WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w RZESZOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w RZESZOWIE"

Transkrypt

1 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w RZESZOWIE ważny z dyplomem nr 1 1. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1.1. Nazwisko: Bednarz 1.2. Imię (imiona): Ewelina 1.3. Data urodzenia: Numer identyfikacyjny lub kod studenta: INFORMACJE O DYPLOMIE 2.1. Określenie uzyskanego wykształcenia: licencjat 2.2. Kierunek studiów i o ile to możliwe - specjalność: informatyka i ekonometria, systemy i sieci komputerowe 2.3. Nazwa i status instytucji wydającej dyplom: Wydział Administracyjno-Informatyczny Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej z 8 marca 1996 roku i wpisana do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod poz. 81. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z 6 października 1999 roku Uczelnia uzyskała pozwolenie na prowadzenie studiów magisterskich na kierunku Ekonomia. 2.4 Nazwa i status instytucji prowadzącej studia Jak wyżej 2.5 Język (języki) wykładowy/egzaminów: polski 3. INFORMACJE O POZIOMIE WYKSZTAŁCENIA 3.1. Poziom posiadanego wykształcenia: studia licencjackie 3.2. Czas trwania studiów według programu: 3 lata studiów dziennych (6 semestrów, 1 semestr = 15 tygodni), maks. 30 godz./tydzień w tym 320 godzin praktyki studenckiej 3.3. Warunki przyjęcia: świadectwo dojrzałości 4. INFORMACJE O TREŚCI STUDIÓW I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKACH 4.1. Tryb studiów: dzienne Strona 1 / 33

2 4.2. Wymagania programowe: Student winien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty) oraz miniumu 4 tygodni praktyki zawodowej. Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programam studiów dla danego przedmitu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmitu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia. Student musi napisać pracę licencjacką w trakcie ostatniego semestru, a nastepnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów, obrony pracy dyplomowej. Ostateczna ocena na Dyplomie stanowi średnią ważoną: wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów (waga 0,6), ocena pracy dyplomowej (waga 0,2), ocena z kolokwium dopuszczającego do egzaminu dyplomowego (0,1), ocena prezentacji pracy dyplomowej (waga 0,1). Celem kształcenia na kierunku INFORMATYKA i EKONOMETRIA o specjalności systemy i sieci komputerowe jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu projektowania, wdrażania, modernizacji i administrowania systemami i sieciami komputerowymi firm. Absolwenci zdobędą znajomość zasad funkcjonowania instytucji i przedsiębiorstw w zakresie reguł prawnych, finansowych i marketingowych, a także wiedzę dotyczącą systemów wspomagania w podejmowaniu decyzji, w tym systemów eksperckich. Podstawowe umiejętności nabyte w trakcie studiów obejmować będą: zastosowanie metodologii programowania projektowanie aplikacji bazowych projektowanie systemów i sieci komputerowych wykorzystanie wiedzy z zakresu systemów komunikacyjnych w informatyce zastosowanie znajomości strategii informatycznych w przedsiębiorstwie biegłą znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (do wyboru) 4.3. Szczegóły dotyczące programu - składowe programu oraz indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty: * skróty użyte w tabeli: w - wykład, ćw ćwiczenia, lab laboratoria, pr projekty Rok: 1 Semestr: 1 Rok akademicki: 1998/99 w * ćw * lab * pr * 1. Język obcy , Matematyka Matematyka Wstęp do informatyki Wstęp do informatyki Mikroekonomia ,5 7. Podstawy zarządzania przedsięb ,5 8. Podsawy prawa ,5 9. Psychologia Rok: 1 Semestr: 2 Rok akademicki: 1998/ Jezyk obcy Kultura fizyczna Matematyka Wstęp do informatyki Wstęp do informatyki , Statystyka , Statystyka , Makroekonomia Systemy operacyjne i sieci Architektura komputerów , Algorytmika i metody numeryczne ,5 21. Socjologia , Socjologia Strona 2 / 33

3 Rok: 2 Semestr: 3 Rok akademicki: 1999/ Język obcy Kultura fizyczna Bazy danych Bazy danych Ekonometria Ekonometria Podstawy programowania Podstawy programowania Podstawy rachunkowości Podstawy finansów ,5 33. Podstawy marketingu Zarządzanie potencjałem ludz Rok: 2 Semestr: 4 Rok akademicki: 1999/ Język obcy Etyka biznesu Bazy danych Ekonometria , Podstawy programowania Urządzenia zewn. i tech. multi , Urządzenia zewn. i tech. multi Strategie informatyczne Organ. sys. oblicz. i sieci , Organ. sys. oblicz. i sieci ,5 0 Rok: 3 Semestr: 5 Rok akademicki: 2000/ Systemy wspomagania decyzji Ochrona wł. przem. i intele Język specjalistyczny Gry decyzyjne Seminarium dyplomowe Zarządzanie syst. i sieciami Projektowanie systemów i sieci , Archit. przetwarzania równo Bezpiecz. i ochrona danych Sieciowe systemy operacyjne Sieciowe systemy operacyjne Grafika komputerowa i anim Grafika komputerowa i anim Rok: 3 Semestr: 6 Rok akademicki: 2000/ Język specjalistyczny Seminarium dyplomowe Aplikacje bazodanowe Aplikacje bazodanowe Eksploracja systemów i sieci Metody obliczeniowe matema Metody obliczeniowe matema Strona 3 / 33

4 4.4. System ocen i sposób ich przyznawania: oceny wartości procent wiedzy statystyczny w języku polskim cyfrowe wymaganej dla danej oceny rozkład ocen bardzo dobry 5, % 10,53% dobry plus 4, % 9,21% dobry 4, % 21,05% dostateczny plus 3, % 11,84% dostateczny 3, % 47,37% niedostateczny 2, Ocena ogólna: 4 5. INFORMACJE O UPRAWNIENIACH POSIADACZA DYPLOMU 5.1. Dostęp do dalszych studiów: możliwość ubiegania się o przyjęcia na uzupełniające studia magisterskie 5.2. Uprawnienia zawodowe: nie nadają żadnego oficialnego statusu zawodowego 6. DODATKOWE INFORMACJE 6.1. Dodatkowe informacje: W czasie studiów odbył 320 godzin praktyki zawodowej w praktyki - brak w HMS 6.2. Dalsze źródła informacji: * Informator * Statut * BUWiWM 7. POŚWIADCZENIE SUPLEMENTU 7.1. Data: 7.2. Podpis: Stanowisko: Rektor 7.4. Oficjalny stempel lub pieczęć: Strona 4 / 33

5 8. INFORMACJA O KRAJOWYM SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SYSTEM EDUKACJI W POLSCE I. System oświaty Do września 1999 roku pierwszym etapem kształcenia w Polsce była ośmioletnia szkoła podstawowa, po której można było ubiegać się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych: średnich ogólnokształcących lub średnich zawodowych. Obecnie wdrażana reforma oświaty, oprócz zmian programowych, wprowadza również nowe typy szkół: sześcioletnią szkołę podstawową, trzyletnie gimnazjum, trzyletnie liceum profilowane oraz dwuletnią szkołę zawodową i dwuletnie liceum uzupełniające. W okresie przejściowym równolegle działają dwa systemy. System istniejący przed wprowadzeniem reformy dotyczy nadal osób, które otrzymają świadectwo dojrzałości do 2004 roku. Łączny czas nauki do momentu ukończenia szkoły średniej wynosi 12 lub 13 lat. Po zakończeniu szkoły średniej uczniowie mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości (matura) i po jego zdaniu otrzymują świadectwo dojrzałości. II. System szkolnictwa wyższego W Polsce istnieją państwowe szkoły wyższe oraz niepaństwowe szkoły wyższe, które zaczęły powstawać po 1990 roku. Niepaństwowe szkoły wyższe są tworzone na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej i uzyskują osobowość prawną po wpisaniu do rejestru szkół niepaństwowych prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej. Od 1998 r. powstają państwowe i niepaństwowe wyższe szkoły zawodowe. Uczelnie te kształcą studentów w zakresie specjalności zawodowych oraz przygotowują ich do wykonywania zawodu, dzięki włączeniu do programu kształcenia 15 tygodni obowiązkowych praktyk. Studia mogą być prowadzone jako dzienne, wieczorowe, zaoczne i eksternistyczne. Podstawowym systemem studiów są studia dzienne. O przyjęcie do szkoły wyższej mogą ubiegać się osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości. Zasady przyjęć na I rok studiów są określane autonomicznie przez szkoły wyższe. Niektóre uczelnie organizują egzaminy wstępne, inne przyjmują na studia na podstawie konkursu ocen ze świadectwa dojrzałości, jeszcze inne tylko na podstawie zapisu. III. Tytuły zawodowe nadawane absolwentom szkół wyższych - licencjat tytuł uzyskany po ukończeniu wyższych studiów zawodowych, które trwają 3 lata lub 3,5 roku. - inżynier tytuł uzyskany po ukończeniu wyższych studiów zawodowych na kierunkach technicz-nych, rolniczych lub ekonomicznych, które trwają 3,5 roku lub 4 lata. - magister oraz tytuły równoważne: magister edukacji, magister sztuki, magister inżynier, magister inżynier architekt, lekarz, lekarz stomatolog lub lekarz weterynarii nadawane po ukończeniu 5-letnich jednolitych studiów magisterskich. Na kierunkach medycznych i weterynarii nauka trwa do 6 lat. Tytuł zawodowy magister można uzyskać także po ukończeniu 2 2,5-letnich uzupełniających studiów magisterskich, które mogą podjąć osoby, które ukończyły wyższe studia zawodowe z tytułem zawodowym licencjat lub inżynier. Aby uzyskać wymienione powyżej tytuły zawodowe student musi zaliczyć wszystkie przedmioty i praktyki objęte planem studiów, złożyć i obronić pracę dyplomową oraz zdać pomyślnie egzamin dyplomowy. Absolwent szkoły wyższej otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym kierunku studiów, trzy odpisy, a także - na swój wniosek - również dyplom w języku obcym. IV. Stopnie naukowe i tytuł naukowy - doktor stopień naukowy nadawany osobie, która zdała z wynikiem pomyślnym egzaminy doktorskie oraz przygotowała i obroniła pracę doktorską. Do ubiegania się o stopień naukowy doktora uprawnia tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. - doktor habilitowany stopień naukowy nadawany osobie, która posiadając stopień doktora uzyskała znaczny dorobek naukowy lub artystyczny, przedłożyła rozprawę habilitacyjną i pomyślnie przeszła przewód habilitacyjny. Strona 5 / 33

6 Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego są nadawane w jednostkach organizacyjnych szkół wyższych oraz w innych placówkach naukowych, które posiadają uprawnienia do ich nadawania. - profesor tytuł naukowy nadawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Strona 6 / 33

7 Strona 7 / 33

8

9 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w RZESZOWIE ważny z dyplomem nr 2 1. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1.1. Nazwisko: Bieszczad 1.2. Imię (imiona): Ilona 1.3. Data urodzenia: Numer identyfikacyjny lub kod studenta: INFORMACJE O DYPLOMIE 2.1. Określenie uzyskanego wykształcenia: licencjat 2.2. Kierunek studiów i o ile to możliwe - specjalność: informatyka i ekonometria, systemy i sieci komputerowe 2.3. Nazwa i status instytucji wydającej dyplom: Wydział Administracyjno-Informatyczny Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej z 8 marca 1996 roku i wpisana do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod poz. 81. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z 6 października 1999 roku Uczelnia uzyskała pozwolenie na prowadzenie studiów magisterskich na kierunku Ekonomia. 2.4 Nazwa i status instytucji prowadzącej studia Jak wyżej 2.5 Język (języki) wykładowy/egzaminów: polski 3. INFORMACJE O POZIOMIE WYKSZTAŁCENIA 3.1. Poziom posiadanego wykształcenia: studia licencjackie 3.2. Czas trwania studiów według programu: 3 lata studiów dziennych (6 semestrów, 1 semestr = 15 tygodni), maks. 30 godz./tydzień w tym 320 godzin praktyki studenckiej 3.3. Warunki przyjęcia: świadectwo dojrzałości 4. INFORMACJE O TREŚCI STUDIÓW I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKACH 4.1. Tryb studiów: dzienne Strona 1 / 33

10 4.2. Wymagania programowe: Student winien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty) oraz miniumu 4 tygodni praktyki zawodowej. Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programam studiów dla danego przedmitu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmitu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia. Student musi napisać pracę licencjacką w trakcie ostatniego semestru, a nastepnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów, obrony pracy dyplomowej. Ostateczna ocena na Dyplomie stanowi średnią ważoną: wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów (waga 0,6), ocena pracy dyplomowej (waga 0,2), ocena z kolokwium dopuszczającego do egzaminu dyplomowego (0,1), ocena prezentacji pracy dyplomowej (waga 0,1). Celem kształcenia na kierunku INFORMATYKA i EKONOMETRIA o specjalności systemy i sieci komputerowe jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu projektowania, wdrażania, modernizacji i administrowania systemami i sieciami komputerowymi firm. Absolwenci zdobędą znajomość zasad funkcjonowania instytucji i przedsiębiorstw w zakresie reguł prawnych, finansowych i marketingowych, a także wiedzę dotyczącą systemów wspomagania w podejmowaniu decyzji, w tym systemów eksperckich. Podstawowe umiejętności nabyte w trakcie studiów obejmować będą: zastosowanie metodologii programowania projektowanie aplikacji bazowych projektowanie systemów i sieci komputerowych wykorzystanie wiedzy z zakresu systemów komunikacyjnych w informatyce zastosowanie znajomości strategii informatycznych w przedsiębiorstwie biegłą znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (do wyboru) 4.3. Szczegóły dotyczące programu - składowe programu oraz indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty: * skróty użyte w tabeli: w - wykład, ćw ćwiczenia, lab laboratoria, pr projekty Rok: 1 Semestr: 1 Rok akademicki: 1998/99 w * ćw * lab * pr * 1. Język obcy , Matematyka Matematyka Wstęp do informatyki Wstęp do informatyki Mikroekonomia , Podstawy zarządzania przedsięb ,5 8. Podsawy prawa Psychologia Rok: 1 Semestr: 2 Rok akademicki: 1998/ Jezyk obcy Kultura fizyczna Matematyka Wstęp do informatyki Wstęp do informatyki Statystyka , Statystyka , Makroekonomia Systemy operacyjne i sieci ,5 3,5 19. Architektura komputerów Algorytmika i metody numeryczne Socjologia Socjologia Strona 2 / 33

11 Rok: 2 Semestr: 3 Rok akademicki: 1999/ Język obcy Kultura fizyczna Bazy danych , Bazy danych Ekonometria Ekonometria , Podstawy programowania Podstawy programowania Podstawy rachunkowości Podstawy finansów Podstawy marketingu Zarządzanie potencjałem ludz Rok: 2 Semestr: 4 Rok akademicki: 1999/ Język obcy ,5 3,5 36. Etyka biznesu Bazy danych Ekonometria ,5 3,5 39. Podstawy programowania Urządzenia zewn. i tech. multi Urządzenia zewn. i tech. multi Strategie informatyczne Organ. sys. oblicz. i sieci , Organ. sys. oblicz. i sieci ,5 0 Rok: 3 Semestr: 5 Rok akademicki: 2000/ Systemy wspomagania decyzji ,5 3,5 46. Ochrona wł. przem. i intele Język specjalistyczny Gry decyzyjne Seminarium dyplomowe , Zarządzanie syst. i sieciami Projektowanie systemów i sieci ,5 52. Archit. przetwarzania równo ,5 53. Bezpiecz. i ochrona danych Sieciowe systemy operacyjne Sieciowe systemy operacyjne Grafika komputerowa i anim Grafika komputerowa i anim Rok: 3 Semestr: 6 Rok akademicki: 2000/ Język specjalistyczny Seminarium dyplomowe Aplikacje bazodanowe Aplikacje bazodanowe Eksploracja systemów i sieci Metody obliczeniowe matema Metody obliczeniowe matema Strona 3 / 33

12 4.4. System ocen i sposób ich przyznawania: oceny wartości procent wiedzy statystyczny w języku polskim cyfrowe wymaganej dla danej oceny rozkład ocen bardzo dobry 5, % 6,58% dobry plus 4, % 3,95% dobry 4, % 9,21% dostateczny plus 3, % 19,74% dostateczny 3, % 60,53% niedostateczny 2, Ocena ogólna: 4 5. INFORMACJE O UPRAWNIENIACH POSIADACZA DYPLOMU 5.1. Dostęp do dalszych studiów: możliwość ubiegania się o przyjęcia na uzupełniające studia magisterskie 5.2. Uprawnienia zawodowe: nie nadają żadnego oficialnego statusu zawodowego 6. DODATKOWE INFORMACJE 6.1. Dodatkowe informacje: W czasie studiów odbył 320 godzin praktyki zawodowej w praktyki - brak w HMS 6.2. Dalsze źródła informacji: * Informator * Statut * BUWiWM 7. POŚWIADCZENIE SUPLEMENTU 7.1. Data: 7.2. Podpis: Stanowisko: Rektor 7.4. Oficjalny stempel lub pieczęć: Strona 4 / 33

13 8. INFORMACJA O KRAJOWYM SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SYSTEM EDUKACJI W POLSCE I. System oświaty Do września 1999 roku pierwszym etapem kształcenia w Polsce była ośmioletnia szkoła podstawowa, po której można było ubiegać się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych: średnich ogólnokształcących lub średnich zawodowych. Obecnie wdrażana reforma oświaty, oprócz zmian programowych, wprowadza również nowe typy szkół: sześcioletnią szkołę podstawową, trzyletnie gimnazjum, trzyletnie liceum profilowane oraz dwuletnią szkołę zawodową i dwuletnie liceum uzupełniające. W okresie przejściowym równolegle działają dwa systemy. System istniejący przed wprowadzeniem reformy dotyczy nadal osób, które otrzymają świadectwo dojrzałości do 2004 roku. Łączny czas nauki do momentu ukończenia szkoły średniej wynosi 12 lub 13 lat. Po zakończeniu szkoły średniej uczniowie mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości (matura) i po jego zdaniu otrzymują świadectwo dojrzałości. II. System szkolnictwa wyższego W Polsce istnieją państwowe szkoły wyższe oraz niepaństwowe szkoły wyższe, które zaczęły powstawać po 1990 roku. Niepaństwowe szkoły wyższe są tworzone na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej i uzyskują osobowość prawną po wpisaniu do rejestru szkół niepaństwowych prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej. Od 1998 r. powstają państwowe i niepaństwowe wyższe szkoły zawodowe. Uczelnie te kształcą studentów w zakresie specjalności zawodowych oraz przygotowują ich do wykonywania zawodu, dzięki włączeniu do programu kształcenia 15 tygodni obowiązkowych praktyk. Studia mogą być prowadzone jako dzienne, wieczorowe, zaoczne i eksternistyczne. Podstawowym systemem studiów są studia dzienne. O przyjęcie do szkoły wyższej mogą ubiegać się osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości. Zasady przyjęć na I rok studiów są określane autonomicznie przez szkoły wyższe. Niektóre uczelnie organizują egzaminy wstępne, inne przyjmują na studia na podstawie konkursu ocen ze świadectwa dojrzałości, jeszcze inne tylko na podstawie zapisu. III. Tytuły zawodowe nadawane absolwentom szkół wyższych - licencjat tytuł uzyskany po ukończeniu wyższych studiów zawodowych, które trwają 3 lata lub 3,5 roku. - inżynier tytuł uzyskany po ukończeniu wyższych studiów zawodowych na kierunkach technicz-nych, rolniczych lub ekonomicznych, które trwają 3,5 roku lub 4 lata. - magister oraz tytuły równoważne: magister edukacji, magister sztuki, magister inżynier, magister inżynier architekt, lekarz, lekarz stomatolog lub lekarz weterynarii nadawane po ukończeniu 5-letnich jednolitych studiów magisterskich. Na kierunkach medycznych i weterynarii nauka trwa do 6 lat. Tytuł zawodowy magister można uzyskać także po ukończeniu 2 2,5-letnich uzupełniających studiów magisterskich, które mogą podjąć osoby, które ukończyły wyższe studia zawodowe z tytułem zawodowym licencjat lub inżynier. Aby uzyskać wymienione powyżej tytuły zawodowe student musi zaliczyć wszystkie przedmioty i praktyki objęte planem studiów, złożyć i obronić pracę dyplomową oraz zdać pomyślnie egzamin dyplomowy. Absolwent szkoły wyższej otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym kierunku studiów, trzy odpisy, a także - na swój wniosek - również dyplom w języku obcym. IV. Stopnie naukowe i tytuł naukowy - doktor stopień naukowy nadawany osobie, która zdała z wynikiem pomyślnym egzaminy doktorskie oraz przygotowała i obroniła pracę doktorską. Do ubiegania się o stopień naukowy doktora uprawnia tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. - doktor habilitowany stopień naukowy nadawany osobie, która posiadając stopień doktora uzyskała znaczny dorobek naukowy lub artystyczny, przedłożyła rozprawę habilitacyjną i pomyślnie przeszła przewód habilitacyjny. Strona 5 / 33

14 Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego są nadawane w jednostkach organizacyjnych szkół wyższych oraz w innych placówkach naukowych, które posiadają uprawnienia do ich nadawania. - profesor tytuł naukowy nadawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Strona 6 / 33

15 Strona 7 / 33

16

17 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w RZESZOWIE ważny z dyplomem nr 3 1. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1.1. Nazwisko: Bik 1.2. Imię (imiona): Paweł 1.3. Data urodzenia: Numer identyfikacyjny lub kod studenta: INFORMACJE O DYPLOMIE 2.1. Określenie uzyskanego wykształcenia: licencjat 2.2. Kierunek studiów i o ile to możliwe - specjalność: informatyka i ekonometria, systemy i sieci komputerowe 2.3. Nazwa i status instytucji wydającej dyplom: Wydział Administracyjno-Informatyczny Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej z 8 marca 1996 roku i wpisana do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod poz. 81. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z 6 października 1999 roku Uczelnia uzyskała pozwolenie na prowadzenie studiów magisterskich na kierunku Ekonomia. 2.4 Nazwa i status instytucji prowadzącej studia Jak wyżej 2.5 Język (języki) wykładowy/egzaminów: polski 3. INFORMACJE O POZIOMIE WYKSZTAŁCENIA 3.1. Poziom posiadanego wykształcenia: studia licencjackie 3.2. Czas trwania studiów według programu: 3 lata studiów dziennych (6 semestrów, 1 semestr = 15 tygodni), maks. 30 godz./tydzień w tym 320 godzin praktyki studenckiej 3.3. Warunki przyjęcia: świadectwo dojrzałości 4. INFORMACJE O TREŚCI STUDIÓW I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKACH 4.1. Tryb studiów: dzienne Strona 1 / 33

18 4.2. Wymagania programowe: Student winien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty) oraz miniumu 4 tygodni praktyki zawodowej. Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programam studiów dla danego przedmitu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmitu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia. Student musi napisać pracę licencjacką w trakcie ostatniego semestru, a nastepnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów, obrony pracy dyplomowej. Ostateczna ocena na Dyplomie stanowi średnią ważoną: wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów (waga 0,6), ocena pracy dyplomowej (waga 0,2), ocena z kolokwium dopuszczającego do egzaminu dyplomowego (0,1), ocena prezentacji pracy dyplomowej (waga 0,1). Celem kształcenia na kierunku INFORMATYKA i EKONOMETRIA o specjalności systemy i sieci komputerowe jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu projektowania, wdrażania, modernizacji i administrowania systemami i sieciami komputerowymi firm. Absolwenci zdobędą znajomość zasad funkcjonowania instytucji i przedsiębiorstw w zakresie reguł prawnych, finansowych i marketingowych, a także wiedzę dotyczącą systemów wspomagania w podejmowaniu decyzji, w tym systemów eksperckich. Podstawowe umiejętności nabyte w trakcie studiów obejmować będą: zastosowanie metodologii programowania projektowanie aplikacji bazowych projektowanie systemów i sieci komputerowych wykorzystanie wiedzy z zakresu systemów komunikacyjnych w informatyce zastosowanie znajomości strategii informatycznych w przedsiębiorstwie biegłą znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (do wyboru) 4.3. Szczegóły dotyczące programu - składowe programu oraz indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty: * skróty użyte w tabeli: w - wykład, ćw ćwiczenia, lab laboratoria, pr projekty Rok: 1 Semestr: 1 Rok akademicki: 1998/99 w * ćw * lab * pr * 1. Język obcy Matematyka Matematyka Wstęp do informatyki Wstęp do informatyki Mikroekonomia Podstawy zarządzania przedsięb ,5 8. Podsawy prawa Psychologia Rok: 1 Semestr: 2 Rok akademicki: 1998/ Jezyk obcy Kultura fizyczna , Matematyka Wstęp do informatyki Wstęp do informatyki Statystyka , Statystyka Makroekonomia Systemy operacyjne i sieci Architektura komputerów Algorytmika i metody numeryczne Socjologia Socjologia Strona 2 / 33

19 Rok: 2 Semestr: 3 Rok akademicki: 1999/ Język obcy Kultura fizyczna Bazy danych , Bazy danych Ekonometria Ekonometria Podstawy programowania Podstawy programowania , Podstawy rachunkowości Podstawy finansów Podstawy marketingu Zarządzanie potencjałem ludz Rok: 2 Semestr: 4 Rok akademicki: 1999/ Język obcy Etyka biznesu Bazy danych Ekonometria ,5 39. Podstawy programowania , Urządzenia zewn. i tech. multi Urządzenia zewn. i tech. multi Strategie informatyczne Organ. sys. oblicz. i sieci Organ. sys. oblicz. i sieci Rok: 3 Semestr: 5 Rok akademicki: 2000/ Systemy wspomagania decyzji Ochrona wł. przem. i intele Język specjalistyczny Gry decyzyjne Seminarium dyplomowe , Zarządzanie syst. i sieciami Projektowanie systemów i sieci ,5 52. Archit. przetwarzania równo ,5 53. Bezpiecz. i ochrona danych Sieciowe systemy operacyjne Sieciowe systemy operacyjne Grafika komputerowa i anim Grafika komputerowa i anim Rok: 3 Semestr: 6 Rok akademicki: 2000/ Język specjalistyczny Seminarium dyplomowe Aplikacje bazodanowe Aplikacje bazodanowe Eksploracja systemów i sieci Metody obliczeniowe matema Metody obliczeniowe matema Strona 3 / 33

20 4.4. System ocen i sposób ich przyznawania: oceny wartości procent wiedzy statystyczny w języku polskim cyfrowe wymaganej dla danej oceny rozkład ocen bardzo dobry 5, % 5,26% dobry plus 4, % 5,26% dobry 4, % 11,84% dostateczny plus 3, % 9,21% dostateczny 3, % 68,42% niedostateczny 2, Ocena ogólna: 4 5. INFORMACJE O UPRAWNIENIACH POSIADACZA DYPLOMU 5.1. Dostęp do dalszych studiów: możliwość ubiegania się o przyjęcia na uzupełniające studia magisterskie 5.2. Uprawnienia zawodowe: nie nadają żadnego oficialnego statusu zawodowego 6. DODATKOWE INFORMACJE 6.1. Dodatkowe informacje: W czasie studiów odbył 320 godzin praktyki zawodowej w praktyki - brak w HMS 6.2. Dalsze źródła informacji: * Informator * Statut * BUWiWM 7. POŚWIADCZENIE SUPLEMENTU 7.1. Data: 7.2. Podpis: Stanowisko: Rektor 7.4. Oficjalny stempel lub pieczęć: Strona 4 / 33

21 8. INFORMACJA O KRAJOWYM SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SYSTEM EDUKACJI W POLSCE I. System oświaty Do września 1999 roku pierwszym etapem kształcenia w Polsce była ośmioletnia szkoła podstawowa, po której można było ubiegać się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych: średnich ogólnokształcących lub średnich zawodowych. Obecnie wdrażana reforma oświaty, oprócz zmian programowych, wprowadza również nowe typy szkół: sześcioletnią szkołę podstawową, trzyletnie gimnazjum, trzyletnie liceum profilowane oraz dwuletnią szkołę zawodową i dwuletnie liceum uzupełniające. W okresie przejściowym równolegle działają dwa systemy. System istniejący przed wprowadzeniem reformy dotyczy nadal osób, które otrzymają świadectwo dojrzałości do 2004 roku. Łączny czas nauki do momentu ukończenia szkoły średniej wynosi 12 lub 13 lat. Po zakończeniu szkoły średniej uczniowie mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości (matura) i po jego zdaniu otrzymują świadectwo dojrzałości. II. System szkolnictwa wyższego W Polsce istnieją państwowe szkoły wyższe oraz niepaństwowe szkoły wyższe, które zaczęły powstawać po 1990 roku. Niepaństwowe szkoły wyższe są tworzone na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej i uzyskują osobowość prawną po wpisaniu do rejestru szkół niepaństwowych prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej. Od 1998 r. powstają państwowe i niepaństwowe wyższe szkoły zawodowe. Uczelnie te kształcą studentów w zakresie specjalności zawodowych oraz przygotowują ich do wykonywania zawodu, dzięki włączeniu do programu kształcenia 15 tygodni obowiązkowych praktyk. Studia mogą być prowadzone jako dzienne, wieczorowe, zaoczne i eksternistyczne. Podstawowym systemem studiów są studia dzienne. O przyjęcie do szkoły wyższej mogą ubiegać się osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości. Zasady przyjęć na I rok studiów są określane autonomicznie przez szkoły wyższe. Niektóre uczelnie organizują egzaminy wstępne, inne przyjmują na studia na podstawie konkursu ocen ze świadectwa dojrzałości, jeszcze inne tylko na podstawie zapisu. III. Tytuły zawodowe nadawane absolwentom szkół wyższych - licencjat tytuł uzyskany po ukończeniu wyższych studiów zawodowych, które trwają 3 lata lub 3,5 roku. - inżynier tytuł uzyskany po ukończeniu wyższych studiów zawodowych na kierunkach technicz-nych, rolniczych lub ekonomicznych, które trwają 3,5 roku lub 4 lata. - magister oraz tytuły równoważne: magister edukacji, magister sztuki, magister inżynier, magister inżynier architekt, lekarz, lekarz stomatolog lub lekarz weterynarii nadawane po ukończeniu 5-letnich jednolitych studiów magisterskich. Na kierunkach medycznych i weterynarii nauka trwa do 6 lat. Tytuł zawodowy magister można uzyskać także po ukończeniu 2 2,5-letnich uzupełniających studiów magisterskich, które mogą podjąć osoby, które ukończyły wyższe studia zawodowe z tytułem zawodowym licencjat lub inżynier. Aby uzyskać wymienione powyżej tytuły zawodowe student musi zaliczyć wszystkie przedmioty i praktyki objęte planem studiów, złożyć i obronić pracę dyplomową oraz zdać pomyślnie egzamin dyplomowy. Absolwent szkoły wyższej otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym kierunku studiów, trzy odpisy, a także - na swój wniosek - również dyplom w języku obcym. IV. Stopnie naukowe i tytuł naukowy - doktor stopień naukowy nadawany osobie, która zdała z wynikiem pomyślnym egzaminy doktorskie oraz przygotowała i obroniła pracę doktorską. Do ubiegania się o stopień naukowy doktora uprawnia tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. - doktor habilitowany stopień naukowy nadawany osobie, która posiadając stopień doktora uzyskała znaczny dorobek naukowy lub artystyczny, przedłożyła rozprawę habilitacyjną i pomyślnie przeszła przewód habilitacyjny. Strona 5 / 33

22 Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego są nadawane w jednostkach organizacyjnych szkół wyższych oraz w innych placówkach naukowych, które posiadają uprawnienia do ich nadawania. - profesor tytuł naukowy nadawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Strona 6 / 33

23 Strona 7 / 33

24

25 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w RZESZOWIE ważny z dyplomem nr 4 1. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1.1. Nazwisko: Binduga 1.2. Imię (imiona): Anna 1.3. Data urodzenia: Numer identyfikacyjny lub kod studenta: INFORMACJE O DYPLOMIE 2.1. Określenie uzyskanego wykształcenia: licencjat 2.2. Kierunek studiów i o ile to możliwe - specjalność: informatyka i ekonometria, systemy i sieci komputerowe 2.3. Nazwa i status instytucji wydającej dyplom: Wydział Administracyjno-Informatyczny Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej z 8 marca 1996 roku i wpisana do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod poz. 81. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z 6 października 1999 roku Uczelnia uzyskała pozwolenie na prowadzenie studiów magisterskich na kierunku Ekonomia. 2.4 Nazwa i status instytucji prowadzącej studia Jak wyżej 2.5 Język (języki) wykładowy/egzaminów: polski 3. INFORMACJE O POZIOMIE WYKSZTAŁCENIA 3.1. Poziom posiadanego wykształcenia: studia licencjackie 3.2. Czas trwania studiów według programu: 3 lata studiów dziennych (6 semestrów, 1 semestr = 15 tygodni), maks. 30 godz./tydzień w tym 320 godzin praktyki studenckiej 3.3. Warunki przyjęcia: świadectwo dojrzałości 4. INFORMACJE O TREŚCI STUDIÓW I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKACH 4.1. Tryb studiów: dzienne Strona 1 / 25

26 4.2. Wymagania programowe: Student winien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty) oraz miniumu 4 tygodni praktyki zawodowej. Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programam studiów dla danego przedmitu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmitu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia. Student musi napisać pracę licencjacką w trakcie ostatniego semestru, a nastepnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów, obrony pracy dyplomowej. Ostateczna ocena na Dyplomie stanowi średnią ważoną: wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów (waga 0,6), ocena pracy dyplomowej (waga 0,2), ocena z kolokwium dopuszczającego do egzaminu dyplomowego (0,1), ocena prezentacji pracy dyplomowej (waga 0,1). Celem kształcenia na kierunku INFORMATYKA i EKONOMETRIA o specjalności systemy i sieci komputerowe jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu projektowania, wdrażania, modernizacji i administrowania systemami i sieciami komputerowymi firm. Absolwenci zdobędą znajomość zasad funkcjonowania instytucji i przedsiębiorstw w zakresie reguł prawnych, finansowych i marketingowych, a także wiedzę dotyczącą systemów wspomagania w podejmowaniu decyzji, w tym systemów eksperckich. Podstawowe umiejętności nabyte w trakcie studiów obejmować będą: zastosowanie metodologii programowania projektowanie aplikacji bazowych projektowanie systemów i sieci komputerowych wykorzystanie wiedzy z zakresu systemów komunikacyjnych w informatyce zastosowanie znajomości strategii informatycznych w przedsiębiorstwie biegłą znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (do wyboru) 4.3. Szczegóły dotyczące programu - składowe programu oraz indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty: * skróty użyte w tabeli: w - wykład, ćw ćwiczenia, lab laboratoria, pr projekty Rok: 1 Semestr: 1 Rok akademicki: 1998/99 w * ćw * lab * pr * 1. Język obcy Matematyka , Matematyka Wstęp do informatyki Wstęp do informatyki Mikroekonomia Podstawy zarządzania przedsięb Podsawy prawa ,5 9. Psychologia Rok: 1 Semestr: 2 Rok akademicki: 1998/ Jezyk obcy Kultura fizyczna Matematyka Wstęp do informatyki Wstęp do informatyki Statystyka Statystyka , Makroekonomia Systemy operacyjne i sieci Architektura komputerów Algorytmika i metody numeryczne ,5 3,5 21. Socjologia Socjologia ,5 Strona 2 / 30

27 Rok: 2 Semestr: 3 Rok akademicki: 1999/ Język obcy Kultura fizyczna Bazy danych Bazy danych Ekonometria Ekonometria Podstawy programowania Podstawy programowania , Podstawy rachunkowości Podstawy finansów ,5 33. Podstawy marketingu Zarządzanie potencjałem ludz Rok: 2 Semestr: 4 Rok akademicki: 1999/ Język obcy Etyka biznesu Bazy danych , Ekonometria Podstawy programowania , Urządzenia zewn. i tech. multi Urządzenia zewn. i tech. multi Strategie informatyczne Organ. sys. oblicz. i sieci , Organ. sys. oblicz. i sieci ,5 0 Rok: 3 Semestr: 5 Rok akademicki: 2000/ Systemy wspomagania decyzji , Ochrona wł. przem. i intele Język specjalistyczny Gry decyzyjne Seminarium dyplomowe Zarządzanie syst. i sieciami Projektowanie systemów i sieci Archit. przetwarzania równo Bezpiecz. i ochrona danych Sieciowe systemy operacyjne Sieciowe systemy operacyjne Grafika komputerowa i anim Grafika komputerowa i anim Rok: 3 Semestr: 6 Rok akademicki: 2000/ Język specjalistyczny Seminarium dyplomowe Aplikacje bazodanowe Aplikacje bazodanowe Eksploracja systemów i sieci Metody obliczeniowe matema Metody obliczeniowe matema Strona 3 / 31

28 4.4. System ocen i sposób ich przyznawania: oceny wartości procent wiedzy statystyczny w języku polskim cyfrowe wymaganej dla danej oceny rozkład ocen bardzo dobry 5, % 9,21% dobry plus 4, % 5,26% dobry 4, % 14,47% dostateczny plus 3, % 10,53% dostateczny 3, % 60,53% niedostateczny 2, Ocena ogólna: 4 5. INFORMACJE O UPRAWNIENIACH POSIADACZA DYPLOMU 5.1. Dostęp do dalszych studiów: możliwość ubiegania się o przyjęcia na uzupełniające studia magisterskie 5.2. Uprawnienia zawodowe: nie nadają żadnego oficialnego statusu zawodowego 6. DODATKOWE INFORMACJE 6.1. Dodatkowe informacje: W czasie studiów odbył 320 godzin praktyki zawodowej w praktyki - brak w HMS 6.2. Dalsze źródła informacji: * Informator * Statut * BUWiWM 7. POŚWIADCZENIE SUPLEMENTU 7.1. Data: 7.2. Podpis: Stanowisko: Rektor 7.4. Oficjalny stempel lub pieczęć: Strona 4 / 30

29 8. INFORMACJA O KRAJOWYM SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SYSTEM EDUKACJI W POLSCE I. System oświaty Do września 1999 roku pierwszym etapem kształcenia w Polsce była ośmioletnia szkoła podstawowa, po której można było ubiegać się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych: średnich ogólnokształcących lub średnich zawodowych. Obecnie wdrażana reforma oświaty, oprócz zmian programowych, wprowadza również nowe typy szkół: sześcioletnią szkołę podstawową, trzyletnie gimnazjum, trzyletnie liceum profilowane oraz dwuletnią szkołę zawodową i dwuletnie liceum uzupełniające. W okresie przejściowym równolegle działają dwa systemy. System istniejący przed wprowadzeniem reformy dotyczy nadal osób, które otrzymają świadectwo dojrzałości do 2004 roku. Łączny czas nauki do momentu ukończenia szkoły średniej wynosi 12 lub 13 lat. Po zakończeniu szkoły średniej uczniowie mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości (matura) i po jego zdaniu otrzymują świadectwo dojrzałości. II. System szkolnictwa wyższego W Polsce istnieją państwowe szkoły wyższe oraz niepaństwowe szkoły wyższe, które zaczęły powstawać po 1990 roku. Niepaństwowe szkoły wyższe są tworzone na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej i uzyskują osobowość prawną po wpisaniu do rejestru szkół niepaństwowych prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej. Od 1998 r. powstają państwowe i niepaństwowe wyższe szkoły zawodowe. Uczelnie te kształcą studentów w zakresie specjalności zawodowych oraz przygotowują ich do wykonywania zawodu, dzięki włączeniu do programu kształcenia 15 tygodni obowiązkowych praktyk. Studia mogą być prowadzone jako dzienne, wieczorowe, zaoczne i eksternistyczne. Podstawowym systemem studiów są studia dzienne. O przyjęcie do szkoły wyższej mogą ubiegać się osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości. Zasady przyjęć na I rok studiów są określane autonomicznie przez szkoły wyższe. Niektóre uczelnie organizują egzaminy wstępne, inne przyjmują na studia na podstawie konkursu ocen ze świadectwa dojrzałości, jeszcze inne tylko na podstawie zapisu. III. Tytuły zawodowe nadawane absolwentom szkół wyższych - licencjat tytuł uzyskany po ukończeniu wyższych studiów zawodowych, które trwają 3 lata lub 3,5 roku. - inżynier tytuł uzyskany po ukończeniu wyższych studiów zawodowych na kierunkach technicz-nych, rolniczych lub ekonomicznych, które trwają 3,5 roku lub 4 lata. - magister oraz tytuły równoważne: magister edukacji, magister sztuki, magister inżynier, magister inżynier architekt, lekarz, lekarz stomatolog lub lekarz weterynarii nadawane po ukończeniu 5-letnich jednolitych studiów magisterskich. Na kierunkach medycznych i weterynarii nauka trwa do 6 lat. Tytuł zawodowy magister można uzyskać także po ukończeniu 2 2,5-letnich uzupełniających studiów magisterskich, które mogą podjąć osoby, które ukończyły wyższe studia zawodowe z tytułem zawodowym licencjat lub inżynier. Aby uzyskać wymienione powyżej tytuły zawodowe student musi zaliczyć wszystkie przedmioty i praktyki objęte planem studiów, złożyć i obronić pracę dyplomową oraz zdać pomyślnie egzamin dyplomowy. Absolwent szkoły wyższej otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym kierunku studiów, trzy odpisy, a także - na swój wniosek - również dyplom w języku obcym. IV. Stopnie naukowe i tytuł naukowy - doktor stopień naukowy nadawany osobie, która zdała z wynikiem pomyślnym egzaminy doktorskie oraz przygotowała i obroniła pracę doktorską. Do ubiegania się o stopień naukowy doktora uprawnia tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. - doktor habilitowany stopień naukowy nadawany osobie, która posiadając stopień doktora uzyskała znaczny dorobek naukowy lub artystyczny, przedłożyła rozprawę habilitacyjną i pomyślnie przeszła przewód habilitacyjny. Strona 5 / 31

30 Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego są nadawane w jednostkach organizacyjnych szkół wyższych oraz w innych placówkach naukowych, które posiadają uprawnienia do ich nadawania. - profesor tytuł naukowy nadawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Strona 6 / 30

31 Strona 7 / 31

32

33 Strona 1 / 33

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w RZESZOWIE

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w RZESZOWIE WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w RZESZOWIE ważny z dyplomem nr 123 1. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1.1. Nazwisko: Kowalski 1.2. Imię (imiona): Jan 1.3. Data urodzenia (dzień, miesiąc,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE

AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE Część B dyplomu ukończenia studiów nr 12345 SUPLEMENT*) I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1. Nazwisko: Kowalska 2. Imię (imiona): Agnieszka 3. Data urodzenia (dzień, miesiąc,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Gdański. Część B dyplomu ukończenia studiów nr SUPLEMENT *) pole puste (dla oryginału) ODPIS ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT

Uniwersytet Gdański. Część B dyplomu ukończenia studiów nr SUPLEMENT *) pole puste (dla oryginału) ODPIS ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT Uniwersytet Gdański Załącznik nr 1 WZÓR Część B dyplomu ukończenia studiów nr SUPLEMENT *) do wyboru pole puste (dla oryginału) ODPIS ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU wpis automatyczny

Bardziej szczegółowo

Szkoła Wyższa Pedagogiki Specjalnej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Część B dyplomu ukończenia studiów 2400/0001/2005 SUPLEMENT *)

Szkoła Wyższa Pedagogiki Specjalnej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Część B dyplomu ukończenia studiów 2400/0001/2005 SUPLEMENT *) Szkoła Wyższa Pedagogiki Specjalnej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Część B dyplomu ukończenia studiów 2400/0001/2005 SUPLEMENT *) I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1. Nazwisko: Kowalska 2.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w RZESZOWIE

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w RZESZOWIE WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w RZESZOWIE ważny z dyplomem nr «Dyplom» 1. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1.1. Nazwisko: «Nazwisko» 1.2. Imię (imiona): «Imie» 1.3. Data urodzenia:«dataur»

Bardziej szczegółowo

Część B dyplomu ukończenia studiów nr 1112/BGiO SUPLEMENT *)

Część B dyplomu ukończenia studiów nr 1112/BGiO SUPLEMENT *) (duża pieczęć uczelni) Uniwersytet Gdański Załącznik nr 4 Przykładowo wypełniony suplement Część B dyplomu ukończenia studiów nr 1112/BGiO SUPLEMENT *) I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1. Nazwisko: Kwieciński

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku 1. Nazwisko: Kowalska 2. Imię (imiona): Anna 3. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok): 1.03.198. Numer identyfikacyjny lub kod studenta, lub numer albumu: 123 II. INFORMACJE O DYPLOMIE 1. Określenie uzyskanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 40/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 1 lipca 2014 roku

Zarządzenie nr 40/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 1 lipca 2014 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU w sprawie: wzoru suplementu do dyplomu Zarządzenie nr 40/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych pełnych informacji dla lepszego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 6 Rektora AMG z 24.02.2014 r. pieczęć urzędowa Wzór suplementu do dyplomu AKADEMIA MORSKA w GDYNI Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. pieczęć urzędowa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. pieczęć urzędowa Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 18 Rektora AMG z 28.06.2017 roku Wzór suplementu do dyplomu AKADEMIA MORSKA w GDYNI Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WPISÓW DO SUPLEMENTU DO DYPLOMU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

INSTRUKCJA WPISÓW DO SUPLEMENTU DO DYPLOMU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. INSTRUKCJA WPISÓW DO SUPLEMENTU DO DYPLOMU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. pieczęć urzędowa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wzór suplementu do dyplomu Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU *)

SUPLEMENT DO DYPLOMU *) Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu SUPLEMENT DO DYPLOMU *) ważny z dyplomem nr xxx (ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT) I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1. Nazwisko: XXX 2. Imię (imiona): Xxx

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU. ważny z dyplomem nr

SUPLEMENT DO DYPLOMU. ważny z dyplomem nr Pieczęć Załącznik nr 3 urzędowa do zarządzenie Rektora UG nr 27/R/09 UNIWERSYTET GDAŃSKI Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 50/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zarządzenie nr 50/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 30 czerwca 2017 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU Zarządzenie nr 50/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA SUPLEMENTU DO UCZELNIANEGO DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW. Suplement do dyplomu sporządza się i wypełnia według następujących zasad:

ZASADY SPORZĄDZANIA SUPLEMENTU DO UCZELNIANEGO DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW. Suplement do dyplomu sporządza się i wypełnia według następujących zasad: Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 76/2013/2014 Rektora UKW z dnia 29 maja 2014 r. ZASADY SPORZĄDZANIA SUPLEMENTU DO UCZELNIANEGO DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW Suplement do dyplomu sporządza się i wypełnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 196 11220 Poz. 1167 1167 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr 2222/224603

SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr 2222/224603 pieczęć urzędowa POLITECHNIKA WARSZAWSKA Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych i pełnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-41/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 października 2017 r.

Zarządzenie Nr R-41/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 października 2017 r. Zarządzenie Nr R-41/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 października 2017 r. w sprawie określenia danych technicznych wzoru suplementu do dyplomu Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lutego 2017 r. Poz Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego 1) z dnia 10 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 16 lutego 2017 r. Poz Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego 1) z dnia 10 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lutego 2017 r. Poz. 279 Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego 1) z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w działalności biznesowej prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS Oferta Uczelnia oferuje Seminaria Doktorskie PLUS, w dwu wersjach językowych (polskiej i angielskiej), których efektem końcowym jest stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2011 roku. Wydruk dyplomu i suplementu jest możliwy dopiero po nadaniu numeru dyplomu. SUPLEMENT

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Kierunek FINANSE I BANKOWOŚĆ Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne Struktura programu wraz z liczbą punktów ROK 1, SEMESTR ZIMOWY A. y kształcenia ogólnego 1. Historia gospodarcza B. y podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w systemach produkcyjnych

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w systemach produkcyjnych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w systemach prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku:

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 13 grudnia 2016 r. z dnia..

Projekt z dnia 13 grudnia 2016 r. z dnia.. Projekt z dnia 13 grudnia 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia.. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE. SUPLEMENT DO DYPLOMU waŝny z dyplomem nr.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE. SUPLEMENT DO DYPLOMU waŝny z dyplomem nr. UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNES/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych i pełnych informacji

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w działalności biznesowej prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Technologie internetowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Technologie internetowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Technologie internetowe prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin Studia niestacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1 3.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1 Technologia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rekrutacja w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Organizacja i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

1. Przyznawane kwalifikacje (dyplomy, tytuły zawodowe, stopnie naukowe)

1. Przyznawane kwalifikacje (dyplomy, tytuły zawodowe, stopnie naukowe) Spis treści Przyznawane kwalifikacje (dyplomy, tytuły zawodowe, stopnie naukowe)... 1 Warunki przyjęć... 2 Cele programów studiów dotyczące kształcenia i przygotowania zawodowego... 2 Warunki przyjęć na

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka 1 = 0,70 albo podstawowy p 1.* 1 = 0,60 albo geografia albo historia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin Studia niestacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1 3. Technologia informacyjna

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2.

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2. Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) 1. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 2 3. Technologia informacyjna laboratorium 15 zaliczenie nie 2 B. y podstawowe

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2017/2018 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2017/2018 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do UCHWAŁY nr 05/XXII/16 SENATU WSKSiM z dnia 31 maja 2016 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2017/2018 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 23 lipca 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 23 lipca 2004 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie Na podstawie art. 149 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP Kod przedmiotu Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE** KIERUNEK: specjalność/i: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Ekonomia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony Matematyka p1 = 0,60 p1 = 0,70 1. * albo geografia albo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 34 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 marca 2014 r.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 34 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 marca 2014 r. Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 34 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 marca 2014 r. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU WYPEŁNIANIA SUPLEMENTU W JĘZYKU POLSKIM 1. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Słowo "magister znaczy po łacinie " mistrz.

Słowo magister znaczy po łacinie  mistrz. Słowo "magister znaczy po łacinie " mistrz. W średniowieczu prawna organizacja uniwersytetów wzorowana była na cechach rzemieślniczych. Ukończenie pełnego cyklu szkolenia przez czeladnika, oznaczało przemianę

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od naboru na rok ak. 2014/2015. Egzamin po semestrze. seminarium. laboratoria. Razem

Obowiązują od naboru na rok ak. 2014/2015. Egzamin po semestrze. seminarium. laboratoria. Razem PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: MAGISTERSKIE (po studiach licencjackich) TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Obowiązują od naboru na rok ak. 2014/2015 Rada Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w dniu

Bardziej szczegółowo

Arkusz przeniesienia punktów ECTS

Arkusz przeniesienia punktów ECTS Wydział Informatycznych Technik Zarządzania WSISiZ Rok akademicki 0/6 Arkusz przeniesienia punktów Nazwisko i imię Nazwa szkoły, w której uzyskano oceny Nazwa wydziału Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW (od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW (od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW (od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Decyzję o powołaniu Podyplomowego Studium Teologii podejmuje Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na wniosek

Bardziej szczegółowo

Suplement część B dyplomu nr.*

Suplement część B dyplomu nr.* Załącznik nr 5 WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA PERSONELEM Suplement część B dyplomu nr.* I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1. Nazwisko:... 2. Imię (imiona): 3. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok):. 4. Numer

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. p 1 = 0,40 p 1 = 0,60. p 2 = 0,20 p 2 = 0,30 EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. * albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie p 1 =

Bardziej szczegółowo

KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18

KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18 KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18 REFORMA POLSKIEGO SYSTEMU EDUKACJI Od początku 2017 r. wprowadzana jest reforma oświaty, której głównym celem jest lepsze przygotowanie uczniów kończących

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA MAGISTERSKIE STUDIA UZUPEŁ NIAJĄ CE W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA MAGISTERSKIE STUDIA UZUPEŁ NIAJĄ CE W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA MAGISTERSKIE STUDIA UZUPEŁ NIAJĄ CE W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Uchwała nr 6/03/04 Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z

Bardziej szczegółowo

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r.

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 84 UCHWAŁA Nr 43 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 74 Senatu UMK z

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: specjalność/i: EKONOMIA Ekonomia menedżerska Integracja europejska Ekonomika sektora publicznego Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Instytut Lingwistyki Stosowanej Kierunek studiów: Filologia, lingwistyka stosowana Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 125 W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku Wydział Kierunek/specjalność studiów Kierownik studiów Adres studiów, numer telefonu Dni i godziny pracy sekretariatu SD Czas trwania studiów Forma studiów Opłata za studia doktoranckie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015-16

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015-16 Rok I INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NISTACJONARNYCH ( UKŁADZI ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄC SIĘ ROKU AKADMICKIM 2015-16 Podstawy programowania 15 30 45 1 7 Systemy operacyjne 15 25 40 5 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 017/01 Semestr 1 1 Język angielski I 0 1 Repetytorium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Katowice, 01.10.2015 r. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się określa organizację i przebieg procesu weryfikacji posiadanych efektów

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA MATERIAŁ INFORMACYJNY OPRACOWANY PRZEZ WYDZIAŁ UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA POLSKI ENIC-NARIC Warszawa, 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA FILOLOGIA ANGIELSKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język angielski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 rozszerzony p 2. Język polski

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne systemy

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2)

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012.

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH 2011/2012. Wydział Humanistyczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH 2011/2012. Wydział Humanistyczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Humanistyczny Studia wyższe prowadzone na kierunku PIERSZEGO

Bardziej szczegółowo

"1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków: Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Na stanowisko pracownika socjalnego KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z dnia 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 1-go STOPNIA (W UKŁADZIE SEMESTRALNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM A K L S P

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 1-go STOPNIA (W UKŁADZIE SEMESTRALNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM A K L S P Semestr I INFORMATYKA PLAN STUDIÓ STACJONARNYCH 1-go STOPNIA ( UKŁADZIE SEMESTRALNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2016-17 stęp do matematyki 30 30 zo 3 Podstawy programowania 2 20 45 65

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (obowiązuje od roku akad. 2007/2008; ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014

Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014 Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014 Informacje ogólne Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego prowadzi zapisy

Bardziej szczegółowo

7) dokument potwierdzający prawo ubiegania się o przyjęcie i odbywanie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43 ust.

7) dokument potwierdzający prawo ubiegania się o przyjęcie i odbywanie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43 ust. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 36 Rektora UZ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe w roku akademickim 2016 /2017 I. Wykaz dokumentów

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach (Uchwała nr15/2012 Senatu UJK z 29 marca 2012 roku)

Wyciąg z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach (Uchwała nr15/2012 Senatu UJK z 29 marca 2012 roku) Wyciąg z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach (Uchwała nr15/2012 Senatu UJK z 29 marca 2012 roku) VII. PRACA DYPLOMOWA 42 1. W zależności od poziomu studiów student wykonuje pracę

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ (podstawa prawna: Regulamin studiów na Uniwersytecie Łódzkim przyjęty Uchwałą Senatu UŁ nr 159 z dnia 22.04.2013 r..) 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA ZAŁOŻENIA OGÓLNE

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA ZAŁOŻENIA OGÓLNE REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA obwiązujący od roku akademickiego 2015/2016 ZAŁOŻENIA OGÓLNE I. Podstawę do opracowania Regulaminu egzaminu dyplomowego

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Informatyka studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie.

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studiów: niestacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Rok studiów: pierwszy : pierwszy ECTS 1 Język obcy I 2,0 1,16 0,84 1,16 Z o 30 30 2 2 Technologie informacyjne I 1,0 0,65 0,35 0,65 Z o 16

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 40/2017 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU. z dnia 29 maja 2017 roku

UCHWAŁA NR 40/2017 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU. z dnia 29 maja 2017 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU UCHWAŁA NR 40/2017 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 29 maja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA 1 Wstęp 1. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dn. 27 lipca

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (obowiązuje od roku akad. 2007/2008; ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

1 (Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw).

1 (Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw). UWAGA - NOWOŚĆ! Na kierunku informatyka uznajemy doświadczenie zawodowe zdobyte poza systemem edukacji formalnej. Osobom posiadającym: kilkuletnie doświadczenie zawodowe świadectwo dojrzałości umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH. Podstawy programowania 15 30 45 1 7. Systemy operacyjne 20 25 45 5

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH. Podstawy programowania 15 30 45 1 7. Systemy operacyjne 20 25 45 5 razem razem INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NISTACJONARNYCH ( U K Ł A D Z I R O C Z N Y M ) Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne Podstawy programowania 15 30 45 1 7 Systemy operacyjne 20 25 45 5 Teoretyczne

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo