Zmywarki DIHR serii OPTIMA 400 OPTIMA 500. Instrukcja obsługi (wersja: KOD: 3850ET_U Ed /2014) (wszystkie modele i ich wersje wyposaŝenia)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmywarki DIHR serii OPTIMA 400 OPTIMA 500. Instrukcja obsługi (wersja: KOD: 3850ET_U Ed. 04-05/2014) (wszystkie modele i ich wersje wyposaŝenia)"

Transkrypt

1 Zmywarki DIHR serii OPTIMA 400 OPTIMA 500 (wszystkie modele i ich wersje wyposaŝenia) Instrukcja obsługi (wersja: KOD: 3850ET_U Ed /2014) I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

2 UWAGA: wszystkie urządzenia wymagające stałego podłączenia do sieci wodnej (między innymi niniejsze urządzenie) koniecznie muszą mieć podłączony dodatkowo zmiękczacz wody usuwający z niej związki wapnia i magnezu. Zmiękczacz musi być użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi. W przypadku braku podłączenia zmiękczacza lub jego złego użytkowania i/lub regeneracji firma HENDI nie będzie uznawać reklamacji związanych z naprawami wynikającymi z zakamienienia urządzenia. Firma HENDI zaleca stosowanie następujących zmiękczaczy wody: Filtry do wody BWT: o Gwarantowana wysoka jakość wody dzięki 5 stopniowej filtracji. o Łatwa wymiana filtra. o Możliwość ustawienia i regulacji obejścia By-pass idealne w przypadku ekspresow o Filtr z wkładem M lub L: ekspresy do kawy, piece konwekcyjno -parowe, kostkarki, łuskarki o Filtr z wkładem 2XL: zmywarki do szkła i naczyń Zmiękczacze tradycyjne z By-Pasem o Zmiękczacz do wody o pojemności 8 l kod: o Zmiękczacz do wody o pojemności 12 l kod: o Zmiękczacz do wody o pojemności 16 l kod: Zmiękczacze do wody samoobsługowe o Zmiękczacz do wody półautomatyczny, kod: o Zmiękczacz do wody automatyczny, kod: Do prawidłowej regeneracji zmiękczaczy zalecamy: o Tabletki solne, worek 25 kg kod:

3 Dziękujemy za wybór naszego urządzenia. Stosowanie się do instrukcji instalacji, konserwacji i obsługi przedstawionych w niniejszym dokumencie zapewnia długotrwałą eksploatację i idealne działanie urządzenia. NaleŜy przestrzegać poniŝszych instrukcji. Urządzenie zaprojektowano i wyprodukowano w oparciu o najnowsze osiągnięcia techniki. Teraz oddaliśmy je do Państwa dyspozycji. Państwa satysfakcja to dla nas najwyŝsza nagroda. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UśYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEśY UWAśNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ. OSTRZEśENIE: NIEPRZESTRZEGANIE (NAWET CZĘŚCIOWE) ZASAD OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI POWODUJE UNIEWAśNIENIE GWARANCJI I ZWALNIA PRODUCENTA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI. OSTRZEśENIA Niniejszą instrukcję obsługi naleŝy zachować wraz z urządzeniem do późniejszego wglądu. W przypadku sprzedaŝy albo przekazania urządzenia innemu uŝytkownikowi dołączyć instrukcję do urządzenia. Przed instalacją i pierwszym uŝyciem zmywarki naleŝy uwaŝnie przeczytać instrukcję. Instrukcje mają na celu zapewnienie uŝytkownikowi zgodność z dyrektywą 2006/95/WE z późniejszymi zmianami oraz normą zharmonizowaną EN i EN Podłączenie do instalacji elektrycznej i wodociągowej musi wykonać bezwzględnie i wyłącznie wykwalifikowany serwisant. UŜytkownikowi nie wolno wykonywać Ŝadnych czynności naprawczych ani konserwacyjnych we własnym zakresie. W razie potrzeby skontaktować się z wykwalifikowanym pracownikiem. Dostęp do panelu sterowania po wyłączeniu urządzenia uzyskać mogą wyłącznie wykwalifikowani pracownicy. Serwisowanie zmywarki powinien prowadzić upowaŝniony personel. UŜywać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. W przeciwnym razie gwarancja zostanie uniewaŝniona, a producent nie będzie ponosić odpowiedzialności. Przestrzegać wyłącznie instrukcji czyszczenia podanych przez producenta (roz. 5). Ze zmywarki korzystać mogą wyłącznie osoby dorosłe. Jest to urządzenie do uŝytku profesjonalnego i moŝe być uŝywane przez osoby wyszkolone. Urządzenie instalować i naprawiać mogą wyłącznie wykwalifikowani serwisanci. Producent zrzeka się odpowiedzialności za nieprawidłową eksploatację, konserwację albo naprawy. Z urządzenia nie mogą korzystać dzieci ani osoby o obniŝonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych albo umysłowych, bez stosownego doświadczenia i wiedzy. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem. UWAGA: Producent i/lub sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za obraŝenia osób ani uszkodzenia mienia wynikające z nieprzestrzegania powyŝszych zasad.

4 1. OPIS URZĄDZENIA 1.1 Opis urządzenia Wyłącznik ścienny: montowany przy instalacji urządzenia przez serwisanta, zgodnie z obowiązującymi przepisami Panel sterowania Drzwi Standardowe wyposaŝenie urządzenia z koszem 500x500 mm: 1 kosz na szkło 500x500 mm 1 kosz na talerze 500x500 mm 1 koszyczek (kubek) na sztućce Pojemność kosza na naczynia: 12 talerzy głębokich albo 18 płaskich Maks. Ø = 340 mm

5 Standardowe wyposaŝenie urządzenia z koszem 400x400 mm: opcja A) 2 kosze na szkło400x400 mm lub opcja B) 2 kosze okrągłe Ø 400 mm 1 podstawa kosza okrągłego Opcja A) Opcja B) Standardowe wyposaŝenie urządzenia z koszem 400x400 mm: 1 koszyczek na sztućce 1 stojak (wkładka do kosza głównego na talerze Opcjonalnie (za dopłatą): Czujnik poziomu detergentu/nabłyszczacza Opcjonalnie (za dopłatą UWAGA: montowany na etapie montaŝu w fabryce. Nie ma moŝliwości montaŝu w gotowej zmywarce. Wtedy naleŝy korzystać ze zmiękczaczy zewnętrznych) Wbudowany w zmywarce zmiękczacz wody

6

7 Do obsługi urządzenia potrzebne są 3 złącza: elektryczne; do sieci wodociągowej; odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej Urządzenie wyposaŝone jest w cykl mycia w temperaturze +55 C z detergentem, oraz cykl płukania/wyparzania w temperaturze + 90 C z środkiem nabłyszczającym. Zmywarka przeznaczona jest wyłącznie do mycia talerzy, szkła i garnków czy patelni ze śladami Ŝywności. Wszelkie inne zastosowania są niewłaściwe NIE MYĆ przedmiotów zanieczyszczonych benzyną, farbą, opiłkami stali albo Ŝelaza, delikatnych przedmiotów ani materiałów nieodpornych na mycie. Nie uŝywać kwasowych środków chemicznych powodujących korozję, ani środków zasadowych, rozpuszczalników czy środków czyszczących na bazie chloru. Nie otwierać drzwi zmywarki w trakcie włączonego cyklu mycia. Urządzenie wyposaŝone jest w specjalne zabezpieczenie, które natychmiast zatrzymuje jego pracę w razie otwarcia drzwi, uniemoŝliwiając wyciek wody. Przed uzyskaniem dostępu do wnętrza urządzenia wyłączyć je i opróŝnić zbiornik wody. Urządzenie wyposaŝone jest we wbudowaną pompę spustową. Pompa spustowa słuŝy do utrzymania odpowiedniego poziomu wody w zbiorniku. Aby zupełnie opróŝnić zbiornik na koniec dnia, patrz pkt. 2.5 Pompa spustowa. 1.2 Funkcje urządzenia Poziom hałasu urządzenia wynosi poniŝej 65 db(a) TABLICZKA ZNAMIONOWA Rysunek poniŝej pokazuje lokalizację tabliczki znamionowej na obudowie zmywarki. Przed podłączeniem do sieci elektrycznej oraz wodociągowej koniecznie sprawdzić zgodność parametrów sieci z danymi na tabliczce. Moc całkowita Zasilanie Całkowita moc pobierana Moc pompy Zabezpieczenie elektryczne Klasa ochrony

8 2. OBSŁUGA 2.1 Panel sterowania i zastosowane symbole rys. 1 A) Przycisk START cyklu/wyboru cyklu B) Wyświetlacz C) Przycisk WŁ.WYŁ/stanu gotowości D) Przycisk regeneracji (opcjonalny tylko w modelach z wbudowanym zmiękczaczem) E) Przycisk spustu (opróŝnianie komory mycia z wody) rys. 2 (urządzenie z koszem 400 mm) 2 Uruchomienie urządzenia Uruchomienie Sprawdzić, czy filtr pompy jest poprawnie zainstalowana w dnie zbiornika (patrz rys. 2 i 3). Filtry naleŝy czyścić do 20 cykli mycia albo w razie potrzeby. NIE UśYWAĆ urządzenia bez filtrów. Zamontować filtry powierzchniowe (patrz rys. 2 i 3). Zamknąć drzwi zmywarki. Otworzyć zawór wody zasilającej. Włączyć główny przełącznik prądu do połoŝenia WŁ. Urządzenie w trybie STAND-BY (Gotowości). Na wyświetlaczu B pojawi się komunikat STAND-BY. Nacisnąć przycisk C. rys. 3 (urządzenie z koszem 500 mm) Urządzenie zostanie uruchomione, gdy zapali się przycisk A. Na wyświetlaczu B zgaśnie komunikat STAND-BY. Przycisk A zapali się na kilka sekund na biało, następnie załadowane zostanie oprogramowanie.

9 Po załadowaniu oprogramowania przycisk podświetlony zostanie na czerwono. Występuje to tylko przy pierwszym uruchomieniu urządzenia w danym dniu. Zbiornik napełniany jest podczas nagrzewania bojlera. Na wyświetlaczu B pojawi się komunikat FILLING WATER (Napełnianie wodą) na przemian z HEATING (Nagrzewanie). Na wyświetlaczu pojawi się komunikat HEATING (Nagrzewanie), do momentu osiągnięcia zadanej temperatury. W trakcie tego procesu, urządzenie nie umoŝliwi uruchomienie Ŝadnego cyklu (zgodnie z HACCP). Jeśli konfiguracja urządzenia jest standardowa, przy dostarczanej ciepłej wodzie (+50 C), bez dodatkowego zasilania, przycisk A zostanie podświetlony po ok. 20 minutach Obsługa Wprowadzić kosz z naczyniami do mycia. Naczynia naleŝy poprawnie umieścić w koszu (patrz rys. 4). Uruchomić Ŝądany cykl mycia naciskając zielony przycisk A. rys. 4

10 Na wyświetlaczu wskazane zostaną po kolei wszystkie dostępne programy. Po wyświetleniu Ŝądanego programu zwolnić przycisk. Dostępne programy urządzenia z koszem 400 mm: Dostępne programy urządzenia z koszem 500 mm: Przez cały cykl mycia na wyświetlaczu wskazana będzie temperatura wody w zbiorniku i temperatura bojlera. PoniŜej wiersza ze wskazaniem temperatury wyświetlany jest pasek postępu cyklu mycia. Na koniec cyklu mycia przeprowadzony zostanie cykl płukania na gorąco. Niebieskie/zielone migające podświetlenie przycisku A oznacza zakończenie cyklu, sygnalizowane takŝe wyświetleniem komunikatu CYCLE ENDED.

11 UWAGA: Jeśli po zakończeniu cyklu drzwi pozostaną zamknięte, naczynia nie wyschną. Wyjąć kosz albo zostawić otwarte drzwi, aby ułatwić odparowanie wody i osuszenie naczyń. Podczas otwierania drzwi przycisk A zostanie podświetlony na zielono, co oznaczać będzie gotowość urządzenia do przeprowadzenia nowego cyklu mycia. UWAGA: Urządzenie zapamiętuje ostatni zastosowany cykl, który jest gotowy do następnego uŝycia. W przypadku uruchomienia urządzenia w trybie częściowego spustu (a nie w trybie czystej wody), urządzenie automatycznie przeprowadzi pełne spuszczanie wody ze zbiornika, co 30 cykli (patrz pkt 2.5 System pomp spustowych) Wyłączanie Nacisnąć przycisk C. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat STAND-BY (Tryb gotowości). Na koniec dnia naleŝy wyczyścić urządzenie (patrz roz. 5 Konserwacja ). Zamknąć zawór doprowadzający wodę. Przełączyć główny przełącznik do połoŝenia WYŁ.

12 2.3 Stosowanie detergentu (środek do mycia) Urządzenie wyposaŝone jest w standardowy dozownik detergentu. Zmywarka pobiera środek ten automatycznie. NaleŜy stosować środek NIEPIENIĄCY, odpowiedni do zmywarek przemysłowych/gastronomicznych. Zaleca się stosować dobrej jakości środki w płynie. Zalecamy środki z oferty HENDI. NaleŜy stosować się do zaleceń producenta danego środka myjącego dotyczących ilości środka w zaleŝności od twardości wody. 1 cm środka zassany do przewodu odpowiada ok 0,15 g. Odpowiednia ilość detergentu ma istotne znaczenie dla wyników zmywania. W przypadku braku detergentu na wyświetlaczu pojawi się komunikat DETERGENT LEVEL (Poziom detergentu) (tylko modele z opcjonalnym czujnikiem niskiego poziomu środka). 2.4 Stosowanie nabłyszczacza (środek nabłyszczająco-płuczący) Urządzenie wyposaŝone jest w standardowy dozownik nabłyszczacza. Zmywarka pobiera nabłyszczacz automatycznie. Nabłyszczacz musi być odpowiedni do zmywarek przemysłowych. Zaleca się zamawianie środka od wyspecjalizowanych dostawców. Zalecamy środki z oferty HENDI. Zalecana ilość to 2-5 cm produktu mierzona w przewodzie. 1 cm produktu zassany do przewodu odpowiada ok 0,13 g. Odpowiednia ilość nabłyszczacza jest waŝna dla szybkiego i skutecznego suszenia. UWAGA: Nadmiar stosowanych środków albo piany spowoduje zmniejszenie wydajności pompy. W przypadku braku detergentu na wyświetlaczu pojawi się komunikat RINSE AID LEVEL (Poziom detergentu) (tylko modele z opcjonalnym czujnikiem niskiego poziomu środka). 2.5 Pompa spustowa Naciskać przycisk E do momentu wyświetlenia na wyświetlaczu komunikatu TANK DRAINING (OpróŜnianie zbiornika). Pompa spustowa automatycznie opróŝni zbiornik. W trakcie procesu opróŝniania, przycisk A zostanie podświetlony na niebiesko, podświetlenie będzie migać. Po zakończeniu opróŝniania urządzenie automatycznie przełączy się do trybu gotowości STAND-BY. Aby napełnić urządzenie do nowego cyklu, patrz pkt 2.2.

13 2.6. Urządzenie regenerujące (tylko modele z wbudowanym zmiękczaczem) Jeśli urządzenie wyposaŝone jest w wbudowany zmiękczacz, regeneracja odbywać się będzie automatycznie. W razie potrzeby automatycznie uruchomiony zostanie 120-minutowy cykl regeneracji. W tej fazie na wyświetlaczu wskazana zostanie litera R. W razie potrzeby, cykl R moŝna uruchomić nawet przy napełnianiu zbiornika wody. Jeśli cykl ten uruchomiony zostanie w trakcie cyklu mycia, cykl zostanie wydłuŝony. Na płycie drukowanej zapisano okresowe wywoływanie ręcznego, 20-minutowego cyklu regeneracji. Ten cykl regeneracji moŝe takŝe uruchomić uŝytkownik, jeśli jakość płukania nie będzie zadowalająca. Gdy na wyświetlaczu wskazany zostanie komunikat PRESS WATER SOFTNER REGENERATION KEY (Nacisnąć przycisk D regeneracji zmiękczacza), albo jeśli uŝytkownik chce uruchomić cykl regeneracji R, naleŝy wykonać następujące czynności: Jeśli na wyświetlaczu pojawia się komunikat SALT LEVEL (Poziom soli), naleŝy napełnić pojemnik znajdujący się wewnątrz zbiornika grubą solą (grudki 1-4 mm), uwaŝając, by nie rozsypać soli do zbiornika. Wysokie stęŝenie soli moŝe mieć negatywny wpływ na poprawne działanie i okres eksploatacji urządzenia i moŝe powodować korozję stali. Po wsypaniu soli dokładnie załoŝyć zakrętkę. Przy urządzeniu w trybie gotowości STAND-BY i otwartym zaworze wody, pustym zbiorniku wody do mycia i zamkniętych drzwiach, nacisnąć przycisk D. Przycisk A zostanie podświetlony na niebiesko, podświetlenie zacznie migać. W tym cyklu na wyświetlaczu wskazany zostanie postęp i pozostały czas. Tego cyklu nie moŝna przerwać. W tym czasie nie moŝna korzystać ze zmywarki, aŝ do zakończenia cyklu regeneracji. Po zakończeniu cyklu regeneracji urządzenie automatycznie przełączy się w tryb gotowości STAND-BY. W tym momencie moŝliwe będzie wyłączenie urządzenia (patrz pkt Wyłączanie) albo rozpoczęcie normalnej obsługi (patrz pkt Obsługa). Jeśli twardość wody przekracza 35 f, KONIECZNE jest zastosowanie zmiękczacza zewnętrznego. Polecamy zewnętrzne zmiękczacze z oferty HENDI.

14 OSTRZEśENIA: Nie trzaskać drzwiami podczas otwierania i zamykania. Nie wkładać do urządzenia materiałów ani przedmiotów. Urządzenie ma klasę zabezpieczenia IPX3 przed przypadkowym zachlapaniem wodą, nie jest zabezpieczone przed strumieniem wody i/lub pary pod ciśnieniem. Nie wolno stosować ciśnieniowych systemów mycia. Nie zanurzać gołych rąk w zbiorniku środka myjącego. W przypadku kontaktu ze środkiem obficie spłukać skórę wodą. Sprawdzić instrukcje bezpieczeństwa na pojemnikach z detergentem. Podczas eksploatacji urządzenia naleŝy przestrzegać istotnych zasad: 1) nigdy nie dotykać urządzenia mokrymi rękami ani stopami, 2) nigdy nie uŝywać urządzenia boso, 3) nie instalować urządzenia w miejscach naraŝonych na kontakt z wodą. Po zakończeniu eksploatacji, na koniec dnia albo w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych, naleŝy odłączyć zmywarkę od źródła zasilania. Wyłączyć wyłącznik ścienny, który powinien być zainstalowany przez uprawnionego instalatora. Zamknąć zawór doprowadzający wodę Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. Do gaszenia poŝaru elementów elektrycznych nie uŝywać wody. OSTRZEśENIE: CZYSZCZENIE WNĘTRZA URZĄDZENIA NALEśY WYKONAĆ PO PRZYNAJMNIEJ 10 MINUTACH OD WYŁĄCZENIA URZĄDZENIA GROŹBA POPARZENIA. OSTRZEśENIE: NIE WKŁADAĆ RĄK ANI NIE DOTYKAĆ ELEMENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA DNIE ZBIORNIKA ZMYWARKI A TAKśE POD KONIEC CYKLU MYCIA GROŹBA POPARZENIA.

15 3. OCHRONA ŚRODOWISKA 3.1 Zalecenia dotyczące optymalnego zuŝycia energii, wody i detergentów Dozowanie soli (tylko modele z wbudowanym zmiękczaczem) Ustawiona fabrycznie (u producenta) ilość soli podawana jest na Ŝywicę w kaŝdym cyklu regeneracji. WaŜne jest obserwowanie liczby cykli regeneracji zalecanych w pkt 2.6 Urządzenie regenerujące w celu uniknięcia rozsypania soli albo powstania osadów kamienia. Jeśli to moŝliwe, uruchamiać urządzenie po całkowitym zapełnieniu brudnymi naczyniami Pozwoli to zoptymalizować zuŝycie detergentu, nabłyszczacza, energii i wody. Detergent i nabłyszczacz Aby chronić środowisko, naleŝy uŝywać detergentów i nabłyszcza czy i najwyŝszym stopniu biodegradowalności. Przynajmniej raz w roku sprawdzać ich poprawną ilość w zaleŝności od twardości wody. Zbyt duŝa ilość produktu zwiększa zanieczyszczenie rzeki i mórz, a zbyt mała ilość negatywnie wpłynie na efekty mycia i higienę. Temperatura zbiornika i bojlera Temperatura zbiornika i bojlera ustawiana jest fabrycznie tak, aby zapewnić najlepsze wyniki mycia przy uŝyciu większości detergentów dostępnych na rynku. Instalator moŝe dostosować te parametry do stosowanego detergentu. Mycie wstępne (konieczne przed myciem w zmywarce) OstroŜnie, w niewielkiej ilości wody, usunąć resztki Ŝywności z talerzy w letniej wodzie, aby ułatwić usuwanie tłuszczu zwierzęcego. Aby usunąć zaschnięte resztki, naleŝy zanurzyć naczynie w wodzie. UWAGA: Naczynia naleŝy myć jak najszybciej, aby uniknąć zaschnięcia resztek i pogorszenia wyników zmywania. Aby zapewnić skuteczność mycia, zaleca się regularne czyszczenie i konserwację zmywarki (patrz roz. 5). Nieprzestrzeganie powyŝszych zaleceń albo informacji przedstawionych w instrukcji moŝe prowadzić do większego zuŝycia energii, wody i detergentów, pociągając za sobą zwiększenie kosztów eksploatacji albo zmniejszenie wydajności urządzenia. 4. H.A.C.C.P. (Analiza zagroŝeń i krytyczne punkty kontroli) I PRZEPISY DOTYCZĄCE HIGIENY Po włączeniu urządzenia cykl mycia zostanie uruchomiony po osiągnięciu zadanej temperatury bojlera i zbiornika wody do mycia. W trakcie działania, urządzenie nie rozpocznie cyklu płukania zanim nie zostanie osiągnięta zadana temperatura bojlera. Cykl mycia moŝe się zatem wydłuŝyć. Dokładnie usunąć resztki Ŝywności z naczyń, aby nie dopuścić do zapchania filtrów, dyszy i przewodów. Przynajmniej dwa razy dziennie opróŝniać zbiornik i czyścić filtry. Sprawdzać, czy ilość dozowanego detergentu i nabłyszczacza jest odpowiednia (zgodnie z zaleceniami producenta). Rano, przed uruchomieniem urządzenia, sprawdzić, czy w zbiornikach znajdują się odpowiednie ilości płynów myjącego i płuczącego na dany dzień. Blaty robocze utrzymywać w czystości. Wyjąć kosz ze zmywarki czystymi rękoma albo w rękawicach, aby nie pobrudzić czystych naczyń i sztućców. Nie suszyć ani nie polerować naczyń niewyparzonymi ściereczkami ani szczotkami. Do suszenia i polerowania sztućców zaleca się stosowanie specjalistycznych urządzeń polerujących. O szczegóły spytaj swojego sprzedawcę, przedstawiciela handlowego HENDI, lub wejdź na strony internetowe

16 5. KONSERWACJA 5.1 Rutynowa konserwacja (codzienna) OSTRZEśENIE: Urządzenie nie jest zabezpieczone przed strumieniem wody i/lub pary pod ciśnieniem. Nie uŝywać ciśnieniowych systemów mycia. Aby uzyskać instrukcje dotyczące mycia, skontaktować się z sprzedającym środki, który poda szczegółowe metody i środki umoŝliwiające poprawne okresowe mycie urządzenia. Nie uŝywać wybielaczy ani środków na bazie chloru. Do zapewnienia poprawnego działania niezbędne jest codzienne czyszczenie urządzenia. NaleŜy wykonać następujące czynności. Przełączyć urządzenie w stan gotowości STAND BY naciskając przycisk C na panelu sterowania (patrz roz. 2). Zdjąć filtry powierzchniowe i wyczyścić je pod bieŝącą wodą. Spuścić wodę ze zbiornika (patrz pkt 2.2.3). Wyjąć filtr pompy i wyczyścić szczotką pod bieŝącą wodą. Zdjąć ramiona spryskujące odkręciwszy śruby i dokładnie wyczyścić dysze i same ramiona pod bieŝącą wodą. ZłoŜyć wszystkie części i zamontować ramiona w komorze, dokręcając odpowiednimi śrubami. Dokładnie oczyścić zbiornik prysznicem. Na koniec dnia zaleca się pozostawienie otwartych drzwi zmywarki. Automatyczny cykl mycia/płukania: zalecany na koniec kaŝdego dnia. Urządzenie powinno być w trybie gotowości STAND-BY. Nacisnąć przycisk START A ; rozpocznie się automatyczny cykl trwający 60 sekund, następnie urządzenie przełączy się w tryb gotowości STAND-BY.

17 Otworzyć zawór doprowadzający wodę. Wyłączyć urządzenie przełącznikiem głównym. 5.2 Konserwacja szczególna wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanych serwisantów Raz albo dwa razy w roku urządzenie powinno być sprawdzone przez wykwalifikowanego technika w celu: 1 oczyszczenia filtrów elektrozaworu 2 usunięcia kamienia kotłowego z elementów grzejnych 3 sprawdzenia stanu uszczelek 4 sprawdzenia stanu lub zuŝycia elementów 5 sprawdzenia działania dozowników. 6 sprawdzenia działania zabezpieczenia drzwi; 7 Przynajmniej raz w roku wykwalifikowany elektryk powinien sprawdzić połączenia wewnątrz urządzenia. 6. INSTALACJA URZĄDZENIA 6.1 Przenoszenie Przenoszenie urządzenia Urządzenie naleŝy przenosić w sposób wskazany na rysunku 5, przedstawiającym punkty przeznaczone do podnoszenia wózkiem. Zamocować urządzenie w sposób eliminujący powstawanie wibracji i wstrząsów podczas transportu. Uwaga: Nie zaleca się podnoszenia linami. Po zdjęciu opakowania upewnić się, Ŝe urządzenie zostało uszkodzone w transporcie. Jeśli jednak tak się stało, powiadomić sprzedającego. Jeśli uszkodzenie moŝe wpływać na bezpieczeństwo urządzenia, nie instalować. Sprawdzić dokładnie szczelność opasek zaciskowych węŝy, dokręcenie nakrętek i śrub a takŝe mocowań, które mogły poluzować się podczas transportu, aby uniknąć wycieków wody i innych uszkodzeń w trakcie eksploatacji urządzenia. Aby uzyskać informacje na temat utylizacji materiałów opakowaniowych, patrz roz. 8 rys. 5

18 Przechowywanie Temperatura przechowywania: min. +4 C, maks. +50 C, wilgotność względnej poniŝej 90%. Przechowywane części naleŝy okresowo sprawdzać pod kątem uszkodzeń. Nie kłaść niczego na urządzeniu, nawet jeśli jest zapakowane w pudło. 6.2 Przygotowanie do instalacji PoniŜej przedstawiono wytyczne dotyczące instalacji urządzenia. Instalację musi przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowany serwisant Pomieszczenie Urządzenie naleŝy zainstalować w pomieszczeniu o temperaturze w zakresie temperatury od +5 C do +35 C. Urządzenie wyposaŝono w czujniki termostatyczne. Aby zagwarantować odpowiednią funkcjonalność, czujniki te nie będą działać w temperaturze otoczenia poniŝej +5C. Z tego powodu przed uruchomieniem naleŝy odczekać, aŝ urządzenie osiągnie temperaturę pomieszczenia Podłączenie do sieci elektrycznej - Opis Podłączenie do instalacji elektrycznej musi wykonać wyłącznie wykwalifikowana osoba, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Upewnić się, Ŝe zasilanie instalacji jest zgodne z wartościami przedstawionymi na tabliczce znamionowej urządzenia i Ŝe sieć jest w stanie zapewnić niezbędny pobór mocy wskazany na tabliczce. Upewnić się, Ŝe instalacja uziemiająca działa w poprawny sposób. OSTRZEśENIE: bardzo dokładnie sprawdzić instalację uziemiającą, czy nie jest podłączona do niej zbyt duŝa liczba urządzeń. Niewystarczająca instalacja uziemiająca moŝe prowadzić do powstawania korozji lub wŝerów pokorozyjnych na powierzchniach ze stali nierdzewnej, a nawet do ich pofałdowania. NaleŜy zainstalować i dostosować do danej mocy wyłącznik biegunowy z odległością między stykami wynoszącą przynajmniej 3 mm. Wyłącznika naleŝy uŝywać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, musi być zainstalowany w bezpośrednim otoczeniu urządzenia. Zawsze wyłączać urządzenie za pomocą tego wyłącznika. Jest to jedyny model przełącznika zapewniający pełne odłączenie od zasilania Podłączenie do sieci wodociągowej Opis Tabela parametrów wody Minimalnie Maksymalnie Ciśnienie statyczne 200 kpa 600 kpa Ciśnienie dynamiczne* 150 kpa 400 kpa Twardość wody** 5 f 20 f Temperatura dostarczanej zimnej wody 5 C 15 C Temperatura dostarczanej ciepłej wody*** 45 C 50 C Tab. 1

19 *Jeśli ciśnienie wody na wejściu przekracza 400 kpa, naleŝy zainstalować reduktor ciśnienia (tylko w wersjach, w których nie stanowi wyposaŝenia standardowego). **Wymagane jest zainstalowanie zmiękczacza wody, jeśli średnia twardość wody przekracza 8 f. Zmywane naczynia i sztućce będą czystsze, a okres eksploatacji urządzenia będzie dłuŝszy. Na specjalne zamówienie urządzenie moŝe być wyposaŝone fabrycznie w wbudowany zmiękczacz wody. Jeśli urządzenie jest wyposaŝone w wbudowany zmiękczacz, naleŝy regularnie przeprowadzać regenerację Ŝywicy (patrz pkt 2.6). Uwaga: Wszystkie uszkodzenia spowodowane odkładaniem się kamienia (woda o twardości powyŝej 8 F bez zmiękczacza) nie są objęte gwarancją. Zalecane jest okresowe sprawdzanie twardości doprowadzanej wody. ***Temperatura doprowadzanej wody nie moŝe przekraczać +55 C. WąŜ spustowy naleŝy zawsze podłączać do syfonu, aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów. Maksymalna wysokość spustu = 50 cm.

20 6.2.4 Odprowadzenie pary Zgodnie z przepisami dotyczącymi higieny i środowiska, w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia i bezpiecznego środowiska pracy dla operatora, wymaga się przynajmniej 10 wymian powietrza na godzinę w pomieszczeniu, w którym instalowane jest urządzenie. W przypadku niewielkich pomieszczeń zaleca się przynajmniej 15 wymian powietrza na godzinę. 6.3 Instalacja PołoŜenie urządzenia OstroŜnie zdjąć opakowanie urządzenia. Podnieść urządzenie w sposób wskazany w pkt Przenoszenie urządzenia. Umieścić urządzenie zgodnie ze schematem instalacyjnym (rozkładem) zatwierdzonym w momencie złoŝenia oferty. Zachować minimalny odstęp 5 cm od ścian, aby zapewnić wentylację silników. Zainstalować wyciągi zapewniające odpowiednią wentylację pomieszczenia, aby wyeliminować parę i nadmierną wilgotność. Sprawdzić, czy urządzenie jest odpowiednio wypoziomowane regulując wysokość nóŝek. Upewnić się, Ŝe zmywarka nie stoi na kablu zasilającym ani węŝu doprowadzającym wodę i spustowym. Wypoziomować urządzenie za pomocą nóŝek. rys Podłączenie do sieci elektrycznej Podłączenie do instalacji elektrycznej musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z tyłu urządzenia znajduje się zacisk oznaczony symbolem ( r ys u n e k 6 ), niezbędny do ekwipotencjalnego połączenia między róŝnymi urządzeniami, pozwalający wyeliminować wyładowania elektrostatyczne. Kabel zasilający musi być nowy, elastyczny i zgodny ze standardem H07RN-F albo jego lokalnym odpowiednikiem. Rozmiar kabla zaleŝy od mocy. W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego naleŝy skontaktować się z producentem albo autoryzowanym serwisem, albo zwrócić się do innego serwisanta z uprawnieniami, aby uniknąć zagroŝeń. Jeśli urządzenie wyposaŝono w pompę trójfazową, sprawdzić, czy silnik pracuje w odpowiednim kierunku (w prawo, zgodnie ze strzałką na obudowie). Nie jest to konieczne, jeśli pompa jest jednofazowa (standardowa) Podłączenie wody Podłączyć wąŝ spustowy urządzenia do złączki znajdującej się z tyłu urządzenia, pod panelem tylnym. WąŜ spustowy naleŝy zawsze podłączać do syfonu, aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów. Maksymalna wysokość spustu = 50 cm (patrz rys. 7). W urządzeniach wyposaŝonych w zmiękczacz, temperatura wody nie moŝe przekraczać +40 C, aby uniknąć uszkodzenia Ŝywicy filtrów. rys Uruchomienie Pod nadzorem instalatora.

21 7. SYGNAŁY I ALARMY Wyświetlane są alarmy, zgodnie z ich znaczeniem. Jeśli wyświetlany jest komunikat PRESS WATER SOFTNER REGENERATION KEY (Nacisnąć przycisk regeneracji zmiękczacza), wymagana jest całkowita regeneracja zmiękczacza (tylko urządzenia z opcjonalnym zmiękczaczem). Jeśli wyświetlany jest komunikat DETERGENT LEVEL (Poziom detergentu=środka myjąego), dodać detergent do zasobnika (tylko modele z opcjonalnym czujnikiem niskiego poziomu środka). Jeśli wyświetlany jest komunikat RINSE-AID LEVEL (Poziom nabłyszczacza), dodać detergent do zasobnika (tylko modele z opcjonalnym czujnikiem niskiego poziomu środka). Jeśli wyświetlany jest komunikat SALT LEVEL (Poziom soli), dodać sól do pojemnika w zbiorniku (tylko modele z wbudowanym fabrycznie zmiękczaczem). Jeśli wyświetlany jest komunikat SHUT DOOR (Zamknąć drzwi), oznacza to, Ŝe otwarte drzwi nie pozwalają na wykonanie podejmowanej czynności, albo cykl mycia jest w toku, gdy drzwi są otwierane. Jeśli wyświetlany jest komunikat DRAIN WATER IN WASH TANK, oznacza to, Ŝe pełny zbiornik z wodą do mycia nie pozwala na wykonanie podejmowanej czynności. Jeśli wyświetlany jest komunikat SELF-CLEANING: REMOVE FILTERS AND PRESS START (Samoczyszczenie: zdjąć filtry i nacisnąć START), urządzenie wymaga uruchomienia cyklu samoczyszczenia. Jeśli wyświetlany jest komunikat SELF-CLEANING CYCLE OVER (Koniec cyklu samoczyszczenia), urządzenie zakończyło cykl samoczyszczenia. TABELA 2. TYP ALARMU PRZYCZYNA ROZWIĄZANIA B1 USTERKA NAPEŁNIANIA BOJLERA Otworzyć zawór wody i sprawdzić, czy strumień wody jest odpowiedni. Skontaktować się z serwisem technicznym. B2 USTERKA SONDY BOJLERA Skontaktować się z serwisem technicznym. B3 ALARM NAGRZEWANIA ALARM Skontaktować się z serwisem technicznym. B4 NIEPOWODZENIE PŁUKANIA -cczas Skontaktować się z serwisem technicznym. UPŁYNĄŁ B5 PRZEGRZANIE BOJLERA Skontaktować się z serwisem technicznym. E1 USTERKA DOZOWANIA WODY Otworzyć zawór doprowadzający wodę. Skontaktować się z serwisem technicznym. E2 USTERKA SONDY ZBIORNIKA Skontaktować się z serwisem technicznym. E3 ALARM NAGRZEWANIA ZBIORNIKA Skontaktować się z serwisem technicznym. E5 PRZEGRZANIE ZBIORNIKA Skontaktować się z serwisem technicznym. E6 USTERKA OPRÓśNIANIA ZBIORNIKA Sprawdzić przewód przelewowy. Skontaktować się z serwisem technicznym. Z4 USTERKA CZUJNIKA ZBIORNIKA Skontaktować się z serwisem technicznym. Z5 WYSOKI POZIOM WODY W ZBIORNIKU OpróŜnić i napełnić zbiornik. Skontaktować się z serwisem technicznym. Z6 NISKI POZIOM WODY W ZBIORNIKU OpróŜnić i napełnić zbiornik. Skontaktować się z serwisem technicznym. Z9 USTERKA REGENERACJI Skontaktować się z serwisem technicznym. Z10 ALARM S8 - WYSOKI POZIOM WODY ZBIORNIKU Skontaktować się z serwisem technicznym.

22 8. WPŁYW NA ŚRODOWISKO 8.1 Opakowanie Opakowanie obejmuje: drewniana paletę nylonowy worek (LDPE) tekturę wielowarstwową pasy ze styropianu pasy z polipropylenu (PP). Wszystkie powyŝsze materiały naleŝy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa. 8.2 UTYLIZACJA Symbol WEEE/RAEE zastosowany na urządzeniu oznacza, Ŝe produktu nie wolno traktować jako odpadu komunalnego. Odpowiednia utylizacja produktu pozwala chronić środowisko. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu, naleŝy skontaktować się z organami władzy lokalnej, odbiorcą odpadów albo sprzedawcą. W przypadku utylizacji produktu albo jego części naleŝy stosować się do postanowień dyrektyw rady 2011/65/UE i 201/19/UE z późniejszymi zmianami i przepisów lokalnych. Produkt nie stanowi odpadu komunalnego i podlega segregacji (patrz symbol przekreślonego kubła na produkcie). W momencie utylizacji produktu naleŝy stosować się do specyfikacji WEEE. Producent gwarantuje brak substancji niebezpiecznych w urządzeniu, zgodnie z dyrektywą 2011/65/UE. Nieprzestrzeganie regulacji przez uŝytkownika moŝe podlegać sankcjom obowiązującym w danych państwach członkowskich. Przed utylizacją odłączyć urządzenie od instalacji elektrycznej i wodociągowej. Aby uniemoŝliwić dalsze wykorzystanie, odciąć kabel zasilający. Wszystkie części metalowe moŝna poddać ponownego przetworzeniu, poniewaŝ wykonane są ze stali nierdzewnej. Plastikowe elementy do ponownego przetworzenia oznaczone są odpowiednim symbolem. 9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Problem MoŜliwe przyczyny Rozwiązanie Urządzenie nie Przełącznik główny nie jest w Włączyć przełącznik główny. włącza się. połoŝeniu WŁ. Urządzenie nie pobiera wody. Zawór wody jest zamknięty. Otworzyć elektrozawór ciepłej albo zimnej wody. Przycisk START A miga (kolor czerwony). Rezultaty mycia nie są zadowalające. Dysze albo filtr elektrozaworu zablokowane albo obłoŝone kamieniem Oczyścić dysze ramion spryskujących, przewody i filtr elektrozaworu. Sprawdzić czy twardość wody jest poniŝej 10 f. Uszkodzony przełącznik ciśnienia. Wymienić przełącznik ciśnienia. Patrz rozdział 7 Alarmy --- Dysze są zatkane albo kosz nie obraca się. Tworzy się piana. OstroŜnie oczyścić dysze i sprawdzić poprawność połoŝenia ramienia. Dokręcić je. UŜywać niepieniących detergentów albo zmniejszyć ich ilość. Sprawdzić dawkowanie nabłyszczacza. Tłuszcz i skrobia nie są usuwane. Za niskie stęŝenie detergentu. Brudne filtry. Sprawdzić temperaturę w zbiorniku (musi zawierać się między +50 C a +60 C). Czas mycia zbyt krótki do stopnia zabrudzenia naczyń. Wymienić filtry, wyczyścić je szczotką pod bieŝącą wodą i załoŝyć ponownie. Wyregulować termostat albo sprawdzić poprawność działania grzałki Jeśli to moŝliwe, wybrać dłuŝszy cykl albo powtórzyć cykl mycia

Zmywarka kapturowa do naczyń. Instrukcja obsługi HT14 OPTIMA HT14 OPTIMA D HT14 OPTIMA HR HT14 OPTIMA HRD. (wszystkie wersje wyposaŝenia)

Zmywarka kapturowa do naczyń. Instrukcja obsługi HT14 OPTIMA HT14 OPTIMA D HT14 OPTIMA HR HT14 OPTIMA HRD. (wszystkie wersje wyposaŝenia) Zmywarka kapturowa do naczyń HT14 OPTIMA HT14 OPTIMA D HT14 OPTIMA HR HT14 OPTIMA HRD (wszystkie wersje wyposaŝenia) Instrukcja obsługi Wersja: KOD: 4750_U Ed. 03-01/2015 Przed uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zmywarki do garów, pojemników, termosów z odzyskiem ciepła i bez. Instrukcja obsługi. LP2 S PLUS, LP3 S PLUS, LP4 S8 PLUS (modele bez odzysku ciepła)

Zmywarki do garów, pojemników, termosów z odzyskiem ciepła i bez. Instrukcja obsługi. LP2 S PLUS, LP3 S PLUS, LP4 S8 PLUS (modele bez odzysku ciepła) Zmywarki do garów, pojemników, termosów z odzyskiem ciepła i bez LP2 STR PLUS, LP3 STR PLUS, LP4 S8 TR PLUS (modele z odzyskiem ciepła TR ) LP2 S PLUS, LP3 S PLUS, LP4 S8 PLUS (modele bez odzysku ciepła)

Bardziej szczegółowo

Zmywarki do szkła i naczyń. Instrukcja obsługi DS 35T, DS 40T, DS 50T

Zmywarki do szkła i naczyń. Instrukcja obsługi DS 35T, DS 40T, DS 50T Zmywarki do szkła i naczyń DS 35T, DS 40T, DS 50T Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcja instalacji, obsługi

Bardziej szczegółowo

Zmywarki do szkła i naczyń serii. Instrukcja obsługi GS 35, GS 40, GS 50

Zmywarki do szkła i naczyń serii. Instrukcja obsługi GS 35, GS 40, GS 50 Zmywarki do szkła i naczyń serii GS 35, GS 40, GS 50 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcja instalacji, obsługi

Bardziej szczegółowo

Zmywarka kapturowa do szkła i naczyń serii. Instrukcja obsługi HT11

Zmywarka kapturowa do szkła i naczyń serii. Instrukcja obsługi HT11 Zmywarka kapturowa do szkła i naczyń serii HT11 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcja instalacji, obsługi i

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI MANUALNY ZMIĘKCZACZ WODY 1 Instrukcja stanowi część wyposaŝenia urządzenia i zawiera uwagi niezbędne do bezpiecznej instalacji, uŝytkowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i uŝytkowania. Młynki do mięsa S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32D

Instrukcja instalacji i uŝytkowania. Młynki do mięsa S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32D Instrukcja instalacji i uŝytkowania Młynki do mięsa Typ : T-8, S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32D 1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Producent oświadcza, Ŝe urządzenia spełniają

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Piece konwekcyjne z zaparowaniem LAINOX - linia REC-M. Instrukcja obsługi 224960, 224977, 224984, 224999

Piece konwekcyjne z zaparowaniem LAINOX - linia REC-M. Instrukcja obsługi 224960, 224977, 224984, 224999 Piece konwekcyjne z zaparowaniem LAINOX - linia REC-M 224960, 224977, 224984, 224999 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line 282199, 282007 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

Szafy chłodnicze i mroźnicze (seria M) Instrukcja obsługi , , (chłodnicze) , , (mroźnicze)

Szafy chłodnicze i mroźnicze (seria M) Instrukcja obsługi , , (chłodnicze) , , (mroźnicze) Szafy chłodnicze i mroźnicze (seria M) 232569, 232613, 232651 (chłodnicze) 232576, 232620, 232668 (mroźnicze) Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Irygator jamy ustnej Bluejet Pro

Irygator jamy ustnej Bluejet Pro 1 1. WAśNE INFORMACJE UŜywając sprzętu elektrycznego, zwłaszcza w obecności dzieci, naleŝy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa opisane poniŝej. Przed uŝyciem naleŝy przeczytać instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Piec elektryczny multifunkcyjny 4 x GN2/3. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie

Piec elektryczny multifunkcyjny 4 x GN2/3. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie Piec elektryczny multifunkcyjny 4 x GN2/3 225929 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie 1 dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. UWAGA: wszystkie urządzenia wymagające

Bardziej szczegółowo

MYJKA ULTRADŹWIEKOWA CLEAN 120 HD. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA. Wyłączny Dystrybutor:

MYJKA ULTRADŹWIEKOWA CLEAN 120 HD. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA. Wyłączny Dystrybutor: MYJKA ULTRADŹWIEKOWA CLEAN 120 HD INSTRUKCJA UśYTKOWANIA Wyłączny Dystrybutor: TPH Pol-Intech Sp. z o.o. 93-176 Łódź, ul. ŁomŜyńska 3 tel./fax. +48 42 682 78 75, +48 42 682 16 83 +48 42 684 64 78, email:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi FC 15 T/B FC 22 T/B FC 30 T/B FC 35 T/B. Klimatyzatory ewaporacyjne

Instrukcja obsługi FC 15 T/B FC 22 T/B FC 30 T/B FC 35 T/B. Klimatyzatory ewaporacyjne Instrukcja obsługi FC 15 T/B FC 22 T/B FC 30 T/B FC 35 T/B Klimatyzatory ewaporacyjne ESAC FC 15 T ESAC FC 15 B ESAC FC 22 T ESAC FC 22 B ESAC FC 30 T ESAC FC 30 B ESAC FC 35 T ESAC FC 35 B 1. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL 04308148) *KUCHENKA ELEKTRYCZNA ** KUCHENKA GAZOWA Polski! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora.

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów Pojemnościowy podgrzewacz wody iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. VITOCELL-V 100 VN01 250906

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: ,

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: , Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji BEMAR Kitchen Line Kod produktu: 238905, 238912 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 1 Szanowny Kliencie,

Bardziej szczegółowo

Mikser ręczny. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Mikser ręczny. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Mikser ręczny 224014 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 Przeznaczenie instrukcji...

Bardziej szczegółowo

Zmiękczacz do wody półautomatyczny. Instrukcja obsługi

Zmiękczacz do wody półautomatyczny. Instrukcja obsługi Zmiękczacz do wody półautomatyczny 231982 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 1. URUCHOMIENIE I OBSŁUGA PÓŁAUTOMATYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Ekspresy do kawy dwugrupowe ATLANTIC COMPACT ATLANTIC. Instrukcja obsługi 208748, 208823

Ekspresy do kawy dwugrupowe ATLANTIC COMPACT ATLANTIC. Instrukcja obsługi 208748, 208823 Ekspresy do kawy dwugrupowe ATLANTIC COMPACT ATLANTIC 208748, 208823 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. UWAGA: wszystkie

Bardziej szczegółowo

ST324ATL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, automatyczne otwieranie drzwi

ST324ATL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, automatyczne otwieranie drzwi Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, automatyczne otwieranie drzwi EAN13: 8017709173401 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C INSTRUKCJE AKO 14012, AKO 14023, AKO 14031, AKO 14112, AKO 14123 Opis ogólny: Elektroniczne termometry i termostaty do paneli, przeznaczone są do wyświetlania, sterowania i regulacji niskich lub wysokich

Bardziej szczegółowo

Kuchenka indukcyjna MODEL:

Kuchenka indukcyjna MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770351 v1.0-08.2008 Stalgast sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a 03-878 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Mikser barowy (shaker) BB-10 P

Mikser barowy (shaker) BB-10 P Mikser barowy (shaker) BB-10 P Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

POE INJECTOR TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI TL-POE150S #06859. wersja 1.0

POE INJECTOR TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI TL-POE150S #06859. wersja 1.0 POE INJECTOR TP-LINK TL-POE150S #06859 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa... 3 3. Budowa urządzenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , , INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-12.2009 ZAPARZACZE MODEL: 752060, 752120, 752150 Stalgast Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Młynek do mielenia kawy - automatyczny. Instrukcja obsługi

Młynek do mielenia kawy - automatyczny. Instrukcja obsługi Młynek do mielenia kawy - automatyczny 208847 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik temperatury

Cyfrowy miernik temperatury Cyfrowy miernik temperatury MS6502 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa... 3 3. Środowisko pracy...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL 04308355) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyciskarka do cytrusów MODEL: 480012 v1.0-09.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Patelnia przechylna gazowa linia M700 oraz M900. wszystkie modele. Instrukcja obsługi

Patelnia przechylna gazowa linia M700 oraz M900. wszystkie modele. Instrukcja obsługi Patelnia przechylna gazowa linia M700 oraz M900 wszystkie modele Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. UWAGA: wszystkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie,

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie, Kostkarka do lodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kostkarki do lodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI PODGRZEWANA WITRYNA VEC 105/108, 205/208 / VEN 105/108, 205/208 / BAC 10 Spis treści 1. Oświadczenie zgodności norm... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Instalacja i regulacja...

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI CONCEPT I DO NACZYŃ KUCHENNYCH

ZMYWARKI CONCEPT I DO NACZYŃ KUCHENNYCH ZMYWARKI CONCEPT I DO NACZYŃ KUCHENNYCH ZMYWARKI SERIA CONCEPT Zmywarki do szkła 134 Zmywarki podblatowe 134 Zmywarki kapturowe 136 ZMYWARKI DO NACZYŃ KUCHENNYCH Zmywarki z systemem SPP 139 Zmywarki z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Stół prasowalniczy Rotondi 388

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Stół prasowalniczy Rotondi 388 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stół prasowalniczy Rotondi 388 Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję naleŝy przechowywać w bezpiecznym miejscu,

Bardziej szczegółowo

Pokojowy Regulator Temperatury. EcoTronic MTC100. Instrukcja montaŝu i obsługi

Pokojowy Regulator Temperatury. EcoTronic MTC100. Instrukcja montaŝu i obsługi Pokojowy Regulator Temperatury EcoTronic MTC100 Instrukcja montaŝu i obsługi Drogi uŝytkowniku: Dziękujemy za wybór regulatora temperatury marki EcoTronic MTC100. Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR INDUKCYJNY Z SYGNALIZACJĄ AKUSTYCZNĄ ORAZ OPTYCZNĄ METEK MD-22. # wersja 1.

INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR INDUKCYJNY Z SYGNALIZACJĄ AKUSTYCZNĄ ORAZ OPTYCZNĄ METEK MD-22. # wersja 1. INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR INDUKCYJNY Z SYGNALIZACJĄ AKUSTYCZNĄ ORAZ OPTYCZNĄ METEK MD-22 #03259 www.atel.com.pl/produkt.php?hash=03259 wersja 1.1 Wstęp Detektor metali i przewodów pod napięciem słuŝy

Bardziej szczegółowo

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi.

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi. Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

1. PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY MIN 6 PÓŁKOWY

1. PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY MIN 6 PÓŁKOWY 1. PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY MIN 6 PÓŁKOWY Przeznaczenie: Piec konwekcyjno-parowy przeznaczony jest do prowadzenia obróbki termicznej potraw w zakresie pracy: a) gotowanie w parze w temperaturze 30 130 o

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do mycia częsci. Art. Nr

Urządzenie do mycia częsci. Art. Nr Urządzenie do mycia częsci Art. Nr 219983 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do mycia części składa się z wanny o pojemności 50l, zamontowanej na zbiorniku o pojemności 65l. Urządzenie posiada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

SPLITTER POE TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI TL-POE10R # wersja 1.0

SPLITTER POE TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI TL-POE10R # wersja 1.0 SPLITTER POE TP-LINK TL-POE10R #06860 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa... 3 3. Budowa urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL 04308179) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Żelazko z generatorem pary

Żelazko z generatorem pary Żelazko z generatorem pary Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A "

Maszynka do mielenia mięsa  B I Z E R B A Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A " Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Kopiowanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA ATMOSPHERE APS TM Wytwornica mgły MAX APS TM Wytwornica dymu Instrukcja obsługi Dystrybucja: PROLIGHT Sp. z o.o. 3 Maja 83, 05800 Pruszków Tel.:+48 22 6480407; Fax:+48 22 2036707 email: poczta@prolight.com.pl

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI ROLKOWY OPIEKACZ PARÓWEK CW 6, CW 8 Spis treści 1. Oświadczenie zgodności norm... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Instalacja i regulacja... 4 3.1. Rozpakowanie... 4 3.2. Ustawienie...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Urządzenia przeznaczone do pracy w pomieszczeniach!!!

Urządzenia przeznaczone do pracy w pomieszczeniach!!! Instrukcja obsługi Rok 2015 Kompresory EYK-30 EYK-35 EYK-50 EYK-65 Urządzenia przeznaczone do pracy w pomieszczeniach!!! 1 Przed rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj poniższą instrukcję!!! WSTĘP

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REF Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów i wierzymy,

Bardziej szczegółowo

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W)

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka ceramicznego z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

,25 25

,25 25 DWI10L6 ( PL) 11 13 13...14...14 15 15 16 17 17 18...20 20 21 22 23...24...24,25 25...26 1 2 3 4 5 6 7 1h 1. Przycisk ON/OFF: Do włączania i wyłącznia urządzenia. 2. Przycisk wyboru programów: Naciśnij

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU KABINA INEZ

INSTRUKCJA MONTAśU KABINA INEZ INSTRUKCJA MONTAśU KABINA INEZ Dziękujemy za wybór naszego produktu. Przed przystąpieniem do korzystania z kabiny prosimy o uwaŝne zapoznanie się z instrukcją oraz wykonanie montaŝu zgodnie z zawartymi

Bardziej szczegółowo

UZDATNIACZ WODY Kod produktu: , ,

UZDATNIACZ WODY Kod produktu: , , Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji UZDATNIACZ WODY Kod produktu: 231 258, 231 364, 231 357 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Szanowny Kliencie

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz. Nr produktu

Odkurzacz. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odkurzacz Nr produktu 001170855 Strona 1 z 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było używane przez osoby (włączając w to dzieci)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 v2.0 -.11.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Gruntowy Glikolowy Wymiennik Ciepła Comfofond L

Gruntowy Glikolowy Wymiennik Ciepła Comfofond L Gruntowy Glikolowy Wymiennik Ciepła Comfofond L Skrócona instrukcja obsługi Wszystkie prawa zastrzeŝone. Niniejsza instrukcja obsługi została przygotowana z duŝą starannością. Mimo to wydawca nie ponosi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące środowiska.

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI PODGRZEWACZ FRYTEK UH-12, UH-12IL Spis treści 1. Oświadczenie zgodności norm... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Instalacja i regulacja... 4 3.1. Rozpakowanie... 4 3.2. Ustawienie...

Bardziej szczegółowo

Jonizator Antystatyczny DJ-03 DJ-02

Jonizator Antystatyczny DJ-03 DJ-02 Numer instrukcji: LMI-48-01/06/10/PL Jonizator Antystatyczny DJ-02 DJ-03 DJ-03 DJ-02 P R O D U C E N T W A G E L E K T R O N I C Z N Y C H RADWAG 26 600 Radom ul. Bracka 28 Centrala tel. (0-48) 38 48 800,

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo

Młynek do mielenia kawy - automatyczny. Instrukcja obsługi

Młynek do mielenia kawy - automatyczny. Instrukcja obsługi Młynek do mielenia kawy - automatyczny 208847 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. SPIS TREŚCI INSTRUKCJA OBSŁUGI...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY CC 40

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY CC 40 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY CC 40 Szanowni Państwo! Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenie wyprodukowane z najwyższej

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo