Realizacja zasady solidaryzmu w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja zasady solidaryzmu w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 808 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Katedra Ubezpieczeń Realizacja zasady solidaryzmu w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym 1. Wprowadzenie Zdrowie jest wartością nadrzędną, a opieka zdrowotna i polityka zdrowotna stanowią niezwykle istotne elementy polityki społecznej każdego państwa. W każdym niemal kraju podejmowane są próby stworzenia takiego systemu opieki zdrowotnej, który godziłby powszechny i równy dostęp do świadczeń zdrowotnych z prowadzeniem skutecznej polityki zdrowotnej przez państwo 1. Jedną z form pokrywania kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb zdrowotnych stanowią ubezpieczenia zdrowotne. W Polsce powszechne ubezpieczenie zdrowotne jest instytucją prawną należącą do ubezpieczeniowej części prawa zabezpieczenia społecznego. Podstawowymi zasadami prawnymi są zasada solidarności społecznej i powszechności oraz zasada obowiązkowego charakteru ubezpieczeń zdrowotnych. Miarodajne dla określenia treści zasady solidarności są prawne uregulowania dotyczące składki 2. Występujące w nich nieprawidłowości mogą skutkować naruszeniem interesów członków wspólnoty ryzyka i w efekcie nieakceptowaniem obciążeń wynikających z konieczności finansowania ryzyka osób słabszych przez osoby o lepszym statusie materialnym. Regulacje prawne dotyczące finansowania świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczonych wykazują nieprawidłowości, które prowadzą do naruszenia podstawowych zasad konstytucyjnych. Celem artykułu jest analiza realizacji zasady soli- 1 J. Niżnik, W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz Kraków 2004, s J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze, Kraków 2001, s

2 34 daryzmu w sferze powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i skutków rozwiązań przyjętych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Istota zasady solidaryzmu w powszechnych ubezpieczeniach zdrowotnych Reforma ochrony zdrowia przeprowadzona w Polsce w 1997 r. została oparta na wprowadzeniu systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i odejściu od finansowania służby zdrowia bezpośrednio z budżetu państwa 4. Ubezpieczenie zdrowotne jest ubezpieczeniem przymusowym, zorganizowanym na zasadzie solidarności społecznej. Przymus ubezpieczenia zapewnia powszechną dostępność świadczeń i względnie niski koszt systemu poprzez rozłożenie ryzyka na większą liczbę osób. Solidarność społeczna w ubezpieczeniach umożliwia zabezpieczenie osób w sytuacji niekorzystnych zdarzeń, przy założeniu redystrybucji środków od osób lepiej wyposażonych na rzecz bardziej potrzebujących 5. Solidarność społeczną można określić jako solidarność poziomą (horyzontalną), która jest oparta na wzajemności i umożliwia rozłożenie skutków określonych niekorzystnych jednostkowych zdarzeń losowych na całą społeczność, przy założeniu, że zdarzenie to może dotknąć każdego członka wspólnoty. Solidarność pionowa (wertykalna) polega na ochronie najsłabszych, którzy mają prawo liczyć na wsparcie ze strony społeczności 6. W literaturze rzadko jest poruszana kwestia solidarności ryzyka w jej prawnym rozumieniu. Solidarność ryzyka, jak podkreśla J. Jończyk 7, dotyczy obowiązku i ciężaru indywidualnego wkładu i wspólnego wysiłku w finansowaniu zabezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego. Zasada ta została wyrażona we wstępie do Konstytucji 8 jako jedna z podstawowych zasad prawnych. 3 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. nr 210, poz z późn. zm. 4 Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Dz.U. nr 28, poz. 153 z późn. zm., M. Rutkowska, Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Społeczne aspekty funkcjonowania w ubezpieczeniach zdrowotnych, PWN, Warszawa 2006, s W. Muszalski, Prawo socjalne, PWN, Warszawa 2006, s M. Rymsza, Solidaryzm w ubezpieczeniach społecznych [w:] Społeczne aspekty ubezpieczenia, red. T. Szumlicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005, s J. Jończyk, op. cit., s Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483.

3 Realizacja zasady solidaryzmu 35 Członkowie wspólnoty mają nierówną zdolność do ponoszenia obciążeń finansowania ryzyka i w niejednakowym stopniu są podatni na ryzyko i jego skutki. We wspólnocie socjalnego ryzyka nie ma więc symetrii między wkładem i zrealizowaną korzyścią to w asymetrii wyraża się sens solidarności. Stąd też zasada solidaryzmu wymaga stosowania reguł wyrównanego wkładu, sprawiedliwej kompensacji i zachowania proporcji wkładu i świadczenia. Należy podkreślić, że naruszenie tych i innych reguł może naruszać interesy członków wspólnoty ryzyka 9. Wiąże się ona zatem ściśle z zasadami sprawiedliwości ujętymi w art. 2 Konstytucji w stwierdzeniu, że demokratyczne państwo prawne, jakim jest III RP, urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej. Zasada solidarności ryzyka będzie się wiązać głównie z finansowaniem ochrony zdrowia, zasada sprawiedliwości zaś głównie z podziałem świadczeń. W odniesieniu do ryzyka niezdrowia art. 68 Konstytucji ust. 1 przyznaje każdemu prawo do ochrony zdrowia, zaś ust. 2 równy dostęp do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej. Stosowanie art. 2 konstytucji rodzi jednakże wątpliwości, które odnoszą się między innymi do zróżnicowania składki na ubezpieczenie zdrowotne, a przykładem istotnych wad są rozwiązania w zakresie opłacania składki zdrowotnej przez rolników. 3. Zasady finansowania powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej 10, której przepisy powodują duże zróżnicowanie składki poprzez związanie systemu jej opłacania z podatkiem od dochodów osób fizycznych i zwolnieniem określonych osób od obowiązku jej płacenia. Powiązanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z systemem podatkowym powoduje, że rolnicy podlegający rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu nie opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne z dochodu osiąganego w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, nie podlegają bowiem podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. W 2006 r. przeciętny dochód z pracy w rolnictwie wyniósł 1,9 tys. zł w przeliczeniu na 1 ha, a przeciętny dochód na 1 osobę w rolnictwie 690 zł 11. Mimo że rolnicy osiągają dochody z prowadzenia gospodarstwa rolnego, koszt składki ponosi budżet państwa. 9 J. Jończyk, op. cit., s Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 11

4 36 Z mocy przepisów ustawy ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają: osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników, będące rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 12, a także rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, osoby pobierające emeryturę rolniczą lub rentę oraz członkowie rodzin rolników, domowników, emerytów i rencistów, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego. Budżet państwa finansuje składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą na gruntach rolnych, oraz za ich domowników. Rolnicy prowadzący działalność rolniczą w ramach działów specjalnych w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zobowiązani są opłacać składkę indywidualnie od zadeklarowanego przez nich dochodu z działu specjalnego produkcji rolnej. Rolnicy i domownicy podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w trybie obowiązkowym dodatkowo prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu wyłącznie z tytułu wykonywanej działalności rolniczej i właśnie z jej tytułu opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Za emerytów i rencistów odprowadzana jest składka ustalana od kwoty podstawy, którą stanowi kwota emerytury lub renty pomniejszona o kwotę spłaty nadpłaty świadczenia, z wyłączeniem dodatków, zasiłków, świadczeń pieniężnych i ryczałtu energetycznego, ekwiwalentu pieniężnego związanego z prawem do bezpłatnego węgla oraz deputatu węglowego. Składki na ubezpieczenie zdrowotne mają wymiar miesięczny i niepodzielny 13. Od stycznia 2007 r. w okresie kolejnych trzech kwartałów składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 9% jej podstawy wymiaru. Większość ubezpieczonych finansuje składkę ze środków własnych w wysokości 1,25% podstawy wymiaru. W przypadku rolników ten sposób finansowania dotyczy emerytów i rencistów rolnych. Składka na ubezpieczenie zdrowotne rolnika podlegającego ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy prowadzącego działalność rolniczą na gruntach rolnych jest równa kwocie odpowiadającej cenie połowy kwintala żyta z każdego hektara przeliczeniowego użytków rolnych w prowadzonym gospodarstwie rolnym, ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego. 12 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz.U nr 7, poz. 25 z późn. zm. 13 Ibidem.

5 Realizacja zasady solidaryzmu 37 Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. 14 średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. wynosiła 35,52 zł za kwintal żyta. W związku z powyższym od 1 listopada 2006 r. obowiązujący parametr wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne z każdego hektara przeliczeniowego użytków rolnych wynosił połowę tej ceny (tj. 17,76 zł). Zatem od 1 listopada 2006 r. składkę tę obliczano następująco: liczba hektarów przeliczeniowych 17,76 zł W związku z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 17 października 2007 r. o średniej cenie skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. 15, wynoszącej 58,29 zł za dt (tj. za kwintal żyta), od 1 listopada 2007 r. składkę na ubezpieczenie zdrowotne rolników w gospodarstwach rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego liczono następująco: liczba hektarów przeliczeniowych 29,15 zł Rolnik prowadzący działy specjalne produkcji rolnej w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników opłaca ponadto indywidualne składki na ubezpieczenie zdrowotne od deklarowanej podstawy wymiaru składki, która w 2007 r.: a) odpowiadała dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w kwocie nie niższej jednak niż odpowiadająca 9% kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, tj. 9% 420 zł = 38,00 zł 16 ; b) odpowiadała wysokości świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych w przypadku prowadzenia działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wymiar składki za rolnika wynosił 9% kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, czyli 38,00 zł. W 2007 r. podstawę wymiaru składki za rolników i domowników, którzy ustawowo nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, stanowiła kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Składka za wymienione osoby w 2007 r. wynosi 9% kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, tj. 38,00 zł Dziennik Urzędowy Monitor Polski nr 74, poz Świadczenie pielęgnacyjne od 1 maja 2004 r. wynosiło 420,00 zł, 17 Zob. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminów i trybów ich opłacania, Dz.U. nr 286, poz

6 38 W 2006 r. dotacja z budżetu państwa do składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników wyniosła mln zł, a zatem niemal połowę środków, które zostały przekazane przez KRUS do Narodowego Funduszu Zdrowia 18. Tabela 1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia w 2006 r. Wyszczególnienie Ogółem (mln zł) Ogółem Składka od emerytów i rencistów Składka od rolników i domowników ubezpieczonych w NFZ Od rolników w gospodarstwach powyżej 1 ha przeliczeniowego Od domowników rolników w gospodarstwach powyżej W tym 1 ha przeliczeniowego 53 Od rolników posiadających działki rolne do 1 ha przeliczeniowego 53 Od domowników rolników posiadających działki rolne do 1 ha przeliczeniowego 11 Źródło: Problem finansowania składki zdrowotnej za rolników z budżetu państwa dotyczy co prawda niewielkiej grupy osób 6,9% ubezpieczonych w systemie publicznym 19, niemniej jednak istotne jest zachowanie zasad równego traktowania wobec prawa. Jeszcze większe nieprawidłowości pojawiają się w obrębie pewnej grupy rolników. Większość ubezpieczonych finansuje składkę ze środków własnych w wysokości 1,25% podstawy wymiaru, w przypadku emerytów i rencistów podstawę stanowi wysokość emerytury i renty podstawowej 597,46 zł (dane z 1 grudnia 2007 r.) i renty strukturalnej 896,19 zł 20. Zatem składkę opłacają osoby o niskich dochodach, budżet państwa natomiast finansuje składkę bez względu na wielkość gospodarstwa rolnego. Składka na ubezpieczenie zdrowotne za rolnika w gospodarstwie rolnym wielkości 1 ha przeliczeniowego wynosi 17,76 zł, w gospodarstwie rolnym wielkości 10 ha przeliczeniowych 291,50 zł, w gospodarstwie rolnym wielkości 40 ha przeliczeniowych 1166,00 zł miesięcznie Liczba osób ubezpieczonych w systemie publicznym 2 stycznia 2007 r. wyniosła , co stanowi ponad 97% populacji, natomiast liczba ubezpieczonych rolników 30 stycznia 2007 r. wyniosła , co stanowi 6,9% osób ubezpieczonych w systemie publicznym. 20

7 Realizacja zasady solidaryzmu 39 Tabela 2. Struktura gospodarstw rolnych według powierzchni Wielkość gospodarstwa rolnego Udział w gospodarstwach ogółem Źródło: 1 2 ha 2 5 ha 5 10 ha ha powyżej 15 ha 23,2% 33,8% 23% 9,4% 10,6% Znaczący udział w strukturze gospodarstw rolnych mają gospodarstwa do 10 ha, jednak ponad 10% gospodarstw to gospodarstwa o powierzchni powyżej 15 ha. W przypadku rolników gospodarujących gruntami o mniejszej powierzchni stanowiących około 13,1% wszystkich ubezpieczonych pomoc państwa jest uzasadniona, często osoby te korzystają bowiem z pomocy społecznej. 66,3% ogółu, czyli 1,45 mln gospodarstw rolnych w Polsce, wytworzyło dochód rolniczy netto poniżej 5700 zł. Jednakże w przypadku dużych gospodarstw, których co prawda jest niewiele, bo ok. 1%, brak uzasadnienia dla zwolnienia z obowiązku opłacenia składki takie gospodarstwa mogą osiągać dochód w wysokości nawet do 700 tys. zł rocznie 21. Odrębne zasady opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dotyczą pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru 22, tj. przychodu pomniejszonego o składki: emerytalną, rentową i chorobową ubezpieczenia społecznego opłacane przez pracownika. 7,75% podstawy wymiaru podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych. Pozostała część obciąża dochód. Inne zasady stosowane są w odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą, dla których podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota zadeklarowana nie niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 23. W grudniu 2007 r. podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą nie mogła być niższa niż 2168,30 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 2007 r., łącznie z wypłatami z zysku) 24. Składka na ubezpieczenie zdrowotne za grudzień 2007 r. wynosiła nie mniej niż 195,15 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru) 25, bez względu 21 RPO interweniuje w sprawach zdrowia, , W. Jagła, Kontrowersje składki rolniczej, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach, art Ibidem, art. 81 i Ibidem.

8 40 na osiągane przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą dochody czy ponoszone straty. Średnia składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła w 2006 r. 985 zł, natomiast średnia składka na ubezpieczenie zdrowotne rolnika 989 zł. Odnosząc różnicę dotacji i składki do dochodów, można określić tzw. wskaźnik udziału efektów polityki ubezpieczeniowej w dochodach 26. Wskaźnik ten w odniesieniu do ubezpieczonych pracowników wynosi 23,9%, a więc o taki procent następuje redukcja dochodów pracowniczych. Dla ludności rolniczej wskaźnik ten wynosi 27,4%, co świadczy o poprawie sytuacji dochodowej rolników 27. Brak jednolitych zasad wnoszenia składki na ubezpieczenie zdrowotne dotyczy pracowników, osób prowadzących działalność gospodarczą, dla których składka jest stała bez względu na wysokość dochodów, i rolników. Można zatem stwierdzić, że różnice w poziomie składki wnoszonej przez ubezpieczonych naruszają reguły wyrównanego wkładu, sprawiedliwej kompensacji i zachowania proporcji wkładu i świadczenia. 4. Zakończenie Dyskusje wokół reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce dotyczą głównie wielkości środków finansowych przeznaczanych na zdrowie i możliwości włączenia w publiczny system ochrony zdrowia ubezpieczeń komercyjnych. Trzeba wyraźnie podkreślić, że jest to kwestia o ogromnym znaczeniu, w państwach Unii Europejskiej bowiem średni poziom wydatków na ochronę zdrowia w stosunku do PKB wynosi 8,8%, w Polsce natomiast równy jest 6,2%. Wydatki liczone na mieszkańca ukazują jeszcze większe rozbieżności pomiędzy krajami UE, w których średnia wynosi 2665 dolarów amerykańskich liczonych w parytecie siły nabywczej, a Polską, dla której ta wielkość jest równa 867 dolarów 28. Zauważalną tendencją na świecie jest przenoszenie części odpowiedzialności za zdrowie i finansowanie świadczeń zdrowotnych z instytucji publicznych na prywatne podmioty. W większym bądź mniejszym stopniu systemy ochrony zdrowia na świecie są współfinansowane poprzez prywatne ubezpieczenia zdrowotne, zatem poszukiwanie rozwiązań mających na celu zwiększenie środków finansowych w systemie poprzez wprowadzenie ubezpieczeń komercyjnych ma uzasadnienie. W toczonych dyskusjach rzadko jednak podejmowana jest kwestia zasad opłacania 26 M. Podstawka, Problemy reformy rolnego systemu ubezpieczeń społecznych. Czy reformować KRUS?, referat niepublikowany wygłoszony na konferencji naukowej Ochrona ubezpieczeniowa na rzecz sektora rolnego, 12 grudnia 2007, SGGW, Warszawa. 27 Ibidem. 28 OECD Health Data 2007.

9 Realizacja zasady solidaryzmu 41 składki określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych 29. Wydaje się więc istotne zwrócenie większej uwagi na stosowanie zasady solidaryzmu w systemie powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych, jak podkreśla bowiem J. Jończyk, naruszenie jej reguł może prowadzić do osłabienia wspólnoty ryzyka, a nawet chęci uwolnienia się od wspólnoty, oraz skłania do moralnego hazardu 30. We wrześniu 2007 r. rzecznik praw obywatelskich (RPO) zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego art. 86 ust. 2 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych 31 jako sprzeczny z art. 2 Konstytucji i z art. 32 stanowiącym, że wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne oraz że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym. Zdaniem RPO niekonstytucyjność zaskarżonego przepisu dotyczy zakresu, w jakim przepis ten określa zobowiązanie budżetu państwa do finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne bez względu na wysokość osiąganych przychodów rolników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników. Ubezpieczenie zdrowotne w Polsce opiera się na wyrażonej w art. 68 Konstytucji zasadzie solidarności społecznej oraz zasadzie równego traktowania, o której stanowi art. 32 Konstytucji. Jednakże równość ta, zdaniem RPO, musi być rzeczywista, a nie tylko formalna, dla wszystkich, niezależnie od ich sytuacji materialnej. Nie przesądza to o konstrukcji systemu opieki zdrowotnej, choć pewne ograniczenia swobody ustawodawcy w tym zakresie mogą wynikać z innych konstytucyjnych zasad lub wartości. W zasadach finansowania kosztów opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne zostały wyodrębnione dwie grupy osób podlegających powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Pierwsza z nich, nie wykazując zdolności płatniczej, korzysta z ubezpieczenia, choć nie partycypuje w kosztach finansowania publicznej opieki zdrowotnej. Druga grupa, która osiąga dochody, jest opodatkowana w formie składki bez istotnych ograniczeń. Rolnicy podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z tytułu prowadzenia działalności rolniczej na gruntach rolnych zostali wyłączeni przez ustawodawcę z ponoszenia ciężaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, choć w różnym stopniu wykazują dochodową zdolność płatniczą z racji prowadzenia tej działalności. W ten sposób nastąpiło odejście od konstytucyjnej zasady równego traktowania, ponieważ niezależnie od osiąganych przychodów składka na ubezpieczenie zdrowotne rolnika podlegającego rolniczemu ubezpieczeniu spo- 29 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 30 J. Jończyk, op. cit., s Nr akt K58/07, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach

10 42 łecznemu, który prowadzi działalność rolniczą na gruntach rolnych, finansowana jest z budżetu państwa 32. Argumentacja RPO i stwierdzenie o konieczność zmian w systemie ubezpieczeń zdrowotnych rolników poprzez zwiększenie partycypacji w składce rolników o wyższych dochodach są w pełni uzasadnione. Jednocześnie trzeba pamiętać, że wprowadzenie obowiązku płacenia składek przez wszystkich rolników spowodowałoby poszerzenie sfery ubóstwa w rolnictwie. Warto również zaznaczyć, że wnoszenie pełnej składki przez rolników z gospodarstw o powierzchni powyżej 10 ha zwiększyłoby wielkość środków pozabudżetowych w systemie nawet o ok. 1 mld zł. Literatura Dziennik Urzędowy Monitor Polski nr 74, poz Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze, Kraków Kochanowski J., KRUS, czyli obywatele nierówno traktowani, html, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78 poz Muszalski W., Prawo socjalne, PWN, Warszawa Niżnik J., W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz Kraków OECD Health Data Podstawka M., Problemy reformy rolnego systemu ubezpieczeń społecznych. Czy reformować KRUS?, referat nieautoryzowany wygłoszony na konferencji naukowej Ochrona ubezpieczeniowa na rzecz sektora rolnego, 12 grudnia 2007, SGGW, Warszawa. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminów i trybów ich opłacania, Dz.U. nr 286, poz RPO interweniuje w sprawach zdrowia, Rutkowska M., Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Społeczne aspekty funkcjonowania w ubezpieczeniach zdrowotnych, PWN, Warszawa Rymsza M., Solidaryzm w ubezpieczeniach społecznych [w:] Społeczne aspekty ubezpieczenia, red. T. Szumlicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Oficyna Wydawnicza, Warszawa Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz.U nr 7, poz. 25 z późn. zm. 32 J. Kochanowski, KRUS, czyli obywatele nierówno traktowani, html,

11 Realizacja zasady solidaryzmu 43 Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Dz.U. nr 28, poz. 153 z późn. zm. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. nr 210, poz z późn. zm. Implementation of the Solidarity Principle in Social Insurance In this article, the author addresses the issue of implementing the solidarity principle in farmers health insurance. She indicates the irregularities contained in the solutions introduced by the law of 27 August 2004 on Healthcare Services Financed from Public Funds. The effect of this regulation is that there is no longer an obligation to pay the contributions of farmers with or without income-based payment capability on account of their pursued business activities. The solidarity principle is one of the main legal principles in health insurance and is expressed in the preamble to the Constitution. However, it requires the rules of equal contribution, just compensation, and balance between contribution and benefit to be applied. It should be emphasised that failure to observe these and other rules may violate the interests of the members of the community of risk. It is therefore closely linked to the principles of justice contained in article 2 of the Constitution, namely: The Republic of Poland shall be a democratic state ruled by law and implementing the principles of social justice.

UBEZPIECENIOWY CHARAKTER SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

UBEZPIECENIOWY CHARAKTER SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU PRZEZ ROLNIKÓW I CZŁONKÓW ICH RODZIN UBEZPIECENIOWY CHARAKTER SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ Zgodnie z ustawą przyjęto ubezpieczeniowy charakter systemu opieki zdrowotnej.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników

Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników Historia systemu opieki zdrowotnej dla rolników w Polsce nie jest zbyt długa. W okresie powojennym polityka państwa polskiego zakładała przejściowy charakter

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) WRZESIEŃ 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA PAŹDZIERNIK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) STYCZEŃ 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA LUTY 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) KWIECIEŃ 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MAJ 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) CZERWIEC 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA LIPIEC

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 8 grudnia 2011 r.

Projekt z dnia 8 grudnia 2011 r. Projekt z dnia 8 grudnia 2011 r. USTAWA z dnia. 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 Art. 1. W ustawie z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności pozarolniczej a prawo do ubezpieczenia w KRUS. Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki r.

Prowadzenie działalności pozarolniczej a prawo do ubezpieczenia w KRUS. Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki r. Prowadzenie działalności pozarolniczej a prawo do ubezpieczenia w KRUS Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki 23.09.2016 r. Zgodnie z ustawą z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników prawo do tego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) MAJ 2013 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA CZERWIEC 2013

Bardziej szczegółowo

Druk nr 919 Warszawa, 22 listopada 2012 r.

Druk nr 919 Warszawa, 22 listopada 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-118-12 Druk nr 919 Warszawa, 22 listopada 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

KRUS i ZUS a finanse publiczne. Prof. dr hab. Marian Podstawka Dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko

KRUS i ZUS a finanse publiczne. Prof. dr hab. Marian Podstawka Dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko KRUS i ZUS a finanse publiczne Prof. dr hab. Marian Podstawka Dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko Dlaczego zagadnienie jest ważne Kryzys finansowy, wzrost długu publicznego i konieczność zmniejszenia wydatków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1248. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O WYNAGRODZENIU

OŚWIADCZENIE O WYNAGRODZENIU O WYNAGRODZENIU jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) na podstawie umowy (adres zakładu pracy) (rodzaj umowy) na czas na stanowisku. i za ubiegły miesiąc tj.. (słownie miesiąc / rok) otrzymałam/em

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2013/2014)

WNIOSKODAWCA DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2013/2014) Nr wniosku:...... (pieczątka szkoły) Data wpływu:... 2013 r. Podpis:....... Kwota do wypłaty:. zł WNIOSEK o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne źródła (2)

Zabezpieczenie społeczne źródła (2) Zabezpieczenie społeczne źródła (2) Regulacja prawna zabezpieczenia społecznego: î uregulowania międzynarodowe î uregulowania krajowe Uregulowania krajowe: î Konstytucja î ustawy î rozporządzenia î akty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Informacja została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie społeczne rolników

Ubezpieczenie społeczne rolników Ubezpieczenie społeczne rolników 1 Źródło statystyk: strona internetowa KRUS 2 3 4 ok. 9% posiada gospodarstwa do 1 ha przeliczeniowego i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia w KRUS z mocy ustawy ok.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 2014

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 2014 U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 2014 Art. 1. W ustawie z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 3/09/2015 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 15 września 2015 r. ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA Sytuację materialną studenta ubiegającego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) GRUDZIEŃ 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) zwana ustawą o sus, ustawa

Bardziej szczegółowo

... Pan/i W N I O S E K. o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015 Wyprawka szkolna

... Pan/i W N I O S E K. o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015 Wyprawka szkolna Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko wnioskodawcy)... (miejscowość, data) (adres zamieszkania) Pan/i... Dyrektor... w.. W N I O S E K o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo

DECYZJA 5/2015 UZASADNIENIE

DECYZJA 5/2015 UZASADNIENIE znak: Warszawa, dn.17 grudnia 2015 r. Bank Spółka Akcyjna Ul.....- Warszawa DECYZJA 5/2015 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.:

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA STRUKTURA PRZYCHODÓW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z TYTUŁU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA 2012 ROK (z uwzględnieniem tytułów ubezpieczenia zdrowotnego i kryterium dochodowego)

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. ... (fa-z3) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Dz.U.1989.11.63 z dnia 1989.03.06 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-3 i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 52, poz. 539. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach ul. Piłsudskiego 19 69-100 Słubice Tel.: 95 758 36 08 Fax.: 95 758 36 09 sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl REGULAMIN DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie.

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie. Projekt USTAWA z dnia.. 2017 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo

Bardziej szczegółowo

Kryteria udzielania pomocy

Kryteria udzielania pomocy Załącznik nr 1 Kryteria udzielania pomocy Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z czterech wyszczególnionych poniżej kryteriów. 1) uczniowie pochodzący

Bardziej szczegółowo

2) ; 3) ; 4) ; Oświadczam, że jestem świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

2) ; 3) ; 4) ; Oświadczam, że jestem świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Załącznik nr 7 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU uzyskałam/uzyskałem dochód w wysokości zł gr z tytułu:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2016 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2016

Bardziej szczegółowo

3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr. ... (podpis członka rodziny składającego oświadczenie)

3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr. ... (podpis członka rodziny składającego oświadczenie) (sr-z5)... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego. W przypadku uczniów szkół,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W POLSCE. dr Elżbieta Malinowska-Misiąg, Instytut Finansów

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W POLSCE. dr Elżbieta Malinowska-Misiąg, Instytut Finansów SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W POLSCE dr Elżbieta Malinowska-Misiąg, Instytut Finansów CEL FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Zapewnienie środków do życia osobom, które ze względu na:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie ..., dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki na zasadach określonych art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje:

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje: Informacja dotycząca przysługującej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dobra pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne, zasiłek szkolny) Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO, GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA, OBSZARY WIEJSKIE - 10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ

ROLNICTWO, GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA, OBSZARY WIEJSKIE - 10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ ROLNICTWO, GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA, OBSZARY WIEJSKIE - 10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Adrian Zabłocki Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Preferencje podatkowe polskiego rolnictwa 11 kwietnia 2014r. Warszawa

Bardziej szczegółowo

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego z5 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 233. 1 kodeksu karnego - Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na

Zgodnie z art. 233. 1 kodeksu karnego - Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na O WYNAGRODZENIU jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) na podstawie umowy (adres zakładu pracy) (rodzaj umowy) na czas na stanowisku. i za ubiegły miesiąc tj.. (słownie miesiąc / rok) otrzymałam/em

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2005 r.

Emerytury i renty górnicze w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2005 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 307,8 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

USTAWA. z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

3. składki na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr.

3. składki na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr. . OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2004 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2004 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących w 2004 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 224,2 tys. osób Średni wiek emerytów: 72,3 lat Średni wiek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do

Bardziej szczegółowo

Obciążenia fiskalne dochodu uzyskiwanego

Obciążenia fiskalne dochodu uzyskiwanego Rafał Rosiński Politechnika Koszalińska Obciążenia fiskalne dochodu uzyskiwanego z działalności rolniczej w Polsce Wstęp Działalność rolnicza we współczesnych systemach fiskalnych podlega często odrębnym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - Wyprawka szkolna

WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - Wyprawka szkolna Dane wnioskodawcy (rodzic, opiekun prawny, rodzic zastępczy, nauczyciel, pracownik socjalny): (miejscowość, data) (nazwisko i imię) (adres zamieszkania: ulica, nr, kod pocztowy, miasto) Do Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) (adres zakładu pracy) (kwota) (kwota) (kwota lub kreska) - alimenty.. zł (kwota lub kreska)

jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) (adres zakładu pracy) (kwota) (kwota) (kwota lub kreska) - alimenty.. zł (kwota lub kreska) O WYNAGRODZENIU z tytułu: zatrudnienia, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych * ) jestem zatrudniona/y w (nazwa

Bardziej szczegółowo

Wacław Szubert: Ubezpieczenie społeczne stanowi system zagwarantowanych ustawowo i związanych z pracą świadczeń o charakterze roszczeniowym,

Wacław Szubert: Ubezpieczenie społeczne stanowi system zagwarantowanych ustawowo i związanych z pracą świadczeń o charakterze roszczeniowym, Wacław Szubert: Ubezpieczenie społeczne stanowi system zagwarantowanych ustawowo i związanych z pracą świadczeń o charakterze roszczeniowym, pokrywających potrzeby wywołane przez zdarzenia losowe lub inne

Bardziej szczegółowo

Zasiłki i pomoc w naturze

Zasiłki i pomoc w naturze Zasiłki i pomoc w naturze Zasiłek stały Podstawa prawna ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców, którzy mają podpisaną umowę z NFZ, ma obowiązek przedstawić potwierdzenie prawa do

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych Definicje: Dochód- wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne

Świadczenia pieniężne Świadczenia pieniężne Ustalenie uprawnień i przyznanie zasiłku stałego, okresowego, celowego i specjalnego zasiłku celowego: zasiłek stały: 1. Zasiłek stały przysługuje: a) pełnoletniej osobie samotnie

Bardziej szczegółowo

Zasiłek celowy, okresowy na zasadach zwrotnych

Zasiłek celowy, okresowy na zasadach zwrotnych Zasiłek celowy, okresowy na zasadach zwrotnych Podstawa prawna ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 667. Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. 2013 r.

USTAWA z dnia.. 2013 r. Projekt USTAWA z dnia.. 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

4. Informacja o szkole, do której w roku szkolnym 2015/2016 będzie uczęszczać dziecko.

4. Informacja o szkole, do której w roku szkolnym 2015/2016 będzie uczęszczać dziecko. WNIOSEK O PRZYZNANIE dofinansowania zakupu podręczników Nr ewidencyjny wniosku.../... 1. Dane osobowe rodziców ( prawnych opiekunów ) - wnioskodawcy Nazwisko Imiona 2. Adres zamieszkania Ulica Miejscowość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 89 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK z dnia 17 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 89 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK z dnia 17 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 89 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia terminu składnia wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r.

Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Marszałek Senatu Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r. Pan Ludwik Dorn Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Zgodnie z art. 118

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wysokość składki zdrowotnej obowiązującej w 2014 roku

Wysokość składki zdrowotnej obowiązującej w 2014 roku Wysokość składki zdrowotnej obowiązującej w 2014 roku W 2014 roku zapłacimy wyższą składkę zdrowotną niżeli w roku 2013. Podwyżka wyniesie 8,67 zł. 20 stycznia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił,

Bardziej szczegółowo

Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r.

Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Dz.U poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2013 poz. 983 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998

Bardziej szczegółowo

INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU Załącznik nr 2... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA IV KWARTAŁ 2013 R. WARSZAWA 2014 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2004 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2004 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2004 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 271,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1 1. W celu obliczenia wysokości dochodu w rodzinie sumuje się wszystkie dochody uzyskane przez studenta i jego rodzinę w roku

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o przyznanie miejsca w przedszkolu w ramach projektu SZCZĘŚLIWE PRZEDSZKOLAKI

W N I O S E K. o przyznanie miejsca w przedszkolu w ramach projektu SZCZĘŚLIWE PRZEDSZKOLAKI 1 Nr ewidencyjny projektu : KSI (SIMIK 07-13) : POKL. 09.01.01-02-023/09 Tytuł projektu : SZCZĘŚLIWE PRZEDSZKOLAKI Nr konkursu : I/9.1.1/A/09 Priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 14 października 2008 r. Druk nr 285 KOMISJA USTAWODAWCZA Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 85a

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 983 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

RPO III/06/LN. Pan Profesor Marek Safjan Prezes Trybunału Konstytucyjnego. Sygn. akt SK 16/06

RPO III/06/LN. Pan Profesor Marek Safjan Prezes Trybunału Konstytucyjnego. Sygn. akt SK 16/06 Warszawa, 7.04.2006 r. RZECZPOSPOLIT A POLSK A Rzecznik Pr aw O bywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI 00 090 Warszawa Tel. centr. 0 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0 22 827 64 53 37242 RPO 526299 III/06/LN

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY Formularz dla osoby ubiegającej się, która składa oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny podlegających

Bardziej szczegółowo

Część A. Załącznik Nr 5 do wytycznych. 1. Imię i nazwisko. a/ status osoby. 1) osoba samotnie gospodarująca 2) osoba w rodzinie

Część A. Załącznik Nr 5 do wytycznych. 1. Imię i nazwisko. a/ status osoby. 1) osoba samotnie gospodarująca 2) osoba w rodzinie Część A Pieczęć OPS Załącznik Nr 5 do wytycznych Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 258,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO I WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć) RODZIC/ OPIEKUN PRAWNY UCZNIA/UCZENNICY PEŁNOLETNI UCZEŃ/UCZENNICA DYREKTOR SZKOŁY, OŚRODKA LUB KOLEGIUM II DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (projekt)

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (projekt) Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (projekt) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 205, poz. 1585, z

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO DOCHODU W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO DOCHODU W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO DOCHODU Formularz dla osoby ubiegającej się, która składa oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011

Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011 Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011 I. Stypendium socjalne Studenci, zobowiązani są do złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię studenta. Imię ojca. matki. Nr albumu Rok studiów Kierunek Nr konta bankowego: - - - - - -

Nazwisko i imię studenta. Imię ojca. matki. Nr albumu Rok studiów Kierunek Nr konta bankowego: - - - - - - Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów WSKS w Gdyni Dziekan Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Nazwisko i imię studenta Adres stałego zamieszkania Telefon

Bardziej szczegółowo

Prawo do renty socjalnej

Prawo do renty socjalnej Prawo do renty socjalnej 1 1 Ujęcie teoretyczne Renta socjalna dotyczy problematyki dostarczenia podstawowych środków utrzymania osobom, które nie są w stanie zapewnić ich własną pracą lub nabytymi świadczeniami

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 216,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,9

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 5 marca 2001 r. Druk nr 587

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 5 marca 2001 r. Druk nr 587 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 5 marca 2001 r. Druk nr 587 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-7-07 Druk nr 1348 Warszawa, 24 stycznia 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2012, dochód na osobę w mojej rodzinie nie przekracza kryterium

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE dofinansowania zakupu podręczników. Nazwa szkoły. Typ szkoły

WNIOSEK O PRZYZNANIE dofinansowania zakupu podręczników. Nazwa szkoły. Typ szkoły WNIOSEK O PRZYZNANIE dofinansowania zakupu podręczników Nr ewidencyjny wniosku.../... 1. Dane osobowe rodziców ( prawnych opiekunów ) - wnioskodawcy Nazwisko Imiona 2. Adres zamieszkania Ulica Miejscowość

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytury i renty

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytury i renty Projekt 30 lipca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.... 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytury i renty Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 08 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 339,9 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Płaca brutto a płaca netto. Danuta Stachula PROFESJON@LNY TRENER

Płaca brutto a płaca netto. Danuta Stachula PROFESJON@LNY TRENER Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Danuta Stachula Płaca brutto a płaca netto PROFESJON@LNY TRENER Danuta Stachula Danuta Stachula nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 391 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Szkoły. Stopień pokrewieństwa. Miejsce pracy/nauki. / imię i nazwisko/

Dyrektor Szkoły. Stopień pokrewieństwa. Miejsce pracy/nauki. / imię i nazwisko/ / imię i nazwisko/ Wniosek składa: rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych). Dyrektor

Bardziej szczegółowo