Szept. Postomina. szkolo! ORLIK Jarosławiec. Witaj. Pierwsze solary w gminie. przekazano do użytku. Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szept. Postomina. szkolo! ORLIK 2012 - Jarosławiec. Witaj. Pierwsze solary w gminie. przekazano do użytku. Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2011/2012"

Transkrypt

1 Szept szept.postomino.pl Postomina Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A ORLIK Jarosławiec przekazano do użytku nr262 ISSN Rok XXII 2011 wrzesień Przekazanie klucza na ręce Anny Fikier dyrektora Zespołu Szkół w Jarosławcu Orlik w Jarosławcu - na zdjęciu boisko do gry w piłkę siatkową lub koszykówkę szkolo! Witaj l W ramach kompleksu sportowego wybudowano boisko do piłki nożnej 2 o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m z nawierzchnią syntetyczną typu sztuczna trawa, boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę, koszykówkę 2 i tenisa o wymiarach: 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11 m z nawierzchnią poliuretanową oraz budynek socjalny z przyłączami i instalacjami infrastruktury technicznej. Firma Nova Sport Sp. z o.o. ze Szczecina wygrała przetarg na Budowę kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w miejscowości Jarosławiec na kwotę ,94 zł. więcej na str. 6 Pierwsze solary w gminie Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2011/2012 Szanowni Państwo, dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, drodzy uczniowie i rodzice. Życzę Państwu, aby najbliższe miesiące przyniosły wiele satysfakcji, abyście w atmosferze wzajemnego wsparcia i wytrwałości realizowali zakładane dziś cele. Dyrektorom życzę, aby kierowanie szkołą przebiegało sprawnie, a problemy dnia codziennego były szybko rozwiązywane. Nauczycielom życzę cierpliwości i ciągle nowych pomysłów, aby motywować i jak najlepiej przygotować dzieci i młodzież do funkcjonowania w otaczającym nas świecie. Uczniom życzę sukcesów w nauce, satysfakcji z osiągania jak najlepszych wyników, a Rodzicom dumy z osiągnięć swoich dzieci. Wszystkim Pracownikom Oświaty życzę zadowolenia w wykonywaniu codziennych obowiązków i docenienia wartości Państwa pracy. Wójt Gminy Postomino Janusz Bojkowski W lipcu br. zakończono montaż 10 s o l a r n y c h l a m p u l i c z n y c h w miejscowościach Pieńkówko (9) i Złakowo (1). Jest to wiatrowo-solaryjne oświetlenie hybrydowe. Całkowity koszt zadania (wykonawca firma Rodos ze Słupska) zł, z czego 75% to dofinansowanie z PROW. Jeżeli zastosowanie innowacyjnych technologii wykorzystujących energię słoneczną, a jednocześnie promujących odnawialne źródła energii sprawdzi się w praktycznym działaniu, to należy spodziewać się kolejnych tego typu rozwiązań w naszej gminie zapewnia Janusz Bojkowski, wójt gminy. Sza

2 2 wrzesień 2011 Postomino XI sesja VI kadencji Rady Gminy Postomino Co uradza gminna władza Radni podczas głosowania Na sesji odbytej 25 sierpnia br. >> zatwierdzenia Planu Odnowy wyprzedzające finansowanie, radni podjęli uchwały w następujących miejscowości Jarosławiec i Górsko kredytem bankowym oraz wolnymi sprawach: na lata ( będzie stanowił środkami. (m.in. darowizna od > > d e s y g n o w a n i a J a n u s z a z a ł ą c z n i k d o w n i o s k u spółki z o. o. Megawat Kanin Bojkowskiego, wójta gminy do o dofinansowanie przez Słowińską z przeznaczeniem na poprawę składu Rady Gospodarki Wodnej Grupę Rybacką, w ramach bezpieczeństwa na drogach Regionu Dolnej Odry i Przymorza Programu Operacyjnego RYBY g m i n n y c h, d o t a c j a d l a Z a c h o d n i e g o, o r g a n u ), n o w o u t w o r z o n e g o p u n k t u opiniodawczo-doradczego prezesa >> zmian w budżecie gminy na 2011 rok. przedszkolnego, na wykonanie Krajowego Zarządu Gospodarki Dokonano zwiększenia dochodów i odwodnienia boiska ORLIK Wodnej, wydatków oraz przeniesień w Postominie) >> wyrażenia zgody na sprzedaż wydatków. Po dokonanych >> udzielenia pomocy finansowej n i e r u c h o m o ś c i g r u n t o w e j zmianach budżet zamyka się kwotą W o j e w ó d z t w u położonej w miejscowości ,25 zł po stronie Zachodniopomorskiemu na Rusinowo na rzecz właściciela dochodów, kwotą ,25 zł r e a l i z a c j ę z a d a n i a p n. sąsiedniej nieruchomości, po stronie wydatków, a deficyt Przebudowa drogi nr 203 w m. >> wyrażenia zgody na nabycie budżetowy w wysokości Kanin, w wysokości ,00 zł, nieruchomości gruntowej w obrębie 903,00 zł zostanie pokryty >> udzielenia pomocy rzeczowej geodezyjnym Jarosławiec (działka pożyczką z Wojewódzkiego P o w i a t o w i S ł a w i e ń s k i e m u c h o d n i k ó w w c i ą g u d r o g i zadania ,00 zł. pod wybudowanym sanitariatem Funduszu Ochrony Środowiska polegającej na realizacji przez powiatowej nr 0538 i 0541Z ogólnodostępnym), i Gospodarki Wodnej, pożyczką na gminę zadania pn. Budowa w miejscowości Staniewice koszt Nowe inwestycje drogowe w Jarosławcu Sza Ulica Grzejszczaka, Wydmowa i Klifowa, położone między ul. Bałtycką i Nadmorską w Jarosławcu, to kolejne zadania realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wykonawcą prac jest firma KRĘŻEL (odwodnienie, kostka brukowa na jezdni i chodnikach). Koszt zadania zł, z czego połowa tej kwoty to schetynówkowe dofinansowanie. Termin zakończenia prac - październik br. Jest to już trzecie zadanie realizowane w naszej gminie w ramach tego programu. Sza - droga ujęta w projekcie Kolejne remonty świetlic Zachowanie lokalnego dofinansowania z PROW dziedzictwa kulturowego poprzez oś Leader w zakresie małych r e m o n t ś w i e t l i c y w i e j s k i e j projektów zł. w Masłowicach wraz z zakupem Zachowanie lokalnego wyposażenia dziedzictwa kulturowego poprzez Celem operacji jest umożliwienie r e m o n t ś w i e t l i c y w i e j s k i e j m i e s z k a ń c o m w s i r o z w o j u w Pałówku wraz z zakupem i kultywowania lokalnego dziedzictwa wyposażenia kulturowego poprzez remont Obecnie trwa remont świetlicy i doposażenie świetlicy wiejskiej. wiejskiej, który polega na wymianie Poprzez poprawę estetyki świetlicy drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. i zakup wyposażenia operacja wpłynie Do świetlicy zakupiono m.in.: na zaspokojenie potrzeb społecznych telewizor, lodówkę, kuchnię gazową, i kulturalnych mieszkańców. talerze, szklanki, garnki, sztućce. W ramach realizacji projektu obecnie Całkowity koszt operacji wynosi trwa remont świetlicy polegający na ,9zł a kwota dofinansowania ze wymianie zniszczonych okien i drzwi. środków PROW oś Leader Do świetlicy zakupiono m.in.: lodówkę, w zakresie małych projektów wynosi talerze, szklanki, sztućce, garnki, zł. wieszaki. Całkowity koszt zadania Katarzyna Banasik wynosi ,01 zł a kwota Zwrot podatku akcyzowego Urząd Gminy w Postominie informuje, że od 01 do 30 września 2011r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski wraz z fakturami za okres marzec 2011 sierpień 2011 przyjmowane będą w pokoju 9a Urzędu Gminy. Informacja Wszelkie opłaty związane z załatwianiem spraw w Urzędzie Gminy dokonujemy w Banku Spółdzielczym w Postominie: Wpłaty gotówkowe na rachunek nr: Wpłaty przelewowe na rachunek nr:

3 Postomino 2011 wrzesień 3

4 4 wrzesień 2011 Przydomowe oczyszczalnie Postomino Wójt Gminy informuje, że w 2012 będą właściciele domów, którzy do tej 2020 rokiem został, przez jednostkę roku Gmina Postomino zamierza pory nie mieli możliwości skorzystania samorządu terytorialnego lub podmioty ubiegać się o dofinansowanie budowy z i n s t a l a c j i k a n a l i z a c y j n y c h świadczące usługi publiczne w ramach przydomowych oczyszczalni ścieków i w najbliższych latach nie mają szans realizacji jej zadań własnych, w ramach programu "Dofinansowanie na podłączenie się do oczyszczalni zaplanowany i będzie wykonany przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych. W przypadku uzyskania zbiorczy system odprowadzania oraz podłączeń budynków do przez Gminę dofinansowania ścieków zbiorczego systemu kanalizacyjnego" w wysokości do 90 % kosztów ź n i e r u c h o m o ś c i ogłoszonego przez Narodowy kwalifikowanych (do 45 % w formie o nieuregulowanym stanie prawnym. Fundusz Ochrony Środowiska dotacji oraz do 45% w formie pożyczki) i Gospodarki Wodnej. od właścicieli budynków wymagany W ramach programu do budowy będzie wkład własny wynoszący wykorzystywane będą wyłącznie Wsparcie finansowe NFOŚiGW minimum 10 % kosztów związanych urządzenia nowe posiadające p r z e z n a c z o n e j e s t n a z b u d o w ą o c z y s z c z a l n i. certyfikat zgodności z normą PN - EN zagospodarowanie ścieków bytowo- Z zakresu budowy przydomowych A1:2009 wystawiony przez g o s p o d a r c z y c h p o w s t a j ą c y c h oczyszczalni ścieków wyłącza się: laboratorium notyfikowane w Komisji w gospodarstwach domowych (w tym ź obszary, dla których budowa Europejskiej. również z arządzanych przez zbiorczych systemów odprowadzenia wspólnoty), w gospodarstwach ś c i e k ó w j e s t e k o n o m i c z n i e Wykonanie inwestycji zostanie agroturystycznych oraz w obiektach uzasadniona (zgodnie z wymogami zlecone przez Gminę specjalistycznej u ż y t e c z n o ś c i p u b l i c z n e j. rozporządzenia Ministra Środowiska firmie wybranej zgodnie z przepisami D o f i n a n s o w a n i e u z y s k a j ą z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. p r z y d o m o w e, b i o l o g i c z n e sposobu wyznaczania obszaru i granic Gmina będzie sprawowała o c z y s z c z a l n i e o b s ł u g u j ą c e aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922)). nadzór nad eksploatacją oczyszczalni maksymalnie 50 użytkowników. ź obszary, na których istnieje przez 5 lat od zakończenia inwestycji, możliwość podłączenia się do a właściciel nieruchomości będzie Program adresowany jest do istniejącego zbiorczego systemu zobowiązany do eksploatacji jednostek samorządu terytorialnego. kanalizacyjnego. oczyszczalni zgodnie z instrukcją Jednakże jego finalnymi odbiorcami ź obszary, dla których przed użytkowania, ponoszenia kosztów Ewidencja zbiorników bezodpływowych W ó j t G m i n y P o s t o m i n o W związku z powyższym informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt uprzejmię proszę właścicieli, 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. użytkowników nieruchomości o utrzymaniu czystości i porządku z t e r e n u g m i n y P o s t o m i n o w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. o wypełnienie ankiety (dostępnej na 2008 ze zm.) gminy mają obowiązek stronie Biuletynu Informacji Publicznej prowadzenia ewidencji zbiorników pod adresem: bezodpływowych na nieczystości.bip.net.pl/?a=3902) i dostarczenie jej p ł y n n e o r a z e w i d e n c j i do Urzędu Gminy w Postominie do dnia przydomowych oczyszczalni ścieków. 30 września 2011 r. Jolanta Michałowska Plan Odnowy Jarosławca i Górska Dwa dokumenty, uchwalone ( ), budowę kanalizacji podczas sesji Rady Gminy odbytej 25 sanitarnej na Nowym Osiedlu (2014- sierpnia br., będą stanowiły załączniki 2016), modernizację stacji uzdatniania d o w n i o s k ó w j a k i e z o s t a n ą wody wraz z częściową wymianą sieci sporządzone (ubieganie się o środki w o d o c i ą g o w e j ( ). f i n a n s o w e g o z P r o g r a m u Przewidywany koszt realizacji to Operacyjnego RYBY) do Słowińskiej prawie 137 mln zł. Grupy Rybackiej. W Górsku przewiduje się remont W Jarosławcu zaplanowano świetlicy wiejskiej ( ), m.in. przebudowę ulicy Małej (2012- b u d o w ę c h o d n i k ó w i z a t o k i 2013), budowę mola widowiskowego autobusowej ( ) oraz wraz z rewitalizacją przystani rybackiej budowę kanalizacji sanitarnej (2013- ( ), k o m p l e k s o w ą 2015). Koszt realizacji zadań to przebudowę i budowę ulic oraz dróg 000 zł. osiedlowych ( ), rozbudowę Sza oświetlenia na Osiedlu Południe Jeszcze o klifie Na wniosek słupskiego Urzędu r u c h ó w o s u w i s k o w y c h w r a z Morskiego Ministerstwo Spraw z badaniami hydrologicznymi". Wewnętrznych i Administracji P r z y z n a n a k w o t a ś r o d k ó w w ramach podziału środków na finansowych na realizację zadania usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wynosić będzie nie więcej niż przewidziało dofinansowanie w ,00 zł. roku wykonanie zadania pn.: r. Urząd Morski "Stabilizacja klifu nadmorskiego ogłosił przetarg na przeprowadzenie w Jarosławcu. Interwencyjne robót. Zakończenie procedur zabezpieczenie części osuwiska na zamówienia publicznego planowane odcinku drogowym oraz zdrenowanie jest do 13 września b.r. podnóża klifu i wykonanie pomiarów Sza eksploatacyjnych (koszt energii elektrycznej, koszt usuwania osadów, itp.) oraz do udostępnienia obiektu do kontroli w okresie 5 lat od zakończenia inwestycji. Właściciele nieruchomości z a i n t e r e s o w a n i b u d o w ą przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach programu "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego" proszeni są o złożenie zgłoszenia wstępnej deklaracji w terminie do dnia 30 października 2011 roku Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Postomino. Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Gminy Postomino oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Postomino. Jolanta Michałowska Kontynuacja Regionalnej Platformy Cyfrowej Miliony przeznaczone z myślą o przyszłości. Gmina Postomino uczestniczy Zachodniopomorskiego w wysokości organizacyjne sektora publicznego wraz z gminą Malechowo, Sławno, 75% (dla gminy Postomino jest to (szkoły, świetlice itd.) oraz będzie miasto Sławno oraz powiatem 148,85 zł). realizowany cel projektu, jakim jest sławieńskim w kolejnej odsłonie upowszechnienie dostępu do Internetu Regionalnej Platformy Cyfrowej szerokopasmowego na terenach Dorzecza Wieprzy i Grabowej (dalej wykluczonych cyfrowo. zwanej RPC). Całość sieci lub jej część Przypomnijmy, że dzięki RPC I transmisyjna będzie mogła być udało się wymienić przestarzały sprzęt wydzielona i zarządzana przez w urzędzie gminy, zwiększyć specjalne do tego celu powołanego bezpieczeństwo danych oraz O p e r a t o r a I n f r a s t r u k t u r y. uruchomić nową stronę internetową Podstawowym celem budowy gminy czy też nowy punkt dostępu do niniejszej sieci jest stworzenie Internetu (na zdjęciu kiosk internetowy warunków dla Jednostek Samorządu dostępny dla mieszkańców w UG Terytorialnego do realizacji zadań Postomino) własnych z uwzględnieniem poprawy D r u g a c z ę ś ć R P C t o S t r a t e g i c z n y m c e l e m dostępu do szerokorozumianych usług zdecydowanie większy projekt, przedsięwzięcia jest pobudzenie internetowych, w tym w obszarach którego celem jest realizacja rozwoju gospodarczego regionu dzięki zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. powiatowej światłowodowo-radiowej w y k o r z y s t a n i u t e c h n o l o g i i Wybudowana sieć będzie siecią opartą sieci szerokopasmowej WAN. informacyjnych, których dostępność w z n a c z n e j c z ę ś c i o ł ą c z a Podstawowym zadaniem w ramach zapewni siec szerokopasmowa. światłowodowe, wobec czego jej projektu jest budowa systemu W ramach projektu do jednolitej sieci rozwój w kierunku zwiększania pasma okablowania światłowodowego t e l e i n f o r m a t y c z n e j z o s t a n ą i świadczenia nowych usług (np. i systemu łączności radiowej. podłączone urzędy i podległe jednostki transmisja głosu, obrazu) praktycznie Dodatkowo wybudowany będzie nie będzie ograniczony. system transmisyjny powiatowej sieci Sieć umożliwi uruchomienie s z e r o k o p a s m o w e j, k t ó r e j usług, które do tej pory były podstawowym zadaniem będzie n i e o s i ą g a l n e d l a n a s z y c h świadczenie usług transmisji danych mieszkańców, m.in.: superszybkie i dostępu do Internetu. połączenia internetowe, wszelkie Wartość całego planowanego usługi telekomunikacyjne telefonia projektu dotyczącego budowy stacjonarna, VOIP, wideokonferencje infrastruktury światłowodowej czy połączenia wideo; telewizja i radiowej na terenie powiatu wynosi wysokiej jakości (HD), monitoring ulic ,00 zł. Z czego część na i wiele innych. Zostanie również terenie gminy Postomino to prawie utworzone kilkadziesiąt punktów cztery miliony złotych (dokładnie bezprzewodowego dostępu do 531,80zł)! Internetu (Hot-Spot) wokół większości Projekt RPC II został uplasowany obiektów użyteczności publicznej na 7 miejscu listy rankingowej (szkoły, świetlice, urzędy czy p r o j e k t ó w s k i e r o w a n y c h d o biblioteki). dofinansowania w ramach działania Poprzez budowę takiej sieci 3.1 Infrastruktura Społeczeństwa zwiększy się konkurencja na naszym Informacyjnego. terenie, co przyczyni się do obniżenia Jest już potwierdzona informacja cen dostępu do Internetu. o dotacji z Regionalnego Programu Jerry O p e r a c y j n e g o W o j e w ó d z t w a

5 Postomino Inwestycje 2011 w obiektywie (w budowie) Budowa łącznika szkolnego w Postominie - działanie gminy 2011 wrzesień 5 Budowa ORLIKa w Postominie - finansowane w 30% przez gminę Droga Nosalin - Pałowo wybudowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Remont mostu koło Mazowa, wykonywany na zlecenie powiatu Budowa ronda w miejscowości Kanin wykonuje województwo (dofinansowanie przez gminę) Finał budowy chodnika w miejscowości Staniewice, wykonano na zlecenie gminy

6 6 wrzesień 2011 Postomino ORLIK w Jarosławcu przekazany do użytku 1 w r z e ś n i a b r., t u ż p o Wojciech Wiśniowski, starosta uroczystościach rozpoczęcia nowego sławieński, Janusz Bojkowski - wójt roku szkolnego, nastąpiła oczekiwana gminy Postomino, Adam Drapała - chwila przekazania placówce szkolnej zastępca wójta gminy Postomino, radni pięknego obiektu sportowego gminnego samorządu, miejscowi ORLIKiem zwanego oraz boiska przedsiębiorcy, rodzice. Były życzenia wielofunkcyjnego do gier małych dla i podziękowania, a po przecięciu wstęgi potrzeb rozwoju uczniowskiej kultury zachwyty nad tym co do użytku fizycznej. Przybyli zacni goście: przekazano. Nie obyło się do próbnych Stanisław Gawłowski, wiceminister (nie zawsze udanych) popisów ochrony środowiska, Jan Krawczuk, s t r z e l e c k i c h w w y k o n a n i u członek zarządu województwa zaproszonych gości i uczniów, czy zachodniopomorskiego (obdarował rzutów do kosza. siatką pełną piłek do gry w piłkę nożną), Sza Uroczyste przecięcie wstęgi przez (od lewej): Annę Fikier - dyrektora ZS Jarosławiec, Jadwigę Krakowską - przewodniczącą Rady Gminy, Jana Krawczuka - członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Stanisława Gawłowskiego - wiceministra ochrony środowiska, Wojciecha Wiśniowskiego - starostę sławieńskiego oraz Janusza Bojkowskiego - wójta gminy Postomino. Orlik - boisko do piłki nożnej Poświęcenie Orlika odbyło się przy asyście wiceministra Stanisława Gawłowskiego Widownia - dzieci z ZS Jarosławiec, która nie może się doczekać otwarcia i korzystania z obiektu sportowego Swoich sił próbowali uczniowie: Hubert Koźliński Sebastian Banasik Pierwsze gole strzelali: Stanisław Gawłowski Jan Krawczuk Janusz Bojkowski Bramki dzielnie bronił Adam Drapała - zastępca wójta

7 Postomino 2011 wrzesień 7 Głosuj na Wszedzień Gmina Postomino przystąpiła do prawnych. Osoba ta powinna Dlatego GŁOSUJ codziennie na konkursu organizowanego przez firmę zarejestrować się na stronie Gminę Postomino - plac zabaw NIVEA z okazji jubileuszu 100-lecia w w w. N I V E A. p l. K a ż d a w miejscowości Wszedzień na stronie marki NIVEA. Na tę okoliczność firma zarejestrowana osoba może oddać bądź bezpośredni link wybuduje 100 placów zabaw na głos raz na dobę! na jedną, wybraną terenie kraju (2 wzorcowe na terenie przez siebie lokalizację w specjalnie 2431?inv=slonce2 Gliwic i Poznania oraz 98 do tego utworzonym serwisie. w miejscowościach, które zwyciężą K o n k u r s b ę d z i e ź Zarejestruj się w konkursie). przeprowadzony w okresie od dnia 6 ź Zaloguj się czerwca 2011 roku do dnia 31 ź Wybierz lokalizację - Postomino W konkursie tym wskazaliśmy, października 2011r. - Wszędzień. jako lokalizację placu zabaw teren ź Zagłosuj. w miejscowości Wszedzień. Wyniki głosowania zostaną Bardzo prosimy o codzienne opublikowane na stronie internetowej głosowanie na plac zabaw z firmy Wyboru lokalizacji dokonają Więcej informacji N i v e a n a g m i n ę P o s t o m i n o internauci w drodze głosowania. o k o n k u r s i e n a s t r o n i e miejscowość Wszedzień W głosowaniu na lokalizację Dzięki państwu możemy sprawić zgłoszoną przez Gminę może wziąć Podstawą wyboru lokalizacji jest radość dzieciom zamieszkującym tą udział każda osoba fizyczna, która liczba głosów oddanych przez wioskę wygrywając plac zabaw dla posiada pełną zdolność do czynności internautów! sołectwa Wszedzień. Prace melioracyjne w toku Na terenie naszej gminy trwają rozpoczęte w miesiącach wiosennych prace mające na celu utrzymanie urządzeń melioracyjnych i rowów przydrożnych. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z art. 77 ustawy Prawo wodne, który mówi utrzymanie urządzeń melioracji wodnych s z c z e g ó ł o w y c h n a l e ż y d o zainteresowanych właścicieli gruntów. W ramach tego obowiązku została wykonana mechaniczna konserwacja gruntowna rowów: 1. Wieś Bylica na odcinku 1000mb, 2. Wieś Korlino na odcinku 380mb, 3. Wieś Naćmierz na odcinku 2100mb, oraz przebudowa kolektora burzowego we wsi Mazów na odcinku 53mb wraz z umocnieniem skarp rowu na pow. 160m2. W miesiącu maju bieżącego roku do wykonywania prac melioracyjnych, zostało zatrudnionych dodatkowo 5 pracowników. W okresie swojego zatrudnienia wykonali oni prace m e l i o r a c y j n e p o l e g a j ą c e n a wykoszeniu roślinności ze skarp rowów, odmulenie dna rowów, o c z y s z c z e n i e p r z e p u s t ó w melioracyjnych w miejscowościach: 1. Mazów na odcinku 380mb, 2. Wilkowice na odcinku 590mb, 3. Pieszcz na odcinku 420mb, 4. Marszewo na odcinku 560mb, 5. Chudaczewo - 700mb. Do końca zatrudnienia planuje się wykonać jeszcze konserwację rowów w m. Jezierzany na odcinku ok m b o r a z p o m i ę d z y miejscowościami Królewo i Górsko na odcinku ok. 1500mb. Nasze działania nie ograniczają się tylko do utrzymania urządzeń gminnych. Dokonujemy również p r z e g l ą d u r z e k i k a n a ł ó w a d m i n i s t r o w a n y c h p r z e z Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Terenowy Oddział w Sławnie, zgłaszając potrzebę konserwacji tych cieków. W 2011 roku między innymi dzięki tym staraniom ZZMiUW TO w Sławnie wykonał: 1. Rzeka Moszczeniczka wykoszenie skarp z wygrabieniem na odcinku 6150mb, odmulenie dna na odcinku 697mb, 2. R z e k a J a s i e n n i c a - wykoszenie skarp z wygrabieniem na odcinku 590mb, wycięcie krzewów, odmulenie dna na odcinku 590mb, naprawa przepustu Ø 80 cm, usuwanie zatorów, 3. Kanał Głownicki - wykoszenie skarp z wygrabieniem, odmulenie dna na odcinku 2900mb, 4. Kanał Głownicki I - wykoszenie skarp z wygrabieniem, wycięcie krzewów, odmulenie dna na odcinku 2050mb, 5. Rzeka Kniewka - wykoszenie skarp z wygrabieniem, wycięcie k r z e w ó w, o d m u l e n i a d n a na odcinku 4350mb, 6. R z e k a M a r s z e w k a - wykoszenie skarp z wygrabieniem, o d m u l e n i e d n a n a o d c i n k u 5280mb, 7. Kanał Świdnik roboty w toku - planowany zakres: - w y k o s z e n i e skarp z wygrabieniem, wycięcie krzewów, odmulenie dna na odcinku 10200mb. J e d n o c z e ś n i e n a l e ż y p r z y p o m n i e ć, ż e o b o w i ą z e k utrzymania urządzeń melioracyjnych szczegółowych wynikający z art. 77 ustawy Prawo wodne dotyczy wszystkich zainteresowanych użytkowników gruntów, na które urządzenia te wywierają korzystny wpływ. Andrzej Sałata Wybory 2011 do Sejmu i Senatu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POSTOMINO z dnia 5 września 2011r. Na podstawie art oraz art. 61a ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaję do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. Nr obwodu Granice obwodu BYLICA, JAROSŁAWIEC, JEZIERZANY, KORLINO, KRÓLEWO, ŁĄCKO, NACMIERZ, RUSINOWO, WSZEDZIEŃ GÓRSKO, MARSZEWO, PIEŃKOWO, PIEŃKÓWKO, POSTOMINO, TYN, ZŁAKOWO, MAZÓW, NOSALIN, STANIEWICE, WILKOWICE PAŁOWO, PAŁÓWKO, PIESZCZ CHUDACZEWO, DZIERŻĘCIN, KANIN, KARSINO, MASŁOWICE, Siedziba obwodowej komisji wyborczej Zespół Szkół w Jarosławcu lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Postominie lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Szkoła Podstawowa w Staniewicach Zespół Szkół w Pieszczu Sala wiejski w Masłowicach Zgodnie z art. 61a cytowanej na wstępie ustawy, informuję wyborców niepełnosprawnych o możliwości głosowania korespondencyjnego. Wójt Gminy Postomino Janusz Bojkowski Lokale wyborcze otwarte będą w dniu głosowania w godz Z lotu ptaka: stadion im. Zbigniewa Galka w Postominie

8 8 wrzesień 2011 Postomino Szkolnictwo na terenie obecnej gminy Postomino w XIX wieku ciąg dalszy z numeru 261 W szkołach elementarnych a takie były na terenie obecnej gminy Postomino - tygodniowy program zajęć w pierwszej połowie XIX wieku to: 6 godzin religii, 12 godzin czytania i pisania, 5 godzin rachunków i 3 godziny śpiewu. Po roku 1872 na miejsce części zajęć z religii wprowadzono nowe przedmioty: geometrię, matematykę, sport i prace ręczne. Szkoły elementarne istniały w następujących miejscowościach: Łącko - już około 1600 roku pastor Christian Bilang urządził prywatną szkołę dla synów zamożnych chłopów. Była to najstarsza szkoła na obecnej ziemi postomińskiej. Nauczycielem był kościelny. W 1854 roku zbudowana została szkoła j e d n o k l a s o w a. W o k r e s i e międzywojennym uczęszczało do niej dzieci. Marszewo - szkoła istniała we wsi już w XVII wieku. Naukę prowadził pastor lub kościelny. Budynek szkolny składał się z izby lekcyjnej i mieszkania dla nauczyciela. W 1881 roku z b u d o w a n o n o w ą s z k o l ę jednoklasową. Masłowice -w wiosce działała jednoklasowa szkoła. Uczęszczało do roku. Podczas II wojny światowej Pałówko - w wiosce działała względu na dużą liczbę dzieci drugą którą wydzierżawiała. Oprócz gotówki niej około 30 uczniów. Nowy budynek w budynku szkolnym była letnia jednoklasowa szkoła. klasę uruchomiono w 1851 roku. za dzierżawę nauczyciele otrzymywali powstał w roku ochronka dla dzieci. Pieńkowo - we wsi była W 1876 do szkoły uczęszczało 90 masło, mleko i zboże jako dodatek do Mazów w wiosce istniała Nosalin - W wiosce działa dwuklasowa szkoła. uczniów, w 1900 roku 132. W 1861 pensji. jednoklasowa szkoła. Uczęszczało do dwuklasowa szkoła z mieszkaniem dla Postomino pierwsza wzmianka roku oddano do użytku nowy, W r o k u o f i c j a l n i e niej około 20 uczniów nauczyciela. Nowy budynek powstał o szkole pochodzi z 1751 roku. Była to dwuklasowy budynek szkolny. zatwierdzono dwa etaty szkolne. Nacmierz - działała tu około 1930 roku. jednoklasowa szkoła przykościelna, Znajdował się w dolnej części wsi. Były W 1866 roku po raz pierwszy jednoklasowa szkoła. Nowy budynek Pałowo istniała tu jednoklasowa w której uczył kościelny. W 1800 roku tam dwa mieszkania dla nauczycieli, uregulowano odgórnie kwestię szkolny wzniesiony został około 1914 szkoła zbudowana w końcu XIX wieku. liczba uczniów wynosiła 50. Ze boisko. Szkoła posiadała też ziemię, wynagradzania nauczycieli. Pierwszy dostawał 269 talarów rocznie Pieńkowo szkoła u dołu z lewej strony pocztówki i dodatkowo miał bezpłatne mieszkanie i opał. Drugi nauczyciel zarabiał 220 talarów. Od 1888 roku nauczycielem był Robert Kohlhoff, który pracował do roku Był twórcą chóru i s t o w a r z y s z e n i a w e t e r a n ó w wojennych. Rusinowo - najstarsza wzmianka o szkole pochodzi z początku XVII wieku. Około 1820 roku wybudowano jednoklasowy budynek szkolny obok kościoła. Staniewice - szkoła założona została w końcu XVIII wieku. W XX wieku szkołę znacznie rozbudowano. Do 1945 roku była ona szkołą trzyklasową. Tyn - w wiosce działała jednoizbowa szkoła, zbudowana w XIX wieku. Wicko Morskie - we wsi istniała jednoklasowa szkoła. Wilkowice - we wsi była jednoklasowa szkoła Wszedzień - do jednoklasowej szkoły, znajdującej się w środku wsi, uczęszczało uczniów. Złakowo - we wsi znajdowała się jednoklasowa szkoła. Jan Sroka część 2. Nacmierz budynek szkolny u dołu z lewej

9 Postomino Kącik poetycki Pamiątka jesieni Kocham bursztyny subtelna dłoń pani sięga po sznur kamyków wydartych morskiej plaży. On wiedział o tym, gdy ją przyprowadził do tego sklepiku z ckliwymi pamiątkami. Bursztyn pachnie jesienią. Może tak się zdarzyć, że słońce i ciepło dadzą zakląć się w kamień, zamienić w sznur korali, powiesić na szyi. Niech tę jesień kochanków bursztyn im utrwali. Jan Smalewski Przez życie razem Noc zbyt wcześnie pożegnała okna ranek był gościem jakby nieproszonym Ich ciała jeszcze wirowały namiętnie - w tańcu marzeń z promieniami słońca Ich usta połączył nieśmiały pocałunek W słońcu pocałunki stały się gorętsze On podszedł do okna aby go otworzyć a potem serdecznie wzięli się za ręce Ona - jak motyla goniąc za marzeniem wtuliła się z oddaniem w jego ramiona Ścieżką dnia powędrowali przez życie od nowa budząc radość miłość i nadzieję Zofia Kamińska- Smalewska Przy otwartym oknie Nie zamykam okien, mógłbym coś przeoczyć. Wczoraj bocianie gniazdo opustoszało na chałupie. Zachwytem karmiły moje oczy próbne loty młodych i troska, której bocianom tylko pozazdrościć. Nie zamykam okna. W nocy tuż nad ziemią gwieździste niebo wisiało nadzwyczajnie nisko, że patrząc w górę, stałem oniemiały, czując swoją małość mglistą i ziemistą. Nie, nie wybieram się donikąd. Chciałbym tutaj pożyć. Po co mi drogę mleczną poddajesz pod stopy? Jeszcze nie myślę o dalekiej podróży. Plony muszę zebrać, wioski poczuć dotyk. Jeszcze moje wiersze nie wszystkie dojrzały. Nie wszystkie ptaki odfrunęły spod skrzydeł. Jeszcze nie oddałem się ziemi, bez reszty i cały. Jesiennych mgieł nie ogarnąłem wszystkimi zmysłami. Nie zamykam okien, może ptak przyleci, który się zabłąkał w swej ziemskiej podróży i usiądzie głodny na chłodnym parapecie. Może się zechce w potrzebie ktoś i mną posłużyć. Jan Smalewski O jesiennej miłości Gdy spełnia się marzenie sen staje się jawą Gdy dotykam myśli o szczęściu dwa słowa Ja i Ty otulają mnie ciepłym woalem jesieni Wiem przyszłaś wreszcie - szeroko otwieram ci drzwi ocieram łzę zamykam oczy i wsłuchuję się w twój oddech Nic nie zakłóca nastroju nie płoszy dobrych myśli Jeden gest odrobina czułości - łatwo zatracam się w zapomnieniu Romantyczna melodia odbija się od ścian zamykam okno ulatuję w obłokach twych ramion w ustach czuję prawdziwy twój smak jesiennej miłości Zofia Kamińska- Smalewska Raz na ludowo 2011 wrzesień Na ludowo i wesoło było i chruścikami. podczas niedzielnej imprezy S o ł e c t w o C h u d a c z e w o kulturalnej pn. RAZ NA LUDOWO, reprezentowała Danuta Mielczarek, która odbyła się 14 sierpnia 2011 r. która do Rowów zawitała ze swojskim w Parku Kultury i Wypoczynku twarogiem i masełkiem pod wspólną w Rowach. nazwą Rozkosz podniebienia. Podczas tej imprezy Centrum Produkty te można było także Kultury i Sportu w Postominie wraz spróbować na stoisku. Urzekające było z sołectwami promowało Gminę podanie masła w liściu chrzanu, tak jak Postominu na wspólnym stoisku. to robiono za dawnych lat. Podczas imprezy można było S o ł e c t w o W i l k o w i c e zapoznać się z działalnością twórców reprezentowała Marzena Feret ze ludowych, którzy do Rowów dotarli znanymi już w okolicy i wielokrotnie z okolicznych miejscowości tj: prezentowanymi na konkursach Starkowo, Wodnica, Machowino oraz kulinarnych Pierogami Zuzie. Jarosławiec. S o ł e c t w o W s z e d z i e ń G m i n ę P o s t o m i n o reprezentowane przez Marię Lechreprezentowała Wanda Janowicz S z a j n e r, k t ó r a p r z y g o t o w a ł a malarka, która mieszka w Słupsku słonecznikowe ciasto Słonecznikowy w okresie zimowym, a wiosnę, lato blask. i jesień spędza w swojej Galerii W oczekiwaniu na wyniki Piaskowej w Jarosławcu. gdzie konkursu, na scenie prezentowały się można podziwiać jej twórczość zespoły śpiewacze i ludowe, które obrazy malowane farbą olejną dotarły do Rowów z Kwidzyna, połączoną z jarosławieckim piaskiem Kobylnicy, Dębnicy Kaszubskiej, Łodzi, morskim. Nietypowa technika wyróżnia Objazdy. Gminę Postomino na scenie tą malarkę wśród innych malarzy. reprezentowała Kapela Ludowa Podczas imprezy dodatkową Pieńkowianie. W czasie drugiego atrakcją był konkurs kulinarny na wyjścia kapeli zadebiutował na scenie Najlepszą potrawę regionalną dla kół Jakub Mielczarek z Chudaczewa, który gospodyń wiejskich i sołectw, które wraz z Pieńkowianami grał na przygotowały potrawy do oceny akordeonie i śpiewał. Gratulujemy jurorów. odwagi i życzymy dalszych sukcesów 9 po raz drugi w Rowach Droga Redakcjo! Dziękujemy Ci za opublikowanie naszych wierszy w sierpniowym numerze. Przy okazji musimy napisać, że chwaląc się przed znajomymi z całej Polski, którzy nas latem odwiedzili, wysłuchaliśmy wiele pochlebnych słów o Waszym piśmie, o czym z radością informujemy, bo to nas także dodatkowo nobilituje. Zresztą nam także bardzo się podoba staranność, z jaką wydajecie pismo i jego bogate wnętrze (...). Dziekujemy. Pieńkowianie ciągle triumfują Przemarsz kapel Zdążyliśmy już przyzwyczaić się do wielu sukcesów w niespełna 30- letnim okresie działalności Kapeli Ludowej Pieńkowianie, ale każdy kolejny laur, każda kolejna nagroda jest tak samo ważna dla członków zespołu jak ta pierwsza. Tak jest i tym razem, a to za sprawą zdobycia I miejsca w kategorii kapele ludowe podczas VIII Festiwalu Folklorystycznego pn. Krajobrazy Sceny Ludowej, który odbył się w Czarnym 6 sierpnia 2011 r. Piękny Złoty Kur za zwycięstwo w festiwalu ma już swoje miejsce pośród innych nagród i wyróżnień przyznanych kapeli. F e s t i w a l r o z p o c z ą ł s i ę przemarszem w barwnym korowodzie wszystkich występujących zespołów w Czarnym. Ponad 350 artystów zaprezentowało się na scenie, a Jury w składzie: Wioletta Różycka Przewodnicząca, Krzysztof Kozioł i Marzena Kaczmarska postanowiło spośród 26 prezentujących się zespołów i kapel przyznać: ź Grand Prix festiwalu kapeli Pyrzyczanie z Pyrzyc, ź w k a t e g o r i i z e s p ó ł śpiewaczy: I miejsce Darskowiacy z e Z ł o c i e ń c a, I I m i e j s c e Ostrowianie z Ostrowca, III miejsce Dąbrowiacy ze Świdwina, wyróżnienie Jantarowy Kwiat z Jamna, ź w kategorii kapela ludowa: I miejsce Pieńkowianie z Postomina, II miejsce Przylesianie z Koszalina, ź w kategorii folklorystyczny zespół pieśni i tańca : I miejsce Kalina z Dobrzycy, II miejsce Bławatki z Chojnic. Serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy zdarcia gardeł na kolejnych przeglądach i festiwalach. Agnieszka Czarnuch Reprezentacja gminy Postomino Komisja konkursowa powołana na małej i dużej estradzie. na tę okazję w składzie: Jury konkursu kulinarnego po ź p. Edyta Lubiak Radio naradzie, zgodnie z regulaminem Koszalin przewodnicząca, postanowiło przyznać następujące ź p. Anna Sobczuk-Jodłowska nagrody: Wójt Gminy Ustka oraz I miejsce dla KGW z Kluk ź p. Katarzyna Bednarek Łokciowe za zupę z węgorza dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury II miejsce dla sołectwa Dębnica w Kwidzynie Kaszubska za pierogi z kurkami oceniały zgłoszone potrawy i kapustą biorąc pod uwagę ich regionalność, III miejsce dla sołectwa walory smakowe, sposób podania C h u d a c z e w o z a R o z k o s z i czas przygotowania. Jurorzy tak jak podniebienia swojski twaróg i masło i przybyli na imprezę turyści mogli wyróżnienie dla KGW z Wodnicy degustować m.in. różnorodne pierogi, za Frekase kura w białym sosie Frekase kura w białym sosie, zupę P o z o s t a ł e z g ł o s z o n e d o z węgorza, ciasta słonecznikowe, konkursu potrawy również zostały pasztet oraz masło i twaróg własnej n a g r o d z o n e u p o m i n k a m i z a roboty. uczestnictwo. Gminę Postomino w konkursie S e r d e c z n i e d z i ę k u j e m y kulinarnym reprezentowały 4 sołectwa wszystkim, którzy przyczynili się do z nietypowymi produktami. kolejnej, udanej promocji i prezentacji S o ł e c t w o K r ó l e w o Gminy Postomino naszej małej reprezentowane przez Wiolletę Lasek, ojczyzny. Dzięki waszym pomysłom, która przygotowała do konkursu zaangażowaniu i poświęceniu razem Pasztet po Królewsku, a dodatkowo możemy stworzyć więcej. na stoisku promocyjnym można było A.Cz. częstować się przygotowanymi przez nią obwarzankami drożdżowymi

10 10 wrzesień 2011 Postomino Rozpoczęcie roku szkolnego w Jarosławcu We wszystkich szkołach naszej gminy o r g a n i z a c y j n e s z e f ó w p l a c ó w e k naukowymi. Na uroczystość licznie przybyli były to uroczystości na miarę czasu. Licznie wprowadzające nowy ład powakacyjny, ale również radni gminnego samorządu oraz przybyli rodzice, szczególnie pilotując też nie brakło życzeń na ten nowy Janusz Bojkowski - wójt gminy Postomino swoich 5-latków. Było podniośle i niekiedy uczniowski czas. i Adam Drapała - zastępca wójta gminy wzruszająco chociaż nie zawsze udawało Zespół Szkół w Jarosławcu zaszczycił Postomino. się opanować temperament tych Jan Krawczuk, członek Zarządu Sza najmłodszych. Były poczty sztandarowe, Województwa Zachodniopomorskiego, h y m n p a ń s t w o w y, w y s t ą p i e n i a który obdarował szkołę pomocami w Korlinie Z Adamem Drapałą o przygotowaniach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego Jakie prace wykonano, by kolejny rok szkolny. Szkoła pracowników obsługi. Wyposażono zapewniamy bilety miesięczne na - Jak można ocenić stan tych godnie rozpocząć nowy rok w Jarosławcu otrzymała nowy obiekt szkoły w odpowiedni sprzęt do dojazd do szkoły i do domu po przygotowań? szkolny? sportowy ORLIK, trwa budowa takiego przyjęcia 5-latków. Uważam, że zajęciach lekcyjnych autobusami obiektu przy szkole w Postominie. decyzja władz oświatowych w tej rejsowymi. Zmieniły się zasady - Ocena została dokonana na - Prac przygotowawczych było Nasze szkoły mają odpowiednie s p r a w i e j e s t c o n a j m n i e j dożywiania, co związane jest z nowym posiedzeniu Komisji Społecznozaplecze b a r d z o w i e l e. N a s z u r z ą d sportowe, poza Korlinem, ale kontrowersyjna, postawiono nas kryterium ich przyznawania (526,50 zł Oświatowej Rady Gminy z udziałem przeprowadził remont dachu na już niebawem i tam będzie ta sprawa niemal pod ścianą nowych wymogów na członka rodziny). Wzorem lat szefów wszystkich placówek, podczas budynki (nad kuchnią, stołówką załatwiona. dla tych dzieciaków nie dając żadnego ubiegłych będą prowadzone bardzo którego omówiono również możliwości i pokojem nauczycielskim) Zespołu wsparcia finansowego. Niemniej rozliczne zajęcia pozalekcyjne finansowania zadań i rozwoju. Szkół w Postominie. Wszyscy szefowie - Jak przedstawiają się nasze jednak udało się przyjąć ich do grona w zależności od potrzeb szkół. placówek szkolnych prowadzili szkoły w liczbach? szkolnej rodziny, wygospodarowano Czynimy starania, aby kontynuować - Dziękuję za rozmowę. intensywne prace porządkowe, sale lekcyjne na ich przyjęcie. naukę pływania dla uczniów klas VI Rozmawiał Sławoj Zawada modernizacyjne, uzupełniające - W pięciu szkołach, w tym jednej w ramach kampanii My się wody nie w swoich obiektach szkolnych i poza społecznej, naukę rozpoczęło Jak z dowozem do i ze szkoły boimy. Przymierzamy się do realizacji nimi malowanie, generalne uczniów (159 klasy 0, 501 to stopień oraz z dożywianiem dzieciaków j e d n e g o d u ż e g o p r o j e k t u sprzątanie, doposażanie, naprawy, podstawowy i 277 gimnazjaliści), pod i zajęciami pozalekcyjnymi? f i n a n s o w a n e g o z e ś r o d k ó w konserwacje. A wszystko właśnie po to, k i e r u n k i e m n a u c z y c i e l i pozabudżetowych dla wszystkich aby godnie i uroczyście rozpocząć i wychowawców, przy wsparciu - W s z y s t k i m u c z n i o m naszych szkół.

11 Postomino Wakacje w Jarosławcu o taaak!!! 2011 wrzesień 11 Od R do E do L do A do K do S - nie lubisz smażyć się na plaży, to udział w tej zabawie. A jeśli ktoś woli chlorowaną wodę musieliśmy wykonać. Relaks dla każdego to coś innego. powiem ci, że były także inne ciekawe Zorganizowano także dla nas od słonych kąpieli w morzu miał okazję Wieczorami mogliśmy zasiąść Niektórzy relaksują się przy muzyce, zajęcia. Mieliśmy zapewnionych wiele dyskotekę w szkole. Prawdziwy DJ, popływać w Aqua Parku, polecam. przy ognisku i wspólnie piec kiełbaski. w wyjątkowym miejscu, w domu. Ja atrakcji. Jedną z nich była organizacja świetna muzyka, dym, lasery, światła A może lubisz przedstawienia Warto było tu przyjeżdżać. Może dużo odpoczęłam na kolonii. Tak Turnieju Gry w Piłkę Nożną dla szóstek a przede wszystkim świetna zabawa, teatralne? Mieliśmy okazję przenieść i ty wybierzesz się do Jarosławca? w ogóle to cześć. Nazywają mnie kolonijnych. Ja sama uczestniczyłam niesamowita atmosfera. Muzyka się w świat magii a także brać udział Gmina Wierzchosławice Marchewka. Jestem nastolatką w tej zabawie wraz z moimi kolegami. porywała nas do tańca, nawet nasi w sztuce teatralnej i mieć swoje 5 minut Ewa Janiec i właśnie biorę udział w kolonii Bardzo wysoki poziom prezentowały opiekunowie nie mogli usiąść na scenie. Nie było łatwo z majtków z k o l e ż a n k a m i i k o l e g a m i przeciwne drużyny, nagrody, puchary w miejscu. stać się marynarzami, wiele zadań u c z ę s z c z a j ą c y m i d o m o j e g o i statuetki aż do 8 miejsca mobilizowały Nie każdy jednak lubi imprezy. Gimnazjum. Na co dzień mieszkam każdego do walki. Mimo, że pogoda M o ż e t y w o l i s z w y c i e c z k i? niedaleko gór, więc Jarosławiec to dla w tym dniu nie dopisała, warto było Odwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc. mnie całkiem nowy klimat. Jestem tu wziąć udział w tym turnieju. Mogliśmy podziwiać piękne Ogrody już półtora tygodnia, zostało mi tylko Mieliśmy także okazję podziwiać Hortulus Dobrzyca i Park Dinozaurów kilka dni. Mimo to mogę stwierdzić, że Grzegorza Peksę i innych Strong Man w Łebie. pobyt tutaj to moje najlepsze wakacje. w Jarosławcu. Nie było to jednak tylko Wyjechaliśmy także do Ustki Dużo znajomych, słońce, ciepła woda, patrzenie na mężczyzn ciągnących i Słupska. żyć nie umierać. Zakwaterowanie tira, także i my obserwatorzy mogliśmy A może lubisz spacery brzegiem świetne. konkurować ze sobą. Zorganizowano morza? My mieliśmy to prawie Ośrodek Przywodny znajduje się zawody siłowania się na rękę, codziennie. A może lubisz sport? Co 2- zaraz przy zejściu nr 2 na plażę. podnoszenia taczek i wybór Miss 3 dni chętni z naszej kolonii korzystali Wystarczy kilka minut spacerkiem Stong Man Jarosławiec. A w życiu z orlika przy Zespole Szkół przez las i już można było leżeć na chodzi o to żeby jeździć okazją, a nie w Jarosławcu. Mogliśmy pograć w piłkę piasku. Niesamowite miejsce. Ale jeśli dreptać piechotą. Warto było brać nożną i siatkówkę. Wypoczynek w Krynicy Zdroju 24 lipca 2011 roku uczniowie Czarnego Potoku. Z chęcią braliśmy szkół Gminy Postomino wyruszyli dział w grach i zabawach w hali pociągiem na kolonię do Krynicy Zdrój. sportowej, która mieściła się w Zespole Kierownikiem kolonii była Pani Elżbieta S z k ó ł P o n a d g i m n a z j a l n y c h. Rudzka a opiekunkami Panie: Renata Przeszliśmy wraz z przewodnikiem Hazy, Róża Paradzińska, Katarzyna czerwonym szlakiem Górę Krzyżową, Płoskiewicz, Joanna Puć i Beata którym dotarliśmy do cerkwi Wiórko. Mimo, że droga była długa prawosławnej i pobliskiego cmentarza. i wyczerpująca, młodzież z uśmiechem Po zejściu ze szlaku zwiedziliśmy na twarzach zawitała do Gościńca krynicką pijalnię wód mineralnych oraz Karczma Regionalna, który zrobiliśmy drobne zakupy na deptaku. znajdował się na obrzeżach miasta. Weszliśmy do Muzeum Zabawek, Wszyscy zostali gorąco przywitani gdzie mogliśmy zobaczyć jakimi przez właścicielkę Gościńca Panią zabawkami bawili się nasi dziadkowie. Janinę Michalik i jej córkę Katarzynę Dużą atrakcją dla kolonistów było Michalik prezes Karczmy ogromnej wielkości lodowisko, na Regionalnej. którym większość debiutowała oraz Przez pierwszy tydzień pogoda Krynicki Park Linowy. Wielu śmiałków nikogo nie rozpieszczała, ponieważ z powodzeniem pokonało wysokie padało i wiało. Nie oznaczało to jednak, trasy zjazdowe i wspinaczkowe. że znudzeni siedzieliśmy w swoich Mieliśmy również okazję obejrzeć pokojach. Już pierwszego dnia część koncertu Lata z radiem'. Jako wybraliśmy się na wycieczkę po okolicy pierwsi zaprezentowali się The oraz wieczorny spacer doliną Beatlmen zespół śpiewający piosenki słynnej czwórki z Liverpoolu. oraz znajdującego się tam klasztoru akompaniamencie miejscowego Zorganizowano nam także wycieczkę klarysek i ołtarza papieskiego. zespołu. Wszyscy w dobrych na Jaworzynę Krynicką, która mierzy Dowiedzieliśmy się także więcej humorach wróciliśmy nad morze, bo 1114 m.n.p.m. Jest to najwyższy szczyt o miejscowym artyście Nikoforze mimo, że góry są piękne to i tak pasma Beskidu Sądeckiego. Na szczyt Krynickim. Był on malarzem- kochamy Bałtyk! wjechaliśmy jedynym w Polsce prymitywistą. Mieliśmy szansę wyciągiem gondolowym, zeszliśmy zobaczyć jego pomnik i obrazy, które C h c i e l i b y ś m y w i m i e n i u natomiast ścieżką edukacyjną, namalował. Pod koniec naszego wszystkich kolonistów bardzo podziwiając pomniki przyrody, m in. pobytu wyruszyliśmy na wycieczkę serdecznie podziękować wójtowi limbę tatrzańską. Po pełnym wrażeń autokarową z przewodnikiem na Gminy Postomino Panu Januszowi dniu czekała na nas kolejna Słowację, do miejscowości Bardejov. Bojkowskiemu i zastępcy wójta Panu n i e s p o d z i a n k a : g r i l l w r a z Zwiedziliśmy tam katedrę pod Adamowi Drapale za możliwość z niezapomnianym koncertem wezwaniem św. Idziego, Muzeum spędzenia wakacji w tak cudnym piosenek regionalnych wykonanych Przyrodnicze, Etnograficzne oraz Park miejscu. przez mieszkańca gór lacha Zdrojowy. Miłym zaskoczeniem były Kinga Nieradka, Klaudia sądeckiego. Drugi tydzień pobytu pyszne lody i słowackie opłatki (oblaty). Sochacka, Andżelika Wegner, powitał nas piękną, słoneczną pogodą. K o l o n i ę z a k o ń c z y l i ś m y Patrycja Zapor, Aleksandra Szczególnie zachwyciła nas wyprawa niezapomnianymi wrażeniami: Grzejszczak autokarem po Ziemi Sądeckiej: chrztem młodych kolonistów oraz zwiedzanie Starego i Nowego Sącza w i e c z o r n ą d y s k o t e k ą p r z y

12 12 wrzesień 2011 Postomino Na folkową nutę - IV Prezentacje Rodzinne śpiewanie W niedzielne popołudnie, 21 z Manowa decoupage-u przez podopiecznych r., zdobywca III miejsca w konkursie sierpnia 2011 r. na letniej scenie Ostrowianie z Ostrowca Pracowni Sztuk Pięknych Gamma, kulinarnym na Najlepszą potrawę w Jarosławcu przy ul. Nadmorskiej Pieńkowianie z Postomina działającej w CKiS. Przygotowano regionalną w Rowach w dniu 14 odbyły się VI Prezentacje Kapel Pieszczanki z Pieszcza też dyplomy i pakiety promocyjne sierpnia 2011 r. Ludowych NA FOLKOWĄ NUTĘ. Popowianie z Popowa dla członków kapel. W c z a s i e p r e z e n t a c j i I m p r e z ę r o z p o c z ę t o Powiślanki z Kwidzyna Wśród widzów nie zabrakło zespołów ludowych rozstrzygnięto przemarszem zaproszonych Sławnianki ze Sławna J a d w i g i K r a k o w s k i e j konkurs o ZŁOTĄ NUTKĘ za zespołów w korowodzie przy Wrzosy z Warszkowa przewodniczącej Rady Gminy najciekawszą piosenkę o Gminie dźwiękach muzyki ludowej ul. Złoty Kłos z Bytowa w P o s t o m i n i e, J a n u s z a Postomino. Do konkursu przystąpiło Nadmorską od latarni morskiej, aż S t a c h o w i c z a w i c e - 8 zespołów: Ostrowianie, na scenę letnią w Jarosławcu. Rytmiczne, stare i nowe przewodniczącego Rady Powiatu P o p o w i a n i e, J a g o d y, Prezentacje rozpoczęto piosenki, nie rzadko humorystyczne w Sławnie, Józefa Wiącka członka Manowskie Malwy, Powiślanki, piosenką powitalną wykonaną przez rozgrzały publiczność, która oprócz Zarzadu Powiatu w Sławnie czy Wrzosy, Sławnianki oraz Kapelę Ludową Pieńkowianie. rzęsistych braw, śpiewu wraz Ryszarda Stachowiaka Wójta rodowici Pieńkowianie. Jury Oficjalnego otwarcia Prezentacji z kapelami ruszyła w końcu do Gminy Sławno. w składzie: Adam Drapała dokonał zastępca wójta gminy tańca. Nie zabrakło tych znanych Podczas imprezy można było zastępca Wójta Gminy Postomino, Postomino Adam Drapała oraz Fujarek, Białych Łabędzi, s k o s z t o w a ć r e g i o n a l n y c h Agnieszka Czarnuch dyrektor dyrektor Centrum Kultury i Sportu Świniarza. smakołyków Gminy Postomino CKiS oraz Sławoj Zawada Agnieszka Czarnuch. Furorę zrobił 3-osobowy jakimi były: redaktor naczelny Szeptu Zaraz po nich na scenie zespół Jagody z Niedalina Pierogi z Wilkowic Postomina, po wysłuchaniu pojawiły się zespoły z wesołymi, śpiewający a apella cudne pieśni wyróżnione na V Jarmarku wszystkich biorących w konkursie c i e k a w y m i p i o s e n k a m i i piosenki. Pomorskim w Bytowie 30 lipca 2011 piosenek przyznało Złotą nutkę i przyśpiewkami ludowymi. Barwne stroje niektórych r., tym razem przygotowane przez zespołowi Wrzosy z Warszkowa. Na zaproszenie Centrum do z e s p o ł ó w n a w i ą z y w a ł y d o Jadwigę Pakos oraz Zespól otrzymał z rąk Adama Jarosławca przybyło 10 kapel ludowszczyzny, nie zabrakło też Rozkosz podniebienia Drapały pamiątkową statuetkę oraz i zespołów. Na letniej scenie cekinów i tiulów oraz falbanek twarożek i masełko w liściu chrzanu torbę kawy ufundowaną przez zaprezentowały się zespoły: w kostiumach innych. przyrządzone przez Danutę sponsora. J a g o d y z N i e d a l i n a Każdy występujący na scenie Mielczarek z Chudaczewa Jury urzekł tekst utworu /k. Świeszyna zespół otrzymał pamiątkowe wyróżnione na V Jarmarku prezentowanego obok. M a n o w s k i e M a l w y podziękowanie, wykonane techniką Pomorskim w Bytowie 30 lipca 2011 Na zakończenie imprezy kapele spotkały się w świetlicy wiejskiej w Łącku by pokrzepić się przed wyjazdem do domów. Oczywiście i tu słychać było dźwięki akordeonów i wesoły śpiew. Serdeczne podziękowania dla pań Jadwigi Pakos i Danuty Mielczarek za przygotowanie pyszności oraz OSP Łącko pod wodzą Zdzisława Kani za pomoc w przygotowaniu poczęstunku. Dziękujemy także sponsorom, którzy wsparli organizację przedsięwzięcia. Maria Lech-Szajner Agnieszka Czarnuch Pocztówka z gminy Postomino Gdy źle Ci jest na świecie i nie wiesz dokąd pójść na mapie odnajdź miejsce tak piękne jak ze snu. Powietrze zdrowe, czyste ma całkiem inny smak złe myśli wnet rozgoni słoneczka ciepły blask. REF: Bo gmina Postomino ugości pięknie Was. Tu dni beztrosko płyną i życie ma tu smak. Tu ludzie są życzliwi i każdy to nasz brat. Ta gmina Postomino już taki urok ma. Przybywaj więc turysto, nie czekaj dłużej już, tu urlop miło spędzisz, do szczęścia znajdziesz klucz. Tu plaża no i Bałtyk ukoją troski twe, atrakcji innych mnóstwo i zaraz żyć się chce. REF: Bo gmina Postomino ugości pięknie Was. Tu dni beztrosko płyną i życie ma tu smak. Tu ludzie są życzliwi i każdy to nasz brat. Ta gmina Postomino już taki urok ma. A kiedy już wyjedziesz to zabierz kilka zdjęć, gdy spojrzysz na nie zimą powrócisz do tych miejsc. Bursztynek w kieszeń schowaj i w nim zaklęty blask, przywróci wnet wspomnienia w pochmurny, zimny czas. REF: Za gminą Postomino zatęsknisz już nie raz, lecz zawsze możesz wrócić, gdy lata przyjdzie czas. I gmina Postomino odkryje skarby swe, przygody tu przeżyjesz, nie będziesz nudzić się. Tekst: Agnieszka Strzelecka Muzyka: melodia ludowa Od lewej: Jadwiga Pakos, Helena Miszczal i Danuta Mielczarek serwowały swoje wspaniałości smakowe Podziękowania Druhom strażakom z OSP Łącko podziękowania serdeczne od kapeli Pieńkowianie.

13 Postomino 2011 wrzesień 13 kapel ludowych w Jarosławcu Podziękowanie sponsorom Kapeliady 2011 r. Zespół Folklorystyczny MANOWSKIE MALWY z Manowa - szósty rok śpiewa na ludowa pod kierunkiem Mariana Węgrzyńskiego, liczy 10 osób. Uczestnik wielu przeglądów i festiwali ludowych, wielokrotny ich laureat, liczne wyróżnienia. Uczestnik biesiad ludowych. 1. Ordon Kazimierz - Marszewo 2. Ordon Andrzej - Marszewo 3. Szymański Andrzej - Łącko 4. Kowalski Ryszard - Postomino 5. Marzanna Kołodziej - Górsko 6. Państwo Mrowińscy z synami - sklep Ronino 7. Pruske Gabrysia - sklep Pieńkowo 8. Biuro Podatkowe ATTA 9. Państwo Sowińscy - sklep Postomino Dziękuje Kapela "Pieńkowianie Zespół PIESZCZANKI z Pieszcza istnieje trzeci rok, instruktor Krzysztof Szajner, śpiewa i koncertuje w składzie 9 osobowym, przy stowarzyszeniu MISJA. Pierwsze kroki to niezwykle udane próby lokalne przed miejscową publicznością, co zachęciło do dalszej pracy. Zadebiutowali na przeglądzie kapel ludowych w Ostrowcu. Kierownikiem zespołu jest Agnieszka Raźniak. POWIŚLANKI z Kwidzyna zespół istnieje od 12 lat, śpiewa pieśni i piosenki na ludową melodię, w składzie 11 osobowym. Laureat wielu przeglądów i festiwali. Grał i śpiewał m.in. w Szprotawie, Węgorzewie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Gdańsku, Mińsku Mazowieckim, Kazimierzu n/wisłą. Koncertował w Niemczech, Rosji, na Litwie. Jest organizatorem Międzynarodowego Spotkania Kapel i Zespołów Ludowych. Kierownikiem zespołu jest Janina Styczyńska. Zespół WRZOSY z Warszkowa k/sławna prowadzi działalność zaledwie od trzech miesięcy. Zrzesza piętnastu miłośników ludowego grania i śpiewania, płci obojga, pod kierownictwem Mariana Zielonki (akordeon). Dwie próby tygodniowo to przede wszystkim dobra zabawa i sposób spędzenia wolnego czasu. Debiutant imprezy jarosławieckiej. Aż strach pomyśleć, co to będzie się działo, gdy zespół pośpiewa nieco dłużej.

14 14 wrzesień 2011 Postomino Kapela Ludowa Pieńkowianie to 27 lat istnienia. W dorobku dwie MALWY zdobyte w Drawsku Pomorskim, Laur starosty sławieńskiego, BOCIAN BAŁTYCKI, ZŁOTY KUR. Koncerty w Szczecinie, Kielcach, Poznaniu, Rostocku, Berlinie, Kudowie Zdroju. Zespół koncertuje pod długoletnim kierownictwem Longina Mieczkowskiego w składzie ośmioosobowym. Kazimierz Białowąs (akordeon) to wielokrotny laureat konkursów gawędziarskich i ludowego Grand Prix. Zespół Śpiewaczy JAGODY z Niedalina istnieje od 1977 roku prowadzony przez Annę Bihun. Aktualnie występuje w składzie 3 osobowym ( a bywało, że 23 osobowym). Jest wielokrotnym laureatem przeglądów i festiwali twórczości ludowej, odznaczony ZŁOTYM GRYFEM. Śpiewa piosenki z babskiego kuferka. Zespół Wokalny SŁAWNIANKI siedmioletni staż, założony przez Genowefę Kowalik. Występuje w składzie piętnastoosobowym nadal pod kierownictwem założycielki. Laureat wielu nagród na przeglądach i festiwalach ludowych, zdobywca pucharów, dyplomów, wyróżnień. Występuje na festynach i uroczystościach parafialnych. ZŁOTY KŁOS z Bytowa powstał sześć lat temu z inicjatywy Apolonii Jelonek, która nieprzerwania mu szefuje. Działa przy bytowskim oddziale Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Ma swoją piosenkę na płycie promującej miasto Bytów. Śpiewa w składzie 19 osobowym. Liczne nagrody i wyróżnienia. POPOWIANIE z Popowa istnieją od pięciu lat w składzie dziesięcioosobowym pod kierownictwem Elżbiety Rzepki. Zespół uczestniczy w wielu przeglądach i imprezach okolicznościowych zdobywając wyróżnienia i zasłużone brawa publiczności. Zespół Ludowy OSTROWIANIE z Ostrowca - istnieje osiem lat i występuje w składzie 15 osobowym, pod kierownictwem Jana Świderskiego. Laureat brązowej MALWY, Grand Prix w Czarnem, wielokrotnych wyróżnień np. II nagroda w Siemionaliach, zdobywca lauru specjalnego starosty sławieńskiego. Organizator trzykrotnych prezentacji zespołów ludowych i kapel.

15 Postomino Ekologiczny spacer 2011 wrzesień 15 zabagnionych częściowo łąkach. poczęstunek i nastąpiło rozwiązanie Widoczne wyrobiska torfowe, konkursu wierszowego. zagospodarowane stawami rybnymi, Wpłynęło 7 konkursowych przejściowe warstwy torfowe wierszyków. Każdy autor samodzielnie porośnięte brzezinami bagiennymi zaprezentował swoje dzieło przed jury, w różnym stanie utrzymania to któremu przewodniczył Jan Smalewski dziewicze, nie poznane jeszcze poeta, pisarz zamieszkujący obecnie bagienne tereny, które za rok obiecał w Nacmierzu wraz z małżonką Zofią pokazać spotkany po drodze Smalewską (również pisarką). W skład właściciel. jury weszli też Agnieszka Czarnuch Duktami leśnymi, asfaltową dyrektor Centrum Kultury i Sportu d r o g ą u c z e s t n i c y d o t a r l i d o w Postominie oraz Sławoj Zawada ekologicznej oczyszczalni ścieków redaktor naczelny Szeptu Postomina. administrowanej przez Agencję Mienia Jury dokonało oceny prac i pierwsze Jury konkursu: Agnieszka Czarnuch, Jan i Zofia Smalewscy Inaczej niż zwykle spędzić leśny doprowadził do Pensjonatu w dalszą trasę. Podziwiając nowe ostatnie wakacyjne, niedzielne Arkada Ewy i Andrzeja Karwackich. uliczki, próbując zapamiętać ich popołudnie zdecydowało się ponad 20 Podczas zaplanowanej pół nazwy, oglądając powstające, nowe uczestników Rajdu Nordic Walking godzinnej przerwy gospodarze siedliska kierowali się w stronę Ekologiczne, spacerowe jodowanie poczęstowali wszystkich chlebem ze jarosławieckich torfowisk. sposobem na zdrowie. smalczykiem i ogórkiem, kawą Idąc polnymi drogami, którymi O godz w niedzielę, 28 i ciastem. Krótkie spotkanie dawno nikt nie chodził wzdłuż Kanału s i e r p n i a r. z O ś r o d k a integracyjne, dopisywanie zwrotek Głownickiego, dotarli do głębokiego Wczasowego Przywodny wzdłuż wierszowych, żegnając gospodarzy r o w u, k t ó r y p o k o n a l i i d ą c granic wioski rybackiej Jarosławiec uczestnicy wpraszali się na przyszły prowizorycznym mostkiem. Pod wyruszyła grupa uczestników z 8 rok. nogami wyczuwalne były pokłady torfu, miejscowości. Najmłodszy uczestnik Przez nowe osiedle ruszyli k t ó r y z a l e g a n a p o b l i s k i c h, miał 13 lat, najstarszy 70. Pierwszy odcinek trasy wiódł wzdłuż jarosławieckiego brzegu Adrian Tracz ze swoją ukochaną babcią Emilią klifowego. Wzburzone morze swymi falami muskało nogi uczestników, a wzdłuż opaski brzegowej rozbryzgi fal zraszały twarze maszerujących. Nawzajem pozdrawiały się na trasie mijane grupy wczasowiczów i rajdowiczów. Jeżeli ktoś na chwilę odstawał i coś notował, nikt nie zwracał uwagi, bo wiadomo było, że wena twórcza dała znać umysłowi. Ogłoszony konkurs na rajdowy wierszyk ze słowami kij, kijki w roli g ł ó w n e j i n s p i r o w a ł t w ó r c z o uczestników. Wyjście z plaży pożegnało rajdowiczów grząskim piaskiem. Dukt Kijkowi, ekologiczni poeci Gdy kije chwytam To o drogę już nie pytam Szlak już dawno wyznaczony I prowian zrobiony Raz to jest stare grodzisko Raz jarosławieckie torfowisko Maryś głośno dopinguje A pan Zdzisiu o cud natury wypytuje A na mecie jest nagroda Słodkie ciasto i pogoda Gminne kwietniki - ozdoby dróg Sylwia Szada Rodzinnie po osiągnięciu mety Chodzić z kijami to fajna sprawa Chodzić z kijami to fajna zabawa Ja chodzę z kijami chyba wszędzie Po mieście, po polach, po lesie Zawsze mnie gdzieś niesie Kiedy chodze z kijami jest zabawnie Kto wynalazł kijki, niech teraz ktoś odgadnie Kto z nami nie chodzi, ten sam sobie szkodzi Więc bierz kijki w obydwie ręce i ruszaj przed siebie! Drugi raz cię nie zachęce! Adrian Tracz Gminnego i Spraw Publicznych wyróżnienie przypadło najmłodszemu w Postominie. Dzięki uprzejmości uczestnikowi zabawy Adrianowi dyrektora i obsługi możliwe było Tracz z Boleszewa. Kolejni wyróżnieni zwiedzenie kompleksu poletek to: Krystyna Koperska, Teresa z gromadzeniem i utylizacją Brzozowska, Ryszard Brzozowski, n i e c z y s t o ś c i p ł y n n y c h o r a z Teodora Januszewska, Emilia Tracz, o c z y s z c z a l n i m e c h a n i c z n o - Sylwia Szada. biologicznej, na której oprowadzający Kolejne kijkowe spotkanie przedstawił i omówił cały proces j u ż 2 5 w r z e ś n i a r. technologiczny. Wypicie szklaneczki w Chudaczewie podczas rajdu wody z końcowych procesów wrzosowo-ziemniaczanego technologicznych tym razem nie i zabawy 3 w 1 rajd rowerowy, wyszło. pieszy i Nordic Walking. Szczegóły Spacerowe przemieszczanie się wkrótce. uliczkami Jarosławca, twórczy Zdzisław Ludwikowski odpoczynek na słodki deser, dalszy spacer brzegiem morskim doprowadził W spacerze zadebiutowała Maria uczestników do OW Przywodny, Ludwikowska (dop. red.) g d z i e c z e k a ł j u ż g r i l l o w a n y Od roku w sieci instruktora Michała Słupczewskiego (i często jego rękoma) utworzyli witrynę internetową i wpuścili ją w sieć. Tym samym w dniu 19 sierpnia 2010 r. pierwszy wpis Kalendarz imprez na lato 2010 w Gminie Postomino ujrzał światło dzienne. D z i ś o b s ł u g ą s t r o n y, zamieszczaniem informacji, relacji Właśnie mija rok od opublikowania i zdjęć zajmuje się mimo natłoku innych pierwszego wpisu na nowopowstałej obowiązków Agnieszka Czarnuch stronie internetowej Centrum Kultury dyrektor CKiS. Ale dzięki temu macie i Sportu w Postominie. Z jednej strony Państwo pełną wiedzę co do kultury, tylko rok, z drugiej aż rok. sportu, rekreacji, promocji i innych Pomysł na budowę strony CKiS wydarzeń, które mają miejsce na terenie powstał razem z instytucją, ale na Gminy Postomino. starcie jednostki wazniejsze były inne Mamy nadzieję, że informacje sprawy lokalowe, kadrowe, przekazywane tą metoda są dla organizacji zajęć. Aż stało się. Państwa pomocne i stanowią spore Po uruchomieniu zajęć z zakresu źródło wiedzy o wydarzeniach w naszej budowy stron www i obsługi joomli najbliższej okolicy. uczestnicy zajęć pod bacznym okiem A. Czarnuch

16 16 wrzesień 2011 Postomino Rajd rowerowy Racibora Na poligonie Jeżeli nie miałeś ochoty Ogłoszone konkursy i konkurencje bezczynnie spędzić letnich dni, lecz r e k r e a c y j n e m i a ł y s w o i c h poczuć powiew wiatru na twarzy, pęd z w o l e n n i k ó w, a m i e j s c a m i powietrza okalający Ciebie i twój bicykl, rozmoczona trasa (po ostatnich XII Ogólnopolski Rajd Rowerowy opadach deszczu) też miała swój urok. Racibora po ziemi sławieńskiej, Dyrektorem rajdu była Agnieszka organizowany przez Centrum Kultury Czarnuch dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Postominie, mógł być ku i Sportu, która życzyła dobrej zabawy temu dobrą okazją. uczestnikom, pięknych wrażeń na Wiata rowerowa obok latarni trasach naszej ziemi sławieńskiej, morskiej w Jarosławcu przez dwa dni bezpiecznego dotarcia do celu, (13 14 sierpnia 2011 roku) była promowanie turystyki rowerowej oraz miejscem bazowym. Na przygotowane zdrowego stylu życia niech na co dzień dwie trasy rowerowe ruszały stamtąd przyświeca. Przed metą Szyszkowisko grupy rajdowe, aby popularyzować Podczas weryfikacji każdy turystykę rowerową jedną z form uczestnik rajdu otrzymał też czynnego wypoczynku, spędzając pamiątkowy buton, bandamkę, smycz aktywnie wolny czas, poznając nowych i długopis. Ponadto w trosce ludzi i nowe miejsca naszej gminy o bezpieczeństwo cyklistów, wszyscy i powiatu. wyposażeni zostali w pamiątkowe, Uczestnikami rajdu były osoby odblaskowe kamizelki. Uczestnicy w różnym wieku od 3-letnich postomińskich rajdów rowerowych maluchów po 80-latków. schematy postępowania na drodze Dwie przygotowane trasy i konieczność bycia widocznym mają rajdowe liczyły łącznie 91 km już we krwi. Ale i tak za każdym razem i przebiegały przez dwie gminy powiatu kolejni, nowi cykliści dzięki rajdom sławieńskiego Postomino i Darłowo. nabierają właściwych zachowań Były też cztery punkty kontrolne. Nie i sposobów postępowania. tylko zwiedzanie ciekawych miejsc, ale W sobotę, 13 sierpnia 2011 r. też podziwianie wspaniałych widoków pomykając rowerami, pilotowani w dorzeczu rzeki Wieprzy, jeziora przez postomińską Straż Gminną Kopań i jeziora Wicko oraz nową drogą asfaltową do Nacmierza, n a d m o r s k i e g o w a ł u przez Bylicę wjechaliśmy do bukowego przeciwpowodziowego na długo lasu. Pokonując serpentynową pozostaną w pamięci uczestników. w s p i n a c z k ę w j e c h a l i ś m y n a Barzowickie Wzgórze o wysokości 72 zgromadzony przedmiot ma swoje hipoterapii, hodowli koni, zajadaliśmy metrów n.p.m, z którego roztaczał się m i e j s c e i w y m o w n ą h i s t o r i ę pyszną drożdżówkę. Po zwiedzaniu widok na jezioro Kopań i Bałtyk. pozyskania. Pożywieni kiełbaską stajni, podbiciu kart udaliśmy do Wicka W Dzierżęcinie mijaliśmy grupy witalne z grilla, udaliśmy się do Krup, gdzie w a ł e m p r z e c i w p o w o d z i o w y m, z sołtysem Wiolettą Jasińską na zwiedziliśmy miejscowy kościół p.w. wsłuchując się w szum morza c z e l e. N a f a r m i e w i a t r o w e j Matki Bożej Ostrobramskiej z XIV i wiatracznych skrzydeł. Przekop p o d b i j a l i ś m y k a r t y k o n t r o l n e wieku. Odwiedziliśmy cmentarz łączący jezioro Kopań z morzem i podziwialiśmy ogromne wiatraki. z grobem niedawno pochowanego powitał nas grząskim piaskiem. Jechaliśmy przez Sulemice, Andrzeja Leppera. Przez Zielnowo, Ścieżka przyrodnicza wzdłuż morza Kowalewice do Starego Jarosławia, trochę błądząc, udaliśmy się do bogactwem owocującej i kwitnącej gdzie zwiedzilismy rodzinną galerię Kopania, gdzie zwiedziliśmy Stadninę roślinności. Tadeusza Koniecznego. Eksponaty są Koni pana Jerzego Małeckiego. W Wiciu lody dla ochłody gromadzone od wielu, wielu lat. Dzisiaj Słuchając opowieści gospodarza i dalej duktem leśnym dotarliśmy do są już po części antykami. Każdy o prowadzonej działalności, zajęciach pasa startowego. Stąd do Pensjonatu Rodzinnie przed poligonem

17 Postomino Jadwiga Krakowska wydawała smaczną grochówkę skosztować pysznej, pieczonej na ognisku kiełbaski. Puchar Wójta Gminy Postomino otrzymała najliczniejsza grupa rajdowa Klub Miłośników Turystyki Rowerowej Marysieńka z Postomina (17 osób). Pozostałe kluby liczyły: Drawski Klub Rowerowy 9 osób, OSiR Sławno 8 osób, Aktywni Postomino 6 osób, Błyskawica Pieszcz 4 osoby. Puchar Przewodniczącej Rady G m i n y P o s t o m i n o o t r z y m a ł a najliczniejsza rodzina rajdowa, która pokonała obie trasy rajdowe w ciągu 2 dni. Były to panie Kamila i Anna Sendeckie. Uczestnikami, którzy przybyli na rajd z najdalszego miejsca byli: Magdalena Parysek z Żurkowa Arkada Ewy i Andrzeja Karwackich. Ziemecki Drawsko Pomorskie, Piotr i Andrzej Wesoły z Żar. P o s i l e n i k a w ą, h e r b a t ą, Kamelski Sławno. Wśród kobiet Najmłodszym uczestnikiem, wspaniałym ciastem własnego powyżej 18 lat zwyciężyły: Urszula który przejechał dwie trasy rajdu wypieku rozegraliśmy tam konkurs Górzyńska Drawsko Pomorskie, własnym rowerem był Kamil Komar ze rzutu lotką do tarczy. Wśród pań Daniela Igras Królewo, Elżbieta najlepszymi były: Irena Owsiuk Jankowska-Kogut Łobez. Pieszcz, Daniela Igras Królewo, Ewa Zamiast zwiedzania punktu Brzostowska Pieńkowo. Wśród widokowego, który jest aktualnie mężczyzn: Marcin Stanulewicz w remoncie, planowano zwiedzić Postomino, Dariusz Maniecki C m e n t a r z S i ó s t r Z a k o n n y c h Na trasie Kogut. Na konkurs wiersza o rajdzie ze słowami rower na każdą okazję wpłynęło 5 wierszy. Wszystkie 2011 wrzesień 17 - Wojciechowi Gajewskiemu za pyszną kolację - d o w ó d z t w u C P S P z a umożliwienie przejazdu przez teren Poczęstunek w Łącku Na trasie Nosalin, Sławomir Białacki Sławno. W rozstrzygniętym tu konkursie na najbardziej różnorodny zbiór szyszek najlepszymi byli: Urszula Górzyńska Drawsko Pomorskie (10 szt.), Daniela Igras Królewo (10 szt.), Adam Kogut Łobez (8 szt.), Wiesława Dankowska Pieńkowo (7 szt.). Kolacja w Ośrodku Wczasowym Marysieńka w Jarosławcu w całości zasponsorowana przez Właściciela, zakończyła pierwszy dzień rajdu. W niedzielę, 14 sierpnia 2011 r. po zameldowaniu się na bramie wjazdowej Centralnego Poligony Sił P o w i e t r z n y c h i o d p r a w i e z przewodnikiem ppor. Piotrem B r z o z o w s k i m, r u s z y l i ś m y n a zwiedzanie poligonu. Uliczki porośnięte sosnowym lasem, krzaczkami jagód, wrzosami i innymi, barwnymi kwiatami, rosnące grzyby umilały przemieszczanie się kolorowej, 49-osobowej grupy cyklistów, bacznie i uważnie wsłuchującej się w opowiadania przewodnika. Pod pomnikiem poległych żołnierzy złożono wiązankę kwiatów. N a p a s i e s t a r t o w y m poligonowego lotniska rozegrano wyścig rowerowy Na Cały Gaz. W kategorii chłopców do 18 lat najlepszymi byli: Adrian Tracz Boleszewo, Jakub Szwec Sławno, Kamil Komar Słupsk, Kacper Lech- Szajner Wszedzień. Wśród mężczyzn pow. 18 lat zwyciężyli: Piotr Brzozowski Sławno, Mariusz w Zalesinie. Jednak drogi okazały się zbyt kręte, a skróty zbyt długie, p o b ł ą d z i l i ś m y i o s t a t e c z n i e zrezygnowaliśmy z wizyty w Zalesinie. Utwardzoną drogą z poligonu udaliśmy Słupska. Najmłodszą wiekowo zgłoszone propozycje zostały poligonu się do bramy PKT w Królewie, skąd uczestniczka zabawy była Wiktoria nagrodzone, a ich autorami byli: Anna - zarządcy farmy wiatrowej pilotowani przez Straż Gminną Brzozowska. S e n d e c k a, Z o f i a P o d e m s k a, w Barzowicach za umożliwienie udaliśmy się do Łącka. Wiktorii przypadł też Puchar Magdalena Parysek, Daniela Igras obejrzenia wiatraków z bliska i Jan Kalinowski. - proboszczowi parafii Stary Wiktoria Brzozowska ze swoim dziwem natury Uwieńczeniem rajdowych Jarosław za umożliwienie zwiedzenia zmagań były nagrody za poszczególne kościoła w Krupach konkursy i konkurencje, które wręczała - funkcjonariuszom Straży dyrektor CKiS Agnieszka Czarnuch Gminnej w Postominie za dbanie wraz z przewodniczącym Rady Gminy o bezpieczeństwo rowerzystów Postomino Jadwigą Krakowską. - Magdzie, Sławkowi i Łukaszowi Rozlosowano tez ponad 30 ratownikom medycznym za upominków pośród wszystkich bezinteresowną pomoc i aktywne uczestników rajdu. uczestnictwo W rajdzie udział wzięło 79 osób, - Zdzisławowi Kani za pyszną z tego trasę dwudniową przejechało 26 grochówkę uczestników. - Jadwidze Krakowskiej za W ś r ó d r a j d o w i c z ó w b y l i wszechstronną pomoc przed, w trakcie samorządowcy: Jadwiga Krakowska, i po rajdzie Waldemar Gertner, Irena Owsiuk. - OSP Łącko za kolejne, miłe Wszystkie dotychczasowe 12 spotkanie przy remizie strażackiej edycji rajdu ukończyli: Jadwiga Krakowska, Daniela Igras, Piotr XII Ogólnopolski Rajd Rowerowy Brzozowski, Ryszard Brzozowski, Racibora po ziemi sławieńskiej Maria Lech-Szajner i Zdzisław dofinansowano ze środków: Powiatu Przy miejscowej remizie na Dyrektora Centrum Kultury i Sportu za Ludwikowski. Sławieńskiego i Gminnej Komisji uczestników czekała wspaniała najlepszy okaz przyrodniczego dziwu Serdecznie dziękujemy: R o z w i ą z y w a n i a P r o b l e m ó w grochówka uważona przez samego natury. Kolejne wyróżnienia w tym - Tadeuszowi Koniecznemu za Alkoholowych. naczelnika OSP Łącko Zdzisława konkursie otrzymały: Daniela Igras, m i l e s p ę d z o n y c z a s w j e g o DZIĘKUJEMY Kanię. Chochlą wprawnie posługiwała Irena Szost i Zofia Podemska. gospodarstwie Centrum Kultury i Sportu się i nalewała dla wygłodniałych ciepłą W konkursie na rajdowy bukiet - Ewie i Andrzejowi Karwackim za zupę Jadwiga Krakowska przydrożnych kwiatów z rumiankiem gościnę i sprawiedliwe oceny Wiersze z rajdu p r z e w o d n i c z ą c a R a d y g m i n y w roli głównej wyróżniono bukiety: - Jerzemu Małeckiemu za w następnym numerze i jednocześnie sołtys Łącka, która Wiktorii Brzozowskiej, Kacpra Lech- niesamowite opowieści pełne razem z rajdowiczami przejechała Szajnera, Urszuli Górzyńskiej, Danuty źródłowej wiedzy i pasji ponad 90 km. Każdy też mógł Zdzitowieckiej i Elżbiety Jankowskiej-

18 18 wrzesień 2011 Cheerleaderki zatańczyły Postomino W sobotni wieczór, 20 sierpnia Międzynarodowy Dyplom Teatru 2011 r. na letniej scenie przy Punkcie Muzycznego IDTA i ISTD: modern, jazz Informacji Turystycznej w Jarosławcu i balet, trenuje Mouse dance, hip hop, było bardzo kolorowo i gwarno. To Freestyle, street i basci, break dance wszystko za sprawą Letniego i body popping/locking Tanecznego Cheerleaders Show ź Bartłomiej Łącki asystent i Wyborów Miss Sierpnia. światowej sławy choreografa Billy P o d o b n i e j a k w l a t a c h Goodsona, uczeń międzynarodowej poprzednich w dniach sierpnia w sławy tancerzy i choreografów, brał Jarosławcu odbywa się Cheerleaders udział w warsztatach we Włoszech, Camp obóz szkoleniowy zespołów występował w Kieleckim Teatrze Tańca cheerleaders z całej Polski. Młode oraz na wielu scenach w Polsce, tancerki ćwiczą pod okiem znanych Niemczech i USA. instruktorów. Są nimi: ź Florivaldo Nunes Mossi ź Rafał TITO Kryla student Midlands Academy of Dance założyciel i właściciel szkoły tańca and Drama, aktywny, przyjacielski, ź Justyna Szlufik tancerka, ogólnopolskich i międzynarodowych, Podczas ponad 1,5-godzinnego nauczyciel tańca, choreograf, reprezentantka kraju, trener tańca show wybrano też sierpniową (małą) instruktor tańca współczesnego, sportowego I klasy, dyplomowany Miss, która z uśmiechem na twarzy występowała w Kieleckim Teatrze nauczyciel Imperial Society od i ogromną gracją nosiła diadem Tańca, związana była też ze Szkołą Teachers of Dancing w Londynie, symbolizujący zwycięstwo. Wszystkie Tańca M&I Sulewscy, Tap Dance, sędzia tańca sportowego uczestniczki otrzymały też pamiątkowe Egurrola Dance Studio, tańczyła Efektem obozowej, tanecznej zestawy ufundowane przez CKiS. w zespołach Hand to hand oraz pracy był Letni Taneczny Cheerleaders Na zakończenie pokazów Grawitacja, tańczy na koncertach Show, w którym wzięły udział wszystkie wręczono zespołom pamiątkowe Justyny Steczkowskiej i Michała trenujące zespoły cheerleaders m.in.: statuetki, zaś organizator obozu, Milowicza, wykłada na wielu ze Słupska, Chorzowa, Kielc, Gdyni. prowadzący pokaz prezesm warsztatach w Polsce i zagranicą Gościnnie na jarosławieckiej Słupskiego Stowarzyszenia Tańca ź K a m i l a Z a l e w s k a scenie wystąpili też uczestnicy obozu Sportowego Cheerleaders Maxi tegoroczna absolwentka Midlands tańca towarzyskiego, przebywający Kordian Zalewski przekazał Agnieszce Academy of Dance and Drama, w tym czasie w Jarosławcu. Nie lada Czarnuch dyrektorowi Centrum tancerka w Gadget Show (kanał 5) wyczyny zaprezentowała też słupska Kultury i Sportu w Postominie Tito w Tychach, finalista programu młody tancerz, który lubi tez śpiewać, You Can Dance, zdobywca wielu g r a ć, u p r a w i a ć k o s z y k ó w k ę, nagród w zawodach ju-jitsu, podróżować spotykać nowych ludzi, występował w wielu krajach, instruktor funky, hip hop i new style współpracował m.in.: z Liroyem, Kasą i ź B a r t o s z P e n k a l a Dodą, instruktor w zakresie funky, hip c h o r e o g r a f, i n s t r u k t o r t a ń c a hop, new style i videoclip towarzyskiego, disco, jazz, hip hop, ź Ewelina Kubot tancerka, cheerleadingu i tańców latynoskich, pedagog tańca klasycznego, właściciel Studia Tańca Bit, absolwentka Państwowej Szkoły współwłaściciel Akademii tańca Ra- Baletowej w Bytomiu, instruktor tańca Bit, kierownik Szkoły Tańca w s p ó ł c z e s n e g o, w y s t ę p u j e Kieleckiego teatru Tańca, prezes w Kieleckim Teatrze Tańca, prowadziła P o l s k i e g o S t o w a r z y s z e n i a wiele kursów i warsztatów Cheerleaders, międzynarodowy ź Justyna Lichacy inicjatorka i sędzia ECA i ICU, członek zarządu organizatorka Hip Hop Groove i komisji ds. sędziowskich ECA, sędzia oraz największym tanecznym grupa capoeira-y. Panowie szybowali podziękowanie za kolejny rok udanej Festiwal, założycielka, choreograf Polskiego Związku Tańca Freestyle, wydarzeniu w UK Move It w roku nad sceną wykonując fantastyczne współpracy. i manager grupy tanecznej Unique, tancerz A klasy, wykładowca 2009 i 2011, uczestniczka Mistrzostw akrobacje. Na scenie wystąpili też Mimo zapadającego zmroku choreograf w programie You Can i instruktor Polski i Europy w cheerleadingu, s p o n t a n i c z n i e i n s t r u k t o r z y. gorąca atmosfera pokazów, zwinność Dance, choreograf i nauczyciel ź Sebastian Piotrowicz instruktor hip hop at rollo, pracuje W kilkuminutowym pokazie udział dziewcząt i głośna muzyka sprawiła, że w Pineapple Dance Studio i Husky`s wielokrotny medalista Mistrzostw z choreografami i tancerzami na całym wzięli Kamila Zalewska i Florivaldo widzowie niechętnie rozchodzili się do Dance Studio w Londynie oraz Oslo Polski w disco dance i disco dance świecie, specjalność comercial, Nunes Mossi duet zaimprowizował swoich domów i kwater. Steeet Dance w Norwegii, ukończyła Freestyle, medalista Mistrzostw waaking, New style/age i house taniec w stylu street dance. Także Kolejny pokaz już za rok. największe i najlepsze szkoły tańca, Europy i Świata, w tym także w show ź Elżbieta Zięciak prowadzi Sebastian Piotrowicz finalista You Zapraszamy. tancerz i choreograf wielu festiwali dance, uczestnik i finalista 4 i 5 edycji klub Paktan Słupsk, tancerka tańca Cac Dance zaprezentował się CKiS i wydarzeń w Polsce i za granicą, programu Sou Can Dance, instruktor towarzyskiego międzynarodowej klasy jarosławieckiej publiczności wywołując ukończyła Midlands Academy of jazz, contemporary, modern i show S, wielokrotna finalistka turniejów gromkie brawa. D a n c e a n d D r a m a, p o s i a d a dance Parada radości w Jarosławcu Ponad 150 cheerleaderek przeszło w ostatni poniedziałek 15 sierpnia 2011 r. ulicami Jarosławca w Paradzie radości, do której chętnie przyłączali się mieszkańcy i wczasowicze. Kolorowy korowód przemaszerował tanecznym krokiem z pomponami i licznymi okrzykami. Rozdano setki lizaków i kilkadziesiąt piłek ufundowanych przez sponsorów. Sza

19 Postomino Podziękowania W imieniu organizatora biesiady szantowej KUBRYKIADA 2011, która odbyła się w dniu 31 lipca 2011 r. nad jez. Wicko w Łącku serdecznie dziękuję: ź panu Mirosławowi Lamkowskiemu kapitanowi Szkoły Żeglarstwa ISSA MAGOLA, za udostępnienie terenu i mediów na potrzeby organizacji imprezy, za zorganizowanie regat żeglarskich oraz zaangażowanie podczas realizacji przedsięwzięcia, ź instruktorom MAGOLI, za stworzenie klimatu, ź strażakom i strażaczkom z OSP Łącko pod wodzą Zdzisława Kani, za to że dbali o pełne żołądki uczestników Kubrykiady, ź funkcjonariuszom Straży Gminnej w Postominie za to, że dbali o ład i porządek podczas imprezy, ź ratownikom medycznym z grupy Andrzeja Ruta za to, że dbali o zdrowie i życie uczestników biesiady, ź pracownikom Centrum Kultury i Sportu w Postominie, za to że poświęcili kolejną już niedzielę, byście Państwo mogli dobrze się bawić, ź uczestnikom i widzom Kubrykiady za to, że byliście z nami. Agnieszka Czarnuch dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Postominie Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem). Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). Podstawa prawna: - art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), - art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301), Uwaga dla sportowców! Szanowni Państwo! Uprzejmie informuję, że: 1. I Otwarty Mityng w tle zamkniętego szlabanu kolejowego zaplanowany na dzień 1 października 2011 r. nie odbędzie się 2. dla zawodników, którzy biorą udział w Otwartym Biegowym GRAND PRIX mieszkańców Gminy Postomino i Klubu Biegacza Bryza zamiast Biegu zamkniętego szlabanu (1 października 2011 r.) wprowadza się do regulaminu I Bieg wokół Jeziora Łętowskiego, który odbędzie się w dniu 24 września 2011 r. o godz (boisko wiejskie w Łętowie) na dystansie 12 km (bieg przełajowy) września 2011 r. o godz na stadionie im. Z. Galka w Postominie odbędzie się pierwsza runda rozgrywek w ramach Czwartków Lekkoatletycznych 2011/2012, szczegóły wkrótce na i u dyrektorów szkół. Agnieszka Czarnuch Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Postominie Fundusze alimentacyjne Okres świadczeniowy 2011/2012 rozpoczyna się od r. i trwa do r. Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2011/2012 rozpoczął się od 1 sierpnia 2011 r. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pok. nr 1 w godz. od 8:00 do 14:00. Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Musur Marzena Informacja Świadczenia rodzinne 2011 wrzesień Okres zasiłkowy 2011/2012 zaczyna się od r. i trwa do r. 19 Dnia 28 września 2011 r. mógłby składać oświadczenia o godz. 18 w sali konferencyjnej woli w imieniu Spółdzielni. Urzędu Gminy Postomino Organizatorem Walnego o d b ę d z i e s i ę W a l n e Z g r o m a d z e n i a c z ł o n k ó w Z g r o m a d z e n i e C z ł o n k ó w Spółdzielni Mieszkaniowej jest Spółdzielni Mieszkaniowej Pan Łukasz Rejmer ustanowiony w Pieńkowie. kuratorem dla Spółdzielni C e l e m w a l n e g o Mieszkaniowej w Pieńkowie Zgromadzenia będzie wybór przez Sąd Rejonowy w Koszalinie Zarządu Spółdzielni, który IX Wydział Gospodarczy KRS. Ważna informacja zmiany w obsłudze podatników W związku z likwidacją stanowiska Inspektora ds. obsługi kasy, a tym samym kasy w Urzędzie Gminy Postomino z dniem 1 maja 2011 roku wszystkie wpłaty i wypłaty są realizowane w Banku Spółdzielczym w Ustce Oddział w Postominie. Wpłat należy dokonywać na konto nr: Podatnicy, którzy otrzymali prawomocne decyzje podatkowe winni wpłacać podatki do sołtysa lub do banku mimo iż w decyzji jest napisane, że podatki można wpłacać do kasy Urzędu Gminy Postomino. Sołtysi podobnie jak dotychczas rozliczą się z przyjętych wpłat na podstawie kontokwitariusza w księgowości podatkowej, a następnie dokonają wpłaty podatków w banku na konto Urzędu Gminy. Od wpłat podatkowych i niepodatkowych na konto Urzędu Gminy dokonywanych w banku nie będą pobierane opłaty prowizyjne przez bank. Wypłaty będą realizowane przez bank na podstawie przedłożonych przez Urząd Gminy zatwierdzonych list i poleceń. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego osoby zainteresowane mogą składać od 1 września 2011r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokój nr 1 w godz. od 8:00 do 14:00 Dodatkowe informacje pod nr telefonu: Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Musur Marzena GOPS informuje W związku z obniżeniem kryterium dochodowego z 300% do 150% przy ubieganiu się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie uprzejmie informuje, że od września bieżącego roku zmieniają się zasady przyznawania tej pomocy. Z pomocy w tej formie skorzystać będą mogły wyłącznie te rodziny, których dochód na członka rodziny nie będzie przekraczał kwoty 526,50 złotych /o ile nie zmieni się ustawowe kryterium dochodowe/ Przykład: rodzina 4-osobowa mająca 2 dzieci uczących się, aby móc zakwalifikować swoje dzieci do pomocy w formie dożywiania winna posiadać dochód nie przekraczający 2106 złotych (netto). Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna Ślebioda GOPS informuje o terminach wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez Bank Spółdzielczy w Ustce Oddział w Postominie w 2011 r. w dniach: źod 20 do 26 września źod 20 do 26 października źod 21 do 25 listopada źod 15 do 21 grudnia o dyżurach w 2011 r. konsultanta Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie - doradcy ds. osób niepełnosprawnych w tutejszym Ośrodku w godzinach od 9:30 do 14:30 w dniach: - 12 październik 2011 r listopad 2011 r grudzień 2011 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna Ślebioda Stypendia szkolne Informacja dotyczy stypendiów przyznawanych na okres od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Postomino mogą pobierać wnioski w swoich szkołach, natomiast uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą pobierać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie pok. nr 1. Wnioski przyjmowane będą od 01 do 15 września 2011r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie pok. nr 1 w godz. od 8⁰⁰ do 14⁰⁰. Nie dotrzymanie ustawowego terminu składania wniosków skutkuje nie przyznaniem pomocy materialnej. Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Musur Marzena

20 20 wrzesień 2011 Jarosławiecki champion Postomino Najgłośniejszych i najdłuższych braw doczekał się owczarek niemiecki p i e s J a n u s z a J a n k o w i a k a z Bystrzycy Kłodzkiej. DESA została Jarosławieckim Championem 2011 i otrzymała Puchar Wójta Gminy Postomino, a w nagrodę worek karmy. Nie zabrakło też konkursów dla publiczności. W konkursie Wiedzy o psie trzeba było odpowiedzieć na 20 testowych pytań. Największa wiedza wykazała się Marta Hejner z Gliwic, odpowiadając na 16 pytań. O drugie i trzecie miejsce zwycięzców wyłoniła dogrywka, w której na więcej pytań odpowiedział Grzegorz Kiliński z Poznania (II miejsce) i pokonał Pawła Aftewicza z Skierniewic (III miejsce). Jeden z wielu uczestników Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe. Na parkingu jarosławieckiej środkowoazjatycki. 4-letni pies Dla najmłodszych został skarpy brzegowego klifu w sobotę, 20 mieszka w Słupsku. przeprowadzony konkurs rysunkowy, sierpnia 2011 r. w trzech kategoriach Wśród weteranów (powyżej 5 lat) którego tematem przewodnim było wiekowych: najlepiej wypadł owczarek niemiecki hasło Pies moich marzeń. W zabawie ź szczeniak psy do 1 roku o i m i e n i u D E S A. P i e s w r a z udział wzięła 15-to osobowa grupa życia, z właścicielami przyjechał z Bystrzycy dzieci. Wszystkie prace zostały ź open psy od 1 roku do 5 Kłodzkiej. wysoko ocenione przez jury lat, Zwycięzcy poszczególnych publiczność, a wszyscy uczestnicy ź weteran psy powyżej 5 lat, kategorii wiekowych otrzymały otrzymali nagrody rzeczowe. zostały przeprowadzone Wybory Puchary Wójta Gminy Postomino, W pokazie wystąpił 4 letni pies Psa Wczasowego Jarosławiecki a wszystkie biorące udział w konkursie GOLDEN z Placówki Morskiego Champion Po raz kolejny psy nagrodzone zostały też produktami O d d z i a ł u S t r a ż y G r a n i c z n e j imprezę zorganizowało Centrum Pedigree. w Darłowie, który pod bacznym okiem Kultury i Sportu w Postominie. Wyboru Jarosławieckiego opiekuna zaprezentował swą Do konkursu zgłosiło się 19 psich C h a m p i o n a d o k o n a ł a sprawność, wykonywał polecenia, piękności, różnych ras z 10 publiczność spośród zwycięzców aportował. Na co dzień pies pomaga miejscowości. poszczególnych kategorii wiekowych. funkcjonariuszom w wykrywaniu Kategorię szczeniak wygrał Ilość i siła oklasków oraz głośność narkotyków. p i e s o i m i e n i u T O F I K r a s y i intensywność kibicowania widzów Od lat o bezpieczeństwo nowofundland. Zwycięzca ma dopiero zdecydowała o zwycięstwie jednego weterynaryjne imprezy zadbał lekarz 5 i pół miesiąca i przyjechał wraz spośród 3 psów. Ale nie było tak łatwo. Mieczysław Bojke z Darłowa, a całość z opiekunami ze Słupska. Gminę Pretendenci do tytułu (wraz p r z e d s i ę w z i ę c i a s p r a w n i e DESA ze swoim pucharem Golden i jego opiekun Postomino reprezentował półroczny z opiekunami) musieli zaprezentować przeprowadziła Joanna Targowska kierowane są do sponsorów Oddziału Straży Granicznej w Darłowie labrador BRUNO pies Małgorzaty co potrafią. Psy pokonywały sędzia i członek Polskiego Związku Maciejewskiej z Nacmierza. rozstawione na placu przeszkody: Kynologicznego ze Słupska. i współorganizatorów, a są nimi: wraz z GOLDENEM ź Smażalnia Ryb Jackowo ź Firma Pedigree Kategorię otwartą do 5 lat wygrał tunel i płotki. Musiały też aportować Serdeczne podziękowania za Mieczysław Zawada, Jarosławiec CKiS JUNIOR pies rasy owczarek i prezentować posłuszeństwo. pomoc w realizacji przedsięwzięcia ź P l a c ó w k a M o r s k i e g o Chichy śmichy Wrocławski kabaret CHYBA W niedzielę, 7 sierpnia 2011 r. Kabaret CHYBA z Wrocławia Potwierdzeniem wysokiego poziomu w Jarosławcu odbył się VIII z najbardziej chyba popularnym tego kabaretu są liczne nagrody Jarosławiecki Wieczór Kabaretowy skeczem o kolei. Kabaret wystąpił zdobywane na najważniejszych WZDŁUŻ FAL. w składzie: Sylwia Styczeń, Piotr polskich przeglądach kabaretowych O godzinie na letniej scenie Gumulec i Maciej Gliński. Jest on miedzy innymi II miejsca w Przeglądzie przy Zespole Szkół w Jarosławcu zdobywcą wielu nagród i wyróżnień. PAKA w Krakowie w 2007 i 2009 r. Do program kabaretowy rozpoczął Teatr Zdobył m.in. I nagrodę na Przeglądzie Jarosławca kabaret zawitał w składzie: KROKODYL, który poprowadził Kabaretów PAKA w Krakowie w 2010 r., Wojciech Kowalczyk, Maciej Morze, Tadeusz FALANA wraz z małżonką. był dwukrotnym finalistą FAMY. Tomasz Nowaczyk i Przemysław P r z e d s t a w i e n i e m d l a d z i e c i N a s t ę p n e s w ó j p r o g r a m Dzięgiel ze znanym skeczem C H A Ł A B A Ł A r o z b a w i l i c a ł ą przedstawił Kabaret CZESUAF przychodzi mężczyzna do salonu publiczność a zwłaszcza dzieci, które z Poznania. Kabaret ten umiejętnie samochodowego kupić samochód dla licznie przybyły. połączył humor społeczno-obyczajowy swojej żony w kolorze seledynowym Po godzinnym programie dla ze sporą dawką absurdu. Ta Kabaretem który prowadził całą n a j m ł o d s z y c h n a s c e n i e mieszanka została znakomicie imprezę niedzielnego wieczoru był zaprezentował się pierwszy kabaret p r z y j ę t a p r z e z w i d o w n i ę. Kabaret HUĆĆ krakowsko- warszawski duet. Kabaret Na widowni powstał w grudniu 2010 r., a j e g o s k ł a d w c h o d z ą B o g u s ł a w K a c z m a r c z y k ( K a b a r e t P O Ż A R C I E z Maćkiem Stuhrem, pacjent Nowak w serialu DALEKO OD N O S Z Y ) o r a z S y l w i a Wróblewska Stand Up-erka (ZABIJ MNIE ŚMIECHEM, C O M E D Y C E N T R A L PREZENTUJE). Duet poza brawurowym prowadzeniem całego wieczoru zaskoczył p u b l i c z n o ś ć s w o i m programem, w którym skecze przeplatane były filmami na letnim funkcjonariuszom Straży Gminnej ekranie. w Postominie pod wodzą komendanta Tegoroczny, udany programowo Jarosława Kwiatka, strażakom VIII Jarosławiecki Wieczór Kabaretowy i strażaczkom z OSP Łącko pod WZDŁUŻ FAL, przy dobrej pogodzie, p r z e w o d n i c t w e m n a c z e l n i k a obejrzała rzesza miłośników dobrego Z d z i s ł a w a K a n i, r a t o w n i k o m humoru. Lubiący dobą zabawę, nie medycznym z grupy Andrzeja Ruta, zważając na ból brzucha wywołany elektrykom, obsłudze nagłośnienia dużą dawką energetycznego śmiechu i świateł oraz pracownikom CKiS. wrócili do domów późnym wieczorem. Serdeczne podziękowania J u ż t e r a z z a p r a s z a m y n a kierowane są również dla Ośrodka przyszłoroczny pokaz kabaretowy. Wczasowego Słoneczna Plaża Organizator wydarzenia w Jarosławcu za zapewnienie noclegu Centrum Kultury i Sportu w Postominie i pokrzepienie ciał nadwątlonych po serdecznie dziękuje wszystkim, którzy występach kabareciarzy. przyczynili się do jego zorganizowania: CKiS

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

dziewcząt sołectw: Pieszcz, Pałowo i Pałówko Pieszcz 12.00 Pieszcz - boisko wiejskie Rodzinny festyn sportowo - rekreacyjny

dziewcząt sołectw: Pieszcz, Pałowo i Pałówko Pieszcz 12.00 Pieszcz - boisko wiejskie Rodzinny festyn sportowo - rekreacyjny WYKAZ IMPREZ organizowanych w ramach EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWEGO TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gminy POSTOMINO Data przeprowadzenia Godzina przeprowadzenia Miejsce

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH w RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gmina POSTOMINO

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH w RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gmina POSTOMINO WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH w RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gmina POSTOMINO Data imprezy Godzina imprezy Miejsce przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

GMINA USTRONIE MORSKIE. półmetek kadencji

GMINA USTRONIE MORSKIE. półmetek kadencji GMINA USTRONIE MORSKIE półmetek kadencji 2014-2018 Inwestycje drogowe i oświetlenie 2015-2016 Poprawa infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem na terenie gminy Ustronie Morskie to jedno z priorytetowych

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Wyjazd szkoleniowy Członków Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia do Lokalnej Grupy Działania Marijampoles na Litwie

Wyjazd szkoleniowy Członków Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia do Lokalnej Grupy Działania Marijampoles na Litwie Wyjazd szkoleniowy Członków Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia do Lokalnej Grupy Działania Marijampoles na Litwie W dniach 6 7 października 2012 r. zorganizowaliśmy wyjazd do Marijampola na Litwie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRASY 14 sierpnia 2013 roku

PRZEGLĄD PRASY 14 sierpnia 2013 roku Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego PRZEGLĄD PRASY 14 sierpnia 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Biuro Prasowe tel. (41) 342-13-45;

Bardziej szczegółowo

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Gmina CIASNA położona w północno-zachodniej części powiatu lublinieckiego w województwie śląskim Gmina Ciasna Powierzchnia gminy: 134 km 2 Powierzchnia lasów to

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA PROMOCJA GMINY RYTWIANY

WARSZAWSKA PROMOCJA GMINY RYTWIANY WARSZAWSKA PROMOCJA GMINY RYTWIANY WARSZAWSKA PROMOCJA GMINY RYTWIANY 20 września 2009r. w Warszawie, w jesiennej scenerii przepięknych warszawskich ogrodów Frascati, w Parku im. Rydza Śmigłego, odbył

Bardziej szczegółowo

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Strona 1/6 Tradycją Gimnazjum nr 1 jest organizowanie w kwietniu Dnia Otwartego dla uczniów klas szóstych mławskich szkół podstawowych. W tym roku w progach naszej szkoły

Bardziej szczegółowo

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Społeczna inicjatywa mieszkańców Lubikowa Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Nowe ogrodzenie okalające plac zabaw w miejscowości Lubikowo powstało dzięki społecznej pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r. Projekt z dnia 8 września 2016 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r. PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock 19.12.2016 r. Plan budżetu na 2017r. 70 397 789,43 63 362 294,43 75 777 740,52 56 013 508,66 19 764 231,86 7 035 495,00 Plan

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie. Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie. Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE 1 Gdzie ten Kuraszków? 2 Realizowane projekty z Odnowy Dolnośląskiej Wsi 2007 Zakup strojów ludowych

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda UCHWAŁA Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI. Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI. Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GNOJNO Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI za okres od 28.05.2014 r. do 26.06.2014 r. Zadania własne i zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1. W miesiącu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Rok 2011 dobiegł końca, był on okresem intensywnej pracy. Najbardziej namacalnym przejawem działalności samorządu są inwestycje, dlatego też chciałbym

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): Skarżysko Kościelne

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU Dnia: 07.03.2014r. 8 marca, to wyjątkowy dzień szczególnie dla wszystkich pań, zarówno tych dużych jak i małych. W tym dniu jest obchodzony Dzień Kobiet. Przedszkolaki także

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej Kobiety Roku 2011 Prezentacja Stołów Wielkanocnych Lelów 2012 Zespół Walentynki Warsztaty rękodzielnictwa ludowego Gmina w obiektywie MARZEC

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo!

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Panie Przewodniczący, Dobiega końca kadencja Rady Gminy Miastków Kościelny i Wójta Gminy i jak zawsze w takiej chwili napływają pytania: jakie były te cztery lata, co przyniosły, jakimi efektami możemy

Bardziej szczegółowo

Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa KALISZ odbytego w dniu 16 wrzesień 2016 r.

Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa KALISZ odbytego w dniu 16 wrzesień 2016 r. Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa KALISZ odbytego w dniu 16 wrzesień 2016 r. Zebranie wiejskie o godz. 19,00 otworzył sołtys Jan Narloch przywitał przybyłych mieszkańców oraz Pana Mateusza Hapka

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/99/16 RADY GMINY ŁUBNICE. z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXII/99/16 RADY GMINY ŁUBNICE. z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XXII/99/16 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOLONII LETNIEJ Z NAUKĄ PŁYWANIA

PROGRAM KOLONII LETNIEJ Z NAUKĄ PŁYWANIA Ośrodek Wypoczynkowy Sabat w Lubiatowie PROGRAM KOLONII LETNIEJ Z NAUKĄ PŁYWANIA Dzień pobytu 1 Wyszczególnienie zajęć programowych 9.00 Zbiórka dzieci, sprawdzanie obecności, zapoznanie dzieci z zasadami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!!

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda, w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!! Rozpoczyna się już 20 edycja konkursu Pię kna Wieś Pomorska 2013" Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VIII POWIATOWEGO KONKURSU PRODUCENTÓW ROLNYCH 2014

REGULAMIN VIII POWIATOWEGO KONKURSU PRODUCENTÓW ROLNYCH 2014 REGULAMIN VIII POWIATOWEGO KONKURSU PRODUCENTÓW ROLNYCH 2014 I. Organizatorem Konkursu Producentów Rolnych są: Starosta Zwoleński, Burmistrz Zwolenia, Wójtowie gmin: Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów,

Bardziej szczegółowo

Działanie nr 7 - druga wymiana.

Działanie nr 7 - druga wymiana. Realizacja projektu "MAM PRAWO! Transfer nowoczesnych programów i metod terapii i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Centrum dla dzieci niepełnosprawnych ORIONI w Zestafoni" Działanie nr 7

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1588 UCHWAŁA NR 305/XXXV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej. Teresa Pancerz-Pyrka

Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej. Teresa Pancerz-Pyrka Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej Teresa Pancerz-Pyrka 1 Usługi publiczne w obszarze kultury Wspieranie w działaniach zespołu ludowego Kazanowianki znad Iłżanki promującego

Bardziej szczegółowo

KOLONIA LETNIA 2015 W ŻERKOWIE. 15 lipiec 28 lipiec 2015

KOLONIA LETNIA 2015 W ŻERKOWIE. 15 lipiec 28 lipiec 2015 KOLONIA LETNIA 2015 W ŻERKOWIE 15 lipiec 28 lipiec 2015 DZIEŃ 1 15.07.2015 PRZYJAZD DO ŻERKOWA I ORGANIZOWANIE SIĘ 1. Przejazd z miejsca zbiórki do Żerkowa 2. W Żerkowie: podział dzieci na grupy; zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 2008 Wnioski złożone przez Gminę Bodzentyn do Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 7/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 26 luty 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 7/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 26 luty 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 7/14 w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich administrowanych przez Centrum Kultury i Sportu w Postominie oraz znajdującego się w nich wyposażenia Na podstawie 5 pkt 6 oraz 10

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ TERAPEUTY. zagatki i pytania, golenie mężczyzn, nauka: haftowania,

DZIEŃ TERAPEUTY. zagatki i pytania, golenie mężczyzn, nauka: haftowania, DZIEŃ TERAPEUTY 16 października pracownia komputerowa z przygotowaniem do zawodu zorganizowała Dzień Terapeuty. Były różne konkurencje takie jak: rysowanie portretów instruktorów, zagatki i pytania, golenie

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

Założenia regulaminowe:

Założenia regulaminowe: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie serdecznie zaprasza: Solistów, Zespoły folklorystyczne, Biesiadne i Kapele Podwórkowe do udziału w XII Pomorskim Przeglądzie Zespołów folklorystycznych, Biesiadnych

Bardziej szczegółowo

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów Wykorzystanie przez Gminę Michałów środków finansowych pochodzących z Funduszy Unijnych w 2015r W TRAKCIE REALIZACJI SĄ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY: Projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

Gmina Złotniki Kujawskie

Gmina Złotniki Kujawskie Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015 Załącznik nr 9 Gmina Złotniki Kujawskie Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 9 Źródła

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały nr 618 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 2010 roku

UZASADNIENIE do Uchwały nr 618 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 2010 roku UZASADNIENIE do Uchwały nr 618 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 2010 roku BudŜet gminy 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.077.010,17 zł w tym: -dz.700 Gospodarka mieszkaniowa o 240.000 zł wpływy

Bardziej szczegółowo

LATO... LATO.. LATO CZEKA...

LATO... LATO.. LATO CZEKA... Zespół Szkół w Bratkowicach Bratkowice 398 36-055, Bratkowice Numer 5 06/16 WWWJUNIORMEDIAPL ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER LATO LATO LATO CZEKA Razem z rodzicami idziemy na dworzec Już czeka na nas pociąg!

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011

PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011 PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011 INWESTYCJE W ZAKRESIE REMONTÓW WIEJSKICH DOMÓW KULTURY 1. Wiejski Dom Kultury w Kaliszkowicach Kaliskich. Inwestycja dotyczyła głównie remontu wnętrza Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Nowinki Szkolnej Rodzinki

Nowinki Szkolnej Rodzinki Nowinki Szkolnej Rodzinki ORGANIZATOR PROJEKTU ZGSP im.janusza Korczaka w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3 47-2, Pawłowiczki Numer 51 11/15 PARTNER W TYM NUMERZE: - spotkanie z Panią Poprawialską, -spektakl

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 11 września 2015r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 413 769,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII /83/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XIII /83/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała Nr XIII /83/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Manowo na lata 2011-2017 Na podstawie art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW

SYSTEM Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Zbigniew Reniecki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu W ramach programu SYSTEM finansowanego ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. /2009 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia.. 2009 r.

UCHWAŁA NR. /2009 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia.. 2009 r. Projekt UCHWAŁA NR. /2009 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia.. 2009 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXX/278/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 grudnia 2008r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r.

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. 30 maja był w naszej szkole prawdziwym świętem dzieci. Tego dnia nie było lekcji, była za to wspaniała zabawa dla dużych i małych. I chociaż

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I M Ł O D Z IEŻ U K R A IŃSK I A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I W dniach 19 22 października 2010 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Żołyni gościła już po raz kolejny

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK, 11 marca 2013

PONIEDZIAŁEK, 11 marca 2013 PONIEDZIAŁEK, 11 marca 2013 Poniedziałek był naszym pierwszym dniem w szkole partnerskiej (przylecieliśmy w niedzielę wieczorem). Uczniowie z pozostałych krajów jeszcze nie dojechali, więc był to bardzo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok. Projekt z dnia 21 maja 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA z dnia... 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe w 2012 r.

Wydatki majątkowe w 2012 r. Tabela Nr 3 UCHWAŁA NR XXIV/239/12 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 16 maja 2012 r. Wydatki majątkowe w 2012 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2012

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZEMIERNIKI na dzień 31.12.2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZEMIERNIKI na dzień 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 5/2015 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 23 marca 2015 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZEMIERNIKI na dzień 31.12.2014 r. Grunty i lasy Stan gruntów skomunalizowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r.

UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r. UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

OFERTA KREDYTOWA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (NGO)

OFERTA KREDYTOWA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (NGO) OFERTA KREDYTOWA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (NGO) Informacja Lokalnej Grupy Działania Obra Warta dla organizacji pozarządowych. Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że Gospodarczy Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Projekt "Seniorzy na wsi"

Projekt Seniorzy na wsi Projekt "Seniorzy na wsi" Analiza ankiet przeprowadzonych wśród seniorów na terenach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim Ankiety przeprowadzono w trzech grupach wiekowych 55-65 lat - 36 osób 66-75

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo