Przetarg nieograniczony usługa prywatnego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego w okresie 12 miesięcy Oznaczenie postępowania: DZ-2501/95/15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przetarg nieograniczony usługa prywatnego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego w okresie 12 miesięcy Oznaczenie postępowania: DZ-2501/95/15"

Transkrypt

1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DZ-2501/95/14 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów Puławy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA prywatne, grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników PIWet-PIB w Puławach CPV: w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) a w szczególności na podstawie art wyżej wskazanej ustawy 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa prywatnego, grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się zapewnić i pokryć w całości koszty opieki medycznej pracowników Zamawiającego w placówkach medycznych wskazanych przez Wykonawcę co najmniej w zakresie i na warunkach określonych poniżej: Minimalny zakres świadczeń medycznych w ramach umowy ubezpieczenia: 1. Konsultacje lekarskie w ramach opieki podstawowej (internisty, lekarza rodzinnego) w placówkach na terenie Puław i Lublina, w godzinach pracy placówki (bez uwzględnienia wizyt domowych), we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt, sobót, niedziel. Ilość wizyt nie mniej niż 3 na jednego pracownika w czasie trwania umowy. Czas oczekiwania na wizytę nie więcej niż 1 dzień roboczy od czasu rejestracji. 2. Konsultacje lekarskie specjalistyczne- bez skierowania dla co najmniej niżej wymienionych specjalności w placówkach wskazanych przez Wykonawcę. Czas oczekiwania na wizytę u specjalisty do 5 dni roboczych od czasu rejestracji, bez wskazania konkretnego lekarza. Ilość wizyt przypadająca na jednego pracownika w czasie trwania umowy - 5 na jednego pracownika. Poradnie specjalistyczne: ginekologiczno-położnicza

2 okulistyczna dermatologiczna urologiczna otolaryngologiczna kardiologiczna ortopedyczna gastrologiczna diabetologiczna 3. Dostęp do podstawowych badań laboratoryjnych na podstawie skierowania od lekarza w zakresie opisanym poniżej: badania hematologiczne i układu krzepniecia : czas częściowej tromboplastyny po aktywacji, czas kaolinowo-kefalinowy (APTT), czas protrombinowy (PT), fibrynogen, morfologia pełna z rozmazem i leukogramem, odczyn OB, płytki krwi; biochemia: albumina, AlAT, AST, GGTP, białko całkowite, CRP, bilirubina całkowita, cholesterol całkowity, LDL, HDL, trójglicerydy, LDH, AP, glukoza, kreatynina, mocznik; badanie moczu: badanie ogólne, białko, glukoza, kreatynina; 4. Dostęp do następujących badań diagnostycznych na podstawie skierowania od lekarza: cytologia; PSA; USG: ginekologiczne przez powłoki brzuszne, ginekologiczne ocena ciąży, ginekologiczne transwaginalne, piersi, jąder, gruczołu krokowego transrektalne, gruczołu krokowego przez powłoki brzuszne, jamy brzusznej. RTG: klatki piersiowej, kości i stawów, czaszki, zdjęcie przeglądowe narządów jamy brzusznej EKG Wykonawca może przedstawić ofertę skierowaną do rodzin pracowników PIWet-PIB. Jednakże Wykonawca podpisze umowy odrębne z tymi osobami, zaś składki będą uiszczane przez te osoby na warunkach podanych w zawieranych umowach. Złożenie oferty skierowanej do rodzin jest niezależne od złożenia oferty w niniejszym postępowaniu i nie ma wpływu na niniejsze postępowanie przetargowe. Warunki zawarcia umowy ubezpieczeniowej: - nie wymagana ankieta zdrowotna - bezpośrednia rejestracja pacjentów w godzinach pracy placówki usługodawcy lub zapewnienie całodobowej rejestracji telefonicznej poprzez infolinię (koszt połączenia zgodny z kosztem operatora sieci) dla wszystkich uprawnionych ubezpieczonych pracowników; - rezerwacja terminów usług odbywa się telefonicznie na konkretny dzień, o konkretnej godzinie; - brak ograniczeń w korzystaniu z usług medycznych w stosunku do osób chorych na choroby przewlekłe i choroby, które zostały zdiagnozowane przez podpisaniem umowy osoby te będą traktowane według tych samych zasad co osoby bez chorób przewlekłych;

3 - wizyty u specjalistów określonych w załączniku do oferty ( jeżeli w czasie trwania umowy podany w wykazie specjalista przestanie pracować należy podać innego w zamian, ilość specjalistów nie może ulec zmniejszeniu); - składka będzie płacona bezpośrednio przez Zamawiającego; - akceptowalna każda forma zatrudnienia pracowników Zamawiającego; - Wykonawca obejmie swoją usługą pracowników bez względu na wiek, także osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, wychowawczych, - rozliczenie bezgotówkowe (Zamawiający nie wyraża zgody na refundację kosztów zrealizowanych świadczeń) Dodatkowe informacje niezbędne do sporządzenia oferty: - struktura wiekowo płciowa pracowników PIWet-PIB: liczba osób 534 w tym kobiet 360 grupy wiekowe % , , ,33 100,00 Przewidywana liczba pracowników 540 osób. Czas na jaki zostanie zawarta umowa 12 miesięcy, przy czym w przypadku trudnej sytuacji finansowej Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Miejsce świadczenia usługi Puławy oraz Lublin. Warunki i zasady realizacji zamówienia Zamówienie realizowane będzie na zasadach i warunkach określonych w: SIWZ i załącznikach do SIWZ a także projekcie umowy oraz ofercie Wykonawcy. 2. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych. 3. Termin wykonania zamówienia planowany termin realizacji zamówienia od r. przez kolejnych 12 miesięcy. 4. Warunki płatności Zamawiający dokonywał będzie płatności za dany miesiąc na konto Wykonawcy podane w polisie w terminie do 15 dnia danego miesiąca biorąc pod uwagę liczbę zgłoszonych w danym miesiącu pracowników do ubezpieczenia oraz wysokość składki wynikającą z oferty.

4 5. Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia w okresie trwania umowy zamówień uzupełniających. 6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 6.1 Warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w a a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Jeżeli posiada ważne na dzień składania ofert zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 950 z późn. zm) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową - ważnego na dzień składania ofert b) posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie(w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są także nadal wykonywane) należycie obowiązki wynikające z zawartych, co najmniej z 2 podmiotami umów świadczenia usług grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, z liczbą pracowników uprawnionych do w/w świadczenia co najmniej 50 osób w każdej umowie. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca spełni warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że świadczenia medyczne, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia będą wykonywane w placówkach medycznych wpisanymi do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, zlokalizowanymi na terenie Puław i Lublina. Na potwierdzenie tego warunku wykonawca załączy wykaz placówek, medycznych,w których będzie świadczona usługa wraz z wykazem lekarzy specjalistów w tych placówkach, którzy będą uczestniczyć w realizacji umowy. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia powyższe warunki powinien spełnić co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy wspólnie.

5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa powyżej. Będzie przeprowadzona w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia. 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1należy przedłożyć: 1) pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; 2) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3); 3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 usług polegających na świadczeniu usług ubezpieczenia zdrowotnego dla dwóch różnych podmiotów z liczbą pracowników uprawnionych do w/w świadczenia co najmniej 50 osób w każdej umowie z potwierdzeniem, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - referencje). Wykaz zrealizowanych usług powinien zawierać wartość, przedmiot, datę wykonania, odbiorców i liczbę osób objętych usługa ubezpieczenia zdrowotnego (załącznik nr 5). 4) zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U.z 2013r., poz. 950 z późn. zm) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową - ważne na dzień składania ofert 5) oświadczenie zawierające wykaz placówek wraz z ich nazwami i adresami, w których świadczona będzie usługa oraz wykaz lekarzy specjalistów, którzy będą uczestniczyć w realizacji umowy. b) w zakresie potwierdzenia o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć: 1. oświadczenie o niewykluczeniu z postępowania zgodnie z artykułem 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 4); 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

6 składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 3. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zał. nr 6) Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne: a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8b ppkt. 2 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8b ppkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: a) Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie zobligowany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6b. b) Oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt. 6a oraz formularz ofertowy są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. c) Poza dokumentami wymienionymi w pkt. 6a-6b Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa celem ustalenia: - Wykonawcy - pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców, - Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne (wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby). d) Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Zapisy dotyczące uwag odnośnie formy składanych dokumentów oraz dokumentów wymaganych od Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą stosuje się odpowiednio. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega za zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia oświadczenia podmiotu o udostępnieniu Wykonawcy swoich zasobów.

7 W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega za zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik nr 4 do siwz. 9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, wnioski oraz dokumenty: faksem (nr ) pocztą, przesyłką kurierską, osobiście w Kancelarii Ogólnej mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego, w postaci elektronicznej Zamawiający będzie przesyłał zawiadomienia, informacje i oświadczenia do Wykonawcy w pierwszej kolejności w postaci elektronicznej. W przypadku braku potwierdzenia tego samego dnia roboczego em zwrotnym faktu otrzymania informacji zostanie ona wysłana faksem pod numer wskazany w ofercie. Jeżeli wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pocztą pod adres wskazany w ofercie. 10. Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ: 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ przesyłając treść zapytania pocztą elektroniczną na adres: lub faxem 081/ Treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku. 2) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Wprowadzona zmiana zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 3) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami mgr Agata Wawer, mgr Aneta Kruk tel , e-mai: 12. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 13. Termin związania ofertą Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8 14. Opis sposobu przygotowania oferty 1) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 2) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3) Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. 4) Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ, w tym formularza ofertowego i formularza cenowego(załączniki nr 1 i 2 do SIWZ). 5) Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy i formularz cenowy oferty. Do oferty Wykonawca musi dołączyć dokumenty wymienione w SIWZ. 6) Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo, określające zakres umocowania. 8) Osoba podpisująca ofertę musi złożyć: a) podpisy czytelne lub parafy z pieczęcią imienną na wszystkich stronach oferty i oświadczeniach wykonawcy, a także załącznikach do oferty, c) parafy w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. 9) Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę w postępowaniu, w szczególności informacje i wyjaśnienia, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub uprawnionego reprezentanta Wykonawcy. Uprawnienie do podpisania dokumentów musi wynikać z odpisu z KRS albo z załączonego pełnomocnictwa. 10) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 11) Parafowanie lub podpisanie dokumentu, złożonego w formie kserokopii, przez osobę podpisującą ofertę oznacza, że osoba ta poświadcza za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu, na którym znajduje się własnoręczna parafa lub podpis tej osoby. Parafy i podpisy złożone na stronach dokumentu dołączonego do oferty w formie kserokopii muszą być zgodne ze wzorem parafy lub podpisu, złożonymi na pierwszej stronie oferty. Zamawiający dopuszcza parafowanie przez jedną z osób podpisujących ofertę. 12) Pożądane jest, aby karty oferty były na trwale złączone, a wszystkie strony oferty wraz z załącznikami do niej były kolejno ponumerowane. Numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 13) Oferta powinna być złożona w dwóch nienaruszonych, zaklejonych kopertach wewnętrznej i zewnętrznej. Koperty powinny być zaadresowane na Zamawiającego, na adres: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów Puławy OFERTA NA USŁUGI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO NIE OTWIERAĆ PRZED r., GODZ ) Poza wymienionymi oznaczeniami podanymi na kopercie wewnętrznej powinny być umieszczone nazwa i adres Wykonawcy. 15. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 1) Ofertę należy złożyć w Kancelarii PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, Puławy 2) Termin składania ofert upływa dnia r. godz ) Otwarcie ofert nastąpi dnia r. godz w siedzibie Zamawiającego, mieszczącej się w Puławach przy ul. Partyzantów 57, w sali konferencyjnej.

9 4) Otwarcie ofert jest jawne. 5) Oferty złożone po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania. 16. Zmiana i wycofanie oferty 1) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, modyfikacji lub uzupełnień przed terminem składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad, jak składana oferta, tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ZMIANA. 2) Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według tych samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek), z dopiskiem na zewnętrznej kopercie WYCOFANIE. 3) Koperty z dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwarciu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. 4) Koperty z dopiskiem WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności, a po stwierdzeniu poprawności procedury oraz zgodności ze złożoną ofertą, koperty wewnętrzne ofert nie będą otwierane. 17. Opis sposobu obliczania ceny oferty Cenę oferty powinna być wyliczona zgodnie z informacjami zawartymi na formularzu cenowym oferty stanowiącym załącznik nr 1 do siwz. W formularzu należy podać cenę jednostkową brutto z podatkiem VAT oraz wartość brutto. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przedmiotem zamówienia. Ceny musza być podane w złotych polskich i nie mogą podlegać zmianie w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca, dokonując kalkulacji warunków cenowych zobowiązany jest do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, że cena oferty nie może być rażąco niska, tzn. o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Konsekwencja złożenia oferty z rażąco niska cena jest jej odrzucenie zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. 18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 19. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert 1) Oceny ofert dokona Komisja. 2) Komisja w pierwszej kolejności oceni, czy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a następnie oceni, czy oferty nie podlegają odrzuceniu. 3) Kryteria wyboru: Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru W= W cs + W ds W łączna ilość punktów przyznanych badanej ofercie; W cs liczba punktów w kryterium cena składki za jednego pracownika W ds liczba punktów w kryterium dodatkowi specjaliści a) Cena składki za jednego pracownika 80%

10 cena najtańszej składki W cp = x 100 pkt x 80% cena składki w ofercie badanej b) Dodatkowi specjaliści 20% ilość punktów w badanej ofercie W rkl = x 100 pkt x 20% największa ilość punktów Zasady punktacji: Zaoferowanie przez Wykonawcę specjalistów w minimalnej ilości 9 3 pkt. Zaoferowanie przez Wykonawcę specjalistów w ilości pkt. Zaoferowanie przez Wykonawcę specjalistów w ilości 12 5 pkt. 4) Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nieodrzucone ważne. 5) Do realizacji zamówienia wybrany zostanie Wykonawca, który spełnia wszystkie wymagania określone w siwz oraz uzyska najwyższą ilość punktów. 20. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1) Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników postępowania, którzy złożyli oferty, a także zamieści tę informację na stronie internetowej o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 2) Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa w terminie określonym przez art.94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1a, art. 94 ust. 2 pkt.3. 3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie i miejscu podpisania umowy. 21. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający nei wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 22. Zawarcie umowy: Z Wykonawcą, którzy złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 7. do siwz. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany zostanie wybór Wykonawcy. Zmiany te mogą dotyczyć: - przypadków, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W tej sytuacji, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zmianie stosownych przepisów prawnych oraz je wskaże; - rozszerzenie zakresu świadczonych usług bez zmiany ceny jednostkowej (ceny składki za 1 osobę),

11 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą w Dziale VI, tj. odwołanie oraz skarga, z zastrzeżeniem art. 180 ust.2 ustawy. 24. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją stosuje się obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz przepisy wykonawcze do ustawy 25. Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: załącznik nr 1 formularz cenowy oferty załącznik nr 2 formularz oferty załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Załącznik nr 5 wykaz wiedzy i doświadczenia załącznik nr 6 oświadczenie informacja o przynależności do grupy kapitałowej załącznik nr 7- wzór umowy Specyfikację zatwierdził, w dn.:.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/14666/1091/09 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SKARB PAŃSTWA DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH ul. Grójecka 127 02-124 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej oraz

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław fax 71 / 784-00-45 e-mail: milosz.bokrzycki@umed.wroc.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

1. TRYB UDZELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. TRYB UDZELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: I.272.11.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo