Zmywarki DIHR serii OPTIMA 400 OPTIMA 500. Instrukcja obsługi (wersja: KOD: 3850ET_U Ed /2014) (wszystkie modele i ich wersje wyposaŝenia)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmywarki DIHR serii OPTIMA 400 OPTIMA 500. Instrukcja obsługi (wersja: KOD: 3850ET_U Ed. 04-05/2014) (wszystkie modele i ich wersje wyposaŝenia)"

Transkrypt

1 Zmywarki DIHR serii OPTIMA 400 OPTIMA 500 (wszystkie modele i ich wersje wyposaŝenia) Instrukcja obsługi (wersja: KOD: 3850ET_U Ed /2014) I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

2 UWAGA: wszystkie urządzenia wymagające stałego podłączenia do sieci wodnej (między innymi niniejsze urządzenie) koniecznie muszą mieć podłączony dodatkowo zmiękczacz wody usuwający z niej związki wapnia i magnezu. Zmiękczacz musi być użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi. W przypadku braku podłączenia zmiękczacza lub jego złego użytkowania i/lub regeneracji firma HENDI nie będzie uznawać reklamacji związanych z naprawami wynikającymi z zakamienienia urządzenia. Firma HENDI zaleca stosowanie następujących zmiękczaczy wody: Filtry do wody BWT: o Gwarantowana wysoka jakość wody dzięki 5 stopniowej filtracji. o Łatwa wymiana filtra. o Możliwość ustawienia i regulacji obejścia By-pass idealne w przypadku ekspresow o Filtr z wkładem M lub L: ekspresy do kawy, piece konwekcyjno -parowe, kostkarki, łuskarki o Filtr z wkładem 2XL: zmywarki do szkła i naczyń Zmiękczacze tradycyjne z By-Pasem o Zmiękczacz do wody o pojemności 8 l kod: o Zmiękczacz do wody o pojemności 12 l kod: o Zmiękczacz do wody o pojemności 16 l kod: Zmiękczacze do wody samoobsługowe o Zmiękczacz do wody półautomatyczny, kod: o Zmiękczacz do wody automatyczny, kod: Do prawidłowej regeneracji zmiękczaczy zalecamy: o Tabletki solne, worek 25 kg kod:

3 Dziękujemy za wybór naszego urządzenia. Stosowanie się do instrukcji instalacji, konserwacji i obsługi przedstawionych w niniejszym dokumencie zapewnia długotrwałą eksploatację i idealne działanie urządzenia. NaleŜy przestrzegać poniŝszych instrukcji. Urządzenie zaprojektowano i wyprodukowano w oparciu o najnowsze osiągnięcia techniki. Teraz oddaliśmy je do Państwa dyspozycji. Państwa satysfakcja to dla nas najwyŝsza nagroda. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UśYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEśY UWAśNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ. OSTRZEśENIE: NIEPRZESTRZEGANIE (NAWET CZĘŚCIOWE) ZASAD OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI POWODUJE UNIEWAśNIENIE GWARANCJI I ZWALNIA PRODUCENTA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI. OSTRZEśENIA Niniejszą instrukcję obsługi naleŝy zachować wraz z urządzeniem do późniejszego wglądu. W przypadku sprzedaŝy albo przekazania urządzenia innemu uŝytkownikowi dołączyć instrukcję do urządzenia. Przed instalacją i pierwszym uŝyciem zmywarki naleŝy uwaŝnie przeczytać instrukcję. Instrukcje mają na celu zapewnienie uŝytkownikowi zgodność z dyrektywą 2006/95/WE z późniejszymi zmianami oraz normą zharmonizowaną EN i EN Podłączenie do instalacji elektrycznej i wodociągowej musi wykonać bezwzględnie i wyłącznie wykwalifikowany serwisant. UŜytkownikowi nie wolno wykonywać Ŝadnych czynności naprawczych ani konserwacyjnych we własnym zakresie. W razie potrzeby skontaktować się z wykwalifikowanym pracownikiem. Dostęp do panelu sterowania po wyłączeniu urządzenia uzyskać mogą wyłącznie wykwalifikowani pracownicy. Serwisowanie zmywarki powinien prowadzić upowaŝniony personel. UŜywać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. W przeciwnym razie gwarancja zostanie uniewaŝniona, a producent nie będzie ponosić odpowiedzialności. Przestrzegać wyłącznie instrukcji czyszczenia podanych przez producenta (roz. 5). Ze zmywarki korzystać mogą wyłącznie osoby dorosłe. Jest to urządzenie do uŝytku profesjonalnego i moŝe być uŝywane przez osoby wyszkolone. Urządzenie instalować i naprawiać mogą wyłącznie wykwalifikowani serwisanci. Producent zrzeka się odpowiedzialności za nieprawidłową eksploatację, konserwację albo naprawy. Z urządzenia nie mogą korzystać dzieci ani osoby o obniŝonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych albo umysłowych, bez stosownego doświadczenia i wiedzy. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem. UWAGA: Producent i/lub sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za obraŝenia osób ani uszkodzenia mienia wynikające z nieprzestrzegania powyŝszych zasad.

4 1. OPIS URZĄDZENIA 1.1 Opis urządzenia Wyłącznik ścienny: montowany przy instalacji urządzenia przez serwisanta, zgodnie z obowiązującymi przepisami Panel sterowania Drzwi Standardowe wyposaŝenie urządzenia z koszem 500x500 mm: 1 kosz na szkło 500x500 mm 1 kosz na talerze 500x500 mm 1 koszyczek (kubek) na sztućce Pojemność kosza na naczynia: 12 talerzy głębokich albo 18 płaskich Maks. Ø = 340 mm

5 Standardowe wyposaŝenie urządzenia z koszem 400x400 mm: opcja A) 2 kosze na szkło400x400 mm lub opcja B) 2 kosze okrągłe Ø 400 mm 1 podstawa kosza okrągłego Opcja A) Opcja B) Standardowe wyposaŝenie urządzenia z koszem 400x400 mm: 1 koszyczek na sztućce 1 stojak (wkładka do kosza głównego na talerze Opcjonalnie (za dopłatą): Czujnik poziomu detergentu/nabłyszczacza Opcjonalnie (za dopłatą UWAGA: montowany na etapie montaŝu w fabryce. Nie ma moŝliwości montaŝu w gotowej zmywarce. Wtedy naleŝy korzystać ze zmiękczaczy zewnętrznych) Wbudowany w zmywarce zmiękczacz wody

6

7 Do obsługi urządzenia potrzebne są 3 złącza: elektryczne; do sieci wodociągowej; odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej Urządzenie wyposaŝone jest w cykl mycia w temperaturze +55 C z detergentem, oraz cykl płukania/wyparzania w temperaturze + 90 C z środkiem nabłyszczającym. Zmywarka przeznaczona jest wyłącznie do mycia talerzy, szkła i garnków czy patelni ze śladami Ŝywności. Wszelkie inne zastosowania są niewłaściwe NIE MYĆ przedmiotów zanieczyszczonych benzyną, farbą, opiłkami stali albo Ŝelaza, delikatnych przedmiotów ani materiałów nieodpornych na mycie. Nie uŝywać kwasowych środków chemicznych powodujących korozję, ani środków zasadowych, rozpuszczalników czy środków czyszczących na bazie chloru. Nie otwierać drzwi zmywarki w trakcie włączonego cyklu mycia. Urządzenie wyposaŝone jest w specjalne zabezpieczenie, które natychmiast zatrzymuje jego pracę w razie otwarcia drzwi, uniemoŝliwiając wyciek wody. Przed uzyskaniem dostępu do wnętrza urządzenia wyłączyć je i opróŝnić zbiornik wody. Urządzenie wyposaŝone jest we wbudowaną pompę spustową. Pompa spustowa słuŝy do utrzymania odpowiedniego poziomu wody w zbiorniku. Aby zupełnie opróŝnić zbiornik na koniec dnia, patrz pkt. 2.5 Pompa spustowa. 1.2 Funkcje urządzenia Poziom hałasu urządzenia wynosi poniŝej 65 db(a) TABLICZKA ZNAMIONOWA Rysunek poniŝej pokazuje lokalizację tabliczki znamionowej na obudowie zmywarki. Przed podłączeniem do sieci elektrycznej oraz wodociągowej koniecznie sprawdzić zgodność parametrów sieci z danymi na tabliczce. Moc całkowita Zasilanie Całkowita moc pobierana Moc pompy Zabezpieczenie elektryczne Klasa ochrony

8 2. OBSŁUGA 2.1 Panel sterowania i zastosowane symbole rys. 1 A) Przycisk START cyklu/wyboru cyklu B) Wyświetlacz C) Przycisk WŁ.WYŁ/stanu gotowości D) Przycisk regeneracji (opcjonalny tylko w modelach z wbudowanym zmiękczaczem) E) Przycisk spustu (opróŝnianie komory mycia z wody) rys. 2 (urządzenie z koszem 400 mm) 2 Uruchomienie urządzenia Uruchomienie Sprawdzić, czy filtr pompy jest poprawnie zainstalowana w dnie zbiornika (patrz rys. 2 i 3). Filtry naleŝy czyścić do 20 cykli mycia albo w razie potrzeby. NIE UśYWAĆ urządzenia bez filtrów. Zamontować filtry powierzchniowe (patrz rys. 2 i 3). Zamknąć drzwi zmywarki. Otworzyć zawór wody zasilającej. Włączyć główny przełącznik prądu do połoŝenia WŁ. Urządzenie w trybie STAND-BY (Gotowości). Na wyświetlaczu B pojawi się komunikat STAND-BY. Nacisnąć przycisk C. rys. 3 (urządzenie z koszem 500 mm) Urządzenie zostanie uruchomione, gdy zapali się przycisk A. Na wyświetlaczu B zgaśnie komunikat STAND-BY. Przycisk A zapali się na kilka sekund na biało, następnie załadowane zostanie oprogramowanie.

9 Po załadowaniu oprogramowania przycisk podświetlony zostanie na czerwono. Występuje to tylko przy pierwszym uruchomieniu urządzenia w danym dniu. Zbiornik napełniany jest podczas nagrzewania bojlera. Na wyświetlaczu B pojawi się komunikat FILLING WATER (Napełnianie wodą) na przemian z HEATING (Nagrzewanie). Na wyświetlaczu pojawi się komunikat HEATING (Nagrzewanie), do momentu osiągnięcia zadanej temperatury. W trakcie tego procesu, urządzenie nie umoŝliwi uruchomienie Ŝadnego cyklu (zgodnie z HACCP). Jeśli konfiguracja urządzenia jest standardowa, przy dostarczanej ciepłej wodzie (+50 C), bez dodatkowego zasilania, przycisk A zostanie podświetlony po ok. 20 minutach Obsługa Wprowadzić kosz z naczyniami do mycia. Naczynia naleŝy poprawnie umieścić w koszu (patrz rys. 4). Uruchomić Ŝądany cykl mycia naciskając zielony przycisk A. rys. 4

10 Na wyświetlaczu wskazane zostaną po kolei wszystkie dostępne programy. Po wyświetleniu Ŝądanego programu zwolnić przycisk. Dostępne programy urządzenia z koszem 400 mm: Dostępne programy urządzenia z koszem 500 mm: Przez cały cykl mycia na wyświetlaczu wskazana będzie temperatura wody w zbiorniku i temperatura bojlera. PoniŜej wiersza ze wskazaniem temperatury wyświetlany jest pasek postępu cyklu mycia. Na koniec cyklu mycia przeprowadzony zostanie cykl płukania na gorąco. Niebieskie/zielone migające podświetlenie przycisku A oznacza zakończenie cyklu, sygnalizowane takŝe wyświetleniem komunikatu CYCLE ENDED.

11 UWAGA: Jeśli po zakończeniu cyklu drzwi pozostaną zamknięte, naczynia nie wyschną. Wyjąć kosz albo zostawić otwarte drzwi, aby ułatwić odparowanie wody i osuszenie naczyń. Podczas otwierania drzwi przycisk A zostanie podświetlony na zielono, co oznaczać będzie gotowość urządzenia do przeprowadzenia nowego cyklu mycia. UWAGA: Urządzenie zapamiętuje ostatni zastosowany cykl, który jest gotowy do następnego uŝycia. W przypadku uruchomienia urządzenia w trybie częściowego spustu (a nie w trybie czystej wody), urządzenie automatycznie przeprowadzi pełne spuszczanie wody ze zbiornika, co 30 cykli (patrz pkt 2.5 System pomp spustowych) Wyłączanie Nacisnąć przycisk C. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat STAND-BY (Tryb gotowości). Na koniec dnia naleŝy wyczyścić urządzenie (patrz roz. 5 Konserwacja ). Zamknąć zawór doprowadzający wodę. Przełączyć główny przełącznik do połoŝenia WYŁ.

12 2.3 Stosowanie detergentu (środek do mycia) Urządzenie wyposaŝone jest w standardowy dozownik detergentu. Zmywarka pobiera środek ten automatycznie. NaleŜy stosować środek NIEPIENIĄCY, odpowiedni do zmywarek przemysłowych/gastronomicznych. Zaleca się stosować dobrej jakości środki w płynie. Zalecamy środki z oferty HENDI. NaleŜy stosować się do zaleceń producenta danego środka myjącego dotyczących ilości środka w zaleŝności od twardości wody. 1 cm środka zassany do przewodu odpowiada ok 0,15 g. Odpowiednia ilość detergentu ma istotne znaczenie dla wyników zmywania. W przypadku braku detergentu na wyświetlaczu pojawi się komunikat DETERGENT LEVEL (Poziom detergentu) (tylko modele z opcjonalnym czujnikiem niskiego poziomu środka). 2.4 Stosowanie nabłyszczacza (środek nabłyszczająco-płuczący) Urządzenie wyposaŝone jest w standardowy dozownik nabłyszczacza. Zmywarka pobiera nabłyszczacz automatycznie. Nabłyszczacz musi być odpowiedni do zmywarek przemysłowych. Zaleca się zamawianie środka od wyspecjalizowanych dostawców. Zalecamy środki z oferty HENDI. Zalecana ilość to 2-5 cm produktu mierzona w przewodzie. 1 cm produktu zassany do przewodu odpowiada ok 0,13 g. Odpowiednia ilość nabłyszczacza jest waŝna dla szybkiego i skutecznego suszenia. UWAGA: Nadmiar stosowanych środków albo piany spowoduje zmniejszenie wydajności pompy. W przypadku braku detergentu na wyświetlaczu pojawi się komunikat RINSE AID LEVEL (Poziom detergentu) (tylko modele z opcjonalnym czujnikiem niskiego poziomu środka). 2.5 Pompa spustowa Naciskać przycisk E do momentu wyświetlenia na wyświetlaczu komunikatu TANK DRAINING (OpróŜnianie zbiornika). Pompa spustowa automatycznie opróŝni zbiornik. W trakcie procesu opróŝniania, przycisk A zostanie podświetlony na niebiesko, podświetlenie będzie migać. Po zakończeniu opróŝniania urządzenie automatycznie przełączy się do trybu gotowości STAND-BY. Aby napełnić urządzenie do nowego cyklu, patrz pkt 2.2.

13 2.6. Urządzenie regenerujące (tylko modele z wbudowanym zmiękczaczem) Jeśli urządzenie wyposaŝone jest w wbudowany zmiękczacz, regeneracja odbywać się będzie automatycznie. W razie potrzeby automatycznie uruchomiony zostanie 120-minutowy cykl regeneracji. W tej fazie na wyświetlaczu wskazana zostanie litera R. W razie potrzeby, cykl R moŝna uruchomić nawet przy napełnianiu zbiornika wody. Jeśli cykl ten uruchomiony zostanie w trakcie cyklu mycia, cykl zostanie wydłuŝony. Na płycie drukowanej zapisano okresowe wywoływanie ręcznego, 20-minutowego cyklu regeneracji. Ten cykl regeneracji moŝe takŝe uruchomić uŝytkownik, jeśli jakość płukania nie będzie zadowalająca. Gdy na wyświetlaczu wskazany zostanie komunikat PRESS WATER SOFTNER REGENERATION KEY (Nacisnąć przycisk D regeneracji zmiękczacza), albo jeśli uŝytkownik chce uruchomić cykl regeneracji R, naleŝy wykonać następujące czynności: Jeśli na wyświetlaczu pojawia się komunikat SALT LEVEL (Poziom soli), naleŝy napełnić pojemnik znajdujący się wewnątrz zbiornika grubą solą (grudki 1-4 mm), uwaŝając, by nie rozsypać soli do zbiornika. Wysokie stęŝenie soli moŝe mieć negatywny wpływ na poprawne działanie i okres eksploatacji urządzenia i moŝe powodować korozję stali. Po wsypaniu soli dokładnie załoŝyć zakrętkę. Przy urządzeniu w trybie gotowości STAND-BY i otwartym zaworze wody, pustym zbiorniku wody do mycia i zamkniętych drzwiach, nacisnąć przycisk D. Przycisk A zostanie podświetlony na niebiesko, podświetlenie zacznie migać. W tym cyklu na wyświetlaczu wskazany zostanie postęp i pozostały czas. Tego cyklu nie moŝna przerwać. W tym czasie nie moŝna korzystać ze zmywarki, aŝ do zakończenia cyklu regeneracji. Po zakończeniu cyklu regeneracji urządzenie automatycznie przełączy się w tryb gotowości STAND-BY. W tym momencie moŝliwe będzie wyłączenie urządzenia (patrz pkt Wyłączanie) albo rozpoczęcie normalnej obsługi (patrz pkt Obsługa). Jeśli twardość wody przekracza 35 f, KONIECZNE jest zastosowanie zmiękczacza zewnętrznego. Polecamy zewnętrzne zmiękczacze z oferty HENDI.

14 OSTRZEśENIA: Nie trzaskać drzwiami podczas otwierania i zamykania. Nie wkładać do urządzenia materiałów ani przedmiotów. Urządzenie ma klasę zabezpieczenia IPX3 przed przypadkowym zachlapaniem wodą, nie jest zabezpieczone przed strumieniem wody i/lub pary pod ciśnieniem. Nie wolno stosować ciśnieniowych systemów mycia. Nie zanurzać gołych rąk w zbiorniku środka myjącego. W przypadku kontaktu ze środkiem obficie spłukać skórę wodą. Sprawdzić instrukcje bezpieczeństwa na pojemnikach z detergentem. Podczas eksploatacji urządzenia naleŝy przestrzegać istotnych zasad: 1) nigdy nie dotykać urządzenia mokrymi rękami ani stopami, 2) nigdy nie uŝywać urządzenia boso, 3) nie instalować urządzenia w miejscach naraŝonych na kontakt z wodą. Po zakończeniu eksploatacji, na koniec dnia albo w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych, naleŝy odłączyć zmywarkę od źródła zasilania. Wyłączyć wyłącznik ścienny, który powinien być zainstalowany przez uprawnionego instalatora. Zamknąć zawór doprowadzający wodę Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. Do gaszenia poŝaru elementów elektrycznych nie uŝywać wody. OSTRZEśENIE: CZYSZCZENIE WNĘTRZA URZĄDZENIA NALEśY WYKONAĆ PO PRZYNAJMNIEJ 10 MINUTACH OD WYŁĄCZENIA URZĄDZENIA GROŹBA POPARZENIA. OSTRZEśENIE: NIE WKŁADAĆ RĄK ANI NIE DOTYKAĆ ELEMENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA DNIE ZBIORNIKA ZMYWARKI A TAKśE POD KONIEC CYKLU MYCIA GROŹBA POPARZENIA.

15 3. OCHRONA ŚRODOWISKA 3.1 Zalecenia dotyczące optymalnego zuŝycia energii, wody i detergentów Dozowanie soli (tylko modele z wbudowanym zmiękczaczem) Ustawiona fabrycznie (u producenta) ilość soli podawana jest na Ŝywicę w kaŝdym cyklu regeneracji. WaŜne jest obserwowanie liczby cykli regeneracji zalecanych w pkt 2.6 Urządzenie regenerujące w celu uniknięcia rozsypania soli albo powstania osadów kamienia. Jeśli to moŝliwe, uruchamiać urządzenie po całkowitym zapełnieniu brudnymi naczyniami Pozwoli to zoptymalizować zuŝycie detergentu, nabłyszczacza, energii i wody. Detergent i nabłyszczacz Aby chronić środowisko, naleŝy uŝywać detergentów i nabłyszcza czy i najwyŝszym stopniu biodegradowalności. Przynajmniej raz w roku sprawdzać ich poprawną ilość w zaleŝności od twardości wody. Zbyt duŝa ilość produktu zwiększa zanieczyszczenie rzeki i mórz, a zbyt mała ilość negatywnie wpłynie na efekty mycia i higienę. Temperatura zbiornika i bojlera Temperatura zbiornika i bojlera ustawiana jest fabrycznie tak, aby zapewnić najlepsze wyniki mycia przy uŝyciu większości detergentów dostępnych na rynku. Instalator moŝe dostosować te parametry do stosowanego detergentu. Mycie wstępne (konieczne przed myciem w zmywarce) OstroŜnie, w niewielkiej ilości wody, usunąć resztki Ŝywności z talerzy w letniej wodzie, aby ułatwić usuwanie tłuszczu zwierzęcego. Aby usunąć zaschnięte resztki, naleŝy zanurzyć naczynie w wodzie. UWAGA: Naczynia naleŝy myć jak najszybciej, aby uniknąć zaschnięcia resztek i pogorszenia wyników zmywania. Aby zapewnić skuteczność mycia, zaleca się regularne czyszczenie i konserwację zmywarki (patrz roz. 5). Nieprzestrzeganie powyŝszych zaleceń albo informacji przedstawionych w instrukcji moŝe prowadzić do większego zuŝycia energii, wody i detergentów, pociągając za sobą zwiększenie kosztów eksploatacji albo zmniejszenie wydajności urządzenia. 4. H.A.C.C.P. (Analiza zagroŝeń i krytyczne punkty kontroli) I PRZEPISY DOTYCZĄCE HIGIENY Po włączeniu urządzenia cykl mycia zostanie uruchomiony po osiągnięciu zadanej temperatury bojlera i zbiornika wody do mycia. W trakcie działania, urządzenie nie rozpocznie cyklu płukania zanim nie zostanie osiągnięta zadana temperatura bojlera. Cykl mycia moŝe się zatem wydłuŝyć. Dokładnie usunąć resztki Ŝywności z naczyń, aby nie dopuścić do zapchania filtrów, dyszy i przewodów. Przynajmniej dwa razy dziennie opróŝniać zbiornik i czyścić filtry. Sprawdzać, czy ilość dozowanego detergentu i nabłyszczacza jest odpowiednia (zgodnie z zaleceniami producenta). Rano, przed uruchomieniem urządzenia, sprawdzić, czy w zbiornikach znajdują się odpowiednie ilości płynów myjącego i płuczącego na dany dzień. Blaty robocze utrzymywać w czystości. Wyjąć kosz ze zmywarki czystymi rękoma albo w rękawicach, aby nie pobrudzić czystych naczyń i sztućców. Nie suszyć ani nie polerować naczyń niewyparzonymi ściereczkami ani szczotkami. Do suszenia i polerowania sztućców zaleca się stosowanie specjalistycznych urządzeń polerujących. O szczegóły spytaj swojego sprzedawcę, przedstawiciela handlowego HENDI, lub wejdź na strony internetowe

16 5. KONSERWACJA 5.1 Rutynowa konserwacja (codzienna) OSTRZEśENIE: Urządzenie nie jest zabezpieczone przed strumieniem wody i/lub pary pod ciśnieniem. Nie uŝywać ciśnieniowych systemów mycia. Aby uzyskać instrukcje dotyczące mycia, skontaktować się z sprzedającym środki, który poda szczegółowe metody i środki umoŝliwiające poprawne okresowe mycie urządzenia. Nie uŝywać wybielaczy ani środków na bazie chloru. Do zapewnienia poprawnego działania niezbędne jest codzienne czyszczenie urządzenia. NaleŜy wykonać następujące czynności. Przełączyć urządzenie w stan gotowości STAND BY naciskając przycisk C na panelu sterowania (patrz roz. 2). Zdjąć filtry powierzchniowe i wyczyścić je pod bieŝącą wodą. Spuścić wodę ze zbiornika (patrz pkt 2.2.3). Wyjąć filtr pompy i wyczyścić szczotką pod bieŝącą wodą. Zdjąć ramiona spryskujące odkręciwszy śruby i dokładnie wyczyścić dysze i same ramiona pod bieŝącą wodą. ZłoŜyć wszystkie części i zamontować ramiona w komorze, dokręcając odpowiednimi śrubami. Dokładnie oczyścić zbiornik prysznicem. Na koniec dnia zaleca się pozostawienie otwartych drzwi zmywarki. Automatyczny cykl mycia/płukania: zalecany na koniec kaŝdego dnia. Urządzenie powinno być w trybie gotowości STAND-BY. Nacisnąć przycisk START A ; rozpocznie się automatyczny cykl trwający 60 sekund, następnie urządzenie przełączy się w tryb gotowości STAND-BY.

17 Otworzyć zawór doprowadzający wodę. Wyłączyć urządzenie przełącznikiem głównym. 5.2 Konserwacja szczególna wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanych serwisantów Raz albo dwa razy w roku urządzenie powinno być sprawdzone przez wykwalifikowanego technika w celu: 1 oczyszczenia filtrów elektrozaworu 2 usunięcia kamienia kotłowego z elementów grzejnych 3 sprawdzenia stanu uszczelek 4 sprawdzenia stanu lub zuŝycia elementów 5 sprawdzenia działania dozowników. 6 sprawdzenia działania zabezpieczenia drzwi; 7 Przynajmniej raz w roku wykwalifikowany elektryk powinien sprawdzić połączenia wewnątrz urządzenia. 6. INSTALACJA URZĄDZENIA 6.1 Przenoszenie Przenoszenie urządzenia Urządzenie naleŝy przenosić w sposób wskazany na rysunku 5, przedstawiającym punkty przeznaczone do podnoszenia wózkiem. Zamocować urządzenie w sposób eliminujący powstawanie wibracji i wstrząsów podczas transportu. Uwaga: Nie zaleca się podnoszenia linami. Po zdjęciu opakowania upewnić się, Ŝe urządzenie zostało uszkodzone w transporcie. Jeśli jednak tak się stało, powiadomić sprzedającego. Jeśli uszkodzenie moŝe wpływać na bezpieczeństwo urządzenia, nie instalować. Sprawdzić dokładnie szczelność opasek zaciskowych węŝy, dokręcenie nakrętek i śrub a takŝe mocowań, które mogły poluzować się podczas transportu, aby uniknąć wycieków wody i innych uszkodzeń w trakcie eksploatacji urządzenia. Aby uzyskać informacje na temat utylizacji materiałów opakowaniowych, patrz roz. 8 rys. 5

18 Przechowywanie Temperatura przechowywania: min. +4 C, maks. +50 C, wilgotność względnej poniŝej 90%. Przechowywane części naleŝy okresowo sprawdzać pod kątem uszkodzeń. Nie kłaść niczego na urządzeniu, nawet jeśli jest zapakowane w pudło. 6.2 Przygotowanie do instalacji PoniŜej przedstawiono wytyczne dotyczące instalacji urządzenia. Instalację musi przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowany serwisant Pomieszczenie Urządzenie naleŝy zainstalować w pomieszczeniu o temperaturze w zakresie temperatury od +5 C do +35 C. Urządzenie wyposaŝono w czujniki termostatyczne. Aby zagwarantować odpowiednią funkcjonalność, czujniki te nie będą działać w temperaturze otoczenia poniŝej +5C. Z tego powodu przed uruchomieniem naleŝy odczekać, aŝ urządzenie osiągnie temperaturę pomieszczenia Podłączenie do sieci elektrycznej - Opis Podłączenie do instalacji elektrycznej musi wykonać wyłącznie wykwalifikowana osoba, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Upewnić się, Ŝe zasilanie instalacji jest zgodne z wartościami przedstawionymi na tabliczce znamionowej urządzenia i Ŝe sieć jest w stanie zapewnić niezbędny pobór mocy wskazany na tabliczce. Upewnić się, Ŝe instalacja uziemiająca działa w poprawny sposób. OSTRZEśENIE: bardzo dokładnie sprawdzić instalację uziemiającą, czy nie jest podłączona do niej zbyt duŝa liczba urządzeń. Niewystarczająca instalacja uziemiająca moŝe prowadzić do powstawania korozji lub wŝerów pokorozyjnych na powierzchniach ze stali nierdzewnej, a nawet do ich pofałdowania. NaleŜy zainstalować i dostosować do danej mocy wyłącznik biegunowy z odległością między stykami wynoszącą przynajmniej 3 mm. Wyłącznika naleŝy uŝywać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, musi być zainstalowany w bezpośrednim otoczeniu urządzenia. Zawsze wyłączać urządzenie za pomocą tego wyłącznika. Jest to jedyny model przełącznika zapewniający pełne odłączenie od zasilania Podłączenie do sieci wodociągowej Opis Tabela parametrów wody Minimalnie Maksymalnie Ciśnienie statyczne 200 kpa 600 kpa Ciśnienie dynamiczne* 150 kpa 400 kpa Twardość wody** 5 f 20 f Temperatura dostarczanej zimnej wody 5 C 15 C Temperatura dostarczanej ciepłej wody*** 45 C 50 C Tab. 1

19 *Jeśli ciśnienie wody na wejściu przekracza 400 kpa, naleŝy zainstalować reduktor ciśnienia (tylko w wersjach, w których nie stanowi wyposaŝenia standardowego). **Wymagane jest zainstalowanie zmiękczacza wody, jeśli średnia twardość wody przekracza 8 f. Zmywane naczynia i sztućce będą czystsze, a okres eksploatacji urządzenia będzie dłuŝszy. Na specjalne zamówienie urządzenie moŝe być wyposaŝone fabrycznie w wbudowany zmiękczacz wody. Jeśli urządzenie jest wyposaŝone w wbudowany zmiękczacz, naleŝy regularnie przeprowadzać regenerację Ŝywicy (patrz pkt 2.6). Uwaga: Wszystkie uszkodzenia spowodowane odkładaniem się kamienia (woda o twardości powyŝej 8 F bez zmiękczacza) nie są objęte gwarancją. Zalecane jest okresowe sprawdzanie twardości doprowadzanej wody. ***Temperatura doprowadzanej wody nie moŝe przekraczać +55 C. WąŜ spustowy naleŝy zawsze podłączać do syfonu, aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów. Maksymalna wysokość spustu = 50 cm.

20 6.2.4 Odprowadzenie pary Zgodnie z przepisami dotyczącymi higieny i środowiska, w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia i bezpiecznego środowiska pracy dla operatora, wymaga się przynajmniej 10 wymian powietrza na godzinę w pomieszczeniu, w którym instalowane jest urządzenie. W przypadku niewielkich pomieszczeń zaleca się przynajmniej 15 wymian powietrza na godzinę. 6.3 Instalacja PołoŜenie urządzenia OstroŜnie zdjąć opakowanie urządzenia. Podnieść urządzenie w sposób wskazany w pkt Przenoszenie urządzenia. Umieścić urządzenie zgodnie ze schematem instalacyjnym (rozkładem) zatwierdzonym w momencie złoŝenia oferty. Zachować minimalny odstęp 5 cm od ścian, aby zapewnić wentylację silników. Zainstalować wyciągi zapewniające odpowiednią wentylację pomieszczenia, aby wyeliminować parę i nadmierną wilgotność. Sprawdzić, czy urządzenie jest odpowiednio wypoziomowane regulując wysokość nóŝek. Upewnić się, Ŝe zmywarka nie stoi na kablu zasilającym ani węŝu doprowadzającym wodę i spustowym. Wypoziomować urządzenie za pomocą nóŝek. rys Podłączenie do sieci elektrycznej Podłączenie do instalacji elektrycznej musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z tyłu urządzenia znajduje się zacisk oznaczony symbolem ( r ys u n e k 6 ), niezbędny do ekwipotencjalnego połączenia między róŝnymi urządzeniami, pozwalający wyeliminować wyładowania elektrostatyczne. Kabel zasilający musi być nowy, elastyczny i zgodny ze standardem H07RN-F albo jego lokalnym odpowiednikiem. Rozmiar kabla zaleŝy od mocy. W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego naleŝy skontaktować się z producentem albo autoryzowanym serwisem, albo zwrócić się do innego serwisanta z uprawnieniami, aby uniknąć zagroŝeń. Jeśli urządzenie wyposaŝono w pompę trójfazową, sprawdzić, czy silnik pracuje w odpowiednim kierunku (w prawo, zgodnie ze strzałką na obudowie). Nie jest to konieczne, jeśli pompa jest jednofazowa (standardowa) Podłączenie wody Podłączyć wąŝ spustowy urządzenia do złączki znajdującej się z tyłu urządzenia, pod panelem tylnym. WąŜ spustowy naleŝy zawsze podłączać do syfonu, aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów. Maksymalna wysokość spustu = 50 cm (patrz rys. 7). W urządzeniach wyposaŝonych w zmiękczacz, temperatura wody nie moŝe przekraczać +40 C, aby uniknąć uszkodzenia Ŝywicy filtrów. rys Uruchomienie Pod nadzorem instalatora.

21 7. SYGNAŁY I ALARMY Wyświetlane są alarmy, zgodnie z ich znaczeniem. Jeśli wyświetlany jest komunikat PRESS WATER SOFTNER REGENERATION KEY (Nacisnąć przycisk regeneracji zmiękczacza), wymagana jest całkowita regeneracja zmiękczacza (tylko urządzenia z opcjonalnym zmiękczaczem). Jeśli wyświetlany jest komunikat DETERGENT LEVEL (Poziom detergentu=środka myjąego), dodać detergent do zasobnika (tylko modele z opcjonalnym czujnikiem niskiego poziomu środka). Jeśli wyświetlany jest komunikat RINSE-AID LEVEL (Poziom nabłyszczacza), dodać detergent do zasobnika (tylko modele z opcjonalnym czujnikiem niskiego poziomu środka). Jeśli wyświetlany jest komunikat SALT LEVEL (Poziom soli), dodać sól do pojemnika w zbiorniku (tylko modele z wbudowanym fabrycznie zmiękczaczem). Jeśli wyświetlany jest komunikat SHUT DOOR (Zamknąć drzwi), oznacza to, Ŝe otwarte drzwi nie pozwalają na wykonanie podejmowanej czynności, albo cykl mycia jest w toku, gdy drzwi są otwierane. Jeśli wyświetlany jest komunikat DRAIN WATER IN WASH TANK, oznacza to, Ŝe pełny zbiornik z wodą do mycia nie pozwala na wykonanie podejmowanej czynności. Jeśli wyświetlany jest komunikat SELF-CLEANING: REMOVE FILTERS AND PRESS START (Samoczyszczenie: zdjąć filtry i nacisnąć START), urządzenie wymaga uruchomienia cyklu samoczyszczenia. Jeśli wyświetlany jest komunikat SELF-CLEANING CYCLE OVER (Koniec cyklu samoczyszczenia), urządzenie zakończyło cykl samoczyszczenia. TABELA 2. TYP ALARMU PRZYCZYNA ROZWIĄZANIA B1 USTERKA NAPEŁNIANIA BOJLERA Otworzyć zawór wody i sprawdzić, czy strumień wody jest odpowiedni. Skontaktować się z serwisem technicznym. B2 USTERKA SONDY BOJLERA Skontaktować się z serwisem technicznym. B3 ALARM NAGRZEWANIA ALARM Skontaktować się z serwisem technicznym. B4 NIEPOWODZENIE PŁUKANIA -cczas Skontaktować się z serwisem technicznym. UPŁYNĄŁ B5 PRZEGRZANIE BOJLERA Skontaktować się z serwisem technicznym. E1 USTERKA DOZOWANIA WODY Otworzyć zawór doprowadzający wodę. Skontaktować się z serwisem technicznym. E2 USTERKA SONDY ZBIORNIKA Skontaktować się z serwisem technicznym. E3 ALARM NAGRZEWANIA ZBIORNIKA Skontaktować się z serwisem technicznym. E5 PRZEGRZANIE ZBIORNIKA Skontaktować się z serwisem technicznym. E6 USTERKA OPRÓśNIANIA ZBIORNIKA Sprawdzić przewód przelewowy. Skontaktować się z serwisem technicznym. Z4 USTERKA CZUJNIKA ZBIORNIKA Skontaktować się z serwisem technicznym. Z5 WYSOKI POZIOM WODY W ZBIORNIKU OpróŜnić i napełnić zbiornik. Skontaktować się z serwisem technicznym. Z6 NISKI POZIOM WODY W ZBIORNIKU OpróŜnić i napełnić zbiornik. Skontaktować się z serwisem technicznym. Z9 USTERKA REGENERACJI Skontaktować się z serwisem technicznym. Z10 ALARM S8 - WYSOKI POZIOM WODY ZBIORNIKU Skontaktować się z serwisem technicznym.

22 8. WPŁYW NA ŚRODOWISKO 8.1 Opakowanie Opakowanie obejmuje: drewniana paletę nylonowy worek (LDPE) tekturę wielowarstwową pasy ze styropianu pasy z polipropylenu (PP). Wszystkie powyŝsze materiały naleŝy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa. 8.2 UTYLIZACJA Symbol WEEE/RAEE zastosowany na urządzeniu oznacza, Ŝe produktu nie wolno traktować jako odpadu komunalnego. Odpowiednia utylizacja produktu pozwala chronić środowisko. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu, naleŝy skontaktować się z organami władzy lokalnej, odbiorcą odpadów albo sprzedawcą. W przypadku utylizacji produktu albo jego części naleŝy stosować się do postanowień dyrektyw rady 2011/65/UE i 201/19/UE z późniejszymi zmianami i przepisów lokalnych. Produkt nie stanowi odpadu komunalnego i podlega segregacji (patrz symbol przekreślonego kubła na produkcie). W momencie utylizacji produktu naleŝy stosować się do specyfikacji WEEE. Producent gwarantuje brak substancji niebezpiecznych w urządzeniu, zgodnie z dyrektywą 2011/65/UE. Nieprzestrzeganie regulacji przez uŝytkownika moŝe podlegać sankcjom obowiązującym w danych państwach członkowskich. Przed utylizacją odłączyć urządzenie od instalacji elektrycznej i wodociągowej. Aby uniemoŝliwić dalsze wykorzystanie, odciąć kabel zasilający. Wszystkie części metalowe moŝna poddać ponownego przetworzeniu, poniewaŝ wykonane są ze stali nierdzewnej. Plastikowe elementy do ponownego przetworzenia oznaczone są odpowiednim symbolem. 9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Problem MoŜliwe przyczyny Rozwiązanie Urządzenie nie Przełącznik główny nie jest w Włączyć przełącznik główny. włącza się. połoŝeniu WŁ. Urządzenie nie pobiera wody. Zawór wody jest zamknięty. Otworzyć elektrozawór ciepłej albo zimnej wody. Przycisk START A miga (kolor czerwony). Rezultaty mycia nie są zadowalające. Dysze albo filtr elektrozaworu zablokowane albo obłoŝone kamieniem Oczyścić dysze ramion spryskujących, przewody i filtr elektrozaworu. Sprawdzić czy twardość wody jest poniŝej 10 f. Uszkodzony przełącznik ciśnienia. Wymienić przełącznik ciśnienia. Patrz rozdział 7 Alarmy --- Dysze są zatkane albo kosz nie obraca się. Tworzy się piana. OstroŜnie oczyścić dysze i sprawdzić poprawność połoŝenia ramienia. Dokręcić je. UŜywać niepieniących detergentów albo zmniejszyć ich ilość. Sprawdzić dawkowanie nabłyszczacza. Tłuszcz i skrobia nie są usuwane. Za niskie stęŝenie detergentu. Brudne filtry. Sprawdzić temperaturę w zbiorniku (musi zawierać się między +50 C a +60 C). Czas mycia zbyt krótki do stopnia zabrudzenia naczyń. Wymienić filtry, wyczyścić je szczotką pod bieŝącą wodą i załoŝyć ponownie. Wyregulować termostat albo sprawdzić poprawność działania grzałki Jeśli to moŝliwe, wybrać dłuŝszy cykl albo powtórzyć cykl mycia

Zmywarka kapturowa do naczyń. Instrukcja obsługi HT14 OPTIMA HT14 OPTIMA D HT14 OPTIMA HR HT14 OPTIMA HRD. (wszystkie wersje wyposaŝenia)

Zmywarka kapturowa do naczyń. Instrukcja obsługi HT14 OPTIMA HT14 OPTIMA D HT14 OPTIMA HR HT14 OPTIMA HRD. (wszystkie wersje wyposaŝenia) Zmywarka kapturowa do naczyń HT14 OPTIMA HT14 OPTIMA D HT14 OPTIMA HR HT14 OPTIMA HRD (wszystkie wersje wyposaŝenia) Instrukcja obsługi Wersja: KOD: 4750_U Ed. 03-01/2015 Przed uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI MANUALNY ZMIĘKCZACZ WODY 1 Instrukcja stanowi część wyposaŝenia urządzenia i zawiera uwagi niezbędne do bezpiecznej instalacji, uŝytkowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Piece konwekcyjne z zaparowaniem LAINOX - linia REC-M. Instrukcja obsługi 224960, 224977, 224984, 224999

Piece konwekcyjne z zaparowaniem LAINOX - linia REC-M. Instrukcja obsługi 224960, 224977, 224984, 224999 Piece konwekcyjne z zaparowaniem LAINOX - linia REC-M 224960, 224977, 224984, 224999 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

Irygator jamy ustnej Bluejet Pro

Irygator jamy ustnej Bluejet Pro 1 1. WAśNE INFORMACJE UŜywając sprzętu elektrycznego, zwłaszcza w obecności dzieci, naleŝy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa opisane poniŝej. Przed uŝyciem naleŝy przeczytać instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Zmiękczacz do wody półautomatyczny. Instrukcja obsługi

Zmiękczacz do wody półautomatyczny. Instrukcja obsługi Zmiękczacz do wody półautomatyczny 231982 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 1. URUCHOMIENIE I OBSŁUGA PÓŁAUTOMATYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

POE INJECTOR TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI TL-POE150S #06859. wersja 1.0

POE INJECTOR TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI TL-POE150S #06859. wersja 1.0 POE INJECTOR TP-LINK TL-POE150S #06859 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa... 3 3. Budowa urządzenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

Młynek do mielenia kawy - automatyczny. Instrukcja obsługi

Młynek do mielenia kawy - automatyczny. Instrukcja obsługi Młynek do mielenia kawy - automatyczny 208847 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

Ekspresy do kawy dwugrupowe ATLANTIC COMPACT ATLANTIC. Instrukcja obsługi 208748, 208823

Ekspresy do kawy dwugrupowe ATLANTIC COMPACT ATLANTIC. Instrukcja obsługi 208748, 208823 Ekspresy do kawy dwugrupowe ATLANTIC COMPACT ATLANTIC 208748, 208823 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. UWAGA: wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI CONCEPT I DO NACZYŃ KUCHENNYCH

ZMYWARKI CONCEPT I DO NACZYŃ KUCHENNYCH ZMYWARKI CONCEPT I DO NACZYŃ KUCHENNYCH ZMYWARKI SERIA CONCEPT Zmywarki do szkła 134 Zmywarki podblatowe 134 Zmywarki kapturowe 136 ZMYWARKI DO NACZYŃ KUCHENNYCH Zmywarki z systemem SPP 139 Zmywarki z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 v2.0 -.11.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

ST324ATL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, automatyczne otwieranie drzwi

ST324ATL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, automatyczne otwieranie drzwi Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, automatyczne otwieranie drzwi EAN13: 8017709173401 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie: Do mycia garnków, pojemników gastronomicznych, sprzętu kuchennego itp.

Przeznaczenie: Do mycia garnków, pojemników gastronomicznych, sprzętu kuchennego itp. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 4 MASZYNY I URZĄDZENIA MYJĄCE I. MASZYNA KAPTUROWA DO MYCIA NACZYŃ Przeznaczenie: Do mycia talerzy, sztućców i szkła. 1.WYMAGANIA ZASADNICZE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA ATMOSPHERE APS TM Wytwornica mgły MAX APS TM Wytwornica dymu Instrukcja obsługi Dystrybucja: PROLIGHT Sp. z o.o. 3 Maja 83, 05800 Pruszków Tel.:+48 22 6480407; Fax:+48 22 2036707 email: poczta@prolight.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI FRYTOWNICE FE-04, FE-44, FE-04S, FE-44S, FE-07, FE-77, FE-07T FE-77T, FE-74, FE-10T, FE-1010T, FE-30, 60, 60/P Spis treści 1. Oświadczenie zgodności norm... 3 2. Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Łuskarki do lodu. Instrukcja obsługi. 271803, 271827 (chłodzone wodą) 271810, 271834 (chłodzone powietrzem) (dotyczy teŝ innych modeli)

Łuskarki do lodu. Instrukcja obsługi. 271803, 271827 (chłodzone wodą) 271810, 271834 (chłodzone powietrzem) (dotyczy teŝ innych modeli) Łuskarki do lodu 27180, 271827 (chłodzone wodą) 271810, 27184 (chłodzone powietrzem) (dotyczy teŝ innych modeli) Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PÓŁAUTOMATYCZNA STACJA ZMIĘKCZANIA WODY TYP J-8 I. URUCHOMIENIE I OBSŁUGA PÓŁAUTOMATYCZNEJ STACJI ZMIĘKCZANIA WODY J-8 Prawidłowo zainstalowane i obsługiwane urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl ! UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję PANEL RMC 20 INSTRUKCJA obsługi Ver.1.0/10 UCS UNI CONTROL SYSTEM Ul. Kartuska 391A 80-125 Gdańsk, Poland Tel: +48 58 305 19 87 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY CC 40

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY CC 40 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY CC 40 Szanowni Państwo! Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenie wyprodukowane z najwyższej

Bardziej szczegółowo

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Instrukcja użytkownika 1-minutowa instalacja plug & play SZANOWNI PAŃSTWO! Dziękujemy za zakup urządzenia Wireless Phone Jack i/lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DVL 90

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DVL 90 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DVL 90 Szanowni Państwo! Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenie wyprodukowane z najwyższej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

KONSOLA KVM LCD 1-port KVM, 15/17/19 szyna pojedyncza

KONSOLA KVM LCD 1-port KVM, 15/17/19 szyna pojedyncza KONSOLA KVM LCD 1-port KVM, 15/17/19 szyna pojedyncza OXCA KLA-101 KLB-101 KLC-101 #06296 #06299 #06302 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 2 Spis treści Wstęp...4 Właściwości...4 Bezpieczeństwo uŝytkowania...4

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA MIERNIKA ZUśYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (URZ1213 / URZ1216)

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA MIERNIKA ZUśYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (URZ1213 / URZ1216) INSTRUKCJA UśYTKOWANIA MIERNIKA ZUśYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (URZ1213 / URZ1216) Miernik pozwala w prosty sposób monitorować oraz rejestrować zuŝycie energii elektrycznej przez urządzenia elektryczne.

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Doskonała wydajność i komfort obsługi

Doskonała wydajność i komfort obsługi Zmywarka kapturowa PT-500 Doskonała wydajność i komfort obsługi PT-500 PT-500 po prostu perfekcyjna PT-500 to nowa zmywarka kapturowa zaprezentowana przez firmę Winterhalter, która zmywa szybko, wydajnie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

MEACO AIRVAX 33x2 OCZYSZCZACZ POWIETRZA Instrukcja Obsługi

MEACO AIRVAX 33x2 OCZYSZCZACZ POWIETRZA Instrukcja Obsługi MEACO AIRVAX 33x2 OCZYSZCZACZ POWIETRZA Instrukcja Obsługi Przed pracą proszę dokładnie przeczytać instrukcję Dystrybutor i serwis urządzeń Meaco w Polsce : Dry-pol s.c. Ul. Chylońska 82 B 81-033 Gdynia

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Pompa zanurzeniowa CECHY

Pompa zanurzeniowa CECHY Pompa zanurzeniowa CECHY Napięcie : 230V~50Hz Moc :750 W Maks. przepływ. : 13000l/h Maksymalna wysokość przepływu : 9m Maksymalna głębokość zanurzenia : 8m Maksymalne ciała obce : ø 25 mm IPX8 2013 1-

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DU 90 GLASS

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DU 90 GLASS INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DU 90 GLASS 2 3 4 5 Opakowanie i wycofanie z eksploatacji Opakowanie Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem przez opakowanie.

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

LOZAMEt LINIA 390 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wyrób dopuszczony do obrotu na terenie R.P. przez Państwowy Zakład Higieny nr atestu: HŻ 7208/93

LOZAMEt LINIA 390 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wyrób dopuszczony do obrotu na terenie R.P. przez Państwowy Zakład Higieny nr atestu: HŻ 7208/93 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 01 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Jakość-Podczerwień-Ekologia. Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W

Jakość-Podczerwień-Ekologia. Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W Jakość-Podczerwień-Ekologia Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W Instrukcja obsługi panela grzewczego podczerwieni Szanowny Kliencie, Swoim zakupem panela grzewczego nabyli Państwo ekologiczne i ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Miernik pomiaru prędkości obrotowej

Miernik pomiaru prędkości obrotowej Miernik pomiaru prędkości obrotowej VA8030 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.2 2 VA8030 VA8030 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 4 1. Zawartość opakowania... 4 2. Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 UWAGA! Trzymaj to urządzenie z dala od deszczu i wilgoci! Przed otwarciem obudowy, odłącz urządzenie od zasilania! Przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Mobilna płyta indukcyjna

Mobilna płyta indukcyjna Mobilna płyta indukcyjna Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mobilnej płyty indukcyjnej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

ZMIĘKCZACZ DO WODY PÓŁAUTOMATYCZNY

ZMIĘKCZACZ DO WODY PÓŁAUTOMATYCZNY Instrukcja obsługi ZMIĘKCZACZ DO WODY PÓŁAUTOMATYCZNY 231982 Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi ROZDZIAŁ 1. URUCHOMIENIE I OBSŁUGA PÓŁAUTOMATYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Superszybki podgrzewacz do butelek. Instrukcja obsługi. electronics. ref. 10340

Superszybki podgrzewacz do butelek. Instrukcja obsługi. electronics. ref. 10340 electronics Superszybki podgrzewacz do butelek ref. 10340 Instrukcja obsługi Części składowe 1 2 6 3 4 5 2 1. Świetlny wskaźnik działania 2. Włącznik 3. Koszyk z uchwytem 4. Pierścień redukcyjny 5. Dozownik

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Szczególne środki ostroŝności

Szczególne środki ostroŝności INSTRUKCJA MONTAśU Szczególne środki ostroŝności 1. Przed przystąpieniem do instalacji prosimy uwaŝnie przeczytać oraz zastosować się do niniejszej instrukcji. 2. Instalacja kabiny powinna być przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji ZMYWARKI DO GARNKÓW Modele.: LP-60 LP-60 H LP-70

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Tabela. P Programy Instrukcje załadowania Litry kwh Minuty 1) 1 Wstępne na Naczynia przeznaczone do. 2 Szybki 40 C. 3 Eko 2) 50 C.

Tabela. P Programy Instrukcje załadowania Litry kwh Minuty 1) 1 Wstępne na Naczynia przeznaczone do. 2 Szybki 40 C. 3 Eko 2) 50 C. Skrócona instrukcja obsługi Tabela PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ SKRÓCONĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ INSTRUKCJE MONTAŻU! PANEL STEROWANIA ZMYWARKI URUCHAMIA SIĘ DOWOLNYM

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125 Odkurzacz piorący do tapicerki Art. Nr 160 125 Prosimy i przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa Nie wolno ciągnąć urządzenia za przewód

Bardziej szczegółowo

Piece Combi Hendi by Lainox Profi Line. Instrukcja obsługi 224939, 224946, 224953

Piece Combi Hendi by Lainox Profi Line. Instrukcja obsługi 224939, 224946, 224953 Piece Combi Hendi by Lainox Profi Line 224939, 224946, 224953 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. UWAGA: wszystkie urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY NAPEŁNIACZ PĄCZKÓW DśEMEM

ELEKTRONICZNY NAPEŁNIACZ PĄCZKÓW DśEMEM Wpisz tutaj numer seryjny W przypadku jakichkolwiek problemów należy podać ten numer seryjny. INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr Y- DN-06P Schowaj ten dokument w bezpiecznym miejscu i upewnij się, że będzie on zawsze

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA PANELU PRYSZNICOWEGO NELSON MODEL: PP-NELS-01. Producent:

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA PANELU PRYSZNICOWEGO NELSON MODEL: PP-NELS-01. Producent: INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA PANELU PRYSZNICOWEGO NELSON MODEL: PP-NELS-01 Producent: ul. Mazowiecka 6, 09-100 Płońsk tel. +48 23 662-68-01, fax. +48 23 662-68-02 e-mail: grass@grass.pl, www.grass.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

PL ZMYWARKI PRZEMYSŁOWE

PL ZMYWARKI PRZEMYSŁOWE PL ZMYWARKI PRZEMYSŁOWE INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA 1 Wyłącznik główny 2 Kontrolka zasilania 3 Przełącznik cyklu 4 Kontrolka cyklu 5 Przycisk programu regeneracyjnego 6 Kontrolka programu regeneracyjnego

Bardziej szczegółowo

Piece do pizzy. Instrukcja obsługi. Linia MFKRN. (wszystkie modele)

Piece do pizzy. Instrukcja obsługi. Linia MFKRN. (wszystkie modele) Piece do pizzy Linia MFKRN. (wszystkie modele) Instrukcja obsługi I 1 Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. SPIS TREŚCI 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP www.kernau.com 2 Parametry techniczne Wydajność Napięcie znamionowe Moc ogólna Moc żarówek Wylot powietrza 520m³/h 230V-50Hz 180 W 2x35W (Max

Bardziej szczegółowo

Kostkarki do lodu. Instrukcja obsługi

Kostkarki do lodu. Instrukcja obsługi Kostkarki do lodu 71605, 7169, 71643, 71865, 71889 (chłodzone wodą) 7161, 71636, 71650, 7187, 71896 (chłodzone powietrzem) Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie

Bardziej szczegółowo

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNE

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNE SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNE APS-201, APS-401, APS-601, ANS-401, ANS-601 APS-401-I, APS-601-I, ANS-401-I, ANS-601-I APS-201-C, APS-401-C, APS-601-C, ANS-401-C, ANS-601-C Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Ta dokumentacja pozwoli Państwu na prawidłową instalacją pompki, waŝne jest więc aby dokładnie przeczytać poniŝszą instrukcję.

Ta dokumentacja pozwoli Państwu na prawidłową instalacją pompki, waŝne jest więc aby dokładnie przeczytać poniŝszą instrukcję. Ta dokumentacja pozwoli Państwu na prawidłową instalacją pompki, waŝne jest więc aby dokładnie przeczytać poniŝszą instrukcję. 1 WPROWADZENIE: Pompka MiniOrange została zaprojektowana do instalacji w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. Rys. 1 Rys. 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI (POLSKI) Aby zapewnić prawidłową i bezpieczną obsługę podgrzewacza do mleka, przeczytaj uważnie poniższe

Bardziej szczegółowo