REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Kup wybraną pralkę Siemens a oddamy Ci 250 zł!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Kup wybraną pralkę Siemens a oddamy Ci 250 zł!"

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybraną pralkę Siemens a oddamy Ci 250 zł! Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas trwania Promocji, sposób informowania uczestników o Promocji (dalej jako Uczestnik ) i jej warunkach oraz sposób składania skarg i wniosków związanych z Promocją. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Promocji, na zlecenie NEO24.PL jest NEOIDEA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nyskiej 48A, NIP: , REGON: , wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , o kapitale zakładowym wynoszącym ,00 złotych, w całości wpłaconym (dalej zwana Organizatorem ). 2. Promocja organizowana przez Organizatora w oparciu o niniejszy regulamin, prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje w sklepie NEO24.PL. 3. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz ze zmianami). 4. Czas trwania Promocji Organizator określa na okres: od do r. 5. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie promocji, dostępnej pod adresem 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i uzależnione od dokonania zakupu co najmniej 1 Produktu objętego promocją (Załącznik nr 1) w terminie od do w sklepie neo24.pl, z użyciem kodu promocji SIEMENS250ZL podczas zakupu. Lista produktów objętych promocją znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 2. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora (zakaz dotyczy tylko pracowników, którzy mieli bezpośredni kontakt i wpływ na realizację, uczestniczyli w opracowaniu i wdrożeniu projektu, a także ich dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia) a także: osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ani osoby fizyczne dokonujące zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w związku z prowadzoną przez siebie sprzedażą detaliczną lub hurtową towarów objętych Akcją Promocyjną oraz osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa towarów objętych Akcją Promocyjną.

2 3. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej: Uczestnik ) może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w akcji promocyjnej jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia. 4. Każdy Uczestnik, biorący udział w akcji promocyjnej potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje. 3 ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Uczestnik przystępujący do akcji promocyjnej poprzez zakup 1 lub więcej produktów objętych promocją (przy czym uczestnik promocji może kupić maksymalnie po 1 sztuce tego samego produktu objętego promocją) w terminie określonym w 1 pkt. 4 i potwierdzenie zamówienia kodem promocji SIEMENS250ZL otrzyma od Organizatora Promocji prezent w postaci bonu rabatowego do wykorzystania w kolejnych zakupach w sklepie NEO24.PL na małe i duże AGD marek Bosch i Siemens (wykaz produktów w Załączniku nr 2). Bon zostanie wysłany najwcześniej po upływie 14 dni roboczych, licząc od dnia sfinalizowania zamówienia, rozumianego jako dzień odbioru zamówienia przez Klienta, jednak nie później niż po upływie 15 dni od daty zakończenia promocji. 2. Wartość bonu rabatowego wynosi 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). 3. Bon rabatowy zostanie wysłany pocztą elektroniczną w podanym wyżej terminie, na adres Uczestnika, podany w zamówieniu, którego Promocja dotyczy. Termin ważności bonu zakupowego upływa z końcem , o godzinie 23:59:59. Kod jest jednorazowy i upoważnia do zakupów w sklepie NEO24.PL małego i dużego AGD marek Bosch i Siemens (wykaz produktów w Załączniku nr 2). 4. Promocją objęte są wybrane produkty kategorii pralki. Pełna lista produktów objętych promocją znajduje się w Załączniku nr 1 niniejszego regulaminu. 5. Warunkiem koniecznym skorzystania z promocji na stronie sklepu NEO24.PL, poza zakupem co najmniej 1 produktu objętego promocją w okresie trwania promocji, jest dokonanie zgłoszenia do promocji, przez wprowadzenie podczas składania zamówienia na stronie, kodu: SIEMENS250ZL w polu Kod rabatowy w koszyku i potwierdzenie go przyciskiem OK : 6. Warunkiem udziału w Promocji podczas składania zamówienia, spełniającego jej warunki, za pośrednictwem infolinii DOK sklepu NEO24.PL, jest poinformowanie Operatora o udziale w Promocji.

3 4 OGRANICZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Promocja nie obejmuje zakupionych towarów, które zostały zwrócone w ciągu 60 dni od dnia otrzymania z powodu rezygnacji, ani zamówień, które zostały złożone, lecz nieopłacone lub zostały anulowane przez operatorów DOK z jakichkolwiek powodów. 2. Promocja obowiązuje do lub do odwołania. Po tym terminie promocję uznaje się za zakończoną. 3. Bony rabatowe zostaną naliczone i przekazane za każdy zakup spełniający warunki promocji. 4. Zamówienia sprzętu bez wprowadzonego i zatwierdzonego kodu: SIEMENS250ZL w koszyku nie będą kwalifikowane do udziału w promocji i nie zostaną za nie naliczone bony na kolejne zakupy. Zakupy dokonane przez serwis CENEO poprzez opcję KUP TERAZ CENEO nie będą premiowane kodami rabatowymi. 5. Promocja nie łączy się z pozostałymi promocjami na produkty z kategorii pralki podczas jej obowiązywania. Promocja nie łączy się też innymi promocjami, wymagającymi użycia kodu rabatowego w koszyku sklepu NEO24.PL. Podczas 1 (słownie: jednej) transakcji dokonywanej w sklepie, Uczestnik Promocji może wykorzystać tylko 1 (słownie: jeden) kod rabatowy, aktualnie obowiązującej promocji. 6. Bony rabatowe mają postać unikalnych kodów do jednokrotnego wykorzystania. Wykorzystanie kodu jest możliwe przez wprowadzenie go w polu Kod rabatowy i zatwierdzenie podczas składania zamówienia w sklepie NEO24.PL na małe i duże AGD marek Bosch i Siemens (wykaz produktów w Załączniku nr 2). Użycie kodu obniża wartość zamówienia określoną w wiadomości z instrukcją jego użycia, wysyłanej do Uczestników promocji. Termin ważności wszystkich bonów rabatowych: Bony zostaną wysłane do Uczestników promocji na adres podany w zamówieniu zgłoszonym do Promocji. 7. Bony rabatowe stanowiące nagrody w Promocji są ważne wyłącznie podczas zakupów na stronie NEO24.PL małego i dużego AGD marek Bosch i Siemens (wykaz produktów w Załączniku nr 2) i nie obowiązują podczas zakupów za pośrednictwem DOK. 8. Uczestnik promocji może zakupić maksymalnie po 1 sztuce tego samego sprzętu objętego promocją. 9. Promocja nie obowiązuje w przypadku zakupu w systemie ratalnym. 5 OPŁATY TRANSPORTOWE 1. Towary objęte promocją podlegają opłacie transportowej zgodnie z taryfikatorem ustalonym w danym dniu.

4 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas akcji promocyjnej jest Organizator. 2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji akcji promocyjnej, w tym przede wszystkim w celu ustalenia właściwego adresu, na który ma zostać wysłany Prezent. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć może być niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji Promocyjnej. 3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 7 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO PRODUKTÓW 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej Uczestnicy mogą zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez cały czas trwania Promocji oraz w terminie 14 dni od dnia zakończenia Akcji Promocyjnej. Reklamacje należy przesyłać listem poleconym do Organizatora, na adres NEOIDEA Sp. z o.o., ul. Nyska 48A, Wrocław. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Uczestnik Promocji, zgłaszający reklamację, zostanie powiadomiony pisemnie o wyniku postępowania reklamacyjnego. 2. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w 7 pkt 1 Regulaminu, trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych, uniemożliwiających prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji. 4. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz ze zmianami). 5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.

5 6. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie następujących przepisów prawnych: - W przypadku, gdy produkt został nabyty przez Klienta indywidualnego, w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego Dział III Art (gwarancja) oraz "Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. - W przypadku, gdy produkt został zakupiony w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego Dział II Art (rękojmia) oraz Dział III Art (gwarancja). 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w sklepie Organizatora prowadzonym pod adresem NEO24.pl. 2. Udział Uczestnika w akcji promocyjnej oznacza akceptację zasad Akcji Promocyjnej, zawartych w niniejszym Regulaminie. 3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień. 4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na przepisy obowiązującego prawa. 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 6. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 7. Regulamin obowiązuje od dnia 18 czerwca 2015 r. od godziny 17:00 8. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie NEO24.PL.

6 Załącznik nr 1 do regulaminu promocji: Kup wybraną pralkę Siemens a oddamy Ci 250 zł! Produkty objęte promocją po wpisaniu kodu: SIEMENS250ZL otrzymasz 250 zł zwrotu GID NAZWA PRODUKTU WARTOŚĆ BONU PRALKA SIEMENS WM 12S890 PL 250 zł PRALKA SIEMENS WM 12Y891 PL 250 zł PRALKA SIEMENS WM 12W690 PL 250 zł PRALKA SIEMENS WM 12T440 PL 250 zł PRALKA SIEMENS WM 12T460 PL 250 zł Załącznik nr 2 do regulaminu promocji: Kup wybraną pralkę Siemens a oddamy Ci 250 zł! Produkty, na których można zrealizować otrzymany bon 250 zł: Nazwa GID SUSZARKO-LOKÓWKA BOSCH PHA SUSZARKO-LOKÓWKA BOSCH PHA 2661^ SUSZARKO-LOKÓWKA BOSCH PHA LOKÓWKA BOSCH PHC PROSTOWNICA BOSCH PHS 2560 joniz.# LOKÓWKA BOSCH PHC 2520# SUSZARKO-LOKÓWKA BOSCH PHA 2302 # PROSTOWNICA BOSCH PHS SUSZARKO-LOKÓWKA BOSCH PHA LOKÓWKO CERAMICZNA BOSCH PHC 9590 # LOKÓWKO CERAMICZNA BOSCH PHC 9690# LOKÓWKO CERAMICZNA BOSCH PHC 9490 # LOKÓWKA BOSCH PHC SUSZARKA BOSCH PHD SUSZARKA BOSCH PHD 1100^ SUSZARKO-LOKÓWKA BOSCH PHA SUSZARKA BOSCH PHD SUSZARKA BOSCH PHD SUSZARKA BOSCH PHD 9940 jonizacja SUSZARKA BOSCH PHD 5980^ SUSZARKA BOSCH PHD 5781# PROSTOWNICA BOSCH PHS LOKÓWKA BOSCH PHC SUSZARKA BOSCH PHD PROSTOWNICA BOSCH PHS SUSZARKO-LOKÓWKA BOSCH PHA SUSZARKO-LOKÓWKA BOSCH PHA SUSZARKA DO WŁOSÓW BOSCH PHD 1151, SUSZARKA DO WŁOSÓW BOSCH PHD 7961^ PROSTOWNICA DO WŁOSÓW BOSCH PHS PROSTOWNICA DO WŁOSÓW BOSCH PHS BLENDER MSM 6B150^ ROBOT MCM MCZ 4RS ROBOT MCM MCZ 4RS1 # BLENDER MSM BLENDER MSM 6B BLENDER MSM6B BLENDER MSM 6A3R#_v BLENDER MSM BLENDER MSM BLENDER MSM BLENDER MSM 6B BLENDER MSM 67PE BLENDER MSM BLENDER MSM 76 PRO#_v ROBOT MUM 54240, ROBOT MUM ROBOT MUM

7 ROBOT MUM 4875 EU, ROBOT MUM 4856 EU ROBOT MUM ROBOT MUM 54251^,!&! ROBOT MUM 56Z BLENDER MSM 67170^,!&! BLENDER MSM BLENDER MSM 66150^,!&! BLENDER MSM BLENDER MSM ^,!&! BLENDER MSM BLENDER MSM ROBOT MUM 57860, ROBOT MUM ROBOT MUM ROBOT MCM ROBOT MCM ROBOT MCM ROBOT MCM BLENDER MQ ROBOT MUM XL40G ROBOT MUM XL20C#_v ROBOT MUM XL10T_v MIKSER RECZNY MFQ MIKSER RECZNY MFQ MIKSER RECZNY MFQ MIKSER RECZNY MFQ 4070# MIKSER RECZNY MFQ 4080^ MIKSER RECZNY MFQ MIKSER RECZNY Z MISĄ MFQ 36460^^ MIKSER RECZNY MFQ MIKSER RECZNY MFQ MIKSER RECZNY MFQ ^, MIKSER RECZNY MFQ MIKSER RECZNY MFQ MIKSER RECZNY MFQ MIKSER STOJACY MMB ROZDRABNIACZ MMR15A ROZDRABNIACZ MMR08A TARCZA DO TARCIA ZIEMNIAKOW MCZ 4RS1_v ROZDRABNIACZ MFZ 4050 (do msm7 i mfq4)# STOPA MIKS.+ POJ. MFZ 4060 ( msm7;mfq4)# SITKO MUZ 45 LS 1 (MFW 1501) KSZTAŁ. DO CIAST. MUZ 45 SV 1 (MFW 1501) TARCZA MUZ 45 RS ROBOT MUZ XLPP1#_v ROBOT MUZ XLVL1#_v ROBOT MUZ XLVE1# SITKO MUZ8LS NASADKA DO MIELENIA MUZ45RV PRZYSTAWKA DO LODÓW MUZ 5EB MŁYNEK DO MIELENIA ZIAREN MUZ 5GM ROBOT MCM BLENDER MSM88190^, BLENDER MSM87180#_v BLENDER MSM87165# BLENDER MSM BLENDER MSM87130#_v SITKO MUZ8LS NASADKA MUZ45XCG NASADKA MUZ5NV NASADKA MUZ45XTM NASADKA MUZ5CC2_v NASADKA MUZ5PP1_v NASADKA MUZ5VL NASADKA MUZ8CC2_v NASADKA MUZXLHA TARCZA MUZ 45AG NASADKA DO MIELENIA MUZ 45FV1# TARCZA MUZ 45KP TARCZA MUZ 45PS MISA MUZ 5ER2# MISA MUZ 5KR

8 WYCISKARKA MUZ 5ZP1#_v MULTIMIKSER MUZ 4MM3# PRZYSTAWKA DO LODÓW MUZ 4EB1# MŁYNEK MUZ 4GM3# MISA MUZ 4KR3# MISA MUZ 8ER MASZYNKA DO MIESA MFW 1501 # 2403 KRAJALNICA MAS 4201N KRAJALNICA MAS 62R1N BOSCH KRAJALNICA MAS 9101N BOSCH^ EKSPRES BOSCH TKA 8631^ EKSPRES CISNIENIOWY SIEMENS TE RW EKSPRES CISNIENIOWY BOSCH TES 50129RW, EKSPRES CISNIENIOWY BOSCH TES 50321RW EKSPRES KAPSUŁ. TASSIMO TAS 5542EE EKSPRES KAPSUŁ. TASSIMO TAS 2007EE EKSPRES CISNIENIOWY SIEMENS TE RW EKSPRES CISNIENIOWY SIEMENS TE RW EKSPRES CISNIENIOWY SIEMENS TK EKSPRES KAPSUŁ. TASSIMO TAS EKSPRES CISNIENIOWY SIEMENS TE RW_v EKSPRES CISNIENIOWY SIEMENS TE RW EKSPRES KAPSUŁ. TASSIMO TAS 4304EE EKSPRES KAPSUŁ. TASSIMO TAS EKSPRES KAPSUŁ. TASSIMO TAS 2002EE EKSPRES KAPSUŁ. TASSIMO TAS EKSPRES KAPSUŁ. TASSIMO TAS EKSPRES KAPSUŁ. TASSIMO TAS Tabletki odkamieniające TASSIMO TCZ Ekspres przelewowy SIEMENS TC Ekspres przelewowy TKA Ekspres przelewowy TKA 3A Ekspres przelewowy TKA Ekspres przelewowy TKA 3A Ekspres przelewowy TKA 6031A EKSPRES CISNIENIOWY SIEMENS TE RW EKSPRES TC SIEMENS CZAJNIK BOSCH TWK 6004N CZAJNIK BOSCH TWK CZAJNIK SIEMENS TW czarny CZAJNIK BOSCH TWK CZAJNIK BOSCH TWK 6303 inox^ CZAJNIK BOSCH TWK 7801 inox^,!&! CZAJNIK BOSCH TWK 7601 biały^,!&! CZAJNIK BOSCH TWK 3A011 biały CZAJNIK BOSCH TWK 3A013 czarny CZAJNIK BOSCH TWK 7007**** 2670 CZAJNIK BOSCH TWK 3A014 czerwony CZAJNIK BOSCH TWK 3A017 kremowy CZAJNIK TW 60103V SIEMENS CZAJNIK BOSCH TWK 6006N CZAJNIK BOSCH TWK 6007N CZAJNIK BOSCH TWK CZAJNIK BOSCH TWK CZAJNIK BOSCH TWK 7603GB CZAJNIK BOSCH TWK 8611P^^, CZAJNIK TW 86103P SIEMENS, CZAJNIK TW 86104P SIEMENS CZAJNIK BOSCH TWK CZAJNIK BOSCH TWK SOKOWIROWKA BOSCH MES SOKOWIROWKA BOSCH MES SOKOWIROWKA BOSCH MES 25A0 ^^, SOKOWIROWKA BOSCH MES 25C SOKOWIROWKA BOSCH MES 3500^ TOSTER BOSCH TAT 8611^ TOSTER BOSCH TAT 6313 czar/stal szlach., TOSTER BOSCH TAT 6104, TOSTER BOSCH TAT 6001^, TOSTER BOSCH TAT 3A011 bialy^, TOSTER BOSCH TAT 3A014, TOSTER TT SIEMENS, TOSTER TT SIEMENS, 64932

9 TOSTER TT SIEMENS, TOSTER TT SIEMENS# GRILL TFB 3302 V BOSCH^, KGAZ-ELEKTR. HGV L biała KGAZ-ELEKTR. HGV L biała# KGAZ-ELEKTR. HGV L inox KGAZ-ELEKTR. HGV L KGAZ-ELEKTR.HGV L KUCH.MIKR BOSCH HMT 75M KUCH.MIKR BOSCH HMT 84M KUCH.MIKR BOSCH HMT 84G CHLODZ-ZAM.BOSCH KAG 90AI CHLODZ-ZAM.BOSCH KAN 58A45### CHLODZ-ZAM.BOSCH KAN 58A CHLODZIARKA BOSCH KTW 18V BOSCH WITRYNA KSW 26V CHLODZIARKA BOSCH KSW CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 33Y CHLODZ-ZAM.BOSCH KDV 29VL30# CHLODZ-ZAM.BOSCH KDN 42VL CHLODZ-ZAM.BOSCH KGV 33VW31 E^, CHLODZ-ZAM.BOSCH KGV 33VL31 E CHLODZ-ZAM.BOSCH KGV 58VL31S CHLODZ-ZAM.BOSCH KCE 40AR CHLODZ-ZAM.BOSCH KGE 49AL CHLODZ-ZAM.BOSCH KGE 36AI CHLODZ-ZAM.BOSCH KGE 49AI CHLODZ-ZAM.BOSCH KGE 39AI41 E CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36NL CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 34X44^, CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36VW CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36VL CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36VL31 E CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 39VW31 E CHLODZ-ZAM.BOSCH KGV 36VW CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 39VL CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 39VL31 E ^, CHLODZ-ZAM.BOSCH KGV 36VL22^, CHLODZ-ZAM.BOSCH KGV 36VW32 E CHLODZ-ZAM.BOSCH KGV 36KL CHLODZ-ZAM.BOSCH KGW 36XL30S CHLODZ-ZAM.BOSCH KGV 39VW CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36AI CHLODZ-ZAM.BOSCH KGV 39VL CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 46AI22 # CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 49AI22, CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36SB31 # CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36SR31 # CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36SQ31 # CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 33Y CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36XL CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36XI CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 39XI CHLODZIARKA DO WINA SIEMENS KS 38WA CHŁODZ-ZAMR.SIEMENS KA 90GAI CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 36VKL CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 36EAW CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 39VVI CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 39EAL40 E### CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 39NXI CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KS 36FPI ZAMR.SIEMENS GS 36NAI CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 34NX CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 36NVW CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 36NVL CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 36NSW CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 39NVI CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 49NAI ZAMRAZARKA BOSCH GSN 54AW31 F ZAMRAZARKA BOSCH GSN 51AW ZAMRAZARKA BOSCH GSN 51AW ZAMRAZARKA BOSCH GSV 24VW SUSZARKA BOSCH WTY 8878WPL

10 SUSZARKA BOSCH WTB PL SUSZARKA BOSCH WTB PL SUSZARKA BOSCH WTY PL SUSZARKA BOSCH WTW 85460PL^, SUSZARKA BOSCH WTW PL ^ SUSZARKA BOSCH WTG PL SUSZARKA SIEMENS WT45W460PL SUSZARKA SIEMENS WT45W560 PL PRALKO-SUSZARKA BOSCH WVH EU PRALKO-SUSZARKA BOSCH WVG 30441EU PRALKO-SUSZ SIEMENS WD 15H542 EU PRALKA BOSCH WAT24340 PL PRALKA BOSCH WAT PL PRALKA BOSCH WAW 24440PL PRALKA BOSCH WAW PL^ PRALKA BOSCH WAY 24742PL PRALKA BOSCH WAE PL^,!&! PRALKA BOSCH WAE PL^,!&! PRALKA BOSCH WAE 2039 JPL PRALKA BOSCH WAE 2049 FPL PRALKA BOSCH WAE 24441PL, PRALKA BOSCH WAB 2028 KPL ^,!&! 8435 PRALKA BOSCH WAQ PL PRALKA BOSCH WAB 2021 JPL PRALKA BOSCH WLG 2026 FPL PRALKA BOSCH WLG PL PRALKA BOSCH WAK PL PRALKA BOSCH WAK PL^ PRALKA BOSCH WLK PL^^, PRALKA BOSCH WLK PL PRALKA SIEMENS WM 12S890 PL PRALKA BOSCH WOT PL PRALKA SLIM BOSCH WLG PL^,!&! PRALKA BOSCH WLT 24440PL PRALKA SIEMENS WM 12W690 PL PRALKA SIEMENS WM 12T440 PL PRALKA SIEMENS WM 12T460 PL PRALKA SIEMENS WM 12Y891 PL ZMYWARKA BOSCH SMS 50D32 EU ZMYWARKA BOSCH SMS 50D38 EU ^,!&! ZMYWARKA BOSCH SMS 50D48 EU ZMYWARKA BOSCH SMS 50E82 EU ZMYWARKA BOSCH SMS 40C02 EU ZMYWARKA BOSCH SMS 50D62 EU ZMYWARKA BOSCH SMS 53L62 EU ZMYWARKA BOSCH SMS 50E88 EU ZMYWARKA BOSCH SMS 53L68 EU ZMYWARKA BOSCH SMS 88TI01 E ZMYWARKA BOSCH SMS 88TI03 E ZMYWARKA BOSCH SMS 53N18 EU ZMYWARKA BOSCH SMS 53L18 EU ^, ZMYWARKA BOSCH SMS 58D08 EU ZMYWARKA BOSCH SMS 57L12 EU^^, ZMYWARKA BOSCH SKS 51E22EU ZMYWARKA BOSCH SKS 51E12 EU ZMYWARKA BOSCH SMS 58N98EU^, ZMYWARKA BOSCH SMS 69N48EU# ZMYWARKA BOSCH SPS 40E28 EU ^, ZMYWARKA BOSCH SPS 50E12 EU ZMYWARKA BOSCH SPS 53E02 EU ZMYWARKA BOSCH SPS 53E08 EU ^,!&! ZMYWARKA BOSCH SPS 53M22 EU ZMYWARKA BOSCH SPS 53M52 EU ZMYWARKA BOSCH SPS 53M58 EU ZMYWARKA BOSCH SPS 58M18 EU ZMYWARKA BOSCH SPS 69T38 EU ZMYWARKA SIEMENS SR 25M884 EU ZMYWARKA SIEMENS SR 25E830 EU ZMYWARKA SIEMENS SR 26T890 EU ZMYWARKA SIEMENS SK 26E821 EU ZMYWARKA SIEMENS SN 26P893 EU ZMYWARKA SIEMENS SN 26V891 EU ZMYWARKA SIEMENS SN 25D800 EU 83435

11 ZMYWARKA SIEMENS SN 25L881 EU ZMYWARKA SIEMENS SN 25L883 EU ZMYWARKA SIEMENS SN 278I03 TE ZMYWARKA SIEMENS SN 25N881 EU ZELAZKO BOSCH TDA ZELAZKO BOSCH TDA 2365^!&! ZELAZKO BOSCH TDA ZELAZKO BOSCH TDA 2325!!! ZELAZKO BOSCH TDA ZELAZKO BOSCH TDA ZELAZKO BOSCH TDA 5680 SENSOR^,!&! ZELAZKO BOSCH TDA ZELAZKO BOSCH TDA P^,!&! ZELAZKO BOSCH TDA ZELAZKO BOSCH TDA E ECO ZELAZKO BOSCH TDA I ZELAZKO BOSCH TDA E i-temp SENSOR ZELAZKO BOSCH TDA A i-temp SE,^^ ZELAZKO BOSCH TDA SENSOR ZELAZKO BOSCH TDA E ZELAZKO BOSCH TDA ZELAZKO BOSCH TDA ZELAZKO BOSCH TDA ZELAZKO BOSCH TDA ZELAZKO BOSCH TDA ^ ZELAZKO BOSCH TDA ZELAZKO BOSCH TDA STACJA PARY BOSCH TDS STACJA PARY BOSCH TDS ZELAZKO Z GENERAT. SIEMENS TS12XTRM DESKA DO PRASOWANIA SIEMENS TN10100N DESKA DO PRASOWANIA BOSCH TDN1700P STACJA PARY BOSCH TDS373118P GENERATOR PARY BOSCH TDS L KOMP. GENER. PARY BSH TDI A ^, KOMPAKT. GENERATOR PARY BSH TDI A KOMPAKT. GENERATOR PARY BSH TDI E ZELAZKO SIEMENS TS45XTRMW STACJA PARY# ZELAZKO BOSCH TDA 8308DE ### WYCISKARKA MCP 3500 BOSCH^ WAGA OSOBOWA PPW 4200 BOSCH WAGA OSOBOWA PPW 3120 BOSCH WAGA OSOBOWA PPW 3300 BOSCH^ WAGA OSOBOWA PPW 3400 BOSCH WAGA OSOBOWA PPW 3303 BOSCH MULTIMIKSER MUZ 8 MM1# MŁYNEK MUZ 8 GM 1# WYCISKARKA MUZ 8 ZP NASADKA MUZ 8 NV1_v NASADKA MUZ 8 NV2# NASADKA MUZ 8 NV3# NASADKA MASARSKA MUZ 8 WS2# NASADKA DO SOSÓW MUZ 8 FV 1_v NASADKA DO MIELENIA MUZ 8 RV 1# ADAPTER MUZ 8 AD1# MASZYNKA DO MIĘSA MUZ 8FW1# KSZTAŁTKA DO CIASTEK MUZ 8 SV1# MIKSER MUZ 8 MX2# MISA INOX MUZ 8 ER2#_v TARCZA DO WARZYW MUZ 8 AG1 # TARCZA DO FRYTEK MUZ 8 PS1# TARCZA DO SERA MUZ 8 KS1# TARCZA DO ZIEMNIAKÓW MUZ 8 RS1# TARCZA DO DWUSTRONNA MUZ 8 KP TARCZA SIEMENS MZ5JS01# TARCZA SIEMENS MZ5KP01# TARCZA SIEMENS MZ5PS02# Lacznik WTZ 11400# TARCZA DO ZIEMNIAKÓW MZ5RS01# MASAZER DO STOP PMF 2232, MLYNEK DO KAWY MKM 6000^!&! ZESTAW WX # ŁĄCZNIK SIEMENS WZ 20440#

12 POKRYWA WZ MASAZER DO STOP PMF POKRYWA WMZ 20430### MASZYNKA DO MIĘSA MFW 66020# MASZYNKA DO MIĘSA MFW 67440#_v MASZYNKA DO MIĘSA MUZ 8FA1#_v ZESTAW WTZ 1110# ZESTAW WMZ 2200# ZESTAW WMZ 20440# TABLETKI FINISH 28 szt. CYTRYNOWE - PROMOCJA!! TABLETKI FINISH QUANTUM 20 szt. - PROMOCJA!! FILTR BOSCH BBZ 152HF FILTR BOSCH BBZ 153HF^ FILTR DO EKSPRESÓW TZ FILTR BRITA DO EKSP.TE 5 i TE 7 TZ FILTR BOSCH BBZ 8SF ODKAMIENIACZ DO ZELAZEK TDZ1101_v FILTR BOSCH BBZ11BF# FILTR BOSCH BBZ154HF# FILTR BOSCH BBZ156HF# TABLETKI DO EKSPRESU ODKAMIENIAJĄCE TZ TABLETKI DO EKSPRESU czyszczące TCZ TABLETKI DO EKSPRESU czyszczące TZ KUCH.MIKR. HMT 84M KUCH.MIKR. HMT 84G KUCH.MIKR. BEL 634GS KUCH.MIKR. BER 634GS KUCH.MIKR. BFR 634GS KUCH.MIKR. BFR 634GW KUCH.MIKR. BFR 634GB KUCH.MIKR. BFL 634GS KUCH.MIKR. BFL 634GW KUCH.MIKR. BFL 634GB PIEKARNIK HBN 231E1L PIEKARNIK HBN 231E PIEKARNIK HBN 239E1L PLYTA GAZOWA SIEMENS ER DE PIEKARNIK HBG42R350E PIEKARNIK HBB 43C350E PIEKARNIK HBG 634BS PIEKARNIK HBG 634BW PIEKARNIK HBG 634BB PIEKARNIK HBG635BS PIEKARNIK HBG635HS PIEKARNIK HBG 655BS PIEKARNIK HBG636NS PIEKARNIK HBG 6750S PIEKARNIK HBG 636ES PIEKARNIKHBG 656RS PIEKARNIK HMG636NS PIEKARNIK HBG 6764S PIEKARNIK HMG 636RS PIEKARNIK HBG 33B550# PIEKARNIK HBG 34B520, PIEKARNIK HBG 34S PIEKARNIK HBG 36T650 ^, PIEKARNIK HBG 38B PIEKARNIK HBG 38B PIEKARNIK HBA 43T150E^ PIEKARNIK HBA 74R150E PIEKARNIK HBA 43S360 E PIEKARNIK HBB 43C452 E PIEKARNIK HBA 73R PIEKARNIK HBG 76R PIEKARNIK HBG 78S750# PIEKARNIK HBG 78B950 v PIEKARNIK HBA 23B263^ PIEKARNIK HBB 42C450E## PIEKARNIK HBL 33B550# v PIEKARNIK HBR 33B PIEKARNIK HBC 34D PIEKARNIK HBC 36D PIEKARNIK HBC 33B

13 PIEKARNIK HBC 24D PIEKARNIK HBC 26D553# v PIEKARNIK CDG 634BS PIEKARNIK CMG 636BS PIEKARNIK CMG 633BW PIEKARNIK CMG 633BB PIEKARNIK CMG 633BS PIEKARNIK HBA 23BN PIEKARNIK HBA 42S350^,!&! PIEKARNIK SIEMENS HB 24D PIEKARNIK SIEMENS HB 33BD540S PIEKARNIK SIEMENS HB 33BC PIEKARNIK SIEMENS HB 23GB PIEKARNIK SIEMENS HB 26D PIEKARNIK SIEMENS HB 43GS540 ^ PIEKARNIK SIEMENS HB 43GT540E PIEKARNIK SIEMENS HB 43GB550F# PIEKARNIK SIEMENS HB 33GB PIEKARNIK SIEMENS HB 33GB PIEKARNIK SIEMENS HB 34D PIEKARNIK SIEMENS HB 38GB PIEKARNIK SIEMENS HB 38GB590# PIEKARNIK SIEMENS HB 56GS PIEKARNIK SIEMENS HB 56BD561J### PIEKARNIK SIEMENS HB 63AS521, PIEKARNIK SIEMENS HB 73GB PIEKARNIK SIEMENS HB 76GT PIEKARNIK SIEMENS HB 76LB PIEKARNIK SIEMENS HB 78GU PIEKARNIK SIEMENS HB 76RB PIEKARNIK SIEMENS HB 78BD PIEKARNIK SIEMENS HB 78GB PLYTA INDUKCYJNA PIE 375C14 E PLYTA CERAMICZNA PKN 675N14 D PLYTA CERAMICZNA PKC 875N14D PLYTA CERAMICZNA PKC 875N24 D PLYTA CERAMICZNA PKF 375V14E PLYTA GAZOWA NGU 4151 DE PLYTA GAZOWA PCQ 715B80 E PLYTA GAZOWA PCQ 715M90 E PLYTA GAZOWA PCP 615B80R PLYTA GAZOWA PCH 615B90E^ PLYTA GAZOWA PCP 615M90E PLYTA GAZOWA PBP615B81E PLYTA GAZOWA PCX 815B90 E# v PLYTA GAZOWA PPH 616B81 E PLYTA GAZOWA PPP 616B21 E PLYTA GAZOWA PPP 616M91E ^, PLYTA GAZOWA PPP 619B21E PLYTA GAZOWA PPP 619M91E PLYTA GAZOWA PPP 612M91E PLYTA GAZOWA PPP 616B81E PLYTA GAZOWA PPI 716B11E PLYTA GAZOWA PBP 6B5B PLYTA GAZOWA POP 6B6B PLYTA GAZOWA PBP 6B3B PLYTA GAZOWA PPQ 719B21E PLYTA GAZOWA POH 6B6B PLYTA GAZOWA PRA 326B70 E# v PLYTA GAZOWA PRB 326B70 E# PLYTA GAZOWA PRP 626B70 E# v PLYTA GAZOWA PRP 626M70 E PLYTA DO GRILLOWANIA ET 375MU11E PLYTA CERAMICZNA SIEMENS ET 675MN11 E PLYTA CERAMICZNA SIEMENS ET 675MG21E PLYTA CERAMICZNA SIEMENS ET 875SC11D PLYTA INDUKCYJNA SIEMENS EH 601ME21E PLYTA INDUKCYJNA SIEMENS EH 975SK11E PLYTA INDUKCYJNA SIEMENS EH 885DC11E PLYTA GAZOWA SIEMENS EC 745RT90 E PLYTA DO SMAZENIA ET 475MY11E# v PLYTA GAZOWA SIEMENS ER 626PB70 E PLYTA GAZOWA SIEMENS ER 626PF70 E# 77772

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zgarnij bon za zakup AGD Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa w Promocji, czas trwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Rozdajemy bony na zakupy!

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Rozdajemy bony na zakupy! REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rozdajemy bony na zakupy! Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas trwania

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Postaw na nowe technologie. Do wybranych TV kabel HDMI za 1 zł

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Postaw na nowe technologie. Do wybranych TV kabel HDMI za 1 zł REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Postaw na nowe technologie. Do wybranych TV kabel HDMI za 1 zł Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Robimy tylko czyste interesy

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Robimy tylko czyste interesy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Robimy tylko czyste interesy 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja jest organizowana pod nazwą Robimy tylko czyste interesy zwana dalej: "Akcją Promocyjną". 2. Organizatorem Akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. DOMOWE CENTRUM ROZRYWKI. Telewizory i kina domowe ze zwrotem kasy

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. DOMOWE CENTRUM ROZRYWKI. Telewizory i kina domowe ze zwrotem kasy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DOMOWE CENTRUM ROZRYWKI. Telewizory i kina domowe ze zwrotem kasy Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Odkurzacze w mega niskich cenach -15% rabatu

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Odkurzacze w mega niskich cenach -15% rabatu REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkurzacze w mega niskich cenach -15% rabatu Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa w Promocji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Przy zakupie smartfona, kompatybilny smartwatch z rabatem 50 zł.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Przy zakupie smartfona, kompatybilny smartwatch z rabatem 50 zł. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Przy zakupie smartfona, kompatybilny smartwatch z rabatem 50 zł. Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZAPŁACIMY CI ZA NOWE TECHNOLOGIE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZAPŁACIMY CI ZA NOWE TECHNOLOGIE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZAPŁACIMY CI ZA NOWE TECHNOLOGIE Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Telewizory z rabatami

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Telewizory z rabatami REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Telewizory z rabatami Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa w Promocji, czas trwania Promocji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Do 250 zł zwrotu w Strefie Korzyści

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Do 250 zł zwrotu w Strefie Korzyści REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Do 250 zł zwrotu w Strefie Korzyści Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrany generator pary, a otrzymasz możliwość zakupu deski do prasowania za 1zł! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrany komputer MSI, a otrzymasz monitor MSI Optix G27C w promocyjnej cenie! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 02 czerwca 2017

Bardziej szczegółowo

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrany komputer, a otrzymasz pakiet Microsoft Office 365 w promocyjnej cenie! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 24 maja 2017

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat technologiczny RTV i AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Rabat technologiczny RTV i AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 listopada 2016 r. REGULAMIN AKCJI Rabat technologiczny RTV i AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem akcji pod hasłem Rabat technologiczny RTV i AGD (zwana dalej Akcją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zyskaj z Amica (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zyskaj z Amica (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2016 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zyskaj z Amica (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Zyskaj z Amica (dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup zestaw do zabudowy Electrolux i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup zestaw do zabudowy Electrolux i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup zestaw do zabudowy Electrolux i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Kup

Bardziej szczegółowo

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup Apple MacBook Air 13, a otrzymasz MS Office oraz antywirus Kaspersky w promocyjnej cenie! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 24

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r. REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup S7 Flat, dostaniesz 300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r.

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. REGULAMIN AKCJI TV i soundbar w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem TV i soundbar w zestawie (zwana dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ Darmowa dostawa z wniesieniem na Duże AGD z dnia 29 sierpnia 2017 r.

ANEKS DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ Darmowa dostawa z wniesieniem na Duże AGD z dnia 29 sierpnia 2017 r. Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 ANEKS DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ Darmowa dostawa z wniesieniem na Duże AGD z dnia 29 sierpnia 2017 r. Niniejszym Aneksem z dnia 29 sierpnia 2017 r. wprowadza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odbierz rabat 300 zł na ekspresy Krups (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 września 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odbierz rabat 300 zł na ekspresy Krups (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 września 2017 r. 1 Postanowienia ogólne Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odbierz rabat 300 zł na ekspresy Krups (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 września 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Super oferta Smartfonów Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 27 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Super oferta Smartfonów Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 27 kwietnia 2017 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Super oferta Smartfonów Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 27 kwietnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Super oferta Smartfonów Samsung

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Soundbar za 50% ceny z telewizorami 48-85 UHD Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Soundbar za 50% ceny z telewizorami 48-85 UHD Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. REGULAMIN AKCJI Soundbar za 50% ceny z telewizorami 48-85 UHD Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Soundbar za 50% ceny z telewizorami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Czerwcowe rabaty do 2000 złotych na sprzęt komputerowy. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Czerwcowe rabaty do 2000 złotych na sprzęt komputerowy. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Czerwcowe rabaty do 2000 złotych na sprzęt komputerowy. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Czerwcowe rabaty do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Atak niskich cen (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 marca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Atak niskich cen (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 marca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Atak niskich cen (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 marca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Atak niskich cen (zwanej dalej Akcją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja - XBOX za połowę ceny z telewizorami LG (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja - XBOX za połowę ceny z telewizorami LG (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 listopada 2016 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja - XBOX za połowę ceny z telewizorami LG (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Promocja - XBOX

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup Tablet Samsung TAB S2 9.7 i otrzymaj głośnik Level Box (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 czerwca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup Tablet Samsung TAB S2 9.7 i otrzymaj głośnik Level Box (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 czerwca 2017 r. Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup Tablet Samsung TAB S2 9.7 i otrzymaj głośnik Level Box (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja - XBOX za połowę ceny z telewizorami LG (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 listopada 2016r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja - XBOX za połowę ceny z telewizorami LG (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 listopada 2016r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja - XBOX za połowę ceny z telewizorami LG (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 listopada 2016r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Promocja - XBOX

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup TV Samsung UHD 55+ w zestawie z Blu-ray UHD do -30% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 października 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Kup TV Samsung UHD 55+ w zestawie z Blu-ray UHD do -30% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 października 2016 r. REGULAMIN AKCJI Kup TV Samsung UHD 55+ w zestawie z Blu-ray UHD do -30% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 października 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup TV Samsung

Bardziej szczegółowo

4 Zasady Akcji promocyjnej

4 Zasady Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI Office 365 w prezencie przy zakupie wybranych komputerów Lenovo (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji pod hasłem Office 365 w prezencie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup TV Samsung + soundbar taniej w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 sierpnia 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Kup TV Samsung + soundbar taniej w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 sierpnia 2017 r. REGULAMIN AKCJI Kup TV Samsung + soundbar taniej w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 sierpnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup TV Samsung + soundbar taniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Komputer PC PREDATOR w zestawie z Monitorem 300 PLN taniej. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 sierpnia 2016 r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI. Komputer PC PREDATOR w zestawie z Monitorem 300 PLN taniej. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 sierpnia 2016 r. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Komputer PC PREDATOR w zestawie z Monitorem 300 PLN taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 sierpnia 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Komputer PC PREDATOR

Bardziej szczegółowo

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Smartfon Samsung Galaxy A3 2017/A5 2017 + karta 32 i 64GB (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 sierpnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Smartfon

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Promocja wiosenna (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 maja 2017 r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Promocja wiosenna (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 maja 2017 r. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Promocja wiosenna (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 maja 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Promocja wiosenna (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Ferie z technologią 4K i 360 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 stycznia 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Ferie z technologią 4K i 360 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 stycznia 2017 r. REGULAMIN AKCJI Ferie z technologią 4K i 360 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 stycznia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Ferie z technologią 4K i 360 (zwanej dalej Akcją

Bardziej szczegółowo

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Przy zakupie każdej konsoli Playstation 4 wybrane gry taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 lipca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Zestaw kaw Nescafe + ekspres Dolce Gusto (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 maja 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Zestaw kaw Nescafe + ekspres Dolce Gusto (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 maja 2016 r. REGULAMIN AKCJI Zestaw kaw Nescafe + ekspres Dolce Gusto (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 maja 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Zestaw kaw Nescafe + ekspres Dolce Gusto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Czas uporządkować foldery? Nowy rok nowe porządki (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 29 grudnia 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Czas uporządkować foldery? Nowy rok nowe porządki (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 29 grudnia 2016 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Czas uporządkować foldery? Nowy rok nowe porządki (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 29 grudnia 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Czas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych produktów marki Braun (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 sierpnia 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych produktów marki Braun (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 sierpnia 2016 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych produktów marki Braun (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 sierpnia 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup wybrany telewizor LG i odbierz kartę podarunkową o wartości 400zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Kup wybrany telewizor LG i odbierz kartę podarunkową o wartości 400zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 listopada 2016 r. REGULAMIN AKCJI Kup wybrany telewizor LG i odbierz kartę podarunkową o wartości 400zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Wybrane modele AGD bez VAT (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 lipca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Wybrane modele AGD bez VAT (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 lipca 2017 r. REGULAMIN AKCJI Wybrane modele AGD bez VAT (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 lipca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Wybrane modele AGD bez VAT (zwanej dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI RABAT TECHNOLOGICZNY (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 grudnia 2015 r.

REGULAMIN AKCJI RABAT TECHNOLOGICZNY (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 grudnia 2015 r. REGULAMIN AKCJI RABAT TECHNOLOGICZNY (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 grudnia 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem akcji pod hasłem RABAT TECHNOLOGICZNY (zwana dalej Akcją promocyjną ) jest

Bardziej szczegółowo

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Stare na nowe (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Stare na nowe (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest

Bardziej szczegółowo

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup TV Samsung 49 cali i większy w zestawie z głośnikiem Audio 360 z rabatem do -50% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 grudnia 2016r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Przy zakupie każdej konsoli Playstation 4 wybrane gry taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 lipca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. KENWOOD przy zakupie robota planetarnego Kenwood wyciskarka CPP400TT w prezencie! Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. KENWOOD przy zakupie robota planetarnego Kenwood wyciskarka CPP400TT w prezencie! Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KENWOOD przy zakupie robota planetarnego Kenwood wyciskarka CPP400TT w prezencie! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady promocji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Mac to School -10%! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 31 sierpnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Mac to School -10%! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 31 sierpnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Mac to School -10%! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 31 sierpnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI AGD/RTV z prezentem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 czerwca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI AGD/RTV z prezentem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 czerwca 2017 r. REGULAMIN AKCJI AGD/RTV z prezentem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem AGD/RTV z prezentem (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrane produkty marki Beko a otrzymasz rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 czerwca 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrane produkty marki Beko a otrzymasz rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 czerwca 2016 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrane produkty marki Beko a otrzymasz rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Kup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 lipca 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 lipca 2016 r. REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 lipca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Urządzenie wielofunkcyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Sony Action Cam i akcesorium za 1 zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 grudnia 2016r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Sony Action Cam i akcesorium za 1 zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 grudnia 2016r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Sony Action Cam i akcesorium za 1 zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 grudnia 2016r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Sony Action Cam i akcesorium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup Microsoft Surface Pro 4 i odbierz Konsolę Xbox z grą (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Kup Microsoft Surface Pro 4 i odbierz Konsolę Xbox z grą (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 listopada 2016 r. REGULAMIN AKCJI Kup Microsoft Surface Pro 4 i odbierz Konsolę Xbox z grą (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup Microsoft Surface

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI RABAT TECHNOLOGICZNY. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 30 września 2016 r. Postanowienia ogólne. Termin i miejsce Akcji promocyjnej

REGULAMIN AKCJI RABAT TECHNOLOGICZNY. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 30 września 2016 r. Postanowienia ogólne. Termin i miejsce Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI RABAT TECHNOLOGICZNY (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 30 września 2016 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem akcji pod hasłem RABAT TECHNOLOGICZNY (zwana dalej Akcją promocyjną ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI AGD Samsung w zestawie z robotem sprzątającym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN AKCJI AGD Samsung w zestawie z robotem sprzątającym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 kwietnia 2017 r. REGULAMIN AKCJI AGD Samsung w zestawie z robotem sprzątającym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 kwietnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem AGD Samsung w zestawie z robotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r.

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r. REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Karta podarunkowa do aparatów Olympus

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zgarnij bilety do Multikina przy zakupie urządzeń Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Wakacyjna ochrona do smartfona i tabletu (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 lipca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Wakacyjna ochrona do smartfona i tabletu (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 lipca 2017 r. REGULAMIN AKCJI Wakacyjna ochrona do smartfona i tabletu (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 lipca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Wakacyjna ochrona do smartfona i tabletu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI HUAWEI P10 W PRZEDSPRZEDAŻY (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 marca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI HUAWEI P10 W PRZEDSPRZEDAŻY (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 marca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI HUAWEI P10 W PRZEDSPRZEDAŻY (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 marca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem HUAWEI P10 W PRZEDSPRZEDAŻY (zwanej dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybraną lodówkę BEKO z technologią NeoFrost i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 lipca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybraną lodówkę BEKO z technologią NeoFrost i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 lipca 2017 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybraną lodówkę BEKO z technologią NeoFrost i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 lipca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Zapełnimy Twoją lodówkę (zwanej dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Niesamowite obniżki telewizorów aż do zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 maja 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Niesamowite obniżki telewizorów aż do zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 maja 2017 r. REGULAMIN AKCJI Niesamowite obniżki telewizorów aż do 10 000zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 maja 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Niesamowite obniżki telewizorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI MOBILNE LAPTOPY ACER W ZESTAWIE Z MONITOREM (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 lipca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI MOBILNE LAPTOPY ACER W ZESTAWIE Z MONITOREM (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 lipca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI MOBILNE LAPTOPY ACER W ZESTAWIE Z MONITOREM (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 lipca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem MOBILNE LAPTOPY ACER W ZESTAWIE Z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Letnia kampania smartfony Huawei (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Letnia kampania smartfony Huawei (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2017 r. REGULAMIN AKCJI Letnia kampania smartfony Huawei (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Letnia kampania smartfony Huawei (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Gra Hallo Wars 2 w zestawie z laptopami i komputerami dla graczy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 02 marca 2017r.

REGULAMIN AKCJI Gra Hallo Wars 2 w zestawie z laptopami i komputerami dla graczy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 02 marca 2017r. REGULAMIN AKCJI Gra Hallo Wars 2 w zestawie z laptopami i komputerami dla graczy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 02 marca 2017r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Gra Hallo Wars

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r.

REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r. REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji pod hasłem Z Orange taniej (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Megaokazje z unikalnym kodem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Królowe śniegu (zwanej dalej: Promocją) jest spółka Fresh Brand Design Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Myszka i Torba w zestawie z laptopami HP OMEN (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 czerwca 2017r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Myszka i Torba w zestawie z laptopami HP OMEN (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 czerwca 2017r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Myszka i Torba w zestawie z laptopami HP OMEN (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 czerwca 2017r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Myszka i Torba w zestawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup TV i soundbar Samsung i uzyskaj 30% rabatu na soundbar (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 kwietnia 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Kup TV i soundbar Samsung i uzyskaj 30% rabatu na soundbar (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 kwietnia 2016 r. REGULAMIN AKCJI Kup TV i soundbar Samsung i uzyskaj 30% rabatu na soundbar (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 kwietnia 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup TV i soundbar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Ekstremalne obniżki cen telewizorów (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 maja 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Ekstremalne obniżki cen telewizorów (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 maja 2017 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Ekstremalne obniżki cen telewizorów (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 maja 2017 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Ekstremalne obniżki cen telewizorów (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrane produkty marki Beko a otrzymasz rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 lutego 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrane produkty marki Beko a otrzymasz rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 lutego 2017 r. 1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrane produkty marki Beko a otrzymasz rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 lutego 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat gwarancji na sprzęt do zabudowy marki Zelmer. wersja 2. uwzględniająca dodanie dwóch nowych Urządzeń AGD do zabudowy - obowiązująca od 08.12.2015 r. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów z linii Chef Collection oznaczonych znakiem towarowym Samsung,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa z Visa (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 września 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa z Visa (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 września 2016 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa z Visa (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 września 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Karta podarunkowa z Visa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Smartfon z folią/ szybą. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI. Smartfon z folią/ szybą. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Smartfon z folią/ szybą (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Smartfon z folią/ szybą (zwana dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem Definicje: Akcja: sprzedaż premiowa modeli pralek marki Siemens wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu o nazwie Pralka marki Siemens

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Codziennie Ty (zwanej dalej: Promocją) jest agencja Q&A Communications z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ BILETY DO KINA

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ BILETY DO KINA Warszawa, dnia 21.11.2016 r REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ BILETY DO KINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "DODATKOWY ROK GWARANCJI Z SAECO PREMIUM SERVICE

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ DODATKOWY ROK GWARANCJI Z SAECO PREMIUM SERVICE REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "DODATKOWY ROK GWARANCJI Z SAECO PREMIUM SERVICE 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą Dodatkowy rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca ekspres ciśnieniowy Siemens wymieniony w punkcie 3.12 do użytku własnego, niezwiązanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie, zwanej dalej Promocją, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL 1 Definicje 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną organizowaną i prowadzoną na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej "Uczestnikami"

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej Uczestnikami REGULAMIN AKCJI Oprogramowanie antywirusowe McAfee AntiVirus Plus 2016 Unlimited OEM w zestawie z notebookiem lub komputerem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą Promocja Innex i Ariel na 6 miesięcy zwanej dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP"

Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą Philips

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kumulacja Promocji Franke 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kumulacja Promocji Franke 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kumulacja Promocji Franke 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Franke Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym przy ul. Franke 1, 05-090 Raszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo