Regulamin programu lojalnościowego Punktuj z Budmaxem. 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin programu lojalnościowego Punktuj z Budmaxem. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin programu lojalnościowego Punktuj z Budmaxem 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego, zwanego dalej Programem lojalnościowym lub wymiennie Programem, prowadzonego pod nazwą Punktuj z Budmaxem, jest Robert Kieszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AMBASADA MAREK ROBERT KIESZEK z siedzibą w (94-234) Łodzi przy ul. Podchorążych 35B lok. 20, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem 61968, posiadającą NIP: , REGON: , zwana dalej Organizatorem, która działa w imieniu i na zlecenie PPHU BUDMAX BARBARA PĘDZIWIATR z siedzibą w (95-200) Pabianicach przy ulicy Konopnickiej 2, posiadającą NIP: , zwanej dalej Fundatorem nagród. 2. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie określone przez Organizatora. 3. Program prowadzony jest w placówkach Fundatora nagród, zwanych dalej Sklepami, które opisane zostały w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 2 Definicje 1. Program program lojalnościowy pod nazwą Punktuj z Budmaxem prowadzony przez Organizatora. 2. Sklepy placówki Fundatora nagród oferujące towary lub usługi w ramach programu. 3. Uczestnik osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i bierze udział w programie, konsument w rozumieniu K.C. 4. Książeczka lojalnościowa książeczka programu Punktuj z Budmaxem, w której Uczestnik umieszcza naklejki oraz gromadzi dokumenty zakupu. 5. Naklejka lojalnościowa naklejka Programu Punktuj z Budmaxem, którą uczestnik otrzymuje od sprzedawcy w Sklepach Fundatora nagród oraz umieszcza w książeczce lojalnościowej. Jedna naklejka przyznawana jest za każde jednorazowo wydane w sklepach Fundatora nagród 50 zł brutto. 6. Dowód zakupu Paragon zakupu, faktura imienna, dokument umożliwiający weryfikację zgodności przysługujących Uczestnikowi Naklejek lojalnościowych. 7. Formularz rejestracyjny formularz, zawierający dane, numer ID Uczestnika oraz jego zgodę na uczestnictwo w Programie.

2 8. Naklejki dodatkowe naklejki przyznawane dodatkowo, np. okresowo lub za wybrane formy aktywności zakupowej. 9. Partner inny podmiot oferujący Uczestnikom w ramach programu towary lub usługi na preferencyjnych warunkach, określonych w porozumieniu zawartym z Fundatorem nagród. Wykaz Partnerów określa Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 10. Nagroda rzeczowa nagroda z katalogu nagród stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, wydawana przez Organizatora w zamian za zgromadzenie w trakcie Programu Naklejek odpowiadających punktacji z katalogu. 11. Bon rabatowy nagroda gwarantowana, która jest przyznana uczestnikowi przez Organizatora każdorazowo po zebraniu 10 naklejek do wykorzystania w placówkach Fundatora Nagród oraz partnerów Fundatora nagród. Uczestnik programu lojalnościowego ma możliwość wyboru Bonu rabatowego do zrealizowania u partnerów Fundatora nagród. Wykaz bonów rabatowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 12. Katalog nagród Załącznik nr 2 w skład, którego wchodzą wszystkie nagrody objęte niniejszym Programem, w tym w szczególności nagrody rzeczowe, bony rabatowe, wraz z przypisaną im w ramach prowadzonego Programu punktacją. 3 Warunki udziału w Programie 1. Uczestnikiem programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosiła chęć uczestnictwa w programie i której wydano Książeczkę lojalnościową. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora nagród ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę, teściów i rodziców. 2. Regulamin znajduje się w każdej uczestniczącej w programie placówce Fundatora nagród i okazywany jest na prośbę Uczestnika, a także na stronie 3. Wszelkie dane dotyczące Uczestnika oraz informacje przez niego przekazane traktowane będą przez Organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie. 4. Wypełniając i przekazując Formularz rejestracyjnym uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu rejestracyjnym przez Fundatora nagród oraz Organizatora. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 nr 133, pozycja 883.) o ochronie danych osobowych. Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej lub SMSem) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz ) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3 5. Każdy Uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, dane osobowe Uczestnika są usuwane. 6. Książeczka lojalnościowa wydawana jest Uczestnikom programu w Sklepach Fundatora nagród. Uczestnik zobowiązany jest do złożenia podpisu pod prawidłowo wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Formularzem rejestracyjnym. Formularz rejestracyjny należy wrzucić do urny znajdującej się na terenie Sklepu Budmax. Organizator zastrzega sobie czas (10 dni roboczych) na wprowadzenie danych osobowych Uczestnika z Formularza rejestracyjnego Programu Lojalnościowego Punktuj z Budmaxem. 7. Książeczka lojalnościowa jest własnością Organizatora. 4 Przyznawanie naklejek lojalnościowych 1. Uczestnik Programu lojalnościowego gromadzi naklejki poprzez zakup towarów w Sklepach Fundatora nagród, uczestniczących w programie. 2. Wartość transakcji zostaje przeliczona na naklejki w ten sposób, że za każde pełne 50 złotych brutto wartości jednorazowego zakupu uczestnik otrzymuje 1 naklejkę, zgromadzone naklejki Uczestnik wymienia na nagrody z Katalogu nagród. 3. Naklejki przyznawane są tylko przy płatności gotówką oraz kartą płatniczą, tym samym wykluczone są płatności przelewowe z wydłużonym terminem płatności. 4. Naklejki lojalnościowe mogą być przyznane tylko raz za każdą transakcję. 5. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe naklejki lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji. 6. Zgromadzone naklejki zachowują ważność przez cały okres trwania Programu. 7. Zakupy zawierające rabaty wyższe niż standardowe nie zostają uwzględnione w programie. 5 Wymiana naklejek na nagrody rzeczowe oraz bony rabatowe 1. Zgromadzone naklejki podlegają wymianie na nagrody rzeczowe oraz bony rabatowe. 2. W celu wymiany naklejek na nagrody rzeczowe oraz bony rabatowe, Uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości naklejek powinien dokonać zamówienia nagrody poprzez osobiste zgłoszenie się do Sklepu biorącego udział w Programie (Wykaz Sklepów biorących udział stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 3. Uczestnik wymieniający punkty na nagrodę rzeczową oraz bon rabatowy zobowiązany jest to wypełniania zamówienia nagrody oraz przekazania go drogą listowną na adres Organizatora lub przekazania za pokwitowaniem w sklepach Fundatora nagród. Formularza zamówienie nagrody stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

4 4. Weryfikacja umożliwiająca odbiór przez Uczestnika nagrody rzeczowej oraz bonu rabatowego następuje poprzez sprawdzenie przez Organizatora wartości jednostkowych dokumentów zakupów oraz porównanie ich z ilość umieszczonych na Książeczce lojalnościowej naklejek. 5. Nagrody rzeczowe oraz bony rabatowe zostaną wydane Uczestnikowi w Sklepach Fundatora nagród wg wykazu, po pozytywnej weryfikacji oraz po okazaniu przez Uczestnika dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego jego tożsamość. 6. Odbiór nagród rzeczowych oraz bonów rabatowych następuje na podstawie dokumentu odbioru nagrody. Nagrody otrzymane przez Uczestnika, podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym. Organizator zobowiązuje się do zapłacenia należnego podatku dochodowego od nagród uzyskanych w ramach prowadzonej akcji lojalnościowej w imieniu Uczestników do właściwego ze względu na jego siedzibę organu podatkowego. 7. Po odbiorze nagrody rzeczowej Książeczka lojalnościowa zostaje zwrócona Organizatorowi, który zobowiązany jest do wydania nowej Książeczki lojalnościowej, przy czym liczba wydawanych książeczek dla danego Uczestnika w czasie trwania Programu nie jest ograniczona. 8. Bon rabatowy ważny jest wyłącznie w Sklepach wyznaczonych przez Organizatora w terminie do dnia określonego na bonie rabatowym. 9. Bon rabatowy jest nagrodą gwarantowaną i przyznawany jest każdorazowo po zebraniu 10 naklejek, bez konieczności zwrócenia Książeczki lojalnościowej Organizatorowi. Każdy bon rabatowy można wykorzystać jeden raz. 10. Naklejki gromadzone przez Uczestnika nie podlegają zamianie na żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej. 11. Inne formy (konkursy, inne dodatkowe akcje promocyjne) nagradzania Uczestników Programu lojalnościowego uregulowane zostaną w Aneksach do niniejszego Regulaminu w postaci Załączników, każdorazowo przedstawionych do wiadomości Uczestników Programu za pośrednictwem strony 12. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w przyznaniu naklejek Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w Sklepie Fundatora nagród lub pocztą na adres Organizatora. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie14 dni. 13. W przypadku zagubienia książeczki lojalnościowej, ponowne wydanie nowej książeczki jest odpłatne i wynosi 10 zł brutto(dziesięć złotych). 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagród wskazanych przez Uczestnika innymi nagrodami zbliżonymi pod względem wyglądu w tym kolorystyki, walorów i parametrów technicznych do nagród pierwotnych. Fotografie i opisy nagród przedstawionych w Katalogu nagród mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od wyglądu rzeczywistych nagród.

5 7 Zasady postępowania reklamacyjnego 1. Reklamacje rozpatruje Organizator. Reklamacje mogą być zgłaszane tylko w trakcie trwania Programu. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Programy, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. 2. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 8 Postanowienia końcowe 1. Organizator powiadomi Uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie na stronie z przynajmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem. 2. Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator może zawiesić lub zakończyć program. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu Organizator powiadomi Uczestników na trzy miesiące wcześniej na stronie oraz w Sklepach Fundatora nagród. 3. W przypadku zakończenia Programu wszyscy Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo do nagród oraz bonów rabatowych powinni przeprowadzić procedurę zamówienia zgodnie z 5 w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia Programu. 4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Programie Uczestnik powinien złożyć taką deklarację na piśmie i dokonać zamówienia nagród oraz bonów rabatowych, jeśli nabył prawo do jego otrzymania. 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia roku do odwołania, zgodnie z procedurą opisaną w par. 8 pkt. 2.

6 Załącznik nr 1 Wykaz sklepów biorących udział w Programie lojalnościowym Punktuj z Budmaxem 1. Budmax Pabianice ul. Konopnickiej 2 2. Budmax Pabianice ul. Jutrzkowicka 4/6 Załącznik nr 2 Wykaz nagród rzeczowych wraz z punktacją 1. Pendrive GoodDrive 2GB USB 2.0 Twister Retail 35 szt. naklejek lojalnościowych 2. Suszarka do włosów PHILIPS HP 4962/ szt. naklejek lojalnościowych 3. Czajnik PHILIPS HD 4646/ szt. naklejek lojalnościowych 4. Parowar TEFAL VC szt. naklejek lojalnościowych 5. Golarka PHILIPS HQ 6927/ szt. naklejek lojalnościowych 6. Prostownica do włosów PHILIPS HP 8341/ szt. naklejek lojalnościowych 7. Żelazko PHILIPS GC szt. naklejek lojalnościowych 8. Wkrętarka BOSCH PSR IXO IV 3,6 V ( ) 360 szt. naklejek lojalnościowych 9. Blender PHILIPS HR 2161/ szt. naklejek lojalnościowych 10. Odkurzacz ZELMER SP PISTACJA 600 szt. naklejek lojalnościowych 11. Ekspres do Kawy BOSCH TAS 5542EE 960 szt. naklejek lojalnościowych 12. Smartfon SAMSUNG S6802 Galaxy Ace Duos 1280 szt. naklejek lojalnościowych 13. Tablet SAMSUNG GALAXY TAB 2 7" GT-P3110 GT-P3110TSAXEO + 8 GB 1360 szt. naklejek lojalnościowych 14. Telewizor SAMSUNG UE19F szt. naklejek lojalnościowych 15. Pralka ELECTROLUX EWP11262TW 1990 szt. naklejek lojalnościowych

7 Załącznik nr 3 Wykaz partnerów Programu lojalnościowego Punktuj z Budmaxem 1. Agata Misiak STOMATOLOGIA PROTETYKA ul. Moniuszki 22, Pabianice NIP: Firma Wielobranżowa STOLPO ul. Łaska 3/5, Pabianice NIP: ANCOM Andrzej Nowicki ul. Wiejska 15, Pabianice NIP: F.H.U. PAULA ul. Zamkowa 66, Pabianice NIP: La Parisien Justyna Pędziwiatr ul. Bychlew 50a Pabianice NIP: Załącznik nr 4 Wykaz Bonów rabatowych do wykorzystanie u partnerów Fundatora nagród Programu lojalnościowego Punktuj z Budmaxem 1. Agata Misiak STOMATOLOGIA PROTETYKA bon rabatowy o wartości 20% ceny usługi czyszczenia zębów. 2. Firma Wielobranżowa STOLPO bon rabatowy o wartości 5% ceny zakupu obejmujący cały asortyment. 3. ANCOM Andrzej Nowicki bon rabatowy o wartości 10% ceny usług serwisowych. 4. F.H.U. PAULA bon rabatowy o wartości 50 zł brutto na zakupy w firmie Paula. 5. La Parisien Justyna Pędziwiatr bon rabatowy o wartości 20% ceny usługi manicure.

8 Załącznik nr 5 ORGANIZATOR: Ambasada Marek TYP AKCJI: Program lojalnościowy RODZAJ: gra nielosowa NAGRODA: Formularz zamówienia nagrody NAZWA AKCJI PROMOCYJNEJ: Punktuj z Budmaxem! Nazwa nagrody DANE LAUREATA NAGRODY: Imię i nazwisko Adres zamieszkania Data urodzenia/nr PESEL Numer telefonu komórkowego +48 Podpis Uczestnika Programu. Miejscowość, data

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania)

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Załącznik nr 1 Regulamin Ogólnopolskiego Programu DOBRY PLON Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują poniższe

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 02.05.2013 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje:

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: Program CLUBCARD - oznacza Program dla Klientów, którego organizatorem jest TESCO (Polska) Sp. z o.o., prowadzony w Sklepach sieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY KOMETA

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY KOMETA REGULAMIN KONKURSU WIEDZY KOMETA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Wiedzy KOMETA jest prowadzony przez Bayer Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 158. 2. Organizator powierza czynności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Promocja Wiosenna

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Promocja Wiosenna Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Promocja Wiosenna 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów z linii lodówek, AGD do zabudowy oraz odkurzaczy, oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU Karta Grzechu Warta

REGULAMIN PROGRAMU Karta Grzechu Warta 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU Karta Grzechu Warta Zmiana wprowadzona 1 maja 2014 r. 1. Definicje a) Uczestnik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i która w trybie opisanym w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 1. Postanowienia ogólne. Organizatorem Programu Sprzedaży Premiowej,,K 2 jest, Karel 2 sp. z o.o. w Bielsku-Białej, 43-346 Bielsko-Biała zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Agil-S 100 EC, Pyrinex 480 EC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Adama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Czas na technologię

REGULAMIN Promocji Czas na technologię REGULAMIN Promocji Czas na technologię Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki uczestnictwa oraz nagradzania uczestników w Promocji Czas na technologię Promocja jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A.

INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A. INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A. I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo