Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r. 5 sierpnia 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r. 5 sierpnia 2009 r."

Transkrypt

1 Informacja w sprawie stosowania nowego wzoru na obliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszającej dochód na osobę w rodzinie studenta 24 września 2009 r. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w myśl art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki, przy czym zgodnie z art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) - 7,75% podstawy wymiaru składki odliczanej jest od podatku, zaś 1,25% od dochodu osoby ubezpieczonej. Dlatego też 1 ust. 5 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. u. Nr 114, poz. 950) określa wzór, przy pomocy którego należy wyliczyć rzeczywistą wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne (tj. sumę wysokości składki odliczonej od podatku oraz odliczonej od dochodu), o którą m. in. należy pomniejszyć osiągnięty dochód przy ustalaniu uprawnień do świadczeń. Natomiast wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne wykazana na zaświadczeniu z urzędu skarbowego określa jedynie jej wysokość odliczoną od podatku. Tym samym wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne wykazana w tym zaświadczeniu różni się od tej obliczonej zgodnie z 1 ust. 5 lit. b ww. rozporządzenia. W opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w przypadku przychodów osiąganych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, gdzie zastosowanie wzoru powoduje ustalenie wysokości składki w wysokości zazwyczaj dużo wyższej niż faktycznie zapłacona, przez co zaniżony jest dochód osoby ubiegającej się o świadczenia, rzeczywistą wysokość zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne należałoby ustalić na podstawie dokumentów innych niż zaświadczenie z urzędu skarbowego (np. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określające rzeczywistą wysokość opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne) i o tę kwotę pomniejszyć wartość osiągniętego przychodu. Dochód uprawniający do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2009/ września 2009 r. Od dnia 1 listopada 2009 r. maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium mieszkaniowe oraz stypendium na wyżywienie została podwyższona z 572 zł do 602 zł. Powyższa zmiana oznacza, że próg dochodu uprawniający do otrzymania świadczenia socjalnego może być ustalony przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego w granicach od 351 zł do 602 zł miesięcznie na osobę w rodzinie studenta, zgodnie z art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). Podwyższenie maksymalnej wysokości dochodu wynika z 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo

2 dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz.1058). Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany podstawy naliczania składki na ubezpieczenia zdrowotne za studentów lub uczestników studiów doktoranckich. 28 sierpnia 2009 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058) ulegnie zwiększeniu od dnia 1 listopada 2009 r. podstawa naliczenia składki na ubezpieczenia zdrowotne za studentów lub uczestników studiów doktoranckich, tj. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego ( 1 pkt 13 rozporządzenia). W związku z powyższym od dnia 1 listopada br. podstawa wymiaru składki na wspomniane ubezpieczenia zdrowotne zostanie zwiększona do wysokości 520 zł (do 31 października wynosi ona 420 zł), a więc wysokość składki wyniesie 46,80 zł, zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) - za ubezpieczonego studenta lub uczestnika studiów doktoranckich. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r. 5 sierpnia 2009 r. Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. (M.P. nr 48, poz. 709) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od dnia 1 stycznia 2010 r. wynosi zł. Wysokość minimalnego wynagrodzenia brana jest pod uwagę przy ustalaniu samodzielności finansowej studenta, o której mowa w art. 179 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz w 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich (Dz. U. Nr 186, poz. 1371, z późn. zm.), w postępowaniach dotyczących przyznawania stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowego oraz kredytu studenckiego. Zmiany w ustalaniu wysokości dochodu studenta przy przyznawaniu świadczeń socjalnych w roku akademickim 2009/ sierpnia 2009 r. W związku z nowelizacją przepisów dotyczących świadczeń rodzinnych oraz wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 czerwca 2009 r., zmianie uległy następujące przepisy stosowane przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium mieszkaniowe i stypendium na wyżywienie: 1) w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych:

3 w art. 3 pkt 23 lit. d i 24 lit. d - do katalogu dochodów utraconych i uzyskanych dodano nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - wejście w życie z dniem 1 lipca 2009 r., przywrócono art. 8a - 8c dotyczące ustalania wysokości dochodu rodziny uzyskanego z gospodarstwa rolnego w przypadku dzierżawy - wejście w życie z dniem 23 czerwca 2009 r. Powyższe zmiany zostały dokonane na mocy art. 26 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 800) 2) w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881, ze zm.): w 15 ust. 2 - zmianie uległ wzór, według którego oblicza się wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, pomniejszającej dochód członka rodziny. Od dnia 4 sierpnia 2009 r. składkę tę oblicza się według wzoru: S = Sp (P-Sus), gdzie poszczególne symbole oznaczają: S - składka na ubezpieczenie zdrowotne wyrażona w złotych, Sp - stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne, P - przychód wyrażony w złotych, Sus - składka na ubezpieczenia społeczne wyrażona w złotych. Powyższe zmiany zostały dokonane na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 114, poz. 950), 17 ust. 2 nie stosuje się od dnia 8 lipca 2009 r. w związku z wejściem w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 czerwca 2009 r. sygn. akt P 45/08 (Dz. U. Nr 108, poz. 910), który orzekł, iż przepis ten jest niezgodny z Konstytucją RP. Stosownie do tego przepisu, nie pomniejsza się dochodu rodziny o dochód utracony, jeżeli w tym samym roku kalendarzowym osoba uzyskała inny dochód i nie utraciła go przed zgłoszeniem wniosku o świadczenie, bez względu na przerwę w uzyskiwaniu dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Uchylenie tej regulacji powoduje, że w przypadku utraty dochodu i uzyskania innego dochodu w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, dochód rodziny należy pomniejszyć o dochód utracony w części nieznajdującej pokrycia w innym dochodzie uzyskanym w tym samym roku kalendarzowym i nieutraconym do dnia zgłoszenia wniosku o stypendium. Informacja na temat stypendiów ministra na rok akademicki 2009/ lipca 2009 r. Od 1 lipca 2009 r. Rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów ministra za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2009/2010. Jakie przepisy regulują kwestię przyznawania stypendium ministra? Podstawą prawną przyznawania stypendiów ministra jest: ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. Nr 153, poz. 1093)" Kto może ubiegać się o stypendium?

4 O przyznanie stypendium może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Do ubiegania się o stypendium ministra nie są uprawnieni doktoranci. W jaki sposób są składane wnioski o stypendium? O przyznanie stypendium danemu studentowi wnioskuje rada podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (np. rada wydziału), a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz uczelni zawodowej - senat uczelni. Rektor uczelni przedstawia Ministrowi ww. wnioski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2009 r. Wnioski przekazane w terminie późniejszym są pozostawiane bez rozpoznania. W przypadku studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, wniosek o przyznanie stypendium przekazuje Ministrowi Rektor uczelni, w której student rozpoczął te studia. Jakie są warunki otrzymania stypendium? Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki: 1) zaliczył kolejny rok studiów; 2) nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych; 3) posiada osiągnięcia naukowe i wykazuje się aktywnością naukową: 4) uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż: a) 4,50, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,00, b) 4,70, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,50, c) 5,00, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 6,00; Za osiągnięcia naukowe i aktywność naukową uważa się w szczególności: pracę w kole naukowym, pracę naukową, udział w pracach naukowo-badawczych, współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym z zagranicznymi, publikacje, dzieła artystyczne, opracowania lub referaty nieobjęte programem nauczania, udział w konferencjach naukowych, udział w konkursach i festiwalach, nagrody, wyróżnienia, dyplomy otrzymane w olimpiadach, tudia według indywidualnego planu studiów i programu nauczania, studia równoległe na drugim kierunku studiów praktyki, staże lub ukończone kursy nieobjęte programem nauczania, certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki: 1) zaliczył kolejny rok studiów;

5 2) nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych; 3) uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów udokumentowany wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Za wysoki wynik sportowy uważa się: udział studenta w igrzyskach olimpijskich lub igrzyskach paraolimpijskich; ajęcie przez studenta od pierwszego do piątego miejsca w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy lub w zawodach tej rangi dla osób niepełnosprawnych; zajęcie przez studenta od pierwszego do trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski lub mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych. Czy każda osoba, która spełnia warunki otrzymania stypendium uzyska to wyróżnienie? Z uwagi na ograniczone środki finansowe w budżecie Ministerstwa, Minister będzie miał prawo dokonania dodatkowej gradacji osiągnięć naukowych lub sportowych studentów poprzez stworzenie rankingu wniosków. W przypadku, gdy liczba wniosków przekroczy możliwości finansowe Ministerstwa, stypendium otrzymają osoby będące najwyżej w rankingu. Jak prawidłowo wypełnić wniosek o przyznanie stypendium? 1) Wniosek o stypendium ministra za osiągnięcia w nauce [pobierz] Informacje zawarte w pkt 1-11 wniosku student wypełnia się dla jednego kierunku studiów, podając m.in. nazwę tego kierunku, formę studiów, zaliczony rok studiów i średnią ocen. Średnią ocen wylicza się jako średnią arytmetyczną, na podstawie ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń uzyskanych w okresie zaliczonych lat studiów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia, średnią ocen wylicza się na podstawie ocen uzyskanych w okresie zaliczonych lat studiów pierwszego stopnia. Informacje zawarte w pkt 12 wniosku powinny dotyczyć jednego kierunku studiów. Studenci studiujący równolegle na kilku kierunkach, mogą wypełnić wniosek z każdego z tych kierunków, o ile spełniają warunki otrzymania stypendium. We wniosku należy przedstawić osiągnięcia naukowe i aktywność naukową z okresu zaliczonych lat studiów, a więc od daty rozpoczęcia studiów na danym poziomie do dnia 30 września 2009 r. Nie należy przedstawiać osiągnięć sprzed daty rozpoczęcia studiów oraz osiągnięć planowanych w kolejnym roku akademickim. W przypadku studentów, którzy uzyskali stypendium w roku akademickim 2008/2009, należy wykazać osiągnięcia naukowe i aktywność naukową uzyskaną w okresie od 1 października 2008 r. do dnia 30 września 2009 r. Wniosek o stypendium za osiągnięcia w nauce podpisywany jest przez przewodniczącego rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (np. rady wydziału) lub przewodniczącego senatu. 2) Wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe [pobierz] We wniosku należy przedstawić wyniki sportowe z okresu zaliczonych lat studiów, a więc od daty rozpoczęcia studiów na danym poziomie do dnia 30 września 2009 r. Nie należy przedstawiać osiągnięć sportowych sprzed daty rozpoczęcia studiów oraz osiągnięć planowanych w kolejnym roku akademickim. W przypadku studentów, którzy uzyskali

6 stypendium w roku akademickim 2008/2009, należy wykazać osiągnięcia sportowe uzyskane w okresie od 1 października 2008 r. do dnia 30 września 2009 r. Wniosek o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe podpisywany jest przez przewodniczącego rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (np. rady wydziału) lub przewodniczącego senatu. Wniosek jest dodatkowo podpisywany przez przedstawiciela władz właściwego polskiego związku sportowego, związku sportowego o zasięgu ogólnokrajowym działającego w środowisku akademickim lub właściwej organizacji krajowej zajmującej się sportem niepełnosprawnych. Do wniosków przedstawianych ministrowi nie dołącza się żadnych załączników dokumentujących osiągnięcia naukowe i aktywność naukową lub osiągnięcia sportowe. Przedstawione przez studentów zaświadczenia, opinie i inne dokumenty pozostają w teczce akt osobowych studenta. Jaki jest termin przyznania stypendium? Stypendia przyznawane są w terminie do dnia 10 grudnia 2009 r. Lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa. Do uczelni i studentów zostaną wysłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium. W jaki sposób są wypłacane stypendia? Stypendia ministra są wypłacane studentom przez uczelnie ze środków przekazywanych na ten cel przez Ministra przez okres 10 miesięcy (lub 5 miesięcy, gdy ostatni rok studiów trwa semestr). Miesięczna wysokość stypendium na rok akademicki 2009/2010 nie jest jeszcze znana. W roku ubiegłym kwota stypendium wynosiła zł miesięcznie. Do pobrania NA STRONIE Wzór wniosku o stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2009/2010 (wraz z instrukcją) Wzór wniosku o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2009/2010 (wraz z instrukcją) Proponowany klucz oceny wniosków o stypendium ministra na rok akademicki 2009/2010

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Rektora Nr 20/2010-2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne Regulamin pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 1/9/2011 z dnia 22 września 2011 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ PODSTAWA PRAWNA Regulamin wprowadza się na podstawie: - ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014 Warszawa, dn. 27 czerwca 2013 r. Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014 Od dnia 1 lipca 2013 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU Regulamin pomocy materialnej dla studentów wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Załącznik do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 15 września 2014 r. R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów SPIS TREŚCI I - Postanowienia ogólne II - Komisja stypendialna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015 Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015 Od dnia 1 lipca 2014 r. można składać wnioski o przyznanie studentom stypendiów ministra za wybitne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich 1. Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Materiały szkoleniowe Biuro Prawne Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa e-mail: sekretariat@psrp.org.pl 1 POMOC MATERIALNA DLA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dz.U.2010.87.560 2010-10-01 zm. Dz.U.2010.241.1619 1 2011-10-01 zm. Dz.U.2011.225.1352 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego Prawo i Życie Poradnik dla każdego nr 194 (2064) www.gazetaprawna.pl Vademecum studenta A Dział I Prawa i obowiązki Statut i regulamin Statut uczelni i regulamin studiów to swego rodzaju konstytucja studenta.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik do zarządzenia Rektora Nr 145 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 87 7428 Poz. 560 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 roku. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 30 /2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 Projekt Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

Bardziej szczegółowo

Stypendia socjalne. 14 Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendia socjalne. 14 Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 24/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. zmieniony zarządzeniem Nr 2/2012 z dnia 3 lutego 2012 r., zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH ANDRYCHÓW październik 2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin udzielania kredytów studenckich z

Bardziej szczegółowo