Wydawnictwo bezp atne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydawnictwo bezp atne"

Transkrypt

1 Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: Data: Numer: 16/280 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Spo ecznoêç powiatu polkowickiego ufundowa a sztandar dla policji. W telegraficznym skrócie str.2 Polkowice na liêcie 44 miast w Polsce, które majà szans staç si bazà treningowà Euro str. 3 Trwajà przygotowania Szymona Ko eckiego do startu na olimpiadzie w Pekinie. str.12 W telegraficznym skrócie Region/Polkowice 48 - letni pracownik Przedsi biorstwa Budowy Kopalƒ wykonujàc prace w kopalni Rudna zosta przygnieciony ska à. Dozna powa nego urazu nóg. Blisko dob po wypadku zmar w szpitalu. M czyzna pracowa 1100 metrów pod ziemià przy przebudowie stropu jednego z chodników. Przyczyny Êmierci majà byç wyjaênione podczas sekcji zw ok. Region/Lubin Zag bie Lubin w zamra arce. Polski Komitet Olimpijski przywróci na razie Zag bie do ekstraklasy, a podj cie decyzji co dalej z Zag biem prze- o y na sierpieƒ. Tym samym podwa- ono wyrok PZPN, który zdegradowa miedziowych do I ligi. W odwecie PZPN zawiesi Zag bie. Obecnie Zag bie nie gra wi c ani w ekstraklasie, ani w pierwszej lidze. W podobnej sytuacji jest Korona Kielce. Region Krew pilnie potrzebna. Kolejne proêby Centrum Krwiodawstwa. Regionalne Centrum Krwiodawstwa we Wroc awiu prosi mieszkaƒców Dolnego Âlàska o zg aszanie si do oêrodka. Potrzebna jest krew ka dej grupy, jednak najbardziej brakuje grup O i A. Krew mo na oddaç w ka dym punkcie krwiodawstwa. G ogów Trzy staro ytne osady odkryli archeolodzy pod budowanà ulicà na osiedlu Piastów. W tzw. pó ziemiankach odkryto naczynia ceramiczne, przedmioty z krzemienia, ko- Êci, a tak e muszle po ma ach. Sà to osady neolityczne z epoki bràzu. Obecnie archeolodzy badaç b dà kolejny etap budowy ulicy, która b dzie nosiç nazw Henryka G ogowskiego. Polkowice/Jab onów Sceny jak z amerykaƒskiego filmu sensacyjnego rozegra y si w Jab onowie. Policjanci musieli u yç broni w stosunku do kierowcy, który nie zatrzyma si do kontroli. M czyzna, jak si póêniej okaza o kompletnie pijany, zamiast zatrzymaç si próbowa wjechaç autem w policjantów. M czyzna odpowie za jazd po pijanemu i z amanie sàdowego zakazu. Grozi mu nawet do 3 lat pozbawienia wolnoêci. Legnica Kolejna pijana matka letnia kompletnie pijana legniczanka opiekowa a si swoim dwumiesi cznym dzieckiem. Dziwnie zachowujàcà si kobiet zauwa- yli przechodnie i to oni poinformowali policj. Kobieta mia a 2,6 promila alkoholu. Kobiecie prawdopodobnie zostanie postawiony zarzut nara enia zdrowia i ycia dziecka, za co grozi do 5 lat wi zienia. Osa JesteÊmy gotowi Polkowicki Aquapark otworzy swoje podwoje na nowe mo - liwoêci. Basen pozwala na or- ganizacj zawodów o randze ogólnopolskiej, kr gielnia przy- ciàga klientów szukajàcych grupowych rozrywek, a nowa sala fitness daje mo liwoêci kszta towania formy i figury. To dobre informacje zarówno dla mieszkaƒców Polkowic, którzy zyskali nowe atrakcje, ale tak e dla mieszkaƒców re- gionu, którzy planujàc wypad do naszego miasta majà szer- sze perspektywy. To równie pozytywna wiadomoêç dla w adz miasta, które starajà si by Polkowice sta y si jednym z centrów pobytowych dla dru yny bioràcej udzia w Mi- strzostwach Europy w pi ce no nej w 2012 roku. Minister Sportu goszczàcy w naszym mieêcie nie móg si nachwa- liç przygotowania miasta do Euro 2012, co oznacza, e jeêli zrobiliêmy wra enie na war- szawskich urz dnikach, rów- nie dobre mo emy zrobiç na komisji UEFA, która wybiera si tutaj na wizytacj. O otwar- ciu Regionalnego Centrum Re- kreacyjno - Rehabilitacyjnego piszemy na stronach 6-7, na- tomiast na stronie 3 mo na znaleêç list 44 miast, które majà najwi ksze szanse na stanie si centrum pobyto- wym. Chyba nie trzeba doda- waç, e Polkowice na tej liêcie tak e si znalaz y. Anna Osadczuk W zwiàzku z 64. rocznicà wybuchu Powstania Warszawskiego W informujemy mieszkaƒców aƒców,, e 1 sierpnia br. przed Urz dem Gminy PolkP olkowice owice b dà wywieszone flagi, a o godzinie 17 zostanà w àczone syreny.. W ten sposób w Êlad za Instytutem Pami ci P Narodowej i Muzeum Powstania Warszawskiego W chcemy przypomnieç Polakom, om, e Powstanie P Warszawskie W by o ostatnià próbà ocalenia kraju przed zastàpieniem jednej okupacji - niemieckiej przez drugà - sowieckà.

2 2 Gazeta Polkowicka Z ycia gminy Sztandar dla polkowickiej owickiej policji Najwa niejszy symbol Polkowice swojà wspó czesnoêcià ciàgle nadà ajà za historycznymi wydarzeniami, które mia y tutaj miejsce w przesz oêci. KiedyÊ wizytowane przez carów, cesarzy i królów, przed niespe na dwoma tygodniami doczeka y si odwiedzin kardyna a, ministra i genera a. I to w jednym dniu! Mieszkaniec wsi - aktywny dzia acz 36 osób z terenu Gminy Polkowice rozpocz o szkolenia w ramach projektu Âwiadomi mieszkaƒcy - aktywna wieê. Wzmacnianie postaw proedukacyjnych na terenach wiejskich Gminy Polkowice. Rola j zyka i komunikacji werbalnej, tajniki komunikowania niewerbalnego, autoprezentacja, wspó praca w grupie, style nauczania, efektywne uczenie si, motywacja do nauki, tworzenie ankiety - to niektóre poj cia i umiej tnoêci, które poznajà uczestnicy projektu. Od minionej soboty mieszkaƒcy wsi gminy Polkowice uczestniczà w zaj ciach z zakresu: komunikacja interpersonalna, budowanie zespo u, aktywizacja edukacyjna oraz przygotowanie i prowadzenie badania ankietowego. - W projekcie reprezentowanych jest 13 z 15 wsi w Gminie Polkowice. Projekt nie spotka si z zainteresowaniem w Tarnówku oraz w Biedrzychowej - t umaczy Barbara Szewczyk, prezes stowarzyszenia. - Rekrutacj przeprowadzaliêmy wêród wszystkich zainteresowanych osób bez wzgl du na p eç, wiek, wykszta cenie, czy te sytuacj spo eczno-ekonomicznà. Jedynym kryterium by o miejsce zamieszkania. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Animacji Twórczej i Dzia aƒ Alternatywnych SATiDA, które przy pomocy Urz du Gminy w Polkowicach z o y o wniosek o sfinansowanie specjalnych szkoleƒ. Projekt by skierowany do mieszkaƒców wsi. - Organizujàc ró norakie akcje na terenie wsi widzieliêmy potrzeb podniesienia umiej tnoêci i kwalifikacji mieszkaƒców oraz zmiany ich postaw wobec edukacji - t umaczy Barbara Szewczyk. Urz dnicy wspomogli stowarzyszenie doêwiadczeniem, dope niajàc strony formalnej w z o eniu wniosku, a tak e u yczajàc sali konferencyjnej i pokoju, w którym znajduje si biuro projektu. - ZdecydowaliÊmy wspomóc stowarzyszenie, poniewa tak wiele si mówi o biernej postawie Polaków, dlatego cieszymy si, gdy sà takie oddolne, obywatelskie inicjatywy - t umaczy podczas konferencji prasowej burmistrz Wies aw Wabik. Co ciekawe - zakoƒczeniem ca ego projektu b dzie wykonanie ankiety wêród mieszkaƒców wsi. Kwestionariusz z pytaniami zostanie stworzony podczas warsztatów przez samych uczestników. Ka dy z nim przepyta co najmniej pi ç osób. Nast pnie na podstawie tych odpowiedzi zostanie stworzony jeden spójny raport. - Pozwoli to zdiagnozowaç problemy mieszkaƒców wsi - t umaczy prezes Szewczyk. - Jak ju b dziemy wiedzieli, jakie sà potrzeby w zakresie edukacji i dokszta cania b dziemy mogli podjàç jakieê konkretne dzia ania - dodaje W. Wabik. Uczestnicy warsztatów na ka de zaj cia dowo eni sà bezp atnie. Biuro projektu znajduje si w pok. 211 Urz du Gminy. Anna Osadczuk Starosta Marek TramÊ i komendant Witold Trzmielewski przekazujà kardyna owi Henrykowi Gulbinowiczowi glinianego anio a wykonanego przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zaj ciowej. Szybsza rejestracja Powodem by o nadanie i poêwi cenie sztandaru dla Powiatowej Komendy Policji w Polkowicach. Sztandar, jeden z najbardziej wymownych i jednoczàcy spo ecznoêç symboli ludzkiej kultury, ufundowa o policjantom spo eczeƒstwo powiatu polkowickiego. UroczystoÊci mia y miejsce w niedziel, 20 lipca, na polkowickim rynku. Wielu mieszkaƒców Polkowic, zwabionych ju to marszowà muzykà, ju to zdecydowanymi komendami oficerów, by o Êwiadkami tego interesujàcego wydarzenia. Rozpocz a je msza Êw., której przewodniczy kard. Henryk Gulbinowicz, metropolita wroc awski senior, w asyêcie ksi y dekanatu polkowickiego oraz goêci z innych miejscowoêci. Od samego poczàtku obecne by y tak e wroc awska Orkiestra Reprezentacyjna Policji oraz Pododdzia Reprezentacyjny Policji. Nie zabrak o o nierzy z g ogowskiego garnizonu, pocztów sztandarowych innych jednostek wojskowych, stra aków i s u b mundurowych. Po mszy Êw., przy dêwi kach Mazurka Dàbrowskiego, na maszt pow drowa a flaga z naszymi narodowymi barwami. Marek TramÊ, starosta polkowicki, odczyta akt nadania sztandaru, podpisany przez Grzegorza Schetyn, ministra spraw wewn trznych i administracji, po czym minister Schetyna odebra od oficera policji meldunek o gotowoêci s u b do pe nienia asysty przy uroczystoêci. Ciekawym elementem niedzielnych ceremonii by o wbicie gwoêdzi w drzewiec sztandaru, którego dope nili kolejno m. in. wicepremier, starosta polkowicki, burmistrz Polkowic, metropolita wroc awski i inni zaproszeni goêcie. PoÊwi cony i okadzony przez kard. Gulbinowicza sztandar otrzyma z ràk ministra Schetyny komendant polkowickiej policji Witold Trzmielewski. Podczas uroczystoêci na polkowickim rynku mia o tak e miejsce nadanie odznaczeƒ resortowych Wies awowi Wabikowi, burmistrzowi Polkowic oraz komendantowi Trzmielewskiemu. Ten ostatni, wraz ze swoim zast pcà oraz innymi policjantami z polkowickiej komendy, zostali awansowani na kolejne stopnie s u bowe. Podczas ceremonii nadania sztandaru obecni byli tak e m. in. komendant g ówny policji Andrzej Matejuk, wicemarsza ek województwa dolno- Êlàskiego Piotr Borys oraz burmistrzowie i wójtowie gmin nale àcych do Powiatu Polkowickiego. Honory gospodarza miejsca czyni starosta polkowicki Marek TramÊ. Gazeta Polkowicka, dwutygodnik Gminy Polkowice, adres: Polkowice, Rynek 6 IIp. (pokój 23), tel , tel/fax e mail: wersja elektroniczna Gazety: Redaguje zespó : (redaktor naczelny), Przemys aw Nowakowski (redaktor techniczny), Anna Osadczuk,. Materia ów nie zamówionych nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, skracania i omawiania nades anych komunikatów, apeli, wystàpieƒ, oêwiadczeƒ, listów itp. Za treêç og oszeƒ i tekstów sponsorowanych redakcja nie odpowiada. Wydawca: Urzàd Gminy Polkowice, Projekt Graficzny: UG Polkowice Druk: Drukarnia PolskaPresse Wroc aw, Bielany Wroc awskie, ul. Kolejowa 7. Rejestracja w Polkowickim Centrum Us ug Zdrowotnych zosta a zmodernizowana. Proces zapisywania si do lekarza przebiega teraz o wiele szybciej ni to odbywa o si dotychczas. Z Mariolà KoÊmider, dyrektor PCUZ rozmawia Anna Osadczuk - Na czym polegajà owe zmiany? - Przede wszystkim rejestracja telefoniczna, z której korzysta oko o 80 procent pacjentów, odbywa si osobno. Rozmowy odbierane sà w innym pomieszczeniu, tak aby nie zak ócaç procesu rejestracji pacjentów, przychodzàcych do przychodni osobiêcie. W zmodernizowanej g ównej recepcji, w godzinach rannych, obs ugà pacjentów zajmujà si trzy osoby, które za pomocà sieci informatycznej przekazujà informacje o zarejestrowanych pacjentach. Bardzo u atwi o to prac naszemu personelowi, jak i przyspieszy o ca y proces zapisywania pacjentów na wizyty lekarskie. Coraz wi cej osób korzysta z telefonicznej rejestracji. - Czy sà problemy z dostaniem si do lekarza pierwszego kontaktu? - Nie ma problemów, poniewa mamy pi ciu pediatrów i oêmiu internistów. JeÊli wi c pacjent potrzebuje pomocy bez problemu dostanie si ka dego dnia do lekarza pierwszego kontaktu. Lekarze pracujà w taki sposób, e zast pujà siebie nawzajem w razie swojej nieobecnoêci. Tu pojawia si czasami niezadowolenie pacjentów, którzy np. chcà koniecznie byç zarejestrowani do swojego lekarza, a ze wzgl du na pe ne wykorzystanie miejsc w danym dniu, nie jest to mo liwe. W takim wypadku proponujemy równie pacjentom skorzystanie z pomocy lekarza dy urnego - codziennie od godziny 18 przez ca à noc. - Czy PCUZ zamierza udoskonalaç system rejestracji? - Tak, oczywiêcie nie spoczywamy na laurach. W przygotowaniu jest projekt rejestracji on - line. MyÊl, e od nowego roku pacjenci b dà ju mogli sami rejestrowaç si przez Internet, rezerwowaç terminy i wybieraç lekarzy. Obecnie nadajemy specjalne kody wszystkim - 60 tysiàcom naszych pacjentów, to proces bardzo mudny, ale mam nadziej, e uda nam si ruszyç z internetowà rejestracjà w 2009 roku.

3 Wa ne sprawy Gazeta Polkowicka 3 Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego z Sobina trzecim zespo em Êwiata! Znowu na pudle - Dobrze, e zaj liêmy trzecie, a nie pierwsze miejsce. Kolejna wygrana by aby ju nudna i nie wiadomo, czy by nas znowu zaprosili - mówi z weso à ironià Marek Marzec, dyrektor jednostki. Jakub Lewicki, telemonter w ZG Lubin, z przywiezionym z USA trofeum. Trzynastoosobowa ekipa wróci a w aênie z Reno w pó nocnoamerykaƒskim stanie Nevada, gdzie odbywa y si Mi dzynarodowe Zawody Zast pów Górniczych. Lubiƒscy ratownicy po zaciek ej walce o ycie ludzkie i punkty, ustàpili jedynie Australijczykom, którzy zaj li pierwsze miejsce i jednostce z górnoêlàskiego Jaworzna. Dopiero na czwartym miejscu uplasowali si faworyzowani Amerykanie. Polakom przypad y wi c dwa miejsca na pudle, co jest najlepszym dowodem na najwy szy profesjonalizm, jakim rzàdzi si nasze ratownictwo górnicze. Trzecie miejsce zobowiàzuje, choç jak zapewnia kierownik delegacji Marek Kowalik, ró nice w punktacji poszczególnych dru- yn by y minimalne. Dru yna miedziowych ratowników spotka a si w Êrod, 23 lipca, z Miros awem Krutinem, prezesem KGHM. Humory wszystkim dopisywa- y a okaza e trofeum za zaj cie trzeciego miejsca chyba bardzo przypad o do gustu prezesowi, bo postawi je zaraz przed sobà. - Wszystkim serdecznie gratuluj. To dla mnie wielki zaszczyt mieç w firmie takich pracowników - chwali ratowników prezes Krutin. A ci, mimo, e mieli akurat dzieƒ wolny, jak jeden mà stawili si na konferencji prasowej. - Nie by o atwo - relacjonowa dziennikarzom kierownik delegacji Marek Kowalik. - Ale gdyby organizatorzy nie zmienili formu y rozgrywek, bylibyêmy mistrzami Êwiata - zapewnia. Jak si okaza o o tegorocznej wygranej decydowa a suma punktów za wszystkie konkurencj, czyli przyrzàdów pomiarowych, sprz tu ochrony dróg oddechowych, udzielania pomocy medycznej i zawodów zast pów ratowniczych. W poprzednich latach ka dy z ratowników poddawany by indywidualnej ocenie we wszystkich konkurencjach. Warto przypomnieç, e g ówna baza Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego mie- Êci si w Sobinie. Tutaj pe nià swoje dy ury dru yny ratownicze. Tutaj tak e prowadzà çwiczenia i symulacje sytuacji, które mogà zdarzyç si w kopalni. W Mi dzynarodowych Zawodach Zast pów Górniczych (nieoficjalnie nazywanymi ratowniczymi mistrzostwami Êwiata) uczestniczyli po raz szósty, zajmujàc kolejno 5, 1, 2, 1, 6 i 3 miejsce. W powo anej 11 lat temu jednostce s u y dziê 340 ratowników, na co dzieƒ pracowników do owych KGHM Polska Miedê SA. Statuetka za trzecie miejsce. Po prawej prezes Miros aw Krutin, z lewej Marek Marzec, dyrektor JRG-H w Sobinie. JesteÊmy na liêcie Polkowice na liêcie 44 miast w Polsce, które majà szans znaleêç si w rekomendacji do UEFA jako jedna z 16 baz treningowych na Euro Spó ka PL 2012 razem z Ministerstwem Sportu i PZPN opracowa y list 44 centrów, które majà najwi ksze szanse na ostatecznà rekomendacj dla reprezentacji narodowych - uczestników EURO Centra pobytowo-treningowe muszà byç gotowe do u ytkowania w 2010 roku. Reprezentacje te majà jednak swobod w asnego wyboru zakwaterowania i infrastruktury treningowej. Polska, jako wspó organizator Mistrzostw Europy w Pi ce No nej EURO 2012, podejmujàc 8 dru yn reprezentacji narodowych, zobowiàzana jest do przedstawienia co najmniej 16 propozycji potencjalnych baz pobytowych i treningowych. Tyle samo musi zaoferowaç Ukraina. Centra pobytowe muszà spe niaç szereg warunków dok adnie okreêlonych w wymogach UEFA, a zwiàzanych przede wszystkim ze standardem hoteli i odleg oêcià od lotnisk i baz treningowych. - czytamy na stronach Ministerstwa Sportu i Turystyki. W sierpniu w Polkowicach goêciç b dzie delegacja UEFA, która zweryfikuje zg oszone obiekty. Gmina Polkowice zg osi a Regionalne Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne, w tym Aqua Hotel i Aquapark oraz stadion miejski wraz ze zmodernizowanym pawilonem sportowym oraz boiskami treningowymi. W trakcie realizacji jest tak e dodatkowy kompleks pi karsko - lekkoatletyczny, który powstanie przy ulicy 11 lutego. Gmina wspó pracuje równie z inwestorem prywatnym, który zamierza wybudowaç hotel o wysokim standardzie zapewniajàcy dodatkowe miejsca noclegowe w Gdyby wszystkie miasta zrobi y tyle, co Polkowice by bym szcz Êliwy - mówi minister sportu i turystyki, Miros aw Drzewiecki. Polkowicach. W czerwcu Polkowice odwiedzi minister sportu i turystyki, Miros aw Drzewiecki. - Przyznam szczerze, e to, co tutaj zobaczy em Lista 44 miast: przesz o moje oczekiwania. Co prawda s ysza em, e w Polkowicach wiele uda o si ju zrobiç, ale nie spodziewa em si, e a tyle. Odwiedzam wiele oêrodków pretendujàcych do uzyskania statusu centrum treningowo-pobytowego. Ró ne miejscowoêci sà na ró nych etapach przygotowaƒ. Polkowice ju dziê majà wi kszoêç rzeczy, o których w innych oêrodkach na razie si tylko mówi. Jest tutaj Êwietne zaplecze rehabilitacyjne, nowoczesny basen. No i najwa niejsze, stadion z funkcjonalnym zapleczem. Gdyby wszystkie miasta zrobi y tyle, co Polkowice by bym szcz Êliwy - powiedzia wtedy minister Drzewiecki. Kiedy lista zosta a opublikowana poczàtkowo znalaz a si na niej literówka i z Lubina zrobi si Lublin. Na drugi dzieƒ jednak literówka zosta a poprawiona i obok Polkowic, na liêcie 44 miast z Zag bia Miedziowego znalaz y si tak e Lubin i Legnica. Anna Osadczuk Bielsko-Bia a, Brzeg Dolny, Ciechanów, Dzier oniów, Gdów/Wieliczka, Gniewino, Jarocin, Jelenia Góra, Józefów, Kluczbork, Kolno, KroÊnice, Legnica, Lubin, MyÊlenice, Nadarzyn, Na czów/pu awy/kazimierz Dolny, O awa, Opalenica, Ostróda, Piaseczno, Podd bice, Polkowice, Proszowice/Bochnia, Pruszków, Rybnik, Rzeszów/Strasz cin, Serock/Nowy Dwór Mazowiecki, Siedlce, Sobótka, Sosnowiec, Straszyn, Sulejówek/Weso a/otwock, Sulis aw/grodków, Trzebnica, Uniejów, Ustroƒ/Paw owice Âlàskie, Wa cz, Warka, W adys awowo, Wodzis aw Âlàski, Wo ów, Wyszków, Zàbki/Zielonka.

4 4 Gazeta Polkowicka Wa ne tematy» ZOOMEM W POLICJANTA S uchaç, co mówi ulica Nie sà jeszcze policyjnymi weteranami, bo majà za sobà ledwie kilka lat s u by. Jednak praca, jakà na co dzieƒ wykonujà nale y do najbardziej odpowiedzialnych. Sier anci Pawe Tylman i Wojciech Pe echaty s u à w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym (OPI). Pierwszy z nich ma ju za sobà krótkie doêwiadczenia z pracy w legnickiej policji. Dla sier. Pe- echatego s u ba w Polkowicach to poczàtek jego pracy zawodowej. Praca w OPI to rodzaj s u by, od której zaczyna prawie ka dy policjant. To prawdziwa szko a ycia i sprawdzian umiej tnoêci oraz przygotowania zawodowego do s u by. Tutaj uwidaczniajà si wszystkie cechy charakteru, predyspozycje iszczególne umiej tnoêci policjanta, które póêniej mogà byç wykorzystane w innych rodzajach s u by. Stàd mo na trafiç do np. drogówki, s u by dochodzeniowo-êledczej, albo zostaç przewodnikiem psa s u bowego. W aêciwie ka dy policjant ma za sobà s u b w ogniwie patrolowointerwencyjnym. Sà jednak i tacy, którzy sp dzajà w nim nawet kilkanaêcie lat s u by. G ówne dlatego, e tutaj czujà si najlepiej. Na ogó zarówno powi kszajàcy si sta pracy w Ogniwie, jak i przej- Êcie do innego rodzaju s u by, wià- à si z kolejnymi awansami i podwy szeniem uposa enia. Patrol OPI to tak e wizytówka policji, bo to w aênie ich widaç na ulicy najcz Êciej. Ulicy, której, jak mówi sier. Tylman, trzeba umieç s uchaç. - Wielokrotnie mamy do czynienia ze zdarzeniami, w których bierze udzia spora grupa ludzi. Ka dy krzyczy, ka dy opowiada coê innego, sà emocje i nerwy. Dobry policjant powinien umieç wyciàgnàç z tego szumu w aêciwie wnioski i prawid owo oceniç sytuacj. Nie zawsze jest ona tak oczywista, jak wydaje si postronnemu obserwatorowi - zapewnia. Na pytanie, jakie wi c cechy powinien posiadaç dobry policjant z OPI, odpowiadajà bez wahania: zdecydowanie, opanowanie, umiej tnoêç podejmowania rozmowy, empatia. Bo dobry policjant musi umieç nie tylko zdecydowanie zareagowaç, ale tak e wczuç si w sytuacj potencjalnych ofiar. Niektóre cechy ka dy z nich mia ju w sobie przed przyjêciem do pracy w policji. Pozosta e trzeba by o nabyç. Temu w aênie s u y y szkolenia podstawowe, które muszà przejêç wszyscy kandydaci do policji. - Tam poznaliêmy tak e podstawy psychologii, w tym komunikacji interpersonalnej. To bardzo przydaje si w yciu - mówi sier. Pe echaty. Jak obaj zapewniajà, 80 proc. zdarzeƒ, do których sà wzywani, mo na za agodziç umiej tnà rozmowà. - U ycie si y to zupe na ostatecznoêç - zapewniajà. Tak,» HISTORIA PI KI NO NEJ W POLKOWICACH W drugie dziesi ciolecie w adzy ludowej wchodzi polkowicki sport obarczony k opotami finansowymi i organizacyjnymi. Mimo pomocy Gminnej Spó dzielni Samopomoc Ch- opska, Gromadzkiej Rady Narodowej, a nawet mleczarni, nadal Êrodki na dzia alnoêç klubu pozyskiwano g ównie z imprez rozrywkowych na wsiach i zabaw w remizie stra- ackiej. Receptà na popraw tej trudnej sytuacji mia a byç kandydatura Rudolfa Kaêmierowicza na stanowisko prezesa na- jak u ycie broni lub innego Êrodka przymusu. Strzelanie do cz owieka nigdy nie jest atwe, choçby nie wiem jak intensywne by o szkolenie w tym kierunku. Dlatego broƒ to ostatecznoêç, wymierzona przeciwko najbardziej niebezpiecznym przest pcom, lub u ywana przy bezpoêrednim zagro eniu zdrowia lub ycia policjanta bàdê obywatela. - Od strzelania jest strzelnica - kwituje sier. Wojciech Pe echaty. Obok sytuacji niebezpiecznych i stresujàcych, w ich pracy nie brakuje momentów zabawnych. - OtrzymaliÊmy zawiadomienie od sàsiadów, e za Êcianà podejrzanie d ugo s ychaç p acz dziecka - opowiada sier. Tylman. - Na miejscu zastaliêmy 10-latka pod opiekà ojca. Wszystko wydawa o si byç w porzàdku, wi c dlaczego ch opak p aka? Okaza o si, e dosta list od matki, która pracowa a za granicà. Czytajàc go tak si wzruszy, e jego p acz us yszeli sàsiedzi... Wtedy to si kopa o! Cz. VI szego LZS-u, którym ten zosta w 1963 roku. Ju po dwóch latach sytuacja zacz a sie nieco poprawiaç. Wp yw na to mia o m. in. powo anie na funkcj przewodniczàcego Gromadzkiej Rady Narodowej w Polkowicach by ego szefa klubu, W adys awa Suchodolskiego. W 1965 roku do L.Z.S. Polkowice wrócili z Nowej Soli W adys aw Faryniarz i Roman Boluch, byli reprezentanci juniorów Ukrainy w latach (sic!). By o to niewàtpliwe wzmocnienie dru yny, które zaowocowa o awansem dru yny prowadzonej przez Tadeusza Ptasznika do presti owej klasy A. Ten historyczny w dziejach klubu sukces, wywalczono na neutralnym boisku w Jaworzynie Âlàskiej. Przeciwnikiem Polkowiczan by L.Z.S. Widawa. Po bardzo zaci tym i dramatycznym meczu ( w koƒcu stawka by a wielka!) mecz przyniós zwyci stwo Polkowicom w stosunku bramek 3:2. Po jednej bramce dla naszych strzelili Ryszard Kleç, W adys aw Faryniarz i Roman Boluch. Teraz czeka y na polkowickich pi karzy rozgrywki w okr -» DZIEJE JEDNEGO MIEJSCA Zollhaus Je eli wydaje nam si, e pierwszy w historii Polkowic Urzàd Celny powsta na poczàtku lat 90. ub. wieku, to si mylimy. Taki urzàd powsta tutaj niemal dok adnie dwieêcie lat wczeêniej. No, mo e nie w samych Polkowicach, tylko w ich okolicy, ale administracyjnie i tak podlega polkowickim radnym. Na trop XVIII-wiecznego Zollhaus mo na natrafiç na mapach, które powiat ziemski G ogów drukowa dla potrzeb agronomów, meliorantów i wojska. Na jednaj z takich map, sygnowanych datà 1788, wydanej przez Glogauer Verlag Hanusch u. Sohn, bez trudu mo na odnaleêç poza pó nocno-zachodnimi obrze ami miasta niewielki budynek opisany jako Dom Celny. Znajdowa si dok adnie na skrzy owaniu drogi polnej prowadzàcej z Polkowic do Suchej Górnej. W miejscu, gdzie trakt krzy owa si z innà drogà biegnàca z pó nocy na po udnie sta dom celnika. Innym êród em, które nieco przybli a nam tajemniczy Dom Celny jest wydana w 1794 roku ksià ka Franza Trampa, ze zbiorów Gabinetu Âlàsko- u yckiego Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc awiu. Tramp na stronach poêwi conych Polkowicom pisze m. in.: Na zachód od miasta jest Dom Celny, w którym op aty za przejazd do Polkowic sk adajà kupcy jadàcy ze Szprotawy (Sprottau) i Gubina (G ben). Dom postawiono za panowania Fryderyka II (Hohenzollerna), po tym, jak król obieca na sejmie we Wroc awiu dodatkowe op aty dolnoêlàskim miastom, z tytu u handlu w ramach paƒstwa pruskiego. Tyle kronikarz. Nie wiadomo ile myto takie kosztowa o, oraz czy polkowicka kasa gu dolnoêlàskim. Te przeszli jednak bez trudu, uskrzydleni awansem do klasy A. We Wroc awiu pokonali tamtejszy Pafawag i awansujàc do edycji centralnej, gdzie spotkali si z górniczym klubem Thorez z Wa brzycha. Po pokonaniu wa brzyszan przysz a jednak kolej na kube zimnej wody, którà na g owy naszych zawodników wylali pi karze Âlàska Wroc aw. W 1966 roku L.Z.S. Polkowice nawiàza kontakt z klubem sportowym Zentralesportgemeinschaft Seifhennersdorf z NRD. Niestety, pierwszy mecz rzeczywiêcie coê na tym zyska a. Jednak gdyby tak nie by o, kolejne rzàdy i kolejni w adcy zapewne postaraliby si o zlikwidowanie niepotrzebnych Domów Celnych i pracujàcych tam urz dników. A przecie budynek Zollhausu mo na jeszcze odnaleêç na zdj ciach lotniczych wykonanych w latach 30. XX wieku przez Oberkomando der Wehrmacht! Tego, czy nadal spe nia on funkcj nadanà mu przez Hohenzollerna, nie wiadomo. Chyba nie, zwa ywszy, e nie by o ju ce i myt obowiàzujàcych handlowców. Najprawdopodobniej Zollhaus by ju wtedy przebudowanym domem mieszkalnym, cz Êcià rolniczego gospodarstwa. Osobliwego, bo oddalonego od najbli szych zabudowaƒ o kilka kilometrów. Ca kiem jednak normalnego, jeêli weêmiemy pod uwag bezpieczeƒstwo w Niemczech lat 30., czy mnogoêç otaczajàcych budynki dawnego Zollhausu pól. Na gospodarski charakter tego miejsca, jako ostatniego etapu rozwoju niegdysiejszego Domu Celnego, wskazujà przyk ady innych budynków w mieêcie. Te budowle, zak adane jako wartownie, magazyny ywnoêciowe albo kasyna oficerskie, po jakimê czasie by y adoptowane przez zwyk ych gospodarzy. Kto chcia by odkopaç to, co pozosta o po dawnym Zollhausie z pok adów zapomnienia i leênej Êció ki, mo e wybraç si z opatà na skrzy- owanie dawnych handlowych dróg. Mo e spotka tam cieƒ starego, fryderycjaƒskiego celnika. Na wszelki wypadek niech zabierze ze sobà drobnà monet... rozegrany w Polkowicach przy ulicy Lipowej przegraliêmy po czystej, sportowej walce 3:2. Mecze rozgrywane na boisku przy ulicy Lipowej przez ca y czas jego istnienia przyciàga y t umy kibiców. Nie bez znaczenia by towarzyszàcy miastu ciàg y rozwój przemys owy i sta y nap yw nowych mieszkaƒców. W sezon 1970/71 LZS Polkowice wszed ju z nowym trenerem, którym zosta Ryszard akomiec. Do klubu pozyskano tak e nowych zawodników: Ryszarda Kwiatowskiego ( Zag bie Lubin) i Ryszarda Szepelawego ( Turów Zgorzelec). Mimo tego zespó przegra rywalizacj o awans do klasy wy szej. Cdn.

5 Edukacja, zdrowie Gazeta Polkowicka 5 Mikroskopijne opijne jajka paso yta sà groêne dla ycia Uwaga na tasiemca! Kupowanie jagód na straganach lub od przydro nych sprzedawców jeszcze nigdy nie by o tak ryzykowne. Na amatorów leênych owoców czyha bowiem niebezpieczny paso yt. Bàblowiec, to tasiemiec, którego jaja coraz cz Êciej sà znajdywane na owocach leênych jagód, je yn czy poziomek. Jajek nie sk ada na owocach doros y tasiemiec. Trafiajà tam znacznie mniej wyszukanà drogà. - Jajka tasiemca trafiajà na krzaki owocowe najcz Êciej wraz z ka em leênych zwierzàt psowatych: lisów i wilków. Wywo ana przez te paso yty bàblowica jest bowiem g ównie chorobà tych czworonogów. Mimo tego nie sposób odró niç go ym okiem zara- onych owoców od zdrowych, bo np. ka lisa jest bezwonny i prawie zupe nie p ynny - mówi dr Jacek Gancarczyk z Paƒstwowego Instytutu Weterynaryjnego we Wroc awiu. Zjedzenie takich ska onych owoców mo e byç Êmiertelne. Jednak nie od razu. Choroba, wywo ana zjedzeniem jajek tasiemca mo e si rozwijaç bardzo d ugo, nawet 20 lat. Co dzieje si z jajkami tasiemca po po kni ciu przez cz owieka? Wprost z o àdka, gdzie nie ulegajà niszczàcemu dzia aniu kwasów, przedostajà si bezpoêrednio do krwi. Stamtàd, roznoszone sà po ca ym ciele. Najgorzej, jeêli trafià do mózgu, serca lub p uc i tam z jajek rozwinà si larwy tasiemca. Wtedy straty wywo ane paso ytniczà dzia alnoêcià tasiemca zazwyczaj sà tragiczne. - Wokó rozwijajàcej si larwy powstaje otorbienie, na zdj ciu rentgenowskim udzàco podobne do symptomów choroby nowotworowej - wyjaênia dr Gancarczyk. - To, czy nasz organizm jest zara ony ÊmiercionoÊnym paso ytem, mo emy potwierdziç dopiero po specjalistycznych badaniach laboratoryjnych. WczeÊniej adne symptomy nie muszà wskazywaç na obecnoêç larwy w naszym organizmie. Tym wi ksze spustoszenie sieje bàblowiec wêród amatorów jagód, którzy tylko cudem, podczas przypadkowych badaƒ, mogà dowiedzieç si jak bardzo jest zagro one ich ycie. W por wykryta obecnoêç bàblowca w naszym organizmie wymaga natychmiastowego i bardzo radykalnego leczenia. Podobieƒstwo do choroby nowotworowej objawia si po raz wtóry, bowiem aby pozbyç si z organizmu tego tasiemca, potrzebna jest interwencja chirurga i chemioterapia. Jak zwykle przy tego typu zagro eniach, najlepszà przed nimi obronà jest zachowywanie podstawowych zasad higieny. Cz ste i dok adne mycie ràk i zakupionych owoców daje najlepsze efekty w walce z paso ytami. M ody burmistrz - doros e pomys y Dawid Bulak zosta m odzie owym burmistrzem Polkowic. Konkurs w polkowickim gimnazjum nr 1 zorganizowano po raz drugi. Egzotyczne wakacje Goràce piaski, ciep e morze i kolorowe drinki z parasolkami. Jak si okazuje wi kszoêç z nas w aênie tak wyobra a sobie wakacje. Polkowiczanie w tym roku najcz Êciej wybierajà kraje arabskie, takie jak Egipt, czy Turcja. PostanowiliÊmy sprawdziç dlaczego akurat tam? - Powód jest bardzo prosty. Ludzie liczà na dobrà pogod. Ta, jak wiadomo w krajach arabskich zawsze dopisuje - t umaczy Joanna Ga uszka z biura turystycznego Sportur w Polkowicach. - Woda równie w tamtejszych morzach jest o wiele cieplejsza ni w naszym Ba tyku. Hotele sà bardziej luksusowe ni w niektórych turystycznych krajach Europy zachodniej, czy po udniowej. W gr wchodzà równie ceny wycieczek. Za pobyt w Europie zap acimy wi cej ni wylatujàc do Egiptu, czy Turcji. Wiele si mówi o bezpieczeƒstwie. Amatorzy krajowych wyjazdów podkreêlajà, e teraz w czasach terroryzmu i po zamachach w krajach arabskich jest szczególnie niebezpiecznie. - Nie jest to powód do zrezygnowania z wyjazdu do tych przepe nionych egzotycznoêcià krajów. Chcàc byç bezpiecznym, nale y s uchaç dobrych rad rezydentów, którzy sà przydzielani ka dej grupie turystycznej. Jednym z takich zaleceƒ jest niewychodzenie z hotelu póênym wieczorem samemu. OczywiÊcie kurorty sà dodatkowo pilnie strze one, aby nikomu nie sta a si krzywda. Jak podkreêlajà zgodnie, zarówno sprzedajàcy wycieczki, jak i turyêci, najwi kszym plusem wyjazdu do tych paƒstw sà wliczone w cen zabiegi fitness lub SPA. Nie wszystkie oferty to zawierajà, ale za drobnà op atà tak e mo na skorzystaç z takiej us ugi. Wyje d ajàc na wakacje do Turcji, Egiptu czy Tunezji, np. na dwa tygodnie, ka dy dzieƒ mamy wype niony ciekawymi zaj ciami takimi, jak chocia by wycieczki krajoznawcze czy zaj cia organizowane przez animatorów, jak aerobik w wodzie, siatkówka, pi ka no na czy zabawy dla dzieci. SprawdziliÊmy, ile faktycznie mo na zaoszcz dziç wybierajàc podró na Kret i do Turcji. Cen za wycieczk dla jednej osoby doros ej sprawdzaliêmy w piàtek 25. lipca. ZnaleêliÊmy oferty na Êrod, 30. lipca. Za wyjazd do Turcji zap acimy od 1579 z z wylotem z Poznania, do trzygwiazdkowego hotelu z wy ywieniem all inclusive, na siedem dni. Niewiele wi cej, bo nieco ponad 200 z wi cej zap acimy za pobyt w czterogwiazdkowym hotelu. Wybierajàc si na Kret na siedem dni, z wylotem z Krakowa i z dwoma posi kami do trzygwiazdkowego hotelu zap acimy 1879 z, na tych samych warunkach pobyt w hotelu czterogwiazdkowym b dzie nas kosztowaç 2100 z. Taniej jest tak e na miejscu. Kraje arabskie sà poza strefà euro. Polscy turyêci mogà wi c pozwoliç sobie na wi cej przyjemnoêci, ni w paƒstwach b dàcych w strefie euro. Marta Charymska Rozmowa z Grzegorzem Doboszem, który wróci z dwutygo- dniowego pobytu w Turcji. -Dlaczego wybra pan Turcj? - Przede wszystkim dlatego, e pogod tam mia em gwarantowanà. Na moim wyborze zawa y a tak e egzotyka oraz ch ç poznania nowej kultury. -Czy cena wycieczki gra a rol? - Po cz Êci tak, poniewa wybieraliêmy si ca à rodzinà. Pomimo wzrostu ceny tej podró- y ze wzgl du na wysokie ceny paliw, nie zrezygnowa em z odwiedzenia tego kraju, a cena i tak by a atrakcyjna w porównaniu do ofert krajowych. Wiedzia em, e nie b d a owa swojego wyboru, gdy miejsce to zosta o polecone przez znajomego. - Czy oferta zawiera a jakieê dodatkowe atrakcje? -Tak, mieliêmy jednà wycieczk krajoznawczà wliczonà w cen podró y. - Czy jest pan zadowolony z wycieczki? - OczywiÊcie. Kraj ten jest przepi kny. Egzotyczne widoki na d ugo pozostanà w pami ci. Wra enie zrobi a te na mnie obs uga. Po przylocie do Turcji przydzielono nam rezydenta. By o o tyle atwiej, e by to Polak, wi c w razie jakichê pytaƒ mogliêmy si w pe ni porozumieç. Da nam swój numer telefonu, dzi ki któremu byli- Êmy w ciàg ym kontakcie. Informujemy mieszkaƒców Polkowic, e toalety miejskie przy ulicach: Krótkiej, Gdaƒskiej, Browarnej i Kominka sà czynne w godzinach od 6 do 19. Konkurs mia na celu podsuni cie burmistrzowi miasta Polkowice pomys ów, jakie zdaniem m odzie y powinny byç realizowane w mieêcie. Przystàpi o do niego dziewi ciu uczniów ze wszystkich klas pierwszych. Ka dy z kandydatów mia za zadanie u o yç przekonywajàcy program wyborczy, a nast pnie przedstawiç go na forum. Pomys y dotyczy y m.in. budowy szpitala, utworzenia szkó taƒca, czy te budowy nowoczesnych oêrodków sportowych. Wybory odby y si wed ug zasad, jakich sà przeprowadzone wybory w Polsce. Wszyscy zebrani na sali oddawali g osy na swoich faworytów. Po podliczeniu g osów okaza o si, e m odzie owym burmistrzem zosta Dawid Bulak. - Stawia em oko o 50 procent szans na to, e zostan wybrany - komentuje burmistrz Bulak. W pierwszej kolejnoêci chcia by rozbudowaç bezprzewodowà sieç internetowà w mieêcie. Nagrod w postaci pi knego pucharu wr czy mu osobiêcie Burmistrz Polkowic, Wies aw Wabik. W swoim wystàpieniu pogratulowa pomys ów m odzie y oraz zaprosi po wakacjach wszystkich kandydatów na rozmow. Nagrody otrzymali tak e pozostali uczestnicy konkursu. Za zaj cie ni szych pozycji rozdano pi ki do kosza, p yty z hejna em Polkowic oraz kubki ufundowane przez Gmin Polkowice. Marta Charymska Marta Charymska Gmina Polkowice, realizator projektu pn. Wiejska szko a edukacji - szansà na aktywizacj edukacyjnà mieszkaƒców wsi Guzice og asza nabór uczestników na bezp atne szkolenia z zakresu nauki j zyka angielskiego, obs ugi komputera i agroturystyki z elementami marketingu Szkolenia kierowane sà do mieszkaƒców wsi Guzice Modu y szkoleniowe b dà si odbywaç od wrzeênia 2008 r. do kwietnia 2009 r. w Polkowicach. Zostanie zapewniony bezp atny transport uczestników szkoleƒ. Liczba miejsc jest ograniczona. Dokumenty zg oszeniowe b dà do pobrania od dnia 04 sierpnia 2008 r. u so tysa wsi Guzice, w Wydziale Wspó pracy Europejskiej i Funduszy Zewn trznych w Urz dzie Gminy Polkowice, ul. Rynek 2, pok. nr 5 oraz na stronie internetowej (Zak adka Rekrutacja ). Wype nione kwestionariusze nale y sk adaç u so tysa wsi Guzice lub w kancelarii Urz du Gminy Polkowice do dnia 20 sierpnia 2008 r. Szczegó owe informacje na temat projektu oraz szkoleƒ uzyskaç mo na pod nr telefonu: (076)

6 Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne otwarte Gazeta Polkowicka 7 6 Gazeta Polkowicka Jest wreszcie tak d ugo oczekiwany basen. 25-metrowa kryta p ywalnia jest cz Êcià nowego kompleksu przy polkowickim Aquaparku. Obok basenu w nowo otwartym centrum jest jeszcze Jednak to na basen oczekiwano w Polkowicach najbardziej. Od dawna mno y y si g osy, e Aquaparkowi brakuje tego typu urzàdzeƒ. - Brakowa o w Aquaparku miejsca, gdzie mo na by normalnie pop ywaç. Nawet moja rodzina z Warszawy, którà tutaj przyprowadzi em, dziwi a si, e nie ma basenu p ywackiego - opowiada pan Zdzis aw Maziej, emeryt, mieszkaniec Polkowic, który przyszed na inauguracj otwarcia basenu. Odby o si ono w piàtek, 18 lipca. Przeci cia wst gi dokonali wspólnie prezes Aquaparku Beata Betka, burmistrz Polkowic Wies aw Wabik i wicemarsza ek Dzieci bawi y si na dmuchanych zabawkach postawionych przed Aquaparkiem województwa dolnoêlàskiego Piotr Borys. Basen zosta poêwi cony przez ks. Jaros awa Âwi cickiego, dziekan dekanatu polkowickiego. Jako pierwsi po oficjalnym otwarciu z basenu skorzystali Wies aw Wabik, W odzimierz Liberski, przewodniczàcy Rady Powiatu Polkowickiego, Piotr Borys, Robert Raczyƒski, prezydent Lubina oraz Zbigniew Rutka z legnickiego Urz du Miejskiego. Wszyscy panowie stan li do wyêcigu p ywackiego na dystansie 50 m. Do wyboru by styl i tempo biegu. Na mecie bezkonkurencyjny okaza si przewodniczàcy Liberski, o pó d ugoêci cia a wyprzedzajàc prezydenta Raczyƒskiego. UroczystoÊci zwiàzane z otwarciem nowego kompleksu odbywa y si tak e przed budynkiem. Na scenie gwoêdziem piàtkowego popo udnia by pokaz taƒców po udniowoamerykaƒskich w wykonaniu tancerek z Brazylii. Wokó sceny spotkali si mieszkaƒcy Polkowic i przyjezdni goêcie. - JesteÊmy tutaj ca à rodzinà, przyjechaliêmy z Lubina - mówi Ma gorzata Zawadka. - Do Aquaparku przyje d amy ju od wielu lat, w miar regularnie. Bardzo nas ucieszy a budowa base- nu, której post py obserwowaliêmy z niecierpliwoêcià od kilku miesi cy - dodaje. Kryta p ywalni w Aquaparku jest ju drugim tego typu obiektem w Polkowicach. Pierwszym by a p ywalnia w SP 3. Nowo otwarty basen posiada ju homologacj Polskiego Zwiàzku P ywackiego. W zwiàzku z tym ma tak e ambicje do organizowania u siebie zawodów p ywackich o randze nie tylko regionalnej, ale tak e ogólnopolskiej. Jest tak e dodatkowym atutem w procesie staraƒ Polkowic, by zostaç jednym z centrów pobytowych dla dru yny bioràcej udzia w Euro przestronna sala fitness, nowoczesna kr gielnia i zje d alnia pontonowa. WÊród zaproszonych goêci by o wiele wa nych osobistoêci 10 lat min o... Kr gielnia, basen i Unia Polkowiczanie t umnie przybyli Êwi towaç urodziny Aquaparku i otwarcie Centrum W miniony piàtek, 18 lipca, po raz kolejny uroczyêcie przecinano wst g w Aquaparku. By a to bodaj e piàta wst ga, po uruchomieniu Aquaparku, Aqua Hotelu, Jaskini Solnej i Kriokomory, która inaugurowa a nowe obiekty w wodnym kompleksie. Basen zakryty ma 25 metrów d ugoêci, szeêç torów i jest po àczony z Aquaparkiem specjalnym korytarzem. Posiada homologacj Polskiego Zwiàzku P ywackiego co oznacza, e mogà si w nim odbywaç zawody o randze ogólnopolskiej. Ponadto w ramach modernizacji uruchomiono czterotorowà kr gielnià typu bowling, klimatyzowanà sal kondycyjnà oraz nowà zje d alni zewn trznà, pontonowà o d ugoêci 47 metrów. W ramach inwestycji wybudowano tak e kot owni, która b dzie ogrzewaç ca y obiekt, dzieki czemu rachunki za ogrzewanie powinny znacznie si obni yç. - JedenaÊcie miesi cy to bardzo krótki termin i wielu nie wierzy o, e projekt zostanie terminowo zakoƒczony. Prace przebiega y jednak bardzo sprawnie, po- goda nam sprzyja a i dlatego dziê mo emy cieszyç si kompleksem w ca ej okaza oêci - powiedzia a Beata Betka, prezes Aquaparku. Budowa nowego obiektu trwa a nieca y rok. Inwestycja kosztowa a 18,5 mln z otych, z czego 3 mln z zosta o pozyskane ze Êrodków unijnych. Pieniàdze zosta y przyznane, bo wydatek jest bardzo uzasadniony. Polkowicki Aquapark s u y nie tylko mieszkaƒcom regionu, ale tak e turystom. Jestem bardzo zadowolony, e inwestycja zosta a tak szybko i sprawnie przeprowadzona - powiedzia Piotr Borys, wicemarsza ek województwa dolnoêlàskiego. Z basenu mo na korzystaç w ramach tego samego biletu wst pu co do Aquaparku. W kasie, tak jak do tej pory, pobiera si transponder na r k i mo na korzystaç z obu hal. Ceny, tak e pozostajà bez zmian, przynajmniej na razie. Za godzin pobytu na basenie w tygodniu doros a osoba zap aci 9,20 z, a w weekendy 10, 80 z. Bilet ulgowy kosztuje odpowiednio 7,80 z i 9 z. Anna Osadczuk Tak inaugurowa otwarcie obiektu!0 lat temu burmistrz Emilian Staƒczyszyn... Pe nowymiarowy basen dope ni kompleksowà ofert Aquaparku tworzàc jednoczeênie Regionalne Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne....a tak okràg à rocznic przypiecz towali regionalni politycy W 2006 roku zosta a uruchomiona jabudowa parku wodnego w Polkowicach rozpocz a si w 1995 roku. Inicja- skinia solna, a rok póêniej kriokomora, torem budowy tego obiektu by bur- jedna z nielicznych na Dolnym Âlàsku. mistrz Emilian Staƒczyszyn. - To po- Ukoronowaniem rozwoju Aquaparku twierdzenie s usznosci tamtych decyzji. by o otwarcie Regionalnego Centrum Polkowice kojarzone sà z pozytywnymi Rekreacyjno - Rehabilitacyjnego. - Na wydarzeniami, w tym tak e z Aquapar- naszych goêci czeka wiele wodnych kiem. Jest on symbolem Polkowic. O to atrakcji oraz szeroki pakiet odnowy bionam chodzi o - wspomina Emilian Staƒ- logicznej i zabiegów rehabilitacyjnych. czyszyn. - MarzyliÊmy o p ywalni, ale 10 Ca y kompleks oferuje ponad 100 ró nych zabiegów wspolat temu nie by o nas na to staç. Teraz mo e- Polkowice kojarzone sà magajàcych zdrowie i urod. Dzi ki umowie my cieszyç si w pe ni z pozytywnymi z NFZ i Gminà, realiwyposa onym obiektem i to jest najwa niej- wydarzeniami, w tym zujemy zabiegi lecznicze, jak fizykoterapia sze - dodaje. tak e z Aquaparkiem. czy çwiczenia na Kiedy w 1998 roku urzàdzeniu typu paprzeci to uroczyêcie wst g inaugurujàcà DziÊ jest on symbolem jàk - wymienia Beata Betka, prezes Aqupark by to jeden z najpolkowic - mówi aparku. - Ja osobiêcie nowoczeêniejszych i jepolecam odpr ajàcy den z pierwszych taemilian masa kamieniami, kich kompleksów wodstaƒczyszyn. seanse w jaskini solnych w Polsce. - To nienej i leczenie zimnem wàtpliwy sukces ówczesnych w adz i g ównego pomys o- w kriokomorze. DziÊ Aquapark proponuje sieç zje dawcy Emilana Staƒczyszyna. Wtedy by to poczàtek dzia aƒ s u àcych roz- d alni wodnych, dzikà rzek, Êcian wojowi naszej gminy, a e by y one sku- wspinaczkowà, jakuzzy solankowe, a teczne Êwiadczà inwestorzy, którzy zde- tak e kaskady wodne, hydromasa e, cydowali si ulokowaç tu swoje firmy - sauny fiƒskie i tureckie oraz solaria najnowszej generacji czy pla z lampami mówi burmistrz Wies aw Wabik. Dwa lata po otwarciu przy Aquapar- Infrared. WÊród oferty dla zdrowia i uroku uruchomiono Zak ad Rehabilitacji, dy znajdziemy zabiegi wyszczuplajàce, który dzisiaj zaspokaja wi kszoêç po- kszta tujàce sylwetk, bicze wodne, bar trzeb mieszkaƒców ca ego powiatu po- tlenowy szko pleców, aerobiç, jog, hylkowickiego, oferuje zabiegi lecznicze, ko- droterapia, kinezyterapia. No i przede smetyczne i profilaktyczne. To nie by ko- wszystkim d ugo oczekiwany - pe nowyniec rozwoju Aquaparku. By ulepszyç miarowy basen. Wi cej o tej inwestycji w ofert w 2001 roku ruszy Aqua Hotel. tekêcie obok. DziÊ to nowoczesny trzygwiazdkowy Anna Osadczuk kompleks hotelowo - konferencyjny posiadajàcy 68 pokoi, w tym dwa apartamenty, dwie sale konferencyjne i restauracj. Europejska Wst g przecinajà od lewej: Beata Betka, Wies aw Wabik i Piotr Borys Polkowicki Aquapark Êwi towa w tym roku swojà okràg à rocznic. To by o intensywne 10 lat zakoƒczone utworzeniem Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjnego. Pierwszy rzut kulà na kr gielni nale a do prezes Beaty Betki

7 8 Gazeta Polkowicka Kultura Polkowickie Lato Kulturalne na pó metku Za nami dwa spotkania z artystami w Rynku. Przed dwoma tygodniami widzom w Polkowicach zaprezentowali si - Teatr Bajlandia z Rzeszowa, grupa Asya&Shimmy Dance wykonujàca taƒce orientalne oraz niemiecki zespó Polkaholic znany z brawurowych i niezwykle oryginalnych wykonaƒ polki.» BIBLIOTEKA POLECA fot. Archiwum Ju w sobot zobaczymy m.in. Teatr Gry i Ludzie z Katowic Jak dotychczas wydarzenia Polkowickiego Lata Kulturalnego cieszà si sporym zainteresowaniem. Zwieƒczeniem kulturalnego popo udnia oraz wieczoru by- a tradycyjna plenerowa projekcja filmowa- tym razem widzowie zobaczyli Karier Nikosia Dyzmy. Ju w najbli szà sobot, 2 sierpnia, kolejne wydarzenia w ramach Polkowickiego Lata Kulturalnego. Wszystko rozpocznie si o godzinie od happeningu w wykonaniu znanego w naszym mieêcie wroc awskiego Teatru na Bruku. Potem Teatr Gry i Ludzie z Katowic zaprezentuje spektakl Koty Trzy przeznaczony dla najm odszych widzów. G ównie do dzieci skierowane b dzie równie kolejne przedstawienie Ja Klaun w wykonaniu pochodzàcej z Bydgoszczy grupy teatralnej Ma ych Form. Kwadrans przed godzinà 21 wroc awscy artyêci wystàpià po raz drugi - tym razem przedstawià sztuk Charlie Pomywaczem, a pó godziny przed 22 artyêci ze stolicy Âlàska zaprezentujà Ballad o Janie Wn ku. Na zakoƒczenie kulturalnej soboty widzowie przeniosà si do amfiteatru na projekcj filmu Poranek Kojota. Ma si ona rozpoczàç o godzinie Archiwum Archiwum» JESTEM, WI C PISZ Butelka oliwy i uparty rodak W ramach imprezy zaplanowano szereg atrakcji PoÊpiewajà na ludowo Koncert zespo u pieêni i taƒca Wrzos z ChociemyÊli b dzie g ównym wydarzeniem drugiej edycji Powiatowego Przeglàdu Kapel i Âpiewaków Ludowych, Klepisko, który odb dzie si 9 sierpnia w Suchej Górnej. Zanim jednak artyêci zaprezentujà swój program na scenie b dà wyst powaç uczestnicy przeglàdu, którzy b dà walczyç o Puchar ufundowany przez starost polkowickiego. - Rozpoczniemy od przemarszu rozêpiewanego korowodu sk adajàcego si z uczestników konkursu. B dzie te przejazd bryczek wraz z jeêdzcami ze stowarzyszenia Mi o- Êników i Hodowców Koni Koƒ i Cz owiek, a uroczyste otwarcie imprezy zostanie poprzedzone wypuszczeniem go bi symbolizujàcych wolnoêç - mówi nam Barbara Szewczyk ze Stowarzyszenia Animacji Twórczej i Dzia aƒ Alternatywnych, które jest organizatorem przeglàdu. Zespo y ludowe kultywujà wieloletnià tradycj, która przecie w du- ej mierze decyduje o tym, kim jeste- Od kilku lat jesteêmy pe noprawnym cz onkiem wspólnoty europejskiej. Mamy swobod podró owania, z czego ochoczo korzystamy, tym bardziej, e ceny wypadów na Morze Âródziemne sà czasem ni sze od wyjazdów nad rodzimy Ba tyk. A e nad tym ostatnim ze s onecznà pogodà ró nie bywa, wi c dylematu praktycznie rzecz bioràc nie ma. Jednym z kardynalnych wyznaczników kultury europejskiej jest demokracja, fundamentem tej zaê jest stosowanie si do systemu norm i zasad regulujàcych ró ne sfery ycia. W tej materii spora cz Êç Polaków ma niestety ciàgle wiele do zrobienia, co szczególnie widoczne jest poza granicami. Przepisy unijne w zakresie transportu lotniczego wykluczajà mo liwoêç wniesienia na pok ad samolotu w tak zwanym baga u podr cznym wi kszej iloêci ani eli 100 mililitrów p ynów na osob. Informacja na ten temat znajduje si na wszystkich lotniskach i zazwyczaj nie ma problemów z egzekwowaniem przepisu. Je eli ktoê chce przetransportowaç wi kszà iloêç, powinien umieêciç jà w baga u g ównym. Przepis jest przepisem i s u by lotniskowe zazwyczaj egzekwujà go doêç bezwzgl dnie, co oznacza koniecznoêç po egnania si z wodà mineralnà, bàdê te innymi napojami tu przed przekroczeniu strefy wolnoc owej. Wi kszoêç rozumie i nie robi problemów, ale nie Polak. Ostatnio by em Êwiadkiem karczemnej awantury jakà zrobi jeden z naszych rodaków celnikowi na lotnisku w Heraklionie. Nawyzywa si nasz rodak co nie miara, oczywiêcie w j zyku Mickiewicza, dzi ki czemu zdziwiony potomek Zorby pozosta oboj tny na obelgi nie rozumiejàc ni s owa. Powód - wredny urz dnik nakaza turyêcie z Polski, by Êmy. To dzi ki niej zachowa y si regionalne odr bnoêci tak wa ne dla poczucia zakorzenienia w konkretnej wspólnocie terytorialnej. Dlatego te tego rodzaju inicjatywom, jak przeglàd w Suchej Górnej, wypada jedynie przyklasnàç i w miar mo liwoêci wspieraç. - Do o ymy wszelkich staraƒ, by 9 sierpnia zapad na d ugo w pami ç wszystkich uczestników naszego przeglàdu. Mamy nadziej, e wszystko nam si uda, a pogoda nie pokrzy uje planów - dodaje prezes Szewczyk. Po zakoƒczeniu przes uchaƒ konkursowych oraz og oszeniu wyników przeglàdu planowana jest wielka zabawa ludowa, która ma potrwaç do póênych godzin nocnych. ten pozby si buteleczki oliwy o pojemnoêci 250 mililitrów. Niewa ne, e ta sama buteleczka w sklepie wolnoc owym kosztowa a 2 euro i je eli rodakowi zale a o na obdarowaniu bliskiej osoby tym e towarem, to wystarczy o takowy nabyç. Wa ne, e bezduszny stró porzàdku z Grecji nie potrafi przymknàç oka na ewidentne z amanie przepisu, nara ajàc naszego rodaka na straty nie tylko materialne, ale i moralne, wszak si mocno zdenerwowa. Ostatecznie çwierç litra oliwy pochodzàcej ze s onecznej Krety znalaz o si w baga u g ównym Polaka, co kosztowa o go sporo zachodu i co nie miara stresu. Wa ne jednak, e dopià swego - wywióz oliw z Hellady nie uszczuplajàc przy tym niepotrzebnie zasobno- Êci swego portfela. Ot upór godny greckich Bogów. Archiwum

8 Og oszenia Gazeta Polkowicka 9 Og oszenia drobne KUPI Kupi dom w Polkowicach. Tel OD/3/16/08 Kupi dzia k w Biedrzychowie, Suchej Górnej lub w Polkowicach. Tel OD/4/16/08 Kupi mieszkanie 3-pokojowe z balkonem, w Polkowicach. Tel OD/5/16/08 Kupi podr czniki do II klasy gimnazjum nr 1, w dobrym stanie i rozsàdnej cenie. Tel OD/6/16/08 SPRZEDAM Pilnie sprzedam kawalerk (budowa z 2000 roku), o pow. 32 m2, na I pi trze. Umeblowana. Cena 235 tys. z. Wroc aw, Krzyki. Tel OD/10/16/08 Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie (36m2), po remoncie, na parterze, w Polkowicach, przy ul. Wo odyjowskiego. Cena 129 tys. z. Tel OD/11/16/08 Sprzedam czysty humus bez darnii. Tel. 76/ lub OD/12/16/08 Sprzedam dzia k budowlanà o pow. 230m2 na dzia alnoêç us ugowo-handlowà w Polkowicach, przy ul. Korczaka. Tel lub OD/13/16/08 Sprzedam dzia k budowlanà o pow. 24 arów w Polkowicach Dolnych Nowe Polkowice, w obszarze budujàcego si nowego osiedla domów mieszkalnych. Funkcja terenu to budynki mieszkanlne wielorodzinne z mo liwoêcià us ug w parterze. Atrakcyjna lokalizacja. Tel OD/14/16/08 Sprzedam dzia k budowlanà w Jakubowie Lubiƒskim o pow. 0,21 ha i 0,31 ha. Tel OD/15/16/08 Sprzedam dzia k budowlanà w Moskorzynie o pow. 10 arów wraz z projektem i pozwoleniem. Tel OD/16/16/08 Sprzedam dzia k budowlanà w Sobinie, o pow. 19 arów. Atrakcyjnie po o ona, przy alei d bowej, 50 m od lasu. Tel OD/17/16/08 Sprzedam dzia k o pow. 0,62 ha, po o onà w Suchej Górnej, przy ul. LeÊnej. Tel OD/18/16/08 Sprzedam dzia k o pow. 60 arów wraz z domem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi w Polkowicach, przy ul. Chocianowskiej. Tel lub OD/19/16/08 Sprzedam dzia k ogrodowà na Marysieƒce. Cena z. Tel lub OD/20/16/08 Sprzedam dzia k us ugowà o pow. 0,30 ha w Suchej Górnej. Tel. 76/ OD/21/16/08 Sprzedam dzia ki budowlane o pow. 8, 9, 10 arów oraz 23 ary na dzia alnoê inwestycyjno-handlowà w Polkowicach, przy ul. Przemkowskiej Tel lub OD/22/16/08 Sprzedam kuchenk gazowà w dobrym stanie. Cena 120 z. Tel. 76/ OD/23/16/08 Sprzedam lub zamieni (na mniejsze) mieszkanie spó dzielczo-w asnoêciowe, 3- pokojowe, o pow. 51m2. Tel OD/24/16/08 Sprzedam lub zamieni mieszkanie ok. 50m2, w bloku IV pi trowym na parterze, przy ul. Hubala w Polkowicach na mniejsze w G ogowie, Lubinie lub Legnicy. Cena do negocjacji. Tel OD/25/16/08 Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, o pow. 42,35 m2, na III pi trze, przy ul. Legnickiej. Mieszkanie jest zadbane, nie wymaga wk ady finansowego. Meble kuchenne pozostawiam w cenie mieszkania. Tel lub OD/26/16/08 Sprzedam mieszkanie 37,2 m2, na III pi trze. przy ul. 11 Lutego. Do zamieszkanie-wiosna Tel lub OD/27/16/08 Sprzedam nowy dom wolnostojàcy, parterowy, pow. u ytkowa 80m2 na dzia ce 15 arowej oraz 2 dzia ki po 7 arów ka da w Suchej Górnej. Tel OD/28/16/08 Sprzedam pralk BEKO WMD 75085, nowa, nieu ywana. Pralka jest zapakowana-pochodzi z wygranej. cena z. Tel lub 76/ OD/29/16/08 Sprzedam szczeniaki owczarki niemieckie z ksià eczkami. Tel OD/30/16/08 Sprzedam telewizor Samsung w dobrym stanie. cena 200 z. Tel. 76/ OD/31/16/08 Sprzedam trzy dzia ki budowlane 10 arowe w Suchej Górnej (blisko parku). Tel. 76/ lub OD/32/16/08 Sprzedam u ywanà pralk Whirpool model AGW 681. Cena do uzgodnienia. Tel. 76/ OD/33/16/08 Sprzedam wózek dzieci cy wielofunkcyjny VOLANT 3. Kolor bordowy. Stan bardzo dobry. Cena 500 z. Tel OD/34/16/08 PRACA Apteka w Polkowicach zatrudni: technika lub magistra farmacji, emeryta lub rencist, na godziny. Tel OD/7/16/08 Kasacja pojazdów: Wydajemy zaêwiadczenia do wydzia u komunikacji i firm ubezpieczeniowych. Bezp atny transport na terenie ca ego Dolnego Âlàska. Wszystkie czynnoêci za atwiamy na miejscu. Tel OD/36/16/08 KUPON NA OG OSZENIA DROBNE (maksymalnie 15 s ów, tylko osoby prywatne) TreÊç og oszenia Data nadania...telefon... Poszukuj odpowiedzialnej opiekunki do rocznego dziecka na 5, 6 godzin dziennie. Tel OD/8/16/08 Praca dla kobiet w Niemczech. Tel OD/9/16/08 US UGI Czyszczenie dywanów, wyk adzin, tapicerki pokojowej i samochodowej. Tel , OD/35/16/08 Korepetycje z matematyki udziela nauczyciel. Tel OD/37/16/08 Tipsy elowe, profesjonalnie. Zabieg ze zdobieniem 49 z. elowanie paznokci u stóp. Tel OD/38/16/08 Us ugi ogólnobudowlane: murowanie, roboty elbetowe, g adzie gipsowe, malowanie, p yty g. kartonowe. Tel OD/39/16/08 WYNAJM Pokoje do wynaj cia w ÂwinoujÊciu. Tel. 091/ lub OD/40/16/08 Posiadam do wynaj cia 2-pokojowe mieszkanie na os. Centrum. Firmie lub osobie fizycznej na okres 6 miesi cy z mozliwoêcià przed u enia. Tel OD/41/16/08 Posiadam gara do wynaj cia, przy ul. Polnej. Tel OD/42/16/08 Posiadam mieszkanie do wynaj cia, o pow. 33 m2, przy ul. Ratowników. Nieumeblowane. Cena 550 z /mc+op aty i kaucja zabezpieczajàca. Tel lub OD/43/16/08 Posiadam pokój do wynaj cia w domku jednorodzinnym, przy ul. Brzozowej 20. Tel OD/44/16/08 Poszukuj mieszkania do wynaj cia - pokój z kuchnià (nieumeblowane), ewentualnie 2 pokoje z kuchnià. Tel OD/45/16/08 Wynajm pokój (kawalerk ) umeblowany, przy ul. Kmicica. Tel OD/46/16/08 ZAMIENI Zamieni 3-pokojowe mieszkanie w asnoêciowe na I pi trze o pow. 46m2 na wi ksze (powy ej 70m2). Tel. 76/ lub OD/47/16/08 Zamieni mieszkanie 2-pokojowe przy ul. Skalników na wi ksze, do III pi tra, nie w wie owcu. Tel lub OD/48/16/08 Zamieni mieszkanie 4-pokojowe 67m2, parter, na 11 Lutego, na dwa mniejsze. Tel OD/49/16/08 Zamieni nowe mieszkanie, dwupoziomowe, 2-pokojowe, o pow. 38,5m2, przy ul. Ogrodowej, na wi ksze (z dop atà) tak e przy ul. Ogrodowej. Tel lub OD/50/16/08 INNE Ochrona-zatrudni. Tel OD/1/16/08 Poszukuj osób ch tnych na wyjazd ze mnà, na eliminacje Szansy na sukces do Olsztyna, w dniu 16 sierpnia. Tel OD/2/16/08 Siedziba Gminnej Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Polkowicach mieêci si w Polkowickim Centrum Us ug Zdrowotnych przy ul. Kardyna a Boles awa Kominka 7 cz onkowie Komisji przyjmujà: 11.09, 09.10, 06.11, od godz do w pokoju nr 149 (I pi tro), tel Korespondencj nale y kierowaç na adres: Polkowice, ul. Rynek 1 Wydzia Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy Urz du Gminy Polkowice zaprasza wszystkie osoby bezrobotne z terenu Gminy Polkowice do dokonania wpisu do Gminnej Bazy Danych Osób Bezrobotnych. Wpis do Bazy jest bezp atny i odbywa si poprzez wype nienie ankiety adresowanej do wszystkich zainteresowanych osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urz dzie Pracy w Polkowicach, b dàcych jednoczeênie mieszkaƒcami Gminy Polkowice. Osoby figurujàce w Bazie mogà liczyç na pomoc w znalezieniu pracy. Dane zawarte w ankiecie b dà wykorzystywane w celu przedstawienia propozycji zatrudnienia inwestorom lokujàcym swoje przedsi biorstwa na terenie Gminy Polkowice. Informacje na temat wpisu do Bazy oraz ankiet mo na uzyskaç w Wydziale Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy (pok.203), tel Wydzia Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy zaprasza wszystkich przedsi biorców prowadzàcych dzia alnoêç gospodarczà na terenie gminy Polkowice, do zamieszczenia informacji na temat swoich firm w powszechnie dost pnej Internetowej Bazie Firm. Zadaniem Bazy jest u atwienie wszystkim zainteresowanym szybkiego odnalezienia konkretnej firmy, nawiàzania z nià kontaktu, podj cia wspó pracy oraz wymiany do- Êwiadczeƒ. Stanowi ona równie form promocji dla polkowickich przedsi biorców i jest jednym z instrumentów stosowanych przez gmin Polkowice w celu wspierania ma ej i Êredniej przedsi biorczoêci. Wpis do Bazy jest bezp atny, a polega na wype nieniu specjalnie przygotowanej ankiety, na podstawie której zamieszcza si informacje o danym podmiocie gospodarczym. Ankiety mo na pobieraç w Urz dzie Gminy Polkowice w Wydziale Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy w pok Baza Firm dost pna jest na stronie internetowej pod adresem O G O S Z E N I E Przedsi biorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach zatrudni kierowców autobusów * z kategorià prawa jazdy D * ukoƒczony kurs dokszta cajàcy kierowców przewo àcych osoby * niekaralnoêç * dobry stan zdrowia. OFERUJEMY: * sta e zatrudnienie w oparciu o umow o prac, * dobre zarobki * terminowe p atnoêci * dogodny system pracy * prac z zachowaniem norm czasu pracy CV oraz list motywacyjny prosz przesy aç na adres: lub sk adaç osobiêcie w sekretariacie Przedsi biorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej ul. H. Dàbrowskiego Polkowice Do oferty pracy nale y do àczyç w asnor cznie podpisane oêwiadczenie o treêci: Wyra am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami). Aqua Hotel S.A. w Polkowicach zatrudni pracowników do Restauracji na stanowisku Kelner lub Barman. Wymagania: umiej tnoêç pracy w zespole, komunikatywnoêç, mi a aparycja, optymizm, dyspozycyjnoêç, doêwiadczenie w bran y gastronomicznej, mile widziane doêwiadczenie na podobnym stanowisku, znajomoêç j zyka niemieckiego i/lub angielskiego w stopniu umo liwiajàcym porozumiewanie b dzie dodatkowym atutem. Podania prosz sk adaç osobiêcie w sekretariacie spó ki do dnia 31 sierpnia 2008 roku, bàdê mailem na adres: Dodatkowe informacje pod numerem telefonu Pod uwag brane b dà tylko podania osób spe niajàcych wymogi zawarte w og oszeniach. Urzàd Gminy Polkowice - Wydzia Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami informuje, i na tablicy og oszeƒ - Rynek 19, wywieszono wykazy dotyczàce; - sprzeda y lokalu mieszkalnego, po o onego w Polkowicach przy ul.g ogowskiej 3/3, - sprzeda y lokalu mieszkalnego, po o onego w Polkowicach przy ul.paderewskiego 4/2, - sprzeda y lokalu mieszkalnego, po o onego w Polkowicach przy ul.paderewskiego 6/1, - sprzeda y lokalu mieszkalnego, po o onego w Polkowicach przy ul.paderewskiego 17/5, - sprzeda y lokalu mieszkalnego, po o onego w Polkowicach przy ul.11 Lutego 36/9, - wydzier awienia cz Êci dzia ki o nr geod. 625/2 o àcznej pow. 982 m2, po o onej w Polkowicach obr b IV - na rzecz mieszkaƒców ul.makowej z przeznaczeniem na ogródki przydomowe, - wydzier awienia cz Êci dzia ki o nr geod. 180, po o onej w Polkowicach obr b II - w celu ustawienia tablicy reklamowej, - dzier awy dzia ki o nr geod. 1020/2 o pow. 42 m2, po o onej w Polkowicach przy ul.kusociƒskiego - na potrzeby wykonania niezb dnych prac budowlanych prowadzonych na dzia ce o nr geod. 1019, - dzier awy cz Êci dzia ki o nr geod. 1016/2, po o onej w Polkowicach obr b II, na potrzeby sk adowania materia ów budowlanych w zwiàzku z prowadzonà budowà na dzia ce o nr geod. 1019, - sprzeda y w trybie przetargu dzia ki o nr geod. 83/21 o pow m2, po o onej w Polkowicach obr b I - przeznaczonej poda zabudow handlowo-us ugowà. Informacje na temat wykazów mo na uzyskaç w Wydziale Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami - Rynek 19 (pok. 10), tel , Urzàd Gminy Polkowice, Wydzia Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami informuje, i na tablicy og oszeƒ - Rynek 19, wywieszono wykaz dotyczàcy dzier awy pomieszczenia gospodarczego, po o onego w granicach cz Êci dzia ki nr 127/11 w miejscowoêci Komorniki. Informacje na temat wykazu mo na uzyskaç w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomo- Êciami - Rynek 19, pok. 10, tel

9 INFORmacje Kino SIEROCINIEC horror Hiszpania/Meksyk, 105 min., od 18 lat, bilet: 11 z re.juan Antonio Bayona, wyk. Belen Rueda, Fernando Cayo 31 lipca - 3 sierpnia, godz KINO POD CHMURKÑ PORANEK KOJOTA plenerowa projekcja filmu komedia, Polska 2001, 100 min., od 15 lat re. Olaf Lubaszenko, wyk. Maciej Stuhr, Karolina Rosiƒska, Janusz Józefowicz 2 sierpnia, godz.22.30, Amfiteatr Imprezy POLKOWIIE LATO KULTURALNE: HAPPENING w wykonaniu Teatru na Bruku z Wroc awia 2 sierpnia, Rynek, godz KOTY TRZY spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Gry i Ludzie z Katowic 2 sierpnia, Rynek, godz JA, KLAUN widowisko dla dzieci w wykonaniu Teatru Ma ych Form z Bydgoszczy 2 sierpnia, Rynek, godz CHARLIE POMYWACZEM spektakl uliczny w wykonaniu Teatru Na Bruku z Wroc awia 2 sierpnia, Rynek, godz BALLADA O JANIE WN KU spektakl uliczny w wykonaniu Teatru Gry i Ludzie z Katowic 2 sierpnia, Rynek, godz Kàpiele Nocne Polkowickie Centrum Animacji serdecznie zaprasza do korzystania z KÑPIELI NOCNYCH (podêwietlane niecki basenowe) na Basenach Zewn trznych (ul. 3 - maja, Polkowice) w ka dy piàtek w godz Bilety - 5 z od osoby. Dzieci do lat 14 mogà korzystaç z kàpieli tylko pod opiekà osoby doros ej. Otwarte Mistrzostwa Polkowic Dzieci i Doros ych w JOJO ELIMINACJE DO TURNIEJU MISTRZÓW 02.08, Rynek Zawody odbywajà si w trakcie wydarzeƒ plenerowych z cyklu Polkowickie Lato Kulturalne. Zg oszenia udzia u w turnieju przyjmujemy tu przed jego rozpocz ciem. Zwyci zcy zawodów z 19 lipca 2008 r.: - w kategorii DZIECI - Kewin - w kategorii DOROÂLI - p. Zbigniew Baseny Zewn trzne Czynne codziennie w godz Kasa czynna do godz Ceny biletów: normalny - 8 z, ulgowy - 4 z (dzieci i m odzie uczàca si ) W dni powszednie po godz zni ka na bilety 50%. Zdrowie AQUAPARK Polkowice S.A Rezerwacja: tel , fax Zapraszamy: Poniedzia ek - piàtek - 8:00-22:00 sob, niedz, i Êwi ta - 9:00-22:00 AquaBilard 8z /h Zak ad Rehabilitacji Leczniczej NZOZ Aqua Fitness - Centrum Odnowy Biologicznej Rejestracja: tel , fax poniedzia ek - piàtek , Jaskinia solna: poniedzia ek - piàtek , niedziela Przychodnia PCUZ - ZOZ S.A. ul. Kominka 7 Poradnia Internistyczna i Pediatryczna Poniedzia ek - piàtek Sobota Tel , 11 Nocne i Êwiàteczne dy ury lekarskie Gabinet nr 32, tel Gabinet zabiegowy poniedzia ek - piàtek sobota, niedziela i Êwi ta Laboratorium, tel poniedzia ek - piàtek , sobota Punkt szczepieƒ, tel O G O S Z E N I E poniedzia ek - piàtek OÊrodek pomocy psychologicznej, tel poniedzia ek - piàtek Poradnie specjalistyczne - informacja , Poradnia Medycyny Pracy - tel (badania kierowców, profilaktyczne) APTEKA CENTRUM, TEL GRUPA AL-ANON spotkania zamkni te: 06.02, godz OÊrodek Pomocy Spo ecznej ul. Lipowa 1 (piwnica), Polkowice Hotele Aqua Hotel Recepcja: tel , fax: e - mail: Szko y j zykowe DolnoÊlàska Wy sza Szko a Przedsi biorczoêci i Techniki w Polkowicach ul. Skalników 6B; poniedzia ek - piàtek w godz. 8-16; tel ; J zyk angielski, niemiecki dla poczàtkujàcych i Êrednio zaawansowanych Studium J zyków Obcych Mr Happy ul. Kiliƒskiego 6, strona internetowa: Tel J zyk angielski, niemiecki, francuski, w oski, hiszpaƒski, rosyjski. Czynne: od poniedzia ku do piàtku, w godz JDJ Bachalski Polkowice, ul. G ogowska 13, strona internetowa: www. jdj.com.pl. J zyk angielski, niemiecki, francuski, w oski, hiszpaƒski, rosyjski. Czynne: od poniedzia ku do piàtki , wrzesieƒ tak e soboty Polkowice, ul. G ogowska 13 Tel LINGUA VIVA ul. Kiliƒskiego 6, Polkowice; tel Kursy j zyków obcych: angielski, niemiecki i inne j zyki dla dzieci, m odzie y i doros ych HELEN DORON Nauka j zyka angielskiego dla dzieci w wieku od 1 do 14 lat. Apteki Tel ; Apteka Nowa, ul. Kominka Apteka Aspirynka, ul. Miedziana Apteka Rodzinna, ul. Rynek 40 Aquapark Polkowice S.A. informuje, e od dnia 1 sierpnia 2008r. Zak ad Rehabilitacji Leczniczej NZOZ w soboty b dzie nieczynny. Urzàd Gminy Polkowice - Wydzia Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami informuje, i na tablicy og oszeƒ - Rynek 19, wywieszono wykaz dotyczàcy sprzeda y w trybie przetargu ustnego nieograniczonego ni ej podanych nieruchomoêci gruntowych, po o onych w Polkowicach obr b IV. Lp. Nr. dzia ki. àczna powierzchnia WartoÊç m2 /z netto Przeznaczenie nieruchomoêci w planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywo awcza netto / Budownictwo ,00 z mieszkaniowe jednorodzinne / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z 825/ / jw ,00 z 825/ / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z 825/ / jw ,00 z 825/ / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z / jw ,00 z Informacje na temat wykazu mo na uzyskaç w Wydziale Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami - Rynek 19 (pok. 10), tel ,

10 Sport Gazeta Polkowicka 11 Trzy pytania do AGATY GAJDY,, koszykarkik CCC PolkP olkowice B dziemy walczyç z ca ych si KOLARSTWO TylkT ylko o 27 zawodników stan o na starcie morderczego wyêcigu Krzysztof Je owski drugi w Bytowie Bezkonkurencyjnym zwyci zcà presti owego Pomorskiego Klasyku okaza si najbardziej utytu owany obecnie polski kolarz Dariusz Baranowski z grupy DHL Autor. Wyprzedzi on naszego cyklist o 39 sekund. - Po dwóch sezonach sp dzonych w zespole Wis y Can Pack Kraków wracasz na stare Êmieci. Jak si czujesz? - Bardzo dobrze. W Polkowicach sp dzi am naprawd wspania e chwile. Wywalczy am dwa bràzowe medale mistrzostw Polski. Pami tam doskonale atmosfer goràcej polkowickiej hali. Tutaj sà wspaniali kibice, którzy sà z zespo em zawsze - na dobre i na z e, potrafià motywowaç jak ma o kto. Okres, który sp dzi am w Polkowicach uwa am za najlepszy w mojej karierze. Chcia abym wróciç do dyspozycji z 2005 roku, kiedy odchodzi am z CCC. - Co ci da y dwa lata gry w wielkiej WiÊle? - Koszykarsko na pewno si rozwin am. Mia am przecie mo liwoêç uczestniczenia w elitarnych rozgrywkach Euroligi, a to marzenie ka dej zawodniczki. Ponadto trenowa am z wybitnymi koszykarkami. a uj tylko tego, e nie dostawa am zbyt wielu okazji do tego, by zaprezentowaç moje umiej tnoêci na parkiecie. Wis a jest klubem naszpikowanym gwiazdami Êwiatowego basketu i bardzo trudno wywalczyç sobie prawo do cz stego przebywania na parkiecie. Liczba minut, które sp dza am grajàc na pewno mnie nie zadowala a. - W Polkowicach powstaje zupe nie nowy zespó. Jak oceniasz jego szanse w przysz ym sezonie? - DziÊ trudno cokolwiek na ten temat powiedzieç. Jest na to za wcze- Ênie. Widaç jednak, e polityka transferowa jest prowadzona màdrze, mamy wspania ego trenera, który gwarantuje najwy szà jakoêç pracy. Polska cz Êç sk adu jest skompletowana i wyglàda imponujàco. Mamy te jednà Amerykank, która wydaje si byç mocna. Wydaje mi si, e powinno byç nieêle. Je eli solidnie przepracujemy okres przygotowawczy to na pewno nasi kibice nie b dà si za nas wstydziç. MyÊl, e b dziemy mieszankà, która mo e sprawiç niejednà niespodziank. Pyta : AGATA GAJDA Ma 28 lat. Przygod z wielkà koszykówka rozpoczyna a w Pabianicach, gdzie w 1995 debiutowa a w barwach ówczesnego MTK. Potem gra a w KS-ie ódê, Zapoleksie Toruƒ i Cukierkach Odra Brzeg. W 2003 roku trafi a do Polkowic. Z pomaraƒczowymi wywalczy a dwa bràzowe medale mistrzostw Polski. W 2005 roku przesz a do Wis y Can Pack Kraków, skàd po dwóch latach wróci a do Polkowic. Krzysztof Augustyniak wygra w Czechach Polkowicki triathlonista okaza si bezkonkurencyjny w mi dzynarodowych zawodach rozegranych w czeskim Kunvaldzie. Ju w najbli szà niedziel w S awie mistrzostwa Polski na krótkim dystansie. Uczestnicy sobotniej rywalizacji musieli zmagaç si nie tylko z przeciwnikami oraz w asnymi s abo- Êciami, lecz równie ze straszliwym upa em. - By o tak goràco, e niektórzy nie dawali rady i rezygnowali w trakcie walki - opowiada Augustyniak. Zawodnik polkowickiego P etvala wspierany przez firm NG 2 poradzi sobie doskonale ze wszystkimi przeciwnoêciami. Ju pierwsza z trzech konkurencji w jego wykonaniu by a bardzo dobra. Na liczàcej 500 metrów trasie p ywackiej Krzysztof na samym poczàtku wysforowa si na pierwszà pozycj, której nie odda a do ostatnich metrów. Na 23-kilometrowà tras jazdy rowerowej nasz zawodnik wyruszy przewodzàc stawce, ale na d ugim, ponad trzykilometrowym podjeêdzie zosta dogoniony Krzysztof Je owski jako drugi wjecha na lini mety w Bytowie przez jadàcà tu za nim grup. W efekcie ostatnià konkurencj triathlonu - bieg - rozpoczà na miejscu drugim. Nie mia jednak wi kszych problemów z tym, by wyjêç ponownie na prowadzenie. Ostatecznie Augustyniak na lini mety wbieg z 26-sekundowà przewagà nad pozosta à stawkà. - Ten sukces potwierdza, e praca, którà wykona em w okresie przygotowawczym nie posz a na Pomorski Klasyk to najd u sza jednoetapówka w Europie. Liczy sobie 298 kilometrów. Nic dziwnego wi c, e od lat wyêcig cieszy si du ym presti em, a zwyci stwo w nim ma dla szosowców znaczenie szczególne. Tegoroczna edycja wyêcigu by- a niezwyk a ze wzgl du na liczb cyklistów, którzy zdecydowali si w niej wziàç udzia. By o ich bowiem zaledwie 27. Zabrak o ekipy Mróz Action Uniqua, którzy Êcigajà si w Chinach. W zmaganiach nie wzi li te udzia u zawodnicy warszawskiej Legii, którzy obecnie przygotowujà si do wojskowych mistrzostw Êwiata, które dla tej grupy majà znaczenie priorytetowe. W tej sytuacji zdecydowanymi faworytami wyêcigu byli kolarze z ekip DHL Author oraz naszego CCC Polsat Polkowice. Pierwsze kilometry niedzielnego wyêcigu nie by y zbyt ciekawe. Ca a grupa jecha a razem, aden z kolarzy nie przejawia zainteresowania podj ciem próby ataku. Tak by o a do 70 kilometra. Wówczas siódemka kolarzy - Piotr Zaradny, Dariusz Baranowski, Mateusz Komar (DHL Author), Tomasz KiendyÊ i Grzegorz o dziowski (CCC Polsat Polkowice), Estoƒczyk Allar Karu (Kalev Sport) i reprezentant zespo u Pomorze Micha Olejnik - przypuêci a atak i wysforowa a si na czo o. Wkrótce do tej grupki do àczy równie Krzysztof Je owski. Taki uk ad w peletonie zachowywa si przez zdecydowanà wi kszoêç wyêcigu. W koƒcówce zaatakowali Baranowski oraz Je owski. Mordercze tempo narzucone przez kolarza DHL Author by o zbyt szybkie dla naszego zawodnika, który odpuêci godzàc si z tym, e nie da rady Zaradnemu. Ten zaê wjecha na lini mety samotnie z r koma uniesionymi w geêcie triumfu. Za plecami zwyci zcy Je owski odpar atak bardzo dobrego sprintera Piotra Zaradnego i ostatecznie zajà drugà pozycj. - To by morderczy wyêcig. Troch êle roz o y em si y, bo w koƒcówce nie mia em ju doêç pary w nogach, by powalczyç z Darkiem, któremu nale- a a si wygrana. Drugie miejsce w takim wyêcigu to dobry wynik - skomentowa Je owski. Czwarta lokat zajà drugi z naszych kolarzy Tomasz KiendyÊ, który wcià przewodzi stawce presti owej Pro Ligi. Wyniki Klasyku Pomorskiego 1. Dariusz Baranowski (DHL Author) Krzysztof Je owski (CCC Polsat Polkowice) strata 39 s 3. Piotr Zaradny (DHL Author) Tomasz KiendyÊ (CCC Polsat Polkowice) Mateusz Komar (DHL Author) Allar Karu (Estonia/Kalev Sport) 2.30 marne. Jestem w wysokiej dyspozycji i licz na dobry wyst p w zbli- ajàcych si mistrzostwach Polski na krótkim dystansie, które zostanà rozegrane w S awie. Je eli wszystko potoczy si zgodnie z moimi przewidywaniami, to powinno byç nieêle - zaznacza zawodnik Pletvala. Mistrzostwa odb dà si ju w najbli szà niedziel, 3 sierpnia. Zawodnicy b dà mieli do pokonania 750 metrów p ywania, 20 jazdy rowerem oraz 5 kilometrów biegu.

11 12 Gazeta Polkowicka Sport CI ARY Szymon Ko ecki K w pocie czo a przygotowuje si do olimpiady Nadchodzi czas najwi kszej próby Do startu w Pekinie pozosta o ju bardzo niewiele. Kadra sztangistów w pocie czo a przerzuca dziesiàtki ton na zgrupowaniu w Cetniewie. Najd u ej çwiczy nasz as, jeden z g ównych pretendentów do medalu w kategorii 94 kg - Szymon Ko ecki. PI KA NO NA Podopieczni P trenera Dominika Nowaka wrócili z obozu Czarno-zieloni gotowi do walki - Uda o nam si zrealizowaç wszystkie za o enia treningowe. Ch opcy ju nie mogà si doczekaç gry o punkty - zapewnia szkoleniowiec czarno-zielonych. Inauguracja III ligi ju 9 sierpnia. Na stadionie przy Kopalnianej Górnik podejmie rezerwy Lechii Zielona Góra. Nasz mistrz w pocie czo a trenuje, by w Pekinie wypaêç jak najlepiej - Interesuje mnie tylko z oto. Ka dy inny wynik uznam za pora k. Zbyt wiele wyrzeczeƒ kosztowa y mnie przygotowania do igrzysk, bym zadowoli si innym miejscem ni pierwsze - mówi nam w jednym z wywiadów Ko ecki. W jego ustach te s owa brzmia y i nadal brzmià nad wyraz serio. Nikt bowiem nie poêwi ci przygotowaniom do igrzysk tak wiele jak on. Przypominamy, e Szymon praktycznie ca y czas musi zmagaç si z bólem kr gos upa, do którego dochodzà jeszcze problemy z kolanem. - Nauczy em si z tym yç. Jest ci ko, ale daje rad. Jestem uparty i nie poddaj si - zaznacza zawodnik Górnika Polkowice. Kadra sztangistów ostatni etap przygotowaƒ do olimpiady sp dza w nadmorskim Cetniewie. Tam pod czujnym okiem Zygmunta Smalcerza, z otego medalisty igrzysk w Monachium w 1972 roku, szóstka zawodników çwiczy, je i Êpi. Na nic innego nie ma czasu. Oprócz Ko eckiego, który wystartuje w kategorii wagowej do 94 kg grup tworzà Krzysztof Szramiak (77 kg), Bart omiej Bonk (94 kg), bracia Marcin i Robert Do gowie (105 kg) oraz Grzegorz Kleszcz (+105 kg). - Grupa jest bardzo zdyscyplinowana. Nie musz nikogo kontrolowaç, pilnowaç. Ka dy wype nia w stu procentach swoje zadania. Oni doskonale zdajà sobie spraw z wagi olimpijskiego startu. W Pekinie zostanà przecie rozegrane najwa niejsze zawody w ich yciu - zaznacza szkoleniowiec kadry. Ka dy dzieƒ na zgrupowaniu jest mniej wi cej taki sam. Przed ósmà obowiàzkowa pobudka. Potem wa- enie, rozruch. O rozpoczyna si pierwszy trening. Trwa do Potem obiad. O drugi trening, tym razem do godziny 19, ale nie zawsze, bo co drugi dzieƒ jest sauna, basen, kriokomora - w zale noêci od upodobaƒ i potrzeb sztangistów. SpoÊród naszych reprezentantów najd u ej prawie zawsze çwiczy Ko- ecki. Zostaje w sali, gdy jego koledzy sà ju w szatni bàdê pod prysznicem. - On jest niesamowicie zmotywowany. Podporzàdkowa startowi w Pekinie ostatnie lata swojego ycia. A mi o patrzeç jak pracuje na treningach - intensywnie, z pe nà determinacjà, ale jednoczeênie rozsàdnie - podkreêla Smalcerz. Ko ecki musi uwa aç na bolàcy kr gos up, bo choç od operacji min o ju wiele miesi cy to dokuczliwy ból nadal mu doskwiera. Stàd te w czasie treningów du o czasu poêwi ca na rozciàgnie, a tu po zakoƒczeniu çwiczeƒ zajmuje si nim masa ysta. Nasz as wielokrotnie podkreêla, e w stolicy Chin najbardziej obawia si o swoje zdrowie. - Je eli ono dopisze to jestem spokojny o wyniki. Wierz w z oto, gdybym nie wierzy i nie by w stu procentach przeêwiadczony, e mog zwyci yç, to da bym sobie ze sportem spokój - zaznacza. Równie sztab szkoleniowy kadry narodowej oraz kibicie mocno wierzà w Szymona. Na stronie internetowej sztangistów Górnika Polkowice w specjalnej przedolimpijskiej sondzie na pytanie o miejsce, które miejsce zajmie Ko ecki na olimpiadzie blisko 50 procent odpowiedzia- o, e pierwsze. Do stolicy Chin nasz as wyleci 9 sierpnia. Na pomoêcie pojawi si 17 sierpnia. Kadra zespo u jest ju prawie dopi ta. Kilka dni przed wyjazdem na dziesi ciodniowe zgrupowanie do Grodziska dzia acze podpisali nowe umowy z kolejnymi kluczowymi dla kszta tu gry zawodnikami, którym kontrakty wygas y - Tomaszem Salomoƒskim oraz Marcinem Jeziornym. Potem trzyletnie umowy podpisali równie Krystian Serkies z BKS Boles awiec, ukasz Serpin, który w poprzednim sezonie broni barw Prochowiczanki Prochowice, Micha Mróz, reprezentujàcy ostatnio barwy wroc awskiego Âlàska oraz Maciej Wachowicz, który do Polkowic przyszed z Piasta migród. - To m ode wilki. G odne gry. Chcà si rozwijaç, a my im to gwarantujemy. Liczymy na to, e u nas talent tych ch opców eksploduje i b dziemy mieli z nich wiele po ytku - mówi Piotr Korczak, dyrektor Górnika. Kadra polkowiczan jest ju prawie domkni ta, ale niewykluczone, e pojawi si w niej jeszcze jeden bàdê dwóch zawodników. Ostatnie dni nasi pi karze sp dzili na zgrupowaniu w Grodzisku. Tam w doskona ych warunkach szykowali form na zbli ajàcà si inauguracj rozgrywek nowej trzeciej ligi. - RozegraliÊmy cztery gry kontrolne. Dwa mecze zakoƒczy y si naszà wygranà, zanotowaliêmy te jednà pora k oraz remis. PracowaliÊmy g ównie nad taktykà, ale nie zapominaliêmy równie o przygotowaniu kondycyjnym oraz si owym. Skala procederu handlowania meczami w rodzimej ekstraklasie pora a. Liczba zatrzymanych przez wroc awskà prokuratur dawno przekroczy a setk, a zgromadzone dowody wskazujà, e to zaledwie wierzcho- ek góry lodowej, bo rak korupcji rozprzestrzeni si na dobre równie i w ni szych klasach rozgrywkowych. Tam nie si ga oko kamery telewizyjnej, tam znacznie trudniej o zgromadzenie dowodów uprawniajàcych do zatrzymaƒ. Wydawa o si, e zgodnie z prawem rozp dzonej kuli misja oczyszczania polskiej pi ki z osób, które nigdy nie powinny braç si nawet za organizacj osiedlowych turniejów dla m odzie y zostanie doprowadzona do koƒca. Niestety nic z tych rzeczy. Trybuna Arbitra owy przy Polskim Komitecie Olimpijskim orzek bowiem, e Zbigniew Grzybowski by najskuteczniejszym pi karzem Górnika w sparingach rozegranych w Grodzisku ukarane wczeêniej degradacjà Widzew ódê oraz Zag bie Lubin jednak w ekstraklasie zagrajà. Co prawda póêniej decyzj w sprawie lubiƒskiego klubu zmieni, ale nie to jest najwa niejsze. Znaczenie absolutnie kluczowe ma bowiem fakt, e wraz z decyzjà trybuna- u skoƒczy a si walka z korupcjà w polskim futbolu. Skoƒczy a w sposób, który nawet jak na odartych ze wszelkich manier i dobrego stylu dzia aczy PZPN musi uchodziç za co najmniej enujàcy. JeÊli bowiem utrzymana zostanie w mocy decyzja, e sprawy korupcyjne sprzed roku 2006 si przedawniajà, to w praktyce oznaczaç b dzie ni mniej ni wi cej zakoƒczenie misji oczyszczania rodzimego futbolu. Wówczas oka e si, e kary na o one na osoby w proceder zamieszane b dà musia y zostaç cofni te. Swojà drogà Z przebiegu obozu jesteêmy zadowoleni. ZrealizowaliÊmy wszystko to, co zak adaliêmy. Teraz do dopracowania zosta y ju jedynie szczegó- y taktyczne - zaznacza szkoleniowiec Górnika. W sparingach z dobrej strony pokazali si nowi zawodnicy naszego klubu, co potwierdza, e drzemiàcy w nich potencja pozwala z optymizmem patrzeç w przysz oêç. - Je eli nasi nowi gracze b dà z takà samà determinacjà oraz zaanga owaniem graç w meczach ligowych, to b dziemy mieli z nich naprawd du y po ytek - zaznacza trener Nowak. Zbudowanie szerokiej, w miar wyrównanej kadry by o jednym z fundamentalnych za o eƒ dzia aczy przed rozpocz ciem nowego sezonu. Rozgrywki trzeciej ligi rzàdzà si swoimi prawami. O ich wyniku rozstrzygajà raczej elazne p uca i mocne okcie ni wirtuozeria techniczna, a w za artej walce toczàcej si od pierwszego do ostatniego meczu atwo o kontuzje. Dlatego tez posiadanie szerokiego sk adu to warunek absolutnie konieczny dla ka dego, kto myêli o awansie, a taki cel wyznaczyli sobie nasi gracze. Póki co Górnik ma wyrównanà i szerokà kadr. Teraz ta kadra musi na boisku wywalczyç awans. Pierwszy krok na d ugiej i wyboistej drodze naszym przyjdzie zrobiç ju nied ugo, bo 9 sierpnia, kiedy to ich rywalem b dà rezerwy Lechii Zielona Góra. Poczàtek meczu o godzinie 18.» WOKÓ SPORTU Tragikomiczny koniec walki z korupcjà ciekawy jest fakt, e w ca ej aferze najbardziej ucierpia y kluby do grona potentatów raczej nie nale àce, w tym nasz Górnik. Gdyby wszyscy zatrzymani mieli wróciç do futbolu i to w dodatku w glorii pokrzywdzonych by by to absurd i paranoja, której nawet Gombrowicz nie da by chyba rady wymy- Êliç. Na ca ej sprawie ucierpià najbardziej jak zwykle zwyczajni kibice, bez których liga traci sens. Ci najbardziej wytrwali, którzy zachowali resztki wiary w uczciwoêç rozgrywek b dà ze wstr tem patrzeç na pogrà one w chaosie zmagania toczone przez pospolitych oszustów. W koƒcu jednak i ich cierpliwoêç dobiegnie koƒca. Wówczas ligowe zmagania b dà si toczyç przy publicznoêci sk adajàcej si z dzia aczy.

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Alborada*** - wylot Kraków (AI) Symbol oferty: 1119/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa Inne Inne Samolot Pobyt

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Umiejętności bez granic doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Umiejętności bez granic doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Umiejętności bez granic doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM 1. ORGANIZATOR PUCHAR POLSKI MTB XCO W SIEDLISKA - LUBASZOWA JEST ORGANIZOWANY ZGODNIE

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa dla Miasta Duszniki Zdrój na lata 2009 2014 Opracowała: Anna Podhalicz 1 Duszniki Zdrój 2008 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna......

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Ogłoszenie o pracę Stanowisko Email Telefon Fax Data składania 2016-05-13 Data wygaśnięcia 2016-05-13 Tagi Województwo Powiat Gmina Miasto Ulica Numer budynku 17 referendarz w Departamencie Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

... A. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

... A. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. (poz. ) Załącznik nr 1 oznaczenie sprawy... pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY

PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ORGANIZACJA POś YTKU PUBLICZNEGO Kr edyt Bank S.A. II O/Białystok Nr 56 1500 1344 1213 4005 5225 0000 REGON 050359274 NIP 542-24-72-327 15-087 Białystok, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-2255/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Maria Karaś-Batko arbitrzy: Maria Urbańska Adam Edward

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Pan Krzysztof Jeziółkowski Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie LWA-4101-20-04/2010 P/10/124 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 194 14439 Poz. 1499 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 4 listopada 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 194 14439 Poz. 1499 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 4 listopada 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 194 14439 Poz. 1499 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT XII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu DĘBICA 2016 04 21-23

KOMUNIKAT XII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu DĘBICA 2016 04 21-23 KOMUNIKAT XII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu DĘBICA 2016 04 21-23 Honorowy Patronat: Prezes NRL- Maciej Hamankiewicz Starosta Powiatu Dębickiego- Andrzej Reguła Burmistrz Miasta Dębica Mariusz Szewczyk

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Innowacja organizacyjna

Innowacja organizacyjna Ekonomia świat kreuje, wiedza- sukces gwarantuje! E. Marchwacka Innowacja organizacyjna Jak założyć własną firmę, jakie prowadzić zasady jej rozliczania? zarejestrowana pod numerem 5361.2.110.2014 Opracowana

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA Opracowała Anna Mróz 1 Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu ofertę autorskiego projektu GKS Bełchatów, która dotyczy działań podjętych przez nasz klub

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW BADANIA

ANALIZA WYNIKÓW BADANIA ANALIZA WYNIKÓW BADANIA SATYSFAKCJI UCZESTNIKÓW Projekt pn: Każdy może zostać Omnibusem Badanie ankietowe przeprowadzone wśród uczestników w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Serock w okresie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I. Założenia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Międzychód oraz Powiat Międzychodzki. 2. Celem konkursu jest: a) Podniesienie wiedzy na temat przyrody na terenie Puszczy Noteckiej i Pojezierza

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU Ośrodek Oświaty i Sportu ul. Poznańska 33 64 300 Nowy Tomyśl e-mail: oois@interia.pl REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU 1. Cel : Popularyzacja halowej piłki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro)

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Uwaga: Ten tutorial tworzony był z programem Cubase 4 Studio, ale równie dobrze odnosi się do wcześniejszych wersji,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C Raport TNS Polska Warszawa, luty 2015 Spis treści 1 Informacje o badaniu Struktura badanej próby 2 Kluczowe wyniki Podsumowanie 3 Szczegółowe wyniki badania

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego WARMIA PARK Club

Regulamin programu lojalnościowego WARMIA PARK Club Regulamin programu lojalnościowego 1 Definicje Dodatkowy nocleg przedłużenie pobytu będące efektem sumy rabatów uzyskanych w ciągu siedmiu dni pobytu do wykorzystania na pobyt indywidualny dla uczestnika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V EDYCJI KONKURSU,,Z NAMI BEZPIECZNIEJ

REGULAMIN V EDYCJI KONKURSU,,Z NAMI BEZPIECZNIEJ POLKOWICKIE CENTRUM US UG ZDROWOTNYCH - ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ S.A. EZPIEC B I I EJ ZN O 1 LK 0 2 OWICE P 1, GREBOCICE REGULAMIN V EDYCJI KONKURSU,,Z NAMI BEZPIECZNIEJ Z NAM POWIAT POLKOWICKI PRZEMKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ DS. ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ DS. ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 134 /IV/2015 Senatu PWSZ w Ciechanowie REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ DS. ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Konkurs ogłasza rektor lub za

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 Załącznik do uchwały nr XX/132/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 9 marca 2016 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 I. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak 1 Wyniki badań ankietowych nt.,,bezpieczeństwa uczniów w szkole przeprowadzone wśród pierwszoklasistów Zespołu Szkól Technicznych w Mielcu w roku szkolnym 2007/2008 Celem ankiety było zdiagnozowanie stanu

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19 1. TERMIN ZAWODÓW: 4-5.05.2012 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 15.30 Sobota II Blok (poranny), godz. 8.30 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00 Uroczyste otwarcie zawodów: piątek godz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 175 9276 Poz. 1086 1086 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiàzkowego rocznego przygotowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo