Zmywarki DIHR serii OPTIMA 400 OPTIMA 500. Instrukcja obsługi (wersja: KOD: 3850ET_U Ed /2014) (wszystkie modele i ich wersje wyposaŝenia)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmywarki DIHR serii OPTIMA 400 OPTIMA 500. Instrukcja obsługi (wersja: KOD: 3850ET_U Ed. 04-05/2014) (wszystkie modele i ich wersje wyposaŝenia)"

Transkrypt

1 Zmywarki DIHR serii OPTIMA 400 OPTIMA 500 (wszystkie modele i ich wersje wyposaŝenia) Instrukcja obsługi (wersja: KOD: 3850ET_U Ed /2014) I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

2 UWAGA: wszystkie urządzenia wymagające stałego podłączenia do sieci wodnej (między innymi niniejsze urządzenie) koniecznie muszą mieć podłączony dodatkowo zmiękczacz wody usuwający z niej związki wapnia i magnezu. Zmiękczacz musi być użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi. W przypadku braku podłączenia zmiękczacza lub jego złego użytkowania i/lub regeneracji firma HENDI nie będzie uznawać reklamacji związanych z naprawami wynikającymi z zakamienienia urządzenia. Firma HENDI zaleca stosowanie następujących zmiękczaczy wody: Filtry do wody BWT: o Gwarantowana wysoka jakość wody dzięki 5 stopniowej filtracji. o Łatwa wymiana filtra. o Możliwość ustawienia i regulacji obejścia By-pass idealne w przypadku ekspresow o Filtr z wkładem M lub L: ekspresy do kawy, piece konwekcyjno -parowe, kostkarki, łuskarki o Filtr z wkładem 2XL: zmywarki do szkła i naczyń Zmiękczacze tradycyjne z By-Pasem o Zmiękczacz do wody o pojemności 8 l kod: o Zmiękczacz do wody o pojemności 12 l kod: o Zmiękczacz do wody o pojemności 16 l kod: Zmiękczacze do wody samoobsługowe o Zmiękczacz do wody półautomatyczny, kod: o Zmiękczacz do wody automatyczny, kod: Do prawidłowej regeneracji zmiękczaczy zalecamy: o Tabletki solne, worek 25 kg kod:

3 Dziękujemy za wybór naszego urządzenia. Stosowanie się do instrukcji instalacji, konserwacji i obsługi przedstawionych w niniejszym dokumencie zapewnia długotrwałą eksploatację i idealne działanie urządzenia. NaleŜy przestrzegać poniŝszych instrukcji. Urządzenie zaprojektowano i wyprodukowano w oparciu o najnowsze osiągnięcia techniki. Teraz oddaliśmy je do Państwa dyspozycji. Państwa satysfakcja to dla nas najwyŝsza nagroda. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UśYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEśY UWAśNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ. OSTRZEśENIE: NIEPRZESTRZEGANIE (NAWET CZĘŚCIOWE) ZASAD OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI POWODUJE UNIEWAśNIENIE GWARANCJI I ZWALNIA PRODUCENTA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI. OSTRZEśENIA Niniejszą instrukcję obsługi naleŝy zachować wraz z urządzeniem do późniejszego wglądu. W przypadku sprzedaŝy albo przekazania urządzenia innemu uŝytkownikowi dołączyć instrukcję do urządzenia. Przed instalacją i pierwszym uŝyciem zmywarki naleŝy uwaŝnie przeczytać instrukcję. Instrukcje mają na celu zapewnienie uŝytkownikowi zgodność z dyrektywą 2006/95/WE z późniejszymi zmianami oraz normą zharmonizowaną EN i EN Podłączenie do instalacji elektrycznej i wodociągowej musi wykonać bezwzględnie i wyłącznie wykwalifikowany serwisant. UŜytkownikowi nie wolno wykonywać Ŝadnych czynności naprawczych ani konserwacyjnych we własnym zakresie. W razie potrzeby skontaktować się z wykwalifikowanym pracownikiem. Dostęp do panelu sterowania po wyłączeniu urządzenia uzyskać mogą wyłącznie wykwalifikowani pracownicy. Serwisowanie zmywarki powinien prowadzić upowaŝniony personel. UŜywać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. W przeciwnym razie gwarancja zostanie uniewaŝniona, a producent nie będzie ponosić odpowiedzialności. Przestrzegać wyłącznie instrukcji czyszczenia podanych przez producenta (roz. 5). Ze zmywarki korzystać mogą wyłącznie osoby dorosłe. Jest to urządzenie do uŝytku profesjonalnego i moŝe być uŝywane przez osoby wyszkolone. Urządzenie instalować i naprawiać mogą wyłącznie wykwalifikowani serwisanci. Producent zrzeka się odpowiedzialności za nieprawidłową eksploatację, konserwację albo naprawy. Z urządzenia nie mogą korzystać dzieci ani osoby o obniŝonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych albo umysłowych, bez stosownego doświadczenia i wiedzy. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem. UWAGA: Producent i/lub sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za obraŝenia osób ani uszkodzenia mienia wynikające z nieprzestrzegania powyŝszych zasad.

4 1. OPIS URZĄDZENIA 1.1 Opis urządzenia Wyłącznik ścienny: montowany przy instalacji urządzenia przez serwisanta, zgodnie z obowiązującymi przepisami Panel sterowania Drzwi Standardowe wyposaŝenie urządzenia z koszem 500x500 mm: 1 kosz na szkło 500x500 mm 1 kosz na talerze 500x500 mm 1 koszyczek (kubek) na sztućce Pojemność kosza na naczynia: 12 talerzy głębokich albo 18 płaskich Maks. Ø = 340 mm

5 Standardowe wyposaŝenie urządzenia z koszem 400x400 mm: opcja A) 2 kosze na szkło400x400 mm lub opcja B) 2 kosze okrągłe Ø 400 mm 1 podstawa kosza okrągłego Opcja A) Opcja B) Standardowe wyposaŝenie urządzenia z koszem 400x400 mm: 1 koszyczek na sztućce 1 stojak (wkładka do kosza głównego na talerze Opcjonalnie (za dopłatą): Czujnik poziomu detergentu/nabłyszczacza Opcjonalnie (za dopłatą UWAGA: montowany na etapie montaŝu w fabryce. Nie ma moŝliwości montaŝu w gotowej zmywarce. Wtedy naleŝy korzystać ze zmiękczaczy zewnętrznych) Wbudowany w zmywarce zmiękczacz wody

6

7 Do obsługi urządzenia potrzebne są 3 złącza: elektryczne; do sieci wodociągowej; odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej Urządzenie wyposaŝone jest w cykl mycia w temperaturze +55 C z detergentem, oraz cykl płukania/wyparzania w temperaturze + 90 C z środkiem nabłyszczającym. Zmywarka przeznaczona jest wyłącznie do mycia talerzy, szkła i garnków czy patelni ze śladami Ŝywności. Wszelkie inne zastosowania są niewłaściwe NIE MYĆ przedmiotów zanieczyszczonych benzyną, farbą, opiłkami stali albo Ŝelaza, delikatnych przedmiotów ani materiałów nieodpornych na mycie. Nie uŝywać kwasowych środków chemicznych powodujących korozję, ani środków zasadowych, rozpuszczalników czy środków czyszczących na bazie chloru. Nie otwierać drzwi zmywarki w trakcie włączonego cyklu mycia. Urządzenie wyposaŝone jest w specjalne zabezpieczenie, które natychmiast zatrzymuje jego pracę w razie otwarcia drzwi, uniemoŝliwiając wyciek wody. Przed uzyskaniem dostępu do wnętrza urządzenia wyłączyć je i opróŝnić zbiornik wody. Urządzenie wyposaŝone jest we wbudowaną pompę spustową. Pompa spustowa słuŝy do utrzymania odpowiedniego poziomu wody w zbiorniku. Aby zupełnie opróŝnić zbiornik na koniec dnia, patrz pkt. 2.5 Pompa spustowa. 1.2 Funkcje urządzenia Poziom hałasu urządzenia wynosi poniŝej 65 db(a) TABLICZKA ZNAMIONOWA Rysunek poniŝej pokazuje lokalizację tabliczki znamionowej na obudowie zmywarki. Przed podłączeniem do sieci elektrycznej oraz wodociągowej koniecznie sprawdzić zgodność parametrów sieci z danymi na tabliczce. Moc całkowita Zasilanie Całkowita moc pobierana Moc pompy Zabezpieczenie elektryczne Klasa ochrony

8 2. OBSŁUGA 2.1 Panel sterowania i zastosowane symbole rys. 1 A) Przycisk START cyklu/wyboru cyklu B) Wyświetlacz C) Przycisk WŁ.WYŁ/stanu gotowości D) Przycisk regeneracji (opcjonalny tylko w modelach z wbudowanym zmiękczaczem) E) Przycisk spustu (opróŝnianie komory mycia z wody) rys. 2 (urządzenie z koszem 400 mm) 2 Uruchomienie urządzenia Uruchomienie Sprawdzić, czy filtr pompy jest poprawnie zainstalowana w dnie zbiornika (patrz rys. 2 i 3). Filtry naleŝy czyścić do 20 cykli mycia albo w razie potrzeby. NIE UśYWAĆ urządzenia bez filtrów. Zamontować filtry powierzchniowe (patrz rys. 2 i 3). Zamknąć drzwi zmywarki. Otworzyć zawór wody zasilającej. Włączyć główny przełącznik prądu do połoŝenia WŁ. Urządzenie w trybie STAND-BY (Gotowości). Na wyświetlaczu B pojawi się komunikat STAND-BY. Nacisnąć przycisk C. rys. 3 (urządzenie z koszem 500 mm) Urządzenie zostanie uruchomione, gdy zapali się przycisk A. Na wyświetlaczu B zgaśnie komunikat STAND-BY. Przycisk A zapali się na kilka sekund na biało, następnie załadowane zostanie oprogramowanie.

9 Po załadowaniu oprogramowania przycisk podświetlony zostanie na czerwono. Występuje to tylko przy pierwszym uruchomieniu urządzenia w danym dniu. Zbiornik napełniany jest podczas nagrzewania bojlera. Na wyświetlaczu B pojawi się komunikat FILLING WATER (Napełnianie wodą) na przemian z HEATING (Nagrzewanie). Na wyświetlaczu pojawi się komunikat HEATING (Nagrzewanie), do momentu osiągnięcia zadanej temperatury. W trakcie tego procesu, urządzenie nie umoŝliwi uruchomienie Ŝadnego cyklu (zgodnie z HACCP). Jeśli konfiguracja urządzenia jest standardowa, przy dostarczanej ciepłej wodzie (+50 C), bez dodatkowego zasilania, przycisk A zostanie podświetlony po ok. 20 minutach Obsługa Wprowadzić kosz z naczyniami do mycia. Naczynia naleŝy poprawnie umieścić w koszu (patrz rys. 4). Uruchomić Ŝądany cykl mycia naciskając zielony przycisk A. rys. 4

10 Na wyświetlaczu wskazane zostaną po kolei wszystkie dostępne programy. Po wyświetleniu Ŝądanego programu zwolnić przycisk. Dostępne programy urządzenia z koszem 400 mm: Dostępne programy urządzenia z koszem 500 mm: Przez cały cykl mycia na wyświetlaczu wskazana będzie temperatura wody w zbiorniku i temperatura bojlera. PoniŜej wiersza ze wskazaniem temperatury wyświetlany jest pasek postępu cyklu mycia. Na koniec cyklu mycia przeprowadzony zostanie cykl płukania na gorąco. Niebieskie/zielone migające podświetlenie przycisku A oznacza zakończenie cyklu, sygnalizowane takŝe wyświetleniem komunikatu CYCLE ENDED.

11 UWAGA: Jeśli po zakończeniu cyklu drzwi pozostaną zamknięte, naczynia nie wyschną. Wyjąć kosz albo zostawić otwarte drzwi, aby ułatwić odparowanie wody i osuszenie naczyń. Podczas otwierania drzwi przycisk A zostanie podświetlony na zielono, co oznaczać będzie gotowość urządzenia do przeprowadzenia nowego cyklu mycia. UWAGA: Urządzenie zapamiętuje ostatni zastosowany cykl, który jest gotowy do następnego uŝycia. W przypadku uruchomienia urządzenia w trybie częściowego spustu (a nie w trybie czystej wody), urządzenie automatycznie przeprowadzi pełne spuszczanie wody ze zbiornika, co 30 cykli (patrz pkt 2.5 System pomp spustowych) Wyłączanie Nacisnąć przycisk C. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat STAND-BY (Tryb gotowości). Na koniec dnia naleŝy wyczyścić urządzenie (patrz roz. 5 Konserwacja ). Zamknąć zawór doprowadzający wodę. Przełączyć główny przełącznik do połoŝenia WYŁ.

12 2.3 Stosowanie detergentu (środek do mycia) Urządzenie wyposaŝone jest w standardowy dozownik detergentu. Zmywarka pobiera środek ten automatycznie. NaleŜy stosować środek NIEPIENIĄCY, odpowiedni do zmywarek przemysłowych/gastronomicznych. Zaleca się stosować dobrej jakości środki w płynie. Zalecamy środki z oferty HENDI. NaleŜy stosować się do zaleceń producenta danego środka myjącego dotyczących ilości środka w zaleŝności od twardości wody. 1 cm środka zassany do przewodu odpowiada ok 0,15 g. Odpowiednia ilość detergentu ma istotne znaczenie dla wyników zmywania. W przypadku braku detergentu na wyświetlaczu pojawi się komunikat DETERGENT LEVEL (Poziom detergentu) (tylko modele z opcjonalnym czujnikiem niskiego poziomu środka). 2.4 Stosowanie nabłyszczacza (środek nabłyszczająco-płuczący) Urządzenie wyposaŝone jest w standardowy dozownik nabłyszczacza. Zmywarka pobiera nabłyszczacz automatycznie. Nabłyszczacz musi być odpowiedni do zmywarek przemysłowych. Zaleca się zamawianie środka od wyspecjalizowanych dostawców. Zalecamy środki z oferty HENDI. Zalecana ilość to 2-5 cm produktu mierzona w przewodzie. 1 cm produktu zassany do przewodu odpowiada ok 0,13 g. Odpowiednia ilość nabłyszczacza jest waŝna dla szybkiego i skutecznego suszenia. UWAGA: Nadmiar stosowanych środków albo piany spowoduje zmniejszenie wydajności pompy. W przypadku braku detergentu na wyświetlaczu pojawi się komunikat RINSE AID LEVEL (Poziom detergentu) (tylko modele z opcjonalnym czujnikiem niskiego poziomu środka). 2.5 Pompa spustowa Naciskać przycisk E do momentu wyświetlenia na wyświetlaczu komunikatu TANK DRAINING (OpróŜnianie zbiornika). Pompa spustowa automatycznie opróŝni zbiornik. W trakcie procesu opróŝniania, przycisk A zostanie podświetlony na niebiesko, podświetlenie będzie migać. Po zakończeniu opróŝniania urządzenie automatycznie przełączy się do trybu gotowości STAND-BY. Aby napełnić urządzenie do nowego cyklu, patrz pkt 2.2.

13 2.6. Urządzenie regenerujące (tylko modele z wbudowanym zmiękczaczem) Jeśli urządzenie wyposaŝone jest w wbudowany zmiękczacz, regeneracja odbywać się będzie automatycznie. W razie potrzeby automatycznie uruchomiony zostanie 120-minutowy cykl regeneracji. W tej fazie na wyświetlaczu wskazana zostanie litera R. W razie potrzeby, cykl R moŝna uruchomić nawet przy napełnianiu zbiornika wody. Jeśli cykl ten uruchomiony zostanie w trakcie cyklu mycia, cykl zostanie wydłuŝony. Na płycie drukowanej zapisano okresowe wywoływanie ręcznego, 20-minutowego cyklu regeneracji. Ten cykl regeneracji moŝe takŝe uruchomić uŝytkownik, jeśli jakość płukania nie będzie zadowalająca. Gdy na wyświetlaczu wskazany zostanie komunikat PRESS WATER SOFTNER REGENERATION KEY (Nacisnąć przycisk D regeneracji zmiękczacza), albo jeśli uŝytkownik chce uruchomić cykl regeneracji R, naleŝy wykonać następujące czynności: Jeśli na wyświetlaczu pojawia się komunikat SALT LEVEL (Poziom soli), naleŝy napełnić pojemnik znajdujący się wewnątrz zbiornika grubą solą (grudki 1-4 mm), uwaŝając, by nie rozsypać soli do zbiornika. Wysokie stęŝenie soli moŝe mieć negatywny wpływ na poprawne działanie i okres eksploatacji urządzenia i moŝe powodować korozję stali. Po wsypaniu soli dokładnie załoŝyć zakrętkę. Przy urządzeniu w trybie gotowości STAND-BY i otwartym zaworze wody, pustym zbiorniku wody do mycia i zamkniętych drzwiach, nacisnąć przycisk D. Przycisk A zostanie podświetlony na niebiesko, podświetlenie zacznie migać. W tym cyklu na wyświetlaczu wskazany zostanie postęp i pozostały czas. Tego cyklu nie moŝna przerwać. W tym czasie nie moŝna korzystać ze zmywarki, aŝ do zakończenia cyklu regeneracji. Po zakończeniu cyklu regeneracji urządzenie automatycznie przełączy się w tryb gotowości STAND-BY. W tym momencie moŝliwe będzie wyłączenie urządzenia (patrz pkt Wyłączanie) albo rozpoczęcie normalnej obsługi (patrz pkt Obsługa). Jeśli twardość wody przekracza 35 f, KONIECZNE jest zastosowanie zmiękczacza zewnętrznego. Polecamy zewnętrzne zmiękczacze z oferty HENDI.

14 OSTRZEśENIA: Nie trzaskać drzwiami podczas otwierania i zamykania. Nie wkładać do urządzenia materiałów ani przedmiotów. Urządzenie ma klasę zabezpieczenia IPX3 przed przypadkowym zachlapaniem wodą, nie jest zabezpieczone przed strumieniem wody i/lub pary pod ciśnieniem. Nie wolno stosować ciśnieniowych systemów mycia. Nie zanurzać gołych rąk w zbiorniku środka myjącego. W przypadku kontaktu ze środkiem obficie spłukać skórę wodą. Sprawdzić instrukcje bezpieczeństwa na pojemnikach z detergentem. Podczas eksploatacji urządzenia naleŝy przestrzegać istotnych zasad: 1) nigdy nie dotykać urządzenia mokrymi rękami ani stopami, 2) nigdy nie uŝywać urządzenia boso, 3) nie instalować urządzenia w miejscach naraŝonych na kontakt z wodą. Po zakończeniu eksploatacji, na koniec dnia albo w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych, naleŝy odłączyć zmywarkę od źródła zasilania. Wyłączyć wyłącznik ścienny, który powinien być zainstalowany przez uprawnionego instalatora. Zamknąć zawór doprowadzający wodę Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. Do gaszenia poŝaru elementów elektrycznych nie uŝywać wody. OSTRZEśENIE: CZYSZCZENIE WNĘTRZA URZĄDZENIA NALEśY WYKONAĆ PO PRZYNAJMNIEJ 10 MINUTACH OD WYŁĄCZENIA URZĄDZENIA GROŹBA POPARZENIA. OSTRZEśENIE: NIE WKŁADAĆ RĄK ANI NIE DOTYKAĆ ELEMENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA DNIE ZBIORNIKA ZMYWARKI A TAKśE POD KONIEC CYKLU MYCIA GROŹBA POPARZENIA.

15 3. OCHRONA ŚRODOWISKA 3.1 Zalecenia dotyczące optymalnego zuŝycia energii, wody i detergentów Dozowanie soli (tylko modele z wbudowanym zmiękczaczem) Ustawiona fabrycznie (u producenta) ilość soli podawana jest na Ŝywicę w kaŝdym cyklu regeneracji. WaŜne jest obserwowanie liczby cykli regeneracji zalecanych w pkt 2.6 Urządzenie regenerujące w celu uniknięcia rozsypania soli albo powstania osadów kamienia. Jeśli to moŝliwe, uruchamiać urządzenie po całkowitym zapełnieniu brudnymi naczyniami Pozwoli to zoptymalizować zuŝycie detergentu, nabłyszczacza, energii i wody. Detergent i nabłyszczacz Aby chronić środowisko, naleŝy uŝywać detergentów i nabłyszcza czy i najwyŝszym stopniu biodegradowalności. Przynajmniej raz w roku sprawdzać ich poprawną ilość w zaleŝności od twardości wody. Zbyt duŝa ilość produktu zwiększa zanieczyszczenie rzeki i mórz, a zbyt mała ilość negatywnie wpłynie na efekty mycia i higienę. Temperatura zbiornika i bojlera Temperatura zbiornika i bojlera ustawiana jest fabrycznie tak, aby zapewnić najlepsze wyniki mycia przy uŝyciu większości detergentów dostępnych na rynku. Instalator moŝe dostosować te parametry do stosowanego detergentu. Mycie wstępne (konieczne przed myciem w zmywarce) OstroŜnie, w niewielkiej ilości wody, usunąć resztki Ŝywności z talerzy w letniej wodzie, aby ułatwić usuwanie tłuszczu zwierzęcego. Aby usunąć zaschnięte resztki, naleŝy zanurzyć naczynie w wodzie. UWAGA: Naczynia naleŝy myć jak najszybciej, aby uniknąć zaschnięcia resztek i pogorszenia wyników zmywania. Aby zapewnić skuteczność mycia, zaleca się regularne czyszczenie i konserwację zmywarki (patrz roz. 5). Nieprzestrzeganie powyŝszych zaleceń albo informacji przedstawionych w instrukcji moŝe prowadzić do większego zuŝycia energii, wody i detergentów, pociągając za sobą zwiększenie kosztów eksploatacji albo zmniejszenie wydajności urządzenia. 4. H.A.C.C.P. (Analiza zagroŝeń i krytyczne punkty kontroli) I PRZEPISY DOTYCZĄCE HIGIENY Po włączeniu urządzenia cykl mycia zostanie uruchomiony po osiągnięciu zadanej temperatury bojlera i zbiornika wody do mycia. W trakcie działania, urządzenie nie rozpocznie cyklu płukania zanim nie zostanie osiągnięta zadana temperatura bojlera. Cykl mycia moŝe się zatem wydłuŝyć. Dokładnie usunąć resztki Ŝywności z naczyń, aby nie dopuścić do zapchania filtrów, dyszy i przewodów. Przynajmniej dwa razy dziennie opróŝniać zbiornik i czyścić filtry. Sprawdzać, czy ilość dozowanego detergentu i nabłyszczacza jest odpowiednia (zgodnie z zaleceniami producenta). Rano, przed uruchomieniem urządzenia, sprawdzić, czy w zbiornikach znajdują się odpowiednie ilości płynów myjącego i płuczącego na dany dzień. Blaty robocze utrzymywać w czystości. Wyjąć kosz ze zmywarki czystymi rękoma albo w rękawicach, aby nie pobrudzić czystych naczyń i sztućców. Nie suszyć ani nie polerować naczyń niewyparzonymi ściereczkami ani szczotkami. Do suszenia i polerowania sztućców zaleca się stosowanie specjalistycznych urządzeń polerujących. O szczegóły spytaj swojego sprzedawcę, przedstawiciela handlowego HENDI, lub wejdź na strony internetowe

16 5. KONSERWACJA 5.1 Rutynowa konserwacja (codzienna) OSTRZEśENIE: Urządzenie nie jest zabezpieczone przed strumieniem wody i/lub pary pod ciśnieniem. Nie uŝywać ciśnieniowych systemów mycia. Aby uzyskać instrukcje dotyczące mycia, skontaktować się z sprzedającym środki, który poda szczegółowe metody i środki umoŝliwiające poprawne okresowe mycie urządzenia. Nie uŝywać wybielaczy ani środków na bazie chloru. Do zapewnienia poprawnego działania niezbędne jest codzienne czyszczenie urządzenia. NaleŜy wykonać następujące czynności. Przełączyć urządzenie w stan gotowości STAND BY naciskając przycisk C na panelu sterowania (patrz roz. 2). Zdjąć filtry powierzchniowe i wyczyścić je pod bieŝącą wodą. Spuścić wodę ze zbiornika (patrz pkt 2.2.3). Wyjąć filtr pompy i wyczyścić szczotką pod bieŝącą wodą. Zdjąć ramiona spryskujące odkręciwszy śruby i dokładnie wyczyścić dysze i same ramiona pod bieŝącą wodą. ZłoŜyć wszystkie części i zamontować ramiona w komorze, dokręcając odpowiednimi śrubami. Dokładnie oczyścić zbiornik prysznicem. Na koniec dnia zaleca się pozostawienie otwartych drzwi zmywarki. Automatyczny cykl mycia/płukania: zalecany na koniec kaŝdego dnia. Urządzenie powinno być w trybie gotowości STAND-BY. Nacisnąć przycisk START A ; rozpocznie się automatyczny cykl trwający 60 sekund, następnie urządzenie przełączy się w tryb gotowości STAND-BY.

17 Otworzyć zawór doprowadzający wodę. Wyłączyć urządzenie przełącznikiem głównym. 5.2 Konserwacja szczególna wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanych serwisantów Raz albo dwa razy w roku urządzenie powinno być sprawdzone przez wykwalifikowanego technika w celu: 1 oczyszczenia filtrów elektrozaworu 2 usunięcia kamienia kotłowego z elementów grzejnych 3 sprawdzenia stanu uszczelek 4 sprawdzenia stanu lub zuŝycia elementów 5 sprawdzenia działania dozowników. 6 sprawdzenia działania zabezpieczenia drzwi; 7 Przynajmniej raz w roku wykwalifikowany elektryk powinien sprawdzić połączenia wewnątrz urządzenia. 6. INSTALACJA URZĄDZENIA 6.1 Przenoszenie Przenoszenie urządzenia Urządzenie naleŝy przenosić w sposób wskazany na rysunku 5, przedstawiającym punkty przeznaczone do podnoszenia wózkiem. Zamocować urządzenie w sposób eliminujący powstawanie wibracji i wstrząsów podczas transportu. Uwaga: Nie zaleca się podnoszenia linami. Po zdjęciu opakowania upewnić się, Ŝe urządzenie zostało uszkodzone w transporcie. Jeśli jednak tak się stało, powiadomić sprzedającego. Jeśli uszkodzenie moŝe wpływać na bezpieczeństwo urządzenia, nie instalować. Sprawdzić dokładnie szczelność opasek zaciskowych węŝy, dokręcenie nakrętek i śrub a takŝe mocowań, które mogły poluzować się podczas transportu, aby uniknąć wycieków wody i innych uszkodzeń w trakcie eksploatacji urządzenia. Aby uzyskać informacje na temat utylizacji materiałów opakowaniowych, patrz roz. 8 rys. 5

18 Przechowywanie Temperatura przechowywania: min. +4 C, maks. +50 C, wilgotność względnej poniŝej 90%. Przechowywane części naleŝy okresowo sprawdzać pod kątem uszkodzeń. Nie kłaść niczego na urządzeniu, nawet jeśli jest zapakowane w pudło. 6.2 Przygotowanie do instalacji PoniŜej przedstawiono wytyczne dotyczące instalacji urządzenia. Instalację musi przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowany serwisant Pomieszczenie Urządzenie naleŝy zainstalować w pomieszczeniu o temperaturze w zakresie temperatury od +5 C do +35 C. Urządzenie wyposaŝono w czujniki termostatyczne. Aby zagwarantować odpowiednią funkcjonalność, czujniki te nie będą działać w temperaturze otoczenia poniŝej +5C. Z tego powodu przed uruchomieniem naleŝy odczekać, aŝ urządzenie osiągnie temperaturę pomieszczenia Podłączenie do sieci elektrycznej - Opis Podłączenie do instalacji elektrycznej musi wykonać wyłącznie wykwalifikowana osoba, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Upewnić się, Ŝe zasilanie instalacji jest zgodne z wartościami przedstawionymi na tabliczce znamionowej urządzenia i Ŝe sieć jest w stanie zapewnić niezbędny pobór mocy wskazany na tabliczce. Upewnić się, Ŝe instalacja uziemiająca działa w poprawny sposób. OSTRZEśENIE: bardzo dokładnie sprawdzić instalację uziemiającą, czy nie jest podłączona do niej zbyt duŝa liczba urządzeń. Niewystarczająca instalacja uziemiająca moŝe prowadzić do powstawania korozji lub wŝerów pokorozyjnych na powierzchniach ze stali nierdzewnej, a nawet do ich pofałdowania. NaleŜy zainstalować i dostosować do danej mocy wyłącznik biegunowy z odległością między stykami wynoszącą przynajmniej 3 mm. Wyłącznika naleŝy uŝywać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, musi być zainstalowany w bezpośrednim otoczeniu urządzenia. Zawsze wyłączać urządzenie za pomocą tego wyłącznika. Jest to jedyny model przełącznika zapewniający pełne odłączenie od zasilania Podłączenie do sieci wodociągowej Opis Tabela parametrów wody Minimalnie Maksymalnie Ciśnienie statyczne 200 kpa 600 kpa Ciśnienie dynamiczne* 150 kpa 400 kpa Twardość wody** 5 f 20 f Temperatura dostarczanej zimnej wody 5 C 15 C Temperatura dostarczanej ciepłej wody*** 45 C 50 C Tab. 1

19 *Jeśli ciśnienie wody na wejściu przekracza 400 kpa, naleŝy zainstalować reduktor ciśnienia (tylko w wersjach, w których nie stanowi wyposaŝenia standardowego). **Wymagane jest zainstalowanie zmiękczacza wody, jeśli średnia twardość wody przekracza 8 f. Zmywane naczynia i sztućce będą czystsze, a okres eksploatacji urządzenia będzie dłuŝszy. Na specjalne zamówienie urządzenie moŝe być wyposaŝone fabrycznie w wbudowany zmiękczacz wody. Jeśli urządzenie jest wyposaŝone w wbudowany zmiękczacz, naleŝy regularnie przeprowadzać regenerację Ŝywicy (patrz pkt 2.6). Uwaga: Wszystkie uszkodzenia spowodowane odkładaniem się kamienia (woda o twardości powyŝej 8 F bez zmiękczacza) nie są objęte gwarancją. Zalecane jest okresowe sprawdzanie twardości doprowadzanej wody. ***Temperatura doprowadzanej wody nie moŝe przekraczać +55 C. WąŜ spustowy naleŝy zawsze podłączać do syfonu, aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów. Maksymalna wysokość spustu = 50 cm.

20 6.2.4 Odprowadzenie pary Zgodnie z przepisami dotyczącymi higieny i środowiska, w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia i bezpiecznego środowiska pracy dla operatora, wymaga się przynajmniej 10 wymian powietrza na godzinę w pomieszczeniu, w którym instalowane jest urządzenie. W przypadku niewielkich pomieszczeń zaleca się przynajmniej 15 wymian powietrza na godzinę. 6.3 Instalacja PołoŜenie urządzenia OstroŜnie zdjąć opakowanie urządzenia. Podnieść urządzenie w sposób wskazany w pkt Przenoszenie urządzenia. Umieścić urządzenie zgodnie ze schematem instalacyjnym (rozkładem) zatwierdzonym w momencie złoŝenia oferty. Zachować minimalny odstęp 5 cm od ścian, aby zapewnić wentylację silników. Zainstalować wyciągi zapewniające odpowiednią wentylację pomieszczenia, aby wyeliminować parę i nadmierną wilgotność. Sprawdzić, czy urządzenie jest odpowiednio wypoziomowane regulując wysokość nóŝek. Upewnić się, Ŝe zmywarka nie stoi na kablu zasilającym ani węŝu doprowadzającym wodę i spustowym. Wypoziomować urządzenie za pomocą nóŝek. rys Podłączenie do sieci elektrycznej Podłączenie do instalacji elektrycznej musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z tyłu urządzenia znajduje się zacisk oznaczony symbolem ( r ys u n e k 6 ), niezbędny do ekwipotencjalnego połączenia między róŝnymi urządzeniami, pozwalający wyeliminować wyładowania elektrostatyczne. Kabel zasilający musi być nowy, elastyczny i zgodny ze standardem H07RN-F albo jego lokalnym odpowiednikiem. Rozmiar kabla zaleŝy od mocy. W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego naleŝy skontaktować się z producentem albo autoryzowanym serwisem, albo zwrócić się do innego serwisanta z uprawnieniami, aby uniknąć zagroŝeń. Jeśli urządzenie wyposaŝono w pompę trójfazową, sprawdzić, czy silnik pracuje w odpowiednim kierunku (w prawo, zgodnie ze strzałką na obudowie). Nie jest to konieczne, jeśli pompa jest jednofazowa (standardowa) Podłączenie wody Podłączyć wąŝ spustowy urządzenia do złączki znajdującej się z tyłu urządzenia, pod panelem tylnym. WąŜ spustowy naleŝy zawsze podłączać do syfonu, aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów. Maksymalna wysokość spustu = 50 cm (patrz rys. 7). W urządzeniach wyposaŝonych w zmiękczacz, temperatura wody nie moŝe przekraczać +40 C, aby uniknąć uszkodzenia Ŝywicy filtrów. rys Uruchomienie Pod nadzorem instalatora.

21 7. SYGNAŁY I ALARMY Wyświetlane są alarmy, zgodnie z ich znaczeniem. Jeśli wyświetlany jest komunikat PRESS WATER SOFTNER REGENERATION KEY (Nacisnąć przycisk regeneracji zmiękczacza), wymagana jest całkowita regeneracja zmiękczacza (tylko urządzenia z opcjonalnym zmiękczaczem). Jeśli wyświetlany jest komunikat DETERGENT LEVEL (Poziom detergentu=środka myjąego), dodać detergent do zasobnika (tylko modele z opcjonalnym czujnikiem niskiego poziomu środka). Jeśli wyświetlany jest komunikat RINSE-AID LEVEL (Poziom nabłyszczacza), dodać detergent do zasobnika (tylko modele z opcjonalnym czujnikiem niskiego poziomu środka). Jeśli wyświetlany jest komunikat SALT LEVEL (Poziom soli), dodać sól do pojemnika w zbiorniku (tylko modele z wbudowanym fabrycznie zmiękczaczem). Jeśli wyświetlany jest komunikat SHUT DOOR (Zamknąć drzwi), oznacza to, Ŝe otwarte drzwi nie pozwalają na wykonanie podejmowanej czynności, albo cykl mycia jest w toku, gdy drzwi są otwierane. Jeśli wyświetlany jest komunikat DRAIN WATER IN WASH TANK, oznacza to, Ŝe pełny zbiornik z wodą do mycia nie pozwala na wykonanie podejmowanej czynności. Jeśli wyświetlany jest komunikat SELF-CLEANING: REMOVE FILTERS AND PRESS START (Samoczyszczenie: zdjąć filtry i nacisnąć START), urządzenie wymaga uruchomienia cyklu samoczyszczenia. Jeśli wyświetlany jest komunikat SELF-CLEANING CYCLE OVER (Koniec cyklu samoczyszczenia), urządzenie zakończyło cykl samoczyszczenia. TABELA 2. TYP ALARMU PRZYCZYNA ROZWIĄZANIA B1 USTERKA NAPEŁNIANIA BOJLERA Otworzyć zawór wody i sprawdzić, czy strumień wody jest odpowiedni. Skontaktować się z serwisem technicznym. B2 USTERKA SONDY BOJLERA Skontaktować się z serwisem technicznym. B3 ALARM NAGRZEWANIA ALARM Skontaktować się z serwisem technicznym. B4 NIEPOWODZENIE PŁUKANIA -cczas Skontaktować się z serwisem technicznym. UPŁYNĄŁ B5 PRZEGRZANIE BOJLERA Skontaktować się z serwisem technicznym. E1 USTERKA DOZOWANIA WODY Otworzyć zawór doprowadzający wodę. Skontaktować się z serwisem technicznym. E2 USTERKA SONDY ZBIORNIKA Skontaktować się z serwisem technicznym. E3 ALARM NAGRZEWANIA ZBIORNIKA Skontaktować się z serwisem technicznym. E5 PRZEGRZANIE ZBIORNIKA Skontaktować się z serwisem technicznym. E6 USTERKA OPRÓśNIANIA ZBIORNIKA Sprawdzić przewód przelewowy. Skontaktować się z serwisem technicznym. Z4 USTERKA CZUJNIKA ZBIORNIKA Skontaktować się z serwisem technicznym. Z5 WYSOKI POZIOM WODY W ZBIORNIKU OpróŜnić i napełnić zbiornik. Skontaktować się z serwisem technicznym. Z6 NISKI POZIOM WODY W ZBIORNIKU OpróŜnić i napełnić zbiornik. Skontaktować się z serwisem technicznym. Z9 USTERKA REGENERACJI Skontaktować się z serwisem technicznym. Z10 ALARM S8 - WYSOKI POZIOM WODY ZBIORNIKU Skontaktować się z serwisem technicznym.

22 8. WPŁYW NA ŚRODOWISKO 8.1 Opakowanie Opakowanie obejmuje: drewniana paletę nylonowy worek (LDPE) tekturę wielowarstwową pasy ze styropianu pasy z polipropylenu (PP). Wszystkie powyŝsze materiały naleŝy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa. 8.2 UTYLIZACJA Symbol WEEE/RAEE zastosowany na urządzeniu oznacza, Ŝe produktu nie wolno traktować jako odpadu komunalnego. Odpowiednia utylizacja produktu pozwala chronić środowisko. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu, naleŝy skontaktować się z organami władzy lokalnej, odbiorcą odpadów albo sprzedawcą. W przypadku utylizacji produktu albo jego części naleŝy stosować się do postanowień dyrektyw rady 2011/65/UE i 201/19/UE z późniejszymi zmianami i przepisów lokalnych. Produkt nie stanowi odpadu komunalnego i podlega segregacji (patrz symbol przekreślonego kubła na produkcie). W momencie utylizacji produktu naleŝy stosować się do specyfikacji WEEE. Producent gwarantuje brak substancji niebezpiecznych w urządzeniu, zgodnie z dyrektywą 2011/65/UE. Nieprzestrzeganie regulacji przez uŝytkownika moŝe podlegać sankcjom obowiązującym w danych państwach członkowskich. Przed utylizacją odłączyć urządzenie od instalacji elektrycznej i wodociągowej. Aby uniemoŝliwić dalsze wykorzystanie, odciąć kabel zasilający. Wszystkie części metalowe moŝna poddać ponownego przetworzeniu, poniewaŝ wykonane są ze stali nierdzewnej. Plastikowe elementy do ponownego przetworzenia oznaczone są odpowiednim symbolem. 9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Problem MoŜliwe przyczyny Rozwiązanie Urządzenie nie Przełącznik główny nie jest w Włączyć przełącznik główny. włącza się. połoŝeniu WŁ. Urządzenie nie pobiera wody. Zawór wody jest zamknięty. Otworzyć elektrozawór ciepłej albo zimnej wody. Przycisk START A miga (kolor czerwony). Rezultaty mycia nie są zadowalające. Dysze albo filtr elektrozaworu zablokowane albo obłoŝone kamieniem Oczyścić dysze ramion spryskujących, przewody i filtr elektrozaworu. Sprawdzić czy twardość wody jest poniŝej 10 f. Uszkodzony przełącznik ciśnienia. Wymienić przełącznik ciśnienia. Patrz rozdział 7 Alarmy --- Dysze są zatkane albo kosz nie obraca się. Tworzy się piana. OstroŜnie oczyścić dysze i sprawdzić poprawność połoŝenia ramienia. Dokręcić je. UŜywać niepieniących detergentów albo zmniejszyć ich ilość. Sprawdzić dawkowanie nabłyszczacza. Tłuszcz i skrobia nie są usuwane. Za niskie stęŝenie detergentu. Brudne filtry. Sprawdzić temperaturę w zbiorniku (musi zawierać się między +50 C a +60 C). Czas mycia zbyt krótki do stopnia zabrudzenia naczyń. Wymienić filtry, wyczyścić je szczotką pod bieŝącą wodą i załoŝyć ponownie. Wyregulować termostat albo sprawdzić poprawność działania grzałki Jeśli to moŝliwe, wybrać dłuŝszy cykl albo powtórzyć cykl mycia

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S Generalny przedstawiciel DOM BIANCO sp. z o.o. al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn tel. 0-22 7201198, 7201199 fax 0-22 7200688 www.dombianco.com.pl

Bardziej szczegółowo

Kostkarki do lodu. Instrukcja obsługi

Kostkarki do lodu. Instrukcja obsługi Kostkarki do lodu 71605, 7169, 71643, 71865, 71889 (chłodzone wodą) 7161, 71636, 71650, 7187, 71896 (chłodzone powietrzem) Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012 INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-11.2011 Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER EN INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER Szanowny Kliencie, Szanowna Klientko, Dziękujemy za zakup zmywarki Mastercook. Dołożyliśmy wszelkich starań i wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2 Instrukcja obsługi ZMYWARKA Polski, 1 LSB 5B019 Spis treści Karta produktu, 2 Zalecenia i środki ostrożności, 3 Bezpieczeństwo ogólne Utylizacja Oszczędność i ochrona środowiska Instalacja, 4-5 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu.

Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu. ZMYWARKA DO NACZYŃ Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Drodzy Klienci, Mamy nadzieję, że urządzenie to, wyprodukowane w najnowocześniejszych zakładach i poddane procedurze ścisłej

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Klimatyzator ścienny systemu Multi Modele: MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH UWAGA Przed instalacją i uŝytkowaniem klimatyzatora naleŝy uwaŝnie i dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

cino ec Typ: xx espresso PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna Wyd. MAN1010105 00 dnia 04.11.2011 www.rheavendors.

cino ec Typ: xx espresso PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna Wyd. MAN1010105 00 dnia 04.11.2011 www.rheavendors. Typ: xx espresso PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna Wyd. MAN1010105 00 dnia 04.11.2011 www.rheavendors.com Uwagi 00 04.11.2011 Pierwsze wydanie: Wyd. DNIA OPIS Wyd. MAN1010105 00 dnia

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMB 81241 LMS WMB 81241 LMC WMB 81241 LMB. Máquina de lavar Manual do utilizador

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMB 81241 LMS WMB 81241 LMC WMB 81241 LMB. Máquina de lavar Manual do utilizador Pralka automatyczna Instrukcja obsługi Máquina de lavar Manual do utilizador WMB 81241 LMS WMB 81241 LMC WMB 81241 LMB Numer dokumentu 2820522383_PL / 18-10-14.(10:22) Wyrób ten został wyprodukowany przy

Bardziej szczegółowo

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi Automatická pračka Používateľská príručka

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi Automatická pračka Používateľská príručka WMB 81242 LMBB WMB 81242 LMS Pralka automatyczna Instrukcja obsługi utomatická pračka Používateľská príručka Numer dokumentu 2820523274_PL / 14-01-13.(16:03) 1 Ważne instrukcje zachowania bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości ARNO-WIFI_F900E-03285A_PL_130508.indd 1 2013-05-08 1:59:23 WF12F9E6P4* Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití

instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití Pralka Práčka Pračka EWF 12483 W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7 POLSKI 4 TÜRKÇE 32 POLSKI 4 Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa 4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 5 Opis urządzenia 7 Panel sterowania 8 Pierwsze użycie 11 Codzienna eksploatacja

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMY 81243 PL PTLMB1 2820524129/ 14-01-15.(16:57) Numer dokumentu

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMY 81243 PL PTLMB1 2820524129/ 14-01-15.(16:57) Numer dokumentu Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMY 81243 PL PTLMB1 Numer dokumentu 2820524129/ 14-01-15.(16:57) Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Drodzy Klienci, Dziękujemy za wybranie

Bardziej szczegółowo