie biernej? 6) zamienić podany tekst zawodowy w stronie czynnej na stronę bierną? 7) napisać sprawozdanie artykułu prasowego w stronie biernej? 8) przetłumaczyć tekst zawodowy napisany w stronie biernej? 16

18 4.4. Mowa zależna Materiał nauczania Mowa zależna to przytaczanie wypowiedzi, myśli, sądów innych osób w sposób pośredni. Charakteryzuje się ona użyciem formy zdań podrzędnych np.: On powiedział, że nas dzisiaj odwiedzi. Mowa niezależna to cytowanie wypowiedzi, myśli, sądów innych osób w sposób bezpośredni. Myśli i poglądy są zawarte w cudzysłowie np.: On powiedział: Odwiedzę was dzisiaj. Mowę zależną tworzymy w języku niemieckim za pomocą trybu przypuszczającego Konjunktiv I, a w przypadku pokrywania się z trybem oznajmującym trybu przypuszczającego Konjunktiv II. Mowę zależną wprowadza się przede wszystkim w krótkich zdaniach za pomocą spójnika dass lub bezspójnikowo. Należy pamiętać o zamianie zaimków osobowych oraz dzierżawczych np.: Sie sagte: Ich bin müde (Ona powiedziała: Jestem zmęczona. ) mowa niezależna Sie sagte, dass sie müde sei. lub: Sie sagte, sie sei müde. (Ona powiedziała, że jest zmęczona.) mowa zależna Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie zadanie spełnia mowa zależna i niezależna? 2. Jaka jest różnica między mową zależną a niezależną? 3. Jak tworzymy mowę zależną w języku niemieckim? 4. Jakiego spójnika używamy przy zamianie mowy niezależnej na zależną? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zamień podane przez nauczyciela zdania w mowie niezależnej na mowę zależną. 1) przeczytać zdania, 2) wyszukać podmioty i orzeczenia w zdaniach, 3) zamienić zdania na mowę zależną, 4) zaprezentować efekty swojej pracy. zdania do transformacji, arkusz papieru, 17

19 ołówek lub długopis, Ćwiczenie 2 Zrelacjonuj wypowiedź nauczyciela dotyczącą wykonywania zadania praktycznego, zamieniając zdania w mowie niezależnej na mowę zależną. 1) wysłuchać wypowiedzi nauczyciela, 2) podkreślić w wypowiedzi zdania w mowie niezależnej, 3) zaznaczyć podmioty, orzeczenia w tych zdaniach, 4) zamienić zdania na mowę zależną, 5) zaprezentować efekty swojej pracy. wypowiedź nauczyciela, arkusz papieru, ołówek lub długopis, Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wyjaśnić co wyraża mowa zależna i niezależna? 2) wyjaśnić jaka jest różnica między mową zależną a niezależną? 3) podać zasady tworzenia mowy zależnej w języku niemieckim? 4) określić co dzieje się z podmiotem przy zamianie na mowę zależną? 5) zamienić podany tekst zawodowy w mowie niezależnej na zależną? 6) zrelacjonować wypowiedź nauczyciela, używając mowy zależnej? 18

20 4.5. Komunikacja w języku obcym. Prowadzenie rozmowy. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu Materiał nauczania Komunikacja to wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa (komunikacja werbalna), gesty, teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe. Ważne jest, aby były one zrozumiałe dla nadawcy i odbiorcy. Do aktu komunikacji dojdzie jedynie wtedy, gdy spełnione zostaną następujące warunki: informacja zostanie przekazana w języku zrozumiałym dla obu komunikujących się stron, zaistnieje skuteczny nośnik tej informacji, przekaz pozostanie czysty od zniekształceń przez czynniki zewnętrzne (tzw. szum), przekaz spotka się z odbiorem, informacja w założeniu będzie przeznaczona dla danego odbiorcy. Komunikację utrudniają wybiórczość uwagi, brak umiejętności przyjęcia perspektywy rozmówcy, różnice kulturowe, stereotypy, samopoczucie, komunikacja równoległa, tzn., gdy rozmówcy prowadzą równocześnie dwa wątki rozmowy, nie słuchając siebie nawzajem. Opanowanie komunikowania się w języku obcym, prowadzenia rozmowy i podtrzymywania kontaktu jest procesem długotrwałym i wymagającym systematycznej pracy. Aby opanować sprawność mówienia trzeba ją jak najczęściej ćwiczyć. Ważne jest, aby nauczyć się odpowiednich zwrotów rozpoczynających, podtrzymujących i kończących rozmowę oraz takich, które potrzebne są do przyjmowania lub odrzucania propozycji, żądań, argumentów oraz wyrażania i uzasadniania własnej opinii. Najważniejsze w procesie komunikowania jest zrozumienie i przekazanie informacji nie koniecznie poprawnej pod względem gramatycznym. Sytuacje Przykładowe zwroty i wyrażenia. Nawiązanie rozmowy Praca Potwierdzenie Wyrażanie opinii, argumentowanie Entschuldigung, wie heiβen Sie... (Przepraszam, jak się pan nazywa ) Darf ich vorstellen (Czy mogę się przedstawić ) Hallo, wie geht s (Cześć, jak się masz ) Wiederholen Sie bitte! (Proszę powtórzyć!) Sprechen Sie bitte langsam! (Proszę mówić powoli!) Ich suche Arbeit als (Szukam pracy jako) Haben Sie noch freie Stellen für... (Czy mają państwo jeszcze wolne miejsca dla...) Du hast Recht. (Masz rację.) Das stimmt sicherlich. (To się z pewnością zgadza.) Ich finde (Uważam ) Meiner Meinung nach (Moim zdaniem ) Ich würde sagen...(powiedziałbym ) Ich glaube (Ja sądzę ) Mir scheint (Wydaje mi się ) 19

21 Wyrażanie przypuszczeń Wyrażanie współczucia Zaprzeczanie Przekonywanie Pytanie o radę Wykluczanie Vielleicht (Może) Ich vermute...(przypuszczam ) Es tut mir leid.(przykro mi.) Das ist nicht wahr.(to nie jest prawda.) Das meine ich nicht.(nie sądzę tak.) So ist es doch besser!(tak jest lepiej!) Bedenke das!(przemyśl to!) Was soll ich machen?(co mam zrobić?) Können Sie mir raten?(czy mógłby mi pan doradzić?) Das ist nicht möglich.(to nie jest możliwe.) Bestimmt nicht.(z pewnością nie.) Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie jest zadanie komunikacji? 2. Jak wygląda proces komunikacji? 3. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby doszło do komunikacji? 4. Jakie są bariery komunikacyjne? 5. Jakie są bariery utrudniające odbiór komunikatu? 6. Jakie warunki należy spełnić, aby opanować sprawność mówienia języku obcym? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Nawiąż i podtrzymaj rozmowę dotyczącą twojej szkoły i wymarzonego zawodu. 1) nauczyć się odpowiednich zwrotów rozpoczynających, podtrzymujących i kończących rozmowę, 2) przygotować słownictwo dotyczące twojej szkoły i wyboru zawodu, 3) rozpocząć dialog z rozmówcą, 4) skoncentrować się na komunikacji, 5) zaprezentować efekty swojej pracy. zwroty podtrzymujące komunikację zawarte w poradniku, słownictwo do dialogu, 20

22 Ćwiczenie 2 Wyraź opinię na temat obejrzanego filmu instruktażowego dotyczącego naprawy urządzeń sanitarnych. 1) obejrzeć film instruktażowy dotyczący naprawy urządzeń sanitarnych, 2) wypisać słownictwo dotyczące naprawy urządzeń sanitarnych, 3) rozpocząć i podtrzymać dyskusję w grupie, 4) skoncentrować się na komunikacji, 5) zaprezentować efekty swojej pracy. film instruktażowy dotyczący naprawy urządzeń sanitarnych, słownictwo do dyskusji, Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wyjaśnić co to jest komunikacja? 2) opisać proces komunikacji? 3) określić czynności niezbędne do nauczenia się komunikacji? 4) nawiązać i podtrzymać kontakt z rozmówcą? 5) wyrazić opinię i postawę wobec rozmówcy i tematu rozmowy? 21

23 4.6. Sposoby określania miary, wagi, ilości oraz innych danych liczbowych Materiał nauczania Metr to jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. W myśl definicji zatwierdzonej przez Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/ s. Pochodne jednostki metra: Nazwa polska 1mm 1milimetr 1cm 1centymetr 1dm 1 decymetr 1m 1 metr 1km 1 kilometr Nazwa niemiecka Millimeter Zentimeter Dezimeter Meter Kilometer Kilogram jednostka masy, jednostka podstawowa układu SI, oznaczana kg. Jest to masa międzynarodowego wzorca (walca o wysokości i średnicy podstawy 39 mm wykonanego ze stopu platyny z irydem) przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar w Sèvres koło Paryża. Wzorzec kilograma został usankcjonowany uchwałą I Generalnej Konferencji Miar w Jest to obecnie jedyna jednostka podstawowa posiadająca prefiks, jak również jedyna, dla której podstawą definicji jest artefakt, a nie odwołanie się do stałych fizycznych. Oryginalnie za wzorzec był przyjmowany jeden litr wody o temperaturze czterech stopni Celsjusza przy ciśnieniu normalnym. Pochodne jednostki kilograma: Nazwa polska 1mg 1miligram 1g 1gram 1kg 1kilogram 1t 1tona Nazwa niemiecka Milligramm Gramm Kilogramm Tonne Metr sześcienny oznaczenie m 3 pochodna jednostka objętości w układzie SI. Jest to objętość, jaką zajmuje sześcian o krawędzi długości jednego metra. W życiu codziennym jest to jednostka zbyt wielka do praktycznego stosowania, dlatego posługujemy się jednostkami podwielokrotnymi: litrem (inaczej decymetr sześcienny) lub hektolitrem. Litr (skrót l) pozaukładowa jednostka objętości. W przeliczeniu na jednostki SI 1l = 1/1000 m 3, czyli 1 dm 3. W USA, Kanadzie, Australii do oznaczania tej jednostki stosuje się oficjalnie wielką literę L, w pozostałych krajach świata, w tym w Polsce, normą jest stosowanie małej litery l. 22

24 Nazwa polska Nazwa niemiecka 1 m 3 1metr sześcienny Kubikmeter 1l 1litr Liter Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie znasz jednostki długości? 2. Jakie znasz jednostki masy? 3. Jakie znasz jednostki objętości? 4. Jakie są niemieckie nazwy jednostek długości? 5. Jakie są niemieckie nazwy jednostek masy? 6. Jakie są niemieckie nazwy jednostek objętości? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wysłuchaj nagrania w języku niemieckim, w którym podawane jest zapotrzebowanie na materiały budowlane. Wypisz ilości, miary i wagi tych materiałów. 1) nauczyć się niemieckich nazw określania miary, wagi i ilości, 2) wysłuchać dwukrotnie tekstu, 3) wypisać ilości, miary i wagi podanych materiałów, 4) zaprezentować efekty swojej pracy. tekst ze słuchu, zeszyt do ćwiczeń, przybory do pisania, słowniki dwujęzyczne, Ćwiczenie 2 Przygotowując się do ćwiczenia praktycznego sporządź w języku niemieckim listę potrzebnych materiałów budowlanych. 1) nauczyć się określania miary, wagi i ilości w języku niemieckim, 2) wypisać ilości, miary i wagi podanych materiałów, 3) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 23

25 instrukcja do ćwiczenia praktycznego, arkusz papieru, ołówek lub długopis, słowniki dwujęzyczne, Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wymienić jednostki długości, masy i objętości? 2) określić niemieckie nazwy jednostek długości, masy i objętości? 3) wypisać z tekstu słuchanego nazwy jednostek długości, masy, objętości? 4) napisać w języku niemieckim listę potrzebnych materiałów? 24

Tryb przypuszczający - der Konjunktiv

Tryb przypuszczający - der Konjunktiv Porównując tryb przypuszczający jakiego używamy w języku polskim usłyszymy właściwie te same formy: W ubiegłym roku kupiłbym dom, ale nie miałem pieniędzy. (płaszczyzna przeszła) Dziś kupiłbym ten dom,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 opracowała: Iwona Chmielecka Rozdział I. KONTAKTE formy powitania i pożegnania stosownie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO (napisano w oparciu o podręcznik pt.: Der, die, das dla klasy szóstej szkoły podstawowej) dopuszczający

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa III technikum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa III technikum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY JĘZYKÓW OBCYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa III technikum GRAMATYKA CZASOWNIK - czas Präsens - czas Perfekt

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015 bardzo Rozdział 1 Kontakte stosować formy powitania i pożegnania stosownie do pory dnia przedstawić podstawowe informacje o sobie imię, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wiek, zainteresowania zastosować

Bardziej szczegółowo

Kryteria Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum Klasa I. Ocena niedostateczna

Kryteria Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum Klasa I. Ocena niedostateczna Kryteria Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum Klasa I Ocena niedostateczna - uczeń nie rozumie nawet krótkich, prostych wypowiedzi nauczyciela dotyczących tematyki programowej. - uczeń nie potrafi

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework of

Bardziej szczegółowo

Direkt neu 2a. Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych

Direkt neu 2a. Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych Direkt neu 2a Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych Propozycja rozkładu materiału opracowana została na 30 jednostek lekcyjnych. W zależności od zaplanowanej średniorocznej liczby godzin,

Bardziej szczegółowo

Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI

Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI I. Kryteria oceniania. Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI 1. Ocenę celującą otrzyma uczeń, który: a) wykaże się wiedzą i umiejętnościami, które wykraczają znacznie poza program nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ W szkole podstawowej uczeń powinien opanować cztery sprawności komunikacyjne: 1. słuchanie, 2. mówienie, 3. czytanie, 4. pisanie. FORMY

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły średniej(tech.) WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: - wyróżnia dźwięki

Bardziej szczegółowo

Zdanie z poprzedniej lekcji.

Zdanie z poprzedniej lekcji. Zdanie z poprzedniej lekcji. 1. Autobus przyjeżdża o godzinie 7. 2. Wieczorem długo oglądam telewizję. 3. Muszę to rozpakować. 4. On na pewno wróci. 5. Czy Pan/Pani mnie odbierze? 6. Ich muss schon aufstehen.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II TREŚCI PROGRAMOWE: GRAMATYKA. - tworzenie i użycie czasu przeszłego passe compose - zaimki dopełnienia

Bardziej szczegółowo

Wymogi edukacyjne na poszczególne oceny z języka hiszpańskiego w klasie IIIA, IIIC

Wymogi edukacyjne na poszczególne oceny z języka hiszpańskiego w klasie IIIA, IIIC Wymogi edukacyjne na poszczególne oceny z języka hiszpańskiego w klasie IIIA, IIIC Wymogi edukacyjne na poszczególne oceny: celująca: Kryteria jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto zakres wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom B1

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom B1 Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom B1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie B1 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework of

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH JĘZYKÓW OBCYCH W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum GRAMATYKA CZASOWNIK - odmiana czasowników

Bardziej szczegółowo

Wskazówki pomocne w samodzielnym uczeniu się języka niemieckiego

Wskazówki pomocne w samodzielnym uczeniu się języka niemieckiego Wskazówki pomocne w samodzielnym uczeniu się języka niemieckiego 1.Słuchanie: zorientuj się najpierw, ile osób uczestniczy w rozmowie i kim one są zwróć uwagę na słowa najmocniej akcentowane są to kluczowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum. Pierwszy semestr OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą a ponadto: - posiada wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw JĘZYK NIEMIECKI Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw - dane personalne - przedstawianie się, narodowość, kraj, wiek, adres, zainteresowania, hobby, zawód - szkoła - przedmioty nauczania, oceny,

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka rosyjskiego. Klasy I

Zasady oceniania z języka rosyjskiego. Klasy I Zasady oceniania z języka rosyjskiego Klasy I Ocena celująca: Uczeń wykazuje szczególne zainteresowania językiem, posiada wybitne zdolności językowe, bierze udział w konkursach językowych. - stosuje domysł

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.6

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.6 1 Sprawności językowe: Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.6 Rozumienie ze słuchu W rozwijaniu tej sprawności językowej w klasie 5 szkoły podstawowej kładzie się nacisk na kształcenie u uczniów umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Guter Start!

Bardziej szczegółowo

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim.

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim. REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LEKSYKALNO - GRAMATYCZNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Organizatorzy: Kinga Rembiesa, Małgorzata Bernowska I. CELE KONKURSU 1. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Zdania z poprzedniej lekcji

Lekcja 6. Zdania z poprzedniej lekcji Lekcja 6 Zdania z poprzedniej lekcji Słówko Bitte (proszę) może się pojawić na początku, w środku, bądź też na końcu zdania!(jak w pokazano w 1. zdaniu) 1. Schreiben Sie das bitte! /Bitte schreiben Sie

Bardziej szczegółowo

CZYTANIE CICHE ZE ZROZUMIENIEM

CZYTANIE CICHE ZE ZROZUMIENIEM Edukacja polonistyczna klasa 2 PISANIE - kryteria pięknego pisania 1. Pismo utrzymuję w liniaturze. 2. Litery w wyrazach są z sobą połączone. 3. Unikam skreśleń i poprawek. 4. Wyraz błędnie napisany przekreślam

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY:

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 na podstawie podręcznika KOMPASS neu 1 Rozdział I. KONTAKTE stosować formy powitania

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch KONTRAKT Z UCZNIEM Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch 1. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

Uczeń na ocenę bardzo dobrą: uczeń pisze samodzielnie biografię znanej osoby opowiada o danym mieście

Uczeń na ocenę bardzo dobrą: uczeń pisze samodzielnie biografię znanej osoby opowiada o danym mieście WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W III KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET Dział Meine Nachbarn, mein Stadtviertel Deutschland, Land der Superlative Wymagania edukacyjne samodzielnie

Bardziej szczegółowo

List motywacyjny, który Cię wyróżni

List motywacyjny, który Cię wyróżni List motywacyjny, który Cię wyróżni Szukasz pracy i chcesz, żeby pracodawca wybrał właśnie Ciebie? Chcesz dobrze wypaść w jego oczach jeszcze przed rozmową? Chcesz napisać przekonujący list motywacyjny?

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Technikum i ZSZ Program nauczania DKOS-5002-20/06 Podręcznik: Direkt 1a, 1b, 2a zakres podstawowy Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Materiałem, który jest propozycją regulacji oceniania z języka

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie, oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II Opracowanie: Krzysztof Maliszewski 1 GIMNAZJUM - KLASA I i II ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Mówienie. Rozumienie ze słuchu

Mówienie. Rozumienie ze słuchu Kryteria oceniania z języka angielskiego Ocena celująca Stopień CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria potrzebne na ocenę bardzo dobrą, ponadto opanował wiadomości i umiejętności wykraczające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W II KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W II KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W II KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET Dział Einkäufe und Geschäfte Wymagania edukacyjne opowiada o swoich zakupach tworzy dialog, na podstawie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I

JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I WYMAGANIA KONIECZNE I PODSTAWOWE (ocena dopuszczająca i dostateczna) 1. Umie posługiwać się słownikiem. 2. Zna słownictwo przerabiane na lekcji. 3.

Bardziej szczegółowo

Klasa V. zna nazwy 3 przedmiotów szkolnych oraz nazwy niektórych dni tygodnia,

Klasa V. zna nazwy 3 przedmiotów szkolnych oraz nazwy niektórych dni tygodnia, Klasa V Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy V, zna nazwy 3 przedmiotów szkolnych oraz nazwy niektórych dni tygodnia, zna 3 nazwy czynności wykonywane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.4

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.4 ROZUMIENIA ZE SŁUCHU Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.4 spełnia wszystkie kryteria przewidziane na ocenę bardzo dobrą bez większego trudu rozumie wypowiedzi w języku niemieckim na podstawie kontekstu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GRUP DSD II W KLASACH I III

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GRUP DSD II W KLASACH I III ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA PSZCZEGÓLNE CENY SZKLNE Z JĘZYKA NEMECKEG DLA GRUP DSD W KLASACH cena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu,

Bardziej szczegółowo

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Poziom Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstu pisanego Wypowiedź pisemna Wypowiedź ustna A1 Rozumiem proste słowa i potoczne

Bardziej szczegółowo

KLASA I ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO Uczeń rozumie proste polecenia nauczyciela i krótkie wypowiedzi kolegów. Rozumie główne treści prostego tekstu.

KLASA I ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO Uczeń rozumie proste polecenia nauczyciela i krótkie wypowiedzi kolegów. Rozumie główne treści prostego tekstu. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Załącznik do PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA OBCEGO Opracowały Magdalena Maślak i Monika Liszewska (Podręcznik DIREKT, Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU OPRACOWANIE ANNA MAZUR EWA KWIATKOWSKA OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE I ICH KRYTERIA Nauka języków obcych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV. Dział I: Wer bist du?

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV. Dział I: Wer bist du? Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV opracowane na podstawie podręcznika Und so weiter Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło Nr programu nauczania DPN 5002-20/08 Dział I: Wer

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I Pierwszy OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego I Ocenie podlega poziom opanowania 4 podstawowych sprawności językowych: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie. II Kryteria oceniania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Wypisz dane potrzebne do napisania życiorysu zawodowego (CV) i listu motywacyjnego według poniższych schematów. Cel zawodowy Doświadczenie zawodowe (przebieg pracy) Wykształcenie Kursy i szkolenia Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI I. Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny. 1. Mówienie poprawne pod względem gramatycznym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa II technikum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa II technikum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH JĘZYKI OBCE W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa II technikum GRAMATYKA CZASOWNIK - czas Präsens - czas Perfekt -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA NA STOPIEŃ: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA NA STOPIEŃ: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI I. GRAMATYKA I SŁOWNICTWO uczeń opanował niewiele zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie uczeń potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne, z dużą ilością

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH DLA II KLASY poziom III.0 (podręcznik Das ist Deutsch! KOMPAKT część 2) OCENA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dydaktyczne, ROZDZIAŁ I: HALLO!

Wymagania edukacyjne dydaktyczne, ROZDZIAŁ I: HALLO! Gimnazjum w Pewli Ślemieńskiej Nauczyciel: Marek Nowak Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy pierwszej gimnazjum na podstawie programu DKW 4014-233/99 i podręcznika DACHfenster (dla klasy realizującej

Bardziej szczegółowo

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa.

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa. język francuski, klasy: 4 6 Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka francuskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień celujący 6, stopień bardzo dobry 5, stopień

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Język obcy I (kontynuacja)

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Język obcy I (kontynuacja) Język obcy I (kontynuacja) Osiągnięcia Ocena - dopuszczający (poziom rozszerzający) uczeń rozumie autentyczne przekazy słowne, odbierane za pośrednictwem mediów (np. audycje radiowe, telewizyjne, prasa,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI ZASADY OCENIANIA NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO Nauczanie języka obcego w gimnazjum ma doprowadzić do osiągnięcia kompetencji komunikacyjnej pozwalającej sprostać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK OBCY ZAWODOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK OBCY ZAWODOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK OBCY ZAWODOWY Zawód: technik mechatronik, technik mechanik, technik awionik, technik mechanik lotniczy, technik usług fryzjerskich. Moduł PO3 Opracował:

Bardziej szczegółowo

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA I semestr Ocena Umiejętności ucznia 6 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2014 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2s German B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego dla klas IV VI

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego dla klas IV VI Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego dla klas IV VI I. PODSTAWY PRAWNE Statut szkoły Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania II. CELE OCENIANA 1. Cele ogólne rozwój kompetencji językowych umożliwiających

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZu na co będę zwracać uwagę. Nauka o języku

NaCoBeZu na co będę zwracać uwagę. Nauka o języku NaCoBeZu na co będę zwracać uwagę Komunikacja językowa: Nauka o języku znam pojęcia z zakresu komunikacji językowej: schemat komunikacyjny; nadawca; odbiorca; komunikat; kod; kontekst ; znaki niewerbalne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek studiów: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek studiów: Administracja WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji 1. Kierunek studiów: Administracja SYLABUS. Nazwa przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język niemiecki Język niemiecki. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. F F F F R Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 KOMPASS 2 neu

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 KOMPASS 2 neu WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 KOMPASS 2 neu Rozdział I. DER KALENDER nazwać zjawiska pogodowe nazwać pory roku wymienić

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa VI szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa VI szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa VI szkoły podstawowej Rozdział I Ocenę dopuszczającą nazywa niektóre czynności dotyczące spędzania wolnego czasu Perfekt niektórych regularnych Ocenę dostateczną

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy I

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy I Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy I Oceny śródroczna i roczna obejmują wszystkie niżej wymienione sprawności językowe i podsystemy języka, czyli gramatykę i leksykę,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM POZIOM III.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM POZIOM III.0 Tematy, teksty, sytuacje Wymagania edukacyjne Środki językowe Guter Start! Wir sind wieder alle da! Mach bei unserem Projekt mit!

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Der Kalender

Rozdział 1 Der Kalender Rozdział 1 Der Kalender nazwać zjawiska pogodowe nazwać pory roku nazwać miesiące krótko opisać ulubioną porę roku nazwać prezenty nazwać święta w krajach DACH nazywać kierunki świata nazwać kraje obszaru

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA. Słuchanie: Uczeń:

OCENA CELUJĄCA. Słuchanie: Uczeń: Wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego dla uczniów Technikum Zawodowego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2011/2012 opracowała: Iwona Chmielecka na podstawie podręcznika KOMPASS 2 Rozdział I. Der Kalender

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH DLA III KLASY poziom III.0 (podręcznik Das ist Deutsch! KOMPAKT część 3) Ocena

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Klasy 4-6 1. Na lekcję uczeń zawsze powinien przynieść podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt do języka angielskiego oraz pomoce wskazane przez nauczyciela. 2.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH DLA I KLASY poziom III.0 (podręcznik Das ist Deutsch! KOMPAKT część 1) OCENA ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Proszenie o pomoc. Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Proszenie o pomoc. Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim - Niezbędnik Können Sie mir bitte helfen? Proszenie o pomoc Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim Sprechen

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania języka niemieckiego na lektoracie. Menschen A1.1. Poziom A1.1. 36h. Semestr I 18 godzin

Rozkład materiału nauczania języka niemieckiego na lektoracie. Menschen A1.1. Poziom A1.1. 36h. Semestr I 18 godzin Rozkład materiału nauczania języka niemieckiego na lektoracie Menschen A1.1. Poziom A1.1. 36h Semestr I 18 godzin Tematyka zajęć Materiał leksykalny Kształcone umiejętności i funkcje językowe W01, U01,

Bardziej szczegółowo

Rozdział : Rückblick!

Rozdział : Rückblick! Publiczne Gimnazjum w Głogoczowie Język niemiecki, rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne dla klasy II gimnazjum sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika magnet smart 2 Rozdział :

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP Wymagania edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, dysortografia) niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego Kurs początkujący dla klas 1-3 gimnazjum Marianna Niesobska, Mellanie Ellis OUP

Program nauczania języka angielskiego Kurs początkujący dla klas 1-3 gimnazjum Marianna Niesobska, Mellanie Ellis OUP Program nauczania języka angielskiego Kurs początkujący dla klas 1-3 gimnazjum Poziom III.0 Marianna Niesobska, Mellanie Ellis OUP Kryteria ocenienia Koniec etapu III (gimnazjum): poziom III.0 pełny Znajomość

Bardziej szczegółowo

PSO z języka niemieckiego w klasach IV-VI

PSO z języka niemieckiego w klasach IV-VI PSO z języka niemieckiego w klasach IV-VI FORMY PRACY CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENA 1.Odpowiedź ustna na bieżąco,,+,,,- lub ocena 2. Kartkówka kilka razy w semestrze wg skali procentowej 100% - 97% - celujący 96%

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie IV-VI

Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie IV-VI Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie IV-VI opracowanie: Krzysztof Maliszewski 1 PRZEDMIOT: JĘZYK NIEMIECKI

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych 1. Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego dla klas dwujęzycznych obejmował

Bardziej szczegółowo

SSPSE Przedmiotowy system oceniania języki angielski w szkole podstawowej w klasach IV-VI II etap edukacyjny

SSPSE Przedmiotowy system oceniania języki angielski w szkole podstawowej w klasach IV-VI II etap edukacyjny SSPSE Przedmiotowy system oceniania języki angielski w szkole podstawowej w klasach IV-VI II etap edukacyjny opracowali; M.Laszecki, E.Pasiciel- Liszka, M.Michałowicz I. Co oceniamy? 1. Prace klasowe /na

Bardziej szczegółowo

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 1 GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass 1 neu NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 1 GODZINA/ TYDZIEŃ = (30

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach KRYTERIA OCENY ROZUMIENIA ZE SŁUCHU bez większego trudu rozumie wypowiedzi w języku niemieckim

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego Ocena niedostateczna: Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczający. Uczeń nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Język czeski Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Na ocenę niedostateczną uczeń: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń na ocenę dopuszczającą:! - stosuje typowe zwroty na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - język angielski - klasa IV- SP nr 7

Wymagania edukacyjne - język angielski - klasa IV- SP nr 7 Wymagania edukacyjne - język angielski - klasa IV- SP nr 7 6 - Ocena celująca - rozumie dłuższe teksty i dialogi i potrafi wybrać z nich żądane informacje, - rozumie dłuższe polecenia nauczyciela. - potrafi

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (p.k. Grodzka, p.k. Niedzwiecka, p. K. Krawczyk )

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (p.k. Grodzka, p.k. Niedzwiecka, p. K. Krawczyk ) Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (p.k. Grodzka, p.k. Niedzwiecka, p. K. Krawczyk ) jezyka niemieckiego (p.e. Glowacka, p. K.Przyborowska) i jezyka francuskiego (p. H. Piasecka) w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego opracowano w oparciu o program nauczania dla klas IV

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - język niemiecki KLASA PIERWSZA

Wymagania edukacyjne - język niemiecki KLASA PIERWSZA KLASA PIERWSZA Ocenę dopuszczającą otrzymuje Uczeń, który spełnia kryteria na ocenę dostateczną przy pomocy nauczyciela. Ocenę dostateczną otrzymuje Uczeń, który potrafi podać słownictwo związane z: -rodziną

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Przedmiot: język niemiecki

Przedmiotowy system oceniania Przedmiot: język niemiecki Załącznik nr 5 do PS-04 Edycja 1 Strona 1 z 6 Procedury Załącznika 1 1 Przedmiotowy system oceniania Przedmiot: język niemiecki Formy sprawdzenia wiadomości i umiejętności Nazwa formy Odpowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo