UCHWAŁA NR XLVII/1052/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 16 grudnia 2013 r. uchwala się, co następuje:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XLVII/1052/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 16 grudnia 2013 r. uchwala się, co następuje:"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVII/1052/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wyraŝenia woli objęcia udziałów w podwyŝszonym kapitale zakładowym spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 zm ; z 2013r poz 645 ) i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651; Nr 106 poz..675; Nr143 poz.963; Nr 155 poz.1043; Nr 197 poz.1307; Nr 200 poz. 1323;zm. z 2011r. Nr 64 poz. 341; Nr.115 poz. 673; Nr 130 poz. 762; Nr 106 poz. 622; Nr 135 poz.789; Nr 129 poz. 732; Nr 187 poz. 1110; Nr163 poz. 981; Nr 224 poz.1337; zm. z 2012r. poz 908; poz 1256; poz 951;poz 1429; poz 1529, zm z 2013r poz 829) uchwala się, co następuje: 1 1. Rada Miasta Gdańska wyraŝa wolę objęcia udziałów w podwyŝszonym kapitale zakładowym spółki Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. 2. PodwyŜszony kapitał zakładowy w kwocie ,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów czterysta osiemnaście tysięcy 00/100) złotych dzieli się na (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych kaŝdy. 3. Wszystkie udziały, o których mowa w ust. 2 zostaną objęte przez Gminę Miasta Gdańska i pokryte wkładem niepienięŝnym obejmującym : a) ¼ (jedna czwarta) udziału w nieruchomości zabudowanej stadionem PGE ARENA Gdańsk połoŝonej w Gdańsku Letnicy przy ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1 oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 422/1, 422/2, 422/3, 422/4 obr 058 o wartości udziału ,25 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt dziewięć 25/100) złotych opisane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz Stadion PGE ARENA Gdańsk o wartości udziału ,00zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100 złotych) opisane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały b) środki trwałe o wartości ,00 zł ( słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden 00/100 złotych ) opisane w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały 4. Niepodzielna róŝnica pomiędzy wartością aportu ( ,25 zł) a kwotą podwyŝszenia kapitału zakładowego ( ,00 zł), tj. kwota 440,25 zł zasili kapitał zapasowy Spółki. 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek 1

2 Lp Obręb Nr ewidencyjny działki Powierzchnia (m 2 ) Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLVII/1052/13 z dnia 16 grudnia 2013 r. KW Właściciel Wartość ¼ udziału w nieruchomości /1 422/ GDG/ /4 GDG/ /4 ¼ Gmina Miasta Gdańska ¾ Biuro Inwestycji EURO Gdańsk 2012 Sp. z o.o. ¼ Gmina Miasta Gdańska ¾ Biuro Inwestycji EURO Gdańsk 2012 Sp. z ,00 o.o / GDG/ /4 ¼ Gmina Miasta Gdańska ¾ Biuro Inwestycji EURO Gdańsk 2012 Sp. z o.o / GDG/00062 ¼ Gmina Miasta Gdańska 546/4 ¾ Biuro Inwestycji EURO Gdańsk 2012 Sp. z ,25 o.o. Razem ,25 w zł 2

3 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLVII/1052/13 z dnia 16 grudnia 2013 r. Wartość Stadionu PGE Arena Gdańsk Lp Nazwa i opis składnika budowlanego Wartość ¼ udziału w zł 1 Roboty ziemne, konstrukcja budynku ,00 2 Konstrukcja dachu, elewacja ,00 3 Roboty wykończeniowe ,00 4 Instalacje wod-kan hydrant ,00 5 Instalacja tryskaczowa ,00 6 Instalacja grzewcza i chłodnicza ,00 7 Instalacja elektryczna ,00 8 Windy ,00 9 Instalacja zintegrowanego systemu zarządzania instalacjami BMS ,00 10 Instalacja Sygnalizacji Alarmu PoŜaru i przeciwpoŝarowa ,00 11 Sieci zewnętrzne ,00 12 Urządzenia melioracyjne ,00 13 Parkingi ,00 Razem ,00 3

4 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLVII/1052/13 z dnia 16 grudnia 2013 r. LP Numer inwentarzowy Nazwa i opis środka trwałego Skorygowana wartość z uwzględnieniem zużycia technicznego, funkcjonalnego oraz przydatności do użycia w zł Gmina Miasta Gdańsk Bieg GRUPA I "ŚRODKI TRWAŁE (ST)" 1 STA/491/0001/11 System Biletowy STA/491/0002/11 System Wsparcia Sprzedaży STA/485/0001/2011 Chłodnia warzyw czystych STA/485/0002/2011 Mroźnia STA/485/0003/2011 Chłodnia mięsa STA/485/0004/2011 Chłodnia ryb STA/485/0005/2011 Chłodnia drobiu STA/485/0006/2011 Chłodnia nabiału STA/485/0007/2011 Chłodnia napojów STA/485/0008/2011 Komora chłodnicza na odpady organiczne 2040x2010x2300 (wymiary wewn. komory) STA/485/0009/2011 Mroźnia STA/485/0010/2011 Chłodnia wyrobów gotowych STA/485/0011/2011 Chłodnia produktów gotowych (0+3 C) STA/485/0012/2011 Chłodnia produktów gotowych II (0+3 C) STA/485/0013/2011 Chłodnia wyrobów gotowych 4750x2240x2300 (wymiary wewn. komory) STA/485/0014/2011 Komora mroźnicza 2430x2300x2300 (wymiary wewn. komory) STA/485/0015/ STA/485/0016/2011 Chłodnia wyrobów gotowych 2360x2430x2300 (wymiary wewn. komory) Komora mroźnicza 1570/1400x2680x2300 (wymiary wewn. komory) STA/485/0017/2011 Chłodnia wyrobów gotowych 1950x1720x2300 (wymiary wewn. komory) STA/485/0018/2011 Chłodnia wyrobów gotowych 3730x2130x STA/485/0019/2011 Komora mroźnicza 3760x2050x2300 (wymiary wewn. komory) STA/485/0020/2011 Chłodnia wyrobów gotowych 2570x2220x2300 (wymiary wewn. komory) STA/485/0021/2011 Komora mroźnicza 1550x2680x2300 (wymiary wewn. komory) STA/485/0022/2011 Chłodnia wyrobów gotowych 2730/3340x1740x2300 (wymiary wewn. komory) STA/485/0023/2011 Komora mroźnicza 2410x2120x2300 (wymiary wewn. komory)

5 26 STA/485/0024/2011 Chłodnia wyrobów gotowych 2530x2410x2300 (wymiary wewn. komory) STA/485/0025/2011 Komora mroźnicza 1700x1730x2300 (wymiary wewn. komory) STA/485/0026/2011 Chłodnia wyrobów gotowych 2125x1700x2300 (wymiary wewn. komory) STA/485/0027/2011 Komora mroźnicza 1700x1730x2300 (wymiary wewn. komory) STA/485/0028/2011 Chłodnia wyrobów gotowych 2125x1700x2300 (wymiary wewn. komory) STA/485/0029/2011 Chłodnia wyrobów gotowych 2220x1950x2300 (wymiary wewn. komory) STA/485/0030/2011 Komora mroźnicza 3680x1950x2300 (wymiary wewn. komory) STA/485/0031/ STA/485/0032/2011 Chłodnia wyrobów gotowych 2300x3690x2300 (wymiary wewn. komory) Chłodnia wyrobów gotowych 2495/2440x1910x2300 (wymiary wewn. komory) STA/485/0033/2011 Chłodnia I STA/485/0034/2011 Chłodnia wyrobów gotowych 3270/2855x1835/1465x2300 (wymiary wewn. komory) STA/485/0035/2011 Chłodnia napojów II STA/485/0036/2011 Komora mroźnicza 2310x1940x2300 (wymiary wewn. komory) STA/485/0037/ STA/485/0038/ STA/485/0039/2011 Chłodnia wyrobów gotowych 2880x2310x2300 (wymiary wewn. komory) Chłodnia wyrobów gotowych 3490x2350x2300 (wymiary wewn. komory) Chłodnia wyrobów gotowych 1890x4090x2300 (wymiary wewn. komory) STA/485/0040/2011 Komora mroźnicza 2710x1570x2300 (wymiary wewn. komory) STA/485/0041/2011 Chłodnia wyrobów gotowych 2710x1620x2300 (wymiary wewn. komory) STA/485/0042/2011 Chłodnia wyrobów gotowych 1920x4100x2300 (wymiary wewn. komory) STA/485/0043/2011 Komora mroźnicza 2310x1590x2300 (wymiary wewn. komory) STA/485/0044/2011 Chłodnia wyrobów gotowych 1740x2310x2300 (wymiary wewn. komory) STA/485/0045/2011 Chłodnia wyrobów gotowych 4860x2300x2300 (wymiary wewn. komory) STA/485/0046/2011 Chłodnia wyrobów gotowych (magazyn 03) STA/485/0047/2011 Komora mroźnicza (magazyn 04) STA/485/0048/2011 Komora mroźnicza (magazyn 06) STA/486/0001/2011 Schładzarka szokowa 20 GN 1/1, 105 kg/cykl 1200x1050x STA/486/0002/2011 Schładzarka szokowa 20 GN 1/1, 105 kg/cykl 1200x1050x STA/486/0003/2011 Szafa mroźna 1400 l 1400x800x STA/486/0004/2011 Stół chłodniczy z szafkami 1346x700x STA/486/0005/2011 Stół chłodniczy z szafkami 1346x700x STA/486/0006/2011 Stół chłodniczy z szafkami 1796x700x STA/486/0007/2011 Stół chłodniczy z szafkami 1796x700x STA/486/0008/2011 Stół chłodniczy z szafkami 1796x700x STA/486/0009/2011 Stół chłodniczy z szafkami 2017x600x STA/486/0010/2011 Stół chłodniczy z szafkami 1796x700x STA/486/0011/2011 Szafa chlodnicza 700 l 710x800x STA/486/0012/2011 Szafa chlodnicza 700 l 710x800x STA/486/0013/2011 Stół chłodniczy z szafkami 1796x700x

6 64 STA/486/0014/2011 Szafa chlodnicza 700 l 710x800x STA/486/0015/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 710x800x STA/486/0016/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 710x800x STA/486/0017/2011 Stół chłodniczy z szafkami 1346x700x STA/486/0018/2011 Stół chłodniczy z szafkami 1346x700x STA/486/0019/2011 Stół chłodniczy z szafkami 1346x700x STA/486/0020/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 1400x800x STA/486/0021/2011 Płyta chłodnicza (do zabudowy) 1403x590x STA/486/0022/2011 Płyta chłodnicza (do zabudowy) 1403x590x STA/486/0023/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 710x800x STA/486/0024/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 710x800x STA/486/0025/2011 Stół chłodniczy z szafkami 1346x700x STA/486/0026/2011 Stół chłodniczy z szafkami 1346x700x STA/486/0027/2011 Stół chłodniczy z szafkami 1346x700x STA/486/0028/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 1400x800x STA/486/0029/2011 Płyta chłodnicza (do zabudowy) 1403x590x STA/486/0030/2011 Płyta chłodnicza (do zabudowy) 1403x590x STA/486/0032/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 1400x800x STA/486/0033/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 1400x800x STA/486/0034/2011 Stół chłodniczy z szafkami 1796x700x STA/486/0035/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0036/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0037/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 1400x800x STA/486/0038/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 1400x800x STA/486/0039/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0040/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0041/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 710x800x STA/486/0042/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 710x800x STA/486/0043/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0044/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0045/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 1400x800x STA/486/0046/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 1400x800x STA/486/0047/2011 Stół chłodniczy z szafkami 1796x700x STA/486/0048/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0049/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0050/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 710x800x STA/486/0051/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0052/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0053/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 710x800x STA/486/0054/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 710x800x STA/486/0055/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0056/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0057/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 1400x800x STA/486/0058/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 1400x800x STA/486/0059/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0060/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0061/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x600x

7 111 STA/486/0062/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x600x STA/486/0063/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x600x STA/486/0064/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x600x STA/486/0065/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x600x STA/486/0066/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x600x STA/486/0067/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 1400x800x STA/486/0068/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 1400x800x STA/486/0069/2011 Stół chłodniczy z szafkami 1796x700x STA/486/0070/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0071/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0072/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 710x800x STA/486/0073/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 1400x800x STA/486/0074/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0075/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0076/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0077/2011 Stół chłodniczy z szafkami 1346x700x STA/486/0078/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x600x STA/486/0079/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x600x STA/486/0080/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 710x800x STA/486/0081/2011 Stół chłodniczy z szafkami 1346x700x STA/486/0082/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x600x STA/486/0083/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x600x STA/486/0084/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 710x800x STA/486/0085/2011 Stół chłodniczy z szafkami 1796x700x STA/486/0086/2011 Stół chłodniczy z szafkami 1796x700x STA/486/0087/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 1400x800x STA/486/0088/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 1400x800x STA/486/0089/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0090/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0091/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 1400x800x STA/486/0092/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 1400x800x STA/486/0093/2011 Stół chłodniczy z szafkami 1796x700x STA/486/0094/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0095/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0096/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0097/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 710x800x STA/486/0098/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 710x800x STA/486/0099/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 710x800x STA/486/0100/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0101/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0102/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0103/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 1400x800x STA/486/0104/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 1400x800x STA/486/0105/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0106/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0107/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x

8 157 STA/486/0108/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 700 l 710x800x STA/486/0109/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 700 l 710x800x STA/486/0110/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 700 l 710x800x STA/486/0111/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0112/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0113/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0114/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 1400 l 1400x800x STA/486/0115/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 1400 l 1400x800x STA/486/0116/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0117/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0118/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 1400 l 1400x800x STA/486/0119/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 1400 l 1400x800x STA/486/0120/2011 Stół chłodniczy z szafkami 1796x700x STA/486/0121/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0122/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0123/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0124/2011 Szafa mroźna 710x800x STA/486/0125/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0126/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 700 l 710x800x STA/486/0127/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0128/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0129/2011 Szafa mroźna 710x800x STA/486/0130/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0131/2011 Szafa chłodnicza z drzwiami przeszklonymi 700 l 710x800x STA/486/0132/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0133/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0134/2011 Szafa mroźna 710x800x STA/486/0135/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0136/2011 Szafa mroźna 710x800x STA/486/0137/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/486/0138/2011 Szafa mroźna 710x800x STA/486/0139/2011 Stół chłodniczy z szafkami (drzwi przeszklone) 1360x700x STA/660/0001/2011 Waga magazynowa platformowa wbudowana 1000x STA/660/0002/2011 Waga magazynowa platformowa wbudowana 1000x STA/660/0003/2011 Waga magazynowa platformowa wbudowana 1000x STA/660/0004/2011 Waga magazynowa platformowa wbudowana 1000x STA/578/0002/ STA/578/0003/2011 Kuchnia elektryczna 4.-stanowiskowa z piekarnikiem 850x900x Kuchnia elektryczna 4.-stanowiskowa z piekarnikiem 850x900x STA/578/0004/2011 Frytownica elektryczna dwukomorowa 2x20l 850x900x STA/578/0005/2011 Grill ryflowany nadstawka 850x900x STA/578/0006/2011 Grill płaski nadstawka 850x900x

9 198 STA/578/0007/2011 Patelnia 70 l 850x900x STA/578/0008/2011 Patelnia 70 l 850x900x STA/578/0009/2011 Okap kuchenny z wiązką wychwytującą 4800x2200x STA/578/0010/2011 Wózek do pieca konwekcyjno parowego 20xGN1/ STA/578/0011/2011 Wózek do pieca konwekcyjno parowego 20xGN1/ STA/578/0012/2011 Wózek do pieca konwekcyjno parowego 20xGN1/ STA/578/0013/2011 Wózek do pieca konwekcyjno parowego 20xGN1/ STA/578/0014/2011 Wózek do pieca konwekcyjno parowego 20xGN1/ STA/578/0015/ STA/578/0016/ STA/578/0017/2011 Piec konwekcyjno-parowy 20x GN1/1 z dodatkowym wózkiem, filtr zgrubny 879x791x Piec konwekcyjno-parowy 20x GN1/1 z dodatkowym wózkiem, filtr zgrubny 879x791x Piec konwekcyjno-parowy 20xGN2/1 z dodatkowym wózkiem, filtr zgrubny 1084x996x STA/578/0018/2011 Kocioł warzelny 150l 850x900x STA/578/0019/2011 Kocioł warzelny 150l 850x900x STA/578/0020/2011 Wózek do pieca konwekcyjno parowego 20xGN2/ STA/578/0021/2011 Okap kuchenny z wiązką wychwytującą 5200x1400x STA/578/0022/2011 Maszyna do rozdrabniania warzyw wraz z podstawą 380x300x STA/578/0023/2011 Maszyna do mielenia mięsa / Wilk, 450 kg/h 420x800x STA/578/0024/2011 Kuter 17,5l, z zestawem noży 360x640x710 oraz Podstawa pod kuter 400x700x STA/578/0025/2011 Kuter 11,5, z zestawem noży 375x635x STA/578/0026/2011 Okap pod zmywarkę 1600x1100x STA/578/0027/2011 Maszyna do mycia naczyń kuchennych 1465x850x STA/578/0028/2011 Stół podawczy rolkowy 900x800x STA/578/0029/2011 Maszyna do mycia naczyń - tunelowa z transporterem koszowym 3250x780x STA/578/0030/2011 Transporter rolkowy 2000x630x STA/578/0031/2011 Zmywarka tunelowa taśmowa 5680x900x STA/578/0032/2011 Maszyna do mycia naczyń z sekcją suszenia, 110 koszy/h 1430x780x STA/578/0033/2011 Okap nad zmywarkę STA/578/0034/2011 Okap nad zmywarkę STA/578/0035/2011 Okap nad zmywarkę STA/578/0036/2011 Bemar 4xGN1/1, jezdny 1470x665x STA/578/0037/2011 Bemar 4xGN1/1, jezdny 1470x665x STA/578/0038/2011 Bemar 4xGN1/1, jezdny 1470x665x STA/578/0039/2011 Bemar 4xGN1/1, jezdny 1470x665x STA/578/0040/2011 Wózek bankietowy grzewczy 1479x851x STA/578/0041/2011 Wózek bankietowy grzewczy 1479x851x STA/578/0042/2011 Bemar 4xGN1/1, jezdny 1470x665x STA/578/0043/2011 Bemar 4xGN1/1, jezdny 1470x665x STA/578/0044/2011 Bemar 4xGN1/1, jezdny 1470x665x STA/578/0045/2011 Bemar 4xGN1/1, jezdny 1470x665x STA/578/0046/2011 Podgrzewany jezdny dyspenser talerzy 920x495x STA/578/0047/2011 Podgrzewany jezdny dyspenser talerzy 920x495x STA/578/0048/2011 Podgrzewany jezdny dyspenser talerzy 920x495x STA/578/0049/2011 Podgrzewany jezdny dyspenser talerzy 920x495x

10 241 STA/578/0050/2011 Podgrzewany jezdny dyspenser talerzy 920x495x STA/578/0051/2011 Wózek bankietowy grzewczy 851x1479x STA/578/0052/2011 Wózek bankietowy grzewczy 851x1479x STA/578/0053/2011 Bemar 4xGN1/1, jezdny 1470x665x STA/578/0054/2011 Bemar 4xGN1/1, jezdny 1470x665x STA/578/0055/2011 Lada barowa z osłoną szklaną STA/578/0056/2011 Piec konwekcyjno-parowy 6x GN 1/ 847x771x757 oraz Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy z prowadnicami na pojemniki GN 1/ STA/578/0057/2011 Frytownica 2.-komorowa 2x15 l 700x750x STA/578/0058/2011 Okap kuchenny z wiązką wychwytującą STA/578/0059/2011 Lada barowa z wbudowaną umywalką (u) i zlewem (z) STA/578/0060/2011 Ciśnieniowy ekspres do kawy 4 - grupowy, filtr zgrubny 1160x530x STA/578/0061/2011 Wyciskarka do cytrusów 330x450x STA/578/0062/2011 Kostkarka do lodu 80 kg/dobę 670x570x STA/578/0063/2011 Ekspres do kawy przelewowy, filtr zgrubny 1173x600x STA/578/0064/2011 Wózek bankietowy chłodzony 1518x865x STA/578/0065/2011 Wózek bankietowy chłodzony 1518x865x STA/578/0066/2011 Lada bufetowa z osłoną szklaną STA/578/0067/2011 Bemar 4xGN1/1, jezdny 1470x665x STA/578/0068/2011 Bemar 4xGN1/1, jezdny 1470x665x STA/578/0069/2011 Lada barowa z osłoną szklaną STA/578/0070/2011 Piec konwekcyjny z podstawą 900x820x1495 oraz Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy z prowadnicami na poj. GN 790x725x STA/578/0072/2011 Frytownica 2.-komorowa 2x13 l 700x750x STA/578/0073/2011 Okap kuchenny z wiązką wychwytującą STA/578/0074/2011 Lada barowa z wbudowaną umywalką (u) i zlewem (z) STA/578/0075/2011 Ciśnieniowy ekspres do kawy 4 - grupowy, filtr zgrubny 1160x530x STA/578/0076/2011 Wyciskarka do cytrusów 330x450x STA/578/0077/2011 Kostkarka do lodu 80 kg/dobę 670x570x STA/578/0078/2011 Ekspres do kawy przelewowy, filtr zgrubny 1173x600x STA/578/0079/2011 Wózek bankietowy chłodzony 1518x865x STA/578/0080/2011 Lada bufetowa z osłoną szklaną STA/578/0081/2011 Automatyczna wyciskarka do cytrusów (11/min) 330x450x STA/578/0082/2011 Urządzenie do popcornu (360 porcji/h) 714x612x STA/578/0083/2011 Urządzenie do popcornu (360 porcji/h) 714x612x STA/578/0084/ STA/578/0085/2011 Piec 2.-pokładowy do pizzy wraz z podstawą 970x1310x700 (piec), 970x1180x900 (podstawa) Piec 2.-pokładowy do pizzy wraz z podstawą 970x1310x700 (piec), 970x1180x900 (podstawa) STA/578/0086/2011 Okap kuchenny z wiązką wychwytującą STA/578/0087/2011 Przelewowy ekspres do kawy (90l/h) 1173x600x STA/578/088/2011 Frytownica 2.-komorowa 2x15 l 700x750x STA/578/089/2011 Grill ryflowany - nadstawka 700x750x290 oraz Podstawa pod grill 700x750x STA/578/090/2011 Grill płaski 700x750x850 oraz Podstawa pod grill 700x750x STA/578/091/2011 Przelewowy ekspres do kawy (90l/h) 1173x600x

11 282 STA/578/092/2011 Okap kuchenny z wiązką wychwytującą STA/578/093/2011 Automatyczna wyciskarka do cytrusów (11/min) 330x450x STA/578/094/2011 Urządzenie do popcornu (360 porcji/h) 714x612x STA/578/095/2011 Urządzenie do popcornu (360 porcji/h) 714x612x STA/578/096/2011 Przelewowy ekspres do kawy (90l/h) 1173x600x STA/578/097/2011 Frytownica 2.-komorowa 2x15 l 700x750x STA/578/098/2011 Grill ryflowany 700x750x STA/578/099/2011 Grill płaski 700x750x STA/578/0100/2011 Przelewowy ekspres do kawy (90l/h) 1173x600x STA/578/0101/2011 Okap kuchenny z wiązką wychwytującą STA/578/0102/2011 Frytownica 2.-komorowa 2x15 l 700x750x STA/578/0103/2011 Grill ryflowany 700x750x STA/578/0104/2011 Grill płaski 700x750x STA/578/0105/2011 Przelewowy ekspres do kawy (90l/h) 1173x600x STA/578/0106/2011 Okap kuchenny z wiązką wychwytującą STA/578/0107/2011 Piec 2.-pokładowy do pizzy wraz z podstawą 970x1310x700 (piec), 970x1180x900 (podstawa) STA/578/0108/2011 Piec 2.-pokładowy do pizzy wraz z podstawą 970x1310x700 (piec), 970x1180x900 (podstawa) STA/578/0109/2011 Okap kuchenny z wiązką wychwytującą STA/578/0110/2011 Przelewowy ekspres do kawy (90l/h) 1173x600x STA/578/0111/2011 Frytownica 2.-komorowa 2x15 l 700x750x STA/578/0112/2011 Grill ryflowany 700x750x STA/578/0113/2011 Grill płaski 700x750x STA/578/0114/2011 Przelewowy ekspres do kawy (90l/h) 1173x600x STA/578/0115/2011 Okap kuchenny z wiązką wychwytującą STA/578/0116/2011 Frytownica 2.-komorowa 2x15 l 700x750x STA/578/0117/2011 Grill ryflowany 700x750x STA/578/0118/2011 Grill płaski 700x750x STA/578/0119/ STA/578/0120/2011 Witryna grzewcza 2.-poziomowa (Półki- kąt nachylenia ok. 20 ) 800x600x Witryna grzewcza 2.-poziomowa (Półki- kąt nachylenia ok. 20 ) 800x600x STA/578/0121/2011 Witryna grzewcza 2.-poziomowa (Półki- kąt nachylenia ok. 20 ) 800x600x STA/578/0122/2011 Przelewowy ekspres do kawy (90l/h) 1173x600x STA/578/0123/2011 Okap kuchenny z wiązką wychwytującą 3000x1000x STA/578/0124/2011 Automatyczna wyciskarka do cytrusów (11/min) 330x450x STA/578/0125/2011 Urządzenie do popcornu (360 porcji/h) 714x612x STA/578/0126/2011 Urządzenie do popcornu (360 porcji/h) 714x612x STA/578/0127/2011 Przelewowy ekspres do kawy (90l/h) 1173x600x STA/578/0128/2011 Frytownica 2.-komorowa 2x15 l 700x750x STA/578/0129/2011 Frytownica 2.-komorowa 2x15 l 700x750x STA/578/0130/2011 Grill ryflowany 700x750x STA/578/0131/2011 Grill ryflowany 700x750x STA/578/0132/2011 Grill płaski 700x750x STA/578/0133/2011 Okap kuchenny z wiązką wychwytującą 5300x1000x STA/578/0134/2011 Kostkarka do lodu 80 kg/dobę 670x570x

12 325 STA/578/0135/2011 Ciśnieniowy ekspres do kawy 4.-grupowy 1160x530x STA/578/0136/2011 Ekspres do kawy przelewowy, filtr zgrubny 955x512x STA/578/0137/2011 Zmywarka tunelowa (90 koszy/h) 1430x780x STA/578/0138/2011 Stół wyładowczy rolkowy 1660x630x STA/578/0139/2011 Lada barowa z wbudowaną umywalką (u) i zlewem (z) STA/578/0140/2011 Ciśnieniowy ekspres do kawy 2 - grupowy, filtr zgrubny 740x530x STA/578/0141/2011 Wyciskarka do cytrusów 330x450x STA/578/0142/2011 Kostkarka do lodu 40 kg/dobę 485x570x STA/578/0143/2011 Lada barowa tylna STA/578/0144/2011 Ekspres do kawy przelewowy, filtr zgrubny 955x512x STA/578/0145/2011 Lada barowa z wbudowaną umywalką (u) i zlewem (z) STA/578/0146/2011 Ciśnieniowy ekspres do kawy 2 - grupowy, filtr zgrubny 740x530x STA/578/0147/2011 Wyciskarka do cytrusów 330x450x STA/578/0148/2011 Kostkarka do lodu 40 kg/dobę 485x570x STA/578/0149/2011 Lada barowa tylna STA/578/0150/2011 Zmywarka kapturowa (1200 talerzy/h) 675x675x STA/578/0151/2011 Ekspres do kawy przelewowy, filtr zgrubny 955x512x STA/578/0152/2011 Zmywarka kapturowa (1200 talerzy/h) 675x675x STA/578/0153/2011 Ekspres do kawy przelewowy, filtr zgrubny 955x512x STA/578/0154/2011 Frytownica 2.-komorowa 2x15 l 700x750x STA/578/0155/2011 Frytownica 2.-komorowa 2x15 l 700x750x STA/578/0156/2011 Grill ryflowany 700x750x STA/578/0157/2011 Grill ryflowany 700x750x STA/578/0158/2011 Grill płaski 700x750x STA/578/0159/2011 Okap kuchenny z wiązką wychwytującą STA/578/0160/2011 Okap kuchenny z wiązką wychwytującą STA/578/0161/2011 Ekspres do kawy przelewowy, filtr zgrubny 1173x600x STA/578/0162/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (P) i szafką 1800x700x STA/578/0163/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (L) i szafką 1800x700x STA/578/0164/2011 Automatyczna wyciskarka do cytrusów (11/min) 330x450x STA/578/0165/2011 Automatyczna wyciskarka do cytrusów (11/min) 330x450x STA/578/0166/2011 Urządzenie do popcornu (360 porcji/h) 714x612x STA/578/0167/2011 Urządzenie do popcornu (360 porcji/h) 714x612x STA/578/0168/2011 Ekspres do kawy przelewowy, filtr zgrubny 1173x600x STA/578/0169/2011 Automatyczna wyciskarka do cytrusów (11/min) 330x450x STA/578/0170/2011 Automatyczna wyciskarka do cytrusów (11/min) 330x450x STA/578/0171/2011 Urządzenie do popcornu (360 porcji/h) 714x612x STA/578/0172/2011 Urządzenie do popcornu (360 porcji/h) 714x612x STA/578/0173/2011 Ekspres do kawy przelewowy, filtr zgrubny 1173x600x Piec 2.-pokładowy do pizzy wraz z podstawą 364 STA/578/0174/ x1310x Piec 2.-pokładowy do pizzy wraz z podstawą 365 STA/578/0175/ x1310x STA/578/0176/2011 Okap kuchenny z wiązką wychwytującą STA/578/0177/2011 Przelewowy ekspres do kawy (90l/h) 1173x600x STA/578/0178/2011 Automatyczna wyciskarka do cytrusów (11/min) 330x450x STA/578/0179/2011 Automatyczna wyciskarka do cytrusów (11/min) 330x450x

13 370 STA/578/0180/2011 Urządzenie do popcornu (360 porcji/h) 714x612x STA/578/0181/2011 Urządzenie do popcornu (360 porcji/h) 714x612x STA/578/0182/2011 Ekspres do kawy przelewowy, filtr zgrubny 1173x600x STA/578/0183/2011 Frytownica 2.-komorowa 2x15 l 700x750x STA/578/0184/2011 Frytownica 2.-komorowa 2x15 l 700x750x STA/578/0185/2011 Grill ryflowany 700x750x STA/578/0186/2011 Grill ryflowany 700x750x STA/578/0187/2011 Grill płaski 700x750x STA/578/0188/2011 Okap kuchenny z wiązką wychwytującą STA/578/0189/2011 Okap kuchenny z wiązką wychwytującą STA/578/0190/2011 Ekspres do kawy przelewowy, filtr zgrubny 1173x600x STA/578/0191/2011 Automatyczna wyciskarka do cytrusów (11/min) 330x450x STA/578/0192/2011 Automatyczna wyciskarka do cytrusów (11/min) 330x450x STA/578/0193/2011 Urządzenie do popcornu (360 porcji/h) 714x612x STA/578/0194/2011 Urządzenie do popcornu (360 porcji/h) 714x612x STA/578/0195/2011 Ekspres do kawy przelewowy, filtr zgrubny 1173x600x STA/578/0196/2011 Piec 2.-pokładowy do pizzy wraz z podstawą 850x920x680 (piec) 850x840x600/900 (podstawa) STA/578/0197/2011 Okap kuchenny z wiązką wychwytującą STA/578/0198/2011 Urządzenie do popcornu (360 porcji/h) 714x612x STA/578/0199/2011 Ekspres do kawy przelewowy, filtr zgrubny 1173x600x STA/578/0200/2011 Automatyczna wyciskarka do cytrusów (11/min) 330x450x STA/578/0201/2011 Frytownica 2.-komorowa 2x15 l 700x750x STA/578/0202/2011 Grill ryflowany 700x750x STA/578/0203/2011 Grill płaski 700x750x STA/578/0204/2011 Okap kuchenny z wiązką wychwytującą STA/578/0205/2011 Urządzenie do popcornu (360 porcji/h) 714x612x STA/578/0206/2011 Ekspres do kawy przelewowy, filtr zgrubny 1173x600x STA/578/0207/2011 Automatyczna wyciskarka do cytrusów (11/min) 330x450x STA/578/0208/2011 Piec 2.-pokładowy do pizzy wraz z podstawą 850x920x680 (piec) 850x840x600/900 (podstawa) STA/578/0209/2011 Okap kuchenny z wiązką wychwytującą STA/578/0210/2011 Piec 2.-pokładowy do pizzy wraz z podstawą 850x920x680 (piec) 850x840x600/900 (podstawa) STA/578/0211/2011 Okap kuchenny z wiązką wychwytującą STA/578/0212/2011 Piec 2.-pokładowy do pizzy wraz z podstawą 850x920x680 (piec) 850x840x600/900 (podstawa) STA/578/0213/2011 Okap kuchenny z wiązką wychwytującą GRUPA II "POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (P) - Technologia Kuchni" STA/808/0001/2011 Szafa na opakowania jednorazowe 1800x500x STA/808/0002/2011 Szafa na odzież roboczą czystą 1600x500x STA/808/0003/2011 Szafa na odzież roboczą czystą 1500x500x STA/808/0004/2011 Szafa na odzież roboczą czystą 1300x600x STA/808/0005/2011 Szafa na opakowania jednorazowe 1300x700x STA/808/0006/2011 Szafa na zasoby/opakowania jednorazowe 1200x600x STA/808/0007/2011 Szafa na zasoby/opakowania jednorazowe 1200x600x STA/808/0008/2011 Szafa na zasoby/opakowania jednorazowe 1200x600x

14 412 STA/808/0009/2011 Szafa na odzież roboczą czystą 1400x600x STA/808/0010/2011 Szafa na odzież roboczą czystą 1300x700x STA/808/0011/2011 Szafa na opakowania jednorazowe 1300x600x STA/808/0012/2011 Szafa na odzież roboczą czystą 1300x600x STA/808/0013/2011 Szafa na opakowania jednorazowe 1300x600x STA/808/0014/2011 Szafa na opakowania jednorazowe 1200x600x STA/808/0015/2011 Szafa na opakowania jednorazowe 1200x600x STA/808/0016/2011 Stół ze zlewem 1-komorowym (L) 2000x700x STA/808/0017/2011 Szafa na naczynia 1200x700x STA/808/0018/2011 Stół z szafką i segmentem szuflad (P) 1800x800x STA/808/0019/2011 Szafa na opakowania jednorazowe 1300x500x STA/808/0020/2011 Szafa na opakowania jednorazowe 1100x600x STA/808/0021/2011 Szafa na odzież roboczą czystą 1200x600x STA/808/0022/2011 Szafa na odzież roboczą czystą 1200x600x STA/808/0023/2011 Szafa na odzież roboczą czystą 1200x600x STA/808/0024/2011 Szafa na opakowania jednorazowe 1200x600x STA/808/0025/2011 Szafa na odzież roboczą czystą 1200x600x STA/808/0026/2011 Szafa na odzież roboczą czystą 1100x600x STA/808/0027/2011 Szafa na opakowania jednorazowe 1100x600x STA/808/0028/2011 Szafa na odzież roboczą czystą 1100x600x STA/808/0029/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (L) i szafką 1600x800x STA/808/0030/2011 Szafa na opakowania jednorazowe 1100x600x STA/808/0031/2011 Szafa na odzież roboczą czystą 1100x600x STA/808/0032/2011 Szafa na opakowania jednorazowe 1100x600x STA/808/0033/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (P) i szafką 2000x700x STA/808/0034/2011 Szafa na odzież roboczą czystą 1000x600x STA/808/0035/2011 Szafa na odzież roboczą czystą 1000x600x STA/808/0036/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (P) i szafką 1800x750x STA/808/0037/2011 Stół neutralny z półką i segmentem szuflad (P) 1800x700x STA/808/0038/2011 Stół z szafką i segmentem szuflad (L) 1200x800x STA/808/0039/2011 Szafa na opakowania jednorazowe 1000x600x STA/808/0040/2011 Szafa na odzież roboczą czystą 1000x600x STA/808/0041/2011 Stół z szafką i segmentem szuflad (L) 1800x700x STA/808/0042/2011 Szafa na opakowania jednorazowe 1000x600x STA/808/0043/2011 Szafa na opakowania jednorazowe 1000x600x STA/808/0044/2011 Szafa na odzież roboczą czystą 1000x600x STA/808/0045/2011 Stół z szafką i segmentem szuflad (L) 1800x700x STA/808/0046/2011 Szafa na odzież roboczą czystą 900x700x STA/808/0047/2011 Szafa na odzież roboczą czystą 900x700x STA/808/0048/2011 Element neutralny - nadstawka 850x900x STA/808/0049/2011 Element neutralny - nadstawka 850x900x STA/808/0050/2011 Stół z szafką i segmentem szuflad (P) 1500x700x STA/808/0051/2011 Szafa na odzież roboczą czystą 800x700x STA/808/0052/2011 Stół z szafką i segmentem szuflad (P) 1500x700x STA/808/0053/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (P) i szafką 1600x750x STA/808/0054/2011 Stół z szafką i segmentem szuflad (L) 1400x700x STA/808/0055/2011 Szafa na odzież roboczą czystą 1000x500x

15 459 STA/808/0056/ STA/808/0057/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (L) i półką + hand spray 1400x800x Stół załadowczy do zmywarki ze zlewem 1.-komorowym (L) + hand spray 1400x700x STA/808/0058/2011 Stół załadowczy do zmywarki ze zlewem 1.-komorowym (P) + hand spray 1400x700x STA/808/0059/2011 Stół z szafką i segmentem szuflad (L) 1500x700x STA/808/0060/2011 Szafa na odzież roboczą czystą 900x700x STA/808/0061/2011 Szafa na odzież roboczą czystą 800x700x STA/808/0062/2011 Szafa na odzież roboczą czystą 900x700x STA/808/0063/2011 Stół z szafką i segmentem szuflad 1500x600x STA/808/0064/2011 Stół z szafką i segmentem szuflad (L) 1400x700x STA/808/0065/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (L) i szafką 1300x800x STA/808/0066/2011 Stół z szafką i segmentem szuflad (P) 1300x700x STA/808/0067/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (L) i szafką 1600x750x STA/808/0068/2011 Stół z szafką i segmentem szuflad (P) 1100x750x STA/808/0069/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (P) i szafką 1300x800x STA/808/0070/2011 Stół z szafką i segmentem szuflad (P) 1300x700x STA/808/0071/2011 Stół z szafką i segmentem szuflad (P) 1200x700x STA/808/0072/2011 Stół z szafką i segmentem szuflad (P) 1300x700x STA/808/0073/2011 Stół z szafką i segmentem szuflad (P) 1300x700x STA/808/0074/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (P) i szafką 1800x700x STA/808/0075/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (L) i szafką 1800x700x STA/808/0076/2011 Stół z szafką i segmentem szuflad (P) 1400x600x STA/808/0077/2011 Stół z szafką i segmentem szuflad (P) 1100x750x STA/808/0078/2011 Szafa na odzież roboczą czystą 900x500x STA/808/0079/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (L) i szafką 1300x750x STA/808/0080/2011 Stół z szafką i segmentem szuflad (P) 1100x750x STA/808/0081/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (L) i szafką 1300x750x STA/808/0082/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (P) i szafką 1300x750x STA/808/0083/2011 Stół z szafką i segmentem szuflad (P) 1100x700x STA/808/0084/2011 Stół z szafką i segmentem szuflad (P) 1100x700x STA/808/0085/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (L) i szafką 1300x750x STA/808/0086/2011 Stół z szafką i segmentem szuflad (P) 1400x600x STA/808/0087/2011 Stół załadowczy ze zlewem (P) + hand spray 1200x800x STA/808/0088/2011 Stół z szafką i segmentem szuflad (L) 1200x800x STA/808/0089/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (L) i szafką 1600x700x STA/808/0090/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (P) i szafką 1600x700x STA/808/0091/2011 Regał na tace 1170x660x STA/808/0092/2011 Regał na tace 1170x660x STA/808/0093/2011 Regał na tace 1170x660x STA/808/0094/2011 Regał na tace 1170x660x STA/808/0095/2011 Regał na tace 1170x660x STA/808/0096/2011 Regał na tace 1170x660x STA/808/0097/2011 Regał na tace 1170x660x STA/808/0098/2011 Regał na tace 1170x660x STA/808/0099/2011 Regał na tace 1170x660x STA/808/0100/2011 Regał na tace 1170x660x

16 504 STA/808/0101/2011 Regał na tace 1170x660x STA/808/0102/2011 Regał na tace 1170x660x STA/808/0103/2011 Regał na tace 1170x660x STA/808/0104/2011 Regał na tace 1170x660x STA/808/0105/2011 Regał na tace 1170x660x STA/808/0106/2011 Regał na tace 1170x660x STA/808/0107/2011 Regał na tace 1170x660x STA/808/0108/2011 Regał na tace 1170x660x STA/808/0109/2011 Regał na tace 1170x660x STA/808/0110/2011 Regał na tace 1170x660x STA/808/0111/2011 Regał na tace 1170x660x STA/808/0112/2011 Regał na tace 1170x660x STA/808/0113/2011 Regał na tace 1170x660x STA/808/0114/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (L) 1400x700x STA/808/0115/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (L) i szafką 1400x700x STA/808/0116/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (L) i szafką 1400x700x STA/808/0117/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (L) i szafką 1300x700x STA/808/0118/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (P) i szafką 1300x700x STA/808/0119/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (P) i szafką 1300x700x STA/808/0120/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (L) i szafką 1300x700x STA/808/0121/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (P) i szafką 1400x700x STA/808/0122/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (L) i szafką 1400x700x STA/808/0123/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (P) i szafką 1400x700x STA/808/0124/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (P) i szafką 1400x700x STA/808/0125/2011 Stół z szafką i segmentem szuflad (P) 800x700x STA/808/0126/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (L) i szafką 1400x700x STA/808/0127/2011 Stół z szafką i segmentem szuflad (P) 800x700x STA/808/0128/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (L) i szafką 1400x700x STA/808/0129/2011 Stół neutralny z szafką i segmentem szuflad (P) 900x700x STA/808/0130/ STA/808/0131/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (P) i segmentem szuflad oraz półką 1000x700x Stół ze zlewem 1.-komorowym (P) i segmentem szuflad oraz półką 1000x700x STA/808/0132/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (L) i segmentem szuflad oraz półką 1000x700x STA/808/0133/2011 Stół z basenem + hand spray 1000x700x STA/808/0134/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (L) i szafką 1200x700x STA/808/0135/2011 Stół z szafką 1400x700x STA/808/0136/2011 Stół z szafką 1300x600x STA/808/0137/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (P) i szafką 1200x700x STA/808/0138/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (L) i szafką 1400x500x STA/808/0139/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (P) 1000x700x STA/808/0140/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (L) 1000x700x STA/808/0141/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym i szafką 800x750x STA/808/0142/2011 Stół jezdny 1500x600x STA/808/0143/2011 Stół jezdny 1500x600x STA/808/0144/2011 Stół jezdny 1500x600x STA/808/0145/2011 Stół z szafką 1200x700x

17 549 STA/808/0146/2011 Stół z szafką 1200x700x STA/808/0147/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (P) i szafką 1200x600x STA/808/0148/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym + hand spray 700x800x STA/808/0149/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym + hand spray 700x800x STA/808/0150/2011 Stół z szafką 1000x700x STA/808/0151/2011 Stół z szafką 1000x700x STA/808/0152/2011 Element neutralny STA/808/0153/2011 Element neutralny STA/808/0154/2011 Element neutralny STA/808/0155/2011 Element neutralny STA/808/0156/2011 Element neutralny STA/808/0157/2011 Element neutralny STA/808/0158/2011 Element neutralny STA/808/0159/2011 Element neutralny STA/808/0160/2011 Element neutralny STA/808/0161/2011 Element neutralny STA/808/0162/2011 Element neutralny STA/808/0163/2011 Element neutralny STA/808/0164/2011 Element neutralny STA/808/0165/2011 Element neutralny STA/808/0166/2011 Element neutralny STA/808/0167/2011 Element neutralny STA/808/0168/2011 Element neutralny STA/808/0169/2011 Element neutralny STA/808/0170/2011 Element neutralny STA/808/0171/2011 Element neutralny STA/808/0172/2011 Element neutralny STA/808/0173/2011 Element neutralny STA/808/0174/2011 Element neutralny STA/808/0175/2011 Element neutralny STA/808/0176/2011 Element neutralny STA/808/0177/2011 Element neutralny STA/808/0178/2011 Element neutralny STA/808/0179/2011 Element neutralny STA/808/0180/2011 Element neutralny STA/808/0181/2011 Element neutralny STA/808/0182/2011 Element neutralny STA/808/0183/2011 Element neutralny STA/808/0184/2011 Element neutralny STA/808/0185/2011 Element neutralny STA/808/0186/2011 Element neutralny STA/808/0187/2011 Element neutralny STA/808/0188/2011 Element neutralny STA/808/0189/2011 Element neutralny STA/808/0190/2011 Element neutralny STA/808/0191/2011 Element neutralny STA/808/0192/2011 Element neutralny

18 596 STA/808/0193/2011 Element neutralny STA/808/0194/2011 Element neutralny STA/808/0195/2011 Element neutralny STA/808/0196/2011 Element neutralny STA/808/0197/2011 Element neutralny STA/808/0198/2011 Element neutralny STA/808/0199/2011 Element neutralny STA/808/0200/2011 Element neutralny STA/808/0201/2011 Element neutralny STA/808/0202/2011 Element neutralny STA/808/0203/2011 Element neutralny STA/808/0204/2011 Element neutralny STA/808/0205/2011 Element neutralny STA/808/0206/2011 Element neutralny STA/808/0207/2011 Element neutralny STA/808/0208/2011 Element neutralny STA/808/0209/2011 Element neutralny STA/808/0210/2011 Element neutralny STA/808/0211/2011 Element neutralny STA/808/0212/2011 Element neutralny STA/808/0213/2011 Element neutralny STA/808/0214/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (L) i szafką 1000x500x STA/808/0215/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (P) i szafką 1000x500x STA/808/0216/2011 Stół z szafką 1000x700x STA/808/0218/2011 Stół z szafką 1000x700x STA/808/0219/2011 Stół z szafką 1000x700x STA/808/0220/2011 Element neutralny - nadstawka 425x900x STA/808/0221/2011 Element neutralny - nadstawka 425x900x STA/808/0222/2011 Regał magazynowy 1500x600x STA/808/0223/2011 Regał magazynowy 1500x600x STA/808/0224/2011 Regał magazynowy 1500x600x STA/808/0225/2011 Regał magazynowy 1500x600x STA/808/0226/2011 Regał magazynowy 1500x600x STA/808/0227/2011 Stół z szafką 1000x600x STA/808/0228/2011 Stół z szafką 1000x600x STA/808/0229/2011 Regał magazynowy 1400x700x STA/808/0230/2011 Regał magazynowy 1400x700x STA/808/0231/2011 Regał magazynowy 1400x700x STA/808/0232/2011 Regał magazynowy 1400x700x STA/808/0233/2011 Regał magazynowy 1400x700x STA/808/0234/2011 Regał magazynowy 1400x700x STA/808/0235/2011 Regał magazynowy 1400x700x STA/808/0236/2011 Regał magazynowy 1800x600x STA/808/0237/2011 Regał magazynowy 1800x600x STA/808/0238/2011 Regał magazynowy 1500x600x STA/808/0239/2011 Regał magazynowy 1500x600x STA/808/0240/2011 Regał magazynowy 1500x600x

19 643 STA/808/0241/2011 Regał magazynowy 1500x600x STA/808/0242/2011 Regał magazynowy 1500x600x STA/808/0243/2011 Stół z szafką i segmentem szuflad (P) 800x750x STA/808/0244/2011 Stół z szafką i segmentem szuflad (P) 800x750x STA/808/0245/2011 Stół z szafką i segmentem szuflad (P) 800x750x STA/808/0246/2011 Stół z szafką 800x700x STA/808/0247/2011 Stół z szafką 800x700x STA/808/0248/2011 Stół ze zlewem 1.-komorowym (P) 1400x700x STA/808/0249/2011 Regał magazynowy 1700x600x STA/808/0250/2011 Stół sortowniczy z półkami sortowniczymi i stojakami na kosze 2000x900x STA/808/0251/2011 Regał magazynowy 1400x600x STA/808/0252/2011 Regał magazynowy 1400x600x STA/808/0253/2011 Regał magazynowy 1400x600x STA/808/0254/2011 Regał magazynowy 1400x600x STA/808/0255/2011 Regał magazynowy 1400x600x STA/808/0256/2011 Regał magazynowy 1400x600x STA/808/0257/2011 Regał magazynowy 1500x700x STA/808/0258/2011 Regał magazynowy 1500x700x STA/808/0259/2011 Regał ociekowy 1400x700x STA/808/0260/2011 Regał ociekowy 1400x700x STA/808/0261/2011 Stół odbiorczy 1600x800x STA/808/0262/2011 Stół ze zlewem 1-komorowym (L) 1300x700x STA/808/0263/2011 Regał magazynowy 1600x600x STA/808/0264/2011 Regał magazynowy 1600x600x STA/808/0265/2011 Regał magazynowy 1600x600x STA/808/0266/2011 Regał magazynowy 1600x600x STA/808/0267/2011 Regał magazynowy 1600x600x STA/808/0268/2011 Regał magazynowy 1600x600x STA/808/0269/2011 Regał magazynowy 1600x600x STA/808/0270/2011 Regał magazynowy 1600x600x STA/808/0271/2011 Regał magazynowy 1600x600x STA/808/0272/2011 Regał magazynowy 1600x600x STA/808/0273/2011 Regał magazynowy 1300x500x STA/808/0274/2011 Regał magazynowy 1500x600x STA/808/0275/2011 Regał magazynowy 1500x600x STA/808/0276/2011 Regał magazynowy 1400x700x STA/808/0277/2011 Regał magazynowy 1400x700x STA/808/0278/2011 Regał magazynowy 1400x700x STA/808/0279/2011 Regał magazynowy 1400x700x STA/808/0280/2011 Regał magazynowy 1700x500x STA/808/0281/2011 Regał magazynowy 1700x500x STA/808/0282/2011 Regał magazynowy 1700x500x STA/808/0283/2011 Regał magazynowy 1200x600x STA/808/0284/2011 Regał magazynowy 1200x600x STA/808/0285/2011 Regał magazynowy 1200x600x STA/808/0286/2011 Regał magazynowy 1200x600x

20 689 STA/808/0287/2011 Regał magazynowy 1200x600x STA/808/0288/2011 Stół sortowniczy z półkami sortowniczymi i stojakami na kosze 1800x900x STA/808/0289/2011 Stół sortowniczy z półkami sortowniczymi i stojakami na kosze 1800x900x STA/808/0290/2011 Regał magazynowy 1500x600x STA/808/0291/2011 Regał magazynowy 1200x600x STA/808/0292/2011 Regał magazynowy 1200x600x STA/808/0293/2011 Regał magazynowy 1200x600x STA/808/0294/2011 Regał magazynowy 1200x600x STA/808/0295/2011 Regał magazynowy 1200x600x STA/808/0296/2011 Regał magazynowy 1700x500x STA/808/0297/2011 Regał magazynowy 1300x600x STA/808/0298/2011 Regał magazynowy 1300x600x STA/808/0299/2011 Regał magazynowy 1300x600x STA/808/0300/2011 Regał magazynowy 1300x600x STA/808/0301/2011 Regał magazynowy 1300x600x STA/808/0302/2011 Regał magazynowy 1300x600x STA/808/0303/2011 Regał magazynowy 1300x600x STA/808/0304/2011 Regał magazynowy 1300x600x STA/808/0305/2011 Regał magazynowy 1300x600x STA/808/0306/2011 Regał magazynowy 1300x600x STA/808/0307/2011 Regał magazynowy 1300x600x STA/808/0308/2011 Regał magazynowy 1300x600x STA/808/0309/2011 Regał magazynowy 1300x600x STA/808/0310/2011 Regał magazynowy 1300x600x STA/808/0311/2011 Regał magazynowy 1300x600x STA/808/0312/2011 Regał magazynowy 1300x600x STA/808/0313/2011 Regał magazynowy 1300x600x STA/808/0314/2011 Regał magazynowy 1500x600x STA/808/0315/2011 Regał magazynowy 1500x600x STA/808/0316/2011 Regał magazynowy 1500x600x STA/808/0317/2011 Regał magazynowy 1500x600x STA/808/0318/2011 Regał magazynowy 1200x600x STA/808/0319/2011 Regał magazynowy 1200x600x STA/808/0320/2011 Regał magazynowy 1200x600x STA/808/0321/2011 Regał magazynowy 1200x600x STA/808/0322/2011 Regał magazynowy 1200x600x STA/808/0323/2011 Regał magazynowy 1200x600x STA/808/0324/2011 Regał magazynowy 1500x600x STA/808/0325/2011 Regał magazynowy 1500x600x STA/808/0326/2011 Regał magazynowy 1500x600x STA/808/0327/2011 Regał magazynowy 1500x600x STA/808/0328/2011 Regał magazynowy 1500x600x STA/808/0329/2011 Regał magazynowy 1500x600x STA/808/0330/2011 Regał magazynowy 1500x600x STA/808/0331/2011 Regał magazynowy 1500x600x STA/808/0332/2011 Regał magazynowy 1300x600x

Uchwała Nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... uchwala się, co następuje: Uchwała Nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie wyraŝenia woli objęcia udziałów w podwyŝszonym kapitale zakładowym spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012

Bardziej szczegółowo

HOLIDAY INN Zaplecze gastronomiczne - Kraków. 1. Powierzchnie użytkowe

HOLIDAY INN Zaplecze gastronomiczne - Kraków. 1. Powierzchnie użytkowe HOLIDAY INN Zaplecze gastronomiczne - Kraków 1. Powierzchnie użytkowe Pow. pom. Projekt dla: 1. Holiday Katowice Ilość porcji 1500 Procent pow. całkowitej Pow. całk. 947,71 100 Rozładunek (pokój magazynowy)

Bardziej szczegółowo

Hotel Novotel - Wrocław

Hotel Novotel - Wrocław Hotel Novotel - Wrocław Wykaz urządzeń L.p. Szt. Nazwa urządzenia 1.0 Kuchnia 1.1 1 Umywalka z wyłącznikiem kolanowym 1.2 1 Szafa mroźnicza 1.3 1 Regał ociekowy, półki przestawne 1.4 1 Regał ociekowy,

Bardziej szczegółowo

Hotel Heveliusz - Gdańsk

Hotel Heveliusz - Gdańsk Hotel Heveliusz - Gdańsk Wykaz urządzeń - Parter lp Opis wymiar Ilość WxDxH [mm] Kuchnia Główna 1 Stół z szafką 2000x700x850 1 2 Ekspres do kawy z dwoma termosami o pojemności 6 litrów 483x508x966 1 3

Bardziej szczegółowo

Weselna Sala Bankietowa 400 osób

Weselna Sala Bankietowa 400 osób I KONDYGNACJA 0.1 Piec konwekcyjno-parowy 3xGN1/1 z systemem rotor.klean 1 750x773x583 9000360 16 250,00 zł 16 250,00 zł + podstawa pod piec 1 740x550x677 9051160 990,00 zł 990,00 zł + zmiękczacz wody

Bardziej szczegółowo

Projekt dla Hotelu Qubus - Kraków

Projekt dla Hotelu Qubus - Kraków Projekt dla Hotelu Qubus - Kraków Opis Wartość Powierzchnia [m2] 1091,8 Liczba wydawanych posiłków 700 Gaz [kw] 86,3 Moc Elektryczna [kw] 323,09 Ilość wody ciepłej [m3/dobę] 7,9 Ilość wody zimnej [m3/dobę]

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Branż Projektowych Zaplecze gastronomiczne. Centrum Hotelowo - Konferencyjne

Wytyczne dla Branż Projektowych Zaplecze gastronomiczne. Centrum Hotelowo - Konferencyjne Wytyczne dla Branż Projektowych Zaplecze gastronomiczne Centrum Hotelowo - Konferencyjne L.P. Nazwa Detale instalacyjne R z u t p a r t e r u 1.0 Przedmagazyn 1.1 Waga pomostowa (1-150kg) *Gniazdo wtykowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 a do Regulaminu

Załącznik nr 2 a do Regulaminu 95 7 42 40 36 56 Załącznik nr 2 a do Regulaminu L.p. Schemat Urządzenie Wymiary (mm) szer. x gł. x wys. Ilość szt. Kabina prysznicowa 900x900x2000 2 36 Miska ustępowa podwieszana na stelażu 3x5x3 górna

Bardziej szczegółowo

vprima www. gosiewska. pl

vprima www. gosiewska. pl vprima www. gosiewska. pl 05-420 Józefów, ul.polna 0F tel. 50 284 625 biuro@gosiewska.pl NIP 526-003-5-43 Zamawiający: Miasto st. Warszawa Dzielnica Praga-Północ 00-987 Warszawa ul. Ks. I. Kłopotowskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Załącznik nr 4 do SIWZ. Lp. Wyposażenie i sprzęt Razem wartość netto w PLN. 1. Meble. Toaletka z zabudową na minibar, blat HPL

FORMULARZ CENOWY. Załącznik nr 4 do SIWZ. Lp. Wyposażenie i sprzęt Razem wartość netto w PLN. 1. Meble. Toaletka z zabudową na minibar, blat HPL Projekt pod tytułem Wioska wakacyjna Boszkowo, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 6.1 Turystyka, Schemat I -

Bardziej szczegółowo

CENTURUM PROJEKTOWE MIASTO PROJEKT 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51; tel.+48 17 85 20 600, fax. +48 17 85 20 611; e-mail: info@rarr.rzeszow.

CENTURUM PROJEKTOWE MIASTO PROJEKT 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51; tel.+48 17 85 20 600, fax. +48 17 85 20 611; e-mail: info@rarr.rzeszow. RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. CENTURUM PROJEKTOWE MIASTO PROJEKT 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51; tel.+48 17 85 20 600, fax. +48 17 85 20 611; e-mail: info@rarr.rzeszow.pl PRZEDMIAR TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Wykaz wyposażenia technologicznego Zaplecze gastronomiczne

Wykaz wyposażenia technologicznego Zaplecze gastronomiczne Wykaz wyposażenia technologicznego Zaplecze gastronomiczne Centrum Hotelowo - Konferencyjne W y m i a r y D a n e i n s t a l a c y j n e L.P. Nazwa Szt. Długość Głębokość Wysokość Moc Napięcie Gaz Woda

Bardziej szczegółowo

Projekt dla Szpitala Klinicznego PAM - Szczecin

Projekt dla Szpitala Klinicznego PAM - Szczecin Projekt dla Szpitala Klinicznego PAM - Szczecin Opis Wartość Powierzchnia [m2] 1050 Liczba wydawanych posiłków 700 Gaz [kw] brak Moc Elektryczna [kw] 41,3 Ilość wody ciepłej [m3/dobę] 10,4 Ilość wody zimnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja Technologia gastronomiczna ZP-11/10/12

Szczegółowa specyfikacja Technologia gastronomiczna ZP-11/10/12 Myślenice, 21.11.2012r. Szczegółowa specyfikacja Technologia gastronomiczna ZP-11/10/12 Zestawienie urządzeń pracowni technologicznych 20 21 22 46 49 71 72 91 0.33.2 0.33.3 0.33.4 0.45.22 0.45.25 0.47.3

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1: Wykaz wyposażenia technologicznego.

Tabela nr 1: Wykaz wyposażenia technologicznego. Para IV PIĘTRO Szatnia personelu + aneks socjalny 1 Szafka szatniowa dwudzielna 5 350x490x1800 2 Zlew 1-komorowy typu domowego z szafką + bateria sztorcowa 1 800x500x850 3 Czajnik bezprzewodowy 1 ind.

Bardziej szczegółowo

Projekt dla Hotelu Sheraton - Kraków

Projekt dla Hotelu Sheraton - Kraków Projekt dla Hotelu Sheraton - Kraków Opis Wartość Powierzchnia [m2] 1582,2 Liczba wydawanych posiłków 1400 Gaz [kw] 268,2 Moc Elektryczna [kw] 578,7 Ilość wody ciepłej [m3/dobę] 17,13 Ilość wody zimnej

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w Twoją przyszłość. Zestawienie zakupywanego sprzętu

Inwestujemy w Twoją przyszłość. Zestawienie zakupywanego sprzętu VERTIGO Steinhoff-Gabert, Pakura i Wspólnicy Sp.Jawna Ul. Wyzwolenia 39, 47-30 GOGOLIN Zestawienie zakupywanego sprzętu Lp. Rodzaj Typ Główne parametry Ilość Ciśnieniowy, z młynkiem do kawy i ekspres do

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie kuchni. gabaryty/dług/ głęb/wys (cm) napięcie/v

Wyposażenie kuchni. gabaryty/dług/ głęb/wys (cm) napięcie/v lp nr rys.. 2.2 nazwa Stół z szafkami otwartymi i szufladami Bemar ilość sztuk moc jed/kw gabaryty/dług/ głęb/wys (cm) 3.3 Umywalka 30/30/2 4.4 Szafa przelotowa 00/0/40. Wózek kelnerski 4 9//90 napięcie/v

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Wartość w zł. 1 Budynek 1 943 418,35. L.p. Nazwa J.m. Ilość Wartość w zł 1 Obieraczka do ziemniaków-obieralnia ziemniaków i szt 1 6 588,00

L.p. Nazwa Wartość w zł. 1 Budynek 1 943 418,35. L.p. Nazwa J.m. Ilość Wartość w zł 1 Obieraczka do ziemniaków-obieralnia ziemniaków i szt 1 6 588,00 Załącznik do uchwały nr... Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia... w sprawie wyposażenia w majątek m. st. Warszawy Szkoły Podstawowej Nr 314 im. Przyjaciół Ziemi przy ul. Porajów 3 w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE RUCHOME KUCHNIA. uwagi - odniesienie

WYPOSAŻENIE RUCHOME KUCHNIA. uwagi - odniesienie WYPOSAŻENIE RUCHOME KUCHNIA L. p Nazwa pom nr Opis j.m. iloś ć 1 przygotowanie wstępne 2 przygotowanie wstępne 3 przygotowanie wstępne 4 przygotowanie wstępne 5 przygotowanie wstępne 6 przygotowanie wstępne

Bardziej szczegółowo

Wykaz wyposażenia technologicznego zaplecza gastronomicznego - Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, ul. Prof. Antoniego Gębali 6

Wykaz wyposażenia technologicznego zaplecza gastronomicznego - Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, ul. Prof. Antoniego Gębali 6 Wykaz wyposażenia technologicznego zaplecza gastronomicznego - Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, ul. Prof. Antoniego Gębali 6 L.P. Szt. Nazwa Model Produce nt/dost awca W y m i a r y Długość

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Torzymiu

Urząd Miejski w Torzymiu BGN-II-341-4/06 Torzym, dn. 2006-05-05 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POWYŻEJ 60 000 EURO Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia technicznego kuchni Gimnazjum w Torzymiu 1.

Bardziej szczegółowo

Nasze meble wykonane są ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9 Posiadającej CERTYFIKAT :PZH

Nasze meble wykonane są ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9 Posiadającej CERTYFIKAT :PZH Nasze meble wykonane są ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9 Posiadającej CERTYFIKAT :PZH Konserwacja i właściwa eksploatacja mebli ze stali nierdzewnej: należy używać preparatów przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

Gaz. [mm] jedn. jednostk. całkowity jednostk. całkowita [V]

Gaz. [mm] jedn. jednostk. całkowity jednostk. całkowita [V] [kw] PARTER - Pracownia obsługi konsumenta [stołówka] Magazyn odpadów 1 Pojemnik na odpadki 4 wyposaŝenie słuŝ porządkowych Magazyn opakowań zwrotnych 1 Paleta magazynowa 4 1200x800x150 2 Basen + bateria

Bardziej szczegółowo

Wykaz wyposażenia technologicznego dla kiosków gastronomicznych - Stadion Miejski - Lublin RZUT +1. KIOSK 1.1-2szt.

Wykaz wyposażenia technologicznego dla kiosków gastronomicznych - Stadion Miejski - Lublin RZUT +1. KIOSK 1.1-2szt. Wykaz wyposażenia technologicznego dla kiosków gastronomicznych - Stadion Miejski - Lublin L.P. Nazwa Model Szt. W y m i a r y Długość Głębokość Wysokość Moc Napięcie Gaz Woda Odpływ mm mm mm kw V m3/h

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OPS/ODP/340/3/2012. Wykaz wyposażenia. dł. szer.wys.

Nr sprawy: OPS/ODP/340/3/2012. Wykaz wyposażenia. dł. szer.wys. Nr sprawy: OPS/ODP/340/3/2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Wykaz wyposażenia L.p. Nazwa urządzenia szt Wymiary dł. szer.wys. Opis Kuchnia główna 0.09 1 Stół do pracy 1 800x600x850 Stół wykonany na 4 nogach ze

Bardziej szczegółowo

Szafa chłodnicza, jednoskrzydłowa, półkowa V = 700 l, Q = 150 kg, zakres temperatur : +1 do +10 C BOLARUS S-711S 1

Szafa chłodnicza, jednoskrzydłowa, półkowa V = 700 l, Q = 150 kg, zakres temperatur : +1 do +10 C BOLARUS S-711S 1 LOKALU NR 00 Lp Wyszczególnienie (nazwa urządzenia, sprzętu) Witryna chłodnicza wąska, półkowa V = 00 l., Q = 0 kg, WS-0D zakres temp. + do +0 C, 0xx90 mm Ekspres do kawy wielofunkcyjny, -modułowy nierdzewnej

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA KUCHENNE. Produkt. Pojemność: 10 GN 1/1 Rok produkcji: KE Rok produkcji:

URZĄDZENIA KUCHENNE. Produkt. Pojemność: 10 GN 1/1 Rok produkcji: KE Rok produkcji: URZĄDZENIA KUCHENNE Kuchnia główna. Piec konwekcyjno parowy ELEKTROLUX Pojemność: 0 GN / Rok produkcji: 998 CS0 LCE4/4 Electrolux 2. 3. 4. Kocioł warzelny elektryczny Lozamet 50l Kuchnia elektryczna Kuppersbusch

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji cenowej opis przedmiotu zamówienia

Formularz specyfikacji cenowej opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie Wykonawcy Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz specyfikacji cenowej opis przedmiotu zamówienia Część nr 1 Dostawa i montaż wyposażenia stoły, regały, szafy chłodnicze L. p. Opis, parametry, cechy

Bardziej szczegółowo

16 MEBLE. (pełna oferta mebli ze stali nierdzewnej dostępna u naszych partnerów handlowych na terenie całej Polski) NADSTAWKA NA STÓŁ PODWÓJNA

16 MEBLE. (pełna oferta mebli ze stali nierdzewnej dostępna u naszych partnerów handlowych na terenie całej Polski) NADSTAWKA NA STÓŁ PODWÓJNA 16 MEBLE Meble ze stali nierdzewnej to rozwiązanie do gastronomii, które pozwoli na optymalne wykorzystanie powierzchni w każdej kuchni oraz zapewni miejsce do przechowywania zarówno sprzętu jak i innych

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GRZEWCZE. bemary nadstawki szafki i szafy podgrzewcze szafy bankietowe dystrybutory talerzy indukcja

URZĄDZENIA GRZEWCZE. bemary nadstawki szafki i szafy podgrzewcze szafy bankietowe dystrybutory talerzy indukcja URZĄDZENIA GRZEWCZE Grzewcze urządzenia gastronomiczne, obok mebli technologicznych, okapów wentylacyjnych oraz urządzeń chłodniczych, stanowią podstawowe wyposażenie technologiczne profesjonalnych kuchni

Bardziej szczegółowo

CENNIK MEBLI GASTRONOMICZNYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ

CENNIK MEBLI GASTRONOMICZNYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ CENNIK MEBLI GASTRONOMICZNYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ EDYCJA 0/0 Uwaga! Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. Kodeksu Cywilnego. GASTRO SERWIS Karzcino 30A 7600 Słupsk tel. +8 (59)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia Projekt z dnia 17.03.2006 r. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia Druk Nr 59/2006 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Portu Lotniczego Łódź-Lublinek Spółki z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Nasze meble wykonane są ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9 Posiadającej CERTYFIKAT :PZH

Nasze meble wykonane są ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9 Posiadającej CERTYFIKAT :PZH Nasze meble wykonane są ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9 Posiadającej CERTYFIKAT :PZH Konserwacja i właściwa eksploatacja mebli ze stali nierdzewnej: należy używać preparatów przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do protokołu inwentaryzacyjno zdawczo - odbiorczego

Załącznik nr 2 do protokołu inwentaryzacyjno zdawczo - odbiorczego Załącznik nr 2 do protokołu inwentaryzacyjno zdawczo - odbiorczego Wyposażenie pokoi L.P. Wyposażenie Ilość. Łóżko (rama + dno) z materacem sprężynowym 50 2. Szafka nocne zamykana z kluczykami 5. Stolik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY WYDMINY z dnia.

UCHWAŁA NR RADY GMINY WYDMINY z dnia. Projekt UCHWAŁA NR RADY GMINY WYDMINY z dnia. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o. w Wydminach Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYPOSAŻENIA WCHODZĄCEGO W SKŁAD PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

WYKAZ WYPOSAŻENIA WCHODZĄCEGO W SKŁAD PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: WYPOSAśENIE BUDYNKU NR Lp. Nr Nazwa Ilość Pomieszczenie Pojemnik na papier toaletowy 2 Łazienki / 0.2/ 0.6 / 0.7 /.3 /.4 /.8 /.9 /./.3 / 2 2 Szczotka do wc 2 Łazienki / 0.2/ 0.6 / 0.7 /.3 /.4 /.8 /.9 /.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PROTOKÓŁ UŻYCZENIA

Załącznik nr 2 PROTOKÓŁ UŻYCZENIA Załącznik nr PROTOKÓŁ UŻYCZENIA Z dniem... Wynajmujący Szkoła Podstawowa nr im. Gustawa Morcinka w Warszawie, ul. Wilcza 53 przekazuje, a Najemca -... przejmuje w użytkowanie na okres od dnia... do dnia

Bardziej szczegółowo

W załączeniu do ogłoszenia: Formularz ofertowy.

W załączeniu do ogłoszenia: Formularz ofertowy. Piekary Śląskie, 18.04.2011 r. Ogłoszenie W związku rozpoczęciem przez Spółkę Cywilną Beata Zdebel, Arkadiusz Zdebel w Piekarach Śląskich realizacji projektu p.t.: Zakup wyposażenia restauracji oraz zaplecza

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KALKULACYJNY OKRELAJCY CEN OFERTY

ARKUSZ KALKULACYJNY OKRELAJCY CEN OFERTY .. Załcznik nr 1A do Piecz nagłówkowa Wykonawcy ZP/AGS/05/D/2009 Data. ARKUSZ KALKULACYJNY OKRELAJCY CEN OFERTY Lp. oznacz. Wyszczególnienie urzdze J.m. Ilo Kwota Cena "A" 1 1 2 2 3 2a "B" 4 3 5 4 "C"

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPRZĘTU. Załącznik Nr 4. Numer kolejny środka trwałego. Lokalizacja Nazwa Nazwa (etykieta) Nr inwentarzowy Nr dokumentu OT.

WYKAZ SPRZĘTU. Załącznik Nr 4. Numer kolejny środka trwałego. Lokalizacja Nazwa Nazwa (etykieta) Nr inwentarzowy Nr dokumentu OT. L.p Kod kreskowy Numer kolejny środka trwałego Lokalizacja Nazwa Nazwa (etykieta) Nr inwentarzowy Nr dokumentu OT 1 ST000227 1463 Góra Kuchnia PATELNIA ELEKTRYCZNA Lokalizacja - kod PATELNIA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR - ETAP II

ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR - ETAP II OBIEKT: ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR - ETAP II PROJEKT TECHNOLOGII KAWIARNII INWESTOR: Demuth Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ostróda spółka komandytowo-akcyjna

Bardziej szczegółowo

KATALOG MEBLI PRZEMYSŁOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ

KATALOG MEBLI PRZEMYSŁOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ WYPOSAŻENIE DA GASTRONOMII KATAOG MEI PRZEMYSŁOWYCH ZE STAI NIERDZEWNEJ www.asogastronomia.pl biuro@asogastronomia.pl ASO Gastronomia Jakub Szczygieł ul. Chełmońskiego 253 31-348 Kraków tel./fax. 012 637-40-78

Bardziej szczegółowo

r o godz

r o godz Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o. o. w Bydgoszczy informuje, Ŝe działając na podstawie art. 232 KSH oraz 13 ust. 3 lit. a Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. z późniejszymi zmianami (tekst

Bardziej szczegółowo

OPIS wyposażenie gastronomii

OPIS wyposażenie gastronomii OPIS wyposażenie gastronomii WITRYNA CHŁODNICZA WĄSKA (przykładowo Bolarus WS-400D) półkowa wymiary 595x700x1930, Pojemność: 445 [dm3] Ciężar własny: 90 [kg], Załadowanie: 100 [kg], Ilość półek:5 Max.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczące zakupu wyposażenia restauracji Grota Bochotnicka i jej zaplecza kuchennego

Zapytanie ofertowe. dotyczące zakupu wyposażenia restauracji Grota Bochotnicka i jej zaplecza kuchennego MONIKA WIAK GROTA BOCHOTNICKA BOCHOTNICA, UL, PUŁAWSKA 6 24-120 KAZIMIERZ DOLNY NIP: 716-162-82-27 REGON: 430762056 TEL.: 603 777 446 E-MAIL: mowiak@poczta.fm Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia pn. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szymanowie w gminie Wisznia Mała

Opis przedmiotu zamówienia pn. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szymanowie w gminie Wisznia Mała Opis przedmiotu zamówienia pn. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szymanowie w gminie Wisznia Mała L.P. Rodzaj sprzętu j.m. Liczba Minimalne wymagania - piec ze stali nierdzewnej - automatyczny rewers termodmuchawy

Bardziej szczegółowo

2 Piec konwekcyjno parowy k011/8 poz. 7 1 20000,00 20000,00 0 0

2 Piec konwekcyjno parowy k011/8 poz. 7 1 20000,00 20000,00 0 0 PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Załącznik nr 3 do wzoru umowy Z dniem. 2013 r. Wynajmujący - m.st. Warszawa - Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego, ul. Radzymińska 227,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Wyposażeniem Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu

Bardziej szczegółowo

CENNIK Obowiązuje od Profesjonalne urządzenia gastronomiczne. od 1876

CENNIK Obowiązuje od Profesjonalne urządzenia gastronomiczne. od 1876 od 1876 TECHNIKA GOTOWANIA TECHNIKA CHŁODZENIA TECHNIKA ZMYWANIA MAŁE URZĄDZENIA Profesjonalne urządzenia gastronomiczne CENNIK Obowiązuje od 01.02.2017 2017 www.bartscher.pl 2 od 1876 9 1509851 5-palnikowa

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ : Robert Bal DATA : Maj Stawka roboczogodziny : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ : Robert Bal DATA : Maj Stawka roboczogodziny : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ POŁOśONEGO PRZY UL.DĄBROWSKIEGO 2 W KRUPSKIM MŁYNIE ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół w Krupskim Młynie ul. Dąbrowskiego 2

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie kuchni DPS w Lisówkach - pozostałe

Wyposażenie kuchni DPS w Lisówkach - pozostałe Załącznik nr 2 b do SIWZ i umowy dzierżawy nr. z dnia.. Wyposażenie kuchni DPS w Lisówkach - pozostałe Lp Nazwa Nr inwentarzowy Wartość dzierżawy za poz. od 1 do 459 brutto [zł] 1 BASEN 1000*700*850 KS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Projekt pod tytułem Budowa parku naukowo-technologicznego w miejscowości Dąbrowa, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu, działanie 1.4 : Wsparcie przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

OFERTA á 2/7û!7"ĺ 2Ɠ64 +6 %

OFERTA á 2/7û!7ĺ 2Ɠ64 +6 % -% OFERTA cena 2 ważna do wyczerpania zapasów Akcesoria kuchenne 00001515 0008 Rondel 2,2l 40,36 40,36 0008 Bar 00000432 EMC 2P/B/C Ekspres do kawy 5400,00 cena 5 400,- EMC 2P/B/C Chłodnictwo 00009955

Bardziej szczegółowo

Warunki dzierżawy STOŁÓWKA

Warunki dzierżawy STOŁÓWKA Warunki dzierżawy STOŁÓWKA I. Przedmiot dzierżawy Przedmiotem dzierżawy jest część gastronomiczna Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego PIWet- PIB, zlokalizowana na terenie PIWet- PIB w Puławach,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Urządzenia stacjonarne... 2-19. Urządzenia Drop-in... 20-28. Urządzenia indukcyjne... 29-39. Urządzenia elektryczne...

SPIS TREŚCI. Urządzenia stacjonarne... 2-19. Urządzenia Drop-in... 20-28. Urządzenia indukcyjne... 29-39. Urządzenia elektryczne... SPIS TREŚCI Urządzenia stacjonarne... 2-19 Urządzenia Drop-in... 20-28 Urządzenia indukcyjne... 29-39 Urządzenia elektryczne... 40-45 Ciągi wydawcze - urządzenia i elementy do zabudowy... 46-60 1 URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Pakiet Nr 8. Jednostka miary Ilość jednostek

Pakiet Nr 8. Jednostka miary Ilość jednostek Pakiet Nr 8 Załącznik Nr 1 do SIWZ część 8 Przedszkole Miejskie Nr 9 CPV: 28512210 9 Naczynia do gotowania Dyrektor: Marta Laskowska 28520000 3 Wyroby metalowe tel. (0-14) 681 25 98 36670000 8 Sprzęt kuchenny,

Bardziej szczegółowo

GASTRONOMIA WENTYLACJA KLIMATYZACJA OGRZEWANIE PROMOCJA TARGOWA

GASTRONOMIA WENTYLACJA KLIMATYZACJA OGRZEWANIE PROMOCJA TARGOWA GASTRONOMIA WENTYLACJA KLIMATYZACJA OGRZEWANIE PROMOCJA TARGOWA Perfekcja smaku espresso Ekspres do kawy DALLA CORTE EVO 2 18.999,99 zł 2 Ekspres przelewowy z filtrem okrągłym B5, zasilanie 230 V 6.096,99

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Miłoszyce, 14.04.2011r. Zapytanie ofertowe nr 3/2011 na wyposażenie wraz z montażem kuchni i zaplecza kuchennego w Przedszkolu Mikołajek w Miłoszycach / 4 oddziały 100 dzieci/ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

04.04.2008r o godz. 11.00

04.04.2008r o godz. 11.00 Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o. o. w Bydgoszczy informuje, Ŝe działając na podstawie art. 232 KSH oraz 13 ust. 3 lit. a Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. z późniejszymi zmianami (tekst

Bardziej szczegółowo

CENNIK Obowiązuje do Profesjonalne urządzenia gastronomiczne. od 1876

CENNIK Obowiązuje do Profesjonalne urządzenia gastronomiczne. od 1876 od 1876 TECHNIKA GOTOWANIA TECHNIKA CHŁODZENIA TECHNIKA ZMYWANIA MAŁE URZĄDZENIA Profesjonalne urządzenia gastronomiczne CENNIK Obowiązuje do 31.01.2016 2015 www.bartscher.pl 2 od 1876 8 1582001 4-palnikowa

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 5 pkt a) i pkt b) Statutu Spółki,

-PROJEKT- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 5 pkt a) i pkt b) Statutu Spółki, W SPRAWIE ZBYCIA CAŁOŚCI NALEŻĄCYCH DO Z.CH. POLICE S.A. UDZIAŁÓW KONCEPT SP. Z O.O., AUTOMATIKA SP. Z O.O. I REMECH SP. Z O.O. ORAZ OBJĘCIA W ZAMIAN ZA ZBYTE UDZIAŁY, UDZIAŁÓW W PODWYŻSZONYM KAPITALE

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZENIE WYPOSAŻENIE WYMIARY [mm] ILOŚĆ. stół z półką 04 02 2000x700x850 1. szafa magazynowa na szkło 800x500x1800 1

POMIESZCZENIE WYPOSAŻENIE WYMIARY [mm] ILOŚĆ. stół z półką 04 02 2000x700x850 1. szafa magazynowa na szkło 800x500x1800 1 stół z półką 04 02 2000x700x850 1 stół-szafka drzwi otwierane 04 10 ROZDZIELNIA KELNERSKA stół-szafka drzwi otwierane - przelotowa 04 11 1000x600x850 1 1000x600x850 1 szafa magazynowa na szkło 800x500x1800

Bardziej szczegółowo

Wykaz wyposażenia technologicznego bloku żywienia wynajmowanego Wykonawcy

Wykaz wyposażenia technologicznego bloku żywienia wynajmowanego Wykonawcy Wykaz wyposażenia technologicznego bloku żywienia wynajmowanego Wykonawcy L.P. Nazwa Szt. urządzenie Cena jednostkowa netto Wartość netto RZUT PARTERU Dostawa towarów (ziemniaki, warzywa) 1.1 Stół z półką

Bardziej szczegółowo

Koncepcja technologii zaplecza kuchennego Zespołu Gastronomicznego Politechniki Gdańskiej

Koncepcja technologii zaplecza kuchennego Zespołu Gastronomicznego Politechniki Gdańskiej Koncepcja technologii zaplecza kuchennego Zespołu Gastronomicznego Politechniki Gdańskiej 1.0 Materiały wyjściowe - podkład architektoniczny - uzgodnienia z Inwestorem - Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

100% Profesjonalizmu CENNIK URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE LATA NA RYNKU

100% Profesjonalizmu CENNIK URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE LATA NA RYNKU 100% Profesjonalizmu CENNIK URZĄDZENIA LATA NA RYNKU GASTRONOMICZNE 2013/2014 EDYCJA 1/2013 2013-10-31 SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE 4 chłodnicze urządzenia gastronomiczne 5 OPIS TECHNICZNY 6 TABELA DOPŁAT

Bardziej szczegółowo

AZOTOWYCH PUŁAWY S.A.

AZOTOWYCH PUŁAWY S.A. Projekt uchwały przedstawiony przez Przedstawiciela Akcjonariusza Skarbu Państwa dotyczący pkt. 7 porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

ILOŚCIOWE ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO w CELESTYNOWIE przy ul. Szkolnej 2

ILOŚCIOWE ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO w CELESTYNOWIE przy ul. Szkolnej 2 USŁUGI PROJEKTOWE I OBSŁUGA PROCESU INWESTYCYJNEGO Franciszek Lipski, ul. Kołłątaja 88/8 05-402 OTWOCK, tel. 50 75 332 fax 22 789 30 58; e-mail franciszeklipski@gmail.com ILOŚCIOWE ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 84/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 5 sierpnia 2013r. 1. Postanowienia ogólne

Załącznik do Zarządzenia nr 84/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 5 sierpnia 2013r. 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 84/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 5 sierpnia 2013r. REGULAMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYBÓR PODMIOTU BIORĄCEGO W UŻYCZENIE ZAPLECZE GASTRONOMICZNE W BUDYNKU SALI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Modularne urządzenia grzewcze do gotowania Linia Elco 700HP

Modularne urządzenia grzewcze do gotowania Linia Elco 700HP Linia Elco 700HP Trzony kuchenne bez podstawy (gaz) Kuchnia gazowa, 2 palniki (2x5.5kW), bez podstawy, moduł 1/2-400mm. 11.0 kw gaz SxGxW 400x730x250 mm Kg 27 m³ 0.2 178600 QCG400 Kuchnia gazowa, 4 palniki

Bardziej szczegółowo

Zaplecze gastronomiczne w hotelu. Centrum Hotelowo Konferencyjne

Zaplecze gastronomiczne w hotelu. Centrum Hotelowo Konferencyjne Autor opracowania: Biuro Projektowe Kuchni Profesjonalnej ADAM RZĄDKOWSKI 05-500 Piaseczno, ul. Strusia 6a/27; Tel. +48 663 446 224; e-mail: biuro@gastro-technologia.pl www.gastro-technologia.pl Nazwa

Bardziej szczegółowo

Oferta nowych i używanych urządzeń gastronomicznych

Oferta nowych i używanych urządzeń gastronomicznych Oferta nowych i używanych urządzeń gastronomicznych LS profesjonalna technika LS BSM Group Sp. z o.o. Sp. k. Sipowicz Sp. j. Mieszkowice, ul. Kościuszki 52 www.ls-protec.pl Dział handlowy: tel. +48 91

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia Druk Nr Projekt z dnia w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja mebli PROFESJONALNE MEBLE GASTRONOMICZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Konstrukcja mebli PROFESJONALNE MEBLE GASTRONOMICZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ Przedstawiamy Państwu katalog mebli wykonanych ze stali nierdzewnej. Meble te przeznaczone są do wyposażenia zapleczy kuchennych we wszelkich obiektach gastronomicznych, takich jak: stołówki, bary, restauracje,

Bardziej szczegółowo

EKZ Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTY. Oferta. 1. Nazwa wykonawcy Adres/siedziba wykonawcy...

EKZ Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTY. Oferta. 1. Nazwa wykonawcy Adres/siedziba wykonawcy... EKZ.042.1.2.2016 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY... (nazwa Zamawiającego ) Oferta 1. Nazwa wykonawcy... 2. Adres/siedziba wykonawcy... 3. Nr telefonu. Fax E-mail 4. NIP... REGON... 5. Nr rachunku bankowego...

Bardziej szczegółowo

Nakłady. Budowa Przedszkola Publicznego, 5-cio oddziałowego w Piotrkowie Kuj.

Nakłady. Budowa Przedszkola Publicznego, 5-cio oddziałowego w Piotrkowie Kuj. Nakłady. Budowa Przedszkola Publicznego, 5-cio oddziałowego w Piotrkowie Kuj. Budowa: ul.poznańska (dz.nr 298/3) Obiekt lub rodzaj robót: TECHNOLOGIA KUCHNI - wyposażenie. Lokalizacja: Piotrków Kuj., woj.kujawsko-pomorskie.

Bardziej szczegółowo

RM INOX. Stoły do pracy 107. Szafki i półki 115. Meble ze zlewami 119. Stoły do zmywarek kapturowych 125. Szafy 129. Regały 133. Wózki kelnerskie 136

RM INOX. Stoły do pracy 107. Szafki i półki 115. Meble ze zlewami 119. Stoły do zmywarek kapturowych 125. Szafy 129. Regały 133. Wózki kelnerskie 136 RM INOX 105 RM 600 Zmywalnia INOX Dynamiczne Szokówki Piece k-p O firmie RM INOX Stoły do pracy 107 Szafki i półki 115 Meble ze zlewami 119 Stoły do zmywarek kapturowych 125 Szafy 129 Wyjaśnienia ary,

Bardziej szczegółowo

ETAP I: ADAPTACJA BUDYNKU INTERNATU I KOTŁOWNI DO POTRZEB KSZTAŁCENIA, MODERNIZACJA STACJI TRANSFORMATOROWEJ

ETAP I: ADAPTACJA BUDYNKU INTERNATU I KOTŁOWNI DO POTRZEB KSZTAŁCENIA, MODERNIZACJA STACJI TRANSFORMATOROWEJ Myślenice, 22.01.2013r. Znak sprawy: ZP-1/01/13 INFORMACJA DOT. POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA GENERALNEGO WYKONAWCĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. MODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH MAŁOPOLSKA

Bardziej szczegółowo

od 1876 Profesjonalne urządzenia gastronomiczne CENNIK Obowiązuje od 01.02.2016 www.bartscher.pl

od 1876 Profesjonalne urządzenia gastronomiczne CENNIK Obowiązuje od 01.02.2016 www.bartscher.pl TECHNIKA CHŁODZENIA TECHNIKA ZMYWANIA Profesjonalne urządzenia gastronomiczne MAŁE URZĄDZENIA CENNIK Obowiązuje od 01.02.2016 2016 www.bartscher.pl TECHNIKA GOTOWANIA 2 9 1509851 5-palnikowa kuchnia gazowa*

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Wykaz zmian do projektów uchwał Nazwa uchwały: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1080/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 20 czerwca 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 1080/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 20 czerwca 2005 r. ZARZĄDZENIE NR 1080/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 20 czerwca 2005 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Panią Urszulą Pędziwilk i Panem Pawłem Ciechanowskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dostawa i montaż następującego wyposażenia:

Dostawa i montaż następującego wyposażenia: Dostawa i montaż następującego wyposażenia: Zmywalnia Zlew ze stali nierdzewnej, 2 komorowy z miejscem na zmywarkę i półką dolną 1 szt. Szerokość 60 cm, Długość 160 cm, Wysokość dostosowana do zmywarki

Bardziej szczegółowo

(G)ASTRONOMICZNIE NISKIE CENY!!!

(G)ASTRONOMICZNIE NISKIE CENY!!! 24.06. - 31.07.2014 WYPRZEDAŻ URZĄDZEŃ I MEBLI GASTRONOMICZNYCH 1044 zł do -50% SETKI WYROBÓW DOSTĘPNYCH OD RĘKI! MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ URZĄDZENIA CHŁODNICZE URZĄDZENIA GRZEWCZE 574 zł *wymiar: 1200x400x900

Bardziej szczegółowo

Nazwa Producent Model/typ 1. Piec konwekcyjno - parowy RATIONAL Model SCC WE 101G

Nazwa Producent Model/typ 1. Piec konwekcyjno - parowy RATIONAL Model SCC WE 101G 1. Piec konwekcyjno - parowy RATIONAL Model SCC WE 101G Piec konwekcyjno - parowy Producent RATIONAL Model SCC WE 101G; stal kwasoodporna Nr fabr G11SH12112328647 Dane techniczne: - wymiary (szer. x głęb.

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PAWILON III PRZEDSIONEK 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PAWILON III PRZEDSIONEK 1 1 L.P. Poz. na rys. Nazwa sprzętu lub urządzenia Model Wymiary ( s x g x w ) Zapotrzebowanie mocy (kw) 400 V 230 V gaz Ilość ( szt.) Woda i ścieki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PAWILON III PRZEDSIONEK 1 1 szafa na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani [ ] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

PROJEKT. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani [ ] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 32 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska

Bardziej szczegółowo

899,- 15.999,- Automat do kawy i czekolady Prestolino

899,- 15.999,- Automat do kawy i czekolady Prestolino Ekspres ciśnieniowy Fiamma Atlantic II Zasilanie: 3800 W / 230 V Wymiary: 665x563x530 mm Pojemność bojlera: 8 litrów Sterowanie manualne (półautomatyczny) Ekspres ciśnieniowy Futurmat Rimini MFE0824B Zasilanie:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPRZĘTU PODLEGAJĄCEGO NAPRAWOM, KONSERWACJOM I PRZEGLĄDOM 0/POLANICA, O/DUSZNIKI O/KUDOWA

WYKAZ SPRZĘTU PODLEGAJĄCEGO NAPRAWOM, KONSERWACJOM I PRZEGLĄDOM 0/POLANICA, O/DUSZNIKI O/KUDOWA DE/9/0 Załącznik nr do oferty Nazwa obiektu: Szpital Uzdrowiskowy "Zameczek" ul. Moniuszki, KudowaZdrój Osoba do kontaktu: Alicja Ziemianek (07) 8978...... 0.... 0... 0...... WYKAZ SPRZĘTU PODLEGAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

KATALOG MEBLI PRZEMYSŁOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ

KATALOG MEBLI PRZEMYSŁOWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ WYPOSAŻENIE DA GASTRONOMII KATAOG MEI PRZEMYSŁOWYCH ZE STAI NIERDZEWNEJ www.asogastronomia.pl biuro@asogastronomia.pl ASO Gastronomia Jakub Szczygieł ul. Chełmońskiego 253 31-348 Kraków tel./fax. 012 637-40-78

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPRZĘTU PODLEGAJĄCEGO NAPRAWOM, KONSERWACJOM I PRZEGLĄDOM 0/POLANICA, O/DUSZNIKI O/KUDOWA

WYKAZ SPRZĘTU PODLEGAJĄCEGO NAPRAWOM, KONSERWACJOM I PRZEGLĄDOM 0/POLANICA, O/DUSZNIKI O/KUDOWA DE/5/0 Załącznik nr do umowy WYKAZ SPRZĘTU PODLEGAJĄCEGO NAPRAWOM, KONSERWACJOM I PRZEGLĄDOM 0/POLANICA, O/DUSZNIKI O/KUDOWA Nazwa obiektu: Szpital Uzdrowiskowy "Zameczek" ul. Moniuszki, KudowaZdrój Osoba

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r. UCHWAŁA nr:../ /2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji otwartej, poprzez emisję akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, związanej z tym

Bardziej szczegółowo

I URZ ĄDZENIA ZE ST ALI NIERDZE WNE

I URZ ĄDZENIA ZE ST ALI NIERDZE WNE 6,76 6,7 76 1528,20 25 2013 Szanowni Klienci, Mamy przyjemność przekazać w Wasze ręce czwarte wydanie katalogu mebli ze stali nierdzewnej, produkowanych w naszej fabryce w Radomiu. W katalogu znajdziecie

Bardziej szczegółowo

stół na stelażu metalowym, wykonany wg ... opisu dla mebli rodzaju 1 1 SL-2 Stół 140x80x68-82

stół na stelażu metalowym, wykonany wg ... opisu dla mebli rodzaju 1 1 SL-2 Stół 140x80x68-82 Załącznik nr a do SIWZ FORMULARZ WYCENY NR SYM NAZWA wymiary opis producent ilość cena wartość S x G x W model netto netto SL- Stół 0x80x68-8 stół na stelażu metalowym, wykonany wg opisu dla mebli rodzaju

Bardziej szczegółowo

WYKAZ - Specyfikacja składników mienia ruchomego część III

WYKAZ - Specyfikacja składników mienia ruchomego część III WYKAZ - Specyfikacja składników mienia ruchomego część III Załącznik Nr 3 do ogłoszenia Lp. Stan Numer inwentarzowy Nazwa przedmiotu - opis Cena wywoławcza w zł netto 1. W1 P4-001580 Wózek dwu półkowy

Bardziej szczegółowo

Wartość brutto w PLN kol.1 kol.2 kol.3 kol.4 kol.5 kol.6 1 Zmywarka gastronomiczna kapturowa do naczyń z funkcją wyparzania

Wartość brutto w PLN kol.1 kol.2 kol.3 kol.4 kol.5 kol.6 1 Zmywarka gastronomiczna kapturowa do naczyń z funkcją wyparzania Załącznik nr a Formularz cenowy Lp. Nazwa urządzenia Wymagania i minimalne parametry Ilość w szt. Cena jedn. brutto w PLN Wartość brutto w PLN kol. kol. kol.3 kol.4 kol.5 kol.6 Zmywarka gastronomiczna

Bardziej szczegółowo

GRUPA MCC OBECNIE. MCC w 2010 roku to jedna z głównych grup biznesowych w Europie. Obecnie zrzesza ponad 250 firm i zatrudnia ponad ludzi.

GRUPA MCC OBECNIE. MCC w 2010 roku to jedna z głównych grup biznesowych w Europie. Obecnie zrzesza ponad 250 firm i zatrudnia ponad ludzi. GRUPA MCC OBECNIE MCC w 2010 roku to jedna z głównych grup biznesowych w Europie. Obecnie zrzesza ponad 250 firm i zatrudnia ponad 95 000 ludzi. FAGOR W 2010 Aktualnie FAGOR to 11 fabryk zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB ŻYWIENIA W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH

ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB ŻYWIENIA W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH nr.ref.: DOA-ZP-VII.271.66.2016 Załącznik Nr 5 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU PRZEZ OFEROWANE URZĄDZENIA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB ŻYWIENIA W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH L.p.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPRZĘTU PODLEGAJĄCEGO NAPRAWOM, KONSERWACJOM I PRZEGLĄDOM 0/POLANICA, O/DUSZNIKI O/KUDOWA

WYKAZ SPRZĘTU PODLEGAJĄCEGO NAPRAWOM, KONSERWACJOM I PRZEGLĄDOM 0/POLANICA, O/DUSZNIKI O/KUDOWA DE/4/009 Załącznik nr do oferty Nazwa obiektu: Szpital Uzdrowiskowy "Zameczek" ul. Moniuszki, KudowaZdrój Osoba do kontaktu: Alicja Ziemianek (074) 8697854.. Nazwa obiektu: Szpital Uzdrowiskowy"Polonia"

Bardziej szczegółowo